Munch-Auksjonen 2019

Page 1

MUNCH-AUKSJONEN 2019 AUCTION IN OSLO 27 NOVEMBER AT 6 PM TH E AN N UAL N O RWEGIAN EDVAR D M U N CH SALE I N ITIATED BY GR EV WED EL S PL A SS AU KS J O N ER , OSLO

E ST. 20 0 0

MUNCH-AUKSJONEN 2019 AUCTION IN OSLO 27 NOVEMBER TH E AN N UAL N O RWEG IAN EDVAR D M U N CH SALE I N ITIATED BY G R E V WED EL S PL A SS AU K S J O N ER , OS LO


CONDITIONS OF PURCHASE CATALOGUES

Grev Wedels Plass Auksjoner (GWPA) prepares digital and printed catalogues containing photographs and descriptions of all lots to be auctioned. Great emphasis is placed on ensuring that the information given is exact and as complete as possible. AUCTION ESTIMATES

The catalogue’s auction estimates are based on market evaluations and serve as a guideline for buyers. Our auction prices are available through leading art price databases. RESERVE PRICE

Some of the lots on auction may have a reserve price. Normally the reserve price is below the lowest value of auction estimate printed in the catalogue. CUSTOMER SERVICE (CS)

CS handles all written bids handed in prior to the auction. With several written bids on the same lot above seller’s reserve price, CS will bid on behalf of the highest bidder. CS ends bidding just above the second highest written bid, and will apply for buying the object at the lowest price possible. If only one written bid exists, CS will bid on behalf of the bidder on the lowest possible sum above the seller’s reserve price. GUARANTEE

GWPA is responsible for the correctness and layout of the catalogue. During preview, the buyer has the opportunity to view the object and its condition, and condition reports for all lots are available on request. GWPA can therefore not accept any claims from buyers not taking advantage of the examination facilities offered. Any complaints must be put forward no later than 30 days after the auction date.

CONDITION REPORTS

Condition reports available on request. They comprise information which GWPA considers to be of importance. HOW DOES THE BIDDING TAKE PLACE? I. REGISTRATION

Buyers will have to register before they place a bid. Registration may take place during the preview, immediately before or during the auction. If you have not previously placed a bid at GWPA, registration must take place no later than three working days before the auction, and bank reference must be provided. II. BIDDING

When registering one receives a numbered paddle that is held up when making a bid. Bids may also be made without a numbered paddle. The final bidder, who purchases the lot, must keep the numbered paddle raised until the auctioneer confirms the number of the buyer. If two final bids are equal, the auctioneer will decide who is the winning bidder. If any doubt is raised about who has the last bid, the auctioneer will decide if bidding should be redone. The bid is binding for the final bidder when the object is hammered. III: WRITTEN/COMMISSIONED/ORDERED BIDS

A buyer can sign up for one or several written bids prior to the auction. CS at GWPA bids on behalf of the buyer and will bid according to normal procedures in the audience during the auction. CS will make every effort to buy the object at the lowest price possible, if necessary, the amount stated in the written bid. The auctioneer will during the auction notify if any written bids are preregistered for the lot. If there are several written bids on the same lot, bidding will begin above the next highest of these bids. All written bids will be treated with the highest confidentiality, and must be handed to GWPA no later than the day before the auction. For two bids on the same bidding amount, the bid handed in first will have priority.

IV. TELEPHONE BIDS

GWPA CS is pleased to offer assistance to buyers wishing to bid by telephone. When bidding by telephone, CS will call up the bidder and establish contact in reasonable time prior to the lot going for sale. Registration to bid by telephone must be received in writing by GWPA no later than one day prior to auction. V. BIDDING BELOW RESERVE PRICE

If reserve price is not reached during the auction, the auctioneer can accept lower bids at the acceptance of the seller. All the same, GWPA reserves the right to sell the object to a bidder raising to reserve price after the auction. Bids with the reservation of the seller’s acceptance are in that respect binding for the buyer, but do not give the bidder any special rights. COSTS

In addition to the final bid price: Buyer’s premium of a total of 25% which includes commission fee, VAT and fee to the Relief Fund for Visual Artists. CURRENCY

Currency per 27 November, 2019. The items are sold in NOK. Exchange rate at the day of payment. PAYMENT, PICKUP AND DELIVERY

Registered buyers bidding with numbered paddles or written bids have eight days of payment credit. Buyers not bidding with numbered paddles are required to pay during the auction, or register after the auction in order to qualify for the eight-day payment credit. Lots must be picked up within eight days after the auction, unless special arrangements are made. Payment must be registered on our client account before lots are released.


KJØPSVILKÅR KATALOGER

HVORDAN FOREGÅR BUDGIVNING? I. REGISTRERING

Grev Wedels Plass Auksjoner (GWPA) utarbeider digitale og trykte kataloger med fotografi og beskrivelse av alle objekter som skal auksjoneres. Det legges stor vekt på at opplysningene skal være eksakte og mest mulig dekkende.

Kjøpere må registrere seg før de avgir bud. Registrering kan skje under visning, umiddelbart før, eller under auksjonen. Dersom man ikke tidligere har handlet hos GWPA, må registrering skje snarest tre virkedager før auksjonen, og bankreferanse må oppgis.

VERDIVURDERINGER

II. BUDGIVNING

Katalogens verdivurderinger er basert på en markedsvurdering og skal tjene som veiledning for kjøperen. Våre auksjonspriser er tilgjengelige gjennom ledende internasjonale kunstprisdatabaser. MINSTEPRISER

Enkelte katalognumre har minstepriser. Minsteprisen vil normalt ligge under laveste verdivurdering. KUNDETJENESTEN (KT)

KT ivaretar de skriftlige forhåndsbud som måtte foreligge. Foreligger det flere forhåndsbud over selgers minstepris på ett og samme objekt, vil KT by på vegne av budgiver med høyeste bud. KT stanser da sin budgivning like over NEST høyeste forhåndsbud, for derved å søke å få kjøpt objektet til lavest mulig pris. Hvis det foreligger kun ett skriftlig forhåndsbud, vil KT by på vegne av den aktuelle budgiver lavest mulig, dog over selgers minstepris. GARANTI

GWPA innestår for katalogens utforming og riktighet. Da det er anledning til å besiktige objektene før auksjonen, tar kjøperen selv ansvaret for objektets tilstand. Eventuelle reklamasjoner må fremmes innen 30 dager etter auksjonen. TILSTANDSRAPPORTER

Tilstandsrapporter tilgjengelige på forespørsel. De inneholder opplysninger som GWPA anser for å være av betydning.

Ved registrering får man utlevert et nummer som holdes opp under budgivning. Bud kan også avgis uten nummer. Ved tilslag holdes nummeret oppe til auksjonarius har bekreftet at angjeldende nummer har fått tilslaget. Ved like bud avgjør auksjonarius hvilket bud som har fått tilslaget. Auksjonarius avgjør også om budgivningen skal gjenopptas dersom det er usikkerhet om siste bud. Budet er bindende for den som avgir det når vedkommende har fått tilslag for budet. III. FORHÅNDSBUD

En kjøper kan avgi ett eller flere forhåndsbud skriftlig. GWPAs kundetjeneste ivaretar da budgivningen på vegne av kjøperen, og byr på vanlig måte som fra salen. Kundetjenesten tilstreber å få kjøpt gjenstanden til lavest mulig pris, og hvis nødvendig til det beløp som er angitt i forhåndsbudet. Auksjonarius vil, når gjenstanden blir frembudt, gjøre oppmerksom på om det foreligger forhåndsbud. Dersom det foreligger flere forhåndsbud på samme objekt, vil budgivningen starte over det nest høyeste av disse budene. Forhåndsbud behandles konfidensielt og må være GWPA ihende senest dagen før auksjonen. Ved to like bud på samme objekt prefereres det bud som ble innlevert først.

IV. TELEFONBUD

GWPAs Kundetjeneste kan også bistå kjøpere som ønsker å by pr. telefon. Ved telefonbud ringer KT opp budgiver og etablerer kontakt i god tid før det aktuelle katalognummer ropes ut. Budgivning pr. telefon må være meddelt GWPA skriftlig senest dagen før auksjonen. V. BUD UNDER MINSTEPRIS

Dersom minstepris ikke oppnås under auksjonen kan auksjonarius ta imot et lavere bud med forbehold om selgers godkjennelse. Dog forbeholder GWPA seg retten til å selge objektet til første budgiver som byr minstepris i løpet av, eller etter auksjonen. Således er bud med forbehold om selgers godkjennelse bindende, men gir ingen rettigheter for budgiver. OMKOSTNINGER

På tilslagssummen kommer 25% som inkluderer salær, MVA og Kunstavgiften. VALUTA

Valutakurser pr. 27.11.2019. Objektene blir klubbet og gjøres opp i NOK. Valutakurs pr. betalingsdato. BETALING OG HENTING

Kjøpere har 8 dagers frist for betaling av objektene. Henting av gjenstandene må skje senest 8 dager etter mottatt faktura. Betaling må fremkomme på vår klientkonto før objektene kan utleveres.


KONTAKT Grev Wedels Plass Auksjoner,

Gamle Logen, Grev Wedels Plass 2, N-0151 Oslo

Telefon: 22 86 21 86 – post@gwpa.no – www.gwpa.no

Hans Richard Elgheim

Nini Eitzen

hansrichard.elgheim@gwpa.no

fakturering/avregning/regnskap.

Vurdering/innlevering/taksering.

Intendant for kunsthistorie/ nini.eitzen@gwpa.no

Helena Bye

Maria Høy

markedsføring.

maria.hoy@gwpa.no

Innlevering/vurdering/ helena.bye@gwpa.no

Visninger/kundekontakt.


MUNCH-AUKSJONEN 2019 AUCTION IN OSLO 27 NOVEMBER T H E A N N UA L N O RW E G I A N E DVA R D M U N C H S A L E I N I T I AT E D BY G R E V W E D E L S P L A S S AU K S J O N E R , O S LO

CONTACT

AUCTION

Grev Wedels Plass Auksjoner

Gamle Logen, Grev Wedels Plass 2, at Strangersalen, Gamle Logen.

Gamle Logen, Grev Wedels Plass 2, N-0151 Oslo

Wednesday 27 November 2019 at 6 pm

+47 22 86 21 86

VIEWING AT OUR PREMISES

www.gwpa.no

to Sunday 17 November

post@gwpa.no

Valuation / Consignments: Hans Richard Elgheim

hansrichard.elgheim@gwpa.no Curator for History of Art / Invoices: Nini Eitzen

nini.eitzen@gwpa.no

From Saturday 9 November Monday to Friday: 10 am to 6 pm

Saturday and Sunday: 12 noon to 4 pm Otherwise by appointment.

If you wish to see artworks on paper out of frame, please contact us one day in advance at the latest.

REGISTRATION

Consignments/Valuation/Marketing:

Buyers will have to register before they place a bid. Registration may take

helena.bye@gwpa.no

If you have not previously placed a bid at GWPA, registration must

Helena Bye

place during the preview or immediately before the auction. take place no later than three days before the auction.

