Page 1

THE

SAFETY BOOK


GRUPA

DELTA PLUS W LICZBACH UDZIAŁ W OBROTACH

:,(/.$%5<7$1,$

)5$1&-$

:”2&+<

32=$(8523l ,11(.5$-((8523<

+,6=3$1,$

DELTA PLUS TO… š'DWDXWZRU]HQLD š3URMHNWDQWLSURGXFHQWďURGNĂZRFKURQ\LQG\ZLGXDOQHM š1RWRZDQ\QDJLHúG]LHZ3DU\ĮXRGU š]DNúDGĂZSURGXNF\MQ\FK šRGG]LDú\G\VWU\EXF\MQH šSODWIRUPORJLVW\F]Q\FK šSURGXNWĂZ šNOLHQWĂZQDFDú\PďZLHFLH š]DWUXGQLRQ\FKRVĂE

OBROTY ZPLOLRQDFKHXUR

OCHRONA GŁOWY PLOLRQ\KHúPĂZ PLOLRQ\SDURNXODUĂZ PLOLRQĂZPDVHN

SPRZĘT CHRONIĄCY PRZED UPADKIEM VSU]HGDQ\FKXU]ÐG]Hü

OCHRONA CIAŁA PLOLRQ\V]WXNRG]LHĮ\URERF]HM PLOLRQ\V]WXNRG]LHĮ\RFLHSODQHM !PLOLRQV]WXNRG]LHĮ\SU]HFLZGHV]F]RZHM

OCHRO OCHR ONA RĄK 50 milionów par p r rękawic kawic

OCHRONA NÓG PLOLRQ\SDUREXZLD

I


MI

IRM F A J S

Y

A T L E D PLUS

ANALI ZA P UŻYTK OTRZEB OWNIK ÓW

RĘCE

A GŁOW

ZED NA PR OCHROADKIEM UP

PRODU KCJA

NOGI CIAŁO

DYSTR YBUCJ A

KA Y T S I G LO MAGAŃ Y W A Z ANALI KOWNIKÓW UŻYT

A GŁOW

CIAŁO

NI D E I POW

D O R OBÓ

D II

A

DL I O Ś CH

RĘCE NOGI

ZED NA PR O R H C O IEM UPADK

O G E D KAŻ


WYDAJNY

ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY ZOPTYMALIZOWANE DOSTAWY

5

AZJA

40 000

3/$7)250 /2*,67<&=1<&+

EUROPA

M32:,(5=&+1, 0$*$=<12:(-

POZA EUROPĄ

III


DELTA PLUS

ZAWSZE

BLIŻEJ CIEBIE

ZESPÓŁ ZŁOŻONY Z 200 PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH, SPRZEDAWCÓW ORAZ EKSPERTÓW SŁUŻY PAŃSTWU: š3RUDGDPLZ]DNUHVLHGRERUXRGSRZLHGQLFKďURGNĂZRFKURQ\ LQG\ZLGXDOQHM š'RUDG]WZHPZ]DNUHVLHLFKVSU]HGDĮ\ š6]NROHQLDPLGODKDQGORZFĂZ š3RPRFÐZWHUHQLHGODHNLSKDQGORZ\FK

ŚWIATOWA SIEĆ DYSTRYBUCJI DLA ZAPEWNIENIA MIĘDZYNARODOWEGO ZASIĘGU ']LãNLVLHFLG\VWU\EXFMLRPLãG]\QDURGRZ\P]DVLãJX]\VNXMÐ3DüVWZRSHúHQGRVWãS GRJDP\SURGXNWĂZ'(/7$3/86EH]Z]JOãGXQDORNDOL]DFMã 2EHFQLH]DVLãJJUXS\'(/7$3/86REHMPXMHSRQDGNUDMĂZ]DSRďUHGQLFWZHP RGG]LDúĂZG\VWU\EXFMLZ(XURSLH$]ML$PHU\FH3RúXGQLRZHMRUD]G]LDúXHNVSRUWX EH]SRďUHGQLHJR

NARZĘDZIA INFORMACYJNE DLA GŁÓWNYCH SEKTORÓW DZIAŁALNOŚCI: 6HJPHQWDFMDRIHUW\ZHGúXJVHNWRUĂZRUD]VSHFMDOLVW\F]QDGRNXPHQWDFMDWRQDU]ãG]LD ]DSHZQLDMÐFHGRVNRQDúHXNLHUXQNRZDQLHQDNRQNUHWQÐJUXSãNOLHQWĂZ

IV


OD WERSJI PAPIEROWEJ DO CYFROWEJ: 'HOWD3OXVVWDOHSRV]XNXMHQRZ\FKQDU]ãG]LSR]ZDODMÐF\FKQD OHSV]ÐSUH]HQWDFMãVZRMHMRIHUW\SURGXNWRZHMZ\NRU]\VWXMÐFSU]\ W\PQDMQRZV]HUR]ZLÐ]DQLDWHFKQRORJLLF\IURZHM šZZZGHOWDSOXVSLFWXUHVFRP %DQNRJĂOQRGRVWãSQ\FK]GMãÓ'RVWãSQ\JRG]LQ\QDGREãSU]H] GQLZW\JRGQLX š:\V]XNLZDUNDGRXĮ\ZDQLDQDNRPSXWHUDFK3&RUD]QDWDEOHWDFK Z\NRU]\VWXMÐFDZLHOHNU\WHULĂZSR]ZDODMÐF\FKZ\EUDÓRGSRZLHGQLH ďURGNLRFKURQ\LQG\ZLGXDOQHM=DJURĮHQLH6HNWRUG]LDúDOQRďFL *DPDSURGXNWĂZ3R]LRPJDP\ š2EUD]\']ZL]XDOL]DFMÐƓSR]ZDODMÐFHREHMU]HÓSURGXNW\] NDĮGHMVWURQ\ š1RZHIXQNFMHZ\NRU]\VWXMÐFHQDMQRZV]HWHFKQRORJLHGODQDV]HJR ZLUWXDOQHJRNDWDORJXZMã]\NDFKGRVWãSQHQDNRPSXWHUDFK3&L WDEOHWDFK š2UD]ZLHOHLQQ\FK3RZLãFHMV]F]HJĂúĂZ]DSUDV]DP\QDQDV]Ð VWURQãLQWHUQHWRZÐ

ORAZ ZAWSZE DO WASZEJ DYSPOZYCJI: WWW.DELTAPLUS.EU 6WURQDLQWHUQHWRZDRWZDUWDQDFDú\ďZLDW IUDQFXVNLDQJLHOVNLQLHPLHFNLZúRVNLSROVNLKLV]SDüVNLJUHFNL SRUWXJDOVNLQLGHUODQG]NLZãJLHUVNLF]HVNLVúRZDFNLUXPXüVNL FKRUZDFNLFKLüVNLURV\MVNL ő]DSHZQLDMÐFDúDWZ\GRVWãSGR SHúQHMRIHUW\RUD]LQIRUPDFMLEH]Z]JOãGXQDPLHMVFHZNWĂU\P 3DüVWZRVLã]QDMGXMÐ SRPRFHSU]\GDWQHSU]\Z\ERU]HďURGNĂZRFKURQ\LQG\ZLGXDOQHM LQIRUPDFMHWHFKQLF]QHLQIRUPDFMHZ]DNUHVLHďURGRZLVND SUDZQHJRRUD]QRUPDW\ZQHJRNDUW\WHFKQLF]QHSURGXNWĂZ RUD]GHNODUDFMH]JRGQRďFLSU]HVWU]HüSDUWQHUVNÐXPRĮOLZLDMÐFÐ GRVWãSGRVSHFMDOQ\FKRIHUWLWS

V


DELTA PLUS OFERUJE

INNOWACJE OD STÓP DO GŁÓW

DELTA PLUS TWORZY INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA, PROJEKTUJE ORAZ NORMALIZUJE, ABY ZAPROPONOWAĆ GLOBALNĄ OFERTĘ ODPOWIADAJĄCĄ PAŃSTWA OCZEKIWANIOM OCHRONA PRZED UPADKIEM HAR35 EOLIEN

6WDQRZLVNRSUDF\MHVW]DZV]HZFHQWUXP]DLQWHUHVRZDQLD ıUP\'HOWD3OXVNWĂUDVWDOHSRV]XNXMHLQQRZDF\MQ\FK UR]ZLÐ]DüZ]DNUHVLHNRPIRUWXGHVLJQXRUD]ZúDďFLZRďFL WHFKQLF]Q\FKE\]DSHZQLÓRFKURQãXĮ\WNRZQLNRPZ NDĮG\FKRNROLF]QRďFLDFK .DĮGD]QDV]\FKURG]LQSURGXNWĂZ]RVWDúDRSUDFRZDQD] QDMZ\ĮV]ÐVWDUDQQRďFLÐ]JRGQLH]QRUPDPLHXURSHMVNLPL D ZQLHNWĂU\FKSU]\SDGNDFKWDNĮH]QRUPDPLDPHU\NDüVNLPL 1DVLSURMHNWDQFLLQVSLUXMÐVLãVSRUWHPRUD]UR]U\ZNÐE\ WZRU]\ÓďURGNLRFKURQ\LQG\ZLGXDOQHMNWĂUHPRĮQDEH] SUREOHPXVWRVRZDÓ]DUĂZQRZSUDF\MDNLQDFRG]LHü

OCHRONA NÓG D-SPIRIT

:V]\VWNLHQDV]HUR]ZLÐ]DQLDZ]DNUHVLHďURGNĂZRFKURQ\ LQG\ZLGXDOQHMSRVLDGDMÐQDMOHSV]\VWRVXQHNMDNRďFLGRFHQ\

OCHRONA GŁOWY SUPER UPER QUARTZ

OCHRONA RĄK VENICUT32

VI

OCHRONA CIAŁA D-MACH


:NLHUXQNXFRUD]EDUG]LHM]LQWHJURZDQHMSURGXNFML

90% ZĂşDVQ\FKproduktĂłw chroniÄ&#x2026;cych przed upadkiem 70% ZĂşDVQ\FKproduktĂłw ochrony gĹ&#x201A;owy 60% ZĂşDVQHJRobuwia Delta Del e taa Plus CHINY Y - Wujiang Wujiang

Delta Del ta Plus IND INDIIE - Okolice Kalkuty

Delta Del ta Plus BLISKI WSCHĂ&#x201C;D - Dubaj

Delta Del ta Plus FRANCJA A - Apt App

7

=$.Â&#x201D;$'Â&#x203A;: 352'8.&<-1<&+ 1$¨:,(&,(

'HOWD3OXVVSUDZXMHNRQWUROĂŁQDGSURFHVHP SURGXNFMLRUD]QDG]RUXMHMDNRÄ?Ă&#x201C;VZRLFKZ\ UREÄ&#x201A;Z]DUÄ&#x201A;ZQRZHZĂşDVQ\FKIDEU\NDFKMDN LZIDEU\NDFKVZRLFKSDUWQHUÄ&#x201A;ZVWDZLDMĂ?F SU]HGQLPLQDVWĂŁSXMĂ?FHZ\PDJDQLD ĹĄ3U]HVWU]HJDQLHZVSÄ&#x201A;OQHMNDUW\]DVDG SURGXNFML ĹĄ6WRVRZDQLHVLĂŁGRVSHF\ÄąNDFML WHFKQLF]Q\FK ĹĄ7HVWRZDQLHSURGXNWÄ&#x201A;ZQDSRF]Ă?WNXLNRĂźFX F\NOXSURGXNF\MQHJR :LĂŁNV]RÄ?Ă&#x201C;]DNĂşDGÄ&#x201A;ZSURGXNF\MQ\FKJUXS\ G]LDĂşDZUDPDFKV\VWHPXMDNRÄ?FL,62 :V]\VWNLHQDV]H]DNĂşDG\X]\VNDĂş\ FHUW\ÄąNDW]JRGQ\]DUW\NXĂşHPG\UHNW\Z\ HXURSHMVNLHMGRW\F]Ă?FHMÄ?URGNÄ&#x201A;ZRFKURQ\ LQG\ZLGXDOQHM NDWHJRULD,,,]DJURÄŽHQLD QLHRGZUDFDOQHOXEÄ?PLHUWHOQH 

Delta Del e taa Plus HIS HISZPANIA A - Bilb Bilbaoo

Deltaa Plus D Delta Del luss BRAZYLIA

Delta Del ta Plus ARGENTYN ARGENTYNA A - Buenos Aires

DELTA PLUS

PRODUKUJE LUB ZLECA PRODUKCJÄ&#x2DC; SWOJEJ OFERTY GLOBALNEJ VII


OCHRONA

PRACOWNIKÓW, OD STÓP DO GŁÓW,

W MIEJSCU PRACY

ZASTOSOWANIE SEGMENTACJI PRZY TWORZENIU PRODUKTÓW:

ZNAJOMOŚĆ ZAGROŻEŃ

ANALIZA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA PRACY ORAZ POTRZEB PRACOWNIKÓW

NARZĘDZIE: SEGMENTACJA

STWORZENIE DOSTOSOWANEJ OFERTY PRODUKTOWEJ

VIII

Nasza segmentacja produktów według różnych kryteriów (sektory działalności, zagrożenia, poziomy gamy) stanowi podstawę, na której zbudowana jest strategia produktowa i dzięki której określane są i tworzone przyszłe produkty, odpowiadające zagrożeniom i potrzebom stanowiska pracy.


SEGMENTACJA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW

SŁOWA KLUCZOWE SEGMENTACJI

ROLNICTWO/ OGRODNICTWO BUDOWNICTWO/ROBOTY PUBLICZNE PRACE REMONTOWE/ RZEMIOSŁO

5ROQLF\GUZDOHRJURGQLF\ &LãĮNLHSUDFHEXGRZODQHşEXGRZQLFWZR (OHNWU\F\şK\GUDXOLF\şPRQWHU]\LQVWDODFMLJU]HZF]\FKşPDODU]H

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

.RQVWUXNFMHPHWDORZHşSHWURFKHPLD

PRZEMYSŁ LEKKI

0RWRU\]DFMDşORWQLFWZRşSRGZ\NRQDZF\SUDFXMÐF\ZSU]HP\ďOH

USŁUGI/LOGISTYKA

/RJLVW\NDşWUDQVSRUWşORWQLVNRşG\VWU\EXFMD

SŁUŻBA ZDROWIA/ŻYWIENIE ZBIOROWE 3U]HP\VúVSRĮ\ZF]\şDSWHNLşV]SLWDOHşUHVWDXUDFMHşZVSĂOQRW\

PREMIUM

Produkty High Tech do specjalistycznych zastosowań

ESSENTIAL

3URGXNW\VWDQGDUGRZHGRUĂĮQRURGQ\FK ]DVWRVRZDü

OFERTA

GLOBALNA, CZYTELNA I SKUTECZNA IX


DELTA PLUS

POD JEDNĄ

MARKĄ DELTA PLUS, MARKA MULTISPECJALISTYCZNA ¨ZLDWRZ\U\QHNďURGNĂZRFKURQ\LQG\ZLGXDOQHMQDNWĂU\P QDV]DıUPDEXGXMHVWRSQLRZRVZRMÐSR]\FMãOLGHUDRGODW Z\PDJD]XSHúQLHQRZHJRSRGHMďFLD ıUPDNWĂUHMDPELFMÐMHVWREHFQRďÓQDFDú\PďZLHFLHPXVL projektowaćVZRMHSURGXNW\ZRSDUFLXREH]SRďUHGQLNRQWDNW] OXGĬPLNWĂU]\XĮ\ZDMÐMHQDFRG]LHü $E\QDV]DRIHUWDSU]\QRVLúDNRU]\ďFLQDV]\PRGELRUFRP PXVLúÐF]\ÓSRGZVSĂOQ\PV\PEROHPSURGXNW\RUD]XVúXJL RGSRZLDGDMÐFHSRWU]HERPQDV]\FKG\VWU\EXWRUĂZRUD]LFK NOLHQWĂZ 6WZRU]RQDZWHQVSRVĂERIHUWDRSLHUDVLãQDZLHG]\L XPLHMãWQRďFLDFKWHFKQLF]Q\FKZ\NRU]\VW\ZDQ\FKZQDV]\FK IDEU\NDFKRUD]ZIDEU\NDFKQDV]\FKSDUWQHUĂZ InnowacjaEãGÐFDPRWRUHPZV]HONLFKG]LDúDüVWDQRZL]DWHP SRGVWDZRZ\VNúDGQLNRIHUW\'ODWHJRWHĮPXVLVWDÓVLãMHM F]ãďFLÐG]LãNLZVSĂOQHPXV\PERORZL &HO'HOW\3OXVWRSURMHNWRZDQLHGRVWDUF]DQLHLQQRZDF\MQ\FK UR]ZLÐ]DüSURGXNFMDOXE]OHFDQLHSURGXNFMLDOHSU]HGH ZV]\VWNLPdystrybucja]DSRďUHGQLFWZHPQDV]\FKRGELRUFĂZ =ZLÐ]HN]NOLHQWDPL]FDúHJRďZLDWDVWDQRZLIXQGDPHQW WRĮVDPRďFLQDV]HMJUXS\ :WURVFHRNOLHQWĂZSRVWDQRZLOLďP\Z\HNVSRQRZDÓPXOWL VSHFMDOLVW\F]Q\FKDUDNWHUQDV]HMRIHUW\RUD]MHMU]HF]\ZLVWÐ MDNRďÓ &]\LVWQLHMHEDUG]LHMQDWXUDOQHUR]ZLÐ]DQLHQLĮXPLHV]F]HQLHQD SLHUZV]\PSODQLHWHJRZVSĂOQHJRV\PEROXNWĂU\WRZDU]\V]\ QDPRGVDPHJRSRF]ÐWNX"

X

INNOWACJA / PROJEKTOWANIE


GLOBALNA OFERTA

DYSTRYBUCJA

XI


DELTA

INNOWACJE ®

Praktyczne rozwiązania dla szybkiego zakładania i/lub zdejmowania ŚOI

MCCDZ š6]\ENLHLúDWZH]DNúDGDQLH RUD]]GHMPRZDQLH

EASYFIT

SABA š”DWZH]DNúDGDQLH š6]\ENDUHJXODFMD]DVSUDZÐ V\VWHPX52725®

GRANITE PEAK š”DWZH]DNúDGDQLH š6]\ENDUHJXODFMD]D VSUDZÐV\VWHPX52725Ū š/HNNRďÓLúDWZ\WUDQVSRUW

X-RUN š6]\ENLHLúDWZH]DNúDGDQLHRUD] ]GHMPRZDQLH š2V]F]ãGQRďÓF]DVXSRďZLãFDQHJRQD V]QXURZDQLHRUD] UR]V]QXURZ\ZDQLH

Technologia zapewniająca bezpieczny chwyt i dobrą przyczepność.

ARES š'RVNRQDúDFKZ\WQRďÓRUD] EH]SLHF]HüVWZRSRGF]DV PDQLSXORZDQLDďOLVNLPL SU]HGPLRWDPL

VENICUT45 š'RVNRQDúDFKZ\WQRďÓRUD] EH]SLHF]HüVWZRSRGF]DV PDQLSXORZDQLDďOLVNLPL SU]HGPLRWDPL

TREK WORK š%H]SLHF]HüVWZRQDGUDELQLH DWDNĮHV\SNLFKJRUÐF\FKOXE ďOLVNLFKQDZLHU]FKQLDFK HWF

Wyjątkowy look i/lub niepowtarzalne wzornictwo Delta Plus: zadowolenie z noszenia SOI.

BASEBALL DIAMOND š3U]\MHPQ\QRV]HQLX G]LãNLIXQNFMRQDOQHPXL Z\UĂĮQLDMÐFHPXVLãGHVLJQRZL

ATHOS š3U]\MHPQHZQRV]HQLX]D VSUDZÐZ\JOÐGXLZ\VRNLHJR NRPIRUWX š:]PRFQLRQDRFKURQDSU]HG XGHU]HQLDPL

D-MACH š:\JOÐGNRPIRUW WUZDúRďÓMDNRďÓVHULL 0DFKıUP\'HOWD3OXV

RANDERS š3U]\MHPQDZQRV]H QLXZLRVQÐLMHVLHQLÐ ]DVSUDZÐZ\JOÐGXL NRPIRUWX

XII

SPORTSWEAR š3U]\MHPQHZQRV]HQLX]DVSUDZÐ Z\JOÐGXL NRPIRUWX

BARROW š(OHJDQFMD š3U]\MHPQDZQRV]HQLX]D VSUDZÐZ\JOÐGXLNRPIRUWX


®

ADVANCE

Zawansowana technologia dla zapewnienia ochrony powyżej poziomu wymaganego w normie

BBCOM 3URGXNWZ š2FKURQDRF]XLXV]X š3URVWDLLQQRZDF\MQDWHFKQLND NRPXQLNDFML

SUPER QUARTZ š:\VRNLSR]LRPRFKURQ\SU]HG UĂĮQ\PL]DJURĮHQLDPLZ ]UĂĮQLFRZDQ\PďURGRZLVNX

VENICUT32 š:\VRNLSR]LRPNRPIRUWXLRFKURQ\ š,QQRZDF\MQDHUJRQRPLDGR VSHFMDOLVW\F]Q\FK]DVWRVRZDü š7UZDúRďÓ

VULCAIN š,QQRZDF\MQDWHFKQLNDSRZOHND QLDGOD]DSHZQLHQLDQDMZ\ĮV]HJR NRPIRUWXRUD]RFKURQ\Z ďURGRZLVNX]DROHMRQ\P

®

ANATOM

SPIDER MASK š:\JRGDRUD]úDWZRďÓUHJXODFML G]LãNL]DVWRVRZDQHMNRQFHSFML š2V]F]ãGQRďÓG]LãNLLQQRZDF\MQ\P UR]ZLÐ]DQLRP

VIAGI S1P š:\VRNLNRPIRUWG]LãNL HODVW\F]QRďFLVWDELOQRďFLOHNNRďFL RUD]RGG\FKDOQRďFL

®

CLIMATE

Anatomiczne i/lub ergonomiczne rozwiązania dla zapewnienia maksymalnego komfortu i ergonomii

HESTIA š”DWZDUHJXODFMD š'RVNRQDúDFKZ\WQRďÓ

HAR32 ANATOM š,QQRZDF\MQDHUJRQRPLDGOD Z\VRNLHJRNRPIRUWXRUD] ]ZLãNV]RQHJR EH]SLHF]HüVWZD

Ochrona termiczna zapewniająca regulację temperatury ciała lub części ciała.

PIT BOARD š:LHORSR]LRPRZDRFKURQDSU]HG KDúDVHPEH]L]RODFMLRGV\JQDúĂZ DODUPRZ\FK š.RPXQLNDFMDW\SXZDONLHWDNLH

MOONLIGHT š:\VRNLNRPIRUWG]LãNLVNXWHF] QHPXRJUDQLF]HQLXSRWOLZRďFL š/HNNLLHODVW\F]Q\PDWHULDúR UĂĮQRURGQ\FK]DVWRVRZDQLDFK

AN066 CAMELEON š,QQRZDF\MQDNRQFHSFMDSURGXNWX ZZLHOH]DVWRVRZDü š”DWZ\WUDQVSRUWLREVúXJD OHNNRďÓLNRPSDNWRZHUR]PLDU\

MACH ORIGINALS š,QQRZDF\MQDNRQFHSFMDGOD FDúNRZLWHMZROQRďFLUXFKĂZ š:\VRNLHMMDNRďFLPDWHULDú\GOD ]ZLãNV]RQHMWUZDúRďFLSURGXNWX

APOLLON š:\VRNLSR]LRPNRPIRUWX G]LãNLHODVW\F]QRďFL š1LHSU]HPDNDOQRďÓSU]\MHGQR F]HVQ\PRJUDQLF]HQLXSRWOLZRďFL š'RVNRQDúDFKZ\WQRďÓ

HAR35 EOLIEN š,QQRZDF\MQDHUJRQRPLDGOD Z\VRNLHJRNRPIRUWXRUD] ]ZLãNV]RQHJR EH]SLHF]HüVWZD

GRANITE WIND š=ZLãNV]RQDZHQW\ODFMDJúRZ\ ]DVSUDZÐGXĮHMSRZLHU]FKQL ZHQW\ODF\MQHM

RONNEBY š:\VRNLSR]LRPL]RODFML ZQLVNLFKWHPSHUDWXUDFK ]DVSUDZÐVWDUDQQLH GREUDQ\FKPDWHULDúĂZRUD] SU]HP\ďODQHMNRQFHSFML

NORDLAND š:\VRNLSR]LRPL]RODFML ZQLVNLFKWHPSHUDWXUDFK ]DVSUDZÐVWDUDQQLH GREUDQ\FKPDWHULDúĂZRUD] SU]HP\ďODQHMNRQFHSFML

ICEBERG š:\VRNLSR]LRPL]RODFML ZQLVNLFKWHPSHUDWXUDFK ]DVSUDZÐVWDUDQQLH GREUDQ\FKPDWHULDúĂZRUD] SU]HP\ďODQHMNRQFHSFML

HERCULE š6NXWHF]QDL]RODFMDRG ]LPQDRUD]ZLOJRFLSU]\ ]DFKRZDQLXSUHF\]MLJHVWĂZ

BOROK š:\VRNDRFKURQDSU]HG ]LPQHP š&KURQLSU]HGZLOJRFLÐ

NOMAD S3 š1LHSU]HPDNDOQRďÓ š2FKURQDSU]HG QLVNLPLLZ\VRNLPL WHPSHUDWXUDPL š:HQW\ODFMDVWRS\

XIII


OFERTA

GLOBALNA

Ochrona głowy

VWU01

Ochrona rąk

VWU57

Odzież krótkiego użytkowania

VWU129

Odzież robocza

VWU141

Odzież ocieplana

VWU185

Odzież techniczna

VWU231

Ochrona nóg

VWU265

Ochrona przed upadkiem

VWU309

Narzędzia i opakowania

VWU360

Merchandising

VWU362

Informacje techniczne

VWU364

Słowniczek

VWU385

Indeks

VWU401


OCHRONA

GŁOWY

POMOC W DOBORZE

2

Ochrona wzroku Okulary ochronne Gogle ochronne Przyłbice spawalnicze Osłony ochronne

str. 8 str. 20 str. 24 str. 26

Ochrona czaszki Hełmy ochronne Hełmy lekkie

str. 28 str. 36

Ochrona słuchu Nauszniki przeciwhałasowe Wkładki przeciwhałasowe

str. 38 str. 44

Ochrona dróg oddechowych Półmaski krókiego użytkowania Maski ochronne

str. 46 str. 51

1


OCHRONA GŁOWY OCHRONA WZROKU

OCHRONA CZASZKI

11

BLOW SMOKE

11

THUNDER CLEAR

12

THUNDER BRONZE

12

BB-COM

13

SABA

20

SPAWANIE

BARRIER

24

OSŁONY

VISOR TORIC

26

TAMBORA CLEAR

14

TAMBORA SMOKE

14

FUEGO

14

EGON CLEAR

15

EGON LIGHT MIRROR

15

EGON SMOKE

15 15

LIPARI2 CLEAR

16

LIPARI2 T5

16

VULCANO2 CLEAR

16

VULCANO2 SMOKE

16

PACAYA CLEAR

17

PACAYA SMOKE

17

PACAYA T5

17

GOGLE

TACANA SPORT

22

GALERAS

22

PACAYA T5

24

LIPARI2 T5

24

TOBA2 T5

24

BALBI2

27

VISORPC

27

PICO2

27

VISORG

27

BRAVA2 CLEAR

18

BRAVA2 YELLOW

18

BRAVA2 LIGHT MIRROR

18

BRAVA2 MIRROR

18

BRAVA2 SMOKE

18

MEGA CLEAR

18

KILIMANDJARO CLEAR

19

SPAWANIE

GOGLE

ESSENTIAL

OKULARY

OSŁONY

EVOLUTION

EGON YELLOW

SPAWANIE

OKULARY

GOGLE

2

KILIMANDJARO CLEAR AB

19

KILIMANDJARO SMOKE

19

PITON2 CLEAR

19

PITON CLEAR

19

FILM GOGGLE

20

RUIZ1 ACETATE

23

RUIZ2

23

RUIZ1

23

MURIA2

23

MURIA1

23

CASOUD2

24

MASOUD2

24

FILTER-IN

24

FILTER-11

24

HEŁMY I AKCESORIA

BLOW GRADIENT

HEŁMY LEKKIE

10

HEŁMY I AKCESORIA

BREEZE SMOKE

EVOLUTION

10

HEŁMY LEKKIE

BREEZE CLEAR

HEŁMY I AKCESORIA

8

ESSENTIAL

8

FUJI2 GRADIENT

PREMIUM

STRONY

FUJI2 CLEAR

OKULARY

PREMIUM

Zalecane produkty

Zalecane produkty

STRONY

E E I ZNE TOW IA OW OW IOR & WO TWO LIC ON R B O Ł A ZD ZB W CT NIC PU REMSŁO YSŁ YS I YK A IE CT NI Y NI OD DOW OT ACE MIO ZEMŻKI ZEM KI ŁUG IST UŻB IEN L R B E G SŁ ŻYW RO OG BU RO PR RZ PR CIĘ PR LEK US LO

E E I ZNE TOW IA OW OW IOR & WO TWO LIC ON R B O Ł A ZD ZB W CT NIC PU REMSŁO YSŁ YS I YK A IE CT NI Y NI OD DOW OT ACE MIO ZEMŻKI ZEM KI ŁUG IST UŻB IEN L R B E G SŁ ŻYW RO OG BU RO PR RZ PR CIĘ PR LEK US LO

GRANITE WIND

28

GRANITE PEAK

28

BASEBALL DIAMOND V

30

AIR COLTAN

36

SUPER QUARTZ

31

QUARTZ UP IV

32

QUARTZ UP III

33

FORESTIER2

33

FUEGO

34

COLTAN

37

COLTAN SHORT PEAK

37

QUARTZ I

34

ZIRCON I

34

WINTER CAP

34


POMOC W DOBORZE

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

OCHRONA SŁUCHU E E I ZNE TOW IA OW OW IOR & WO TWO LIC ON R B B O T M D Ł C U Z O SŁ KA Z IE TW IC NI P RE Ł YS IC DN W TY E IOS MY I GI TY BA N M LN RO UDO BO RAC EM RZE ĘŻK RZE KKI SŁU GIS ŁUŻ WIE O Z G O I S ŻY P LE U LO P C B R P R R O

46

PIT BOARD

SPIDER MASK P3

46

SPIDER MASK P2W

46 46

SPIDER REFILL FFP2W

46

SPIDER REFILL FFP3

46

M1300V

49

M2FP3V

50

38

PIT RADIO

39

PIT STOP

39

INTERLAGOS

40

SILVERSTONE2

40

YAS MARINA

40 41

51

M9000 A2

51

MAGNY HELMET

41

M9000 A2P3

51

CONICFIT010

44

M9000 A2B2E2K2

51

M9000 A2B2E2K2P3

51

CONICSOF010

44

M9000 P3

51

SEPANG2

52

42

M9200-ROTOR GALAXY M9300-STRAP GALAXY

52

SAKHIR

42

CONICFIR010

44

CONICFIRDE010

44

CONICDE010

44

CONICCO200

44

CONICAP01

45

CONICAP01BR

45

SUZUKA2

43

SPA3

43

CONICROND01

45

CONICROND01BR

45

CONIC010

45

CONIC200

45

CONIC500

45

M1300VB

48

M1200VP

48

M1200VPW

48

M1300VP

48

M1300V2

49

M1200VW

49

M1200V

49

M1100V

49

M2FP3V2

50

M2FP2V

50

M6200 - JUPITER

54

M6000 A1

54

M6100 - JUPITER

54

M6000 A2

54

M6000 A1B1E1K1

54

M6000 P2

54

M6000 P3

54

M6000 PREP3

54

M1200

49

M1100

50

M3FP1

50

M3FP2

50

M8200 - MERCURE

51

M3200 - MARS

55

M3200 - MARS KIT

55

M3200 - SPRAY KIT

55

M3000 A2

55

M3000 A1B1E1K1

55

M3000 P2

55

M3000 P3

55

M3000 PREP2

55

M3000 PREP3

55

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE

EVOLUTION

48

WKŁADKI PRZECIWHAŁASOWE

M1200VB

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE

48

ESSENTIAL

M1100VB

WKŁADKI PRZECIWHAŁASOWE

M8000 AX

MAGNY COURS

WKŁADKI PRZECIWHAŁASOWE

PÓŁMASKI KRÓKIEGO UŻYTKOWANIA

PREMIUM

MASKI OCHRONNE PÓŁMASKI KRÓKIEGO UŻYTKOWANIA

EVOLUTION

MASKI OCHRONNE PÓŁMASKI KRÓKIEGO UŻYTKOWANIA

ESSENTIAL

MASKI OCHRONNE

SPIDER REFILL FFP2

STRONY

SPIDER MASK P2

PREMIUM

Zalecane produkty

Zalecane produkty

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE

STRONY

E E I ZNE TOW IA OW OW IOR & WO TWO LIC ON R B B O T M D Z Ł C U O SŁ KA Z IE TW IC NI P RE Ł YS IC DN W TY E IOS MY I GI TY BA N M LN RO UDO BO RAC EM RZE ĘŻK RZE KKI SŁU GIS ŁUŻ WIE O Z G O I S ŻY P LE U LO P C P R B R R O

3


OCHRONA GŁOWY INDOOR OUTDOOR

Okulary

OUTDOOR / INDOOR PREMIUM

BREEZE CLEAR

BREEZE SMOKE

BLOW GRADIENT

BLOW SMOKE

THUNDER BRONZE

THUNDER CLEAR

TAMBORA CLEAR

TAMBORA SMOKE

FUEGO

EGON CLEAR

EGON LIGHT MIRROR

EGON SMOKE

BRAVA2 CLEAR

BRAVA2 YELLOW

BRAVA2 LIGHT MIRROR

BRAVA2 MIRROR

BRAVA2 SMOKE

MEGA CLEAR

RUIZ1 ACETATE

RUIZ2

RUIZ1

BALBI2

PICO2

FUJI2 GRADIENT

BB-COM

EGON YELLOW

PACAYA CLEAR

PACAYA SMOKE

LIPARI2 CLEAR

VULCANO2 CLEAR

KILIMANDJARO CLEAR

KILIMANDJARO CLEAR AB

KILIMANDJARO SMOKE

PITON2 CLEAR

PITON CLEAR

MURIA2

MURIA1

FUJI2 CLEAR

EN170 EN172

EN166

EVOLUTION

EN170 EN172

ESSENTIAL

EN170 EN172 ANSI Z87+

Gogle PREMIUM

EVOLUTION TACANA SPORT

GALERAS

VISOR HOLDER

VISORPC

ESSENTIAL

EN166

SABA

ANSI Z87

Osłony PREMIUM VISOR TORIC

EVOLUTION VISORG

EN170 EN1731 EN166

Przyłbice i okulary dla spawaczy

EN169 EN175 EN379 ANSI 287.1

4

PREMIUM

EVOLUTION

ESSENTIAL

BARRIER

CASOUD2

MASOUD2

EVOLUTION PACAYA T5

LIPARI2 T5

ESSENTIAL TOBA2 T5

VULCANO2 SMOKE


POMOC W DOBORZE Wszystkie nasze modele są wyposażone w standardowe otwory do mocowania akcesoriów.

HEŁMY

PREMIUM

EVOLUTION

GRANITE WIND

GRANITE PEAK

BASEBALL DIAMOND V

MM

MM

MM

MM

LD

LD

ESSENTIAL

SUPER QUARTZ

QUARTZ UP IV

QUARTZ UP III

FORESTIER2

MM

MM

MM

QUARTZ I

ZIRCON I

EN397

KOLORY

REGULACJA WENTYLACJA IZOLACJA ELEKTRYCZNA MM LD +50°C

+50°C

+150°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

TEMPERATURY ENSO365

-20°C

-20°C

-20°C

-30°C

-30°C

-30°C

-30°C

-10°C

-10°C

IZOLACJA ELEKTRYCZNA

Hełmy lekkie PREMIUM

COLTAN SHORT PEAK

COLTAN

EN812

AIR COLTAN

EVOLUTION

KOLORY

NOWA USŁUGA DELTA PLUS: PERSONALIZACJA HEŁMÓW BUDOWLANYCH > Możliwość nadrukowania logo w 4 kolorach > Znakowanie możliwe z przodu i z tyłu > Od 40 sztuk w jednym kolorze > Wystarczy dostarczyć nam logo w formacie wektorowym (.eps lub .ai) > Oraz wybrane kolory w skali Pantone. QUARTZ UP - QUARTZ I SUPER QUARTZ

ZIRCON

GRANITE

70

70

70

BASEBALL DIAMOND

40

70 40

40

40

Przód

Przód

60

60

UWAGA: możliwość nadruku tylko z przodu

60

20

35

20

Tył

Przód

Tył

Tył

5


OCHRONA GŁOWY OCHRONA SŁUCHU Nauszniki przeciwhałasowe i wkładki przeciwhałasowe

80+24=104

80+26=106

CONICRONDO1

BBCOM

CONICAPO1

CONICSOF10

SILVERSTONE2 YAS MARINA MAGNY-COURS MAGNY-HELMET INTERLAGOS

80+29=109

CONICFIT010

CONIFIRO10

80+33=113

ibe

l

dB déc

115

114

80+32=112

113

80+30=110

111

106

80+29=109

105

103

102

80+21=101

SAKHIR

110

SEPANG2

80+28=108

80+20=100

6

PIT-RADIO

109

PIT-BOARD

107

SPA3

101

80+27=107

100

80+26=106

90

SUZUKA2

80

PIT-STOP

80+37=117

CONICFIRDEO10

CONICDE010

CONICCO200

CONICO10

CONIC200

CONIC500


POMOC W DOBORZE OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH A : Gazy organiczne - B : Gazy nieorganiczne - E : Gazy kwaśne - K : Amoniak

GAZY I OPARY

A

+

B

+

E

M9000ABEK M8000ABEK

PYŁY I AEROZOLE

+

P3

K

M9000ABEK M3000ABEK

M9000P3

Współczynnik ochrony x4

P3

M6000P3 M3000P3

P2

P3

P2

P1

M6000P2 M3000P2

FFP3

FFP2

FFP1

Współczynnik ochrony x10

Współczynnik ochrony x20

ZASTOSOWANIE

SUBSTANCJE

Pył cementu, mąka, węglan wapnia (kreda), grafit, bawełna, beton ... *

Miękkie drewno bez obróbki, szlifowanie, cięcie, spawanie, frezowanie, węgiel, włókno szklane, włókna mineralne ... *

Azbest (bez prac manipulacyjnych), sproszkowane pestycydy, czynniki biologiczne, proszek farmaceutyczny, drewno po obróbce, twarde drewno (egzotyczne), chrom, wapno, ołów ... *

Dostępne opcje V : zawór

Ułatwia wydychanie i odprowadzanie wilgoci

P : składane poziomo (opakowanie jednostkowe)

Mieści się w kieszeni

B : składane pionowo (opakowanie jednostkowe)

Mieści się w kieszeni

W : zapachy i opary spawalnicze

Chroni przed zapachami i oparami spawalniczymi *Powyższa lista ma charakter orientacyjny, nie jest wiążąca w sensie prawnym i nie może stanowić podstawy do pociągnięcia DELTA PLUS do odpowiedzialności.

7


FUJI

FUJI2 CLEAR

FUJI2 GRADIENT

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis Okulary z poliwęglanu z osobnymi soczewkami, bezbarwne. Zauszniki wykonane z dwóch tworzyw. Giętkie końcówki zauszników. Elastyczny nosek z PVC. Osłony skroni.

Okulary z poliwęglanu z osobnymi soczewkami, pomarańczowe, gradient. Zauszniki wykonane z dwóch tworzyw. UV400 Giętkie końcówki zauszników. Elastyczny nosek z PVC. Osłony Niezarysowujące skroni.

FUJI2 CLEAR

FUJI2NOIN Szaro-czarny

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

FUJI2 GRADIENT

FUJI2NOOR Pomarańczowo-czarny

EN166 1 FT EN172 UV 5-1.4 : 5-1.7

8

Info. Tech. UV400 Niezaparowujące Niezarysowujące 29 g

x100


Osłony skroni

Elastyczny nosek dla większego komfortu

Antypoślizgowe zauszniki z kauczuku Bez oprawki: brak przeszkód dla widoczności

9


OCHRONA WZROKU

B R E EZ E C L E A R

20 otworów wentylacji dla ograniczenia zaparowwania

Giętkie końcówki zauszników dla większego komfortu

B R E EZ E S M OK E

Nazwa

BREEZE CLEAR

BREEZE SMOKE

10

Ref./Kolory

BREEZININ Bezbarwno-niebieski

BREEZROFU Czerwony

Normy

Opis

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

Okulary ergonomiczne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne. Sportowy wygląd. Zauszniki wykonane z dwóch tworzyw. Giętkie końcówki zauszników. Elastyczny nosek z PVC zapewniający komfort. 20 otworów wentylacji górnej i bocznej.

EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1

Info. Tech.

UV400 Niezaparowujące Okulary ergonomiczne. Soczewki z poliwęglanu, przydymione. Niezarysowujące Sportowy wygląd. Zauszniki wykonane z dwóch tworzyw. Giętkie końcówki zauszników. Elastyczny nosek z PVC zapewniający komfort. 20 otworów wentylacji górnej i bocznej.

28 g

x100


B LOW G R A D I E N T

Ściągana pianka chroniąca przed uderzeniami oraz przed kurzem

Sportowy pasek dla lepszego dopasowania

B LOW S M OK E

Nazwa

BLOW GRADIENT

BLOW SMOKE

Ref./Kolory

Normy

Opis

BLOWINFG Bezbarwno-czarny

EN166 1 FT EN172 UV 5-1.1 : 5-1.7

Okulary ergonomiczne. Soczewki z poliwęglanu, przydymione, gradient. Zauszniki wygięte, wykonane z dwóch tworzyw. UV400 Gumka podtrzymująca. Elastyczny nosek z PVC, antypoślizNiezarysowujące gowy. Zabezpieczenie soczewek przed kurzem "soft comfort", zdejmowane.

Info. Tech.

BLOWGRFU Szaro-czarny

EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1

Okulary ergonomiczne. Soczewki z poliwęglanu, przydymione. Zauszniki wygięte, wykonane z dwóch tworzyw. Gumka UV400 podtrzymująca. Elastyczny nosek z PVC, antypoślizgowy. Niezaparowujące Zabezpieczenie soczewek przed kurzem "soft comfort", Niezarysowujące zdejmowane.

34 g

x100

11


OCHRONA WZROKU

THUNDER CLEAR

Zauszniki o sportowym wyglądzie

Elastyczny nosek z PVC zapewniający komfort

Giętkie końcówki zauszników zapewniające wyjątkowy komfort

THUNDER BRONZE

Nazwa

THUNDER CLEAR

THUNDER BRONZE

12

Ref./Kolory

Normy

Opis

THUNDBGIN Szaro-niebieski

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

Okulary ergonomiczne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne. Sportowy wygląd. Zauszniki wykonane z dwóch tworzyw. Giętkie końcówki zauszników. Elastyczny nosek z PVC zapewniający komfort.

THUNDMGFU Szaro-brązowy

EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1

Okulary ergonomiczne. Soczewki z poliwęglanu, brązowe, przydymione. Sportowy wygląd. Zauszniki wykonane z dwóch tworzyw. Giętkie końcówki zauszników. Elastyczny nosek z PVC zapewniający komfort.

Info. Tech.

UV400 Niezaparowujące Niezarysowujące

32 g

x100


BB-COM

Osteofoniczne: nowa technologia wyłapywania dźwieków z drgań kości nosowej

Połączenie Bluetooth wysokiej jakości

Lepsza komunikacja: brak halasów z otoczenia Wyjmowane słuchawki o podwójnej funkcji: słuchawek i wkładek przeciwhałasowych (SNR 21 dB)

Akcesoria w zestawie Regulowana część nosowa zapewniająca doskonały przekaz głosu

Nazwa

BB-COM

Ref./Kolory

BBCOMBL Niebiesko-czarny

Dioda LED sygnalizująca działanie lub ładowanie

Normy

Opis

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 EN172 UV 5-3,1 EN352-2 SNR 21 dB H 22 M 22 L 17

Okulary z poliweglanu dajace mozliwosc komunikowania sie. Komunikacja Bluetooth z zastosowaniem technologii osteofonicznej. Mikrofon wychwytuje dzwieki z drgan kosci nosowej, umozliwiajac przekaz glosu bez przekazywania innych halasów. Jednoczesne zarzadzanie wieloma polaczeniami Bluetooth daje mozliwosc UV400 nawiazania polaczenia za pomoca profilu A2DP i sluchania muzyki Niezaparowujące wysokiej jakosci. Akcesoria w komplecie: wymienne soczewki z Niezarysowujące poliweglanu (bezbarwne, przydymione i zólte), 2 pary zapasowych wkladek przeciwhalasowych z zelu silikonowego, sztywne etui na okulary i akcesoria, miekkie etui do czyszczenia soczewek, sznurek, srubokret, ladowarka baterii. Okulary dzialaja na 2 akumulatorki litowe.

Info. Tech.

70 g

x6

13


OCHRONA WZROKU

TA M B O R A C L E A R

TA M B O R A S M OK E

Nazwa

TAMBORA CLEAR

TAMBORA SMOKE

Ref./Kolory

Normy

Opis

TAMBOGRIN Szary

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

Info. Tech.

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, bezbarwne. Oprawki soczewek, końcówki zauszników oraz nosek z giętkiego PVC dla większego komfortu. Bardzo szerokie pole widzenia.

TAMBOGRFU Szary

EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, przydymione. Oprawki soczewek, końcówki zauszników oraz nosek z giętkiego PVC dla większego komfortu. Bardzo szerokie pole widzenia.

UV400 Niezaparowujące Niezarysowujące

x100

FU EG O

Regulowane zauszniki

Nazwa

FUEGO

14

Ref./Kolory

FUEGOARIN Srebrny

Normy

Opis

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

Okulary z poliwęglanu, bezbarwne, do użytku wraz z hełmami budowlanymi. Opływowy kształt zapewniający maksymalną ochronę. System składania wewnątrz czaszy hełmu umożliwia korzystanie z okularów w razie potrzeby. Bardzo praktyczne. Składane zauszniki ułatwiające włożenie okularów do czaszy. Do stosowania ze wszystkimi naszymi hełmami budowlanymi.

Info. Tech. UV400 Niezaparowujące Niezarysowujące

x100


EG O N C L E A R

EG O N L I G H T M I R R O R

EG O N S M OK E

Elastyczny nosek z PVC dla większego komfortu

EG O N Y E L LOW Osłony skroni

Wyjątkowo elastyczne zauszniki

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

Info. Tech.

EGON CLEAR

EGONGRIN Szary

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

Okulary ergonomiczne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne. Sportowy wygląd. Zauszniki wykonane z dwóch tworzyw. Elastyczny nosek z PVC zapewniający komfort noszenia.

UV400 Niezaparowujące Niezarysowujące

EGON LIGHT MIRROR

EGONROLM Czerwony

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.7

Okulary ergonomiczne. Soczewki z poliwęglanu, odblaskowe. Sportowy wygląd. Zauszniki wykonane z dwóch tworzyw. Elastyczny nosek z PVC zapewniający komfort noszenia.

UV400 Niezarysowujące

EGONGRFU Szary

EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1

Okulary ergonomiczne. Soczewki z poliwęglanu, przydymione. Sportowy wygląd. Zauszniki wykonane z dwóch tworzyw. Elastyczny nosek z PVC zapewniający komfort noszenia.

EGONBCJA Biały

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

Okulary ergonomiczne. Soczewki z poliwęglanu, żółte. Sportowy wygląd. Zauszniki wykonane z dwóch tworzyw. Elastyczny nosek z PVC zapewniający komfort noszenia.

EGON SMOKE

EGON YELLOW

x100

UV400 Niezaparowujące Niezarysowujące

15


OCHRONA WZROKU

L I PA R I 2 C L E A R

L I PA R I 2 T5

Nazwa

LIPARI2 CLEAR

LIPARI2 T5

Ref./Kolory

Normy

Opis

LIPA2BLIN Szaro-niebieski

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

LIPA2T5 Czarno-niebieski

EN166 1 FT EN169 UV 5

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, bezbarwne. Zauszniki z nylonu z regulacją nachylenia i dopasowania. Wygięte końcówki zauszników. Elastyczny nosek z PVC zapewniający komfort. Osłony UV400 skroni. Niezaparowujące Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, filtr o stopniu zaciemnienia Niezarysowujące 5 do spawania. Zauszniki z nylonu z regulacją nachylenia i dopasowania. Wygięte końcówki zauszników. Elastyczny nosek z PVC zapewniający komfort. Osłony skroni.

Info. Tech.

34 g

x100

26 g

x100

V U LCAN O2 C L E A R

V U LCAN O2 S M OK E

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, bezbarwne. Zauszniki z nylonu z regulacją nachylenia i dopasowania. Wygięte końcówki zauszników. Elastyczny nosek z PVC zapewniający komfort. Osłony UV400 skroni. Niezaparowujące Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, przydymione. Zauszniki z Niezarysowujące nylonu z regulacją nachylenia i dopasowania. Wygięte końcówki zauszników. Elastyczny nosek z PVC zapewniający komfort. Osłony skroni.

VULCANO2 CLEAR

VULC2ORIN Pomarańczowo-szary

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

VULCANO2 SMOKE

VULC2NOFU Pomarańczowo-czarny

EN166 1 FT EN172 UV 5-3,1

16

Info. Tech.


PACAYA C L E A R

PACAYA S M OK E

PACAYA T5

Pianka chroniąca przed uderzeniami oraz przed kurzem

Dopasowuje się do kształtu twarzy dzięki regulowanym zausznikom

Nazwa

PACAYA CLEAR

Ref./Kolory PACAYBLIN Niebiesko-szary

Normy

Opis

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, bezbarwne. Nosek zintegrowany. Zauszniki z nylonu z regulacją nachylenia. Osłony skroni. Zdejmowana pianka chroniąca przed uderzeniami oraz przed kurzem. Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, przydymione. Nosek zintegrowany. Zauszniki z nylonu z regulacją nachylenia. Osłony skroni. Zdejmowana pianka chroniąca przed uderzeniami oraz przed kurzem.

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, filtr o stopniu zaciemnienia 5 do spawania. Zintegrowany nosek z poliwęglanu. Zauszniki z Niezarysowujące nylonu z regulacją nachylenia. Osłony skroni.

PACAYA SMOKE

PACAYNOFU Czarno-szary

EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1

PACAYA T5

PACAYNO05 Czarny

EN166 1 FT EN169

Info. Tech.

UV400 Niezaparowujące Niezarysowujące

36 g x100

26 g

17


OCHRONA WZROKU

Nazwa

BRAVA2 CLEAR

Ref./Kolory

Normy

BRAV2IN Srebrny EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+

BRAVA2 YELLOW

BRAV2JA Srebrny EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+

BRAVA2 LIGHT MIRROR

BRAV2LM Srebrny EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.7 ANSI Z87+

BRAVA2 MIRROR

BRAV2FF Srebrny EN166 1 FT EN172 UV 5-2.5 ANSI Z87+

BRAVA2 SMOKE

BRAV2FU Srebrny EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1 ANSI Z87+

MEGA CLEAR

MEGAIN100 Bezbarwny EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

18

Opis

Info. Tech.

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, bezbarwne. 25 g Elastyczne, wygięte i płaskie zauszniki. Nosek z poliwęglanu zintegrowany. Łatwość użytkowania z hełmem budowlanym oraz nausznikami przeciwhałasowymi. Osłony skroni.

UV400 x100 Niezarysowujące

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, żółte. 25 g Elastyczne, wygięte i płaskie zauszniki. Nosek z poliwęglanu zintegrowany. Łatwość użytkowania z hełmem budowlanym oraz nausznikami przeciwhałasowymi. Osłony skroni.

UV400 x100 Niezarysowujące

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, bezbarwne odblaskowe. Elastyczne, wygięte i płaskie zauszniki. Nosek z poliwęglanu zintegrowany. Łatwość użytkowania z hełmem budowlanym oraz nausznikami przeciwhałasowymi. Osłony skroni.

25 g

UV400 x100 Niezarysowujące

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, przydymione, odblaskowe. Elastyczne, wygięte i płaskie zauszniki. Nosek z poliwęglanu zintegrowany. Łatwość użytkowania z hełmem budowlanym oraz nausznikami przeciwhałasowymi. Osłony skroni.

25 g

UV400 x100 Niezarysowujące

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, przydymione. Elastyczne, wygięte i płaskie zauszniki. Nosek z poliwęglanu zintegrowany. Łatwość użytkowania z hełmem budowlanym oraz nausznikami przeciwhałasowymi. Osłony skroni.

25 g

UV400 x100 Niezarysowujące

Jednoczęściowe głębokie nadokulary z poliwęglanu, bezbarwne. Osłony skroni. Otwory w zausznikach umożliwiające zamocowanie sznurka.

55 g

UV400 x100 Niezarysowujące


Nazwa

KILIMANDJARO CLEAR

Ref./Kolory

Normy

KILIMGRIN Szaro-żółty

Opis

Info. Tech.

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, bezbarwne. Zauszniki z nylonu z regulacją. Osłony skroni.

32 g

UV400 x100 Niezarysowujące

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, bezbarwne, zabezpieczone przed zaparowaniem. Zauszniki z nylonu z regulacją. Osłony skroni.

32 g

UV400 x100 Niezaparowujące Niezarysowujące

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, przydy32 g mione. Zauszniki z nylonu z regulacją. Osłony skroni.

UV400 x100 Niezarysowujące

Bardzo lekkie, jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, bezbarwne. Nowoczesny, sportowy wygląd. Osłony skroni. Otwarte zauszniki dla bocznej wentylacji. Otwory w zausznikach umożliwiające zamocowanie sznurka.

30 g

UV400 x100 Niezarysowujące

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, bezbarwne. Wentylacja bezpośrednia boczna. Osłony skroni. Otwory w zausznikach umożliwiające zamocowanie sznurka.

45 g

UV400

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+

KILIMANDJARO CLEAR AB

KILIMANDJARO SMOKE

KILIMGRINAB Szaropomarańczowy

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+

KILIMNOFU100 Czarno-żółty EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1 ANSI Z87+

PITON2 CLEAR

PITO2IN Bezbarwny EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

PITON CLEAR

LUCERNEIN100 Bezbarwny EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+

x100

19


SABA

SABA

FILM GOGGLE

Nazwa

Ref./Kolory

SABA

SABAORVI Pomarańczowo-czarny

FILM GOGGLE

FILMG Bezbarwny

20

Normy

Opis

EN166 1 BT 9 / 3 4 9 BT MM

Gogle z poliwęglanu, bezbarwne. Wentylacja pośrednia. Taśma nagłowia nie zawierająca gumy (bez lateksu). Miękka oprawka z PVC. Innowacyjny system regulacji ROTOR® (opatentowany), łatwy w użytkowaniu i wygodny w noszeniu. Opakowanie 10 zestawów folii ochronnych do gogli. Każdy zestaw składa się z 3 nałożonych na siebie warstw, które należy kolejno zdejmować.

Info. Tech. Niezaparowujące Niezarysowujące

122 g

x60

x10


Regulacja nachylenia dla lepszego dopasowania

Opatentowany system ROTOR® dla latwej regulacji

Nie zawiera gumy (bez lateksu) Oznakowanie (EN166) 1 = najlepsza klasa optyczna B = odporność na uderzenia cząstek o średniej energii T = odporność na uderzenia cząstek o ekstremalnych temperaturach 3 = odporność na krople i rozbryzgi cieczy 4 = odporność na grube cząstki pyłu 9 = odporność na przywieranie rozprysków stopionego metalu i przenikanie gorących ciał stałych

21


OCHRONA WZROKU

TACAN A S P O R T

Bardzo szeroka komfortowa gumka jak w goglach sportowych, możliwość nachylenia dla lepszego dopasowania

Szybka panoramiczna

Nazwa

Ref./Kolory

TACANA SPORT

TACANVI Srebrny

Normy

Opis

Info. Tech.

EN166 1 BT 9 / 349 BT

Gogle z poliwęglanu, bezbarwne. Wentylacja pośrednia. Elastyczna i komfortowa oprawka. Szybka panoramiczna. Dostosowane do noszenia okularów korekcyjnych oraz półmasek oddechowych krótkiego użytkowania. Szeroka gumka elastyczna.

Niezaparowujące Niezarysowujące

x60

GAL E R AS

Gumka z regulacją nachylenia dla lepszego dopasowania

Oznakowanie (EN166) 1 = najlepsza klasa optyczna B = odporność na uderzenia cząstek o średniej energii T = odporność na uderzenia cząstek o ekstremalnych temperaturach 3 = odporność na krople i rozbryzgi cieczy 4 = odporność na grube cząstki pyłu 9 = odporność na przywieranie rozprysków stopionego metalu i przenikanie gorących ciał stałych

Nazwa

GALERAS

22

Ref./Kolory GALERVI Szary

Normy

Opis

EN166 1 BT 9 / 3 4 9 BT MM ANSI Z87

Gogle z poliwęglanu, bezbarwne. Wentylacja pośrednia. Miękka oprawka z PVC i nylonu. Szybka panoramiczna przeciwodblaskowa. Gogle dostosowane do noszenia zwykłych okularów korekcyjnych oraz półmasek oddechowych krótkiego użytkowania. Szeroka elastyczna gumka.

Info. Tech. Niezaparowujące Niezarysowujące

104 g

x60


Nazwa

RUIZ1 ACETATE

RUIZ2

RUIZ1

Ref./Kolory

Normy

EN166 1 FT / 3 F T

x60

EN166 1 BT /3 BT

Gogle z poliwęglanu, bezbarwne. Miękka oprawka 86 g z PVC. Wentylacja pośrednia przez 4 wywietrzniki. Opaska elastyczna dziana. Szersze pole widzenia niż RUIZ1: + 17° w pionie + 51° w poziomie.

Gogle z poliwęglanu, bezbarwne. Miękka oprawka z PVC. Wentylacja pośrednia przez 4 wywietrzniki. Opaska elastyczna dziana.

86 g

x60

Gogle z poliwęglanu, bezbarwne. Miękka oprawka z PVC. Wentylacja bezpośrednia. Opaska elastyczna dziana. Szersze pole widzenia niż MURIA1: + 17° w pionie + 51° w poziomie.

76 g

x60

Gogle z poliwęglanu, bezbarwne. Miękka oprawka z PVC. Wentylacja bezpośrednia. Opaska elastyczna dziana.

60 g

x60

RUIZ2VI Niebieski

RUIZ1VI Szary

MURIA2VD Niebieski EN166 1 BT / BT

MURIA1

Info. Tech.

Gogle z octanu, bezbarwne. Miękka oprawka z PVC. Wentylacja pośrednia przez 4 wywietrzniki. Opaska elastyczna dziana. Odporne na rozpryski substancji chemicznych.

RUIZ1VIAC Bezbarwny

EN166 1B/3B ANSI Z87

MURIA2

Opis

MURIA1VD Szary EN166 1B/B ANSI Z87

86 g

UV400 Niezarysowujące

x60

23


24<;Đ$+%'52#9#.0+%<'

TOBA2T5

BARRIBL

PACAYNO05

CASOUD2NO

LIPA2T5

MASOUD2NO

BARRIPPIN

24

FILTERIN FILTER 11


Szybkość przechodzenia: ≤ 0,0003s

Systemy regulacji: czułość, dobór stopnia zaciemnienia, czas przechodzenia

Nazwa

Ref./Kolory

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Normy

Opis Przyłbica spawalnicza z polipropylenu do spawania łukiem elektrycznym, technikami MIG i TIG, które wymagają ochrony o stopniu zaciemnienia od DIN 9 do DIN 13. Potnik. Prosta regulacja nagłowia na zębatkę. Wymiary pola widzenia: 100 x 60 mm. Filtr LCD w zestawie. Stopień zaciemnienia: stan jasny: DIN 4 - stan przyciemniony: od DIN 9 do DIN 13. Szybkość przechodzenia: ≤ 0,0003s (ze stanu jasnego do ciemnego). Zasilana bateriami słonecznymi i 2 wymiennymi bateriami litowymi dołączonymi do produktu.

x6

BARRIER

BARRIBL Niebieski

EN166 1S EN379 1/3/3/3 4/9-13 EN175 S ANSI Z87.1

BARRIER PLATE

BARRIPPIN Bezbarwny

EN166 1S

Zestaw 5 wymiennych szybek zewnętrznych z poliwęglanu do przyłbicy BARRIER.

x50

CASOUD2

CASOUD2NO Czarny

EN166 1F EN175 F EN169 11

Przyłbica spawalnicza wykonana z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym. Przeznaczona do każdego rodzaju spawania, które wymaga ochrony o stopniu zaciemnienia DIN 11. Nagłowie. Sprzedawana w stanie gotowym do użycia, wyposażona w: stałą szybkę z 1 bezbarwnym filtrem z poliwęglanu (FILTER-IN), podnoszoną szybkę z 1 filtrem DIN 11 (FILTER-11); chroniona przez 1 bezbarwny filtr z poliwęglanu (FILTER-IN). Wymiary filtrów: 108 x 51 mm.

x10

MASOUD2

MASOUD2NO Czarny

EN166 1F EN175 EN169 11

Ręczna tarcza spawalnicza z uchwytem wykonana z polipropylenu. Przeznaczona do każdego rodzaju spawania, które wymaga ochrony o stopniu zaciemnienia DIN 11. Sprzedawana w stanie gotowym do użycia, wyposażona w szybkę z 1 filtrem DIN 11 (FILTER-11), chroniona przez 1 bezbarwny filtr z poliwęglanu (FILTER-IN). Wymiary filtrów: 108 x 51 mm.

FILTER-IN

FILTERIN Bezbarwny

EN166 1F

Zestaw 5 bezbarwnych filtrów z poliwęglanu o wymiarach 108 x 51 mm przystosowanych do przyłbicy spawalniczej CASOUD2 i tarczy spawalniczej MASOUD2. Grubość: 1,8 mm.

FILTER-11

FILTER11 Stopień zaciemnienia 11

EN166 1F EN169 UV 11

Zestaw 5 filtrów o stopniu zaciemnienia DIN 11 o wymiarach 108 x 51 mm przystosowanych do przyłbicy spawalniczej CASOUD2 i tarczy spawalniczej MASOUD2. Grubość: 3 mm.

TOBA2 T5

TOBA2T5 Czerwony

EN166 1F EN175 F EN169 UV 5

Gogle spawalnicze z podnoszoną szybką. Miękka oprawka z PVC. Wentylacja pośrednia. Opaska elastyczna. Soczewki wewnętrzne z bezbarwnego poliwęglanu. Soczewki zewnętrzne ze szkła mineralnego o stopniu zaciemnienia 5 ze szkłami zabezpieczającymi z bezbarwnego poliwęglanu.

LIPARI2 T5

LIPA2T5 Czarno-niebieski

EN166 1 FT EN169 UV 5

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, filtr o stopniu zaciemnienia 5 do spawania. Zauszniki z nylonu z regulacją nachylenia i dopasowania. Wygięte końcówki zauszników. Elastyczny nosek z PVC zapewniający komfort. Osłony skroni.

PACAYA T5

PACAYNO05 Czarny

EN166 1 FT EN169

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu, filtr o stopniu zaciemnienia 5 do spawania. Zintegrowany nosek z poliwęglanu. Zauszniki z nylonu z regulacją nachylenia. Osłony skroni.

x20

x60

x100

25


OCHRONA WZROKU

V I S O R TO R I C

Mocowanie uniwersalne

Oznakowanie (EN166) 1 = najlepsza klasa optyczna A = najwyższa odporność na uderzenia T = odporność na uderzenia cząstek o ekstremalnych temperaturach 8 = odporność na łuk elektryczny powstający przy zwarciu elektrycznym 9 = odporność na przywieranie rozprysków stopionego metalu i przenikanie gorących ciał stałych Oznakowanie (EN170) 2C-1,2 = Odporność na UV

Nazwa

VISOR TORIC

Ref./Kolory

VISORTOIN Bezbarwny

Normy

Opis

EN166 1 AT 8 9 MM EN170 UV 2C-1.2

Info. Tech.

Osłona twarzy z bezbarwnego poliwęglanu, wtryskiwana. Grubość 1,9/2,0 mm. Chroni przed łukiem elektrycznym. Mocowanie uniwerNiezarysowujące 162 g salne. Możliwość zamontowania do uchwytu osłony VISOR HOLDER oraz VISOR H (uchwyty do BALBI2 i PICO2). Wymiary: 39 x 20 cm.

x20

VISOR HOLDER

Do mocowania do hełmów BASEBALL DIAMOND, QUARTZ, ZIRCON

Kompatybilny z nausznikami przeciwhałasowymi

Nazwa VISOR HOLDER

26

Ref./Kolory VISHONO Czarny

Normy

Opis

EN166 EN1731

Uchwyt osłony twarzy przystosowany do montażu do hełmów QUARTZ, ZIRCON i BASEBALL DIAMOND. Możliwość zamontowania osłon VISORPC, VISORG oraz VISOR-TORIC, mocowanie uniwersalne.

175 g

x20


BAL B I 2

VISORPC

Nazwa

Normy

Opis

BALBI2

BALB2IN Żółto-czarny

Ref./Kolory

EN166 1 BT 3BT

Uchwyt osłony twarzy z zabezpieczeniem czoła + osłona VISORPC: bezbarwna osłona z poliwęglanu z plastikowym brzegiem. Wymiary: 39 x 20 cm.

260 g

VISORPC

VISORPCIN Bezbarwny

EN166 1 BT

Zestaw 2 bezbarwnych osłon twarzy z poliwęglanu z plastikowym brzegiem. Mocowanie uniwersalne. Możliwość zamontowania do uchwytu osłony BALBI2 - PICO2 - VISOR HOLDER. Wymiary: 39 x 20 cm.

100 g

x20

PI CO2

VISORG

Nazwa PICO2 VISORG

Ref./Kolory PICO2NO Żółto-czarny VISORGNO Czarny

Normy

Opis

EN1731 FF

Uchwyt osłony twarzy z zabezpieczeniem czoła + osłona VISORG: osłona z siatki z plastikowym brzegiem. Wymiary: 39 x 20 cm.

264 g

EN1731 F

Zestaw 2 osłon twarzy z siatki z plastikowym brzegiem. Mocowanie uniwersalne. Możliwość zamontowania do uchwytu osłony BALBI2 - PICO2 - VISOR HOLDER. Wymiary: 39 x 20 cm.

