Page 1

Fredensborg

Indhold

Søg og annoncer efter medarbejdere   

Jobnet - din online jobbank Workindenmark - udenlandsk arbejdskraft Rekruttering

Få hjælp ved medarbejderes sygdom og handicap    

Udvid mulighederne for at finde medarbejdere           

   

     

Få hjælp til opkvalificering af medarbejdere 

Jobrotation - efteruddannelse af medarbejdere

Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Forberedende voksenundervisning (FVU) Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)

  

Rådgivning ved afskedigelser samt samarbejdsaftaler   

Arbejdsfordeling - hvis virksomheden midlertidigt mangler opgaver Assistance ved større afskedigelser Partnerskabs- eller samarbejdsaftale

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Virksomhedspraktik Virksomhedscenter Elev- og lærlingeforløb - elever under 25 år Voksenlærlinge - elever over 25 år Praktikplads for unge via erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Fritidsjob for unge Mentorordning Opkvalificering af ledige ved ansættelse Kompetenceafklaring af nydanskere Løntilskud Løntilskud til førtidspensionister (tidl. skånejob) Løntilskud til nyuddannede med handicap Løntilskud til ledige over 55 år Virksomhedsrevalidering Seniorjob i kommunen Fleksjob

Fraværs- og fastholdelsespolitik 4 ugers sygefraværssamtale Mulighedserklæring Fastholdelsesplan Jobcentrets 8 ugers opfølgningssamtale Anmeldelse af/refusion for sygefravær Rundbordssamtaler Delvis syge- eller raskmeldinger § 56 aftale - refusion ved kritisk/kronisk sygdom Arbejdspladsindretning - bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber Personlig assistance


Fredensborg

Jobnet - din online jobbank og annonceringssted På www.jobnet.dk finder du Danmarks største online jobbank. Her har du nem og gratis adgang til jobsøgere i hele Danmark. Du opretter din virksomhed som bruger og får dermed adgang til cv-banken med bl.a. relevante søgekriterier og mulighed for at gemme søgeprofiler, så du kan etablere en intern emnebank. Virksomheden kan også annoncere gratis efter medarbejdere på www.jobnet.dk. Der er mulighed for at lave rettelser løbende og virksomheden har hele tiden overblik over sine jobannoncer.

På www.jobnet.dk kan du desuden finde selvbetjeningsydelser, blanketter og generel information om beskæftigelsesindsatsen døgnet rundt. Har du svært ved at finde den rigtige medarbejder inden for Danmarks grænser, kan udenlandsk arbejdskraft være svaret - se faktaarket ”Work in Denmark”.

Eksempel

Sådan gør du

• Nem adgang til jobannoncering og

En mindre it-virksomhed oplever en

Klik ind på www.jobnet.dk og følg

kraftig vækst og får brug for

anvisningerne.

cv´er.

flere medarbejdere. Ved at kombinere • Hurtigt overblik over jobcentrets

annoncering og detaljeret søgning

Hvis du har svært ved at komme i

services og tilbud til arbejdsgivere

blandt de mange kandidater, finder

gang med at bruge www.jobnet.dk,

og nem adgang til alle relevante

virksomheden hurtigt de nødvendige

kan du kontakte jobcentret eller job-

blanketter i forbindelse med be-

medarbejdere med de rette kvalifika-

netsupport på tlf. 70 15 20 30.

skæftigelsestilbud.

tioner. Kontakt evt. jobcentret for at få nærmere information om de regler og vilkår, som din virksomhed skal være opmærksom på ved annoncering i indog udlandet. Du kan også finde oplysninger på www.workindenmark.dk

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele


Fredensborg

Workindenmark - udenlandsk arbejdskraft Har du svært ved at finde den rigtige medarbejder indenfor Danmarks grænser, kan udenlandsk arbejdskraft være svaret. Jobcentret kan hjælpe dig med at rekruttere arbejdskraft fra hele EU, samt fra Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz via Workindenmark.

På www.workindenmark.dk kan du annoncere direkte eller søge blandt tusindvis af udenlandske cv’er. Her kan du også finde information om de regler og vilkår, som din virksomhed skal være opmærksom på ved annoncering i de enkelte lande.

Eksempel

Sådan gør du

• Nem adgang til tusindvis af uden-

Et lille privat firma med et marked i

Inden du kontakter jobcentret, kan du

Norge har brug for en agent i Norge.

med fordel udarbejde et forslag til en

Gennem www.workindenmark.dk lyk-

jobbeskrivelse med bl.a.:

kes det firmaet at finde en ledig nord-

Primære opgaver og ansvarsområder

mand i Danmark, som kan stå for

i jobbet, krav til faglige og personlige

kontakten til de norske kunder.

kompetencer, samt information om ar-

landske jobsøgende.

bejdstid, ønsket tiltrædelsestidspunkt, aflønning, varighed, mulighed for bolig og andre relevante oplysninger om arbejdsvilkår og virksomheden. Husk at skrive jobbeskrivelsen på engelsk og evt. et andet relevant sprog. Du har også mulighed for at kontakte workindenmark direkte eller selv opslå jobannoncer på: www.workindenmark.dk

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele


Fredensborg

Rekruttering Jobcentret kan hjælpe din virksomhed med at finde nye medarbejdere. Fx kan jobcentret udvælge jobsøgere fra cv-banken på Jobnet.dk og sende cv´er for de bedst egnede kandidater til virksomheden.

Sådan gør du

Jobcentret har adgang til job-

En supermarkedskæde åbner en ny

Inden du kontakter jobcentret, kan du

ansøgere fra alle brancher og fra

butik og kontakter i den forbindelse

med fordel udarbejde et forslag til stil-

hele landet.

jobcentret for at finde det nødvendige

lingsbeskrivelse som indeholder:

personale til butikken. •

Jobcentret har viden om arbejds-

• Primære opgaver og ansvarsområ-

markedet og om jobsituationen i

Jobcentret vejleder virksomheden i

lokalområdet.

at finde tre-fire egnede kandidater til hver stillingsbeskrivelse, og virksom-

Jobcentret kan rådgive om alter-

heden indkalder de bedste til en sam-

native rekrutteringsmuligheder, fx

tale i butikken.

støttet beskæftigelse.

der i jobbet. • Krav til faglige og personlige kompetencer. • Arbejdstid, ønsket tiltrædelsestidspunkt, aflønning, varighed og an-

Jobcentret kan hjælpe med at give

dre oplysninger om arbejdsvilkår.

den nye medarbejder en god start, fx via forudgående opkvalificering

Se også faktaarket:

eller tilskud til mentor.

”Jobnet - din online jobbank”.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Eksempel

Fordele •

Jobcentret har kontakt med alle typer jobsøgere, både ledige og folk i job. Nogle jobsøgere har de nødvendige faglige og personlige kompetencer til at starte i job med få dages varsel. Andre jobsøgere har brug for en ekstra indsats, måske med jobcentrets støtte, for at få en god start i jobbet.


Fredensborg

Virksomhedspraktik Virksomheder kan få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgift og give en ledig mulighed for at afprøve og styrke sine kompetencer. Virksomhedspraktik kan iværksættes hos både private og offentlige virksomheder. Arbejdsfunktionerne skal være så tæt på almindeligt arbejde som muligt. Virksomhedspraktikken skal afdække og optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer for at afklare arbejdsevne og fremtidige jobmål.

Sådan gør du

Jobcentret udvælger de bedst eg-

En 32-årig tømrer har været syge-

Kontakt jobcentret og hør nærmere om

nede praktikanter til virksomhe-

meldt i en længere periode pga. en

muligheden for virksomhedspraktik.

den.

diskusprolaps. Han vil fremover ikke

kunne klare sit sædvanlige arbejde.

Inden du kontakter jobcentret, kan du

Virksomheden, der får den ledige i

Der indgås aftale med en entrepre-

med fordel overveje praktikkens ar-

praktik, skal hverken betale løn el-

nørvirksomhed om virksomhedsprak-

bejdsmæssige indhold.

ler forsikring i praktikperioden.

tik som bygningkonstruktør. Her skal tømreren i en periode afklare, hvor-

Blanket (AB 131) kan findes på:

Virksomheden får mulighed for at

vidt den type arbejde kan være et re-

www.jobnet.dk/blanketter

vurdere, om den ledige kan an-

levant alternativ for hans fremtidige

sættes i et fast job eller i et job

arbejdsliv, samt om der i givet fald

med løntilskud umiddelbart efter

skal iværksættes uddannelse/opkvali-

praktikken.

ficering til bygningskonstruktør.

Forsikring Den ledige ansættes ikke af virksomheden under en virksomhedspraktik, og det er derfor kommunen, der yder erstatning for følger af arbejdsskader og skader forvoldt på andre personer eller andres ejendele i forbindelse med deltagelse i virksomhedspraktik. Den ledige er ikke omfattet af de gældende love og overenskomster for lønmodtagere med undtagelse af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Inden praktikperioden er afsluttet, bør praktikanten i forbindelse med en evaluering af forløbet få en tilbagemelding på mulighederne for almindelig ansættelse eller ansættelse med løntilskud i virksomheden.

Eksempel

Fordele •

Et tilbud om virksomhedspraktik varer typisk 4 uger. For kontanthjælpsmodtagere og personer med begrænsninger i arbejdsevnen m.fl. kan virksomhedspraktikken forlænges i op til 8, 13 eller 26 uger.


Fredensborg

Virksomhedscenter Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en privat eller offentlig virksomhed. Målet med aftalen er at få ledige med fx ringe arbejdsmarkedserfaring, sprogproblemer eller psykiske barrierer tættere på arbejdsmarkedet. Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for jobcentret. Det er jobcentret, som udvælger motiverede ledige (der i virksomhedscentret kaldes ”kandidater” for at understrege, at de kandiderer til et job). Kandidaterne løser arbejdsopgaver inden for virksomhedens daglige arbejdsfelt. Derudover kan kandidaterne sideløbende deltage i forskellige aktiviteter, fx danskuddannelse, der kan understøtte den enkeltes vej ind på arbejdsmarkedet.

Sådan gør du

Virksomheden udviser et socialt

Et varehus opretter et virksomheds-

Kontakt jobcentret og hør om mulighe-

engagement og medvirker til at

center, hvor fire kandidater arbejder

den for at oprette et virksomhedscen-

færre ledige skal forsørges af det

med at fylde varer op og holde orden

ter hos jer.

offentlige.

på lageret m.v. Jobcentret uddanner

en af varehusets faste medarbejde-

Har I ikke en medarbejder, der kan fri-

Medarbejderne på virksomheden

re til at være mentor for kandidaterne,

købes til at være mentor, kan jobcen-

får nye udfordringer. Især mento-

og han frikøbes til opgaven af jobcen-

tret evt. tilknytte en ekstern mentor.

rerne, som får nye ansvarsområ-

tret 10 timer om ugen. Kontaktperso-

der og udvikler nye kompetencer,

nen fra jobcentret samarbejder med

Du kan læse mere om mulighederne

der kan anvendes i virksomheden.

mentoren om at følge op på kandida-

og de forskellige typer af virksomheds-

ternes kompetenceudvikling. Forlø-

centre på www.virksomhedscenter.dk

Virksomhedscentret kan være en

bet stopper på et aftalt tidspunkt eller

rekrutteringskanal for virksomhe-

tidligere, hvis kandidaten opnår ordi-

den, både på kort og på lang sigt.

nær beskæftigelse. Jobcentret placerer herefter om muligt en ny kandidat i virksomhedscentret.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

For at støtte kandidaterne udpeger virksomheden én eller flere mentorer, der kan hjælpe kandidaterne i dagligdagen. Jobcentret dækker udgifter til mentorerne og kan også tilbyde dem mentoruddannelse. Jobcentret følger løbende op på kandidaterne og understøtter indsatsen i virksomhedscentret.

