Från yngel till full sportfiskare

Page 1

2011

Varfรถr blir man sportfiskare

c 2011

Why do you start sport fishing

c 2011

ร versatt med google.se / Translated by google.se


Från yngel tillsportfiskare Denna lilla berättelse skall försöka få fram när var och varför jag blev sportfiskare. Eftersom stora delar av detta utspelas i Lysekil så är det väl bäst att presentera staden först. Till höger har ni lite bilder över staden, Lysekil var när detta började en stad som levde på fiskeri och varvsindustrin. Tyvärr är den mesta av denna industri borta. Men lysekil som stad har det mesta kvar av sin gamla charm som kuststad, det har tillkommit nya områden men mycket av det gamla har fått vara kvar. Däremot är ju en hel del av dom gamla stenhuggarplatserna borta och där finns idag bostadsområden.

From fry to anglers This little story should try to come up when where and why I became a fisherman. Since much of this plays out in Lysekil then surely it is best to present the city first. To the right do you have some pictures of the city, Lysekil was when this began a city that lived on fishing and shipbuilding. Unfortunately, the most of the industry away. But lysekil which city has the most left of its old charm that coastal city, is established for the new areas, much of the old has got to be there. However, quite a lot of them old stone-cutter sites away and there are today neighborhoods.Kan omgivningen påverka utgången av denna berättelse ja kanske. Överst ser vi ju föräldrahemmet och dess närhet till hamn och klippor. Sedan har vi mina bröder 1= Arne tyvärr avliden i olycka men var den som nog sysslade mest med fiske. 2= Jag själv Pelle som detta handlar om, 3= Åke som är lite äldre än mig gillar att fiska och fotografera. 4= Nisse som är yngst gillar inte fiske men är gärna på sjön och fotograferar en hel del annars är det musik som gäller. Mina föräldrar fiskade ju en del när jag var liten ofta tillsammans med farfar.

1

2

3

1

2

3

4

Can the environment affect the outcome of this story yes Maybe. At the top we see of course the parental home and its proximity to port and rocks. Then we have my brothers 1 = Arne unfortunately deceased in the accident but was the one who probably was doing most of fishing. 2 = I myself Pelle as we are concerned, 3 = Ake is a bit older than me like to fish and shoot. 4 = Nisse is the youngest does not like fishing but is happy on the lake and shooting a lot otherwise it is music related. My parents were fishing I am part when I was little, often accompanied by grandfather.Något som väcker fiskeintresse är ju kanske att dom flesta får "napp" när dom är små. Vattenträning måste ju vara bra början för en fiskare, men jag har hört att träningen på bilden uppe till höger inte uppskattades då vi skulle på kalas. På nedre bilderna så fick jag lära mig att små insjöar kan vaktas av stora fåglar, men att det är fridfullare vid havets klippor. På övre bilden i mitten kommer jag gående på vägen från hamnen så det fanns kanske ett intresse redan då. Eller så har jag besökt morsan på konservfabriken. Film www.gylta.se/film11012302.htm Aqua has to perform well early for a fisherman, but I have heard that the training on the picture top right is not appreciated when we were at a party. The lower images were so I learn that small lakes may be guarded by large birds, but that it is more peaceful on the sea cliffs. On the upper middle imageI will going on the road from the port so there was perhaps an interest at that time. Or so I've visited my mom at the cannery. Film www.gylta.se/film11012302.htm60-talet saltvattens fiske bestod mest i att vara med farfar ute i hans båt. Det metades mycket makrill torsk och vitling. Men mycket av fisket bestod i garnfiske. Det spöfiske som vi gjorde var ofta på bryggorna i hamnen där det var väldigt artrikt. Makrillen kom oftare långt in i hamnarna och stannade längre. Vid makrillfiske så hade man inte kastspö så tog man en lina sänke och blanka krokar och handkastade ut i stimmen. Tyvärr så har jag inte mycket bilder från dessa fisken.