104 g

x20

27


GRANITE

GRANITE PEAK

GRANITE WIND

GRAPEJAFL

GRAWIJAFL

GRAPEBCFL

GRAWIBCFL

GRAPEBLFL

GRAWIBLFL

GRANITE PEAK

GRANITE WIND

GRAWIORFL

BASGAMMA Nazwa

JUGAMMA Ref./Kolory

GRAWIROFL

GRAWINO

Normy

Opis

EN397 MM -20°C +50°C

Hełm ochronny z ABS, wentylowany. Hełm w stylu górskim: bez daszka dla lepszej widoczności w pionie. Niewielki, lekki. Więźba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami mocowania. Potnik formowany na gorąco. Innowacyjny system regulacji ROTOR® (opatentowany): obwód głowy od 53 do 63 cm. Sprzedawany z paskiem podbródkowym posiadającym 3 punkty mocowania.

GRAWIROFL Czerwony fluorescencyjny GRAWIBCFL Biały fluorescencyjny

GRANITE WIND

GRAWIBLFL Niebieski fluorescencyjny GRAWIORFL Pomarańczowy fluorescencyjny

355 g

GRAWINO Czarny

x10

GRAWIJAFL Żółty fluorescencyjny GRAPEJAFL Żółty fluorescencyjny GRANITE PEAK

GRAPEBCFL Biały fluorescencyjny GRAPEBLFL Niebieski fluorescencyjny

EN397 MM 440 VAC -20°C +50°C EN50365 KLASA 0

Hełm ochronny z ABS. Hełm w stylu górskim: bez daszka dla lepszej widoczności w pionie. Niewielki, lekki. Więźba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami mocowania. Potnik formowany na gorąco. Innowacyjny system regulacji ROTOR® (opatentowany): obwód głowy od 53 do 63 cm. Sprzedawany z paskiem podbródkowym posiadającym 3 punkty mocowania. Zaprojektowany specjalnie do pracy na wysokości. Izolacja elektryczna aż do 1000 VAC lub 1500 VDC.

BASGAMMA

BASGANO Czarny

Opakowanie 5 potników formowanych na gorąco do hełmów GRANITE PEAK, GRANITE WIND, BASEBALL DIAMOND V, SUPER QUARTZ oraz QUARTZ UP.

JUGGAMMA

JUGGANO Czarny

Opakowanie 5 pasków podbródkowych z 3 punktami mocowania. Zawiera mocowanie ulegające samorozerwaniu. Część wymienna do hełmów GRANITE PEAK lub GRANITE WIND.

28

350 g

x20


Więźba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami zamocowania. GRANITE PEAK - GRANITE WIND

Specjalny system wypustek chroniący przed odpryskami oraz zoptymalizowana powierzchnia wentylacji GRANITE WIND

Opatentowany system ROTOR® GRANITE PEAK - GRANITE WIND dla łatwego użytkowania

Potnik formowany na gorąco dla większego komfortu GRANITE PEAK - GRANITE WIND

Odpinany pasek podbródkowy z 3 punktami mocowania GRANITE PEAK - GRANITE WIND

29


OCHRONA CZASZKI

BAS E BAL L D IA M O N D V

DIAM5VEFL

DIAM5BCFL

Kolor fluorescencyjny oraz srebrny pasek odblaskowy dla dobrej widoczności

DIAM5BLFL

DIAM5JAFL Mocno wykrzywiony daszek zapewniający lepszą widoczność

Testowany również do noszenia na odwrót

DIAM5NO

HARNESS V

Łatwa regulacja za pomocą przycisku

DIAM5ROFL

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

DIAM5ORFL Pomarańczowy fluorescencyjny DIAM5VEFL Zielony fluorescencyjny DIAM5BCFL Biały fluorescencyjny BASEBALL DIAMOND V

DIAM5BLFL Niebieski fluorescencyjny

EN397 MM LD -20°C +50°C

DIAM5JAFL Żółty fluorescencyjny

EN50365 KLASA 0

DIAM5NO Czarny

Hełm budowlany z ABS o innowacyjnym kształcie czapeczki baseball zapewniający lepszą widoczność w pionie. Testowany również do noszenia daszkiem do tyłu dla większego komfortu. Więźba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami mocowania. Potnik z gąbki. Innowacyjna więźba na przycisk "colour to colour". Regulacja: obwód głowy od 53 do 63 cm. 2 możliwości regulacji pozycji (góra/dół) dla większego komfortu. Izolacja elektryczna aż do 1000 VAC lub 1500 VDC.

368 g

x20

DIAM5ROFL Czerwony fluorescencyjny HARNESS V

30

HARNE5 Szary

Opakowanie 10 więźb wymiennych do hełmu budowlanego BASEBALL DIAMOND V. Więźba z taśm tekstylnych, potnik z gąbki, regulacja na przycisk.

x10


S U P E R Q UA R T Z

Czasza z ABS-PC

Mocniejsza więźba dzięki plastikowym zaczepom wtopionym w 3 taśmy tekstylne

Doskonały do przemysłu metalurgicznego

Łatwa regulacja za pomocą przycisku

Odporny na skrajne temperatury +150°C / -30°C

Nazwa

SUPER QUARTZ

Ref./Kolory

QUAR5BC Biały

Normy EN397 MM LD 440VAC +150°C -30°C EN50365 KLASA 0

Opis

Hełm budowlany z ABS-PC. Więźba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami mocowania. Potnik z gąbki. Regulacja za pomocą przycisku: regulacja obwodu od 53 do 63 cm. 2 możliwości regulacji pozycji (góra/dół) dla większego komfortu. Izolacja elektryczna do 1000 VAC lub 1500 VDC.

410 g

x40

31


OCHRONA CZASZKI

Q UA R T Z U P IV

2 możliwości regulacji pozycji na głowie: optymalny komfort QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III

Hełm z regulowaną wentylacją QUARTZ UP IV

QUARUP4OR

QUARUP4BC

QUARUP4BL

QUARUP4JA Mocniejsza więźba dzięki plastikowym zaczepom wtopionym w 3 taśmy tekstylne

System regulacji ROTOR® QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III

QUARUP4RO

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

EN397 MM +50°C -30°C

Hełm budowlany wentylowany z polipropylenu (PP) o wysokiej odporności, zabezpieczony przed UV. Więźba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami mocowania. Potnik z gąbki. Innowacyjny system regulacji Rotor®: obwód głowy od 53 do 63 cm. 2 możliwości regulacji (góra/dół) dla większego komfortu.

QUARUP4VE Zielony QUARUP4OR Pomarańczowy

QUARTZ UP IV

QUARUP4BC Biały QUARUP4BL Niebieski QUARUP4JA Żółty QUARUP4RO Czerwony

32

360 g

x40


Q UA R T Z U P I I I

QUARUP3VE

Nazwa

Ref./Kolory

QUARUP3JA

QUARUP3BC

QUARUP3OR

QUARUP3BL

Normy

Opis

EN397 MM 440VAC +50°C -30°C EN50365 KLASA 0

Hełm budowlany z polipropylenu (PP) o wysokiej odporności, zabezpieczony przed UV. Więźba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami mocowania. Potnik z gąbki. Innowacyjny system regulacji Rotor®: obwód głowy od 53 do 63 cm. 2 możliwości regulacji (góra/dół) dla większego komfortu. Izolacja elektryczna.

QUARUP3VE Zielony QUARUP3RO Czerwony

QUARTZ UP III

QUARUP3BC Biały QUARUP3BL Niebieski QUARUP3JA Żółty

351 g

x40

900 g

x10

QUARUP3OR Pomarańczowy

FO R E S T I E R 2

SNR 27dB

Torba w zestawie

Nazwa

FORESTIER2

Ref./Kolory

FORE2OR Pomarańczowy

Normy

Opis

EN397 440VAC MM +50°C -30°C EN50365 KLASA 0 EN352-3 SNR 27 dB H 29 M 25 L 18 EN1731 F

Kompletne wyposażenie dla leśników składające się z: 1) hełmu QUARTZ UP III: polipropylen wysokiej odporności, zabezpieczony przed UV. Potnik z nylonu. Więźba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami mocowania; 2) nauszników przeciwhałasowych SUZUKA2; 3) uchwytu osłony twarzy VISOR HOLDER; 4) osłony z siatki VISORG. Opakowanie z zawieszką.

33


OCHRONA CZASZKI

Nom Nazwa

QUARTZ I

Réf./Couleurs Ref./Kolory

Normes Normy

QUAR1BC Biały EN397 +50°C -30°C

Caractéristiques Opis Hełm budowlany wentylowany z polipropylenu (PP) wysokiej odporności, zabezpieczony przed UV. Więźba z polietylenu niskiej gęstości w kształcie gwiazdy z 8 punktami mocowania. Potnik z gąbki. Więźba z regulacja płynna: obwód głowy od 53 do 63 cm. 2 możliwości regulacji pozycji (góra/dół) dla większego komfortu. Hełm wentylowany. Wentylacja regulowana.

346 g

x40

Hełm budowlany z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), zabezpieczo- 370 g ny przed UV. Więźba z polietylenu niskiej gęstości (LDPE) z 8 punktami mocowania. Potnik z gąbki. Więźba z regulacją płynną: obwód głowy od 53 do 63 cm. Izolacja elektryczna aż do 1000 VAC lub 1500 VDC. Otwór standardowy do mocowania akcesoriów. Zaczepy do mocowania paska podbródkowego 2 lub 4 punktowego.

x40

QUAR1BL Niebieski

QUAR1JA Żółty

ZIRCON I

ZIRC1VE Zielony

ZIRC1BC Biały

EN397 440VAC +50°C -10°C EN50365 KLASA 0

ZIRC1BL Niebieski

ZIRC1GR Szary

ZIRC1JA Żółty

ZIRC1OR Pomarańczowy

ZIRC1RO Czerwony

WINTER CAP

WINTERCAPNO Czarny

Podszewka ze sztucznego futerka, do umieszczenia wewnątrz hełmów budowlanych. Chroni przed ekstremalnie niskimi temperaturami, łatwo się zakłada i zdejmuje. Instrukcja montażu dołączona do produktu. Może być użytkowana ze wszystkimi naszymi hełmami budowlanymi. Nie jest środkiem ochrony indywidualnej.

x40

FUEGO

FUEGOARIN Srebrny

Okulary z poliwęglanu, bezbarwne, do użytku wraz z hełmami budowlanymi. Opływowy kształt zapewniający maksymalną ochronę. System składania wewnątrz czaszy hełmu umożliwia korzystanie z okularów w razie potrzeby. Bardzo praktyczne. Składane zauszniki ułatwiające włożenie okularów do czaszy. Do stosowania ze wszystkimi naszymi hełmami budowlanymi.

x100

EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2

34


Nom Nazwa

Réf./Couleurs Ref./Kolory

Normes Normy

Caractéristiques Opis

JUGGAMMA

JUGGANO Czarny

Opakowanie 5 pasków podbródkowych z 3 punktami mocowania. Zawiera mocowanie ulegające samorozerwaniu. Część wymienna do hełmów GRANITE PEAK lub GRANITE WIND.

x20

DYNAMIC JUGALPHA

JUGALDYNGR Szary

Opakowanie 10 pasków podbródkowych zawierających 4 punkty mocowania niezbędne do pracy na wysokości. Posiadają mocowanie ulegające samorozerwaniu przy nagłym szarpnięciu. Paski przystosowane do hełmów SUPER QUARTZ, QUARTZ UP, QUARTZ, ZIRCON I BASEBALL DIAMOND V.

x20

MENTALPHA

MENTAGR Szary

Opakowanie 10 elastycznych pasków z osłoną podbródka, z systemem mocowania ulegającym samorozerwaniu przy nagłym szarpnięciu. Paski przystosowane do hełmów SUPER QUARTZ, QUARTZ UP, QUARTZ, ZIRCON i BASEBALL DIAMOND V.

x20

JUGALPHA

JUGALGR Szary

Opakowanie 10 pasków podbródkowych z mocowaniem ulegającym samorozerwaniu przy nagłym szarpnięciu. Paski przystosowane do hełmów SUPER QUARTZ, QUARTZ UP, QUARTZ, ZIRCON i BASEBALL DIAMOND V.

x20

BASGAMMA

BASGANO Czarny

Opakowanie 5 potników formowanych na gorąco do hełmów GRANITE PEAK, GRANITE WIND, BASEBALL DIAMOND V, SUPER QUARTZ oraz QUARTZ UP.

x20

BASALPHA

BASALNO Czarny

Opakowanie 10 potników z gąbki do wszystkich naszych hełmów budowlanych.

x20

35


OCHRONA CZASZKI

AI R CO LTAN

W całości z siatki typu mesh, bardzo przewiewny

COLTAAIBE

COLTAAIBM

COLTAAIGR Czasza z polietylenu z 18 otworami dla skuteczniejszej wentylacji

Regulacja z tyłu

Dwa tworzywa

4 wersje kolorystyczne pasujące do odzieży MACH 2 CORPORATE - PANOSTYLE HV

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

EN812

Hełm lekki typu baseball z tkaniny poliestrowo-bawełnianej. Cały pokryty siatką typu mesh przepuszczającą powietrze dla większego komfortu. Wyposażony w wewnętrzną czaszę z polietylenu z pianką na EVA dla amortyzacji uderzeń. Rozmiar uniwersalny, regulowany sprzączką, od 55 do 62 cm.

COLTAAIJAFL Żółty fluorescencyjny

AIR COLTAN

COLTAAIBE Beżowo-ciemnoszary COLTAAIBM Granatowo-czarny COLTAAIGR Jasnoszary-ciemnoszary

36

200 g

x20


C O LTA N

Długi daszek (7,5 cm) do prac na zewnątrz

Nazwa

COLTAN

Ref./Kolory COLTAGR Czarno-czerwony COLTABL Granatowo-niebieski

Normy

Opis

EN812

Hełm lekki typu baseball z poliamidu powlekanego poliuretanem. Wyposażony w wewnętrzną czaszę z polietylenu z pianką na EVA dla amortyzacji uderzeń. Rozmiar uniwersalny, regulowany taśmą na rzep, od 58 do 62 cm.

210 g

x20

194 g

x20

C O LTA N S H O R T P E AK

Krótki daszek (4,5 cm) do prac wewnątrz pomieszczeń, zapewniający większy komfort

Nazwa COLTAN SHORT PEAK

Ref./Kolory COLSHBM Granatowy-niebieski

Normy

Opis

EN812

Hełm lekki typu baseball z poliamidu powlekanego poliuretanem. Wyposażony w wewnętrzną czaszę z polietylenu z pianką na EVA dla amortyzacji uderzeń. Rozmiar uniwersalny, regulowany taśmą na rzep, od 58 do 62 cm.

37


1%*410#5Đ7%*7

P I T B OA R D

SNR 28dB

Wybór kanału komunikacji: dostępne 8 kanałów i 38 kanałów podrzędnych (system walkie-talkie)

Dioda LED sygnalizująca ładowanie baterii

Nazwa

PIT BOARD

38

Ref./Kolory

PITBONR Czarny

Regulowany mikrofon

Regulacja głośności na każdej z czasz: prawej i lewej osobno (system "hunting" i walkie-talkie)

Normy

Opis

EN352-1 SNR 28 dB H 33 M 26 L 19 EN352-6

Elektroniczne nauszniki przeciwhałasowe z czaszami z ABS i pianki syntetycznej. Regulowany pałąk z metalu i PU zapewnia wyjątkowy komfort. 1 przycisk do regulacji głośności na każdej czaszy do użytkowania osobno prawa/lewa. System walkie-talkie: pozwala na wybór kanału komunikacji (dostępne 8 kanałów i 38 kanałów podrzędnych). Maksymalna odległość odbioru: 3 km. System "hunting": wzmocnienie głosu i sygnałów alarmowych celem uniknięcia izolacji w miejscu pracy. System wzmacniania dźwięków wyłącza się automatycznie i przechodzi w stan bierny w przypadku impulsywnego hałasu, który przekracza 80/82 dB. Nauszniki działają na baterię litową wielokrotnego ładowania zawartą w zestawie.

432 g

x10


PIT RADIO

Stereofoniczne PIT RADIO - PIT STOP

SNR 28dB

Przycisk BASS ON/ OFF

2 baterie AA, nie dołączone do nauszników Wtyczka AUX-IN do podłączenia MP3 Nazwa

PIT RADIO

Ref./Kolory

PITRANR Czarno-czerwony

Normy

Opis

EN352-1 SNR 28 dB H 30 M 26 L 19 EN352-8

Elektroniczne nauszniki przeciwhałasowe z urządzeniem do odbioru radia (system stereo) z czaszami z ABS i pianki syntetycznej. Regulowany pałąk z metalu i PVC. 1 przycisk wyboru częstotliwości radiowej. 1 przycisk regulacji głośności. Przycisk OFF/AM/FM. Przycisk BASS ON/ OFF. Umożliwiają słuchanie radia na częstotliwości FM (88 - 108 MHz) i częstotliwości AM (540 - 1700 kHz) zachowując równocześnie skuteczną i przyjemną ochronę słuchu. System AM/FM jest ograniczony do poziomu hałasu 82 dB. Nauszniki działają na 2 baterie AA, których nie ma w zestawie.

300 g

x20

PIT S TO P Bez wystających kabli na zewnątrz

SNR 28dB

6 baterii AAA, nie dołączonych do nauszników

Dioda LED sygnalizująca działanie

Nazwa

PIT STOP

Ref./Kolory

PITSTNO Czarny

Normy

Opis

EN352-1 SNR 26 dB H 30 M 23 L 16

Elektroniczne nauszniki przeciwhałasowe, składane, z matowymi czaszami z ABS. Poduszeczki wyściełane pianką syntetyczną. Pałąk z Coolmax® z regulacją wysokości. Przycisk ON/OFF oraz regulacja głośności na każdej z czasz do użytkowania osobno prawa/lewa. 2 mikrofony na zewnątrz podłączone do 2 głośników wewnątrz czasz. System "hunting": wzmocnienie głosu oraz dźwięków alarmowych celem uniknięcia izolacji w miejscu pracy. System wzmacniania dźwięków wyłącza się automatycznie i przechodzi w stan bierny w przypadku impulsywnego hałasu, który przekracza 80/82 dB: ochrona przed niebezpiecznym hałasem. Nauszniki działają na 6 baterii AAA, których nie ma w zestawie.

286 g

x20

39


1%*410#5Đ7%*7

I N T E R L AG O S

SNR 33dB

Podwójny pałąk dla większej elastyczności INTERLAGOS - YAS MARINA

Kolory pasujące do serii MACH 2 CORPORATE SZARY

W zestawie przyrząd do noszenia nauszników przy pasku INTERLAGOS - YAS MARINA

Nazwa

INTERLAGOS

Ref./Kolory INTERJAFL Żółty fluorescencyjny-czarny INTERGR Szaro-czarny

Normy

Opis

EN352-1 SNR 33 dB H 33 M 31 L 25

Nauszniki przeciwhałasowe z czaszami z ABS. Poduszeczki wyściełane pianką syntetyczną. Podwójny pałąk plastikowy (POM) z regulacją wysokości, wzmocniony oraz wentylowany dla większego komfortu.

YAS M A R I N A

S I LV E R S TO N E2

SNR 32dB

SNR 30dB

Ref./Kolory

Normy

Opis Nauszniki przeciwhałasowe składane z czaszami z ABS. Poduszeczki wyściełane pianką syntetyczną. Podwójny pałąk plastikowy (POM) z regulacją wysokości, wzmocniony pianką dla większego komfortu. Nauszniki przeciwhałasowe przeznaczone do noszenia na karku. Uchwyt metaliczny i czasze z ABS wyściełane pianką syntetyczną.

YAS MARINA

YASMAGJ Szaro-żółty

EN352-1 SNR 32 dB H 33 M 31 L 25

SILVERSTONE2

SILV2JAFL Żółty fluorescencyjny

EN352-1 SNR 30 dB H 32 M 28 L 21

40

x20

Bez pałąka: łatwość noszenia ze wszystkimi hełmami budowlanymi i hełmami lekkimi

Składane dla oszczędności miejsca

Nazwa

303 g

312 g x20 240 g


M AG N Y C O U R S

SNR 32dB

Kolory pasujące do serii MACH 2 CORPORATE BEŻOWY

Nazwa

MAGNY COURS

Ref./Kolory MAGNYKA Beżowo-czarny

Normy

Opis

EN352-1 SNR 32 dB H 34 M 29 L 23

Nauszniki przeciwhałasowe z czaszami z ABS. Poduszeczki wyściełane pianką syntetyczną. Komfortowy pałąk z regulacją wysokości, tekstylny na zewnątrz, z EVA i PVC wewnątrz. Zapewniają wysoki poziom parametrów dzięki zastosowaniu wielowarstwowego tworzywa wewnątrz czasz, z "AIR ROOM".

338 g

x20

286 g

x20

M AG N Y H E L M E T

Możliwość dopasowania do wszystkich naszych hełmów budowlanych

SNR 32dB

Kolory pasujące do serii MACH 2 CORPORATE SZARY Nazwa

MAGNY HELMET

Ref./Kolory

MAGNYHEGR Szaro-czarny

Normy

Opis

EN352-3 SNR 32 dB H 34 M 31 L 23

Czasze przeciwhałasowe z regulacją wysokości przeznaczone do mocowania na hełmie budowlanym. Uchwyty i czasze z ABS. Czasze wyściełane pianką syntetyczną. Możliwość używania bezpośrednio na hełmie lub wraz z uchwytem osłony twarzy "VISOR HOLDER". Przystosowane do hełmów GRANITE, QUARTZ, ZIRCON i BASEBALL DIAMOND V.

41


1%*410#5Đ7%*7

S E PAN G2

SNR 29dB

Nazwa SEPANG2

Ref./Kolory SEPA2OR Pomarańczowo-czarny

Normy

Opis

EN352-1 SNR 29 dB H 31 M 29 L 19

Nauszniki przeciwhałasowe z czaszami z ABS oraz pianką syntetyczną. Giętki pałąk z poliwęglanu, wyściełany, z regulacją wysokości.

212 g

x50

242 g

x50

SAK H I R

SNR 29dB

Składane dla oszczędności miejsca

Nazwa SAKHIR

42

Ref./Kolory SAKHINO Czarno-żółty

Normy

Opis

EN352-1 SNR 29 dB H 34 M 26 L 18

Nauszniki przeciwhałasowe składane z czaszami z ABS. Poduszeczki wyściełane pianką syntetyczną. Pałąk z ABS z regulacją wysokości, wyściełany pianką i poliuretanem (PU).


Nazwa

SUZUKA2

Ref./Kolory SUZU2JAFL Żółty fluorescencyjny

Normy

Opis

Czasze przeciwhałasowe z regulacją wysokości przeznaczone do 257 g mocowania na hełmie budowlanym. Uchwyty i czasze z ABS wysokiej EN352-3 giętkości. Czasze wyściełane pianką syntetyczną. Możliwość używania SNR 27 dB bezpośrednio na hełmie lub wraz z uchwytem osłony twarzy "VISOR H 29 M 25 L 18 HOLDER". Przystosowane do hełmów GRANITE, SUPER QUARTZ, QUARTZ, ZIRCON i BASEBALL DIAMOND V.

x20

SUZU2NO Czarny

SNR 27dB

SPA3

SPA3BL Niebiesko-czarny EN352-1 SNR 28 dB H 30 M 27 L 17

Nauszniki przeciwhałasowe z czaszami z polistyrenu (PS) oraz pianką 158 g syntetyczną. Pałąk z ABS z regulacją wysokości. Poduszeczki o niskim stopniu nacisku.

x50

SNR 28dB

43


1%*410#5Đ7%*7

Nom Nazwa

CONICFIT010

Réf./Couleurs Ref./Kolory

Normes Normy

CONICFIT10BL Granatowo-czerwony EN352-2 SNR 29 dB H 29 M 27 L 25

Opis Caractéristiques Opakowanie 10 par silikonowych wkładek do uszu wielokrotnego użytku z nylonowym sznurkiem. Ø7-11 mm (9 par w woreczku + 1 para w pudełku).

x100

SNR 29dB

CONICSOF010

CONICSOF10OR Pomarańczowoczerwony

EN352-2 SNR 26 dB H 25 M 23 L 22

Opakowanie 10 par silikonowych wkładek do uszu wielokrotnego użytku z tekstylnym sznurkiem. Ø9-10 mm (9 par w woreczku + 1 para w pudełku).

x100

SNR 26dB

CONICFIR010

CONICFIR010OR Niebieskopomarańczowy

EN352-2 SNR 29 dB H 27 M 24 L 24 ANSI S.3 19-1974 NRR 26 dB

Opakowanie 10 par wkładek do uszu wielokrotnego użytku, z TPR, ze sznurkiem tekstylnym. Ø7-11 mm (9 par w woreczku + 1 para w pudelku). Do użytkowania ze sznurkiem lub bez.

x100

SNR 29dB

CONICFIRDE010

CONICFIRDE010BL Niebieski EN352-2 SNR 29 dB H 29 M 27 L 24 ANSI S.3 19-1974 NRR 26 dB

Opakowanie 10 par wkładek do uszu wielokrotnego użytku, z identyfikacją, z TPR, ze sznurkiem tekstylnym. Ø7-11 mm (9 par w woreczku + 1 para w pudelku). Do użytkowania ze sznurkiem lub bez.

x100

SNR 29dB

CONICDE010

CONICDE10BL Niebieski EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 35 L 34

Opakowanie 10 par wkładek do uszu wielokrotnego użytku z identyfikacją, z poliuretanu, z plastikowym sznurkiem. Ø12 mm (9 par w woreczku + 1 para w pudełku).

x100

SNR 37dB

CONICCO200

CONICCO200JA Żółty EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 34 L 33 ANSI S3. 19-1974 NRR 32db

Opakowanie dystrybucyjne 200 par jednorazowych wkładek przeciwhałasowych z poliuretanu, połączonych plastikowym sznurkiem. Ø12 mm. Każda para pakowana indywidualnie.

SNR 37dB

44

x5


Nom Nazwa

CONICAP01

Réf./Couleurs Ref./Kolory

Normes Normy

CONICAP01JA Żółto-niebieski EN352-2 SNR 24 dB H 25 M 20 L 19 ANSI S3. 19-1974 NRR 22dB

Opis Caractéristiques Opakowanie zawierające 1 parę wkładek przeciwhałasowych wielokrotnego użytku, z poliuretanu. Wkładki zamontowane na składanym pałąku z polipropylenu, który może być noszony pod brodą. Łatwe w przechowywaniu, idealnie nadają się do użytku dorywczego lub okazjonalnego.

x200

SNR 24dB

CONICAP01BR

CONICAP01BRJA Żółty

Opakowanie 10 par wymiennych wkładek przeciwhałasowych do CONICAP01.

x200

CONICROND01

CONICROND01JA Granatowo-żółty

Opakowanie zawierające 1 parę okrągłych wkładek przeciwhałasowych wielokrotnego użytku z poliuretanu na polipropylenowym pałąku, który może być noszony pod brodą. Łatwe w przechowywaniu, idealnie nadają się do użytku dorywczego lub okazjonalnego.

x200

EN352-2 SNR 20 dB H 25 M 15 L 13

SNR 20dB

CONICROND01BR

CONICROND01BRJA Żółty

Opakowanie 10 par wymiennych okrągłych wkładek przeciwhałasowych do CONICROND01.

x200

CONIC010

CONIC010JA Żółty

Opakowanie 10 par jednorazowych wkładek przeciwhałasowych z poliuretanu. Ø12 mm. Każda para pakowana indywidualnie.

x200

EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 34 L 33 ANSI S3. 19-1974 NRR 32dB SNR 37dB

CONIC200

CONIC200JA Żółty EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 34 L 33 ANSI S3. 19-1974 NRR 32db

Opakowanie dystrybucyjne 200 par jednorazowych wkładek przeciwhałasowych z poliuretanu. Ø12 mm. Każda para pakowana indywidualnie.

x5

SNR 37dB

CONICDIS

Dystrybutor wkładek przeciwhałasowych zawierający 500 par wkładek CONIC500.

CONICDISBL Niebieski

x4

SNR 37 dB H 36 M 34 L 33

SNR 37dB

CONIC500

CONIC500JA Żółty

Opakowanie 500 par jednorazowych wkładek przeciwhałasowych z poliuretanu. Ø12 mm. Do dystrybutora CONICDIS.

x5

EN352-2 SNR 37 dB H 36 M 34 L 33 ANSI S3. 19-1974 NRR 32db SNR 37dB

45


SPIDER MASK

M1200SM

M1300SM

M1200SMW

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

SPIDER MASK P2

M1200SM Niebieski

Półmaska FFP2 składająca się z uformowanej siatki wielokrotnego użytku z TPE oraz wymiennego wkładu filtrującego jednorazowego użytku z włókniny syntetycznej. Innowacyjny system ograniczający koszty i optymalizujący komfort. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności, który pełni funkcję śruby mocującej wkład filtrujący. Regulowane paski. Mocowanie tylne na zatrzask. Opakowanie zawiera 1 siatkę wielokrotnego użytku i 20 wymiennych wkładów filtrujących FFP2.

SPIDER MASK P3

M1300SM Niebieski

Półmaska FFP3 składająca się z uformowanej siatki wielokrotnego użytku z TPE oraz wymiennego wkładu filtrującego jednorazowego użytku z włókniny syntetycznej. Innowacyjny system ograniczający koszty i optymalizujący komfort. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności, który pełni funkcję śruby mocującej wkład filtrujący. Regulowane paski. Mocowanie tylne na zatrzask. Opakowanie zawiera 1 siatkę wielokrotnego użytku i 20 wymiennych wkładów filtrujących FFP3.

SPIDER MASK P2W

M1200SMW Szary

Półmaska FFP2W składająca się z uformowanej siatki wielokrotnego użytku z TPE oraz wymiennego wkładu filtrującego jednorazowego użytku, przeciw oparom organicznym (przy koncentracji < NSD) wykonanych z włókniny syntetycznej nasyconej węglem aktywnym. Innowacyjny system ograniczający koszty i optymalizujący komfort. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności, który pełni funkcję śruby mocującej wkład filtrujący. Regulowane paski. Mocowanie tylne na zatrzask. Opakowanie zawiera 1 siatkę wielokrotnego użytku i 20 wymiennych wkładów filtrujących FFP2W.

SPIDER REFILL FFP2

M1200SMWPR30 Biały

Opakowanie 30 wkładów filtrujących jednorazowego użytku FFP2 z włókniny syntetycznej. Wkłady do SPIDER MASK.

SPIDER REFILL FFP2W

M1200SMPR30 Biały

Opakowanie 30 wkładów filtrujących jednorazowego użytku FFP2W z włókniny syntetycznej, przeciw oparom organicznym, impregnowane węglem aktywnym. Wkłady do SPIDER MASK.

SPIDER REFILL FFP3

M1300SMPR30 Biały

Opakowanie 30 wkładów filtrujących jednorazowego użytku FFP3 z włókniny syntetycznej. Wkłady do SPIDER MASK.

EN149

46

x10

x30


Mocowanie tylne na zatrzask z elastyczną gumką

Zawór wydechowy wysokiej skuteczności Śruba do wymiany wkładów filtrujących M1200SM - M1300SM - M1200SMW

Opakowanie zawierające 1 wstępnie uformowaną pólmaskę wielokrotnego użytku i 20 zapasowych wkładów filtrujących jednorazowego użytku M1200SM - M1300SM - M1200SMW

M1200SMWPR30

M1200SMPR30

M1300SMPR30

47


OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

Nom Nazwa

M1300VB

Réf./Couleurs Ref./Kolory

Normes Normy

M1300VBC Biały EN149

M1200VB

M1200VBC Biały EN149

M1100VB

M1100VBC Biały EN149

M1300VP

M1300VPC Biały EN149

M1200VPW

M1200VPWC Szary EN149

M1200VP

M1200VPC Biały EN149

48

Caractéristiques Opis Opakowanie 10 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP3 z włókniny syntetycznej. Klamra nosowa regulowana. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności. Higieniczne opakowanie indywidualne. Opcjonalny test z PYŁEM DOLOMITOWYM dla wydłużenia komfortu oddychania.

x10

Opakowanie 10 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP2 z włókniny syntetycznej. Klamra nosowa regulowana. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności. Higieniczne opakowanie indywidualne. Opcjonalny test z PYŁEM DOLOMITOWYM dla wydłużenia komfortu oddychania.

x10

Opakowanie 10 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP1 z włókniny syntetycznej. Klamra nosowa regulowana. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności. Higieniczne opakowanie indywidualne. Opcjonalny test z PYŁEM DOLOMITOWYM dla wydłużenia komfortu oddychania.

x10

Opakowanie 10 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP3 z włókniny syntetycznej. Klamra nosowa regulowana. Uszczelka przylegająca do twarzy, supermiękka, piankowa. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności. Higieniczne opakowanie indywidualne. Opcjonalny test z PYŁEM DOLOMITOWYM dla wydłużenia komfortu oddychania.

x10

Opakowanie 10 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP2, przeciw oparom organicznym (przy koncentracji < NDS) wykonanych z włókniny syntetycznej nasyconej węglem aktywnym. Klamra nosowa regulowana. Brzegi pod klamrą nosową wzmocnione pianką. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności. Higieniczne opakowanie indywidualne. Opcjonalny test z PYŁEM DOLOMITOWYM dla wydłużenia komfortu oddychania.

x10

Opakowanie 10 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP2 z włókniny syntetycznej. Klamra nosowa regulowana. Brzegi pod klamrą nosową wzmocnione pianką. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności. Higieniczne opakowanie indywidualne. Opcjonalny test z PYŁEM DOLOMITOWYM dla wydłużenia komfortu oddychania.

x10


Nom Nazwa

M1300V

Réf./Couleurs Ref./Kolory

Normes Normy

Opakowanie 5 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP3 z włókniny syntetycznej. Szerokie paski regulacyjne. Półmaska o kształcie wypukłym. Klamra nosowa regulowana. Uszczelka przylegająca do twarzy supermiękka. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności. Opcjonalny test z PYŁEM DOLOMITOWYM dla wydłużenia komfortu oddychania.

x10

x10

EN149

Opakowanie 10 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP3 z włókniny syntetycznej. Półmaska o kształcie wypukłym. Klamra nosowa regulowana. Brzegi pod klamrą nosową wzmocnione pianką EVA. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności. Opcjonalny test z PYŁEM DOLOMITOWYM dla wydłużenia komfortu oddychania.

x10

EN149

Opakowanie 10 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP2, przeciw oparom organicznym (przy koncentracji < NDS) wykonanych z włókniny syntetycznej. Klamra nosowa regulowana. Brzegi pod klamrą nosową wzmocnione pianką. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności. Opcjonalny test z PYŁEM DOLOMITOWYM dla wydłużenia komfortu oddychania.

Opakowanie 10 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP2 z włókniny syntetycznej. Półmaska o kształcie wypukłym. Klamra nosowa regulowana. Brzegi pod klamrą nosową wzmocnione pianką. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności. Opcjonalny test z PYŁEM DOLOMITOWYM dla wydłużenia komfortu oddychania.

x10

Opakowanie 10 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP1 z włókniny syntetycznej. Półmaska o kształcie wypukłym. Klamra nosowa regulowana. Brzegi pod klamrą nosową wzmocnione pianką. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności. Opcjonalny test z PYŁEM DOLOMITOWYM dla wydłużenia komfortu oddychania.

x10

Opakowanie 20 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP2 z włókniny syntetycznej. Półmaska o kształcie wypukłym. Klamra nosowa regulowana. Brzegi pod klamrą nosową wzmocnione pianką. Opcjonalny test z PYŁEM DOLOMITOWYM dla wydłużenia komfortu oddychania.

x10

M1300VC Biały EN149 NIOSH N99

M1300V2

M1200VW

M1200V

M1300V2C Biały

M1200VWC Szary

M1200VC Biały EN149 NIOSH N95

M1100V

M1100VC Biały EN149

M1200

Caractéristiques Opis

M1200C Biały EN149

49


OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

Nom Nazwa

M1100

Réf./Couleurs Ref./Kolory

Normes Normy

Opakowanie 20 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP1 z włókniny syntetycznej. Półmaska o kształcie wypukłym. Klamra nosowa regulowana. Brzegi pod klamrą nosową wzmocnione pianką. Opcjonalny test z PYŁEM DOLOMITOWYM dla wydłużenia komfortu oddychania.

x10

Zestaw 2 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP3 z włókniny syntetycznej. Szerokie paski regulacyjne. Półmaska o kształcie wypukłym. Klamra nosowa regulowana. Uszczelka przylegająca do twarzy supermiękka. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności. Opcjonalny test z PYŁEM DOLOMITOWYM dla wydłużenia komfortu oddychania.

x36

Zestaw 2 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP3 z włókniny syntetycznej. Półmaska o kształcie wypukłym. Klamra nosowa regulowana. Uszczelka przylegająca do twarzy supermiękka. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności. Opcjonalny test z PYŁEM DOLOMITOWYM dla wydłużenia komfortu oddychania.

x36

Zestaw 2 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP3 z włókniny syntetycznej. Półmaska o kształcie wypukłym. Klamra nosowa regulowana. Brzegi pod klamrą nosową wzmocnione pianką. Zawór wydechowy o wysokiej skuteczności. Opcjonalny test z PYŁEM DOLOMITOWYM dla wydłużenia komfortu oddychania.

x36

x36

EN149 NIOSH N95

Zestaw 3 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP2 z włókniny syntetycznej, bez zaworu. Półmaska o kształcie wypukłym. Klamra nosowa regulowana. Brzegi pod klamrą nosową wzmocnione pianką. Opcjonalny test z PYŁEM DOLOMITOWYM dla wydłużenia komfortu oddychania.

x36

EN149 NIOSH N95

Zestaw 3 półmasek filtrujących krótkiego użytkowania FFP1 z włókniny syntetycznej, bez zaworu. Półmaska o kształcie wypukłym. Klamra nosowa regulowana. Brzegi pod klamrą nosową wzmocnione pianką. Opcjonalny test z PYŁEM DOLOMITOWYM dla wydłużenia komfortu oddychania.

M1100C Biały EN149

M2FP3V

M2FP3V Biały EN149 NIOSH N99

M2FP3V2

M2FP3V2C Biały EN149

M2FP2V

M2FP2VC Biały EN149 NIOSH N95

M3FP2

M3FP1

50

Caractéristiques Opis

M3FP2 Biały

M3FP1 Biały


M820 0 - MERCURE

Nazwa Nom

M8200 - MERCURE

Ref./Kolory Réf./Couleurs

Normy Normes

M8200 Niebiesko-czarny EN136

M8000 AX

M8000AXNR Brązowy

Opis Caractéristiques Maska oddechowa z elastomeru termoplastycznego (TPE). Szybka z poliwęglanu zapewniająca bardzo szerokie pole widzenia. Półmaska wewnętrzna zmniejszająca niewykorzystaną przestrzeń z 2 zaworami wydechowymi w celu uniknięcia parowania. Komora foniczna umożliwiająca komunikację głosową. Zawór wydechowy jednokierunkowy. Więźba z 5 paskami regulacyjnymi z systemem szybkiego dopasowania. Pasek do przenoszenia maski w czasie, gdy nie jest używana. Zgodna z wkładami EN148-1 serii M9000 sprzedawanymi oddzielnie.

x6

Zestaw 4 pochłaniaczy typu AX do masek pełnotwarzowych M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY i M8200 MERCURE.

x10

Opakowanie 4 pochłaniaczy A2 do masek pełnotwarzowych M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY i M8200 MERCURE.

x10

Opakowanie 4 filtropochłaniaczy A2P3 do masek pełnotwarzowych M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY i M8200 MERCURE.

x10

Opakowanie 4 pochłaniaczy A2B2E2K2 do masek pełnotwarzowych M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY i M8200 MERCURE.

x10

EN148-1 EN14387

M9000 A2 / M8000 A2

M9000 A2P3 / M8000 A2P3

M9000A2 M8000A2 Brązowy

M9000A2P3R M8000A2P3R Brązowo-biały

EN148-1 EN14387

EN148-1 EN14387

M9000 A2B2E2K2 / M8000 A2B2E2K2

M9000ABEK2 M8000ABEK2 Brązowo-szarożółto-zielony

M9000 A2B2E2K2P3 / M8000 A2B2E2K2P3

M9000ABEK2P3R M8000ABEK2P3R Brązowo-szaro- EN148-1 żółto-zielonoEN14387 biały

Opakowanie 4 filtropochłaniaczy A2B2E2K2P3 do masek pełnotwarzowych M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY i M8200 MERCURE.

x10

M9000 P3 / M8000 P3

M9000P3R M8000P3R Biały

Opakowanie 4 filtrów P3 do masek pełnotwarzowych M9200 ROTOR GALAXY, M9300 STRAP GALAXY i M8200 MERCURE.

x10

EN148-1 EN14387

EN148-1 EN143/A1

51


GALAXY

M9200NO

M9300NO

Nazwa

M9200 - ROTOR GALAXY

Ref./Kolory

Normy

Opis Maska oddechowa z silikonu z innowacyjnym systemem regulacji ROTOR® (opatentowany), dzięki któremu można ją założyć i ściągnąć jedną ręką, nawet w rękawiczkach. Szybka z poliwęglanu zapewniająca bardzo szerokie pole widzenia (210°). Wewnętrzna półmaska z silikonu w celu zmniejszenia parowania i zwiększenia komfortu (3 zawory wdechowe, 1 zawór wydechowy, komora foniczna). Rozmiar regulowany: S, M, L. Zgodna z wkładami EN148-1 serii M9000 sprzedawanymi oddzielnie. W komplecie torba do przechowywania maski.

M9200NO Czarny

EN136

M9300 - STRAP GALAXY

52

M9300NO Czarny

x6 Maska oddechowa z silikonu z regulowanymi paskami. Szybka z poliwęglanu zapewniająca bardzo szerokie pole widzenia (210°). Wewnętrzna półmaska z silikonu w celu zmniejszenia parowania i zwiększenia komfortu (3 zawory wdechowe, 1 zawór wydechowy, komora foniczna). Rozmiar regulowany. Pasek do przenoszenia maski, kiedy nie jest używana. Zgodna z wkładami EN148-1 serii M9000 sprzedawanymi oddzielnie. W komplecie torba do przechowywania maski.


Opatentowany system mocowania ROTOR® Wzór zastrzeżony, zarejestrowana marka ROTOR®

Rozmiar regulowany S/M/L

Szerokie pole widzenia (210°)

Można używać z hełmem budowlanym M9300 STRAP GALAXY

M8000AX

M9000A2 M8000A2

M9000 A2B2E2K2 M8000 A2B2E2K2

M9000A2P3R M9000 A2B2E2K2P3 M8000A2P3R M8000 A2B2E2K2P3

M9000P3 M8000P3

53


OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH M 62 0 0 - J U PIT E R

Nazwa

M 610 0 - J U PIT E R

Ref./Kolory

M6200 - JUPITER

M6200BL Niebieski

M6100 - JUPITER

M6100BL Niebieski

M6000 A1

M6000A1 Brązowy

Normy

Opis Półmaska wykonana z trzech tworzyw: maska zasadnicza z elastomeru termoplastycznego (TPE) – wspornik do mocowania wkładów z polietylenu HD (HDPE) – obudowa ochronna zaworka z polipropylenu (PP). Paski elastyczne. Przewidziana do stosowania z 2 wkładami filtrującymi serii M6000, sprzedawanymi oddzielnie. Opakowanie z zawieszką. x15

EN140

Półmaska wykonana z trzech tworzyw: maska zasadnicza z elastomeru termoplastycznego (TPE) – wspornik do mocowania wkładów z polietylenu HD (HDPE) – obudowa ochronna zaworka z polipropylenu (PP). Paski elastyczne. Przewidziana do użytkowania z jednym pochłaniaczem: M6000P3, M6000PREP3 lub M6000A1 sprzedawanym osobno. Opakowanie z zawieszką. Zestaw 2 pochłaniaczy A1 do półmasek M6200 JUPITER i M6100 JUPITER.

x30

Zestaw 2 pochłaniaczy A2 do półmaski M6200 JUPITER.

x30

Zestaw 2 pochłaniaczy A1B1E1K1 do półmaski M6200 JUPITER.

x30

Zestaw 2 filtrów P2 do półmaski M6200 JUPITER.

x30

Zestaw 2 filtrów P3 do półmasek M6200 JUPITER i M6100 JUPITER.

x30

Zestaw 2 filtrów wstępnych P3 i 2 adaptatorów do półmaski M6200 JUPITER i M6100 JUPITER. Do użycia z pochłaniaczami A1, A2 lub A1B1E1K1.

x30

EN14387

M6000 A2

M6000A2 Brązowy EN14387

M6000 A1B1E1K1

M6000 P2

M6000ABEK1 Brązowo-szarożółto-zielony

EN14387

M6000P2R Biały EN143/A1

M6000 P3

M6000P3R Biały EN143/A1

M6000 PREP3

M6000PREP3R Biały EN143/A1

54


M320 0 - MARS

M 3 2 0 0 - M A R S K IT

Ochrona A2P2

Nazwa

M3200 - MARS M3200 - MARS KIT M3200 - SPRAY KIT M3000 A2

Ref./Kolory M3200BL Niebieski

Normy

EN140

Ochrona A2P3

Opis Półmaska z kauczuku z elastycznymi paskami. Przewidziana do stosowania z 2 wkładami filtrującymi serii M3000, sprzedawanymi oddzielnie. Opakowanie z zawieszką.

x15

Półmaska z kauczuku z 2 pochłaniaczami A2 i 2 filtrami wstępnymi P2. Elastyczne paski. Opakowanie z zawieszką.

M3200A2P2R Niebieski

M3200A2P3BL Niebieski

M 3 2 0 0 - S P R AY K I T

EN140 EN14387 EN143/A1

M3000A2 Brązowy

x10 Półmaska z kauczuku z 2 pochłaniaczami A2 i 2 filtrami wstępnymi P3. Elastyczne paski. Opakowanie z zawieszką. Zestaw 2 pochłaniaczy A2 do półmaski M3200 MARS.

x30

Zestaw 2 pochłaniaczy A1B1E1K1 do półmaski M3200 MARS.

x30

Zestaw 2 filtrów P2 do półmaski M3200 MARS.

x30

Zestaw 2 filtrów P3 do półmaski M3200 MARS.

x30

Zestaw 6 filtrów wstępnych P2 i 2 adaptatorów do półmaski M3200 MARS. Do używania z pochłaniaczami A2 lub A1B1E1K1.

x30

Zestaw 2 filtrów wstępnych P3 i 2 adaptatorów do półmaski M3200 MARS. Do używania z pochłaniaczami A2 lub A1B1E1K1.

x30

EN14387

M3000 A1B1E1K1

M3000ABEK1 Brązowo-szarożółto-zielony

M3000 P2

M3000P2R Biały

EN14387

EN143/A1

M3000 P3

M3000P3R Biały EN143/A1

M3000 PREP2

M3000PREP2R Biały EN143/A1

M3000 PREP3

M3000PREP3R Biały EN143/A1

55


OCHRONA

RĄK

POMOC W DOBORZE

58

Rękawice High tech Do prac z ostrymi przedmiotami Do prac antyelektrostatycznych Do prac precyzyjnych Do prac w środowisku zaolejonym Do prac ogólnych

str. 64 str. 70 str. 72 str. 76 str. 80

Rękawice syntetyczne Do prac ciężkich Do prac wymagających odporności chemicznej Do prac w przemyśle Jednorazowego użytku

str. 90 str. 94 str. 100 str. 106

Rękawice skórzane Do prac w środowisku wilgotnym Do prac ogólnych Do prac ogólnych w chłodnych warunkach Do prac spawalniczych

str. 110 str. 112 str. 116 str. 120

Rękawice tekstylne Do ochrony przed przecięciem i gorącem str. 124 Do drobnych prac str. 126

57


OCHRONA RĄK ZNAJDŹ ODPOWIEDNI PRODUKT DLA SWOJEGO SEKTORA E E I ZNE TOW IA W W RO & WO TWO LIC ON ROZBIO B O T M D Ł Ł C O S U KA Z IE TW IC NI P RE Ł YS IC DN W TY E IOS MY I GI TY BA N M LN RO UDO BO RAC EM RZE ĘŻK RZE KKI SŁU GIS ŁUŻ WIE O Z G O I O E S ŻY U L P L P C P R B R R O

58

Zalecane produkty

STRONY

64

VE702

74

64

VE702GR

74

VENICUT57

65

VE703NO

74

VENICUT50

66

VE726

76

VENICUT52

66

VE727

76

VENICUT54

66

VE713

78

VENICUT55

67

VE7300R

88

VENICUT56

67

LAT50

90

VENICUT5M

67

VENIZETTE 920

90

VENICUT41

68

LA500

91

VENICUT42

68

VENIFISH 990

91

VENICUT45

68

NI170

92

VENICUT30

69

NI175

92

VENICUT32

69

NI150

93

METIS

70

NI155

93

THEMIS

70

PVCC400

94

HESTIA

72

PVCC600

94

NEPTUNE

73

PVCC270

95

VULCAIN

77

PVCC350

95

EOS

80

VE760

96

ATHOS

82

VE780

96

BOREE

82

NEOCOLOR 530

98

BOROK

83

TOUTRAVO 510

98

NYSOS

83

APOLLON WINTER

84

HERCULE

85

APOLLON

86

ARES

Zalecane produkty VENICUT47 VENICUT59

EVOLUTION

STRONY

PREMIUM

E E I ZNE TOW IA W W RO & WO TWO LIC ON ROZBIO B O T M D Ł Ł C O S U KA Z IE TW IC NI P RE Ł YS IC DN W TY E IOS MY I GI TY BA N M LN RO UDO BO RAC EM RZE ĘŻK RZE KKI SŁU GIS ŁUŻ WIE O Z G O I O E S ŻY U L P L P C P R B R R O

TOUTRAVO 509

99

NITREX 802

100

NITREX 846

100

NITREX 830

101

87

ALPHA 905

103

LA600

102

VE440

103

VENIPRO 450

102

VE460

103

MANUTEX 1382

106

VENITACTYL 1400B100

107

BUCH520V

110

VENITACTYL 1400PB100

107

FBH60

110

CBHV2

112

FB149

111

FC129

112

FIB49

111

GFA402

112

FIBKVO2

111

50MAC

113

TER250

121

51FEDF

113

TERK400

121

52FEDFP

113

CRYOG

123

GFBLE

113

GFK58H

125

FP159

115

DCTHI

116

FBF49

116

FBF50

116

FC115

120

GFA115K

120

TIG15K

120

KCA15

124

KPG10

124


POMOC W DOBORZE ZNAJDŹ ODPOWIEDNI PRODUKT DLA SWOJEGO SEKTORA

Na wkładzie czy bez wkładu?

ESSENTIAL

Zalecane produkty

STRONY

E E I ZNE TOW IA W W RO & WO TWO LIC ON ROZBIO B O T M D Ł Ł C O S U KA Z IE TW IC NI P RE Ł YS IC DN W TY E IOS MY I GI TY BA N M LN RO UDO BO RAC EM RZE ĘŻK RZE KKI SŁU GIS ŁUŻ WIE O Z G O I O E S ŻY U L P L P C B R P R R O

VE702P

75

VE702PG

75

VE722

76

VE712GR

79

VE715

79

VE740

85

VE630

88

VE631

88

VE799

88

DA109

97

LA110

97

NI015

97

PVC7327

97

PVC7335

97

NITREX 801

101

DUOCOLOR 330

104

PICAFLOR 240

104

ZEPHIR 210

104

VENICLEAN 1340

108

VENITACTYL 1310

108

VENITACTYL 1350

109

VENITACTYL 1371

109

VENITACTYL 1390

109

CT402

114

FBJA49

114

FBN49

114

FCN29

115

TC149

115

DF132

117

DRF605

117

FBF15

117

BLACK

118

DS202RP

118

DS302R

118

DC103

119

DP302

119

DR605

119

GDB505

119

TC716

120

CA515R

122

CA615K

122

TC715

122

PM159

126

PM160

126

TAE10

126

TP169

126

BOL49

127

CO131

127

COB40

127

CP149

127

TT460

127

, NA WKŁADZIE: JAKI RODZAJ WKŁADU? š Bawełna: włókno naturalne Wyjątkowy komfort / Doskonałe pochłanianie potu / Właściwości izolujące. š Poliamid: włókno syntetyczne nazywane również Nylonem Odporność na rozciąganie i ścieranie / Elastyczność i zdolność powracania do początkowego kształtu / Możliwość prania. š Poliester: włókno syntetyczne Odporność na rozciąganie i na ścieranie / Możliwość mieszania z bawełną w celu zwiększenia komfortu. š Kevlar®: włókno para-aramidowe Ochrona przed gorącem i przecięciem / Ulega zwęgleniu w temperaturze między 425° i 475° / Posiada właściwości samogasnące / Przyjemne w dotyku, wysoka wygoda użytkowania / Możliwość prania. š Taeki®: włókno polietylenowe o dużej trwałości Włókno syntetyczne posiadające wyjątkowe właściwości mechaniczne, zwłaszcza w zakresie ścierania i przecięcia. š Deltanocut®: włókno polietylenowe wysokiej wydajności Bardzo odporny polimer jednoskładnikowy, zapewniający poziom 3 na przecięcie oraz wyjątkową wygodę użytkowania / Możliwość prania.

, BEZ WKŁADU: Forma jest zanurzana bezpośrednio w kąpieli z surowcem. Uzyskana w ten sposób rękawica jest bardzo elastyczna i zapewnia doskonałą wygodę użytkowania.

Różne rodzaje rękawic bez wkładu: š Flokowane (wykończone przez nałożenie włókien bawełnianych): przyjemne w dotyku, ograniczają pocenie się, łatwo się je zakłada i zdejmuje. š Chlorowane (wykończone przez zanurzenie w chlorowanej wodzie): gładkie w dotyku, ograniczają działanie alergizujące protein lateksu.

Różne rodzaje rękawic jednorazowych: š Pudrowane (wykończone przez nałożenie pudru): przyjemne w dotyku, ograniczają pocenie się, łatwo się je zakłada i zdejmuje. š Niepudrowane (wykończone przez zanurzenie w chlorowanej wodzie): gładkie w dotyku, ograniczają działanie alergizujące protein lateksu.

PLUS: Jak rozpoznać rozmiar? W przypadku rękawic High Tech każdy rozmiar posiada inny kolor lamówki: ujednolicenie oznakowania w celu łatwiejszego rozróżnienia rękawic.

6

7

8

9

10

11

Czerwony

Żółty

Brązowy

Czarny

Niebieski

Szary

59


OCHRONA RÄ&#x201E;K RÄ&#x2DC;KAWICE SKĂ&#x201C;RZANE Lico czy dwoina? , PeĹ&#x201A;na skĂłra licowa: zewnÄ&#x2122;trzna czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; skĂłry. Zalety: wygoda uĹźytkowania, komfort i dobre czucie w palcach. , Dwoina skĂłrzana: wewnÄ&#x2122;trzna czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; skĂłry. Zalety: zwiÄ&#x2122;kszona odpornoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na Ĺ&#x203A;cieranie, nadaje siÄ&#x2122; do ciÄ&#x2122;Ĺźkich prac.

LICO SKĂ&#x201C;RA WĹ AĹ&#x161;CIWA DWOINA

Jaki rodzaj skĂłry? , SkĂłra bydlÄ&#x2122;ca Lico lub dwoina: elastycznoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, wygoda uĹźytkowania, wysoka odpornoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na Ĺ&#x203A;cieranie i na rozdzieranie.

, SkĂłra kozia WyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznie lico: bardzo wysoka elastycznoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, stosowana do prac delikatnych, moĹźe posiadaÄ&#x2021; wysokÄ&#x2026; odpornoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na Ĺ&#x203A;cieranie w zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od gruboĹ&#x203A;ci.

, SkĂłra Ĺ&#x203A;wiĹ&#x201E;ska Lico i dwoina: posiada bardzo dobre wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwoĹ&#x203A;ci oddychajÄ&#x2026;ce dziÄ&#x2122;ki porowatej strukturze. Bardzo miÄ&#x2122;kka i elastyczna w wilgotnych warunkach pracy.

, SkĂłra owcza WyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznie lico: elastycznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i wygoda uĹźytkowania.

RÄ&#x2DC;KAWICE SYNTETYCZNE LATEKS

NITRYL

NEOPREN

PVC

ĹĄ%DUG]RGREUDRGSRUQRÄ?Ă&#x201C; ĹĄ%DUG]RGREUDRGSRUQRÄ?Ă&#x201C; ĹĄ'REUDRGSRUQRÄ?Ă&#x201C; QDÄ?FLHUDQLHQD QDÄ?FLHUDQLHLQDJRUĂ?FR PHFKDQLF]QDLQD]LPQR SU]HNĂşXFLHRUD]PDĂşD ĹĄ2GSRUQ\QDROHMHVPDU\ ĹĄ2GSRUQ\QDNZDV\L ZUDÄŽOLZRÄ?Ă&#x201C;QDJRUĂ?FR ĹĄ'REUDRGSRUQRÄ?Ă&#x201C; LZĂŁJORZRGRU\ ZĂŁJORZRGRU\ PHFKDQLF]QD SU]HNĂşXFLH ĹĄ2GSRUQ\QDROHMHLVPDU\ ĹĄ 2 GSRZLHGQLGRSUDF\Z ĹĄ 2GSRZLHGQLGRSUDF\Z LSU]HFLĂŁFLH RUD]QD ĹĄ2GSRZLHGQLGRSUDF\ Ä?URGRZLVNXFKHPLF]QLH Ä?URGRZLVNXFKHPLF]QLH ]LPQR ]QLHNWÄ&#x201A;U\PLÄ?URGNDPL DJUHV\ZQ\P DJUHV\ZQ\P FKHPLF]Q\PL ĹĄ*LĂŁWNLHODVW\F]Q\QLH SU]HSXV]F]DZRG\

Mocne punkty

POLIURETAN

ĹĄ=$:6=(1$:.Â&#x201D;$'=,( ĹĄ'REUDRGSRUQRÄ?Ă&#x201C; QDÄ?FLHUDQLHLQD UR]G]LHUDQLH ĹĄ0LNURSRURZDW\LEDUG]R HODVW\F]Q\ ĹĄ'XÄŽDZUDÄŽOLZRÄ?Ă&#x201C;

ElastycznoĹ&#x203A;Ä&#x2021;/GiÄ&#x2122;tkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Ĺ&#x161;cieranie Kwasy

-

Zasady (wapno, soda kaustyczna) Oleje/Smary

-

WÄ&#x2122;glowodory

-

Rozpuszczalniki aromatyczne (styren...)

-

Rozpuszczalniki ketonowe Octany (Ĺ&#x203A;rodki odtĹ&#x201A;uszczajÄ&#x2026;ce)

-

Ĺ&#x161;rodki ostroĹźnoĹ&#x203A;ci PRODUKTY, KTĂ&#x201C;RYCH NALEĹťY UNIKAÄ&#x2020;

3URGXNW\URSRSRFKRGQH ROHMHVPDU\LNZDV\

!

2GUDG]DQ\ ¨UHGQL

60

'REU\

-

%DUG]RGREU\

-

-

-

-

.HWRQ\NZDV\DONRKROH

5R]SXV]F]DOQLNL FKORURZDQH

.HWRQ\LUR]SXV]F]DOQLNL DURPDW\F]QHFKORURZDQH

3URGXNW\FKHPLF]QH


POMOC W DOBORZE

POZIOM 5

RĘKAWICE ODPORNE NA PRZECIĘCIE

VENICUT5M

VENICUT59

VENICUT57

VENICUT54

VENICUT52

VENICUT50

VENICUT56

SKÓRA

PVC

POZIOM 4

VENICUT55

VENICUT42

VENICUT41

VENICUT45

NITRYL

LATEKS

POZIOM 3

VENICUT47

VENICUT30

VENICUT32

BEZ POWŁOKI

PU

Taeki®: włókno polietylenowe o wysokiej odporności Ochrona przed przecięciem, która niesie ze sobą komfort, wygodę użytkowania i bezpieczeństwo. Opracowane zostały nowe włókna z polietylenu wysokiej gęstości, które oferują doskonałe połączenie komfortu, wygody użytkowania i odporności bez obniżenia poziomu ochrony przed przecięciem. Dzięki temu zagwarantowana jest optymalna ochrona rąk. Seria rękawic odpornych na przecięcie VENICUT to rozwiązanie na każdy rodzaj zagrożenia przecięciem, dobierane w zależności od specyficznej potrzeby:

, SERIA VENICUT O POZIOMIE ODPORNOŚCI NA PRZECIĘCIE 4 MA NA CELU POŁĄCZENIE BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU:

, SERIA VENICUT O POZIOMIE ODPORNOŚCI NA PRZECIĘCIE 5 DLA MAKSYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA ORAZ DOBREJ OCHRONY PRZED GORĄCEM:

TAEKI® S, nowe włókno syntetyczne (polietylen wysokiej gęstości) o podwyższonych właściwościach mechanicznych, zwłaszcza na ścieranie i przecięcie. To włókno przyjemne w dotyku, dające wrażenie “drugiej skóry”, zapewniające wspaniałą wygodę użytkowania, równocześnie chroniąc przed przecięciem. Ochrona przy średniej intensywności użytkowania: prace precyzyjne. Rękawice o poziomie odporności na przecięcie 4 wg normy EN388, to rękawice powlekane na stronie chwytnej i końcach palców (VENICUT42 i VENICUT41) zapewniające lepsze odprowadzanie potu. Polecane są do pracy ciągłej z przedmiotami o niskim poziomie ścieralności. Np.: prace z blachami

TAEKI® 5, nowe włókno syntetyczne (polietylen wysokiej gęstości) o wysokich parametrach mechanicznych i termicznych. To włókno zapewniające zwiększoną ochronę przed przecięciem i ciepłem kontaktowym, będące znakomitym kompromisem pomiędzy odpornością a wygodą użytkowania. Ochrona podczas intensywnego użytkowania: ciężkie prace manipulacyjne, używane jako wkład do rękawic. Rękawice o poziomie odporności na przecięcie 5 wg normy EN388, to rękawice dziane (VENICUT55, VENICUT56/VENICUT5M), powlekane (VENICUT52, VENICUT54) lub wzmocnione skórą (VENICUT50) w celu poprawienia ich odporności podczas częstych kontaktów z ostrymi lub mocno ściernymi przedmiotami. Ich żywotność została w ten sposób zoptymalizowana. Np.: prace z częściami o ostrych krawędziach

61


OCHRONA RĄK

Włókno DELTAnocut® jest zastrzeżonym znakiem towarowym DELTA PLUS. Zostało stworzone, aby sprostać wymaganiom użytkowników poszukujących wygody i optymalnej ochrony. Nowe włókno DELTAnocut® zbudowane jest z pojedynczego odpornego włókna polimerowego, w celu zmniejszenia jego grubości w porównaniu z popularnymi włóknami (połączenie kilku włókien), zapewniając w ten sposób maksymalną zręczność. Takie połączenie zapewnia wytrzymałość na przecięcie na poziomie 3. Delikatna w dotyku struktura włókna zapewnia komfort i uczucie świeżości przez cały dzień. Włókno DELTAnocut® nie zawiera dimetyloformamidu (DMF) zapewniając całkowite bezpieczeństwo korzystania z materiału oraz zabezpieczenie manipulowanych przedmiotów. Dla higieny użytkowania, włókno DELTAnocut® nadaje się do prania, a rękawica może być używana wielokrotnie. Włókno DELTAnocut® gwarantuje wysoki komfort oraz dobre właściwości oddychające dzięki swej ograniczonej grubości.

Ochrona przystosowana do potrzeb W zależności od oferowanego poziomu zabezpieczenia przed przecięciem rękawice będą miały inny kolor co znacznie ułatwia ich rozróżnienie. Zagrożenie

Właściwości

Ucięcie

5

Stopień zagrożenia

VENICUT59

Głębokie przecięcie

Właściwości

Stopień zagrożenia

4 VENICUT47

Przecięcie powierzchniowe

Właściwości

3

Stopień zagrożenia

VENICUT32 Okazjonalna

Regularna

Stała Częstotliwość narażenia

62


POMOC W DOBORZE

WŁ NOWE

ÓKN

RAC T E M A H PAR C Y W O JĄTK O O WY

H

POLIMER JEDNOSKŁADNIKOWY BARDZO ODPORNY

STAL

WĘGIEL P-ARAMID

POLIAMID

POLIESTER PBI

8 CM

MANKIET 8 CM DLA LEPSZEJ OCHRONY

63


D O P R AC Z O S T RY M I P R Z E D M I OTA M I 2 1< + 1 /    0 # 2 4 < ' % + Ăš % + '  & ' .6# P Q E W V ÂŽ

V E N I C U T59

DELTAnocutÂŽ odpornoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na przeciÄ&#x2122;cie na poziomie 5

Precyzyjny chwyt. Bardzo delikatna tekstura zapewniajÄ&#x2026;ca wysoki komfort przez caĹ&#x201A;y dzieĹ&#x201E;

Bez DMF Nadaje siÄ&#x2122; do prania

8 cm

Nazwa

Ref./Kolory

VENICUT59

Normy

Opis EN388 4, 5, 4, 3

VECUT59NO Czarny

Rozmiary

RÄ&#x2122;kawica z wĹ&#x201A;Ăłkna wysokiej odpornoĹ&#x203A;ci DeltanocutÂŽ+. PowĹ&#x201A;oka poliuretanowa na stronie chwytnej i koĹ&#x201E;cach palcĂłw. Ĺ&#x161;cieg 13.

07 / 08 09 / 10 / 11

x60

V E N I C U T47

DELTAnocutÂŽ odpornoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na przeciÄ&#x2122;cie na poziomie 4

Bez DMF Nadaje siÄ&#x2122; do prania

PowĹ&#x201A;oka poliuretanowa : â&#x20AC;˘ Bardzo wysoka odpornoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na Ĺ&#x203A;cieranie i rozdarcie â&#x20AC;˘ ElastycznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i manualnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; â&#x20AC;˘ OddychalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

8 cm

Nazwa VENICUT47

64

Ref./Kolory VECUT47RO Czerwony

Normy

Opis EN388 4, 4, 4, 2

Rozmiary ÂŽ

RÄ&#x2122;kawica z wĹ&#x201A;Ăłkna wysokiej odpornoĹ&#x203A;ci Deltanocut . PowĹ&#x201A;oka poliuretanowa na stronie chwytnej i koĹ&#x201E;cach palcĂłw. Ĺ&#x161;cieg 13.

06 / 07 / 08 09 / 10 / 11

x60


H I G H

T E C H

V E N I C U T57

Wzmocniony para-amid Poziom 5 odporności na przecięcie

8 cm

Rękawice wstępnie uformowane dla wygodniejszego użytkowania i ograniczenia zmęczenia dłoni.

