Page 1

Strategische focus


Inhoudsopgave Woord vooraf

4

Missie, visie en strategie

5

Missie Visie Strategie

Kernthema’s en kernfuncties Inleiding Kernthema’s Kernfuncties Kenniscentrum

5 5 5

6 6 6 6 6

Kernthema’s nader uitgewerkt

6

Thema 1: arbeid Thema 2: winkelcriminaliteit Thema 3: onderwijs/scholing Thema 4: ruimtelijke ordening Thema 5: innovatie (en betalingsverkeer) Thema 6: duurzaam ondernemen

6 7 8 9 10 11

Op maat voor de branche

12

Het HBD weet wat er speelt

13

Strategische focus

3


Woord vooraf De opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) is het stimuleren van de detailhandel, een van de belangrijkste motoren van onze economie. In deze notitie leest u met welke activiteiten en binnen welke strategische kaders het HBD die opdracht wil uitvoeren. Vanzelfsprekend zijn die strategische kaders geen keurslijf. Bestuur en organisatie van het HBD zijn voldoende flexibel om, zo nodig, in te spelen op actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen die voor de sector van belang zijn. Alle activiteiten c.q. projecten die het HBD uitvoert of financiert zijn steeds nadrukkelijk bedoeld voor de gehele detailhandelssector. Ofwel, iedereen die actief is in de detailhandel moet profiteren van de activiteiten van het HBD. Het bureau van het HBD werkt projectmatig, wat de activiteiten transparant, resultaatgericht, meetbaar en dus bestuurbaar te maakt. Het bestuur geeft behalve financiële goedkeuring nadrukkelijk sturing aan de projecten. Bij de uitvoering van de projecten is samenwerking met andere organisaties in de sector een belangrijk uitgangspunt. Het HBD werkt voor het bereiken van zijn doelen dan ook intensief samen met de brancheorganisaties, vakorganisaties en werkgeverskoepels in de detailhandel.

Geert Vermeer Voorzitter Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD)

4

Strategische focus


Missie, visie en strategie Missie Het HBD, waarin de werkgevers- en werknemersorganisaties in de detailhandel samenwerken, behartigt de belangen van het hele spectrum van zowel kleine als grote ondernemingen, van zowel ondernemers als werknemers. Het HBD is de onafhankelijke partij die actoren in de detailhandel verbindt met andere partijen zoals (lokale) overheden of (belangen) organisaties. Zo kan de detailhandel optimaal proďŹ teren van de bij het HBD aanwezige kennis, diensten, producten en netwerk.

Visie Nederland heeft een vitale detailhandel nodig, die in elk opzicht professioneel is. De detailhandel is een belangrijke motor van de economie waarin meer dan 770.000 mensen werken en die de gehele Nederlandse bevolking als klant heeft. De sector draagt bovendien bij aan de leefbaarheid van steden en dorpen en bevordert de gemeenschapszin. Zelfstandige ondernemers maken het merendeel van de detailhandel uit. Het is een dynamische sector,

met jaarlijks 15.000 starters is de drempel tot toetreding laag. Werkgevers en -nemers hebben belang bij een goed georganiseerde detailhandel. Het HBD ondersteunt brancheorganisaties, regionale organisaties, koepels en werknemersorganisaties bij het versterken van de organisatiegraad. Het HBD heeft een duidelijke taak en toegevoegde waarde voor de hele sector.

Strategie Het HBD stimuleert en ondersteunt de sector detailhandel en ontplooit initiatieven die in het algemeen belang zijn van de sector en die andere partijen niet (kunnen) uitvoeren. Dit betekent in de praktijk dat activiteiten van het HBD altijd moeten kunnen rekenen op de steun van zowel de werkgevers- als de werknemersorganisaties. Zo nodig levert het HBD een positieve bijdrage bij onderwerpen die aanleiding geven tot discussie tussen werkgevers en werknemers. Het HBD houdt zich alleen bezig met advisering op collectief niveau. Individuele bedrijfsadvisering behoort nadrukkelijk niet tot de taken van het HBD.

