Munch-Auksjonen 2020

Page 1

MUNCH-AUKSJONEN 2020 AUCTION IN OSLO 25 NOVEMBER AT 6 PM TH E AN N UAL N O RWEGIAN EDVAR D M U N CH SALE I N ITIATED BY GR EV WED EL S PL A SS AU KS J O N ER , OSLO

E ST. 20 0 0

MUNCH-AUKSJONEN 2020 AUCTION IN OSLO 25 NOVEMBER TH E AN N UAL N O RWEG IAN EDVAR D M U N CH SALE I N ITIATED BY G R E V WED EL S PL A SS AU K S J O N ER , OS LO


CONDITIONS OF PURCHASE CATALOGUES

Grev Wedels Plass Auksjoner (GWPA) prepares digital and printed catalogues containing photographs and descriptions of all lots to be auctioned. Great emphasis is placed on ensuring that the information given is exact and as complete as possible. AUCTION ESTIMATES

The catalogue’s/net catalogue’s auction estimates are based on market evaluations and serve as a guideline for buyers. Our auction prices are available through leading art price databases. RESERVE PRICE

Some of the lots on auction may have a reserve price. Normally the reserve price is below the lowest value of auction estimate printed in the catalogue. CUSTOMER SERVICE (CS)

CS handles all written bids handed in prior to the auction. With several written bids on the same lot above seller’s reserve price, CS will bid on behalf of the highest bidder. CS ends bidding just above the second highest written bid, and will apply for buying the object at the lowest price possible. If only one written bid exists, CS will bid on behalf of the bidder on the lowest possible sum above the seller’s reserve price. GUARANTEE

GWPA is responsible for the correctness and layout of the catalogue. During preview, the buyer has the opportunity to view the object and its condition, and condition reports for all lots are available on request. GWPA can therefore not accept any claims from buyers not taking advantage of the examination facilities offered. Any complaints must be put forward no later than 30 days after the auction date. CONDITION REPORTS

Condition reports available on request. They comprise information which GWPA considers to be of importance.

HOW DOES THE BIDDING TAKE PLACE? I. REGISTRATION

Bids are placed on beforehand, by telephone or online. Bids by telephone, on beforehand by written/commissioned/ ordered bids must be registered the day before the auction. For online bidding registration is made via Invaluable.com on our website www.gwpa.no. If you have not previously placed a bid at GWPA, registration must take place no later than three working days before the auction, and bank reference must be provided. II. BIDDING

Bids may be placed on beforehand by telephone or online. If two final bids are equal, the auctioneer will decide who is the winning bidder. If any doubt is raised about who has the last bid, the auctioneer will decide if bidding should be redone. The bid is binding for the final bidder when the object is hammered. III: WRITTEN/COMMISSIONED/ORDERED BIDS

A buyer can sign up for one or several written bids prior to the auction, at our website on lots coming up for auction. CS at GWPA bids on behalf of the buyer and will bid according to normal procedures during the auction. CS will make every effort to buy the object at the lowest price possible, if necessary, the amount stated in the written bid. The auctioneer will during the auction notify if any written bids are pre-registered for the lot. If there are several written bids on the same lot, bidding will begin above the next highest of these bids. All written bids will be treated with the highest confidentiality, and must be handed to GWPA no later than the day before the auction. For two bids on the same bidding amount, the bid handed in first will have priority.

IV. TELEPHONE BIDS

GWPA CS is pleased to offer assistance to buyers wishing to bid by telephone. When bidding by telephone, CS will call up the bidder and establish contact in reasonable time prior to the lot going for sale. Registration to bid by telephone must be received in writing by GWPA no later than one day prior to auction. V. ONLINE BIDDING

Buyers register at Invaluable.com, at GWPA’s website: www.gwpa.no. Online bidders are expected to know and accept GWPA’s conditions of purchase. VI. BIDDING BELOW RESERVE PRICE