219Đ1-#0+64;.19# • Dobry chwyt zaolejonych przedmiotów • Bardzo dobre parametry mechaniczne

Nazwa VENICUT57

Ref./Kolory VECUT57VE Żółto-zielony

Normy

Opis EN388 4, 5, 4, 4

Rękawica ze wzmocnionego para-aramidu. Powłoka nitrylowa na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 10.

Rozmiary 07 / 08 09 / 10 / 11

x60

65


D O P R AC Z O S T RY M I P R Z E D M I OTA M I 21<+1/0#24<'%+Ăš%+'6#'-+s

V E N I C U T5 0

Dwoina skĂłrzana: â&#x20AC;˘ wzmocniona odpornoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na Ĺ&#x203A;cieranie â&#x20AC;˘ idealne do ciÄ&#x2122;Ĺźkich prac

TAEKIÂŽ 5 polietylen wysokiej odpornoĹ&#x203A;ci: â&#x20AC;˘ doskonaĹ&#x201A;a odpornoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na przeciÄ&#x2122;cie â&#x20AC;˘ maksymalna odpornoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na Ĺ&#x203A;cieranie â&#x20AC;˘ odpornoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na gorÄ&#x2026;co aĹź do 250°C

Wzmocnienie

Nazwa VENICUT50

Ref./Kolory VECUT50 Róşnobarwny-szary

Normy EN388 4, 5, 4, 3

Opis EN407 X, 2, X, X, X, X

Rozmiary

RÄ&#x2122;kawica z wĹ&#x201A;Ăłkna polietylenowego wysokiej odpornoĹ&#x203A;ci TAEKIÂŽ 5. Dwoina bydlÄ&#x2122;ca na stronie chwytnej i koĹ&#x201E;cach palcĂłw. Ĺ&#x161;cieg 10.

V E N I C U T52

09 / 10

x60

V E N I C U T5 4

PowĹ&#x201A;oka lateksowa: â&#x20AC;˘ dobra odpornoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na Ĺ&#x203A;cieranie â&#x20AC;˘ szorstka struktura dla lepszego chwytu â&#x20AC;˘ doskonaĹ&#x201A;a przyczepnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

PowĹ&#x201A;oka nitrylowa: â&#x20AC;˘ dobry chwyt przedmiotĂłw zaolejonych â&#x20AC;˘ bardzo dobre parametry mechaniczne

PeĹ&#x201A;ne powlekanie: â&#x20AC;˘ wzmocniona ochrona palcĂłw â&#x20AC;˘ ochrona przed olejami â&#x20AC;˘ wzmocnienia na zgiÄ&#x2122;ciach â&#x20AC;˘ ĹźywotnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

Nazwa VENICUT52

VENICUT54

66

Ref./Kolory VECUT52 Róşnobarwny-czarny VECUT54 Róşnobarwny-czarny

Normy

EN388 4, 5, 4, 2

Opis EN407 X, 2, X, X, X, X

RÄ&#x2122;kawica z wĹ&#x201A;Ăłkna polietylenowego wysokiej odpornoĹ&#x203A;ci TAEKIÂŽ 5. PowĹ&#x201A;oka lateksowa na stronie chwytnej i koĹ&#x201E;cach palcĂłw. Ĺ&#x161;cieg 10.

EN407 X, 1, X, X, X, X

RÄ&#x2122;kawica z wĹ&#x201A;Ăłkna polietylenowego wysokiej odpornoĹ&#x203A;ci TAEKIÂŽ 5. PowĹ&#x201A;oka nitrylowa na stronie chwytnej, koĹ&#x201E;cach palcĂłw i do poĹ&#x201A;owy strony grzbietowej. Ĺ&#x161;cieg 13.

Rozmiary

07 / 08 09 / 10

x60


H I G H

T E C H

V E N I C U T5 6

Kropki PVC: • lepszy chwyt przedmiotów • antypoślizgowość

TAEKI® 5 polietylen wysokiej odporności: • maksymalna odporność na przecięcie • doskonała odporność na ścieranie • odporność na gorąco aż do 250°C

Nazwa VENICUT56

Ref./Kolory

Normy EN388 3, 5, 4, X

VECUT56 Różnobarwny

Opis EN407 X, 1, X, X, X, X

Rękawica z włókna polietylenowego wysokiej odporności TAEKI® 5. Kropki PVC na stronie chwytnej. Ścieg 10.

07 / 09 / 10

x120

V E N I C U T5 M

45 cm

V E N I C U T5 5

Do przemysłu spożywczego

Ref./Kolory

Normy

VENICUT55

VECUT55 Różnobarwny

EN388 3, 5, 4, X

VENICUT5M

VECUT5M Różnobarwny

EN388 4, 5, 4, X

Do przemysłu spożywczego

TAEKI® 5 polietylen wysokiej odporności: • maksymalna odporność na przecięcie • doskonała odporność na ścieranie • odporność na gorąco aż do 250°C

TAEKI® 5 polietylen wysokiej odporności: • maksymalna odporność na przecięcie • doskonała odporność na ścieranie • odporność na gorąco aż do 250°C

Nazwa

Rozmiary

Opis EN407 X, 1, X, X, X, X

Rękawica z włókna polietylenowego wysokiej odporności TAEKI® 5. Ścieg 10. Narękawek z włókna polietylenowego wysokiej odporności TAEKI® 5. Narękawek dziany z otworem na kciuk. Długość: 45 cm. Ścieg 13.

Rozmiary 07 / 09 / 10

x120

UNIWERSALNY

x60

67


D O P R AC Z O S T RY M I P R Z E D M I OTA M I 21<+1/0#24<'%+ù%+'

V E N I C U T4 5

Powłoka lateksowa: • dobra odporność na ścieranie • szorstka struktura dla lepszego chwytu • doskonała przyczepność

Rękawice wstępnie uformowane dla wygodniejszego użytkowania i ograniczenia zmęczenia dłoni. 8 cm

Nazwa VENICUT45

Ref./Kolory

Normy

Opis EN388 4, 4, 4, 3

VECUT45BL Żółto-niebieski

Rozmiary

Rękawica ze wzmocnionego para-aramidu. Powłoka lateksowa na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 10.

V E N I C U T4 2

07 / 08 09 / 10 / 11

x60

V E N I C U T41

Powłoka PU: • giętkość i wygoda użytkowania Brak silikonu: • ograniczenie negatywnego wpływu produkcji na środowisko

Powłoka nitrylowa: • dobry chwyt przedmiotów zaolejonych • bardzo dobre właściwości mechaniczne

TAEKI® S : • maksymalna odporność na ścieranie • doskonała odporność na przecięcie • delikatne włókno: wysoki komfort • ścieg 13: duża wygoda użytkowania

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

VENICUT42

VECUT42GR Szary

EN388 4, 4, 4, 2

Rękawica z włókna polietylenowego wysokiej odporności TAEKI® S. Powłoka poliuretanowa na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 13.

VENICUT41

VECUT41 Szaro-czarny

EN388 4, 4, 4, 4

Rękawica z włókna polietylenowego wysokiej odporności TAEKI® S. Powłoka nitrylowa na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 13.

68

Rozmiary

07 / 08 09 / 10

x60


H I G H

T E C H

V E N I C U T3 2

Deltanocut® odporność na przecięcie na poziomie 3 VENICUT32 - VENICUT30

8 cm

Bez DMF Nadaje się do prania VENICUT32 - VENICUT30

Nazwa

Ref./Kolory

Precyzyjny chwyt. Bardzo delikatna tekstura zapewniająca wysoki komfort przez cały dzień VENICUT32 - VENICUT30

Normy

Opis

Rozmiary

VECUT32JA Żółty VENICUT32

VECUT32BC Biały

EN388 4, 3, 4, 2

Rękawica z włókna wysokiej odporności Deltanocut®. Powłoka poliuretanowa na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 15.

06 / 07 / 08 09 / 10 / 11

x60

VECUT32GR Szary

V E N I C U T3 0

8 cm

Nazwa VENICUT30

Ref./Kolory VECUT30BC Biały

Normy EN388 4, 3, 4, X

Opis

Rozmiary ®

Rękawica z włókna wysokiej odporności Deltanocut . Ścieg 15.

06 / 07 / 08 09 / 10

x60

69


THEMIS D O P R AC A N T Y E L E K T R O S TAT YC Z N YC H

THEMIS

METIS

Nazwa

Ref./Kolory

THEMIS

VV792BC Biało-rdzawy

METIS

VV791BC Biało-rdzawy

70

Normy EN388 1, 1, 3, X

Opis EN1149-2

Rękawica z poliamidu i miedzi. Powłoka poliuretanowa na końcach palców. Ścieg 13. Rękawica z poliamidu i miedzi. Ścieg 13.

Rozmiary 06 / 07 / 08 09 / 10 / 11

x120


H I G H

T E C H

bez DMF

Włókna miedziane dla lepszej skuteczności

4úMCYKEG\CRGYPKCLæY[LæVMQYæ UMWVGE\PQħèY\CMTGUKGTQ\RTCU\CPKC đCFWPMÎYGNGMVTQUVCV[E\P[EJQKNGUæ Wľ[VMQYCPGYRQđæE\GPKW\CPV[UVCV[E\P[O QDWYKGOQTC\QF\KGľæCWľ[VMQYPKMLGUVW\KGOKQP[

71


D O P R A C P R E C Y Z YJ N Y C H 219Đ1-#21.+74'6#019#

H E S T IA

Bardzo wysoka gęstość wkładu dla optymalnego chwytu i doskonałej wygody użytkowania

8 cm

Podwójna warstwa 100% poliamidu, bez lateksu

Ścieg 15: • Bardzo wysoka manualność oraz dokładność pracy

Nazwa

HESTIA

72

Ref./Kolory VV702BC Biały VV702NO Czarny

Normy

Opis EN388 4, 1, 3, 1

Rękawica z poliamidu 100%. Powłoka poliuretanowa na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 15.

Rozmiary 06 / 07 / 08 09 / 10

x120


H I G H

T E C H

NEPTUNE

Ochrona manipulowanego przedmiotu: • brak rozpuszczalników • kolor wkładu Innowacyjny sposób produkcji

Bez silikonu Bez DMF

Powłoka bez rozpuszczalników: Zastąpienie rozpuszczalników wodą dla zapewnienia przyczepności poliuretanu i wkładu Korzyści: • ochrona środowiska • zwiększony komfort • brak ryzyka podrażnień • zwiększona żywotność

219Đ1-#21.+74'6#019# 1&21401Ħç ŖħEKGTCPKG • rozdzieranie ZALETY Ŗ\YKúMU\QPGYđCħEKYQħEKQFF[EJCLæEG ŖFQUMQPCđGE\WEKGYRCNECEJ ŖGNCUV[E\PQħè Nazwa NEPTUNE

Ref./Kolory VV800 Niebiesko-czarny

Normy

Opis EN388 4, 1, 2, 1

Rękawica z poliamidu 100%. Powłoka poliuretanowa bez rozpuszczalników na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 13.

Rozmiary 07 / 08 09 / 10

x120

73


D O P R A C P R E C Y Z YJ N Y C H 219Đ1-#21.+74'6#019#

V E70 3 N O

Pełne powlekanie: • zwiększona ochrona palców • żywotność

Bez silikonu

Efekt drugiej skóry

Nazwa VE703NO

Ref./Kolory

Normy

Opis EN388 4, 1, 3, 1

VE703NO Czarny

V E70 2 G R

Ref./Kolory

VE702GR

VE702GR Szary

VE702

VE702 Biały

74

07 / 08 09 / 10

x240

V E70 2

Kolor wkładu: • prace przy zabrudzonych przedmiotach Dzianina bez szwów: • większy komfort

Nazwa

Rozmiary

Rękawica z poliamidu 100%. Powłoka poliuretanowa na stronie chwytnej, palcach i do połowy strony grzbietowej. Ścieg 13.

Normy

Efekt drugiej skóry

Opis EN388 4, 1, 3, 1

Rękawica z poliamidu 100%. Powłoka poliuretanowa na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 13.

Rozmiary 06 / 07 / 08 09 / 10 / 11

x240


H I G H

Nazwa

VE702PG

Ref./Kolory

Normy

VE702PG Szary

Opis

T E C H

Rozmiary

Rękawica z poliestru 100%. Powłoka poliuretanowa na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 13.

06 / 07 / 08 09 / 10

x240

Rękawica z poliestru 100%. Powłoka poliuretanowa na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 13.

06 / 07 / 08 09 / 10

x240

EN388 4, 1, 2, 1

VE702P

VE702P Biały EN388 4, 1, 2, 1

75


& 1 2 4 # % 9 Ħ 4 1 & 1 9 + 5 - 7 < # 1 . ' , 1 0 ; / 219Đ1-#0+64;.19#

V E72 2

Pianka nitrylowa: • właściwości oddychające • zwiększona wygoda użytkowania • komfort

Nazwa VE722

Ref./Kolory

Normy

Opis EN388 4, 1, 2, 1

VE722NO Czarno-szary

Rozmiary

Rękawica z poliestru 100%. Powłoka z pianki nitrylowej na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 13.

V E726

Ref./Kolory

VE726

VE726NO Szaro-czarny

VE727

VE727NO Szaro-czarny

76

x240

V E727

Ścieg 15: • bardzo wysoka manualność oraz dokładność pracy

Nazwa

07 / 08 09 / 10

Normy

Opis EN388 3, 1, 3, 1

Rękawica z poliamidu Spandex 100%. Powłoka z nitrylu i poliuretanu na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 15. Rękawica z poliamidu Spandex 100%. Powłoka z nitrylu i poliuretanu na stronie chwytnej i końcach palców. Kropki nitrylowe na stronie chwytnej. Ścieg 15.

Kropki nitrylowe: • lepszy chwyt • działanie antypoślizgowe

Rozmiary 07 / 08 09 / 10

x120


H I G H

T E C H

V U LCAI N

Podwójna powłoka nitrylowa do pracy w środowisku zaolejonym: • 1-wsza warstwa gładkiego nitrylu: odporna na oleje • 2-ga warstwa z pianki nitrylowej: dobra przyczepność

Podwójna powłoka: • bardzo dobry chwyt • odporność na ścieranie • ochrona przed olejami Oddychalność

219Đ1-#0+64;.19# 1&21401Ħç ŖħEKGTCPKG ZALETY ŖFQUMQPCđGYđCħEKYQħEKYħTQFQYKUMW \CQNGLQP[OKVđWUV[O Ŗ\PCMQOKV[EJY[VF\KúMKFTWIKGLYCTUVYKGRKCPMK

Nazwa VULCAIN

Ref./Kolory VV728JA Żółto-szaro-czarny

Normy

Opis EN388 4, 1, 2, 1

Rękawice z wysokiej jakości poliestru 100%. Powłoka z gładkiego nitrylu i pianki nitrylowej na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 13.

Rozmiary 07 / 08 09 / 10

x120

77


& 1 2 4 # % 9 Ħ 4 1 & 1 9 + 5 - 7 < # 1 . ' , 1 0 ; / 219Đ1-#0+64;.19#

V E713

Pełne powlekanie nitrylem: • wzmocniona ochrona palców • ochrona przed olejami • wzmocnienia na zgięciach • żywotność

Podwójna powłoka: • warstwa nitrylu trwałego • warstwa nitrylu oddychającego • odporność na ścieranie • zabezpieczenie przed olejami • właściwości oddychające

Nazwa VE713

78

Ref./Kolory VE713 Czarny

Normy

Opis EN388 4, 1, 2, 1

Rękawica z poliamidu 100%. Podwójna powłoka nitrylowa na stronie chwytnej, palcach i do połowy strony grzbietowej. Ścieg 13.

Rozmiary 07 / 08 09 / 10

x240


H I G H

Nazwa

VE715

Ref./Kolory

Normy

VE715GR Czarno-szary

Opis

T E C H

Rozmiary

Rękawica z poliestru 100%. Powłoka nitrylowa na stronie chwytnej, palcach i do połowy grzbietu. Ścieg 13.

07 / 08 09 / 10

x120

Rękawica z poliestru 100%. Powłoka nitrylowa na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 13.

07 / 08 09 / 10

x240

EN388 4, 1, 2, 1

VE712GR

VE712GR Czarno-szary EN388 4, 1, 2, 1

79


EOS D O P R AC O G Ó L N YC H

Nazwa EOS

80

Ref./Kolory VV900JA Żółty

Normy EN388 4, 2, 3, 3

Opis EN1621-2

Strona grzbietowa z poliestru i poliuretanu. Wzmocnienia z PVC. Strona chwytna z poliamidu i poliuretanu z kropkami PVC. Mankiet z neoprenu 8 cm.

Rozmiary 08 / 09 10 / 11

x60


H I G H

T E C H

Elastyczne wzmocnienia dla lepszej ochrony przed uderzeniem oraz Ĺ&#x203A;ciĹ&#x203A;niÄ&#x2122;ciem

Wzmocnienie miÄ&#x2122;dzy kciukiem i palcem wskazujÄ&#x2026;cym oraz na stronie chwytnej

Bardzo wysoka odpornoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na Ĺ&#x203A;cieranie i przeciÄ&#x2122;cie

MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; prania w zimnej wodzie ŝóĹ&#x201A;ty kolor zapewniajÄ&#x2026;cy lepszÄ&#x2026; widocznoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

PodwĂłjna gruboĹ&#x203A;Ä&#x2021; poliamidu i poliuretanu na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci chwytnej z kropkami PVC: zapobieganie poĹ&#x203A;lizgom

Zapinanie na rzep dla idealnego dopasowania Zmniejszenie efektu zmÄ&#x2122;czenia nadgarstka wystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cego przy dĹ&#x201A;ugotrwaĹ&#x201A;ym uĹźytkowaniu

Mankiet o dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;ci 8 cm z neoprenu: bezpieczeĹ&#x201E;stwo i komfort

IdentyďŹ kator Mocowanie do paska

Ochrona Ĺ&#x203A;rĂłdrÄ&#x2122;cza 2J (lub 4,8 kN)

1EJTQPCħTĂ&#x17D;FTĂşE\CRT\GFWFGT\GPKGO\UKÄ&#x2018;ĂŚ,

EKúĞCTQYCF\GMIURCFCLĂŚE[\Y[UQMQħEK EO VÄ&#x2018;WOKGPKGWFGT\GÄ&#x201C;QNWDM0 6GUVQYCPG\IQFPKG\PQTOĂŚGWTQRGLUMĂŚ'0 VGUV Y[MQPCP[PCUVTQPKGIT\DKGVQYGLTĂşMCYKE[ 

81


D O P R AC O G Ó L N YC H

N YS O S

Podszewka o podwójnej grubości: • żel 0,3 • pianka 0,7

Pianka zapewniająca lepszą absorbcję wstrząsów Ochrona przed wibracjami podczas pracy na zewnątrz

Taśma na rzep dla idealnego dopasowania Zmniejszenie efektu zmęczenia nadgarstka występującego przy długotrwałym użytkowaniu

Nazwa NYSOS

Ref./Kolory VV904JA Żółto-czarny

Normy EN388 3, 5, 3, 2

Opis EN ISO 10819

Strona grzbietowa z poliestru i elastanu. Strona chwytna z poliuretanu i poliamidu. Podwójna grubość: żel i pianka. Mankiet z neoprenu.

Rozmiary 10 / 11

x60

BOROK

Zapinanie na rzep dla idealnego dopasowania Zmniejszenie efektu zmęczenia nadgarstka występującego przy długotrwałym użytkowaniu

Wodoodporna strona grzbietowa

Specjalna podszewka 3M Thinsulate™ chroniąca przed zimnem

Nazwa BOROK

82

Ref./Kolory VV903GR Czarno-szary

Normy EN388 2, 2, 1, 1

Opis EN511 1, 1, 1

Strona grzbietowa z poliestru z powłoką poliuretanową. Strona chwytna z poliuretanu i poliestru. Podszewka 3M Thinsulate™. Mankiet z neoprenu.

Rozmiary 07 / 09 / 11

x60


H I G H

T E C H

AT H O S

Zapinanie na rzep dla idealnego dopasowania Zmniejszenie efektu zmęczenia nadgarstka występującego przy długotrwałym użytkowaniu

Elastyczne wzmocnienia dla lepszej ochrony przed uderzeniami

Nazwa ATHOS

Ref./Kolory

Normy

Opis EN388 3, 1, 2, 1

VV902JA Żółto-czarny

Rozmiary

Strona grzbietowa z poliestru i elastanu. Strona chwytna z poliamidu. Wzmocnienie z PVC na stronie grzbietowej dłoni. Mankiet z tkaniny typu mesh.

10 / 11

x60

BOREE

Zapinanie na rzep dla idealnego dopasowania Zmniejszenie efektu zmęczenia nadgarstka występującego przy długotrwałym użytkowaniu

Strona grzbietowa z dostępem powietrza dla lepszej wentylacji dłoni

Nazwa BOREE

Ref./Kolory VV901JA Żółty

Normy

Opis EN388 2, 1, 2, 1

Strona grzbietowa z poliestru i elastanu. Mankiet z neoprenu.

Rozmiary 07 / 09

x60

83


D O P R AC O G Ó L N YC H 1%*410#24<'&<+/0'/

A P O L LO N W I N T E R

Powłoka lateksowa: • odporność na ścieranie, mikrouszkodzenia, przekłucie • wodoodporna powłoka • miękkość, elastyczność • odporność na ketony

Bardzo dobra odporność na zimno

Wkład z akrylu drapanego: • ochrona przed zimnem • akryl drapany: większy komfort i lepsze trzymanie ciepła

Nazwa

APOLLON WINTER

84

Ref./Kolory VV735JA Żółty fluorescencyjny-czarny VV735GR Szaro-czarny

Normy

Opis EN388 1, 2, 3, 2

EN511 0, 1, X

Rękawica z akrylu 100%. Pokryta pianką lateksową na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 10.

Rozmiary

09 / 10

x120


H I G H

T E C H

HERCULE

Pełne powlekanie: • zwiększona ochrona palców przed zimnem i wodą • żywotność

Wkład z akrylu drapanego: • ochrona przed zimnem • akryl drapany: większy komfort i lepsze trzymanie ciepła Wkład z poliamidu: • duża giętkość

Bardzo dobra odporność na zimno

Nazwa

HERCULE

Ref./Kolory

Normy

Opis

EN388 3, 2, 3, 1

VV750 Czarny

EN511 X, 2, X

Wnętrze rękawicy z akrylu 100%, ścieg 7. Strona zewnętrzna z poliamidu 100%, ścieg 13. Powłoka z pianki nitrylowej na stronie chwytnej, palcach i do połowy strony grzbietowej.

Rozmiary

09 / 10

x60

V E74 0

Nazwa VE740

Ref./Kolory VE740 Szary

Normy

Opis EN388 2, 1, 4, 2

Rękawica z poliestru 65% i bawełny 35%. Powłoka lateksowa na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 10.

Rozmiary 09 / 10

x120

85


D O P R AC O G Ó L N YC H 219Đ1-#.#6'-519#

AP O L LO N

Pianka lateksowa: • powłoka bardzo giętka, doskonała wygoda użytkowania • powłoka oddychająca, wysoki komfort, ograniczenie pocenia

Nazwa

APOLLON

86

Ref./Kolory VV733OR Pomarańczowy fluorescencyjny-czarny VV733 Żółty fluorescencyjny-czarny

Normy

Opis EN388 3, 1, 3, 1

Rękawica z wysokiej jakości poliestru fluorescencyjnego 100%. Powłoka z pianki lateksowej na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 13.

Rozmiary 07 / 08 09 / 10

x120


H I G H

T E C H

ARES

RÄ&#x2122;kawice wstÄ&#x2122;pnie uformowane dla wygodniejszego uĹźytkowania i ograniczenia zmÄ&#x2122;czenia dĹ&#x201A;oni

10 cm

MiÄ&#x2122;kki lateks

219Ä?1-#.#6'-519# 1&21401Čç Ĺ&#x2013;ħEKGTCPKGĹ&#x2013;OKMTQRT\GEKĂşEKCĹ&#x2013;RT\GMÄ&#x2018;WEKG ZALETY Ĺ&#x2013;RQYÄ&#x2018;QMCPKGRT\GOCMCNPCĹ&#x2013;IKĂşVMQħèGNCUV[E\PQħè Ĺ&#x2013;QFRQTPQħèPCMGVQP[ Nazwa ARES

Ref./Kolory VV830OR ŝóĹ&#x201A;to-pomaraĹ&#x201E;czowy

Normy

Opis EN388 2, 2, 4, 2

RÄ&#x2122;kawica z baweĹ&#x201A;ny 50% i poliestru 50%. PowĹ&#x201A;oka lateksowa na stronie chwytnej i koĹ&#x201E;cach palcĂłw. Ĺ&#x161;cieg 10.

Rozmiary 07 / 08 / 09 / 10

x120

87


D O P R AC O G Ó L N YC H 219Đ1-#.#6'-519#

Nazwa

VE631

Ref./Kolory

Normy

VE631BL Niebiesko-czarny

Opis

Rozmiary

Rękawica z poliestru 100%. Powlekana pianką lateksową po stronie chwytnej oraz na końcach palców. Ścieg 13.

07 / 08 09 / 10

x120

Rękawica z poliestru 100%. Powłoka lateksowa na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 13.

07 / 08 09 / 10

x120

Rękawica z bawełny 50% i poliestru 50%. Powłoka lateksowa na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 10.

08 / 09 / 10

x120

Rękawica z bawełny 65% i poliestru 35%. Przezroczysta powłoka lateksowa na całej powierzchni dłoni oraz czerwony laminowany lateks na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 10.

10

x120

EN388 1, 1, 3, 1

VE630

VE630GR Szaro-czarny EN388 3, 1, 2, 1

VE730OR

VE799

VE730OR Żółtopomarańczowy

EN388 2, 2, 4, 2

VE79910 Biało-czerwony EN388 3, 1, 3, 1

88


BASEBALL DIAMOND V str. 30

MOONLIGHT str. 240

ARES str. 87

M2PAN str. 163

89


& 1 2 4 # % % + ù Ľ - + % * . #6'-50#9-Đ#&<+'<&Ľ'45',7

VENIZETTE 920

Wkład z bawełnianego dżerseju: • lepsza ochrona mechaniczna i termiczna • większy komfort

Odporność na ciepło kontaktowe 100°C w czasie 15 sek.

Maksymalna odporność na ścieranie Większa giętkość

Nazwa

VENIZETTE 920

Ref./Kolory

VE920BL Niebieski

Normy EN388 4, 1, 2, 1 EN374-3 AKL

Opis EN407 X, 1, X, X, X, X

Rękawica z lateksu na wkładzie z bawełnianego dżerseju. Długość: 30 cm. Grubość: 1,25 mm.

Rozmiary

6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10 - 10/11

x120

L AT5 0

Strona chwytna o szorstkiej strukturze: • bardzo dobry chwyt

Odporność na ciepło kontaktowe 100°C w czasie 15 sek.

Nazwa

LAT50

90

Ref./Kolory

LAT50 Zielony

Normy EN388 3, 1, 2, 1 EN374-3 AKL

Opis EN407 X, 1, X, X, X, X

Rękawica z lateksu na wkładzie z bawełnianego dżerseju. Strona chwytna o szorstkiej strukturze. Długość: 30 cm. Grubość: 1,80 mm.

Rozmiary

7/8 - 8/9 9/10 - 10/11

x120


S Y N T E T Y C Z N E

V E N I FI S H 9 9 0

Struktura bardzo szorstka na stronie chwytnej: • doskonały chwyt przedmiotów bardzo śliskich

Odporność na produkty chemiczne i gorąco

Nazwa

VENIFISH 990

Ref./Kolory

Normy

Opis

EN388 3, 1, 2, 1

VE990OR Pomarańczowy

EN407 X, 1, X, X, X, X

EN374-3 AKL

Rękawica z lateksu na wkładzie z bawełnianego dżerseju. Strona chwytna o szorstkiej strukturze. Długość: 30 cm. Grubość: 1,80 mm.

Rozmiary

7/8 - 8/9 9/10 - 10/11

x120

L A5 0 0

Wkład z bawełnianego dżerseju ze stroną grzbietową z dostępem powietrza: • komfort • lepsze właściwości oddychające Powłoka wysokiej jakości: • dobry chwyt

Nazwa LA500

Ref./Kolory LA500 Biało-zielony

Normy

Opis EN388 2, 1, 2, 1

Rękawica z lateksu o szorstkiej strukturze na wkładzie z bawełnianego dżerseju. W nadgarstku ściągacz dziany. Strona grzbietowa z dostępem powietrza.

Rozmiary 07 / 08 09 / 10

x120

91


& 1 2 4 # % % + ù Ľ - + % * 0+64;.0#9-Đ#&<+'<&Ľ'45',7

N I170

Nitryl na wkładzie z dżerseju: • mała wrażliwość na gorąco • doskonałe właściwości w środowisku zaolejonym i tłustym

Wkład z bawełnianego dżerseju ze stroną grzbietową z dostępem powietrza: • komfort • lepsze właściwości oddychające

Mankiet ochronny 6 cm: • ochrona odzieży • ułatwione zakładanie i ściąganie rękawicy

Nazwa NI170

Ref./Kolory

Normy

Opis EN388 4, 2, 1, 1

NI170 Biało-niebieski

Rozmiary

Rękawica z nitrylu na wkładzie z bawełnianego dżerseju. Mankiet z drelichu 6 cm. Strona grzbietowa z dostępem powietrza.

10

x120

N I175

Nitryl na wkładzie z dżerseju: • mała wrażliwość na gorąco • doskonałe właściwości w środowisku zaolejonym i tłustym

Mankiet ochronny 6 cm: • ochrona odzieży • ułatwione zakładanie i ściąganie rękawicy

Dłoń całkowicie powlekana: • ochrona strony grzbietowej dłoni

Nazwa NI175

92

Ref./Kolory NI175 Niebieski

Normy

Opis EN388 4, 2, 1, 1

Rękawica z nitrylu na wkładzie z bawełnianego dżerseju. Mankiet z drelichu 6 cm. Rękawica całkowicie powlekana.

Rozmiary 09 / 10 / 11

x120


S Y N T E T Y C Z N E

N I15 0

Nitryl na wkładzie z dżerseju: • mała wrażliwość na gorąco • doskonałe właściwości w środowisku zaolejonym i tłustym

Wkład z bawełnianego dżerseju ze stroną grzbietową z dostępem powietrza: • komfort • lepsze właściwości oddychające

Nazwa NI150

Ref./Kolory

Normy

Opis EN388 4, 2, 1, 1

NI150 Biało-niebieski

Rozmiary

Rękawica z nitrylu na wkładzie z bawełnianego dżerseju. W nadgarstku ściągacz. Strona grzbietowa z dostępem powietrza.

07 / 08 09 / 10

x120

N I15 5

Nitryl na wkładzie z dżerseju: • mała wrażliwość na gorąco • doskonałe właściwości w środowisku zaolejonym i tłustym

Dłoń całkowicie powlekana: • ochrona strony grzbietowej dłoni

Nazwa NI155

Ref./Kolory NI155 Niebieski

Normy

Opis EN388 4, 2, 1, 1

Rękawica z nitrylu na wkładzie z bawełnianego dżerseju. W nadgarstku ściągacz. Rękawica całkowicie powlekana.

Rozmiary 10

x120

93


& 1 2 4 # % 9 ; / # ) # , ä % ; % * 1 & 2 1 4 0 1 Ħ % + % * ' / + % < 0 ' , 28%0#9-Đ#&<+'<&Ľ'45',7

PVCC 6 0 0

PVC: • dobra odporność na ścieranie • tworzywo bardzo odporne na oleje, produkty chemiczne oraz pochodne ropy naftowej

Całkowita ochrona ramienia

60 cm

Nazwa

PVCC600

Ref./Kolory

Normy EN388 4, 1, 2, 1

PVCC600 Czerwony

EN374-2

Opis

EN374-3 AKL

Rękawica chemiczna z PVC. Wkład z bawełnianego dżerseju. Długość: 60 cm. Grubość: 1,30 mm.

Rozmiary

10

x60

PVCC 4 0 0

PVC: • dobra odporność na ścieranie • tworzywo bardzo odporne na oleje, produkty chemiczne oraz pochodne ropy naftowej

Długość 40 cm: • ochrona przedramienia

40 cm

Nazwa

PVCC400

94

Ref./Kolory

PVCC400 Czerwony

Normy EN388 4, 1, 2, 1 EN374-2

Opis

EN374-3 AKL

Rękawica chemiczna z PVC. Wkład z bawełnianego dżerseju. Długość: 40 cm. Grubość: 1,30 mm.

Rozmiary

10

x120


S Y N T E T Y C Z N E

PVCC 3 5 0

PVC: • dobra odporność na ścieranie • tworzywo bardzo odporne na oleje, produkty chemiczne oraz pochodne ropy naftowej

35 cm

Nazwa

PVCC350

Ref./Kolory

Normy EN388 4, 1, 2, 1

PVCC350 Czerwony

EN374-2

Opis

EN374-3 AKL

Rękawica chemiczna z PVC. Wkład z bawełnianego dżerseju. Długość: 35 cm. Grubość: 1,30 mm.

Rozmiary

10

x120

PVCC 270

PVC: • dobra odporność na ścieranie • tworzywo bardzo odporne na oleje, produkty chemiczne oraz pochodne ropy naftowej

27 cm

Nazwa

PVCC270

Ref./Kolory

PVCC270 Czerwony

Normy EN388 4, 1, 2, 1 EN374-2

Opis

EN374-3 AKL

Rękawica chemiczna z PVC. Wkład z bawełnianego dżerseju. Długość: 27 cm. Grubość: 1,30 mm.

Rozmiary

10

x120

95


& 1 2 4 # % % + ù Ľ - + % * 28%0#9-Đ#&<+'<&Ľ'45',7

V E76 0

Podszewka z akrylu: • ochrona przed zimnem

Nazwa VE760

Ref./Kolory VE760OR Pomarańczowy

Normy EN388 4, 2, 2, 1

Opis EN511 1, 2, 1

Rękawica z PVC na wkładzie z bawełnianego dżerseju. Podszewka z akrylu. Długość: 30 cm.

Rozmiary 10

x60

8 ' 

Struktura granitowana, antypoślizgowa

Dobra odporność na ścieranie

Nazwa

VE780

96

Ref./Kolory

VE780BL Niebieski

Normy EN388 4, 1, 2, 1 EN374-2

Opis

EN374-3

Rękawica z PVC na wkładzie z bawełnianego dżerseju. Strona chwytna o szorstkiej strukturze. Długość: 30 cm.

Rozmiary

08 / 09 / 10

x120


S Y N T E T Y C Z N E

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

Rozmiary

2 8 % 0 # 9 - Đ # & < + ' < & Ľ ' 4 5 ' , 7

PVC7335

PVC7335 Czerwony

Rękawica z PVC na wkładzie z bawełnianego dżerseju. Długość: 35 cm. Grubość: 0,90 mm.

10

x120

Rękawica z PVC na wkładzie z bawełnianego dżerseju. Długość: 27 cm. Grubość: 0,90 mm.

10

x120

Rękawica z PVC na wkładzie z bawełnianego dżerseju. Strona grzbietowa z dostępem powietrza.

07 / 08 / 09

x120

Rękawica z lekkiego nitrylu na wkładzie z bawełnianego dżerseju. W nadgarstku ściągacz. Strona grzbietowa z dostępem powietrza.

07 / 08 09 / 10 / 11

x120

Rękawica z lateksu o delikatnie szorstkiej strukturze, na wkładzie bawełnianym. W nadgarstku ściągacz.

10

x120

EN388 4, 1, 1, 1 EN374-3 EN374-2

PVC7327

PVC7327 Czerwony EN388 4, 1, 1, 1 EN374-3 EN374-2

DA109

DA109 Biało-czerwony EN388 3, 1, 2, 1

0 + 6 4 ; . 0 # 9 - Đ # & < + ' < & Ľ ' 4 5 ' , 7

NI015

NI015 Biało-żółty EN388 4, 1, 1, 1

. # 6 ' - 5 0 # 9 - Đ # & < + ' < & Ľ ' 4 5 ' , 7

LA110

LA110 Biało-żółty EN388 2, 1, 2, 1

97


& 1 2 4 # % 9 ; / # ) # , ä % ; % * 1 & 2 1 4 0 1 ÄŚ % + % * ' / + % < 0 ' , 0'124'0$'<9-Ä?#&7

N EO C O LO R 5 3 0

PoĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie neoprenu i lateksu: â&#x20AC;˘ wiÄ&#x2122;ksza giÄ&#x2122;tkoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

WnÄ&#x2122;trze ďŹ&#x201A;okowane: â&#x20AC;˘ pochĹ&#x201A;anianie potu â&#x20AC;˘ komfort

Nazwa NEOCOLOR 530

Ref./Kolory VE530BM Czarny

Normy EN388 3, 1, 1, 0

Opis EN374-3 ABK

RÄ&#x2122;kawica z neoprenu Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czonego z lateksem, ďŹ&#x201A;okowana baweĹ&#x201A;nÄ&#x2026;. DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021;: 30 cm. GruboĹ&#x203A;Ä&#x2021;: 0,70 mm.

Rozmiary 6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10 - 10/11

x120

TO U T R AVO 510

WnÄ&#x2122;trze ďŹ&#x201A;okowane: â&#x20AC;˘ pochĹ&#x201A;anianie potu â&#x20AC;˘ komfort

RÄ&#x2122;kawica o dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;ci 38 cm: â&#x20AC;˘ peĹ&#x201A;na ochrona przedramienia

Nazwa TOUTRAVO 510

98

Ref./Kolory VE510NO Czarny

Normy EN388 4, 1, 1, 0

Opis EN374-3 ABIJ

RÄ&#x2122;kawica z neoprenu ďŹ&#x201A;okowana baweĹ&#x201A;nÄ&#x2026;. DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021;: 38 cm. GruboĹ&#x203A;Ä&#x2021;: 0,75 mm.

Rozmiary 6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10 - 10/11

x120


S Y N T E T Y C Z N E

TO U T R AVO 5 0 9

WnÄ&#x2122;trze ďŹ&#x201A;okowane: â&#x20AC;˘ pochĹ&#x201A;anianie potu â&#x20AC;˘ komfort

0'124'0$'<9-Ä?#&7 1&21401Čç Ĺ&#x2013;ħEKGTCPKG ZALETY Ĺ&#x2013;U\E\GNPQħèPCRQYKGVT\GKYQFĂş Ĺ&#x2013;PKGRT\GRWU\E\CNPQħèFNCCNMQJQNKKFGVGTIGPVĂ&#x17D;Y Ĺ&#x2013;FQDTCQFRQTPQħèPCY[UQMKGVGORGTCVWT[ Ĺ&#x2013;FQUMQPCÄ&#x2018;CQEJTQPCRT\GFħTQFMCOKEJGOKE\P[OK VÄ&#x2018;WU\E\COKKYĂşINQYQFQTCOK Nazwa TOUTRAVO 509

Ref./Kolory VE509NO Czarny

Normy EN388 4, 1, 1, 0

Opis EN374-3 ABIJ

Rozmiary

RÄ&#x2122;kawica z neoprenu ďŹ&#x201A;okowana baweĹ&#x201A;nÄ&#x2026;. DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021;: 30 cm. 6/7 - 7/8 - 8/9 GruboĹ&#x203A;Ä&#x2021;: 0,75 mm. - 9/10 - 10/11

x120

99


& 1 2 4 # % 9 2 4 < ' / ; ÄŚ . ' 0+64;.$'<9-Ä?#&7

0 +6 4 ' :  

Struktura z urzeĹşbieniem na stronie chwytnej i palcach: â&#x20AC;˘ antypoĹ&#x203A;lizgowoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

WnÄ&#x2122;trze ďŹ&#x201A;okowane: â&#x20AC;˘ pochĹ&#x201A;anianie potu â&#x20AC;˘ komfort

Brak silikonu: â&#x20AC;˘ Do specyďŹ cznych zastosowaĹ&#x201E;

Nazwa

NITREX 802

Ref./Kolory

VE802VE Zielony

Normy EN388 4, 1, 0, 1 EN374-3 AJKL

Opis

Rozmiary

EN374-2 RÄ&#x2122;kawica z nitrylu ďŹ&#x201A;okowana baweĹ&#x201A;nÄ&#x2026;. DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021;: 33 cm. GruboĹ&#x203A;Ä&#x2021;: 0,40 mm.

06 / 07 / 08 09 / 10

x120

0 +6 4 ' :  

Nitryl ďŹ&#x201A;okowany baweĹ&#x201A;nÄ&#x2026; zapewnia: â&#x20AC;˘ odpornoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na Ĺ&#x203A;cieranie â&#x20AC;˘ szczelnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na powietrze i wodÄ&#x2122; â&#x20AC;˘ maĹ&#x201A;a wraĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; na gorÄ&#x2026;co â&#x20AC;˘ brak ryzyka wystÄ&#x2026;pienia alergii

RÄ&#x2122;kawica o dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;ci 46 cm: â&#x20AC;˘ peĹ&#x201A;na ochrona przedramienia

Nazwa

NITREX 846

100

Ref./Kolory

VE846VE Zielony

Normy EN388 4, 1, 0, 1 EN374-3 AJK

Opis

Rozmiary

RÄ&#x2122;kawica z cienkiego nitrylu. WnÄ&#x2122;trze gĹ&#x201A;adkie chlorowane. DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021;: 46 cm. GruboĹ&#x203A;Ä&#x2021;: 0,55 mm.

8/9 - 9/10 10/11

x36


S Y N T E T Y C Z N E

0 +6 4 ' :  

Wnętrze chlorowane: • łatwość zakładania

Kolor niebieski: • odpowiednia do przemysłu spożywczego

Nazwa

NITREX 830

Ref./Kolory

VE830BL Niebieski

Normy

Opis

EN388 2, 0, 0, 1

Rękawica z cienkiego nitrylu. Wnętrze gładkie chlorowane. Długość: 33 cm. Grubość: 0,20 mm.

EN374-3 AJKL

Rozmiary

7/8 - 8/9 9/10 - 10/11

x120

0 +6 4 ' :  

Struktura z urzeźbieniem na stronie chwytnej i palcach: • antypoślizgowość

Wnętrze flokowane: • pochłanianie potu • komfort

Brak silikonu: • Do specyficznych zastosowań

Nazwa

NITREX 801

Ref./Kolory

VE801VE Zielony

Normy EN388 2, 1, 3, 1

Opis

EN374-3 KLJ

Rękawica z nitrylu flokowana bawełną. Długość: 33 cm. Grubość: 0,40 mm.

Rozmiary

7 / 8 / 9 / 10 / 11

x120

101


& 1 2 4 # % 9 2 4 < ' / ; ÄŚ . ' . #6'-5$'<9-Ä?#&7

L A6 0 0

Bardzo gruba i dĹ&#x201A;uga: â&#x20AC;˘ wzmocniona ochrona ramienia

Nazwa LA600

Ref./Kolory LA600 Czarny

Normy EN388 4, 0, 1, 1

Opis EN374-3 AKL

RÄ&#x2122;kawica ze wzmocnionego lateksu, wewnÄ&#x2026;trz i na zewnÄ&#x2026;trz gĹ&#x201A;adka. DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021;: 60 cm. GruboĹ&#x203A;Ä&#x2021;: 1,15 mm.

Rozmiary 10 / 11

x36

VENIPRO 450

Bardzo gruba: â&#x20AC;˘ doskonaĹ&#x201A;a odpornoĹ&#x203A;Ä&#x2021; mechaniczna

Nazwa

VENIPRO 450

102

Ref./Kolory

VE450OR PomaraĹ&#x201E;czowy

Normy EN388 3, 1, 2, 1 EN374-2

EN374-3 ABK

Opis

Rozmiary

RÄ&#x2122;kawica z grubego lateksu, ďŹ&#x201A;okowana baweĹ&#x201A;nÄ&#x2026;. DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021;: 30 cm. GruboĹ&#x203A;Ä&#x2021;: 1 mm.

8/9 - 9/10 10/11

x120


S Y N T E T Y C Z N E

ALPHA 9 0 5

Lateks bez wkładu: • odporność na ścieranie i rozdarcie • szczelność na powietrze i wodę • miękkość, elastyczność i dobre czucie w palcach

Wnętrze chlorowane: • łatwość zakładania rękawicy • redukcja ryzyka wystąpienia alergii

Nazwa ALPHA 905

Ref./Kolory VE905NA Kolor naturalny

Normy EN388 1, 0, 1, 1

Opis EN374-3 ABK

Rozmiary

Rękawica z lateksu. Wnętrze gładkie chlorowane. Długość: 30 cm. Grubość: 0,45 mm.

V E4 4 0

6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10

x144

V E4 6 0 Długi mankiet ściągany na końcu: • idealna do mycia naczyń

Wnętrze flokowane: • pochłanianie potu • komfort

Struktura szorstka: • lepszy chwyt przedmiotów

Nazwa

Ref./Kolory

VE440

VE440BL Niebieski

VE460

VE460RS Różowy

Normy EN388 1, 0, 2, 0

Opis EN374-3 ABK

Rękawica z lateksu flokowana bawełną. Długość: 32 cm. Grubość: 0,55 mm. Rękawica z lateksu, wnętrze gładkie. Długość: 53 cm. Grubość: 0,80 mm.

Rozmiary 6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10

x144

7

x12

103


& 1 2 4 #% 9 2 4 < ' / ;ÄŚ . ' .#6'-5$'<9-Ä?#&7

Nazwa

ZEPHIR 210

Ref./Kolory

Normy

VE210RO Róşowy EN388 1, 0, 1, 0

Opis

Rozmiary

RÄ&#x2122;kawica z lateksu, ďŹ&#x201A;okowana baweĹ&#x201A;nÄ&#x2026;. DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021;: 30 cm. GruboĹ&#x203A;Ä&#x2021;: 0,38 mm.

6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10

x144

RÄ&#x2122;kawica z lateksu ďŹ&#x201A;okowana baweĹ&#x201A;nÄ&#x2026;. DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021;: 30 cm. GruboĹ&#x203A;Ä&#x2021;: 0,38 mm.

6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10

x144

RÄ&#x2122;kawica z lateksu ďŹ&#x201A;okowana baweĹ&#x201A;nÄ&#x2026;, podwĂłjnie zamaczana. DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021;: 30 cm. GruboĹ&#x203A;Ä&#x2021;: 0,60 mm.

6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10

x144

EN374-3

PICAFLOR 240

VE240JA ŝóĹ&#x201A;ty EN388 1, 0, 1, 0 EN374-3

DUOCOLOR 330

VE330BJ Niebiesko-şóĹ&#x201A;ty EN388 1, 0, 1, 0 EN374-3 ABK

104


GALERAS str. 22

M6200 str. 54

M5COM str. 158

NITREX 802 str. 100

105


, ' & 0 1 4 # < 1 9 ' ) 1 7 Ľ ; 6 - 7 . #6'-5

/ #0 7 6 ' :  

Grubość: 0,25 mm

Rozróżnienie na dłoń prawą/lewą

30 cm

Lateks: • szczelność na powietrze i wodę • giętkość, elastyczność i czucie w palcach • ochrona przed odpryskami środków chemicznych o niskim stężeniu

Nazwa MANUTEX 1382

106

Ref./Kolory V1382 Kolor naturalny

Normy EN374-3

EN374-2

Opis

Rozmiary

Rękawica lateksowa lekko pudrowana. AQL 1,5. Długość: 30 cm. Grubość: 0,25 mm. Opakowanie 100 par rękawic jednorazowych.

6/7 - 7/8 8/9 - 9/10

x3


S Y N T E T Y C Z N E

V E N ITAC T Y L 14 0 0 B10 0

Nitryl: • szczelność na powietrze i wodę • giętkość, elastyczność i czucie w palcach • brak ryzyka wystąpienia alergii • niska ochrona przed produktami chemicznymi (kontakt okazjonalny)

Kolor niebieski: • łatwa do odnalezienia na stanowisku pracy

Rękawica niepudrowana: • ochrona manipulowanych przedmiotów

Nazwa

Ref./Kolory

Normy EN374-2

VENITACTYL 1400B100

V1400B100 Niebieski

EN374-3

Opis

Rozmiary

Rękawica z nitrylu, niepudrowana. Przystosowana do kontaktu z żywnością. AQL 1,5. Opakowanie 100 rękawic jednorazowych.

6/7 - 7/8 8/9 - 9/10

x10

V E N ITAC T Y L 14 0 0 PB10 0

Nitryl: • szczelność na powietrze i wodę • giętkość, elastyczność i czucie w palcach • brak ryzyka wystąpienia alergii • niska ochrona przed produktami chemicznymi (kontakt okazjonalny)

Kolor niebieski: • łatwa do odnalezienia na stanowisku pracy

Rękawica pudrowana: • łatwość zakładania

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

Rozmiary

Rękawica z nitrylu, pudrowana. Przystosowana do kontaktu z żywnością. AQL 1,5. Opakowanie 100 rękawic jednorazowych.

6/7 - 7/8 8/9 - 9/10

EN374-2 VENITACTYL 1400PB100

V1400PB100 Niebieski

EN374-3

x10

107


, ' & 0 1 4 # < 1 9 ' ) 1 7 Ľ ; 6 - 7 . #6'-5

V E N I C L E A N 13 4 0

Lateks: • szczelność na powietrze i wodę • giętkość, elastyczność i czucie w palcach • ochrona przed odpryskami środków chemicznych o niskim stężeniu

Rękawica niepudrowana: • ochrona manipulowanych przedmiotów

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

Rozmiary

EN374-3 VENICLEAN 1340

V1340 Kolor naturalny

EN374-2

Rękawica z lateksu chlorowana, niepudrowana. Przystosowana do kontaktu z żywnością. AQL 1,5. Opakowanie 100 rękawic jednorazowych.

6/7 - 7/8 - 8/9

x10

V E N ITAC T Y L 1310

Lateks: • szczelność na powietrze i wodę • giętkość, elastyczność i czucie w palcach • ochrona przed odpryskami środków chemicznych o niskim stężeniu

Rękawica pudrowana: • łatwość zakładania

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

Rozmiary

EN374-3 VENITACTYL 1310

108

V1310 Kolor naturalny

EN374-2

Rękawica z lateksu, pudrowana. Przystosowana do kontaktu z żywnością. AQL 1,5. Opakowanie 100 rękawic jednorazowych.

6/7 - 7/8 - 8/9

x10


S Y N T E T Y C Z N E

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

Rozmiary

9 + 0 ; .

VENITACTYL 1350

VENITACTYL 1371

6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10

x10

EN374-3

Rękawica z winylu, pudrowana. Przystosowana do kontaktu z żywnością. AQL 2,5. Opakowanie 100 rękawic jednorazowych.

6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10

x10

EN374-3

Rękawica z winylu, pudrowana. Przystosowana do kontaktu z żywnością. AQL 1,5. Opakowanie 100 rękawic jednorazowych.

9/10 - 10/11

x80

V1350 Niebieski

V1371 Kolor naturalny

EN374-2

2 1 . + ' 6 ; . ' 0

VENITACTYL 1390

V1390 Przeźroczysty

Rękawica z polietylenu. Opakowanie 100 rękawic jednorazowych.

109


& 1 2 4 # % 9 Ħ 4 1 & 1 9 + 5 - 7 9 + . ) 1 6 0 ; / 5-¦4#.+%19#$;&.ù%#

B U C H 52 0V

Pianka poliestrowa: • bardzo dobra odporność na rozdzieranie i przekłucie • rękawica przeznaczona szczególnie do prac w ogrodzie

Skóra wodoodporna

Nazwa BUCH520V

Ref./Kolory

Normy

Opis EN388 3, 1, 2, 4

BUCH520V Zielono-niebieski

Rozmiary

Rękawica z pełnej skóry licowej bydlęcej, wodoodporna. Pianka poliestrowa na stronie chwytnej, kciuku i śródręczu. Szyta nićmi Kevlar® Technology.

08 / 09 10 / 11

x36

FB H 6 0

Skóra wodoodporna

Nazwa FBH60

110

Ref./Kolory FBH60 Żółty

Normy

Opis EN388 2, 1, 2, 2

Rękawica z pełnej skóry licowej bydlęcej, wodoodporna. Krój amerykański.

Rozmiary 08 / 09 10 / 11

x120


S K Ó R Z A N E

FI B K V0 2

Podszewka Kevlar®: • lepsza odporność na przecięcie, rozdzieranie i przekłucie

Specjalna obróbka nadająca wodoodporność: • odporność na przenikanie wody • zwiększona odporność na ścieranie • większy komfort i giętkość

Nazwa FIBKV02

Ref./Kolory

Normy

Opis EN388 4, 3, 4, 3

FIBKV02 Kolor wielbłądzi

Rozmiary

Rękawica z pełnej skóry licowej bydlęcej, wodoodporna. Strona chwytna z pełnej skóry licowej bydlęcej odwróconej. Podszewka dziana z włókna Kevlar® Technology 100%. 2 nitki. Ścieg 10.

FB149

08 / 09 / 10

x60

FI B 49 Strona chwytna ze skóry licowej odwróconej: • duża giętkość • lepsza odporność na ścieranie

Wysoka jakość

Obróbka na wodoodporność zastosowana na odwróconą skórę licową jest dziesięć razy bardziej skuteczna niż na skórę licową Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

Rozmiary

FB149

FB149 Beżowy

EN388 2, 1, 2, 2

Rękawica z pełnej skóry licowej bydlęcej. Skóra wysokiej jakości. Krój amerykański.

08 / 09 / 10

FIB49

FIB49 Kolor wielbłądzi

EN388 4, 1, 2, 2

Rękawica z pełnej skóry licowej bydlęcej, wodoodporna. Strona chwytna ze skóry licowej bydlęcej odwróconej.

09 / 10

x120

111


D O P R AC O G Ó L N YC H 5-¦4#.+%19#$;&.ù%#

C B HV2

Ochrona tętnicy

Skóra wodoodporna

Nazwa CBHV2

Ref./Kolory

Normy

Opis EN388 3, 1, 2, 1

CBHV2 Kolor wielbłądzi

Rozmiary

Rękawica z pełnej skóry licowej bydlęcej, wodoodporna. Krój amerykański. W nadgarstku ściągacz i ochrona tętnicy.

FC12 9

08 / 09 10 / 11

x36

G FA 4 0 2

Skóra jagnięca: • giętkość i wygoda użytkowania

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

FC129

FC129 Szary

EN388 2, 1, 2, 1

Rękawica z pełnej skóry licowej bydlęcej na stronie chwytnej. Strona grzbietowa z dwoiny bydlęcej. Krój amerykański.

GFA402

GFA402 Szary

EN388 2, 1, 1, 1

Rękawica z pełnej skóry licowej jagnięcej. Krój amerykański.

112

Rozmiary 08 / 09 10 / 11 x120 07 / 08 09 / 10 / 11


S K Ó R Z A N E

51FE D F

G FB L E

Skóra kozia: • giętkość i wygoda użytkowania

Ochrona tętnicy Nazwa

Ref./Kolory

Ochrona tętnicy

Normy

Opis

51FEDF

51FEDF Kolor naturalny

EN388 2, 1, 1, 1

GFBLE

GFBLE Szary

EN388 3, 1, 2, 2

Rozmiary

Rękawica z pełnej skóry licowej koziej. Krój amerykański. W nadgarstku ściągacz i ochrona tętnicy.

08 / 09 / 10

Rękawica z pełnej skóry licowej bydlęcej. Krój amerykański. W nadgarstku ściągacz i ochrona tętnicy.

07 / 08 09 / 10 / 11

x120

52 FE D FP

5 0 M AC Skóra poddana specyficznej obróbce: • zwiększenie giętkości

Bawełniana dzianina ażurowa: • ochrona strony chwytnej przed urazami Lepsza ergonomia Skóra jagnięca: • giętkość, wygoda użytkowania

Ochrona tętnicy Nazwa

Ref./Kolory

52FEDFP

52FEDFP Kolor naturalny

50MAC

50MAC Szary

Normy

Opis EN388 2, 1, 2, 2

Rękawica z pełnej skóry licowej bydlęcej poddana specyficznemu procesowi garbowania. Naszycie na stronie chwytnej i palcu wskazującym. W nadgarstku ściągacz i ochrona tętnicy. Rękawica z pełnej skóry licowej jagnięcej. Wzmocnienie na stronie chwytnej. Strona grzbietowa z bawełnianej dzianiny ażurowej.

Rozmiary 08 / 09 10 / 11

x120

07 / 08 09 / 10 / 11

113


D O P R AC O G Ă&#x201C; L N YC H 5-ÂŚ4#.+%19#$;&.Ăš%#

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

Rozmiary

5 - ÂŚ 4 # . + % 1 9 # $ ; & . Ăš % #

FBN49

FBN49 Szary

RÄ&#x2122;kawica z peĹ&#x201A;nej skĂłry licowej bydlÄ&#x2122;cej. KrĂłj amerykaĹ&#x201E;ski.

07 / 08 09 / 10 / 11

x120

RÄ&#x2122;kawica z peĹ&#x201A;nej skĂłry licowej bydlÄ&#x2122;cej. KrĂłj amerykaĹ&#x201E;ski.

08 / 09 / 10

x120

07 / 08 09 / 10 / 11

x120

EN388 3, 1, 2, 2

FBJA49

FBJA49 ŝóĹ&#x201A;ty EN388 2, 1, 2, 1

5 --ÂŚ ÂŚ4 #4 # - 1 < -+ #1 < ) + 4 #< $ + ' 6) <4 & < 4$ ' +. +' %6 * 7 < & 4 ' . + % * 7

CT402

CT402BL Szaro-granatowy EN388 2, 1, 1, 1

114

RÄ&#x2122;kawica z peĹ&#x201A;nej skĂłry licowej koziej na stronie chwytnej. Strona grzbietowa z drelichu baweĹ&#x201A;nianego. KrĂłj amerykaĹ&#x201E;ski.


S K Ó R Z A N E

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

Rozmiary

5 - ¦ 4 # . + % 1 9 # Ħ 9 + Ē 5 - #

FP159

FP159 Kolor wielbłądzi

Rękawica z pełnej skóry licowej świńskiej. Krój amerykański.

09 / 10

x120

Rękawica z pełnej skóry licowej bydlęcej na stronie chwytnej. Naszycie na palcu wskazującym. Strona grzbietowa z dwoiny bydlęcej. Krój amerykański.

08 / 09 10 / 11

x120

Rękawica w całości z dwoiny bydlęcej. Naszycie na palcu wskazującym. Szwy na palcach wzmocnione. Gumka ściągająca na stronie grzbietowej. Krój amerykański.

10

x120

EN388 2, 1, 1, 1

& 9 1 + 0 # $ ; & . ù % #

FCN29

FCN29 Szary EN388 2, 1, 2, 1

TC149

TC149 Szary EN388 3, 1, 3, 2

115


& 1 2 4 # % 1 ) ¦ . 0 ; % * 9 % * Đ 1 & 0 ; % * 9 # 4 7 0 - # % * 5-¦4#$;&.ù%#

FB F5 0

3M Thinsulate™: • odporność na wilgoć i zimno • możliwość prania

Zaczep do złączenia pary rękawic

Nazwa FBF50

Ref./Kolory FBF50 Beżowy

Normy EN388 2, 1, 2, 2

Opis EN511 1, 2, X

FB F49

Nazwa FBF49

DCTHI

116

Rozmiary

Rękawica z pełnej skóry licowej bydlęcej podszyta 3M Thinsulate™. Zaczep umożliwiający złączenie pary rękawic. Krój amerykański.

09 / 10

x60

DCTHI

Ref./Kolory

Normy

FBF49 Beżowy

EN388 2, 2, 2, 2

DCTHI Brązowo-czerwony

EN388 3, 2, 3, 3

Opis

EN511 1, 2, X

Rękawica z pełnej skóry licowej bydlęcej, ocieplana akrylem. Krój amerykański. Rękawica z dwoiny bydlęcej podszyta 3M Thinsulate™. Strona grzbietowa z drelichu ze wzmocnieniami ze skóry. Mankiet z drelichu.

Rozmiary 09 / 10 x60 10


S K Ó R Z A N E

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

Rozmiary

5 - ¦ 4 # . + % 1 9 # $ ; & . ù % #

FBF15

FBF15 Żółty EN388 2, 2, 2, 3 EN511 1, 3, X

Rękawica z pełnej skóry licowej bydlęcej ocieplana akrylem. W nadgarstku gumka po stronie chwytnej i wkład akrylowy wywinięty na mankiet. Zaczep umożliwiający złączenie pary rękawic. Krój amerykański.

08 / 10 / 11

x60

Rękawica z dwoiny bydlęcej podszyta flanelą. Strona grzbietowa z drelichu ze wzmocnieniami ze skóry. Mankiet elastyczny z dzianiny.

10

x120

Rękawica z pełnej skóry licowej bydlęcej meblowej ocieplana akrylem. Strona grzbietowa z drelichu ze wzmocnieniami ze skóry. Mankiet z drelichu.

10

x60

5 - ¦ 4 # $ ; & . ù % #

DF132

DF132 Brązowo-żółty EN388 3, 1, 3, 2 EN511 1, 2, 0

5 - ¦ 4 # . + % 1 9 # $ ; & . ù % # / ' $ . 1 9 #

DRF605

DRF605 Rożne kolory EN388 3, 1, 2, 2 EN511 1, 2, X

117


D O P R AC O G Ó L N YC H &1-'4$;&.ù%#&4'.+%*

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

Rozmiary

& 1 - ' 4 $ ; & . ù % #  & 4 ' . + % *

DS202RP

DS302R

BLACK

118

DS202RP Szaro-niebieski

Rękawica z dwoiny bydlęcej podszyta drelichem bawełnianym. Wzmocnienie strony chwytnej, kciuka i palca wskazującego. Strona grzbietowa z drelichu ze wzmocnieniami ze skóry. Mankiet ze wzmocnionego drelichu.

10

x120

10

x120

EN388 2, 1, 4, 3

Rękawica z dwoiny bydlęcej. Wzmocnienie strony chwytnej skórą licową. Strona grzbietowa z drelichu ze wzmocnieniami ze skóry. Mankiet ze wzmocnionego drelichu.

10

x120

EN388 3, 1, 3, 2

Rękawica z dwoiny bydlęcej. Strona chwytna podszyta bawełną molton. Strona grzbietowa z drelichu ze wzmocnieniami ze skóry. Mankiet ze wzmocnionego drelichu.

EN388 4, 2, 2, 3

DS302R Ciemnożółty

BLACK Czarno-żółty


S K Ó R Z A N E

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

Rozmiary

5 - ¦ 4 # . + % 1 9 # $ ; & . ù % #  & 4 ' . + % *

GDB505

GDB505 Szaro-biały EN388 2, 1, 2, 2

Rękawica z pełnej skóry licowej bydlęcej wysokiej jakości. Strona chwytna podszyta bawełną molton. Strona grzbietowa z drelichu ze wzmocnieniami ze skóry. Mankiet ze wzmocnionego drelichu.

10

x120

Rękawica z pełnej skóry licowej bydlęcej meblowej. Strona grzbietowa z drelichu ze wzmocnieniami ze skóry. Mankiet ze wzmocnionego drelichu.

10

x120

Rękawica z pełnej skóry licowej świńskiej podszyta tkaniną. Strona grzbietowa z drelichu ze wzmocnieniami ze skóry. Mankiet ze wzmocnionego drelichu.

10

x120

Rękawica z dwoiny bydlęcej. Strona grzbietowa z drelichu ze wzmocnieniami ze skóry. Mankiet ze wzmocnionego drelichu.

10

x120

5 - ¦ 4 # . + % 1 9 # / ' $ . 1 9 #  & 4 ' . + % *

DR605

DR605 Rożne kolory EN388 3, 1, 1, 2

5 - ¦ 4 # . + % 1 9 # Ħ 9 + Ē 5 - #  & 4 ' . + % *

DP302

DP302 Beżowy EN388 3, 1, 1, 1

& 9 1 + 0 # $ ; & . ù % #  & 4 ' . + % *

DC103

DC103 Beżowy EN388 3, 1, 2, 2

119


D O P R A C S PA W A L N I C Z Y C H 5-¦4#-1<+#,#)0+ù%#$;&.ù%#

T I G15 K

TC716 Skóra kozia: • giętkość i wygoda użytkowania • dobra odporność mechaniczna

TC716

Ref./Kolory

Normy EN388 2, 1, 2, 1

TIG15K Szary

EN12477 TYP B EN388 2, 1, 4, 2

TC716 Szary

EN12477 TYP A

15 cm

15 cm

Rękawice spawalnicze i odporne na wysokie temperatury: • bardzo dobra odporność mechaniczna • odporność na płomienie, wysokie temperatury oraz duże rozpryski stopionego metalu

Nazwa

TIG15K

Mankiet z dwoiny, odporny na wysokie temperatury, 15 cm: • ochrona przedramienia

Opis

Rozmiary

EN407 4, 1, X, X, 4, X

Rękawica z pełnej skóry licowej koziej. Mankiet z dwoiny bydlęcej 15 cm. Szyta nićmi Kevlar® Technology. Krój amerykański. Długość: 35 cm.

08 / 09 / 10

x36

EN407 4, 1, 3, X, 4, X

Rękawica z wysokiej jakości dwoiny bydlęcej. Mankiet 15 cm. Krój amerykański. Długość: 35 cm.

09 / 10 / 11

x120

G FA115K

FC115

Skóra jagnięca: • giętkość i wygoda użytkowania

15 cm

15 cm

Szwy Kevlar®

Ochrona tętnicy Nazwa

GFA115K

FC115

120

Ref./Kolory

GFA115K Szary

FC115 Szary

Normy EN388 2, 1, 1, 1 EN12477 TYP B EN388 2, 1, 2, 1

Opis EN407 4, 1, X, X, 4, X

Rękawica z pełnej skóry licowej jagnięcej. Mankiet z dwoiny bydlęcej 15 cm. Szyta nićmi Kevlar® Technology. Krój miejski. Długość: 34 cm.

EN407 X, 1, X, X, X, X

Rękawica z pełnej skóry licowej bydlęcej na stronie chwytnej z naszyciem na palcu wskazującym. Strona grzbietowa i mankiet (15 cm) z dwoiny bydlęcej. Krój amerykański. Długość: 35 cm.

Rozmiary

x120 10 x60


S K Ó R Z A N E

TER250

Skóra odporna na wysokie temperatury (THT): • większa odporność na ciepło kontaktowe • ograniczenie reaktywności na kontakt z płomieniem • skóra bardziej giętka

Szwy Kevlar®

20 cm

Nazwa

TER250

Ref./Kolory

TER250 Brązowo-szary

Normy EN388 4, 2, 4, 4 EN12477 TYP A

Opis EN407 4, 1, 4, 2, 4, X

Rękawica z dwoiny bydlęcej, odporna na wysokie temperatury (THT). Podszewka z wełny na stronie chwytnej. Mankiet 20 cm podszyty drelichem. Szyta nićmi Kevlar® Technology. Krój amerykański. Długość: 40 cm.

