Vice Tomasović - Horror Vacui - Ex Nihilo

Page 1

O autoru:

About the Author:

Nakon završene opće gimnazije u Omišu, upisuje se na Umjetničku akademiju Sveučilišta u Splitu, smjer likovna kultura, gdje diplomira 2009. godine. Osnivač je i ravnatelj Almissa Open Air festivala suvremene umjetnosti u Omišu. Predsjednik je Hrvatske Udruge Likovnih Umjetnika u Splitu te voditelj izložbene djelatnosti Salona Galić u Splitu. Sudjelovao je na velikom broju samostalnih i grupnih izložbi, umjetničkih festivala i manifestacija kao organizator, kustos, izlagač i izvođač. Dobitnik je nekoliko priznanja kao autor.

After graduating from a general grammar school in Omiš, he enrolled into the Academy of Arts in Split, Department of Fine Arts, where he graduated in 2009. He is the founder and director of Amissa Open Air Festival of Contemporary Art in Omiš, as well as the president of the Croatian Association of Artists in Split and the head of exhibitions at the Galić Salon in Split. Vice Tomasović has participated in a number of solo and group exhibitions, art festivals and manifestations, as an organizer, curator, artist and performer. He has won several awards for his work.

Kontakt: tomasovic@outlook.com +385 91 605 2 836 http://viceinsipiens.wix.com/vice

Contact: tomasovic@outlook.com +385 91 605 2 836 http://viceinsipiens.wix.com/vice

VICE TOMASOVIĆ

HORROR VACUI - EX NIHILO

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika | Croatian Association of Fine Artists Program Galerije Karas s izvođenjem u Galeriji Prsten | Karas Gallery program in Prsten Gallery Trg žrtava fašizma 16, 10000 Zagreb, Croatia | www.hdlu.hr Radno vrijeme: srijeda – petak 11 do 19h, subota – nedjelja 10 do 18h; ponedjeljkom, utorkom i blagdanom zatvoreno. Working hours: Wednesday to Friday 11am – 7pm, Saturday to Sunday 10 – 6pm; Monday, Tuesday and holidays - closed IMPRESUM | Nakladnik/Publisher: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika/Croatian Association of Fine Artists, Trg žrtava fašizma 16, 10 000 Zagreb, hdlu@hdlu.hr, www.hdlu.hr | Za nakladnika/For the publisher: Josip Zanki | Upravni odbor HDLU/ Executive board of HDLU: Josip Zanki (predsjednik/president), Tomislav Buntak (dopredsjednik/vicepresident), Fedor Vučemilović (dopredsjednik/vicepresident), Ida Blažičko, Ivan Fijolić, Monika Meglić, Melinda Šefčić | Umjetnički savjet/ Artistic board: Tomislav Buntak, Suzana Marjanić, Koraljka Kovač Dugandžić, Branka Benčić, Ivan Fijolić, Josip Zanki, Ivica Župan | Ravnateljica/Director: Ivana Andabaka | Stručna suradnica/Associate: Mia Orsag | Predgovor/Preface: Morana Matković | Grafičko oblikovanje kataloga/Catalogue Design: Duje Medić | Fotografija/Photography: Vice Tomasović | Prijevod/Translation: Zana Šaškin | Lektura/Proofreading: Zana Šaškin | Tisak/Printed by Cerovski | Naklada/Copies: 150 Izložba je realizirana uz financijsku potporu Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i sport Grada Zagreba / The exhibition is financially supported by the City Office for Culture, Education and Sports Zagreb.

Program Galerije Karas | 19. svibnja - 05. lipnja, 2016. | Karas Gallery program | May 19 - June 5 2016