If reserve price is not reached during the auction, the auctioneer can accept lower bids at the acceptance of the seller. All the same, GWPA reserves the right to sell the object to a bidder raising to reserve price after the auction. Bids with the reservation of the seller’s acceptance are in that respect binding for the buyer, but do not give the bidder any special rights. COSTS

In addition to the final bid price: Buyer’s premium of a total of 25% including commission fee, VAT and fee to the Relief Fund for Visual Artists. CURRENCY

Currency per 25 November, 2020. The items are sold in NOK. Exchange rate at the day of payment. PAYMENT, PICKUP AND DELIVERY

Registered buyers have eight days of payment credit. Lots must be picked up within twelve days after the auction, unless special arrangements are made. Payment must be registered on our client account before lots are released.


KJØPSVILKÅR NETTKATALOGER

Grev Wedels Plass Auksjoner (GWPA) utarbeider trykte og digitale kataloger med foto­grafi og beskrivelse av alle objekter som skal auksjoneres. Det legges stor vekt på at opplysningene skal være eksakte og mest mulig dekkende. VERDIVURDERINGER

Katalogens og nettkatalogens verdivurderinger er basert på en markedsvurdering og skal tjene som veiledning for kjøperen. Våre auksjonspriser er tilgjenglige gjennom ledende internasjonale kunst-­ prisdatabaser.

HVORDAN FOREGÅR BUDGIVNING? I. REGISTRERING

Bud avgis på forhånd, pr. telefon eller online. Kjøpere må registrere seg før de avgir bud. Telefonbud og forhåndsbud må være mottatt senest dagen før auksjonen. Ved online budgivning registrerer man seg som budgiver via Invaluable på våre hjemmesider www.gwpa.no. II. BUDGIVNING

De fleste katalognumre har minstepriser. Minsteprisen vil normalt ­ligge under laveste verdivurdering.

Bud kan avgis på forhånd, pr. telefon eller online. Ved like bud avgjør ­auksjonarius hvilken budgiver som har fått tilslaget. Auksjonarius avgjør også om budgivningen skal gjenopptas dersom det er usikkerhet om siste bud. Budet er bindende for den som avgir det, når vedkommende har fått tilslag for budet.

KUNDETJENESTEN (KT)

III. FORHÅNDSBUD

MINSTEPRISER

KT ivaretar de skriftlige forhåndsbud som måtte foreligge. Foreligger det flere forhåndsbud over selgers ­minstepris på ett og samme objekt, vil KT by på vegne av budgiver med høyeste bud. KT stanser da sin budgivning like over NEST høyeste forhåndsbud, for derved å søke å få kjøpt objektet til lavest mulig pris. Hvis det foreligger kun ett skriftlig forhåndsbud, vil KT by lavest mulig på vegne av den aktuelle budgiver, dog over selgers minstepris. GARANTI

GWPA innestår for at opplysningene gitt i katalogen er riktige. Da det er anledning til å besiktige objektene før auksjonen, tar kjøperen selv ansvaret for å undersøke objektets/objektenes tilstand. Evnt. reklamasjoner må fremsettes innen 30 dager etter auksjonen. TILSTANDSRAPPORTER

Tilstandsrapporter er tilgjengelige på forespørsel. De inneholder opplysninger som GWPA anser for å være av betydning.

En kjøper kan avgi ett eller flere forhåndsbud skriftlig. GWPAs kunde­ tjeneste ivaretar da budgivningen på vegne av kjøperen, og byr på vanlig måte som fra salen. KT tilstreber å få kjøpt gjenstanden til lavest mulig pris, og hvis nødvendig til det beløp som er angitt i forhåndsbudet. Auksjonarius vil, når gjenstanden blir frembudt, gjøre oppmerksom på om det foreligger forhåndsbud. Dersom det foreligger flere forhåndsbud på samme objekt, vil budgivningen starte over det nest høyeste av disse budene. Forhåndsbud behandles konfidensielt og må være GWPA ihende senest dagen før auksjonen. Ved to like bud på samme objekt prefereres det bud som ble ­innlevert først.