60's salt water fishing consisted mostly of being with grandpa outdoors in his boat. It caught a lot of mackerel, cod and whiting. But much of the fishery consisted of net fishing. The pole, which we did was often on the piers in the harbor where it was very rich in species. Mackerel were often far into the ports and stayed longer. The mackerel fishing had not spinning rod so took a rope with sinker and shiny hooks and hand-cast in shoals. Sorry I have not got many pictures from those fisheries.60-talet sötvattens fiske blev en hel del, detta då mammas släkt är från finland, och lämnar man en större väg i finland hamnar man på en grusväg som leder till en sjö. Det fiskades mest små abborrar med bambuspö eller med valig träpinne som spö. Att fiska på somrarna i finland var då väldigt roligt och nästan varje gång avslutades det med att man grillade korv, finsk korv är väldigt god att grilla. På bilderna ser man: 1. Morsan drar lake vid bryggan när gubbarna drar små abborrar i båten. 2 stolt fiskare med egen fångad abborre. 3. Vi bröder utom Nisse. 4. Grillning efter fisket, 5 Kollar farsans fisketeknik. 6. Jag och Åke testar båten. 7. Här fiskar jag med en träpinne tillsammans med Arne 60's freshwater fishing was a lot, when this mother's family is from finland, and leave it a major road in finland ports man on a dirt road that leads to a lake. It caught most small perch with a rod of bamboo or wooden stick with valig that rod. To fish in the summers in finland then was very funny and almost each time ended it with that grilled sausages, finesausage is very good to grill. In the pictures you see: 1. Mom pulls lake at the pier when the guys pull small perch in the boat. 2. proud fisherman with self-caught perch. 3. We brothers except Nisse. 4. Grilling for fishing, 5. Viewing dad fishing technology. 6. I and Ake test boat. 7. Here I fish witha wooden stick with Arne70-talet och fisket då började det hända saker, jag köpte min första egna rulle en abumatic 290. Hoppade av skolan och började jobba, köpte också min första båt crescent 415D med 20hk utombordsmotor. Vi sålde vårt torp och köpte stuga vid gullmarsfjorden så det blev en del fiske där. Hade ett extraknäck för fiskeristyrelsen tror jag det var, då var vi ute med fiskebåten Björn från smögen och trålade i brofjorden. Vi fiskade också havsöring hela året (hade tillstånd) som vi tog prover på och skickade till en kille som heter Kjell W och hade fått nytt jobb i stockholm. Som ni ser på bilderna så vägde vi i början på 70-talet fisken på en besman. Vi var mycket ute med båten och fiskade en gång blåste det 18 m/s när vi skulle hämta nät. Även efter jobbet satt jag ofta på klipporna och fiskade lite. Fisket var då endast avkoppling om man inte fick något spelade ingen roll.

70's and fishing when things started to happen, I bought my own first roll of a abumatic 290th Dropped out of school and started to work, also bought my first boat with crescent 415D 20hk outboard motor. We sold our cottage and bought the house at Gullmarsfjorden so I did some fishing there. Had a moonlighting the Fisheries Board, I think it was when we went out with the fishing boat Bjorn from Smögen and trawling in Brofjorden. We also fished trout throughout the year (was licensed), which we took samples and sent to a guy named Kjell W and had got a new job in Stockholm. As you can see in the pictures so we weighed the fish the beginning of 70's the fish on a besman. We were very out of the boat and fished once blew 18 m/s when we would retrieve nets. Even after work, I was often on the rocks and fished a bit. Fishing was the only relaxing if you do not get any play No matter.80-talet bjöd inte på mycket fiske. Först gjorde jag min militärtjänst i marinen så jag fick ju vara nära vattnet. Efter detta flyttade jag till Stockholm och började som utryckningsväktare. På fritiden gick man ut en hel del på sjön men då var det färjorna till Åland och finland man åkte med. Visst fiskade man ombord på färjorna men fångsten man sökte var inte fisk. Flyttade senare under 80-talet ner till Göteborg men även här var det dött med fisket. Ägnade min kreativa sida till att teckna lite men det blev inget större av det heller. Om man fick räkna sig som sportfiskare under 80-talet så då hade jag redan nått målet FULL sportfiskare för det vart många fester denna period.

80's did not offer much fishing. First I did my military service in the Navy so I did get to be near water. After this I moved to Stockholm and started as emergency guardian. In his spare time went out a lot on the sea but it was ferry to Åland and Finland we went with. Sure they were fishing board the ferries, but the catch man sought was not fishing. He moved later in the '80s down to Gothenburg, but also here was killed by fishing. Spent my creative side to draw pictures a bit but it was nothing more of it either.Inte heller nu när vi är inne på 90-talet så har fisket kommit igång igen. Denna tid ägnade jag mig åt att ta hand om och ge nya hem til papegojor, ofta för att deras ägare inte längre har tid för dom. Detta är ju något som jag gör idag också. När jag skriver detta har ja 3st aror 2st parakiter och 2st grå jako. Papegojor är mycket krävande djur därför sitter mina i samma rum så dom kan ägna mycket tid åt varandra. Stort rum gör ju att dom kan flyga också vilket är bra. Film www.gylta.se/film11012301.htm