Viewings/Client services: Maria Høy

maria.hoy@gwpa.no

CATALOGUE www.gwpa.no

Our Privacy Policy is available on our website, www.gwpa.no

Munch-Auksjonen 2019-4. Curator for History of Art: Nini Eitzen. Photography: Morten Henden Aamot. Catalogue design and print: BK Grafisk AS. Edited by Grev Wedels Plass Auksjoner AS. © 2019 Grev Wedels Plass Auksjoner AS.


1 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE LION TAMER (LØVETEMMEREN) Lithograph printed in black on medium thin Japan paper Sheet: 581-584x800 mm Image: 500x668 mm Signed in pencil lower right: Edvard Munch 1916

Woll 598 A. Litografi trykket i svart på middels tynt japanpapir Arket: 581-584x800 mm Motivet: 500x668 mm Signert med blyant nede t.h.: Edvard Munch 1916

Woll 598 A.

EUR 9 800–14 700 USD 10 900–16 400 NOK 100 000–150 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – The complete graphic Works, Oslo 2012.

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Munch laget litografi av tiger- og løvetemmeren Sawade

Munch made lithograph of the tiger- and lion tamer Sawade both with a tiger and a lion.

See Woll cat.nos. 597 and 598. In both cases the artist also had impressions made from

the same stones where either the animal or

the tamer were masked out, versions A) to D). In this case both the lion and the liontamer is in the picture, 598 A: The entire subject, with both the tamer and the lion’s head.

Sawade probably performed, as Woll says,

at the Hagenbeck circus during their stay in

Oslo. Woll under cat.no. 597 and 598, p. 380.

8

både med en tiger og en løve. Se Woll kat.nr. 597 og

598. I begge tilfeller har kunstneren også fått trykket

eksemplarer fra de samme stenene hvor enten dyret eller temmeren er maskert bort, versjonene A) til og med D). I

dette tilfellet er både løven og løvetemmeren med i bildet, 598 A: Hele motivet med både løvehode og temmer. Sawade opptrådte etter all sannsynlighet, som det står hos Woll, på Hagenbecks sirkus under besøk i Oslo. Woll, under kat.nr. 597 og 598, s. 380.


9


2 MUNCH, EDVARD 1863-1944 RECLINING LIONESS (LIGGENDE LØVINNE) Lithograph printed in black on medium heavy cream paper Sheet: 220-222x344 mm Image: 170x235 mm Signed in pencil lower right: E Munch 1908-09

Woll 325. PROVENIENS: Jens Thiis and his daughter Ragna Thiis Stang. Litografi trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir Arket: 220-222x344 mm Motivet: 170x235 mm Signert med blyant nede t.h. E Munch 1908-09

Woll 325. PROVENIENS: Jens Thiis (1870-1942), bl.a. Nasjonalgalleriets direktør i årene 1908 til 1941 og hans datter Ragna Thiis Stang (1909-1978), som fulgte i sin fars fotspor, og som bl.a. var direktør for Vigelandmuseet i årene 1947-1966 og for Oslo Kommunes Kunstsamlinger, herunder Munch-museet, i årene 1966-1971.

EUR 3 900–5 900 USD 4 400–6 500 NOK 40 000–60 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – The complete graphic Works, Oslo 2012.

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Fra 1908-09 dukker de første litografiene av løver opp i

From 1908-09 the first lithographs of lions emerge in Munch’s oeuvre, and

right up to 1920 he has drawn this wild animal, which conveys its mighty force

and strength. See also Woll cat.nos. 325,

525, 526, 569, 577, 589, 593, 594 and 656. The last lithograph (656) was made after

a visit to the Zoological Garden in Berlin in

1920, the first time Munch travelled to the city after the war. Woll under cat.no. 656, p. 409.

10

Munchs oeuvre, og helt opp til 1920 har han tegnet dette

ville dyret, som viser dets mektige kraft og styrke. Se også Woll kat.nr. 325, 525, 526, 569, 577, 589, 593, 594 og 656. Det siste litografiet (656) er laget etter besøk i Berlin

Zoologischer Garten i 1920, første gang Munch reiste til byen etter at krigen var over. Woll, under kat.nr. 656, s. 409.


11


3 MUNCH, EDVARD 1863-1944 GORILLA Lithograph printed in black on heavy white paper Sheet: 281x291-293 mm Image: 260x147 mm Signed in pencil lower right: Edv. Munch 1908-09

Woll 322. Litografi trykket i svart på tykt hvitt papir

Arket: 281x291-293 mm Motivet: 260x147 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch 1908-09

Woll 322.

EUR 2 900–3 900 USD 3 300–4 400 NOK 30 000–40 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – The complete graphic Works, Oslo 2012.

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Dette litografiet har også blitt kalt «Ape» og «Mandrill»

This lithograph has also been called «Ape» and «Mandrill» which would be more zoologically correct than «Gorilla». The mandrill was formerly classified among the baboons,

but has today its own order, Mandrillus.

Mandrills are the world’s largest monkeys.

Mandrill is part of Cercopithecoidea family

of apes, while Gorillas are the largest of the

primates, of the Hominidae family. However, the motif is called «Gorilla» as was the

denomination given by the artist himself.

12

som er mer zoologisk korrekt enn «Gorilla». Mandrill hørte før under gruppen av bavianer, men har i dag sitt eget

slektsnavn, Mandrillus. Mandrill er verdens største dyreape. Den er en art i smalneseapefamilien. Gorilla er den største

av primatene i familien menneskeaper. Motivet blir allikevel kalt «Gorilla» fordi det var benevnelsen Munch selv ga det.


13


4 MUNCH, EDVARD 1863-1944 BOHEMIAN (BOHEM) Lithograph printed in black on medium thin cream paper Sheet: 530+10+10x373+10 mm Image: 340x245 mm Signed in pencil lower right: Edv Munch 1915-16

Woll 534 I. Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir Arket: 530+10+10x373+10 mm Motivet: 340x245 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch 1915-16

Woll 534 I.

EUR 3 900 USD 4 400 NOK 40 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – The complete graphic Works, Oslo 2012.

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Det finnes et eksemplar i Munch-museet av

There is an impression in the Munch Museum with the inscription «Oslo Boheme in Weinkneipe», Oslo-

Bohemian in a Wine-Store. P. 347. Who this diehard Bohemian is, is unknown, at least until now.

14

dette litografiet med påskriften: «Oslo Boheme in Weinkneipe», Oslo-bohem i vinkneipe. S. 347. Hvem denne innbarkede bohemen er, vet man ikke, i hvert fall ikke ennå.


15


5 MUNCH, EDVARD 1863-1944 WOMEN IN THE HOSPITAL 1896 (KVINNER PÅ HOSPITALET 1896) Lithograph printed in black on greyish-white Japan paper, laminated Sheet: 475x695 mm Image: 350x490 mm

Signed and dated on the stone lower right: E Munch 96 1896

Woll 71. Litografi trykket i svart på gråhvitt japanpapir, doublert Arket: 475x695xmm Motivet: 350x490 mm

Signert og datert i platen nede t.h.: E Munch 96 1896

Woll 71.

EUR 3 900–5 900 USD 4 400–6 500 NOK 40 000–60 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – The complete graphic Works, Oslo 2012.

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Gjennom en av sine legevenner hadde Munch fått tilgang til

Munch had gained access through one of his medical friends to a hospital in Paris

where patients were treated for syphilis. This lithograph and cat. no. 70 (In the Hospital)

show scenes from the male and female wards

respectively (sic), and the two doctors as well as the overall composition are very similar in the

two lithographs. The woman, who seems to be under examination, is fully dressed. Although

there is no baby on her lap, the similarity to the painting «Inheritance» (MM M11, Woll 402) is

quite obvious. For a later lithographic version of «Inheritance», see cat. no. 603. P. 100.

16

et hospital i Paris der bl.a. pasienter med syfilis ble behandlet. Dette litografiet og kat. nr. 70 (På hospitalet) viser scener fra henholdsvis mannsavdelingen og kvinneavdelingen (sic), og

både de to legene i forgrunnen og selve komposisjonene er svært lik i disse litografiene. Kvinnen som undersøkes er fullt påkledd, og selv om vi ikke ser noe spedbarn i hennes fang, er likheten

med maleriet «Arv» (MM M11, Woll 402) ganske påfallende. Jf. en seinere litografisk versjon av «Arv» på kat. nr. 603. S. 100.


17


6 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE INSANE (DEN SINNSYKE) Lithograph printed in black on medium heavy cream paper Sheet: 315-318x140x153 mm Image: 250x120 mm Signed in pencil lower right: Edv. Munch 1908-09

Woll 317. Litografi trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir Arket: 315-318x140x153 mm Motivet: 250x120 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch 1908-09

Woll 317.

EUR 2 900–3 900 USD 3 300–4 400 NOK 30 000–40 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – The complete graphic Works, Oslo 2012.

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Det finnes et eksemplar i Munch-museet av dette

There is an impression in the Munch Museum with the inscription «Die Melancholischen Frau», the melancholy lady. P. 252.

18

litografiet med påskriften: «Die Melancholischen Frau», den melankolske konen. S. 252.


19


7 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE WOMAN AND THE HEART (KVINNEN OG HJERTET) Intaglio print printed in black on heavy cream paper Sheet: 491x348 mm Image: 239x233 mm Signed in pencil lower right: Edv Munch

Printer’s signature in pencil lower left: O Felsing Berlin gdr. 1896

Woll 55 b) IV. Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir Arket: 491x348 mm Motivet: 239x233 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr. 1896

Woll 55 b) IV.

EUR 29 500–39 300 USD 32 700–43 600 NOK 300 000–400 000

LITERATURE: Magne Bruteig:

LITTERATUR: Magne Bruteig: Munch – Tegneren, Oslo 2004.

Munch – Drawings, Oslo 2004. Et motiv med pike og hjerte finnes både i radering og tresnitt. Det kan tolkes som en kommentar

A motif with a girl and a heart exists in

til kvinnens forhold til mannens følelser.

both etching and woodcut. It may be

Raderingen er en variant av «Smertens blomst», der blodet fra

relationship to man’s emotions.

Et sentralt symbolsk motiv hos Munch er behandlet i

interpreted as a commentary on woman’s

The etching is a variant of «Blossom of pain», in which the blood from the heart the woman is

holding gives nourishment to a flower. P. 90-91. A central symbolic motif in Munch’s work is «Blossom of pain» … . The artist should not

portray inessentials, not shine with technical

skill or «paint nice pictures to hang on drawing walls». «All art, literature like music must be

produced by one’s heart’s blood … Art is one’s heart’s blood.» In this drawing (“Blossom of

pain»), Munch further develops this quotation by having a flower – art – grow up from

the blood of life. Art and life become one.

But to achieve this, the artist must sacrifice the most precious thing he has. P. 89.

20

hjertet som kvinnen holder, gir næring til en blomst. S. 90-91.

