__MAIN_TEXT__

Page 1

O autorici:

About the Author:

Ivana Jurić rođena je 1982. 2008. diplomirala je animirani film i nove medije na ALU Zagreb. Dobitnica je 2.nagrade ESSL ART AWARD CEE i Nagrade Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu za izuzetan uspjeh tijekom studija i diplomskog rada. 2012. njezin film Soba prikazan je na ARTE TV-u, uvršten u program New Directors/New Films u MoMA-i i dobitnik Grand Prix-a na Festivalu hrvatskog animiranog filma. Likovne radove izlagala je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama te sudjelovala na brojnim festivalima animiranog filma u Hrvatskoj i inozemstvu. Članica je HZSU-a i HDLU-a.

Ivana Jurić was born in 1982. In 2008 she graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb, Department of Animated Film and New Media. She won the 2nd ESSL ART AWARD CEE and the Academy of Fine Arts in Zagreb Award for her outstanding success during studies and thesis work. In 2012 her film The Room was shown on ARTE TV, and included in the programme of New Directors/New Films in MoMA. It also won the Grand Prix at the Festival of Croatian Animated Film. She has exhibited in numerous solo and group exhibitions and participated in many festivals of animated film in Croatia and abroad. She is a member of the Croatian Freelance Artists Association and Croatian Association of Artists in Zagreb.

Kontakt: ivana_inka@yahoo.com

Contact: ivana_inka@yahoo.com

IVANA JURIĆ

ko’laž

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika | Croatian Association of Fine Artists Program Galerije Karas s izvođenjem u Galeriji Prsten | Karas Gallery program in Prsten Gallery Trg žrtava fašizma 16, 10000 Zagreb, Croatia | www.hdlu.hr Radno vrijeme: srijeda – petak 11 do 19h, subota – nedjelja 10 do 18h; ponedjeljkom, utorkom i blagdanom zatvoreno. Working hours: Wednesday to Friday 11am – 7pm, Saturday to Sunday 10 – 6pm; Monday, Tuesday and holidays - closed IMPRESUM | Nakladnik/Publisher: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika/Croatian Association of Fine Artists, Trg žrtava fašizma 16, 10 000 Zagreb, hdlu@hdlu.hr, www.hdlu.hr | Za nakladnika/For the publisher: Josip Zanki | Upravni odbor HDLU/Executive board of HDLU: Josip Zanki (predsjednik/president), Tomislav Buntak (dopredsjednik/vicepresident), Fedor Vučemilović (dopredsjednik/vicepresident), Ida Blažičko, Ivan Fijolić, Monika Meglić, Melinda Šefčić | Umjetnički savjet/Artistic board: Tomislav Buntak, Suzana Marjanić, Koraljka Kovač Dugandžić, Branka Benčić, Ivan Fijolić, Josip Zanki, Ivica Župan | Ravnateljica/Director: Ivana Andabaka | Stručna suradnica/Associate: Mia Orsag | Predgovor/Preface: Feđa Gavrilović | Grafičko oblikovanje kataloga/Catalogue Design: Duje Medić | Fotografija/Photography: Ivana Jurić | Prijevod/ Translation: Zana Šaškin | Lektura/Proofreading: Zana Šaškin | Tisak/Printed by Cerovski | Naklada/Copies: 150 Izložba je realizirana uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske / The exhibition is financially supported by the Ministry of Culture of the Republic Croatia.

Program Galerije Karas | 19. svibnja - 05. lipnja, 2016. | Karas Gallery program | May 19 - June 5 2016