Strategische focus

5


Kernthema’s en kernfuncties Het HBD behartigt belangen van en ondersteunt de sector detailhandel door te fungeren als sectorinstituut. Het HBD richt zich op zes kernthema’s en vervult daarvoor zeven kernfuncties. De kernthema’s zijn leidend voor de activiteiten in het werkprogramma, waarbij natuurlijk altijd ruimte is voor projecten die inspelen op ontwikkelingen, gebeurtenissen of de actualiteit. De kernfuncties vertaalt het HBD in activiteiten, waarvan u in deze brochure een groot aantal voorbeelden vindt.

De kernthema’s: 1. arbeid 2. winkelcriminaliteit 3. onderwijs en scholing 4. ruimtelijke ordening 5. innovatie (en betalingsverkeer) 6. duurzaam ondernemen (MVO)

De kernfuncties die het HBD vervult: 1. lobby 2. sector promoten 3. onderzoek 4. collectieve advisering 5. voorlichting 6. brugfunctie 7. subsidie verkrijgen Op de volgende pagina’s leest u per thema welke activiteiten het HBD ontplooit.

Thema 1: arbeid In de detailhandel groeit de vraag naar nieuwe medewerkers als gevolg van de vergrijzing en ontgroening van de beroepsbevolking. Ook is behoefte aan verdere professionalisering en imagoverbetering om de instroom van medewerkers te stimuleren. Ander belangrijke onderwerpen rond dit thema zijn de arbeidsomstandigheden en elementen van de sociale zekerheid die specifiek gelden voor de detailhandel. Het HBD ontplooit voor het thema arbeid een flink aantal initiatieven, zoals: • profileren van de detailhandel als een bedrijfstak waarin het goed ondernemen en werken is; • verzamelen en analyseren van data over de arbeidsmarkt en het maken toekomstverkenningen; • stimuleren van de arbeidsmarkt op lokaal niveau via Servicepunten Detailhandel; • nemen van initiatieven om de detailhandel hoog op de agenda te krijgen bij de politiek en overheidsorganisaties die bij arbeidsmarktbeleid betrokken zijn;

Kenniscentrum

Servicepunt Detailhandel: voor en door ondernemers in de detailhandel

Het is voor de detailhandel van groot belang dat er voldoende kwalitatief hoogwaardige informatie beschikbaar is. Als kenniscentrum inventariseert het HBD de vraag naar kennis en verzamelt en creëert kennis. Zo zijn kengetallen beschikbaar voor de gehele sector en 45 afzonderlijke branches (de basisinformatie) naast tal van structuurrapporten (brancheinformatie) en trendpublicaties (ontwikkelingsonderzoek). Het overgrote deel van de HBD-kennis is gratis beschikbaar via www.hbd.nl.

Het stimuleren van de arbeidsmarkt op lokaal niveau is een van de speerpunten van het HBD. Servicepunten Detailhandel spelen daarin een cruciale rol; ze worden gestart op initiatief van lokale ondernemers- en winkeliersverenigingen, ondersteund door het HBD. Servicepunten Detailhandel helpen ondernemers met al hun vragen over personeel en ondernemen, zoeken goede en gemotiveerde medewerkers voor het vervullen van vacatures, ondersteunen bij inwerkperiodes, beantwoorden vragen over scholing en subsidie, etc. Er zijn inmiddels veertien Servicepunten Detailhandel, verspreid over het land. Het moeten er dertig worden.

6

Strategische focus


• geven van voorlichting en ondersteunen van werkgevers en werknemers op het gebied van arbeidsomstandigheden; • werknemers, werkgevers en hun organisaties ondersteunen met kennis en expertise op het gebied van detailhandelsspecifieke aspecten van sociale zekerheid.

Thema 2: winkelcriminaliteit Winkelcriminaliteit levert jaarlijks een materiële schade op van ruim een miljard euro. Veel ondernemers zien bijna twintig procent van hun nettowinst in rook opgaan door toedoen van winkelcriminaliteit. Nog ernstiger zijn de gevoelens van onveiligheid voor zowel ondernemers als medewerkers. Uit HBD-cijfers blijkt dat dertig procent van de mensen die in een winkel werken zich soms of zelfs regelmatig onveilig voelt in de ‘eigen’ winkel. Het HBD onderneemt daarom een groot aantal activiteiten die bijdragen aan het terugdringen van winkelcriminaliteit:

• stimuleren en ondersteunen van lokale initiatieven in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Samen met ondernemers, gemeente, politie en brandweer zijn inmiddels meer dan 250 projecten gestart en worden aansprekende resultaten geboekt. Winkelgebieden worden met de KVO-aanpak daadwerkelijk veiliger; • ontwikkelen van instrumenten gericht op aanpak van veiligheid op lokaal niveau, zoals een website voor ondernemersverenigingen met algemene en veiligheidstools; trainingen op locatie over winkeldiefstal, agressie en overvallen; een individuele veiligheidscan voor winkels; • ontwikkelen en onderhouden van ‘landelijke’ instrumenten waarvan iedereen in de sector gebruik kan maken, zoals internettrainingen; slachtofferhulp detailhandel en de arbocatalogus; • verzamelen en analyseren van cijfers en trends over winkelcriminaliteit; • verkrijgen van subsidies.

Gratis HBD Beveiligingsscan Via de subsidieregeling ‘Veiligheid Kleine Bedrijven’ van het ministerie van EZ kunnen kleinere ondernemers tot 10.000 euro subsidie krijgen als zij investeren in veiligheid, denk aan trainingen, een afroomkluis camera’s, etc. Voorwaarde is dat zij eerst een Beveiligingsscan laten uitvoeren. Daarvoor wordt een eigen bijdrage verlangd. Het HBD neemt deze drempel weg deze ‘eigen bijdrage’ voor zijn rekening te nemen wanneer ondernemers de scan per winkelgebied of via hun brancheorganisatie laten uitvoeren. Het HBD heeft inmiddels meer dan 1.500 scans uitgevoerd.

Strategische focus

7


Thema 3: onderwijs/scholing Dankzij het reguliere detailhandelsonderwijs beschikt de sector jaarlijks over nieuwe instroom van gekwalificeerde medewerkers en ondernemers. Scholing van werkenden in de detailhandel levert een positieve bijdrage aan het rendement van individuele bedrijven en versterken de sector als geheel. Opleidingen, cursussen en trainingen verstevigen de positie van medewerkers en zorgen voor doorstroming binnen de sector. Ook voor (kleinere) ondernemers is scholing van belang willen zij hun ondernemerskwaliteiten te versterken. Dat wordt zichtbaar in de volgende activiteiten: • aansturen van het reguliere detailhandelsonderwijs met zogenoemde beroepscompetentieprofielen die als basis dienen voor de opleidingen; • instrumenten ontwikkelen en aanpassen voor leerbedrijven detailhandel (die vooral MBOcursisten opleiden); • ontwikkelen van korte, praktijkgerichte trainingen (lokaal georganiseerd en via e-learning) voor winkelmedewerkers en (startende) ondernemers; • aanvragen van (ESF)subsidies voor branches en detailhandelsbedrijven; • medewerkers in de detailhandel stimuleren deel te nemen aan beroepsopleidingen;

Ruim dertig procent van het cursusgeld terug! Dankzij subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) kunnen ondernemers en hun medewerkers goedkoop trainingen en cursussen volgen. Ondernemers kunnen minstens 32 procent van hun cursusgeld terugkrijgen. Inschrijven voor een ESF-subsidie is echter tijdrovend en ingewikkeld. Daarom doet het HBD de aanvraag voor ondernemers. Het HBD is erkend Het Europees Sociaal aanvrager en weet de weg Fonds investeert in uw in de Europese procedures. toekomst

8

Strategische focus

Staatsecretaris Frank Heemskerk ontvangt eerste certificaat training ‘Gegarandeerd Goed’ uit handen van Marije Hulshof (Consumentenautoriteit) en Geert Vermeer (voorzitter HBD) • ondernemers en medewerkers informeren over onderwijs- en opleidingsmogelijkheden via de ‘cursuswinkel (www.hbd.nl/cursuswinkel).


Thema 4: ruimtelijke ordening De hoeveelheid winkelruimte en de locatie van winkels en winkelgebieden is in Nederland vastgelegd in gemeentelijke bestemmingsplannen. Beleggers en projectontwikkelaars hebben de afgelopen jaren veel vierkante meters winkelruimte bijgebouwd, terwijl de winkelbestedingen achterbleven. Een goede bereikbaarheid voor zowel consumenten als bevoorraders is essentieel voor het goed functioneren van winkelgebieden. Op het terrein van ruimtelijke ordening richt het HBD zich op de volgende activiteiten:

Weg open, omzet weg? De problemen beginnen soms letterlijk voor de deur. De brochure ‘Weg open, omzet weg?’ (in samenwerking met Detailhandel Nederland) is een van de meest bestelde publicaties.