IV. TELEFONBUD

GWPAs Kundetjeneste kan også bistå kjøpere som ønsker å by pr. telefon. Ved telefonbud ringer KT opp bud­ giver og etablerer kontakt i god tid før det aktuelle katalognummer ropes ut. Budgivning pr. telefon må være ­meddelt GWPA skriftlig senest dagen før auksjonen. V. ONLINE BUD

Veiledning på GWPAs hjemmesider. Online-budgivere registrerer seg via Invaluable, se www.gwpa.no. Onlinebudgivere forutsettes å kjenne GWPAs kjøpsvilkår. VI. BUD UNDER MINSTEPRIS

Dersom minstepris ikke oppnås under auksjonen kan auksjonarius ta imot et lavere bud med forbehold om ­selgers godkjennelse. Dog forbeholder GWPA seg retten til å selge objektet til første budgiver som byr minstepris i løpet av auksjonen. OMKOSTNINGER

På tilslagssummen kommer 25% omkostninger, inkl. 5% Kunstavgift og mva. VALUTA

Objektene blir klubbet og gjøres opp i NOK. Valutakurs pr. betalingsdato, ikke salgsdato. BETALING OG HENTING

Kjøpere har 8 dagers frist for betaling av objektene. Henting av ­gjenstandene må skje senest 12 dager etter auksjonen. Betaling må fremkomme på vår klientkonto før objektene kan utleveres.


KONTAKT Grev Wedels Plass Auksjoner,

Gamle Logen, Grev Wedels Plass 2, N-0151 Oslo

Telefon: 22 86 21 86 – post@gwpa.no – www.gwpa.no

Hans Richard Elgheim

Nini Eitzen

hansrichard.elgheim@gwpa.no

fakturering/avregning/regnskap.

Vurdering/innlevering/taksering.

Intendant for kunsthistorie/ nini.eitzen@gwpa.no

Helena Bye

Maria Høy

markedsføring.

kundekontakt.

Innlevering/vurdering/

Nettauksjoner/visninger/

helena.bye@gwpa.no

maria.hoy@gwpa.no


MUNCH-AUKSJONEN 2020 AUCTION IN OSLO 25 NOVEMBER T H E A N N UA L N O RW E G I A N E DVA R D M U N C H S A L E I N I T I AT E D BY G R E V W E D E L S P L A S S AU K S J O N E R , O S LO

CONTACT Grev Wedels Plass Auksjoner

Gamle Logen, Grev Wedels Plass 2, N-0151 Oslo

+47 22 86 21 86

post@gwpa.no

NB: The auctions takes place without buyers at our premises.

REGISTRATION Bids are placed as commission bids, by telephone or online. Bids by telephone, for commission

bids, must be registered the day before the auction. For online bidding registration is made via Invaluable.com on our website www.gwpa.no.

www.gwpa.no

Valuation / Consignments: Hans Richard Elgheim

VIEWING AT OUR PREMISES From Saturday 7 November

hansrichard.elgheim@gwpa.no

to Wednesday 25 November

Curator for History of Art / Invoices:

Saturday and Sunday: 12 noon to 4 pm

Nini Eitzen

nini.eitzen@gwpa.no

Monday to Friday: 10 am to 6 pm Otherwise by appointment.

If you wish to see artworks on paper out of frame, please

Consignments/Valuation/Marketing:

contact us one day in advance at the latest.

helena.bye@gwpa.no

AUCTION/STREAMING

Net auctions/Viewings/Client services:

The auction on Wednesday 25 November 2020 at 6 pm is streamed

Helena Bye

Maria Høy

and can be followed on our website www.gwpa.no

maria.hoy@gwpa.no

CATALOGUE www.gwpa.no

Our Privacy Policy is available on our website, www.gwpa.no

Munch-Auksjonen 2020-6. Curator for History of Art: Nini Eitzen. Photography: Morten Henden Aamot. Catalogue design and print: BK Grafisk AS. Edited by Grev Wedels Plass Auksjoner AS. © 2020 Grev Wedels Plass Auksjoner AS.