Eksempel

Fordele •

En grundide med virksomhedscentre er, at ledige lettere får arbejde, hvis de får erfaringer fra en arbejdsplads og indgår i et arbejdsfællesskab med ordinært ansatte.


Fredensborg

Elev- og lærlingeforløb - elever under 25 år Alt for mange unge er sat på stand-by og kan ikke starte eller færdiggøre deres uddannelse, fordi der mangler elevpladser. Hjælp en ung på vej og få samtidig en her-og-nu ressource, som dag for dag bliver en dygtigere medarbejder. Hvis virksomheden kan godkendes som praktiksted, er der 70.000 kr. i bonuspræmie pr. indgået uddannelsesaftale. Find en aftaleform, der passer virksomheden og husk, at det er muligt at få den unge i forpraktik (4 uger) uden lønudgift eller i lønnet traineeperiode (3-6 måneder), så I kan se hinanden an fagligt og socialt. Den almindelige aftale Her ansættes eleven på helt normale vilkår, og virksomheden påtager sig ansvaret for at uddanne eleven i et helt uddannelsesforløb.

Kombinationsaftale Med en kombinationsaftale kan flere virksomheder ansætte én elev og sammen varetage et helt uddannelsesforløb, hvor eleven er hos virksomhederne på skift. Ny mesterlære Denne aftale tilgodeser praktisk orienterede unge og henvender sig til virksomheder, der vil påtage sig et større oplæringsansvar i det første år. Fordelen er, at eleven stort set er i virksomheden hele tiden. Kort uddannelsesaftale Indgå en uddannelsesaftale for kun et år ad gangen, hvis virksomheden er usikker på, om den har arbejde nok i fremtiden. Aftalen kan altid forlænges eller omformes til en almindelig aftale.

Eksempel

Sådan gør du

• Allerede om få år kommer der mas-

Simone på 17 år har afsluttet 10. klas-

Kontakt den lokale erhvervsskole for

siv mangel på faglært arbejdskraft.

se, men er ikke kommet i gang med

at blive godkendt som praktiksted.

Ved at ansætte en elev investerer

en uddannelse. Hun har lyst til at tage

Herefter kan virksomheden indgå en

virksomheden i såvel den unges

en erhvervsuddannelse som tandkli-

uddannelsesaftale med en elev. Kon-

som sin egen fremtid.

nikassistent, men er usikker på, hvad

takt jobcentret, hvis virksomheden

uddannelsen går ud på, og om hun

ikke selv har kontakt til en potentiel

• Virksomheden hjælper med at

har evnerne. Hun finder derfor en

elev eller vil hjælpe unge på vej med

stoppe uddannelsesfrafaldet og

tandlæge, hvor hun kan komme i for-

at afklare uddannelsesvalg i en for-

styrker sin egen og Danmarks kon-

praktik for at prøve kræfter med faget.

praktik eller en traineeperiode.

kurrenceevne.

Forpraktikken viser, at Simone har flair for arbejdet, og tandlægen ind-

Læs mere på uvm.dk, hvor uddannel-

går derfor en uddannelsesaftale med

sesaftalerne også kan hentes.

hende, så hun kan starte på grundforløbet på EUC.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele


Fredensborg

Voksenlærling - elever over 25 år Jobcentret kan hjælpe virksomheder med at få nuværende medarbejdere eller udefrakommende ledige i voksenlære, hvis de er fyldt 25 år. Virksomheden kan få tilskud til voksenlærlingens løn, hvis vedkommende ikke har en erhvervsuddannelse eller derover, eller har en forældet uddannelse (ikke brugt i 5 år). Det er også muligt at få løntilskud til en voksenlærling, hvis vedkommende er under 30 år og har været ledig i mindst 6 måneder eller er over 30 år og har været ledig i mindst 9 måneder. Tilskuddet forudsætter, at ansættelsen sker inden for et fag med gode beskæftigelsesmuligheder. Se listen med hvilke fag, der kan få tilskud, på din beskæftigelsesregions hjemmeside*.

Når voksenlærlingen er i praktikperioden, får virksomheden et tilskud på 30 kr. i timen. Tilskuddet kan gives i op til 2 år af uddannelsesaftaleperioden og i op til 4 år, hvis den nye voksenlærling er 25-29 år og kommer fra ledighed. I skoleperioderne kan virksomheden få tilskud fra AER (www.atp.dk - se under Erhverv/AER). Virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler (EUD) med elever over 25 år, og som ikke kan få løntilskud (fordi faget ikke er på regionens liste), kan i stedet søge om bonuspræmien på op til 70.000 kr. pr. uddannelsesaftale (se www.atp.dk under Erhverv/AER). Du kan også læse mere om ordningen og finde eksempler på virksomheder, der bruger voksenlærlinge på www.fremtidenerfaglært.dk.

Sådan gør du

• Virksomheden kan tiltrække og

• Kontakt den relevante erhvervs-

• Eller kontakt jobcentret for at få

fastholde fagligt kompetente med-

skole for at få din virksomhed god-

tilsendt et ansøgningsskema om

arbejdere ved at tilbyde dem en

kendt som praktiksted og for at af-

tilskud til voksenlærlingens løn.

kompetencegivende uddannelse.

klare, hvor lang tid den kommende

Jobcentret skal have skemaet retur

voksenlærling skal være under ud-

inden en måned efter, at voksen-

dannelse.

lærlingen er begyndt på sin uddan-

• Virksomheden er med til at sikre et fortsat højt fagligt niveau på arbejdsmarkedet, når den uddanner elever.

nelse. • Indgå en uddannelsesaftale med den pågældende.

• Kontakt Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) på tlf. 48 20 49 11 for

• Blanket til ansøgning om tilskud til

at få tilsendt ansøgningsskema til

voksenlærlingens løn kan findes

elevrefusion eller hent det på de-

på: www.jobnet.dk/blanketter.

res hjemmeside: www.aer.dk.

* brhovedstadensjaelland.dk · brnordjylland.dk · brmidtjylland.dk · brsyddanmark.dk - find listen i menuen ”Voksenlærlinge”.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele


Fredensborg

Praktikplads for unge via erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Ved at oprette en praktikplads for en egu-elev kan virksomheder på meget fleksible vilkår åbne døren til arbejdsmarkedet for unge under 30 år, der ikke passer ind i snævre skolerammer. Egu-elever kan have svært ved at læse, regne og skrive. Andre kan have brug for ekstra vejledning eller støtte til det sociale, men fælles for dem er, at de ønsker en praktisk uddannelse og er klar til at bruge deres hænder og kræfter på en arbejdsplads. Selve erhvervsgrunduddannelsen varer to år, og praktik og skoleforløb skræddersys, så det passer virksomheden bedst muligt. Praktikaftalens første tre måneder er prøvetid.

I praktikperioderne betaler din virksomhed elevløn efter gældende overenskomst på området. Din virksomhed får AER-finansieret løntilskud på 30 kr. i timen, dog maks. op til 7 måneder. I skoleperioderne får egueleven ikke løn, men skoleydelse fra kommunen. Under hele forløbet står en egu-vejleder klar med støtte og vejledning. Forløbet afsluttes med at virksomhed i samarbejde med egu-vejleder udfylder et gennemførelsesbevis. For unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov (svære bevægelseshandicap, autisme, adhd mv.) under 25 år findes særligt tilrettelagte treårige uddannelsesforløb (STU) - se www.uvm.dk.

Eksempel

Sådan gør du

• Egu er fleksibel og lokalt skræd-

Katrine på 25 år er ordblind og har

Kontakt den lokale egu-vejleder

dersyet til virksomheden. Virksom-

svært ved at følge et normalt uddan-

(www.egu.dk) og find sammen den

heden bestemmer selv længden af

nelsesforløb. Hun drømmer om at

egu-elev, der matcher virksomheden.

praktikken.

blive gartner og i samarbejde med sin egu-vejleder finder Katrine derfor

Herfra laver I sammen en uddannel-

et gartneri, som har brug for ekstra

sesplan og aftaler skole- og praktik-

ved at inddrage en gruppe, som el-

hænder. Gartneriet og Katrine laver

perioder.

lers ofte bliver overset.

en aftale om et to-årigt egu-forløb,

• Virksomheden viser socialt ansvar

hvor Katrine har 20 ugers undervis-

Hent mere information på:

ning og den resterende tid er i lønnet

www.egu.dk

praktik på gartneriet.

www.uvm.dk www.ug.dk

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele


Fredensborg

Fritidsjob for unge Et fritidsjob er for mange unge et vigtigt skridt på vejen til uddannelse og varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Fritidsjobbet er med til at udvikle den unge personligt og giver en vigtig opdragelse og praktisk forberedelse til arbejdslivet - og til valg af uddannelse. For virksomheden giver oprettelsen af et fritidsjob mulighed for at hjælpe en ung godt på vej og samtidig få løst en række rutineopgaver, som det ellers er svært at få tid eller økonomi til. Det kan fx handle om indkøb, posthåntering, oprydning, rengøring, lagerarbejde mv. Der gælder særlige regler for unges vilkår og arbejdsmiljø (specielt i forhold til maskiner, kemikalier, løft etc.) - læs mere på www.jobpatruljen.dk.

De fleste unge får deres første job via netværk, men mange unge har ikke et netværk, der kan hjælpe dem på vej. Mange af de unge uden netværk har gennem jobcentret og ungevejledningen fået et introforløb til arbejdsmarkedsforhold, herunder løn, skattekort, ferieregler, ansættelseskontrakter samt en generel viden om, hvordan de skal forholde sig ved sygdom, brug af mobil, påklædning og adfærd. De unge er klar til at tage fat, vokse med opgaven og selv tjene til dagen og vejen.

