Erityisryhmien älykäs paloturvallisuus

Page 8

8

Erityisryhmien älykäs paloturvallisuus

Merja Saarela

Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus (ERÄS) -hanke Erityisryhmillä on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa omaan paloturvallisuuteensa. Eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden kohdalla ovat tärkeitä esteettömästi saavutettavat tilat ja informaatio, erityisesti moniaistisesti tiedon vastaanottamisen mahdollistavat ja havaitsemista tukevat opastusratkaisut. Tällaisia ovat esimerkiksi ääni, vilkkuvalo ja värinähälytyksellä varustetut palohälyttimet, äänimajakoin varustetut poistumisovet ja valaistut hätäpoistumisopasteet ovilla. Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus (ERÄS) -hankkeen tavoitteena oli edistää tilapäisesti tai pysyvämmin liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden paloturvallisuutta ja pelastustoimintaa Suomessa. Projektin tarkoituksena oli tarkastella yhtäältä sitä, miten liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden evakuointiin laaditut eurooppalaiset suositukset, Evacuation of people with disabilities European Guideline (CFPA-E Guideline No 33: 2015 F), toteutuvat tällä hetkellä rakennusten julkisten tilojen poistumisturvallisuusohjeissa ja opasteratkaisuissa. Toisaalta tarkasteltiin myös sitä, millaisia kehittämistarpeita ja moniaistista havaitsemista tukevia ratkaisumahdollisuuksia on kartoituksen ja pilotoinnin perusteella havaittavissa. Hanke toteutettiin ajalla 1.9.2016–31.10.2017. Hanketta rahoitti Palosuojelurahasto.

1. Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli edistää erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden paloturvallisuutta ja pelastustoimintaa Suomessa. Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden poistumisturvallisuudesta on olemassa vain vähän tutkimustietoa. Hankkeessa tavoiteltiin uutta tietoa kahdesta näkökulmasta: 1. tietoa rakennusten julkisten tilojen poistumisturvallisuusohjeiden päivittämistarpeista kartoittamalla ja analysoimalla kahdenkymmenen kohteen nykyiset poistumisturvallisuusohjeet ja -käytännöt liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden huomioon ottamisen näkökulmasta ja vertaamalla ohjeita CFPA-E oppaassa estettyihin suosituksiin, 2. tietoa moniaistisesti tiedon vastaanottamisen mahdollistavista opastusratkaisuista pilotoimalla a) äänimajakoin varustetut valaistut hätäpoistumisopasteet ovilla, b) tunto- ja tummuuskontrastit ohjaavissa lattiaopasteissa, c) iBeaconeihin ja mobiiliteknologiaan perustuvat moniaistiset poistumisturvallisuusratkaisut.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.