Page 1

hardbr端cke

meeting hall


Helena Frigola Barcelona 11/2012

PORTFOLIO

diploma work-ETSAB travail de dipl么me-ETSAB diplomarbeiten-ETSAB lavoro di diploma-ETSAB PFC projecte final de carrera-ETSAB PFC proyecto fin de carrera - ETSAB /////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////// tumblr/lifeinzurich linkedin/helena frigola twitter/@helenafrigola helenafrigola@hotmail.com


hardbrucke meeting-hall Zürich, CH PFC programa: 15.000 m2 aprox - meeting hall/2 auditoris/aules semninaris/locals comercials/restaurant/ en el barri de Hardbrücke a Zürich, Suissa. prof. .J Garcés, tribunal: J Garcés, A. Obiol, E.Serra i D.Ferrer. Diploma program: 15.000 m2 aprox + meeting hall/2 auditoriums/ seminary rooms/comercial area/restaurant/ in the Hardbrücke district in Zurich, Switzerland. ETSAB, Nov 2012 ETSAB, Nov 2012

1 FREITAG TOWER Spillman echsle architekten, 2006 Botiga, mirador

2

BAR TEMPORAL ESTIU 2012

3 THE VIADUKT

5 Hardbrücke

4 VIADUKT PARK Schweingruber Zulauf 2008-2010 Viaducte, parc, Carril bici

6 Hardbrücke Station

EM2N, 2004-2010 Viaducte, Tren, Eix comercial

MEETING ROOMS

Renv. EM2N 2004 Pendent de concurs.

AUDITORIS OFICINES temporals

PÚBLIC DIVERS

Espais de Negoci

CO-WORKING espais CREATIUS

Aules i Semninaris

Zona Gastronòmica

BONA COMUNICACIÓ

ESPAIS per events

SALA ESPOSICIONS TEMPORAL


4

1

1 1 3 2

7

7 7

5

4 4

3 3

2 2

5 5

EL SOLAR EL SOLAR EL SOLAR El solar escollit per per construir-hi nou centre de convencions de HardBrucke El solar escollit El solar per escollit construir-hi construir-hi el nouel centre el nou decentre convencions de convencions de HardBrucke de HardBrucke te unste uns te uns 23.000 m2superfície, de superfície, una una forma minimament rectangular esta delimitat pelspels seusseus 23.000 m2 23.000 de m2 de superfície, una forma minimament forma minimament rectangular rectangular i estai delimitat i esta pels delimitat seus quatre costats pergrans les grans infraestructures de Zürich. quatre costats quatre per costats les per les infraestructures grans infraestructures viariesviaries deviaries Zürich. de Zürich.

ZH HAUPTBAHNHOF ZH HAUPTBAHNHOF ZH HAUPTBAHNHOF

ZH FLUGHAFEN ZH FLUGHAFEN ZH FLUGHAFEN

ESTACIO CENTRAL DE TRENS ESTACIO CENTRAL ESTACIO DE CENTRAL TRENS DE TRENS

AEROPORT AEROPORT AEROPORT

6

6 6

6

6 6

Els costats curts del rectangle definits perdues les dues infraestructures per per alçades Els costats Elscurts costats del curts rectangle del rectangle venenvenen definits venen per definits les per les infraestructures dues infraestructures per alçades alçades importants: el viadukte ferroviari d‘uns 7-8 7-8 metres d‘alçada (canviant durant importants: importants: una, una, el viadukte una, el viadukte ferroviari d‘uns ferroviari 7-8d‘uns metres d‘alçada metres d‘alçada (canviant (canviant durant el durant seuel seu el seu recorregut) l‘autopista 10 metres d‘alçada. Les Les dues son son d‘und‘un gran impacte recorregut) recorregut) i l‘altrei l‘altre l‘autopista i l‘altre l‘autopista d‘unsd‘uns 10d‘uns metres 10d‘alçada. metres d‘alçada. Les dues sondues d‘un gran impacte gran impacte paisatgístic. paisatgístic. paisatgístic. El viadukte, de traçat curvilini, és construcció una construcció a base de murs transversals de pedra El viadukte, El viadukte, de traçat de curvilini, traçat és curvilini, una és una construcció a base de a base murs de transversals murs transversals de pedra de pedra 1,20 metres de gruix queque aguanten voltes depunt mig punt també de pedra. d‘unsd‘uns 1,20 d‘uns metres 1,20 de metres gruix que de gruix aguanten aguanten amb amb voltes amb devoltes mig de mig també punt detambé pedra. de pedra. L‘autopista elevada, 4decarrils, dosbanda, per per banda, i es id‘una gran permeaL‘autopista L‘autopista elevada, elevada, de 4 de carrils, 4dos carrils, per dos es banda, ja es de jaformigó esdeja formigó dei formigó es d‘una es gran d‘una permeagran permeala cota terreny. Conté l‘Estació de Hardbrucke els accessos. seu accessos. bilitat bilitat per bilitat laper cota per terreny. la cota Conté terreny. l‘Estació Conté de l‘Estació Hardbrucke de Hardbrucke amb amb els seu amb els seu accessos. dosdos costats llargs del rectangle, ve la rampa d‘accés i sortida de de Dels Dels dosDels costats llargs costats del llargs rectangle, del rectangle, un veun delimitat undelimitat ve per delimitat laper rampa per lad‘accés rampa id‘accés sortida de i sortida l‘autopista darrera delsdels quals hiunhagran edifci administratiu per gran una una gran quantitat l‘autopista l‘autopista darrera dels darrera quals hi ha quals hiun ha gran edifci un gran administratiu edifci administratiu i l‘altrei l‘altre peri l‘altre una per quantitat gran quantitat

* **

E: 1/250 E: 1/250 E: 1/250


3

Descripció de l‘edifici

PROGRAMA PB

hardbrücke

meeting hall

ZH HARDBRÜCKE

13 Menjador eventual

318 m2

1 Entrada principal

117m2

15 Sala exposicions temporal

375 m2

2 Hall i bar(doble altura )

169 m2

16 Guardaroba

123 m2

3 Espai atenció al públic

108 m2

17 Lavabos auditori

100 m2

4 Entrada secundària

77 m2

18 Foyer

5 Petits negocis

330 m2

19 Entrada Sala auditori gran

6 Aules seminaris

89 m2

20 Grades

es poden agrupar en dos, total:

178 m2

21 Escenari

430 m2

2 Zona informació

3 Zona d‘espera, eventual zona ve

2.AUDITORI PETIT: 168 p.

