32 salon mladih

Page 1

32. SALON MLADIH 7.7. - 27.7.2014.

32ND YOUTH SALON


2


UVOD

5

INTRODUCTION

POZVANI UMJETNICI 13 INVITED ARTISTS IZABRANI UMJETNICI 33 SELECTED ARTISTS VENIENTES 4 103 VENIENTES 4 IMPRESSUM 115 IMPRESSUM

3


4


UVOD / INTRODUCTION

5


32. SALON MLADIH

32ND YOUTH SALON

Započnimo s odrednicom koja bi trebala definirati Salon mladih, a to je revija radova autora starosne dobi do, otprilike, 35 godina. Za početak, tematsko određenje na ovakvim izložbama ne smatram poštenim prema umjetnicima čiji se radovi ne uklapaju u nametnute tematske okvire, a još k tome dodat ću kako je tema nešto što smatram, u najboljem slučaju, sekundarnim u umjetnosti: svatko ima „priču“, odnosno, narativ ili interes, a umjetnost je oblikovanje toga u estetsku činjenicu. S druge strane, teme na revijalnim izložbama uvijek su okvirne i prisiljene širiti svoje granice ne bi li uključile ovog ili onog must-have autora. No, bez teme ostaje nam postupak, a on je opet najskliskiji teren u suvremenoj umjetnosti.

Let's start with the guideline that should define the Youth Salon, which is a review of works by artists of up to approximately 35 years old. I do not find the thematic determination of these shows, to begin with, fair to the artists whose work does not fit into the imposed thematic framework, and I will add that at best, I regard the theme as something secondary in art: everyone has a "story" or narrative, or interest, and art is the design of it into an aesthetic fact. On the other hand, the themes of these review exhibitions are always approximate, and are forced to expand their boundaries if they would have included this or that must-have author. But without the theme there is just the process, and it is again the slipperiest ground in contemporary art.

Ukazivanje na to da eksperiment, uz otvaranje mnogih horizonata, rezultira često i banalnošću, u najmanju je ruku neoportuno zbog rizika da se ukazivača denuncira kao neprijatelja individualizma. Posljedica toga jest situacija u kojoj se o ukusu sve češće govori kao o proživljenoj kategoriji. Naime, sve u umjetnosti sa sve većom lakoćom pronalazi opravdan6

Pointing out that an experiment, with the opening of many horizons, often results in banality, is least contra to say because of the risk that it will denounce the pointer as an enemy of individualism. The result is a situation in which taste is increasingly referred to the experienced category. In fact, all in art finds justi-


je: posljedično to zapravo ne znači kako je „sve umjetnost“ (čega su se grozili tradicionalisti prije pedesetak godina), nego upravo suprotno: „ništa nije umjetnost“. Naime, dugim nizom godina u kojemu interpreti tragaju za „pričom“ iza umjetnine, samu su umjetninu učinili tek izgovorom za učitavanje značenja. Ne jednom sam prisustvovao izložbi na kojoj su školovani posjetitelji ovlaš prelazili preko izloženoga, diveći se dosjetljivosti konteksta ekspliciranog u paratekstu. Posljedica toga jeste izvjesna hladnoća u recepciji – ne gledamo umjetničko djelo kao takvo, već njegovu relaciju naspram našeg ili društvenog znanja; gubi se balans teksta i konteksta. Tu mi pada na um misao Milivoja Solara o modi (kao sustavu efemernoga) koja u posljednje vrijeme zamjenjuje ukus (niveliran relativizmom, izloženo u knjizi Kritika relativizma ukusa). Stav Vere Horvat Pintarić prema kojemu težnja za trajnim u umjetnosti rezultira ponavljanjem formulacija „pomoću kojih se razmnažaju klišejna, prazna i nasrtljiva obličja“ (Od kiča do vječnosti) sukladan je sa skepsom u relativizam ukusa. Poznavanje činjenica i naš odnos prema kontekstu autorica ističe kao važne, ali ne za opravdavanje postojećih narativa, već za formulaciju ukusa - te tiranske, ograničavajuće i visokoindividualne kategorije, koja je ipak conditio sine qua non u govoru o umjetnosti. Dakako, ukus nije trajan i nipošto nije univerzalan, ali njegovo odbacivanje dovodi u pitanje naše bavljenje umjetnošću danas i uopće našu kompetenciju za bavljenje njom, otvara vrata za izjednačavanje vrijednosti svih kulturnih proizvoda suvremenosti, od Turnerove nagrade do turbofolka, a mislim da najagilniji relativisti to baš ne bi mogli progutati. U istom djelu ona navodi da se „na području umjetnosti proširio model ponašanja svojstven masovnim medijima: prilagođavanje.“ Čini mi se da misao o umjetnosti danas, baš da bi sačuvala individualizam kao stečevinu modernizma koja izmiče kodifikaciji i otvara vrata novim rješenjima, ipak pokušava zadržati kategoriju kvalitete (te riječi s kojom, kao i s radioaktivnim materijalom, očito nikad dosta

fication with increasing ease; consequently, it does not mean that "all is art" (which terrified traditionalists fifty years ago), but just the opposite: "nothing is art”. In fact, for many years, during which interpreters were searching for a "story" behind the artwork, they turned the artwork itself into just an excuse to load meanings. More than once I have found an exhibition where educated visitors casually crossed above, admiring the ingenuity of the explicit context of paratexts. The consequence is a certain coolness in reception — we do not see the work of art with regard to the artwork itself, but also with regard to its relationship versus our, or social, knowledge. The balance of text and context gets lost. Milivoj Solar's thought about fashion (as the system of the ephemeral), which recently replaced taste (leveled by relativism, exposed in the book Critique of the Relativism of Taste) comes to mind. The stance of Vera Horvat Pintarić, that the aim for permanence in art results by repeating the formulation "by means of which cliché, empty and insistent figures are replicated" (From Kitsch to Eternity), complies with skepticism in the relativism of taste. The author highlights as important knowing the facts and our relationship to the context, not to justify the existing narratives, but to formulate the taste of this tyrannical and highly individual restrictive category, which is still a sine qua non when speaking about art. Of course, taste is not permanent and is by no means universal, but its rejection calls into question our engagement with art today and our competence to deal with it in general; it opens the door for the leveling of the values ​​of all the cultural products of modernity, from the Turner Prize to turbo-folk, and I think that just the most agile relativists would not be able to swallow it. In the same work it is stated that "in the arts there is an expanded model of behavior peculiar to mass media: adaptation." It seems to me that the thought about art today, just to preserve individualism as the patrimony of modernism that eludes codification and opens the door to new solutions, is however trying to keep the category of quality (this word 7


opreza i navodnika), nasuprot prevladavajućoj paradigmi opravdanja. Drastične razlike u shvaćanju tog pojma na prvi pogled vraćaju relativizam kao virus kojega se ne možemo riješiti. Ali tu je možda stvarna vrijednost konteksta, ne u smislu olakšavajuće sintagme „duha vremena“ ili kao univerzalnog opravdanja, nego kao korpusa koji stvara izvjesne senzibilitete i relacije, temelja s kojega netko može apostrofirati kvalitetu nečega. To je svakako i poznavanje sadašnjosti, ali puno više poznavanje prošlosti i tradicije koje su (htjeli – ne htjeli) dijelom umjetnosti danas, što je možda i najizraženije kod mladih autora koji kroz njih i u odnosu prema njima uspostavljaju svoj stil.

with which, as with radioactive material, obviously one can never be too careful and quote), in contrast to the prevailing paradigm of justification. Drastic differences in the understanding of this concept at a glance recall relativism as a virus which cannot be resolved. But this is perhaps the real value of the context, not in terms of mitigating the phrase "spirit of the times", or as a universal excuse, but as a corpus which creates certain sensibilities and relations, the foundation from which one can note the quality of something. It is certainly knowledge about the present, but a lot more knowledge about history and traditions which are (like it or not) part of art today, that is perhaps most pronounced in the works of young authors, who through them and compared to them establish their own style.

Pozvani autori

Invited Artists

Za Salon mladih pozvao sam devet autora čije dosadašnje stvaralaštvo cijenim, stoga smatram da trebam obrazložiti svoj izbor. Grgur Akrap je slikar koji teme crpi iz osobnih fascinacija (to su bili nogometaši, antičke skulpture, kartografija, a ovdje su to prizor trofejnog ulova i čeljust morskoga psa), a pristupa im vrlo materično, snažnim impastima boje i energično nanesenim slojevima. Svoj ciklus nazvao je Obećana zemlja, povezujući utopijske projekcije s mogućnostima stvaralaštva. Međutim, ta utopija nije oslikana idilično, već i prijeteće: čeljust morske nemani kao da izvire iz guste boje koja ističe njezinu prisutnost. Posve drugačiji je pristup slikarstvu Martine Grlić: ona u golemim dimenzijama prikazuje dva industrijska proizvoda (konjak i žvakaće gume) koji su se svakodnevno mogli vidjeti na kioscima prije tridesetak godina. Poanta njezinog slikarstva, na prvi pogled, stoji na razmeđi hiperrealizma i pop-arta. Velike dimenzije platana, precizna izvedba s naglašenom igrom sjena i crna pozadina asociraju na Caravaggiove sakralne prizore, dajući slikarsku monumentalnost temi. I ona i Grgur Akrap pokazuju slikarstvo danas kao polje mogućnosti brojnih i intenzivnih fascinacija, vođenih izuzetno individualnom poetikom.

For the Youth Salon I have invited nine artists whose previous creations I appreciate, so I think I should explain my choice.