1 MUNCH, EDVARD 1863-1944 TWO SMALL CHILDREN (TO SMÅ BARN) Intaglio print, printed in black on heavy cream paper Sheet: 314x447 mm Image: 80x111 mm Unsigned

Printer’s signature in pencil lower left: O Felsing Berlin gdr. 1902

Woll 179. Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir Arket: 314x447 mm Motivet: 80x111 mm Usignert

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr. 1902

Woll 179.

EUR 1 800–2 300 USD 2 200–2 700 NOK 20 000–25 000

8


9


2 MUNCH, EDVARD 1863-1944 DR. MAX ASCH Intaglio print printed in brown on medium heavy cream paper Sheet: 510x350 mm Image: 247x169 mm

Signed in pencil lower right: Edv. Munch Printer’s signature in pencil lower left: O Felsing Berlin gdr. 1895

Woll 26. Radering trykket i brunt på middels tykt gulhvitt papir Arket: 510x350 mm Motivet: 247x169 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr. 1895

Woll 26.

EUR 2 800–3 700 USD 3 300–4 400 NOK 30 000–40 000


11


3 MUNCH, EDVARD 1863-1944 HELGE RODE Intaglio print printed in black on heavy cream paper Sheet: 512x350 mm Image: 254x118 mm

Signed in pencil lower right: Edv Munch Printer’s signature in pencil lower left: O Felsing Berlin gdr.

Annotated lower left under the mat: «besonders gutes Druck». An especially fine impression. 1896-97

Woll 62 c). Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir Arket: 512x350 mm Motivet: 254x118 mm

Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

Påtegnet nede t.v. under passepartout: «besonders gutes Druck»: Et spesielt godt trykk. 1896-97

Woll 62 c).

EUR 3 700–4 600 USD 4 400–5 500 NOK 40 000–50 000

12


13


4 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE SICK CHILD (DET SYKE BARN) Intaglio print printed in black on medium heavy cream wove Sheet: 346-350x427 mm Image: 139x182 mm Signed in pencil lower right: Edv Munch

Annotated in pencil by the artist lower right: «Omtrentlig 20 Expl. Solgte». (Approximately 20 copies

sold). Annotated on the back in ink: «Tilhører Kunstnerforeningen (Belongs to the Artist’s Association) 16-9. 1974. «Munch-Museet» (stamp) «Jan Thurmann-Moe. Tekn. konservator.» 1896

Woll 59. Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir Arket: 346-350x427 mm Motivet: 139x182 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Påtegnet med blyant av kunstneren nede t.h.: Omtrentlig 20 Expl. solgte.

Påtegnet på baksiden med penn: «Tilhører Kunstnerforeningen 16-9. 1974. «Munch-Museet» (stempel) «Jan Thurmann-Moe. Tekn. konservator.» 1896

Woll 59.

EUR 27 700–36 900 USD 32 700–43 700 NOK 300 000–400 000

145 MUNCH, EDVARD 1863-1944 CONSOLATION (TRØST) Intaglio print printed in black on medium heavy cream paper Sheet: 344x435 mm Image: 215x321 mm

Signed in pencil lower right: Edv Munch Printer’s signature in pencil lower left: O Felsing Berlin gdr. 1894

Woll 6 c. Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir Arket: 344x435 mm Motivet: 215x321 mm

Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr. 1894

Woll 6 c.

EUR 28 000–37 000 USD 33 000–44 000 NOK 300 000–400 000

166 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE KISS 1896 (KYSS 1896) Intaglio print printed in black on medium heavy cream paper Sheet: 461x375 mm Image: 327x263 mm

Signed and dated in pencil lower right: Edv. Munch 96 1895

Woll 23. Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir Arket: 461x375 mm Motivet: 327x263 mm

Signert og datert med blyant nede t.h.: Edv. Munch 96 1895

Woll 23.