Rozmiary

10

x60

T E R K4 0 0

Kevlar® Preox aluminizowany: • duża odporność na promieniowanie cieplne

Skóra odporna na wysokie temperatury (THT): • większa odporność na ciepło kontaktowe • ograniczenie reaktywności na kontakt z płomieniem • skóra bardziej giętka 20 cm Grubość: 1,20 do 1,40 mm

Nazwa

TERK400

Ref./Kolory

TERK400 Pomarańczowo aluminizowany

Normy EN388 4, 2, 4, 4 EN12477 TYP A

Opis

EN407 4, 1, 3, 4, 4, 4

Rękawica z dwoiny bydlęcej na stronie chwytnej, odporna na wysokie temperatury (THT). Strona grzbietowa z włókna Kevlar Preox® aluminizowanego. Podszewka z wełny. Mankiet 20 cm. Szyta nićmi Kevlar® Technology. Krój amerykański. Długość: 40 cm. Grubość: 1,20 do 1,40 mm.

Rozmiary

10

x36

121


D O P R A C S PA W A L N I C Z Y C H 5-¦4#$;&.ù%#

Nazwa

CA615K

Ref./Kolory

Normy

CA615K Czerwony EN388 3, 1, 3, 3

Opis

Rozmiary

Rękawica z dwoiny bydlęcej wysokiej jakości, odporna na wysokie temperatury (THT). Dłoń podszyta bawełną molton. Mankiet podszyty drelichem. Szyta nićmi Kevlar® Technology. Krój amerykański. Długość: 35 cm.

10

x60

Rękawica z dwoiny bydlęcej, odporna na wysokie temperatury (THT). Dłoń podszyta bawełną molton. Mankiet podszyty drelichem. Krój amerykański. Długość: 35 cm.

10

x60

Rękawica z dwoiny bydlęcej. Mankiet 15 cm. Krój amerykański. Długość: 35 cm.

10

x120

EN407 4, 1, 3, X, 4, X EN12477 TYP A

CA515R

CA515R Czerwony EN388 3, 1, 3, 3 EN407 4, 1, 3, X, 4, X EN12477 TYP A

TC715

TC715 Szary EN388 2, 1, 4, 2 EN407 4, 1, 3, X, 4, X EN12477 TYP A

122


S K Ó R Z A N E

C RYO G

Poliester aluminizowany: • ochrona termiczna

20 cm

Skóra wodoodporna: • odporność na przenikanie wody • zwiększona odporność na ścieranie • większy komfort i giętkość

Taśma samoprzylepna: • szybkie zakładanie i zdejmowanie Rękawica zgodna z MR019 Testowana w ciekłym azocie

Nazwa

CRYOG

Ref./Kolory CRYOG Słomkowy

Normy EN388 2, 2, 2, 2

Opis EN511 2, 2, 1

Rękawica z pełnej skóry licowej koziej, wodoodporna. Wkład z poliestru aluminizowanego. Dłoń i mankiet podszyte wełną. Mankiet z dwoiny bydlęcej 20 cm. Krój amerykański. Długość: 40 cm.

Rozmiary

10

x36

123


& 1 1 % * 4 1 0 ; 2 4 < ' & 2 4 < ' % + ù % + ' / + ) 1 4 ä % ' / -'8.#4s

K P G10

Kevlar® dziany ścieg 7: • optymalne parametry w zakresie ochrony przed przecięciem oraz przed gorącem dzięki grubej bawełnianej podszewce • doskonały kompromis pomiędzy odpornością termiczną i wygodą użytkowania

Rękawica oburęczna Możliwość prania 10 cm W nadgarstku ściągacz 10 cm: • wzmocniona ochrona tętnicy

Nazwa

Ref./Kolory KPG10 Żółty

KPG10

Normy EN388 2, 5, 4, X

Opis EN407 ® 4, 2, X, X, Rękawica z włókna Kevlar Technology na zewnątrz. Wewnątrz bawełna 100%. Ścieg 7. X, X

Rozmiary 9

x36

KCA15

Skóra odporna na wysokie temperatury (THT): • lepsza odporność na ciepło kontaktowe • zmniejszenie reaktywności przy kontakcie z ogniem • skóra bardziej giętka

Kevlar® dziany ścieg 7: • optymalne parametry w zakresie ochrony przed przecięciem oraz przed gorącem dzięki grubej bawełnianej podszewce • doskonały kompromis pomiędzy odpornością termiczną i wygodą użytkowania

15 cm

Nazwa KCA15

124

Ref./Kolory KCA15 Żółto-rdzawy

Normy EN388 2, 5, 4, X

Opis EN407 Rękawica z włókna Kevlar® Technology na zewnątrz. 4, 2, X, X, Wewnątrz bawełna 100%. Mankiet 15 cm z dwoiny X, X odpornej na wysokie temperatury (THT). Ścieg 7.

Rozmiary 9

x36


T E K S T Y L N E

) (- *

Ochrona przed gorącem 350°C: • szwy Kevlar®

15 cm

Skóra odporna na wysokie temperatury (THT): • lepsza odporność na ciepło kontaktowe • zmniejszenie reaktywności przy kontakcie z ogniem • skóra bardziej giętka

$7-.#&<+#0# 1&21401Ħç • ochrona termiczna ŖK\QNCELCRT\GF\KOPGOYħTQFQYKUMW UWEJ[ONWDNGMMQYKNIQVP[O ZALETY ŖMQOHQTV • dobry chwyt przedmiotów Nazwa GFK58H

Ref./Kolory GFK58H Żółto-rdzawy

Normy EN388 2, 5, 4, 2

Opis EN407 Rękawica z bukli dzianej z włóknami paraaramidowymi na 4, 3, 4, 2, zewnątrz. Wewnątrz podszewka wełniana. Mankiet 15 cm z X, X dwoiny bydlęcej odpornej na wysokie temperatury (THT).

Rozmiary 10

x36

125


D O D R O B N YC H P R AC

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

Rozmiary

# - 4 ; .

TAE10

TAE10 Niebieski

Rękawica dziana z akrylu i elastanu. Ścieg 10.

07 / 09

x300

PM159 Biały

Rękawica z poliamidu teksturowanego 100%. W nadgarstku ściągacz 6 cm. Ścieg 13. Oburęczna.

07 / 09

x300

Rękawica z poliamidu teksturowanego 100%. W nadgarstku ściągacz 6 cm. Kropki PVC na stronie chwytnej. Ścieg 13.

07 / 09

x300

Rękawica z poliestru 65% i bawełny 35%. Kropki PVC na stronie chwytnej. Ścieg 7.

07 / 09

x300

2 1 . + # / + &

PM159

EN388 2, 1, 4, X

PM160

PM160 Biały EN388 2, 1, 4, X

$ # 9 ' Đ 0 #

TP169

TP169 Biały EN388 2, 1, 3, 1

126


T E K S T Y L N E

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

Rozmiary

$ 7 - . # & < + # 0 #

BOL49

BOL49 Ecru EN388 1, 2, 3, 1

Rękawica z bukli dzianej 100% bawełna, 660 g/m². Dziana przeszywana. Ścieg 8.

10

x120

EN407 X, 2, X, X, X, X EN511 1, 1, X

$ # 9 ' Đ 0 #

CP149

CP149 Beżowy

Rękawica ze skosu bawełnianego wewnątrz drapanego, 270 g/m². Krój francuski. Kropki PVC na stronie chwytnej, kciuku, palcu wskazującym i małym palcu.

08 / 10

x300

TT460

TT460 Ecru

Rękawica z bawełny 100%, 460 g/m². Bezszwowa. Ścieg 10. Oburęczna.

07 / 09

x300

CO131

CO131 Ecru

Rękawica z bawełny interlock, 155 g/m². W nadgarstku ściągacz. Ścieg 18. Oburęczna.

07 / 09

x600

COB40

COB40 Biały

Rękawica z bawełny wybielanej, 180 g/m². Krój miejski.

06 / 07 / 08 / 09

x600

127


ODZIEŻ

KRÓTKIEGO UŻYTKOWANIA

POMOC W DOBORZE

130

Kombinezony str. 132 Bluzy str. 136 Fartuchy str. 136 Czepki str. 137 Ochronniki na brodę str. 137 Maski str. 138 Narękawki str. 138 Ochronniki na obuwie str. 139 Zestaw dla odwiedząjacych str. 139

129


ODZIEŻ KRÓTKIEGO UŻYTKOWANIA ZNAJDŹ ODPOWIEDNI PRODUKT DLA SWOJEGO SEKTORA

MATERIAŁY Jaki materiał wybrać?

E E I NE OW IA OW O ICZ NT OW IOR & O R B O TW ICTWUBL MO O D Z Ł SŁ KA Z IE TW IC N P RE Ł YS IC DN W TY E IOS MY I GI TY BA N M LN RO UDO BO RAC EM RZE ĘŻK RZE KKI SŁU GIS ŁUŻ WIE O S ŻY R OG B RO P RZ P CI P LE U LO

, POLIETYLEN (PE) STRONY

PREMIUM

DT119

132

DT117

133

DT221

134

DT115

135

DT215

135

PO106

136

PO109

136

BLOUSPE

136

ESSENTIAL

Zalecane produkty

EVOLUTION

To giętkie, plastyczne włókno zapewniające dobrą odporność chemiczną.

BLOUSPO

136

TABPO02

136

TABPO04

136

PO111

137

PO110

137

PO112

137

PA200

137

TOQUE

137

PO115

137

MASQU

138

MASQU2

138

MASQUV

138

MASQUG

138

MANCHBL

138

MANCHBE

138

DT111

139

SURCHPLUS

139

SURCHPE

139

SURCHPO

139

DO100

139

KITVI

139

, POLIPROPYLEN (PP) To włókno dzianinowe o właściwościach oddychających, które zapewnia doskonały komfort.

, MATERIAŁ TKANY LAMINOWANY, MIKROPOROWATY DT1xx Połączenie warstwy polipropylenowej i warstwy polietylenowej (PE) zapewnia znakomite właściwości i doskonałą ochronę przed większością środków chemicznych i cząstek. Tkanina jest bardzo odporna i nie strzępi się. Laminat polietylenowy (PE)

Materiał mikroporowaty polipropylenowy

, SMS (SPUNBOND, MELT BLOWN, SPUNBOND POLIPROPYLEN – WŁÓKNINA POLIPROPYLENOWA, PIANKA, WŁÓKNINA POLIPROPYLENOWA) - DT2xx Połączenie trzech warstw polipropylenu zapewnia wyjątkową ochronę i gwarantuje tkaninie przepuszczalność powietrza. Warstwa pianki, wtłaczana za pomocą gorącego powietrza, tworzy osłonę chemiczną. Pozostałe dwie warstwy zapewniają giętkość i przepuszczalność powietrza.

1 warstwa polipropylenu

1 lub więcej warstw pianki polipropylenowej (połączenie wielu warstw zwiększa oddychalność i elastyczność)

1 warstwa polipropylenu

130


POMOC W DOBORZE

PARAMETRY Jaką ochronę wybrać zgodnie z potrzebami? PARAMETRY

TYP 4

TYP 5

TYP 6 ZAGROŻENIA +

NORMY

PO106

DT215

DT115

DT221

DT117

DT119

Polipropylen

SMS

Laminat mikroporowaty

SMMS DELTATEK® 6000

DELTATEK® 5000 mikroporowaty

DELTATEK® 5000 Laminat mikroporowaty

EN13034

EN ISO 13982-1

EN1149-5

EN1073-2

EN14126

EN14605

MATERIAŁY

131


OCHRONA CHEMICZNA DELTATEK® 5000

DT119

Szwy uszczelnione Nie mechaci się Bardzo miękki Bez silikonu Do miejsc odkażonych

DELTATEK® 5000 70% polipropylen 30% polietylen Warstwa polietylenu zapewnia większą odporność na zagrożenia chemiczne oraz większą odporność mechaniczną (ścieranie - rozdzieranie)

Nazwa

DT119

132

Ref./Kolory

DT119 Biały

Normy

Opis

EN14605 TYP 4-B

EN14126

EN ISO 13982-1 TYP 5-B

EN1073-2 KLASA 2

EN13034 TYP 6-B

EN1149-5

Kombinezon z kapturem obszytym gumką. Włóknina Deltatek® 5000. Zapinanie na zamek błyskawiczny z podwójnym kursorem pod listwą. Gumka ściągająca w talii i w kostkach. W nadgarstkach ściągacz. Próżniowe opakowanie jednostkowe.

Rozmiary

M/L/XL/XXL

x20


KOM BIN EZONY

DT117

Nie mechaci się Bardzo miękki Bez silikonu

Zapinanie pod listwą samoprzylepną DT117 - DT119 - DT221

Ściągacz w nadgarstku DT117 - DT119 - DT221

Gumka w dole nogawek DT117 - DT119 - DT221

Nazwa

Ref./Kolory

Normy EN ISO 13982-1 TYP 5-B

DT117

DT117 Biały

EN13034 TYP 6-B

Opis

Rozmiary

EN14126 EN1073-2 KLASA 1 EN1149-5

Kombinezon z kapturem obszytym gumką. Włóknina Deltatek® 5000. Zapinanie na zamek błyskawiczny z podwójnym kursorem pod listwą. Gumka ściągająca w talii i w kostkach. W nadgarstkach ściągacz. Próżniowe opakowanie jednostkowe.

M/L/XL/XXL

x20

133


OCHRONA CHEMICZNA DELTATEK® 6000

DT 2 21

Oddychający

DELTATEK® 6000 100% polipropylen SMMS* * włóknina Spunbond (x1), Melt Blown (x2), Spunbond (x1) Proces SMMS* zapewnia lepsze właściwości oddychające produktu.

Nazwa

DT221

134

Ref./Kolory

DT221 Biały

Normy

Opis

EN ISO 13982-1 TYP 5

EN1073-2 KLASA 1

EN13034 TYP 6

EN1149-5

Kombinezon z kapturem obszytym gumką. Włóknina Deltatek® 6000. Zapinanie na zamek błyskawiczny z podwójnym kursorem pod listwą. Gumka ściągająca w kostkach, w talii oraz wokół głowy. W nadgarstkach ściągacz. Próżniowe opakowanie jednostkowe.

Rozmiary

M/L/XL/XXL

x20


KOM BIN EZONY

DT115

Wersja ESSENTIAL Laminat mikroporowaty

Antyelektrostatyczny

Nazwa

DT115

Ref./Kolory

DT115 Biały

Normy EN ISO 13982-1 TYP 5

Opis EN1149-5

EN13034 TYP 6

Kombinezon z kapturem obszytym gumką. Włóknina: 70% polipropylen, 30% polietylen. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod listwą. Gumka ściągająca wokół głowy, w talii, w nadgarstkach oraz w kostkach. Podstawowe opakowanie jednostkowe.

Rozmiary

M/L/XL/XXL

x50

DT 215

Wersja ESSENTIAL SMS

Oddychający Komfortowy

Nazwa

DT215

Ref./Kolory DT215 Biały

Normy EN ISO 13982-1 TYP 5

Opis EN13034 TYP 6

Kombinezon z kapturem obszytym gumką. Włóknina: 100% polipropylen SMS. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod listwą. Gumka ściągająca wokół głowy, w talii, w nadgarstkach i w kostkach. Podstawowe opakowanie jednostkowe.

Rozmiary

M/L/XL/XXL

x50

135


Nazwa

Ref./Kolory

Opis

Rozmiary M/L/XL/XXL

x50

L/XL/XXL

x50

UNIWERSALNY

x5

M/L/XL

x50

UNIWERSALNY

x10

PO106

PO106BC Biały

Kombinezon z kapturem obszytym gumką. Włóknina polipropylenowa, 40 g/m². Zapinanie na zamek błyskawiczny. Gumka ściągająca w talii, kostkach i w nadgarstkach. Opakowanie jednostkowe.

PO109

PO109 Niebieski

Kombinezon z kapturem obszytym gumką. Włóknina polipropylenowa, 45 g/m². Zapinanie na zamek błyskawiczny. Gumka ściągająca w nadgarstkach.

BLOUSPE

BLOUSPE Biały

Bluza dla odwiedzających. Polietylen. Zapinanie na 3 zatrzaski. Kołnierz koszulowy. Rękawy raglanowe. Opakowanie zbiorcze 100 szt.

BLOUSPO

BLOUSPO Biały

Bluza. Włóknina polipropylenowa. Zapinanie na 4 zatrzaski. Kołnierz koszulowy. Rękawy wszywane. 2 dolne kieszenie naszywane.

TABPO02

TABPO02 Biały

Fartuch. Polietylen 20 μ. Wymiary: 120 x 70 cm. Opakowanie 100 szt.

TABPO04 Biały

Fartuch. Polietylen 40 μ. Wymiary: 120 x 70 cm. Opakowanie 50 szt.

TABPO04

136


K O M B I N E Z O N Y, FA R T U C H Y, C Z E P K I

Nazwa

PO111

Ref./Kolory PO111 Biały

Opis

Rozmiary

Czepek składany harmonijkowy. Włóknina polipropylenowa, 15 g/m². Brzeg obszyty gumką. Opakowanie zbiorcze 100 szt.

UNIWERSALNY

x10

Czepek okrągły. Włóknina polipropylenowa, 14 g/m². Brzeg obszyty gumką. Średnica 53 cm. Opakowanie zbiorcze 100 szt.

UNIWERSALNY

x10

Czepek z daszkiem. Włóknina polipropylenowa, 16 g/m². Opakowanie zbiorcze 100 szt.

UNIWERSALNY

x10

PO111BL Niebieski

PO110

PO110 Biały

PO110BL Niebieski

PO112

PO112 Biały

PO112BL Niebieski

PA200

PA200 Biały

Furażerka regulowana. Papier, górna część perforowana. Obwód głowy regulowany. Opakowanie zbiorcze 100 szt.

UNIWERSALNY

x10

TOQUE

TOQUE Biały

Toczek kucharski plisowany, regulowany. Papier extra biały. Wysokość: 25 cm. Opakowanie 10 szt.

UNIWERSALNY

x25

PO115

PO115 Biały

Ochronniki na brodę. Włóknina polipropylenowa 15 g/m². Gumka podtrzymująca. Opakowanie zbiorcze 100 szt.

UNIWERSALNY

x10

137


Nazwa

Ref./Kolory

Opis

Rozmiary

MASQU

MASQU Biały

Maska higieniczna. Włóknina polipropylenowa. Paski elastyczne i klamra nosowa. Opakowanie 50 masek.

UNIWERSALNY

x20

MASQU2

MASQU2 Biały

Maska higieniczna dwuwarstwowa. Papier o podwójnej grubości. Gumka podtrzymująca. Opakowanie 100 masek.

UNIWERSALNY

x100

MASQUV

MASQUV Zielony

Maska higieniczna typu medycznego, trójwarstwowa. Papier o podwójnej grubości. Pasek podtrzymujący i klamra nosowa. Opakowanie 50 masek.

UNIWERSALNY

x20

MASQUG Zielony

x40

MASQUG MANCHBL

MANCHBL Biały

Narękawek. Polietylen 21 μ. Gumka ściągająca po obu stronach. Wymiary: 40 x 20 cm. Opakowanie 100 szt.

UNIWERSALNY

x20

MANCHBE

MANCHBE Niebieski

Narękawek. Polietylen 21 μ. Gumka ściągająca po obu stronach. Wymiary: 40 x 20 cm. Opakowanie 100 szt.

UNIWERSALNY

x20

138


/ # 5 - + * + ) + ' 0 + % < 0 '  0 # 4 Ăš - #9 - +  1 % * 4 1 0 0 + - + 0 # 1 $ 7 9 + '

Nazwa

Ref./Kolory

Opis

Rozmiary

DT111

DT111 BiaĹ&#x201A;y

Ochronniki na obuwie. WĹ&#x201A;Ăłknina Deltatek 5000. 70% polipropylen, 30% polietylen Gumka i pasek Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026;gajÄ&#x2026;cy w gĂłrnej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci. Opakowanie 10 par.

UNIWERSALNY

x5

SURCHPLUS

SURCHPLUS Niebiesko-BiaĹ&#x201A;y

Ochronniki na obuwie. WĹ&#x201A;Ăłknina polipropylenowa. Podeszwa uszczelniona, wzmocniona. Gumka Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026;gajÄ&#x2026;ca w kostkach. Opakowanie 50 par.

UNIWERSALNY

x5

SURCHPE

SURCHPE Niebieski

Ochronniki na obuwie dla odwiedzajÄ&#x2026;cych. Polietylen 30 Îź. Gumka Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026;gajÄ&#x2026;ca w kostkach. Opakowanie 50 par.

UNIWERSALNY

x20

SURCHPO

SURCHPO BiaĹ&#x201A;y

Ochronniki na obuwie. WĹ&#x201A;Ăłknina polipropylenowa, 40 g/m². Gumka Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026;gajÄ&#x2026;ca w kostkach. Wymiary: 35 x 17 cm. Opakowanie 50 par.

UNIWERSALNY

x10

DO100

DO100 BiaĹ&#x201A;y

RoĹźek do dekorowania. Przezroczysty polietylen. GruboĹ&#x203A;Ä&#x2021;: 80 mikronĂłw. Wymiary: 52 x 27 cm. PojemnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;: +/- 2 litry. Opakowanie zbiorcze 100 szt.

x10

KITVI

KITVI

Zestaw dla odwiedzajÄ&#x2026;cych zawierajÄ&#x2026;cy: 1 bluzÄ&#x2122; polietylenowÄ&#x2026; (ref. BLOUSPE); 1 czepek skĹ&#x201A;adany harmonijkowy z polipropylenu (ref. PO111); 1 maskÄ&#x2122; dwuwarstwowÄ&#x2026; z papieru (ref. MASQU2); 1 parÄ&#x2122; ochronnikĂłw na obuwie z polietylenu (ref. SURCHPE); Opakowanie 100 zestawĂłw.

x4

ÂŽ

139


ODZIEĹť

ROBOCZA

POMOC W DOBORZE

142

Mach originals str. 144 Mach spirit str. 146 D-mach str. 152 Mach 2 corporate str. 154 Mach 2 str. 160 Panostyle str. 166 Mach spring str. 172 Dodatki str. 174 Leisure str. 176 Lady str. 178 Painter str. 180 High visibility str. 182 141


ODZIEŻ ROBOCZA ZNAJDŹ ODPOWIEDNI PRODUKT DLA SWOJEGO SEKTORA E E I ZNE TOW IA W W RO & WO TWO LIC ON ROZBIO B O T M D Ł Ł C O S U KA Z IE TW IC NI P RE Ł YS IC DN W TY E IOS MY I GI TY BA N M LN RO UDO BO RAC EM RZE ĘŻK RZE KKI SŁU GIS ŁUŻ WIE O Z G O I O E S ŻY U L P L P C P R B R R O

EVOLUTION

142

Zalecane produkty

STRONY

144

M6COM

168

144

M6VES

169

M5COM

148

M6PAN

169

M5VES

149

M6SAL

170

M5PAN

149

M6GIL

171

M5GIL

150

M6BER

171

M5SAL

150

NAPOLI

177

PHVES

183

PHPAN

183

Zalecane produkty MOVES MOPAN

DMPAN

152

DMVES

152

MCCOM

153

MCVES

157

MCPAN

157

MCCDZ

158

MCSAL

159

MCCHE

159

M2CDZ

162

M2VES

163

M2PAN

163

M2GIL

164

M2COM

164

M2BER

165

M2SAL

165

MSGIL

172

MSBER

172

MSPAN

172

M2LGI

174

JEAND

174

VERONA

174

BADGE

174

ZIMA

175

M2GEN

175

ATOLL

175

CEINT04

175

BALI

176

SAFE SOPHORA 301

176

MSPOL

177

MSTM5

177

MSTST

177

JULIA

178

ELSA

178

CLAUDIA

178

SOPHIA

178

EMMA

179

LAETITIA

179

SACHA

179

LATINA

180

TERAMO

181

MHVES

182

MHPAN

182

OFFSHORE

182

FEEDER

182

PHBER

183

ESSENTIAL

STRONY

PREMIUM

E E I ZNE TOW IA W W RO & WO TWO LIC ON ROZBIO B O T M D Ł Ł C O S U KA Z IE TW IC NI P RE Ł YS IC DN W TY E IOS MY I GI TY BA N M LN RO UDO BO RAC EM RZE ĘŻK RZE KKI SŁU GIS ŁUŻ WIE O Z G O I O E S ŻY U L P L P C B R P R R O

ROZMIARY Zamawiaj właściwe rozmiary dokonując prawidłowych pomiarów Aby prawidłowo pobrać miarę, należy mierzyć bezpośrednio na powierzchni ciała, bez ściskania.

, DLA INFORMACJI: š wartości podane w tabelach dotyczą pomiarów ciała. š w przypadku odzieży noszonej jedna na drugiej, podane wymiary uwzględniaja dodatkową przestrzeń

A Obwód klatki piersiowej

B

C

Wzrost

Obwód pasa


POMOC W DOBORZE

TABELA ODPOWIEDNIKÓW ROZMIARÓW MĘŻCZYZNA KOBIETA

MĘŻCZYZNA

S

M

L

XL

XXL

3XL

S

M

L

XL

XXL

-

-

B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

156/164

156/164

164/172

172/180

180/188

188/196

196/204

EU

42/44

44/46

48/50

52/54

56/58

60/62

64/66

46/48

48/50

52/54

56/58

60/62

64/66

68/70

78/86

86/94

94/102

102/110

110/118

118/129

129/141

321/2/34

34/37

37/40

40/43

43/461/2

461/2 /501/2

501/2 /551/2

EU

32/34

34/36

38/40

42/44

46/48

50/52

54/56

IT/DE

36/38

38/40

42/44

46/48

50/52

54/56

58/60

cm

58/66

66/74

74/82

82/90

90/98

98/106

106/117

cale

23/26

26/29

29/32

32/351/2

351/2/381/2

381/2/411/2

411/2/46

cm

76/79

80/88

89/97

98/106

107/115

116/124

125/133

B

156/164

164/172

172/180

180/188

188/196

EU

36/38

38/40

42/44

46/48

50/52

UK

8/10

10/12

14/16

18/20

22/24

IT/DE

40/42

42/44

46/48

50/52

54/56

cm

82/86

86/94

94/102

102/113

113/125

EU

/

38/40

42/44

46/48

50/52

IT/DE

/

42/44

46/48

50/52

54/56

cm

/

70/78

78/86

86/97

97/102

cale

/

271/2 /31

31/34

34/38

38/40

KURTKA / BLUZA / IT/DE KAMIZELKA / KOMBINEZON cm Obwód klatki piersiowej (A) cale

SPODNIE / OGRODNICZKI

XS

Obwód pasa (C) T-SHIRT (A)

KOBIETA

KURTKA / BLUZA / KAMIZELKA Obwód klatki piersiowej (A)

SPODNIE Obwód pasa (C)

143


MACH ORIGINALS

M OV E S

TKANINA STRETCH: większa swoboda ruchów MOVES - MOPAN Wzmocnienie ramion i łokci pikowanymi wstawkami

Zakładka z tyłu ułatwiająca ruchy

Nazwa

Ref./Kolory MOVESNO Czarny

MOVES

MOVESGR Szary

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 97% bawełna, 3% elastan, 290 g/m².

Bluza. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. Nadgarstki regulowane na zatrzaski. Dół regulowany listwą na zatrzaski. 5 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

M O PAN

Talia wewnątrz regulowana na gumkę i guziki

Wzmocnione miejsca na nakolanniki

Nazwa

MOPAN

144

Ref./Kolory MOPANNO Czarny MOPANGR Szary

Łatwe dopasowanie długości za pomocą specjalnego

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 97% bawełna, 3% elastan, 290 g/m².

Spodnie. 8 kieszeni, z czego 1 na miarkę.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


BASEBALL DIAMOND V str. 30

FUJI2 CLEAR str. 8

HESTIA str. 72

MOVES str. 144

MOPAN str. 144

D-SPIRIT S3 str. 283

145


MACH SPIRIT

SPA3 str.43

PACAYA CLEAR str.16

M1200V str.49

M5COM str.148

XR500 S3 str.272


M 5 SAL

M 5 PAN

M 5V E S

M5GIL

M5COM

M 5 SAL

M 5 PAN

M 5V E S

M5GIL

M5POL

M 5 PA R

M 5 G IW

M5POL

M 5 PA R

M 5 G IW

K ARIS

K ARIS

WINTER

M5COM

147


MACH SPIRIT

M5COM

2 kieszenie odpinane na guziki 2 pozycje w talii M5COM - M5PAN - M5SAL

Kieszeń na miarkę i narzędzia M5COM - M5PAN - M5SAL

Wstawki wzmacniające chroniące przed zabrudzeniami M5COM - M5PAN - M5SAL M5VES - M5GIL

Miejsca na nakolanniki M5COM - M5PAN - M5SAL

Nazwa

Ref./Kolory M5COMGN Szaro-czarny

M5COM

148

M5COMBN Beżowo-czarny

Kieszeń na narzędzia M5COM - M5PAN - M5SAL

Materiały

Opis

Rozmiary

Drelich: 60% bawełna, 40% poliester, 270 g/ m². Wstawki: drelich: 55% poliester, 32% bawełna, 13% elastan, 310 g/m².

Kombinezon. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod taśmą ze skosu. Gumka w talii z tyłu. Wentylacja pod pachami przez otworki. Łokcie i kolana wstępnie uformowane. 8 kieszeni, z czego 1 na miarkę + 2 odpinane.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


M 5V E S

Nazwa

Ref./Kolory M5VESGN Szaro-czarny

M5VES

M5VESBN Beżowo-czarny

Materiały

Opis

Rozmiary

Drelich: 60% bawełna, 40% poliester, 270 g/ m². Wstawki: drelich: 55% poliester, 32% bawełna, 13% elastan, 310 g/m².

Bluza. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod taśmą ze skosu. Gumka w talii po bokach z listwami na zatrzaski. Łokcie wstępnie uformowane. Wentylacja pod pachami przez otworki. 5 kieszeni, z czego 1 na rękawie.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

Materiały

Opis

Rozmiary

Drelich: 60% bawełna, 40% poliester, 270 g/ m². Wstawki: drelich: 55% poliester, 32% bawełna, 13% elastan, 310 g/m².

Spodnie. Gumka w talii po bokach. Kolana wstępnie uformowane. 7 kieszeni, z czego 1 na miarkę + 2 odpinane.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

M 5 PAN

Nazwa

M5PAN

Ref./Kolory M5PANGN Szaro-czarny M5PANBN Beżowo-czarny

x10

149


MACH SPIRIT

M5GIL

Duża ilość kieszeni

Nazwa

Ref./Kolory M5GILGN Szaro-czarny

M5GIL

M5GILBN Beżowo-czarny

Materiały

Opis

Rozmiary

Drelich: 60% bawełna, 40% poliester, 270 g/ m². Wstawki: drelich: 55% poliester, 32% bawełna, 13% elastan, 310 g/m².

Kamizelka. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod taśmą ze skosu. Dół regulowany za pomocą elastycznego sznurka. 6 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

Materiały

Opis

Rozmiary

Drelich: 60% bawełna, 40% poliester, 270 g/ m². Wstawki: drelich: 55% poliester, 32% bawełna, 13% elastan, 310 g/m².

Ogrodniczki. Elastyczne szelki z możliwością regulacji. Kolana wstępnie uformowane. 8 kieszeni, z czego 1 na miarkę + 2 odpinane.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

M 5 SAL

Talia wewnątrz regulowana na gumkę i guziki

Nazwa

M5SAL

150

Ref./Kolory M5SALGN Szaro-czarny M5SALBN Beżowo-czarny

x10


BASEBALL DIAMOND V str. 30

PACAYA SMOKE str. 16

M5COM str. 148

ARES str. 87

XR500 S3 str. 272

151


D-MACH

DMVES

Kieszeń wewnętrzna Nadgarstki wzmocnione, chroniące przed zabrudzeniami

Kieszenie na ręce

Nazwa

Ref./Kolory DMVESGJ Szaro-żółty

DMVES

Materiały Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/ m².

Opis

Rozmiary

Bluza. Nadgarstki zapinane na zatrzaski. 4 kieszenie.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

D M PAN

Miejsca na nakolanniki

Kieszeń z drelichu

Dół spodni wzmocniony, chroniący przed zabrudzeniami

Nazwa DMPAN

152

Ref./Kolory DMPANGJ Szaro-żółty

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m².

Spodnie. Gumka w talii po bokach. 6 kieszeni, z czego 1 na miarkę.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


DMVES str. 152

GRANITE WIND str. 28

DMPAN str. 152

D-SPIRIT S1P str. 283

153


MACH 2 CORPORATE

PIT STOP str. 39

VULCANO2 CLEAR str. 17

NEPTUNE str. 73

MCCOM str. 153

XR300 S1P str. 272


MCCOM

M C C DZ

M C SAL

M C PAN

M CV E S

MCCHE

MCCOM

M C C DZ

M C SAL

M C PAN

M CV E S

MCCHE

MCCOM

M C C DZ

M C SAL

M C PAN

M CV E S

MCCHE

MCGIW

MCGIW

WINTER

MCGIW

155


MACH 2 CORPORATE

MCCOM Wentylacja pod pachami przez otworki MCVES - MCCDZ - MCCOM

Otwór na kable audio MCVES - MCCHE - MCCOM

Miejsce na identyfikator MCVES - MCSAL - MCCOM

Po bokach kieszenie na ręce

Miejsca na nakolanniki MCPAN - MCSAL - MCCOM - MCCDZ Kieszeń na miarkę i narzędzia MCPAN - MCSAL - MCCOM - MCCDZ

Nazwa

Ref./Kolory

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m².

Kombinezon. Gumka w talii z tyłu. 8 kieszeni, z czego 1 na miarkę. 2 kieszenie na ręce.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

MCCOMGR Jasnoszary-ciemnoszary MCCOM

MCCOMBE Beżowo-ciemnoszary MCCOMBM Granatowo-czarny

156

x10


M CV E S

Duża ilość kieszeni

Nazwa

Ref./Kolory

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m².

Bluza. Dół regulowany listwą na zatrzaski. 6 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m².

Spodnie. Gumka w talii po bokach. Kolana wstępnie uformowane. 9 kieszeni, z czego 1 na miarkę.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

MCVESGR Jasnoszary-ciemnoszary MCVES

MCVESBE Beżowo-ciemnoszary

x10

MCVESBM Granatowo-czarny

M C PAN

Wzmocnienie na pośladkach MCPAN - MCSAL - MCCOM

Nazwa

Ref./Kolory MCPANGR Jasnoszary-ciemnoszary

MCPAN

MCPANBE Beżowo-ciemnoszary

x10

MCPANBM Granatowo-czarny

157


MACH 2 CORPORATE

M C C DZ

Talia regulowana taśmą na rzep Kieszenie na ręce

Łokcie wzmocnione, wstępnie uformowane

Ergonomiczne ukośne zamki

Nazwa

Ref./Kolory

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m².

Kombinezon zapinany na dwa zamki błyskawiczne. Gumka w talii z tyłu, regulacja listwą na rzep z przodu. Dół regulowany za pomocą listwy na rzep. 7 kieszeni. 2 kieszenie na ręce.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

MCCDZGR Jasnoszary-ciemnoszary MCCDZ

MCCDZBE Beżowo-ciemnoszary MCCDZBM Granatowo-czarny

158

x10


MCCHE

Rękawy podwijane, zapinane listwą na guzik

Kółko na klucze

Nazwa

Ref./Kolory

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 200 g/m².

Koszula z długimi rękawami. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. 3 kieszenie.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m².

Ogrodniczki. Elastyczne szelki z możliwością regulacji. 10 kieszeni, z czego 1 na miarkę.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

MCCHEGR Jasnoszary-ciemnoszary MCCHEBE Beżowo-ciemnoszary

MCCHE

x10

MCCHEBM Granatowo-czarny

M C SAL

Talia regulowana za pomocą guzików

Nazwa

Ref./Kolory MCSALGR Jasnoszary-ciemnoszary

MCSAL

MCSALBE Beżowo-ciemnoszary

x10

MCSALBM Granatowo-czarny

159


MACH 2

GRANITE WIND str. 28

BREEZE SMOKE str. 10

VERNON str. 222

M2PAN str. 163

VIAGI S1P str. 287


M 2 SAL

M 2 PAN

M 2V E S

M 2 C DZ

M2COM

M 2 SAL

M 2 PAN

M 2V E S

M2GIL

M2BER

M 2 C DZ

M2COM

M 2 SAL

M 2 PAN

M 2V E S

M2GIL

M2BER

N O R T H WO O D

S TO C K TO N

M 2 PAW

N O R T H WO O D

S TO C K TO N

M 2 PAW

N O R T H WO O D

S TO C K TO N

WINTER

M2COM

161


MACH 2

M 2 C DZ

Miejsce na identyfikator M2VES - M2COM - M2CDZ

Nazwa

M2CDZ

162

Ref./Kolory M2CDZGR Szaro-pomarańczowy M2CDZBM Granatowo-niebieski

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/ m².

Kombinezon zapinany na 2 zamki błyskawiczne. Gumka w talii. Nadgarstki zapinane na zatrzask. 10 kieszeni, z czego 1 na rękawie i 1 na miarkę.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


M 2V E S

Nazwa

Ref./Kolory

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/ m².

Bluza. Rękawy raglanowe. Nadgarstki zapinane na zatrzaski. 4 kieszenie, z czego 1 na rękawie.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/ m².

Spodnie. Gumka w talii po bokach. 7 kieszeni, z czego 1 na miarkę.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

M2VESGR Szaro-pomarańczowy M2VES

M2VESBM Granatowo-niebieski

x10

M2VESNO Czarno-szary

M 2 PAN

Miejsca na nakolanniki M2COM - M2PAN - M2SAL

Nazwa

Ref./Kolory M2PANGR Szaro-pomarańczowy

M2PAN

M2PANBM Granatowo-niebieski

x10

M2PANNO Czarno-szary

163


MACH 2

M2GIL

Duża kieszeń z tyłu

Nazwa

Ref./Kolory M2GILGR Szaro-pomarańczowy

M2GIL

M2GILBM Granatowo-niebieski

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/ m².

Kamizelka z dużą ilością kieszeni. Wykończenie taśmą ze skosu. 13 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/ m².

Kombinezon. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod taśmą ze skosu. Gumka w talii. Nadgarstki zapinane na zatrzaski. 9 kieszeni, z czego 1 na rękawie.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

M2COM

Miejsce na identyfikator M2VES - M2COM - M2CDZ

Nazwa

Ref./Kolory M2COMGR Szaro-pomarańczowy

M2COM

M2COMBM Granatowo-niebieski M2COMNO Czarno-szary

164

x10


M2BER

Nazwa

M2BER

Ref./Kolory M2BERGR Szaro-pomarańczowy M2BERBM Granatowo-niebieski

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/ m².

Bermudy. Gumka w talii po bokach. 7 kieszeni, z czego 1 na miarkę.

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/ m².

Ogrodniczki. Elastyczne szelki z możliwością regulacji. 8 kieszeni, z czego 1 na miarkę.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

S/M/L/XL/XXL

x10

M 2 SAL

Miejsca na nakolanniki M2COM - M2PAN - M2SAL

Nazwa

Ref./Kolory M2SALGR Szaro-pomarańczowy

M2SAL

M2SALBM Granatowo-niebieski

x10

M2SALNO Czarno-szary

165


PANOSTYLE

BALI str. 176

M6VES str. 169

HESTIA str. 72

M6PAN str. 169

VIAGI S1P str. 287


M6COM

M 6 SAL

M 6 PAN

M 6V E S

M6GIL

M6BER

M6COM

M 6 SAL

M 6 PAN

M 6V E S

M6GIL

M6BER

M6COM

M 6 SAL

M 6 PAN

M 6V E S

M6GIL

M6COM

M 6 SAL

M 6 PAN

M 6V E S

M6GIL

167


PANOSTYLE

M6COM

Miejsce na identyfikator (sprzedawany oddzielnie) M6VES - M6COM

Kolory kontrastowe M6VES - M6PAN - M6SAL M6GIL - M6COM

Wewnątrz nogawek miejsca na nakolanniki M6PAN - M6SAL - M6COM

Nazwa

Ref./Kolory

Materiały

Opis

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 235 g/m².

Kombinezon. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod taśmą ze skosu. Gumka w talii. Gumka w nadgarstkach. 7 kieszeni.

Rozmiary

M6COMBM Granatowo-pomarańczowy

M6COM

M6COMGR Szaro-zielony M6COMMA Brązowo-zielony M6COMGO Szaro-pomarańczowy

168

XS/S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


M 6V E S

Nazwa

Ref./Kolory

Materiały

Opis

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 235 g/m².

Bluza. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod taśmą ze skosu. Gumka w nadgarstkach. 4 kieszenie.

Materiały

Opis

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 235 g/m².

Spodnie. Gumka w talii po bokach. 5 kieszeni, z czego 1 na miarkę.

Rozmiary

M6VESBM Granatowo-pomarańczowy

M6VES

M6VESGR Szaro-zielony M6VESMA Brązowo-zielony

XS/S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

M6VESGO Szaro-pomarańczowy

M 6 PAN

Nazwa

Ref./Kolory

Rozmiary

M6PANBM Granatowo-pomarańczowy

M6PAN

M6PANGR Szaro-zielony M6PANMA Brązowo-zielony

XS/S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

M6PANGO Szaro-pomarańczowy

169


PANOSTYLE

M 6 SAL

Talia regulowana za pomocą guzików

Nazwa

Ref./Kolory

Materiały

Opis

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 235 g/m².

Ogrodniczki. Gumka w talii po bokach. Elastyczne szelki z możliwością regulacji. 6 kieszeni.

Rozmiary

M6SALBM Granatowo-pomarańczowy

M6SAL

M6SALGR Szaro-zielony M6SALMA Brązowo-zielony M6SALGO Szaro-pomarańczowy

170

XS/S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


M6GIL

Nazwa

Ref./Kolory

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 235 g/m².

Kamizelka z dużą ilością kieszeni. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod taśmą ze skosu. Wykończenie taśmą ze skosu. 6 kieszeni.

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 235 g/m².

Bermudy. Gumka w talii po bokach. 5 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

M6GILBM Granatowo-pomarańczowy

M6GIL

M6GILGR Szaro-zielony M6GILMA Brązowo-zielony

XS/S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

M6GILGO Szaro-pomarańczowy

M6BER

Nazwa

M6BER

Ref./Kolory M6BERBM Granatowo-pomarańczowy M6BERGR Szaro-zielony

x10

171


MACH SPRING

MSGIL

MSBER

Talia wewnątrz regulowana na gumkę i guziki

Duża ilość kieszeni

Nazwa

Materiały

Opis

MSGIL

MSGILBE Beżowy

Ref./Kolory

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/ m². Podszewka: siatka poliestrowa.

Kamizelka z dużą ilością kieszeni, stone washed. Wykończenie taśmą ze skosu. 13 kieszeni.

Rozmiary

MSBER

MSBERVE Moro

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 190 g/ m².

Bermudy, stone washed. 7 kieszeni, z czego 1 na miarkę.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

M S PAN Nogawki odpinane na zamek błyskawiczny

Talia wewnątrz regulowana na gumkę i guziki

Miejsca na nakolanniki

Nazwa MSPAN

172

Ref./Kolory MSPANBE Beżowy

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/ m².

Spodnie 3 w 1, stone washed. 7 kieszeni, z czego 1 na miarkę.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


VERONA str. 174

PACAYA SMOKE str. 16

M5POL str. 207

MSGIL str. 172

MSPAN str. 172

173


DODATKI

M 2 LG I

J E AN D

Duża kieszeń na plecach

Nazwa

Opis

Rozmiary

M2LGI

M2LGIBE Beżowo-zielony

Ref./Kolory

Materiały Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 200 g/ m².

Kamizelka z dużą ilością kieszeni. 13 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

JEAND

JEAND Niebieski

Serża: 100% bawełna 14 oz.

Spodnie jeansowe denim. Rozporek zapinany na guziki. Szerokość klina: około 85 cm. Szerokość nogawek u dołu: 20 cm. 5 kieszeni.

38 do 54

VERONA

Nazwa

Ref./Kolory

x10

BA D G E

Materiały

Opis

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m².

Czapka (pasuje do serii MACH).

Rozmiary

VERONRO Czerwono-szary

VERONA

VERONBL Granatowo-niebieski VERONGR Szaro-pomarańczowy

x10

VERONNO Czarno-szary BADGE

174

BADGE

UNIWERSALNY

Odpinana kieszonka na identyfikator. Pasuje do wszystkich produktów posiadających odpowiedni rzep do jej zamocowania. Wymiary zewnętrzne: szerokość 10,5 cm x wysokość 9,5 cm.


ZIMA

Nazwa

ZIMA

M2GEN

Ref./Kolory

Normy

ZIMANO Czarny

EN14404 TYP 1 POZIOM 1

M2GEN

EN14404 TYP 2 POZIOM 1

Materiały

Opis

100% poliester powlekany PVC. Podszewka 100% poliester Powłoka zewnętrzna z PVC.

Żelowe nakolanniki z zewnętrzną powłoką antypoślizgową. Elastyczna opaska na rzep dla optymalnego utrzymania nakolanników na kolanie. Elastyczne paski na rzep, regulowane.

Pianka polietylenowa.

Nakolanniki 20 x 15 cm do spodni, ogrodniczek i kombinezonów z serii MACH, PANOSTYLE i PAINTER (za wyjątkiem M2CDZ).

Rozmiary

UNIWERSALNY x10

M2GEN

ATO L L

Nazwa ATOLL CEINT04

CEINT04

Ref./Kolory ATOLLGR Szary CEINT04 Czarny

Materiały

Opis

Rozmiary

100% poliester.

Pas.

UNIWERSALNY

x100

Drelich: poliester elastan. Usztywnienia z polipropylenu.

Pas podtrzymujący regulowany listwą na rzep. Dopasowanie za pomocą podwójnej taśmy elastycznej. Szelki podtrzymujące regulowane. Tył wzmocniony 4 fiszbinami.

M/L/XL

x48

175


LEISURE

BAL I

Tkanina szybkoschnąca Komfortowa Bardzo lekka

Nazwa

Ref./Kolory

Materiały

Opis

Rozmiary

100% poliester 160 g/m². Tkanina szybkoschnąca.

T-shirt dwukolorowy z krótkimi rękawami. Zaokrąglony pod szyją.

M/L/XL/ XXL/3XL

BALIVG Zielono-szary BALIGM Szaro-granatowy BALINJ Czarno-żółty

BALI

x10

BALIOM Pomarańczowo-granatowy BALIRG Czerwono-szary

SA FE S O PH O R A 3 01

Opakowanie nadające się do recyclingu (bez PVC)

Dżersej 100% bawełna organiaczna • mniejsze ryzyko wystąpienia alergii • miękki w dotyku i elastyczny • przyjemny w noszeniu

Nazwa SAFE SOPHORA 301

176

Ref./Kolory SE301 Kolor naturalny

Materiały Dżersej: 100% bawełna organiczna.

Opis

Rozmiary

T-shirt z krótkimi rękawami. Zaokrąglony pod szyją.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x12


MSPOL

Nazwa

MSPOL

MSTM5

MSTM5

Ref./Kolory MSPOLOR Pomarańczowy MSPOLBL Niebieski MSTM5GR Szaro-czarny MSTM5BE Beżowo-czarny

Materiały

Opis

Siatka: 100% bawełna, 210 g/m².

Polo z krótkimi rękawami (pasuje do serii MACH 2). Kołnierz zapinany na zamek błyskawiczny. Rękawy raglanowe. M/L/XL/ XXL/3XL

Siatka dżersejowa: 100% bawełna, 180 g/m².

x10

T-shirt dwukolorowy z krótkimi rękawami (pasuje do serii MACH SPIRIT). Zaokrąglony pod szyją.

MSTST

Nazwa

Rozmiary

NAP O LI

Ref./Kolory

Materiały

Opis

Rozmiary

Siatka dżersejowa: 100% bawełna, 180 g/m².

T-shirt dwukolorowy z krótkimi rękawami (pasuje do serii MACH 2). Zaokrąglony pod szyją.

M/L/XL/ XXL/3XL

MSTSTGR Szaro-pomarańczowy MSTST

MSTSTBM Granatowo-niebieski MSTSTNO Czarno-szary

x10

NAPOLGR Szary NAPOLI

NAPOLBC Biały

Siatka dżersejowa: 100% bawełna, 140 g/m².

T-shirt z krótkimi rękawami. Zaokrąglony pod szyją.

Malha jersei 100% algodão 140 g/m².

NAPOLBL Niebieski

177


LADY

J U L IA

Nazwa

JULIA

ELSA

E L SA

Ref./Kolory JULIARS Różowy JULIABL Niebieski ELSABB Niebiesko-biały

Materiały

Opis

Rozmiary

Drelich: 100% bawełna, 180 g/m².

Bluza krótka. Talia wcięta, regulowana za pomocą elastycznego sznurka z tyłu. Rękawy 3/4. 3 kieszenie, z czego 1 na rękawie.

38/40 do 50/52

x10

Drelich REPS: 65% poliester, 35% bawełna, 180 g/m².

C L AU D IA

S O PH IA

Wzmocnienia na poziomie nerek

Nazwa CLAUDIA

SOPHIA

178

Ref./Kolory CLAUDBC Biały SOPHIBL Niebieski SOPHIBC Biały

Materiały

Opis

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 200 g/ m².

Bluza prosta, półdługa. Rękawy 3/4. 3 kieszenie.

Drelich: 100% bawełna, 180 g/m².

Spodnie. Talia elastyczna, regulowana za pomocą sznurka. 5 kieszeni, z czego 1 na miarkę.

Rozmiary

38/40 do 50/52

x10


EMMA

Drugi kołnierz odpinany za pomocą guzików JULIA - ELSA - EMMA - LAETITIA

Nazwa EMMA

Ref./Kolory EMMABC Biały

Materiały

Opis

Rozmiary

Drelich: 100% bawełna, 180 g/m².

Bluza krótka. Talia wcięta, regulowana za pomocą elastycznego sznurka z tyłu. Długie rękawy. 3 kieszenie, z czego 1 na rękawie.

38/40 do 50/52

L A E T IT IA

SAC H A

Po bokach zakładki ułatwiające ruchy

Nazwa

LAETITIA

SACHA

x10

Ref./Kolory LAETIVE Zielony LAETIBC Biały SACHAVE Zielony SACHABC Biały

Podszewka z polaru

Materiały

Opis

Drelich Ripstop: 65% poliester, 35% bawełna, 180 g/m².

Bluza wcięta w talii. Długie rękawy. 3 kieszenie, z czego 1 na rękawie.

Rozmiary

38/40 do 50/52 Drelich Ripstop: 65% poliester, 35% bawełna, 180 g/m². Podszewka: watowana, polar poliester.

x10

Kamizelka ocieplana. 4 kieszenie.

179


PAINTER

NAP O LI

Nazwa NAPOLI

Ref./Kolory NAPOLBC Biały

Materiały Siatka dżersejowa: 100% bawełna, 140 g/m².

Opis

Rozmiary

T-shirt z krótkimi rękawami. Zaokrąglony pod szyją.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

L AT I N A

Kieszeń na miarkę i narzędzia LATINA - TERAMO

Nazwa LATINA

180

Ref./Kolory LATINBC Biało-szary

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 60% bawełna, 40% poliester, 230 g/m².

Spodnie. Gumka w talii po bokach. Kolana wstępnie uformowane. 5 kieszeni, z czego 1 na miarkę.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


TERAMO

Talia wewnątrz regulowana na gumkę i guziki

Kieszeń na miarkę i narzędzia LATINA - TERAMO

Miejsca na nakolanniki LATINA - TERAMO

Nazwa TERAMO

Ref./Kolory TERAMBC Biało-szary

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 60% bawełna, 40% poliester, 230 g/ m².

Ogrodniczki. Elastyczne szelki z możliwością regulacji. Kolana wstępnie uformowane. 6 kieszeni, z czego 1 na miarkę.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

181


HIGH VISIBILITY

M HV E S

M H PAN

Ciemne wstawki chroniące przed zabrudzeniami MHVES - MHPAN

Nazwa

MHVES

MHPAN

Ref./Kolory

Normy

Materiały EN471 3,2

MHVESJA Żółty fluorescencyjny-szary

EN471 1,2

MHPANJA Żółty fluorescencyjny-szary

OFFSHORE

FEEDER

182

Opis

Serża: 60% bawełna, 40% poliester, 270 g/ m². Pasy odblaskowe naszywane, 3M Scotchlite™.

O FFS H O R E

Nazwa

Miejsca na nakolanniki

Bluza. Rękawy raglanowe. Nadgarstki regulowane na zatrzaski. Odzież ostrzegawcza: klasa 3 - kolor srebrny - montaż poziomy. 5 kieszeni. Spodnie. Talia regulowana guzikami po bokach. Kolana wstępnie uformowane. Odzież ostrzegawcza: klasa 1 - kolor srebrny. 6 kieszeni, z czego 1 na miarkę.

Rozmiary

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

FE E D E R

Ref./Kolory

Normy

OFFSHOR Pomarańczowy fluorescencyjny OFFSHJA Żółty fluorescencyjny FEEDEJA Żółty fluorescencyjny FEEDOR Pomarańczowy fluorescencyjny

EN471 2,2

Materiały

Opis

Siatka: 100% poliester, 160 g/m². Pasy odblaskowe naszywane.

Polo z krótkimi rękawami. Kołnierz zapinany na guziki. Odzież ostrzegawcza: klasa 2 kolor srebrny - montaż szelkowy i montaż poziomy.

75% poliester, 25% bawełna, 200 g/m². Pasy odblaskowe naszywane.

T-shirt z krótkimi rękawami. Zaokrąglony pod szyją. Odzież ostrzegawcza: klasa 2 kolor srebrny - montaż szelkowy.

Rozmiary

M/L/XL/XXL

x10


PHV E S

Nazwa

PHVES

Ref./Kolory

Normy

PHVESOM Pomarańczowy fluorescencyjny-granatowy

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 54% bawełna, 46% poliester, 260 g/m². Pasy odblaskowe naszywane.

Bluza. Gumka w nadgarstkach. Odzież odblaskowa: klasa 2 kolor srebrny - montaż szelkowy i montaż poziomy. 2 kieszenie.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

Materiały

Opis

Rozmiary

EN471 2,2

Serża: 54% bawełna, 46% poliester, 260 g/m². Pasy odblaskowe naszywane.

Spodnie. Gumka w talii po bokach. Odzież odblaskowa: klasa 2 - kolor srebrny 5 kieszeni, z czego 1 na miarkę.

EN471 1,2

Serża: 54% bawełna, 46% poliester, 260 g/m². Pasy odblaskowe naszywane.

Bermudy. Gumka w talii po bokach. Odzież odblaskowa: klasa 1 - kolor srebrny. 5 kieszeni.

EN471 2,2

PHVESJM Żółty fluorescencyjny-granatowy

PH PAN

x10

PH B E R

Wewnątrz nogawki miejsca na nakolanniki

Nazwa

PHPAN

PHBER

Ref./Kolory PHPANOM Pomarańczowy fluorescencyjny-granatowy PHPANJM Żółty fluorescencyjny-granatowy PHBEROM Pomarańczowy fluorescencyjny-granatowy PHBERJM Żółty fluorescencyjny-granatowy

Normy

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

183


ODZIEĹť

OCIEPLANA

POMOC W DOBORZE

186

Fashion

str. 188

Mach spirit winter

str. 206

Mach 2 winter

str. 208

Classic

str. 210

Season

str. 214

Bluzy i swetry

str. 222

Rain

str. 224

Akcesoria

str. 229

185


ODZIEŻ OCIEPLANA ZNAJDŹ ODPOWIEDNI PRODUKT DLA SWOJEGO SEKTORA E E I ZNE TOW IA W W RO & WO TWO LIC ON ROZBIO B O T M D Ł Ł C O S U KA Z IE TW IC NI P RE Ł YS IC DN W TY E IOS MY I GI TY BA N M LN RO UDO BO RAC EM RZE ĘŻK RZE KKI SŁU GIS ŁUŻ WIE O Z G O I O E S ŻY U L P L P C P R B R R O

Zalecane produkty

STRONY

190

RENO

204

191

ALASKA

205

MILTON

192

NORTHWOOD

208

LULEA

192

HELSINKI

211

LARVIK

193

HARRICANA II

212

M5PAR

206

KINGSTON

212

M5POL

207 - 223

KIRUNA

212

ISOLA

213

DARWIN II

213

SIERRA

220

REPORTER

220

CLUSES

220

MEDEO

221

NEW DELTA

221

304

226

400

227

CO400

227

MA400

228

305

228

Zalecane produkty BARROW RONNEBY

FIDJI

216

M5GIW

217

SOMERO

217

BOLTON

222

850

226

FINNMARK

194

DUNCAN

194

TOREZ

197

RANDERS

198

RUSSEL

199

HAMPTON

202

EDSON

203

BARI

204

KARIS

EVOLUTION

STOCKTON

ESSENTIAL

STRONY

PREMIUM

E E I ZNE TOW IA W W RO & WO TWO LIC ON ROZBIO B O T M D Ł Ł C O S U KA Z IE TW IC NI P RE Ł YS IC DN W TY E IOS MY I GI TY BA N M LN RO UDO BO RAC EM RZE ĘŻK RZE KKI SŁU GIS ŁUŻ WIE O Z G O I O E S ŻY U L P L P C B R P R R O

207 209 - 218

MATERIAŁY

M2PAW

209

GOTEBORG

210

VIBORG

216

MCGIW

218

HERALD

219

SACHA

219

VERNON

222

KARIS

222

CENTO

223

š Warstwa zewnętrzna

SHANNON

223

š Membrana

LIDINGO

224

KISSI

225

TOFINO

225

TYPHOON

227

KARA

229

CHAMONIX

229

JURA

229

NORDIC

229

NEVE

229

, Tkanina składająca się z 3 warstw.

š Warstwa wewnętrzna Oddychająca - Nieprzemakalna Komfortowa

, Tkanina składająca się z 2 warstw. š Warstwa zewnętrzna š Membrana Oddychająca - Nieprzemakalna Komfortowa

, Aluminizowana podszewka stanowiąca prawdziwą tarczę chroniącą użytkownika przed zimnem i wiatrem, przy zachowaniu swobody ruchów i komfortu.

186


POMOC W DOBORZE

ROZMIARY Zamawiaj właściwe rozmiary dokonując prawidłowych pomiarów Aby prawidłowo pobrać miarę, należy mierzyć bezpośrednio na powierzchni ciała, bez ściskania.

, DLA INFORMACJI: š wartości podane w tabelach dotyczą pomiarów ciała. š w przypadku odzieży noszonej jedna na drugiej, podane wymiary uwzględniaja dodatkową przestrzeń. A Obwód klatki piersiowej

B

C

Wzrost

Obwód pasa

TABELA ODPOWIEDNIKÓW ROZMIARÓW MĘŻCZYZNA

MĘŻCZYZNA

KURTKA / BLUZA / KAMIZELKA Obwód klatki piersiowej (A)

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

156/164

156/164

164/172

172/180

180/188

188/196

196/204

EU

44/46

46/48

48/50

50/52

52/54

54/56

56/58

IT/DE

48/50

50/52

52/54

54/56

56/58

58/60

60/62

cm

90/94

94/98

98/102

102/106

106/110

110/114

114/118

cale

351/2/37

37/381/2

381/2/40

40/411/2

411/2/431/2

431/2/45

45/461/2

EU

/

34/36

38/40

42/44

46/48

50/52

54/56

IT/DE

/

38/40

42/44

46/48

50/52

54/56

58/60

cm

/

66/74

74/82

82/90

90/98

98/106

106/117

cale

/

26/29

29/32

32/351/2

351/2/381/2

381/2/411/2

411/2/46

EU

/

34/36

38/40

42/44

46/48

50/52

54/56

IT/DE

/

38/40

42/44

46/48

50/52

54/56

58/60

cm

/

78/86

86/94

94/102

102/110

110/118

118/123

cale

/

301/2/34

34/37

37/40

40/431/2

431/2/461/2

461/2/481/2

cm

/

66/74

74/82

82/90

90/98

98/106

106/117

cale

/

26/29

29/32

32/351/2

351/2/381/2

381/2/411/2

411/2/46

SPODNIE Obwód pasa (C)

BIELIZNA Obwód klatki piersiowej (A)

Obwód pasa (C)

187


BARROW

BARROW str.190

MOVES str.144

VE703NO str.74

NOMAD S3 SRC str.270

188

MOPAN str.144


VE703NO str. 74

MOVES str. 144

BARROW str. 190

MOPAN str. 144

189


FASHION

BA R R OW

Kieszonka na identyfikator w zestawie

Kaptur pikowany, odpinany

Kołnierz podszyty polarem

Wewnętrzny ściągacz chroniący przed wiatrem z miejscem na kciuk

Wewnątrz otwór ułatwiający wykonanie nadruku

Nazwa BARROW

190

Ref./Kolory BARRONO Czarny

Normy

Materiały EN14058 3, 2, X 0.288m².K/W, X

Opis

Drelich: 65% poliester, 35% Kurtka. Zapinanie na kryty zamek bawełna, 310 g/m² Podszewka: błyskawiczny pod listwą na rzep i pikowana, poliester tafta. zatrzaski. 11 kieszeni.

Rozmiary S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


R O N N E BY

Kieszonka na identyfikator w zestawie

Odpinany kaptur z przeźroczystą częścią boczną dla większej ergonomii

Kołnierz podszyty polarem

Wewnętrzny ściągacz chroniący przed wiatrem z miejscem na kciuk

Wewnątrz otwór ułatwiający wykonanie nadruku

Nazwa

RONNEBY

Ref./Kolory

RONNENO Czarny

Normy EN14058 3, 3, X 0.251m².K/W, X EN343 3,1

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester Oxford powlekany poliuretanem. Podszewka: góra - watowana, polar poliester; dół - watowana, tafta poliester.

Kurtka. Szwy uszczelnione. Kołnierz podszyty polarem. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. 9 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

191


FASHION

M I LTO N TKANINA WODOODPORNA I ODDYCHAJĄCA Klasa odporności na parowanie Ret < 20 m² Pa/W wg ISO11092 i EN31092

Kieszeń na dokumenty

Wzmocnienia na ramionach i na łokciach

Nazwa

Ref./Kolory MILTONO Czarny

MILTON MILTORO Czerwony

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: 94% poliester, 6% elastan, 2 warstwy laminowane. Wstawki z tkaniny: poliester Oxford powlekany poliuretanem. Podszewka: pikowana, poliester tafta.

Kurtka. Szwy uszczelnione. Zapinana na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. Kaptur odpinany, watowany. Dół regulowany za pomocą elastycznego sznurka. 5 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

LU L E A

Softshell: materiał elastyczny, lekki, miękki i wodoszczelny

Nazwa

Ref./Kolory

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: "Softshell" 96% poliester, 4% elastan.

Bluza (pasuje do serii MACH 2 CORPORATE). Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny. Dół rękawów wykończony taśmą ze skosu. Dół bluzy regulowany za pomocą elastycznego sznurka. 3 kieszenie.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

LULEAGR Ciemnoszary-jasnoszary LULEA

LULEABM Granatowo-czarny LULEANO Czarno-szary

192

x10


L A RV I K

Elementy odblaskowe

Kieszonka na identyfikator w zestawie

Wewnętrzny ściągacz chroniący przed wiatrem z miejscem na kciuk

Wewnątrz otwór ułatwiający wykonanie nadruku

Nazwa

LARVIK

Ref./Kolory

LARVIRO Czerwony

Normy EN14058 3,3,X 0,270 m2 K/W,X EN343 3,1

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester Oxford powlekany poliuretanem. Podszewka: góra - pikowana, polar poliester; dół - pikowana, poliester tafta.

Kurtka. Szwy uszczelnione. Kaptur odpinany, watowany. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep i zatrzaski. Dół regulowany za pomocą elastycznego sznurka. 10 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

193


TOREZ

KARA str. 229 TOREZ str. 200

VERNON str. 222

NEVE str. 229

D-SPIRIT S1P str. 283

194

DMPAN str. 152


F A S H I O N

VERNON str. 222

TOREZ str. 200

DMPAN str. 152

195


FASHION

FI N N M A R K

Wewnątrz otwór ułatwiający wykonanie nadruku

Kaptur odpinany

Dekoracyjne paski odblaskowe (z przodu)

Nazwa

FINNMARK

Ref./Kolory

Normy

FINNMBM Granatowo-czarny

EN343 3,1

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester Ripstop powlekany PVC. Podszewka: pikowana, tafta poliester.

Kurtka. Szwy uszczelnione. Kołnierz podszyty polarem. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. Dół regulowany za pomocą elastycznego sznurka. 5 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

D U N CAN

Kieszonka na identyfikator w zestawie

Kieszonka na rękawie wyposażona w pas na ramię

Wewnątrz otwór ułatwiający wykonanie nadruku

Nazwa

DUNCAN

196

Ref./Kolory

DUNCAGR Szary

Normy EN14058 3,3,X 0,271 m². K/W,X EN343 3,1

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester Ripstop powlekany PVC. Podszewka: góra - watowana, polar poliester; dół - watowana, tafta poliester.

Kurtka. Szwy uszczelnione. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. Kaptur odpinany. Otwory wentylacyjne pod pachami. Dół regulowany za pomocą elastycznego sznurka. 5 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


TO R EZ

Kieszonka na identyfikator w zestawie

Kaptur watowany, odpinany

Kołnierz podszyty polarem

Wewnątrz otwór ułatwiający wykonanie nadruku

Nazwa

TOREZ

Ref./Kolory

TOREZGN Szaro-czarny

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliamid powlekany poliuretanem. Podszewka: pikowana, poliester tafta

Kurtka (pasuje do serii D-MACH). Szwy uszczelnione. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep i zatrzaski. Dół regulowany za pomocą elastycznego sznurka. 6 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

197


FASHION

R AN D E R S

Otwory wentylacyjne pod pachami

Kaptur watowany, odpinany

Odpinane rękawy

Kieszonka na identyfikator w zestawie

Wewnątrz otwór ułatwiający wykonanie nadruku

Nazwa

RANDERS

198

Ref./Kolory RANDEGR Szary

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: pikowana, poliamid powlekany poliuretanem. Podszewka: pikowana, poliester tafta.

Kurtka pikowana z odpinanymi rękawami (pasuje do serii D-MACH). Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na zatrzaski. Ściągacz w mankietach i w dole kurtki. 5 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


RUSSEL

Kołnierz podszyty polarem

Paski odblaskowe dekoracyjne (z przodu i z tyłu)

Kieszonka na identyfikator w zestawie

Talia i dół regulowane za pomocą elastycznego sznurka Wewnątrz otwór ułatwiający wykonanie nadruku

Nazwa

RUSSEL

Ref./Kolory

RUSSEGR Szary

Normy

EN343 3,1

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester Pongee powlekany PVC. Podszewka: góra - watowana, polar poliester; dół - watowana, poliester tafta.