Eksempel

Sådan gør du

• Virksomheden støtter unges ad-

Frederik på 16 år har altid været glad

Kontakt jobcentret og hør mere om

gang til arbejdsmarkedet og får

for biler og søger derfor fritidsjob hos

muligheder for at ansætte unge i fri-

samtidig løst en række konkrete

alle de lokale bilforhandlere i områ-

tidsjob.

opgaver.

det, hvor han bor. En forhandler falder for Frederiks gå-på-mod og tilbyder

På www.jobpatruljen.dk findes detal-

ham et fritidsjob med at klargøre biler,

jeret information om vilkår og regler

nemfører i langt større grad en ud-

gøre rent på værktstedet og i udstillin-

for fritidsjobbere.

dannelse, end unge, der aldrig har

gen, købe ind til frokoststuen og sør-

haft et fritidsjob. Fritidsjob forebyg-

ge for opfyldning af drikkeautomater.

ger således den fremtidige mangel

Jobbet giver Frederik indsigt i detail-

på uddannet arbejdskraft.

handel og giver ham blod på tanden

• Unge, der har haft fritidsjob, gen-

til at gå i gang med salgsassistentuddannelsen på den lokale erhvervsskole.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele


Fredensborg

Mentorordning Mentorordningen kan anvendes til alle, der har behov for en mentor for at opnå eller fastholde beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet. Jobcentret kan bevilge mentorstøtte til såvel ledige, sygemeldte, revalidender samt til personer under uddannelse, i virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjob og ordinære ansættelser, når blot behovet for mentoren er afgørende. En mentor er typisk en erfaren medarbejder i virksomheden eller en ekstern person, der sørger for introduktion og oplæring samt hjælper med at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt at fastholde eller få job.

Støtte til en mentorfunktion bevilges til dækning af lønomkostninger ved frikøb af den medarbejder, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til den eksterne konsulent. Det vurderes individuelt, hvor mange timer medarbejderen skal frikøbes til mentorfunktionen. For at forbedre en medarbejders mulighed for at varetage mentorfunktionen, kan der bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen.

Fordele

Eksempel

Sådan gør du

• Bedre introduktion og oplæring til

Kontakt jobcentret og hør mere om

af depression været uden job i en år-

mulighederne for mentorordning.

for en succesfuld ansættelse.

række. Han ønsker at komme i fast

• Virksomheden har ingen udgift i

beskæftigelse og kontakter på opfor-

Blanket kan findes på:

dring af jobcentret et lokalt autoværk-

www.jobnet.dk/blanketter

forbindelse med oprettelse af men-

sted. Manden bliver tilbudt et fast

torordning.

arbejde. For at sikre en god introduk-

Du kan læse mere om støttemulighe-

tion frikøbes en medarbejder et antal

der i forbindelse med ansættelser på:

aftalte timer i en periode til at hjælpe

www.socialtengagement.dk

mekanikeren med at falde til på autoværkstedet.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

En 49-årig mekaniker har på grund

arbejdet og dermed større chance


Fredensborg

Opkvalificering af ledige ved ansættelse Virksomheder kan søge om tilskud til opkvalificering ved ansættelse af ledige i ordinære stillinger (dvs. ved ansættelse uden løntilskud). Der kan søges om tilskud til alle former for opkvalificering, herunder til uddannelses- og vejledningsforløb. Formålet med tilskuddet er at øge lediges kompetencer, så de kan ansættes i ordinære jobs, samt øge mulighederne for at nyansatte kan fastholde ansættelsen. Det er en betingelse for at give tilskuddet, at opkvalificeringen ligger ud over den oplæring, som virksomheden forudsættes at give,

Der skal fremlægges dokumentation for det ansøgte tilskud til opkvalificering, og virksomheden skal ansøge om tilskuddet, før udgiften har været afholdt. Ordningen omfatter ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, samt andre særlige grupper.

Sådan gør du

Mulighed for at opkvalificere med-

En tøjbutik mangler fuldtidspersona-

Kontakt jobcentret og hør nærmere om

arbejdere på økonomisk fordelag-

le og ansætter en erfaren, men lidt

muligheden for opkvalificering af ledige

tige vilkår.

ældre salgsassistent vel vidende, at

ved ansættelse.

hendes it-kompetencer på ansættel•

Mulighed for at opkvalificere med-

sestidpunktet ikke er gode nok til at

Blanket AF 92 til ansøgning om til-

arbejdere på områder, hvor der er

håndtere bestillinger på mail eller lave

skud til opkvalificering kan findes på:

mangel på uddannet arbejdskraft.

status i basale regneark. Butikken

www.jobnet.dk/blanketter

ansøger derfor jobcentret om tilskud til et intensivt it-kursus for kvinden. Jobcentret dækker udgiften til kurset, og efter 2 uger er kvinden opkvalificeret og kan fastholde jobbet som ordinær beskæftigelse.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Eksempel

Fordele •

f.eks. i form af oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den pågældende virksomhed.


Fredensborg

Kompetenceafklaring af nydanskere Alt for mange nydanskeres kompetencer går til spilde, fordi de er usynlige for arbejdsmarkedet. I mange tilfælde er det også svært for nydanskeren selv at sætte ord på og synliggøre, præcist hvad han/hun kan tilbyde en arbejdsgiver. For at skabe bedre integration er det afgørende, at den enkelte nydansker prøver kræfter med arbejdsmarkedet og derigennem finder frem til sine kompetencer. I samarbejde med specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats (SEBI) tilbyder jobcentret at vurdere nydanskeres faglige, al-

mene, sproglige og personlige kompetencer ved at udføre praktiske opgaver i din virksomhed. Virksomheden får således en ekstra arbejdskraft for en periode uden omkostninger mod at hjælpe med at afklare en nydanskers kompetencer. Forløbet kan evt. kombineres med undervisning på en sprogskole eller andet relevant uddannelsestilbud - afhængig af forløbets indhold. Efter afsluttet forløb melder virksomheden tilbage enten ved at udfylde en elektronisk kompetenceafklaringsskabelon eller ved mundtlig evaluering til jobcentret.

Eksempel

Sådan gør du

• Mulighed for at vurdere nydanske-

En irakisk bygningsarbejder kan ikke

Kontakt jobcentret og hør mere om

re som potentielle medarbejdere

finde ud af, hvorvidt hans kompe-

mulighederne for at iværksætte kom-

på en kvalificeret og uforpligtende

tencer fra hjemlandet rækker til et

petenceafklaring i virksomheden.

måde.

job i en dansk entreprenørvirksom-

• Indblik i nye kompetencer. • Rådgivning under praktikforløbet.

hed. Jobcentret iværksætter derfor et

Virksomheden kan med fordel over-

praktikforløb på en byggeplads hos

veje hvilke målgrupper, den kan til-

en lokal entreprenør og det viser sig

byde kompetenceafklaring (fx. ledige,

hurtigt, at den irakiske bygningsarbej-

ufaglærte, faglærte eller højtuddan-

der, med lidt hjælp til det sproglige,

nede). Jobcentret kan også hjælpe

sagtens kan håndtere de fleste kon-

med at ”oversætte” nydanskeres for-

struktionsopgaver på byggepladsen.

melle kompetencer, hvis de eksem-

Entreprenøren tilbyder derfor byg-

pelvis har uddannelsespapirer med

ningsarbejderen ordinært arbejde ef-

fra hjemlandet.

ter praktikperioden. Hent vejledning og afklaringsskabelon på www.bmetnisk.dk

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele


Fredensborg

Løntilskud For virksomheder betyder løntilskudsordningen, at det er muligt at ansætte en potentiel ny medarbejder på arbejdspladsen med tilskud. Løntilskudsordningen kan vare op til 12 måneder, men typisk gives løntilskuddet i en periode på tre til seks måneder. Herefter kan ansættelsen fortsætte uden løntilskud.

Virksomheden udbetaler som minimum overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde og modtager herefter et løntilskud på kr. 70,54 pr. arbejdstime (2012 sats), hvis den ansætter en dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager*. For offentlige virksomheder gælder andre satser - ring og hør jobcentret.

Det er en forudsætning for private virksomheder, at den nye medarbejder kommer fra en periode med minimum seks måneders ledighed.

Der findes også løntilskudsordninger for nyuddannede handicappede, ledige over 55 år samt førtidspensionister - se separate faktaark.

* Det er en betingelse, at der er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud / virksomhedspraktik.

Sådan gør du

Giver virksomheden mulighed for

En 34-årig kvinde har aldrig fået gen-

Kontakt jobcentret og hør mere om

at danne sig et indtryk af den på-

nemført en uddannelse og har flere

mulighederne for ansættelse med

gældende medarbejder – både

års ledighed bag sig. Hun interesse-

løntilskud.

fagligt og socialt. For jobsøgere gi-

rer sig meget for helse og naturme-

ver ordningen mulighed for at gen-

dicin. Jobcentret finder en ledig stil-

Blanket til ansøgning om løntilskud

opfriske faglige kvalifikationer, an-

ling som butiksassistent i den lokale

kan findes på:

vende nyerhvervede kompetencer

helseforretning. Stillingen kræver

www.jobnet.dk/blanketter

eller blot vænne sig til det at være

imidlertid en del oplæring og produkt-

på en arbejdsplads. Der er også

kendskab. Der oprettes derfor løntil-

Se også www.ijobnu.dk, hvor du kan

mulighed for at blive optrænet til et

skud i oplæringsperioden. Efter tre

finde eksempler på støtteordninger

helt nyt arbejdsområde.

måneder ansættes kvinden på nor-

for handicappede.

male vilkår. •

Løntilskudsforløbet planlægges i tæt samarbejde med virksomheden og den ledige. Jobcentret følger løbende op på løntilskuddet.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Eksempel

Fordele


Fredensborg

Løntilskud til førtidspensionister - tidligere skånejob Det er muligt at ansætte en førtidspensionist med løntilskud i en individuelt aftalt periode. Virksomheden udbetaler som hovedregel overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde og modtager herefter et løntilskud, der fastsættes ud fra den enkeltes evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet.

I de tilfælde, hvor førtidspensionisten har en betragtelig nedsat arbejdsevne, kan lønnen aftales at ligge under den overenskomstmæssige mindsteløn, såfremt den relevante faglige organisation tillader det.

Sådan gør du

Virksomheden får en erfaren med-

En 42-årig håndværker kommer ud

Kontakt jobcentret og hør mere om

arbejder på økonomisk fordelag-

for en alvorlig arbejdsulykke og tilken-

mulighederne for ansættelse af før-

tige vilkår

des førtidspension. Håndværkerens

tidspensionister med løntilskud.

arbejdsgiver er dog stadig interesse•

Giver førtidspensionister mulighed

ret i at have håndværkeren som del-

På jobnet.dk’s cv-bank kan du under

for at bevare et aktivt arbejdsliv.

tidsmedarbejder. Der indgås derfor

”detaljeret søgning/ansættelsesvilkår”

en aftale mellem arbejdsgiveren og

søge specifikt efter medarbejdere,

Løntilskudsforløbet planlægges i

jobcentret, som betyder, at jobcentret

der ønsker et job på særlige vilkår.

tæt samarbejde med virksomhe-

udbetaler løntilskud til byggefirmaet.

den og den ledige.

