Page 1

Affligem cdenv.be .

INFORMATIEBLAD CD&V JAARGANG 13 ­ NR2 ­ SEPTEMBER 2013

restaurant

2013

burgemeester Walter De Donder schepenen Leo De Rijck Herman Steppe OCMW-voorzitter Els Van Nieuwenhove gemeenteraadsvoorzitter Paul Geeraerts raadsleden Leen Steenhoudt Denise De Paepe Karen D'haeseleer Aster Van Avermaet Gerda Van Geite Greet Van Holsbeeck Harry De Rijck

nodigen U en uw familie uit op het

CD&V restaurant 2013 zaterdag 21 september vanaf 18u zondag 22 september van 11.30u tot 15.00u in zaal "Sanderus" van het gemeentelijk centrum Bellekouter te Affligem van harte welkom! kaarten te bekomen bij alle bestuursleden of via onze website affligem.cdenv.be

Doe mee met de affichecampagne

Een goed gezind en veilig schoolbegin Verkeersveiligheid belangt ons allemaal aan. Vooral kinderen zijn kwetsbare weggebruikers. Samen kunnen wij de verkeersveiligheid voor onze schoolgaande jeugd versterken en verbeteren. Daarom lanceert CD&V Affligem bij het begin van het nieuwe schooljaar de campagne ‘Goed gezind en veilig terug naar school’. Kwam u ons tegen aan de schoolpoort? Dan kreeg u van ons een affiche of een sticker. Doe mee aan onze actie en hang de affiche voor het raam, of kleef de sticker op je fiets. Lees meer over onze affichecampagne voor een goed gezond en veilig schoolbegin hier, op pagina 4!


d e G o in d

G ez g em li f f A

Wat doen we met Affligem de komende 6 jaar ONZE PLANNEN Een verkiezingsprogramma komt pas tot stand na overleg met heel wat mensen die actief zijn: in het verenigingsleven, in buurten, in het rustoord, in scholen, kortom, overal waar mensen samen zijn en zo vorm geven aan Affligem. CD&V kwam zo, samen met Lijst Burgemeester, tot een sociaal programma dat ook een stem wou geven aan diegenen die er vaak geen hebben. Een programma dat oog heeft voor de noden in onze gemeente: de uitbreiding van het gemeentehuis voor een betere dienstverlening, de realisatie van een nieuwe bib, nieuwe huisvesting voor het OCMW, de inrichting van de dorpen, het aanpakken van de kostprijs van de huisvuilverwerking, de herinrichting van de Bellekoutersite, de rechtszekerheid van de jeugdbewegingen, aandacht voor sport, cultuur, senioren, toerisme en ga zo maar door. Via een zestal weekendkranten bood CD&V de kiezer net voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen haar programma aan. Waar we met onze gemeente naartoe willen is dus algemeen geweten en werd door heel wat mensen duidelijk gesteund.

NIEUWE VERPLICHTINGEN De hogere overheden hebben beslist dat elke gemeente vanaf 2014 een

meerjarenplanning moet opmaken voor de periode 2014 – 2019. In dat meerjarenplan (dat de oude gemeentebegroting vervangt) moet nu ook een beleidsvisie zitten voor dezelfde periode, met andere woorden hoe we ons verkiezingsprogramma effectief willen realiseren. Omdat de hervorming van de gemeentebegroting naar dit meerjarenplan heel wat aanpassing en werk vraagt, is Affligem al in 2013 gestart met het nieuw verplichte boekhoudsysteem. Deze nieuwe wer kwijze moet ook gevolgd worden door het OCMW, alle Affligemse adviesraden, het LOK (lokaal overleg kinderopvang), de Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening), de GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking), en binnenkort ook de werkgroep integratie. De bestuursleden van deze raden worden momenteel ingelicht over de nieuwe werkwijze en zullen sterk betrokken worden bij de opmaak van de beleidsvisie voor de

Belangrijk is dat de mensen uit Affligem zélf kiezen wat we met Affligem zullen doen

periode 2014 – 2019. Belangrijk is dat de mensen uit Affligem zélf kiezen wat we met Affligem zullen doen.

