Portfolio hana strnadová

Page 1

PORTFOLIO

hana strnadovรก


ŽIVOTOPIS Hana Strnadová (*22. 10. 1984 v Novém Městě na Moravě) Zdiměřická 1428, 149 00 Praha 11 Telefon: 606 208 372 Email: h.strnadova@yahoo.com Web: www.hanastrnadova.cz

VZDĚLÁNÍ 2011 - 2013 2007 - 2011 2004 - 2007 2000 - 2004

Česká Zemědělská univerzita, Zahradní tvorba, Praha 6 Mendelova univerzita v Brně, Zahradní a krajinná architektura, Lednice VOŠ oděvního návrhářství, Praha 7 SOŠ textilní tvorby, Praha 7

REALIZACE A ÚČASTI 2014 - účast na mezinárodním zahradním festivalu v kanadském Quebecu 2013 - mezinárodní letní škola Lotyšsko 2013 - 1. místo na workshopu školního kola “Bolavá místa měst a obcí” 2012 - 1. místo v mezinárodním studentské workshopu “ Zelená čtvrť “ 2011 - krajinný workshop Valašské Klobouky, detailní koncepce řešení areálu ZŠ 2010- účast na workshopu Post- Industry, Ostrava 2010 - soutěž mladých zahradních architektů v Galerii Vaňkovka 2009 - účast na mezinárodním krajinářském workshopu Libá (ateliér A69)

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 2012 → OSVČ, zahradní a krajinná architektura, nejčastější spolupráce s firmou Kaše - Zahradnické služby 2011 - 2012 Kaše - Zahradnické služby Pozice: Projektant návrhů rodinných zahrad Náplň práce: proces od projektování, objednávku rostlin až po dozor při realizaci 2011 - praxe v zahradně-architektonickém ateliéru Flera Pozice: pomocné práce při projektování

OSTATNÍ Jazyk: Anglický jazyk- komunikativně, Francouzský jazyk- začátečník Počítače: Internet, Microsoft Office, Adobe Photoshop, AutoCad, Corel DRAW, SketchUp, AutoCad, Adobe Ilustrator, TOPOL, ArcGis Zájmy: rodina, příroda, sport, četba, kresba, dějiny umění, ruční práce


PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI STUDIE SOUKROMÝCH PROSTOR


PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI STUDIE SOUKROMÝCH PROSTOR


PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI STUDIE SOUKROMÝCH PROSTOR


PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI STUDIE SOUKROMÝCH PROSTOR


PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI VENKOVNÍ UČEBNA - GYMNÁZIUM


PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI REALIZACE SOUKROMÝCH ZAHRAD


PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI REALIZACE SOUKROMÝCH ZAHRAD


ŠKOLNÍ TVORBA INFORMAČNÍ SYSTÉM ZDESLAVICE u ČERNÍN Legenda

Napojení na zelenou Turistickou trasu Směr - Černíny Směr- malá nádrž, dále Štipoklasy, zámek Zbraslavice

Sakrální stavby Dětské hřiště Rybaření Sport Posezení Koupání Naučná stezka Ovocný sad Zámek Významný strom Směr napojení na cyklotrasu

Směr - Červené Janovice

hranice katastrálního území rekreační trasy místního významu rekreační trasy širšího významu Směr- rybník Katlov

Zelená turistická trasa směr - Šlechtín

Směr- Ludvičin rybník Směr- zelená turistická trasa- Šlechtín

zajímavost v katastrálním území zajímavost v širším okolí

Pro rekrea č ní trasy a ostatní plochy obce byl vytvořen informa č ní systém, který vychází z autorských piktogramových znaků, které jsou vyobrazené na přehledovém panelu v centru obce. Zajímavosti v obci a blízkém okolí jsou vyzna č ené č ervenou barvou. Zajímavostí v š ir š ím okolí, v docházkové vzdálenosti, jsou vyzna č ené ž lutou barvou. Dále jsou vytypované trasy v napojení na cyklotrasy v nejbli žš ím okolí. V centru obce je navr ž ený dřevěný rozcestník se směrovkami a vyobrazenými piktogramy mířícími na vytipované lokality. Na konkrétních lokalitách na tento rozcestník navazuje nízký dřevěný sloupek s vybraným grafickým zobrazením.


