Page 1

M o l e n w e g 2 0 - 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m - Te l . : 0 2 7 6 6 1 8 1 8 - F a x : 0 2 7 6 6 1 8 9 9 Voor de grote vakantie gauw nog wat nieuws van uw lokaal politiekorps. De functie van korpschef van een lokaal politiekorps is een mandaatfunctie wat betekent dat de kandidaat om de 5 jaar dient geëvalueerd te worden door een commissie nadat hij een soort proefschrift heeft opgesteld waarin hij ondermeer een overzicht geeft van het functioneren van het korps en waarin hij tevens zijn visie op het beleid en de werking van het korps voor de komende 5 jaren uiteenzet. Dit mandaat wordt in mijn geval dit jaar nogmaals verlengd. In het artikel van de vorige editie verwees ik naar de slagzin van onze politiezone nl. “Politie op mensenmaat”. De vernieuwing van een mandaat is de aangelegenheid bij uitstek om een nieuw elan te brengen in onze werking. Samen met de slagzin werden op basis van een bevraging van onze medewerkers en van de leden van de Zonale Veiligheidsraad een visie en een aantal korpswaarden vastgelegd die makkelijk te onthouden zijn in het acroniem WOKRA. Onze visie Een zichtbare kwaliteitsvolle gedisciplineerde bevolkingsgerichte actieve basispolitie, die samenwerkt met verschillende partners en waarvan de medewerkers op professionele wijze dienstverlenend optreden.

Openingsuren Politiehuis maandag - vrijdag: 7u - 19u

weekend & feestdagen: gesloten

BEVOLKINGSBEVRAGING COMMUNICATIE

Onze waarden: Verantwoordelijkheid, voorbeeldfunctie, openheid, kwaliteit, respect en aanspreekbaarheid. Deze laatste gelden als een gedragscode die door alle medewerkers dient nagestreefd te worden. Het vergt een blijvende aandacht om ertoe te komen dat eenieder doordrongen wordt van dit gedeelte van onze korpscultuur. Ik durf te hopen dat u als burger deze waarden zal kunnen herkennen bij elk contact met ons korps. Tevens wordt er momenteel gewerkt aan het Zonaal Veiligheidsplan 2013 – 2016 dat een aantal prioriteiten (vb. diefstallen in woningen, overdreven snelheid …) zal vastleggen waaraan dient gewerkt te worden tijdens deze periode. Deze prioriteiten worden vastgelegd door de Zonale Veiligheidsraad op basis van het Nationaal Veiligheidsplan, een aantal statistieken en tevens de bevolkingsbevraging waarvoor onze medewerkers bij velen onder u langs zijn geweest in februari 2011. Wij danken u voor uw massale medewerking en inbreng. Verder in dit nummer vindt u naast andere artikels het resultaat van de bevolkingsbevraging. Voorts wens ik u een prettige en rustgevende vakantie toe. Hou het veilig.

WEGCONTROLES GEMEENTELIJKE PREVENTIEDIENST Volg ons op twitter!

@PolitieWokra

Johan Vander Veken Hoofdcommissaris - Korpschef Verantwoordelijke uitgever: Korpschef J. Vander Veken

Ontwerp: Harry Fatoux

Nr.7 06/2012

Version française au verso


BEVOLKINGSBEVRAGING Begin 2011 werden 1737 inwoners van de gemeenten Wezembeek-Oppem en Kraainem bevraagd. Een team van gemotiveerde medewerkers ging deur aan deur langs met een vragenlijst over de werking van de politiezone Wezembeek-Oppem-Kraainem (PZ WOKRA). Het onderzoek werd georganiseerd in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, de KU Leuven en de federale politie. De vragenlijsten werden ons per post of via het internet terugbezorgd. Mede door onze persoonlijke aanpak werden 1152 vragenlijsten ingevuld of maar liefst een respons van 66,3%. Deze respons was meteen de hoogste van alle deelnemende politiezones. De politiezone WOKRA wenst de deelnemers dan ook hartelijk te bedanken voor hun medewerking. Het doel van deze bevolkingsbevraging was enerzijds een beeld te krijgen van de mening van de inwoners over de veiligheid en leefbaarheid in hun gemeente en anderzijds om eens te gaan kijken of de inwoners tevreden zijn over de werking van de politiezone WOKRA. Mede op basis van deze resultaten zal de politiezone WOKRA haar beleid voor de periode 2013-2016 gaan bepalen en waar nodig initiatieven nemen om zodoende een kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven realiseren. Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste resultaten van de bevraging. Buurtproblemen Aan de deelnemers werd aan de hand van een lijst van situaties gevraagd welke ervaren worden als een probleem in de eigen buurt. In volgende tabel vindt u een top 5 van situaties die door de deelnemers als een probleem in de buurt worden ervaren.