HOE PAKKEN WE DIT AAN? De politiek is er om te luisteren naar de mensen en daarna uit te voeren wat hun opgedragen is. Het is aan de politici om in overleg een keuze te maken en na te kijken wat financieel haalbaar is. Na de bankencrisis was het aan de federale overheid om de financiële putten te vullen. Stilaan komen ook de regio’s en provincies aan de beurt die op hun beurt op zoek gaan naar middelen bij de gemeenten. Deze moeten in 2019 hun begroting in evenwicht afsluiten. Ook Affligem moet op zoek naar besparingen die blijvend in de tijd zijn. Dat is de oefening die wij nu maken. De oppositie heeft onlangs een plan op tafel gegooid. Een plan zonder cijfers, zonder berekeningen en zonder overleg met wie dan ook. Dus totaal zinloos. Affligem zal precies doen wat moet, namelijk een meerjarenplanning inclusief een beleidsplan indienen vóór januari 2014. Een meerjarenplanning mét cijfers en na grondig overleg met diegenen waarvoor het meerjarenplan uiteindelijk dient: de burgers van Affligem. Walter De Donder Burgemeester


NIEUW BESTUUR VOOR PWA-Affligem - 'T SPONSKEN Als laatste in de rij vernieuwingen werden op 25 juni 2013 de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van het PWA en dienstencentrum ’t Sponsken vzw vernieuwd. Deze bestaan uit 12 leden, 6 bestuurders aangeduid door de gemeenteraad en 6 bestuurders uit de NAR(Nationale Arbeidsraad). De nieuwe vergadering is samengesteld als volgt: Voor Lijst burgemeester en N-VA: Alfons Christiaens, Denise De Paepe, Bart De Maeseneir en Frank Van Gool. Voor Open VLD-CTL: Willem Assys en Walter Swaenepoel. Vertegenwoordigers van de NAR: Jean De Reuse en Frans Van Den Borre(ACW), Thierry Mercken(ABVV) Kelly Denys(ACLVB), Leen Steenhoudt (Boerenbond), Jan Hellinckx(UNISOC). Met raadgevende stem: Gunther Van Den Broeck(OCMW).

DAGELIJKS BESTUUR Onder de leden werden volgende functies aangeduid: Voorzitter is Alfons Christiaens, ondervoorzitter Leen Steenhoudt, secretaris Frank Van Gool en penningmeester is Jean De Reuse. De nieuwe ploeg zal alles in het werk stellen om de dienstverlening aan de klanten optimaal te verzekeren en dit met een gemotiveerd en toegewijd personeel. Alfons Christiaans

BIN - HOUD DE DIEF Onze regio wordt getroffen door een inbrakenplaag. Vaak gaat het om daders die nogal driest te werk gaan. Dit zorgt voor een toenemend onveiligheidsgevoel. In dat kader voorziet de overheid in de oprichting van een BIN, een BuurtInformatieNetwerk. Zo’n BIN is een samenwerkingsverband met de politie en een aantal geïnteresseerde burgers. Wanneer iemand uit een BIN een verdachte handeling of situatie ziet, dan meldt hij dit aan de hulpdienst 101. Deze dienst zal beslissen welke actie dan wordt ondernomen. Ook CD&V kiest voor een veilige gemeente. Alle maatregelen om onze gemeente veiliger te maken zullen worden toegejuicht. Het oprichten van een BIN is daarom een goede zaak. CD&V zal haar beleidsmensen aansporen om dit initiatief te ondersteunen. CD&V wil ook de mogelijkheid onderzoeken om cameratoezicht met nummerplaatherkenning (ANPR) te installeren op de meest efficiënte plaatsen, door de politie aangeduid. Door een aanpak op Vlaams niveau zullen kosten bespaard worden en kunnen de data grensoverschrijdend gebruikt worden in de strijd tegen criminaliteit.