Strah od praznog prostora karakteristika je romaničkog slikarstva gdje se iz straha od prazne pozadine platno, stranica knjige ili ploha zida popunjavalo antologijom biljnih i životinjskih ukrasa čime je bilo kakva mogućnost trodimenzionalnosti svedena na preklapanje ploha. Površinu na kojoj je umjetnik radio trebalo je ispuniti od rubova do rubova i isključiti svaku iluziju prostornosti, čime se tema nametnula kao najvažnija stavka. A kako izgleda „horror vacui“ u suvremenom slikarstvu? Ispunjavajući prostor slike, Vice Tomasović stvara specifičan vizualni svijet. Točnije, slika po kojoj je i izložba dobila naziv „Ex Nihilo I / Iz ničega I“ fantazija je sastavljena od tisuća ribica, morskih bića, hobotnica, pa onda puževa, kornjača i kukaca, te konačno čudnih čovjekolikih stvorenja minuciozno i strpljivo iscrtanih akrilom, a ispod svega kao da se nazire biljni razgranati oblik koji tvori dublju kompoziciju. Duhoviti imaginarij sićušnih bića na velikom formatu upućuje na proces vječnog cikličkog kruženja u prirodi, a kozmogonijske konotacije pobuđuje i naziv „Iz ničega“[1]. U njegovim se slikama promatrač utapa. Stoga, njegove je slike doista nužno promatrati u originalu jer reprodukcije, bez obzira na njihov format, nemaju to mogućnost uvlačenja promatrača. Nemoguće ih je sagledati iz daljine i nemoguće je zadržati pogled samo na nekom detalju. Stvarajući jedinstven vizualni vokabular, Tomasović stvara fantazmagorične svjetove za koje tvrdi da su stvarni prikazi iz zemaljske povijesti

i budućnosti. On stvara basne s mističnim porukama. S obzirom na svu tu količinu stvarnih i izmišljenih likova, biljnih i životinjskih oblika, u atmosferi koja guši i osvaja istovremeno, promatrač je primoran samostalno čitati, ali i stvarati, veze među tim naslikanim stvorenjima neke nove mitologije. „Ex Nihilo II“ ponavlja to bujanje života čovjekolikih bića zarobljenih u jatu riba kojima slikar uspješno usmjerava našu pažnju na zbivanje u središtu platna, na svojevrsni ples tih neobičnih stvorenja koja slave stvaranje života. Iz blijede sive pozadine kreira kretanje svojih likova kako bi nastalo stvaranje života. Srednjovjekovni „horror vacui“ u njegovim se radovima spaja s nadrealističkim vizijama i suludom verzijom simbolizma ranije ostvarenu u radovima iz 2013. stvarajući tako slikarski jezik neke nove mitologije. Morana Matković

Fear of empty spaces is a characteristics of Romanesque painting where, due to the fear of empty spaces, the background, canvas, page of a book or wall surface were filled with the anthology of plant and animal ornaments which ruled out any possibility of three-dimensionality and reduced it to overlapping surfaces. The surface the artist worked on was supposed to be filled from edge to edge and avoid any illusion of three-dimensional representation, thus imposing the theme as the most important feature of the work. And how does “horror vacui“ look like in contemporary painting? By filling the space of the painting, Vice Tomasović creates a unique visual world. More precisely, the painting after which the exhibition was named “Ex Nihilo I / Out of Nothing I“ is a fantasy composed of thousands of small fish, sea creatures, octopuses, and then snails, turtles and insects, and finally strange anthropomorphic creatures, meticulously and patiently drawn with acrylic paint, whereas underneath it all there seems to exist a herbal branched shape which forms a deeper composition. A witty imagery of tiny creatures on a large format points to the process of eternal cyclic recreation of nature, and cosmogonic connotations evoke the title “Out of Nothing“[1]. The viewer drowns in his paintings. It is therefore truly necessary to view his paintings in the original, because reproductions, regardless of their format, do not have this quality of drawing the viewer in. It is impossible

to perceive them from a distance and it is impossible to focus only on a detail. By creating a unique visual vocabulary, Tomasović creates phantasmagorical worlds which he claims to be the real representations of world’s history and future. He creates fables with mystical messages. Given all this number of real and fictional characters, plant and animal forms, in an atmosphere that both suffocates and overwhelms, the viewer is forced to interpret on their own, but also to create, links between those painted creatures of some new mythology. “Ex Nihilo II“ again uses this exuberance of life of anthropomorphic creatures trapped in a school of fish, which the artist uses to successfully focus the viewers attention on the activity in the centre of the canvas, on a sort of dance of those unusual creatures that celebrate the creation of life. From a pale grey background he creates the movement of his characters to present the creation of life. In his works, medieval “horror vacui“ blends with surreal visions and half-crazy version of symbolism previously achieved in his works from 2013, creating thus a painterly language of some new mythology. Morana Matković