Kurtka. Szwy uszczelnione. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep i zatrzaski. Kaptur odpinany. 7 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

199


HAMPTON

HAMPTON str. 202

SAFE SOPHORA 301 str. 176

BASEBALL DIAMOND V str. 30

D-SPIRIT S3 str. 283

200

M2PAW str. 209


BASEBALL DIAMOND str. 30

SAFE SOPHORA str. 176

HAMPTON str. 202

M2PAW str. 209

D-SPIRIT S3 str. 283

201


FASHION

H A M P TO N

Kaptur pikowany, odpinany

Regulacja w pasie i dolnej części za pomocą sznurka

Kieszenie dolne zamykane listwą i otwór na ręce podszyty polarem

Wewnątrz otwór ułatwiający wykonanie nadruku

Nazwa

Ref./Kolory

HAMPTON

202

HAMPTGJ Szaro-żółty

Normy

Mankiety wewnętrzne ze ściągaczem

Materiały EN14058 3.2.X.X.X

Opis

Serża: 65% poliester, 35% Kurtka (pasuje do serii D-MACH). Zabawełna, 245 g/m². pinanie na kryty zamek błyskawiczny Podszewka: pikowana, poliester pod listwą na guziki. 8 kieszeni. tafta.

Rozmiary S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


EDSON

Wewnątrz zaczepy na kabel audio

Kaptur odpinany, watowany

Kieszonka na identyfikator w zestawie

Mankiety wewnętrzne ze ściągaczem

Nazwa

EDSON

Ref./Kolory EDSONNO Czarny

Pasuje do kamizelki VIBORG strona 216

Normy EN343 3,1

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: 100% poliester Pongee powlekany PVC. Podszewka: pikowana, poliester tafta.

Kurtka. Szwy uszczelnione. 10 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

203


FASHION

RENO

Kieszonka na identyfikator w zestawie

Podszewka z polaru

Nazwa

Ref./Kolory

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester Oxford powlekany poliuretanem. Podszewka: polar poliester.

Bluza z odpinanymi rękawami. Kołnierz podszyty polarem. Ściągacz w mankietach i w dole bluzy. 5 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliamid Taslon powlekany poliuretanem.Podszewka na ciele: poliester. Podszewka w rękawach: watowana, poliester tafta.

Bluza. Szwy uszczelnione. Rękawy raglanowe. Gumka w dole. Otwory wentylacyjne pod pachami. 6 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

RENOVE Zielony RENOBM Granatowy-niebieski

RENO

x10

RENONO Czarny

BA R I

Podszewka z siatki podszyta tkaniną molton

Wewnętrzna kieszeń na okulary

Nazwa

BARI

204

Ref./Kolory BARIBM Granatowy-niebieski

x10


AL AS K A

Podpinka ocieplana, watowana 3M Thinsulate™

Kaptur stały

Wzmocnione mankiety

Nazwa

Ref./Kolory ALASKGR Czarno-szary

ALASKA

ALASKRO Granatowo-czerwony ALASKBR Granatowo-niebieski

Normy EN14058 3.3.X 0.285m².K/W,X EN343 3,1

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester Pongee powlekany PVC. Podszewka: tafta poliester. Podpinka: tafta poliester, watowana 3M Thinsulate™.

Kurtka 2 w 1 z podpinką. Kurtka: szwy uszczelnione. Kołnierz podszyty polarem. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. Talia i dół regulowane za pomocą elastycznego sznurka. 4 kieszenie. Podpinka: 1 kieszeń.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

205


MACH SPIRIT WINTER

M 5 PA R

Kaptur odpinany Kieszeń na piersi 3 w 1

Pasuje do kamizelki M5GIW strona 217

Nazwa

M5PAR

206

Ref./Kolory M5PARGN Szaro-czarny M5PARBN Beżowo-czarny

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester Oxford powlekany poliuretanem. Podszewka: watowana, poliester tafta.

Kurtka. Szwy uszczelnione. Kołnierz podszyty polarem. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. Talia regulowana za pomocą elastycznego sznurka. 6 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


M5POL

Nazwa

Ref./Kolory M5POLGR Szaro-czarny

M5POL

M5POLBE Beżowo-czarny

Materiały

Opis

Rozmiary

Siatka: 100% bawełna, 210 g/m².

Polo z długimi rękawami (pasuje do serii MACH SPIRIT). Ściągacz w mankietach. 1 kieszeń.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

K ARIS

Wzmocnienia na łokciach Wewnątrz polar typu baranek

Kieszonka na identyfikator w zestawie

Nazwa

KARIS

Ref./Kolory KARISGR Szaro-ciemnoszary KARISBE Beżowo-ciemnoszary

Materiały

Opis

Polar poliester, 600 g/m². Wstawki z tkaniny: 100% bawełna.

Bluza z polaru (pasuje do serii MACH SPIRIT). Wykończenie taśmą ze skosu. 4 kieszenie.

Rozmiary

S/M/L/XL/XXL

x10

207


MACH 2 WINTER

N O R T H WO O D

Miejsce na identyfikator

Odpinane rękawy

Nazwa

Ref./Kolory NORTHGR Szaro-pomarańczowy

NORTHWOOD

NORTHBL Granatowo-niebieski NORTHNO Czarno-szary

208

Materiały

Opis

Tkanina: poliester Oxford powlekany poliuretanem. Bluza ocieplana z odpinanymi rękawami. Podszewka: góra - watowana, siatka poliestrowa; Rękawy raglanowe. 5 kieszeni. dół - watowana, poliester tafta.

Rozmiary

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


S TO C K TO N

Główki rękawów zabezpieczające przed wiatrem

Duża ilość kieszeni

Nazwa

Ref./Kolory

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 235 g/m², pikowana. Podszewka: watowana, poliester tafta.

Kamizelka ocieplana z dużą ilością kieszeni (pasuje do serii MACH 2). Dół regulowany za pomocą elastycznego sznurka. 7 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m². Podszewka: 100% bawełna flanela.

Spodnie ocieplane. Gumka w talii po bokach. 7 kieszeni, z czego 1 na miarkę.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

STOCKGR Szaro-pomarańczowy STOCKTON

STOCKBL Granatowo-niebieski STOCKNO Czarno-szary

x10

M 2 PAW

Spodnie ocieplane flanelą

Miejsca na nakolanniki

Nazwa

M2PAW

Ref./Kolory M2PAWGR Szaro-pomarańczowy M2PAWNO Czarno-szary

x10

209


CLASSIC

G OT E B O R G

Kurtka bez żadnego elementu metalowego

Kieszonka na identyfikator w zestawie

Wewnątrz otwór ułatwiający wykonanie nadruku

Nazwa

GOTEBORG

210

Ref./Kolory

GOTEBBM Granatowo-niebieski

Normy

Materiały EN14058 3,3,X 0,250 m2 K/W,X EN343 3,1

Opis

Rozmiary

Kurtka. Szwy uszczelnione. Kołnierz Tkanina: poliester Twill powlepodszyty polarem. Zapinanie na kryty kany PVC. zamek błyskawiczny pod listwą na Podszewka: góra - watowana, rzep. Kaptur odpinany. Dół kurtki polar poliester; dół - watowana, regulowany za pomocą elastycznego poliester tafta. sznurka. 5 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


HELSINKI

Kaptur odpinany, watowany

Do prac w niskich temperaturach

Mankiety wewnętrzne ze ściągaczem

Nazwa

HELSINKI

Ref./Kolory

HELSIBM Granatowo-niebieski

Normy EN342 X.3.X 0,436 m².K/W (B) EN343 3,1

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester powlekany PVC. Podszewka: pikowana, poliester tafta.

Kurtka. Szwy uszczelnione. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na zatrzaski. Talia regulowana sznurkiem. 6 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

211


CLASSIC

H A R R I CA N A I I

Podszewka izolacyjna DELTALU KIRUNA - KINGSTON - HARRICANA II

Miejsce na identyfikator KIRUNA - KINGSTON - HARRICANA II

Nazwa

HARRICANA II

Ref./Kolory

Normy EN14058 2.3.X 0.276m².K/W.X

HARRIBI Granatowo-niebieski

Materiały

Opis

Tkanina: poliester powlekany poliuretanem. Podszewka: poliester tafta, watowana DELTALU.

Kurtka. Kaptur odpinany, watowany. Talia i dół regulowane za pomocą elastycznego sznurka. 7 kieszeni.

K I N G S TO N

Nazwa

KINGSTON

KIRUNA

212

Ref./Kolory

Rozmiary

S/M/L/XL/XXL

x10

KIRUNA

Normy

Materiały

KINGSBL Granatowo-niebieski

EN343 3,1

KIRUNBL Granatowo-niebieski

EN14058 2.3.X 0.245m².K/W.X EN343 3,1

Tkanina: poliester powlekany PVC. Podszewka: tafta poliester, watowana DELTALU.

Opis

Rozmiary

Kurtka. Szwy uszczelnione. Kaptur stały. Talia i dół regulowane za pomocą elastycznego sznurka. 5 kieszeni. S/M/L/XL/XXL Bluza z odpinanymi rękawami. Szwy uszczelnione. Kaptur stały. 6 kieszeni.

x10


ISOLA

Podpinka

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

EN343 3,1

ISOLABL Granatowo-niebieski

ISOLA

Materiały

Opis

Tkanina: poliester powlekany PVC. Podszewka: poliester tafta. Podpinka: pikowana, poliamid tafta.

Kurtka 3 w 1 z podpinką. Kurtka: szwy uszczelnione. Kaptur stały. Talia i dół regulowane za pomocą elastycznego sznurka. 6 kieszeni. Podpinka: kołnierz podszyty sztruksem. Odpinane rękawy. Zapinanie na zatrzaski. Po bokach otwory na zatrzaski ułatwiające ruchy. 2 kieszenie.

Materiały

Opis

Rozmiary

S/M/L/XL/XXL

x10

DA RW I N I I

Miejsce na identyfikator DARWIN II - ISOLA

Nazwa

DARWIN II

Ref./Kolory DARW2BL Granatowo-niebieski DARW2VE Zielony

Normy EN343 3,1

Tkanina: poliester powlekany Kurtka. Szwy uszczelnione. Kaptur stały. Talia i PVC. dół regulowane za pomocą sznurka. Mankiety Podszewka: pikowana, poliester wewnętrzne ze ściągaczami. 6 kieszeni. tafta.

Rozmiary XS/S/M/L/XL/ XXL

x10

213


VIBORG

VIBORG str. 216

M2VES str. 163

VENICUT52 str. 66

PLANET S3 SRC str. 279

214

M2PAN str. 163


M2VES str. 163

VENICUT52 str. 66

VIBORG str. 216

M2PAN str. 163

PLANET S3 SRC str. 279

215


SEASON

VIBORG

Kieszonka na identyfikator w zestawie

Wewnątrz zaczepy na kabel audio

Wewnątrz otwór ułatwiający wykonanie nadruku

Ochrona nerek

Nazwa

Ref./Kolory VIBORNO Czarny

VIBORG

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: 100% poliester Pongee powlekany PVC. Podszewka: pikowana, poliester tafta.

Kamizelka z dużą ilością kieszeni (pasuje do serii D-MACH). Zapinana na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na zatrzaski. Ściągacz w dole kamizelki z przodu oraz po bokach. 9 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester Pongee powlekany PVC. Podszewka: watowana, polar poliester.

Kamizelka ocieplana. Kołnierz podszyty polarem. 3 kieszenie.

x10

FI DJ I

Po bokach otwory ułatwiające ruchy

Ochrona nerek

Nazwa

Ref./Kolory FIDJIOR Pomarańczowo-szary

FIDJI

FIDJINO Czarny FIDJIGR Szaro-czarny

216

S/M/L/XL/XXL

x10


M 5 G IW

Kieszeń na piersi 3 w 1 Główki rękawów zabezpieczające przed wiatrem

Dół kamizelki regulowany z tyłu

Nazwa

Ref./Kolory M5GIWGN Szaro-czarny

M5GIW

M5GIWBN Beżowo-czarny

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester Oxford powlekany poliuretanem. Podszewka: watowana, poliester tafta.

Kamizelka (pasuje do serii MACH SPIRIT). Szwy uszczelnione. Kołnierz obszyty polarem. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. 7 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester mikrofibra powlekany poliuretanem. Podszewka: watowana, poliester tafta.

Kamizelka ocieplana z dużą ilością kieszeni. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. Dół regulowany za pomocą elastycznego sznurka. 7 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

SOMERO

Lamówki dekoracyjne (z przodu i z tyłu)

Nazwa

SOMERO

Ref./Kolory SOMERRO Czerwony

x10

217


SEASON

S TO C K TO N

Główki rękawów zabezpieczające przed wiatrem

Duża ilość kieszeni

Nazwa

Ref./Kolory

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 235 g/m², pikowana. Podszewka: watowana, poliester tafta.

Kamizelka ocieplana z dużą ilością kieszeni (pasuje do serii MACH 2). Dół regulowany za pomocą elastycznego sznurka. 7 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 65% poliester, 35% bawełna, 235 g/m2. Podszewka: watowana, poliester tafta.

Kamizelka ocieplana z dużą ilością kieszeni (pasuje do serii MACH 2 CORPORATE). 6 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

STOCKGR Szaro-pomarańczowy STOCKTON

STOCKBL Granatowo-niebieski

x10

STOCKNO Czarno-szary

M C G IW

Główki rękawów zabezpieczające przed wiatrem

Miejsce na identyfikator

Nazwa

Ref./Kolory MCGIWGR Jasnoszary-ciemnoszary

MCGIW

MCGIWBE Beżowo-ciemnoszary MCGIWBM Granatowo-czarny

218

x10


H E R AL D Kieszonka na identyfikator w zestawie

Główki rękawów zabezpieczające przed wiatrem

Ochrona nerek

Nazwa

Ref./Kolory

HERALD

HERALMN Granatowo-czarny HERALGM Szaro-granatowy

Materiały

Opis

Rozmiary

Drelich pikowany: 65% poliester, 35% bawełna. Podszewka: watowana, poliester tafta.

Kamizelka. Gumka po bokach z tyłu. 5 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

Materiały

Opis

Rozmiary

Drelich Ripstop: 65% poliester, 35% bawełna, 180 g/m². Podszewka: watowana, polar poliester.

Kamizelka ocieplana. 4 kieszenie.

38/40 do 50/52

x10

SAC H A

Podszewka z polaru

Nazwa

SACHA

Ref./Kolory SACHAVE Zielony SACHABC Biały

x10

219


SEASON

SIERRA

Główki rękawów zabezpieczające przed wiatrem

Ochrona nerek

Nazwa

Ref./Kolory

Materiały

Opis

Rozmiary

Drelich pikowany: 65% poliester, 35% bawełna. Podszewka: watowana, tafta poliester.

Kamizelka z dużą ilością kieszeni. Gumka po bokach z tyłu. 7 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

SIERRVE Zielony

SIERRA

SIERRBM Granatowy-niebieski SIERRBR Granatowo-czerwony

x20

SIERRGR Szary

REPORTER

Nazwa

Materiały

Opis

REPORTER

REPORBL Granatowy-niebieski

Drelich: 65% poliester, 35% bawełna. Podszewka: pikowana, tafta poliester.

Kamizelka ocieplana z dużą ilością kieszeni. Dół regulowany listwami na zatrzaski. 6 kieszeni.

CLUSES

CLUSEBL Granatowy-niebieski

Drelich pikowany: 65% poliester, 35% bawełna. Podszewka: pikowana, poliester tafta.

Kamizelka ocieplana. Gumka w dole. 4 kieszenie.

220

Ref./Kolory

C LU S E S

Rozmiary

S/M/L/XL/XXL

x20


M E D EO

Odpinane rękawy

Kieszonka na identyfikator w zestawie

Nazwa MEDEO

Ref./Kolory MEDEONO Czarny

Materiały

Opis

Rozmiary

Drelich: 65% poliester, 35% bawełna. Podszewka: pikowana, poliester tafta.

Bluza z odpinanymi rękawami. Ściągacz w makietach i w dole bluzy. 5 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

Materiały

Opis

Rozmiary

Drelich pikowany: 65% poliester, 35% bawełna. Podszewka: watowana, poliester tafta.

Bluza ocieplana z odpinanymi rękawami. Gumka w mankietach i w dole bluzy. 4 kieszenie.

x10

N E W D E LTA

Odpinane rękawy

Nazwa NEW DELTA

Ref./Kolory NEWDEBL Granatowo-niebieski

M/L/XL/XXL

x10

221


BLUZY I SWETRY

VERNON

Nazwa

Ref./Kolory

Materiały

Opis

Rozmiary

Polar poliester, 280 g/m².

Bluza z polaru. Gumka w mankietach. 2 kieszenie.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

VERNORO Czerwony VERNON

VERNOBR Niebieski

x10

VERNONO Czarny

B O LTO N

Nazwa

BOLTON

KARIS

222

Ref./Kolory BOLTOBL Niebiesko-czarny BOLTORO Czerwono-granatowy KARISGR Szaro-ciemnoszary KARISBE Beżowo-ciemnoszary

K ARIS

Materiały

Opis

Rozmiary

Polar poliester, 350 g/m². Wstawki z tkaniny: poliester Taslon.

Bluza z polaru. 3 kieszenie.

S/M/L/XL/ XXL/3XL x10

Polar poliester, 600 g/m². Wstawki z tkaniny: 100% bawełna.

Bluza z polaru (pasuje do serii MACH SPIRIT). Wykończenie taśmą ze skosu. 4 kieszenie.

S/M/L/XL/XXL


C E N TO

Nazwa

CENTO

Ref./Kolory CENTOGJ Ciemnoszary

Materiały

Opis

Rozmiary

Molton: 65% poliester, 35% bawełna.

Bluza (pasuje do serii D-MACH). Zapinanie z przodu na zamek błyskawiczny. Ściągacz w mankietach i dole bluzy. 2 kieszenie. Kaptur regulowany za pomocą sznurka.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

S HAN N O N

Nazwa SHANNON

M5POL

Ref./Kolory SHANNNO Czarny M5POLGR Szaro-czarny M5POLBE Beżowo-czarny

x10

M5POL

Materiały

Opis

Siatka bawełniana, 350 g/m².

Sweter. Ściągacze w mankietach. Szwy dekoracyjne.

Siatka: 100% bawełna, 210 g/m².

Polo z długimi rękawami (pasuje do serii MACH SPIRIT). Ściągacz w mankietach. 1 kieszeń.

Rozmiary

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

223


RAIN

LIDINGO

Dekoracyjne paski odblaskowe

Kaptur stały

Otwory wentylacyjne pod pachami

Nazwa

LIDINGO

224

Ref./Kolory

LIDINBM Granatowo-niebieski

Normy

EN343 3,1

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester powlekany PVC. Podszewka bluzy: siatka poliestrowa. Podszewka spodni: poliester tafta.

Komplet przeciwdeszczowy: bluza i spodnie. Szwy uszczelnione. BLUZA: kaptur stały. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. Dół regulowany za pomocą elastycznego sznurka. 5 kieszeni. SPODNIE: gumka w talii. Dół nogawek regulowany na zatrzaski. 2 kieszenie.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


KISSI Kołnierz wykończony polarem dla większego komfortu

Kieszonka na identyfikator w zestawie

Dekoracyjne paski odblaskowe (z przodu i z tyłu) Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester powlekany PVC. Podszewka: siatka poliestrowa.

Bluza przeciwdeszczowa. Szwy uszczelnione. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep i zatrzaski. Kaptur stały. Otwory wentylacyjne pod pachami. Dół regulowany elastycznym sznurkiem. 6 kieszeni. Otwór na plecach umożliwiający wentylację.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester powlekany PVC. Podszewka: siatka poliestrowa.

Płaszcz przeciwdeszczowy. Szwy uszczelnione. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. Kaptur stały. 2 kieszenie. Otwór na plecach umożliwiający wentylację.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

KISSIOR Pomarańczowy KISSI

EN343 3,1

KISSIRO Czerwony KISSIBM Granatowy-niebieski

x10

TO FI N O

Otwór na plecach na zatrzaski umożliwiający wykonanie nadruku

Dekoracyjne paski odblaskowe (z przodu i z tyłu)

Nazwa

TOFINO

Ref./Kolory TOFINNO Czarny

Normy EN343 3,1

x10

225


RAIN

850

Otwór na plecach umożliwiający wentylację

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Materiały

Opis

Rozmiary

Wkład: poliester powlekany semi-poliuretanem.

Komplet przeciwdeszczowy: bluza i spodnie. Szwy zgrzewane. BLUZA: zapinanie na kryty zamek błyskawiczny. Kaptur stały. Otwory wentylacyjne pod pachami. Gumka wewnątrz mankietów. Dół regulowany za pomocą elastycznego sznurka. 2 kieszenie. Otwór na plecach umożliwiający wentylację. SPODNIE: gumka w talii. Rozporek zapinany na zatrzask. Dół nogawek regulowany na zatrzask. 2 kieszenie na ręce.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

Materiały

Opis

Rozmiary

EN850BM Granatowy-niebieski EN343 3,1

EN850JA Żółty

850

EN850VE Zielony

x10

304

Otwór na plecach umożliwiający wentylację Otwory wentylacyjne pod pachami

Nazwa

Ref./Kolory EN304VE Zielony

304 EN304JA Żółty

226

Normy

EN343 3,1

Komplet przeciwdeszczowy: bluza i spodnie. Szwy zgrzewane. BLUZA: kaptur stały. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na zatrzaski. Rękawy Wkład: poliester powlekany PVC raglanowe. Gumka wewnątrz mankietów. 2 kieszenie. po obu stronach. SPODNIE: gumka w talii. Rozporek zapinany na zatrzask. Dół nogawek regulowany na zatrzask. 2 kieszenie na ręce.

M/L/XL/XXL

x10


400

Otwór na plecach umożliwiający wentylację Otwory wentylacyjne pod pachami

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Materiały

Opis

Tkanina: poliester powlekany PVC.

Komplet przeciwdeszczowy: bluza i spodnie. Szwy uszczelnione. BLUZA: zapinanie na kryty zamek błyskawiczny. Kaptur stały. Rękawy raglanowe. Nadgarstki regulowane na zatrzask. 2 kieszenie. SPODNIE: gumka w talii. Dół nogawek regulowany na zatrzask. 2 kieszenie na ręce.

EN400VE Zielony EN400MA Granatowy-niebieski

400

EN343 3,1

EN400JA Żółty EN400BR Niebieski

CO40 0

Rozmiary

M/L/XL/XXL

x20

T Y PH O O N

Dół nogawek regulowany

Nazwa

CO400

TYPHOON

Ref./Kolory

Normy

CO400MA Granatowy-niebieski CO400VE Zielony TYPHOBM Granatowy-niebieski

EN343 3,1

Materiały

Opis

Tkanina: poliester powlekany PVC.

Kombinezon przeciwdeszczowy zapinany na dwa zamki błyskawiczne. Szwy uszczelnione. Kaptur odpinany na zatrzaski. Gumka w talii z tyłu. Rękawy raglanowe. Nadgarstki regulowane na zatrzask. 4 kieszenie.

Tkanina: poliester powlekany PVC. Podszewka: poliester tafta.

Spodnie przeciwdeszczowe. Szwy uszczelnione. Gumka w talii. Nogawki otwierane w dole na zatrzaski. 5 kieszeni.

Rozmiary

x20 M/L/XL/XXL x10

227


RAIN

MA40 0

Dekoracyjne paski odblaskowe (z przodu i z tyłu)

Otwór na plecach umożliwiający wentylację Otwory wentylacyjne pod pachami

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

MA400VE Zielony

MA400

EN343 3,1

MA400JA Żółty

Materiały

Opis

Tkanina: poliester powlekany PVC.

Płaszcz przeciwdeszczowy. Szwy uszczelnione. Kaptur stały. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na zatrzaski. Gumka wewnątrz nadgarstków. 2 kieszenie.

Materiały

Opis

Rozmiary

M/L/XL/XXL

x20

305

Otwór na plecach umożliwiający wentylację Otwory wentylacyjne pod pachami

Długość 1,20 m

Nazwa

305

228

Ref./Kolory MA305VE Zielony MA305JA Żółty

Normy

EN343 3,1

Płaszcz przeciwdeszczowy. Szwy zgrzewane. Wkład: poliester powlekany PVC Kaptur stały. Zapinanie na podwójną listwę na po obu stronach. zatrzaski. Rękawy raglanowe. Gumka wewnątrz nadgarstków. 2 kieszenie.

Rozmiary

M/L/XL/XXL

x10


Nom Nazwa

Réf./Couleurs Ref./Kolory

Caractéristiques Opis

Rozmiary Taille

KARANO Czarny

Czapka. Polar poliester watowany 3M Thinsulate™.

UNIWERSALNY

x12

Osłona szyi. Polar poliester. Dopasowanie za pomocą elastycznego sznurka.

UNIWERSALNY

x12

Czapka o podwójnej grubości. Dzianina akrylowa.

UNIWERSALNY

x12

Czapka ocieplana z poliamidu z klapami na uszy obszytymi futerkiem syntetycznym. Podszewka: watowana, poliester tafta. Klapy chroniące uszy.

UNIWERSALNY

x12

Rękawice. Polar poliester.

UNIWERSALNY

x12

A K C E S O R I A

KARA

KARABL Granatowyniebieski

KARARO Czerwony

KARAGR Szary

CHAMONIX

CHAMORO Czerwony

CHAMOBL Granatowyniebieski

JURA

JURANO Czarny

JURABL Granatowyniebieski

JURAGR Szary

NORDIC

NORDIVE Zielony

NORDIBL Granatowyniebieski

NEVE

NEVENO Czarny

NEVEBM Granatowyniebieski

229


ODZIEĹť

TECHNICZNA

POMOC W DOBORZE

232

Ostrzegawcza

str. 234

Dla drwali

str. 248

Do niskich temperatur

str. 250

Kwasoodporna, niepalna i antyelektrostatyczna

str. 256

Niepalna

str. 258

Niepalna, antyelektrostatyczna

str. 260

Fartuchy ochronne

str. 262

Dla spawaczy

str. 263

231


ODZIEŻ TECHNICZNA ZNAJDŹ ODPOWIEDNI PRODUKT DLA SWOJEGO SEKTORA E E I ZNE TOW IA W W RO & WO TWO LIC ON ROZBIO B O T M D Ł Ł C O S U KA Z IE TW IC NI P RE Ł YS IC DN W TY E IOS MY I GI TY BA N M LN RO UDO BO RAC EM RZE ĘŻK RZE KKI SŁU GIS ŁUŻ WIE O Z G O I O E S ŻY U L P L P C P R B R R O STRONY

234

MAIVE

259

240

MAIPA

259

VISBY

252

CHEMISE FR

260

KOMODO

256

VESTE FR

260

KOMODOHV

256

POLO FR

260

TONC3

257

SOUS VETEMENT FR

261

TONV3

257

CAGOULE 1 FR

261

TONP3

257

CAGOULE 2 FR

261

CHAUSSETTE FR

261

TABNIT

262

TABPU

262

VESTEB

263

PANTAB

263

TASOUB

263

MANCHB

263 236

MULTIVIEW MOONLIGHT

STRADA 2

235

OPTIMUM

235

FARGO 2

236

RENO HV

237

604

242

605

243

GILP4

243

PHBER

245

EASYVIEW

OFFSHORE

246

RESCUE 2

237

FEEDER

246

FREEWAY 2

241

MHVES

247

STREET 2

241

MHPAN

247

208

242

EPICEA 3

248

GILP2

243

MELEZE 3

248

BAUCE

244

DOUGLAS 3

249

BRASSJA

244

ERABLE 3

249

PHVES

245

ALMA

252

PHPAN

245

BALTIC

252

LAPONIE II

254

NORDLAND

253

AUSTRAL II

254

ICEBERG

253

FEROE

255

MAICO

258

IGLOO II

255

CAGOULTI

258

TABLIVE

262

MANCH2TI

258

TABALPV

262

MAICO BM

259

TECHNOLOGIA ODBLASKOWA 3M SCOTCHLITETM To materiały, które odbijają światło reflektorów samochodowych do ich źródła, pozwalając w ten sposób zwiększyć odległość widzialności pieszego z 30 do 160 metrów.

TECHNOLOGIA 3M SCOTCHLITETM š7NDQLQ\]PLNURNXOHF]NDPLmikrokuleczki szklane wklejone w żywicę odblaskową. , 635$:'Ä7$%(/52=0,$5›:'/$ Odzieży roboczej: str. 143 Odzieży zimowej: str. 187

232

EVOLUTION

STRONY

Zalecane produkty

Zalecane produkty

ESSENTIAL

EVOLUTION

PREMIUM

E E I ZNE TOW IA W W RO & WO TWO LIC ON ROZBIO B O T M D Ł Ł C O S U KA Z IE TW IC NI P RE Ł YS IC DN W TY E IOS MY I GI TY BA N M LN RO UDO BO RAC EM RZE ĘŻK RZE KKI SŁU GIS ŁUŻ WIE O Z G O I O E S ŻY U L P L P C P R B R R O


3202&:'2%25=(

MATERIAĹ Y Oferujemy szerokÄ&#x2026; gamÄ&#x2122; odzieĹźy technicznej przeznaczonej do pracy w niskich temperaturach, opracowanej we wspĂłĹ&#x201A;pracy z ďŹ rmÄ&#x2026; 3MÂŽ z uĹźyciem warstwy izolacyjnej Thinsulateâ&#x201E;˘.

Plus Szerokie, pionowe pikowanie wpĹ&#x201A;ywa na lepszÄ&#x2026; izolacjÄ&#x2122; termicznÄ&#x2026;. Ponadto, zastosowanie warstwy izolacyjnej THINSULATEâ&#x201E;˘, bardzo cienkiej i elastycznej, przyczynia siÄ&#x2122; do duĹźej swobody ruchĂłw uĹźytkownika i zapewnia odpowiednie odczuwanie ciepĹ&#x201A;a.

Izolacja termiczna Thinsulateâ&#x201E;˘ - Typ CS250 , =$/(7< ĹĄ:ĂşÄ&#x201A;NQRFLHQNLHLXWU]\PXMĂ?FHFLHSĂşRRGSRUQHQDSU]HQLNDQLHZRG\ ĹĄ&LHSĂşREH]QDGPLHUQHMJUXERÄ?FL ĹĄ,]RODFMDPLĂŁNNDLUÄ&#x201A;ZQRPLHUQD ĹĄ:ĂşÄ&#x201A;NQRRGG\FKDMĂ?FH Przy takiej samej gruboĹ&#x203A;ci, warstwa izolujÄ&#x2026;ca zapewnia okoĹ&#x201A;o pĂłĹ&#x201A;torakrotnie wiÄ&#x2122;cej ciepĹ&#x201A;a niĹź puch oraz prawie dwukrotnie wiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; odpornoĹ&#x203A;Ä&#x2021; termicznÄ&#x2026; niĹź wĹ&#x201A;Ăłkna o zwiÄ&#x2122;kszonych zdolnoĹ&#x203A;ciach wypeĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;cych.

, :Â&#x201D;$¨&,:2¨&, *UXERÄ?Ă&#x201C; &LĂŁÄŽDU &LHSĂşRRct

(cm)

1,75

2

263

(g/m ) 2

(m K/W)

0,48

*UXERÄ?Ă&#x201C;

(cm)

1,52

&LĂŁÄŽDU

(g/m2)

151

&LHSĂşRRct

(m2K/W)

0,38

, 6.Â&#x201D;$' ĹĄSROLROHÄąQ\SROLHVWHU

Izolacja termiczna Thinsulateâ&#x201E;˘ - Typ G , =$/(7< ĹĄ:ĂşÄ&#x201A;NQRFLHSĂşHLPLĂŁNNLH ĹĄ%DUG]ROHNNLHLZ\WU]\PDĂşH ĹĄ(ODVW\F]QH ĹĄ2GG\FKDMĂ?FH ĹĄ:ĂşÄ&#x201A;NQR]DSHZQLDMĂ?FHRSW\PDOQ\NRPIRUW Tkanina skĹ&#x201A;ada siÄ&#x2122; z bardzo cienkich wĹ&#x201A;Ăłkien poliestrowych zapewniajÄ&#x2026;cych maksymalne ciepĹ&#x201A;o w poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeniu ze znacznÄ&#x2026; elastycznoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. Idealnie nadaje siÄ&#x2122; do klasycznej odzieĹźy przeznaczonej do pracy na zewnÄ&#x2026;trz.

, :Â&#x201D;$¨&,:2¨&,

, 6.Â&#x201D;$' ĹĄSROLHVWHU

233


OSTRZEGAWCZA

M U LT IV I E W

Kurtka 4 w 1 z bluzą FREEWAY HV str. 241

Nazwa

Ref./Kolory

Normy EN471 3.2

MULTIVIEW

MULTIJA Żółty fluorescencyjny-szary

EN343 3.1 EN14058 3.3.2 0.305 m².K/W.X

234

Materiały

Opis

Tkanina: poliester Oxford powlekany poliuretanem. Podszewka: poliester tafta. Pasy odblaskowe naszywane, 3M Scotchlite™. Bluza odpinana FREEWAY HV.

Kurtka ocieplana, przeciwdeszczowa, 4 w 1 z podpinką. Szwy uszczelnione. Kaptur stały. Wentylacja pod pachami przez otworki. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą S/M/L/XL/ na zatrzaski. Talia regulowana elastycznym XXL/3XL sznurkiem. Ściągacze wewnątrz mankietów. Wstawki chroniące przed zabrudzeniami. Odzież ostrzegawcza: klasa 3 - kolor srebrny montaż szelkowy i montaż poziomy. 5 kieszeni.

Rozmiary

x5


S T R A DA 2

Ściągacze wewnątrz mankietów

Nazwa

Ref./Kolory

Normy EN471 3.2

STRA2JA Żółty fluorescencyjnygranatowy

EN343 3.1

STRADA 2 STRA2OR Pomarańczowy fluorescencyjnygranatowy

EN14058 3.3.2 0,259 m².K/W.X

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester Oxford powlekany poliuretanem. Podszewka: pikowana, poliester tafta. Pasy odblaskowe naszywane, 3M Scotchlite™.

Kurtka ocieplana. Szwy uszczelnione. Kaptur stały. Wentylacja pod pachami przez otworki. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod listwą na zatrzaski. S/M/L/XL/ Talia regulowana elastycznym sznurkiem. XXL/3XL Odzież ostrzegawcza: klasa 3 - kolor srebrny - montaż szelkowy i montaż poziomy. 3 kieszenie.

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester Oxford powlekany PVC. Podszewka stała: poliester tafta. Odpinana kamizelka z poliestru Oxford powlekanego PVC z odpinanymi rękawami z polaru poliestru. Podszewka: pikowana, tafta poliester. Pasy odblaskowe naszywane.

Kurtka 4 w 1 z odpinaną kamizelką. Kurtka: szwy uszczelnione. Zapinana na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. Kaptur stały. Kołnierz podszyty polarem. Odzież ostrzegawcza: klasa 3 kolor srebrny - montaż szelkowy i montaż poziomy. 4 kieszenie. Odpinana bluza: szwy uszczelnione. Rękawy odpinane. Odzież ostrzegawcza: klasa 2 - kolor srebrny - montaż szelkowy. 4 kieszenie.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x5

OPTIMUM

Nazwa

Ref./Kolory OPTIMJM Żółty fluorescencyjnygranatowy

OPTIMUM OPTIMOM Pomarańczowy fluorescencyjnygranatowy

Normy

EN471 3.1 Kurtka 2.1 Kamizelka EN343 3.1 Kurtka

x10

235


OSTRZEGAWCZA

E ASY V I E W

Nazwa

Ref./Kolory

EASYVIEW

Normy

EASYVOM Pomarańczowy fluorescencyjnygranatowy

EN471 3.2 EN343 3.1

EASYVJM Żółty fluorescencyjnygranatowy

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester Oxford powlekany poliuretanem. Podszewka: pikowana, poliester tafta. Pasy odblaskowe naszywane.

Kurtka ocieplana. Szwy uszczelnione. Kaptur stały. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. Odzież ostrzegawcza: klasa 3 - kolor srebrny - montaż szelkowy i montaż poziomy. 4 kieszenie.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

FA R G O HV

Wzmocnienie na poziomie nerek

Dół nogawek z zakładką ułatwiającą ruchy

Nazwa

Ref./Kolory FARGOHVJA Żółty fluorescencyjnygranatowy

FARGO HV FARGOHVOR Pomarańczowy fluorescencyjnygranatowy

236

Normy EN471 1.2 EN343 3.1 EN14058 3.3.2 0,305 m².K/W.X

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester Oxford powlekany poliuretanem. Podszewka: watowana, poliester tafta. Pasy odblaskowe naszywane.

Spodnie ocieplane. Szwy uszczelnione. Gumka w talii po bokach. Elastyczne szelki S/M/L/XL/ z możliwością regulacji. Kolana wstępnie XXL/3XL uformowane. Odzież ostrzegawcza: klasa 1 - kolor srebrny. 4 kieszenie.

x10


R E N O HV

Podszewka z polaru

Rękawy odpinane

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

RENHVJA Żółty fluorescencyjny

EN471 3.2 Bluza 2.2 Kamizelka

RENO HV

EN343 3.1

RENHVOOR Pomarańczowy fluorescencyjny

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester Oxford powlekany poliuretanem. Podszewka: polar poliester. Pasy odblaskowe naszywane.

Bluza z odpinanymi rękawami. Kołnierz podszyty polarem. Ściągacz w mankietach i w dole bluzy. Bluza: odzież ostrzegawcza, klasa 3 - kolor srebrny - montaż szelkowy i montaż poziomy. Kamizelka: odzież ostrzegawcza, klasa 2 - kolor srebrny - montaż szelkowy i montaż poziomy. 4 kieszenie.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

Materiały

Opis

Rozmiary

Poliester molton. Pasy odblaskowe naszywane.

Bluza. Kaptur stały. Ściągacz w mankietach i w dole bluzy. Odzież ostrzegawcza: klasa 3 kolor srebrny - montaż szelkowy. 2 kieszenie.

x10

R E S C U E HV

Nazwa RESCUE HV

Ref./Kolory RESCUHVJA Żółty fluorescencyjny

Normy EN471 3.2

M/L/XL/ XXL

x10

237


MOONLIGHT

MOONLIGHT str. 240 BASEBALL DIAMOND V str. 30

PACAYA SMOKE str. 16

M2PAW str. 209

VE703NO str. 74

VIAGI S1P SRC str 287

238


BASEBALL DIAMOND V str. 30

PACAYA SMOKE str. 16

VE703NO str. 74

MOONLIGHT str. 240

M2PAW str. 209

VIAGI S1P str. 287

239


OSTRZEGAWCZA

MOONLIGHT

TKANINA WODOODPORNA I ODDYCHAJĄCA Klasa odporności na parowanie Ret < 25 m² Pa/W wg ISO11092 i EN31092

Softshell: materiał oddychający, wodoszczelny, elastyczny, lekki i miękki

Nazwa

MOONLIGHT

Ref./Kolory MOONLOR Pomarańczowy fluorescencyjny MOONLJA Żółty fluorescencyjny

240

Normy

Materiały

EN471 3.2

Opis

Bluza. Zapinanie na kryty zamek Tkanina "Softshell": 90% błyskawiczny. Dół rękawów wykończony poliester, 10% elastan. 3 warstwy taśmą ze skosu. Dół bluzy regulowany za laminowane. pomocą elastycznego sznurka. Odzież ostrzePasy odblaskowe naszywane. gawcza: klasa 3 - kolor srebrny - montaż szelkowy i montaż poziomy. 3 kieszenie.

Rozmiary

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10


FR E E WAY HV

Może być używana jako podpinka do kurtki MULTIVIEW str. 234

Nazwa

FREEWAY HV

Ref./Kolory

Normy

FREEWHVOR Pomarańczowy fluorescencyjny-granatowy

Materiały

EN471 2.2

FREEWHVJA Żółty fluorescencyjnygranatowy

Opis

Bluza z odpinanymi rękawami. Tkanina: poliester. Podszewka: Kołnierz podszyty polarem. pikowana, poliester tafta. Rękawy: Ściągacz w mankietach. Odzież pikowane, tkanina: 65% poliester, ostrzegawcza: klasa 2 - kolor 35% bawełna. Pasy odblaskowe srebrny - montaż szelkowy. 4 naszywane. kieszenie.

Rozmiary

M/L/XL/XXL

x10

S T R E E T HV

Nazwa

STREET HV

Ref./Kolory STREEHVBJ Żółty fluorescencyjnygranatowy

Normy EN471 2.2

Materiały

Opis

1 strona tkanina: poliester. 1 strona tkanina: 65% poliester, 35% bawełna, pikowana. Pasy odblaskowe naszywane.

Kamizelka dwustronna. Odzież ostrzegawcza: klasa 2 - kolor srebrny - montaż szelkowy. 5 kieszeni.

Rozmiary

M/L/XL/XXL

x10

241


OSTRZEGAWCZA

208

Gumka wewnątrz mankietów zabezpieczająca przed wiatrem 208 - 604 - 605

Nazwa

Ref./Kolory

Normy EN471 3.2 Bluza 1.2 Spodnie

EN208JA Żółty fluorescencyjny

208

Materiały

EN343 3.1

Opis

Rozmiary

Komplet przeciwdeszczowy: BLUZA: szwy uszczelnione. Kaptur stały. Zapinanie na zamek Tkanina: błyskawiczny pod listwą na zatrzaski. Rękawy poliester Oxford raglanowe. Odzież ostrzegawcza: klasa 3 - kolor powlekany PVC. srebrny - montaż poziomy. 2 kieszenie. Pasy odblaskowe SPODNIE: gumka w talii. Rozporek zapinany na naszywane, 3M zatrzaski. Dół nogawek regulowany na zatrzaski. Scotchlite™. Odzież ostrzegawcza: klasa 1 - kolor srebrny montaż poziomy. 1 kieszeń na ręce.

M/L/XL/XXL

x10

604

Nazwa

Ref./Kolory

EN604JA Żółty fluorescencyjny 604 EN604OR Pomarańczowy fluorescencyjny

242

Normy

EN471 3.2 Bluza 1.2 Spodnie EN343 3.1

Materiały

Opis

Wkład: poliester powlekany PVC na zewnątrz. Pasy odblaskowe wprasowane, 3M Scotchlite™.

Komplet przeciwdeszczowy: BLUZA: szwy zgrzewane. Kaptur stały. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod listwą na zatrzaski. Rękawy raglanowe. Odzież ostrzegawcza: klasa 3 - kolor srebrny - montaż poziomy. 1 kieszeń. SPODNIE: gumka w talii. Rozporek zapinany na zatrzaski. Dół nogawek regulowany na zatrzaski. Odzież ostrzegawcza: klasa 1 - kolor srebrny montaż poziomy. 1 kieszeń na ręce.

Rozmiary

S/M/L/XL/XXL

x10


605

Otwór na plecach umożliwiający wentylację Otworki wentylacyjne pod pachami 208 - 604 - 605

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

MA605JA Żółty fluorescencyjny

605

EN471 3.2 EN343 3.1

Materiały

Opis

Wkład: poliester powlekany PVC na zewnątrz. Pasy odblaskowe wprasowane, 3M Scotchlite™.

Płaszcz przeciwdeszczowy. Szwy zgrzewane. Kaptur stały. Rękawy raglanowe. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod listwą na zatrzaski. Odzież ostrzegawcza: klasa 3 - kolor srebrny montaż poziomy. 1 kieszeń pod listwą.

G I L P4

Nazwa

GILP4

GILP2

Rozmiary

M/L/XL

x10

GILP2

Ref./Kolory

Normy

Materiały

GILP4OR Pomarańczowy fluorescencyjny GILP4JA Żółty fluorescencyjny GILP2OR Pomarańczowy fluorescencyjny GILP2JA Żółty fluorescencyjny

EN471 2.2

Tkanina: poliester. Pasy odblaskowe naszywane.

Opis

Rozmiary

Kamizelka. Zapinanie na rzep. Odzież ostrzegawcza: klasa 2 - kolor srebrny - montaż szelkowy.

x10 L/XXL

Kamizelka. Zapinanie na rzep. Odzież ostrzegawcza: klasa 2 - kolor srebrny - montaż poziomy.

x100

243


OSTRZEGAWCZA D O DAT K I

BAU C E

Nazwa

BAUCE

Ref./Kolory

Normy

Materiały

Opis

Tkanina: poliester Oxford powlekany PVC. Pasy odblaskowe naszywane, 3M Scotchlite™.

Szelki. Zapinanie na rzep. Szerokość taśm w pasie i na ramionach: 7,5 cm. Materiał ostrzegawczy: klasa 1 - kolor srebrny - montaż szelkowy.

Normy

Materiały

Opis

EN13356

Tkanina: poliester Oxford powlekany PVC. Pasy odblaskowe naszywane, 3M Scotchlite™.

Pas na ramię. Zapinanie na rzep. Wymiary: 9 cm x 50 cm. Materiał ostrzegawczy: kolor srebrny.

BAUCEOR Pomarańczowy fluorescencyjny

EN471 1.2

BAUCEJA Żółty fluorescencyjny

Rozmiary

M

x10

B R AS S JA

Nazwa

BRASSJA

Ref./Kolory BRASSJA Żółty fluorescencyjny

Rozmiary

REGULOWANY

R U BAN R B 2 0

Nazwa RUBANRB20

244

Ref./Kolory RUBANRB20 Czerwono-biały

Materiały

Opis

Polietylen.

Gładka taśma sygnalizacyjna, czerwono-biała (200 m x 70 mm). Pudełko z dozownikiem.

x50

x50


FE E D E R

Nazwa

FEEDER

Ref./Kolory

Normy

FEEDOR Pomarańczowy fluorescencyjny

EN471 2,2

FEEDEJA Żółty fluorescencyjny

Materiały

Opis

75% poliester, 25% bawełna, 200 g/m². Pasy odblaskowe naszywane.

T-shirt z krótkimi rękawami. Zaokrąglony pod szyją. Odzież ostrzegawcza: klasa 2 - kolor srebrny - montaż szelkowy.

Materiały

Opis

Siatka: 100% poliester, 160 g/m². Pasy odblaskowe naszywane.

Polo z krótkimi rękawami. Kołnierz zapinany na guziki. Odzież ostrzegawcza: klasa 2 - kolor srebrny - montaż szelkowy i montaż poziomy.

Rozmiary

M/L/XL/XXL

x10

O FFS H O R E

Nazwa

OFFSHORE

Ref./Kolory OFFSHOR Pomarańczowy fluorescencyjny OFFSHJA Żółty fluorescencyjny

Normy

EN471 2,2

Rozmiary

M/L/XL/XXL

x10

245


OSTRZEGAWCZA PA N O S T Y L E

PHV E S

Nazwa

PHVES

Ref./Kolory

Normy

PHVESOM Pomarańczowy fluorescencyjny-granatowy

EN471 2,2

PHVESJM Żółty fluorescencyjny-granatowy

Materiały

Opis

Rozmiary

Serża: 54% bawełna, 46% poliester, 260 g/m². Pasy odblaskowe naszywane.

Bluza. Gumka w nadgarstkach. Odzież odblaskowa: klasa 2 - kolor srebrny montaż szelkowy i montaż poziomy. 2 kieszenie.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

PH PAN

x10

PH B E R

Wewnątrz nogawki miejsca na nakolanniki

Nazwa

PHPAN

PHBER

246

Ref./Kolory PHPANOM Pomarańczowy fluorescencyjny-granatowy PHPANJM Żółty fluorescencyjny-granatowy PHBEROM Pomarańczowy fluorescencyjny-granatowy PHBERJM Żółty fluorescencyjny-granatowy

Normy

Materiały EN471 2,2

EN471 1,2

Serża: 54% bawełna, 46% poliester, 260 g/m². Pasy odblaskowe naszywane.

Opis

Rozmiary

Spodnie. Gumka w talii po bokach. Odzież odblaskowa: klasa 2 - kolor srebrny 5 kieszeni, z czego 1 na miarkę. S/M/L/XL/ XXL/3XL Bermudy. Gumka w talii po bokach. Odzież odblaskowa: klasa 1 - kolor srebrny. 5 kieszeni.

x10


M HV E S

Ciemne wstawki chroniące przed zabrudzeniami MHVES - MHPAN

Nazwa

Ref./Kolory

MHVES

MHVESJA Żółty fluorescencyjnyszary

Normy

Materiały EN471 3,2

Opis

Rozmiary

Serża: 60% bawełna, 40% polies- Bluza. Rękawy raglanowe. Nadgarstki reguloter, 270 g/m². Pasy odblaskowe wane na zatrzaski. Odzież ostrzegawcza: klasa naszywane, 3M Scotchlite™. 3 - kolor srebrny - montaż poziomy. 5 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

Materiały

Rozmiary

x10

M H PAN

Miejsca na nakolanniki

Nazwa

Ref./Kolory

MHPAN

MHPANJA Żółty fluorescencyjnyszary

Normy EN471 1,2

Opis

Spodnie. Talia regulowana guzikami po bokach. Serża: 60% bawełna, 40% poliesKolana wstępnie uformowane. Odzież ostrzeter, 270 g/m². Pasy odblaskowe gawcza: klasa 1 - kolor srebrny. 6 kieszeni, z naszywane, 3M Scotchlite™. czego 1 na miarkę.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x10

247


DLA DRWALI

E PI C E A 3

Otwór na plecach umożliwiający wentylację zapinany listwą na rzep

Nazwa

Ref./Kolory

EPICEA 3

Normy

EPIC3VE Zielonopomarańczowy

EN381-11 KLASA 0

Materiały

Opis

Serża: 60% bawełna, 40% poliester, 290 g/m². Podszewka: siatka poliestrowa z zabudową antyprzecięciową.

Bluza odporna na przecięcie. Zapinanie na zamek błyskawiczny. Mankiety regulowane na zatrzaski. 2 kieszenie.

Materiały

Opis

Serża: 60% bawełna, 40% poliester, 290 g/m². Podszewka: siatka poliestrowa z zabudową antyprzecięciową.

Spodnie odporne na przecięcie. Talia regulowana gumką i guzikami po bokach. Dół zapinany na zamek błyskawiczny. Kolana wstępnie uformowane. 6 kieszeni, z czego 1 na miarkę.

Rozmiary

M/L/XL/XXL

x5

M E L EZ E 3

Kieszeń na narzędzia MELEZE 3 - ERABLE 3

Wentylacja na plecach na zamek błyskawiczny ERABLE 3 - MELEZE 3

Nazwa

MELEZE 3

248

Ref./Kolory MELE3VE Zielonopomarańczowy

Normy EN381-5 TYP A KLASA 1

Rozmiary

M/L/XL/XXL

x5


D O U G L AS 3

Odpinanie na zamek błyskawiczny

Dekoracyjne paski odblaskowe DOUGLAS 3 - EPICEA 3 - MELEZE 3 - ERABLE 3

Nazwa

Ref./Kolory

DOUGLAS 3

Normy EN381-5 TYP A KLASA 1

DOUG3VE Zielonopomarańczowy

Materiały

Opis

Serża: 60% bawełna, 40% poliester, 290 g/m². Podszewka: siatka poliestrowa z zabudową antyprzecięciową.

Rozmiary

Nogawki odporne na przecięcie. Wewnątrz zapinane na zamek błyskawiczny. Paski UNIWERSALNY mocujące na zatrzaski. 1 kieszeń.

Materiały

Opis

Serża: 60% bawełna, 40% poliester, 290 g/m². Podszewka: siatka poliestrowa z zabudową antyprzecięciową.

Ogrodniczki odporne na przecięcie. Dół zapinany na zamek błyskawiczny. Kolana wstępnie uformowane. Talia regulowana gumką i guzikami po bokach. Elastyczne szelki z możliwością regulacji. 5 kieszeni, z czego 1 na miarkę.

x5

E R AB L E 3

Wzmocnienie na pośladkach Wzmocnienie na poziomie nerek MELEZE 3 - ERABLE 3

Nazwa

ERABLE 3

Ref./Kolory

ERAB3VE Zielonopomarańczowy

Normy EN381-5 TYP A KLASA 1

Rozmiary

M/L/XL/XXL

x5

249


NORDLAND - ICEBERG

NORDLAND str. 253

KARA str. 229

ICEBERG str. 253

HERCULE str. 85

DEVON III S3 SRC str. 304

250


KARA str. 229

HERCULE str. 85

NORDLAND str. 253

ICEBERG str. 253

DEVON III str. 304

251


DO NISKICH TEMPERATUR D O DAT K I

V I S BY

Termoregulacja Lekkość Ergonomiczny krój

Nazwa

VISBY

Ref./Kolory VISBYOR Pomarańczowoszary VISBYGR Czarno-szary

Materiały

Opis

Rozmiary

Bambus/poliester/polipropylen. Szwy płaskie.

Komplet bielizny. T-shirt z długimi rękawami. Długie kalesony.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

ALMA

Nazwa

ALMA

BALTIC

252

x10

BALT I C

Ref./Kolory ALMABM Granatowo-niebieski ALMANO Czarny BALTIBM Granatowo-niebieski

Materiały

Opis

Rozmiary

Polar poliester, 200 g/m².

Bluza. Rękawy raglanowe. Kołnierz wysoki zapinany na zamek błyskawiczny z listwą chroniącą przed zimnem. Można nosić bezpośrednio na ciele.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

Polar poliester, 100 g/m².

Kominiarka z lekkiego polaru.

UNIWERSALNY

x10


N O R D L AN D

Wewnętrzny ściągacz chroniący przed wiatrem z miejscem na kciuk Kieszonka na identyfikator w zestawie

Dekoracyjne taśmy odblaskowe NORDLAND - ICEBERG

Nazwa

Ref./Kolory

NORDLAND

Do prac w niskich temperaturach

Normy EN342 0,705 m².K/W (B) X.3.X

NORDLGR Szary

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester Oxford powlekany poliuretanem. Podszewka: pikowana, poliester tafta.

Kurtka. Szwy uszczelnione. Kaptur odpinany. Kołnierz podszyty polarem. Zapinanie na zamek błyskawiczny z podwójnym kursorem pod listwą na rzep i zatrzaski. Regulacja za pomocą gumki w talii i dolnej części. 7 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x5

ICEBERG

Ochrona nerek Kieszenie ze szczelnym zamkiem błyskawicznym

Dół nogawek zabezpieczony przed zimnem

Nazwa

ICEBERG

Ref./Kolory ICEBEGR Szary

Normy EN342 0,705 m².K/W (B) X.3.X

Do prac w niskich temperaturach

Materiały

Opis

Rozmiary

Tkanina: poliester Oxford powlekany poliuretanem. Podszewka: pikowana, poliester tafta.

Spodnie ocieplane. Szwy uszczelnione. Talia regulowana za pomocą elastycznego sznurka. Szelki regulowane. Kolana wstępnie uformowane i wzmocnione. 5 kieszeni.

S/M/L/XL/ XXL/3XL

x5

253


DO NISKICH TEMPERATUR

L AP O N I E I I

Wkład 3M Thinsulate™ LAPONIE II - AUSTRAL II - IGLOO II

Ściągacz w mankietach LAPONIE II - IGLOO II

Nazwa

Ref./Kolory

LAPONIE II

Do prac w niskich temperaturach

Normy

Materiały

Opis

Kurtka. Kaptur odpinany, podszyty Drelich: 85% poliester, 15% EN342 polarem, watowany 3M Thinsulate™. 0,499 m².K/W (B) bawełna. Kołnierz podszyty polarem. Zapinanie na Podszewka: pikowana, poliester 2.3 kryty zamek błyskawiczny pod listwą na tafta z wkładem 3M Thinsulate™. rzep. Gumka w talii z tyłu. 6 kieszeni.

LAPO2BL Granatowo-niebieski

Rozmiary

M/L/XL/XXL

x5

AU S T R AL I I

Ochrona nerek

Do prac w niskich temperaturach

Nazwa

AUSTRAL II

254

Ref./Kolory AUST2BL Granatowo-niebieski

Normy

Materiały Drelich: 85% poliester, 15% EN342 0,499 m².K/W (B) bawełna. Podszewka: pikowana, poliester 2.3 tafta z wkładem 3M Thinsulate™.

Opis Spodnie ocieplane. Elastyczne szelki z możliwością regulacji. Dół zapinany na zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. 4 kieszenie.

Rozmiary

M/L/XL/XXL

x5


FE R O E

Podszewka termiczna 3M Thinsulate™

Nazwa FEROE

Ref./Kolory FEROEBC Biały

Materiały

Opis

Drelich pikowany: poliamid. Podszewka: poliamid tafta, pikowana 3M Thinsulate™.

Kamizelka. Zapinanie na zatrzaski. 3 kieszenie.

Rozmiary S/M/L/XL/XXL

x10

I G LO O I I

Wkład 3M Thinsulate™ LAPONIE II - AUSTRAL II - IGLOO II

Dół nogawek z zakładką ułatwiającą ruchy IGLOO II - AUSTRAL II

Nazwa

IGLOO II

Ref./Kolory

IGLO2BL Granatowo-niebieski

Normy

Do prac w niskich temperaturach Materiały

Opis

Kombinezon. Kaptur stały podszyty polarem, Drelich: 85% poliester, 15% watowany 3M Thinsulate™. Kołnierz EN342 podszyty polarem. Zapinanie na kryty zamek 0,468 m².K/W (B) bawełna. Podszewka: pikowana, poliester błyskawiczny pod listwą na rzep. Gumka w 2.3 tafta z wkładem 3M Thinsulate™. talii z tyłu. Dół nogawek zapinany na zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. 5 kieszeni.

Rozmiary

M/L/XL/XXL

x5

255


KWASOODPORNA, NIEPALNA I ANTYELEKTROSTATYCZNA TO N GA 3

TO N C 3

TO N V3

50 prań w 75°C TONV3 - TONP3 - TONC3

TO N P3

Nazwa

TONC3

Ref./Kolory

Normy

Materiały

TONV3

TONV3BM Granatowo-niebieski

EN11612 A,B,C,E,F EN1149-5

TONP3

256

TONP3BM Granatowo-niebieski

Rozmiary

Kombinezon. Kołnierz prosty zapinany na kryty zatrzask. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod listwą na zatrzaski. Rękawy raglanowe. Gumka w talii z tyłu. Mankiety zapinane na kryty zatrzask. 4 kieszenie, z czego 1 na udzie.

TONC3BM Granatowo-niebieski EN13034 TYP 6

Opis

60% Modacrylic, 37% bawełna, 3% włókna antyelektrostatyczne, 250 g/m².

Bluza. Kołnierz prosty zapinany na kryty zatrzask. Zapinanie na kryte zatrzaski. Rękawy raglanowe. Mankiety zapinane na kryty zatrzask. Gumka w talii po bokach. 2 kieszenie. Spodnie. Zapinanie na kryte zatrzaski. Gumka w talii po bokach. 4 kieszenie, z czego 1 na udzie.

S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL

x5


KO M O D O

Podpinka z polaru (CE KAT 1) KOMODO - KOMODO HV

Wewnętrzne mankiety ze ściągaczem KOMODO - KOMODO HV

KO M O DO HV

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Materiały

Opis

Rozmiary

EN14116 1/25H/40 EN1149-5 KOMODO

KOMODBM Granatowo-niebieski

EN13034 TYP PB (6) EN343 3.2 EN14116 1/25H/40 EN1149-5

KOMODOHV

KOMODHVJM Żółty fluorescencyjnygranatowy

EN13034 TYP PB (6) EN343 3.2

Tkanina: 98% poliester, 2% włókna antyelektrostatyczne, powlekana poliuretanem. Podszewka: 100% bawełna niepalna. Podpinka: 100% polar poliester. Pasy odblaskowe naszywane, Loxy®.

Kurtka 2 w 1: odpinana bluza. Kurtka: szwy uszczelnione. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. Odpinana bluza: zapinanie na zamek błyskawiczny. Ściągacz w nadgarstkach. 3 kieszenie.

S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL

x5

Kurtka 2 w 1: odpinana bluza. Kurtka: szwy uszczelnione. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. Odzież ostrzegawcza: klasa 2 - kolor srebrny - montaż poziomy. Odpinana bluza: zapinanie na zamek błyskawiczny. Ściągacz w mankietach. 3 kieszenie.

EN471 2.2

257


NIEPALNA

MAICO

Kołnierz typu stójka, zapinany na rzep MAIVE - MAICO

Łokcie wstępnie uformowane MAIVE- MAICO

50 prań w 60°C

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

MAICOOV Pomarańczowy MAICO

EN14116 3/50I/60

MAICOBV Niebieski

EN531 A,B1,C1,X,X

MAICORV Czerwony

Materiały

Opis

Serża:100% bawełna niepalna 310 g/m². Pasy odblaskowe naszywane, 3M Scotchlite™.

Kombinezon z taśmami odblaskowymi. Kołnierz typu stójka. Zapinanie na kryte zatrzaski. Rękawy raglanowe. Mankiet obszyty w połowie gumką. Gumka w talii z tyłu. 7 kieszeni, z czego 1 na miarkę. 2 kieszenie na ręce.

CAG O U LT I

Nazwa

Ref./Kolory

CAGOULTI

CAGOULTIBM Granatowo-niebieski

MANCH2TI

MANCH2TIBM Granatowo-niebieski

258

Rozmiary

S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL

x5

M AN C H 2 T I

Normy

Materiały EN14116 3/50I/75

Opis

Serża:100% bawełna niepalna Kaptur. Sznurek ściągający dookoła twarzy. 310 g/m². Bawet zakrywający ramiona. Serża:100% bawełna niepalna Narękawek. Ściągacze podtrzymujące na 310 g/m². końcach. Długość: 40 cm.

Rozmiary

UNIWERSALNY

x50


MAICO

MAIVE

Kołnierz typu stójka, zapinany na rzep MAIVE - MAICO

Kieszenie zapinane na rzep MAIVE - MAIPA - MAICO

M A I PA

50 prań w 75°C MAIVE - MAIPA - MAICOBM

Nazwa

MAICO

Ref./Kolory MAICOBM Granatowo-niebieski

MAIVE

MAIVEBM Granatowo-niebieski

MAIPA

MAIPABM Granatowo-niebieski

Normy

Materiały

EN14116 3/50I/75 EN531 A,B1,C1,X,X

Serża: 100% bawełna niepalna, 310 g/m².

Opis

Rozmiary

Kombinezon. Kołnierz typu stójka. Zapinanie na kryte zatrzaski. Rękawy raglanowe. Mankiet obszyty w połowie gumką. Gumka w talii z tyłu. 7 kieszeni, z czego 1 na miarkę. 2 kieszenie na ręce. Bluza. Kołnierz typu stójka. Rękawy raglanowe. Mankiet obszyty w połowie gumką. 4 kieszenie, z czego 2 wewnętrzne.

S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL

x5

Spodnie. Gumka w talii po bokach. 5 kieszeni, z czego 1 na miarkę.

259


NIEPALNA, ANTYELEKTROSTATYCZNA D O DAT K I

C H E M I S E FR

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Materiały

Opis

Ripstop: 55% Modacrylic/Staciflam®, 42% bawełna, 3% włókna antyelektrostatyczne, 180 g/m².

Koszula z długimi rękawami. Zapinanie na kryte zatrzaski. Mankiety zapinane na kryty zatrzask. 2 kieszenie.

Materiały

Opis

Rozmiary

EN14116 3/50I/75 CHEMISE FR

EN1149-5

CHEFRBM Granatowo-niebieski

S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL

x10

EN531 A,B1,C1,X,X

V E S T E FR

Nazwa

VESTE FR

Ref./Kolory

Normy EN14116 3/12H/60

VESFRBM Granatowo-niebieski

EN1149-5

Polar: 60% Modacrylic, 38% bawełna, 2% włókna antyelektros- Bluza z polaru. 2 kieszenie. tatyczne, 430 g/m².

Rozmiary

S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL

x10

P O LO FR

Nazwa

POLO FR

260

Ref./Kolory

POLFRBM Granatowo-niebieski

Normy EN14116 3/12H/60 EN1149-5

Materiały

Opis

Siatka: Modacrylic/bawełna/ włókna antyelektrostatyczne, 280 g/m².

Polo z długimi rękawami. Kołnierz zapinany na kryte zatrzaski.

Rozmiary

S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL

x10


CAG O U L E 1 FR

CAG O U L E 2 FR

Osłona twarzy

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Materiały

CAGOULE 1 FR

CAFR1BM Granatowo-niebieski

EN14116 3/12H/60

CAFR2BM Granatowo-niebieski

EN1149-5

CAGOULE 2 FR

Opis

Rozmiary

50% włókna aramidowe, 48% Kaptur z bawetem. wiskoza, 2% włókna antyelektrosUNIWERSALNY tatyczne, Kaptur z osłoną twarzy zapinaną na rzep. 200 g/m². Szeroki bawet przykrywający ramiona.

S O U S V E T E M E N T FR

x50

C H AU S S E T T E FR

Otwór na kciuk

Nazwa

Ref./Kolory

SOUS VETEMENT FR

SSVFRBM Granatowo-niebieski

CHAUSSETTE FR

CHAFRBM Granatowo-niebieski

Normy

Materiały EN14116 3/12H/60 EN1149-5

Opis

50% włókna aramidowe, 48% wiskoza, 2% włókna antyelektros- Komplet bielizny. T-shirt z długimi tatyczne, rękawami. Długie kalesony. 200 g/m². Włókna wiskozy FR/wełna Zirpro/ poliamid.

Skarpety wysokie. Opóźniają rozprzestrzenianie się płomienia. (Testowane zgodnie z EN352).

Rozmiary

S/M/L/XL/ XXL/3XL/4XL

x10

37/39 - 40/42 - 43/46

x100

261


FARTUCHY OCHRONNE

TAB N IT

Nazwa TABNIT TABPU

Ref./Kolory

TAB P U

Materiały

Opis

TABNIT Biały

Nitryl/PVC.

Fartuch. Klamra regulacyjna na szyi. Wymiary: 115 cm x 90 cm. Grubość: 0,35 mm.

TABPU Biały

100% poliuretan, 370 g/m².

Fartuch. Taśma elastyczna z haftką. Klamra regulacyjna w talii. Wymiary: 115 cm x 90 cm. Grubość: 0,30 mm.

TAB L IV E

Nazwa

Ref./Kolory

x50 UNIWERSALNY x25

TABAL PV

Materiały

Opis Fartuch wodoodporny do wielu zastosowań. Wiązany sznurkami. Wymiary: 110 cm x 75 cm. Grubość: 0,35 mm. Fartuch. Klamra regulacyjna na szyi. Wymiary: 120 cm x 90 cm. Grubość: 0,30 mm.