• winkeliersverenigingen adviseren en assisteren bij planvorming op lokaal niveau, denk aan nieuwe winkelprojecten; renovatie; wel of geen winkels in de periferie; verbeteren bereikbaarheid; inrichting openbare ruimte; aantrekkelijkheid winkelgebieden; locatiebeleid; • politiek en ambtenaren voorlichten over de structuur, kenmerken en behoeften van de detailhandel; • realiseren van een betere samenwerking tussen overheid, ondernemers en vastgoedsector; • ondersteunen van Detailhandel Nederland met kennis en informatie voor haar lobbyactiviteiten.

Strategische focus

9


Thema 5: innovatie (en betalingsverkeer) Technologische ontwikkelingen hebben grote invloed op de detailhandel. Zo heeft internet tot fundamentele veranderingen geleid in de wijze waarop consumenten bediend kunnen en willen worden. De technologie maakt betaalbaar, veilig en efficiënt betaalverkeer mogelijk. Om innovatie in de sector te stimuleren ontwikkelt het HBD een groot aantal activiteiten: • voorlichting geven over (technologische) innovaties en (nieuwe) technologie, ontwikkelen van producten en instrumenten die ondernemers helpen om op ontwikkelingen in te spelen, zoals de Kassakiezer.nl, de communicatiewinkel en een webapplicatie waarmee op cijfers kan worden gestuurd. • volgen van nieuwe ontwikkelingen en trends, jaarlijks onderzoek naar ICT-gebruik in de detailhandel via de HBD Monitor ICT en de HBD Monitor Betalingsverkeer; • bemiddelen bij subsidies, onder meer door actief te participeren in belangrijke netwerken met de overheid; • een brug vormen tussen bedrijfsleven en overheid, door zijn objectieve en onafhankelijke positie functioneert het HBD als een verbindende schakel tussen partijen, ook kan het HBD ‘lessen’ uit de ene branche overbrengen naar andere branches; • adviseren van brancheorganisaties en ondernemers over het inpassen van (nieuwe) technologieën en technologische ontwikkelingen;

10

Strategische focus

• bevorderen van efficiënt betalingsverkeer onder meer door het verzamelen en ontsluiten van kennis, begeleiden van onderzoek, ondernemers voorlichten (bijvoorbeeld over betaalterminals, zie: www.betaalterminal.nl).

Hoe kies ik de juiste kassa? Veel detaillisten investeren niet in professionele kassasystemen. Ze zijn zich niet bewust van de voordelen en de mogelijkheden. Als ze een kassa kopen letten ze vooral op de afrekenfuncties en de kosten. Moderne kassasystemen leveren echter belangrijke stuurinformatie waardoor ondernemers betere beslissingen kunnen nemen, zorgen voor een hogere productiviteit, meer efficiency, hogere rentabiliteit, betere samenwerking dankzij uitwisseling van informatie én minder administratieve lasten. Om MKB-detaillisten meer bewust maken van de mogelijkheden van POS-technologie en het aanbod van POS-systemen heeft het HBD ‘Kassakiezer.nl’ ontwikkeld, een website waar winkeliers eenvoudig het voor hen meest geschikte afrekensysteem ofwel Point-of-Sale systeem kunnen kiezen.


Thema 6: duurzaam ondernemen Bedrijven worden vaker en intensiever afgerekend op hun inspanningen in het kader van duurzaamheid. Het onderwerp staat hoog op de politieke agenda en ook consumenten laten in hun koopoverwegingen meewegen in hoeverre bedrijven hun verantwoordelijkheid op dit vlak. Het HBD onderneemt voor dit thema de volgende activiteiten: • voorlichting geven over de aspecten van duurzaamheid die relevant zijn voor de detailhandel; • verzorgen van een brugfunctie tussen bedrijven en organisaties met partijen die zich bezighouden met duurzaamheid;

• afsluiten van convenanten die de (financiële) regeldruk minimaliseren; • zorgen dat regelgeving is toegesneden op en toepasbaar is voor de sector; • stimuleren van maatregelen om samen te werken zowel op lokaal niveau als op brancheniveau (onder andere bij energiebesparing).