Aftalen medfører, at håndværkeren

Blanket til ansøgning om løntilskud

til glæde for alle kan blive i firmaet på

kan findes på:

deltid.

www.jobnet.dk/blanketter

Jobcentret yder støtte og vejledning og følger løbende op på løntilskudsjobbet.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Eksempel

Fordele •

Som udgangspunkt er løntilskuddet på kr. 25,39 pr. time, men kan i særlige tilfælde være op til kr. 44,37 pr. time (2012 satser).


Fredensborg

Løntilskud - til nyuddannede med handicap For at lette adgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede med handicap er det nu muligt at starte ansættelsen med løntilskud. Det er dog et krav, at ansættelse sker i en normal jobfunktion på en almindelig arbejdsplads. Ordningen omfatter nyuddannede med en uddannelse på mindst 18 måneder, som mangler konkret erhvervserfaring indenfor uddannelsesområdet. Derudover skal den handicappede starte

Sådan gør du

Giver handicappede mulighed for

En 24-årig døv kvinde tager en ud-

Kontakt jobcentret og hør mere om

et aktivt arbejdsliv.

dannelse som multimediedesigner på

mulighederne for ansættelse af nyud-

en teknisk skole. Efter kvinden har

dannede med handicap med løntil-

Løntilskudsforløbet planlægges i

bestået sin eksamen søger hun flere

skud.

tæt samarbejde med virksomhe-

jobs og med løntilskudsordningen i

den og den handicappede.

baghånden er det nemmere for kvin-

Eller læs mere på www.ijobnu.dk,

den at komme i betragtning til de for-

som er danmarks job- og informati-

Jobcentret yder støtte og vejled-

skellige stillinger. Et lokalt reklamebu-

onsportal for personer med handicap.

ning og følger løbende op på løn-

reau ansætter kvinden med løntilskud

tilskudsjobbet.

i et job som webredaktør.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Når den handicappede ansættes, udbetaler virksomheden som hovedregel overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde og modtager herefter et løntilskud på op til kr. 136,35 pr. time (2012 sats) i op til ét år.

Eksempel

Fordele •

i jobbet senest to år efter, at uddannelsen er afsluttet.


Fredensborg

Løntilskud - til ledige over 55 år Ledige over 55 år kan blive ansat med særligt løntilskud i private virksomheder. Ordningen gælder alle ledige over 55 år, som har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i sammenlagt 12 mdr. eller kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i sammenhængende 12 mdr. Løn- og arbejdsvilkår følger gældende overenskomst på området eller tilsvarende arbejde.

Løntilskuddet er på kr. 106,49 pr. time (2012 sats) og kan gives op til 6 måneder*. Såfremt arbejdsgiver og den ledige opfylder betingelserne, kan den ledige selv aftale en løntilskudsansættelse. Jobcentret skal dog godkende, at de objektive betingelser er overholdt.

* Det er en betingelse, at der er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud / virksomhedspraktik.

Sådan gør du

Giver personer over 55 år mulighed

En 56-årig lagermedarbejder, som

Kontakt jobcentret og hør mere om

for at bevare et aktivt arbejdsliv.

har været på kontanthjælp i halvan-

mulighederne for ansættelse af per-

det år, finder selv en produktionsvirk-

soner over 55 år med særligt løntil-

Løntilskud til ledige over 55 år kan

somhed, som mangler en mand på

skud.

også kombineres med en indle-

lageret. Da både lagerarbejderen og

dende praktikperiode.

virksomheden opfylder de objekti-

Blanket AB 203 til ansættelse med til-

ve betingelser, aftaler de selv løntil-

skud kan hentes på:

Jobcentret yder støtte og vejled-

skudsansættelsen, som godkendes af

www.jobnet.dk/blanketter

ning.

jobcentret. Efter 6 måneders ansættelser med løntilskud fortsætter lagermedarbejderen i en ordinær ansættelse.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Eksempel

Fordele


Fredensborg

Virksomhedsrevalidering Virksomhedsrevalidering er samlede uddannelses- eller optræningsforløb i en virksomhed, som kan iværksættes for personer med begrænsninger i arbejdsevnen, så de kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet på normale vilkår. Typisk går virksomhedsrevalideringen (som fastsættes i en jobplan) ud på at optræne eller genoptræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer, så personen igen kan opnå ordinær beskæftigelse - ofte i et nyt fag, hvor personens begrænsninger ikke spiller en afgørende rolle for varetagelsen af arbejdet.

Virksomhedsrevalidering kombineres ofte af flere typer af ordninger som fx virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og elev- og lærlingeforløb. Læs mere på de aktuelle faktaark eller hør mere i jobcentret.

Sådan gør du

Giver personer med begrænsnin-

En 34-årig gulvlægger får ødelagt

Kontakt jobcentret og hør mere om

ger i arbejdsevnen mulighed for at

sine knæ og må opgive sit arbejde ef-

mulighederne for virksomhedsrevali-

bevare tilknytningen til arbejdsmar-

ter længere tids sygemelding. I sam-

dering.

kedet på normale vilkår.

arbejde med jobcentret udarbejder gulvlæggeren en jobplan, som via en

Kan både benyttes til at optræne

virksomhedsrevalidering skal omskole

ledige og allerede ansatte med

gulvlæggeren til bygningskonstruktør.

begrænsninger i arbejdsevnen til

Via sit netværk finder gulvlæggeren

nye funktioner.

en entreprenørvirksomhed, som tilbyder en indledende afklarende praktik

Jobcentret yder støtte og vejled-

og efterfølgende indgås aftale om et

ning.

samlet uddannelses- og optræningsforløb.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Eksempel

Fordele •

Virksomhedsrevalidering skal så vidt muligt rette sig mod områder med mangel på arbejdskraft, og varigheden aftales individuelt. Revalideringen skal dog som udgangspunkt gennemføres på så kort tid som muligt, og revalidenden kan maksimalt modtage revalideringsydelse i fem år.


Fredensborg

Seniorjob i kommunen En kommunal virksomhed kan ansætte en person over 55 år (som ikke er fyldt 60 år), der er bosiddende i kommunen og har opbrugt sin dagpengeret, i et seniorjob. Bopælskommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med ansøgeren og under hensyn til vedkommendes kvalifikationer og interesser. Løn- og arbejdsvilkår følger gældende overenskomst på området eller for tilsvarende arbejde.

Det er et krav, at ansættelsen medfører en nettoudvidelse af antallet af ansatte i den kommunale virksomhed. Personen skal være forsikret medlem af en akasse og skal kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når medlemmet når efterlønsalderen.

Sådan gør du

Virksomheden får en erfaren med-

En 56-årig bogholder mister sit job,

Kontakt jobcentret og hør mere om

arbejder tilknyttet på økonomisk

da hans arbejdsplads er nødt til at

mulighederne for ansættelse i senior-

fordelagtige vilkår.

skære ned. Bogholderen forsøger

job.

uden held at finde et nyt lignende job. Da hans dagpengeperiode udløber,

Ansøgning om ansættelse i seniorjob

har han ret til et seniorjob i sin bo-

skal sendes til ansøgerens bopæls-

pælskommune. Kommunen tilbyder

kommune tidligst 3 måneder før og

bogholderen ansættelse som regn-

skal være modtaget senest 2 måne-

skabsassistent i økonomiforvaltnin-

der efter den dag, hvor dagpengepe-

gen. Bogholderen kan dermed fort-

rioden udløber.

sætte sit aktive arbejdsliv og optjene anciennitet til sin efterlønsordning.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Eksempel

Fordele •

Kommunen modtager et årligt tilskud til ansættelsen.


Fredensborg

Fleksjob Et fleksjob kan tilbydes personer, der har en væsentlig begrænsning i arbejdsevnen i forhold til ethvert erhverv. Bevilling af fleksjob forudsætter afklaring af arbejdsevnen via en arbejdsprøvning. Arbejdsevnen skal være nedsat med minimum 50% og tilstanden skal være varig. Fleksjob er en ansættelse med løntilskud. Det betyder, at virksomheden udbetaler overenskomstmæssig løn og modtager løntilskud, der modsvarer begrænsningen i medarbejderens arbejdsevne. Dvs. virksomheden modtager et tilskud på 1/2 eller 2/3 af den gældende over-

enskomstmæssige mindsteløn på området. Ved sygdom ydes sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. Der kan ydes tilskud til særlige arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance. Fleksjobbet tager udgangspunkt i, at arbejdsopgaver og tempo er afstemt til personens arbejdsevne. Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper i private og offentlige virksomheder.

Eksempel

Sådan gør du

• Virksomheden får mulighed for at

Den 47-årige automekaniker Uffe bli-

Kontakt jobcentret og hør om mulig-

ansætte eller beholde en faglig

ver på grund af en omfattende rygli-

hederne for etablering af fleksjob.

kompetent medarbejder med be-

delse samt depression sygemeldt fra

Du kan også læse mere om fleksjob

grænsninger i arbejdsevnen.

sit arbejde. Efter længere tids syge-

på www.ijobnu.dk, som er den direkte

melding ønsker Uffe at genoptage ar-

vej mellem virksomheder og menne-

• Fastholdelse af en medarbejder i

bejdet, men det kan ikke lade sig gøre

sker med nedsat arbejdsevne. Her

fleksjob signalerer social ansvar-

på grund af ryggen. Uffe bliver herefter

kan du blandt andet finde informatio-

lighed og skaber tryghed i organi-

arbejdsprøvet i forskellige arbejdsfunk-

ner om supplerende støtteordninger

sationen.

tioner og i nye brancher, men hans ar-

(indretning af arbejdsplads, hjælpe-

bejdsevne er varigt begrænset, og han

midler mv.) og se eksempler fra det

bliver derfor indstillet til et fleksjob. I

virkelige liv på vellykkede fleksjoban-

samarbejde med jobcentret finder Uffe

sættelser.

et fleksjob hos et ejendomsservicefirma på fuld tid, men på nedsat kraft, og

På www.jobnet.dk er det muligt at an-

hans arbejdsplads modtager tilskud til

noncere direkte efter fleksjobbere.

hans løn hver måned.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele


Fredensborg

Fraværs- og fastholdelsespolitik - om virksomhedens håndtering af medarbejderes sygdom Det kan være en god ide at udarbejde en synlig fraværs- og fastholdelsespolitik i virksomheden, så både medarbejdere og ledere kender proceduren for, hvad der sker under sygdom. Fraværs- og fastholdelsespolitikken bør tilpasses virksomhedens lokale forhold, men vil typisk indeholde mål for indsatsen for at nedbringe fraværet og beskrivelse af de anvendte metoder og tilbud, eksempelvis: Forebyggelsestiltag, syge-

fraværssamtaler, trivselssamtaler, samt lokale aftaler om job på særlige vilkår på baggrund af de sociale kapitler i overenskomsterne. Fraværs- og fastholdelsespolitikken bør også angive retningslinier for, hvordan og hvornår de enkelte metoder og tilbud tages i brug.