TABLIVE

TABLIVE Zielony

Wkład: poliester powlekany PVC po obu stronach.

TABALPV

TABALPV Biały

100% PVC.

262

Rozmiary

Rozmiary

UNIWERSALNY

x50


D L A

PAN TAB

Nazwa PANTAB

VESTEB

Ref./Kolory

VESTEB

Normy

PANTAB Szary

Materiały EN11611 TYP A1 KLASA 2

VESTBCE Szary

Dwoina bydlęca. Szwy z nici Kevlar®.

TAS O U B

Nazwa

Ref./Kolory

TASOUB

TASOUBCE Szary

MANCHB

MANCHB Szary

S P A W A C Z Y

Opis

Rozmiary

Spodnie spawalnicze. Pasek elastyczny ze szlufkami. Rozporek zapinany na zatrzaski pod listwą. Kieszenie boczne ze szlufkami.

M/L/XL

Bluza spawalnicza. Zapinanie na rzep pod listwą. Nadgarstki proste. Rękawy długie, doszywane. Długość: 73 cm.

54/58

x10

MANCHB

Normy EN11611 TYP A1 KLASA 2

Materiały

Opis

Dwoina bydlęca.

Fartuch spawalniczy z bawetem. Klamra regulacyjna na szyi. Pasek z dwoiny z plastikową klamrą. Wymiary: 90 cm x 60 cm. Grubość: 1,40 mm do UNIWERSALNY 1,60 mm.

Rozmiary

x50

Para narękawków spawalniczych. Ściągacze podtrzymujące na końcach. Długość: 40 cm.

263


OCHRONA

NĂ&#x201C;G

POMOC W DOBORZE Trek work - composite Waterproof - composite X-run - composite Outdoor 2 - composite Composite tech - composite Pro active - composite Sportswear - composite Light walkers - composite Light walkers City - composite Lady Agro 4 X 4 industry X-large industry ESD Classic+ Classic industry Winter boot Rain boot

266

str. 268 str. 270 str. 272 str. 274 str. 276 str. 278 str. 282 str. 286 str. 288 str. 290 str. 292 str. 293 str. 294 str. 296 str. 298 str. 300 str. 301 str. 304 str. 306

Akcesoria str. 307

265


OCHRONA NÓG ZNAJDŹ ODPOWIEDNI PRODUKT DLA SWOJEGO SEKTORA STRONY

E E I ZNE TOW IA OW OW IOR & WO TWO LIC ON R B O Ł A ZD ZB W CT NIC PU REMSŁO YSŁ YS I YK A IE CT NI Y NI OD DOW OT ACE MIO ZEMŻKI ZEM KI ŁUG IST UŻB IEN L R B E G Ł YW S Ż RO OG BU RO PR RZ PR CIĘ PR LEK US LO

EVOLUTION

PREMIUM

Zalecane produkty TREK WORK

268-269

WATERPROOF

270-271

X-RUN

272-273

OUTDOOR 2

274-275

COMPOSITE TECH

276-277

PRO ACTIVE

278-280

SPORTSWEAR

282-284

LIGHT WALKERS

286-289

CITY

290-291

LADY

292

4 X 4 INDUSTRY

294-295

X-LARGE INDUSTRY

296-297

ESD

298-299

ESSENTIAL

AGRO

293

CLASSIC +

300

CLASSIC INDUSTRY

301-303

WINTER BOOT

304-305

RAIN BOOT

306

SERIE

Materiały

TREK WORK

WATERPROOF

X-RUN

OUTDOOR 2

PU / KAUCZUK NITRYL

PU / TPU

PU / KAUCZUK

PU / KAUCZUK NITRYL

COMPOSITE TECH PU / PU

PU / KAUCZUK

PRO ACTIVE

SPORTSWEAR

PU / PU

PU / KAUCZUK

š0HPEUDQD)UHHWH[Z ZRGRRGSRUQD š=DF]HS\GR ZFKRG]HQLDSR GUDELQLH

Korzyści

š6WUHI\]JLãFLD ZVSRPDJDMÐFH HODVW\F]QRďÓ š6]HURNLELHĮQLNGR SRUXV]DQLDVLãQD QLHXWZDUG]RQ\FK SRZLHU]FKQLDFK

Parametry

266

SRC HRO HI CI

š:]PRFQLHQLDW\OQH]738 GODOHSV]HMRFKURQ\RUD] WUZDúRďFL š:]PRFQLHQLDSU]HGQLH]38

š6WUHI\]JLãFLD

š:DUVWZDďFLHUQDSRGHV]Z\ š.DXF]XN ]738GODVNXWHF]QHM DQW\SRďOL]JRZ\ RFKURQ\QDďFLHUDQLH ZãJORZRGRU\RUD]]LPQR š:]PRFQLHQLH Ɠ& VNOHSLHQLDVWRS\738 š3RGHV]ZD]H VSHFMDOQ\PL]DF]HSDPL ]DSURMHNWRZDQ\PLGOD RSW\PDOQHMSU]\F]HSQRďFL QDďOLVNLFKSRZLHU]FKQLDFK UĂĮQHJRW\SX

SRC WR HI CI

SRC HRO

š6\VWHP3$12)/(;® VWUHI\]JLãFLD XúDWZLDMÐFH]JLQDQLH VLãSRGHV]Z\

š3RGHV]ZDZHZQãWU]QD ]38GODVNXWHF]QHM DPRUW\]DFML

š6<67(0967$%

š/HNNRďÓ

š%LHĮQLN]]DF]HSDPL š:\JRGDXĮ\WNRZDQLD GRNDĮGHJRW\SX SRZLHU]FKQLZHZQÐWU] LQD]HZQÐWU]RUD]GR SRZLHU]FKQLďOLVNLFK

SRC HRO

SRC

š=DF]HS\ERF]QH š6WUHI\]JLãFLD

š6NXWHF]QHVWUHI\ ]JLãFLDQDSR]LRPLH ďUĂGVWRSLD š3RGHV]ZD]H VSHFMDOQ\PL]DF]HSDPL GODRSW\PDOQHM SU]\F]HSQRďFL

SRC HRO

š:DUVWZDďFLHUQD SRGHV]Z\]NDXF]XNX GODOHSV]HMRGSRUQRďFL QDďFLHUDQLH

SRC

SRC HRO


POMOC W DOBORZE

LIGHT WALKERS COMPOSITE

CITY

AGRO

4X4 INDUSTRY

X LARGE INDUSTRY

ESD

CLASSIC +

CLASSIC INDUSTRY

PU

PU JEDNOLITEJ GĘSTOŚCI

PU / PU

PANORUBBER® KAUCZUK NITRYL

PU / PU

PU / PU

PU / PU

PU / PU

š6WHSUROOLQJ

š$PDJQHW\F]QRďÓ

š&KROHZND]PHVK GZRLQ\ZHOXURZHM GODOHSV]HMZHQW\ODFML VWRS\

š/HNNRďÓL HODVW\F]QRďÓ š:V]HFKVWURQQRďÓ ]DVWRVRZDQLD

š&KROHZND] PLNURıEU\

š2GSRUQRďÓQDSRďOL]J QDZV]\VWNLFKďOLVNLFK SRZLHU]FKQLDFK š=LQWHJURZDQHVWUHI\ š2GSRUQRďÓQDROHMHL ]JLãFLD V\VWHP ZãJORZRGRU\ 3$12)/(;®) š2GSRUQRďÓQD K\GUROL]ã

š3RFKúDQLDF]XGHU]Hü

š.ZDOLıNDFMD(6' NODVD (1 ZVSLHUDMÐFD UR]SUDV]DQLHHQHUJLL HOHNWURVWDW\F]QHM

š7UZDúRďÓLNRPIRUW š7UZDúRďÓLNRPIRUW š-803(56)85 38RGSRUQ\QD Ɠ&

š2GSRUQRďÓQDJRUÐFR

SRC

SRC

SRC

SRC HRO HI CI

SRC

SRC

SRC

SRC

267


TREK WORK COMPOSITE

TW400S3NO

TW300S3NO

TW200SPBG

TW100SPBG

Nazwa

Ref./Kolory

TW400 S3 SRC

TW400S3NO Czarny

TW300 S3 SRC

TW300S3NO Czarny

TW200 S1P SRC

TW200SPBG Beżowo-czarny

TW100 S1P SRC

TW100SPBG Beżowo-czarny

268

Normy

EN ISO 20345 HRO HI CI

Opis Cholewka: pełna skóra licowa. Podszewka: poliamid Cambrelle pochłaniający wilgoć. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliester na piance PU. Podeszwa: zgrzewana, wkładka z PU z pochłaniaczem energii Panoshock®. Warstwa ścierna: kauczuk nitryl. Obuwie amagnetyczne. Cholewka: dwoina skórzana welurowa i poliamid. Podszewka: poliamid Cambrelle pochłaniający wilgoć. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliester na piance PU. Podeszwa: zgrzewana, wkładka z PU z pochłaniaczem energii Panoshock®. Warstwa ścierna: kauczuk nitryl. Obuwie amagnetyczne.

Rozmiary

39 do 48

x5


Podszewka Cambrelle PochĹ&#x201A;aniajÄ&#x2026;ca pot Szybko schnÄ&#x2026;ca, antybakteryjna

Ĺ atwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; sznurowania Wzmocniona ochrona palcĂłw Podeszwa z kauczuku zachodzÄ&#x2026;ca na nosek

WkĹ&#x201A;adka wymienna wstÄ&#x2122;pnie uformowana: poliester na piance PU Szybko schnie i zapewnia komfort System PANOSHOCKÂŽ Mniejsze zmÄ&#x2122;czenie, wiÄ&#x2122;kszy komfort

AMAGNETYCZNE

Podnosek kompozytowy 200 J, lĹźejszy niĹź stal Nie przewodzi ciepĹ&#x201A;a ani zimna

WyjÄ&#x2026;tkowo elastyczna wkĹ&#x201A;adka antyprzebiciowa z kompozytu

PODESZWA PU/KAUCZUK 1- Strefy zaczepienia do wchodzenia po drabinie 2- Strefy zgiÄ&#x2122;cia wspomagajÄ&#x2026;ce elastycznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 3- Szeroki bieĹźnik do poruszania siÄ&#x2122; na nieutwardzonych powierzchniach

1DWYKGQY[INĂŚF\KGKMQOHQTEKGQDWYKC VTGMMKPIQYGIQ\CRGYPKCLĂŚEGPCLY[ÄžU\G RCTCOGVT[QDWYKCDG\RKGE\PGIQ

269


9#6'42411( % 1 / 2 1 5 +6 '/ GO DTC PC YQF QQF RQTPC(TGGVGZ

NOMADS3MA

NOMADS3NO

Nazwa

NOMAD S3 SRC

270

Ref./Kolory NOMADS3MA Brฤ…zowy NOMADS3NO Czarny

Normy

Opis

Rozmiary

EN ISO 20345 WR HI CI

Cholewka: skรณra bydlฤ™ca typu Buffalo ze wzmocnieniem z przodu z poliuretanu. Podszewka: poliester. Wkล‚adka: wymienna, poliester na piance EVA. Podeszwa: wtryskiwana - warstwa z PU. Warstwa ล›cierna: TPU. Obuwie amagnetyczne.

39 do 48

x5


Paski odblaskowe dla lepszej widoczności oraz lepszego utrzymania podbicia stopy

Podszewka z poliestru dla doskonałej wentylacji stopy

Osłona czubka buta z PU

Wzmocnienie części tylnej dla skutecznej ochrony przed zużyciem

AMAGNETYCZNE

Podnosek kompozytowy 200 J, lżejszy niż stal Nie przewodzi ciepła ani zimna

Wyjątkowo elastyczna wkładka antyprzebiciowa z kompozytu

1- Podeszwa z TPU, większa odporność na ścieranie 2- Bieżnik zapewniający doskonałą przyczepność na każdego rodzaju powierzchni

1EJTQPCF\KúMKPQYCVQTUMKGLMQPEGRELK \CRGYPKCLæEGLYQFQQFRQTPQħèQTC\ PKGRT\GRWU\E\CNPQħè

271


X-RUN COMPOSITE

XR500S3BE

XR300SPGO

XR300SPGB

Nazwa

XR500 S3 SRC

XR300 S1P SRC

Ref./Kolory

XR500S3BE Beżowy XR300SPGO Szaropomarańczowy XR300SPGB Szaro-niebieski

272

Normy

EN ISO 20345 HRO

Opis

Rozmiary

Cholewka: pełna skóra licowa nubuk. Podszewka: poliamid pochłaniający wilgoć. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid na EVA. Podeszwa: zgrzewana, wkładka z poliuretanu z pochłaniaczem energii Panoshock®. Warstwa ścierna: kauczuk. Obuwie amagnetyczne. Cholewka: dwoina skórzana nubuk i nylon typu mesh 3D. Podszewka: poliamid pochłaniający wilgoć. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid na EVA. Podeszwa: zgrzewana, wkładka z poliuretanu z pochłaniaczem energii Panoshock®. Warstwa ścierna: kauczuk. Obuwie amagnetyczne.

39 do 47

x5


Ĺ atwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; sznurowania

PANOSHOCKÂŽ Mniejsze zmÄ&#x2122;czenie, wiÄ&#x2122;kszy komfort

ARCH SUPPORT SYSTEM Usztywnienie sklepienia stopy dla lepszej stabilnoĹ&#x203A;ci Kontrola skrÄ&#x2122;cania

AMAGNETYCZNE

Podnosek kompozytowy 200 J, lĹźejszy niĹź stal Nie przewodzi ciepĹ&#x201A;a ani zimna

WyjÄ&#x2026;tkowo elastyczna wkĹ&#x201A;adka antyprzebiciowa z kompozytu

PODESZWA: ZGRZEWANA, POLIURETAN I KAUCZUK 1- Strefy zgiÄ&#x2122;cia wspomagajÄ&#x2026;ce elastycznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 2- Kauczuk antypoĹ&#x203A;lizgowy 3- Wzmocnienie stref zgiÄ&#x2122;cia z tpu

0CTGU\EKGRQYUVCÄ&#x2018;QQDWYKGQURQTVQY[O Y[INĂŚF\KGRT\G\PCE\QPGFQRTCE[ &\KĂşMKUGTKKQDWYKC:470\PKMCLĂŚDCTKGT[ RQOKĂşF\[URQTVGOCDG\RKGE\GÄ&#x201C;UVYGOY RTCE[

273


OUTDOOR 2 COMPOSITE

Obuwie sportowe i rekreacyjne zapewniające jednocześnie bezpieczeństwo. W komfortowych i wytrzymałych butach z gamy OUTDOOR 2 zajdziesz daleko!

• Podeszwa z PU/kauczuku używana w obuwiu górskim • Komfort – Przyczepność – Amortyzacja – Redukcja fal uderzeniowych

1- System PANOFLEX® strefy zgięcia ułatwiające chodzenie 2- WARSTWA ŚCIERNA • HRO: odporność na ciepło kontaktowe: 300°C (1 min) • Bieżnik z zaczepami do każdego typu powierzchni, wewnątrz i na zewnątrz • Normy SRC

AMAGNETYCZNE Wyjątkowo elastyczna wkładka antyprzebiciowa z kompozytu

274

AMAGNETYCZNE Brak elementów metalowych w obuwiu

Podnosek kompozytowy 200J, lżejszy niż stal Nie przewodzi ciepła ani zimna


AU R I B E AU 2 S1P S R C

P E R T U I S 2 S1P S R C

Nazwa

Ref./Kolory

AURIBEAU2 S1P SRC

AURI2SPBE Beżowy

PERTUIS2 S1P SRC

PERT2SPBE Beżowy

Normy

Opis

Rozmiary

EN ISO 20345 HRO

Cholewka: welur skórzany i nylon. Podszewka: poliester. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliester na piance EVA. Podeszwa: zgrzewana, PU i kauczuk nitryl. Obuwie amagnetyczne.

36 do 48

x5

O H I O2 S 3 S R C

U TAH 2 S 3 S R C

Nazwa

Ref./Kolory

OHIO2 S3 SRC

OHIO2S3NO Czarny

UTAH2 S3 SRC

UTAH2S3NO Czarny

Normy

Opis

Rozmiary

EN ISO 20345 HRO

Cholewka: nubuk skórzany. Podszewka: poliester. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliester na piance EVA. Podeszwa: zgrzewana, PU i kauczuk nitryl. Obuwie amagnetyczne.

36 do 48

x5

275


COMPOSITE TECH COMPOSITE

Zaprojektowane dla osób o najwyższych wymaganiach względem komfortu.

LEKKIE – SUPER GIĘTKIE

SAGA

COMPOSITE TECH

AMAGNETYCZNE Wyjątkowo elastyczna wkładka antyprzebiciowa z kompozytu

276

AMAGNETYCZNE Brak elementów metalowych w obuwiu Za wyjątkiem SAGA

Podnosek kompozytowy 200J, lżejszy niż stal Nie przewodzi ciepła ani zimna

Za wyjątkiem SAGA


C T6 0 0 S 3 S R C C T4 0 0 S1P S R C

C T3 0 0 S1P S R C

Nazwa

Ref./Kolory

CT600 S3 SRC

CT600S3NO Czarny

CT400 S1P SRC

CT400SPNO Czarny

CT300 S1P SRC

CT300SPNO Czarny

Normy

Opis

Rozmiary

Cholewka: pełna skóra licowa. Podszewka: poliamid. Wkładka: wymienna, poliamid na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach. Obuwie amagnetyczne. EN ISO 20345

Cholewka: welur skórzany i tkanina poliamidowa PU/poliester. Podszewka: poliamid. Wkładka: wymienna, poliamid na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach. Obuwie amagnetyczne.

39 do 47

Normy

Opis

Rozmiary

EN ISO 20345 HRO

Cholewka: skóra nubuk. Podszewka: poliester. Wkładka: wymienna, poliester na EVA. Podeszwa: zgrzewana - PU/kauczuk.

39 do 48

x5

SAGA S1P S R C

Nazwa

SAGA S1P SRC

Ref./Kolory SAGASPBE Beżowy SAGASPNO Czarny

x5

277


PRO ACTIVE COMPOSITE

Seria obuwia do profesjonalnych zastosowań łącząca odporność, komfort i lekkość.

Podszewka Cambrelle

Łatwość sznurowania

1- Strefy zgięcia 2- V STAB SYSTEM 3- Strefy zaczepienia do wchodzenia po drabinie

AMAGNETYCZNE Wyjątkowo elastyczna wkładka antyprzebiciowa z kompozytu

278

AMAGNETYCZNE Brak elementów metalowych w obuwiu Za wyjątkiem PRISM - PROTON

Podnosek kompozytowy 200J, lżejszy niż stal Nie przewodzi ciepła ani zimna

Za wyjątkiem PRISM - PROTON


PL AN E T S 3 S R C

PL AY E R S 3 S R C

Nazwa

Ref./Kolory

PLANET S3 SRC

PLANES3GO Szaro-pomarańczowy

PLAYER S3 SRC

PLAYES3GO Szaro-pomarańczowy

Normy

Opis

Rozmiary

EN ISO 20345

Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: dwoina skórzana i Cambrelle. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach. Obuwie amagnetyczne.

39 do 47

x5

PL AT I N E S 3 S R C

PL ATO O N S 3 S R C

Nazwa PLATINE S3 SRC PLATOON S3 SRC

Ref./Kolory PLATIS3NO Czarno-pomarańczowy PLATOS3NO Czarno-pomarańczowy

Normy

Opis

Rozmiary

EN ISO 20345

Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: dwoina skórzana i Cambrelle. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach. Obuwie amagnetyczne.

39 do 47

x5

279


PRO ACTIVE COMPOSITE

PL AT I N E S1P S R C

PL ATO O N S1P S R C

Nazwa

Ref./Kolory

PLATINE S1P SRC

PLATISPNJ Czarno-żółty

PLATOON S1P SRC

PLATOSPNJ Czarno-żółty

Normy

Opis

Rozmiary

EN ISO 20345

Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: dwoina skórzana i Cambrelle. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach. Obuwie amagnetyczne.

39 do 47

x5

P R OTO N S1P S R C

P R I S M S1P S R C

Nazwa PROTON S1P SRC PRISM S1P SRC

280

Ref./Kolory PROTOSPNO Czarny PRISMSPNO Czarny

Normy

Opis

Rozmiary

EN ISO 20345

Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: poliamid typu mesh. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.

39 do 47

x5


281


SPORTSWEAR COMPOSITE

Sportowy charakter do wielu zastosowań zawodowych.

Kołnierz oraz język pikowane dla większego komfortu Bardzo lekka

PODESZWA PU/KAUCZUK 1- Wkładka z PU dla lepszej amortyzacji 2- Kauczukowa warstwa ścierna zapewniająca dobrą odporność na ścieranie 3- Specjalne urzeźbienie podeszwy gwarantujące optymalną przyczepność (norma SRC) 4- HRO

Wkładka na EVA dla większego komfortu przez cały dzień

AMAGNETYCZNE Wyjątkowo elastyczna wkładka antyprzebiciowa z kompozytu

282

AMAGNETYCZNE Brak elementów metalowych w obuwiu

Podnosek kompozytowy 200J, lżejszy niż stal Nie przewodzi ciepła ani zimna


D - S PI R IT S1P

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

EN ISO 20345 HRO

Cholewka: welur skórzany (kolor czarny: skóra cielęca i mesh). Podszewka: poliester. Wkładka: stała, poliester na EVA. Podeszwa: zgrzewana, poliuretan/kauczuk. Obuwie amagnetyczne.

Normy

Opis

EN ISO 20345 HRO

Cholewka: skóra cielęca. Podszewka: poliester. Wkładka: stała, poliester na EVA. Podeszwa: zgrzewana, poliuretan/kauczuk. Obuwie amagnetyczne.

Rozmiary

DSPIRSPBE Beżowy D-SPIRIT S1P

DSPIRSPBG Niebiesko-szary

38 do 47 (Niebiesko-szary 36 do 47)

x5

DSPIRSPNO Czarny

D - S PI R IT S 3

Nazwa

D-SPIRIT S3

Ref./Kolory DSPIRS3MA Brązowy DSPIRS3NO Czarny

Rozmiary 38 do 47 (Brązowy) 36 do 47 (Czarny)

x5

283


SPORTSWEAR COMPOSITE

D - S TA R S1P

Nazwa D-STAR S1P

Ref./Kolory DSTARSPBE Beżowy

Normy

Opis

Rozmiary

EN ISO 20345 HRO

Cholewka: welur skórzany. Podszewka: poliester. Wkładka: stała, poliester na EVA. Podeszwa: zgrzewana, poliuretan/kauczuk. Obuwie amagnetyczne.

38 do 47

Normy

Opis

Rozmiary

EN ISO 20345 HRO

Cholewka: skóra cielęca. Podszewka: poliester. Wkładka: stała, poliester na EVA. Podeszwa: zgrzewana, poliuretan/kauczuk. Obuwie amagnetyczne.

38 do 47

x5

D - S TA R S 3

Nazwa D-STAR S3

284

Ref./Kolory DSTARS3NO Czarny

x5


285


LIGHT WALKERS COMPOSITE

Lekkość i system wentylacji sprawiają, że obuwie jest szczególnie zalecane do prac wymagających wyjątkowego komfortu.

Super oddychające

DUŻA GIĘTKOŚĆ PODESZWA Z DWUWARSTWOWEGO POLIURETANU O ZRÓŻNICOWANYCH GĘSTOŚCIACH

1- Strefy zgięcia System PANOFLEX® ułatwiający zginanie się podeszwy 2- Zaczepy boczne 3- Step Rolling ułatwiający chodzenie i zapobiegający zmęczeniu

AMAGNETYCZNE ARCH SUPPORT SYSTEM Nadaje większą stabilność

286

Wyjątkowo elastyczna wkładka antyprzebiciowa z kompozytu

Podnosek kompozytowy 200J, lżejszy niż stal Nie przewodzi ciepła ani zimna


V I AG I S1P S R C

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

Rozmiary

EN ISO 20345

Cholewka: welur skórzany i poliester typu mesh. Podszewka: poliester. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliester na piance EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach. Obuwie amagnetyczne.

36 do 48 (Taupeczerwony 39 do 48)

Normy

Opis

Rozmiary

EN ISO 20345

Cholewka: welur skórzany i poliester typu mesh. Podszewka: poliester. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliester na piance EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach. Obuwie amagnetyczne.

36 do 48

VIAGISPBO Beżowo-pomarańczowy

VIAGI S1P SRC

VIAGISPGV Szaro-zielony VIAGISPNR Czarno-czerwony

x10

VIAGISPTR Taupe-czerwony

V I R AG E S1P S R C

Nazwa

Ref./Kolory VIRAGSPGV Szaro-zielony

VIRAGE S1P SRC

VIRAGSPNR Czarno-czerwony

x10

287


LIGHT WALKERS R I M I N I I I S1P S R C

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

EN ISO 20345

Cholewka: welur skórzany i nylon typu mesh (przewiewna siatka). Podszewka: poliamid pochłaniający wilgoć. Wkładka: stała, poliamid na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.

RIMI2SPBG Beżowo-szary RIMINI II S1P SRC

RIMI2SPGB Szaro-granatowy RIMI2SPGN Szaro-czarny

288

Rozmiary

36 do 47 (Beżowo-szary 39 do 47)

x10


289


CITY

Wszechstronność oraz elegancja w różnych sektorach działalności

Kołnierz oraz język pikowane dla większego komfortu

Łatwość sznurowania Bardzo lekkie: każdy z butów o wadze 470 g i WENTYLOWANE

Podeszwa SRC do różnorodnych zastosowań na twardych podłożach na zewnątrz i wewnątrz

AMAGNETYCZNE Wyjątkowo elastyczna wkładka antyprzebiciowa z kompozytu

290

AMAGNETYCZNE Brak elementów metalowych w obuwiu

Podnosek kompozytowy 200J, lżejszy niż stal Nie przewodzi ciepła ani zimna


S U P E RV I S E R S 3

S T R AT EGY S1P S R C

Nazwa

Ref./Kolory

SUPERVISER S3

SUPERS3NO Czarny

STRATEGY S1P SRC

STRATSPNO Czarny

Normy

EN ISO 20345

Opis Cholewka: skóra cielęca. Podszewka: poliester. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliester na EVA. Podeszwa: zgrzewana – poliuretan o jednolitej gęstości. Obuwie amagnetyczne. Cholewka: skóra cielęca. Podszewka: poliester. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliester na EVA. Podeszwa: zgrzewana – poliuretan o jednolitej gęstości. Obuwie amagnetyczne.

Rozmiary

37 do 47

x5

B I G B O S S S1P S R C

Nazwa BIG BOSS S1P SRC

Ref./Kolory BIGBOSPNO Czarny

Normy

Opis

Rozmiary

EN ISO 20345

Cholewka: skóra cielęca i mesh. Podszewka: poliester. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliester na EVA. Podeszwa: zgrzewana – poliuretan o jednolitej gęstości. Obuwie amagnetyczne.

37 do 47

x5

291


LADY A N T I B E S S1 S R C

MODEL DAMSKI Budowa damskiej stopy została przeanalizowana w celu stworzenia obuwia wygodnego i estetycznego ANTIBES - CANNES

AMORTYZACJA UDERZEŃ Reduktor fali uderzeniowej PANOSHOCK® ANTIBES - CANNES

Nazwa

ANTIBES S1 SRC

Ref./Kolory

ANTIBS1GB Szaro-niebieski

Normy

Opis

Rozmiary

EN ISO 20345

Cholewka: welur skórzany i nylon typu "mesh" (przewiewna siatka). Podszewka: poliamid. Wkładka: wstępnie uformowana, poliamid na EVA ze wzmocnieniem sklepienia stopy. Podeszwa: zgrzewana, wkładka z phylonu z pochłaniaczem energii Panoshock®. Warstwa ścierna: kauczuk.

35 do 41

x5

CAN N E S S 2 S R C

PRZYCZEPNOŚĆ Kauczuk: większa odporność na poślizg na zatłuszczonych, zaolejonych i wilgotnych powierzchniach ANTIBES - CANNES

KOMFORT Technologia zaczerpnięta z obuwia sportowego: podeszwa środkowa z phylonu (materiał stosowany w obuwiu do joggingu): lekkość, komfort i giętkość ANTIBES - CANNES

Nazwa

CANNES S2 SRC

292

Ref./Kolory CANNES2NO Czarnoczerwony

Normy

Opis

Rozmiary

EN ISO 20345

Cholewka: pełna skóra licowa. Podszewka: poliamid. Wkładka: wstępnie uformowana, poliamid na EVA ze wzmocnieniem sklepienia stopy. Podeszwa: zgrzewana, wkładka z phylonu z pochłaniaczem energii Panoshock®. Warstwa ścierna: kauczuk.

35 do 41

x5


Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

Rozmiary

Cholewka: mikrofibra. Podszewka: poliamid. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.

35 do 47

x5

35 do 47

x5

A G R O

ROBION3 S2 SRC

ROBI3S2BC Biały EN ISO 20345

• Nieprzemakalna cholewka z mikrofibry • Pranie w temperaturze 30°C, łatwość konserwacji • Podszewka z włókniny absorbującej wilgoć, szybkoschnąca ROBION 3 - MAUBEC 3

MAUBEC3 SBEA SRC

MAUB3SBBC Biały EN ISO 20345

Cholewka: mikrofibra. Podszewka: poliamid. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.

293


4 X 4 INDUSTRY

Nowa koncepcja podeszwy Panorubber® zapewniająca odporność na hydrolizę oraz skuteczną ochronę przed gorącem i zimnem. Produkty z gamy 4X4 INDUSTRY spełniają wymagania przemysłu petrochemicznego oraz budownictwa i robót publicznych.

Wzmocniona ochrona palców: nosek powlekany TPU Za wyjątkiem LANTANA – NAVARA

1- PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻA Podeszwa z kauczuku zgodna z normą SRC Odporność na poślizg na wszystkich typach śliskich powierzchni 2-ODPORNOŚĆ NA OLEJE I WĘGLOWODORY Podeszwa z kauczuku/nitrylu 3- ODPORNOŚĆ NA HYDROLIZĘ Tworzywo pozostaje stabilne i nie ulega deformacji w przypadku wahań temperatury oraz poziomu wilgotności 4- ODPORNOŚĆ NA GORĄCO • Norma HRO: podeszwa odporna na ciepło kontaktowe 300°C (1 min) • Norma HI: izolacja stopy od ciepła. Temperatura wewnątrz buta nie przekracza 22°C po 30 min w kąpieli piaskowej o temperaturze 150°C

PODESZWA PANORUBBER®

AMAGNETYCZNE Wyjątkowo elastyczna wkładka antyprzebiciowa z kompozytu Za wyjątkiem LANTANA – NAVARA - KORANDA

294

AMAGNETYCZNE Brak elementów metalowych w obuwiu Za wyjątkiem LANTANA – NAVARA - KORANDA

Podnosek kompozytowy 200J, lżejszy niż stal Nie przewodzi ciepła ani zimna

Za wyjątkiem LANTANA – NAVARA - KORANDA


( 4 1 0 6 ' 4 # 5  5 4 %

KO R AN DA S 3 S R C

Nazwa

FRONTERA S3 SRC

Ref./Kolory

Normy

FRONTS3MA Brązowy EN ISO 20345 HRO HI CI

KORANDA S3 SRC

KORANS3NO Czarny

Opis

Rozmiary

Cholewka: pełna skóra licowa ze wzmocnieniem z przodu z TPU. Podszewka: poliamid Cambrelle pochłaniający wilgoć. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid Cambrelle na piance EVA. Podeszwa: wtryskiwana - Panorubber®. Warstwa ścierna: kauczuk nitryl.

36 do 48

x5

Cholewka: skórzany krupon barwiony ze wzmocnieniem z przodu z TPU. Podszewka: poliamid pochłaniający wilgoć. Wkładka: wymienna, poliamid na piance EVA. Podeszwa: wtryskiwana - Panorubber®. Warstwa ścierna: kauczuk nitryl.

L AN TAN A S1P S R C

N AVA R A S1P S R C

Nazwa

Ref./Kolory

LANTANA S1P SRC

LANTASPNO Czarny

NAVARA S1P SRC

NAVARSPNO Czarny

Normy

Opis

Rozmiary

EN ISO 20345 HRO HI CI

Cholewka: skórzany krupon barwiony wysokiej gęstości. Podszewka: poliamid pochłaniający wilgoć. Wkładka: wymienna, poliamid na piance EVA. Podeszwa: wtryskiwana - Panorubber®. Warstwa ścierna: kauczuk nitryl.

36 do 48

x5

295


X-LARGE INDUSTRY

Symbol komfortu, ochrony oraz trwałości, gama X-LARGE INDUSTRY doskonale nadaje się do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach.

Paski odblaskowe

PRZYCZEPNOŚĆ NA NIEUTWARDZONYCH POWIERZCHNIACH 1 - Wbudowany bieżnik z przodu oraz element hamujący z tyłu 2- Zaczepy boczne do wchodzenia po drabinie

SHOCK ABSORBER Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o zróżnicowanych gęstościach

296

WYSOKI KOMFORT Forma i podnosek – 11 rozmiar

WZMOCNIONA OCHRONA PALCÓW Podeszwa z PU zachodząca na nosek (BUMPER CAP SYSTEM)

PODESZWA ZAPOBIEGAJĄCA ZMĘCZENIU Strefy zgięcia wspomagające elastyczność (system PANOFLEX®)


CA D E R O U S S E S 3 S R C SAU LT S 3 S R C CADEROUSSE

MONTBRUN S3 SRC

Nazwa

Ref./Kolory

CADEROUSSE S3 SRC

CADERS3NO Czarny

SAULT S3 SRC

SAULTS3NO Czarny

MONTBRUN S3 SRC

MONTBS3NO Czarny

Normy

Opis

Rozmiary

EN ISO 20345 CI

Cholewka: pełna skóra licowa. Podszewka: futerko akrylowe. Wkładka: wstępnie uformowana, wymienna, filcowa. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach zachodzący na nosek.

39 do 48

EN ISO 20345

Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: poliamid. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach zachodzący na nosek.

x5 39 do 48

CA R O M B S1P S R C

M A Z AN S1P S R C

Nazwa CAROMB S1P SRC MAZAN S1P SRC

Ref./Kolory CAROMSPGB Szaro-niebieski MAZANSPGB Szaro-niebieski

Normy

Opis

Rozmiary

Cholewka: welur skórzany i nylon poliamid. Podszewka: poliamid. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach zachodzący na nosek.

39 do 48

EN ISO 20345

x5 39 do 48

297


ESD Co o tym mówi prawodawstwo? Przestrzenie zagrożone wybuchem, czyli ATE X, oraz ochrona pracowników przed ryzykiem wybuchu objęte są dyrektywą 1999/92/WE. W tego typu miejscach zalecane jest stosowanie odpowiedniego obuwia rozpraszającego ładunki elektrostatyczne z kwalifikacją jako jednego z elementów ogólnego systemu zapobiegania eksplozjom. Wymagania dotyczące projektu oraz wykonania urządzeń kontrolujących wyładowania elektrostatyczne (ESD) mogące uszkodzić podzespoły elektroniczne są określone w normie EN61340-5-1 Wyposażenie typu ESD powinno zapewniać oporność między 105 Ω i 3.5×107 Ω. Obuwie musi spełniać minimalne wymagania określone w normie EN61340-4-3 oraz zapewniać oporność poniżej 108 Ω (oraz powyżej 105 Ω), by zostało uznane za rozpraszające i zaliczone do wyposażenia ESD. Modele SAULT ESD oraz VIAGI ESD ESD są wyjątkowo skuteczne w tym zakresie, ponieważ posiadają nie tylko maksymalną oporność zawartą pomiędzy 105 i 3.5×107 Ω), ale też testy zostały przeprowadzone w bardzo wymagających warunkach: dla klasy klimatycznej 1 (bardzo suche środowisko: wilgotność powietrza wynosząca 15%). Za sprawą niskiego poziomu oporności, modele SAULT ESD oraz VIAGI ESD stanowią wyjątkowo skuteczny element ogólnego systemu uziemienia (rękawice, odzież, wykładziny, siedzenia itp.) Tym samym, wysoka skuteczność naszego obuwia pozwala systemowi osiągnąć poziom oporności zgodnej z NORMA EN61340-4-3

ROZPRASZANIE PRZEWODZENIE

103

104

IZOLACJA

1005

106

107 3,5.107 108

109

1010

Ω (ohm)

4;<;-1<9+ä<#0'<9;Đ#&19#0+#/+'.'-64156#6;%<0;/+ '5& Obecność elektryczności statycznej musi być kontrolowana w wymienionych poniżej warunkach eksploatacji ze względu na:

> Możliwość wywołania iskier w wyniku wyładowań elektrostatycznych, które mogą wywołać pożar w atmosferze wybuchowej: przemysł tworzyw sztucznych, kopalnie, przemysł naftowy i gazowy, przemysł chemiczny itp. > Ryzyko uszkodzenia urządzeń wrażliwych na wyładowania elektryczne: różne gałęzie przemysłu elektronicznego itp.

* Electrostatic Discharge

298

> Generowanie cząsteczek, które mogą osadzać się na farbie: przemysł samochodowy, produkcja sprzętu gospodarstwa domowego


SAU LT S 3 S R C E S D

Nazwa

SAULT S3 SRC ESD

Ref./Kolory SAULTE3NO Czarny

Normy

Opis

Rozmiary

EN ISO 20345 EN61340-4-3 KLASA 1

Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: poliamid. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach zachodzący na nosek.

39 do 48

Normy

Opis

Rozmiary

EN ISO 20345 EN61340-4-3 KLASA 1

Cholewka: welur skórzany i poliester typu mesh. Podszewka: poliester. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliester na piance EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach. Obuwie amagnetyczne.

36 do 48

x5

V IAG I S1P S R C E S D

Nazwa

VIAGI S1P SRC ESD

Ref./Kolory VIAGIEPNR Czarnoczerwony

x10

299


CLASSIC +

Nazwa

GARGAS II S1P SRC

GOULT II S1P SRC

300

Ref./Kolory

Normy

Opis

Rozmiary 35 do 48

x10

EN ISO 20345

Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: poliamid pochłaniający wilgoć. Wkładka: wymienna, poliamid na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.

35 do 48

x10

EN ISO 20345

Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: poliamid pochłaniający wilgoć. Wkładka: wymienna, poliamid na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.

GARG2SPNO Czarny

GOUL2SPNO Czarny


Nazwa C L

Ref./Kolory A S S I C

COBRA II S1P SRC

Normy

Opis

Rozmiary

Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: dwoina skórzana i Cambrelle. Wkładka: stała, poliamid na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.

36 do 47

x10

36 do 45 46 do 47

x10 x5

EN ISO 20345

Cholewka: welur skórzany. Podszewka: poliamid typu mesh. Wkładka: stała, poliamid na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.

36 do 47

x10

EN ISO 20345

Cholewka: welur skórzany. Podszewka: poliamid typu mesh. Wkładka: stała, poliamid na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.

36 do 47

x10

EN ISO 20345

Cholewka: welur skórzany. Podszewka: poliamid pochłaniający wilgoć. Wkładka: stała, poliamid na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.

I N D U S T R Y COBR2NO Czarny EN ISO 20345

• Szwy Kevlar® • Zakładka

VOYAGER S1P SRC

MIRAGE S1P SRC

FENNEC II S1 SRC

VOYAGSPGB Szaro-niebieski

MIRAGSPGB Szaro-niebieski

FENN2GR Szary

FENN2PGR Szary

FENNEC II S1P SRC

FENNEC II S1P

301


CLASSIC INDUSTRY

Nazwa

JUMPER2 S3 FUR SRC

Ref./Kolory

Normy

Opis

Rozmiary

Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: futerko poliestrowe Wkładka: wymienna, filcowa Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.

36 do 45 46 do 47

x10 x5

36 do 45 46 do 47

x10 x5

EN ISO 20345

Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: poliamid typu mesh. Wkładka: stała, poliamid na lateksie, antybakteryjna. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.

36 do 45 46 do 47

x10 x5

EN ISO 20345

Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: poliamid typu mesh. Wkładka: stała, poliamid na lateksie, antybakteryjna. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.

JUMP2S3FENO Czarny EN ISO 20345 CI

• Podeszwa z PU odporna na temp. do -30°C

JUMPER2 S3 SRC

JET2 S3 SRC

302

JUMP2S3NO Czarny

JET2S3NO Czarny


Nazwa

JUMPER2 S1P SRC

JET2 S1P SRC

JUMPER2 S1 SRC

JET2 S1 SRC

Ref./Kolory

Normy

Opis

Rozmiary 36 do 45 46 do 47

x10 x5

EN ISO 20345

Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: poliamid typu mesh. Wkładka: stała, poliamid na lateksie, antybakteryjna. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.

36 do 45 46 do 47

x10 x5

EN ISO 20345

Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: poliamid typu mesh. Wkładka: stała, poliamid na lateksie, antybakteryjna. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.

36 do 45 46 do 47

x10 x5

EN ISO 20345

Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: poliamid typu mesh Wkładka: stała, poliamid na lateksie, antybakteryjna. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.

36 do 45 46 do 47

x10 x5

EN ISO 20345

Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: poliamid typu mesh. Wkładka: stała, poliamid na lateksie, antybakteryjna. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.

JUMP2SPNO Czarny

JET2SPNO Czarny

JUMP2S1NO Czarny

JET2S1NO Czarny

303


WINTER BOOT

Nazwa

BEAR III S3 SRC

Ref./Kolory

Normy

BEAR3S3MA Brązowy EN ISO 20345 CI

DEVON III S3 SRC

DEVO3S3NO Czarny EN ISO 20345 CI

CADEROUSSE S3 SRC

CADERS3NO Czarny EN ISO 20345 CI

304

Opis

Rozmiary

Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: futerko akrylowe. Wkładka: wymienna, futerko akrylowe. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.

39 do 47

x5

Cholewka: skórzany krupon barwiony. Podszewka: futerko akrylowe. Wkładka: wymienna, futerko akrylowe. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach.

39 do 47

x5

Cholewka: pełna skóra licowa. Podszewka: futerko akrylowe. Wkładka: wstępnie uformowana, wymienna, filcowa. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach zachodzący na nosek.

39 do 48

x5


Nazwa

MORNAS SRC

Ref./Kolory

Normy

MORNAVE Zielony EN ISO 20347 OB E CI

ECRINS S5 SRC

ECRINNO Czarny EN ISO 20345 CI

LAUTARET2

LAUT2NO Czarny

Opis

Rozmiary

Obuwie wysokie z PVC. Cholewka: podwójny wtrysk. Kołnierz: PU. Podszewka: futerko poliestrowe. Podeszwa: PVC z urzeźbieniem.

39 do 47

x6

Obuwie bezpieczne wysokie. Cholewka: PVC, podwójny wtrysk. Podszewka: futerko poliestrowe. Wkładka: stała z ochroną z aluminium. Podeszwa: PVC - nitryl z urzeźbieniem - wkładka stalowa S5. Łatwe zakładanie za pomocą zaczepów.

39 do 47

x5

Obuwie typu kanadyjskiego z futerkiem. Podszewka: 100% poliester Cholewka: poliamid z Teflonem® Podeszwa i przyszwa: termoplastyczne (zachowują swoje właściwości do -30°C)

38 do 47

x5

• NIE JEST OBUWIEM BEZPIECZNYM

305


RAIN BOOT

Nazwa

GIGNAC2 S5 SRC

Ref./Kolory

Normy

GIGN2VE Zielony EN ISO 20345

VIENS2 S4 SRC

VIEN2BL Biały EN ISO 20345

JAVON 2 E

JAVO2VE Zielony EN347-1

JOUCAS2 SRC

JOUC2VE Zielony EN ISO 20347 OB E

306

Opis

Rozmiary

Obuwie bezpieczne wysokie. Cholewka: PVC, podwójny wtrysk. Podszewka: dżersej i poliester. Podeszwa: PVC - nitryl z urzeźbieniem - wkładka stalowa S5.

39 do 47

x5

Obuwie bezpieczne wysokie. Cholewka: PVC, podwójny wtrysk. Podszewka: dżersej i poliester. Podeszwa: PVC - nitryl z urzeźbieniem.

36 do 47

x5

Obuwie robocze półwysokie. Cholewka: PVC, podwójny wtrysk. Podszewka: dżersej i poliester. Podeszwa: PVC z urzeźbieniem.

39 do 47

x6

Obuwie robocze wysokie. Cholewka: PVC, podwójny wtrysk. Podszewka: dżersej i poliester. Podeszwa: PVC z urzeźbieniem.

39 do 47

x6


Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

Rozmiary

A K C E S O R I A

PRATO

PRATOVE Khaki-czarny

Skarpety antyelektrostatyczne i antybakteryjne. 64% bawełna / 17% poliamid / 16 % Nostatex® / 3% Lycra®. Ściągacz miękki, bezuciskowy. Sprasowanie stopniowe z Lycra®. Poddane obróbce zapobiegającej kurczeniu się (Prewashed).

39/42-43/46

x100

PRATONO Czarno-szary

CHAUSSETT

CHAUSSETT Jasnobeżowy

Skarpety z futra akrylowego do wysokiego obuwia.

UNIWERSALNY

x50

CHAUSSON

CHAUSSO Szary

Wkłady izotermiczne z poliestru 100%. Gumka podtrzymująca w kostce, szerokość 22 mm.

38/39 do 46/47

x50

LACETS XL

LACETXL Czarny

Sznurówki okrągłe z poliamidu. Długość: 120 cm.

22180 Czarny

Sznurówki okrągłe z poliamidu. Długość: 100 cm.

45400 Czarny

Wkładki wymienne. Poliamid.

x500

LACETS 22180 SEMELLE

35/36 do 47/48

x350

307


OCHRONA PRZED

UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

POMOC W DOBORZE

310

Szelki bezpieczeństwa Szelki chroniące przed upadkiem str. 316 Zestawy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości str. 326

Urządzenia chroniące przed upadkiem Amortyzatory z liną lub taśmą Urządzenia samohamowne Urządzenia samozaciskowe na giętkiej prowadnicy Urządzenia samozaciskowe na sztywnej prowadnicy

str. 330 str. 334 str. 338 str. 342

Spiderline II® str. 344 Elementy kotwiczące / ustalanie pozycji podczas pracy Systemy ustalające pozycję podczas pracy str. 324 Urządzenia i punkty kotwiczące str. 346 Liny str. 348

Łączniki str. 350 Alpinizm przemysłowy Prace w dostępie linowym str. 352

Ratownictwo Ratownictwo i ewakuacja, przestrzenie zamknięte str. 354 Ratownictwo i ewakuacja str. 356

309


5;56'/;%*410+ä%'24<'& 72#&-+'/<9;51-1Ħ%+

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI 2

2

1

2

1

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA

1

EN361

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

74<ä&<'0+#5#/1*#/190'

EN360

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

1

3

EN361

310

3

EN360

EN361

74<ä&<'0+#5#/1<#%+5-19'0# 2419#&0+%;

EN353-1

EN353-2

EN795-B

EN362

EN795-A

4

EN795-A

EN361 + EN358

#/146;<#614;

EN355

EN355

EN795-B

EN795-B


POMOC W DOBORZE

SYSTEM RATOWNICZO-EWAKUACYJNY ORAZ DO PRACY W PODWIESZENIU 1

SYSTEM DO PRACY W PODPARCIU

2 1 2

1

3 4

5

1

2 2

1

EN1498-B

EN341

EN795-B

EN361 + EN358

EN341

EN587

EN795-B

EN358

EN358

EN358

EN358

EN354

EN795-C

311


5<'.-+$'<2+'%<'Ē569# WYBÓR ODPOWIEDNICH SZELEK

UWAGA

DOPASOWANIE ROZMIARU NR KAT.

ROZMIARY

1

2

3

GT

S-M-L

<195 cm <110 cm <115 cm <65 cm

XX

XL-XXL

>190 cm >105 cm >110 cm >60 cm

2

4

NO

3

1 4

ZAKŁADANIE SZELEK

OK

312

OK


POMOC W DOBORZE

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

URZĄDZENIA SAMOZACISKOWE NA PROWADNICY

UŻYWANE PRZY PRZEMIESZCZANIU PIONOWYM

UŻYWANE PRZY PRZEMIESZCZANIU POZIOMYM

GIĘTKIEJ

SZTYWNEJ

AMORTYZATOR

AMORTYZATOR PODWÓJNY (Y)

WSPÓŁCZYNNIK 1

WSPÓŁCZYNNIK 2

AMORTYZATOR

Wolna przestrzeń pod użytkownikiem

Wolna przestrzeń pod użytkownikiem

WSPÓŁCZYNNIK 0

Wolna przestrzeń pod użytkownikiem

WOLNA PRZESTRZEŃ POD UŻYTKOWNIKIEM

313


5'49+521524<'&#Ľ19;

OBOWIĄZKOWY COROCZNY PRZEGLĄD SPRZĘTU EN365 być wykonywany co najmniej raz na 12 miesięcy. Instrukcje w zakresie przeglądów okresowych powinny zawierać m.in.: - Zalecenie dotyczące częstotliwości przeglądów okresowych, z - Ostrzeżenie podkreślające, że przeglądy okresowe powinny być uwzględnieniem takich czynników jak regulacje prawne, rodzaj prowadzone wyłącznie przez osobę kompetentną w tym zakresie, wyposażenia, częstotliwość użytkowania oraz warunki środowiskowe. zgodnie z procedurami producenta dotyczącymi przeglądów Zalecenie to musi zawierać klauzulę precyzującą, że przegląd powinien okresowych;

10 lat

20 lat

Do 10 lat od daty produkcji lub 7 lat od daty pierwszego użycia w przypadku tekstylnych środków ochrony indywidualnej

Do 20 lat od daty produkcji w przypadku metalowych środków ochrony indywidualnej

0

1

0

1

2

2

3

Czas użytkowania

Trwałość

OKRESOWY PRZEGLĄD WIZUALNY: Szelek bezpieczeństwa, pasów, taśm, lin, amortyzatorów, urządzeń samohamownych, których się nie demontuje (np. AN102), łączników, elementów zestawów (oprócz ELARA270), tymczasowych urządzeń kotwiczących (trójnóg, LV201 itp.)

5

6

7

LAT

8

7

9

OKRESOWY PRZEGLĄD TECHNICZNY Urządzenia samohamowne, sprzęt ratowniczy (np. TC013)

JAK ZAPLANOWAĆ COROCZNY PRZEGLĄD SPRZĘTU? Etykieta na produkcie z datą kolejnego przeglądu

Rejestracja na stronie www.deltaplus.eu lub: - Zaplanowanie przez użytkownika - Zaplanowanie przez pracodawcę - Etykieta w miejscu przechowywania produktu - Przekazanie odpowiedzialności za planowanie następującym podmiotom: • sprzedawca • producent Delta Plus • centrum serwisowe

314

KONIEC TRWAŁOŚCI

DATA PRODUKCJI

DATA UŻYCIA

KONIEC TRWAŁOŚCI

Produkty tekstylne

LAT

10


5<-1.'0+'

POMOC W DOBORZE

NASZA OFERTA SZKOLENIOWA:

EN365

UŻYTKOWNICY: „Ważne jest, aby użytkownicy zostali przeszkoleni, a ich 12 modułów szkoleniowych dostosowanych do różnych odbiorców: kompetencje były kontrolowane oraz aby przekazano im pisemne instrukcje użytkowników, dystrybutorów, techników ds. kontroli oraz naprawy. umożliwiające prawidłowy dobór, użytkowanie, konserwację i przeprowadzanie badań okresowych środków ochrony indywidualnej i innego sprzętu.” OSOBY KONTROLUJĄCE: „Istnieje możliwość, że osoba kompetentna będzie wymagała szkolenia przeprowadzonego przez producenta (…). Znajomość istotnych zasad dotyczących bezpieczeństwa jest konieczna w celu demontażu, ponownego montażu lub oceny stosowania środków ochrony indywidualnej lub innych urządzeń.”

SZKOLENIE JEST NIEZBĘDNE: Pozwala na: • Uświadomienie ryzyka występującego przy pracy na wysokości • Dokonanie analizy sytuacji wiążących się z zagrożeniami • Zabezpieczenie stanowisk pracy • Dobranie odpowiedniego sprzętu • Zwiększenie wydajności pracy • Zapewnienie kompetencji technicznych w zakresie przeglądu, konserwacji oraz naprawy produktów

Zwiększenie świadomości w zakresie pracy na wysokości 6 godzin

Przegląd środków ochrony indywidualnej 6 godzin Techniki sprzedaży w zakresie ŚOI chroniących przed upadkiem 6 godzin

Elementy kotwiczące stałe i tymczasowe 3 do 6 godzin

Systemy asekuracji poziomej i pionowej 4 godziny

Montaż i użytkowanie systemów ratowniczych 6 do 18 godzin

Przegląd środków ochrony indywidualnej 6 godzin

Serwis posprzedażowy

Dystrybutorzy

Użytkownicy

Przegląd urządzeń samohamownych 12 do 18 godzin

Sprzedaż systemów ratowniczych 4 godziny

Prace z wykorzystaniem liny 30 godzin

Instalacja systemów asekuracji 5 godzin Przegląd systemów asekuracji 2 godziny

LOKALNE USŁUGI POSPRZEDAŻOWE Sieć centrów serwisowych

Informacje dostępne na stronie: www.deltaplus.eu

Centra szkoleniowe www.dpgtraining.com

315


5<'.-+$'<2+'%<'Ē569#

WAI LY HA R3 6TC

3

4

5

10

Komfort dzięki wygodnej podkładce

Idealna pozycja pracy dzięki półsztywnemu siedzisku

Nazwa WAILY HAR36TC

316

Ref./Kolory HAR36TCGT HAR36TCXX

Normy

Opis

EN361 EN358

Szelki z pasem oraz siedziskiem roboczym. 2 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny i przedni). Pas podtrzymujący oraz siedzisko formowane na gorąco. 2 punkty zaczepowe do pracy w podparciu (boczne). Siedzisko z 2 punktami zawieszenia. 5 klamer regulacyjnych, w tym 3 automatyczne.

Rozmiary/ Długość S/M/L 2,4 kg XL/XXL

x5


5 < ' .- + $ '< 2+ '%< ' Ē 5 6 9# % * 4 1 0 +ä% ' 2 4 < ' & 7 2# &- + ' / 1 4 # < &124 #%;921 &9+ '5< ' 0 + 7 Większość naszych produktów została przetestowana z obciążeniami wyższymi o 40-50% niż zakłada norma (140 lub 150 kg). Informacja ta znajduje się w opisach technicznych naszych produktów.

GAL AG O H A R3 5TC

1

2

3

4

9

6

7

8

9

11 12

10

2 klamry automatyczne umożliwiające regulację lub zdjęcie taśm barkowych w celu uzyskania uprzęży biodrowej EX320TC

2 pętle zintegrowane z pasem do wpinania akcesoriów Komfortowy dzięki oparciu i taśmom udowym formowanym na gorąco, podszyty gąbką z wygodną podkładką

Nazwa GALAGO HAR35TC

Ref./Kolory

Normy

Opis

HAR35TCGT

EN361 EN358 EN813

Szelki dwukolorowe z pasem biodrowym: 2 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny i przedni). Pas podtrzymujący z oparciem oraz pasy udowe formowane na gorąco. 2 punkty zaczepowe do pracy w podparciu (boczne). 1 punkt do pracy w podwieszeniu. 8 klamer regulacyjnych. 1 zatrzaśnik.

HAR35TCXX

Rozmiary/ Długość S/M/L 1,9 kg

x5

XL/XXL

317


5<'.-+$'<2+'%<'Ē569#

' 1 . + ' 0 * # 4 

1

2

3

4

9

6

7

8

9

11 12

10

Miękka wyściółka na ramionach i w taśmach udowych Zdejmowana osłona na plecy

Znacznik upadku

Możliwość obrotu 120° 2 pętle zintegrowane z pasem do wpinania akcesoriów

Kieszeń na telefon lub czujnik upadku

Nazwa

Ref./Kolory HAR35GT

EOLIEN HAR35 HAR35XX

318

Normy

Opis

EN361 EN358

Szelki dwukolorowe z pasem podtrzymującym. 3 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny, przedni prawy, przedni lewy). 4 klamry regulacyjne. Pas podtrzymujący z oparciem formowanym na gorąco zamykany na szeroki rzep dla większego komfortu. Możliwość obrotu 120°. 2 punkty zaczepowe boczne. 1 automatyczna klamra regulacyjna. Oparcie wyściełane gąbką.

Rozmiary/ Długość S/M/L 2 kg XL/XXL

x5


5 < ' .- + $ '< 2+ '% < ' Ē 5 6 9# % * 4 1 0 +ä% ' 2 4 < ' & 7 2# &- + ' / Większość naszych produktów została przetestowana z obciążeniami wyższymi o 40-50% niż zakłada norma (140 lub 150 kg). Informacja ta znajduje się w opisach technicznych naszych produktów.

# 0 #61 / *# 4 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

9

Miękka wyściółka na ramionach i w taśmach udowych

Znacznik upadku

Kieszeń na telefon lub czujnik upadku

Nazwa ANATOM HAR32

Ref./Kolory

Normy

Opis

EN361

Szelki dwukolorowe. 2 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny i przedni). 4 klamry regulacyjne.

S/M/L

HAR32GT HAR32XX

Rozmiary/ Długość 1,4 kg

x5

XL/XXL

319


5<'.-+$'<2+'%<'Ē569#

* # 4 

1

2

4

5

9

6

7

8

9

11 12

10

Znacznik upadku

„Riplight System II®”

Możliwość obrotu 120° 2 pętle zintegrowane z pasem do wpinania akcesoriów

Nazwa

Ref./Kolory

HAR24

HAR24GT

Opis

EN361 EN358

Szelki z rozciągliwymi taśmami dzięki opatentowanemu systemowi „Riplight System II®”z pasem podtrzymującym. 2 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny i przedni) i 4 klamry regulacyjne. Pas podtrzymujący z oparciem formowanym na gorąco z szerokim rzepem. Możliwość obrotu 120°. 2 punkty zaczepowe boczne do pracy w podparciu.

* # 4 

Nazwa

Rozmiary/ Długość

Normy

S/M/L

1,8 kg

x5

' :  

1

2

4

5

9

10

6

7

8

9

11

12

Ref./Kolory

Normy

Rozmiary/ Długość

Opis ®

HAR22

HAR22GT

EN361

Szelki z rozciągliwymi taśmami dzięki opatentowanemu systemowi „Riplight System II ”. 2 punkty zaczepowe do asekuracji (przedni i tylny). 4 klamry regulacyjne.

EN358

Pas podtrzymujący z oparciem formowanym na gorąco, zamykany na szeroki rzep dla większego komfortu. Możliwość obrotu 120°. 2 punkty zaczepowe boczne do pracy w podparciu. 1 klamra regulacyjna. Oparcie wyściełane gąbką.

EX220XX EX220 EX220GT

320

S/M/L

1 kg x5

XL/XXL 0,8 kg S/M/L


5 < ' .- + $ '< 2+ '% < ' Ē 5 6 9# % * 4 1 0 +ä% ' 2 4 < ' & 7 2# &- + ' / Większość naszych produktów została przetestowana z obciążeniami wyższymi o 40-50% niż zakłada norma (140 lub 150 kg). Informacja ta znajduje się w opisach technicznych naszych produktów.

* # 4 ) + . 0 1

1

2

4

5

9

6

7

8

9

11

„Riplight System II®”

Znacznik upadku

Nazwa

Ref./Kolory

HAR23GILNO

HAR23GILNOGT

Rozmiary/ Długość

Normy

Opis

EN361

Szelki z rozciągliwymi taśmami zabudowane na stałe w kamizelce roboczej: szelki (Ref. HAR23), kamizelka: poliester, Cordura® oraz dzianina 3D. Kamizelka zapinana na zamek błyskawiczny z 2 kieszeniami na zamek. Taśmy ostrzegawcze. Rozmiar regulowany za pomocą sznurków z boku.

S/M/L

1,8 kg

x5

1,3 kg

x5

* # 4 

1

2

4

5

9

6

7

8

9

11

„Riplight System II®”

Znacznik upadku

Nazwa HAR23

Ref./Kolory HAR23GT

Normy

Opis

EN361

Szelki z rozciągliwymi taśmami opatentowanego systemu „Riplight System II®”. 3 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny, przedni prawy i przedni lewy). 4 klamry regulacyjne.

Rozmiary/ Długość S/M/L

321


5<'.-+$'<2+'%<'Ē569#

Nazwa

Ref./Kolory

HAR14

HAR14GT

Normy

EN361 EN358

Opis Szelki z 2 punktami zaczepowymi do asekuracji (tylny i przedni). 2 klamry regulacyjne. Pas podtrzymujący z szerokim oparciem formowanym na gorąco. Oparcie wyściełane gąbką.

1,1 kg

x10

0,7 kg

x10

0,6 kg

x10

0,4 kg

x10

HAR14XX

HAR12

1

2

4

5

9

6

7

8

9

11 12

10

Szelki z 2 punktami zaczepowymi (tylny i przedni). 2 klamry regulacyjne.

HAR12GT EN361

HAR12XX

HAR11

1

2

4

5

9

6

7

8

9

11

Szelki z 1 punktem zaczepowym (tylny). 2 klamry regulacyjne.

HAR11GT EN361

HAR11XX

EX120

EX120 EN358

1

2

4

5

9

6

7

8

9

11

Pas podtrzymujący z oparciem formowanym na gorąco. 2 punkty zaczepowe boczne do pracy w podparciu. 1 klamra regulacyjna. Oparcie wyściełane gąbką. 10 12

322


5 < ' .- + $ '< 2+ '% < ' Ē 5 6 9# % * 4 1 0 +ä% ' 2 4 < ' & 7 2# &- + ' / Większość naszych produktów została przetestowana z obciążeniami wyższymi o 40-50% niż zakłada norma (140 lub 150 kg). Informacja ta znajduje się w opisach technicznych naszych produktów.

Nazwa

Ref./Kolory

HAR12GILNO

HAR12GILNOGT

Normy

EN361

Opis Szelki zabudowane na stałe w kamizelce roboczej: szelki (Ref. HAR12), kamizelka: 65% poliester 35% bawełna. Podszewka z materiału typu mesh 100% siatka poliestrowa. Zapinana na zamek błyskawiczny. 2 kieszenie. Rozmiar regulowany dzięki zamkom, 3 w 1.

1,2 kg

x10

1,2 kg

x10

1,2 kg

x10

HAR12GILNOXX

HAR12GILJA

HAR12GILJAGT EN361 EN471 2,2

1

2

4

5

9

6

7

8

9

11

Szelki zabudowane na stałe w kamizelce ostrzegawczej: szelki (Ref. HAR12), kamizelka: serża 100% poliester. Pasy odblaskowe naszywane. Podszewka z siatki poliestrowej. Zapinana na zamek błyskawiczny. 5 kieszeni, w tym 1 na telefon. Miejsce na identyfikator. Rozmiar regulowany dzięki zamkom, 3 w 1

HAR12GILJAXX

HAR12GILOR

HAR12GILORGT EN361 EN471 2,2

1

2

4

5

9

6

7

8

9

11

Szelki zabudowane na stałe w kamizelce ostrzegawczej: szelki (Ref. HAR12), kamizelka: serża 55% poliester, 45% bawełna. Pasy odblaskowe naszywane. Podszewka z siatki poliestrowej. Zapinana na zamek błyskawiczny. 5 kieszeni, w tym 1 na telefon. Miejsce na identyfikator. Rozmiar regulowany dzięki zamkom, 3 w 1

HAR12GILORXX 1

2

4

5

9

6

7

8

9

11

323


 56#.#0+'21<;%,+21&%<#524#%; 7 24#%#91)4#0+%<10;/21.7 ' :   

Otwarcie z podwójnym zabezpieczeniem: zakładanie bez odpinania się od szelek bezpieczeństwa

10 12

Otwieranie za pomocą jednej ręki

Znacznik upadku oraz zabezpieczenie przed założeniem w niewłaściwym kierunku

Nazwa

Ref./Kolory

EX030200

EX030200

EX030400

EX030400

Normy

Wielofunkcyjne rozwiązanie, 3 produkty w 1: urządzenie samozaciskowe na linie plecionej Ø 10,5 mm, blokada na linie oraz urządzenie do ustalania pozycji przy pracy wyposażone w linę oraz 1 zatrzaśnik AM002. Urządzenie chroniące przed upadkiem przesuwa się po prowadnicy a w razie upadku automatycznie się blokuje powstrzymując upadek użytkownika. Urządzenie do regulacji liny stosowane na prowadnicy (typu A) towarzyszy użytkownikowi podczas jego EN358 EN12841 zmian pozycji oraz blokuje się pod wpływem obciążenia statycznego lub dynamicznego. EN353-2 Urządzenie do wspinania się, używane na prowadnicy, blokuje się pod wpływem obciążenia działającego jednokierunkowo i swobodnie zsuwa się w przeciwnym kierunku (typ B). Urządzenie do ustalania pozycji podczas pracy umożliwia regulację odległości między operatorem (z pasem podtrzymującym przy pracy) oraz strukturą. Lina: lina pleciona Ø 10,5 mm zakończona pętlą. Łącznik z blokadą automatyczną

' :  #

10

Nazwa

Ref./Kolory

EX118200A

EX118200A

EX118400A

EX118400A

EX021

EX021

324

0,20 do 2m

1,2 kg x5

0,20 do 4m

1,4 kg

' : 

Akcesorium zalecane dla optymalnego użytkowania produktu: 1 zatrzaśnik AM002

12

Rozmiary/ Długość

Opis

10 12

Normy

Opis

EN358

Urządzenie do ustalania pozycji podczas pracy, regulowane za pomocą napinacza ze stali nierdzewnej. Długość regulowana. Lina skręcana Ø 14 mm wyposażona w znacznik zużycia. Pętla z kauszą. Ochrona splotu. Rękaw ochronny liny. 1 zatrzaśnik. Lina do ustalana pozycji podczas pracy regulowana za pomocą reduktora. Długość regulowana. Lina skręcana Ø 12 mm. Powłoka ochronna na splotach.

Rozmiary/ Długość 0,20 do 2m

0,9 kg x5

0,20 do 4m

1,1 kg

1,10 do 2m

0,3 kg

x15


AKC E S O R IA

* #  

1

2

3

4

Nazwa

Ref./Kolory

Opis

HA203

HA203

Taśmy, które pozwalają na utrzymanie krążenia krwi w nogach po upadku, gdy ofiara czeka na pomoc. Mogą być stosowane we wszystkich typach szelek bezpieczeństwa. Mocowane są na taśmach bocznych. Łatwe i szybkie w zakładaniu. Opakowanie do transportu.