«Smertens blomst/»Quikborn» … . Kunstneren skulle ikke

skildre uvesentligheter, ikke briljere med teknisk dyktighet,

eller «male pene billeder til at hænge på en dagligstue væg». «Al kunst litratur som musik må være frembragt med ens hjerteblod … Kunsten er ens hjerteblod.» Munch utvikler

dette sitatet videre ved å la en blomst – kunsten – vokse opp fra hjerteblodet. Kunst og liv blir ett. Men for å oppnå dette må kunstneren ofre det mest dyrebare han eier. S. 89.


21


8 MUNCH, EDVARD 1863-1944 SIGBJØRN OBSTFELDER Intaglio print printed in black on medium heavy cream paper Sheet: 450x315 mm Image: 169x127 mm

Signed in pencil lower right: Edv. Munch Printer’s signature in pencil lower left: O Felsing Berlin gdr. 1897

Woll 97 b). Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir Arket: 450x315 mm Motivet: 169x127 mm

Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr. 1897

Woll 97 b).

EUR 5 900–7 900 USD 6 500–8 700 NOK 60 000–80 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – The complete graphic Works, Oslo 2012.

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Sigbjørn Obstfelder (1866-1900), norsk dikter som bl.

Sigbjørn Obstfelder (1866-1900) was a Norwegian poet who often wrote in a

prose poetry form. He gave a lecture on

Munch’s art at the Students’ Association

in Kristiania in November 1895, and was a close friend of Munch for many years. Cf. also cat. nos. 86 and 97. Woll under cat. no. 85, p. 114.

22

a. benyttet prosadikt som form. Holdt foredrag om

Munchs kunst i Studentersamfundet i november 1895, og var en god venn av ham gjennom flere år. Se også kat. nr. 86 og 97. Woll under kat. nr. 85, s. 114.


23


9 MUNCH, EDVARD 1863-1944 BIRCH-WOOD WITH FIGURES (BJERKESKOG MED FIGURER) Watercolour on heavy cream paper Sheet: 252-255x347-353 mm Usigned

Annotated on verso: «Original farveskisse av Edvard Munch, Utf. på Ekely. Chr. Gierlöff» (Original colour-sketch by Edvard Munch, executed at Ekely. Chr. Gierlöff).

Annotated on the back of the framing: «Til Tove og Fredrik Munch Julen 1959 fra Sverre Munchs samling. Originalakvarell av

Edvard Munch malt på Ekely og foræret av Edv. Munch til Chr. Gierløff - fra ham til min samling. Innrammet på eget verksted

1959. Originalen er på baksiden sign. av Chr. Gierløff. 23/12-59 Sverre Munch» (To Tove and Fredrik Munch Christmas 1959 from the

Collection of Sverre Munch. Original water-colour by Edvard Munch painted at Ekely and given by Edv Munch to Chr. Gierløff - from him to my Collection. Framed at my own workshop 1959. The original is signed on verso by Chr. Gierløff. 23/12-59 Sverre Munch). PROVENIENS: Chr. Gierlöff, Sverre Munch, Tove and Fredrik Munch. Akvarell på tykt gulhvitt papir Arket: 252-255x347-353 mm Usignert

Påtegnet på verso: «Original farveskisse av Edvard Munch, Utf. på Ekely. Chr. Gierlöff».

Påtegnet på baksiden av innrammingen: «Til Tove og Fredrik Munch Julen 1959 fra Sverre Munchs samling. Originalakvarell av Edvard Munch malt på Ekely og foræret av Edv. Munch til Chr. Gierløff - fra ham til min samling. Innrammet på eget verksted 1959. Originalen er på baksiden sign. av Chr. Gierløff. 23/12-59 Sverre Munch». PROVENIENS: Chr. Gierlöff, Sverre Munch, Tove og Fredrik Munch.

EUR 29 500–39 300 USD 32 700–43 600 NOK 300 000–400 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch -

Complete Paintings, Oslo 2009, see cat. nos.

1755 (from 1940-42) and 1758 (from 1940-43). Magne Bruteig, statement in an e-mail of 24.04.17.

Fin akvarell, og typisk for de sene bade- og

skogsmotiver (se f.eks. Woll M 1755 (1940-

42) og 1758 (1940-43)). (A fine watercolor,

typical of the late bath- and forest-motifs (see for instance Woll M 1755 (194042) and 1758 (1940-43)). Bruteig.

24

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch. Samlede malerier,

Oslo 2008, se kat.nr. 1755 (fra 1940-42) og 1758 (fra 1940-43). Magne Bruteig, uttalelse i e-post av 24.04.17.

Fin akvarell, og typisk for de sene bade- og skogsmotiver (se f.eks. Woll M 1755 (1940-42) og 1758 (1940-43)). Bruteig.


25


10 MUNCH, EDVARD 1863-1944 ALMA MATER Lithograph printed in black on medium heavy cream wove and hand-colored with watercolour in green, blue, orange, pink, red and yellow, laminated on heavy cardboard Sheet: 558x999 mm Image: 380x840 mm Signed in pencil lower right: Edv Munch 1914

Woll 487. Litografi trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir og håndkolorert med akvarell i grønt, blått, oransje, rosa, rødt og gult, doublert på tykk papp Arket: 558x999 mm Motivet: 380x840 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch 1914

Woll 487.

EUR 58 900–78 500 USD 65 400–87 200 NOK 600 000–800 000

LITERATURE: Johan H. Langaard and Reidar

is supposed to correspond to the oak tree in

(Edvard Munch The University Festival

similarity. He brings more children into

Revold: Edvard Munch Aula-dekorasjonene Hall Decorations), Oslo 1960.

In 1911 Edvard Munch had made a painting as

a pendant to History in the University Festival

the composition, while at the same time

he seems to place more emphasis on their play than on their researchers’ urge. P. 44.

This lithograph of Alma Mater with

researching, while the mother sits calmly,

watercolor on the sheet, shows this stage

placed frontally, with her children around her.

This version seems to have a double meaning, symbolizing both Research and Fertility. For

the playful children hand-colored in in the development of the motif.

History, which also symbolized Research and

known Åsgårdstrand-inspired shoreline,

so he continued to work on this panel.

In his continuing work Munch tried to avoid these weaknesses. Through a multiple of schetches and photographs from

different stages of the new version, it is possible to follow the work in progress.

It starts with the landscape changing. The

figures are placed in a green and lush inland nature, taken from Hvitsten, where in 1911

Munch bought the property Ramme - well

in view of a stronger contrast to «History».

He is also experimenting with the tree that

Historien i Aulaen, som ble kalt Forskerne. Her er det barn som synes å finne noe på stranden som de forsker på, og moren som sitter frontalt plassert med sine barn rundt seg. Denne versjonen syntes å få et todelt uttrykk, det

kritisert fordi feltet da bare ble et ekko av Historien vis-à-vis som også symboliserte forskning og slekters gang. Edvard Munch var enig i dette, og arbeidet videre med feltet.

I sitt videre arbeid søkte Munch å råde bot på disse svakheter. Gjennom en rekke skisser og fotografier fra de forskjellige

stadier av det nye bildes tilblivelse kan vi følge dets utvikling. plassert i en grønn og frodig innlandsnatur, hentet fra Hvitsten,

And finally he takes the decisive step - going

Generations passing. Edvard Munch agreed,

I 1911 hadde Edvard Munch laget et maleri som pendant til

Det begynner med at landskapet forandres. Figurene blir

this reason it was criticised, it seemed to

echo the painting hanging opposite to it,

Edvard Munch Aula-dekorasjonene, Oslo 1960.

symboliserte både forskningen og fruktbarheten. Det ble

Hall, called the Researchers. Here children

seem to find something on the beach worth

26

«History», but still must not have too much

LITTERATUR: Johan H. Langaard og Reidar Revold:

back to his fjord landscape with the well-

hvor Munch i 1911 kjøpte eiendommen Ramme - vel med tanke på en sterkere kontrast til «Historien». Han eksperimenterer

også med tregruppen som skal motsvare eiketreet i «Historien», men allikevel ikke må ha for stor likhet. Han fører flere

removing the researching children and leaving

barn inn i komposisjonen, samtidig som han synes å legge

surrounded by the smallest of the children.

Dette litografiet av Alma Mater med de lekende

the woman as the dominant figure, only

Also, the mother herself changes to a certain degree, becoming heavier, more buxom.

This is how he achieves a concentration of the subject. The picture is now exclusively concentrated on «Alma Mater». P. 44-45.

sterkere vekt på deres lek enn på forskertrangen. S. 44.

barna håndkolorert i akvarell på arket, viser dette stadium i utviklingen av motivet.

Og til slutt tar han det avgjørende skritt - går tilbake

til sitt fjordlandskap med den velkjente Åsgårdstrandinspirerte strandlinjen, men fjerner helt de forskende

barn og lar kvinnen sitte igjen som den dominerende skikkelse, bare omgitt av de minste. Også moren selv

skifter til en viss grad karakter, blir tyngre, mer frodig. Slik oppnår han da en motivmessig konsentrasjon. Bildet er nå utelukkende samlet om «Alma Mater». S. 44-45.


27


11 MUNCH, EDVARD 1863-1944 SELF-PORTRAIT (SELVPORTRETT) Lithograph printed in black on thin China paper Sheet: 443x310 mm Image: 443x310 mm Signed in pencil lower right: E Munch 1895

Woll 37 II. Litografi trykket i svart på tynt kinapapir

Arket: 443x310 mm Motivet: 443x310 mm Signert med blyant nede t.h.: E Munch 1895

Woll 37 II.

EUR 49 100–68 700 USD 54 500–76 300 NOK 500 000–700 000

LITERATURE: Peter W. Guenther:

Edvard Munch, travelling exhibition The University of Houston 1976.

he was actually on the way to gaining an international reputation. Woll 1995, p. 11.

Early on he makes etchings, but the earliest

The Munch Museum, Oslo 1995.

but here he tackles the more problematical

Gerd Woll: Edvard Munch Prints

from 1896, exhibition catalogue, The Munch Museum, Oslo 1996.

He remained in Berlin after his sensational

appearance there in 1892, and held a number

lithographs also take up familiar subjects

pictorial ideas and creates powerful, black-

white versions of subjects such as «The Scream», «Madonna», «Vampire», «The Alley» and

«The Hands» to name the most important.

