Page 1

‫هكالوِ ّاي ستاى اًگليسي سال سَم راٌّوايي‬ ‫تِ اهيذ آى كِ ّيچ داًص آهَسي اس ًعوت يادگيزي هحزٍم ًواًذ‪.‬‬ ‫تا قزار دادى ايي جشٍُ در اختيار ديگزاى ها را در ايي رسالت ياري كٌيذ‪.‬‬

‫‪www.englishhome.ir‬‬


Amir : oh! Theres a wallent on the ground. Is it your wallent? ‫ آيا آى كيف پَل تَ است؟‬.‫ ًگاُ كي يک كيف پَل رٍي سهيي است‬:‫اهيز‬ Ali : No, it isn`t. The colour of my wallent is brown, but this one is y

yellow. .‫ ًِ آى هال هي ًيست رًگ كيف پَل هي قَُْ اي است ٍلي ايي يكي سرد رًگ است‬:‫علي‬ Amir : Perhaps it`s Ahmad`s. He is there at the bus stop. .‫ ضايذ آى هال احوذ تاضذ اٍ آًجا در ايستگاُ اتَتَس است‬: ‫اهيز‬ Ali: I don`t know Ahmad. What does he look like? ‫هي احوذ را ًوي ضٌاسن اٍ چِ ضكلي است؟‬: ‫علي‬ Amir : He`s tall and thin and has short black hair. .‫ اٍ قذتلٌذ ٍ الغز است ٍ هَّاي كَتاُ ٍ سياُ رًگي دارد‬:‫اهيز‬

www.englishhome.ir


Nahid : Do you know our new teacher? ‫ آيا هعلن جذيذ ها را هي ضٌاسي؟‬:‫ًاّيذ‬ Zahra: No, I don`t. Who`s she? ‫ اٍ كيست؟‬.‫ ًِ ًوي ضٌاسن‬: ‫سّزا‬ Nahid: Mrs Tehrani. She teaches us English. .‫ اٍ تِ ها اًگليسي درس هي دّذ‬.‫ خاًن تْزاًي‬: ‫ًاّيذ‬ Zahra: Is she a good teacher?

www.englishhome.ir

‫ آيا اٍ هعلن خَتي است؟‬:‫سّزا‬


Nahid: Yes, she is. All the students like her very much.

.‫ ّوِ داًص آهَساى اٍ را خيلي دٍست دارًذ‬.‫ تلِ اٍ هعلن خَتي است‬:‫ًاّيذ‬ Zahra:Does she speak Persian in the classroom?

.‫ آيا اٍ در كالس فارسي صحثت هي كٌذ‬:‫سّزا‬ Nahid: No, she usually speaks English. .‫ ًِ اٍ هعوَال اًگليسي صحثت هي كٌذ‬:‫ًاّيذ‬

- What are you doing , mother?

‫هادر چكار داريذ هي كٌيذ؟‬

- I`m cooking lunch. We have some guests today. .‫ ها اهزٍس تعذادي هْواى دارين‬. ‫دارم ًاّار هي پشم‬ www.englishhome.ir


- How many guests do we have?

- Five. Your uncle and this family. - Can I help you?

‫چًذ تا هْواى دارين؟‬

.‫ عوَي ضوا ٍ خاًَادُ اش‬.‫پٌج ًفز‬ ‫اجاسُ هي دّيذ تِ ضوا كوک كٌن؟‬

- Yes, get me some rice. - Where is it?

.‫تلِ هقذاري تزًج تزاي هي تياٍر‬ ‫آى كجاست؟‬

- In the closet. - How much do you need? - About two kilos.

‫چِ هقذار السم داريذ؟‬ َ‫در حذٍد دٍ كيل‬

- All right.

. ‫خَب‬

www.englishhome.ir

‫بسيار‬


Mahin:Do you ever watch TV, Zohreh? ‫ سّزُ آيا تَ تلَيشيَى تواضا هي كٌي؟‬: ‫هْيي‬ Zohreh: Yes, I usually watch TV in the evening. .‫ تلِ هي هعوَال عصزّا تلَيشيَى تواضا هي كٌن‬:ُ‫سّز‬ Mahin: Did you watch the children`s program yesterday? ‫ آيا ديزٍس تزًاهِ تچِ ّا را تواضا كزدي؟‬:‫هْيي‬ Zohreh:Yes, I enjoyed the cartoons very much. .‫ تلِ اس كارتَى ّا خيلي لذت تزدم‬:ُ‫سّز‬ Mahin: Did you watch the news, too? ‫ اخثار را ّن تواضا كزدي؟‬:‫هْيي‬ Zohreh: Yes, I did.

.‫ تلِ تواضا كزدم‬:ُ‫سّز‬

Mahin: Oh, when did you finish your homework?

www.englishhome.ir


Zohreh: In the afternoon.