4 + 2. + ) * 6  * # 

0,3 kg

x10

( #. . & ' 6

Nazwa

Ref./Kolory

Opis

RIPLIGHT 2 HA201

HA201

RIPLIGHT SYSTEM II® zapewnia elastyczność szelkom bezpieczeństwa, usuwając punkty naprężenia. Łatwo zatrzaskuje się na taśmach wszelkich szelek. Dla optymalnego komfortu, zaleca się stosowanie 3 par rozciągliwych taśm. Sprzedawane w parach.

0,03 kg

FALLDET

FALLDET

Czujnik upadku wyposażony w: • miernik przyśpieszenia umożliwiający wykrycie upadku. Można włożyć go do kieszeni lub, dzięki uchwytom zewnętrznym, przymocować do pasa. • przycisk umożliwiający wezwanie pomocy. Włącza się samoczynnie gdy jest w ruchu i wyłącza po 20 minutach bezczynności. Sprzedawany w parach, ponieważ współdziała z drugim urządzeniem.

0,04 kg

x1

325


ZESTAWY

' . # 4 # 

Torba do przechowywania 4 8

11 12

Nazwa

ELARA320

Rozmiary/ Długość

Ref./Kolory

Normy

Opis

ELARA320

EN362 EN361 EN355 EN358

POSITIONNING & SCAFFOLDING - Gotowy do użytku zestaw zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. Szelki z 2 punktami zaczepowymi do asekuracji (tylny i przedni). 2 klamry regulacyjne. Pas podtrzymujący (Ref. HAR14). Lina ustalająca pozycję podczas pracy, regulowana za pomocą reduktora. Długość od 1,1 do 2 m. Lina skręcana Ø 12 mm (Ref. EX021). Amortyzator z podwójną liną skręcaną (Y) Ø 12 mm. Długość 2 m. 1 zatrzaśnik AM002, 2 haki AM022 (Ref. AN211200CDD). 2 zatrzaśniki AM002.

S/M/L

3,6 kg

x5

2,8 kg

x5

' . # 4 #  

Nazwa

ELARA280

326

1

4

9

8

9

12

Ref./Kolory

ELARA280

Torba do przechowywania

Normy

Opis

EN362 EN361 EN355

SCAFFOLDING - Gotowy do użytku zestaw zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. Szelki z 2 punktami zaczepowymi do asekuracji (tylny i przedni). 2 klamry regulacyjne (Ref. HAR12). Amortyzator z podwójną liną skręcaną (Y) Ø 12 mm. Długość 2 m. 1 zatrzaśnik AM002 oraz 2 haki AM022 (Ref. AN211200CDD)

Rozmiary/ Długość S/M/L


< '56#9 ;5 24 < ù67%* 410 +ä% ') 124 < '&7 2#&-+ '/<9 ;51-1Ħ%+ Większość naszych produktów została przetestowana z obciążeniami wyższymi o 40-50% niż zakłada norma (140 lub 150 kg). Informacja ta znajduje się w opisach technicznych naszych produktów.

' . # 4 # 

1

2

5

7

Nazwa

ELARA270

Ref./Kolory

Normy

Opis

ELARA270

EN362 EN361 EN360 EN354 EN795-B

VERTICAL & HORIZONTAL 10 M - Gotowy do użytku zestaw zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. Szelki z 2 punktami zaczepowymi do asekuracji (tylny i przedni). 2 klamry regulacyjne (Ref. HAR12). Urządzenie samohamowne z liną metalową. Długość 10 m. Obudowa plastikowa. 1 łącznik automatyczny z krętlikiem oraz znacznikiem upadku AM016 (Ref. AN123T). Taśma kotwicząca o długości 2 m (Ref. LO030). 2 zatrzaśniki AM002.

Rozmiary/ Długość

S/M/L

8,5 kg

x1

' . # 4 # 

4

Torba do przechowywania

11

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

ELARA140GT

EN362 EN361 EN360

VERTICAL & HORIZONTAL 2,50 M - Gotowy do użytku zestaw sprzętu chroniącego przed upadkiem. Szelki z 2 punktami zaczepowymi do asekuracji (tylny i przedni). 2 klamry regulacyjne (Ref. HAR12). 2 płytki regulacyjne boczne. Urządzenie samohamowne z taśmą 46 mm z amortyzatorem. Obudowa ochronna. 1 zatrzaśnik AM002 (Ref. AN102). 1 zatrzaśnik AM002.

ELARA140 ELARA140XX

Rozmiary/ Długość S/M/L 2,1 kg

x5

XL/XXL

327


ZESTAWY

' . # 4 # Torba do przechowywania 2 6

Nazwa

7

11

Ref./Kolory

Normy

Opis

ELARA170GT

EN362 EN361 EN353-2

ROOF - Zestaw gotowy do uĹźytku. Szelki z 2 punktami zaczepowymi do asekuracji (tylny i przedni) (Ref. HAR12). 2 klamry regulacyjne. 2 pĹ&#x201A;ytki regulacyjne boczne. UrzÄ&#x2026;dzenie samozaciskowe ze znacznikiem upadku, zamocowane na staĹ&#x201A;e na linie skrÄ&#x2122;canej Ă&#x2DC; 12Â mm, dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 20 m (Ref. AN063/20). 2 zatrzaĹ&#x203A;niki AM002.

EN362 EN361 EN353-2

ROOF - Zestaw gotowy do uĹźytku. Szelki z 2 punktami zaczepowymi do asekuracji (tylny i przedni) (Ref. HAR12). 2 klamry regulacyjne. 2 pĹ&#x201A;ytki regulacyjne boczne. UrzÄ&#x2026;dzenie samozaciskowe ze znacznikiem upadku, zamocowane na staĹ&#x201A;e na linie skrÄ&#x2122;canej Ă&#x2DC; 12Â mm, dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 10 m (Ref. AN063/10). 2 zatrzaĹ&#x203A;niki AM002.

ELARA170 ELARA170XX

ELARA150

ELARA150

Rozmiary/ DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021; S/M/L 3,3 kg XL/XXL x5 S/M/L

2,4 kg

' . # 4 # 

Torba do przechowywania

4 8

Nazwa

11

Ref./Kolory

Normy

Opis

ELARA190GT

EN362 EN361 EN355

SCAFFOLDING - Gotowy do uĹźytku zestaw zabezpieczajÄ&#x2026;cy przed upadkiem z wysokoĹ&#x203A;ci. Szelki z 2 punktami zaczepowymi do asekuracji (tylny i przedni). 2 klamry regulacyjne. 2 pĹ&#x201A;ytki regulacyjne boczne (Ref. HAR12). Amortyzator z taĹ&#x203A;mÄ&#x2026;, dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 2 m, wyposaĹźony w 1 zatrzaĹ&#x203A;nik AM002 oraz 1 hak AM022 (Ref. AN203200CD).

ELARA190 ELARA190XX

328

Rozmiary/ DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021; S/M/L 1,8 kg XL/XXL

x5


< '56#9 ;5 24 < ù67%* 410 +ä% ') 124 < '&7 2#&-+ '/<9 ;51-1Ħ%+ Większość naszych produktów została przetestowana z obciążeniami wyższymi o 40-50% niż zakłada norma (140 lub 150 kg). Informacja ta znajduje się w opisach technicznych naszych produktów.

' . # 4 # 

ZESTAW DO PRACY W OGRANICZONYM POLU

12

Torba do przechowywania

Rozmiary/ Długość

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

ELARA130

ELARA130

EN362 EN361 EN354

RESTRAINT - Zestaw gotowy do użytku. Szelki z 1 punktem zaczepowym do asekuracji (tylny), 2 klamry regulacyjne, 2 płytki regulacyjne boczne. Lina skręcana Ø 12 mm mocowana na stałe. Długość 1,50 m. 1 zatrzaśnik AM002.

S/M/L

1,3 kg

x5

1,5 kg

x5

' . # 4 # 

4 8

Nazwa ELARA160

Torba do przechowywania

11

Ref./Kolory

Normy

Opis

ELARA160

EN362 EN361 EN355

CLASSIC - Zestaw gotowy do użytku. Szelki z 1 punktem zaczepowym do asekuracji (tylny), 2 klamry regulacyjne, 2 płytki regulacyjne boczne. Amortyzator z liną skręcaną Ø 12 mm mocowaną na stałe. Długość 2 m. 1 zatrzaśnik AM002.

Rozmiary/ Długość S/M/L

329


 4<ä&<'0+#%*410+ä%'24<'& 7 72#&-+'/ # 0  % & &

1

4

9

8

9

11

Amortyzator z elastycznej taśmy

Zredukowana długość elastycznej taśmy gwarantuje większą poręczność użytkowania oraz zmniejsza ryzyko potknięcia się

Powłoka ochronna na pętlach ogranicza zużycie wywoływane przez tarcie łączników

# 0  % &

1

4

9

8

9

11

Nazwa

Ref./Kolory

AN240CDD

AN240

Normy

Opis

Łącznik 1

330

AN230

AM022

1,40 do 2m

2,1 kg

EN355 AN230CD

Rozmiary/ Długość

2x

Amortyzator z podwójnej elastycznej taśmy (Y). Długość przed rozciągnięciem: 1,40 m. Długość po rozcią1x gnięciu: 2 m. 1 zatrzaśnik AM002. 2 haki AM022. Amortyzator z elastycznej taśmy. Długość przed rozciągnięciem: 1,40 m. Długość po rozciągnięciu: 2 m. 1 zatrzaśnik AM002. 2 haki AM022.

Łącznik 2

AM002

1x

x5 1,0 kg

AM022


# / 1 4 6 ; < #61 4; < . + 0 ä

# 0  % % %

1

4

9

8

9

11

Nazwa

Ref./Kolory

AN218150CCC

AN218150CCC

# 0   % %

Normy

Opis

Łącznik 1

1,2 kg AM002

1x

1,50 m AM002

Amortyzator z liną plecioną Ø 10,5 mm. Pętle z kauszą.

AN208150CC

Rozmiary/ Długość

2x

Amortyzator z podwójną liną plecioną (Y) Ø 10,5 mm. Pętle z kauszą. EN355

AN208150CC

Łącznik 2

1x

x5 0,8 kg

AM002

# 0 4 % & &

1

4

9

8

9

11

Nazwa

Ref./Kolory

AN218RCDD

AN218RCDD

# 0  4 % &

Normy

Opis

AN208RCD

Łącznik 2

2,0 kg AM022

1x Amortyzator z liną plecioną Ø 12 mm, regulowaną za pomocą reduktora.

Rozmiary/ Długość

2x

Amortyzator z podwójną liną plecioną (Y) Ø 12 mm, regulowaną za pomocą dwóch reduktorów. EN355

AN208RCD

Łącznik 1

AM002

1x

1,30 do 2m

x5 1,3 kg

AM022

331


 4<ä&<'0+#%*410+ä%'24<'& 7 72#&-+'/ # 0   % %

1

4

8

11

# 0   % &

Nazwa

Ref./Kolory

AN201200CC

AN201200CC

Normy

Łącznik 1

Łącznik 2

Rozmiary/ Długość

1x EN355

AN201200CD

Opis

Amortyzator z liną plecioną Ø 12 mm. Pętle z kauszą.

AM002

AN201200CD

0,8 kg AM002

1x

2m

1x

x5 1,2 kg

AM022

# 0  % % %

1

4

9

8

9

11

Nazwa

Ref./Kolory

AN211200CCC

AN211200CCC

# 0  % & &

Normy

Łącznik 1

Łącznik 2

Amortyzator z podwójną liną plecioną (Y) Ø 12 mm. Pętle z kauszą.

1,3 kg AM002

1x AM002

2x

2m

x5 2,0 kg

AM022

332

Rozmiary/ Długość

2x EN355

AN211200CDD AN211200CDD

Opis


# / 1 4 6 ; < #61 4; < 6#Ħ / ä

# 0    % %

1

4

8

11

# 0    % &

Nazwa

Ref./Kolory

AN203200CC

AN203200CC

Normy

Łącznik 1

Łącznik 2

Rozmiary/ Długość

1x EN355

AN203200CD

Opis

Amortyzator z taśmą. Pętle z kauszą.

AM002

AN203200CD

0,7 kg AM002

1x

2m

1x

x5 1,1 kg

AM022

# 0   % % %

1

4

9

8

9

11

Nazwa

Ref./Kolory

AN213200CCC

AN213200CCC

# 0   % & &

Normy

Łącznik 1

Łącznik 2

Rozmiary/ Długość

2x EN355

AN213200CDD AN213200CDD

Opis

Amortyzator z podwójną taśmą (Y). Pętle z kauszą.

1,3 kg AM002

1x AM002

2x

2m

x5 1,8 kg

AM022

333


 4<ä&<'0+#%*410+ä%'24<'& 7 72#&-+'/ P R OT EC TO R T E T R A

1

2

6

7

2 zintegrowane uchwyty do noszenia

Aby używać urządzenia samohamownego z liną stalową w poziomie (zgodnie z certyfikacją) należy połączyć linę z taśmą LO030 (str. 349)

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

AN141F

1x

AM021

1x

AM016

1x

AM021

1x

AM016

1x

AM020

1x

AM016

1x

AM020

1x

AM016

AN154F

1x

AM020

AN154T

1x

AM016

AN141T

Urządzenie samohamowne z taśmą oraz amortyzatorem. Obudowa z ABS. Znacznik upadku. System blokady bezwładnościowej.

AN142F AN142T PROTECTOR TETRA

AN152F AN152T AN153F AN153T

334

Łącznik 1

EN360 + intensywne użytkowanie + certyfikacja do użytkowania w pozycji poziomej

Urządzenie samohamowne z liną stalową galwanizowaną oraz amortyzatorem. Obudowa z ABS. Znacznik upadku. System blokady bezwładnościowej.

Rozmiary/ Długość 6m

5,3 kg x1

8m

5,4 kg x1

6m

5,6 kg

10 m

5,8 kg

15 m

6,5 kg

x1


7 4 < ä &< ' 0 +# 5# / 1 * # / 19 0 '

2 4 16 '% 61 4 / ' 6#.

1

2

7

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Łącznik 1

AN115F

1x

AM020

AN115T

1x

AM016

1x

AM020

1x

AM016

AN11730F

1x

AM020

AN11730T

1x

AM016

AN116F

PROTECTOR METAL

Opis

EN360 AN116T

Urządzenie samohamowne z liną stalową oraz amortyzatorem. Obudowa stalowa. Znacznik upadku. System blokady bezwładnościowej.

Rozmiary/ Długość 20 m

9 kg

25 m

10 kg

30 m

11 kg

x1

2 4 16 '% 61 4 + 0 1:

1

2

7

Obudowa metalowa

Lina ze stali nierdzewnej

Nazwa PROTECTOR INOX

Ref./Kolory

Normy

Opis

EN360

Urządzenie samohamowne z liną ze stali nierdzewnej Ø 5 mm oraz amortyzatorem. Obudowa metalowa. System blokady bezwładnościowej.

AN11023F AN11023T

Łącznik 1 1x

AM020

1x

AM016

Rozmiary/ Długość 23 m

9,4 kg

x1

335


 4<ä&<'0+#%*410+ä%'24<'& 7 72#&-+'/ P R OT EC TO R E L E VATO R

5

13

Zintegrowany uchwyt do noszenia Wciągarka ratownicza umożliwia ewakuację w dół lub w górę Funkcja podciągania/ opuszczania wciągarki ratowniczej System przeciwzwrotny

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

Łącznik 1

EN360 EN1496 klasa B

Urządzenie samohamowne z liną stalową oraz przenośną wciągarką ratowniczą. Obudowa stalowa. System blokady bezwładnościowej. Amortyzator.

TR007F TR007T

PROTECTOR ELEVATOR

TR01730F TR01730T

/ + 0 + $ .1 % #0 

1

4

1x

AM016

1x

AM020

1x

AM016

20 m

14,9 kg x1

30 m

18,9 kg

1

4

11

Nazwa

Ref./Kolory

MINIBLOC AN102

AN102

336

AM020

( + : $ .1 % #0 

11

FIXBLOC AN105

1x

Rozmiary/ Długość

Normy

EN360 AN105

Opis Urządzenie samohamowne z taśmą 46 mm oraz amortyzatorem. Obudowa ochronna. 1 zatrzaśnik AM002. Urządzenia samohamowne z taśmą. Obudowa ABS. Znacznik upadku. System blokady bezwładnościowej. 1 zatrzaśnik AM002.

Łącznik 1 1x

Rozmiary/ Długość 2,50 m

1,1 kg

1,50 m

0,9 kg

x5 AM002


7 4 < ä &< ' 0 +# 5# / 1 * # / 19 0 ' Większość naszych produktów została przetestowana z obciążeniami wyższymi o 40-50% niż zakłada norma (140 lub 150 kg). Informacja ta znajduje się w opisach technicznych naszych produktów.

2 4 16 '% 61 4 .1# & URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE DO ASEKURACJI ŁADUNKU Intensywne użytkowanie

Obudowa ABS o wysokiej odporności

System blokady bezwładnościowej

Zintegrowany amortyzator 2 zintegrowane uchwyty do noszenia

Obudowa stalowa

1 zintegrowany uchwyt do noszenia

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

AN517

Urządzenie do asekuracji ładunku, z liną stalową galwanizowaną Ø 4 mm, do zabezpieczenia wszelkich ciężarów w ruchu o wadze do 250 kg.

AN518 PROTECTOR LOAD

AN521

Opis

Dyrektywa maszynowa

Urządzenie do asekuracji ładunku, z liną stalową galwanizowaną Ø 4,5 mm, do zabezpieczenia wszelkich ciężarów w ruchu o wadze do 300 kg.

AN510

Urządzenie do asekuracji ładunku, z liną stalową galwanizowaną Ø 4 mm, do zabezpieczenia wszelkich ciężarów w ruchu o wadze do 100 kg.

AN530

Urządzenie do asekuracji ładunku, z liną stalową galwanizowaną Ø 6 mm, do zabezpieczenia wszelkich ciężarów w ruchu o wadze do 500 kg.

Rozmiary/ Długość 10 m

5,1 kg

15 m

5,9 kg 5,7 kg

x1

10 m 6,0 kg 12 m

11 kg

337


%#/œ.œ10

2

3

6

7

11 12

#0#

#0

#0

338

6%

 0 # #0 #0 #0


7 4 < ä &< ' 0 +# 5# / 1< #% + 5 -19 ' 0 # ) + ù 6- + ' , 2 4 19# & 0 + %;

Znacznik upadku oraz zabezpieczenie przed założeniem w niewłaściwym kierunku

Przedłużenie amortyzatorem zapewniające większą mobilność

Otwieranie za pomocą jednej ręki

Otwarcie z podwójnym zabezpieczeniem: zakładanie bez odpinania się od szelek bezpieczeństwa

Nazwa

CAMELEON AN066A

Ref./Kolory

Normy

Wielofunkcyjne rozwiązanie, 3 produkty w 1: urządzenie samozaciskowe na linie plecionej Ø 10,5 mm, blokada na linie oraz urządzenie do ustalania pozycji przy pracy wyposażone w amortyzator oraz 1 zatrzaśnik AM002. Urządzenie chroniące przed upadkiem przesuwa się po prowadnicy a w razie upadku automatycznie się blokuje powstrzymując upadek użytkownika. Urządzenie do regulacji liny stosowane na prowadnicy (typu A) towarzyszy użytkownikowi podczas jego zmian pozycji oraz blokuje się pod wpływem obciążenia statycznego lub dynamicznego. Urządzenie do wspinania się, używane na prowadnicy, blokuje się pod wpływem obciążenia działającego jednokierunkowo i swobodnie zsuwa się w przeciwnym kierunku (typ B). Urządzenie do ustalania pozycji podczas pracy umożliwia regulację odległości między operatorem (z pasem podtrzymującym przy pracy) oraz strukturą.

AN066A

CAMELEON AN066

AN066

AN410

AN410

AN420

AN420

AN430

AN430

Opis

EN353-2 EN358 EN12841 typ A oraz Wielofunkcyjne rozwiązanie, 3 produkty w 1: urządzenie samozaciskowe na linie plecionej Ø 10,5 mm, blokada na linie oraz urządzenie do ustatyp B lania pozycji przy pracy wyposażone w 1 zatrzaśnik AM002. Urządzenie chroniące przed upadkiem przesuwa się po prowadnicy a w razie upadku automatycznie się blokuje powstrzymując upadek użytkownika. Urządzenie do regulacji liny stosowane na prowadnicy (typu A) towarzyszy użytkownikowi podczas jego zmian pozycji oraz blokuje się pod wpływem obciążenia statycznego lub dynamicznego. Urządzenie do wspinania się, używane na prowadnicy, blokuje się pod wpływem obciążenia działającego jednokierunkowo i swobodnie zsuwa się w przeciwnym kierunku (typ B). Urządzenie do ustalania pozycji podczas pracy umożliwia regulację odległości między operatorem (z pasem podtrzymującym przy pracy) oraz strukturą.

EN353-2 EN12841

Lina kotwicząca, pleciona Ø 10,5 mm do urządzenia CAMELEON®. 1 pętla z kauszą zszyta. Wyposażona w przeciwwagę AN006 oraz zatrzaśnik AM002.

Łącznik 1

Rozmiary/ Długość

0,4 kg

1x AM002 x5

0,3 kg

1x AM002

10 m

1,4 kg

20 m

1,9 kg

30 m

2,4 kg

za metr > 30 m

AN401

AN401

AN006

AN006

Przeciwwaga do liny kotwiczącej Ø 8 do 18 mm, z czarnego kauczuku. Waga 400 g.

TC009

TC009

Lina pleciona Ø 10,5 mm. Długość na zamówienie.

x1 0,4 kg

x30

339


 4<ä&<'0+#%*410+ä%'24<'& 7 72#&-+'/ # 5 % 1 4 & #0  

2 6

7

11

Zabezpieczenie przed założeniem w niewłaściwym kierunku

Amortyzator ze znacznikiem upadku

# 0 

Nazwa

Ref./Kolory

ASCORD AN060

AN060

AN315

Normy

Opis Urządzenie samozaciskowe do liny skręcanej Ø 14 mm (lina sprzedawana osobno). Urządzenie z możliwością zdejmowania z liny, wyposażone w blokadę automatyczną, zabezpieczenie przed założeniem w niewłaściwym kierunku, amortyzator ze znacznikiem upadku. 1 zatrzaśnik AM002.

Łącznik 1

Rozmiary/ Długość

1x

0,7 kg

x5

10 m

1,5 kg

x10

20 m

2,8 kg

30 m

4,1 kg

AM002

AN315 EN353-2

AN317

AN317

AN319

AN319

AN013

AN013

340

Lina kotwicząca skręcana Ø 14 mm do ASCORD®. Końcówka z pętlą z kauszą.

1x

x5 AM002

za metr > 30 m

x1


7 4 < ä &< ' 0 +# 5# / 1< #% + 5 -19 ' 0 # ) + ù 6- + ' , 2 4 19# & 0 + %;

( ' 0 0 '%

2 6

7

11

Akcesorium zalecane do prawidłowego użytkowania tego produktu: 1 zatrzaśnik AM002

#0  

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

EN353-2

Urządzenie samozaciskowe ze znacznikiem upadku, zamocowane na stałe na linie skręcanej Ø 12 mm. Znacznik zużycia. Góra liny zakończona pętlą.

AN06310 AN06320 FENNEC AN06330

AN003

10 m

1,3 kg

20 m

2,2 kg

30 m

3,0 kg

EN353-2

Lina kotwicząca skręcana Ø 12 mm. Znacznik zużycia. Długość za metr powyżej 30 m.

x10

x5

Urządzenie samozaciskowe ze znacznikiem upadku, zamocowane na stałe na linie skręcanej Ø 12 mm o wybranej długości (AN003). Znacznik zużycia.

AN06300 AN003

Rozmiary/ Długość

3,7 kg za metr > 30 m

x10 x1

341


 4<ä&<'0+#%*410+ä%'24<'& 7 72#&-+'/

1

Wsporniki prostokątne Dł. 1 ≤ 160 mm Dł. 2 ≤ 94 mm

# 0 

# 0  

# 0  

Wsporniki w kształcie L Dł. 1 ≤ 160 mm Dł. 2 ≤ 94 mm

# 0  

Wsporniki w kształcie T Dł. 1 ≤ 160 mm Dł. 2 ≤ 94 mm

#0 

342

Wsporniki rurowe Ø ≤ 94 mm


7 4 < ä &< ' 0 +# 5# / 1 * # / 19 0 ' 0 # 2 4 19# & 0 + %; ' . #5 6 ;% < 0 ' ,  5 < 6 ; 9 0 ' ,

# 5 %#$ #0 

Nazwa

Ref./Kolory

AN801

AN801

AN802

AN802

AN024

AN024

AN025

AN025

ASCAB AN070

AN070

LDVV04

LDVV04

LDVV06

LDVV06

Normy

Opis

EN795-A

Mocowanie górne (EN795-A), mocowanie dolne i system napinający ze stali nierdzewnej z uniwersalnym zakotwiczeniem.

Rozmiary/ Długość

Mocowanie pośrednie ze stali z uniwersalnym zakotwiczeniem. Zalecane przynajmniej co 8 m. EN353-1 EN353-2 EN353-1 EN353-2

4 kg

x6

1.5 kg

x12

Pierwszy metr liny kotwiczącej do ASCAB 3® ze stali nierdzewnej. 1 pętla połączona z kauszą. x1 Dodatkowy metr liny kotwiczącej stalowej do ASCAB 3®. Urządzenie samozaciskowe do liny stalowej Ø 8 mm z blokadą automatyczną, z możliwością zdejmowania z liny, zabezpieczone przed założeniem w niewłaściwym kierunku, przedłużone amortyzatorem. 1 zatrzaśnik AM002.

Gotowy do zamontowania pionowy system asekuracji. Do użytku przez jedną osobę na drabinach, słupach lub prętach wytrzymujących obciążenie co najmniej 10 kN.

1 kg 4m

5 kg

6m

6 kg

8m

7 kg

LDVV08

LDVV08

LDVV10

LDVV10

10 m

8 kg

LDVV12

LDVV12

12 m

9 kg

x5

x1

343


52+&'4.+0'++®

Krańcowe elementy kotwiczące

Różne

LV504 Krańcowy punkt kotwiczący - 3 otwory do mocowania

LV555 Walizka demonstracyjna SPIDERLINE II

LV505 Krańcowy punkt kotwiczący - 1 otwór do mocowania

LV057 Tabliczka znamionowa

Lina LV506 Krańcowy punkt kotwiczący - 1 otwór do mocowania z gwintowaną śrubą

LV521 Płyta instalacyjna do słupka krańcowego

LV040 Lina stalowa

LV531 Szpula liny stalowej - 200 m

LV522 Słupek krańcowy

LV532 Szpula liny stalowej - 1 000 m

Amortyzator LV510 Amortyzator ze znacznikami naprężenia i upadku

LV514 Usługa zaciskania liny

Różne LV528 Maszyna do zaciskania

LV515 Zaciskany krańcowy uchwyt do liny Ø 8 mm

LV529 Matryca do zaciskania

LV516 Zaciskany napinacz do liny Ø 8 mm

LV530 Wymienna bateria do zaciskarki LV528

LV527 Plomba do SPIDERLINE II

5 2+ & ' 4 . + 0 ' + + ® Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

SPIDERLINE II

SPIDERLINE

EN795-C

Stały system asekuracji poziomej z liną Ø 8 mm. Elementy ze stali nierdzewnej. Nadaje się do wszystkich typów wsporników, miejsc i materiałów: podłogi, ściany, sufity, dachy, wewnątrz i na zewnątrz. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.

LDVV04

LDVV04

LDVH06

LDVH06 Gotowy do zamontowania pionowy system asekuracji. Do użytku przez maksymalnie 3 osoby na stałych konstrukcjach wytrzymujących obciążenie co najmniej 10 kN.

Rozmiary/ Długość

4m

4,4 kg

6m

4,9 kg

8m

5,4 kg

LDVH08

LDVH08

LDVH10

LDVH10

10 m

5,9 kg

LDVH12

LDVH12

12 m

6,4 kg

344

x1


2 1< + 1 / ; 5;5 6 ' / #5 '- 7 4 #% , +

Urządzenie przesuwne LV500 Urządzenie przesuwne do liny Ø 8 mm

Prowadnica LV503 Prowadnica łukowa

Pośrednie elementy kotwiczące V502 Prowadnica pośrednia do liny

LV518 Wspornik do prowadnicy łukowej

LV519 Wspornik do prowadnicy oraz adapter do sufitu

LV523 Słupek pośredni

LV520 Płyta instalacyjna uniwersalna

LV543 Płyta ze stali nierdzewnej do dachów metalowych

LV533 Płyta uniwersalna do blachy stalowej i galwanizowanej

LV534 Zestaw instalacyjny na dachy metalowe

LV535 Nity do mocowania na dachy metalowe

LV536 Taśma uszczelniająca

LV539 Zestaw instalacyjny do blachy stalowej i galwanizowanej

LV537 Nitownica

345


 .'/'06;-169+%<ä%'756#.# ' 0+'21<;%,+21&%<#524#%; 5 2 ' ' & . + 0 ' .8 

6

7

Obudowa pÄ&#x2122;tli ze skĂłry

8 12

TaĹ&#x203A;ma o szerokoĹ&#x203A;ci 35Â mm

Rozmiary/ DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

SPEEDLINE LV201

LV201

EN795-B

Tymczasowy system asekuracji poziomej z taĹ&#x203A;my, certyďŹ kowany dla 2 osĂłb. Regulacja dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;ci oraz naprÄ&#x2122;Ĺźenia za pomocÄ&#x2026; napinacza z zapadkÄ&#x2026;. WyposaĹźony w 2 zatrzaĹ&#x203A;niki AM002. Torba do przechowywania oraz transportu.

+ 20 .8 

2

3

x1

13 6

Nazwa

Ref./Kolory

IPN LV130

LV130

Normy

EN795-B

346

3,3 kg

& #;#- .8 )

7

DAYAK LV120G

2,50 do 20 m

LV120G

8

12

Opis Mobilny punkt kotwiczÄ&#x2026;cy z kĂłĹ&#x201A;kami ze stopu aluminium. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zamocowania na belkach o szerokoĹ&#x203A;ci od 76 do 255 mm.

4 kg

PrzenoĹ&#x203A;na belka kotwiczÄ&#x2026;ca ze stali galwanizowanej, do futryn drzwi lub okien o wymiarach 63-123 cm. Regulacja za pomocÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;rub zaciskowych.

7 kg

x1


7 4 < ä &< ' 0 +# -16 9 + % < ä% '

.8 

.8 

2

3

4

13

2

3

4

13

6

7

8

12

6

7

8

12

Szybka instalacja

Rozmiary/ Długość

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

LV100

LV100

EN795-A

Płytka kotwicząca ze stali nierdzewnej mocowana na śrubę Ø 12 mm.

LV102100

LV102100 EN795-B

Pętla kotwicząca z taśmy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości. Szerokość 45 mm. Sprzączka ze stali w kształcie litery D.

LV102150

LV102150

.8 

0.05 kg 1m

0,29 kg

1,50 m

0,30 kg

x10

# / 

2

3

4

13

2

3

4

13

6

7

8

12

6

7

8

12

Opracowane dla struktur z ostrymi kątami

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

LV105

LV105

EN795-A

Śruba kotwicząca z otworem ze stali nierdzewnej Ø 12 mm. Długość całkowita 140 mm. Długość trzpienia (pod kołnierzem) 100 mm. Długość gwintu 80 mm.

AM007

EN354 EN795-B

Zawiesie kotwiczące ze stali galwanizowanej Ø 8 mm. Powłoka ochronna. 2 połączone pętle z kauszą.

AM007

Rozmiary/ Długość

1m

0,12 kg

x10

0,60 kg

x5

347


 .'/'06;-169+%<ä%'756#.# ' 0+'21<;%,+21&%<#524#%; . 1 % & &

. 1 

12

Nazwa

Ref./Kolory

LO147150CDD

LO147150CDD

LO147150

Normy

Opis

Ĺ Ä&#x2026;cznik 1

EN354

PodwĂłjna lina pleciona Ă&#x2DC; 10,5Â mm. Na koĹ&#x201E;cu 2 pÄ&#x2122;tle z kauszÄ&#x2026;.

Ĺ Ä&#x2026;cznik 2

Rozmiary/ DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

2x

1x AM002

AM022

1,45 kg

x5

0,30 kg

x15

1,50 m

LO147150

. 1  # &

. 1  

12

Nazwa

Ref./Kolory

LO047150AD

LO047150AD

Normy

Opis

Ĺ Ä&#x2026;cznik 1

Ĺ Ä&#x2026;cznik 2 1x

1x AM010

Rozmiary/ DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 1,50 m

0,83 kg

1m

0,14 kg

AM022

LO047100

LO047100

LO047150

LO047150

1,50 m

0,16 kg

LO045200

LO045200

2m

0,18 kg

348

EN354

Lina pleciona Ă&#x2DC; 10,5Â mm. Na koĹ&#x201E;cu 2 pÄ&#x2122;tle z kauszÄ&#x2026;.

x15


. + 0 ;

. 1  % &

. 1  

12

Nazwa

Ref./Kolory

LO007150CD

LO007150CD

Normy

Opis

Łącznik 1

1x

1x AM002

LO007100

LO007100R

LO007150

LO007150

LO005200

LO005

EN354

Podwójna lina skręcana Ø 12 mm. 2 pętle z kauszą.

Łącznik 2

Rozmiary/ Długość 1,50 m

0,87 kg

1m

0,18 kg

1,50 m

0,22 kg

2m

0,26 kg

AM022 x15

. 1  

2

3

4

13

6

7

8

12

Nazwa

Ref./Kolory

LO030

LO030

LO031

LO031

LO032

LO032

Normy

EN354 EN795-B

Opis

Taśma kotwicząca. 2 pętle zszywane. Szerokość 25 mm.

Rozmiary/ Długość 2m

0,13 kg

1,50 m

0,10 kg

1m

0,07 kg

x15

349


Đä%<0+-+

Nazwa

Ref./Kolory

AM009

AM009

Normy

Opis Szybki zaczep (nożycowy) ze stali nierdzewnej. Duży otwór 150 mm. Oczko do mocowania. R> 22 kN.

0,38 kg

x20

Hak z automatycznym blokowaniem ze stali ocynkowanej. Duży otwór 55 mm. Oczko do mocowania. R> 20 kN.

0,50 kg

x20

Zatrzaśnik z automatycznym blokowaniem z lekkiego stopu. Duży otwór 58 mm. Pierścień przesuwny. Oczko do mocowania otwierane na zapadkę.

0,24 kg

x20

Hak z automatycznym blokowaniem ze stopu aluminium. Otwór 25 mm.

0,13 kg

x20

Zatrzaśnik na 1/4 obrotu z automatycznym blokowaniem, ze stali. Otwór 17 mm. R> 25 kN.

0,20 kg

x20

EN362

AM022

AM022 EN362

AM027

AM027 EN362

AM030

AM030 EN362 EN12275

AM018

AM018 EN362 EN12275

350


Đ ä% < 0 + - +

Nazwa

Ref./Kolory

AM020

AM020

Normy

EN362

Opis Łącznik automatyczny z krętlikiem z lekkiego stopu ze znacznikiem upadku, automatyczne zamykanie i blokowanie, otwór zaczepowy 11 mm.

AM021

Łącznik automatyczny z krętlikiem z lekkiego stopu ze znacznikiem upadku, automatyczne zamykanie i blokowanie, otwór zaczepowy 22 mm.

AC001

Krętlik ze znacznikiem upadku z aluminium, wyposażony w dwa otwory zaczepowe otwierany oraz nieotwierany, 11 mm.

0,13 kg

x5

0,06 kg

x5

AM021 AC001

EN354

AC002

Krętlik ze znacznikiem upadku z aluminium, wyposażony w dwa otwory zaczepowe otwierany oraz nieotwierany, 22 mm.

AM006

Łącznik ze stali ocynkowanej, zakręcany na śrubę. Otwór 8 mm.

0,09 kg

x20

Zatrzaśnik ze stali ocynkowanej, blokowany na śrubę. Otwór 17 mm. R> 23 kN.

0,22 kg

x20

Zatrzaśnik z automatycznym blokowaniem z lekkiego stopu. Otwór 22 mm. Pierścień na 1/4 obrotu. R> 25 kN

0,09 kg

x20

Hak z automatycznym blokowaniem, stalowy. Oczko do mocowania. Otwór 16 mm. R> 23 kN.

0,23 kg

x20

AC002 AM006

EN362

AM002

AM002 EN362

AM025

AM025 EN362

AM010

AM010 EN362

351


#.2+0+</24<'/;5Đ19;

Nazwa

Ref./Kolory

TC001

TC001

Normy

Opis Przyrząd zaciskowy do wpinania na wysokości brzucha, typu otwieralnego, ze stopu aluminium. Działa na linie plecionej Ø 8-13 mm.

0,16 kg

x10

0,24 kg

x10

0,36 kg

x5

0,13 kg

x20

0,26 kg

x20

0,16 kg

x20

EN567

3

TC002

TC002 EN567

TC003

TC003

Przyrząd zaciskowy z rączką do wchodzenia po linie, do trzymania w prawej dłoni, ze stopu aluminium. Działa na linie plecionej Ø 8-13 mm. 3

Przyrząd zaciskowy z rączką do wchodzenia po linie, do trzymania w lewej dłoni, ze stopu aluminium. Działa na linie plecionej Ø 8-13 mm. 3

DESCORD TC006

TC006 EN341 Klasa A EN12841 Klasa C

Przyrząd zjazdowy samoblokujący z podwójnym zabezpieczeniem (system anty-paniczny) z aluminium. Zaprojektowany do pracy na linie plecionej Ø 9-12 mm.

3

TC004

TC004

13

Ósemka zjazdowa ze stopu aluminium. Do stosowania na linie plecionej Ø 9-12 mm.

3

TC044

TC044

Duża ósemka ratownicza ze stopu aluminium. Do stosowania na linie plecionej Ø 9-16 mm.

3

TC040

Krętlik podwójny z łożyskiem kulowym.

TC040 EN354

352


2 4 #% ' 9 & 1 5 6 ù 2+ ' . + 0 19 ; /

Nazwa

Ref./Kolory

TC005

TC005

Normy

Opis Bloczek z ruchomymi płytkami ze stopu aluminium. Zaprojektowany do pracy na linie plecionej o Ø poniżej 16 mm.

0,25 kg

x10

0,43 kg

x10

0,28 kg

x10

EN12278

Podwójny bloczek ze stopu aluminium na łożysku kulkowy, zaprojektowany do tyrolki na linach (ø poniżej 13 mm) oraz linach stalowych (ø do 12 mm).

0,14 kg

x10

EN12278

Mini-bloczek z ruchomymi płytkami oraz łożyskiem kulkowym ze stopu aluminium. Zaprojektowany do pracy na linie poliamidowej (ø poniżej 13 mm) oraz linie stalowej (ø do 12 mm)

EN12278 3

TC015

Podwójny bloczek z ruchomymi płytkami ze stopu aluminium. Zaprojektowany do pracy na linie plecionej o Ø poniżej 16 mm.

TC015 EN12278

3

TC025

TC016

TC025

TC016

TC012

TC012

Regulowana pętla nożna z taśmy 25 mm, od 90 do 120 cm. Do używania łącznie z TC002 lub TC003.

0,20 kg

x5

TC029

TC029

Osłona liny typu otwieralnego, 35 cm. Zamknięcie na rzep. Długość regulowana poprzez łączenie kolejnych osłon.

0,20 kg

x10

353


4#6190+%691

Nazwa

TR020

Ref./Kolory

Normy

TR020 EN795-B

TR022

TR022

TR003C

TR003C

TR003K

TR003K

Opis

Łącznik 1

Trójnóg teleskopowy ze stali ocynkowanej. Regulowana wysokość 1,45 m - 2,15 m. Maksymalny rozstaw na podłożu: 1,50 m. 1 centralny pierścień kotwiczący dla urządzenia chroniącego przed upadkiem. Możliwość zamocowania podkładki adaptacyjnej TR101 lub TR102 do urządzenia samohamownego lub wciągarki ręcznej.

20 kg

Trójnóg teleskopowy ze stali ocynkowanej. Regulowana wysokość 1,45 m - 2,15 m. Maksymalny rozstaw na podłożu: 1,50 m. 1 centralny pierścień kotwiczący dla urządzenia chroniącego przed upadkiem. Wyposażony w 2 podkładki adaptacyjne do urządzenia samohamownego i wciągarki ręcznej.

26 kg

Wciągarka ręczna z liną stalową galwanizowaną. Długość 20 m. Dyrektywa System przeciwzwrotny. Składana rączka. maszynowa Wciągarka ręczna z liną stalową galwanizowaną. Długość 30 m. EN292 System przeciwzwrotny. Składana rączka.

TR01730F

7,8 kg

30 m

8,1 kg x1

AM020

PROTECTOR ELEVATOR

20 m

1x

TR007F

TR007T

Rozmiary/ Długość

20 m

14,9 kg

30 m

18,9 kg

1x EN360 EN1496 klasa B

Urządzenie samohamowne z liną stalową oraz przenośną wciągarką ratowniczą. Obudowa stalowa. System blokady bezwładnościowej. Amortyzator.

AM016 1x AM020 1x

TR01730T

AM016 TR101

TR101

Płytka mocująca ze stali ocynkowanej do urządzenia samohamownego. Do zamocowania na trójnogu TR020.

TR102

TR102

Płytka mocująca ze stali ocynkowanej do wciągarki. Do zamocowania na trójnogu TR020.

TRBAG

TRBAG

Torba na kółkach do przechowywania trójnogu.

354

3 kg

1,7 kg

x10


4 #619 0 + % 6 91 + ' 9#- 7#% ,#  2 4 < ' 5 6 4 < ' 0 + ' < # / - 0 + ù 6 '

6 4 ( 64

6 4  6 6 4  (

64

6 4  6 6 4  % 6 4  -

6 4 

6 4

T R BAG

355


4#6190+%691

6 % 

Może być używane przez 1 lub 2 ratowników

Homologowane dla 2 osób

Wyposażone w torbę do przechowywania TC008

Nazwa

Ref./Kolory

Normy

Opis

TC013

TC013

EN341 EN1496 Klasa A

Urządzenie ratowniczo-ewakuacyjne. Umożliwia przeprowadzenie wielokrotnych ewakuacji, w obie strony. Może być używane przez 1 lub 2 ratowników. Homologowane dla 2 osób. Lina TC014 sprzedawana osobno na metry (maksymalna długość 160 m).

TC014

TC014

356

Lina pleciona Ø 9 mm do TC013. Sprzedawana na metry, maksymalna długość 160 m. Zakończona pętlami z kauszą.

Rozmiary/ Długość 5 kg x1 za metr < 160 m


4 #619 0 + % 6 91 + ' 9#- 7#% ,#

6 % 

6 % 

13

WyjÄ&#x2026;tkowo lekkie i wytrzymaĹ&#x201A;e

Nazwa

TC102

TC103

Ref./Kolory

TC102

Normy

Opis

Dyrektywa 93/42/WE

Nosze ratownicze uniwersalne sprzedawane z nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cymi elementami: lina nylonowa na caĹ&#x201A;ej dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;ci oraz 3 pasy nylonowe 50 mm z szybkim odblokowywaniem; materac komĂłrkowy, wodoodporny; wstÄ&#x2122;pnie uformowany podnóşek z polietylenu z regulacjÄ&#x2026; pozycji; skorupa noszy z polietylenu o wysokiej gÄ&#x2122;stoĹ&#x203A;ci poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czona z aluminiowÄ&#x2026; ramÄ&#x2026;.

13,5 kg

System zawiesi do transportu poziomego noszy (zaprojektowany specjalnie do TC102). Regulowana dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. WyposaĹźony w 4 haki.

2,1 kg

TC103

6 %  

Nazwa TC022 TC019

x1

6 % 

Ref./Kolory

Normy

Opis

TC022

EN1498 Klasa B

TrĂłjkÄ&#x2026;t ewakuacyjny. Dopasowuje siÄ&#x2122; do kaĹźdego ksztaĹ&#x201A;tu ciaĹ&#x201A;a dziÄ&#x2122;ki 12 punktom regulacji.

1,1 kg

Zestaw ewakuacyjny skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; z: 50 m liny plecionej Ă&#x2DC; 10,5Â mm, 1 przyrzÄ&#x2026;du zjazdowego samoblokujÄ&#x2026;cego z podwĂłjnym zabezpieczeniem TC006, 1 pÄ&#x2122;tli kotwiczÄ&#x2026;cej LV102150, 2 Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznikĂłw AM025 oraz 1 torby transportowej TC008.

7,1 kg

TC019

x1

357


Centrum szkoleniowe zajmujące się zagadnieniami zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Specjalne kursy z zakresu ŚOI zarówno dla dystrybutorów jak i dla użytkowników końcowych. Informacje i szkolenia w celu lepszego zrozumienia zagadnień ochrony indywidualnej. • Działanie w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy • Argumentacja doboru środków ochrony indywidualnej • Zrozumienie cech technicznych środków ochrony indywidualnej • Zapoznanie się ze stanowiskiem pracy i zalecenie odpowiedniego rozwiązania ochrony indywidualnej • Identyfikacja i ocena zagrożenia, dobór parametrów ochrony • Spełnienie wymagań co do rejestracji, składowania, konserwacji i kontroli produktów • Czytanie i rozumienie certyfikatów produktów • Poznanie środowiska prawnego, regulacyjnego i normatywnego


INFORMACJE

TECHNICZNE

Ochrona głowy

str.364

Ochrona rąk

str.372

Ochrona ciała

str.377

Ochrona nóg

str.383

Ochrona przed upadkiem z wysokości

str.385

Słowniczek

str.387

Indeks

str.401

Niniejsza część techniczna ma na celu pomóc czytelnikowi w zrozumieniu różnych danych technicznych oraz przepisów związanych z produktami. Jest także zwięzłym źródłem informacji w zakresie obowiązujących norm oraz ich treści. Uwaga, informacje te absolutnie nie są wyczerpujące, a normy ulegają ciągłym zmianom.

359


7,'&01.+%10#'-521<;%,#9270-%+'524<'&#Ľ;

360


INFORMACJE TECHNICZNE

3 361


7,'&01.+%10#'-521<;%,#9270-%+'524<'&#Ľ;

CORNERDP H 200 x L 100 x P 60 cm

MANNEQUIN H 172 x L 60 x P 60 cm

Moduł górny

Manekin męski

CHESTDUMMYGR H 79 x L 40 x P 40 cm Popiersie manekina

CORNERLOW H 120 x L 100 x P 120 cm Moduł dolny

CORNERSTOOL H 40 x L 40 x P 40 cm Pufa

362


INFORMACJE TECHNICZNE

PLV004 H 32 x L 20 x 29.5 cm

PLV002 H 25,5 x L 33 x 36 cm

PLV006 H 166 x L 60 x P 60 cm

Stojak na okulary

Kartonowe pudełko do przechowywania

Metalowy stojak na obuwie

HEADDUMMY H 40 x L 25 x P 25 cm Głowa manekina

PLV005 H 35 x L 29 x P 14 cm

HANGERNA H 22 x L 44 x P 1 cm

Stojak na rękawice

Drewniany wieszak na odzież

CLIPHANGERNA H 13.5 x L 36.5 x P 2.5 cm Drewniany wieszak na spodnie

363


1%*410#)Đ19;

OKULARY

RAMY PRAWNE

Okulary zabezpieczają przed odpryskami cząstek, płynów lub pyłów, działaniem produktów chemicznych i promieniowaniem.

DYREKTYWA Dyrektywa 89/686/EWG przeznaczona jest dla producentów środków ochrony indywidualnej (ŚOI) i ustala warunki dopuszczenia ich do obrotu na rynku. Określa ona podstawowe wymagania w zakresie projektu, produkcji i metod prób, które muszą spełniać środki ochrony indywidualnej (ŚOI) w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.

NORMALIZACJA Jej zadaniem jest opracowanie metod prób i norm określających dane techniczne produktów. Przestrzeganie tych norm jest dowodem na zgodność z dyrektywą 89/686/EWG i pozwala producentowi na umieszczenie znaku CE.

KATEGORIE W zależności od rodzaju ryzyka do zabezpieczenia, dyrektywa określa kategorie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) i ustala odpowiednie obowiązki dla producenta: • ŚOI kategorii 1: Ochrona przed minimalnymi zagrożeniami. • ŚOI kategorii 2: Wszystkie środki ochrony indywidualnej, które nie należą do kategorii 1 lub 3. • ŚOI kategorii 3: Ochrona przed zagrożeniami prowadzącymi do inwalidztwa lub śmierci.

PROCEDURA CERTYFIKACJI • ŚOI kategorii 2 i 3: Ocena typu WE środka ochrony indywidualnej przez niezależny organ notyfikowany w celu sprawdzenia zgodności z dyrektywą 89/686/WE w oparciu o normy spełniające wymogi dyrektywy. Wydanie świadectwa badania typu WE (dokument poufny). • ŚOI kategorii 1, 2 i 3: Oznaczenie CE na produkcie. • ŚOI kategorii 3: Kontrola przez niezależny organ notyfikowany gwarantujący zgodność produkcji z badanym środkiem ochrony indywidualnej: - albo kontrola produktu finalnego (procedura zwana 11A), - albo kontrola procesu produkcyjnego (procedura zwana 11B). • ŚOI kategorii 1, 2 i 3: Wystawienie przez producenta deklaracji zgodności WE stanowiącej dowód dla użytkownika, że dany środek ochrony indywidualnej spełnia wymagania dyrektywy 89/686/EWG. Niektóre produkty przeszły pomyślnie testy według norm amerykańskich.

364

W JAKI SPOSÓB DOBRZE SIĘ ZABEZPIECZYĆ? Dobrać odpowiednio przystosowane okulary lub osłonę. • Określić typ zagrożenia: odpryski, promieniowanie, itp. •Wyznaczyć rodzaj ochrony: okulary z zausznikami, gogle, osłona twarzy, nadokulary. • Wybrać parametry zabezpieczenia: niezarysowujące, niezaparowujące, barwione, itp. • Dobrać rodzaj soczewek: jednoczęściowe, o osobnych soczewkach. • Wybrać typ oprawki: wzór nowoczesny, klasyczny, itp.

NORMY • EN166: Odnosi się do wszystkich typów środków ochrony oczu zabezpieczających przed zagrożeniami mogącymi spowodować uszkodzenie oka, za wyjątkiem promieniowania pochodzenia nuklearnego, promieni X, emisji lasera i podczerwieni wysyłanych przez źródła o niskich temperaturach. Nie ma zastosowania w przypadku gdy istnieją odrębne normy (ochrona oczu przed laserem, okulary przeciwsłoneczne do użytku ogólnego, itp.). • Znaczenie symboli: 1: Klasa optyczna pozwalająca na ciągłe noszenie okularów S: Podwyższona odporność: kulka stalowa o średnicy 22 mm rzucana z prędkością 5,1 m/s F: Uderzenie o niskiej energii: kulka stalowa o średnicy 6 mm rzucana z prędkością 45 m/s (maksymalna ochrona dla okularów). B: Uderzenie o średniej energii: kulka stalowa o średnicy 6 mm rzucana z prędkością 120 m/s (maksymalna ochrona dla gogli). A: Uderzenie o wysokiej energii: kulka stalowa o średnicy 6 mm rzucana z prędkością 190 m/s (maksymalna ochrona dla osłon oczu). 3: Ochrona przed cieczami (kroplami i rozbryzgami) 4: Ochrona przed grubymi cząstkami pyłu (rozmiar > 5 mikronów) 5: Ochrona przed gazami i drobnymi cząstkami pyłu (rozmiar < 5 mikronów) 8: Ochrona przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym 9: Nieprzywieranie stopionego metalu i odporność na przenikanie gorących ciał stałych T: Odporność na cząstki o ekstremalnych temperaturach wyrzucane z dużą prędkością N: Odporność soczewek na zamglenie (zaroszenie) K: Odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki (zabezpieczenie przed zarysowaniem) EN175: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla środków ochrony oczu i twarzy, stosowanych podczas spawania i w procesach pokrewnych (oprawki/ uchwyty na filtry). EN169: Zawiera oznaczenia i wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania dla filtrów przeznaczonych do ochrony oczu operatorów podczas spawania i w procesach pokrewnych. Specyfikacja wymagań wobec filtrów spawalniczych na poziomie podwójnej ochrony. EN170: Zawiera oznaczenia i wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania filtrów chroniących przed promieniowaniem nadfioletowym.


INFORMACJE TECHNICZNE EN172: Zawiera oznaczenia i wymagania dotyczące współczynników przepuszczania filtrów chroniących przed olśnieniem słonecznym do zastosowań przemysłowych. EN1731: Określa materiały, sposób projektowania, wymagania, metody badań i znakowanie siatkowych ochron indywidualnych oczu i twarzy, służących do profesjonalnych zastosowań.

ANSI (US American National Standards Institute) Z87.1-2003: Specyfikacja ogólnych i minimalnych wymagań, metod badań, doboru, użytkowania i konserwacji osłon oczu i twarzy. 2 poziomy odporności: „Basic Impact“: oznaczenie Z87 „High Impact“: oznaczenie Z87+

FILTRY Dzięki odpowiednim filtrom można wyeliminować znaczną część spektrum elektromagnetycznego (nadfiolety, podczerwienie, itp.) jak również pewne partie światła widzialnego.

OZNACZENIE SOCZEWEK OKULARÓW EN166

Nr skali

80,0%

1,1

74,4%

LEKKO BARDZO CIEMNE (do spawania)

PRZYDYMIONE

PRZYDYMIONE

BEZBARWNE

Kolor soczewek

Minimalny współczynnik przepuszczalności światła widzialnego

FILTRY UV (EN170)

FILTRY IR (EN171) 4

FILTRY SŁONECZNE (EN172)

2

2C

5

Postrzeganie kolorów może być zmienione

Postrzeganie kolorów nie jest zmienione

1,2

2-1,2

2C-1,2

4-1,2

6

58,1%

1,4

2-1,4

2C-1,4

4-1,4

5-1,4

6-1,4

43,2%

1,7

2-1,7

2C-1,7

4-1,7

5-1,7

6-1,7

Bez specyfikacji ochrony Ze specyfikacją ochrony przed IR przed IR 5-1,1

SPAWANIE (EN169)

Brak numeru kodu

6-1,1

29,1%

2

2-2

2C-2

4-2

5-2

6-2

17,8%

2,5

2-2,5

2C-2,5

4-2,5

5-2,5

6-2,5

5-3,1

6-3,1

5-4,1

6-4,1

8,0%

3,1

8,5%

3

2-3

2C-3

4-3

3,2%

4

2-4

2C-4

4-4

1,2%

5

2-5

2C-5

4-5

5

0,44%

6

4-6

6

3 4

0,16%

7

4-7

7

0,061%

8

4-8

8

0,023%

9

4-9

9

0,085%

10

4-10

10

0,0032%

11

11

0,0012%

12

12

0,00044%

13

13

0,00016%

14

14

0,000061%

15

15

0,000023%

16

16

Oznaczenie soczewek składa się z 2 cyfr (oddzielonych w środku za pomocą "-"): NUMER KODU:

od 2 do 6. Soczewki spawalnicze nie mają numeru kodu.

NUMER SKALI:

od 1,1 (im wyższy jest % przepuszczalności światła widzialnego, tym jaśniejsze są soczewki) do 16 (im niższy jest % przepuszczalności światła widzialnego, tym ciemniejsze są soczewki)

GAMA DELTA PLUS:

opcje zaznaczone na żółto dostępne są w ramach gamy DELTA PLUS.

365


1%*410#)Đ19;

ZAGROŻENIA SPOWODOWANE PROMIENIOWANIAMI SZKODLIWYMI DLA OKA Strefa

Długość Fali

Środowisko

Uszkodzenia wzroku

UV-A

315-380 nm

Prace na zewnątrz.

Zmęczenie gałek ocznych, częściowa ślepota, katarakta. Zbytnie nasłonecznienie.

UV-B

280-315 nm

Światło słoneczne. Środowisko przemysłowe. Badanie przy czarnym świetle.

Katarakta. Flesz spawalniczy. Oślepienie.

UV-C

100-280 nm

Środowisko przemysłowe. Spawanie łukiem.

Uszkodzenia rogówki lub soczewki oka. Utrata wzroku.

Światło niebieskie

400-480 nm

Środowisko przemysłowe. Praca przy komputerze (zmęczenie, VDU). Instalacje elektryczne. Prace na zewnątrz.

Uszkodzenia siatkówki. Utrata wzroku. Zwyrodnienie plamki żółtej (starzenie). Barwnikowe zwyrodnienie siatkówki.

Podczerwień

780-1400 nm (bliska IR) 1400-2000 nm (średnia IR)

Spawanie elektryczne. Odlewnictwo (produkcja szkła lub stali). Procesy przy stosowaniu mikrofali. Światło słoneczne.

Uszkodzenia siatkówki. Zwyrodnienie plamki żółtej (starzenie). Barwnikowe zwyrodnienie siatkówki (bliska IR). Uszkodzenia rogówki lub soczewki oka (średnia IR).

SPEKTRUM ELEKTOMAGNETYCZNE Strefa promieniowania nadfioletowego

Spektrum światła widzialnego

Strefa promieniowania podczerwieni

Fiolet-niebieski-zielony-żółty pomarańczowy-czerwony

Bliska IR

Średnia IR

W nanometrach Strefa widma niebieskiego

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA RÓŻNYCH NUMERÓW SKALI DO SPAWANIA ŁUKOWEGO, WG NORM EN169 / EN175 Natężenie prądu A Proces

1.5

6

10

15

Elektrody w otulinach

30

40

8

MAG

70

100

125

9 8

TIG

8

9

150

10

Żłobienie łukiem elektrycznym przy nadmuchu sprężonego powietrza

10

10

6

11

8

9

400

450

600

14 13

12

13

12 12

13 13

12 11

500

14

13

11

11 10

350 13

12

11 10

300

12

11

7

250

11

10

9 5

225 12

10

MIG (do lekkich stopów)

4

200

11

9

Cięcie strumieniem plazmy

175

10 9

MIG (do ciężkich metali)

Spawanie łukowe strumieniem mikroplazmy

60

14 14 14

15

13 12

Powyższa tabela ma zastosowanie w normalnych warunkach użytkowania, w których odległość od oka użytkownika do masy stopionego metalu wynosi około 50 cm, a natężenie oświetlenia wynosi około 100 luksów.

366


INFORMACJE TECHNICZNE

HEŁMY OCHRONNE W JAKI SPOSÓB DOBRZE SIĘ ZABEZPIECZYĆ? Dobrać odpowiednio przystosowany hełm. Zidentyfikować stopień ryzyka: upadek przedmiotów, zderzenia, zagrożenia połączone (konieczność użycia ochronników słuchu z osłoną twarzy). Hełm ochronny spełnia trzy funkcje: Zabezpieczenia przed przebiciem, w celu skutecznej osłony czaszki.

Amortyzacji, dzięki skorupie i zamocowanej więźbie, które pochłaniają energię uderzenia spadającego ciężaru. Odchylenia, dzięki odpowiedniej ergonomii, która pozwala na przemieszczenie prostopadłe spadającego przedmiotu ze szczytu głowy. Istnieje ponadto wybór akcesoriów zapewniających dodatkowo ochronę twarzy i narządu słuchu.

Hełmy z izolacją elektryczną do użytku przy instalacjach lub w pobliżu instalacji pod napięciem, nieprzekraczającym 1000 V dla prądu zmiennego lub 1500 V dla prądu stałego (klasa elektryczna 0). Używane w połączeniu z innymi izolującymi elementami wyposażenia, hełmy zapobiegają porażeniu głowy prądem elektrycznym. Opcjonalne testy izolacji elektrycznej są bardziej surowe niż testy normy EN397, której stanowią uzupełnienie (oznaczenie w postaci 2 trójkątów, klasa 0).

OBOWIĄZKOWE

OPCJONALNE

OBOWIĄZKOWE

OPCJONALNE

* Testy odporności na uderzenie i przebicie przeprowadzane są w temperaturze otoczenia +50°C i -10°C

OBOWIĄZKOWE

OBOWIĄZKOWE

Uderzenie*: energia przekazana na makietę głowy nie może przekraczać 5 kN podczas upadku przedmiotu o wadze 5 kg z wysokości 1 m. Energia uderzenia na hełm na końcu testu wynosi 49 J. Przebicie*: przebijak używany do testów (3 kg na 1 m) nie może dotknąć czaszki. Niepalność: hełm nie może się palić i rozprzestrzeniać płomienia dłużej niż 5 s po jego odstawieniu.

W ekstremalnych temperaturach: testy na uderzenie oraz na przebicie przeprowadzane są w temperaturze otoczenia wynoszącej +150°C, -20°C lub -30°C Ochrona przed deformacją boczną. Maksymalna deformacja hełmu może wynosić ≤ 40 mm Ochrona przed przypadkowym, krótkotrwałym kontaktem z przewodnikiem prądu pod napięciem o wartości do 440 V prądu zmiennego Odporność na odpryski płynnych metali

OPCJONALNE

Przemysłowe hełmy ochronne Hełmy z izolacją elektryczną do użytku w środowisku niskiego napięcia (American National Standards Institute) Amerykańska norma dotycząca ochrony głowy w przemyśle Przemysłowe hełmy lekkie

EN397 EN50365 EN812

ANSI Z89

NORMY

W zależności od typu i klasy hełmu: Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi (uderzenie, przebicie, zmiażdżenie), niepalność, izolacja elektryczna.

Uderzenie*: ten środek ochrony indywidualnej chroni przed uderzeniami głową o konstrukcje lub obiekty. Nie zapewnia żadnej ochrony przed uderzeniami w wyniku upadku obiektu. Energia uderzenia na hełm lekki na końcu testu wynosi 12,25 J. Przebicie*: przebijak używany do testów (0,5 kg na 0,5 m) nie może dotknąć czaszki. * Testy odporności na uderzenie i przebicie przeprowadzane są w temperaturze otoczenia +50°C i -10°C

Hełm lekki nie zastępuje w żadnym przypadku przemysłowego hełmu ochronnego (EN397). W ekstremalnych temperaturach: testy na uderzenie oraz na przebicie przeprowadzane są w temperaturze otoczenia wynoszącej -20°C lub -30°C Ochrona przed przypadkowym, krótkotrwałym kontaktem z przewodnikiem prądu pod napięciem o wartości do 440 V prądu zmiennego Niepalność: hełm lekki nie może się palić i rozprzestrzeniać płomienia dłużej niż 5 s po jego odstawieniu (oznaczenie F)

OBJAŚNIENIE OZNAKOWANIA HEŁMÓW Tworzywo hełmu

EN397:1995 A1:2000

ABS

DIAMOND V -20°C LD MM 440 VAC

Classe 0 Batch NR : production date Rok i miesiąc produkcji: Należy znaleźć ostatni zaznaczony punkt oraz sprawdzić miesiąc i rok. W tym przypadku data produkcji to 07/2012. Trwałość hełmów: ZIRCON, QUARTZ : 5 lat od daty produkcji, 3 lata użytkowania.  SUPER QUARTZ, DIAMOND, GRANITE : 7 lat od daty produkcji, 4 lata użytkowania. 

1 2 3 2010 • • • 2011 • • • 2012 • • • 2013 2014 2015 2016

> Oznakowanie CE > Numer normy > Nazwa modelu hełmu > Wymagania opcjonalne > Norma EN50365 > Nr partii

4 5 6 7 8 9 101112

••••••••• ••••••••• ••••

> Identyfikacja producenta

53 - 63 cm

> Zakres rozmiarów

367


1%*410#)Đ19;

NAUSZNIKI I WKŁADKI PRZECIWHAŁASOWE

NORMY

W JAKI SPOSÓB DOBRZE SIĘ ZABEZPIECZYĆ? Dobrać odpowiednie ochronniki słuchu. • Zidentyfikować rodzaj hałasu: stały, zmienny, przerywany, impulsowy. • Wyznaczyć poziom hałasu na stanowisku pracy: intensywność (dB) i częstotliwość (Hz). • Określić czas ekspozycji. • Obliczyć niezbędną wartość tłumienia, aby uzyskać dopuszczalny poziom hałasu (patrz dyrektywa 2003/10/WE). Wymagania dyrektywy 2003/10/WE: Minimalne wymagania w zakresie ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas Ekspozycja w ciągu 8 godzin na ≥ 85 dB(A)

Ekspozycja w ciągu 8 godzin na ≥ 80 dB(A)

Ekspozycja w ciągu 8 godzin na > 75 dB(A) i ≥ 80 dB(A)

Ochronniki słuchu są obowiązkowe

Ochronniki słuchu są do dyspozycji pracownika

Ochronniki słuchu są zalecane

Skuteczność ochronników słuchu (poziom tłumienia) musi być dostosowana do wyników oceny zagrożenia na stanowisku pracy. Ochronniki muszą zmniejszać poziom hałasu do poziomu, w którym nie jest on szkodliwy dla zdrowia, unikając jednocześnie nadmiernej ochrony, która spowodowałaby odcięcie operatora od środowiska pracy (alarmy, komunikacja, itp.).

JAK KORZYSTAĆ Z WARTOŚCI TŁUMIENIA? 3 wskaźniki dostępne są dla użytkownika, od najprostszego po najbardziej precyzyjnego: • SNR (Simplified Noise Reduction): Jednostkowa, średnia wartość tłumienia. • HML: Wartość tłumienia wyrażana w zależności od średniego poziomu częstotliwości: H: Tłumienie wysokich częstotliwości (wysokie tony) M: Tłumienie średnich częstotliwości L: Tłumienie niskich częstotliwości (niskie tony) • APV (Assumed Protection Value): Wartości tłumienia wyrażone poprzez 8 dokładnych poziomów częstotliwości (patrz karta techniczna ochronników słuchu)

368

• EN352: Wymagania bezpieczeństwa i badania • EN352-1: Nauszniki przeciwhałasowe. • EN352-2: Wkładki przeciwhałasowe. • EN352-3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego. • EN352-6: Nauszniki przeciwhałasowe z układem zapewniającym wprowadzenie sygnału audio. • EN352-8: Nauszniki przeciwhałasowe z elektronicznymi urządzeniami dźwiękowymi. Powyższe normy podają wymagania w zakresie konstrukcji, projektowania, wytrzymałości oraz metod badań. Nakazują udostępnienia informacji dotyczących danych technicznych. • EN458: Ochronniki słuchu Zaleca dobór, użytkowanie, konserwację codzienną i okresową oraz przedstawia zalecane środki ostrożności podczas użytkowania. • ANSI (American National Standards Institute) S3.19 - 1974 Norma wskazuje metodę badania umożliwiającego ustalenie poziomu tłumienia hałasu (NRR - Noise Reduction Rating) ochronników słuchu, zgodnie z zaleceniami EPA (Agencji Ochrony Środowiska w USA).