EUR 74 000–92 300 USD 87 000–109 200 NOK 800 000–1 000 000

187 MUNCH, EDVARD 1863-1944 SEPARATION II (LØSRIVELSE II) Lithograph printed in blue on thin Japan paper, laminated on thin cream paper Sheet: 459-462x680-684 mm Image: 415x630 mm

Signed and dated on the stone lower right: E Munch 96 Signed in pencil lower right: Edv Munch 1896

Woll 78. Litografi trykket i blått på tynt japanpapir, doublert på tynt gulhvitt papir Arket: 459-462x680-684 mm Motivet: 415x630 mm Signert og datert i stenen nede t.h.: E Munch 96 Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch 1896

Woll 78.

EUR 36 900–55 400 USD 43 700–65 500 NOK 400 000–600 000

208 MUNCH, EDVARD 1863-1944 TOWARDS THE FOREST II (MOT SKOGEN II) Colorwoodcut printed in five colors, blue, dark green, pink, lightgreen and black on medium thin cream paper Sheet: 565-580x709 mm Image: 505-522x650 mm Signed in pencil lower right: Edv Munch 1915

Woll 541. Fargetresnitt trykket i fem farger, blått, mørkegrønt, rosa, lysegrønt og svart på middels tynt gulhvitt papir Arket: 565-580x709 mm Motivet: 505-522x650 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch 1915

Woll 541.

EUR 276 800–461 300 USD 327 500–545 800 NOK 3 000 000–5 000 000

229 MUNCH, EDVARD 1863-1944 WOMAN’S HEAD AGAINST THE SHORE (KVINNEHODE MOT STRANDEN) Woodcut printed in blue with handcoloring in bluish-green, brown and yellow Sheet: 640x495 mm Image: 473x411 mm Unsigned 1899

Woll 152. Tresnitt trykket i blått med håndkolorering i blågrønt, brunt og gult Arket: 640x495 mm Motivet: 473x411 mm Usignert 1899

Woll 152.

EUR 74 000–92 300 USD 87 000–109 200 NOK 800 000–1 000 000

2410 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE KISS (KYSS) Intaglio print printed in black on medium heavy cream paper Sheet: 445-446x333-336 mm Image: 345x276 mm Unsigned 1895

Woll 23. Radering trykket i svart på middels tykt hvitt papir

Arket: 445-446x333-336 mm Motivet: 345x276 mm Usignert 1895

Woll 23.

EUR 64 600–83 000 USD 76 400–98 200 NOK 700 000–900 000

2611 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE DAY AFTER (DAGEN DERPÅ) Intaglio print printed in black on heavy cream paper Sheet: 325x456 mm Image: 194x278 mm Signed in pencil lower right: E Munch 1894

Woll 10. Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir Arket: 325x456 mm Motivet: 194x278 mm Signert med blyant nede t.h.: E Munch 1894

Woll 10.

EUR 28 000–37 000 USD 33 000–44 000 NOK 300 000–400 000

2812 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE WOMEN AND THE SKELETON (KVINNENE VED SKJELETTET) Intaglio print printed in black on heavy cream paper Sheet: 420x539 mm Image: 300x414 mm Signed in pencil lower right: Edv. Munch

Annotated in pencil, by the Artist, lower right, (under the mat opening): avant lettre Printer’s signature in pencil lower left: O Felsing Berlin gdr. 1896

Woll 51 b) II. Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir Arket: 420x539 mm Motivet: 300x414 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

Påtegnet av kunstneren med blyant nede t.h. (under passepartout): avant lettre Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr. 1896

Woll 51 b) II.

EUR 18 500–23 100 USD 21 800–27 300 NOK 200 000–250 000

3013 MUNCH, EDVARD 1863-1944 HERITAGE (ARV) Lithograph printed in black on medium heavy cream paper Sheet: 568x424 mm Image: 442x315 mm Signed in pencil lower right: Edv Munch 1916(?)

Woll 603. Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir Arket: 568x424 mm Motivet: 442x315 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch 1916(?)

