Page 1

Technologia czyszczenia 路 Technologia komunalna

Citymaster 600 Wielofunkcyjny pojazd i zamiatarka bez kompromis贸w!


Citymaster 600 – profesjonalna i ekonomiczna praca

Kompaktowa i uniwersalna maszyna - mistrz w swojej klasie “WiǗksza wydajnoǴǎ pracy, mniej pustych przejazdów".

“Szybka wymiana osprzǗtu przy maksymalnej elastycznoǴci pracy“

“Mocny, wytrzyma’y i zwrotny - dok’adnie taki jaki powinien byǎ"!

A co Citymaster 600 moȈe zrobiǎ dla Ciebie?

Lider w klasie pojazdów kompaktowych

Nowy wymiar efektywnoǴci

Twoim celem jest jak najlepsze

Citymaster 600 ’njczy w sobie wiele funkcji,

zaspokojenie potrzeb Twojego klienta i

zachowujnjc przy tym kompaktowe wymiary.

zapewnienie sobie d’ugotrwa’ej

Przestrzenna i wygodna kabina kierowcy

wspó’pracy, opierajnjcej siǗ na

umoȈliwia wielogodzinnnj pracǗ w

niezawodnoǴci i zaufaniu. Szukasz

komfortowych warunkach. Ma’a szerokoǴǎ

profesjonalnego i wielofukcyjnego pojazdu, robocza i wyjnjtkowa zwrotnoǴǎ pojazdu który Ci w tym pomoȈe? Citymaster 600 jest pozwala na pracǗ nawet w wnjskich stworzony dla Ciebie! Œatwy w obs’udze

przestrzeniach. Uniwersalny noǴnik narzǗdzi

system szybkiej wymiany osprzǗtu,

typu "wszystko w jednym", z systemem

zaprojektowany, by spe’niaǎ indywidualne

szybkiej wymiany wielu dostǗpnych

wymagania. D’ugoletnie doǴwiadczenie

akcesoriów - wszystko to gwarantuje

firmy Hako w tworzeniu kompaktowych

najwyȈsznj efektywnoǴǎ eksploatacji. Kupujesz

pojazdów, zosta’o wykorzystane podczas

tylko to, czego naprawdǗ potrzebujesz. Solidna

projetkowania tej maszyny - wykorzystaj to! i ’atwa w utrzymaniu konstrukcja, gwarantuje wiele lat niezawodnej pracy. JeǴli jesteǴ zainteresowany elastycznymi warunkami finansowania, skontaktuj siǗ z Dzia’em Obs’ugi Klienta, w celu uzyskania niezbǗdnych informacji.

2


Koncepcja pojazdu stworzona ”przez profesjonalistów dla profesjonalistów"

Ma’a przestrzeǩ pe’na wielkich zalet

Szybki transport

WielofunkcyjnoǴǎ

ZwiǗkszona elastycznoǴǎ

Maszyna umoȈliwia pracǗ na

Uniwersalny aluminiowy

Solidna konstrukcja noǴnika

krótkich dystansach,

zbiornik moȈe byǎ

narzǗdzi oraz szeroki wybór

wykorzystujnjc zasilanie

wykorzystywany przy opcji

akcesoriów dodatkowych

w’asne. Jest przystosowana

zamiatania, koszenia, a

gwarantujnj idealne

do transportu na przyczepie.

takȈe jako zbiornik wody -

dopasowanie do

przy maksymalnej

indywidualnych potrzeb.

’adownoǴci.

3


Wielofunkcyjny noǴnik narzǗdzi

Maszyna z punktu widzenia operatora

Wyjnjtkowa zwrotnoǴǎ Kompaktowe wymiary, stabilne prowadzenie, ma’y promieǩ skrǗtu gwarantujnj doskona’nj zwrotnoǴǎ nawet w najwǗȈszych przestrzeniach.