8

Grgur Akrap is a painter who draws themes from his personal fascinations (these were athletes, ancient sculptures, cartography, and here is a scene of a trophy catch and shark jaws), and approaches them very uterinely, with strong impasto of paint and vigorously inflicted layers. He named his series The Promised Land, linking utopian projections with the possibilities of creativity. However, this utopia is not painted as idyllic, but also as threatening: the jaw of sea monster seems to emerge from the thick paint that highlights its presence. An entirely different approach is in the painting of Martina Grlić: she shows two industrial products of enormous size (cognac and chewing gum) that were seen on newsstands daily thirty years ago. At a glance, the point of her painting stands at the crossroads of hyperrealism and pop art. Her large-format canvases, precise performance with a strong play of shadow, and black backgrounds remind us of Caravaggio's sacred scenes, giving painting's monumentality to the theme. She and Grgur Akrap show painting today as a field of possibilities of numerous and


Skulptura Vojina Hrastea na zanimljiv način daje društveni komentar, podsjeća na famoznih 99% koji nikada nisu pod svjetlom reflektora, na istovremeno duhovit, tužan i skulptorski sofisiciran način. Materiju tematizira rad Maka Melchera, koji je na kružnu konstrukciju aplicirao tonu gline koja podržava samu sebe, a tijekom vremena puca, osipa se i odlama. Riječ je o prolaznom djelu, stvorenom kako bi korespondiralo s prostorom Galerije Bačva (svojom kružnom formom), ali i kako bi ukazalo na trošnost svake materije, pa čak i one posložene u tako monumentalnu skulpturu koja plijeni prostor. Video rad Petra Bunića na poetski način tematizira spekulaciju o boji mora, kontrapunktirajući znanstvene činjenice i prizore pučine. Riječ je o melankoličnom videu kakve je umjetnik već stvarao (Proglas o neuspjehu), kod kojega pogled na more i čudni zvukovi njegovog klokotanja posjeduju meditativna svojstva. Animatorica Ivana Jurić izlaže Kukuljicu, rekvizit iz njezinog istoimenog animiranog filma iz ove godine. Organska asocijacija zajedno sa zvukom otkucaja srca u mračnoj prostoriji pulsira i uvodi promatrača u svoje tkanje, podsjećajući nas na stanje sigurnosti i zaštićenosti koje smo osjećali u maternici. Od maternice izlazimo prema vanjskim dijelovima anatomije, i to zahvaljujući radu Luke Hrgovića, vjernoj replici sanjki iz filma Građanin Kane Orsona Wellesa, koje u samom filmu sugeriraju vrijednosti koje je protagonist zaboravio u godinama utrke za moći. Višeznačnost ovog djela ne iscrpljuje se u galerijskom izlaganju filmskih replika (prastarom pomaku u shvaćanju umjetnosti) ili u simbolici koju rekvizit predstavlja u filmu, odnosno u umjetnosti danas. Ime sanjki Rosebud – ružin pupoljak, sugerira čistoću i potencijalni sjaj (koji će se u svome vrhuncu rascvasti i raspasti, poput Melcherovog rada, u neminovnosti života), a kako je Welles lik Kanea osmislio prema stvarnoj ličnosti novinskog magnata Williama Randolpha Hearsta, „Rosebud“ je navodno bilo ime koje je on dao vagini svoje zaručnice, pa se fascinacija filmom, stvaralaštvom i bricolageom spaja sa

intense fascinations, guided by extremely individual poetics. The sculpture of Vojin Hraste offers social commentary in an interesting way, reminiscent of the famous 99% which were never in the spotlight, and he does it in a way that is simultaneously funny, sad and sculpturally sophisticated. The work of Mak Melcher discusses material: he applied a ton of self-supporting clay to a circular structure, and over time it flakes and breaks off. It is an ephemeral work, created to coincide with the Barrel Gallery (its circular form), but also to refer to the fragility of any material, even that arranged in such a monumental sculpture that captures space. The video of Petar Bunić poetically deals with speculation about the color of the sea, counterpointing scientific facts and images of the open sea. It is a melancholic video, similar to other works the artist has created (Proclamation of the Failure), in which a view of the sea and the strange sounds of its gurgling possess meditative properties. Animator Ivana Jurić exhibits The Grub, a prop from her eponymous animated film from this year. An organic association along with the sound of heartbeats in a dark room pulsates and introduces the viewer into its web, reminding us of the state of security and protection that we felt in the uterus. From the uterus we go out to the outer parts of the anatomy, thanks to the work of Luka Hrgović, with a real replica of the sleigh from the film Citizen Kane by Orson Welles, in which the values that the protagonist has forgotten in the years of the race for power are suggested. The ambiguity of this work is not exhausted in the gallery presentation of the movie replica (an ancient shift in the understanding of art), or in the symbolism that represents a prop in the film, or in the arts today. The name of the sleigh, Rosebud, suggests purity and potential brilliance (which will blossom and crumble at its peak, like Melcher's work, in the inevitability of life), and how Welles based the character Kane on the actual figure of the newspaper magnate William Randolph Hearst; “rosebud" is 9


courbetovskom fascinacijom Početkom svijeta. Autor brojnih murala (najveći od njih je u Petrinjskoj, preko puta hotela Astoria) i uličnih crteža Miron Milić, koji uz svoje prizore uvijek dodaje tekst koji ih kontekstualizira ili pomiče u sfere svakodnevno - tragičnog ili poetskog, u svome radu slijedi poetiku vrlo izravnog aktivizma, ističući probleme društva s viškom neriješenih povijesnih trauma. Rad je parafraza jednostavnog (punkerskog) odjevnog detalja, znaka koji deklarira nosioca protivnikom fašizma: prekriženom svastikom. Miro Župa u tri rada miješa apsurdne rečenice izvađene iz konteksta, poetskog, zaumnog i ritmičkog zvučanja, sa svojim karikaturalnim čovječuljcima i životinjama. Njegovo je stvralaštvo poznato po potpuno anarhičnom pristupu značenju i crtežu, kojima stvara duhovite i začuđujuće stripove, naizgled besmislene, ali s beskrajnim implikacijama. Možda iza njih stoji samo apsurd, ali kako je umjetnost i njezina recepcija ono što oblikuje i osmišljava svijet i čovjekov život u njemu, Župini stripovi navode na traženje nekog smisla, istovremeno dajući do znanja da smisla nema izvan same te igre traženja.

allegedly the name that he gave to his fiancée’s vagina, and the fascination with film, creativity and bricolage ("tinkering") relates to Courbet’s fascination with the Origin of the World. Miron Milić, the author of numerous murals (the biggest one on Petrinjska, across from the Astoria Hotel) and street art, who along with his scenes always adds text that contextualizes them or moves them into the sphere of the everyday — the tragic or poetic in his work follows the poetics of a very direct activism, highlighting the problems of society with the excess of unresolved historical traumas. The work is a paraphrase of a simple (punk) clothing detail, a sign that declares the carrier as an opponent of fascism: a crossed swastika. In three works, Miro Župa mixes absurd sentences taken out of context, poetic, trans-rational and rhythmic sounds, with his caricature of little men and animals. His creative work is known for its completely anarchic approach, meaning and drawing, by which he creates humorous and surprising comic books, seemingly meaningless, but with endless implications. Perhaps behind it is just absurdity, but if art and its reception are what shapes and develops the world and human life within it, Župa's comics suggest searching for some sense, indicating at the same time that there is no point in seeking out this game.

Odabrani autori

Selected Artists

Žiri koji su činili Gordana Bakić, slikarica; Marijana Paula Ferenčić, povjesničarka umjetnosti; Ivan Fijolić, kipar; Božica Dea Matasić, kiparica; Mio Vesović, fotograf i ja odabrao je 34 umjetnice i umjetnika različitih medija i poetika. Radovi često prelaze barijere medija (recimo prebrisani crtež Zdravka Horvata, hibridni konceptualni rad Janka Ivčića ili rad Srđana Giovanellija, Morane Manger i Damira Sekulića) pa ću autore navesti abecednim redom. To su Maja Bachler, Rene Bachrach Krištofić, Valeri-

The jury, consisting of Gordana Bakić, painter; Marijana Paula Ferenčić, art historian; Ivan Fijolić, sculptor; Božica Dea Matasić, sculptor; Mio Vesović, photographer; and me, chose 34 artists of various media and poetics. Artworks often cross the barriers of media (for example the overwritten drawing of Zdravko Horvat, the hybrid conceptual work of Janko Ivčić, or the work of Srđan Giovanelli, Morana Manger and Damir Sekulić), so I'll name the artists alphabetically. These are: Maja Bachler, Rene Bachrach

10


ja Cerovec, Luka Čačić, Josipa Čeliković i Ina Ivandić, Vitar Drinković, Krunoslav Dundović, Dalia Finek, Srđan Giovanelli, Morana Manger i Damir Sekulić, Zdravko Horvat, Janko Ivčić, Ivona Jurić, Alana Kajfež, Andrea Knežević i Daria Žmak, Ivana Koren, Fran Makek, Ivan Marković, Mitar Matić, Duje Medić, Neumnoživi, Janko Petrović, Petar Popijač, Patricija Purgar, Domagoj Rogina, Damir Sekulić, Valentina Supanz, Maja Šimunović, Tanja Škrgatić, Josipa Štefanec, Josip Tirić, Vice Tomasović, Marta Tuta, Vedran Urličić, Iva Višošević i Nataša Vuković.

Krištofić, Valerija Cerovec, Luka Čačić, Josipa Čeliković and Ina Ivandić, Vitar Drinković, Krunoslav Dundović, Dalia Finek, Srđan Giovanelli, Morana Manger and Damir Sekulić, Zdravko Horvat, Janko Ivčić, Ivona Jurić, Alana Kajfež, Andrea Knežević and Daria Žmak, Ivana Koren, Fran Makek, Ivan Marković, Mitar Matić, Duje Medić, Neumnoživi, Janko Petrović, Petar Popijač, Patricija Purgar, Domagoj Rogina, Damir Sekulić, Valentina Supanz, Maja Šimunović, Tanja Škrgatić, Josipa Štefanec, Josip Tirić, Vice Tomasović, Marta Tuta, Vedran Urličić, Iva Višošević and Nataša Vuković.

Prostor koji mi je na raspolaganju i složenost nekih radova ne dozvoljavaju dublji ulazak u njihovu analizu, ali treba istaknuti da je izlaganje na Salonu mladih poticaj autorima za daljnje stvaralaštvo, a brojna zanimljiva ostvarenja koja su predstavili ostavljaju im odgovornost daljnjeg traganja za izrazom u nimalo lakom i nimalo prijateljski nastrojenom svijetu umjetnosti.

The space that I can use and the complexity of some of the works does not allow deeper entry into their analysis, but it should be noted that their exposure at the Youth Salon is incentive for the artists to further their creativity, and the many interesting creations that are presented leave them the responsibility to further search for expression in a not-at-all-easy nor friendly art world.

Feđa Gavrilović

Feđa Gavrilović

11


12


POZVANI UMJETNICI / INVITED ARTISTS

13


GRGUR AKRAP grgur.akrap@gmail.com

Rođen je u Zagrebu 1988, a ALU je završio 2013, smjer likovna kultura, pod mentorstvom Damira Sokića. Sudjelovao je na brojnim skupnim i održao je nekoliko samostalnih izložaba.

Grgur Akrap was born in Zagreb in 1988. In 2013, he graduated from the Academy of Fine Arts, visual culture course, under the mentorship of Damir Sokić. He has participated in numerous group exhibitions and held several solo exhibitions.

RELIKVIJA, ULJE I ENKAUSTIKA NA PLATNU, 150 X 160 CM, 2014 RELIC, OIL AND ENCAUSTIC ON CANVAS, 150 X 160 CM, 2014

14

RITUAL, ULJE I ENKAUSTIKA NA PLATNU, 330 X 150 CM, 2014 RITUAL, OIL AND ENCAUSTIC ON CANVAS, 330 X 150 CM, 2014


15


PETAR BUNIĆ pbunic@gmail.com

Petar Bunić rođen je 1980. u Zagrebu. Maturirao je 1999. u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, odjel metal. Godine 2007. završio je Akademiju likovnih umjetnosti u klasi Mire Vuce. Sudjelovao na više skupnih izložbi, likovnih radionica i humanitarnih akcija. Realizirao je nekoliko javnih radova.