Met de MVO-tool kunnen detaillisten eenvoudig een op maat gemaakt werkboek samenstellen met tips en best practices op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Strategische focus

11


Op maat voor de branche Bestemmingsheffingen

Naast de activiteiten gericht op de gehele sector, biedt het HBD branchespecifieke ondersteuning. Hierbij staat de vraag van de branche(organisatie) centraal. Het HBD biedt twee vormen van brancheondersteuning: brancheprojecten en bestemmingsheffingen.

Een branche kan ook kiezen voor een bestemmingsheffing. Op verzoek van de brancheorganisatie (en in overeenstemming met de vakorganisaties) kan het HBD-bestuur besluiten ondernemingen in een specifieke branche een extra heffing op te leggen, de bestemmingsheffing. De opbrengst van de bestemmingsheffing wordt ingezet voor het stimuleren van de betrokken branche. Dat kan zijn in de vorm van professionalisering van ondernemers en medewerkers, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een imagocampagne.

Brancheprojecten Voor projecten die bijdragen aan een verdere professionalisering van een branche kan het HBD budget beschikbaar stellen aan de desbetreffende brancheorganisatie. Samen met brancheorganisaties zijn inmiddels circa 125 brancheprojecten uitgevoerd. Voorbeelden zijn: onderzoek naar het consumentengedrag; het goed in beeld brengen van de aanbodstructuur; het hanteerbaar maken van arbo-regels; het bevorderen van duurzaam ondernemen; etc. Brancheprojecten zijn steeds kortlopend. De resultaten zijn vanzelfsprekend direct beschikbaar voor de leden van de betrokken brancheorganisatie. Het HBD stelt (in voorkomende gevallen tegen betaling) de resultaten ook ter beschikking aan niet-leden.

De volgende branches kennen een bestemmingsheffing: Aardappelen, groenten en fruit Ambulante handel Bloemen en planten Brood- en banket Dieren- en dierenbenodigdheden Modedetailhandel mkb Sportdetailhandel mkb Supermarkten mkb Wild en gevogelte (poeliers) Wonen

Je koopt ’t lekkerst bij De Groenteman.

Quiz: waar of niet waar? Goudvissen kun je het beste in een vissenkom houden.

2:

Konijnen kunnen het beste samen met een soortgenoot gehouden worden, anders kunnen ze vereenzamen.

3:

Papegaaien vinden het prettig als hun veren soms gesproeid of gedoucht worden.

4:

Hamsters eten voornamelijk appels en wortelen.

5:

Je moet een hond elke week wassen.

6:

Kittens kunnen ziek worden van koemelk, ze hebben speciale kittenmelk nodig.

$E.IEUWE /OGSTWEKEN 7:

Om het aquarium schoon te maken, kun je het beste chloor gebruiken.

8:

Een paard dat hinnikt, heeft meestal pijn.

9:

Om een pup zindelijk te maken, zul je het moeten straffen als hij binnen plast.

Promotiecampagne van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Kijk op www.naardemarkt.nl

1:

10: Harde brokjes zijn beter voor het gebit van je kat dan blikvoer. 1: niet waar, 2: waar, 3: waar, 4: niet waar, 5: niet waar, 6: waar, 7: niet waar, 8: niet waar, 9: niet waar, 10: waar

SMS en Win

!

TTijdens de herfstvakantie is het feest op de markt!! Doe mee met het gratis SMS-spel en win! SMS: MARKT <spatie> [PLAATSNAAM] naar 2020* *Je betaalt alleen je eigen SMS-kosten

12

Strategische focus

Promotiecampagne van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel

8x een sto boodschapp ere enfiets 3000x G GRATTIS sh shoop pp peen p n op p je je ei eig geen n markt!

4 oktober dierendag

Zet uw huisdier in ‘t zonnetje! Hoi hoi hooi Kijk eens wat ik kan!

Hooi is een basisbehoefte van veel grazers en knagers, en ook konijnen kunnen niet zonder een dagelijkse portie vezels. Wist u dat konijnen (maar ook knagers zoals bijvoorbeeld de cavia) die geen ruwvoer krijgen niet alleen spijsverterings-, maar ook tandproblemen kunnen krijgen?