D = 1,39 m

Koncepcja pojazdu

Komfort obs’ugi

Citymaster 600 moȈe robiǎ wszystko i nigdy nie osinjgnie

Citymaster 600 zosta’ zaprojektowany z myǴlnj o operatorze.

granic swoich moȈliwoǴci. Stabilne kierunkowo podwozie i Wszystkie elementy obs’ugi snj dobrze widoczne i znajdujnj siǗ w sterowanie przegubowe pozwalajnj na manewry nawet w

zasiǗegu rǗki kierowcy. DuȈe szyby, testowanej pod knjtem

wnjskich przestrzeniach. Zintegrowana kompensacja osi

bezpieczeǩstwa przez ROPS kabiny, zapewniajnj doskona’nj

odcinjȈonej utrzymuje pojazd na torze jazdy nawet przy

widocznoǴǎ obszaru pracy. Panel sterowania znajduje siǗ w

duȈym obcinjȈeniu, zapewniajnjc duȈnj zwrotnoǴsǎ i

pod’okietniku operatora, a wszystkie potrzebne informacje

elastycznoǴǎ prowadzenia. NapǗd na wszystkie ko’a

przedstawione snj na czytelnym wyǴwietlaczu. Ogrzewanie i

zapewnia pe’nnj kontrolǗ. Solidna konstrukcja,

opcjonalna klimatyzacja pozwalajnj na pracǗ w kaȈdych warunkach.

zaprojektowana do profesjonalnego uȈytku, gwarantuje

Wsiadanie i wysiadanie u’atwiajnj pe’nowymiarowe drzwi po obydwu

d’ugi okres eksploatacji i utrzymuje d’ugo wartoǴǎ

stronach.

pojazdu. Podstawowy model maszyny ma wyposaȈenie zapewniajnjce ’atwe poszerzenie funkcji.

4


Przestrzeǩ Przestrzenna kabina, z ogrzewaniem i opcjonalnnj klimatyzacjnj. Kilka dysz nadmuchu ciep’ego powietrza. W’njcznik dodatkowych funkcji na konsoli dachowej.

Ergonomia Informacja DuȈy wyǴwietlacz HD daje wspania’y przeglnjd stanu roboczego maszyny i jej parametrów. FunkcjonaloǴǎ Joystick do sterowania jednnj rǗknj, zintegrowany z pod’okietnikiem, regulator przyciskowo-obrotowy i wy’njcznik funkcji zapewniajnj kierowcy kontrole nad róȈnymi funkcjami.

Dopasowanie NajwaȈniejsze funkcje podstawowe zintegrowane snj w indywidualnie ustawianej konsoli w bezpoǴrednim zasiǗgu kierowcy. Dla bezpiecznej obs’ugi i dobrej widocznoǴci.

Komfort

Bezpieczeǩstwo

WidocznoǴǎ

Prowadzenie

Wygoda

W standardzie duȈe szyby kabiny, oǴwietlenie ze

Dok’adnie ustawione ko’a o szerokich

Zarówno siedzenie sprǗȈynowe, jak i siedzenie z

zintegrowanymi Ǵwiat’ami roboczymi, w opcji monitor

oponach umoȈliwiajnj poruszanie siǗ po amortyzacjnj (opcja) majnj szereg regulacji.

cofania, zapewniajnj panoramicznnj widocznoǴǎ dooko’a

nawierzchni kaȈdego rodzaju. W opcji

Dodatkowo, panel sterowania w pod’okietniku

i zwiǗkszone bezpieczeǩstwo.

opony chroninjce nawierzchniǗ terenu

u’atwia pracǗ.

np. trawniki.

5


Citymaster 600

WielofunkcyjnoǴǎ bez kompromisów

• Kosiarka sierpowa (koszenie, Ǵció’kowanie, zbieranie) • Kosiarka bijakowa • NoȈyce do Ȉywop’otów

• Uniwersalny pojemnik • Zbiornik wody • Platforma ’adunkowa

• Przyczepa

• P’ug odǴnieȈajnjcy (podwieszony na sta’e, podwieszony sprǗȈynowo, klinowy) • Zamiatarka przednia • P’ug wirnikowy do odǴnieȈania

• Posypywarka bǗbnowa • Posypywarka uniwersalna

• Zespó’ zamiatajnjcy • Zamiatarka przednia • DrnjȈek natryskiwania wodnj • Szczotka do chwastów

System szybkiej zmiany narzǗdzi

Przek’adnia

NajwaȈniejsznj zaletnj noǴnika narzǗdzi jest

Kompaktowy Citymaster 600 ma plusy takȈe pod

jego wszechstronnoǴǎ. Nowy system

wzglǗdem zuȈycia paliwa, obrotów, poziomów emisji

szybkiej zmiany osprzǗtu oferuje cztery

gazów i ha’asu, zapewniajnjc tym samym efektywne

moȈliwoǴci sprzǗgu, zaprojektowane do

wykorzystanie.