Eksempel

Sådan gør du

• Sikrer hurtig indsats ved sygefra-

En produktionsvirksomhed oplever

Kontakt jobcentret, hvis du ønsker

stigende sygefravær og nedsætter

mere information om udarbejdelse af

derfor en gruppe med medarbejdere

en fraværs- og fastholdelsespolitik.

vær. • Ensartet tilgang til arbejdet med at

fra alle niveauer i virksomheden, som

nedbringe sygefravær og fastholde

udarbejder en fraværs- og fasthol-

Få mere viden og inspiration til arbej-

sygemeldte medarbejdere.

delsespolitik. Gruppen søger vejled-

det med sygefraværspolitikker på:

ning i jobcentret om mulighederne

www.virk.dk

Større velfærd på arbejdspladsen

for at nedbringe sygefravær: Tidlig

www.cabiweb.dk

og tryghed blandt medarbejdere,

indsats, delvis rask- og sygemelding,

der rammes af længerevarende/ al-

rundbordssamtaler, mulighedserklæ-

Eller kontakt Arbejdstilsynets Help

vorlig sygdom.

ring, afprøvning i nye jobfunktioner

desk, der kan vejlede om virksomhe-

mm. Efter en indkøringsperiode på et

dens arbejde med sygefravær på

år, hvor politikken justeres i takt med

tlf. 70 12 12 88.

erfaringerne, oplever virksomheden øget trivsel og et mærkbart fald i sygefraværet.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele


Fredensborg

4 ugers sygefraværssamtale - om virksomhedens pligt til at følge op på medarbejderes sygdom Virksomheder skal indkalde sygemeldte medarbejdere til sygefraværssamtale senest 4 uger fra første sygedag. Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet, samt fokusere på, hvad virksomheden kan gøre for at bakke op. Vær opmærksom på, at du som arbejdsgiver ikke må spørge til diagnosen, men gerne til sygdommens konsekvenser for arbejdet. Der kan efter behov udarbejdes en fastholdelsesplan (se faktaark) og/eller indhentes en mulighedserklæring (se faktaark) med en lægelig vurdering af sygdommens betydning for udførelsen af med-

arbejderens konkrete arbejdsfunktioner. Oplysningerne fra sygefraværssamtalen samt evt. fastholdelsesplan skal videregives til jobcentret via indberetningsportalen NemRefusion, som findes på www.virk.dk/nemrefusion. Hvis sygdommen eller praktiske omstændigheder ikke giver mulighed for en personlig samtale, kan samtalen også foregå telefonisk. Manglende deltagelse i samtalen har ikke konsekvenser for medarbejderens ret til sygedagpenge. Sygefraværssamtalen skal ikke afholdes, hvis medarbejderen er opsagt og fratræder inden for 8 uger fra første sygedag.

Fordele

Eksempel

Sådan gør du

• Giver virksomheden mulighed for

Kontakt jobcentret, hvis du ønsker

gemelder sig fra sit arbejde på grund

mere information om virksomhedens

og tilrettelægge arbejdet, så med-

af stress. Efter 14 dage indkalder

4 ugers sygefraværssamtale.

arbejderen hurtigt kan vende tilba-

hendes arbejdsgiver hende til en sy-

ge til arbejdsmarkedet.

gefraværssamtale om, hvordan og

Du kan også få hjælp hos Arbejdstil-

hvornår hun kan vende tilbage til ar-

synets help desk på tlf. 70 12 12 88,

• Sygefraværssamtalen sikrer, at

bejdet. Medarbejderen forklarer her,

der kan vejlede om virksomhedens

virksomheden får fokus på langva-

hvilke ændringer hun har brug for i

arbejde med sygefravær.

rigt sygefravær og øger mulighe-

sit daglige arbejde for ikke at opleve

derne for, at langvarigt syge medar-

stress, og sammen udarbejder de en

Læs mere på www.bm.dk under

bejdere kan blive i virksomheden.

plan for, hvordan og hvornår hun kan

sygefravær.

vende tilbage til arbejdet, som blandt • Bedre sammenhæng mellem virksomhedens og jobcentrets opfølgning på sygemeldte medarbejdere.

andet inkluderer en delvis raskmel-

Se også faktaarkene om:

ding i et par måneder.

 Fastholdelsesplan.  Mulighedserklæring.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

En medarbejder i et revisionsfirma sy-

at støtte en sygemeldt medarbejder


Fredensborg

Mulighedserklæring - få en lægelig vurdering af mulighederne for at fastholde sygemeldte medarbejdere Virksomheden har mulighed for at udfylde en såkaldt mulighedserklæring sammen med den sygemeldte medarbejder. Erklæringen er specielt nyttig, hvis der er usikkerhed i dialogen mellem virksomheden og medarbejderen om, hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen kan varetage under sin sygdom. Mulighedserklæringen består af to dele. Del 1 udfyldes af virksomheden og medarbejder i fællesskab og beskriver medarbejderens funktionsnedsættelser og påvirkede jobfunktioner samt eventuelle aftalte skånehensyn.

Del 2 udfyldes af lægen på baggrund af en samtale med medarbejderen og oplysningerne i del 1. Lægen vurderer, om de beskrevne arbejdsforhold er forsvarlige i forhold til helbredet eller om helt eller delvist fravær på grund af sygdom fra arbejdet tilrådes. Lægen kan også anføre, om der er behov for, at arbejdet bliver tilpasset yderligere og give et skøn over den periode, hvor arbejdet skal tilpasses eller hvor fravær er påkrævet. Mulighedserklæringen erstatter den tidligere ”Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed”. Der er dog stadig mulighed for at bede om dokumentation for sygefravær via en såkaldt ”fri attest”.

Fordele

Eksempel

Sådan gør du

• Giver større indsigt i og sikkerhed

En arbejdsgiver kan anmode om en

på cyklen og får efterfølgende så sto-

mulighedserklæring af medarbejde-

bejderen reelt kan udføre, hvorved

re smerter i den ene skulder, at hun

ren, der har pligt til møde op til samta-

en fuldtidssygemelding måske kan

må sygemelde sig fra sit arbejde. Hun

len, hvis sygdommen tillader det. Det

undgås.

raskmelder sig efter et par dage, men

er medarbejderen, der skal anmode

det stillesiddende kontorarbejde får

egen læge om at udfylde erklæringens

• Sikrer en tidligere indsats i de til-

smerterne til at blusse op igen. I sam-

anden del og som skal aflevere den at-

fælde, hvor medarbejderen risike-

arbejde med sin leder udfylder hun

testerede attest til arbejdsgiveren.

rer langvarigt fravær på grund af

derfor en mulighedserklæring, som

sygdommen.

hun tager med til sin praktiserende

Arbejdstilsynets Help desk kan vejlede

læge. Lægen vurderer, at hun godt

om arbejdet med sygefravær, på

kan fortsætte i jobbet, hvis det kan

tlf. 70 12 12 88.

med kvalificerede bidrag til virksom-

varieres med andre opgaver. Samti-

Du kan finde mulighedserklæringen

heden om, hvilken betydning med-

dig får hun fri 5 timer om ugen, så hun

på: www.ams.dk/reformer-og-indsat-

arbejderens sygdom har for det ar-

kan få fysioterapeutisk behandling.

ser/indsatser/sygedagpengeopfolgning

• Giver lægen mulighed for at komme

bejde, medarbejderen udfører.

(klik på ”mulighedserklæring”)

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

En kontorassistent er uheldig at falde

for, hvilke arbejdsfunktioner medar-


Fredensborg

Fastholdelsesplan - bedre opfølgning på medarbejderes sygdom Hvis den sygemeldte medarbejder ikke forventes at vende tilbage inden for 8 uger fra første sygedag, kan medarbejderen når som helst i sygeforløbet anmode om, at virksomheden og medarbejderen sammen udarbejder en såkaldt fastholdelsesplan. Dog har virksomheden ret til at afslå anmodningen. En fastholdelsesplan har som mål, at medarbejderen kan vende hurtigere tilbage til jobbet end ellers. Typisk vil man i planen fokusere på redskaber, opgaver og arbejdstid og eksempelvis foreslå, at medarbejderen i en periode varetager jobfunktioner i virksomheden, som er mindre belastende.

Planen kan med fordel også tage højde for, hvad der skal ske på det mere personlige og kollegiale niveau. Aftal fx med medarbejderen, hvor meget opmærksomhed vedkommende ønsker omkring sin situation og hvordan kollegerne skal inddrages. Aftal også, hvordan der skal følges op på indgåede aftaler efter tilbagevenden. Hvor tit skal det drøftes, om fx medarbejderen nu er blevet klar til nye opgaver? Faste aftaler sikrer, at der bliver fulgt op løbende, uden at medarbejderen føler sig overvåget eller kontrolleret.

Eksempel

Sådan gør du

• Sikrer konkrete initiativer og tiltag,

En lagermedarbejder får en diskus-

Planen kan udarbejdes på mange

der kan hjælpe med at fastholde

prolaps og skal opereres. Medarbej-

forskellige måder. Det vigtigste er, at

medarbejderen i arbejdet.

derens arbejde har hidtil været fysisk

den er så konkret og handlingsorien-

krævende og indebåret tunge løft og

teret som muligt.

• Medarbejderen vender hurtigere tilbage til arbejdet.

derfor er medarbejderen usikker på, om han kan beholde sit job. Virksom-

Få rådgivning hos jobcentret eller

heden og medarbejderen udarbejder

kontakt Arbejdstilsynets Help desk,

derfor en fastholdelsesplan, som i de-

der kan vejlede om virksomhedens

re der rammes af længerevarende/

taljer beskriver, hvornår og hvordan

arbejde med sygefravær, på

alvorlig sygdom.

medarbejderen skal genoptage sit ar-

tlf. 70 12 12 88.

