แผ่นฝ้าเพดานที-บาร์ "ยิปรอค โปรคลีน"

Page 1


มาตรฐานผลิตภัณฑ ขนาดและความหนา (Size and Thickness)

มอก 219-2552 600 x 600 x 8 มม.

ระบบโครงคราว ที-บาร

ยิปรอค กริด 32 ยิปรอค กริด 38 วัสดุไมลามไฟ

คาการกันสงผานของเสียง

640-8787

E-mail : tboc.gyprocthailand@saint-gobain.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.