Petar Bunić was born in Zagreb in 1980. He graduated from the Department of Metal at the School of Applied Arts and Design in Zagreb in 1999. He graduated from the Academy of Fine Arts, class of Miro Vuco, in 2007. He has participated in several group exhibitions, art workshops and humanitarian actions. He has produced several public works.

OD MAKARSKE, MORE JE DRUGE BOJE, VIDEO NA TRI KANALA; VIDEO 1: 4’ 31”, VIDEO 2: 3’ 27”, VIDEO 3: 3’ 55”, 2014. FROM MAKARSKA, THE SEA HAS A DIFFERENT COLOR, THREE-CHANNEL VIDEO; VIDEO 1: 04:31, VIDEO 2: 03:27, VIDEO 3: 03:55, 2014

16


17


MARTINA GRLIĆ martinagrlic@yahoo.com

Martina Grlić rođena je u Zagrebu 1982. Diplomirala je 2009. na Odsjeku za slikarstvo Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi Zlatka Kesera i Duje Jurića. Od 2008. izlagala je na nekoliko samostalnih izložbi te sudjelovala na mnogim skupnim izložbama.

Martina Grlić was born in Zagreb in 1982. She graduated from the Painting Department of the Academy of Fine Arts in Zagreb, class of Zlatko Keser and Duje Jurić, in 2009. Since 2008 she has exhibited in several solo exhibitions and participated in many group exhibitions.

ČUNGA LUNGA, ULJE NA PLATNU, 200 X 150 CM, 2014. BADEL ČUNGA LUNGA, OIL ON CANVAS, 200 X 150 CM, 2014 BADEL BRANDY, ULJE NA PLATNU, 200 X 150 CM, 2014. BRANDY, OIL ON CANVAS, 200 X 150 CM, 2014

18


19


VOJIN HRASTE vhraste@gmail.com

Vojin Hraste rođen je 10. kolovoza 1981. u Šibeniku. Godine 2006. diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi Slavomira Drinkovića. Od 2011. radi kao asistent na Odsjeku za kiparstvo na ALU u Zagrebu. Izlagao je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama. Godine 2008. upisuje poslijediplomski doktorski studij na ALU-u Zagrebu.

Vojin Hraste was born on August 10, 1981, in Šibenik. In 2006, he graduated from the Sculpture Department of the Academy of Fine Arts in Zagreb, class of Slavomir Drinković. Since 2011, he has been working as an assistant in the Sculpture Department at the Academy of Fine Arts in Zagreb. He has exhibited in numerous solo and group exhibitions. In 2008, he enrolled in PhD studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb.

POSEBNA NAGRADA LJEVAONICE UMJETNINA UJEVIĆ SPECIAL AWARD OF THE ART FOUNDRY UJEVIĆ

NA BRDU KRAJ HOLLYWOODA, INSTALACIJA, 150 X 250 X 260 CM, 2014. ON THE HILL NEAR HOLLYWOOD, INSTALLATION, 150 X 250 X 260 CM, 2014

20


21


LUKA HRGOVIĆ luka.hrgovic@gmail.com

Luka Hrgović rođen je 1986. u Zagrebu. Godine 2011. završio je ALU, smjer Novi mediji. Bavi se filmom i filmskim efektima. Izlagao je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama. Autor je mnogih glazbenih spotova, kratkometražnih i eksperimentalnih filmova, kao i jednog dugometražnog filma (Etida, 2010).

Luka Hrgović was born in Zagreb in 1986. He graduated from the Academy of Fine Arts (New Media) in 2011. He deals with film and film effects, has exhibited in many solo and group exhibitions, and is the author of many music videos, short films and experimental films, as well as one feature film (Etude, 2010).

ROSEBUD, VJERNA REPLIKA, 88 X 40 X 10 CM, 2014. ROSEBUD, REPLICA, 88 X 40 X 10 CM, 2014

22


23


IVANA JURIĆ ivana_inka@yahoo.com

Ivana Jurić rođena je 1982. u Osijeku. Završila je 2008. ALU u Zagrebu, Odsjek za animirani film i nove medije. Redateljica je mnogih animiranih filmova, od kojih je najpoznatiji Soba (2010) koji je osvoji nekoliko nagrada i prikazivan je na brojnim svjetskim filmskim festivalima.

Ivana Jurić was born in Osijek in 1982. She graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb, Animated Film and New Media, in 2008. She is the director of many animated films, most notably The Room (2010), which has won several awards and has been screened at numerous international film festivals.

KUKULJICA, ZVUČNO SVJETLOSNA INSTALACIJA, 180 X 90 X 200 CM, 2014. GRUB, SOUND-LIGHT INSTALLATION, 180 X 90 X 200 CM, 2014

24


25


MAK MELCHER

makmelcher@gmail.com Mak Melcher rođen je 1983. u Mostaru. Godine 2002. maturirao je u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, na Odsjeku za dizajn keramike. Diplomirao je 2008. godine na ALU u Zagrebu, u klasi profesora Mira Vuce.

Mak Melcher was born in 1983 in Mostar. In 2002, he graduated from the School of Applied Arts and Design in Zagreb, Department of Ceramic Design. He graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb, from the class of Professor Miro Vuco, in 2008.

TREĆA NAGRADA / THIRD PRIZE

KONVEKSNA FORMA, GLINA, 350 X 350 X 40 CM, 2014. CONVEX SHAPE, CLAY, 350 X 350 X 40 CM, 2014

26


27


MIRON MILIĆ miron.milic@gmail.com

Miron Milić rođen je 1980. u Vinkovcima. Diplomirao je 2005. u klasi Miroslava Šuteja, Grafički odsjek. Osim izlaganjem u galerijama, javnosti se predstavlja muralima i uličnom umjetnošću.

Miron Milić was born in 1980 in Vinkovci. He graduated from the class of Miroslav Šutej, Graphics Department, in 2005. Apart from exhibiting in galleries, he also presents himself to the public with murals and street art.

DA SAM GA SLOŽIO U ILUSTRATORU BIO BI UREDNIJI ALI OK JE I OVAKAV, TUŠ I AKRILIK NA PAPIRU, 105 X 75 CM, 2014. IF I DID IT IN ILLUSTRATOR IT WOULD BE NEATER BUT IT’S ALSO OK LIKE THIS, INK AND ACRYLIC ON PAPER, 105 X 75 CM, 2014

28


29


MIRO ŽUPA zupasto@yahoo.com

Miro Župa rođen 1978. godine u Splitu. Diplomirao je 2002. kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi Stanka Jančića. Bavi se stripom, ilustracijom, street artom.

BEZ NAZIVA, DRVO, 26 X 15 X 7 CM, 2014. UNTITLED, WOOD, 26 X 15 X 7 CM, 2014

30

Miro Župa was born in 1978 in Split. He graduated from the Sculpture Department, class of Stanko Jančić, at the Academy of Fine Arts in Zagreb in 2002. He is working on comics, illustration and street art.

BEZ NAZIVA, AKRILIK NA PAPIRU, 100 X 70 CM, 2014. UNTITLED, ACRYLIC ON PAPER, 100 X 70 CM, 2014 BEZ NAZIVA, AKRILIK NA PAPIRU, 100 X 70 CM, 2014. UNTITLED, ACRYLIC ON PAPER, 100 X 70 CM, 2014


31


32


IZABRANI UMJETNICI / SELECTED ARTISTS

33


VALENTINA SUPANZ vsupanz@gmail.com

Valentina Supanz rođena u Zagrebu 1986. Završila je 2012. Akademiju likovnih umjetnosti, u klasi Zlatka Kauzlarića Atača. Izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama.

Valentina Supanz was born in Zagreb in 1986 and graduated from the Academy of Fine Arts, class of Zlatko Kauzlarić Atač, in 2012. She has exhibited in numerous solo and group exhibitions.

OH, IKEA!, AKRILIK NA MEDIAPANU, 81 X 61CM, 2014. OH, IKEA!, ACRYLIC ON MEDIAPAN, 81 X 61 CM, 2014

34


35


NON-MULTIPLICATIVE (NEUMNOŽIVI) neumnozivi@gmail.com

Tekst prijave

Text from the Application

TEHNIČKI OPIS RADA: KAO ŠTO VIDITE, RIJEČ JE O TRI PREKRASNE SLIKE KOJE SU MEĐUSOBNO POVEZANE I UOKVIRENE PRIKLADNIM OKVIRIMA KUPLJENIM U OFFERTISSIMI ZAPREŠIĆ PROŠLOG VIKENDA SAMO ZA POTREBE VAŠEG NATJEČAJA. UZ OKVIRE KUPLJEN JE I SET ČEŠLJEVA KOJE TOPLO PREPORUČAM. DAKLE, SLIKE SU NASTALE TEHNIKOM PRECRTAVANJA POMOĆU RAPIDOGRAFA NA PAUS PAPIR + BOJANJE FLOMIĆIMA SREDNJE KVALITETE.

TECHNICAL DESCRIPTION OF WORK: As you can see, it's about three beautiful paintings that are related to each other and framed with appropriate picture frames, purchased at Offertissima in Zaprešić last weekend just for the purpose of your open call. Apart from the frames, I also purchased a set of combs, which I warmly recommend. Now, the pictures are made by the technique of tracing rapidograph on tracing paper + coloring with medium quality markers.

OBRAZLOŽENJE RADA: SMATRAM DA NIJE POTREBNO. SVE SE VIDI, NEMA NIKAKVIH TAJNI.

EXPLANATION OF WORK: I think it is unnecessary. Everyone can see there are no secrets.

ŽIVOTOPIS: NAŽALOST, MOJE MI RADNO MJESTO (MOGU PRILOŽITI UGOVOR O RADU) BRANI JAVNO OTKRIVANJE IDENTITETA I JAVNO DJELOVANJE MIMO POSLA. SVE POSLOVE OKO IZLAGANJA OBAVIT ĆE LJUBAZNA GOSPOĐA U KOJU IMAM POVJERENJA.

BIOGRAPHY: Unfortunately my workplace (I can attach my work contract) prohibits public disclosure of identity and public activity except for a job. All tasks for the exhibition will be done by a nice lady I have confidence in.

KOTIZACIJA: HM, TU SE NAVODI OIB, ALI NJEGA NE MOGU DOSTAVITI ZBOG GORE NAVEDENIH RAZLOGA. MOŽE LI TO GORE SPOMENUTA GOSPOĐA DONIJETI POD PAUZOM KOD VAS? GDJE I KADA?