Woll 603.

EUR 13 800–18 500 USD 16 400–21 800 NOK 150 000–200 000

3214 MUNCH, EDVARD 1863-1944 SELF-PORTRAIT WITH HAT I (SELVPORTRETT MED HATT I) Lithograph printed in black on medium heavy cream paper Sheet: 519x357 mm Image: 202x185 mm

Later signature in pencil lower right: Edv Munch 1927

Woll 681. Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir Arket: 519x357 mm Motivet: 202x185 mm

Sekundær signatur med blyant nede t.h.: Edv Munch 1927

Woll 681.

EUR 6 500–8 300 USD 7 600–9 800 NOK 70 000–90 000

3415 MUNCH, EDVARD 1863-1944 JEALOUSY IV (SJALUSI IV) Lithograph printed in black on medium heavy cream paper Sheet: 509-514x370 mm Image: 230x226 mm

Later signature in pencil lower right: Edv Munch 1930

Woll 710. Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir Arket: 509-514x370 mm Motivet: 230x226 mm

Sekundær signatur med blyant nede t.h.: Edv Munch 1930

Woll 710.

EUR 13 800–18 500 USD 16 400–21 800 NOK 150 000–200 000

3616 MUNCH, EDVARD 1863-1944 HANS JÆGER III Lithograph printed in black on medium thin cream paper Sheet: 537x421 mm Image: 380x320 mm

Signed in pencil lower right: Edv. Munch 1943-44

Woll 748. Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir Arket: 537x421 mm Motivet: 380x320 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch 1943-44

Woll 748.

EUR 18 500 USD 21 800 NOK 200 000

3817 MUNCH, EDVARD 1863-1944 MELANCHOLY III (MELANKOLI III) Colorwoodcut printed in four colors, brownish-black, brownish-yellow, grey and green on thin Japan paper Sheet: 425x580 mm Image: 375x472 mm Signed in pencil lower right: E Munch 1902

Woll 203. Fargetresnitt trykket i fire farger, brunsort, gulbrunt, grått og grønt på tynt japanpapir Arket: 425x580 mm Motivet: 375x472 mm Signert med blyant nede t.h.: E Munch 1902

Woll 203.

EUR 92 300–138 400 USD 109 200–163 700 NOK 1 000 000–1 500 000

4018 MUNCH, EDVARD 1863-1944 OLD FISHERMAN (GAMMEL FISKER 1897) Woodcut printed in black on thin Japan paper, with handcoloring in yellow, blue and red Sheet: 507-510x365-380 mm Image: 440x352 mm

Signed and dated in pencil lower right: E Munch 97. 1897

Woll 116. Tresnitt trykket i svart på tynt japanpapir, med håndkolorering i gult, blått og rødt Arket: 507-510x365-380 mm Motivet: 440x352 mm

Signert og datert med blyant nede t.h.: E Munch 97. 1897

Woll 116.

EUR 92 300–138 400 USD 109 200–163 700 NOK 1 000 000–1 500 000

4219 MUNCH, EDVARD 1863-1944 KRISTIAN SCHREINER, STANDING (KRISTIAN SCHREINER STÅENDE) Woodcut printed in brownish on medium heavy cream paper Sheet: 950x659 mm Image: 742x355 mm Signed in pencil lower right: Edv. Munch 1943

Woll 743. Tresnitt trykket i brunlig på middels tykt gulhvitt papir Arket: 950x659 mm Motivet: 742x355 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch 1943

Woll 743.

EUR 9 200–13 800 USD 10 900–16 400 NOK 100 000–150 000

4420 MUNCH, EDVARD 1863-1944 HOLGER DRACHMANN Lithograph printed in black on thin Japan paper Sheet: 525x397 mm Image: 507x397 mm Signed in pencil lower right: Edv Munch 1902

Woll 197. Litografi trykket i svart på tynt japanpapir Arket: 525x397 mm Motivet: 507x397 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch 1902

Woll 197.