In addition he renders his magnificent «Selfportrait with Skeletal Arm». Woll 1995, p. 12.

of exhibitions here. They created a stir, and

In the first state of «Self Portrait» we see how,

But his sales amounted to practically nothing,

sufficiently black background, but has gone

attracted a considerable number of people.

and for many years the sale of tickets for these exhibitions formed his most important source of income. In the late autumn of 1894, Munch

began to produce graphic art in Berlin – partly in order to ensure a better source of income,

and partly in order to reach as great a public as

possible. The motifs of most of his first etchings

to begin with, he has not quite managed a over it with more tusche – and finally, on

utstillingskatalog Munch-museet, Oslo 1995. Gerd Woll: Edvard Munch Grafikk fra 1896,

utstillingskatalog Munch-museet, Oslo 1996. Etter sin berømmelige skandalesuksess i Berlin i 1892, ble Edvard Munch boende der og hadde arrangert flere utstillinger som vakte oppsikt og trakk mange mennesker. Men han solgte omtrent ingenting, og i mange år var billettpengene fra

utstillingene hans viktigste inntektskilde. Dels for å sikre seg

bedre inntektsmuligheter, dels fordi han var opptatt av å nå

flest mulig mennesker med sitt kunstneriske budskap, begynte Munch med grafikk på seinhøsten 1894 i Berlin. Hans første

raderinger og litografier gjentok stort sett motiver han tidligere hadde utformet i maleri, men de grafiske teknikkene fascinerte ham fort som selvstendig kunstnerisk medium. Woll 1996, s. 9. Som kunstner var ikke Munch noen nybegynner i 1894. Han

var riktignok ikke mer enn 31 år, men hadde alt en lang rekke av sine mest kjente arbeider i olje bak seg. Med sine mange og kontroversielle utstillinger de siste åra, var han faktisk i

silky, deep-black surface so typical of his

Tidlig lager han raderinger, men også de tidligste

with the needle. Thus, he achieved the soft, earliest lithographs;… Woll 1995, p. 20.

ferd med å skaffe seg et internasjonalt ry. Woll 1995, s. 11.

litografiene tar opp kjente motiver, men her går han

også løs på de mer problematiske bildeideene, og utfører kraftfulle svart-hvitt utgaver av motiver som «Skrik»,

«Madonna», «Vampyr», «Smuget» og «Hendene» for

Beneath the artist a skeletal arm and a

the various graphic techniques, which he saw as

«memento mori», an effect further enhanced

an independent medium of art. Woll 1996, p. 19.

(vandreutstilling Universitetet i Houston 1976).

the dark areas, he has scratched in fine lines

and lithographs are largely the same as those of earlier paintings, but he was soon fascinated by

travelling exhibition The University of Houston 1976 Gerd Woll: Edvard Munch 1895 første år som grafiker,

Gerd Woll: Edvard Munch 1895 first year

as a graphic artist, exhibition catalogue,

LITTERATUR: Peter W. Guenther: Edvard Munch,

hand appear, making the picture a veritable by the pale features. Guenther, p. 70.

å nevne de viktigste. Dessuten lager han sitt praktfulle «Selvportrett med knokkelarm». Woll 1995, s. 12.

I den første tilstanden av «Selvportrett» ser vi hvordan han først ikke helt har oppnådd en skikkelig dekkende

sort bakgrunn, men så har gått over med mer tusj – og

til sist rispet inn fine linjer i det sorte med en nål – slik at

Munch was no novice as an artist in 1894.

han oppnådde den silkemyke, dypsorte flaten som er så

had behind him a large number of best-

Under kunstneren kommer det frem et skjelett av

Although only 31 years old, already he

known works in oil. With his many and

controversial exhibitions in recent years

28

typisk for hans tidligste litografier. Woll 1995, s. 21.

en arm og en hånd, som gjør bildet til et virkelig

«memento mori», en effekt som videre forsterkes av kunstnerens bleke trekk. Guenther, s. 70.


29


12 MUNCH, EDVARD 1863-1944 HARPYIE (HARPY) Lithograph printed in black on medium heavy cream paper Sheet: 618-620x451-455 mm Image: 365x320 mm Signed in pencil lower right: E Munch 1899

Woll 145 I. Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir Arket: 618-620x451-455 mm Motivet: 365x320 mm Signert med blyant nede t.h.: E Munch 1899

Woll 145 I.

EUR 24 500–34 400 USD 27 300–38 200 NOK 250 000–350 000

LITERATURE: Pola Gauguin: Grafikeren

Edvard Munch Tresnitt og raderinger (The graphic Artist Edvard Munch Woodcuts and Drypoints), Trondheim 1946. Gerd Woll: Edvard Munch – The

complete graphic Works, Oslo 2012.

LITTERATUR: Pola Gauguin: Grafikeren Edvard Munch Tresnitt og raderinger, Trondheim 1946. Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

To grafiske arbeider av Edvard Munch kalles i dag «Harpy»,

raderingen fra 1894, Woll 4, og litografiet fra 1899, Woll 145. Pola Gauguin skriver om raderingen som nå kalles «Harpy», se Woll 4, men som hos ham kalles «Vampyr» blant annet:

Two graphic works by Edvard Munch are now called «Harpyie», the intaglio print from 1894,

Woll 4, and the lithograph from 1899, Woll 145. Pola Gauguin writes about the intaglio print which is now called «Harpyie», Woll 4, but

which he calls «Vampire» among other things: The motif is the classic one with the

woman as an all-consuming creature,

who does not give in until she has sucked all force of life and all creative ability

out of the man’s body and soul. P. 64.

30

Motivet er det klassiske med kvinnen som den

altoppslukende, som ikke gir seg før hun har suget all livskraft og all skapende evne ut av mannen. S. 64.


31


13 MUNCH, EDVARD 1863-1944 WOMAN IN THE MOONLIGHT. THE VOICE (KVINNE I MÅNESKINN. STEMMEN) Woodcut printed in black on thin Japan paper

Sheet: 320-328x163-168 mm Image: 251x93 mm Signed in pencil lower right: Edv Munch 1898

Woll 129 a).

Printed by Lassally probably after 1906. PROVENANCE: Walther Halvorsen. Tresnitt trykket i svart på tynt japanpapir

Arket: 320-328x163-168 mm Motivet: 251x93 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch 1898

Woll 129 a).

Trykket av Lassally antagelig etter 1906. PROVENIENS: Walther Halvorsen.

EUR 29 500–39 300 USD 32 700–43 600 NOK 300 000–400 000

LITERATURE: Arne Eggum: Edvard

despondent keynote. The light reflected on

Studies, 2. edition, Oslo 1986.

full moon itself. In a manner that is easy to

Munch. Paintings, Sketches and

Gerd Woll: Edvard Munch 1895 first year as a graphic artist, exhibition catalogue The Munch Museum, Oslo 1995.

In Woll 1995, under cat.no. 45: «The Voice», drawing, 415x500, it says what the artist wrote underneath the image in pencil:

«Dine øine ere store som den halve himmel

når du står nær mig og håret dit har guldstøv

og munden ser jeg ikke - ser blot at du smiler.» (Your eyes are as large as half the sky when you are standing near me, and your hair

has golden dust and your mouth I do not see - I only see you smiling). Woll, p. 82.

In his striving to convey ... the «most subtle visions of the soul», Munch produces a set of established pictorial signs and symbols

which he uses to suggest strong and often composite feelings. A fascinating pictorial

sign of this kind, and one that is often used, is the moon with its lunar column. For itself it

suggests erotic associations, but with a passive,

32

the sea, the lunar column, is just as real as the

LITTERATUR: Arne Eggum: Edvard Munch. Malerier - Skisser og Studier, 3. opplag, Oslo 1995.

Gerd Woll: Edvard Munch 1895 første år som grafiker, utstillingskatalog Munch-museet, Oslo 1995.

grasp this sign marks the line of the horizon, and serves furthermore to link the motif to

the picture surface, by ensuring that the eye is arrested and does not lose its way in an

unspecified pictorial space. Eggum, p. 121-122.

Hos Woll 1995, under kat.nr. 45: «Stemmen», tegning, 415x500, står det hva kunstneren skrev med blyant under bildet: «Dine øine ere store som den halve himmel når du

står nær mig og håret dit har guldstøv og munden ser jeg ikke - ser blot at du smiler.» Woll 1995, s. 74.

I sin streben etter å formidle ... «sjelens mest subtile syner», etablerer Munch et sett faste billedtegn og symboler som han benytter til å suggerere sterke, ofte sammensatte

følelser. Et slikt fascinerende billedtegn er den ofte benyttede månen med månesøylen. I seg selv er det et tegn som gir assosiasjoner til erotikk, men med en passiv, melankolsk

grunntone. Lysspeilingen på havet, månesøylen, er like virkelig som fullmånen selv. Tegnet markerer på en lettfattelig

måte horisontlinjen og tjener videre til at motivet bindes til billedflaten ved at vårt blikk stanses og ikke fortaper seg i et uspesifisert billedrom. Eggum, s. 121-122.


33


14 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE BROOCH. EVA MUDOCCI (BROSJEN. EVA MUDOCCI) Lithograph printed in brownish-black on beige paper Sheet: 743-746x610-613 mm Image: 600x460 mm Signed in pencil lower right: E Munch 1903

Woll 244 I 1). PROVENANCE: Walther Halvorsen, Hartvig Halvorsen’s brother. 2 cards with envelopes sent from Edvard Munch to Mr. Stud Theol Hartvig Halvorsen concerning the lithograph, exist. Litografi trykket i brunsvart på beige papir

Arket: 743-746x610-613 mm Motivet: 600x460 mm Signert med blyant nede t.h.: E Munch 1903

Woll 244 I 1). PROVENIENS: Walther Halvorsen, Hartvig Halvorsens bror. 2 kort med konvolutt sendt fra Edvard Munch til Hr. Stud Theol Hartvig Halvorsen angående litografiet, forefinnes. Det ene er sendt fra København og poststemplet 2 ganger på forsiden (det ene stemplet klippet bort): Kjøbenhavn 23.3.09 og poststemplet 2 ganger på baksiden Kristiania 24 III 09, det andre er sendt fra Kragerø, poststemplet en gang på forsiden (man ser bare den øverste delen av det runde stemplet, hvor det står: «RAGE», og stemplet på baksiden: Kristiania 27 V 09.

EUR 147 300 USD 163 600 NOK 1 500 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – The complete graphic Works, Oslo 2012.

Jens Thiis writes of Bella Edwards and Eva Mudocci (translated): «I became

acquainted with them before Munch did,

in Trondheim during a concert tour, when

we had a little party for them in our home at Stavne. The brooch which Eva Mudocci is wearing is traditional Norwegian

jewellery which I gave her on this occasion». (Thiis 1933, p. 252, footnote). P. 221.

The British violinist Evangeline Muddock (18831953) took the stage name Eva Mudocci and performed often together with the Danish

pianist Bella (Isabella) Edwards (1866-1954).

They performed in several Norwegian towns

in 1902, 1904, 1907 and 1909. Munch probably first met them in Paris in 1903. P. 219.

LITTERATUR: 2 brev fra Edvard Munch,

1909, har følgende skrevet av Edvard Munch på konvolutten:

Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

På det andre kortet står det følgende på 1. side/2. side:

i form av kort med konvolutt.

Thiis skrev om Bella Edwards og Eva Mudocci: «Jeg

gjorde deres bekjentskap i Trondhjem før Munch under

en konsertturné, hvor vi laget en liten fest for dem i vårt hjem på Stavne. Broshen som Eva Mudocci bærer, er et

norsk bondesmykke som jeg ved denne anledning forærte henne». (Thiis 1933, s. 252, fotnote). Woll, s. 221.