FEE: Hmm, it specifies the personal identification number, but I cannot provide it because of the reasons I have stated above. Could the lady mentioned above deliver it, during our break? Where and when?

NESTANAK ČOVJEKA 1,2,3, PAUS PAPIR, RAPIDOGRAF I FLOMASTERI, 21 X 29,7 CM, 2013. THE DISAPPEARANCE OF A MAN 1, 2, 3, TRACING PAPER, RAPIDOGRAPH AND MARKERS, 21 X 29.7 CM, 2013

36


37


MAJA BACHLER maja.bachler@gmail.com

Maja Bachler rođena je 1983. u Zagrebu. Nakon završene opće gimnazije upisuje studij sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kojeg završava 2008. godine. Godine 2011. upisala je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer likovna kultura. Trenutno je na trećoj godini preddiplomskog studija.

Maja Bachler was born in 1983 in Zagreb. After graduating from the general high school, she enrolled in the Sociology Department at the Faculty of Philosophy in Zagreb and graduated in 2008. In 2011, she enrolled in the visual culture course at the Academy of Fine Arts, also in Zagreb. She is currently in her third year of undergraduate studies.

I DON’T CARE ABOUT ANYTHING. I’M A NIHILIST., ULJE NA PLATNU, KVADRIPTIH 547.3 X 140 CM, 2014. I DO NOT CARE ABOUT ANYTHING. I'M A NIHILIST., OIL ON CANVAS, QUADRIPTYCH 547.3 X 140 CM, 2014

38


39


ALANA KAJFEŽ alana.kajfez@gmail.com

Alana Kajfež rođena je 1990. u Zagrebu. Nakon osnovne škole upisuje Školu primijenjene umjetnosti u Zagrebu. Maturirala je 2008. kao kiparski dizajner. Iste godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje na trećoj godini dolazi u klasu Stjepana Gračana na Odsjeku za kiparstvo. Diplomirala je 2014. u klasi Peruška Bogdanića. Izlagala je na brojnim izložbama.

Alana Kajfež was born in 1990 in Zagreb. After primary school, she enrolled in the School of Applied Arts in Zagreb. She graduated in 2008 as a sculptural designer. That same year, she enrolled at the Academy of Fine Arts in Zagreb, where she entered the class of Stjepan Gračan in the Sculpture Department in her third year. She graduated from the class of Peruško Bogdanić in 2014. She has exhibited in numerous exhibitions.

PRIJE I POSLIJE, AKRISTAL, BAZEN, PVC, VODA, 400 X 500 X 210 CM, 2014. BEFORE AND AFTER, ACRYSTAL, POOL, PVC, WATER, 400 X 500 X 210 CM, 2014

40


41


DOMAGOJ ROGINA domagojrogina@yahoo.com

Domagoj Rogina rođen je 1989. u Varaždinu. Godine 2011. upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer likovna kultura, gdje je trenutno na trećoj godini, u klasi Ante Rašića.

Domagoj Rogina was born in 1989 in Varaždin. In 2011, he enrolled at the Academy of Fine Arts in Zagreb, visual culture course, where he is currently in his third year, in the class Ante Rašić.

GORILA U PROSTORU, ULJE I AKRILIK NA PLATNU, 252 X 167CM, 2014. GORILLA IN SPACE, OIL AND ACRYLIC ON CANVAS, 252 X 167 CM, 2014

42


43


PETAR POPIJAČ petarpopijac@gmail.com

Petar Popijač rođen je 1988. u Varaždinu. Godine 2007. upisuje Akademiju likovnih umjetnosti, Odsjek kiparstvo. Godine 2012. je diplomirao u klasi Slavomira Drinkovića. Upisuje doktorski studij kiparstva na ALU, Zagreb. Samostalno je izlagao na više izložaba.

Petar Popijač was born in 1988 in Varaždin. In 2007, he enrolled at the Academy of Fine Arts, Sculpture Department, and in 2012 he graduated from the class of Slavomir Drinković. He is enrolled in PhD studies at the Sculpture Department at the Academy of Fine Arts, Zagreb. He has exhibited in several solo exhibitions.

AUTO-PORTRET, INSTALACIJA (KAŠIRANI, BOJANI PAPIR, METALNA KONSTRUKCIJA, AUTOMOBIL), 310 X 300 X 200 CM, 2014. SELF-PORTRAIT, INSTALLATION (PAINTED PAPER MACHE, METAL CONSTRUCTION, CAR), 310 X 300 X 200 CM, 2014

44


45


IVANA KOREN ikoren89@gmail.com

Ivana Koren rođena je u Zagrebu 1989. Godine 2014. završila je slikarstvo na ALU u Zagrebu, u klasi Zlatka Kauzlarića Atača. Sudjelovala je na brojnim skupnim izložbama i održala je tri samostalne.

46

Ivana Koren was born in Zagreb in 1989. In 2014, she graduated from the Painting Department, class of Zlatko Kauzlarić Atač, at the Academy of Fine Arts in Zagreb. She has participated in numerous group exhibitions and has held three solo exhibitions.

PAULA, ULJE NA PLATNU, 200 X 200 CM, 2014. PAULA, OIL ON CANVAS, 200 X 200 CM, 2014


47


DUJE MEDIĆ duje.medic@gmail.com

Duje Medić rodom je iz Brela, rođen je 1986. u Makarskoj. Godine 2010. diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi Nevenke Arbanas, Grafički odsjek. Autor je jedne grafičke mape. Izlagao je na mnogim grupnim i samostalnim izložbama.

Duje Medic, from Brela, was born in 1986 in Makarska. In 2010, he graduated from Graphics Department, class of Nevenka Arbanas, at the Academy of Fine Arts in Zagreb. He is the author of one graphic map. He has exhibited in many group and solo exhibitions.

POKOJNI, OLOVKA NA PAPIRU, DIPTIH, SVAKI DIO 150 X 150 CM, 2014. DEPARTED, PENCIL ON PAPER, DIPTYCH, EACH PART 150 X 150 CM, 2014

48


49


JANKO IVČIĆ

janko_ivcic@yahoo.com Janko Ivčić rođen je 1989. u Zagrebu. Nakon završene Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu 2008. upisao je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer slikarstvo. Diplomirao je 2013. u klasi Duje Jurića.

Janko Ivčić was born in 1989 in Zagreb. After graduating from the School of Art and Design in Zagreb in 2008, he enrolled at the Academy of Fine Arts in Zagreb. He graduated from the Painting Department, class Duje Jurić, in 2013.

BIJEG, AKRILIK NA PLATNU, 150 X 150 CM, 2014. ESCAPE, ACRYLIC ON CANVAS, 150 X 150 CM, 2014 KOLORISTIČKE BILJEŠKE, FLOMASTER I OLOVKA NA PAPIRU, ISPRINT, FORMAT A4, 2014. THE COLOR NOTES, MARKER AND PENCIL ON PAPER, PRINT, A4, 2014

50


51


JANKO PETROVIĆ janko5rovic@gmail.com

Janko Petrović rođen je 1983. u Zagrebu. Godine 2008. diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer kiparstvo, u klasi Mire Vuce. Izlagao je na brojnim izložbama.

Janko Petrović was born in 1983 in Zagreb. In 2008, he graduated from the Sculpture Department, class of Miro Vuco, at the Academy of Fine Arts. He has exhibited in numerous exhibitions.

PARALELNI SVIJET, AKRILNA SMOLA, SKULPTURICE: 13 X 16 X 29 MM, OKVIR: 131 X 93 CM, 2014. PARALLEL WORLD, ACRYLIC RESIN, SCULPTURES: 13 X 16 X 29 MM, FRAME: 131 X 93 CM, 2014

52


53


MAJA ŠIMUNOVIĆ majasimun@live.com

Maja Šimunović rođena je 1989. u Zagrebu. Godine 2007. završila je Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn. Upisala je Akademiju likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu, u klasi Nikole Vučkovića, smjer kiparstvo. Treću je godinu upisala na Likovnoj akademiji u Zagrebu, smjer mala plastika i medaljarstvo, u klasi Damira Mataušića. Diplomirala je 2013.

Maja Šimunović was born in 1989 in Zagreb. She graduated from the High School for Applied Art and Design in 2007. She enrolled in the sculpture course, class of Nikola Vučković, at the Academy of Fine Arts in Siroki Brijeg. She continued her third year at the Academy of Fine Arts in Zagreb in the fine plastics and medal arts course, class of Damir Mataušić. She graduated in 2013.

VULKANSKO OTOČJE, TERAKOTA,KREDA,STIROPOR,GIPS, PROMJER 200 CM, VISINA 50 CM, 2014. VOLCANIC ISLANDS, TERRA COTTA, CHALK, STYROFOAM, PLASTER, DIAMETER 200 CM, HEIGHT 50 CM, 2014

54


55


RENE BACHRACH KRIŠTOFIĆ rene.bachrach-kristofic@zg.t-com.hr

Rene Bachrach Krištofić rođen je u Zagrebu 1984, gdje je diplomirao slikarstvo 2009. Izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama.

Rene Bachrach Krištofić was born in Zagreb in 1984, where he graduated from the Painting Department in 2009. He has exhibited in numerous solo and group exhibitions.

PRENOŠENJE, AKRIL NA PLATNU, DIPTIH, SVAKA SLIKA 100 X 100 CM, 2014. TRANSPOSITION, ACRYLIC ON CANVAS, DIPTYCH, EACH PAINTING IS 100 X 100 CM, 2014

56


57


JOSIPA ČELIKOVIĆ, INA IVANDIĆ josipa.ce@gmail.com ina.ivandic@gmail.com

Josipa Čeliković rođena je 1988. u Slavonskom Brodu. Godine 2007. završila je Školu za tekstil, dizajn i primijenjenu umjetnost u Osijeku kao grafička dizajnerica. Trenutno je studentica na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, 4. godina likovne pedagogije.

Josipa Čeliković was born in 1988 in Slavonski Brod. In 2007, she graduated from the School of Textiles, Design, and Applied Arts in Osijek as a graphic designer. Currently she is a student at the Academy of Applied Arts in Rijeka, in the fourth year of Art Education.

Ina Ivandić rođena je 1985. u Jajcu. Nakon završene kemijsko-grafičke škole upisuje Akademiju primijenjenih umjetnosti u Rijeci, smjer Likovna pedagogija na izbornom kolegiju grafike. Godine 2013. diplomirala je na spomenutom odjelu, u klasi Josipa Butkovića.

Ina Ivandić was born in 1985 in Jajce. After completing chemical-graphic school, she enrolled in the graphics elective course of the Department of Art Education at the Academy of Applied Arts in Rijeka. In 2013, she graduated from the same department, from the class of Josip Butković.