VOOR­EN NASCHOOLSE KINDEROPVANG Ook al heeft Affligem vandaag geen eigen gemeentelijke scholen, toch heeft onze gemeente ervoor gekozen om de bestaande scholen financieel, logistiek en educatief te ondersteunen onder meer door het aanbieden van goede en kwalitatieve voor- en naschoolse kinderopvang (ochtendopvang vanaf 7u, avondopvang tot 18 u, woensdagnamiddagopvang van 12u15 tot 18u). De vraag naar kinderopvang blijft toenemen. Dit kan worden toegeschreven aan het feit dat er steeds meer alleenstaande ouders zijn, door de hoge werkzaamheidsgraad van zowel mannen als vrouwen in Affligem en door de nieuwe verkavelingen en het stijgend aantal nieuwe inwoners. Voor de kinderen zelf kan een goede opvang een aanvulling op hun opvoeding betekenen. Ze voelen zich veilig in een vertrouwde omgeving, spelen met vriendjes, leren zelfstandig zijn, krijgen meer zelfvertrouwen, verOuders kiezen vandaag groten hun heel bewust voor een sociale vaardig# kwalitatieve opvang heden en leren waarden en normen kennen. Dit alles in een professionele omkadering. Ook voor de scholen vormt de voor- en naschoolse opvang een meerwaarde. Ouders kiezen vandaag heel bewust voor een kwalitatieve opvang. In 2012 bedroeg de netto gemeentelijke bijdrage voor de kinderopvang 101.763 euro. (de globale Breugelkindfactuur bedroeg 238.830 euro; de ouderbijdragen 137.067 euro). De bijdrage van de ouders bedraagt momenteel 0,85 euro per begonnen half uur, vanaf 2 kinderen of meer geldt er een reductie van 25%. Op de schoolvrije dagen en vakantiedagen gelden de volgende tarieven: minder dan 3 uur: 4,48 euro, minder dan 6 uur: 6,72 euro en meer dan 6 uur: 11,20 euro. De ouders ontvangen bij betaling een fiscaal attest en eventueel kan een sociaal tarief aangevraagd worden aan het OCMW. Breugelkind, dat instaat voor de kinderopvang, voert vanaf september 2013 echter een indexaanpassing door zodat de gemeentelijke jaarlijkse bijdrage zal stijgen met 8000 euro. Om deze indexaanpassing in evenwicht te brengen zal het tarief van de ouderbijdrage op 1,1 euro worden gebracht en zullen ook de tarieven op schoolvrije dagen en vakantiedagen in die zin aangepast worden. Deze nieuwe ouderbijdragen zullen mogelijk vanaf september ingaan. De gemeente Affligem en het LOK ( Lokaal Overleg Kinderopvang) willen blijven instaan voor een sociaal beleid waarin kinderen centraal staan en ijveren verder voor een betaalbare opvang voor iedereen. Herman Steppe, schepen van onderwijs


EERDER IN 2013 CD&V zette het jaar 2013 feestelijk in met het feest van onze burgemeester

em Afflirgmist Ke

Op 2 februari werden de Affligemenaren getrakteerd op een wervelende "Affligem kermis" Met CD&V jeugd en jonge gezinnen naar "Plopsaland" op Paasmaandag 2 april

Op 24 mei werd in aanwezigheid van vice eerste minister De Crem(CD&V) de nieuwbouw van ons gemeentehuis plechtig geopend. Deze bevat o.a. de nieuwe Bib en OCMW, adminstratief centrum en raadzaal.

onthaal Bib Op dinsdag 11 juni ging voor de tweede maal de Affligemse seniorenbeurs door. Liefst 46 standhouders waren present. Met een kleine 1000 bezoekers een echt succes.

Verkeersveiligheid, een zaak die ons allen aanbelangt. Kinderen zijn kwetsbare weggebruikers. Samen kunnen wij de verkeersveiligheid voor onze schoolgaande jeugd versterken en verbeteren. Daarom lanceren wij bij het begin van het nieuwe schooljaar de sen-sibliseringscampagne “Een veilig schoolbegin”. Met deze affichecampagne vragen wij aandacht voor een veilige schoolomgeving. Deze affiche roept elkeen op om onze schoolgaande jeugd zo weinig mogelijk met de auto naar school te vervoeren. Minder auto’s op de weg naar school, betekent minder onveilige toestanden voor de zwakke weggebruiker. Breng mee een Veilig Schoolbegin in de aandacht en hang deze affiche op een goed zichtbare plaats voor uw raam. Hoe meer affiches, hoe sterker deze oproep, hoe groter het effect. Veel ouders nemen de wagen omdat ze hun kinderen niet per fiets of te voet naar school durven te laten gaan omwille van de auto’s op weg naar school. Samen kunnen we deze vicieuze cirkel doorbreken. Samen, door in groep naar school te gaan - per fiets of te voet. In groep, met een begeleider, zijn kinderen beter zichtbaar voor het verkeer. Het verkeer zal meer met hen rekening houden. En zeg nu zelf, dit is voor kinderen gewoonweg leuk, want samen naar school gaan is voor hen super! Dit dient uiteraard te gebeuren onder de begeleiding van een volwassene. Om dit te kunnen realiseren is de steun van ouders (en de school) onontbeerlijk. Mits duidelijke afspraken kan dit de druk bij de (groot)ouders wegnemen en kunnen ze met een gerust hart hun kind toevertrouwen aan een veantwoordelijke (groot)ouder. Zo kunnen (groot) ouders uit dezelfde straat bv. afspreken om beurtelings de kinderen naar school te brengen (of om ze te komen ophalen)… Ook de school kan hierin helpen door dit initiatief mee te ondersteunen. Dus praat er eens over met de andere ouders uit de straat, aan de schoolpoort, op schoolactiviteiten, of kaart het aan bij de ouderraad - hun ondersteuning is van cruciaal belang in het welslagen van dit initiatief. En weet vooral: Samen Goed Gezind!

Wij rekenen op uw massale medewerking en wensen iedereen een veilig schoolbegin!

Sept2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you