Even now when we are in the 90s so the fishing has been running again. This time I spent caring for and provide new homes to the parrots, often because their owners no longer have time for them. This is something that I do today as well. When I write this, i have 3 macaws 2 parakeets and 2 african grey. Parrots are very demanding because animals are sitting in my same room so they can devote much time to each other. Large room makes course that they can fly too which is good. Film www.gylta.se/film11012301.htmNu är vi inne en bit i 2000-talet och jag är och handlar på Coop där hittar jag ett billigt fiskeset som köps men ej var planerat. Redan nästa dag testas setet och det nappar friskt. Jag inser att jag måste ha bättre utrustning, så det blev att handla för några tusenlappar. Jag fick med mig Åke och hans som plus en til vi fiskade en del och Team Pofs bildades. Nu blev det köp av Jeep samt en mindre gummibåt med motor. Det blev både sötvatten och saltvatten fiske. På internet kom jag i kontakt med Gustav som ni ser i plastbåten, och en dag möttes vi vid min favoritbrygga för plattfisk. Vi insåg trotts våra skillnader i ålder m.m. att vi har samma inriktning på vårt fiske. Vi började fiska mer ihop och det blev många fina fiskedagar. Det var också Gustav som fick mig att börja registrera mina större fiskar. Det var också vid denna tiden jag fick min första Paddtorsk en art jag aldrig sett förr, det visade sig att det var så för många.

Now we are a bit in the 2000s and I am and was on the Coop where can I find a cheap FISHING purchased but was not planned. The very next day tested the set and they are biting sound. I realize I must have better equipment, so it was to shop for a few hundred. I got with me Ake and his plus one as til we fished some and Team Pofs formed. Now it was the purchase of Jeep and a small rubber boat with motor. It was both freshwater and saltwater fishing. On the Internet, I came in contact with Gustav, which you see in the plastic boat, and one day we met at my favorite bridge for flatfish. We realized our differences attributed to age etc. that we have the same focus on our fisheries. We started fishing more together and there were many good fishing days. It was also Gustav, which made me register my bigger fish. The was also at this time I got my first Tadpole fish of a species I've never seen before.Jag och Gustav gillar att fiska Gylta så vi startade nu Team Gylta. Tack vare Olle & Björg som jag känner blev det också en större gummibåt som byggdes om för att passa vårt fiske. Det mesta om vårt fiske finns på www.gylta.se så tack vare Gustav har jag flera fiskar registrerade på en av sveriges storfiskelistor fiskarna är Berggylta Blågylta och Paddtorsk. Vi letar ständigt nya fiskeplatser för att förnya fisket och hitta dom stora fiskarna. Mer utrustning har det blivit genom åren samt en moped så jag kan ta mig fram på sommaren då våra trakter är fulla med turister. På vår hemsida finns många fina filmer från våra fisketurer. Inför säsongen 2011 håller jag på att bygga om en sportbåt till en bekväm båt för fiske. Det finns inget roligare än att en fin dag sitta i båten och se spötoppen röra sig nedåt och när man rycker tillbaka så har man en kämpande berggylta på kroken. klippfiske/rock fishing båtfiske/boat fishing www.gylta.se/film10080301.htm www.gylta.se/bebl2009f03.htm www.gylta.se/film10080601.htm www.gylta.se/film10110801.htm www.gylta.se/film10101201.htm www.gylta.se/film10100701.htm www.gylta.se/berg2009f02.htm www.gylta.se/bebl2009f04.htm

www.gylta.se/film10101601.htm www.gylta.se/film10091901.htm www.gylta.se/film10090401.htm www.gylta.se/film10082601.htm www.gylta.se/film10081201.htm www.gylta.se/film10062601.htm www.gylta.se/film10081401.htm www.gylta.se/film10100201.htm

Me and Gustav likes to fish gilt so we started visiting Team Gilt. Thanks to Olle & Björg as I know there was also a large inflatable boat that was built on to suit our fisheries. The Most of our fishing is on www.gylta.se so thanks to Gustav I have several fish registered at one of Sweden's big fishing lists Ballan wrasse, Chuckoo wrasse and Tadpole fish. We are constantly new fishing grounds for the renewal of fishing and find the big fish. More equipment has become over the years as well as a moped so I may take me until the summer when our region is full of tourists. On our website there are many great films from our fishing trips. Before the 2011 season, I agree on building a motorboat for a comfortable boat for fishing. There is nothing funnier than a nice day to sit in the boat and see the rod tip to move downwards and when you pull back and you have a fighting wrasse on hook.
Detta är en kort version du fått läsa om mitt fiske, en längre håller på att skrivas men blir inte klar det närmaste året. Tilläggas är att det kommer att bli lite mer sötvattensfiske också. Det mesta om teamens och mitt fiske finner du via www.pofs.se Visst anser jag att jag är en sportfiskare men andra får ha vilken åsikt dom vill om detta. This is a short version that you have read about my fishing, a longer is being written but is not ready for the coming year. Additionally, remember that there will be a bit more fresh water fishing as well. Most of the teams and my fishing can be found on www.pofs.se Sure, I think I'm an angler, but others may have whatever opinion they want about this.


Lysekil

2011

V책r nya nya fiskebil fiskebil V책r


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.