TRENUTAK U VISEĆEM VRTU, KOMBINIRANA TEHNIKA, DIMENZIJE PROMJENJIVE, 2014. A MOMENT IN THE HANGING GARDEN, MIXED MEDIA, VARIABLE DIMENSIONS, 2014

58


59


ANDREA KNEŽEVIĆ, DARIJA ŽMAK KUNIĆ andrea.knezevic@gmail.com zdarija@studioartlan.com

Andrea Knežević rođena je 1978. u Rijeci. Diplomirala je 2010. na Akademiji primijenjene umjetnosti u Rijeci, smjer kiparstvo, u klasi Žarka Violića, kao profesor likovne kulture.

Andrea Knezević was born in Rijeka in 1978. She graduated from the Academy of Applied Arts in Rijeka in 2010, Sculpture Department (class of Žarko Violić), as a professor of fine arts.

Darija Žmak Kunić rođena je 1978. u Rijeci. Diplomirala je 2003. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi Mire Vuce. Magistrirala je 2008., smjer kiparstvo, u klasi Jože Baršija na Akademiji za likovnu umetnost in oblikovanje u Ljubljani. Izvela je pet javnih radova. Radi kao viša asistentica na APU u Rijeci.

Darija Žmak Kunić was born in Rijeka in 1978. She graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb in 2003, class of Miro Vuco. In 2008, she graduated from the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana with a Master of Fine Arts in sculpting, class of Jože Baršija. She has performed five public works. She works as a senior assistant at the Academy of Applied Arts in Rijeka.

AD1- A ŠTA AKO NE USPIJEM?, VIDEO OBJEKT; VIDEO: 7’, GLINA NA KOJU SE PROJICIRA: 70 X 100 CM, 2014. AD1-AND WHAT IF IT FAILS?, VIDEO OBJECT; VIDEO: 7:00, THE CLAY FOR THE PROJECTION 70 X 100 CM, 2014

60


61


IVAN MARKOVIĆ ivanmarkovic88@yahoo.com

Ivan Marković rođen je 1988. u Zagrebu. Završio je Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn i upisao je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer slikarstvo. Trenutno je polaznik 5. godine preddiplomskog sveučilišnog studija slikarstva u klasi Zoltana Novaka.

Ivan Marković was born in 1988 in Zagreb. He graduated from the High School of Applied Arts and Design and enrolled in the Painting Department at the Academy of Fine Arts in Zagreb. He is currently a fifth-year student in undergraduate painting studies in the class Zoltan Novak.

BEZ NAZIVA, ULJE NA PLATNU, 300 X 200 CM, 2014. UNTITLED, OIL ON CANVAS, 300 X 200 CM, 2014

62


63


KRUNOSLAV DUNDOVIĆ forisbanmedia@gmail.com

Krunoslav Dundović rođen je 1987. u Osijeku. Godine 2010. završio je preddiplomski studij likovne kulture na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Sudjelovao je na brojnim skupnim izložbama i održao je jednu samostalnu.

Krunoslav Dundović was born in 1987 in Osijek. In 2010, he completed undergraduate studies in Visual Culture at the Art Academy in Osijek. He has participated in numerous group exhibitions and held one solo exhibition.

MISTIČNA VIZIJA, OTVORENO JETKANJE, AKVATINTA, SUHA IGLA, 22 X 33,5, 2014. MYSTICAL VISION, OPEN-BITE ETCHING, AQUATINT, DRYPOINT, 22 X 33.5, 2014 ODJEK DALEKOG VREMENA, OTVORENO JETKANJE, AKVATINTA, BAKROPIS, SLIJEPI TISAK, 22 X 33,5CM, 2014. THE ECHO OF A DISTANT TIME, OPEN-BITE ETCHING, AQUATINT, ETCHING, BLIND EMBOSSING, 22 X 33.5 CM, 2014 NERASKIDIVO JEDINSTVO, OTVORENO JETKANJE, AKVATINTA, SUHA IGLA, 33,5 X 22CM, 2014. UNBREAKABLE UNITY, OPEN-BITE ETCHING, AQUATINT, DRYPOINT, 33.5 X 22 CM, 2014 DUBOKE VEZE, OTVORENO JETKANJE, AKVATINTA, 33,5 X 22CM, 2014. DEEP LINKS, OPEN-BITE ETCHING, AQUATINT, 33.5 X 22 CM, 2014

64


65


LUKA ČAČIĆ tuljancacic@gmail.com

Luka Čačić rođen je 1989. u Zagrebu. Trenutno studira na diplomskom sveučilišnom studiju slikarstva u klasi Zoltana Novaka. Izlagao na nekoliko grupnih izložbi u Zaprešiću i Zagrebu.

Luka Čačić was born in 1989 in Zagreb. He is currently a student in graduate studies at the Painting Department, in the class of Zoltan Novak. He has exhibited in several group exhibitions in Zaprešić and Zagreb.

IZGON IZ RAJA, ULJE I AKRIL NA PLATNU, 195 X 135CM, 2014. EXPULSION FROM PARADISE, OIL AND ACRYLIC ON CANVAS, 195 X 135 CM, 2014

66


67


PATRICIJA PURGAR ppurgar6@gmail.com

Patricija Purgar rođena je 1990. u Zagrebu. Nakon završene Škole primijenjene umjetnosti i dizajna 2008. upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu na kojoj je 2013. pod mentorstvom Zoltana Novaka diplomirala i stekla titulu magistre slikarstva.

Patricija Purgar was born in 1990 in Zagreb. After graduating from the School of Art and Design in 2008, she enrolled at the Academy of Fine Arts in Zagreb and was mentored by Zoltan Novak. She graduated and received her master’s degree in painting in 2013.

SETTING, AKRILIK NA PLATNU, 125 CM X 180 CM, 2014. SETTING, ACRYLIC ON CANVAS, 125 CM X 180 CM, 2014

68


69


MITAR MATIĆ mitarmatic@gmail.com

Mitar Matić rođen je 1981. u Rijeci. Godine 2005. diplomirao je na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu u klasi profesora Gorkog Žuvele. Izlagao je na nizu skupnih i samostalnih izložaba.

Mitar Matić was born in 1981 in Rijeka. In 2005, he graduated from the Academy of Arts at the University of Split, class of Professor Gorki Žuvela. He has exhibited in numerous group and solo exhibitions.

GLAVNA NAGRADA / GRAND PRIX

BEZ NAZIVA, ULJE NA PLATNU, 230 X 200 CM, 2014. UNTITLED, OIL ON CANVAS, 230 X 200 CM, 2014

70


71


IVONA JURIĆ ivonajuric.bubi@gmail.com

Ivona Jurić rođena je 1987. u Zagrebu. Godine 2005. završila je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna. Diplomirala je 2010. slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi Duje Jurića. Sudjelovala je na brojnim skupnim i samostalnim izložbama.

Ivona Jurić was born in 1987 in Zagreb. In 2005, she graduated from the School of Art and Design. She graduated from the Academy of Fine Arts, class of Duje Jurić, in 2010. She has participated in numerous group and solo exhibitions.

DVA PUTA, ULJE NA PLATNU, 140 X 220 CM, 2014. TWO PATHS, OIL ON CANVAS, 140 X 220 CM, 2014

72


73


VEDRAN URLIČIĆ vedranurlicic@gmail.com

Vedran Urličić rođen je 1981. u Splitu, gdje je diplomirao na Umjetničkoj akademiji 2006. Sudjelovao je u mnogim radionicama i skupnim izložbama. Održao je i tri samostalne izložbe.

Vedran Urličić was born in 1981 in Split, where he graduated from the Art Academy in 2006. He has participated in many workshops and group exhibitions. He has held three solo exhibitions.

ODBAČEN, ULJE NA PLATNU, 120 X 80CM, 2014. REJECTED, OIL ON CANVAS, 120 X 80 CM, 2014

74


75


IVA VIŠOŠEVIĆ iva.visosevic@gmail.com

Iva Višošević rođena je u Zagrebu 1978. Godine 2000. diplomirala je modni dizajn na Tekstilnotehnološkom fakultetu. Godine 2008. diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi Igora Rončevića.

Iva Višošević was born in Zagreb in 1978. In 2000, she graduated with a degree in fashion design from the Faculty of Textile Technology. In 2008, she graduated from the Academy of Fine Arts, class of Igor Rončević.

VREMEPLOV, KOMBINIRANA TEHNIKA NA PAPIRU, 100 X 70 CM I 70 X 50 CM, 2014. TIME MACHINE, MIXED MEDIA ON PAPER, 100 X 70 CM AND 70 X 50 CM, 2014

76


77


SRĐAN GIOVANELLI, MORANA MANGER, DAMIR SEKULIĆ damir.sekulic@gmail.com

Srđan Giovanelli rođen je 1981. u Splitu. Diplomirao je 2007. na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Dobitnik je nekoliko nagrada na arhitektonskim natječajima i sudionik je na mnogobrojnih međunarodnim radionicama.

Srđan Giovanelli was born in 1981 in Split. He graduated from the Faculty of Architecture in Zagreb in 2007. He has won several awards in architectural competitions and has participated in numerous international workshops.

Morana Manger rođena je 1980. u Zagrebu. Diplomirala je 2007. na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Dobitnica je nekoliko nagrada na arhitektonskim natječajima. Godine 2013. s Damirom Sekulićem otvara studio SML arhitektura.

Morana Manger was born in 1980 in Zagreb. She graduated from the Faculty of Architecture in Zagreb in 2007. She has won several awards in architectural competitions. In 2013, she opened the studio SML Architecture with Damir Sekulić.

Damir Sekulić rođen je 1980. u Zagrebu. Diplomirao je 2008. na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, magistrirao 2011. na Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid u Španjolskoj. Godine 2013. s Moranom Manger otvara studio SML arhitektura. Dobitnik je nekoliko nagrada na arhitektonskim natječajima, sudjelovao je na mnogobrojnim međunarodnim radionicama, izvršni urednik je webportala Društva arhitekata Zagreba.

Damir Sekulić was born in 1980 in Zagreb. He graduated from the Faculty of Architecture in Zagreb in 2008. He obtained a master's degree in 2011 at the Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid in Spain. In 2013, he opened the studio SML Architecture with Morana Manger. He has won several awards in architectural competitions, participated in numerous international workshops, and is an executive editor of the web portal of the Architects' Association Zagreb.

POSEBNO PRIZNANJE / SPECIAL RECOGNITION

“U obliku kaširanog plakata predstavljeno je tridesetak pročelja stvarnih nelegalno izgrađenih ili nadograđenih kuća u Hrvatskoj u mjerilu 1:100 iscrtanih linijiski na kompjuteru i otisnutih na plakatu.” ‘’Thirty facades of actual illegally built or upgraded houses in Croatia are presented in the form of poster, in a 1:100 scale, plotted linearly on a computer and printed on a poster.’’ SUVREMENA HRVATSKA ARHITEKTURA, ISPRINT NA PLAKATU B0, 2014. CONTEMPORARY CROATIAN ARCHITECTURE, PRINT ON POSTER B0, 2014

78


79


VALERIJA CEROVEC valerija.cerovec@yahoo.com

Valerija Cerovec rođena je 1993. u Čakovcu. Nakon završene gimnazije u Čakovcu, upisala je 2011./12. modni dizajn na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Sljedeće je godine upisala i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu. Izradila je kostimografiju za predstavu Kazališne sekcije “K”, Kluba studenata komparativne književnosti pod naslovom Sarah Kane - Ana Fazekaš : 4.48: Sarah u fragmentima.