Den britiske fiolinistinnen Evangeline Muddock (18831953) tok kunstnernavnet Eva Mudocci og holdt en

rekke konserter sammen med den danske pianistinnen Bella (Isabella) Edwards (1866-1954). De opptrådte i

flere norske byer i 1902, 1904, 1907 og 1909. Munch traff dem antagelig først i Paris i 1903. Woll, s. 219.

Det første kortet sendt fra København 23. mars 1909, har følgende skrevet av Edvard Munch på konvolutten: Herr Stud ... Hartvig Halvorsen; Eugeniegade 14; Christiania.

Konvolutten har noen avrevne biter og frimerkene fra

Danmark, 2 5-øresmerker med portrett av kong Frederik

VIII, er klippet ut. På den avklippede delen står det skrevet med en annen hånd med penn: Sendt fra K.havn 23/309 fra Edv. Munch til Hartvig Halvorsen Kristiania.

På det første kortet står det følgende på 1. side/2. side: Herr Hartvig Halvorsen!

Det glæder meg at min Kunst har gjort Indtryk på Dem og jeg skal se at skaffe Dem Damen med Broschen - de

to andre er det vanskeligere at skaffe - jeg har jo blot to Exemplarer/og af «syg Pige» - nesten ingen igjen.

Med det første sender jeg Dem altså det nævnte Billede. Betalingen skal De ikke bryde Dem med

Venlig hilsen - ærbødigst Edvard Munch.

Det andre kortet sendt fra Kragerø, via Kristiania 25. mai

34

Hr Stud Theol H Halvorsen; Eugeniegd 14; Christiania. Hr Stud. Theol Halvorsen

Jeg har modtaget Deres Brev - og jeg beklager at jeg ennu ikke har kunnet fa sendt Dem Lithografiet - Jeg venter nu fra Kjøbenhavn Trykket og skal da/sende Dem dette Med venlig hilsen

Ærbødigst Edvard Munch Kragerö.


35


15 MUNCH, EDVARD 1863-1944 TWO SEATED MEN (TO SITTENDE MENN) Watercolor and crayon, multicolored on medium heavy cream paper Sheet: 460+25=485x585+25=610 mm

Signed in pencil lower right: E Munch E-Munch, Munch’s Drawings, in the Munch Museum’s digital catalogue of Drawings, cat. no. PE T 41, there dated to 1905-1908. The sheet is folded along the whole left and top edge, 25 mm in both places. Akvarell og fargestift, flerfarget på middels tykt gulhvitt papir Arket: 460+25=485x585+25=610 mm

Signert med blyant nede t.h.: E Munch E-Munch, Munchs tegninger, i Munchmuseets digitale katalog over tegninger, kat. nr. PE T 41, der datert til 1905-1908. Arket er brettet inn oppe og t.v. med 25 mm begge steder.

EUR 196 300–294 500 USD 218 100–327 100 NOK 2 000 000–3 000 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – The complete graphic Works, Oslo 2012. Munch.Emuseum.com: Munch’s

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Munch.Emuseum.com: Munchs tegninger, Munchmuseets digitale katalog over tegninger, kat. nr. PE T 41.

Drawings, the Munch Museum’s digital catalogue of Drawings, cat. no. PE T 41.

Det er ikke mulig, i hvert fall ikke opp til dags dato, å si noe bestemt om hvem disse to sittende mennene er.

Likeledes er det heller ikke mulig å si noe mer bestemt

It is not possible, at least not up until today,

to say anything specific about who these two seated men are. Likewise it is not possible to

say anything more specific about where this drawing was made than: From Germany.

The paper has the watermark «J WHATMAN TURKEY MILL 1897». There is a drawing in

the Munch Museum on the same type of

paper, which without a doubt can be dated to 1906 and which without a doubt was

drawn in Warnemünde. There is reason to

believe, therefore, that this watercolor was made in 1906 to 1907, but to be within a

timeframe that one can be absolutely certain of, the Munch Museum has put from 1905 to 1908 in their catalogue of drawings.

From 1906 to 1907 Edvard Munch was in Bad Kösen, Bad Ilmenau and in Weimar. He was

in Berlin and in Warnemünde. He traveled a lot around in Germany during those years.

36

om hvor denne tegningen er utført enn: Fra Tyskland.

Papiret har vannmerke «J WHATMAN TURKEY MILL 1897». Det finnes en tegning på Munch-museet på den samme type papir som med sikkerhet kan bestemmes til året

1906, og som også med sikkerhet kan sies å være utført

i Warnemünde. Man kan da anta at denne akvarellen er malt i 1906 til 1907, men for å være innenfor et tidsrom

som man helt sikkert kan stå inne for, har Munch-museet i sin katalog over tegninger, satt fra 1905 til 1908.

I 1906 til 1907 var Edvard Munch i Bad Kösen, Bad Ilmenau og i Weimar. Han var i Berlin og i Warnemünde. Han reiste mye rundt i Tyskland akkurat i disse årene.


37
16 MUNCH, EDVARD 1863-1944 ARNSTEIN ARNEBERG Lithograph printed in black on thin cream paper, laminated Sheet: 410x274 mm Image: 295x235 mm Signed in pencil lower right: Edv Munch

Annotated in pencil lower left: «No 4 29/8-1917 Ekely». 1917

Woll 609. Litografi trykket i svart på tynt gulhvitt papir, doublert Arket: 410x274 mm Motivet: 295x235 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Påtegnet med blyant nede t.v.: «No 4 29/8-1917 Ekely». 1917

Woll 609.

EUR 2 900–3 900 USD 3 300–4 400 NOK 30 000–40 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch –

The complete graphic Works, Oslo 2012.

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Arnstein Arneberg (1882-1961), norsk arkitekt, med egen

Arnstein Arneberg (1882-1961) was a Norwegian architect who had his own firm in Oslo

praksis i Oslo fra 1906. I 1916 deltok han sammen med

Magnus Poulsson i den første idékonkurransen om Oslos nye rådhus, og deres forskjellige utkast gikk seirende

from 1906. In 1916 he and Magnus Poulsson

gjennom de neste ledd i konkurransen. Arneberg og

architectural designs for the new City Hall;

I 1918 tegnet han også det første muratelieret

entered the first stage of a competition for their projects were successful throughout all stages of the competition. Arneberg

and Poulsson were chosen in 1919 to be the architects for the new City Hall. In the same year, Arneberg also

designed the first brick studio which Munch built at Ekely. P. 385.

40

Poulsson ble utnevnt til rådhusarkitekter i 1919.

som Munch oppførte på Ekely. S. 385.


41


17 MUNCH, EDVARD 1863-1944 CHRISTIAN SINDING Lithograph printed in black on medium thin cream paper Sheet: 470x368 mm Image: 275x220 mm Signed in pencil lower right: Edv Munch 1912

Woll 396. Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir Arket: 470x368 mm Motivet: 275x220 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch 1912

Woll 396.

EUR 2 900–3 900 USD 3 300–4 400 NOK 30 000–40 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch –

composer since Grieg and Svendsen’s epoch-

Wikipedia.no.

impression as Sinding’s concert. In particular,

The complete graphic Works, Oslo 2012.

Christian Sinding (1856-1941), was a

making concerts who had made such a deep the Piano Quintet, opus 5 was highlighted

for its originality, bold harmony and beauty.

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012. Wikipedia.no.

Christian Sinding (1856-1941), norsk komponist. Woll, s. 283. Christian Sinding var bror av maleren Otto Sinding

Norwegian composer. Woll, p. 283.

Despite the success in his homeland,

(1842–1909) og billedhuggeren Stephan Sinding (1846–1922).

Christian Sinding was the brother of

next few years he spent most of his time

Christian Sinding ble hyllet som en av sin

experienced his first major international

Etter to år ved Brødrene Hals’ pianofabrikk og

the painter Otto Sinding (1842–1909) and the sculptor Stephan Sinding

(1846–1922). The painter Elisabeth

Sinding (1846–1930) was his cousin.

Sinding wanted to leave, and for the

in Leipzig. It was also here, in 1889, he

success, with the same piano quintet.

Maleren Elisabeth Sinding (1846–1930) var hans kusine.

samtids store tonekunstnere.

musikkundervisning i Christiania ble Sinding tatt opp som student ved Musikkonservatoriet i Leipzig. Men

konservatoriets regelregime falt ikke i smak hos den unge

Sinding, som raskt kom på kant med akademiets konservative

Christian Sinding was hailed as one of his contemporary great artists of sound.

After two years at the Brothers Hals’ piano

factory and music education in Christiania, Sinding was admitted as a student at

the Music Conservatory in Leipzig. But

It was to be a piano piece that made him

lærere. Skepsisen til konservatorieveldet delte han med

premiered in 1897 and went on to win in many

Sindings gjennombrudd som komponist kom i desember

world famous: «Frühlingsrauschen» was

parts of the world. For a while it was referred to as the world’s most played piano piece.

At home in Norway he had now become

fell out with the academy’s conservative

appointed commander of the Order of

teachers. He shared his scepticism of the conservatory with his two elder brother artists, Otto and Stephan Sinding.

1885. For første gang stod komponisten frem med en konsert kun med egne verk. Kristianias kritikere var udelt positive. Man hadde ikke siden Grieg og Svendsens epokegjørende

konserter opplevd en norsk komponist som hadde gjort et så dypt inntrykk som Sinding. Spesielt ble Klaverkvintett, opus 5

the conservatory’s regime did not fit the taste of the young Sinding, who quickly

sine to eldre kunstnerbrødre, Otto og Stephan Sinding.

the nation’s pride, and in 1916 he was

St. Olav. In 1924, Sinding was awarded «Grotten» as honorary residence.

fremhevet for sin originalitet, dristige harmonikk og skjønnhet. Men på tross av suksess i hjemlandet, ville Sinding ut, og de neste årene oppholdt han seg for det meste i Leipzig. Det var også her han 1889 opplevde sin første store

internasjonale suksess, med den samme klaverkvintetten. Det var et klaverstykke som gjorde ham verdenskjent: Frühlingsrauschen ble urfremført 1897 og gikk sin

seiersgang over store deler av verden. I en periode ble

Sinding’s breakthrough as a composer was

made in December 1885. For the first time, the composer performed a concert only with his

own works. Kristiania’s critics were undividedly positive. No one had experienced a Norwegian

42

det omtalt som verdens mest spilte klaververk.

Hjemme i Norge var han nå blitt nasjonens stolthet, og 1916 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs

Orden. I 1924 fikk Sinding «Grotten» som æresbolig.


43


18 MUNCH, EDVARD 1863-1944 RICHARD STRAUSS Lithograph printed in black on medium thin cream paper Sheet: 485x410 mm Image: 317x215 mm

Signed in pencil lower right: Edv Munch Annotated in pencil, by the Artist, lower right: «Komponisten Strauss» (The Composer Strauss) 1917

Woll 607. Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir Arket: 485x410 mm Motivet: 317x215 mm

Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch Påtegnet med blyant av kunstneren nede t.h.: Komponisten Strauss 1917

Woll 607.