‫ اٍُ چِ هَقع تكاليفت را توام كزدي؟‬:‫هْيي‬ .‫ تعذ اس ظْز‬:ُ‫سّز‬

Ali: Hello,Reza. How are you today? ‫ سالم رضا اهزٍس حالت چطَر است؟‬:‫علي‬ Reza:Not too bad. .‫تذ ًيستن‬:‫رضا‬

www.englishhome.ir


Ali: Did you see payman yesterday? ‫ ديزٍس پيواى را ديذي؟‬:‫علي‬ Reza: No. I saw him this morning. .‫ ًِ هي اهزٍس صثح اٍ را ديذم‬:‫رضا‬ Ali: What did you talk about? ‫ درتارُ چِ صحثت كزديذ؟‬:‫علي‬ Reza: We talked about many things. .‫درتارُ چيشّاي سيادي صحثت كزدين‬:‫رضا‬ Ali: Is he in your class? Reza: No, he is in grade two.

www.englishhome.ir

‫ اٍ در كالس ضواست؟‬:‫علي‬ .‫ ًِ اٍ در كالس دٍم است‬:‫رضا‬


Nahid: Did you see the film yesterday evening? ‫ آيا ديزٍس عصز فيلن را ديذي؟‬:‫ًاّيذ‬ Mehri: No I didn`t. I was helping my mother. .‫ هي داضتن تِ هادرم كوک هي كزدم‬.‫ًِ ًذيذم‬:‫هْزي‬ Nahid:What was she doing? ‫اٍچِ كاري اًجام هي داد؟‬:‫ًاّيذ‬ Mehri:She was cooking dinner. .‫ اٍهطغَل پختي ضام تَد‬:‫هْزي‬ Nahid:Wat did you do? ‫ضوا چِ كاركزديذ؟‬:‫ًاّيذ‬ Mehri:I wached the dirty dishes. .‫هي ظزف ّاي كثيف را ضستن‬:‫هْزي‬ Nahid:Did you wash all of them? ‫آيا ّوِ ي آىّا را ضستي؟‬:‫ًاّيذ‬ Mehri:Yes, I did. ‫ضست‬ ‫ تلِ م‬:‫هْزي‬

www.englishhome.ir


Ali: Excuse me sir. .‫ هعذرت هي خَاّن اقا‬:‫علي‬ Teacher:Yes what is it? ‫ تلِ چِ ضذُ است؟‬:‫هعلن‬ Ali: Reza dosn`t feel well. .‫ حال رضا خَب ًيست‬:‫علي‬ Teacher:What`s the matter, Reza? ‫ چِ ضذُ است رضا؟‬:‫هعلن‬ Reza: I have a headache. .‫ سزم درد هي كٌذ‬:‫رضا‬ Teacher: Can`t you stay in the classroom? ‫ ًوي تَاًي دركالس تواًي؟‬:‫هعلن‬

www.englishhome.ir


Reza: No I can`t. May I leave now? ‫اجاسُ است االى كالس را تزک كٌن؟‬. ‫ًِ ىهي تَاًن‬:‫رضا‬

Teacher: Sure. But you should com back after the break. .‫ اها تايذ تعذ اس ٍقت استزاحت تزگزدي‬.‫حتوا‬:‫هعلن‬

A: Where is Hamid today? ‫حويذ اهزٍس كجاست؟‬ B: He`s in hospital. .‫اٍ در تيوارستاى است‬ A: Why? ‫چزا؟‬ B: He had a car accident yesterday.

www.englishhome.ir


.‫اٍ ديزٍس تا هاضيي تصادف كزد‬ A: That`s too bad. Is he a careless driver? ‫ آيا اٍ راًٌذُ تي دقتي است؟‬.‫خيلي تذ ضذ‬

B:No, he usually drives carefully. .‫ًِ اٍ هعوَال تا دقت راًٌذگي هي كٌذ‬ A:Was he driving carelessly yesterday? ‫آيا اٍ ديزٍس تا تي دقتي راًٌذگي هي كزد؟‬ B:Yes, he was driving fast. .‫تلِ اٍ تا سزعت راًٌذگي هي كزد‬

Amir: Look! There are a lof of clouds In the sky. .‫ًگاُ كي! اتزّاي سيادي در اسواى است‬:‫اهيز‬

www.englishhome.ir


Mehdi: oh yes. It may rain tonight. Amir: Will you go to the country tomorrow?

.‫ اهطة هوكي است تاراى تيايذ‬. ِ‫اٍُ تل‬:‫هْذي‬ ‫رٍستهي رٍيذ؟‬ ‫ا‬ ِ‫آيا فزدا ت‬:‫اهيز‬

Mehdi: No we`ll go next week.

.‫ًِ ّفتِ ي آيٌذُ هيزٍم‬:‫هْذي‬

Amir: Why do you often go to the country? Mehdi:We have a lof of relatives there. Amir: Good luck . Have a good time.

‫ضوا چزا اغلة تِ رٍستا هي رٍيذ؟‬:‫اهيز‬ .‫ها آى جا خَيطاًٍذاى سيا دي دارين‬:‫هْذي‬

Mehdi: thanks . See you later.

.‫ خَش تگذرد‬. ‫هَفق تاضيذ‬:‫اهيز‬ .‫ تِ اهيذ ديذار‬. ‫هتطكزم‬:‫هْذي‬

www.englishhome.ir


www.englishhome.ir


www.englishhome.ir


www.englishhome.ir

دیالوگ  

مکالمات زبان انگلیسی سوم راهنمایی

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you