ŠKOLNÍ TVORBA NAUČNÁ STEZKA FRYŠAVA POD ŽÁKOVOU HOROU Trasa byla navržena v katastrálním území obce Fryšava pod Žákovou horou. Stezka okružního charakteru je dlouhá 5,3 km a postihuje nejzajímavější atraktivity v území. Na trase bylo navrženo osm informačních panelů, jeden přehledový panel na začátku trasy a jeden výkladový panel mimo trasu naučné stezky. Umístění panelů reaguje svým tématem na konkrétní plochy. Hlavním námětem celého návrhu je krajina ve vztahu k historii i současnosti místa. Pro zatraktivnění trasy byly jako doplněk na stezce navržené fitness prvky. Místo je spojnicí dvou turistických tras a nově navržené naučné stezky. V tomto místě je předpokládaný vysoký ruch obyvatelstva a prvky přináší do území nové možnosti sportovního n vyžití. Použitý materiál koresponduje s charakterem okolní krajiny. V tomto duchu je navrhnutý i doplňující mobiliář trasy.

hranice katastrálního území nástup na trasu etapové odpočívadlo cílové odpočívadlo informační tabule venkovní fitness trasa navrhované naučné trasy


ŠKOLNÍ TVORBA NÁPLAVKA V BARVÁCH PRAHA 5 Hlavní ideou návrhu je linie procházející celým prostorem. Výchozím bodem linie je skleněná plastika, která pokračuje do spodní úrovně podél nábřeží. Na vzhledově zajímavé panorama na druhém břehu míří kola s barevnými vitrážemi, které sledují nejvýznamnější budovy a místa. Třetí hlavní myšlenkou projektu je vytvoření uceleného systému informačního průvodce po Praze 5. Navržené piktogramy jsou rozděleny do několika různých odvětví a graficky jsou rozlišeny. První zastávka tohoto informačního systému začíná na „Náplavce v barvách“.

INFORMAČNÍ PRŮVODCE pro Prahu 5


ŠKOLNÍ TVORBA STUDIE NÁBŘEŽÍ VLTAVY HOLEŠOVICE

KONCEPT Hlavní koncept přiznává postindustriální prostředí. Vlečka je zachována jako vizuální prvek a slouží novým účelům. Je zde pracováno s materiály jako je beton, ocelové prvky, dřevo a další.

pojízdné sedáky dřeviny

vodní hry

kavárna

skate park

mlatový povrch keřová výsadba terasa s kameny dlažba ve vodě

pergoly s lavičkami lavička

koleje s betonovou zídkou

Koncept prostoru bývalého nákladového přístavu přiznává charakter místa a navazuje na prvky stávající doplněné moderními prvky. Prostor byl zpřístupněn ze všech stran a měl by sloužit jako lokální rekreační plocha pro obyvatelé Holešovic a blízkého okolí. Plocha je rozdělena na několik funkčních prostorů s rozdílnou náplní. Plochy mezi železničním mostem a mostem barikádníků slouží pro pasivní odpočinek, posezení s příjemným pohledem na řeku a protější svahy. Prostory dále za železničním mostem nabízejí celou řadu aktivního odpočinku. V rohu navrhované plochy vznikla vyhlídka na řeku s mobilním občerstvením. Obě plochy propojuje jednak okružní cesta kolem celého parku vhodná pro procházky, kolo apod., a také stávající železniční vlečka, která se stala ústředním motivem parku poukazující na úspěšné roky Holešovic v průmyslovém odvětví. Na kolejnicích jsou nainstalované dřevěné sedáky, se kterými může návštěvník pohybovat a sám si určit z jakého bodu si bude prohlížet okolí. Důležitým prvkem je taktéž přímý kontakt s vodou. Vedle mola ve vodě jsou instalované nášlapné kameny, kde je možné sedět, přeskakovat je a přitom se ve vodě například ochladit.


