Spotkania z zabytkami 11-12 2017

Page 36

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Spichlerz w Wilanowie

..........................................................................................................................................

W

ilanów to słowo klucz, jednoznacznie kojarzące się ze wspaniałą rezydencją króla Jana III Sobieskiego, a później Szaniawskiej, Potockich i Branickich. Wspaniały pałac, pełen uroku park i wiele innych dzieł architektury towarzyszących siedzibie magnackiej jest powszechnie znanych i budzą zachwyt zwiedzających. Aby jednak taka siedziba mogła funkcjonować, to niezbędne było zaplecze ekonomiczne, w tamtych czasach dobra ziemskie i związany z nimi kompleks folwarczny. Tłumy zwiedzających Wilanów ścierają parkiety pałacu, wydeptują ścieżki parkowe i nic nie wiedzą o oddalonych o kilkaset metrów zabudowaniach gospodarczych. Z rozbudowanego kiedyś zespołu do dziś zachowało się kilka budynków. Owszem, nie wzbudzają one takich zachwytów, jak rezydencja i tylko grono historyków i konserwatorów docenia jakość i rangę tych obiektów, ale są one istotnym świadectwem ginącego po

1 1945 r. budownictwa gospodarczego, związanego z obsługą dawnych majątków ziemskich. Położone są na południe od pałacu, w kierunku Powsina, po obu stronach obecnej ul. Stanisława Kostki Potockiego. Pochodzą z końca XVIII i początku XIX w. oraz

z drugiej połowy tego stulecia. A są tam takie smaczki, jak wspaniała neogotycyzująca holendernia zaprojektowana przez Piotra Aignera, wzniesiona w 1810 r., dom ekonoma autorstwa tegoż architekta czy też monumentalny zespół browaru i spichlerza. ................................................

1 | Widok spichlerza od południowego zachodu 2 | Fragment elewacji południowej 3 | Przekrój i plan spichlerza, na podstawie pomiaru T. Putowskiego z 1960 r. opracował K. Guttmejer

4 | Okno na piętrze w elewacji południowej, widoczne oryginalna ościeżnica, skrzydła oraz rozkuwane kraty hakowe – harpunowe ................................................

2

34

| Spotkania z Zabytkami

11-12 2017