Page 1

BUDAPESTI*KÉZILABDA*SZÖVETSÉG* 1053%Budapest%Curia%u.%3.%Telefon%(1)%266;8029%% email:%iroda.kezi@handballbudapest.hu% www.handballbudapest.hu%

% * * % % %

BUDAPEST*FELNŐTT,*JUNIOR*és*IFJÚSÁGI* * KÉZILABDA*BAJNOKSÁG* * 2013/2014.*ÉVI* * VERSENYKIÍRÁSA* %

% % % % % % % % % % % % % % % % % % Jóváhagyta%a%BKSZ%Elnöksége%2013.%05.30.;i%határozatával


1.**A*BAJNOKSÁG*RENDEZŐJE*LEBONYOLÍTÓI* % A% bajnokságot% a% Budapesti% Kézilabda% Szövetség% (továbbiakban% rendező),% illetve% az% általa% a% megbízott% szervezet,% vállalkozás,% (továbbiakban% lebonyolító)% rendezik% és% bonyolítják% le.% A% Versenykiírástól% való% esetleges% eltérések% tárgyában% a% BKSZ.% Versenyalbizottsága% dönt,% és% döntésével% szemben% jogorvoslati% lehetőség%nincs.%% % 2.*A*BAJNOKSÁG*CÉLJA* % A% budapesti% és% megyei% II.% kézilabda% csapatok% rendszeres% és% tervszerű% versenyeztetése,% egységes% bajnoki% rendszer%alapján,%alkalmat%teremteni%a%csapatoknak,%hogy%felkészültségüket%bizonyítva%magasabb%osztályba% kerüljenek.% Az% elért% eredmények% alapján% a% bajnokságok% csoportgyőztesének% és% helyezettjeinek% megállapítása%és%a%kieső%csapatok%eldöntése.%A%mérkőzések%nézőinek%kulturált%szórakoztatása,%sportágunk% népszerűsítése.%A%bajnokság%a%Sporttörvény%31.%§.%(1)%bekezdés%szerint%amatőr%versenyrendszernek%minősül.% % 3.*A*BAJNOSKÁG*HELYE*ÉS*IDELYE* % A% mérkőzéseket% teremben% kell% lejátszani,% szabad% vagy% munkaszüneti% napon.% Közös% megegyezéssel% hétköznap% is% rendezhető% mérkőzés,% a% fentiek% figyelembe% vételével.% Az% adott% forduló% mérkőzéseit% a% kiírt% játéknappal% bezárólag% le% kell% játszani..A% legkorábbi% kezdési% idő% 09:00% óra,% munkanapokon% 17:00% óra,% a% legkésőbbi%kezdési%idő%19:00%óra%kivéve,%ha%a%két%csapat%más%időpontban%állapodik%meg.* % A%bajnokság%ideje:%% % 2013.*szeptember*15.*–*2014.*május*25.* Játéknapok:% Őszi%fordulók:% %%%%2013.%szeptember% 15,%22,%29,% % 2013.%október% 06,%13,%20,%27,%%% % 2013.%november% 10,%17,%24,% % 2013.%december% 01,%% % Tavaszi%fordulók:% % 2014.%március% 02,%09,%16,%23,% % 2014.%április% 06,%13,%20,%27,%% % 2014.%május% 04,%11,%25.%% % 4.**A*BAJNOSKÁG*RÉSZTVEVŐI* * 4.1.*Csoportok:* A%2012;2013.%évi%bajnokságban%elért%helyezések%szerint%a%csapatokat%a%Budapesti%Kézilabda%Szövetség% Versenyalbizottsága%a%jelentkező%csapatok%figyelembe%vételével%lehetőség%szerint%12%csapatos%csoportba% osztja:* * Bp.*I.*o.:* 12%csapat%% (Az$esetlegesen$kieső$NB$II$1$es$csapat$és$a$2012/2013$évi$Budapest$$ $ $ $ $ $ Bajnokság$helyezési$sorrendje$szerint).% BP*I/A.*o.:*** 12%csapat% (A$2012/2013$évi$Budapest$Bajnokság$helyezési$sorrendje$szerint).$ % *BP*I*/B.*o.:* *Az$összes$többi$nevező$csapat.% % Amennyiben%a%jogot%szerzett%csapatok%közül%valamelyik%nem%vállalja%az%indulást,%feljutást,%abban%az%esetben% az%üres%hely(ek)%betöltését%illetően%a%Budapesti%Kézilabda%Szövetség%Versenyalbizottsága%dönt.% % *


4.2.*Korosztályok:* % % Felnőtt%(férfi,%női):% % % kortól%függetlenül%bárki%szerepeltethető% % Junior%fiúk:% % % % 1993.%január%1.;e%után%születettek%részére% % Junior%leányok:%% % % 1994.%január%1.;e%után%születettek%részére%% % Ifjúsági%fiúk:% % % % 1995.%január%1.;e%után%születettek%részére% % Ifjúsági%leányok:% % % 1996.%január%1.;e%után%születettek%részére%% * * 5.*A*BAJNOKSÁG*LEBONYOLÍTÁSA,*HELYEZÉSEK*ELDÖNTÉSE* % 5.1.**A*bajnokság*lebonyolítása:* A%csapatok%minden%csoportban%pályaválasztói%joggal,%körmérkőzéses%rendszerben%játszanak%oda;visszavágó% alapon% lehetőség% szerint% 11+11=22% mérkőzés% a% tizenkettes% sorsolási% tábla% szerint.% A% tavaszi% fordulók% mérkőzései%az%eredeti%sorsolás%szerinti%első%fordulóval%kezdődnek.%Amennyiben%több%vagy%kevesebb%csapat% kerül% besorolásra,% mint% 12% egy% csoportban% a% mérkőzések% sorsolásakor% a% lebonyolító% tájékoztatást% ad% a% lebonyolítás%változtatásáról%és%rendjéről!* % 5.2.*A*helyezések*eldöntése:* A%helyezések%eldöntése%A%Kézilabdázás%Szabálykönyve%Bajnoki%Rendszabályok%13.%szabálya%szerint%történik,% azzal%az%eltéréssel,%hogy%a%2.%§.%b,%pontja%az%alábbiak%szerint%módosul:%ha%két%vagy%több%csapatnak%azonos%a% pontszáma,%a%sorrendet%az%egymás%közötti%mérkőzés(ek)%eredménye(i)%döntik%el.% % A%BP.%I.%o.%% győztese%jogot%szerez%a%2014;2015.%évi%NB%II.%osztályában%való%szereplésre%(csak$a$budapesti$ sportszervezetekre$vonatkozóan)$ A%BP.%I.%o.%% 11.%;%12.%(vagy$utolsó$kettő)%helyezettjei%kiesnek%a%Bp.%I/A.%osztályba.% A%Bp.%I/A.%o.%%%%% 1.%–%2.%helyezettjei%feljutnak%a%Bp.%I.%osztályba% A%BP.%I/A.%o.%% 11.%;%12.%(vagy$utolsó$kettő)%helyezettjei%kiesnek%a%Bp.%I/B%osztályba.% A%Bp.%I/B.%o.%%%%% 1.%–%2.%helyezettjei%(ha$a$csoport$létszáma$9$vagy$annál$kevesebb,$akkor$$ csak$az$1.,$ha$10$vagy$annál$több$csapat,$akkor$a$2.$helyezett$is)%feljut(nak)%a%Bp.%I/A.%o.%;ba.% % 5.3.*Várakozási*idő* * A*Budapest*Bajnokságokban*várakozási*idő*nincs!* * Abban$az$esetben$sem,$ha$az$ellenfél$esetleg$egy$nem$budapesti$székhellyel$rendelkező$sportszervezet$ csapat!$ % 5.4.*Ki*nem*állás*büntetése* Ha%egy%csapat%a%mérkőzésre%nem%áll%ki,%akkor%az%első%és%a%második%–%két%nem%egymást%követő%–%alkalommal% 2;2%(kettő%–%kettő)%büntetőpont%kerül%levonásra.%A%verseny%lebonyolítója%a%mérkőzés%2%(kettő)%pontját%10:0% eredménnyel%igazolja,%s%szerepelteti%a%nyilvántartásokban%a%vétlen%csapat%javára.%% Két% egymást% követő,% vagy% három% nem% sorozatban% történő% ki% nem% állás% esetén% a% csapatot% töröljük% a% bajnokságból.% % Ha% egy% csapat% nem% áll% ki% a% fentieken% túlmenően% a% 6.2.% pont% szerint% befizetett% letétet% nem% kapja% vissza% a% bajnokság% végén,% a% rendező% és% a% lebonyolító% azt% az% elmaradt% mérkőzésekkel% kapcsolatos% költségeire% fordítja.% % %

3


6.**NEVEZÉS,*SORSOLÁS,*MÉRKŐZÉSEK*BEJELENTÉSE* % 6.1.*A*bajnokság*nevezési*és*részvételi*feltételei:* A% bajnokságban% való% indulásra,% nevezhet% minden% olyan% sportszervezet,% a% Nemzeti% Bajnokságban% és% a% Budapest% Bajnokságban% a% 2012;2013.% évi% eredményei% alapján,% amely% erre% jogot% szerzett% és% megfelel% az% alábbi%feltételeknek:%

*

6.1.1.%%

Tagja%a%Magyar%Kézilabda%Szövetségnek%a%Budapesti%Kézilabda%Szövetségen%keresztül,%mely% a% tagsággal,% annak% nyilvántartásával% és% a% tagdíjak% beszedésével% megbízott% területileg% illetékes%Szakszövetség.%