1. Onaangepaste snelheid 2. Inbraken in woningen

Wat ? u t k n de

3. Geluidshinder door verkeer 4. Mensen die urineren/overgeven in het openbaar 5. Rommel of rondslingerend vuilnis op pleinen en/of straten In vergelijking met de bevolkingsbevraging van 2008 zijn er een aantal significante verschillen vast te stellen in de mate waarop een aantal situaties als een probleem worden ervaren. Het gaat vooral om situaties die in 2008 problematischer werden ervaren dan in 2011 nl: rijden onder invloed (2008 12% vs 2011 7%), diefstal wagens (2008 17% vs 2011 11%), hinderlijk parkeren (2008 41% vs 2011 34%), vandalisme (2008 44% vs 2011 36%), geurhinder (2008 18% vs 2011 10%) en sluikstorten (2008 29% vs 2011 19%) Prioriteiten voor de lokale politie In onderstaande tabel vindt u de top 5 van hoog naar laag van de fenomenen die de deelnemers hebben aangeduid als prioriteit voor de lokale politie 1. Diefstal met bedreiging en/of geweld 2. Inbraken in woning 3. Alcohol controleren in het verkeer 4. Bedreiging en intimidatie 5. Optreden tegen verkeersagressie

Daarnaast vinden in 2011 een kleiner aantal bevraagden het belangrijk dat de politie optreedt ten aanzien van onder andere hinderlijk parkeren, diefstal van wagens en fietsen, alcoholmisbruik in het openbaar, vandalisme, burenruzies, geluids- en geurhinder, sluikstorten en loslopende dieren. Tevredenheid over de werking van de lokale politie Uit onderstaande tabel blijkt dat 65,7% van de deelnemers (heel) tevreden is over de werking. Daarnaast stellen we vast dat 18,2% noch tevreden/noch ontevreden is. We kunnen dus besluiten dat de grote meerderheid van de deelnemers (84%) tevreden is over de werking van de politiezone WOKRA.

Bekijken we de deelaspecten van de dienstverlening, dan blijken er geen onderdelen waarover een uitgesproken ontevredenheid bestaat (voorkomen, beleefdheid, behulpzaamheid, integriteit, enz..). De tevredenheid over de beleefdheid, vriendelijkheid, behulpzaamheid en voorkomen van de politiemensen springen meteen in het oog zoals u kunt zien in de onderstaande tabel.

2


Tevredenheid over het laatste recente contact met de politie Een grote meerderheid van de deelnemers (77%) gaf aan (heel) tevreden te zijn over hun laatste contact met de politie. Ongeveer 10% van de bevraagden was (heel) ontevreden over dit contact. De deelnemers zijn het meest tevreden over de houding en het gedrag van de politiemensen tijdens dit contact (80%), de tijd besteed aan het probleem(71%) en de infoverstrekking tijdens het contact(70%). De deelnemers zijn het minst tevreden over de feedback na het contact (40%). Contact met de wijkinspecteur Er is een significant verschil bij de vraag: “Kent u uw wijkinspecteur ?” tussen 2008 en 2011. Waar in 2008 28% van de deelnemers zijn wijkinspecteur kent, is dit in 2011 gestegen naar 44%. De wijkinspecteurs worden dus meer en meer herkend. De helft van de personen (52%) die hun wijkinspecteur kennen, geven aan dat ze contact gehad hebben met de wijkinspecteur. 38% kent zijn wijkinspecteur van naam en 10 % heeft er af en toe contact mee. Van de bevraagden die hun wijkinspecteur niet kennen, wenst 43% meer contact met de wijkinspecteur. De resultaten van de bevolkingsbevraging leren ons dat de inwoners van Wezembeek-Oppem en Kraainem tevreden zijn over de werking van hun politie.

