Färdplan Hållbart Helsingborg

Page 1

VÄLKOMMEN! Å E P NS R IDA FIN V GG M BY T SO DE

NDRA A R A V V LÄR A

MEDSKA P FRAMÅT A …

TILLSAMMANS


VAD VILL VI UPPNÅ? Vi har gemensamt tagit oss an uppdraget att utifrån våra olika perspektiv och kärnfrågor, tillsammans testa, lära och göra för att i detta skapa nya vägar framåt. En gemensam problembild Vi vill bygga en struktur utifrån en gemensam problembild och förståelse för lokalsamhället där vi håller fast vid de goda initiativen och processerna, utan att veta givna resultat, för att skapa ett hållbart Helsingborg - med god livskvalitet för alla helsingborgare. Vi lär av varandra Vårt fokus är inte snabba resultat utan att skapa möjligheter för fördjupad kunskap och förståelse. Vi lär av varandra och våra respektive metoder och verktyg med ambitionen att skapa förändring för de som har stort behov av det. I detta skapar vi delaktighet på lika villkor och inkludering för ett Helsingborg där jag kan bli mitt bästa jag och där hela staden är till för alla invånare.


VÅR UTMANING

Samhället utvecklas ständigt och till följd av det uppstår nya behov, men samtidigt också nya möjligheter. Våra befintliga strukturer är inte rustade för att möta och hantera nuvarande och morgondagens komplexa samhällsutmaningar, och ingen enskild aktör har ensam de resurser som krävs eller söker den balans som vi ser ett behov av i detta gemensamma samarbete. Bygga vidare på det som finns Vi behöver skapa förmågan att fånga upp och bygga vidare på det som redan finns. Det finns många olika verkligheter och vi måste kunna behålla dem alla samtidigt för att förstå mer. Vi ser en stor utmaning i att arbeta med den breda behovsbilden och i det involvera alla.


FÄRDPLAN 2021-2022


AMBITION och UTFALL

I Hållbart Helsingborg möts vi över sektors- och organisationsgränser för att tillsammans finna hållbara lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Vi vänder oss till varandra för att öka vår gemensamma kunskap och förståelse för stadens utmaningar. Vi bygger vår kapacitet att samskapa, dra gemensamma lärdomar och förstärka pågående processer. Vi testar även nya sätt att arbeta och göra skillnad i våra organisatoriska mellanrum. Vi bygger starka och långsiktiga relationer, samt skapar förutsättningar för hållbara lösningar för helsingborgarnas livskvalitet, delaktighet och trygghet. Vi kommer att ha etablerat en plats i mellanrummet för olika sektorer och organisationer att: ü Kompetensutveckla individer och organisationer för att anta komplexa samhällsutmaningar ü Skapa kunskap och lärande genom att testa lösningar, som blir grund för rekommendationer till beslutsfattare


FÄRDPLANEN i miro


Fas 1 utveckla och förfina plattform utveckla prototyper förankra arbetet utveckla uppföljning, utvärdering och lärande

Fas 2 kapacitetsutveckla nätverket att jobba i ekosystemet av prototyper utveckla implementering och etableringsplan


GRUPPER

KÄRNTEAM Koordinerar och möjliggör arbetet i Hållbart Helsingborg och för nätverket

NÄTVERK Jobbar inkluderande i verkstäder för att testtänka och testgöra tillsammans utifrån komplexa samhällsutmaningar

VÄNNER Stödjer, stärker och möjliggör arbetet i Hållbart Helsingborg och för nätverket


VÅR PLATS I MELLANRUMMETPROTOTYPA

Vi testtänker och testgör för att förstå komplexa samhällsutmaningar bättre samt för att öka och fördjupa vår gemensamma kunskap om det vi gör tillsammans med andra. Vi testar inte för att finna snabba lösningar utan för att komma närmare bättre lösningar. Prototyperna förändras över tid utifrån det som kommer upp i nätverket. Arbetet med prototyperna sker mellan verkstäderna och stäms av i verkstäderna.


SEGREGATION

Behov Alla behöver vi se vår roll utifrån vilken sektor vi kommer ifrån i vårt arbete mot segregation. Det finns olika former av behov; för de som jobbar med frågorna och för målgrupperna. Det finns också behov på strukturell-, organisatorisk- och individnivå som vi behöver identifiera och arbeta utifrån. Vi behöver identifiera och arbeta med de bakomliggande orsakerna och inte lindra symptom.