6.1.2.%

Az%a%sportszervezet,%amelynek%alaptevékenysége%a%sporttevékenység%szervezése,%valamint%a% sporttevékenység%feltételeinek%megteremtése.%Sportvállalkozásnak%30%napnál%nem%régebbi% cégkivonatot,% egyéb% sportszervezetnek% 30% napnál% nem% régebbi% kivonatot% kell% a% nevezési% határidőig%bemutatni,%másolatban%mellékelni.%

6.1.3.%%

A%nevezési%határidő%lejártakor%nincs%90%napnál%régebben%lejárt%köztartozása%/STV.%32.§.%(1)/% és%e%tényeket%igazolja%(NAV$nullás$igazolás).%Amennyiben%a%sportszervezet%szerepel%a%NAV% köztartozásmentes%adózói%adatbázisában%akkor%erről%a%tényről%a%nevezési%lap%beküldésével% egyidejűleg%a%sportszervezet%hivatalos%képviselőjének%teljes%bizonyító%erejű%magánokiratban% kell% nyilatkoznia.% A% rendező% vagy% megbízása% alapján% a% lebonyolító% a% sportszervezet% által% benyújtott% okiratban% szereplő% tények% hitelességét% a% NAV% elektronikus% adatbázisában% ellenőrzi.% Amennyiben% az% ellenőrzés% során% megállapításra% kerül,% hogy% a% sportszervezet% mégsem% szerepel% a% NAV% nyilvántartásában,% akkor% a% rendező% vagy% megbízása% alapján% a% lebonyolító% által% kiadott% hiánypótlási% felhívás% alapján% a% sportszervezet% köteles% a% NAV% által% kiállított%dokumentumot%csatolni.%%

6.1.4.%%

Ha% a% sportszervezet% 6.1.2.% bekezdés% szerinti% köztartozása% a% bajnokság% alatt% keletkezik,% a% sportszervezetet%a%bajnokságból%ki%kell%zárni.%

6.1.5.%%

Nem%vehet%részt%a%bajnokságban%a%6.1.2.%bekezdésben%foglalt%esetben%túlmenően:% l Az% a% sportszervezet,% amellyel% szemben% a% CSTV.% szerint% csőd;% vagy% felszámolási% eljárás% van%folyamatban.% l Az% a% sportszervezet,% amely% elhatározta% feloszlását,% illetve% amellyel% szemben% az% ügyészség%a%sportszervezet%(sportegyesület)%feloszlására%irányuló%kérelmet%nyújtott%be% a%bírósághoz.%

6.1.6.%%

Rendezte% éves% tagsági% díját% (2013.$ évi$ tagdíj$ 30.000,1Ft$ TAM)% és% ezt% az% átutalás% tényét% igazoló% bankkivonat% hiteles% másolatával% vagy% a% befizetést% igazoló% pénztárbizonylat% hiteles% másolatával%igazolja.%

6.1.7.%%

Nem%budapesti%székhellyel%rendelkező%sportszervezetek%nevezése%esetén%–%tagdíj%helyett%–% részvételi;regisztrációs% díjat% kötelesek% fizetni,% melynek% mértéke% a% mindenkori% BKSZ.% tagdíj% (6.1.6.%pont%szerinti)%összegével%egyezik%meg!%

6.1.8.%%

Saját% vagy% bérelt% kézilabda% teremmel,% sportcsarnokkal% rendelkezik,% annak% érvényes% pályahitelesítésének%másolatát%csatolja%nevezéséhez.%

6.1.9.%%

A%nevező%sportszervezet%magára%nézve%kötelezően%elfogadja%a%BKSZ.%minden%szabályzatát%és% rendelkezéseit,%valamint%e%versenykiírás%feltételeit%és%rendelkezéseit.% *

4


6.2.*Nevezési*határidő:% % %

A%nevezési%lapot%(1.sz.$melléklet)$a%részvételi%jogosultságot%szerzett%Sportszervezetnek% 2013.*augusztus*6ján*(kedd)*16:00%óráig*

% kell,%a%Budapesti%Kézilabda%Szövetség%Versenyalbizottságához%eljuttatni%(1053$Budapest,$Curia$u.$3).$$ % Az%e;mailen%küldött%nevezés%nem%tekinthető%érvényes%dokumentumnak,%az%eredetit%kell%postán%megküldeni% úgy,%hogy%kétség,%vagy%vita%esetén%a%nevező%sportszervezetnek%kell%bizonyítania,%hogy%nevezését%a%kijelölt% határidőn%belül%a%postán%feladta,%vagy%személyesen%leadta.% % Azok% az% egyesületek,% akik% a% nevezési% határidőig% nem% jutatták% el% nevezésüket% és/vagy% befizetési% határidőt% elmulasztották% 10.000,j* (tízezer)% Ft% azonnal% fizetendő% késedelmi% díj% megfizetése% esetén% vehetnek% részt% a% bajnokságban.% A% fenti% díjat% a% Budapesti% Kézilabda% Szövetség% pénztárában% (kedd;csütörtök% 14.00% és% 17.00% között)%kell%befizetni.%% % Hét%munkanapon%túli%késés%esetén,%a%sportszervezet%elveszti%az%eredményei%alapján%őt%megillető%besorolási% lehetőségét,% és% a% Versenybizottság% alacsonyabb% osztályba% is% besorolhatja% a% jelentkezések% figyelembe% vételével!% % 6.3.*Nevezési*díj:* A% Bajnokság% lebonyolításához% szükséges% nevezési% díj% 45.000,jFt% azaz% (negyvenötezer% forint)% Tárgyi* Adómentes,%mely%összeget%a%nevezési%lap%leadásával%egyidejűleg%kell%a%BKSZ%pénztárába%vagy%a%az%OTP%Bank% Zrt.%–nél%vezetett%11705008;20462381;00000000%sz%számlára%nevezés%és%az%osztály%megjelölésével%befizetni% (átutalni).%% % 6.4.*Letét:* Nevezéssel% egyidejűleg% 25.000,j* azaz% huszonötezer% forint,% (ÁFA$ körön$ kívüli)% letétet% kell% a% Budapesti% Kézilabda%Szövetséghez%befizetni,%mely%összeget%a%csapat%a%bajnokság%végén%abban%az%esetben%visszakap,%ha% valamennyi% mérkőzésen% részt% vett% (nem$ volt$ ki$ nem$ állása)% és% nincs% tartozása% a% Budapesti% Kézilabda% Szövetséggel%szemben.% * 6.5.*Sorsolás:* A%sorsolás%valamennyi%csoport%részére% % 2013.*augusztus*13ján*(kedden)%16.30%óra,* * a%Versenyszabályok%9.%szabály%5.§.%előírtak%figyelembe%vételével.% % 6.5.*Mérkőzés*bejelentés:* A% pályaválasztó% egyesületek% kötelesek% valamennyi% bajnoki% mérkőzésük% időpontját% elektronikus% úton% (emailben)$bejelenteni%az%őszi%illetve%a%tavaszi%idényt%megelőző%időpont%bejelentési%határnapjáig.%% % A%bejelentés%elektronikus%levélcíme:% % iroda.kezi@handballbudapest.hu% % A%bejelentési%napok%és%időpontok%valamennyi%osztály%és%csapat%részére:% Őszi:% 2013.%augusztus% 22.%(csütörtök)% 16.00%óra% Tavaszi% 2014.%február% % 13.%(csütörtök)% 16.00%óra%