Valerija Cerovec was born in Čakovec in 1993. After graduating from high school in Čakovec, she enrolled in fashion design at the Faculty of Textile Technology in Zagreb in the academic year 2011-2012. The following year, she enrolled in comparative literature at the Faculty of Philosophy. She made the costumes for the performance by theater section "K" of the Club of Students of Comparative Literature entitled Sarah Kane - Anna Fazekaš: 4:48 Sarah in Fragments.

NEMA VIŠE NI BRIJESTOVA, INSTALACIJA, KOMBINIRANA TEHNIKA, 122 X 127 X 73 CM, 2014. NO MORE ELMS, INSTALLATION, MIXED MEDIA, 122 X 127 X 73 CM, 2014

80


81


FRAN MAKEK

franmakek11@gmail.com

Koautori: Šime Kunčić, Karla Ljubičić, Ivan Marković, Petar Mikulić Objašnjenje autora San kao prostor privilegiranog pristupa dostupan je samo subjektu, inherentno nedostupan drugima. S druge strane, unutarnji život slavne sportske ikone jedinstven je po tome što je otvoren za spekulaciju „cijelog svijeta“. Tako je Michael Schumacher, na neki način, jedini čovjek isključen iz praćenja aktualnosti o svom stanju. Video je rekonstrukcija sna Michaela Schumachera; najtrofejnijeg vozača u povijesti formule jedan. Izgled sna je pretpostavljen, deduciran na temelju kombinacije Schumacherovog općeg iskustva, iskustva čovjeka koji poznaje kretanje, brzinu i silu, te posljednjeg iskustva; kad je pri padu na skijanju udario glavom o kamen, nakon čega je pao u komu. Rad je zamišljen kao procesualan što znači da njegovo trenutno trajanje nije konačno već se može postepeno povećavati zbrajanjem novih snimljenih kadrova. Konačan oblik i trajanje rada ovisit će o razvoju i ishodu Schumacherove situacije.

Co-authors: Šime Kunčić, Karl Ljubičić, Ivan Marković, Petar Mikulić Author's Explanation The dream as a space of privileged access is available only to the subject, inherently inaccessible to others. On the other hand, the inner life of the famous sports icon is unique in that it is open to the speculation of "the entire world". That is how Michael Schumacher, in some sense, is the only person excluded from monitoring the news about his condition. The video is a reconstruction of the dream of Michael Schumacher, the very successful driver in the history of Formula One. The appearance of sleep is assumed, deduced on the basis of a combination of Schumacher's general experience, a man who knows movement, speed and power, and his last experience, when he hit his head on stone while skiing, after which he fell into a coma. The work is conceived as a work in process, which means that its current duration is not final but can be incremented by adding new images. The final shape and duration of the work will depend on the development and outcome of Schumacher's situation.

DRUGA NAGRADA / SECOND PRIZE

SCHUMACHEROV SAN, VIDEO, 3’ 12’’, 2014. SCHUMACHER’S DREAM, VIDEO, 3 ‘12’’, 2014

82


83


TANJA ŠKRGATIĆ tanja_skrgatic@hotmail.com

Tanja Škrgatić rođena je u Zagrebu 1989. gdje sada završava diplomski studij likovne kulture na Akademiji likovnih umjetnosti, smjer slikarstvo.

Tanja Škrgatić was born in Zagreb in 1989, where she currently is completing a graduate studies in fine arts at the Painting Department of the Academy of Fine Arts.

BEZ NAZIVA, ULJE NA PLATNU, 170 X 130 CM, 2014. UNTITLED, OIL ON CANVAS, 170 X 130 CM, 2014

84


85


JOSIPA ŠTEFANEC josipa.stefanec@gmail.com

Josipa Štefanec rođena je 1978. u Düsseldorfu, u Njemačkoj. Godine 2006. diplomirala je modni dizajn na TTF-u u Zagrebu, a godine 2008. kiparstvo na ALU u Zagrebu. Od 2007. radi kao asistent na Zavodu za tekstilni i modni dizajn pri TTF-u.

Josipa Štefanec was born in Dusseldorf, Germany, in 1978. In 2006, she graduated with a degree in fashion design from the Faculty of Textile Technology in Zagreb, and in 2008 from the Sculpture Department of the Academy of Fine Arts in Zagreb. Since 2007, she has been an assistant at the Department of Textile and Fashion Design at TTF.

POSEBNO PRIZNANJE / SPECIAL RECOGNITION

ČIČKOVINA, PROSTORNA INSTALACIJA, KOMBINIRANA TEHNIKA (ČIČAK TRAKE NA OKVIRIMA), CCA.500 X 300 X 150 CM (PROMJENJIVE DIMENZIJE), 2013. ČIČKOVINA, SPATIAL INSTALLATION, MIXED MEDIA (VELCRO STRIPS ON A FRAME), APPROX. 500 X 300 X 150 CM (VARIABLE DIMENSIONS), 2013

86


87


JOSIP TIRIĆ josip.tiric@yahoo.com

Josip Tirić rođen je 1982 u Travniku, BiH. Završio je 2007. ALU u Zagrebu. Održao je tri samostalne i sudjelovao na više skupnih izložaba. Radovi mu se nalaze u nekoliko zbirki u SAD – u.

Josip Tirić was born in 1982 in Travnik, Bosnia and Herzegovina. He graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb in 2007. He has had three solo exhibitions and has participated in several group exhibitions. His works are in several collections in the United States.

GODIŠNJI ODMOR, ULJE NA PLATNU, 218 X 166 CM, 2014. HOLIDAYS, OIL ON CANVAS, 218 X 166 CM, 2014

88


89


DALIA FINEK dalia.finek@gmail.com

Dalia Finek rođena je 1989. u Zagrebu. Godine 2014. završila je ALU u Zagrebu i stekla titulu magistre edukacije likovne kulture. Završila je i srednju glazbenu školu za klarinet.

Dalia Finek was born in Zagreb in 1989. She graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb and obtained a master’s degree in fine arts education in 2014. She studied clarinet in music high school.

DÉSIRÉE, BAKROPIS AKVATINTA, 61 X 810 CM (DIMENZIJA LISTA), 99 X 80 CM (VANJSKA DIMENZIJA OKVIRA), 2013. DÉSIRÉE, COPPER ETCHING, AQUATINT, 61 X 810 CM (SHEET SIZES), 99 X 80 CM (OUTER DIMENSIONS OF THE FRAME), 2013 NAS TRI, BAKROPIS AKVATINTA, 61 X 81 CM (DIMENZIJA LISTA), 94 X 74 CM (VANJSKA DIMENZIJA OKVIRA), 2013. THE THREE OF US, COPPER ETCHING, AQUATINT, 61 X 81 CM (SHEET SIZES), 94 X 74 CM (OUTER DIMENSIONS OF THE FRAME), 2013 DRUŽENJE U VRTU, BAKROPIS AKVATINTA, 61 X 81 CM (DIMENZIJA LISTA), 94 X 74 CM (VANJSKA DIMENZIJA OKVIRA), 2014. HANGING OUT IN THE GARDEN, COPPER ETCHING, AQUATINT, 61 X 81 CM (SHEET SIZES), 94 X 74 CM (OUTER DIMENSIONS OF THE FRAME), 2014

90


91


ZDRAVKO HORVAT zdravko@zdravkohorvat.com

Zdravko Horvat rođen je 1980. u Zagrebu, gdje je diplomirao 2007. na Akademiji likovnih umjetnosti, Grafički odsjek. Sudjelovao je na brojnim izložbama i umjetničkim projektima.

Zdravko Horvat was born in Zagreb in 1980, where he graduated from the Graphics Department of the Academy of Fine Arts in 2007. He has participated in numerous exhibitions and art projects.

BEZ NAZIVA, OLOVKA NA PAPIRU I DOKUMENTACIJA BRISANJA CRTEŽA, DIMENZIJE IZBRISANOG CRTEŽA: 55 X 55 CM, DIMENZIJE FOTOGRAFIJA: 10 X 10 CM, 2014. UNTITLED, PENCIL ON PAPER AND DOCUMENTS OF DELETED DRAWINGS, DIMENSIONS OF DELETED DRAWINGS: 55 X 55 CM, SIZE OF PHOTOS 10 X 10 CM, 2014

92


93


VICE TOMASOVIĆ vicetomasovic@outlook.com

Vice Tomasović rođen je u Splitu 1986. Diplomirao je 2009. na Akademiji Sveučilišta u Splitu, smjer Likovna kultura.

Vice Tomasović was born in Split in 1986. He graduated from the Academy at the University of Split, Department of Fine Arts, in 2009.

POSEBNO PRIZNANJE / SPECIAL RECOGNITION

IZ NIČEGA, AKRIL NA KARTONU, 200 X 270 CM, 2014. FROM NOTHING, ACRYLIC ON CANVAS, 200 X 270 CM, 2014

94


95


MARTA TUTA

stratosfera26@gmail.com Marta Tuta rođena je u Zagrebu 1991. Završila je preddiplomski sveučilišni studij, smjer Likovna kultura. Sudjelovala je na nekoliko skupnih izložbi.

Marta Tuta was born in Zagreb in 1991. She completed her undergraduate university studies in art. She has participated in several group exhibitions.

NOVI OBLICI, OLOVKA I TUŠ NA PAPIRZ, 15 X10 CM, 2014. NEW FORMS, PEN AND INK ON PAPER, 15 X10 CM, 2014

96


97


VITAR DRINKOVIĆ vitardrinkovic@gmail.com

Vitar Drinković rođen je u Zagrebu 1983. Magistrirao je 2008. kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi Slavomira Drinkovića te 2014. Nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu pod mentorstvom Aleksandra Battiste Ilića. Sudjelovao je na mnogobrojnim izložbama, autor je nekoliko javnih skulptura te dokumentarnih filmova.

Vitar Drinković was born in Zagreb in 1983. He obtained a master's degree in sculpture at the Academy of Fine Arts, class of Slavomir Drinković, in 2008 and new media at the Academy of Fine Arts in Zagreb under the mentorship of Aleksandar Battista Ilić in 2014. He has participated in numerous exhibitions and is an author of several public sculptures and documentary films.