EUR 3 900 USD 4 400 NOK 40 000

LITERATURE: Arvid O. Vollsnes: Universitetets

tonal language, with advanced harmonies

from them, even while playing. S. 8.

(the Oslo University Festival Hall. Flashes

as if Munch’s idiom with its expressionistic

one of the world’s most important

Aula Glimt fra et 100-årig mangfoldig musikkliv from a 100 years of versatile musical life),

utgitt i forbindelse med Universitetets 200-

års jubileum (published in connection to the University’s 200-year’s Jubilee), Oslo 2011. Gerd Woll: Edvard Munch – The

complete graphic Works, Oslo 2012. The Munch-museet on Edvard

Munch’s meeting with Richard

Strauss, www.munchmuseet.no. Wikipedia.no about the

composer Richard Strauss.

Geir Rakvaag: «Midt i musikken (In the middle

of music)», Tine Thing Helseth’s Festival, Tine@ Munch, in the Munch-museet 7-9 June 2013 in the year of the 150th anniversary of the birth of Edvard Munch, Dagsavisen, 4 June 2013.

Richard Strauss (1864-1949) was a German

composer during the Late Romantic and Early Modern Era. He had no relationship to the

Strauss-composers in Vienna. Strauss’s music is for the most part typically Romantic. It is in

principle tonal and with a pronounced melodic structure. It is however, also characterized by the composer’s specific expressionistic

44

and innovative use of dissonance. It seems

tendencies would appeal to Strauss, and it did. In September 1916 the opening of the University Festival Hall with Munch’s

Richard Strauss held Munch to be

painters, and he mentioned Munch in the same breath as Rembrandt.

paintings was a fact. Now the Festival Hall

Edvard Munch may have known many

new and shining glory. The impresario Rudolf

he certainly met was Richard Strauss.

could be used for lectures and concerts in its

(Rulle) Rasmussen, who knew Munch, worked

to get Richard Strauss to Oslo to hold a concert in the Festival Hall, and he managed, even

though it was bitterly cold in March of 1917.

composers, and one of the composers

Strauss came to Oslo, saw «The Sun» in the Festival Hall and exclaimed: «that’s how I want my music to be». Rakvaag.

Strauss came to accompany on grand piano

The day after, 19 March, the impresario

Rudolf Steiner. The 17 and 18 March 1917 the

so that he could meet Strauss. That day,

to his songs, the German-Romanian tenor

concerts, or the romance evenings, were held.

Strauss had immediately after having entered the Hall become very impressed by Munch’s paintings on all walls, he exclaimed: «Aber Gott im Himmel! Was ist das für herrliche Gemälde!» (But God in Heaven! What are

they, these wonderful pictures!) He put on his pince-nez and seemed almost to concentrate more on the paintings than on the concert. As Vollsnes says:

Strauss was completely enchanted by

Munch’s paintings, he became bereft of speech and could hardly take his eyes

Rulle Rasmussen got Munch to come,

Munch drew a portrait of him. It is this

portrait Munch had made as a lithograph.


LITTERATUR: Arvid O. Vollsnes: Universitetets Aula Glimt

ekspresjonistiske tonespråk, med avanserte harmonier

bilder!) Han satte på seg sin lorgnett og syntes nærmest å

med Universitetets 200-års jubileum, Oslo 2011.

Munchs billedspråk med sine ekspresjonistiske tendenser

Som det står hos Vollsnes:

fra et 100-årig mangfoldig musikkliv, utgitt i forbindelse

Gerd Woll: Edvard Munch - Samlede grafiske verk, Oslo 2012. Munch-museet om Edvard Munchs møte med

og oppfinnsom bruk av dissonanser. Det synes som om ville kunne appellere til Strauss, og det gjorde det også.

Richard Strauss, www.munchmuseet.no.

I september 1916 var åpningen av Aulaen med Munchs

Geir Rakvaag: «Midt i musikken», Tine Thing Helseths festival,

konserter i sin nye lysende prakt. Konsertarrangøren Rudolf

Wikipedia.no om komponisten Richard Strauss.

Tine@Munch, i Munch-museet 7.-9. juni 2013 i jubileumsåret for Edvard Munchs 150-års fødsel, Dagsavisen, 4. juni 2013.

Richard Strauss (1864-1949) var en tysk komponist under senromantikken og den tidlige modernistiske æra. Han

var ikke i slekt med komponistene Strauss i Wien. Strauss’ musikk er for det meste utpreget romantisk. Den er

hovedsakelig tonal og med tydelig melodisk struktur.

Den preges imidlertid også av komponistens særegne

bilder et faktum. Nå kunne salen brukes til foredrag og

(Rulle) Rasmussen, som også kjente Munch, arbeidet for å få Richard Strauss til Oslo for å holde konsert i Aulaen, og han fikk det til, selv om det var bitende kaldt i mars i

1917. Strauss kom for å akkompagnere på flygel den tyskrumenske tenoren Rudolf Steiner til egne sanger. Den 17.

konsentrere seg mer om å se på bildene enn om konserten. Strauss ble helt bergtatt av Munchs bilder, han mistet munn og mæle og kunne nesten ikke ta øynene fra dem selv mens han spilte. S. 8.

Richard Strauss holdt Munch for å være verdens største maler, og han nevnte Rembrandt og Munch i samme åndedrag. Edvard Munch kan ha kjent flere komponister

og en av komponistene han jo møtte var Richard Strauss. Han kom til Oslo og så «Solen» i Aulaen, og sa «sånn skal min musikk være». Rakvaag.

og 18. mars 1917 ble konsertene, eller romanseaftenene,

Dagen etter, 19. mars, fikk impresarioen Rulle Rasmussen

blitt mektig imponert over Munchs bilder på veggene, han

dagen tegnet Munch et portrett av ham. Det er dette

holdt. Strauss hadde med en gang han kom inn i salen

uttalte: «Aber Gott im Himmel! Was ist das für herrliche

Gemälde!» (Men Gud i himmelen! Hva er dette for herlige

Munch ned, slik at han kunne møte Strauss. Denne portrettet Munch fikk trykket som litografi.

45


19 MUNCH, EDVARD 1863-1944 INGER BARTH Lithograph printed in black on thin cream paper Sheet: 754x998 mm Image: 590x600 mm Signed in pencil lower right: Edv Munch

Printed by Nielsen. Annotated by the printer in pencil in the lower margin lower left: «No 18. 1921». 1921

Woll 663. Litografi trykket i svart på tynt gulhvitt papir Arket: 754x998 mm Motivet: 590x600 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykket av Nielsen. Påtegnet med blyant av trykkeren i nedre marg nede t.v.: «No 18. 1921». 1921

Woll 663.

EUR 9 800–14 700 USD 10 900–16 400 NOK 100 000–150 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – Complete Paintings, London 2009. Gerd Woll: Edvard Munch – The

complete graphic Works, Oslo 2012.

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede malerier, Oslo 2008.

Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Inger Desederia (sic) Barth (1885-1950), gift med overlege Peter Barth. Munch malte to portretter av henne i 1921

(RES, Woll 1399; privat eie, Woll 1400). Woll 2012, s. 414.

Inger Desederia (sic) Barth (1885-1950)

was married to Dr. Peter Barth. Munch

painted two full-length portraits of her

in 1921 (RES, Woll 1399; private collection, Woll 1400). Woll 2012, p. 414.

Under cat.no. 1399 Woll writes among other things:

The portrait was commissioned by the

husband of Inger Barth, Dr Peter Barth, an old acquaintance of Munch’s. As usual, Munch

executed two versions, see also cat.no. 1400. Munch also executed a lithographic portrait of her (Woll 663).

Inger Desideria Barth, née Jahn (18851950), married to chief physician Peter Barth. Woll 2009, p. 1300.

46

Under kat. nr. 1399 skriver Woll bl.a.: Portrettet ble malt på bestilling fra ektemannen Peter

Barth, som var en gammel bekjent av Munch. Som vanlig malte Munch to versjoner, se også kat. nr. 1400.

Munch utførte også et litografisk portrett av henne (Woll 663). Inger Desideria Barth, f. Jahn (1885-1950), gift med overlege Peter Barth. Woll 2008, s. 1300.


47


20 MUNCH, EDVARD 1863-1944 STREETWORKERS (GATEARBEIDERE) Lithograph printed in black on medium heavy cream paper Sheet: 494x653 mm Image: 440x600 mm Signed lower right: Edv Munch 1920

Woll 648. Litografi trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir Arket: 494x653 mm Motivet: 440x600 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch 1920

Woll 648.

EUR 3 900–5 900 USD 4 400–6 500 NOK 40 000–60 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – The complete graphic Works, Oslo 2012.

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Samme motiv i to malerier (privat eie, Woll 1360 og MM M

The same subject appears in two paintings (private collection, Woll 1360; MM M 718,

Woll 1683). This subject is also in one of the

side sections in Munch’s large composition,

with «Workers in the Snow» (cf. cat. nos. 389

and 414) as the central section, executed as a

proposal for the decoration of the new City Hall in Oslo 1927-33 (MM M 977, Woll 1685). P. 405.

48

718, Woll 1683). Motivet ble innpasset som sidefelt i Munchs store komposisjon med «Arbeidere i snø» (jf. kat. nr. 389

og 414) som midtfelt, utført som utkast til dekorasjon for Oslo Rådhus 1927-33 (MM M 917, Woll 1685). S. 405.


49


21 MUNCH, EDVARD 1863-1944 CARICATURE: BRIGHT NIGHT IN KRISTIANIA (KARIKATUR: LYS NATT I KRISTIANIA) Lithograph printed in black on medium thin cream paper Sheet: 405x578 mm Image: 328x417 mm Unsigned

Annotated in pencil on the sheet lower left: «Sch. 343. «Lys nat. Kristiania». m/tekst fra Deutsche

Zeitung ... -»- Den norske Inteligenssedler ...» (Sch. 343. Bright Night. Kristiania». with text from Deutsche Zeitung (German Paper) ... -»- Den norske Inteligenssedler (The Norwegian Paper) ...). 1910

Woll 379 B. Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir Arket: 405x578 mm Motivet: 328x417 mm Usignert

Påtegnet med blyant nede på arket: «Sch.343. «Lys nat. Kristiania». m/tekst fra Deutsche Zeitung ... -»- Den norske Inteligenssedler ...». 1910

Woll 379 B.

EUR 2 900–3 900 USD 3 300–4 400 NOK 30 000–40 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – The complete graphic Works, Oslo 2012.

Woll 379 A has printed text, which the

annotations on this impression refer to: Printed on cream wove, with the following text (in Norwegian and German): “1903 Lys Nat, Kristiania.

Deutsche Zeitung. Den Sommer kehrt der Norwegische Maler zurück in sein Heimat um sich zu ausruhen.