Syfte • Ha en tydlig gemensam definition av arbetet för samsyn och förståelse • Verka för att skapa framtid istället för reaktivt handla • Tänka samtidigt och samlat i det lilla, för att sedan växla upp • Koppla ihop befintliga insatser och agera i mellanrummen och få alla att jobba med varandra • Verka för att samspela och samskapa med andra organisationer

Koncept •

Ett ekosystem av insatser kring barn och ungas skyddsfaktorer

Ett nätverk av aktörer för behovsorienterade insatser

Geografiska kluster för insatser (nordöstra och södra klustret)


PROBLEMLÖSARTRÄFFAR OCH PROCESSLEDNING

Behov

Syfte

Koncept

Hållbart Helsingborgs nätverk har behov av att under enklare former kunna träffas och lösa gemensamma utmaningar

Att skapa former och möjligheter att snabbt interagera med varandra och hitta lösningar

Hålllbart Helsingborgs smörgåsbord

Pecha Kucha-format på verkstäderna

Hållbart Helsingborg har också ett behov av att öka kapaciteten för att processleda prototyper

Att skapa former för kapacitetsutveckling i processledning

Processledarutbildning


VÄRDESKAPANDE

Behov

Syfte

Det behövs nya verktyg och ny kunskap för att förstå de värden som skapas i mellanrummet, för att kunna göra en skillnad när det gäller komplexa samhällsutmaningar.

Hållbart Helsingborg vill utveckla kunskap och verktyg för att underlätta och stödja operativ och strategisk verksamhet, samt beslutsfattande.

Våra organisationer har idag svårt att samla den kunskap som utvecklas i samverkan och vi har svårt att se vilka insatser som genererar vilket värde.

Detta gör vi för att vi tillsammans ska ha större möjlighet att verka för en hållbar utveckling.

Koncept •

Verktygslåda med kunskap, metoder och modeller

Nätverk av aktörer med kunskap och verktyg som bidrar till Hållbart Helsingborgs arbete


VÄRDEKEDJOR FÖR EN HÅLLBAR LIVSSITUATION

Behov

Syfte

Upplevelsen av att saker inte hänger ihop, eller att något trillar mellan stolarna är ständigt återkommande. Både bland tjänstepersoner i olika organisationer och bland målgrupper för olika insatser.

Skapa kunskap och förståelse för att vi i samverkan ska kunna lägga pusslet så att människor kan ta sig från en ohållbar livssituation till en hållbar.

Det finns ett behov av att förstå insatser för individen i ett större sammanhang än i den enskilda insatsen.

Koncept • Samla ett nätverk av aktörer som utför enskilda insatser • Kunskaps- och kompetensutveckling • Designlab och processutveckling


FÖRENINGSLIV OCH HÅLLBARA MÖTESPLATSER

Behov

Syfte

Koncept Tre i ett!

Det finns ett behov att samverka och skapa överblick kring behov, insatser och bygga långsiktiga relationer för att med samlad kraft öka helsingborgarnas hälsa och tillgång till meningsfull fritid.

Skapa mellanrumsarbete för att möta utmaningar ihop med ökad effekt, nå en större målgrupp och hitta gemensamma lösningar.

1.

Den formella grunden att stå på för både föreningar och förvaltningar test i nordöstra staden

2.

Den stabila platsen - hur kan vi bidra, koppla ihop samt sedan använda som best practice för andra områden i staden test mötesplats söder

3.

Ett flöde av människor – engagemang, stöd och kraft för föreningar samt en rörelse för människor mellan stadens olika rum

Skapa möten och mötesplatser med många möjligheter för olika målgrupper


UPPFÖLJNING OCH LÄRANDE

Behov Arbetet i mellanrummet, där vi samverkar för att lösa komplexa utmaningar, är svårt att navigera. Våra organisationers uppföljningssystem är inte riggade för att följa arbetet eller synliggöra vilket värde som skapas. Så behovet är påtagligt och högst relevant för att kunna skapa kraft i arbetet med Hållbart Helsingborg. Vi är också i behov av att kunna följa lärandet som skapas, enskilt för individer och det kollektiva. En av de starkaste hypoteserna i arbetet handlar om den läranderesa som vi behöver göra och att den är central för att skapa vägen mot en hållbar stad.

Syfte Under hösten kommer ett arbete utvecklas för att kunna synliggöra, definiera och följa värden och lärande som skapas i Hållbart Helsingborg. Vi kommer bjuda in intresserade aktörer både från nätverket i Hållbart Helsingborg och andra sammanhang som kan bidra till denna utveckling.


PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Gå in på hallbarthelsingborg.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev


PARTNERS


TACK!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.