Help de kattenvacht de winter door

Ruwvoer is vezelrijk voer dat ervoor zorgt dat de darmen optimaal blijven werken. Voorbeelden van ruwvoer zijn gras en hooi. Nadeel van gras is dat het in het voorjaar, als het vers en sappig is, diarree kan veroorzaken. En in het najaar zijn veel voedingsstoffen er weer uit verdwenen. Hooi is gedroogd gras. Gras dat in het voorjaar of de zomer is gemaaid, toen alle vitamientjes er nog in zaten. In gedroogde vorm geeft het niet de dunne ontlasting die gras wel kan veroorzaken, en is het supergezond en onmisbaar voor konijnen en bijvoorbeeld ook cavia’s. Konijnen en knagers die te weinig ruwvoer krijgen, kunnen last krijgen van doorgroeiende tanden. Hooi zorgt ervoor dat de tanden tijdens het eten afslijten. Naast ruwvoer hebben konijnen droogvoer nodig. Daarin zitten nuttige voedingsstoffen die hen helpen gezond te blijven. Om te voorkomen dat knagers zich gaan vervelen kunt u het droogvoer aanbieden in een zogenaamde voerbal. Dan moet het dier als het ware werken voor zijn voer, en heeft hij gezellig wat te doen. Droog- en ruwvoer voor alle soorten knagers en knabbelaars, maar ook voerballen, zijn te koop bij de dierenspeciaalzaak.

Tekst en foto’s: Janine Verschure

Elke dag dierendag. Dat zou mooi zijn. Maar aan de andere kant is het ook wel weer heel erg leuk om uw (huis)dier één dag per jaar extra in het zonnetje te zetten. Breng eens een bezoek aan de dierenspeciaalzaak om inspiratie op te doen voor een cadeautje waarmee u uw dier het echte dierendaggevoel geeft. Daar vindt u echt van alles om uw huisdier de dag van zijn (of haar) leven te bezorgen. ‘slimmeriken’. Zij vinden het geweldig om aan hun baas te laten zien wat ze allemaal Honden zijn dol op spelen. Een gezellige kunnen. Maar ook voor de luie hond die stoeipartij met een flostouw of een ander trekspeeltje. Als een dolle achter een balletje liever in zijn mandje ligt en die het helemaal geen punt vindt als zijn aanrennen, een hondenDe dierenspeciaalzaak. hersens lekker vakantie frisbee uit de lucht vangen, een apporteerspeeltje uit Uw dier verdient beslist houden, kunt u bij de dierenspeciaalzaak terecht het water halen; voor de een echte specialist voor een leuk cadeau. meeste honden staan deze Wat dacht u van een lekkere verantwoorde activiteiten garant voor dubbeldikke pret. hondensnack of uuuh…. een nieuw mandje? Voor honden die graag hun hersens eens laten kraken zijn bij de dierenspeciaalzaak speciale intelligentiespelletjes voor honden Wil je met me spelen? verkrijgbaar. Zeker voor honden die zo slim Spelen met uw kat is leuk. Voor u én uw zijn dat ze zich daadwerkelijk kunnen gaan kat. Als u meer met uw kat doet dan alleen vervelen, is het een waar genoegen om kijken hoe schattig hij op de vensterbank af en toe eens flink het koppie te moeten ligt, of hoe mooi hij kleurt bij het bankstel, gebruiken. Het is een feit dat er hondenrasbouwt u daadwerkelijk een band op met sen zijn die qua intelligentie op universitair hem of haar. En dat maakt het leven niveau zitten, en dat er ook viervoeters zijn voor allebei een stukje leuker. Wist u die blij zijn als ze de puppycursus met een bijvoorbeeld dat u een kat ook kunt leren diploma kunnen afsluiten. De border collie apporteren? Bij de dierenspeciaalzaak zijn en de Mechelse herder zijn voorbeelden van speelballetjes te koop waar katten dol op hondenrassen die thuishoren in de categorie zijn. Felgekleurde plastic balletjes met bellen

erin, of zachte balletjes met kattenkruid een voor katten onweerstaanbaar ruikend kruid. En wat dacht u van zo’n spannend speelgoedmuisje? Als de kat eenmaal door heeft dat het spel doorgaat wanneer hij ervoor zorgt dat het speeltje steeds bij u terugkomt, zal hij het balletje of muisje met plezier apporteren nadat hij het ‘gevangen’

heeft. Ook met het oog op het gewicht van uw kat is het verstandig ervoor te zorgen dat hij in beweging blijft. Daarvoor heeft de dierenspeciaalzaak een keur aan kattenspeeltjes op voorraad. En voor de kat die beweging genoeg heeft, kunt u bij de dierenspeciaalzaak terecht voor heerlijke kattenbedjes en oogverblindende krabpalen.