Den norske Presse Intelligenssedler Maler M gjorde atter igår Uorden i Gaden

idet 5 Ramp hvoraf alle tidligere var

straffet overfalt ham idet han den lyse

sommernatt malte i Studenterlunden».

(Translated:) 1903 Bright Night, Kristiania.

50

German Paper. The Norwegian painter is

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch -

Norwegian Press. ... Painter M once again

Woll 379 A har trykket tekst, som påtegnelsen

hooligans, all previously convicted, assaulted

Trykt med følgende håndskrevne tekst på gulhvitt papir:

brought back to his home by polic to cool off.

caused disorder on the street when five

him while he was painting in the bright

summer night in Studenterlunden. P. 276.

Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

på dette eksemplaret henviser til:

«1903 Lys Nat, Kristiania.

Deutsche Zeitung. Den Sommer kehrt der Norwegische Maler zurück in sein Heimat um sich zu ausruhen.

Den norske Presse Intelligenssedler Maler M gjorde atter igår Uorden i Gaden idet 5 Ramp hvoraf alle

tidligere var straffet overfalt ham idet han den lyse sommernatt malte i Studenterlunden». S. 276.


51


52


22 MUNCH, EDVARD 1863-1944 WOMAN’S HEAD (KVINNEHODE) Wood cut printed in black on thin Japan paper, laminated to board Sheet: 345x265 mm Image: 250x197 mm Unsigned 1899

Woll 148. Tresnitt trykket i svart på tynt Japanpapir, oppklebet til papplate Arket: 345x265 mm Motivet: 250x197 mm Usignert 1899

Woll 148.

EUR 3 900–5 900 USD 4 400–6 500 NOK 40 000–60 000

53


LITERATURE: Magne Bruteig: «Visible

wood, instead favouring coarser tools and

after his death. When Munch arrived in Paris,

woodcuts», Munch and Goldstein. Ardent

of expression that emphasised the unique

by the general public as Vallotton’s graphic

traces of force. Concerning Edvard Munch’s Lines, exhibition catalogue Fuglsang Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum og Aarhus Universitetsforlag 2019.

Under the heading The blossoming of printmaking Magne Bruteig writes among other things:

During the time that had elapsed from Edvard Munch’s previous sojourn in France in 1891-

92, the status and dissemination of graphic works had received a significant boost. ... Alongside all this enthusiasm for colour

(Toulouse-Lautrec/Chéret), some artists

continued to work with traditional black-and-

white prints. Within th field of woodcuts, Felix Vallotton (1865-1925) developed a distinctive

style which saw him augementing the contrast between black and white areas, employing a minimum of tonal graduations ... . He

abandoned the xylographic method’s use of

razor-sharp tools to carve into hard end-grain

54

long-grain wood to achieve a pared-back mode traits of the woodcut technique. When Munch arrived in Paris in 1896, Vallotton’s woodcuts

had become highly sought-after, a fact which undoubtedly helped pique Munch’s curiosity about the potential inherent in the method. Still, there is a certain element of control

to Vallotton’s woodcuts, an elegance and

sophistication that might not have appealed directly to Munch’s artistic temperament.

The woodcuts of Paul Gauguin (1848-1903)

were a different story altogether. In 1893-94,

inspired by his first journey to Tahiti, Gauguin created the woodcut series «Noa Noa». He

attacked the wooden blocks with tremendous

these woodcuts were not as easily accessible

works. He would undoubtedly have seen them in the home of the composer William Molard

(1862-1936), who, together with his Norwegian mother and Swedish wife, the sculptor Ida

Ericson (1853-1927), was a pivotal figure in the

Scandinavian scene. A few months previously, Gauguin had set out for Tahiti again, but

before embarking on his journey he left behind many of his woodcuts - and perhaps some of the wooden blocks, too - with his friend and

neighbour Molard. However, we cannot know

for sure whether Munch visited Molard before or after creating his own first woodcuts.

energy and spontaneity, fusing raw power

Be that as it may, we do not need to look for

fascinating, innovative way that udoubtedly

newfound interest in woodcuts, prompting

with a keen sense for the decorative in a

made an impression on Munch. However, the question of whether the French artist directly inspired Munch to embark on woodcuts is rather more difficult to resolve. The «Noa

Noa» series was done to serve as illustrations in Gauguin’s book bearing the same name,

but the volume was not published until long

a single, particular impulse behind Munch’s him to carve his first wooden blocks in the autumn of 1896. Unlike Berlin, Paris had a thriving scene for fine-art woodcuts: the

book «The Artistic Revival of the Woodcut in France 1850-1900» enumerates more than

thirty artists working with woodcuts in the

1890s. In addition to the two aforementioned


Felix Vallotton: Le violoncelle (Celloen)

Paul Gauguin: Noa Noa.

1896-97. Tresnitt, 324x252 mm.

Woodcut. Tresnitt.

Van Gogh Museum, Amsterdam.

artists, they include famous figures such

as Edouard Manet, Emile Bernard, Maurice

Denis, Edouard Vuillard and Aristide Maillol. All this is to say that it is no wonder that Munch takes up woodcuts upon settling in Paris; on the contrary, it is an entirely

natural stage of his artistic development. ...

LITTERATUR: Magne Bruteig: «Synlige spor av kraft. Om

offentlig tilgjengelig på samme måte som f.eks. Vallottons

linjer, utstillingskatalog Fuglsang Kunstmuseum, Ribe

Molard (1862-1936), som sammen med sin norske mor og

Edvard Munchs tresnitt», Munch og Goldstein. Intense Kunstmuseum og Aarhus Universitetsforlag 2019.

Under overskriften En grafikkens blomstringstid skriver Magne Bruteig bl.a.:

Siden Edvard Munchs forrige opphold i Frankrike i 1891-92

hadde grafikkens status og utbredelse fått et betydelig løft. ... Ved siden av all denne koloristiske begeistringen (Toulouse-

One should perhaps be wary of attaching too

much psychological impact and significance to

the varous techniques (the graphic techniques of etching, lithography and woodcuts).

Nevertheless, it is tempting to toy with the idea

that the different physical realities surrounding the creation of, for example, lithographs

and woodcuts also affect the mental aspects

involved - and, hence, the artistic impulse. The litho crayon or brush gliding easily, almost

frictionlessly across the smooth surface of the lithographic stone may speak less powerfully

to the artist’s strong feelings than the gouge, which must be pressed and pushed deep

into the wood. The physical aspect of the

process itself can provide an outlet for mental energy and remains embedded in the wood as visible traces of force expended. P. 68-71.

Lautrec/Chéret) arbeidet enkelte kunstnere videre med

grafikkens tradisjonelle svart/hvitt-uttrykk. På tresnittets

område utviklet Felix Vallotton (1865-1925) en særegen stil, der han rendyrket kontrasten mellom svarte og hvite flater, med

et minimum av tonale graderinger. ... Han forlot xylografiets bruk av sylskarpe redskaper på hard endeved og anvendte

grovere skjærejern på treets langved, og fant dermed frem

til et forenklet uttrykk som fremhevet tresnittets egenart. Da

grafikk. Han så dem ganske sikkert hos komponisten William svenske kone, billedhuggeren Ida Ericson (1853-1927), var

et viktig midtpunkt i det skandinaviske miljøet. Gauguin

hadde noen måneder tidligere reist tilbake til Tahiti, men

før han dro, la han igjen mange av tresnittene sine - kanskje også noen av treplatene - hos sin venn og nabo Molard. Vi kan imidlertid ikke med sikkerhet vite om Munch besøkte Molard før etter at han utførte sine første tresnitt.

Vi trenger imidlertid ikke å lete etter én bestemt impuls for Munchs nyvakte interesse for tresnitt, som fører til at han

skjærer sine første treplater høsten 1896. Til forskjell fra i Berlin, var det i Paris et vitalt miljø for kunsttresnitt; «The Artistic Revival of the Woodcut in France 1850-1900» behandler

et tredvetalls kunstnere som var aktive innen tresnitt på

1890-tallet. I tillegg til de allerede omtalte, gjelder det blant

annet kjente kunstnere som Edouard Manet, Emile Bernard, Maurice Denis, Edouard Vuillard og Aristide Maillol.

Munch kom til Paris i 1896, var Vallottons tresnitt blitt svært

Det er med andre ord ikke noe merkelig at Munch tar

nysgjerrighet på de mulighetene som lå i denne teknikken.

tvert imot en helt naturlig kunstnerisk utvikling. ...

ettertraktede, og har uten tvil bidratt til å vekke Munchs

opp tresnittet når han har etablert seg i Paris, det er

Det er likevel noe kontrollert, elegant og litt forfinet over

Man bør kanskje være forsiktig med å psykologisere for mye

kunstneriske lynne. Da var Paul Gauguins (1848-1903) tresnitt

radering, litografi og tresnitt). Likevel er det fristende å tenke

Vallottons tresnitt, som kanskje ikke helt appellerte til Munchs noe ganske annet. Inspirert av sin første reise til Tahiti utførte han i 1893-94 blant annet tresnittserien «Noa Noa». Her

gikk han løs på treplatene med stor energi og spontanitet, han forenet rå kraft og dekorativ sans på en fascinerende

og nyskapende måte, som ganske sikkert har gjort inntrykk på Munch. Om franskmannen var en direkte inspirasjon til å begynne med tresnitt, er imidlertid noe usikkert. Serien

«Noa Noa» var utført som illustrasjoner til Gauguins bok

med samme navn, men den ble ikke utgitt før lenge etter

rundt de forskjellige teknikkene (de grafiske teknikkene

at forskjellene i de fysiske rammene rundt det å lage f.eks.

litografi og tresnitt også påvirker det mentale, og dermed den kunstneriske impulsen. Litostiften eller penselen, som glir lett,

nesten friksjonsløst over litosteinens glatte flate, taler kanskje

i mindre grad til kunstnerens sterke følelser enn tresnittjernet, som må presses og skyves fremover og dypt ned i treet. Det

fysiske ved selve prosessen kan gi et utløp for mental energi og blir stående igjen som synlige spor av kraft i treet. S. 68-71.

hans død. Da Munch kom til Paris, var ikke disse tresnittene

55


23 MUNCH, EDVARD 1863-1944 NORWEGIAN LANDSCAPE (NORSK LANDSKAP) Intaglio print, printed in black on medium thin white paper Sheet: 257-261x335-338 mm Image: 105x150 mm Signed in pencil lower right: Edv. Munch 1908

Woll 298. Radering trykket i svart på middels tynt hvitt papir Arket: 257-261x335-338 mm Motivet: 105x150 mm Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch 1908

Woll 298.

EUR 500-700 USD 500-800 NOK 5 000-7 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – The complete graphic Works, Oslo 2012.

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Det er sjelden å se signerte eksemplarer av denne

Signed impressions of this intaglio

print are rare. Being signed, it means

Eksemplarene man som oftest ser, er usignerte

this one is not a bibliophile edition.

bibliofilutgaver av originalraderingen til boken Hermann

The impressions you usually see, are unsigned

Willoch opplyser at raderingen er det første arbeid Munch

original intaglio prints for the book by

Hermann Struck: Die Kunst des Radierens, published in 1908, 1912, 1919 and 1920.