DISANJE, NAPRAVA-IZUM, REFLEKTOR, 2014. BREATHING, GADGET-INVENTION, A REFLECTOR, 2014

98


99


NATAŠA VUKOVIĆ natavukovic@gmail.com

Nataša Vuković rođena je 1986. u Osijeku. Završava Školu za tekstil dizajn i primijenjene umjetnosti u Osijeku, smjer slikarski dizajner. 2005. upisuje Umjetničku akademiju u Osijeku, smjer likovna kultura. 2008. upisuje diplomski studij na nastavničkom odsjeku u Zagrebu, smjer slikarstvo u klasi Matka Vekića, što završava 2012. Nataša

Nataša Vuković was born in 1986 in Osijek. She graduated from the School of Textile Design and Applied Arts in Osijek, painting designer course. In 2005, she enrolled in the Art Academy in Osijek, Department of Visual Culture. In 2008, she enrolled in graduate studies at the Department of Education in Zagreb, painting course, in the class of Matko Vekić, which she will finish in 2012.

ALEGORIJA SKRIVANJA, ULJE NA PLATNU, 163 X 204 CM, 2014. ALLEGORY OF HIDING, OIL ON CANVAS, 163 X 204 CM, 2014

100


101


102


POPRATNI PROGRAM / SIDE PROGRAM VENIENTES 4

103


VENIENTES 4 Izbor radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu nastalih tijekom ak.god.2013./2014. The selection of works by students of the Academy of Fine Arts / University of Zagreb made during the academic year 2013-2014

Upravo najstroža pravila, koja kao da postoje zato da bi sasušila obličnu tvar, da bi je svela na krajnju jednoličnost, najbolje rasvjetljavaju njezinu neiscrpnu životnost... Henri Focillon Mladost je obgrlila jednu životnu esenciju koju nabolje opisuju riječi Ericha Fromma - živjeti znači rađati se svakog trenutka. Proces edukacije mladim je umjetnicima najdragocijeniji upravo iz tog razloga - djelovanje unutar pravila ima snažan potencijal otvaranja jednog u potpunosti novog svijeta kojeg svaki student ima prilike spoznati, no uz jednu jedinu mogućnost - mora ga osjetiti duboko na razini vlastitog iskustva; u protivnom je tek njegov beživotan odraz. Tu se tada otkriva blistavost jedne vibrantne kvalitete – život stalnih mogućnosti i bezbrojnih novih rađanja gdje se ne naslućuje iscrpljivanje, već izvor konstantne inspiracije i kreativnog stvaranja. Na tom se mjestu ne dolazi do istih rješenja, već su otkrivena saznanja redovito obojena prirodom svakog umjetnika ponaosob. Upravo je to i osnovna težnja profesora Akademije; da izraz svakog pojedinca njeguje u skladu s njemu svojstvenom 104

It is the strictest rules, which seemed to be there to dry up the usual substance, that would reduce it to the final uniformity that best sheds light on its inexhaustible vitality... Henri Focillon The youth has embraced a vital essence that is described best by the words of Erich Fromm – to live means to be born at any moment. For that reason the education process for young artists is most precious — acting within the rules has a strong potential to create an entirely new world, where every student has the opportunity to perceive it, but with only one option — it must be felt deeply on the level of personal experience. Otherwise, it is just its lifeless reflection. It is then when one discovers brilliance of a vibrant quality — the life of constant possibilities and countless new births, where no exhaustion is sensed, but a source of constant inspiration and creative creation. At this point, they do not come up with the same solution, but the discovered information is regularly painted with the nature of each individual artist. Precisely this basic aspiration of the professors of the Academy, to nurture the expression of each individual in accordance with its characteristic nature,


prirodom, ali uvijek u suglasju sa suštinskim postavkama umjetnosti, uz stalno uprezanje silnica na razvijanje vlastitih sposobnosti studenata da prepoznaju što umjetnost jest, da dišu njezinim životom i ritmom, da se kreću putanjama njezina razvoja; da u njima razviju sposobnost da se njihovo unutarnje biće saživi s njezinim energijama na onaj jednostavan, suštinski način, gdje čak i kompleksna prediva misaonih konstrukcija rezoniraju isto kao i promatračevo srce. Tada umjetnik ne razdvaja postojanje objekta od vlastite ruke i oka promatrača s namjerom da upućuje poruku promatraču, ne stvara s idejom da producira reakciju promatrača, već on, njegovo djelo i promatrač prestaju biti zasebni elementi i postaju jedno. U umjetnosti, kao i u životu općenito, dobro je da izučavamo vlastito umijeće, razvijamo vlastite sposobnosti te da sazrijevamo na saznanjima tradicije. Proces edukacije oslanja se na objedinjavanje ovih elemenata, ali ne s ciljem da umrtvi ruku unutar idealnih i jedinih rješenja, već da joj uslijed dugotrajnog naukovanja pruži oslonac u nesmetanom razvoju. Kako bi se studentima omogućilo upuštanje u živ dinamizam razvoja, prijeko je potrebno razvijanje njihova izraza njegovati unutar pravila. No ta pravila uz sidro čvrsta oslonca u stečenom znanju, samo omogućavaju slobodu i nesmetan proces istraživanja. Znanje u metieru, perspektivi i proporcijama, a time i neopterćenost istim, omogućuje fokus u drugom smjeru - na potpuno posvećivanje istraživanju unutarnjeg i vanjskog svijeta, percepcija i doživljaja. Poticanjem na stalne procese eksperimenta mentori brižno izmiču oslonce kojima mladi umjetnici nastoje počivati u sigurnosti iluzije idealnog rješenja i konačno pronađenog izraza. Poništavajući ovu nepokretnu točku mudrim finesama kritičkog propitivanja, vraćaju kreativnost tamo gdje joj je mjesto; na put na stalno istraživanje, na svježe i živo kretanje. U procesu ove stalne dinamike kreativan potencijal izmiče vlastitom samoodređenju, pa time i djela nisu dotakla svoj kraj, već komuniciraju s elementima koji svojim postojanjem tek traže, istražuju odnose, kako bi se izrazio Focillon – ona su gomila slika što se žele roditi. To ne mora imati snažnu transformativnu energiju, već onaj profinjen impuls za traženje rješenja koja imaju sposobnost proniknuti u sam duh stvari i postati jezgrovita poput znaka - gdje eksperiment konačno postaje znanje. Maja Zebec

but always in accordance with the core preferences of art, with the constant harnessing of the forces to develop their students’ ability to recognize what art is, to breathe life and rhythm in it, in orbits of its development. To develop in them the ability to live up to their inner being with art’s energies, in a simple, essential way, where even complex yarns of thought structures resonate as well as the spectator’s heart. Then the artist does not separate the existence of the object from his own hand and the observer’s eye with the intention of suggesting to the observer, he does not create with the idea of ​​producing a reaction from the observer, but he, his work and the observer shall cease to be separate elements and become one. In art, as in life generally, it is good to study our own art, to develop our own skills and to mature in the knowledge of traditions. The educational process relies on the integration of these elements, but not with the goal to numb hands inside ideal and singular solutions, but due to its lengthy apprenticeships to provide support for unhindered development. To allow students to engage in the lively dynamism of development, it is essential to nurture the development of their expression within the rules. But these rules, to anchor the solid support of acquired knowledge, only allow freedom and an unrestricted research process. The knowledge of métier, perspective and proportions, and thus the unbiasedness of the same, allows us to focus on a different direction — on the complete consecration of the study of the inner and outer world, perception and experience. By encouraging the ongoing processes of the experiment, mentors carefully elude the supports on which young artists seek to rest in the safety of the illusions of the ideal solution and finally found expression. By canceling this fixed point with wise nuances of critical inquiry, they bring creativity back where it belongs — on the way — to constant research, to fresh and lively movement. In the process of ongoing dynamics, creative potential escapes its own self-determination, and thus the works have not reached their end, but communicate with the elements that by their presence only seek, explore relationships. To quote Focillon — they are a bunch of paintings that want to be born. It does not have to have a strong transformative power, but the refined impulse to search for solutions that have the ability to penetrate into the spirit of things and to become profound like a mark — where the experiment finally becomes knowledge. Maja Zebec 105


MARIJA KASUM

Slikarski odsjek mentor: izv. prof. art. Zoltan Novak Painting Department Mentor: Associate Professor of Art Zoltan Novak BITI ISTOVREMENO VANI I UNUTRA, 2014., ULJE NA PLATNU 110 X 140 CM BE BOTH INDOORS AND OUTDOORS, 2014 , OIL ON CANVAS 110 X 140 CM

ANTONIO BUŠLJETA

REBECCA GLAVAN GLUŠAC

ŠUMA, 2014., DIGITALNA GRAFIKA, RELJEF, 100 X 141 X 11 CM (2X) THE FOREST, 2014, DIGITAL PRINT, RELIEF 100 X 141 X 11 CM (2X)

LUMINE, 2014., KAŠIRANI PAPIR, PALJENA ŽICA, 110 X 110 CM (X2) LUMINE, 2014, PAPER MACHE, BURNT WIRE, 110 X 110 CM (X2)

Grafički odsjek mentor: izv. prof. art. Robert Šimrak Graphics Department Mentor: Associate Professor of Art Robert Šimrak

106

Kiparski odsjek, smjer mala plastika i medaljerstvo mentor: red. prof. art. Damir Mataušić Sculpture Department - Fine Plastics and Medal Arts Mentor: Professor of Art Damir Mataušić


MEDARDA PACK

Kiparski odsjek, smjer mala plastika i medaljerstvo mentor: red. prof. art. Damir Mataušić Sculpture Department - Fine Plastics and Medal Arts Mentor: Professor of Art Damir Mataušić HOKEJ NA LEDU, 2014., ALUMINIJ VARIJABILNE DIMENZIJE ICE HOCKEY, 2014, ALUMINUM VARIABLE DIMENSIONS

MARTINA KAMENEČKI

Kiparski odsjek mentor: red. prof. art. Peruško Bogdanić Sculpture Department Mentor: Professor of Art Peruško Bogdanić MODERNI FARAON, 2014., GIPS 202 CM X 48 CM X 40 CM MODERN PHARAOH, 2014, PLASTER 202 CM X 48 CM X 40 CM

ROMANA NIKOLIĆ

Nastavnički odsjek mentor: izv. prof. art. Daniel Kovač Department of Education Mentor: Associated Professor of Art Daniel Kovač LJULJAM SE LJULJAM, 2014., POCINČANI LIM I ČELIČNE ŠIPKE, VARIJABILNE DIMENZIJE I’M ROCKING AND ROCKING, 2014, GALVANIZED SHEET METAL AND STEEL BARS, VARIABLE DIMENSIONS

107


JELENA LOVREC

Grafički odsjek mentor: izv. prof. art. Robert Šimrak Graphics Department Mentor: Associate Professor of Art Robert Šimrak PREFIKS SUFIKS SESTRINSKI POTISKIVANJE ANAVOLI MILOVANA 2014., SITOTISAK 50 X 50 CM (X6)