• Større tryghed blandt medarbejde-

bejde. Planen tager højde for med• Bedre opfølgning på medarbejderens sygdom fra jobcentret.

arbejderens nye fysiske formåen og

Arbejdstilsynet: www.at.dk.

indeholder blandt andet helt nye arbejdsopgaver.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele


Fredensborg

Jobcentrets 8 ugers opfølgningssamtale - om jobcentrets opfølgning på medarbejderes sygdom Jobcentret skal som udgangspunkt kontakte* virksomheden i forbindelse med jobcentrets første samtale med den sygemeldte medarbejder, der afholdes senest 8 uger fra første fraværsdag**. Formålet er at vurdere, om medarbejderen helt eller gradvist kan vende tilbage til arbejdet - fx via en delvis raskmelding (se faktaark). I opfølgningen inddrages også virksomhedens fastholdelsesplan og øvrige aftaler. Såfremt medarbejderen hverken helt eller delvist kan vende tilbage til jobbet, vil jobcentret vurdere,

om medarbejderen kan deltage i et aktivt tilbud med henblik på at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan fx bestå af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Medarbejderen har pligt til at deltage i et tilbud, hvis det er foreneligt med vedkommendes helbredstilstand og behandlingsforløb. Formålet med jobcentrets opfølgning og tilbud er at sikre, at den sygemeldte vedligeholder mest mulig arbejdsevne og hurtigere bliver i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Fordele

Eksempel

Sådan gør du

• Jobcentret følger op på virksomhe-

Kontakt jobcentret, hvis du ønsker

kaldes til 8 ugers opfølgningssam-

mere information om jobcentrets 8

og kan eventuelt tilbyde ordninger

tale i jobcentret. Slagteriarbejderen

ugers opfølgningssamtale.

og redskaber, der kan sikre hurtig

har smerter i skulderen og har ikke

medarbejderen en hurtigere tilba-

kunnet finde en løsning på problemet

Læs mere på

gevenden til arbejdsmarkedet.

sammen med virksomheden og er

www.ams.dk

derfor stadig sygemeldt. Efter samtalen kontakter jobcentret virksomheden og aftaler en rundbordssamtale (se faktaark), hvor det afklares hvilke funktioner, medarbejderen kan påtage sig, samt hvilke hjælpemidler, der kan bruges til at aflaste hans skulder. * I de tilfælde, hvor den sygemeldtes helbredssituation skønnes uproblematisk, og der forventes tilbagevenden på fuld tid inden for 13 uger (fra første opfølgningssamtale), eller hvis sygdommen medfører et længerevarende sygdomsforløb, og den sygemeldte ikke kan vende gradvist tilbage eller deltage i et aktivt tilbud, kan jobcentret undlade at tage kontakt til virksomheden. ** Hvis medarbejderen har en alvorlig sygdom, som gør det uhensigtsmæssigt for jobcentret at kontakte medarbejderen, kan der gøres brug af den såkaldte stand-by ordning, hvor jobcentrets opfølgning sker uden kontakt til medarbejderen. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet en liste over sygdomme, der berettiger til standby-ordning. Find diagnoselisten på www.ams.dk

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

En sygemeldt slagteriarbejder ind-

dens kontakt med den sygemeldte


Fredensborg

Anmeldelse af/refusion for sygefravær - om regler og muligheder for indberetning af medarbejderes sygdom I langt de fleste tilfælde har medarbejdere ret til løn under sygdom. Efter udløbet af den såkaldte arbejdsgiverperiode på 30 kalenderdage har virksomheden ret til dagpengerefusion fra medarbejderens bopælskommune. Fristen for anmeldelse af sygefraværet er 4 uger fra 1. fraværsdag*. Fra d. 1. september 2011 er det obligatorisk for alle virksomheder, selvstændige og a-kasser at indberette sygedagpenge og barselsdagpenge via NemRefusion - den intelligente digitale postkasse, der forbinder virksomheden med kommunen.

På www.virk.dk/nemrefusion guides virksomheden igennem indberetningen og kan ikke afslutte, før alle relevante oplysninger er givet. Så sker der ikke fejl, som kan forsinke sagsbehandlingen. Hvis medarbejderen ikke deltager i kommunens behandling af sagen, kan dagpengeretten (eller virksomhedens adgang til dagpengerefusion) mistes. Virksomheden vil kunne modregne et eventuelt tab i medarbejderens løn.

* Når virksomheden senere anmoder om refusion, kan der ydes refusion for perioden, der ligger ind til tre måneder tilbage.

Sådan gør du

Elektronisk anmeldelse gør det nem-

For at indberette digitalt skal virksom-

af det enkelte fravær i systemet. Virk-

mere fordi:

heden bruge en digital medarbejder-

somheden kan indberette en ny refu-

signatur (bestilles gratis på virk.dk).

sionsanmodning for den fraværende

 Alle stamdata hentes automatisk.

Herefter logges ind med den digitale

medarbejder, indberette en ny syge-

 Du ser kun relevante felter.

signatur på: www.virk.dk/nemrefusion

fraværssamtale for den fraværende

 Du undgår fejl.  D u får kvittering og overblik over alle sagsforløb.  M edarbejderen skal ikke længere skrive under.  D u kan indberette helt frem til tidsfristen.

medarbejder samt meddele kommuEfter login kan virksomheden se alle

nen, når den fraværende medarbejder

aktuelle og tidligere indberetninger og

er blevet rask.

oprette nye anmeldelser (på fravær) på både sygdom, barsel og pasning af

Få mere information på

alvorligt sygt barn. Ved selve anmel-

www.nemrefusion.dk eller kontakt

delsen er det også muligt at søge om

supporten på tlf. 44 60 72 13 -

refusion i samme arbejdsgang.

support@nemrefusion.dk

Når virksomheden har anmeldt et fra-

Se også www.virk.dk og kontakt evt.

vær, er det muligt at lave udføre alle

supporten på tlf. 72 20 00 39 ved

relevante handlinger til administration

spørgsmål til log-in og rettigheder.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele


Fredensborg

Rundbordssamtaler - fastholdelse på arbejdspladsen Rundbordssamtalen er en hjælp til - så tidligt som muligt - at afdække en medarbejders sygdomsproblem i forhold til den konkrete arbejdssituation. Ved rundbordssamtalen samles alle relevante personer (fx. medarbejder, tillidsrepræsentant, konsulent fra fagforening, konsulent fra jobcentret, arbejdsgiver og evt. egen læge) med hver sin faglige kompetence. Målet er at skabe holdbare løsninger, der kan fastholde medarbejderen i virksomheden, samt undgå eller afkorte en sygemelding.

Alle kan tage initiativ til en rundbordssamtale, som typisk forløber sådan, at medarbejderen med egne ord beskriver sin situation, hvorefter der på baggrund af fagpersonernes uddybende spørgsmål og forslag lægges en konkret handlingsplan for medarbejderens fremtidige arbejdssituation. Rundbordssamtaler skal være frivillige og er underlagt tavshedspligt.

Eksempel

Sådan gør du

• Rundbordssamtalen øger chan-

En kvinde i en tekstilvirksomhed får

Kontakt jobcentret. Jobcentrets med-

cen for at fastholde sygdomsramte

skulderproblemer og går sygemeldt i

arbejdere har erfaring som mødele-

medarbejdere i jobbet.

halvanden måned. Virksomheden ind-

dere og deltager gerne i rundbords-

kalder hende til en rundbordssamtale.

samtaler i virksomheden eller andre

• Rundbordssamtalen øger kendska-

Sammen med kvindens tillidsrepræ-

steder.

bet til de muligheder og redskaber

sentant, en konsulent fra fagforenin-

der kan forkorte varigheden af sy-

gen, samt jobcenterets repræsentant

Tjek www.arbejdsmiljoviden.dk, hvis

gemeldingerne.

udarbejdes en handlingsplan med det

du vil vide mere om, hvad virksomhe-

formål gradvist at lade kvinden gen-

der kan gøre for at nedbringe syge-

optage sit arbejde uden skulderbela-

fraværet.

• Aktiv håndtering af sygdomsproblemer skaber tryghed på arbejds-

stende funktioner.

pladsen.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele


Fredensborg

Delvis syge- eller raskmelding Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af længerevarende sygdom eller deltagelse i behandling, kan jobcentret hjælpe med at fastholde medarbejderen via delvis syge- eller raskmelding. Delvis sygemelding bruges til en medarbejder, som i en periode er delvist fraværende fra sit arbejde på grund af behandlinger, eller hvis medarbejderen på grund af sygdom kun kan klare en del af sit normale arbejde. Delvis raskmelding bruges til medarbejdere, som efter længere tids sygdom er klar til at vende tilbage til arbejdet, men har behov for at begynde på nedsat tid for gradvist at optrappe til normal tid.

Fordelen er, at virksomheden har adgang til medarbejderens kompetencer og arbejdskraft i sygdomsperioden. For medarbejderen betyder det, at vedkommende bevarer en tryg og positiv tilknytning til arbejdspladsen under længerevarende sygdom. Det er en forudsætning for ordningen, at sygefraværet overstiger fire timer om ugen. Der ydes dagpengerefusion, indtil medarbejderen igen kan udføre arbejdet på almindelige vilkår, dog maksimalt 52 uger.

Eksempel

Sådan gør du

• Undgå eller forkort fuldtidssyge-

En 35-årig sekretær har smerter i ryg-

Kontakt jobcentret for råd og vejled-

gen, højre skulder og arm. Hun kan

ning om mulighederne i en delvis

ikke magte sit fuldtidsarbejde. Hun

syge- eller raskmelding.

meldinger. • Mulighed for at bevare en positiv

indgår aftale med sin chef og jobcen-

tilknytning til arbejdspladsen under

tret om delvis sygemelding, således

Tjek www.arbejdsmiljoviden.dk, hvis

længerevarende sygdom og fast-

at hun i en 3 måneders periode arbej-

du vil vide mere om, hvad virksomhe-

holde kompetencer.

der 2 timer mindre 4 arbejdsdage om

der kan gøre for at nedbringe syge-

ugen, og at hun er helt fraværende

fraværet.

• En tidlig og aktiv sygefraværsind-

om onsdagen for at deltage i behand-

sats betyder bedre sammenhæng

ling. Aftalen betyder, at sekretærens

mellem job og helbred.

bopælskommune yder dagpengerefusion til virksomheden under forløbet.

• Større tryghed blandt medarbejdere der rammes af længerevarende/ alvorlig sygdom.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele


Fredensborg

§ 56 aftale - dagpengerefusion fra 1. fraværsdag ved kronisk eller langvarig sygdom Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af en kronisk eller langvarig sygdom, kan jobcentret hjælpe, så medarbejderens fravær ikke belaster virksomheden. En § 56 aftale er en støttemulighed, hvormed virksomheden kan fastholde medarbejdere, som har en forhøjet risiko for fraværsdage på grund af sygdom, indlæggelse eller behov for behandling. Aftalen giver mulighed for dagpengerefusion til virksomheden (op til højeste dagpengesats på

788 kr. pr. dag - 2012 sats) fra medarbejderens første fraværsdag. En virksomhed og medarbejder kan indgå en § 56 aftale, hvis det forventes, at medarbejderens lidelse vil medføre et fravær på mindst 10 dage om året. Ansøgning om § 56 aftalen skal indgives til lønmodtagerens hjemkommune, og den skal godkendes af jobcentret. En § 56 aftale kan indgås for 2 år ad gangen og vedrører kun fravær relateret til medarbejderens lidelse.