Een dikke hond is niet grappig Veel honden hoeven niet tot nauwelijks te werken voor de kost, ze worden op hun wenken bediend. Het leegeten van een goedgevuld etensbakje kost veel minder energie dan het jagen op een prooi. De relaxte levensstijl van sommige viervoeters heeft zowel voor- als nadelen. Ze hebben weliswaar een prima lui leventje, maar vaak onvoldoende lichaamsbeweging. En dan ligt het gevaar van overgewicht met alle bijbehorende risico’s op de loer.

Veel honden zijn gecastreerd. Dat is een goede zaak, maar houd er als eigenaar van een gecastreerde hond wel rekening mee Met de herfst voor de deur, staat de kat op het punt haar zomerjas te verruilen voor een dat de energiebehoefte voor het onderhoud warme wintervacht. Zeker katten die regelmatig buiten komen, ontwikkelen een vacht van zijn lichaam na de castratie afneemt. Hij wordt dus sneller dik! Overgewicht kan die hen beschermt tegen de winterse koude. leiden tot diabetes, maar ook het gevaar werk vindt, kunnen we u uit de droom helKatten die afkomstig zijn uit koude streken pen. Een sphynx produceert veel huidsmeer, (denk bijvoorbeeld aan de Noorse boskat en moet daarom wekelijks gewassen worof de Maine coon) hebben een jas die den. Maar natuurlijk heeft de eigenaar van bestaat uit een dekvacht, met daaronder een haarloze kat geen last van kattenharen een wollige ondervacht die zelfs bestand is in huis. Als u een langharige kat heeft moet tegen stevige vrieskou. Kortharige katten u behalve met haarverlies er ook rekening zonder ondervacht zullen beduidend meer mee houden dat u de kat regelmatig moet moeite hebben zich warm te houden dan deze halflangharige katten. Er zijn trouwens borstelen om het haar glanzend en klitloos te houden. Zeker als de vacht in het najaar ook kattenrassen die helemaal geen haar dikker wordt. Bij de dierenspeciaalzaak hebben. Een voorbeeld van een haarloos zijn kattenborstels in alle soorten en maten ras is de sphynx. Maar mocht u overwegen een haarloze kat aan te schaffen omdat u de te koop, waarmee u uw kat probleem- en vachtverzorging van een ‘normale’ kat teveel klitloos de winter door helpt.

voor huidproblemen of gewrichtsklachten ligt op de loer als uw dier te zwaar is. Een dikke hond is eigenlijk per definitie een ongezonde hond. Een moddervette hond is dus niet grappig, zo’n dier is zielig.

Light Simpelweg minder voer aanbieden lijkt de meest simpele (en goedkope) oplossing om ervoor te zorgen dat een huisdier afvalt. Toch houden veel baasjes dit al snel voor gezien omdat dit niet bepaald humeurbevorderend werkt! Een hongerige hond kan behoorlijk gaan bedelen en zeuren om voer. Bovendien is te snel afvallen erg ongezond, lijnen gaat veel gemakkelijker als het dier voer krijgt met een verminderd caloriegehalte. Bij de dierenspeciaalzaak zijn verschillende light- en dieetvoeders verkrijgbaar, waarmee u de hond zowel slank als gelukkig houdt.

Wist u dat… … In 1929 werd besloten dat op 4 oktober, de sterfdag van Sint Franciscus van Assisi, voortaan ‘Werelddierendag’ zou worden gevierd? … U een hond veel beter met een speciaal hondenspeeltje kunt laten spelen dan met een stok? Stokken kunnen splinteren, scherp zijn en de hondenbek beschadigen. … Het niet verstandig is een kitten te leren met mensenhanden te spelen? Koop liever kattenspeeltjes dan loopt u niet het risico dat hij als volwassen kat uw handen als prooi of kattenkrabpaal gebruikt. … Er bij de dierenspeciaalzaak ook speciale gezonde snacks voor konijnen en kleine knagers te koop zijn? Ideaal voor dierendag.