’atwej obs’ugi przez jednego operatora,

NapǗd samochodowy zapewnia najniȈsze moȈliwe

bez uȈycia narzǗdzi. Przy’njcze narzǗdzia

zuȈycie paliwa podczas jazdy po drogach i optymalne

odsysajnjcego umoȈliwia nie tylko prace

osinjgi w kaȈdej sytuacji, przy trzech trybach pracy

zimowe z pe’nym czyszczeniem

(ECO, standard, MAX). W trybie ECO wykorzystuje siǗ

nawierzchni, ale takȈe wspó’pracǗ z

do zasilania pracy narzǗdzi 85% mocy - wystarczajnjco

kosiarknj przy zbieraniu trawy oraz funkcjnj

dla wiǗkszoǴci prac pielǗgnacyjnych. Pozosta’e tryby

odpylania przy zamiataniu. Tylne

zapewniajnj rezerwǗ mocy nawet przy

narzǗdzia montowane snj na ramie szybkiej najtrudniejszych pracach. zmiany i mognj byǎ szybko zdemontowane przy pomocy wózka. Rama montaȈowa z ty’u umoȈliwia do’njczenia dodatkowych akcesoriów.

6


Uk’ad hydrauliczny i uk’ad kierowniczy

Zarznjdzenie flotnj dla jeszcze lepszej

1) Przedni trójknjt sprzǗgowy

Uk’ad hydrauliczny, z dobrze

wydajnoǴci pracy

dla ’atwej i wygodnej wymiany

rozmieszczonymi i ’atwo dostǗpnymi

Hako oferuje, dopasowane do

narzǗdzi

z’njczkami, umoȈliwia wygodne

indywidualnych potrzeb, rozwinjzania

przy’njczanie narzǗdzi. Dwa niezaleȈne

zarznjdzania flotnj. Rejestrator pracy floty

2) Tylna rama montaȈowa

obwody, uzupe’nione dodatkowymi

automatycznie generuje przejrzyste dane.

dla posypywarek, przyczep lub

dwoma obwodami roboczymi z przodu (z

Tworzony raport zapewnia przeglnjd prac

przeciwwagi

ty’u jeden obwód), zasilajnj narzǗdzia.

kontraktowych maszyny. Dane moȈna

Wszystkie funkcje maszyny snj obs’ugiwane odczytaǎ przy uȈyciu komputera lub

3) System montaȈu nadwozia z ty’u

jednnj rǗknj na panelu umiejscowionym w

dla ’atwej wymiany doczepianych

pod’okietniku. Funkcje z’oȈone, takie jak

smartphona.

narzǗdzi przy uȈyciu wózka

obs’uga narzǗdzi zamiatania, sterowane snj za pomocnj jednego przycisku - praca jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.

7


Citymaster 600

Utrzymanie ogrodów i terenów zielonych

WszechstronnoǴǎ zastosowania Koszenie

Koszenie ze zbieraniem trawy

Przy uȈyciu Citymaster 600 utrzymanie

Uniwersalny zbiornik w maszynie Citymaster 600 moȈe

terenów zielonych staje siǗ ’atwiejsze.

byǎ wykorzystywany takȈe przy koszeniu trawników.

Wielofunkcyjna maszyna wykonuje

Centralny system odsysania umoȈliwia pracǗ w pobliȈu

róȈnorodne prace z wykorzystaniem kilku

krawǗdzi, po obydwu stronach maszyny. Uk’ad

typów kosiarek i zbieraczy trawy. Zapewnia odsysajnjcy jest cichszy i zarazem bardziej efektywny to najwyȈsznj efektywnoǴǎ prac

niȈ uk’ad klasyczny, a przy tym zasadniczo nie ulega

pielǗgnacyjnych w ogrodach i na terenach

zniszczeniu. Krótka, prosta droga przep’ywu

zielonych. Kosiarka sierpowa o szerokoǴci

zasysanego materia’u eliminuje ryzyko zatkania

1,22 m moȈe byǎ wykorzystywana z opcjnj

PojemnoǴǎ zbiornika jest w pe’ni wykorzystana - mniej

wyrzutu trawy do ty’u, Ǵció’kowania lub ze przestojów w pracy oznacza wiǗksznj wydajnoǴǎ. zbieraczem trawy w specjalnych

Wysoki zrzut zawartoǴci umoȈliwia sk’adowanie

programach utrzymania zieleni. Dla

odpadów w kilku warstwach, a takȈe zrzut do

pielǗgnacji wiǗkszych terenów dostǗpna

kontenerów o wysokoǴci 1,3 m.

jest kosiarka sierpowa o szerokoǴci 1,3 m.