5


% 7.*JÁTÉKJOGOSULTSÁG,*REGISZTRÁCIÓ,*JÁTÉKENGEDÉLY*IDŐKÉRÉS* % A%Budapesti%Kézilabda%Szövetség%által%2013/2014.%bajnoki%évben%rendezett%Budapesti%Bajnokság%valamennyi% osztályában% az% a% játékos% kaphat% játékengedélyt% és% regisztrációs% kártyát,% aki% az% adott% bajnoki% osztályban% játékra% jogosult% sportszervezet% tagja,% ezt% bejegyezték% a% Kézilabda% Igazolványába% és% sportszervezetének% a% Magyar%Kézilabda%Szövetséggel%és%a%Budapesti%Kézilabda%Szövetséggel%szemben%nincs%tartozása.%% % 7.1.*A*játékengedélyek*kiadása:* A% játékengedély% kiadásának% díja:% 1.500,j* (egyezerötszáz)$ Ft,% (ami$ ÁFA1t$ tartalmaz),% mely% összeget% a% Budapesti% Kézilabda% Szövetség% pénztárába% kell% befizetni,% vagy% előre% átutalni% a% BKSZ% OTP% Bank% Zrt.% –nél% vezetett% 11705008;20462381;00000000% sz% számlára,% és% az% átutalás% tényét% igazoló% bankszámla% kivonatot,% vagy%hiteles%másolatát%bemutatni%vagy%csatolni%az%engedély%megkérésekor.% % 7.2.*Regisztrációs*kártya:* A% Budapesti% Kézilabda% Szövetségnél% kiváltandó% regisztrációs% kártya% díja% 1.000,j(egyezer)Ft% % +% ÁFA% mely% összeget%a%Budapesti%Kézilabda%Szövetség%pénztárába%kell%befizetni,%vagy%előre%átutalni%a%BKSZ%OTP%Bank%Zrt.% –nél% vezetett% 11705008;20462381;00000000% sz% számlára,% és% az% átutalás% tényét% igazoló% bankszámla% kivonatot,%vagy%hiteles%másolatát%bemutatni%vagy%csatolni%a%kártya%igénylésekor.% % A%regisztrációs%kártyák%kiállításának%ideje%1%hét,%mely%a%kártya%kiállítási%díjának%befizetése%és%a%szabályosan% kitöltött%3.sz.$melléklet%szerinti%igénylőlap%leadása%érkeztetése,%és%az%elkészült%kártya%átadása%közötti%idő.% % Azonnali% kártya% kiadására% kizárólag% indokolt% esetben% sürgősségi% díj% megfizetése% mellett% van% lehetőség.% A% sürgősséggel% való% elkészítés% díja% 500,jFt$ (ötszáz)+% ÁFA% mely% a% kártyadíjon% felül% a% kártya% kiállítása% és% a% kérelem%benyújtása%előtt%fizetendő%be%a%BKSZ%házipénztárába.% % Egy% sportolónak% egy% sportágban% csak% egy% regisztrációs% kártya% adható% ki.% A% regisztrációs% kártya% és% játékengedély% kiadását% meg% kell% tagadni,% ha% annak% kiadása% jogszabályba,% illetve% a% szakszövetség% belső% szabályzatába%ütközik,%illetve%ha%a%sportoló%valótlan%adat%igazolását%kéri.%Bajnoki%mérkőzésen%csak%a%2013.% július%1.;e%után%kiváltott%és%„2013/2014.%évi%bajnokság”%felirattal%rendelkező%regisztrációs%kártya%érvényes.% % 7.3.*Egyéb*játékengedélyek:* 7.3.1.%Amennyiben%egy%játékos%az%adott%bajnoki%évben%átigazolását%követően%második%játékengedélyt%kér,% annak%díja%szintén%1.500,j%(egyezerötszáz)$Ft,%(ami$ÁFA1t$tartalmaz).% Egy%játékos%a%Budapesti%Bajnokságban%maximum%két%alkalommal%kérhet%játékengedélyt%(kivétel%a%jogutód% nélkül%megszűnő%sportszervezet%kézilabdázója).%% % 7.3.2.%A%Budapest%Bajnokságokban%2014.%március%13;ig%bezárólag%lehet%játékengedélyt%kérni%ill.%kiadni,%ezt% követően% a% lebonyolító% csak% a% kérelmet% benyújtó% sportszervezethez% 2013.% szeptember% 01;ig% leigazolt,% de% játékengedéllyel%nem%rendelkező,%valamint%a%2013.%december%31.;ig%leigazolt%fiúk%esetében%a%1993.%január% 1.;én%míg%leányok%esetében%az%1994.%január%1;én%és%utána%született%játékos%részére%ad%ki%játékengedélyt.% % 7.3.3.% A% játékengedélyeket% a% sportoló% kérelmére% a% Kézilabda% Igazolványok,% valamint% a% 2.$ számú% melléklet% szerinti%adatlap%leadása%után%adja%ki%a%lebonyolító%hivatalos%szövetségi%napon.% % A%játékengedély%kiadása%csak%a%2013/2014.%bajnoki%évre%érvényes%regisztrációs%kártya%bemutatása,%valamint% a%BKSZ.%Közgyűlési%határozata%alapján%meghatározott%mértékű%kötelező%sportbiztosítási%díj%befizetése%után% lehetséges!% Minden% esetben% előbb% a% regisztrációs% kártyát% kell% elkészíttetni,% rendezni% a% kötelező% sportbiztosítás%díját%és%ez%után%kérhető%részére%játékengedély!%

6


7.3.4.% Amennyiben% bajnoki% mérkőzésen% valamelyik% játékos% nem% rendelkezik% a% Budapesti% Kézilabda% Szövetség% által% kiadott% játékengedéllyel,% valamint% érvényes% regisztrációs% kártyával% és% szerepel% a% versenyjegyzőkönyvben,% akkor% a% mérkőzés% eredményét% a% lebonyolító% illetve% a% Versenybizottság% minden% esetben% hivatalból% megsemmisíti% és% a% mérkőzés% két% pontját% –% számára% előnyösebb% –% a% játéktéren% elért% gólkülönbséggel%vagy%10:0%gólkülönbséggel%a%vétlen%csapat%javára%igazolja.% Írásban% rögzített% fizetési% határidőt% meghaladó% tartozás% esetén% a% Versenyalbizottság% a% sportszervezet% bajnokságban% való% részvételi% jogát% felfüggeszti,% és% ennek% időtartamára% kisorsolt% bajnoki% mérkőzés(ek)% két% pontját%10:0%gólkülönbséggel%az%ellenfél%javára%igazolja.% % 7.4.*Kettős;%játékengedély%a%BKSZ%által%rendezett%bajnokságokban%nem%érvényes!* % 7.5.*Regisztrációs%kártya%és%Játékengedély%nélkül%nem%lehet%szerepelni.* % 7.6.*A%BKSZ%által%rendezett%bajnokságokban%nem%érvényes%az%MKSZ%vagy%más%megyei%Kézilabda%Szövetség% által%kiadott%játékengedély.% % 7.7*Bajnoki%mérkőzéseken%egy%csapat%három%alkalommal%kérhet%időt%%(Kézilabdázás%Játékszabályai%2012.% 2:10%pontja%szerint)%% * 8.*JÁTÉKOSOK*SZEREPELTETÉSE* % 8.*1.%Minden%Budapest%Bajnoki%felnőtt,%junior%és%ifjúsági%mérkőzésen%16%játékos%szerepeltethető.% % 8.2.*Nem%magyar%állampolgárságú%játékos%szerepeltetése:* A% Budapest% Bajnokság% osztályaiban% bajnoki% mérkőzéseire,% EU% tagországon% kívüli% kettő,% nem% magyar% állampolgárságú%játékos%nevezhető.% Nem% magyar% állampolgárságú% és% az% EU% tagországon% belüli% játékos% játékengedélye% egy% bajnoki% évre% szól,% illetéke%25.000,j*(huszonötezer)Ft,*mely%ÁFA;t%tartalmaz.*% 18.% év% betöltéséig% a% nem% magyar% állampolgárságú% játékos% és% az% egyetemi% vagy% főiskolai% tanulmányait% nappali% tagozaton% végző% nem% magyar% állampolgárságú% hallgató,% amennyiben% az% adott% oktatási% intézmény% csapatához% kér% játékengedélyt,% a% Budapesti% Kézilabda% Szövetségnél% kiváltandó% regisztrációs% kártya% díját% fizeti.% % 8.3.*Második%csapatok%versenyeztetésének%szabályai:* 8.3.1.% A% Magyar% Nemzeti% Bajnokság% osztályaiban% (NB.$ I.,$ NB$ I/B.,$ NB.II.)% versenyző% azon% sportszervezetek% csapatai% melyek% a% Bp.% bajnokság% osztályában% (osztályaiban)% indítanak% u.n.% „második* csapatot”% egy% mérkőzésen% maximum* 2% (kettő)% az% NB.js% bajnokságban% felnőtt% játékengedéllyel% rendelkező% (Kézilabda$ Igazolványába$ bejegyzett)% és% maximum* 2% (kettő)% a% NB.js* junior% csapataiban% az% MKSZ% hivatalos% oldalain% lekérdezhető% és% közzétett)% játékost% szerepeltethetnek% mérkőzésenként,% a% 16% játékos% között,% aki% rendelkezik% a% BKSZ.% 2013/2014;as% bajnokságra%érvényes%játékengedélyével.% % 8.3.2.% A% Budapest% Bajnokság% osztályaiban% (Bp.$ I.$ Bp.$ I/A.$ és$ Bp.$ I/B.)% induló% csapatok% játékosai% számára% átjátszási% lehetőség% csak% 3% három% játékos% számára% megengedett.% Az% érintett% játékosok% nevét%a%bajnokság%első%fordulója%előtti%utolsó%szövetségi%napon%a%lebonyolítónak%írásban%le%kell%adni.% A% lebonyolító% által% érkeztetett% és% engedélyezett% eredeti% példányt% a% csapatvezetőnek% valamennyi% mérkőzésen%a%kézilabda%igazolványokkal%együtt%át%kell%adni%a%játékvezetők%részére.%% * 8.3.3.%A%Budapest%Bajnokság%osztályaiban%(Bp.$I.$Bp.$I/A.$és$Bp.$I/B.)%induló%sportszervezetek%I.%–%II.%–% III.%csapatai%,%ha%azonos%osztályban%szerepelnek%átjátszásra%nincs%lehetőségük.% %

7


* * 9.*A*CSAPATOK*DÍJAZÁSA* % % A%bajnokság%1;3.%helyezett%csapatai%érem%(20%fő)%és%oklevéldíjazásban%részesülnek.%% % % 10.*KÖLTSÉGEK* % * 10.1*A%mérkőzések%rendezési%költségeit%a%pályaválasztó%sportszervezetek%viselik.%% %

%

A%mérkőzések%rendezési%költségei:% • Terembérlet%és%kapcsolódó%költségei,% • A%játékvezetők%költségei%(MKSZ.$Elnökségének$hatályos$döntése$szerinti)%

% * 10.2.*A%vendégcsapatokat%részvételük%költségei%terhelik.% % 11.*ÓVÁS*FELLEBBEZÉS* % 11.1.*Óvás*