ŠKOLNÍ TVORBA STUDIE PROSTORU KOLEM PAVILÓNU D Zahradnické fakulty v Lednici SAD

SORTIMENT TRVALEK

CENTRÁLNÍ ČÁST

AMFITEATR

VODNÍ ZAHRADA

SORTIMENT TRAVIN

Myšlenka stojící za výtvarným řešením návrhu vychází, vzhledem k jeho lokalizaci v prostorách vysokoškolského areálu, z jevů spojených s učením: myšlení a paměti. Tyto procesy jsou realizovány prostřednictvím velmi komplexní neuronové sítě, kterou v každém zlomku vteřiny proudí nespočet informací, jež jsou následně zpracovány. V běžném životě používáme převážně levou mozkovou hemisféru, která je centrem logiky a mimo jiné také strachu. Pravou mozkovou hemisféru, která je centrem tvořivosti a intuice, využíváme podstatně méně. V procesu učení, ale také v procesu uplatňování, je důležité rozvíjení a tedy propojení obou hemisfér. Lidé, kteří nejen splní perfektně zadaný úkol, ale také s tvůrčím přístupem v určitý moment opouštějí pole logiky a obav.

Hlavním účelem návrhu je nejen zprostředkování kvalitního životního prostoru studentům Zahradnické fakulty Mendelovi univerzity v Lednici, ale nabídnutí kreativního studijního prostředí, bohatého na různorodé podněty. Navržený prostor nabízí široké možnosti využití jednotlivých částí.

Spolupráce s: Michaela Radiměřská, Romana Kočová Soňa Malá, Kateřina Pařízková


ŠKOLNÍ TVORBA KRAJINNÁ STUDIE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Současný stav- HISTORICKÁ CESTA

Současný stav- VÝHLED NA POTEČ

Současný stav- PASTVINA

Navržený stav

HISTORICKÁ CESTA

VÝHLED NA POTEČ

PASTVINA

Spolupráce s: Michaela Radiměřská, Helena Gálová, Radek Vavřík, Nina Koudelková, Marie Holíková


ŠKOLNÍ TVORBA STUDIE ATRIA BUDOVY Q MENDELU V BRNĚ Atrium je stylizované do podoby umělého lesa. Jsou to objekty, které slouží jak estetickému účelu, tak i účelu praktickému. Les světel- tak bych nazvala změt kroutících se hmot, které odolávají ročnímu období. Proto narozdíl od lesa živého je efekt stále stejný. Prostor umožňuje rozvíjet fantazii studentů, kteří mohou s lampami a sedátky v jednom manipulovat a uzpůsobit je svým aktuálním potřebám. Kontrast tvarů zesiluje zvolená barevnost. Bílá barva s sytě oranžovou barvou kontrastuje s tmavě černou mramorovou dlažbou.


VOLNÁ TVORBA ZAHRADNÍ FESTIVAL spolupráce s: Anička Petříková


VOLNÁ TVORBA SOUTĚŽ MLADÝCH ZAHRADNÍCH ARCHITEKTŮ

Galerie Vaňkovka v Brně uspořádala studentskou soutěž “Jaro ve Vaňkovce určenou mladým zahradním architektům. Ústředním bodem a naší inspirací byla televize před níž trávíme více času než si zaslouží na úkor krás, které se odehrávají venku a jsou opravdové. Televize byla neobvyklá. Možnost volby nabízela pokoje se zcela rozdílnými hodnotami. Stejně jako mince má dvě strany, tak i kompozice nabízela dva rozdílné pohledy na toto téma.


VOLNÁ TVORBA ANIMOVANÉ FILMY

STROM animovaný krátký film pro školní projekt 5+5 spolupráce s Annou Petříkovou, Janem Saláncim

VŠIMNI SI MĚ! krátký animovaný film pro projekt “Soutěž mladých zahradních architektů” spolupráce s Annou Petříkovou, Klárou Mesanyovou, Radkem Vavříkem

KRÁLÍK krátký animovaný film soutěžní animace DAF, pro organizaci na ochranu zvířat spolupráce s Annou Petříkovou


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.