8


Citymaster 600

Prace zimowe

Obs’uga wszystkich prac zimowych Citymaster 600 jest w pe’ni przygotowany do wszystkich prac zimowych. Szeroki wachlarz osprzǗtu zimowego zapewnia gotowoǴǎ do pracy w kaȈdych warunkach. Kompaktowe wymiary i ’adownoǴǎ do 400 kg piasku lub soli gwarantujnj d’ugie okresy pracy bez przestojów.

System montaȈu z przodu Kompletny zestaw narzǗdzi do niezawodnego usuwania Ǵniegu: zamiatarka, p’ug ǴnieȈny lub p’ug wirnikowy.

Czyszczenie oblodzonych powierzchni Uniwersalna posypywarka lub uk’ad natryskiwania solanki do usuwania go’oledzi.

9


Citymaster 600

Profesjonalna zamiatarka

WydajnoǴǎ zamiatania kompaktowej maszyny

Doskona’e wyniki zamiatania

WyposaȈenie przyjazne dla Ǵrodowiska

Biornjc pod uwagǗ kompaktowe wymiary,

DuȈa wydajnoǴǎ pracy jest zauwaȈalna na kaȈdym

Citymaster 600 to wydajna maszyna

kroku. Wykorzystanie trybu ECO zapewnia

najwyȈszej klasy. Zintegrowana

zmniejszenie zuȈycia paliwa i poziomu ha’asu.

profesjonalna zamiatarka, z duȈymi

Nowoczesny uk’ad wodny pozwala na doskona’e

dopasowywanymi szczotkami i mocnym

winjzanie brudu i czystoǴǎ wydmuchiwanego

systemem odsysania umoȈliwia efektywne

powietrza. Doprowadzenie czystej wody do szczotek

czyszczenie duȈych powierzchni.

i kana’u ssnjcego, jak równieȈ cinjg’a cyrkulacja wody

Uniwersalny zbiornik o pojemnoǴci 600 l i

gwarantujnj dok’adne usuwanie brudu i py’u.

’adownoǴci do 500 kg zapewnia d’ugnj

Wydmuchiwane powietrze przechodzi przez

pracǗ bez zbǗdnych przestojów. Solidna

izolowannj akustycznie klapǗ pojemnika co chroni

konstrukcja maszyny jest dodatkowo

Ǵrodowisko. MoȈliwoǴci czyszczenia dróg i ǴcieȈek snj

wyposaȈona w szereg elementów

dodatkowo wzbogacone o takie dodatki jak rǗczny

zabezpieczajnjcych przed uszkodzeniem.

wnjȈ ssawny i myjkǗ wysokociǴnieniownj.

System szybkiej wymiany narzǗdzi i trójnoȈny stojak, umoȈliwiajnj ’atwnj zmianǗ osprzǗtu i zbiornika, bez pomocy dodatkowych osób. Wysoki zrzut Ǵmieci i ’atwe czyszczenie zbiornika po pracy oszczǗdzajnj zarówno czas i pieninjdze.

10


Rzut oka na Hako - Citymaster 600

866

1075

994 1074

1270

1346

1090

2269

1485

1969

Dane techniczne

782

3126 200

Dane techniczne, Citymaster 600 wersja podstawowa

Silnik i przek’adnia Silnik

• Ch’odzony wodnj 3-cylindrowy diesel YANMAR o pojemnoǴci 1642 cm3 • Moc 27,1 kW przy 3000 obr./min., obroty zredukowane do 24,2 kW przy 2600 obr./min. • BezpoǴredni wtrysk paliwa, 40-litrowy zbiornik paliwa • Emisja spalin poniȈej dopuszczalnych norm, wg. standardu europejskiego 97 / 68 / EG Stage IIIa