Az%óvással%kapcsolatos%rendelkezéseket,%tudnivalókat%A%Kézilabdázás%Szabálykönyve%%Bajnoki%Rendszabályok% 12.%szabály%2.§.;a%tartalmazza,% % Óvási*díj:*40.000,j*(negyvenezer)$Ft% % mely%összeget%a%Budapesti%Kézilabda%Szövetség%pénztárában%kell%„Óvás”%megjelöléssel%befizetni,%vagy%a% Szövetség%OTP%Bank%Zrt;nél%vezetett%11705008;20462381;00000000%sz%számlájára%a%határidőig%átutalni.% Banki%átutalás%esetén%a%BKSZ%számláján%történő%megjelenés%dátuma%–%és%nem%az%utalás%elindításának% dátuma%minősül%a%díj%megfizetési%napjának.%A%befizetést%igazoló%bizonylat%másolatát%az%óváshoz%mellékelni% kell.%Az%óvási%díj%visszafizetése%„A%kézilabdázás%szabálykönyve”%12.%szabály%3.§.%h.%pontja%előírásai%szerint.% % 11.2.*Fellebbezés:* Az% elsőfokú% óvási% ügyben% hozott% döntés% és% a% lebonyolító% határozata% ellen% fellebbezéssel% lehet% élni% a% lebonyolítónál% szóban,% közvetlenül% a% határozat% kihirdetése% után% vagy% írásban% a% kézhezvételtől% számított% 8% (nyolc)%naptári%napon%belül.%A%fellebbezést%a%BKSZ%Elnökségének%kell%címezni.% % Fellebbezési*díj:*50.000.j(ötvenezer)*Ft* % mely%összeget%a%Budapesti%Kézilabda%Szövetség%pénztárába%%kell%„Fellebbezés”%megjelöléssel%befizetni%vagy% a% Szövetség% OTP% Bank% Zrt;nél% vezetett% 11705008;20462381;00000000% sz% számlájára% a% határidőig% átutalni.% Banki% átutalás% esetén% a% BKSZ% számláján% történő% megjelenés% dátuma% –% és% nem% az% utalás% elindításának% dátuma% minősül% a% díj% megfizetési% napjának.% A% fellebbezéshez% csatolni% kell% a% befizetést% igazoló% bizonylat% másolatát.% % * *

8


12.*ÁLTALÁNOS*RENDELKEZÉSEK* 12.1.*Átjelentés:* Indokolt% esetben,% a% sportszervezet% írásban% kérheti% a% mérkőzés% helyének,% időpontjának% megváltoztatását,% átjelentését% a% lebonyolítónál,% legalább% 8% (nyolc)% naptári% nappal% a% mérkőzés% hivatalosan% bejelentett% időpontja%előtt.%A%beadványon%szerepelnie%kell%az%ellenfél%beleegyező%vagy%elutasító%nyilatkozatának.%% % A% kérelemmel% egyidejűleg% 10.000,j% (tízezer)% Ft% +% ÁFA% átjelentési% díjat% kell% befizetni% Budapesti% Kézilabda% Szövetség% pénztárába% „Átjelentés”% megjelöléssel,% vagy% a% Szövetség% OTP% Bank% Zrt;nél% vezetett% 11705008; 20462381;00000000%sz%számlájára%átutalni.% % A%kiírt%időpont%előtt%7%(hét)%naptári%napon%belül%benyújtott%változtatásért%kétszeres,%72%(hetvenkettő)%órán% belül%beadott%változtatásért%háromszoros%átjelentési%díjat%kell%fizetni.% Az% átjelentési% kérelemhez% mellékelni% kell% a% befizetést% igazoló% bizonylat% másolatát,% ennek% hiányában% a% kérelem% nem% fogadható% el,% érdemben% nem% tárgyalható.% A% benyújtott% kérelemről% a% lebonyolító% dönt,% és% erről%az%érdekelteket%írásban%(elektronikus%levélben)%értesíti.% % 12.2.*Fegyelmi*eljárás:* A% BKSZ% által% rendezett% bajnoki% mérkőzéseken% az% a% játékos,% vagy% hivatalos% személy,% akivel% szemben% a% mérkőzés% játékvezetői% írásos% jelentést% tettek% (feljelentettek),% a% mérkőzést% követő% csütörtöki% napon% 16.00% órakor%köteles%fegyelmi%tárgyalásra%a%BKSZ%Fegyelmi%Albizottsága%előtt%Kézilabda%Igazolványával%–%ha%edző,% Edzői% Igazolványával% –% és% a% mérkőzés% után% elkészített% játékvezetői% jelentés% saját% példányával% együtt% megjelenni!%% % Amennyiben% az% érintett% személy% (játékos,% hivatalos% személy)% személyes% megjelenésének% akadálya% van% képviselője% (meghatalmazottja)% útján% képviseltetheti% magát% a% fegyelmi% tárgyaláson.% A% képviselőnek% (meghatalmazottnak)% rendelkeznie% kell% az% érintett% személy% (általános,% vagy% csak% erre% az% ügyre% szóló% meghatalmazásával),%melynek%hiánya,%vagy%alaki%megfelelősségének%hiányában%nem%képviselhetik%az%eljárás% alá%vont%személyt.%% % A% fentiek% szerint% kizárt% és% feljelentett% játékos% automatikusan% elveszti% játékjogát,% illetve% a% kizárt% hivatalos% személy%hivatalos%közreműködési%jogát%mindaddig,%amíg%ügyében%a%BKSZ%Fegyelmi%Albizottsága%határozatot% nem%hoz.% % Amennyiben%kizárt%és%feljelentett%játékos,%valamint%hivatalos%személy%vagy%képviselője,%meghatalmazottja,% nem% jelenik% meg% a% BKSZ% Fegyelmi% Bizottságánál,% és% tovább% szerepel% bajnoki% vagy% kupamérkőzésen,% ez% a% cselekedet%jogosulatlan%szereplésnek%minősül.%% A% lebonyolító% a% találkozó% eredményét% hivatalból% megsemmisíti,% a% mérkőzés% két% pontját% 10:0% gólkülönbséggel%a%vétlen%csapat%javára%igazolja,%a%vétkes%csapattól%pedig%2%(kettő)%büntetőpontot%levon.% % Különösen% kirívó,% durva% és% sportszerűtlen% szabálytalanság% esetén% az% érintett% sportszervezet,% a% Magyar% Kézilabda% Szövetség,% a% Budapesti% Kézilabda% Szövetség% tisztségviselői% és% szakbizottságainak% vezetői% is% kezdeményezhetik%a%fegyelmi%eljárást,%fegyelmi%felelősségre%vonást.% % 12.3.*Mérkőzés*jegyzőkönyve* A% mérkőzéseken% a% Magyar% Kézilabda% Szövetség% által% kiadott% hivatalos% (16$ fő$ nevezésére$ alkalmas)$ versenyjegyzőkönyvet%kell%használni,%azt%a%szabályoknak%megfelelően%kell%3%(három)%példányban%kitölteni.%% A% szabályosan% kitöltött% versenyjegyzőkönyvet% a% kézilabdázók% igazolásaival% együtt% a% legkésőbb% a% mérkőzés% kezdési%időpontját%megelőzően%40%(negyven)%perccel%a%játékvezetőknek%át%kell%adni%ellenőrzés%céljából.%