4 Oficines 11

23 Camerinos

46 m2

24 Magatzems

45 m2

25 Espai instal.lacions

17 m2

134 m2

26 Entrada secundària

62 m2

7 Office oficines

151 m2

11 Entrada Sala d‘actes gran

1:250 1:500

12 11 12 5 14

El Meeting Hall és un edifici que es desenvolupa seguint el pla horitzontal, la planta defineix gran part del funcionament del programa. 5

8

5

6

L’entrada principal es situa seguint una directriu que enllaça amb L’Estació de trens de Hardbrucke i divideix el volum en dos parts diferenciades. Per una banda tenim l’edifici alt, de geometria regular; acull dos sales d’acte i una sala d’exposicions temporal que pot funcionar segons la voluntat del programa com espai per vernissatges, actes varis, ...

7

5

8 9

5

23 17

8

17

19

9

10

26

4

7

22

8

8

A2

21

8

23 BARRI

BARRI

6

10

15

18

24

20

B1

6

3

16

40

A1

23

El recorregut

19

23

6

17

22

23 23 VIES/CIUTAT

17

19 2

VIES/CIUTAT

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

1

Superfície construïda MEETING HALL Planta Baixa edifici auditori = 2770 m2 Planta Baixa edifici serveis = 3.245 m2 2.170 m2+ 1.075 m2 (part gastronòmica)

TOTAL PLANTA BAIXA = 6.015 m2

PC2 +17.25

PC1 +14.50

Planta Primera edifici auditori = 2100 m2 Planta Baixa edifici serveis = 2.300 m2 1.800 m2+ 500 m2 (part gastronòmica)

TOTAL PLANTA PRIMERA = 4.400 m2

Planta segona edifici auditori = 1100 m2

Planta pàrking = 2.850 m2 TOTAL= 14.365 m2

P2 +9.00

P1 +4.50

direcció estació HARDBRÜCKE

10 Triple espai

12

12 Sala d‘actes petita

El meeting Hall, el programa

22

9 Sala polivalent, menjador gran

13

plantes i seccions

B2

8 Magatzems oficines 11

11

Servint aquest volum, trobem a l’altre costat del hall, l’espai dedicat a un programa divers;aules de seminari, espai per petits negocis, oficines temporals que funcionen com a viver d’empreses i sales de reunions per llogar. Aquest volum queda dividit per un passatge que desvincula l’extrem del cos baix, espai dedicat a gastronomia.

6 Lavabos

105 m2 60 m2

25

5 Sales Co-working 12

95 m2

22 Grades secundàries

126 m2

11 Cuines

1 Entrada

632 p.

40 m2

8 Magatzems aules 10 Espai per instal.lacions

1.AUDITORI GRAN:

235 m2

7 Despatxos professors seminaris 50 m2 9 Lavabos

PROGRAMA P1

CAPACITAT AUDITORIS: Platea/Grades: 492 p Llotjes: 70 p Secundari: 70 p

P0 +0.10

P-1 -3.30


temporal (amb muntacàrregues)

723 m2 326 m2

PROGRAMA P2

55 m2

1 Espai de relació

332 m2

2 Entrada auditori gran

20 m2

3 Llotges auditori gran

110 m2

16 Magatzem

90 m2

4 Sala de visió

17 Arxiu

70 m2

5 Magatzems generals edifici

120 m2

18 Cuarto de neteja

17 m2

6 Auditori petit

30 m2

50 m2

19 Lavabos

55 m2

7 Zona de traducció auditori petit

72 m2

35 m2

20 Grades auditori gran

450 m2

21 Llotges auditori gran

48 m2

22 Zona de traducció auditori gran

56 m2

23 Espai instal.lacions

24 m2

67 m2

42 m2

8 Lavabos per a personal de l‘edifici

126 m2

9 Cuarto neteja

9

18 %

40 m2

9%

52 m2 5,00

135 m2

90 m2

195 m2

24 m2

10 Lavabos generals

117 m2

11 Sortida coberta

3

9 m2

12 Oficines generals Meeting Hall 117 m2

175 m2

13 Grades auditori gran 14 Instal.lacions

1

4,70

15 Magatzem sala d‘exposicions

120 m2

5,00

ernissage

14 Magatzem bar auditori

10,00

13 Bar auditori (funcionament temporal) 86 m2 55 m2

24 m2 5,00

2

PLANTA -1 / planta pàrking

1 Zona càrrega/descàrrega 2 Pàrking bicis 3 Places de pàrking

5

*capaciat 72 places 5

4

5

7

5

6

5 18

19

4 14

4

19

9

10

8

15 21

11

2

11

6

3

4 1

2

7

7 4

20 12

10

8

4

1

2

6

4 5

11

21

13

14

2

6

10

19

18

PLANTA SEGONA

Pc +7.20

P1 +3.60

10

12


hardbr端cke

meeting hall

Helena Frigola / Diploma Work / PFC - ETSAB