Eksempel

Sådan gør du

• Mulighed for at fastholde medarbej-

En 45-årig jord- og betonarbejder

Kontakt jobcentret og hør mere om

dere med højt sygefravær via øko-

beskadiger armen ved arbejdet i en

mulighederne for støtte ved kronisk/

nomisk kompensation.

grusgrav og sygemeldes. Det viser

kritisk sygdom.

sig, at skaden er så alvorlig, at han • Større tryghed blandt medarbejde-

efterfølgende permanent er nødt til at

Blanket til ansøgning om § 56 aftale

re, der rammes af kronisk længere-

gå til behandlinger hver 14. dag. Der-

kan findes på:

varende eller alvorlig sygdom.

for godkender jobcentret en

www.jobnet.dk/blanketter

§ 56 aftale, der betyder, at virksomheden modtager dagpengerefusion

Se også www.ijobnu.dk hvor du kan

for det fravær, der er forbundet med

læse mere om støtteordninger til

medarbejderens lidelse.

medarbejdere med et handicap.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele


Fredensborg

Arbejdspladsindretning - bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber Virksomheder kan fastholde eller ansætte en medarbejder, som har brug for lidt ekstra hjælp til at klare arbejdet ved at vurdere, om arbejdspladsindretningen er hensigtsmæssig. Jobcentret kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, der kompenserer for medarbejderens begrænsning i arbejdsevnen. Begrænsningerne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter.

Tilskuddet kan være til værktøj eller mindre arbejdsmaskiner til personlig brug i forbindelse med arbejdet. Virksomheder skal ansøge jobcentret om tilskuddet, der bevilges på baggrund af en individuel vurdering. Det er en forudsætning, at udgiften til arbejdspladsindretningen eller redskabet ligger ud over, hvad arbejdspladsen normalt afholder.

Eksempel

Sådan gør du

• Virksomheden kan gøre brug af

En 48-årig mand er involveret i et

Kontakt jobcentret og hør mere om

medarbejderens kompetencer og

færdselsuheld og bliver efterfølgende

mulighederne for tilskud til arbejds-

medarbejderen får mulighed for at

kørestolsbruger. I den forbindelse kan

redskaber i din virksomhed.

fungere i et job på trods af nedsat

han ikke længere komme ubesvæ-

arbejdsevne.

ret op på sit kontor. Virksomheden er

Se www.ijobnu.dk, hvor du kan finde

meget interesseret i at beholde man-

eksempler på hjælpemidler og støtte i

den i arbejde, så de laver en aftale

forhold til en lang række handicap.

med jobcentret. Jobcentret bevilger de redskaber, der medfører, at man-

Se også www.bmhandicap.dk.

den igen kan komme rundt i virksomheden.

Blanket til ansøgning om tilskud til arbejdspladsindretning kan findes på: www.jobnet.dk/blanketter

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele


Fredensborg

Personlig assistance Personlig assistance kan anvendes til medarbejdere, som har brug for personlig hjælp til opgaver i arbejdet, de ikke kan klare på grund af en varig funktionsnedsættelse. Den personlige assistent kan hjælpe medarbejderen i op til 20 timer pr. uge. I særlige tilfælde op til 37 timer pr. uge. Virksomheden kan enten vælge at ansætte en udefrakommende person eller frikøbe en kollega til at fungere som personlig assistent. Virksomheden aflønner den personlige assistent og modtager herefter løntilskud fra jobcentret.

Løntilskuddet svarer til timelønssatsen for studentermedhjælp. I særlige tilfælde kan tilskuddet modsvare den overenskomstmæssige løn for det pågældende arbejde, for eksempel ved ansættelse af en tegnsprogstolk. Målgruppen for personlig assistance omfatter både ansatte i ordinære jobs, løntilskudsjob, fleksjob, virksomhedspraktik og selvstændige. Der kan også tildeles personlig assistance under uddannelse.

Fordele

Eksempel

Sådan gør du

• Virksomheden kan ansætte eller

Kontakt jobcentret og hør mere om

smerter i ryggen og har derfor svært

muligheden for personlig assistance.

på trods af nedsat funktionsevne

ved at klare de fysisk krævende op-

og dermed have gavn af vedkom-

gaver i sit arbejde. Skolen ønsker

Se også www.ijobnu.dk, hvor du kan

mendes kompetencer.

at beholde pedellen og tager derfor

finde eksempler på personlig assi-

kontakt til jobcentret, som bevilger

stance og anden støtte til en lang

• Ved at tilbyde personlig assistance

økonomisk støtte til en personlig as-

række handicapgrupper.

øges udbuddet af arbejdskraft til

sistent. Assistenten hjælper herefter

din virksomhed.

med de opgaver, som pedellen ikke

Blanket til ansøgning om personlig

kan klare. Aftalen betyder, at skolen

assistance kan findes på:

kan beholde en dygtig pedel.

www.bmhandicap.dk - se under blanketter.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

En 56-årig skolepedel får kroniske

fastholde en medarbejder i et job


Fredensborg

Jobrotation - efteruddannelse af medarbejdere mens vikarer gør arbejdet Med jobrotationsordningen kan virksomheden sende medarbejdere på efteruddannelse mens vikarer gør arbejdet. Jobcentret skræddersyr forløbet og hjælper med det administrative, praktiske og økonomiske. Jobcentret kan blandt andet hjælpe med at finde uddannelsessted, sørge for at finde og oplære vikarerne og hjælpe med at søge kursusmidler.

Virksomheden betaler normal løn til medarbejdere på uddannelse, men kan få en del af lønnen dækket via offentlige tilskud (VEU, SVU, dagpenge eller rotationsydelse*). Vikarerne skal have løn og forsikring for arbejdet - dog ikke ved indledende praktikperiode. Virksomheden har også mulighed for at få tilskud til, og evt. tilknytte en mentor til vikarerne, efter nærmere aftale med jobcentret.

*Rotationsydelse på 170,36 kr. pr. time (2012 sats) gives til virksomheden i op til 1 år, hvis der er en vikar ansat i mindst det antal timer, som medarbejderen er væk (min. 10 timer om ugen), og medarbejderen højst har, hvad der svarer til erhvervsuddannelse, under følgende betingelser: At medarbejderne får løn i uddannelsesperioden og at der ikke ydes løntilskud, VEU-godtgørelse eller lign.

Fordele

Uddannelsesrådgivning

• Virksomheden kommer ikke bagud

Sådan gør du Kontakt jobcentret og hør mere om

med arbejdet, når medarbejdere

te kursus- og uddannelsesmulig-

jobrotation og uddannelsesmulighe-

skal efteruddannes.

heder og kan etablere kontakt til

der.

uddannelsessteder. • Mulighed for at undgå afskedigelser, hvis medarbejderne kan udfyl-

Blanket til ansøgning om jobrotations•

de andre jobfunktioner efter kurset.

Jobcentret vejleder om den rele-

ydelse kan findes på:

vante lovgivning og mulighederne

www.jobnet.dk/blanketter

for godtgørelse. • Mulighed for at vurdere den ledige, der ansættes som vikar, som potentiel fremtidig medarbejder.

Læs mere om jobrotation på •

Læs mere om uddannelsesmulig-

www.fremtidenerfaglært.dk

heder og om økonomien bag på www.ug.dk

• Virksomheden får et kompetenceløft uden store omkostninger og er med til at sikre et højt fagligt niveau på arbejdsmarkedet.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Jobcentret informerer om relevan-


Fredensborg

Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) - opkvalificér nemt ikke-faglærte medarbejdere Virksomheder, der ønsker at opkvalificere en medarbejder til erhvervsuddannelsesniveau, kan sammen med medarbejderen kontakte en lokal erhvervsskole med henblik på at få lagt en uddannelsesplan for en såkaldt ”Grundlæggende voksenuddannelse”. Virksomheden kan søge om VEU-godtgørelse under uddannelsen (se faktaark om VEU). GVU er en uddannelse på erhvervsskoleniveau, der består af kurser, enkeltfag og værkstedstræning ud fra en individuel plan, der bliver lagt for den studerende. GVU kan også kombineres med kort praktikophold på deltagerens arbejdsplads.

For at lægge en god uddannelsesplan, skal den studerendes kompetencer vurderes hvad angår erhvervserfaring, skoleniveau og kompetencer opnået gennem kurser og andre forløb. Der kan søges VEU-godtgørelse under den individuelle kompetencevurdering (IKV), som kan vare fra én til 14 dage at foretage. Medarbejderen skal være fyldt 25 år, have mindst to års relevant erhvervserfaring og have forudsætninger svarende til grundforløbets afgangsniveau i fag, der er relevante for uddannelsen.

Eksempel

Sådan gør du

• Det er gratis for beskæftigede at

Katrin er 35 år. Hun har 9. klasse og 6

Spørg din medarbejder, om vedkom-

deltage i GVU. Dog vil der være ud-

års erhvervserfaring med erhvervsren-

mende kunne tænke sig at tage en

gifter til bøger o.lign.

gøring og 4 år i en institution med ren-

erhvervsuddannelse inden for et om-

gøring og lettere madlavning, hvor hun

råde, som jeres virksomhed beskæf-

• Med GVU er det nemmere at få pa-

er nu. Hun har fem AMU-kurser inden

tiger sig med, og som medarbejderen

pir på sine kompetencer, hvis man

for rengørings- og ernæringsområdet

har erfaring med.

har erhvervserfaring inden for faget.

og ønsker at uddanne sig til serviceassistent. Kompetencevurderingen viser,

Tag kontakt til en lokal erhvervsskole

at hun skal gennemføre tre grundfag

og få lagt en uddannelsesplan.

og opøve praktisk-faglig kompetence inden for et særligt ernæringsområde. Efter et samlet forløb på 3/4 år tager hun den afsluttende prøve som serviceassistent.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele


Fredensborg

Forberedende voksenundervisning (FVU) FVU er et uddannelsestilbud for alle medarbejdere over 18 år, der gerne vil forbedre deres læse-, stave-, skrive- og regnekundskaber. Formålet er enten at styrke dem i deres daglige arbejde eller forberede dem på deltagelse i efteruddannelse eksempelvis AMU- kurser eller grundlæggende voksenuddannelse. FVU-undervisningen er inddelt i forskellige trin, hvor det højeste trin modsvarer folkeskolens afgangsniveau. Undervisningen varer op til 80 timer. Alle trin kan afsluttes med en prøve.

Undervisningen er gratis og kan både foregå på en uddannelsesinstitution eller i virksomheden. Der kan bevilges Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til medarbejderen (se andet fakta-ark) i undervisningsperioden. Alternativt kan virksomheden fortsat lønne medarbejderen under uddannelse og modtage SVU som godtgørelse (se andet fakta-ark).

Eksempel

Sådan gør du

• Mulighed for at opkvalificere bog-

En lagermedarbejder i en produkti-

Kontakt uddannelsesstedet for at

ligt svage medarbejdere, så de kan

onsvirksomhed ønsker at uddanne

høre mere om mulighederne for for-

tage relevant efteruddannelse.

sig til truckfører. Medarbejderen har

beredende voksenundervisning.

imidlertid kun et uddannelsesniveau, der svarer til 7. klasse og vil derfor få

For yderligere information kan du

svært ved at klare de skriftlige dele af

søge oplysninger på www.ug.dk

truckføreruddannelsen. Medarbejderen tilbydes derfor FVU og kan efter et forløb på 6 uger melde sig klar til at tage truckføreruddannelsen.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele


Fredensborg

Voksenuddannelsesstøtte (SVU) - til uddannelse under og over erhvervsuddannelsesniveau Medarbejdere kan få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis de har været beskæftiget hos nuværende arbejdsgiver i minimum seks måneder. Forudsætningen er, at de deltager i forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), gymnasial uddannelse eller videregående uddannelse* i arbejdstiden. SVU kan alternativt udbetales til virksomheden som refusion, hvis virksomheden udbetaler den sædvanlige løn til sin medarbejder under uddannelsen.