Robbie Hoolants

GEMEENTELIJKE PREVENTIEDIENST Op het voeren van preventie staat geen houdbaarheidsdatum, dit bleek uit de activiteiten van de intergemeentelijke preventiedienst WWKLD. Binnen de gemeenten, Kraainem en Wezembeek-Oppem, werd de laatste maanden sterk ingezet op preventie en dit met de nadruk op alcohol en drugs. Zo worden er folders rond de werking van de intergemeentelijke preventiedienst verspreid binnen de gemeenten. Daarnaast wordt er ook advies en informatie op maat afgeleverd aan elke persoon uit de aangesloten gemeenten. Het is belangrijk om te weten dat de intergemeentelijke preventiedienst werkelijk een aanspreekpunt wil zijn voor personen die vragen of problemen hebben rond alcohol en drugs. Met dit alles hopen we mensen te ondersteunen in hun strijd tegen alcohol en drugs. In samenwerking met de politiezone WOKRA werd er een informatiemoment georganiseerd voor maatschappelijke assistenten van het OCMW, waarbij bekende theorieën, productinfo en de sociale kaart werden overlopen. Verder ondersteunt deze dienst ook andere vormingen rond dit thema. Niet alleen beschikt de intergemeentelijke preventiedienst over leuk materiaal, maar ook online vindt men informatie terug. Wie algemene informatie zoekt, kan de volgende website bezoeken : www.druglijn.be

Adviseur

Verder kan ook het gebruik online getest worden, wat een weergave zal geven van het alcohol- en/of druggebruik. Dit kan snel en anoniem gebeuren via onderstaande websites, zij geven bijgevolg gepast advies. http://www.druglijn.be/aande-slag/per-type.aspx Op deze websites zijn er zelftesten rond de volgende thema’s : alcohol, cocaïne, gokken, slaap- en kalmeringsmiddelen, XTC, cannabis, gamen, internet en speed. Wie meer informatie wenst, kan altijd contact opnemen met de intergemeentelijke preventiedienst, want die staat klaar voor u.

Anne De Smet 3Wplus 02 467 11 37

3


COMMUNICATIE MET ONZE INWONERS Korpschef Vander Veken heeft in deze editie van de WOKRANT de visie en de waarden van onze politiezone WOKRA toegelicht. Hoe trachten we als politiezone de waarden “openheid” en “aanspreekbaarheid” in te vullen? Door een goede communicatie met en voor de burger. Onze samenleving bestaat uit verschillende bevolkingsgroepen en elke groep heeft zijn eigen verwachtingen als het over communicatie en inwinnen van informatie gaat. Vorig jaar werd er, met goedkeuring van het politiecollege en ter voorbereiding van het nieuwe zonaal veiligheidsplan (ZVP 2013 – 2016), een bevolkingsbevraging afgenomen van inwoners van onze politiezone. De mening van de bevolking is namelijk cruciaal voor het bepalen van de prioriteiten van dit plan. Tevens willen we weten hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Tijdens het afnemen van deze bevolkingsbevraging kwamen we te weten dat 79 % van bevraagde inwoners de WOKRANT kenden en dat deze inhoudelijk voldeed aan hun verwachtingen. We stelden ook vast dat bij deze bevraging slechts 16 % de website van onze politiezone kenden (www.wokra.be). Als politiezone trachten we rekening te houden met de verschillende doelgroepen en we gebruiken verschillende kanalen (mediamix) om met hen te communiceren. Voor elk wat wils. We zetten ze voor u even op een rijtje : Politiekrant De WOKRANT wordt 2 maal per jaar uitgebracht en wordt aan iedere inwoner van Wezembeek-Oppem en Kraainem via de post bezorgd. Website Bezoek via het internet onze website www.wokra.be. Via dit kanaal kan u kennismaken met onze verschillende diensten, de openingsuren en kan u eveneens de contactgegevens bekomen van uw wijkinspecteur. Wenst u ons digitaal aan te schrijven ? Dit kan via het e-mail webformulier op onze website of door ons een mail te sturen naar : politie@wokra.be . Op de startpagina van onze website kan u nieuwsberichten lezen zodat u op de hoogte blijft van onze activiteiten en de resultaten die de politie WOKRA boekt.

Ook bewustwordings- en preventietips worden er geplaatst zoals “Hoe omgaan met listige dieven ?”. Dit zijn maar een paar voorbeelden hoe we als politiedienst in een “digitale omgeving” onze waarden “openheid & aanspreekbaarheid” naar de praktijk vertalen. Ook de politie WOKRA evolueert met zijn tijd. Sinds kort kunt u politie WOKRA volgen op de bekende sociale netwerksite “Twitter”. Als volger van onze Twitteraccount @PolitieWokra zult u steeds met korte (pers)berichtjes op de hoogte blijven van wat uw politie doet. Onder andere informeren we de bevolking wanneer we een snelheidscontrole houden. Tevens geven we nuttige informatie zoals preventietips en omleidingen n.a.v. wegeniswerken. Volgens een ICT- enquête van de Federale Overheidsdienst Economie blijkt dat 77 % van de 6.000 huishoudens een internettoegang heeft. 95% van deze internetgebruikers gebruikt het internet om te communiceren en doet dit bijna dagelijks. We willen dan ook de kans niet onbenut laten om met de bevolking digitaal in verbinding te staan. Onze “digitale communicatie” is complementair aan onze basiscommunicatie, zijnde de rechtstreekse contacten met de burger. Op vraag of op initiatief gaan wij in gesprek met de burger zoals tijdens de “Welcome to Kraainem”-bijeenkomsten waar wij de lokale politie voorstellen aan de nieuwe inwoners van Kraainem. In de vorige editie hebben we het al gehad over een wijkvergadering in het politiehuis. Op donderdag 19.04.12 werd op vraag van het OCMW te Wezembeek-Oppem een preventievoordracht voor senioren gehouden. Een tweede “politiebabbel” is voorzien op donderdag 10 mei 2012. Het spreekt voor zich dat we ook voor de senioren van Kraainem voordrachten zullen houden. De nodige contacten worden gelegd. We houden u op de hoogte.