According to Willoch, this drypoint was the first work Munch produced while he was a

patient at Dr. Jacobson’s clinic in Copenhagen, and the subject was supposed to be taken

from a postcard of a Danish landscape. Munch had, however, painted a similar landscape

from Åsgårdstrand in 1905 (MM M 315, Woll 626). This drypoint is a reversed version of that painting. The drypoint was made on

the direct request from Struck, who wrote

Munch by the end of September 1908 asking him to make a small intaglio for his book. In a letter dated October 20th he thanks

Munch for the reception of the plate. P. 246.

56

raderingen. Det er da ikke en bibliofilutgave.

Struck: Die Kunst des Radierens, utgitt i 1908, 1912, 1919 og 1920.

gjorde mens han var pasient hos dr. Jacobson i København, og at motivet skulle være tatt fra et postkort med et dansk

landskap. Men Munch hadde ca. 1905 utført et maleri med et tilsvarende motiv fra Åsgårdstrand (MM M 315, Woll

626). Raderingen er speilvendt i forhold til dette maleriet.

Raderingen ble laget på direkte oppfordring fra Hermann Struck, som i slutten av september 1908 henvendte seg

til Munch og ba ham radere en liten plate til sin bok. Den 20. oktober takket han for mottak av platen. S. 246.


57


24 MUNCH, EDVARD 1863-1944 FROM ÅSGÅRDSTRAND (FRA ÅSGÅRDSTRAND) Intaglio print printed in black on medium heavy cream paper Sheet: 130x215 mm Image: 87x125 mm Unsigned

The intaglio print is a bibliographical edition used in Gustav Schiefler: «Verzeichnis des graphischen Werks Edvard Munchs bis 1906», published in 1907. The drypoint is no. 260 in Sciefler’s oeuvre catalogue. 1907

Woll 289 b). Radering i svart trykket på middels tykt gulhvitt papir Arket: 130x215 mm Motivet: 87x125 mm Usignert

Raderingen er en bibliofilutgave brukt i Gustav Schiefler: «Verzeichnis des graphischen Werks Edvard Munchs bis 1906», utgitt i 1907. Raderingen er nr. 260 i Schieflers verksfortegnelse. 1907

Woll 289 b).

EUR 1 000-1 500 USD 1 100-1 600 NOK 10 000-15 000

LITERATURE: Gerd Woll: Edvard Munch – The

complete graphic Works, Oslo 2012, Appendix V.

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012, Appendiks V.

Gustav Schiefler: «Verzeichnis des graphischen

Gustav Schiefler: «Verzeichnis des

graphischen Werks Edvard Munchs bis 1906», edited in 1907.

The drypoint «Woman’s Head», Sch. 259, cat. no. 288.

The drypoint «From Åsgårdstrand», Sch. 260, cat. no. 289.

According to information in the book

this was printed in a numbered edition of 400, nos. 1-6 on Japan, 7-30 on laid paper and 31-400 on ordinary paper.

The original drypoints were included in all editions, in the book nos. 1-3 printed

from non steel-faced plates, the remainder from steel-faced plates by Sabo.

The sheets on Japan paper measure 222x147 mm, on laid paper 221x140 mm and on

ordinary paper 210x135 mm. (sic) P. 479.

58

Werks Edvard Munchs bis 1906», utgitt i 1907.

Raderingen «Kvinnehode», Sch. 259, kat. nr. 288

Raderingen «Fra Åsgårdstrand», Sch. 260, kat. nr. 289 Ifølge opplysninger i kolofonen ble boka trykt i 400 nummererte eksemplar, nr. 1-6 på japan-, 7-30 på ekte bøttepapir og 31-400 på vanlig papir.

Originalraderingene, trykt av Sabo, var med i alle utgaver. I bok nr. 1-3 fra uforstålet, i de øvrige fra forstålet plate. Eksemplarene på japanpapir måler 222x147 mm, på

bøttepapir 221x140 mm og på vanlig papir 210x135 mm. (sic) S. 479.


59


REG I S T ER TO CA TA LOGU E MUNCH AUCTION 2019 WEDNESDAY 27 NOVEMBER 2019 AT 6 PM

1 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE LION TAMER (LØVETEMMEREN) EUR 9 800–14 700 USD 10 900–16 400 NOK 100 000–150 000

2 MUNCH, EDVARD 1863-1944 RECLINING LIONESS (LIGGENDE LØVINNE) EUR 3 900–5 900 USD 4 400–6 500 NOK 40 000–60 000

13 MUNCH, EDVARD 1863-1944 WOMAN IN THE MOONLIGHT. THE VOICE (KVINNE I MÅNESKINN. STEMMEN) EUR 29 500–39 300 USD 32 700–43 600 NOK 300 000–400 000

3 MUNCH, EDVARD 1863-1944 GORILL A EUR 2 900–3 900 USD 3 300–4 400 NOK 30 000–40 000

14 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE BROOCH. EVA MUDOCCI (BROSJEN. EVA MUDOCCI) EUR 147 300 USD 163 600 NOK 1 500 000

4 MUNCH, EDVARD 1863-1944 BOHEMIAN (BOHEM) EUR 3 900 USD 4 400 NOK 40 000

15 MUNCH, EDVARD 1863-1944 TWO SEATED MEN (TO SIT TENDE MENN) EUR 196 300–294 500 USD 218 100–327 100 NOK 2 000 000–3 000 000

5 MUNCH, EDVARD 1863-1944 WOMEN IN THE HOSPITAL 1896 (KVINNER PÅ HOSPITALET 1896) EUR 3 900–5 900 USD 4 400–6 500 NOK 40 000–60 000

16 MUNCH, EDVARD 1863-1944 ARNSTEIN ARNEBERG EUR 2 900–3 900 USD 3 300–4 400 NOK 30 000–40 000

6 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE INSANE (DEN SINNSYKE) EUR 2 900–3 900 USD 3 300–4 400 NOK 30 000–40 000

17 MUNCH, EDVARD 1863-1944 CHRISTIAN SINDING EUR 2 900–3 900 USD 3 300–4 400 NOK 30 000–40 000

7 MUNCH, EDVARD 1863-1944 THE WOMAN AND THE HEART (KVINNEN OG HJERTET) EUR 29 500–39 300 USD 32 700–43 600 NOK 300 000–400 000

18 MUNCH, EDVARD 1863-1944 RICHARD STRAUSS EUR 3 900 USD 4 400 NOK 40 000

8 MUNCH, EDVARD 1863-1944 SIGBJØRN OBSTFELDER EUR 5 900–7 900 USD 6 500–8 700 NOK 60 000–80 000

19 MUNCH, EDVARD 1863-1944 INGER BARTH EUR 9 800–14 700 USD 10 900–16 400 NOK 100 000–150 000

9 MUNCH, EDVARD 1863-1944 BIRCH-WOOD WITH FIGURES (BJERKESKOG MED FIGURER) EUR 29 500–39 300 USD 32 700–43 600 NOK 300 000–400 000

20 MUNCH, EDVARD 1863-1944 STREETWORKERS (GATEARBEIDERE) EUR 3 900–5 900 USD 4 400–6 500 NOK 40 000–60 000

10 MUNCH, EDVARD 1863-1944 ALMA MATER EUR 58 900–78 500 USD 65 400–87 200 NOK 600 000–800 000

21 MUNCH, EDVARD 1863-1944 K ARIK ATUR EUR 2 900–3 900 USD 3 300–4 400 NOK 30 000–40 000

11 MUNCH, EDVARD 1863-1944 SELF-PORTRAIT (SELVPORTRET T) EUR 49 100–68 700 USD 54 500–76 300 NOK 500 000–700 000

22 MUNCH, EDVARD 1863-1944 WOMAN’S HEAD (KVINNEHODE) EUR 3 900–5 900 USD 4 400–6 500 NOK 40 000–60 000

12 MUNCH, EDVARD 1863-1944 HARPYIE (HARPY) EUR 24 500–34 400 USD 27 300–38 200 NOK 250 000–350 000

23 MUNCH, EDVARD 1863-1944 NORWEGIAN L ANDSCAPE (NORSK L ANDSK AP) EUR 500-700 USD 500-800 NOK 5 000-7 000

24 MUNCH, EDVARD 1863-1944 FROM ÅSGÅRDSTRAND (FRA ÅSGÅRDSTRAND) EUR 1 000-1 500 USD 1 100-1 600 NOK 10 000-15 000

60


ADVA NCE BIDS/ TE LE PH ON E BIDS MUNCH AUCTION 2019 WEDNESDAY 27 NOVEMBER 2019 AT 6 PM Advance bids/telephone bids may be sent via our catalogue on www.gwpa.no or by e-mail: post@gwpa.no Bids are treated confidentially and must be received by GWPA no later than one day before the auction, for new clients three days.

CAT. NO.

TITLE

BID EX. 25% COST

Name: Address:

Telephone: Email:

I accept the Conditions of purchase as described in the catalogue and online www.gwpa.no

Date:

Signature:

Grev Wedels Plass Auksjoner as, Grev Wedels Plass 2, N-0151 Oslo, Norway. Tel.: +47 22862186. Email: post@gwpa.no. Website: www.gwpa.no

61


62


EDVARD MUNCH – SPØRRETIME Har du spørsmål om Edvard Munchs liv, hans kunst eller kunstnerskap? Eller om de ulike grafiske teknikkene han arbeidet med? Vi har gleden av å invitere til

«EDVARD MUNCH – SPØRRETIME» Søndag 17. november kl. 14. med kunsthistoriker Holger Koefoed og avdelingsleder/teknisk konservator Kari Greve ved Nasjonalmuseet, i panelet. Istedenfor et tradisjonelt Munch-foredrag eller kåseri, lar vi publikum styre det hele gjennom å stille spørsmål til panelet. Spørretimen er et tilbud både til deg uten forkunnskaper og til deg som har interessert deg for Munchs kunst en stund. Du er velkommen til å stille alle slags spørsmål knyttet til Munchs kunst, f.eks. motiver, modeller, reiser, familieforhold m.m. Og spesifikke spørsmål om Edvard Munch og hans kunst, som ulike grafiske teknikker, papirtyper, hvilke trykkerier Munch benyttet, bevaring og konservering, m.m. Spørsmål knyttet til verdivurderinger og andre kommersielle problemstillinger er ikke en del av Spørretimen. Bli med på en lærerik time om Munchs kunst gjennom interessante spørsmål fra salen.

63
E ST. 20 0 0

MUNCH-AUKSJONEN 2019 AUCTION IN OSLO 27 NOVEMBER TH E A N N UA L N O RWEG IA N EDVA R D M U N CH SA LE I N ITIATED BY G R E V WED EL S PL A SS AU K S J O N ER , OS LO

GREV WEDELS PLASS AUKSJONER GREV WEDELS PLASS 2, N-0151 OSLO, NORWAY | +47 22862186 | POST@GWPA.NO | WWW.GWPA.NO