9


A% Versenyjegyzőkönyvre,% annak% tartalmi% elemein% felüli% közlemények% nem% jegyezhetők!% A% jegyzőkönyv% hátuljára,% kizárólag% a% mérkőzésen% esetlegesen% megsérült% játékos% sérülésének% körülménye% kerülhet% felvezetésre%és%a%játékvezetők%által%hitelesítve,%aláírva!% % Abban% az% esetben,% ha% valamelyik% vagy% mindkét% csapat% nem% jelenik% meg,% vagy% a% játékszabályok% szerinti% minimális% létszámmal% nincs% jelen% a% csapat% játékosainak% neve% helyén,% kell% a% tényt% közölni.(pld.% „Linkek% SE.% Csapata%a%mérkőzés%kezdési%időpontjáig%nem%jelent%meg%a%verseny%helyszínén”)%% Egyéb%észrevételek,%feljelentések,%óvások%nem%szerepelhetnek%a%jegyzőkönyvön,%azokat%a%megfelelő% nyomtatványon%kell%a%lebonyolító%tudomására,%hozni.% % 12.4.*Szövetségij*Játékvezetői*ellenőr:* Írásban% bejelentett% sportszervezeti% kérésre% a% mérkőzések% sportszerű% lebonyolítása% érdekében% a% sportszervezetek% –% saját% költségük% terhére% –% szövetségi% és% játékvezetői% ellenőrt% kérhetnek% a% bajnokság% lebonyolítójától,%a%mérkőzést%megelőzően%legalább%8%(nyolc)%naptári%nappal.%A%BKSZ%Fegyelmi%Albizottsága% indokolt%esetben,%hivatalból%kirendelhet%szövetségi%ellenőrt%a%sportszervezetek%költségére.% % 12.5.*Budapest*Válogatottak:* A% bajnokságban% szereplő% csapatok% kötelesek% a% BKSZ% által% kinevezett% válogatott% edzők% által% megnevezett% játékosokat% a% budapesti% korosztályos% válogatott% keretek% rendelkezésére% bocsátani,% hogy% a% nemzetközi% és% hazai%versenyeken%a%legjobb%válogatott%csapatokkal%szerepelhessenek.%Azon%egyesületek,%és%játékosok%kik%e% kötelezettségüknek%indokolatlanul%nem%tesznek%eleget,%a%Fegyelmi%Szabályzat%vonatkozó%pontja%értelmében% kerülnek%felelősségre;vonásra.% % 12.6.*Sportfelszerelés:* A% csapat% mezőnyjátékosainak% olyan% egységes% öltözéket% kell% viselniük,% amelynek% színe% az% ellenféltől% világosan% megkülönböztethető.% Amennyiben% a% mérkőzés% játékvezetői% úgy% ítélik% meg,% hogy% a% két% csapat% felszerelésének% szín% összeállítása% zavaró,% akkor% a% hazai% csapat% köteles% más% színű% sportfelszerelésben% játszani.% % 12.7.*Dopping:* A% Budapesti% Kézilabda% Szövetség% Elnöksége,% a% Magyar% Kézilabda% Szövetség% rendelkezései% alapján% amennyiben% egy% játékos% dopping% vétséget% követ% el,% azonnali% hatállyal% felfüggeszti% játékjogát,% ellene% fegyelmi%eljárást%rendel%el.%Második%dopping%vétségnél%az%érintett%sportszervezet%bajnoki%összpontszámát%2% (kettő)%ponttal%csökkenti.% A%doppingszabályzat%értelmében%az%adható,%de%bejelentési%kötelezettséggel%megjelölt%vagy%engedélyköteles% gyógyszerekről%–%alkalmazásuk%esetén%–%a%sportolónak%rendelkeznie%kell%engedélyköteles%gyógyszer%esetén% a%TUE%engedéllyel,%bejelentési%kötelezettséggel%megjelölt%gyógyszer%esetén%a%Bejelentési%Alkalmazás%Eljárás% nevű%dokumentummal.%% Ezeket% a% dokumentumokat% doppingellenőrzés% esetén% a% doppingellenőrzésről% felvett% jegyzőkönyvhöz% csatolni%kell.% Valamennyi%olyan%kézilabdázó,%aki%felnőtt%és%a%felnőtt%alatti%első%utánpótlás%korosztályú%nemzeti%válogatott% kerettag,%vagy%nemzetközi%sporteseményen%indul,%vagy%a%nemzeti%bajnokságban%első%három%(1;3)%helyezést% ér% el,% ;% a% vonatkozó% jogszabályok% szerint% –% folyamatosan% köteles% a% whereabouts% (holléti)% információt% szolgáltatni.%Ennek%részletes%feltételei%a%www.antidopping.hu%weboldalon%találhatóak.%A%jelen%szabályokkal% érintett%sportolók%mulasztása%esetén%a%mulasztó%sportoló%sportszervezetének%felelőssége%megállapítható%és% vele%szemben%arányos%szankció%alkalmazható.%% A% sportoló% köteles% a% NSH,% a% NOB,% a% WADA,% a% MOB% az% IHF% és% az% EHF% által% megbízott% dopping% ellenőrök% rendelkezésére%állni.%Elzárkózás%dopping%vétségnek%minősül.% A%sportoló%köteles%a%drogellenőrök%rendelkezésére%állni.%Amennyiben%drogvétséget%követ%el,%játékjogát%fel% kell%függeszteni%és%ellene%fegyelmi%eljárást%kell%lefolytatni.%Az%elzárkózás%is%drog%vétségnek%minősül.%

10


12.8.*Sportorvosi*engedély:* Bajnoki% mérkőzéseken% csak% érvényes% játékengedéllyel% és% regisztrációs% kártyával,% valamint% érvényes% sportorvosi%engedéllyel%rendelkező%sportoló%szerepelhet.% A%sportorvosi%engedélyek%érvényességi%ideje%18%éven%aluliak%esetében%legfeljebb%6%hónap,%18%éven%felüliek% esetében% legfeljebb% 12% hónap.% Az% életkor% elbírálásánál% a% sportorvosi% vizsgálat% időpontját% kell% figyelembe% venni% % 12.9.*Játékvezetők*meg*nem*jelenése:* A% játékvezetők% meg% nem% jelenése% esetén% a% két% csapat% gondoskodjék% szükség% játékvezetőről.% Amennyiben% erre% nincs% megegyezés% a% két% csapat% köteles% a% mérkőzés% új% időpontjában% megegyezni,% azt% a% mérkőzést% követő%első%szövetségi%napon%személyesen%vagy%írásban%bejelenteni,%úgy,%hogy%a%mérkőzés%a%bejelentéstől% számított%8%(nyolc)%napon%belül%lejátszható%legyen.%Ha%az%érintett%valamely%egyesület%az%elmaradt%mérkőzést% követő%első%szövetségi%napon%nem%jelenik%meg%az%új%időpont%bejelentése%végett,%vagy%a%számára%megfelelő% időpontról% megállapodásról% eddig% az% időpontig% nem% rendelkezik% írásban,% a% mérkőzés% % a% meg% nem% jelent% csapat%nélkül% %kerül%újra%kiírásra% % 12.10.*Mérkőzés*elmaradása* Ha%a%mérkőzés%bármilyen%oknál%fogva%elmarad%(kivéve%12/9.%pont),%az%eredeti%időpontot%követő%szövetségi% napon%kell%az%új%időpontot%bejelenteni%úgy,%hogy%a%mérkőzés%a%bejelentéstől%számított%8%(nyolc)%napon%belül% lejátszható%legyen.%Ha%az%érintett%valamely%egyesület%az%elmaradt%mérkőzést%követő%első%szövetségi%napon% nem% jelenik% meg% az% új% időpont% bejelentése% végett,% vagy% a% számára% megfelelő% időpontról% megállapodásról% eddig% az% időpontig% nem% rendelkezik% írásban,% a% mérkőzés% % a% meg% nem% jelent% csapat% nélkül% % kerül% újra% kiírásra% % 12.11.*Nem*budapesti*székhelyű*csapatok*mérkőzéseinek*lebonyolítása* Budapesti%sportszervezet,%egyesület%csapata%nem%köteles%Budapest%közigazgatási%határán%kívül%eső%(vidéki)% egyesület% pályájára% elutazni.% Ebben% az% esetben% a% mérkőzés% rendezési% költségei% (terembérleti% díj,% játékvezetői%díj%stb.)%a%budapesti%csapat%otthonában%(pályáján)%a%megyei%csapatot%terhelik.% % 12.12.*A*mérkőzés*megrendezésének*alaki*tárgyi*kellékei* A% hazai% mérkőzésekre% minden% csapat% köteles% (12.3$ szerint)% mérkőzésjegyzőkönyvről,% versenybizottsági% asztalról,% egészségügyi% ládáról% vagy% orvosról% és% két% olyan% nagyságú% cserepadról% gondoskodni,% mellyen% a% szabályokban%meghatározott%13%(tizenhárom)%fő%és%az%ideiglenesen%kiállított%játékosok%helyet%foglalhatnak.% % 12.13.*Eredményjelző*berendezés** A%korszerű%kézilabdázás%és%a%sportág%népszerűsége%jövőbeli%kötelemként%támasztja%a%versenyek%rendezőivel% szemben%a%megfelelő%eredményjelző%berendezés%alkalmazását%mind,%a%mérkőzés%résztvevői,%mind%a%nézők% tájékoztatása%szempontjából.%% A%BKSZ%a%2013/2014%Bajnoki%évtől%kötelezően%előírja%olyan%eredményjelző%berendezések%használatát,% melyek%legalább%az%eltelt%játékidőt%és%a%mérkőzés%eredményét%jelezni%képesek.% % 12.14.*Sportbiztosítás* A% Budapest% bajnokságban% szereplő% csapatok% játékosai,% és% vezetői% részére% a% BKSZ.% 2008.% évi% Közgyűlési% Határozata% értelmében% kötelező% sportbiztosítást% kötni,% mely% mértékét% a% versenyengedélyek% kiadásának% időpontjáig%a%BKSZ.%Elnöksége%határozza%meg!%Sportbiztosítás%nélkül%nem%adható%ki%játékengedély!% % *

11


12.15.* Edzői*működési*engedélyek* A% Budapest% bajnokságokban% csak% olyan% edzők% működhetnek% közre,% akik% rendelkeznek% a% 2013/2014% –% as% bajnoki% évre% érvényes% edzői% működési% engedéllyel.% Bajnoki% és% kupamérkőzéseken% a% versenyjegyzőkönyv% szerinti%hivatalos%személyek%közül%1%főnek%érvényes%edzői%működési%engedéllyel%kell%rendelkezni.% 12.15.1.*%Edzői%működési%engedély%megszerezhető:% 12.15.1.1.% % % 12.15.1.2.%%

Az%MKSZ%Szakmai%és%Versenybizottsága%a%Nemzetközi%Edzőképző%Központ% Szervezésében%(az%NB;s%bajnokságokban%működő%edzők%részére%tartott%%továbbképzésén% /nemzetközi,%„A”%„B”%„C”),% A%BKSZ%szervezésében%megrendezendő%2013/2014;as%Edzői%továbbképzésen.%

% 12.15.2.*Edzői%működési%engedélyek%hiánya,%következményei:% % 12.15.2.1.%% Abban%az%esetben,%ha%a%fenti%minősítések%egyikével%sem%rendelkezik%a%csapat%% % % % % hivatalos%személyeinek%egyike,%vagy%játékos%edző%esetén%a%játékosok%valamelyike,%csak%% % % % három%%hivatalos%személy%foglalkoztatható%mérkőzésenként.%% 12.15.2.2.% % % % % % % % %