PREFIX SUFFIX SISTERLY SUPPRESSION ANA LOVES MILOVAN 2014, SCREEN PRINTING 50 X 50 CM (X6)

VIDA MEIĆ

BOJANA JENDRIĆ

OBJEKT, 2014., ASSAMBLAGE, VARIJABILNE DIMENZIJE OBJECT, 2014, ASSEMBLAGE, VARIABLE DIMENSIONS

KONSTRUKCIJA I DEKONSTRUKCIJA PRIKAZA 2014., BAKROPIS I AKVATINTA, 70 X 22 CM (3X) CONSTRUCTION AND DECONSTRUCTION OF DISPLAY, 2014, COPPER ETCHING AND AQUATINT, 70 X 22 CM (3X)

Nastavnički odsjek mentor: doc. art. Gordana Bakić Vlahov Department of Education Mentor: Assistant Professor of Art Gordana Bakić Vlahov

108

Nastavnički odsjek mentor: izv. prof. art. Ines Krasić Department of Education Mentor: Associate Professor of Art Ines Krasić


LAV PARIPOVIĆ

Slikarski odsjek mentor: izv. prof. art. Zoltan Novak Painting Department Mentor: Associate Professor of Art Zoltan Novak ZEC U PROJICIRANOJ ŠUMI, 2014., ULJE I VOSAK NA PLATNU, 120 X 193 CM RABBIT IN THE PROJECTED FOREST, 2014, OIL AND WAX ON CANVAS 120 X 193 CM

BORNA BAN

IVA HABUS

FORMA 3, 2014., ulje na platnu, 85 x 85 x 9 cm DIJALOG S FORMOM, 2014., ulje na platnu 100 x 100 cm FORM 3, 2014, OIL ON CANVAS, 85 X 85 X 9 CM DIALOGUE WITH FORM, 2014, OIL ON CANVAS,100 X 100 CM

DEUS EX MACHINA, 2013., AKRIL I SUHA PASTELA NA PLATNU, 200 X 160 CM DEUS EX MACHINA, 2013, ACRYLIC AND DRY PASTEL ON CANVAS, 200 X 160 CM

Slikarski odsjek mentor: izv. prof. art. Zoltan Novak Painting Department Mentor: Associate Professor of Art Zoltan Novak

Grafički odsjek mentor: izv. prof. art. Robert Šimrak Graphics Department Mentor: Associate Professor of Art Robert Šimrak

109


VENDI VERNIĆ

Grafički odsjek, smjer primijenjena grafika mentor: izv. prof. art. Svjetlan Junaković Graphics Department - Applied Graphics Mentor: Associate Professor of Art Svjetlan Junaković NEPRIRODOSLOVNA ZBIRKA, 2014., KOMBINIRANA TEHNIKA 29,5 X 22 X 8,5 CM (3X) NON-SCIENTIFIC COLLECTION, 2014, MIXED MEDIA 29.5 X 22 X 8.5 CM (3 X)

STIPE BABIĆ

VLADIMIR NOVAK

PRVA FAZA - RAD U NASTAJANJU, 2014., čelična konstrukcija, 96 X 120 cm PHASE ONE – WORK IN PROGRESS, 2014, Steel construction, 96 x 120 cm

PODRIJETLO, ARMIRANI BETON, 250 X 27 X 15 CM ORIGIN, FERROCONCRETE, 250 X 27 X 15 CM

Nastavnički odsjek mentor: izv. prof. art. Daniel Kovač Department of Education Mentor: Associate Professor of Art Daniel Kovač

110

Kiparski odsjek mentori: red. prof. art. Slavomir Drinković i doc. art. Neven Bilić Sculpture Department Mentors: Professor of Art Slavomir Drinković and Assistant Professor of Art Neven Bilić


ALEN KASUMOVIĆ

Slikarski odsjek mentor: red. prof. art. Duje Jurić Painting Department Mentor: Professor of Art Duje Jurić 16 VARIJACIJA PSIHOLOŠKOG AUTOPORTRETA, 2014., ULJE NA MEDIAPANU 120 X 110 CM 16 VARIATIONS OF PSYCHOLOGICAL SELF-PORTRAIT, 2014, OIL ON MEDIAPAN 120 X 110 CM

KARLA LJUBIČIĆ Slikarski odsjek mentor: red. prof. art. Zlatko Kauzlarić - Atač Painting Department Mentor: Professor of Art Zlatko Kauzlarić- Atač

Kiparski odsjek mentori: red. prof. art. Slavomir Drinković i doc. art. Neven Bilić Sculpture Department Mentors: Professor of Art Slavomir Drinković and Assistant Professor of Art Neven Bilić

NIŠTAVILO, 2014., BITUMEN NA MEDIAPANU 200 X 160 CM NOTHINGNESS, 2014, BITUMEN ON MEDIAPAN 200 X 160 CM

PUKE SUNČANE PUSTINJE, 2014, KOMBINIRANA TEHNIKA, PROMJENJIVE DIMENZIJE MERE SOLAR DESERTS, 2014, MIXED MEDIA, VARIABLE DIMENSIONS

ANA SAMBOL

111


Odsjek za animirani film i nove medije - smjer animirani film Department of Animated Film and New Media - direction in Animated Film mentor: as. Darko Masnec / mentor: Assistant Darko Masnec

IVAN RADOVIĆ

„FOCUS PULL“, 2014. ANIMIRANI FILM / ANIMATED FILM, 8' 32"

skladatelj / composer: Edmund Finnis skladba / composition: Focus Pull izvođač / performer: Cantus Ansambl

GORAN RADOŠEVIĆ

„MY FORMER BAND“, 2014. ANIMIRANI FILM / ANIMATED FILM, 5' 08"

skladatelj / composer: Mátyás Wettl skladba / composition: My Former Band izvođač / performer: Cantus Ansambl

KATRIN NOVAKOVIĆ

„POSTLUDIUM“, 2014. ANIMIRANI FILM / ANIMATED FILM, 3' 55"

skladatelj / composer: Lubica Čekovská skladba / composition: Postludium izvođač / performer: Cantus Ansambl 112


PAULA KONJUŠIĆ

„MYSTICISMS – II. THE DEAD MAN“, 2014. ANIMIRANI FILM / ANIMATED FILM, 2' 14"

skladatelj / composer: Gundega Šmite skladba / composition: Mysticisms izvođač / performer: Cantus Ansambl

FRANKO DUJMIĆ

„WEATFIELDS“, 2014. ANIMIRANI FILM / ANIMATED FILM, 2' 20"

skladatelj / composer: Gundega Šmite skladba / composition: Mysticisms, 3rd movement izvođač / performer: Cantus Ansambl

ANJA KNEZIĆ

„WOUND“, 2014. ANIMIRANI FILM / ANIMATED FILM, 11' 07"

skladatelj / composer: Jana Kmit'ova skladba / composition: Wound izvođač / performer: Cantus Ansambl 113


114


IMPRESSUM

115


116


32. SALON MLADIH / 32ND YOUTH SALON AUTOR KONCEPCIJE 32. SALONA MLADIH / AUTHOR OF THE CONCEPT OF THE 32ND YOUTH SALON

Feđa Gavrilović

ASISTENTICA AUTORA KONCEPCIJE / CONCEPT AUTHOR’S ASSISTANT

Marijana Paula Ferenčić

IZBORNA KOMISIJA 32. SALON MLADIH / SELECTION COMMITTEE OF THE 32ND YOUTH SALON

kipar / sculptor Ivan Fijolić, kiparica / sculptor Božica Dea Matasić, slikarica / painter Gordana Bakić, fotograf / photographer Mio Vesović, diplomirani povjesničari umjetnosti / art historians Marijana Paula Ferenčić, Feđa Gavrilović

POPRATNI PROGRAM VENIENTES 4 / SIDE PROGRAM VENIENTES 4 IZBORNA KOMISIJA IZLOŽBE VENIENTES 4 / SELECTION COMMITTEE AND EXHIBITION DESIGN OF VENIENTES 4

red .prof. art. / Professor of Art Damir Mataušić, izv. prof. art. / Associate Professor of Art Zlatan Vrkljan, izv. prof. art. / Associate Professor of Art Daniel Kovač, izv. prof. art. / Associate Professor of Art Zoltan Novak LIKOVNI POSTAV IZLOŽBE VENIENTES 4 / VENIENTES 4 EXHIBITION DESIGN

prof. art. / Professor of Art Damir Mataušić, izv. prof. art. / Associate Professor of Art Zlatan Vrkljan, izv. prof. art. / Associate Professor of Art Daniel Kovač, izv. prof. art. / Associate Professor of Art Zoltan Novak, diplomirani povjesničari umjetnosti / art historians Korana Littvay, Maja Zebec

32. salon mladih omogućen je uz novčanu potporu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba i Ministarstva kulture Republike Hrvatske / 32nd Youth Salon has been kindly supported by funding from the City Office for Education, Culture and Sports Zagreb and the Ministry of Culture of the Republic of Croatia 117


118


NAKLADNIK / PUBLISHER | Hrvatsko društvo likovnih umjetnika / Croatian Association of Artists, Trg žrtava fašizma 16, 10 000 Zagreb, hdlu@hdlu.hr,www.hdlu.hr | ZA NAKLADNIKA / FOR THE PUBLISHER Josip Zanki, predsjednik / president | UPRAVNI ODBOR HDLU / EXECUTIVE BOARD OF HDLU Josip Zanki

(predsjednik / president), Tomislav Buntak, Fedor Vučemilović, Ida Blažićko, Ivan Fijolić, Koraljka Kovač Dugandžić, Anita Kuharić Smrekar | RAVNATELJICA / DIRECTOR Ivana Andabaka | STRUČNE SURADNICE / PROFESSIONAL ASSOCIATES Tea Hatadi, Mia Orsag|

UREDNICI / EDITORS Feđa Gavrilović, Tea Hatadi | GRAFIČKO OBLIKOVANJE I PRIJELOM KATALOGA / DESIGN Tea Hatadi | FOTOGRAFIJE / PHOTOGRAPHY Nives Milješić | UVOD / INTRODUCTION Feđa Gavrilović| UVOD VENIENTES 4 / INTRODUCTION OF VENIENTES 4 Maja Zebec | LEKTURA / PROOFREADING Mirna Vidić | PRIJEVOD / TRANSLATION Sara Čičić Duvnjak | LEKTURA PRIJEVODA / PROOFREADING OF TRANSLATION Elaine Ritchel | TISAK / PRINTED BY Cerovski Print Boutique | NAKLADA / COPIES 400

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 883572 ISBN: 978-953-6508-82-2 / A CIP catalogue record for this book is available from the National and University Library in Zagreb under 883572 ISBN: 978-953-6508-82-2

119Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.