U književnosti je poznat i često korišten postupak rekonstrukcije maglovitih sjećanja iz djetinjstva kroz vrlo slobodno, asocijativno povezano nizanje slika, jer su upravo žive slike istrgnute iz šireg konteksta ono što nam ostaje od prvih godina našega života. Slike koje prevladavaju nad narativnim sadržajem iza njih, temelj su i umjetnosti koja se naziva likovnom, pa zato i neću tražiti ili rekonstruirati objašnjenja iza kadrova u film Déjà vu animatorice Ivane Jurić, koji nam prikazuje dječje lutke u pejzažu, iako poveznica s nekim njezinim konkretnim iskustvima vjerojatno ima. Međutim, ako pažnju obratimo na općenitiju razinu, na simbole i arhetipove, kao na i formalne postupke kojima se autorica služi ne bi li dočarala sjećanja, u ovom djelu nećemo vidjeti samo intimnu priču, koja se gubi u svojoj nevažnosti među intimnim pričama milijardi ljudi, nego i umjetničku artikulaciju svijesti, u koju možemo uroniti i koja nam se obraća. Naime, uđemo li u močvaru koju umjetnica prikazuje, srest ćemo se možda s vlastitim sjećanjima, strahovima ili fascinacijama. Izlomljeni, nefluidni kadrovi u filmu sugeriraju fragmentarnost memorije, vremenski odmak u kojemu od prošlih iskustava ostaju samo slike nesigurne autentičnosti i gdje se izmišljeno miješa sa doživljenim. Kako je nepostojana i subjektivno određena svijest često jedini jamac da se nešto zaista dogodilo, možemo se pitati postoji li pritom uopće razlika stvarne i imaginarne prošlosti. Slična je skokovitost dojmova i vizija prisutna i na kolažima koje autorica također predstavlja ovdje, i koji se zbog raznorodnih kolažiranih slika, različitoga podrijetla i starosti, također mogu shvatiti kao sukus proživljenih i, nadasve, viđenih senzacija. Filmska glazba koju je skladao i odsvirao na električnoj gitari Kruno Domaćinović, sa svojim dugačkim tonovima ne sugerira toliko osjećaj prijetnje koja vreba iz močvare kroz koju šeću lutkice u filmu, već puno više golemu životnu energiju, strast i eros, koji se kriju u njima, iza nevinih i bucmastih lica. One se nalaze u polju, u šumi i u spomenutoj močvari, upijajući čudesan i zastrašujući svijet oko sebe. Na takvim podnebljima život buja, i pretače se iz jednoga oblika u drugi. Nemoguće je pomisliti da nijeme protagonistice ne osjećaju to bujanje u čitavim svojim plastičnim tijelima. Slična pretakanja i mutacije vidimo na dva velika Talismana, viseće skulpture načinjene također od lutaka, ovoga puta raskomadanih ili tretiranih poput afričkih idola u koje plemena zabijaju čavle kako bi oni na sebe preuzeli svo zlo koje treba snaći pojedinca ili zajednicu. Drevna praznovjerja i ritualne ili psihološke prakse, od plemenskih šamanizama i voodoo magije, do dječjih igara, gdje prikazi bića figuriraju kao samo biće, odjekuju i na ovim radovima. Kaos u koji su lutkice (u filmu i u skulpturi) uronjene pokušaj je uspostavljanja komunikacije s prirodnim silama, pokušaj stapanja s njihovim okrutnim poretkom u kojemu život, smrt i bol imaju svoje mjesto, i prihvaćaju se bez priziva. Tek u susretu s divljinom (onom stvarnom, vanjskom, koju sugerira močvara i onom unutrašnjom, kreativnom i stvaralačkom, koje je simbol cijela ova izložba) čovjek može u potpunosti osvijestiti sebe u ovom surovom svijetu. Potrebu saživljavanja s tom indiferentmom ali i krajnje opasnom stoglavom Hidrom koju nazivamo prirodni poredak, nasuprot civiliziranom životu suvremenog čovjeka, isticali su u svojim djelima Jack London i D. H. Lawrence, a motiv je i filma Deliverance Johna Broomana (iz 1972). Ipak, naša kultura i svi njezini plodovi nastali su u borbi s tom Hidrom i kroz njezino uspješno savladavanje. U ovom uređenom svijetu zakon sankcionira eskalacije mračnih strasti (barem formalno tome teži), a komfor do kojega smo dospjeli učinio je život lakšim i dužim. Međutim, u našoj su svijesti prisutni atavizmi instinkata, još iz doba kada smo živjeli, kako bi romantičari i ekolozi rekli, „u skladu s prirodom“. Krvav je to bio sklad, pun silovanja, klanja, smrti i bolesti, ali ipak je ostavio bitne tragove nasilnih nagona, odnosno genetskih

prilagodbi na takav svijet, koje je Sigmund Freud nazvao našom nelagodom u kulturi. Radovi Ivane Jurić, izvlače te nikad zaboravljene instinkte na površinu, dozvoljavajući nam mračnu estetsku fascinaciju njima. Bilo kakva priča tu je nevažna. Bebama u filmu i onima nakupljenim na Talismanima autorica je gdjekad dodala elemente slavonske nošnje i to je jedini indikator pozornice njezinoga djetinjstva, te početne motivacije ove izložbe. Scenografija Kopačkoga Rita, uz glazbenu pozadinu bluesa, više podsjeća na deltu Mississippija, što je također element koji izdiže ova ostvarenja iz uskih lokalnih okvira. Slični pejzaži stvaraju slične emotivne sklopove, slična sjećanja i traume, koje nadilaze vrijeme i prostornu udaljenost, te ponekada, kreativno izražene, stvaraju intrigantna umjetnička djela. Feđa Gavrilović