Amennyiben%a%csapattal%2013.%október%1;től%edzői%működési%engedéllyel%nem%% % % rendelkező%sportszakember%szerepel%(hivatalos%személyek,%illetve%játékos%edző%%% % esetén%a%játékosok%között),%az%a)%pontban%meghatározottakon%túlmenően,%20.000,;%% % (húszezer)% forintot% „licensz% büntetés”% címén% köteles% 2013.% október% 31;ig% a% Szövetség% OTP% Bank%Zrt.;nél%vezetett%11705008;20462381;00000000%sz%számlájára%átutalni.%

12.15.2.3.% Edzői%működési%engedélyek%hiányában,%ha%a%b)%pontban%foglalt%határidőket%a%csapat%% % % % nem%tartja%be,%–%fizetési%késedelem%esetén%–%a%csapat%által%befizetett%letét%összegét%a%% % % % bajnokság%végén%a%csapat%azt%nem%kaphatja%vissza.%% % 12.16.*Csapat*visszalépése* Amennyiben%egy%csapat%bármikor$visszalép,$vagy%bármilyen%ok%miatt%a%bajnokságból%törölni%kell,%valamennyi% lejátszott%mérkőzésének%eredményét%meg%kell%semmisíteni.%Addigi%részvételét%úgy%kell%tekinteni,%mintha%egy% mérkőzést%sem%játszott%volna* 12.*17.**Nyilatkozat*tétel*felelősség* A%Magyar%Kézilabda%Szövetség%Etikai%Kódex;ében%meghatározottak%szerint%a%kézilabda%sportágban% foglalkoztatott,%közreműködő%szakemberek%és%játékosok%nyilatkozattételére%vonatkozó%szabályok% betartásért%az%érintett%sportszervezetek%is%felelősek.% * 12.18.* Felelősségvállalás,*felelősség*kizárása* A%rendező%Budapesti%Kézilabda%Szövetség%és%az%általa%a%lebonyolítással%megbízott%szervezet%a%rendezvények% területén,%illetve%az%öltözőkben%(játékos,%játékvezetői,%stb.)%elhelyezett%tárgyakért%felelősséget%nem%vállal.% % 12.19.* Hivatalos*érintkezés*és*információk*% Sportrendezvények% rendezésével% kapcsolatos% hivatalos% iratok% kézbesítése% történhet% postán,% tértivevényes% küldeményként,% személyes% átvételi% elismervény% ellenében,% illetve% joghatályosan% teljesíthető% emailben.% Az% elektronikus% formában% megküldött% iratok% esetében% az% irat% megküldésétől% számított% 5.% napon% akkor% is% átvettnek% tekintendő,% ha% az% átvételről% visszaigazolást% nem% ad,% kivéve,% ha% valamely,% szabályzat% vagy% rendelkezés,%előírás%ettől%eltérően%rendelkezik.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %

12


Bajnoksággal% kapcsolatos% valamennyi% információt% (műsor,$ eredmények,$ játékvezetők$ stb.)$ a% Budapesti% Kézilabda% Szövetség% weboldalain% tesszük% közzé,% postai% levélküldésre,% telefonos% értesítésre% csak% az% átjelentés%és%a%8%napon%belüli%változások%esetén%kerül%sor.%% * A%weboldal%címe:%www.handballbudapest.hu*/*www.handballbudapest.eu* * 12.20.*Vitás*kérdések*eldöntése** Olyan%vitás%esetekben,%amelyekről%jelen%versenykiírás%nem%rendelkezik%az%érvényben%levő%„A%Kézilabdázás% Szabálykönyve %előírásait%kell%alkalmazni.% % 12.21.*Egyéb*esetek* Minden%%olyan%%esetről,%%amiről%%sem%%ezen%%Versenykiírás,%%sem%%egyéb%%hatályos%%szabály,%sem%A%Kézilabdázás% Szabálykönyve%nem%intézkedik,%első%fokon%a%Budapesti%Kézilabda%Szövetség%által%megbízott%lebonyolító,% másodfokon%a%BKSZ%Elnöksége%dönt.% % Budapest,%2013.%május%30.% % Budapesti%Kézilabda%Szövetség%% Elnöksége% % % * $

13


(1.sz$melléklet)*

N*E*V*E*Z*É*S*I***L*A*P** (201312014.$évi$Budapest$Kézilabda$Bajnokág)$ % Csapat%/%Sportszervezet%neve:% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%

%

Csapat%/%Sportszervezet%címe:%% %

%

%

%

%

%

%

%

%

%%

Telefon%száma:%%%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Kapcsolattartó%neve:%% %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%%

Telefonja:%%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Email%címe:%

%

%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%

%

%@%%

%

%

%

%

Nevezett*csapat(ok):% **

*

Kérjük,$a$megfelelő$helyre$tegyen$X1et$(több$csapat$azonos$osztályba$nevezése$esetén$a$csapatok$számát$írja$be)$

férfi%(fiú)%

Nem%/%

női%(leány)%

csoport%

felnőtt%

junior%

ifi%

felnőtt%

junior%

ifi%

Bp.%I.%o.%

%

%

%

%

%

%

Bp.%I./A.%o.%

%

%

%

%

%

%

Bp.%I/B.%o.%

%

%

%

%

%

%

% Mérkőzések%megrendezésének%helyszíne:%

%%%%%

%

%

%

%

%

%

% %

Címe:% %%

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

Pályahitelesítés%száma:%%%

%

____/20______%%időpontja%:%______%év%____________hó%_____nap%

A%Sportszervezet%bírósági%bejegyzésének%száma,%kelte:%% _______________________________________% A%sportszervezet%adószáma:%

%%

%

_%_%_%_%_%_%_%_%%;%_%%;%_%_%%

A%sportszervezet%számlaszáma:% %

%

_%_%_%_%_%_%_%_%%;%_%_%_%_%_%_%_%_%%;%_%_%_%_%_%_%_%_%%

A%sportszervezet/egyesület,%bíróságon%és%a%NAV;nál%bejegyzett%képviselőjének%% neve:% %

%%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

% %

címe:% %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Nyilatkozat:* % Alulírott% kijelentem,% hogy% A% Kézilabdázás% szabálykönyvében% foglaltakat,% a% Magyar% Kézilabda% Szövetség% és% a% területileg% illetékes% szerve,% a% Budapesti% Kézilabda% Szövetség,% % vonatkozó% szabályzatainak% % rendelkezéseit% és% a% jelen% Versenykiírást% ismerjük,% azt% a% Sportszervezetre,% Egyesületre% nézve% (játékosok,$ edzők,$ sportszakemberek$ és$ szurkolók)% kötelezően% elfogadjuk,%betartjuk%és%betartatjuk%és%betartatjuk.% % Csatolandó%mellékletek:%% ;%NAV%igazolás%vagy%nyilatkozat%a%köztartozásmentes%adatbázisban%való%szereplésről% % ;%tagdíj%díj%befizetését%igazoló%bizonylat%másolata.%

% Budapest,%2013.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%hó%%%%%%%%%%%%%%%%%%nap.%

%

%

PH.%

% %

% %

% %

% %

% %

% %

%

14

%

%

%

%

%

Sportszervezet$vezetője


(2.sz.$melléklet)$

JÁTÉKENGEDÉLY*KÉRŐ*LAP** 201312014$évi$Kézilabda$Budapest$Bajnokság$ % Sportszervezet%neve:%______________________________________________________________% % Név%

Kézilabda% igazolvány% száma%

Születési%idő% év%

hó% nap%

%

Igazolás% száma%

Regisztrációs% Játékengedély kártya%száma% száma%

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

%

% % % % % % % % %

%

%

%

% Budapest,%2013.%______________%%hó%___nap% % % %%

%

15

%

%%%%%%%%%%%%%%%%sportszervezet%


(3.sz.$melléklet)$ MAGYAR*KÉZILABDA*SZÖVETSÉG% H;1146%Budapest,%Istvánmezei%út%1;3.% Elnök:%Vetési%Iván%tel:%(06%1)%460%6820% e;mail:%mksz@keziszovetseg.hu% www.keziszovetseg.hu%%

(35x40)

* Ny.*szám:%MKSZ…………%

Regisztrációs*kártya*igénylő*lap* (201312014.$évi$bajnokság)$

% Sportági%szakszövetség%neve:""

1. A%sportág%neve:"""

"

Magyar"Kézilabda"Szövetség%/%Budapesti"Kézilabda"Szövetség* "

"

Kézilabda"

2. Egyesülete:…...………………………………………………………..………………………………………………………………………………..% 3. A%versenyző%neve:%…………..………………...…………………..………………………………………………………………………………..% 4. Anyja%neve:…………………….….………………………………..…………………………………………………………………………………..% 5. Neme:%%