… Papegaaien het geweldig vinden als ze af en toe een nieuw speeltje krijgen? Speelgoed dat altijd in de kooi aanwezig is, gaat op den duur vervelen. Daarom is het verstandig de speeltjes regelmatig te ‘verversen’. … Een konijn geen knaagdier is, maar een haasachtige?


Het HBD weet wat er speelt

Het bestuur van het HBD wordt gevormd door organisaties die opkomen voor de belangen van de ondernemers en de medewerkers in de detailhandel. De commissies van het HBD bestaan uit ondernemers en medewerkers uit de detailhandel. Daardoor weten we binnen het HBD als geen ander wat er speelt in de sector. Om de activiteiten van het HBD goed aan te laten sluiten op de wensen en behoeften die in de sector leven, heeft het HBD bovendien de volgende instrumenten tot zijn beschikking:

Themadiscussie Het Algemeen Bestuur heeft de kernthemaâ&#x20AC;&#x2122;s vastgesteld waarover u in deze brochure leest. Het bestuur kan themadiscussies organiseren waarvoor deskundigen uit de detailhandel maar ook maatschappelijke organisaties en belanghebbenden worden uitgenodigd om per thema de actuele ontwikkelingen te bespreken.

Ondernemerspanel Het HBD vraagt vier keer per jaar een representatieve groep ondernemingen naar de problemen waarvoor zij zich gesteld zien, wat de mogelijke oplossingen zijn en welke taken zij daarin zien voor het HBD.

Draagvlakonderzoek Voortuitlopend op het draagvlakonderzoek dat de Wet PBO voorschrijft, houdt het HBD sinds 2007 een eigen draagvlakonderzoek, waarin ondernemers hun oordeel geven over de meerwaarde van de activiteiten van het HBD.

Marktonderzoek Bij de ontwikkeling van nieuwe producten laten we de toekomstige gebruikers meedenken. Zij kunnen hun wensen uiten, ontwerpen testen en hun ervaringen doorgeven. Ook na introductie van een nieuwe product blijven we het gebruik en de ervaringen volgen.

Eigen buitendienst Het HBD beschikt over een team van deskundig adviseurs die ondernemersverengingen bijstaan op het gebied van veiligheid en criminaliteitsbestrijding danwel ruimtelijke ordeningsvraagstukken. De kennis en ervaring die de adviseurs opdoen, delen zij met alle andere collegaâ&#x20AC;&#x2122;s binnen het HBD.

Infodesk Per maand bellen meer dan 300 ondernemers en winkelmedewerkers de HBD-infodesk. De vragen geven een goed beeld van de actuele problemen in de detailhandel.

Strategische focus

13


Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel maakt zich sterk voor een gezonde detailhandel waarin het goed ondernemen en werken is. Het HBD werkt dus voor de 109.000 winkels, 20.000 ambulante handelaren en 13.000 webwinkels in Nederland. Het totaal aantal ondernemers is ongeveer 120.000 die gezamenlijk een omzet halen van â&#x201A;Ź 84 miljard per jaar. In de detailhandel werken ruim 770.000 mensen.

In het HBD werken samen: MKB Nederland Raad Nederlandse Detailhandel Centrale Vereniging Ambulante Handel FNV Bondgenoten CNV Dienstenbond Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nieuwe Parklaan 72-74 Postbus 90703 2509 LS DEN HAAG t. (070) 338 56 00 f. (070) 338 57 11 e. info@hbd.nl infodesk: (070) 338 56 66 Actuele informatie over de detailhandel in Nederland en de HBD-projecten: www.hbd.nl

14

Strategische focus


Het HBD maakt zich sterk voor een gezonde detailhandel waarin het goed ondernemen en werken is. Het HBD houdt zich onder andere bezig met de bestrijding van winkelcriminaliteit, werkt aan de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden, zorgt voor voldoende en goed opgeleid personeel en stimuleert innovatie en duurzaamheid. Het HBD is bovendien het kenniscentrum voor de detailhandel.

T (070) 338 56 66 F (070) 338 57 11 E info.hbd.nl I www.hbd.nl

HBD/2010/0.5

Hoofdbedrijfschap Detailhandel Postbus 90703 2509 LS Den Haag www.hbd.nl

Hbd strategische focus 2010  
Advertisement