Zatwierdzenie

Zatwierdzenie EU maszyny bazowej jako cinjgnika

NapǗd

• NapǗd hydrostatyczny na wszystkie ko’a • Sterowanie napǗdem z automatycznnj regulacjnj od obcinjȈenia, w trybie przejazdowym • 3 rodzaje pracy o ustalonych obrotach (ECO-Standard-MAX), w trybie roboczym

Hydraulika

• Dwuobwodowa hydraulika wysokociǴnieniowa, 195 bar • Obwód 1: 27–37 l/min • Obwód 2: 21–29 l/min • 2 obwody hydrauliczne sterujnjce, dodatkowo jeden powrotny z przodu

Charakterystyka jazdy i pracy PrǗdkoǴǎ

• PrǗdkoǴǎ jazdy, napǗd samochodowy 0–25 km/h • Tryb roboczy, napǗd hydrostatyczny 0–25 km/h • Cofanie 0–12 km/h

Podwozie i uk’ad kierowniczy

• Podwozie przegubowe, 4-ko’owe, sterowanie hydrauliczne, knjt skrǗtu 53° • Zintegrowana oǴ p’ywajnjca, amortyzowana, z kompensacjnj dla optymalnego pokonywania wzniesieǩ

Hamulce

• Hamowanie hydrostatyczne • Mechaniczny hamulec postojowy

Opony

• 23 x 8.50 – 12 (standardowe) • 23 x 10.50 – 12 (trawnikowe)

Kabina

• Komfortowa kabina, z wygodnym siedzeniem kierowcy, panel sterowania w pod’okietniku • Centralny wyǴwietlacz pokazujnjcy funkcje robocze, regulowana kolumna kierownicy • Ogrzewanie, w opcji klimatyzacja • Drzwi ramowe z przesuwnymi szybami • Regulowane z kabiny lusterka boczne

ObcinjȈenia CiǗȈar w’asny

1,350 (noǴnik narzǗdzi), 1,700 (zamiatarka)

Dop. ciǗȈar ca’kowity

do 2,200 kg, dopuszczalne obcinjȈenia osi 1,200/1,500 kg (przód/ty’)

Wymiary

e

Wys./szer./d’.

Maszyna bazowa: 1,969 mm (kabina) x 1,090 (kabina) /1,075 mm (opony standardowe) x 3,126 mm

Rozstaw osi

1.270 mm

Rozstaw kó’

866/926 mm 700 mm

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i / lub udoskonaleǩ technicznych bez uprzedzenia w odniesieniu do kszta’tu i koloru. Na ilustracjach moȈe byǎ pokazane wyposaȈenie opcjonalne.

11


Hako przyjazne Ǵrodowisku

Gdziekolwiek jesteǴ, my

SprzedaȈ i wynajem

JesteǴmy dla Ciebie

Chcemy pozostawiǎ Ǵwiat

zawsze jesteǴmy blisko

Oferujemy klientom szeroki

dzieǩ i noc

czysty. Dlatego odpowiednie Nasza europejska sieǎ

wachlarz moȈliwoǴci

Profesjonalny serwis i

traktowanie zasobów

sprzedaȈy i serwisu nie ma

indywidualnego doboru

ekspresowa dostawa czǗǴci

naturalnych, Ǵrodowiska i

sobie równych. Zawsze

formy zakupu lub wynajmu. zamiennych zapewniajnj

klimatu ma istotny wp’yw na jesteǴmy blisko, by s’uȈyǎ Ci

najwyȈszy poziom obs’ugi.

nasznj pracǗ. Nasze dzia’ania pomocnj. snj przyjazne dla Ǵrodowiska, co potwierdzajnj niezaleȈne

CzystoǴǎ i bezpieczeǩstwo

badania. WiǗcej informacji

Nasze maszyny spe’niajnj

na ten temat moȈna znaleȇǎ

najwyȈsze wymagania.

na www.hako.pl .

NiezawodnoǴǎ i jakoǴǎ "Made by Hako" .

%*/&/*40 %*/&/*40

Dzia’ Obs’ugi Klienta: Tel. +48 12 622 17 00 Fax. +48 12 622 16 22 dok@hako.pl , www.hako.pl facebook.pl/hakopolska

81-10-2434

HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392, Kraków ul. Czerwone Maki 63

Citymaster 600_PL  
Citymaster 600_PL  
Advertisement