%

%

%

%

férfi%/%nő%%%

%

%

6. Születésének%helye:%…………………………………………………………..%ideje:………………………………………………………………….% 7. Amatőr:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

szerződéssel$rendelkezem.$$$$$$$$$$/$$$$$$$$$nem$rendelkezem.%

8. Hivatásos:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$$$$$$$$$$$$$

$szerződéssel$rendelkezem.$$$$$$$$$$/$$$$$$$$$nem$rendelkezem.%%

9. Előző%versenyengedély%száma:…………………………………………….……….….…..% 10. Sportorvosi%engedély:…..…………………………………………………………..………….% 11. Lakcíme:%…………….(irányítószám)%…………………………………………………………(település)%…………………………………………………………..…………% …………………………………………………………………………………(utca)%……….…………%(házszám)% a)%A% jelen% adatlap% aláírásával% hozzájárulok% ahhoz,% hogy% az% 1.% pontban% megjelölt% sportági* szakszövetség% a% jelen% adatlapon% feltüntetett%% személyes% adataimat% az% adatkezelésre% vonatkozó% mindenkori% jogszabályi% rendelkezések% szerint% kezelje,% továbbítsa% az% állami% sportinformációs% rendszer% számára,% valamint% az% adatokban% bekövetkezett% esetleges% változásokat% a% személyi% adat;% % és% lakcímnyilvántartás%központi%szervénél%ellenőrizze.% b)%A%jelen%adatlap%aláírásával%a%Ptk.%566.%§%(1)%bekezdésének%a)%pontja%alapján%alkalmazandó%561.%§%(1)%bekezdése%értelmében%hozzájárul% ahhoz,%hogy%a*Nemzeti*Sportszövetség,%mint%szerződő%fél%a%javamra%–%mint%biztosított%javára%–%baleset;biztosítási%szerződést%kössön%az% AXA%Biztosítóval%(1074%Budapest,%Rákóczi%út%70;72.,%Tel.:%413;5100)% c)%A%jelen%adatlap%aláírásával%hozzájárulok%a%4.;14.%pontokban%feltüntetett%személyes%adataimnak%a%TjMobil*RT%és%az%1.;14.%pontokban% feltüntetett%adataimnak%pedig%az%AXA*Biztosító*Zrt.%%(a%továbbiakban:%Biztosító)%részére%történő%továbbításához%%és%azoknak%a%Biztosító% általi%kezeléséhez.% d)% A% jelen% adatlap% aláírásával% külön% hozzájárulok% név% és% lakcím% adataimnak% a* Biztosító* marketing% nyilvántartásában% való% kezeléséhez% abból%a%célból,%hogy%a%Biztosító%a%jövőben%közvetlen%üzletszerzési%tevékenysége%során%a%kapcsolatot%velem%felvehesse%és%termékeivel,% szolgáltatásokkal% kapcsolatos% üzleti% ajánlataival% megkeressen.% Tudomásul% veszem,% hogy% a% Biztosítóhoz% intézett% írásbeli% nyilatkozatommal%bármikor%kérhetem%adataim%törlését%a%Biztosító%marketing%nyilvántartásából.%

% % Dátum:%201…év………...…hó%……nap% % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % %%%%%%%%%%%%% % % ……………………………….........…..%%% $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Sportoló$aláírása%%%%%% %

%

%%%%%%%%% % $$$$$$$$$$$$$$$$$ $ % %

%%%………………………………………………………………..% $$$$$$$$$egyesület$aláírása$és$pecsétje%

% %%%%%%%%...........….…………………………………….……………% %%%%%%%%%%%%%%% %Kiskorúnál$a$törvényes$képviselő$olvasható$aláírása$

% % % % %%%%% %%%%%……………………………………………….…….% % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % %%%%%%%%%%%%%%%%és%címe% % A%számítógépes%feldolgozás%időpontja:……………….………………%%% % A%feldolgozást%végző%személy%aláírása:…………………………………………………………..….………% % %

%

%

16


3.sz.$melléklet$

ÖSSZESÍTETT*REGISZTRÁCIÓS*KÁRTYA*NYILVÁNTARTÁSI*LAPJA* 2013/2014."évre" * Egyesület$neve:$____________________________________________$ Sorszám$

Játékos$neve$

$

Átigazolás$esetén,$a$régi$ egyesület$neve$

1.%

%

%

%

%

2.%

%

%

%

%

3.%

%

%

%

%

4.%

%

%

%

%

5.%

%

%

%

%

6.%

%

%

%

%

7.%

%

%

%

%

8.%

%

%

%

%

9.%

%

%

%

%

10.%

%

%

%

%

11%

%

%

%

%

12.%

%

%

%

%

13.%

%

%

%

%

14.%

%

%

%

%

15.%

%

%

%

%

16.%

%

%

%

%

17.%

%

%

%

%

18.%

%

%

%

%

19.%

%

%

%

%

20.%

%

%

%

%

21.%

%

%

%

%

22.%

%

%

%

%

23.%

%

%

%

%

24.%

%

%

%

%

25.%

%

%

%

%

26.%

%

%

%

%

27.%

%

%

%

%

28.%

%

%

%

%

29.%

%

%

%

%

30.%

%

%

%

%

$ $ $ ___________________________$ $$$$$$Igénylő$egyesület$aláírása:$ .$ $ $

Lakcím$ (Kitöltendő,$ha$változás$történt)$

Születési$idő:$

$

$

....$db$regisztrációs$kártya$díjának$$befizetését$igazolom:$

Név:$ $$…………………………………………$

P.H.$

Dátum:$$………………………………...……$

$

17


4.$számú$melléklet$

% MÉRKŐZÉSRENDEZÉSI*ELŐÍRÁSOK* % Sportrendezvények% biztonságával% kapcsolatos% 2004.% évi% I.% törvényben% és% az% 54/2004.(III.% 31.),% valamint% 210/2009.(IX.% 29.)% számú% Kormányrendeletben% előírtakat% a% rendező% sportszervezet% köteles% betartani% és% betartatni.%% % Ennek*érdekében*biztosítani*kell:* % A. A% mérkőzések% zavartalan% lebonyolítása% érdekében% a% rendező% sportszervezetnek% olyan% ;% a% jogszabályokban% előírt;% rendezőgárdáról% kell% gondoskodnia,% amely% képes% megvédeni% a% hivatalos% személyeket% és% a% játékosokat% mindennemű% atrocitástól% és% képes% a% terem% esetleges% kiürítésére.% Várhatóan%nagyobb%létszámú%közönség%esetén%felemelt%rendezői%gárdával%kell%rendelkezni.%% A%rendező%sportszervezet%csapatfelelőse%a%mérkőzés%megkezdése%előtt%legalább%45%perccel%köteles% a%hivatalos%versenybírónak%–%annak$hiányában$a$játékvezetőnél%–%a%főrendezőt%bemutatni,%valamint% írásban% átadni% a% mérkőzést% biztosítók% névsorát.% Annak% hátoldalán% fel% kell% tüntetve% a% főrendező% nevét,%lakcímét%és%a%jelenlévő%rendőrök%létszámát.% % B. A% mérkőzést% közvetlenül% megelőzően,% a% játékidő% alatt,% a% szünetben,% a% mérkőzés% után% a% versenyhelyen,%az%öltözőkben%és%a%hozzájuk%tartozó%mellékhelyiségekben%csak%a%mérkőzés%hivatalos% résztvevői%tartózkodhatnak.% % C. A%játékvezetői%öltözőben%a%mérkőzés%két%játékvezetőn%kívül%csak%a%Budapesti%Kézilabda%Szövetség% által%küldött%versenybíró%(időmérő,$titkár$és$ellenőr)$tartózkodhat.%% A% két% csapat% képviselője% (egy1egy$ fő)$ –% együttesen% –% legalább% 45% perccel% a% mérkőzés% előtt% a% Kézilabda% Igazolványok,% a% játékengedélyek,% regisztrációs% kártya% (másolata),% a% Kézilabda% Versenyjegyzőkönyv% átadásánál,% a% játékvezetői% díjak% kifizetésénél,% és% mérkőzés% után% a% Kézilabda% Versenyjegyzőkönyv%2.%és%3.%példányainak%átvételekor%tartózkodhatnak%az%öltözőben.% % D. A%Budapest%Bajnokságok%osztályainak%mérkőzésein%a%titkári%feladatokat%és%az%eredményjelző% berendezés%kezelését%a%két%csapat%erre%megbízott%egy;egy%képviselője%látja%el.% % E. A%Budapest%Bajnokság%összes%mérkőzésére,%játékvezetőket%a%Budapesti%Kézilabda%Szövetség% Játékvezetői%Albizottság%küldi.%% % F. A%cserepadon%helyet%foglaló%hivatalos%személyek%nevét%a%Kézilabda%Versenyjegyzőkönyvben%fel%kell% tüntetni.%Közülük%egy%személyt%az%első%helyen%(A)%csapatfelelősként%kell%megjelölni,%és%csak%ő%írhatja% alá% a% jegyzőkönyvet.% A% cserehely% rendjéért% a% csapatfelelős,% az% ellenőrzésért% a% mérkőzés% hivatalos% versenybírója%és%a%játékvezetők%a%felelősek.% % G. A%Budapest%Bajnokság%felnőtt,%junior%és%ifjúsági%mérkőzéseire%a%pályaválasztó%csapat%köteles% legalább%mentőládát%biztosítani.% % H. A%mérkőzés%ideje%alatt%a%versenyhelyen%csak%a%találkozó%labdái%és%a%tartalék%labdák%lehetnek.% % I. Szirénák,% elektromos% kürtök% nézőtérre% való% bevitele,% használata,% valamint% a% csarnokon% belül% kihelyezett%kivetítőkön%a%mérkőzés%jelenetek%ismétlése%(i)%tilos!% % J. Tilos% a% sportcsarnok% területére% petárdát,% robbanó% eszközt,% lőfegyvert,% üveget,% műanyag% palackot,% szeszesitalt,% botot,% pénztárszalagot,% követ% és% egyéb% testi% épséget% sértő,% veszélyeztető% tárgyakat% bevinni%és%az%ittas%személyeket%beengedni!%% %