Pascal Renes Beleidsmedewerker

kantie? t extra toezicht... a v p o t a a g U U wens Vul het formulier in! U vindt het op onze website onder "Veilig vertrekken" of direct aan ons onthaal.

http://www.wokra.be/ 4


Fiets kwijt?

Surf dan snel naar www.gevondenfietsen.be. Een initiatief van de Provincie Vlaams Brabant. Alle fietsen die onbeheerd worden teruggevonden, worden op de website geplaatst met een foto en hun belangrijkste kenmerken. Verplaatste u zich met een groenrode damesfiets ? Even klikken en u krijgt een overzicht van alle fietsen die aan deze beschrijving voldoen. Zit uw fiets er niet tussen ? Probeer dan later nog eens. Uiteraard moet u kunnen bewijzen dat het uw fiets is (aankoopfactuur, aangifte, foto, …).

http://www.gevondenfietsen.be/

WEGCONTROLES De politiezone WOKRA houdt regelmatig wegcontroles. Deze gebeuren zowel in het kader van gerechtelijke zaken als in het kader van de verkeersveiligheid. Soms worden deze controles ingepast in een nationaal veiligheidsplan of worden ze op provinciaal niveau gepland, maar vaak zijn ze een lokaal instrument om in te spelen op de noden van de lokale bevolking. Deze bevolking heeft in meerdere enquêtes reeds aangegeven dat verkeersveiligheid één van hun prioriteiten is. Controleacties en verkeershandhaving zijn nuttige instrumenten om onze doelstellingen te bereiken. Zeker nu het aantal verkeersdoden in 2011 van 742 naar 770 gestegen is (in tegenstelling tot een jarenlange afname).

politieman als van de burger). De controleplaats mag nooit in een onoverzichtelijke bocht liggen en er mogen geen vlucht- of zijwegen voor de controleplaats liggen. Tevens moet de plaats duidelijk en voldoende zichtbaar gesignaleerd worden. Daarvoor maken wij gebruik van kegels en specifieke verkeerslichten die rood en blauw kleuren en op het wegdek worden gelegd. Deze lichten zijn zo stevig dat er zelfs een vrachtwagen kan overrijden zonder dat ze beschadigd raken.

Hoe worden deze acties voorbereid ? Er wordt steeds gestart met een concreet plan met doelstellingen. Meestal wordt dit plan opgesteld door een hoofdinspecteur of commissaris die zich bezig houdt met de organisatie en uitwerking van de actie. Een plan is in deze noodzakelijk want “Wie faalt om plannen te maken, maakt plannen om te falen”. De doelstellingen die wij opgelegd krijgen, zitten vervat in de nationale veiligheidsaanpak en bepalen het aantal ademtesten, controles en boetes die dienen te worden uitgevoerd. Ook de planning van deze acties vallen onder een nationale en provinciale aanpak zodat er vaak meerdere politiezones op dezelfde avond actief zijn Meestal organiseren wij grote verkeersacties waarbij alle diensten (interventiedienst, lokale recherche, wijkdienst) van de zone samenwerken. Ieder van ons heeft namelijk zijn specifieke sterktes en kan deze aanwenden om de controle zo veilig en vlot mogelijk te laten verlopen. Bijkomend vragen wij externe diensten mee op het terrein om ons te versterken m.b.t. hun specifieke materie zoals bijv. VLABEL (Vlaamse Belastingsdienst) die zich bezighouden met o.a. nazicht van de inschrijving(taks) van het voertuig. Ook de sociale inspectiediensten nemen zo soms deel aan onze acties. “Locatie, locatie, locatie.” Alles valt of staat bij een goede locatie. Deze wordt gekozen in functie van de specifieke doelstelling (bijvoorbeeld gordeldracht) en ook hier primeert de algemene veiligheid (zowel deze van de