A well-known and well-used literary method is the reconstruction of vague childhood memories through a free, associative enumeration of images, because live images are precisely what was ripped from a wider context and they are the only memories from the first years of our life. Images that dominate over the narrative content behind them, are also the foundation of the forms of art called visual arts, and therefore I will not look for or reconstruct explanations behind the scenes in Ivana Jurić’s film Déjà vu, which shows dolls in the landscape, although there certainly is a link with some of her concrete experiences. However, if we turn our attention to a more general level, to symbols and archetypes, as well as to the formal procedures the author uses in order to evoke memories, we will see not only an intimate story, which becomes lost in its insignificance among the intimate stories of billions of people, but also an artistic articulation of consciousness, which we can immerse into and which speaks to us. In fact, if we enter the swamp the artist shows, we might see our own memories, fears or fascinations. Fragmented, non-fluid frames of the film suggest the fragmentation of memory, time lag in which past experiences turn

into images of uncertain authenticity and where the imaginary mixes with the experienced. When the non-existent and subjectively defined consciousness is often the only warrantor that something really happened, we may ask ourselves whether there is any difference between real and imaginary past. Similar intermittence of impressions and visions is also present in the exhibited collages, and which, due to various collaged images, of different origin and age, can also be seen as the essence of experienced and, above all, observed sensations. Film music composed and played by Kruno Domaćinović on electric guitar, with its long tones, does not suggest the feeling of threat lurking from the swamp the dolls in the film stroll through, as much as a huge life energy, passion and Eros, hidden within them, behind their innocent and chubby faces. They are in the field, in the woods and the abovementioned swamp, soaking in the wonderful and frightening world around them. In such climates the life flourishes, and transforms from one form into another. It is impossible to think that the silent protagonists do not feel that flourishing in all their whole plastic bodies. Similar transformations and mutations can be seen in two large Talismans, hanging sculptures, also made of dolls, this time dismembered or treated like African idols which tribes insert pins through so they would take on all the evil that is supposed to strike an individual or a community. Ancient superstitions and ritual or psychological practices, from tribal shamanism and voodoo magic, to children’s games, where the depictions of beings play the roll of the being itself, also resonate in these works. The chaos the dolls are immerged into (in the film and sculpture) is an attempt to establish communication with the forces of nature, attempt to blend with their cruel order, in which life, death and pain have their place and are accepted without appeal. Only in the encounter with wilderness (the real, external one, suggested by the swamp, and the internal, creative one, the whole exhibition is a symbol of) man can fully become aware of himself in this cruel world. The need to habituate oneself with this indifferent, but also extremely dangerous hundred-headed Hydra we call the natural order, as opposed to the civilized life of a contemporary man, was accentuated in the works of Jack London and D. H. Lawrence, and it is also the motive of John Brooman’s film Deliverance (from 1972). However, our culture, and all its fruits, were created while fighting that Hydra and by successfully conquering it. In this ordered world the law penalizes the escalations of dark passions (at least formally strives to), and the comfort we achieved made life easier and longer. However, in our consciousness there are still atavisms, from the times we lived “in harmony with nature“, as romanticists and environmentalists would say. It was a bloody harmony however, full of rape, slaughter, death and disease, but it still left significant traces of violent impulses, or genetic adaptations to such a world, which Sigmund Freud called the uneasiness in culture. Ivana Jurić’s works draw these never forgotten instincts to the surface, allowing our dark aesthetic fascination with them. Any story is irrelevant here. The author would sometimes add the elements of folk costumes from Slavonia to the babies in the film and the ones amassed on Talismans, and this is the only indicator of her childhood, that initial motivation for this exhibition. The scenography of Kopački Rit, with blues soundtrack, reminds more of the Mississippi Delta, which is also the element that raises these works above narrow local framework. Similar landscapes create similar emotional frameworks, similar memories and traumas, that transcend time and spatial distance, and sometimes, creatively expressed, create intriguing works of art. Feđa Gavrilović

Profile for HDLU

Ivana Jurić - KO'LAŽ  

Samostalna izložba Program Galerije Karas u Galeriji Prsten 19.5. - 5.6.2016.

Ivana Jurić - KO'LAŽ  

Samostalna izložba Program Galerije Karas u Galeriji Prsten 19.5. - 5.6.2016.

Profile for hdlu6
Advertisement