18


K. A% mérkőzés% helyszínén% bajnoki% mérkőzések% kezdetét% megelőző% 60% perccel% a% befejezést% követő% 30%

percig% terjedő% időszakban% tilos% bármilyen% szeszesitalt% árusítani.% Tilos% szeszes% ital% automatából% történő%értékesítése.% Tilos% szeszes% italt% árusítani% a% diáksport% egyesület% és% az% iskola% sportlétesítményeiben.% Tilos% 5%;nál% magasabb% alkoholtartalmú% italok% árusítása% a% versenyrendszerben% szervezett,% illetve% a% sportág% versenynaptárában% egyébként% szereplő% sportrendezvény% kezdetét% megelőző% két% órától% a% sportrendezvény%befejezését%követő%egy%óráig%terjedő%időszakban%a%sportlétesítmények%területén.% % L. A%Budapest%Bajnokság%valamennyi%mérkőzésén%nemzeti%színű%mezben%pályára%lépni%tilos!% % M. A% rendező% sportszervezet% felel% a% hivatalos% személyek% és% a% vendégcsapat% védelmezéséért,% a%

mérkőzésen% való% részvételükhöz% szükséges% vagyontárgyaik% (ruházat,$ személygépkocsi,$ autóbusz,$ stb.)$megrongálásával%keletkezett%kárért%kivéve,%%ha%bizonyítja,%hogy%a%kár%nem%a%mérkőzésen%való% részvételükkel%összefüggésben%keletkezett.%% % N. Tilos% a% mikrofon% használata% a% csapat% buzdítására,% valamint% a% nézők% izgatására.% A% hangosítón%

keresztül% csak% a% játékszünetekben% és% a% „holtidő”% alatt% lehet% zenét% sugározni.% Zörej% és% hangkeltő% eszközök% használata% a% mérkőzés% alatt% a% zsűri% asztal% és% a% csapatok% mögötti% szektorokban% nem% engedélyezett.% % O. Tilos%mindennemű%ártalmatlan%vagy%sérülést%okozható%tárgyak%eldobálása,%bedobása,%hajigálása.%A%

trágár% szavalókórus,% a% köpködés,% ha% a% hangosbeszélőn% történt% felszólítás% után% sem% szűnik% meg,% annak%ténye%büntetést%von%maga%után.%% % P. Sportlétesítményekben% kézilabda% mérkőzést% rendezni% csak% a% biztonságtecnikai% szempontból% a%

rendőrség,%a%tűzoltóság,%a%katasztrófavédelem,%a%mentőszolgálat%és%a%tulajdonos%(üzemeltető)%által% ;% évente% legalább% egy% alkalommal% ;% közösen% ellenőrzött% és% azt% mérkőzés% lebonyolítására% alkalmasnak%minősítettek.%Az%ellenőrzés%időpontjáról%–%azt%legalább%tizenöt%nappal%megelőzően%–%a% sportlétesítmény%üzemeltetője%értesíteni%köteles%az%érintett%szervezeteket.% Pályabejárás% elmaradás% esetén% ;% az% érintett% sportszervezet% az% adott% sportlétesítményben% ;% mérkőzésrendezésre%engedélyt%nem%kaphat.%% % Q. A% sportcsarnokok% bejáratánál% jól% látható% helyen% a% ”pályarendre% figyelmeztető% táblát”% kell% kihelyezni.% A% biztonságos,% a% sportszerű% viselkedés% érdekében% sportszervezet% a% saját% szurkolói% részére%készítsenek%„szurkolói%házirendet”,%az%abban%előírtakat%fogadtassák%el%és%annak%betartását,% betartatását%maradéktalanul%követeljék%meg.% % R. A%lebonyolító%a%mérkőzés%rendezési%előírások%be%nem%tartása,%a%rendezési%feladatok%elvégzésének% elmulasztása% esetén,% a% rendezési% hiányosságok% miatt% alkalmazható% intézkedések,% pénzbüntetések% meghatározásánál,%annak%kiszabásánál%körültekintően%a%fokozatosság%betartásával%törekedjen%azok% felszámolására,%megszüntetésére.%%%% % A% rendezői% feladatok% elvégzésének% elmulasztása% miatt% –% a% vizsgálati% eljárás% lefolytatását% követően% –% a% Versenybizottságok%/lebonyolítók/%által%alkalmazható%intézkedések:% a) a%sportszövetség%által%adható%juttatások%csökkentése,%megvonása;% b) a%rendezői%létszám%felemelésére%kötelezés;% c) a% mérkőzés,% nézők% nélkül,% zárt% létesítményben% való% megtartása% vagy% szektor% lezárásnak% d) e) f) g) h)

elrendelése;% a%pályaválasztói%jog%legfeljebb%6%hónapra%való%megvonása;% a%mérkőzés%eredményének%megsemmisítése,%bajnoki%pontok%levonása;% pénzbüntetés,%% versenyrendszerből%vagy%versenyből%kizárás;% a%Kézilabda%Szövetségből%kizárás.%

19


Az% A.% –% R.% pontig% felsorolt% rendezési% hiányosságok% miatt% –% a% mérkőzés% versenybírói% vagy% a% játékvezetői% jelentés%alapján%–%alkalmazható%pénzbüntetések:% * %I.%fokozat:%% % Írásbeli%figyelmeztetés.%% II.%%fokozat:%% Maximum%10.000,;%Ft%–%30.000,;%Ft%összegű%pénzbüntetés,%ami%próbaidőre%felfüggeszthető.% III.%fokozat:% %% Rendezési%hiányosságok%esetén%20.000,;%Ft%–%40.000,;%Ft%összegű%pénzbüntetés%%és% % amelynek%végrehajtása%nem%függeszthető%fel.%% IV.%fokozat:%% % A%rendbontás,%rendezési%hiányosságok,%sportszerűtlenségek,%esetén%a%pénzbüntetés% % 50.000,;%Ft%–%100.000,;%Ft,%valamint%az%okozott%kár%megtérítése%szabható%ki,%melynek% % végrehajtása%nem%függeszthető%fel.%%%% V.%fokozat:% % A%rendezési%hiányosságok,%sportszerűtlenségek,%újabb%ismétlődése,%esetében%80.000,;%Ft%–% % 160.000,;%Ft%pénzbüntetés,%valamint%az%okozott%kár%megtérítése%szabható%ki,%melynek% % végrehajtása%nem%függeszthető%fel.% VI.%fokozat:%% % Botrányos%viselkedés,%hivatalos%személyek,%játékosok%és%nézők%szándékos%bántalmazása% % vagy%járműveinek%megrongálása%esetében%100.000,;%Ft%–%2.000.000,;%Ft%%pénzbüntetés,% % valamint%%az%okozott%kár%megtérítése%szabható%ki,%melynek%végrehajtása%nem%függeszthető% % fel.% %% Rendbontás,%botrány%esetén,%viselkedéséért%és%tetteiért%a%vendégcsapat%is%felelőssé%tehető,%büntethető!% % A% jogerős% pénzbüntetést% Budapest% Bajnokság% bármely% osztálya% és% csoportja% esetén% az% egyesület% 8% (nyolc)% naptári% napon% belül% köteles% befizetni% a% Budapesti% Kézilabda% Szövetség% OTP% Bank% ZRt.% nél% % vezetett% 11705008;20462381;00000000% számú% egyszámlájára% A% befizetés% megtörténtét% igazoló% bizonylatot% a% lebonyolítónál%illetékes%be%kell%mutatni.%Ennek%elmulasztása%esetén%a%csapat%versenyzési%jogát%a%Budapesti% Kézilabda% Szövetség% Elnöksége% felfüggeszti% az% igazolás% bemutatásáig.% A% sportágat,% a% bajnokságot% és% a% mérkőzés% résztvevőit% különösen% nagymértékben% veszélyeztető% rendbontás,% botrány% esetén% már% az% első% esetben%is%a%legsúlyosabb%pénzbüntetés%szabható%ki.%% IV.% V.% és% VI.% fokozat% esetén% mellékbüntetésként% a% rendező% egyesület% arra% is% kötelezhető,% hogy% pályaválasztóként% meghatározott% számú% mérkőzést% az% eredetileg% bejelentett% pályától% eltérő% helyszínen% a% BKSZ%által%a%sportszervezet%részére%külön%ellenszolgáltatás%fejében%biztosított%másik%teremben%játsszon%le.%% * Jogorvoslat* * Az%elsőfokú%határozat%ellen,%annak%kézhezvételétől%számított%15%(tizenöt)%naptári%napon%belül%a%Budapesti% Kézilabda%Szövetség%Elnökségének%címzett,%halasztó%hatályú%fellebbezés%terjeszthető%elő.% A*fellebbezési*díj:*50.000,jFt*+*27*%*ÁFA* * mely% összeget% a% fellebbezéssel% egyidejűleg% a% Budapesti% Kézilabda% Szövetség% egyszámlájára% kell% „Fellebbezés”%megjelöléssel%befizetni%a%OTP%Bank%ZRt.%nél%%vezetett%11705008;20462381;00000000%számú% egyszámlájára,%vagy%pénztárába.%A%fellebbezéshez%csatolni%kell%a%befizetési%bizonylat%másolatát.%% % Budapest,%2013.%május%30.% % % % % %

20

BKSZ 2013/2014  
BKSZ 2013/2014  

A Budapesti Kézilabda Szövetség 2013/2014 évi Budapest Bajnokságainak Versenykiírása felnőtt, junior és ifjúsági csapatok részére.

Advertisement