De controleplaatsen liggen tevens in de buurt van de “zwarte” punten van de zone. Deze zwarte punten zijn de plaatsen waar er zich regelmatig verkeersongevallen voordoen. Voor de zone WOKRA liggen deze controleplaatsen dus vaak op de Wezembeeklaan of de Oudstrijderslaan of op het Vier-Armenkruispunt in Kraainem en op de Mechelsesteenweg in Wezembeek-Oppem. Wat niet wil zeggen dat er ook niet sporadisch een kleine zijstraat wordt uitgekozen. Alle deelnemers krijgen in het politiehuis voorafgaandelijk een briefing over de actie. Hier vernemen zij de planning, de tijdstippen, de ploegopstelling, het algemeen idee en de specifieke controlepunten. Verder worden de logistieke middelen uitgedeeld en worden de nodige afspraken gemaakt om het vlotte verloop te garanderen.

5


Ook de voertuigen worden toegewezen aan de deelnemers. Buiten de rechercheleden draagt elke deelnemer een politie-uniform met oranje fluorescerende verkeersjas of een fluohesje met de woorden “POLITIE-POLICE” duidelijk zichtbaar op de rug. Zij dragen ook een petje of een kepie zodat u hen goed kan herkennen als zij u op de openbare weg het bevel geven om aan de kant te gaan. De persoon die deze selectie uitvoert, staat meestal vooraan en wordt de selecteur genoemd.

Wij zien ook nog veel bestuurders die blijkbaar dringend een telefoontje moeten plegen met de gsm in de hand. Hiervoor ontvangen zij een onmiddellijke inning van 100 € . In de donkere periode van het jaar stellen wij ook nog heel wat processen-verbaal op voor defecte dimlichten. Zien en gezien worden is dus belangrijk in het verkeer, dus ook de aanwezigheid van een fluohesje voor de bestuurder wordt gecontroleerd. Verder dient u een geldig blustoestel (6 jaar geldig) en een verbanddoos en een verkeersdriehoek te kunnen tonen. Tijdens de controle wordt er ook nagekeken of de inzittenden niet geseind staan en of ze gekend zijn bij onze diensten. Ingeval van een openstaande seining wordt belanghebbende meegenomen naar het politiehuis voor de administratieve afhandeling. Elk voertuig wordt ook aan een grondige controle onderworpen en kan worden doorzocht. Bij grotere acties plaatsen wij ook ‘een anoniem voertuig met snelheidsmeter’ op geruime afstand voor de controleplaats zodat wij ook de hardrijders kunnen intercepteren met soms een onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs tot gevolg. Bij ongeveer 200 van de dodelijke verkeerslachtoffers (jaarlijks) was het ongeval immers te wijten aan overdreven snelheid.

De geselecteerde voertuigen worden op een veilige plaats geparkeerd en de bestuurder wordt aangesproken en gevraagd om de motor stil te leggen. Vervolgens dient hij de boorddocumenten (verzekeringsattest, inschrijvingsbewijs en desgevallend schouwingsbewijs) en zijn rijbewijs en/of identiteitsbewijs te overhandigen. Meestal is er bij deze controleur een tweede politieagent aanwezig die de veiligheid in het oog houdt.

Na de controle volgt er een debriefing waarop de resultaten worden verzameld en incidenten worden besproken. Deze acties en hun resultaten worden geregeld kenbaar gemaakt via onze website.

Wouter Fransen Hoofdinspecteur

Vervolgens wordt de bestuurder gevraagd om een ademtest af te leggen. Onze overheden vragen ons immers om iedereen die wij laten stoppen ook effectief te doen blazen, ongeacht het tijdstip of omstandigheden. Er wordt immers vastgesteld dat er jaarlijks om en bij de 300 verkeersdoden te wijten zijn aan alcoholopname in het verkeer. U ziet ze meestal niet, maar in de buurt van de controleplaats staat er een anoniem dienstvoertuig opgesteld dat terugdraaiers of verdachte voertuigen intercepteert en naar de controleplaats brengt. Daar wordt er gekeken of de documenten in orde zijn. De meest voorkomende inbreuken zijn niet-verzekering en vervallen technische controle. Vorig jaar werden er echter ook vele bestuurders betrapt die geen drager waren van de verplichte veiligheidsgordel.

BEDANKT! Dankzij jullie grote belangstelling werd onze opendeurdag een

SUCCES!

6

Politiekrant Wokra nr.7  

Politiekrant nr.7 van de politiezone Wokra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you