EUR 4 600–6 500 USD 5 500–7 600 NOK 50 000–70 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – Complete Paintings, London 2009. Gerd Woll: Edvard Munch – The

complete graphic Works, Oslo 2012. Holger Drachmann (1846-1908) was a

Danish poet and painter and a familiar

figure in Scandinavian bohemian circles in Berlin in the 1890s. He was a close friend of Frits Thaulow and Christian Krohg.

Munch also painted his portrait, probably in 1898 (MM M 985, Woll 418). P. 193.

46

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch

– Samlede malerier, Oslo 2008.

Gerd Woll: Edvard Munch - Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Holger Drachmann (1846-1908), dansk dikter og maler, og en kjent skikkelse innen den skandinaviske bohemklikken

i Berlin på 1890-tallet. Han var nær venn av Frits Thaulow og Christian Krohg. Munch har også malt et portrett av ham, sannsynligvis i 1898 (MM M 985, Woll 418). S. 193.21 MUNCH, EDVARD 1863-1944 GHOSTS: OSVALD (GJENGANGERE: OSVALD) Lithograph printed in black on medium thin cream paper Sheet: 458x615 mm Image: 405x517 mm Unsigned 1920

Woll 651. Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir Arket: 458x615 mm Motivet: 405x517 mm Usignert 1920

Woll 651.

EUR 5 500–7 400 USD 6 500–8 700 NOK 60 000–80 000

4822 MUNCH, EDVARD 1863-1944 CARICATURE: THE ASSAULT (KARIKATUR: OVERFALLET) Lithograph printed in black on medium heavy cream paper Sheet: 237x487 mm Image: 180x415 mm Unsigned

Annotated in pencil lower left: Sch. nr. 209 Annotated in pencil lower right: Petersen & Waitz Kria 1903 1903

Woll 241 b). Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir Arket: 237x487 mm Motivet: 180x415 mm Usignert

Påtegnet med blyant nede t.v.: Sch. nr. 209 Påtegnet med blyant nede t.h.: Petersen & Waitz Kria 1903 1903

Woll 241 b).

EUR 2 800–3 700 USD 3 300–4 400 NOK 30 000–40 000

5023 MUNCH, EDVARD 1863-1944 SELF-PORTRAIT (SELVPORTRETT) Lithograph printed in black on medium thin cream paper Sheet: 457-459x315-323 mm Image: 454-458x315-323 mm

Signed in pencil lower right on the skeleton arm: E Munch. 1895

Woll 37 II. Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir

Arket: 457-459x315-323 mm Motivet: 454-458x315-323 mm Signert med blyant nede t.h. på knokkelarmen: E Munch. 1895

Woll 37 II.

EUR 64 600 USD 76 400 NOK 700 000

5224 MUNCH, EDVARD 1863-1944 HEAD OF A MAN (MANNSHODE) Intaglio print printed in black on heavy cream paper Sheet: 257x175 mm Image: 113x83 mm Unsigned 1906

Woll 277 c). Printed as an original drypoint in Curt Glaser: Edvard Munch, in 2000 copies in 1918. See Appendix V, Woll p. 479.

Radering trykket i svart pĂĽ tykt gulhvitt papir Arket: 257x175 mm Motivet: 113x83 mm Usignert 1906

Woll 277 c). Trykket som originalradering i Curt Glaser: Edvard Munch, i 2000 eks. i 1918. Se Appendiks V, Woll, s. 479.

EUR 1 400 USD 1 600 NOK 15 000

54


55
E ST. 20 0 0

MUNCH-AUKSJONEN 2020 AUCTION IN OSLO 25 NOVEMBER TH E A N N UA L N O RWEG IA N EDVA R D M U N CH SA LE I N ITIATED BY G R E V WED EL S PL A SS AU K S J O N ER , OS LO

GREV WEDELS PLASS AUKSJONER GREV WEDELS PLASS 2, N-0151 OSLO, NORWAY | +47 22862186 | POST@GWPA.NO | WWW.GWPA.NO


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.