SVU dækker op til 80% af højeste dagpengesats. I 2012 er det 3.152 kr. for en uges heltidsundervisning svarende til 37 timer. SVU administreres af SU-styrelsen i samarbejde med a-kasserne, VUC (Voksenuddannelsescentrene) samt studievalg-centrene. Det er a-kasserne, VUC og studievalg-centrene, der står for vejledning og ansøgningsprocedure. SU-styrelsen har bevillingskompetencen og sørger for udbetaling.

* Videregående uddannelser, der udbydes som åben uddannelse.

Eksempel

Sådan gør du

• Mulighed for kompensation for tabt

En montør i en televirksomhed ønsker

Kontakt uddannelsesstedet og hør

arbejdsfortjeneste gør det muligt for

at uddanne sig til projektleder. Medar-

nærmere om muligheden for voksen-

den bogligt svageste del af medar-

bejderen har imidlertid kun et uddan-

uddannelsesstøtte.

bejderne at opkvalificere sig på det

nelsesniveau, der svarer til 9. klasse

almene område.

og vil derfor få svært ved at klare de

Du kan finde mere information om

matematiske dele af opkvalificerin-

SVU og betingelser for at modtage

• Mulighed for at højtuddannede kan

gen. Medarbejderen tilbydes derfor

uddannelsesstøtten her:

deltage i relevant efteruddannelse,

matematik som enkeltfag på HF-ni-

der er oprettet via lov om åben ud-

veau og modtager SVU for de timer,

www.ug.dk

dannelse.

hun er fraværende i arbejdstiden.

www.svu.dk www.vuc.dk Blanket til ansøgning om SVU findes på: www.svu.dk eller www.vuc.dk

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele


Fredensborg

Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU) - til uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau VEU-godtgørelse gør det økonomisk muligt at opkvalificere medarbejdere gennem deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Godtgørelsen gælder alle medarbejdere, der højst har erhvervsuddannelsesniveau. Virksomheder kan efter nærmere bestemte regler også få VEU-godtgørelse i relation til medarbejdere, der ikke har brugt deres videregående uddannelse de seneste fem år eller mere.

VEU-godtgørelse kan gives til ansøgeren eller udbetales til virksomheden som refusion, hvis virksomheden udbetaler sædvanlig løn til sine ansatte, mens de er under uddannelse. VEUgodtgørelsen udgør op til 3.152 kr. pr. uge svarende til 80% af højeste dagpengesats (2012 sats).

Eksempel

Sådan gør du

• Virksomheden får mulighed for at

En engrosvirksomhed har netop fået

Kontakt uddannelsesstedet og hør

efteruddanne medarbejdere med

etableret en ny webshop på sin hjem-

nærmere om muligheden for VEU.

økonomisk kompensation.

meside, som skal kobles sammen med en ny edb-lagerstyring. Virksom-

Du kan finde mere information om

• Giver de kortuddannede medarbej-

heden har flere ufaglærte lageras-

VEU og betingelser for at modtage

dere chancen for at udvikle deres

sistenter, som derfor får tilbudt et 5

godtgørelsen her:

kompetencer og styrke deres posi-

dages AMU kursus i edb-lagerstyring

tion i virksomheden.

med e-handel. Virksomheden udbeta-

www.veug.dk

ler sædvanlig løn under medarbejder-

www.ug.dk

nes uddannelse og modtager VEUgodtgørelse som refusion.

Blanket til ansøgning om VEU findes på: www.veug.dk under skemaer.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele


Fredensborg

Arbejdsfordeling Hvis en virksomhed i en periode ikke har opgaver nok til at beskæftige alle ansatte, men ønsker at undgå afskedigelser, kan ordningen om arbejdsfordeling være en god mulighed for både virksomhed og medarbejdere. Arbejdsfordeling betyder, at medarbejdernes aftalte arbejdstid nedsættes i en periode, og medarbejderne modtager supplerende dagpenge. Kun dagpengeberettigede medarbejdere kan komme på arbejdsfordeling. Arbejdsfordelingen skal være aftalt skriftligt med de berørte medarbejdere eller være en del af deres kollektive overenskomst. Arbejdstiden skal enten være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge eller med 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed.

I perioden frem til 31. december 2012 kan fordelingen dog også være tilrettelagt med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed eller med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed. Arbejdsgiver skal betale for første, anden og tredje ledighedsdag (G-dag) pr. anmeldt arbejdsfordeling. De berørte medarbejdere skal have en frigørelsesattest, der berettiger dem til uden varsel at tage et andet arbejde med længere arbejdstid. Virksomheden må ikke samtidig afskedige medarbejdere af samme årsag, som har begrundet arbejdsfordelingen. Virksomheden kan i dialog med jobcentret også indtænke andre muligheder for at reducere personaleomkostninger i en periode, fx gennem efteruddannelsesordningerne.

Eksempel

Sådan gør du

• Arbejdsfordelingen sikrer mulighe-

På grund af finanskrise og generel af-

Afhængig af længden af den plan-

den for at beholde værdifulde med-

matning i byggebranchen oplever en

lagte arbejdsfordeling (over/under 13

arbejdere på trods af lavkonjunktur

stålproducent en markant ordrened-

uger) gælder der forskellige regler for

og manglende ordretilgang.

gang, som betyder, at virksomheden

varslingen af arbejdsfordeling. Kon-

skal afskedige 20 mand i produktio-

takt jobcentret for rådgivning.

nen for at overleve. Virksomheden vil

Blanketter til ansøgning om arbejds-

dog nødig af med medarbejderne, så

fordeling findes på beskæftigelses-

den anmelder i stedet til jobcentret,

regionernes hjemmesider:

at de iværksætter en arbejdsfordeling

www.brhovedstadensjaelland.dk

på i alt 40 mand, der skiftevis har en

www.brnordjylland.dk

uges arbejde og en uge på supple-

www.brmidtjylland.dk

rende dagpenge.

www.brsyddanmark.dk Se under varslinger og arbejdsfordelinger.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele


Fredensborg

Assistance ved større afskedigelser Hvis en virksomhed er nødt til at foretage større afskedigelser, kan jobcentret tilbyde hjælp til at få det bedste ud af situationen - både for virksomheden og medarbejderne. Virksomheder med mere end 20 ansatte er forpligtet til at varsle større afskedigelser til Det Regionale Beskæftigelsesråd. Dvs. når mindst 10 afskediges i virksomheder, som beskæftiger mellem 20-100 medarbejdere. Eller hvis mindst 10 procent afskediges i virksomheder, der beskæftiger mellem 100 og 300 medarbejdere, samt når mindst 30 afskediges i virksomheder, der beskæftiger mindst 300 medarbejdere.

Jobcentret rådgiver om de muligheder, som virksomheden har for at stille de opsagte medarbejdere bedre i den konkrete situation. I opsigelsesperioden kan medarbejderen får råd og vejledning i jobcentret. Ved større afskedigelser kan medarbejdere anmode jobcentret om en plan for, hvordan de hurtigst muligt opnår ny beskæftigelse. Planen skal udarbejdes senest to uger efter medarbejderens anmodning. Til virksomheder, der beskæftiger minimum 20 medarbejdere og afskediger minimum 50 procent af dem, kan jobcentret tilbyde jobsøgningskurser i op til 2 uger i opsigelsesperioden og tilskud til efter- og videreuddannelse af de opsagte medarbejdere i op til 8 uger.

Eksempel

Sådan gør du

• Øger trygheden hos de tilbagevæ-

På grund af kraftig nedgang i antallet

Kontakt jobcentret for at få nærmere

af udenlandske ordrer bliver en mel-

oplysninger om proceduren ved vars-

lemstor metalvirksomhed nødt til at

linger. Du kan også finde mere infor-

opsige 20 medarbejdere. Virksomhe-

mation om assistance ved større af-

rende medarbejdere. • Skaber bedre virksomhedsimage

den varsler Det Regionale Beskæf-

skedigelser og betingelser for varsling

• Øger opsagte medarbejderes mu-

tigelsesråd og kontakter det lokale

på din beskæftigelsesregions hjem-

lighed for hurtigt at finde nyt arbej-

jobcenter for at finde en løsning for

meside:

de eller alternativt blive efteruddan-

de opsagte medarbejdere. Jobcentret

net til nyt arbejde.

iværksætter en efteruddannelsesplan,

www.brhovedstadensjaelland.dk

som gør halvdelen af de opsagte

www.brnordjylland.dk

medarbejdere i stand til at få arbejde

www.brmidtjylland.dk

på en anden stor metalvirksomhed i

www.brsyddanmark.dk

området. Se under varsling af større afskedigelser.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele


Fredensborg

Partnerskabs- eller samarbejdsaftale Virksomheder, der sætter fokus på rummelighed og udviser socialt engagement, har mulighed for at formalisere samarbejdet med jobcentret via en partnerskabsaftale. Aftalen udformes med udgangspunkt i virksomhedens ønsker og muligheder og kan eksempelvis have fokus på håndtering af sygefravær eller integration af nye medarbejdere.

Det overordnede formål er at sikre en hurtig opfølgning og dynamisk dialog mellem den enkelte virksomhed og jobcentret. Partnerskabsaftalen beskriver typisk rammerne for, hvordan borger, virksomhed og jobcenter samarbejder for at få borgeren i arbejde. Aftalen indeholder også navne på de kontaktpersoner i hhv. virksomheden og jobcentret, der kan involveres ved forskellige opgaver.

Eksempel

Sådan gør du

• Tættere kontakt til jobcentret og

En traditionsrig produktionsvirksom-

Kontakt jobcentret, hvis din virksom-

hurtigere hjælp i forbindelse med

hed omlægger produktionsprocessen

hed ønsker at etablere en partner-

fastholdelse af medarbejdere eller

og oplever herefter en markant øg-

skabsaftale.

ved behov for ny arbejdskraft.

ning i det samlede sygefravær. Virksomheden kontakter jobcentret og der

• Fokus på rummelighed skaber bed-

indgås en partnerskabsaftale med det

re image og større tryghed blandt

hovedformål at fokusere på nedbrin-

medarbejdere.

gelse af sygefravær og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Virksomheden udformer en sygefraværspolitik og jobcentret er med til at indføre rundbordssamtaler i virksomheden.

Jobcenter Fredensborg • Egevangen 3b • 2980 Kokkedal • Tlf.: 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.jobcenterfredensborg.dk

WANEK & MYRNER © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2007 · VERSION 23.01.2012      Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for løbende ændringer i satser og lovgivning

Fordele

Fredensberg virksomhedsservice  

Fredensberg virksomhedsservice

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you