INFORMACJE TECHNICZNE

PÓŁMASKI KRÓTKIEGO UŻYTKOWANIA

DOBÓR FILTRA Każdy filtr lub pochłaniacz rozpoznaje się po odpowiednim kodzie koloru. Przykład dla filtropochłaniacza ABEK + P:

W JAKI SPOSÓB DOBRZE SIĘ ZABEZPIECZYĆ? Dobrać odpowiedni sprzęt ochronny układu oddechowego. • Rozpoznać rodzaj zagrożenia: pyły, dymy, itp. • Zidentyfikować zanieczyszczenie. • Oznaczyć i zanotować stężenie substancji zanieczyszczającej. • Porównać z wartością graniczną ekspozycji produktu (NDS lub NDSCh) • Określić typ filtra (P1, P2 lub P3). Zabiegi te muszą odnosić się do warunków na określonym stanowisku pracy (wilgotność, temperatura, itp.)

MASKI OCHRONNE Maski ochronne zabezpieczają przed zanieczyszczeniami dróg oddechowych, na działanie których pracownik może zostać narażony: dymy, pyły, mgły, gaz, opary.

PRZEWODNIK STOSOWANIA POCHŁANIACZY Pochłaniacz gazów i oparów

Kod koloru

Rodzaj zabezpieczenia

Typ A

Gazy i opary organiczne, których punkt wrzenia jest > 65°C (rozpuszczalniki i węglowodory).

Typ AX

Gazy i opary organiczne, których temperatura wrzenia jest ≤ 65°C (aceton, etery, metanol...).

Typ B

Gazy i opary nieorganiczne za wyjątkiem tlenku węgla.

Typ E

Dwutlenek siarki i niektóre kwaśne gazy i opary.

Typ K

Amoniak i niektóre pochodne aminy.

W JAKI SPOSÓB DOBRZE SIĘ ZABEZPIECZYĆ? Dobrać odpowiedni sprzęt ochrony układu oddechowego (półmaskę lub maskę wyposażoną w jeden lub dwa wkłady filtrujące) • Rozpoznać rodzaj zagrożenia: pyły, dymy, gazy, opary, itp. • Zidentyfikować zanieczyszczenie. • Oznaczyć i zanotować stężenie substancji zanieczyszczającej. • Porównać z wartością graniczną ekspozycji produktu (NDS lub NDSCh) • Określić typ pochłaniacza: A, B, E, K i jego klasę 1, 2, 3. Zabiegi te muszą odnosić się do warunków na określonym stanowisku pracy (wilgotność, temperatura, itp.).

KLASA ABSORBCJI FILTRÓW GAZÓW I OPARÓW Klasa 1

Filtr o niewielkiej zdolności absorbcji (koncentracja zanieczyszczeń < 0,1% lub 1 000 ppm).

Klasa 2

Filtr o średniej zdolności absorbcji (koncentracja zanieczyszczeń < 0,5% lub 5 000 ppm).

Klasa 3

Filtr o wysokiej zdolności absorbcji (koncentracja zanieczyszczeń < 1% lub 10 000 ppm).

ppm

Ilość cząsteczek środka chemicznego na milion cząsteczek roztworu.

OZNACZENIA V Zawór zapewnia wyższy komfort. Ułatwia wydychanie, zmniejsza zawartość CO2, obniża temperaturę oraz wilgotność wewnątrz maski.

FFP2 Poziom ochrony maski według wydajności elementu filtrującego. Filtering Facepiece Particles = część twarzowa filtrująca cząsteczki.

P Składana poziomo. B Składana pionowo. W Ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami.

NR Jednorazowego użytku. Maska nie może być używana dłużej niż 8 godzin.

Nr laboratorium kontroli jakości.

Norma

Instrukcja obsługi wewnątrz opakowania.

D Opcjonalny test według normy EN149:2001 w zakresie zatkania przez pył dolomitowy. Test wskazuje, że maska posiada zwiększoną odporność na zatkanie: wydłużony komfort oddychania.

369


1%*410#)Đ19;

FILTRY CHRONIĄCE PRZED PYŁAMI I AREOZOLAMI Typ

Kod koloru

Zabezpieczenie

KLASYFIKACJA FILTRÓW Klasa

FFP1

FFP2

FFP3

% minimalnej mocy filtrowania

80 %

94 %

99 %

22 %

8%

2%

4,5

12,5

50

4

10

20

P1

Do ochrony przed nietoksycznymi pyłami i/lub aerozolami na bazie wody.

P2

Do ochrony przed lekko toksycznymi lub drażniącymi aerozolami stałymi i/lub płynnymi.

Całkowity Przeciek Wewnętrzny (CPW)

P3

Do ochrony przed toksycznymi aerozolami stałymi i/lub płynnymi.

Nominalny Wskaźnik Ochrony (NWO) Wyznaczony Wskaźnik Ochrony (WWO)

NORMY Najważniejsze normy odnoszące się do sprzętu ochrony układu oddechowego. • EN136: Maski Dotyczy badań w zakresie odporności na temperaturę, uderzenia, działanie płomienia, promieniowanie termiczne, rozciąganie, na środki czyszczące i dezynfekujące. Ponadto, określa wymagania co do zapewnienia przez producenta znakowania i instrukcji. • EN140: Półmaski i ćwierćmaski Dotyczy badań w zakresie odporności na uderzenia, temperaturę, działanie płomienia, na środki czyszczące i dezynfekujące, oraz oporów oddychania. • EN14387: Pochłaniacze i filtropochłaniacze Opisuje badania laboratoryjne w celu zapewnienia zgodności co do wytrzymałości na uderzenia, temperaturę, wilgoć, pracę w miejscach szczególnie narażonych na korozję oraz odporności mechanicznej i oddechowej. • EN143: Filtry Odnosi się do wytrzymałości na uderzenia, temperaturę, wilgoć, pracę w miejscach szczególnie narażonych na korozję oraz odporności mechanicznej i oddechowej. • EN149: Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami Dotyczy badań w zakresie odporności na uderzenia, temperaturę, działanie płomienia, na środki czyszczące i dezynfekujące, oraz oporów oddychania. • EN405: Półmaski pochłaniające lub filtrująco-pochłaniające z zaworami Wyszczególnia badania w zakresie odporności na czynności manipulacyjne, na zużycie, uderzenia, ogień oraz na opory oddychania.

370

• NIOSH (National Institute for Occupational Safety - amerykański Krajowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) 42 CFR część 84 Część twarzowa filtrująca, wiele poziomów ochrony (lista niepełna) • NIOSH 95: Zatrzymuje co najmniej 95% cząsteczek (nieoleistych) zawieszonych w powietrzu. • NIOSH 99: Zatrzymuje co najmniej 99% cząsteczek (nieoleistych) zawieszonych w powietrzu.


INFORMACJE TECHNICZNE

Aminy z krótkim łańcuchem bocznym

Amoniak Anilina Antracen Antymon Argon Arsenowodór Arszenik Azbest Azot Azotan amylu Azotan etylu Azotan metylu Bar Bawełna Benzen Benzochinon Benzol Benzydyna Benzylamina Beryl Bezwodnik octowy Bezwodnik siarkawy Bezwodnik siarkowy Boksyt Brom Bromek allilu Bromek benzylu Bromek cyjanu Bromek etylenu Bromek etylu Bromek ksylilu Bromek metylenu Bromek metylu Bromek winylu Bromoaceton Bromobenzen Bromochlorometan Bromoetan Bromoform Butadien Butan Butanon Butyleny Butyloamina Chlor Chlorek allilu Chlorek cyjanu Chlorek etylenu Chlorek etylu Chlorek krzemu Chlorek ksylilu Chlorek metylenu Chlorek metylu Chlorek propylu Chlorek siarki Chlorek sulfurylu Chlorek tionylu Chlorek winylu Chloroaceton Chlorobenzen Chlorobutadien Chloroetan Chloroform Chlorooctan etylu Chloropren Choropikryna Chrom Cykloheksan Cykloheksanol Cykloheksanon

™ 

0,5

75-07-0

Ax

100

180

107-18-6

A

71-41-0

A

100

360



71-36-3

A

100

360



4

9 3

5

64-17-5

A

1900

67-63-0

A

980

67-56-1





 

Ax

200

260

71-23-8

A

200

500

/

A/Ax

7429-90-5

P

/

P

/

BK

/

A



/

K



K

25

18

62-53-3

A

2

10

P

7440-37-1

™

7784-42-1

AB+P

7440-38-2

P

/

P

7727-37-9

™

 

0,5

0,05

0,2 0,2

 

0,1 włókien /cm³



A

109-95-5

Ax

100

310

598-58-3

A/Ax

100

250

7440-39-3



P

7440-36-0

1002-16-0

 

7664-41-7

120-12-7

 

10

P

0,5

/

P

0,2

71-43-2

A

/

A+P

   30

0,1



0,4

/

A



92-87-5

A+P



100-46-9



A



7440-41-7

P

0,002

108-24-7

B

20

231-195-2

E

7446-11-9

B+P



/

P



/

B

2

 

5

0,7

A



100-39-0

A



506-68-3

B+P



106-95-6

/

Ax

/

™

/



A

/

200

890 

A

74-83-9

Ax

/

Ax

/

A

/

A

74-97-5

Ax+P

5

20  

20

74-96-4

Ax

75-25-2

A

5

106-99-0

Ax

2200

106-97-8

™

78-93-3

A

106-98-9

Ax

109-73-9

K

15



7782-50-5

B

3



107-05-1

Ax

3

506-77-4

200

1050 890

590

B

107-06-2

A

75-00-3

Ax

10026-04-7

™

/

A+P

75-09-2

Ax

74-87-3

Ax

540-54-5

Ax

10025-67-9

B+P

7791-25-5

B+P

7719-09-7

B+P

75-01-4

Ax

/

A





0,6  100

2600  40

50

105

6

  

6  

108-90-7

A

10

/

Ax

10

36

75-00-3

Ax

100

2600

67-66-3

Ax

5

25 

105-39-5

A

126-99-8

Ax

10

36

76-06-2

A

0,1

0,7

7440-47-3

P

110-82-7

A

300

1050



108-93-0

A

50

200



108-94-1

A

25

100



0,5



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

0,1

/

A

1

A

78-00-2

A

0,1

75-74-1

A

0,15

509-14-8

B

124-18-5

A

107-15-3

K

123-91-1

A

334-88-3

A

670

1

 25 10

 

35 0,4

B+P

0,1

107-06-2

Ax+P

10

40

/

Ax

5

20

75-43-4

™

10

40

75-09-2

Ax+P

100

360

109-89-7

Ax

57-14-7

K

0,1

0,2

463-82-1

Ax

7087-68-5

Ax A



8

19287-45-7

121-69-7



7

127-18-4

0,1

30

5

25

/

A/Ax



/

AB+P



74-84-0

™

64-17-5

A

141-43-5

A

557-40-4

A

1900 3

 

8 22



270



/

A

30



60-29-7

Ax

1200

142-96-1

A

115-10-6

Ax

60-29-7

Ax

115-10-6

Ax

111-43-3

A



/

A/Ax



75-04-7

K

74-85-1

™

108-95-2

A

100-63-0

A

14762-94-8

B

7637-07-2

B+P

50-00-0

B

50-00-0

1200

10

18

5

19 20 2 

2,5 3

B

7723-14-0

P

7803-51-2

AB

/

AB

98-01-1

A

107-21-1

A

2551-62-4

AB+P

110-54-3

A

/

A



0,1 0,1

0,13  20

  

50



170



108-10-1

A

7440-59-7

™

142-82-5

A

400

1600

302-01-2

K+P

0,1

0,1

0,02

0,05

151-56-4



410

K





1 0,1



7440-74-6

P

/

AB+P

75-03-6

A



75-11-6

A



74-88-4

Ax

7440-43-9

P

28 

0,05



409-21-2

P

/

™

0,5

0,9

/

A

5

20

107-87-9

A

200

700

/

A/Ax

 

7440-48-4

P

0,1



1319-77-3

A

5

22



/

A

100

435



/

A

2

10



/

A+P 

79-10-7

A

10

30

7697-37-2

B+P

2

5

65-85-0

A+P



233-113-0

B+P



7647-01-0

B

7738-94-5

BE+P

74-90-8

B

7664-39-3

B+P

7664-38-2

B+P

64-19-7

A

7,5



0,05 2

2 2,5 

1 25



88-89-1

A+P

0,1

7664-93-9

B+P

1



144-62-7

B+P

1



/

™

7439-96-5

P

/

A

1

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

A



105-54-4

A



623-42-7

A



67-56-1

Ax

• • • • • • • • • • • • • • •

74-89-5

K

100-61-8

A

78-78-4

Ax

75-28-5

Ax

7440-50-8

200

260

0,5

2

NDSCh mg/m³

109-21-7

NDS mg/m³

• • • • • • • • • • • • • • •

1,4

p.p.m.



NDSCh mg/m³³

10

NDS mg/m³

Filtr A

Substancja Maslan butylu Maslan etylu Maslan metylu Metanol Metyloamina Metyloanilyna Metylobutan Metylopropan Miedź Mrówczan amylu Mrówczan etylu Mrówczan metylu Mrówczan propylu Nadchloroetylen Naftyloaminy Neon Nikiel Nikiel karbonylowy Nitroanilina Nitrobenzen Nitroetan Nitrogliceryna Nitrometan Octan amylu Octan butylu Octan etylu Octan metylu Octan propylu Octan winylu Oktan Oleum Opary benzyny Opary ołowiu Opary pożaru Opary spawalnicze Ozon Pallad Parachinon Pentan Pestycydy płynne Pestycydy w proszku Pięciochloroetan Pięciofluorek siarki Pirydyna Propan Propin Rozpuszczalniki Rtęć Selen Selenowodór Siarczan etylu Siarczan metylu Siarczan propylu Siarczek węgla Siarkowodór Soda żrąca Srebro Środki owadobójcze Środki pasożytobójcze Stibin Styren monomer

Maska

B

P

/



Półmaska

A

50-00-0

7440-66-6

0,1

Filtr

A

107-20-0

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

P

n°CAS

107-13-1

0,25

7440-31-5

Maska

™ Ax+P

Substancja Cyna Cynk Czterobromoetan Czterochloroetan Czterochloroetylen Czteroetylek ołowiu Czterometylek ołowiu Czteronitrometan Dekan Diamino etylen Dioxan Dwuazometan Dwuborowodór Dwuchloroetan Dwuchloroetylen Dwuchlorofluorometan Dwuchlorometan Dwuetyloamina Dwumetylohydrazyna Dwumetylopropan Dwumetylotrójetyloamina Dwumwtyloanilina Ester Ester fosforowy Etan Etanol Etanoloamina Eter allilowy Eter butylowy Eter dichloroetylowy Eter dwuetylowy Eter dwumetylowy Eter etylowy Eter metylowy Eter propylowy Etery Etylamina Etylen Fenol Fenylohydrazyna Fluor Fluorek boru Formaldehyd Formalina Fosfor Fosforowodór Freony Furfural Glikol Heksafluorek siarki Heksan Heksanol Heksanon Hel Heptan Hydrazyna Imno etylen Ind Izocyjaniany Jodek etylu Jodek metylenu Jodek metylu Kadm Karborund (węglik krzemu) Keton Keton metylobutylowy Keton metylopropylowy Ketony Kobalt Krezole Ksylen Ksylidyna Ksylofenyl Kwas akrylowy Kwas azotowy Kwas benzoesowy Kwas bromowodorowy Kwas chlorowodorowy Kwas chromowy Kwas cyjanowodorowy Kwas fluorowodorowy Kwas fosforowy Kwas octowy Kwas pikrynowy Kwas siarkowy Kwas szczawiowy Kwas węglowy Mangan Maslan amylu

Półmaska

74-86-2 107-02-8

: Stosować aparat izolujący  : Półmaska : Maska pełnotwarzowa

p.p.m.

1800

Każda substancja toksyczna ma limit stężenia w miejscu pracy, powyżej którego konieczna jest ochrona dróg oddechowych. Te wartości mogą być wyrażane w ppm (ilość cząsteczek na milion) lub w mg/m3. Istnieje Najwyższe Dopuszczalne Stężenie mierzone przez 8 godzin (NDS), a także Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (NDSCh) mierzone przez okres 15 minut. n°CAS

750

Maska

NDS mg/m³

Ax

Półmaska

p.p.m.

67-64-1

NDSCh mg/m³³

Filtr

Substancja Aceton Acetylen Akroleina Akrylonitryl Aldehyd chlorooctowy Aldehyd mrówkowy Aldehyd octowy Alkohol allilowy Alkohol amylowy Alkohol butylowy Alkohol etylowy Alkohol izopropylowy Alkohol metylowy Alkohol propylowy Alkohole Aluminium Alundun Aminokwasy Aminy aromatyczne

n°CAS

PRZEWODNIK STOSOWANIA FILTRÓW DO APARATÓW OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCEJ

12

P





2



638-49-3

A

109-94-4

Ax

100

300

107-31-3

Ax

100

250

110-74-7

A

127-18-4

A

50

335



/

P

10

50



7440-01-9

™

7440-02-0

P



13463-39-3

™

/

B+P

98-95-3

A

1

5

79-24-3

A

100

310

A

55-63-0

1

3



0,15

1,5

75-52-5

B

100

250

/

A

100

30



123-86-4

A

150

710



141-78-6

A

400

1400



79-20-9

Ax

200

610

109-60-4

A

200

840

A

10

108-05-4 111-65-9

A

8014-95-7

B+P

 

30 0,1



A

1000



/

A+P

0,1



/

AB+P

5



/

B+P

10028-15-6

AB

7440-05-3

P

/

56-38-2

 0,1



AB+P

109-66-0

Ax

/

AB+P

0,2

0,1 600

1800 

/

P



76-01-7

A



/

B+P

0,25

110-86-1

A

5

15

74-98-6

™ ™

1000

1650

74-99-7



/

A/Ax

7439-97-6

Hg+P

7782-49-2

P

0,05

0,2

7783-07-5

AB

0,02

0,08

/

A

/

A

/



0,05





A

75-15-0

Ax

10

30

AB

5

7

/

P

2



7440-22-4

P

0,1



/

AB+P

/

AB+P

/

™

100-42-5

A

50

215

1000

6000



0,1



2551-62-4

P

Tal Talk Tellur Tlenek cynku Tlenek etylenu Tlenek kadmu Tlenek węgla Tlenek żelaza Tlenochlorek węgla Toluen Toluidyna Trójchlorek fosforu Trójchloroetan Trójchloroetylen Trójchlorometan Trójetylamina Trójfluorek chloru Trójfluorometan Trójmetyloamina Wanad Węgiel Węglan sodowy Węglowodory Woda królewska Woda utleniona Wodór Żywica poliestrowa

7440-28-0

P

14807-96-6

P

13494-80-9

P

/

P

/

Ax

1306-19-0

P

/

™

75-21-8

P

75-44-5

B

108-88-3

A





 

0,1 5

0,05 55

100

375

5

A B+P

/

A

300

1650

79-01-6

A

75

405

67-66-3

Ax+P

 22

3   1900

A

40

7790-91-2

B

0,4

75-46-7

AB

75-50-3

P P

497-19-8

P

/

A





K

/



0,4

/

7440-62-2



1

7719-12-2

121-44-8



50

25 0,05

   

1000

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



7783-06-4

Sześciofluorek siarki antymonit

• • • • • •



/

B+P



7722-84-1

B



/

™

/

AB

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Powyższa lista nie jest wiążąca w sensie prawnym lecz spełnia rolę informacyjną i nie może w żadnym razie pociągać za sobą do odpowiedzialności firmy DELTA PLUS.

371


1%*410#4ä-

POBRANIE MIARY SPRAWDŹCIE SWÓJ ROZMIAR: Przyłóżcie prawą rękę według wskazania na schemacie. Zielona linia powinna znajdować się między kciukiem i palcem wskazującym. Odczytajcie swój rozmiar po prawej stronie ręki.

06

372

07

08

09

10 11


INFORMACJE TECHNICZNE

NORMY EUROPEJSKIE

EN388

EN420 WYMOGI OGÓLNE • Przestrzegać przepisów dotyczących nieszkodliwości (pH, poziom zawartości chromu VI, itd.). • Spełniać wymagania dotyczące rozmiarów (patrz tabela). • Przejść test dotyczący wygody użytkowania. • Przestrzegać instrukcji odnośnie znakowania, informacji, identyfikacji.

ROZMIARY WG NORMY EN420 Wymiary ręki (w mm) Obwód dłoni

Długość

Minimalna długość rękawicy

6

152

160

220

7

178

171

230

8

203

182

240

9

229

192

250

10

254

204

260

11

279

215

270

Rozmiar rękawicy

ETYKIETOWANIE / IDENTYFIKACJA ZGODNA Z NORMAMI Wszystkie nasze produkty spełniają wymagania dyrektywy 89/686/ EWG i każdy z nich jest łatwo identyfikowalny dzięki etykiecie, zgodnej z przepisami norm. Znajdziecie na niej: • logo naszej marki; • symbol produktu; • rozmiar; • informację o załączonej do produktu instrukcji użytkowania; • piktogramy z poziomami parametrów. Karta techniczna produktu i deklaracja zgodności są udostępniane na życzenie lub osiągalne całą dobę na stronie internetowej www.deltaplus.eu

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI

Norma EN388 odnosi się do wszystkich typów rękawic ochronnych w zakresie oddziaływań fizycznych i mechanicznych w postaci ścierania, przecięcia, rozdzierania i przekłucia. POZIOMY PARAMETRÓW WYMAGANIA 0 do 4 0 do 5 0 do 4 0 do 4 SIŁA PRZEKŁUCIA Siła niezbędna do przebicia próbki znormalizowanym przebijakiem. ODPORNOŚĆ NA ROZDZIERANIE Maksymalna siła niezbędna do rozdarcia próbki. ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE Ilość cykli niezbędnych do przecięcia próbki przy stałej prędkości. ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE Ilość cykli niezbędnych do uszkodzenia próbki przy stałej prędkości. POZIOM POZIOM POZIOM POZIOM POZIOM 1 2 3 4 5

BADANIE ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE (ilość cykli)

100

500

2 000

8 000

-

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (wskaźnik)

1,2

2,5

5,0

10,0

20

ODPORNOŚĆ NA ROZDZIERANIE (N)

10

25

50

75

-

SIŁA PRZEKŁUCIA (N)

20

60

100

150

-

EN511

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZIMNEM

Norma EN511 określa wymagania i metody badań rękawic ochronnych zabezpieczających przed zimnem przekazywanym konwekcyjnie lub za pośrednictwem przewodzenia do -30°C. Zimno to może być związane z warunkami klimatycznymi lub z działalnością zawodową. POZIOMY PARAMETRÓW WYMAGANIA 0 do 4 0 do 4 0 do 1 NIEPRZEMAKALNOŚĆ ODPORNOŚĆ NA ZIMNO KONTAKTOWE ODPORNOŚĆ NA ZIMNO KONWEKCYJNE

373


1%*410#4ä-

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI TERMICZNYMI

EN407

Norma EN407 określa metody badań, wymagania ogólne, poziomy termicznej skuteczności oraz sposób oznakowania rękawic chroniących przed gorącem i/lub ogniem. Dotyczy ona wszystkich rękawic zabezpieczających ręce przed gorącem i/lub ogniem występujących w jednej lub kilku postaciach: ognia, kontaktu z gorącym przedmiotem, ciepła konwekcyjnego, promieniowania cieplnego, drobnych rozprysków stopionych metali i dużych ilości płynnego metalu. POZIOMY PARAMETRÓW WYMAGANIA 0 do 4 0 do 4 0 do 4 0 do 4 0 do 4 0 do 4 ODPORNOŚĆ NA DUŻE ROZPRYSKI CIEKŁYCH METALI Konieczna ilość rozprysków do spowodowania uszkodzenia rękawicy. ODPORNOŚĆ NA DROBNE ROZPRYSKI CIEKŁYCH METALI Konieczna ilość rozprysków do podniesienia temperatury rękawicy do pewnego poziomu. ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE CIEPLNE Czas konieczny do uzyskania danego poziomu temperatury. ODPRONOŚĆ NA CIEPŁO KONWEKCYJNE Czas w jakim rękawica jest w stanie opóźnić przewodzenie ciepła wynikającego z działania ognia. ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO KONTAKTOWE Temperatura (w przedziale od 100°C do 500°C) w jakiej osoba nosząca rękawice nie odczuje żadnego bólu (czas co najmniej 15 sekund). NIEPALNOŚĆ Czas palenia się tworzywa i pozostawania w stanie tlenia się po zlikwidowaniu źródła ognia.

POZIOM SKUTECZNOŚCI

374

TEMPERATURA NAGRZA- CZAS DO WYSTĄPIENIA PROGU BÓLU NEGO PRZEDMIOTU °C (sekundy)

EN12477 RĘKAWICE OCHRONNE DLA SPAWACZY Norma określa wymagania i metody badań dla rękawic stosowanych przy spawaniu ręcznym metali, cięciu i technikach pokrewnych. Wyróżnia się dwa typy rękawic spawalniczych: B jeśli wymagana jest dobra wygoda użytkowania i A dla innych metod spawalniczych.

EN374-1

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED CHEMIKALIAMI I MIKROORGANIZMAMI

Norma EN374-1 określa wymagania dla rękawic przeznaczonych do ochrony użytkowników przed chemikaliami i mikroorganizmami oraz ustala terminologię do stosowania: • Przesiąkanie (testowane według normy EN374-2): To przechodzenie chemikaliów i/lub mikroorganizmów przez materiały porowate, szwy, otwory lub inne uszkodzenia w materiale rękawicy ochronnej na poziomie niemolekularnym. • Przenikanie (testowane według normy EN374-3): To proces, w którym cząsteczki związku chemicznego przechodzą przez materiał rękawicy ochronnej na poziomie molekularnym. Zakłada się, że rękawica jest odporna na działanie środków chemicznych, jeśli uzyska wskaźnik wytrzymałości na przenikanie równy przynajmniej 2 dla trzech testowanych produktów chemicznych, zawartych w poniższej liście:

KOD LITEROWY

PRODUKT CHEMICZNY

A

Metanol

B

Aceton

C

Acetonitryl

D

Chlorek metylenu

E

Dwusiarczek węgla

F

Toluen

G

Dwuetyloamina

H

Czterowodorofuran

I

Octan etylu

J

n-Heptan

K

Soda kaustyczna 40% (NaOH lub wodorotlenek sodu)

L

Kwas siarkowy 96%

CZAS PRZEBICIA ZWIĄZKU CHEMICZNEGO PRZEZ MATERIAŁ MIERZONY W MINUTACH

WSKAŹNIK OCHRONY NA PRZENIKANIE

> 10 min

1

1

100°C

≥15 s

> 30 min

2

2

250°C

≥15 s

> 60 min

3

3

350°C

≥15 s

> 120 min

4

4

500°C

≥15 s

> 240 min

5

> 480 min

6


INFORMACJE TECHNICZNE

KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ

Rękawica będzie wówczas opatrzona następującym piktogramem: W przypadku, gdy rękawica nie spełnia postawionego wymagania, umieszczony będzie piktogram: Przykłady zastosowania: W zależności od przeznaczenia rękawica będzie musiała spełniać określone warunki. Będzie musiała być albo szczelna na wodę i powietrze, albo odporna na mikroorganizmy, lub szczelna na rozpryski produktów chemicznych o niskim stężeniu, odporna na produkty chemiczne o niskim stężeniu lub też odporna na produkty chemiczne. Z tego też powodu należy zwracać dużą uwagę na zalecane obszary zastosowania. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

EN374-1 EN374-2

KAT I Ryzyko minimalne

KAT II Ryzyko średnie

EN374-1 EN374-2 EN374-3

METODY BADAŃ

Brak

Rękawica odporna na mikroorganizmy (bakterie, grzyby), nie przepuszcza powietrza i wody. Rękawica zapewniająca słabą ochronę przed produktami chemicznymi (kontakt okazjonalny), nie przepuszcza powietrza i wody.

KAT III Ryzyko nieodwracalne

Rękawica odporna na produkty chemiczne (kontakt długi i bezpośredni) nie przepuszcza powietrza i wody.

KAT III Ryzyko nieodwracalne

EN374-1 EN374-2 EN374-3

WYMAGANIA OGÓLNE EN374-1

Rękawica szczelna przeznaczona do bardzo częstego i długiego użytkowania (rękawice gospodarcze)

KATEGORIE OZNAKOWANIE RYZYKA WEDŁUG 89/686/EWG

ISO2859 (RĘKAWICE JEDNORAZOWE) Określa akceptowalny poziom jakości (acceptable quality level = AQL): np.: AQL 1,5.

DOPUSZCZENIE WYROBU DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ JEST REGULOWANE PRZEZ: Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Materiały i wyroby muszą być produkowane zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną, tak żeby w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach użytkowania nie dochodziło do migracji ich składników do żywności w ilościach, które mogłyby: • stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka; • powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie żywności lub powodować pogorszenie jej cech organoleptycznych. Dyrektywę europejską nr 10/2011 Komisji z 14 stycznia 2011 r. uchylającą dyrektywę 2002/72/WE w sprawie kontaktu materiałów plastikowych z produktami spożywczymi Rękawice z PVC/winylu, a także z lateksu/nitrylu (przy braku przepisów lokalnych) podlegają bezpośrednio zapisom tej dyrektywy. Dyrektywa określa: • Listy dopuszczonych składników; • Kryteria czystości stosowane w odniesieniu do niektórych z tych składników; • Specyficzne limity migracji w produktach spożywczych dla niektórych składników; • Maksymalne dopuszczalne ilości substancji pozostałych w materiale; • Ogólny limit migracji w żywności (10 mg/dm² materiału lub 60 mg/kg produktu spożywczego). Dyrektywę 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi: • Produkty spożywcze płynne (pH > 4,5): płyn modelowy A; • Produkty spożywcze kwaśne (pH <= 4,5): płyn modelowy B; • Produkty spożywcze z zawartością alkoholu: płyn modelowy C; • Produkty spożywcze tłuste: płyn modelowy D; • Produkty spożywcze suche: płyn modelowy E.

375


1%*410#4ä-

**

*** *** *** * *** *** *** *** *** * **

*** *** *** ** *** *** *** *** *** *** ** * *** *** *** ***

*** *** *** *** *** *** *** *** *** * *** *** *** *** *** *** *** * ** *** ** * ** * *** ** *** * * * *** *** *** *** *** * * *** *** *** *** *** *** *** *** *** * *** ** *** *** *** *** * ** *** * *** * ***

Nie stosować Przeciętna * Dobra ** Bardzo dobra ***

376

** *** *** *** *** *** *** *** * *** *** *** *** *** * *** * *** * * * * *** *** *** * * *** *** *** *** ** *** * *** * *** *** *** *** *** ** *** ** *** *** *** ** *** *** *** * *** *** *** *** * * ** *** * *** *** ** *** *** *** ** *** *** ***

* *** * *** ** *** *** *** *** *** * *** *** *** *** *** * *** *** *** *** *** *** *** *** * *** *** *** ***

*** *** ** *** * *** *** *** * *** *** *** *** * *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

** *** ** ***

***

** **

*

*** ** *** *** *** * * *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** ***

*** **

***

*** *** *** * * * * *** *** *** *** *** * * ** *** *** ***

*** *** *** ***

*** *** *** *

*** *** *** ** *** * *** * *** * *** ** *** *** *** * ** *** ***

*** *** *** * * *** * ** ** *** ** ** *** *** * * * ***

kwas siarkowy stężony kwas stearynowy kwas szczawiowy kwas winowy masło mazut metyloamina metyloanilyna metylocyklopentan metyloetyloketon metyloizobutyloketon metylooctan mleko i produkty mleczne monochlorobenzen monoetanoloamina mrówczan metylu N-butyloamina nadmanganian potasowy nafta nafta naftalen napoje alkoholizowane napoje bezalkoholowe nawozy nitrobenzen nitropropan ocet i przyprawy octan amonu octan amylu octan butylu octan etylu octan potasu octan wapnia olej arachidowy olej lniany olej napędowy olej parafinowy olej rycynowy olej rzepakowy olej sojowy olej sosnowy olej turbinowy oleje chłodząco-smarujące oleje hamulcowe (lockheed) oleje hydrauliczne (ropa naftowa) oleje napędowe DIESEL oleje smarownicze oliwa z oliwek paliwa perfumy i esencje płatki potasu (węglanu potasowego) płatki sody (węglanu sodowego) płyny hydrauliczne (estry) podchloryn sodowy podchloryn wapnia produkty do kręcenia włosów produkty naftowe proszki do prania ryby i skorupiaki salicylan metylu siarczan cynku siarczan potasu siarczan sodu siarczany, wodorosiarczany, podsiarczany spirytus mineralny środki chwastobójcze stężona soda (węglan sodowy) do prania Stężony amoniak (wodny roztwór) stężony potas (węglan potasowy) do prania styren szampony terpentyna tlenek magnezowy tłuszcze mineralne tłuszcze zwierzęce tłuszcze zwierzęce toluen trójchloroetylen trójetanoloamina 85% trójnitrobenzen trójnitrotoluen utrwalacze wapno gaszone wapno palone węglan amonu węglan potasu węglan sodowy woda królewska woda utleniona wodorotlenek wapnia wodorowęglan potasu wodorowęglan sodu wybielacz żywice poliestrowe

7664-93-9 57-11-4 144-62-7 / / / 74-89-5 100-61-8 96-37-7 / / 79-20-9 / 108-90-7 141-43-5 / 109-73-9 7722-64-7 / / 91-20-3 / / / 98-95-3 / / 631-61-8 / 123-86-4 141-78-6 127-08-2 62-54-4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 7681-52-9 7778-54-3 / / / / 119-36-8 7733-02-0 7778-80-5 7757-82-6 / / / / 1336-21-6 / 100-42-5 / / 1309-48-4 / / / 108-88-3 79-01-6 102-71-6 / / / / / 10361-29-2 584-08-7 497-19-8 / / 1305-62-0 298-14-6 144-55-8 / /

** *** *** *** * *** ** * * *** * *** ***

*** *** *** *** *** ***

*** ***

*

*** *** *** *** *** *** *** *** * *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** * * *** *** *** *** *** *** *** * *** *** *** ***

Neopren

Lateks naturalny

n°CAS

PVC Winyl

Nitryl

Neopren

***

* *** *** *** *** * ** * * ** * *** *** * *** *** *** *** * * * *** *** *** * ** *** *** * * * *** *** *** *** * * *** * *** * * *** *** * * * *** * *** *** *** *** *** *** *** * *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** * *** * *** * *** *** * * *** * * *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *

PVC Winyl

67-64-1 100-52-7 50-00-0 75-07-0 71-41-0 100-51-6 71-36-3 / 64-17-5 78-83-1 67-56-1 111-87-5 62-53-3 / 6484-52-2 7757-79-1 7631-99-4 10124-37-5 71-43-2 / / / / / 7782-50-5 12125-02-9 / 75-09-2 7718-54-9 7447-40-7 7647-14-5 10043-52-4 / 67-66-3 151-50-8 110-82-7 108-93-0 108-94-1 56-23-5 127-18-4 109-99-9 / / / 142-96-1 84-74-2 78-87-5 107-06-2 7778-50-9 111-42-2 117-81-7 7631-90-5 / / 75-04-7 / / / / / / 50-00-0 126-73-8 115-86-6 1330-78-5 / / 10103-46-5 98-01-1 56-81-5 107-21-1 107-21-1 110-54-3 / 8001-58-9 1319-77-3 / / / 7697-37-2 10043-35-3 10035-10-6 7647-01-0 7738-94-5 77-92-9 / 7664-39-3 7664-38-2 / 64-18-6 64-19-7 112-80-1 /

Nitryl

aceton aldehyd benzoesowy aldehyd mrówkowy do 30% aldehyd octowy (lub acetaldehyd) alkohol amylowy alkohol benzylowy alkohol butylowy (lub n-butanol) alkohol dwuacetonowy alkohol etylowy (lub etanol) alkohol izobutylowy (lub izobutanol) alkohol metylowy (lub metanol) alkohol oktylowy anilina asfalt azotan amonowy azotan potasowy azotan sodowy azotan wapniowy benzen benzyna bezwodnik kwasu octowego 50% boraks bromki buraki chlor chlorek amonu chlorek cyny chlorek metylenu chlorek niklu chlorek potasu chlorek sodu chlorek wapnia chloroaceton chloroform cyjanek potasu cykloheksan cykloheksanol cykloheksanon czterochlorek węgla czterochloroetylen czterowodorofuran (tetrahydrofuran) dekoloryzatory do włosów detergenty gospodarcze drób dwubutyloeter dwubutyloftalan dwuchlorek propylenu Dwuchloroetan dwuchromian potasu dwuetanoloamina dwuoktyloftalan dwusiarczyn sodowy eter naftowy eter siarkowy (farmakologiczny) etyloamina etyloanilina farba glicerynowo-ftalanowa farba wodna farby (do włosów) fluorki fluorofosforan wapnia formalina (lub formaldehyd) fosforan trójbutylowy fosforan trójfenylowy fosforan trójkrezolowy fosforany potasu fosforany sodu fosforany wapnia furfurol (lub furfural lub aldehyd furfurowy) gliceryna glikol etylenowy glikole heksan izobutyloketon kreozot krezol krzemiany ksylen ksylofenyl kwas azotowy 20% kwas borowy stężony kwas bromowodorowy kwas chlorowodorowy 30% i 5% kwas chromowy kwas cytrynowy kwas fenolowy kwas fluorowodorowy 30% kwas fosforowy kwas mlekowy 85% kwas mrówkowy 90% kwas octowy lodowaty kwas oleinowy kwas siarkowy rozcieńczony (akumulatorowy)

Tabela podaje jedynie zalecenia ogólne. Uwaga: na odporność rękawicy mają wpływ takie czynniki jak: temperatura, stężenie substancji chemicznych, grubość, czas zanurzenia, itp. Dla szczególnych warunków użytkowania zalecamy wykonanie wcześniejszych prób.

Lateks naturalny

n°CAS

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

** *** *** *** *** *** *** ***

** ** *** *** * * *** *** *

* *** * *** * *** *** *** *** ** *** *** *** * * *** *** * * * *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** * *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** * *** ** * *** *** *** *** *** *** ** * *** ** ** *** *** *** *** *** *** * *** *** *** *** *** **

* *** * *** *** * * * *** *** *** ** *** * * * *** *** * * * * * * * *** * * * * * * *** *** * * *** *** *** * *** * *** *** *** *** *** * *** * *** *** * *** * *** * * * *** * * *** *** *** *** *** *** * *** *** *** *** *


1%*410#%+#Đ# INFORMACJE TECHNICZNE

MIĘDZYNARODOWE OZNACZENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI ODZIEŻY TEKSTYLIA Konserwacja zabroniona. Konserwacja umiarkowana. Konserwacja z zachowaniem dużej ostrożności.

PRANIE Maksymalna temperatura 40°C. Pranie mechaniczne normalne. Płukanie w normalnej temperaturze. Wirowanie normalne. Maksymalna temperatura 40°C. Pranie mechaniczne ograniczone. Płukanie w temperaturze stopniowo malejącej. Wirowanie ograniczone. Tylko pranie ręczne. Nie prać w pralkach mechanicznych. Maksymalna temperatura 40°C. Zaleca się ostrożność w czasie prania.

Nie prać. Czyścić delikatnie w stanie wilgotnym.

SUSZENIE Suszenie w suszarce z obrotowym bębnem dopuszczalne. Program normalny.

Suszenie w suszarce z obrotowym bębnem dopuszczalne. Program średni przy niskiej temperaturze.

Nie suszyć w suszarce z obrotowym bębnem.

CHLOROWANIE Chlorowanie (wybielanie przy zastosowaniu chloru).

Chlorowanie dozwolone w roztworze rozrzedzonym i na zimno.

Nie chlorować.

PRASOWANIE Prasowanie przy maksymalnej temperaturze stopy żelazka 200°C.

Prasowanie przy maksymalnej temperaturze stopy żelazka 150°C. Prasowanie przy maksymalnej temperaturze stopy żelazka 110°C. Stosowanie pary jest niebezpieczne. Nie prasować. Nie stosować pary.

CZYSZCZENIE NA SUCHO Czyszczenie na sucho. Kółko oznacza czyszczenie na sucho artykułów tekstylnych (z wyłączeniem skóry i futra). Zawiera wskazówki w zakresie użycia odpowiednich środków czyszczących. Czyszczenie na sucho zabronione.

377


1%*410#%+#Đ# ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED CHEMIKALIAMI EN14126

ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED CZYNNIKAMI INFEKCYJNYMI

Norma określa wymagania oraz metody badań dla odzieży ochronnej wielokrotnego i ograniczonego użytku, zapewniającej ochronę przed czynnikami infekcyjnymi. W połączeniu z normami dotyczącymi odzieży ochronnej zabezpieczającej przed produktami chemicznymi, litera B jest umieszczana za typem odzieży. Na przykład: TYP 6-B / TYP 5-B / TYP 4-B / TYP 3-B

Norma określa minimalne wymagania w odniesieniu do następujących typów odzieży, krótkiego lub wielokrotnego użytkowania, chroniącej przed chemikaliami: - Odzież chroniąca całe ciało, wyposażona w połączenia nieprzepuszczające cieczy (typ 3: odzież szczelna na ciecz w postaci płynnej); - Odzież chroniąca całe ciało wyposażona w połączenia nieprzepuszczające cieczy w postaci rozpylonej (typ 4: odzież szczelna na ciecz w postaci rozpylonej). Uwaga: poprzednio normy te nosiły następujące nazwy EN1512 (typ 4) i EN1511 (typ 3).

NORMA

EN13034 TYP 6

ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED CIEKŁYMI CHEMIKALIAMI

Wymagania odnoszące się do odzieży chroniącej przed ciekłymi chemikaliami, która zapewnia ograniczoną ochronę przed ciekłymi produktami chemicznymi (środki ochrony typu 6), w tym do artykułów odzieżowych chroniących jedynie niektóre części ciała (typ PB [6]). Norma określa minimalne wymagania odnoszące się do odzieży chroniącej przed chemikaliami, krótkiego bądź wielokrotnego użytkowania, zapewniającej ograniczoną ochronę. Odzież krótkiego użytkowania chroniąca przed chemikaliami jest zaprojektowana w ten sposób, aby mogła być używana w przypadku prawdopodobnego narażenia na lekkie rozpylania, na aerozole ciekłe lub o niskim ciśnieniu, na lekkie rozpryski, przy których nie jest potrzebna całkowita osłona przed przenikaniem cieczy (na poziomie molekularnym).

EN13982-1 TYP 5

ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED ODDZIAŁYWANIEM CZĄSTEK STAŁYCH

Wymagania szczegółowe dla odzieży chroniącej przed produktami chemicznymi, pozwalającej na ochronę całego ciała przed cząstkami stałymi przenoszonymi przez powietrze (odzież typu 5). Norma określa minimalne wymagania dla odzieży chroniącej przed chemikaliami, odpornej na wnikanie cząstek stałych, zawieszonych w powietrzu (typ 5). Odzież chroniąca całe ciało, to znaczy korpus, ręce i nogi, w postaci jedno lub dwuczęściowego kombinezonu, z kapturem lub bez, z osłoną twarzy lub bez, z ochroną nóg lub bez.

EN14605 ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED TYP 4 CIEKŁYMI CHEMIKALIAMI TYP 3 Wymagania odnoszące się do odzieży chroniącej przed ciekłymi chemikaliami, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (typ 3) lub rozpylonej (typ 4), w tym do wyrobów odzieżowych zapewniających tylko częściową ochronę ciała (typy PB [3] i PB [4]).

378

TYP

OCHRONA CHEMICZNA

EN13034

6

Przed rozpryskami

EN13982-1

5

Przed pyłami (azbest)

EN14605

4

Przed rozpyloną cieczą

EN14605

3

Przed płynną cieczą

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

Zastosowanie

Zagrożenia

Prace konserwacyjne

Zabrudzenia

Czyszczenie przemysłowe

Narażenie na działanie substancji chemicznych i niebezpiecznych cząstek

Poziom ochrony Kategoria I / Nie jest Ś.O.I. Typ 6 Typ 5

Usuwanie azbestu / usuwanie kłaczków Kontakt z cząstkami lub włóknami (pyły > 1 mikrona) Rolnictwo i ogrodnictwo (czynności przy środkach chwastobójczych / Kontakt ze sprayami fitosanitarnymi pestycydach / środkach grzybobójczych / nawozach sztucznych, itp.) Kontakt z aerozolami o niskim Natryskiwanie farb (rozpuszczalniki) stężeniu

Typ 4

Natryskiwanie farb (czynności przygoto- Kontakt z aerozolami silnie wawcze / mieszanie) skoncentrowanymi

Typ 3

Laboratoria / przemysł chemiczny

Rozpryski produktów chemicznych

Typ 3

Służby ratunkowe / pogotowie

Skażenie bakteriologiczne

Typ 5

Typ 4

Typ 4-B Typ 3-B


INFORMACJE TECHNICZNE

Parametry ogólne

Wymagania w odniesieniu do parametrów dla kompletnej odzieży.

Wymagania w odniesieniu do parametrów dla materiałów wchodzących w skład odzieży.

Badania i parametry właściwe

Poziom ochrony 1b 1c 2 3a 4a 5

6a

Ciśnienie wewnętrzne

X

X

X

-

Przeciek do wewnątrz

-

Xb

X

X

-

-

-

-

Przesiąkanie strumienia cieczy

-

-

-

-

X

-

-

-

Przesiąkanie rozpylonej cieczy

-

-

-

-

X

X

-

-

Ochrona przed cząstkami stałymi

-

-

-

-

-

-

X

-

Przesiąkanie rozpylonej cieczy

-

-

-

-

-

-

-

X

Ścieranie / rozdzieranie / przekłucie / szwy

X

X

X

X

X

X

X

X

Odporność na rozciąganie

X

X

X

X

X

X

-

X

Odporność na zapalenie się

X

X

X

X

X

X

X

X

Odporność na pękanie przez zginanie

X

X

X

X

X

X

X

-

Odporność na pękanie przez zginanie przy -30°C

X

X

X

X

X

X

-

-

Odporność na przenikanie

X

X

X

X

X

X

-

-

Odporność na przesiąkanie cieczy

-

-

-

-

-

-

-

X

Nieprzepuszczalność cieczy (hydrofobowość)

-

-

-

-

-

-

-

X

a - Dla środków ochronnych osłaniających tylko niektóre części ciała (korpus, ręce, nogi), niezbędne są jedynie wymagania szczegółowe dla materiałów wchodzących w skład odzieży (typ 6, 4 i 3). b - Do zastosowania w przypadku kombinezonów, których maski chroniące drogi oddechowe nie są połączone na sztywno i dają się demontować.

ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED CZYNNIKAMI TERMICZNYMI TASOUB

ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED GORĄCEM I PŁOMIENIEM

MAICO EN14116

BADANIA

ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY POKREWNE

Norma określa wymagania szczegółowe dla odzieży ochronnej stosowanej przez osoby EN11611 zatrudnione przy spawaniu i czynnościach poA1 Klasa 2 dobnego typu i o podobnym poziomie ryzyka. Ten typ odzieży przeznaczony jest do ochrony użytkownika przed odpryskami stopionego metalu, oparzeniem podczas krótkotrwałego kontaktu z płomieniem, promieniowaniem cieplnym oraz promieniowaniem ultrafioletowym. Odzież przeznaczona jest do noszenia w temperaturze otoczenia w sposób ciągły przez 8 godzin. Klasa 1

ochrona przed niewielkimi zagrożeniami w czasie pracy z użyciem technik spawalniczych i w sytuacjach, w trakcie których powstają niewielkie ilości rozprysków i wydziela się niskie promieniowanie cieplne

Klasa 2

ochrona przed większymi zagrożeniami w czasie pracy z użyciem technik spawalniczych i w sytuacjach, w trakcie których powstają większe ilości rozprysków i wydziela się większe promieniowanie cieplne

Norma określa minimalne wymagania dotyczące właściwości ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia dla materiałów i ich układów stosowanych do odzieży ochronnej. Materiały 3 / 50I /75 o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia Wskaźnik: 1 / 2 lub 3 i ich układy używane są do produkcji odzieży Nb: Liczba prań ochronnej mającej na celu redukcję zagrożenia TΘ: Temperatura czyszczenia zapalenia się odzieży oraz związanego z tym I: Pranie przemysłowe niebezpieczeństwa. Są one dostosowane do ochrony przed przypadkowym kontaktem z niewielkimi płomieniami zapłonowymi, w warunkach niezagrażających znaczącym niebezpieczeństwem spowodowanym przez gorąco. MATERIAŁY

MATERIAŁY NIEPOWODUJĄCE JAKIEGOKOLWIEK ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ PŁOMIENI …

wskaźnika 1

… ale pozwalające na powstanie otworu przy kontakcie z płomieniem.

wskaźnika 2

… i niepozwalające na powstanie jakiegokolwiek otworu przy kontakcie z płomieniem.

wskaźnika 3

… i niepozwalające na powstanie jakiegokolwiek otworu przy kontakcie z płomieniem. Pozwalające na działanie stałego płomienia jedynie w ograniczonym czasie (≤ 2s).

ODZIEŻ OCHRONNA DLA PRACOWNIKÓW NARAŻONYCH NA GORĄCO

TONC3 EN11612

A1 B1 C1 D1 E1 X MAICO EN531

Ochrona przed ciepłem i płomieniem. Normy te określają wymagania w zakresie odporności materiałów oraz odzieży ochronnej na ciepło i płomienie. Mają one zastosowanie w stosunku do artykułów odzieżowych wyprodukowanych z miękkich materiałów, zaprojektowanych do ochrony ciała ludzkiego, poza dłońmi, przed ciepłem/oraz płomieniem. Przeprowadza się następujące badania:

A B1 C1 X X

BADANIE

KOD

PARAMETRY

Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia

A

A1 i/lub A2

Ciepło konwekcyjne

B

B1 do B3

Promieniowanie cieplne

C

C1 do C4

Rozpryski stopionego aluminium

D

D1 do D3

Rozpryski stopionej surówki

E

E1 do E3

Ciepło kontaktowe

F

F1 do F3

379


1%*410#%+#Đ# TECHNICZNA ODZIEŻ OCHRONNA

EN381

EN340 WYMAGANIA OGÓLNE Norma ogólna, która nie może być stosowana samodzielnie, ale tylko w połączeniu z inną normą zawierającą wymagania w odniesieniu do poziomów ochrony. Norma określa wymagania ogólne parametrów w zakresie ergonomii, nieszkodliwości, sposobu określania rozmiarów, trwałości, starzenia, kompatybilności i znakowania odzieży ochronnej, jak również w zakresie informacji dostarczanych przez producenta razem z odzieżą ochronną. EN471

KLASA 3

KLASA 2

KLASA 1

Materiał tła (fluorescencyjny)

0,80 m²

0,50 m²

0,14 m²

Materiał odblaskowy (pasy)

0,20 m²

0,13 m²

0,10 m²

Materiał tła: materiał odblaskowy w kolorze żółtym, pomarańczowo-czerwonym lub czerwonym, który powinien być intensywnie widoczny. Materiał odblaskowy: klasyfikowany na 2 poziomach. Najwyższy poziom odblaskowości (2) zapewnia najlepszy kontrast i widoczność odzieży ostrzegawczej w ciemności, przy światłach mijania. Oznakowanie: X : Klasa powierzchni ostrzegawczej (od 1 do 3) STRADA X : Poziom parametrów materiału odblaskowego EN471 (od 1 do 2)

3.2 EN13356

AKCESORIA ZAPEWNIAJĄCE WIDZIALNOŚĆ, DO UŻYTKU POZAZAWODOWEGO

Norma określa wymagania dla parametrów optycznych akcesoriów przeznaczonych do noszenia, przytwierdzania lub trzymania przez pojedyncze osoby do nieprofesjonalnego użytku w celu zwiększenia ich widzialności przez innych użytkowników dróg przy niskich poziomach oświetlenia. Norma nie ma zastosowania do odzieży.

380

Norma określa wymagania niezbędne do oceny stopnia ochrony zapewnianej przez środki chroniące przed przecięciem spowodowanym przez ręczne piły łańcuchowe. Dzieli się ona na kilka części: EN381-5 Określa wymagania dla ochron nóg EN381-7 Określa wymagania dla rękawic ochronnych EN381-9 Określa wymagania dla getrów ochronnych EN381-11 Określa wymagania dla bluz ochronnych Badania odporności na przecięcie wykonywane są według 4 prędkości pił łańcuchowych:

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA O INTENSYWNEJ WIDZIALNOŚCI

Norma określa wymagania dotyczące odzieży ostrzegawczej, która ma za zadanie sygnalizować wizualnie obecność użytkownika w niebezpiecznych sytuacjach, w każdych warunkach oświetlenia dziennego i nocnego oraz w światłach reflektorów. Występują trzy klasy odzieży ostrzegawczej. Każda klasa musi posiadać minimalne powierzchnie materiałów widzialnych wchodzących w skład odzieży. Im wyższa klasa, tym większa widzialność odzieży:

OCHRONA DLA UŻYTKOWNIKÓW RĘCZNYCH PILAREK ŁAŃCUCHOWYCH

16 m/s

Klasa 0

20 m/s

Klasa 1

24 m/s

Klasa 2

28 m/s

Klasa 3

Zakres ochrony osłon nóg określony jest przez trzy litery A, B lub C w zależności od powierzchni jaką pokrywa zespół antyprzecięciowy (typ A, typ B lub typ C). Oznakowanie: EPICEA 3 EN381-11

Klasa 0 EN1073-2

MELEZE 3 EN381-5

Typ A - Klasa 1

ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED SKAŻENIAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI

Norma określa wymagania i metody badań dotyczące niewentylowanej odzieży chroniącej przed skażeniami cząstkami promieniotwórczymi. Odzież tego typu przeznaczona jest jedynie do ochrony ciała, ramion i nóg użytkownika lecz może być stosowana łącznie z dodatkowym wyposażeniem chroniącym inne części ciała (na przykład: butami, rękawicami, sprzętem ochrony dróg oddechowych). Odzież jest klasyfikowana według nominalnego wskaźnika ochrony (zależność między stężeniem cząstek atmosfery otoczenia w stosunku do stężenia cząstek wewnątrz odzieży), określanego w zależności od całkowitego przecieku wewnętrznego (zależność między stężeniem cząstek wewnątrz odzieży w stosunku do stężenia wewnątrz pomieszczenia gdzie wykonywane są badania). Istnieją następujące klasy: KLASA

NOMINALNY WSKAŹNIK OCHRONY

3

500

2

50

1

5


INFORMACJE TECHNICZNE EN1149-5

ODZIEŻ OCHRONNA ROZPRASZAJĄCA ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE

Ta norma europejska określa wymagania materiałowe i konstrukcyjne dotyczące odzieży ochronnej rozpraszającej ładunki elektrostatyczne, stosowanej jako element jednolitego systemu uziemień w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym. UWAGA: wymagania te mogą być niewystarczające w odniesieniu do atmosfer palnych wzbogaconych tlenem. Nie uwzględniono zastosowania do ochrony przed napięciami sieci zasilających. Często konieczna jest kontrola niepożądanych ładunków elektrostatycznych na osobie. Potencjał elektrostatyczny może być niebezpieczny ze względu na możliwość wywołania niebezpiecznych iskier pochodzących z wyładowań. Po ocenie ryzyka konieczne może okazać się stosowanie środków ochrony indywidualnej rozpraszających ładunki elektryczne. Użytkowanie odzieży certyfikowanej zgodnie z normą EN1149-5 jest wówczas uzasadnione. Zgodnie z aneksem II-A-2.3 do dyrektywy ATEX 1999/92/WE, pracownicy powinni być wyposażeni w odzież roboczą wykonaną z materiałów nie wytwarzających wyładowań elektrostatycznych, które mogłyby spowodować zapłon w atmosferze zagrożonej wybuchem. Potencjał elektrostatyczny może także wpływać na urządzenia wrażliwe na wyładowania elektryczne. Dlatego też odzież antyelektrostatyczna jest często używana w zakładach produkujących elektronikę, np. przy liniach montażowych półprzewodników. Jest również używana w zakładach z kontrolowaną atmosferą, takich jak zakłady lakierowania aut, w celu uniknięcia emisji cząsteczek, które mogłyby np. osiadać na lakierze karoserii. Rozpraszanie ładunku antystatycznego może zostać przeprowadzone przez impregnację ograniczającą formowanie się ładunków lub poprzez dodanie nici z włókna węglowego lub metalu. Osoby noszące odzież rozpraszającą ładunki elektryczne powinny koniecznie posiadać uziemienie z rezystancją poniżej 108 Ω, np. poprzez noszenie odpowiedniego obuwia, takiego jak obuwie ochronne zgodne z normą EN ISO 20345 lub w inny odpowiedni sposób.

ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED ZŁYMI WARUNKAMI POGODOWYMI EN342

ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED ZIMNEM

Norma określa wymagania i metody badań szczegółowych dla odzieży chroniącej przed zimnem w temperaturach poniżej - 5°C (chłodnie / skrajne zimno). Rozróżnia się dwa typy odzieży: Wyrób odzieżowy: zakrywający część ciała, na przykład kurtka, bluza, płaszcz. Zestaw odzieżowy: zakrywający całe ciało (tułów + nogi), na przykład kombinezon, kurtka z ogrodniczkami. EN14058

ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED CHŁODEM

Norma określa wymagania i metody szczegółowych badań dotyczące pojedynczych wyrobów odzieżowych (kamizelki, kurtki, płaszcze, spodnie) chroniących ciało przed wychłodzeniem w środowisku o obniżonej temperaturze. Odzież przeznaczona do użytkowana w umiarkowanie niskiej temperaturze (-5°C i powyżej) w celu zapewnienia ochrony przed miejscowym wychłodzeniem skóry. Może być stosowana nie tylko do pracy na zewnątrz, jak na przykład w przemyśle budowlanym, ale również do pracy wewnątrz, na przykład w przemyśle spożywczym. Odzież ta nie musi być koniecznie wykonana z materiałów nieprzemakalnych bądź szczelnych na przesiąkanie wody. To wymagania opcjonalne do niniejszej normy.

EN343

ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED DESZCZEM

Norma określa wymagania i metody badań dotyczące materiałów i szwów odzieży chroniącej przed złymi warunkami pogodowymi (na przykład intensywne opady w postaci deszczu lub śniegu), przed mgłą i wilgocią. BADANIA Kod

EN343

EN342

EN14058

Klasa odporności termicznej (w m².K/W)

Rct

-

-

X

Klasa odporności na parowanie (w (m².Pa)/W)

Ret

X

-

-

Klasa przepuszczalności powietrza (w mm/s)

AP

X

X (opcjonalne)

Odporność na przesiąkanie wody (w Pa)

WP

X

X (opcjonalne)

X (opcjonalne)

Podstawowa wynikowa izolacja termiczna (w m².K/W)

/cler

-

X

X (opcjonalne)

-

X (opcjonalne)

X (opcjonalne)

Pomiar przeprowadzony na ruchomym manekinie

Podstawowa wynikowa izolacja termiczna. (w m².K/W) Pomiar przeprowadzony na sztywnym manekinie

/cle

-

381


1%*410#%+#Đ#

• ODPORNOŚĆ TERMICZNA (Rct) W (M².K/W): Mierzy izolację termiczną. Dzieli się na 3 klasy (od 1 do 3), od najmniej izolacyjnej do najbardziej izolacyjnej. Im wyższa jest jej wartość, tym wyższy jest poziom izolacji termicznej. • ODPORNOŚĆ NA PAROWANIE (Ret) W (M².PA)/W: Mierzy odporność na parowanie, to znaczy mierzy jaką przeszkodę stanowi wyrób dla przepuszczania pary wodnej oraz dla parowania potu na powierzchni skóry. Im wyższa jest odporność wyrobu na parowanie, tym większą przeszkodę stanowi on dla przepuszczania pary wodnej. Wyrób oddychający wykazuje słabą odporność na parowanie. Dzieli się na 3 klasy (od 1 do 3) od najmniej oddychającej do najbardziej oddychającej. • PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA (AP) W MM/S: Określa przepuszczalność powietrza dla kompletu ubrania. Dzieli się na 3 klasy (od 1 do 3) od najmniej szczelnej do najbardziej szczelnej. • ODPORNOŚĆ NA PRZESIĄKANIE WODY (WP) W PASKALACH: Mierzy odporność na przesiąkanie wody z materiału zewnętrznego i ze szwów, pod ciśnieniem wody rzędu (980+/-50) Pa/min. Dzieli się na 3 poziomy (od 1 do 3), od najmniej nieprzemakalnego do najbardziej nieprzemakalnego. • PODSTAWOWA WYNIKOWA IZOLACJA TERMICZNA: Pomiar wykonywany jest na manekinie ruchomym (/cler) lub sztywnym (/cle). Współczynnik izolacji termicznej, wyrażany w m2.K/W, pozwala określić optymalną temperaturę użytkowania odzieży w zależności od aktywności pracownika i jego czasu ekspozycji. Izolacja termiczna jest mierzona razem z bielizną typu: - (B) dla zestawów odzieżowych (koszulka z długimi rękawami, długie kalesony, skarpety, filcowe pantofle + kamizelka izolująca, kalesony izolujące, rękawice dziane, kominiarka) - (R) dla wyrobów odzieżowych (koszulka z długimi rękawami, długie kalesony, skarpety, filcowe pantofle, kurtka, spodnie, koszula, rękawice dziane, kominiarka) - (C) dostarczaną przez producenta WARUNKI TEMPERATURY OTOCZENIA DLA RÓWNOWAGI TERMICZNEJ NA RÓŻNYCH POZIOMACH AKTYWNOŚCI I W RÓŻNYCH CZASACH EKSPOZYCJI AKTYWNOŚĆ Osoba nosząca odzież przemieszcza się w niewielkim stopniu

Osoba nosząca odzież przemieszcza się w średnim stopniu.

115 W/m²

170 W/m²

Bardzo mała. Stojąc w miejscu 75 W/m²

/cle- /cler

8 godz.

1 godz.

8 godz.

1 godz.

8 godz.

1 godz.

EN14058

0,170

19°C

11°C

11°C

2°C

0°C

-9°C

EN14058

0,230

15°C

5°C

5°C

-5°C

-8°C

-19°C

EN342

0,310

11°C

-2°C

-1°C

-15°C

-19°C

-32°C

EN342

0,390

7°C

-10°C

-8°C

-25°C

-28°C

-45°C

EN342

0,470

3°C

-17°C

-15°C

-35°C

-38°C

-58°C

EN342

0,540

-3°C

-25°C

-22°C

-44°C

-49°C

-70°C

EN342

0,620

-7°C

-32°C

-29°C

-54°C

-60°C

-83°C

382

EN14058

LARVIK EN14058

X: Klasa odporności termicznej, Rct X: Klasa przepuszczalności powietrza, AP (opcjonalne)

3 3 X 0,270 m².K/W X

X: Klasa odporności na przesiąkanie wody, WP (opcjonalne)

X: /cler wyrobu odzieżowego (opcjonalne) X: /cle wyrobu odzieżowego (opcjonalne) EN342

NORDLAND

X (bielizna B/C/R): /cler odzieży X (bielizna B/C/R): /cle odzieży (opcjonalne) X: Klasa przepuszczalności powietrza, AP X: Klasa odporności na przesiąkanie wody, WP (opcjonalne) EN343

EN342 0,705 m².K/W (B) X 3 X

EN400 EN343 3

X: Odporność na przesiąkanie wody, WP X: Odporność na parowanie, Ret

1

EN14404 OCHRONA KOLAN Norma ustala wymagania oraz metody badań dla ochraniaczy kolan przewidzianych do pracy w pozycji klęczącej. Z zakresu objętego normą wyłączono ochraniacze kolan, które stanowią środki medyczne lub są przeznaczone do celów sportowych. OCHRANIACZE KOLAN

Izolacja m².K/W

Norma zastosowana

Oznakowanie:

Typ 1

Niezależne ochraniacze kolan, które nie są mocowane do odzieży ale dookoła nogi.

Typ 2

Pianka plastikowa lub inne wypełnienie umieszczane w kieszonkach na nogawkach spodni lub na stałe przymocowane do spodni.

Typ 3

Ochraniacze, które nie są mocowane do ciała, lecz używane podczas przemieszczania się użytkownika. Mogą być używane dla każdego kolana oddzielnie lub dla obu kolan razem.

Typ 4

Ochraniacze kolana lub kolan, które stanowią część urządzeń posiadających funkcje dodatkowe, takich jak rama pomagająca przy wstawaniu lub klęcznik. Ochraniacze kolan mogą być noszone na ciele lub niezależnie.


OCHRONA NÓG INFORMACJE TECHNICZNE

OBUWIE BEZPIECZNE NORMY EN ISO 20344 Norma określa metody badań dla obuwia bezpiecznego, ochronnego oraz obuwia zawodowego do użytku w pracy. Norma ta może być jedynie stosowana w połączeniu z normami EN ISO 20345 oraz EN ISO 20347, które precyzują wymagania dla obuwia w zależności od poziomu występowania poszczególnego ryzyka. EN ISO 20345

Wymagania dla obuwia bezpiecznego do użytku profesjonalnego. Powołując się na normę EN ISO 20344, ta europejska norma określa podstawowe i dodatkowe wymagania dla obuwia bezpiecznego do użytku profesjonalnego, oznaczonego symbolem „S”. Obuwie bezpieczne wyposażone jest w podnosek ochronny zabezpieczający przed uderzeniami do 200 J oraz przed zgnieceniem do 15 kN.

EN ISO 20347

Wymagania dla obuwia zawodowego do użytku profesjonalnego, oznaczonego „O”. Obuwie zawodowe różni się od obuwia bezpiecznego brakiem podnoska zabezpieczającego przed uderzeniem i zgnieceniem. EN ISO 61340-4-3 Norma ta określa metody badań oraz wymagania dla obuwia elektrostatycznego do określonych zastosowań. Opisuje ona metody badań do określenia odporności elektrycznej obuwia, stosowanych w celu kontroli potencjału elektrostatycznego użytkownika na jego stanowisku pracy.

POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI OBUWIA

Język miechowy Wyściółka Ochrona kostek

Cholewka (górna część buta)

Podszewka Osłona czubka buta

Wierzch

Ochrona pięty Absorpcja uderzeń

Podnosek ochronny

Podeszwa wewnętrzna

Wygięcie Wkładka antyprzebiciowa

Wkładka

Podeszwa z bieżnikiem (część posiadająca kontakt z podłożem)

383


OCHRONA NÓG

TABELA PORÓWNAWCZA ROZMIARÓW Europa

35

36

37

38

39

UK

2

3

4

5

6

Cm

23.1

23.7

24,4

25.1

25.7

40 6

41

1/2

26.4

42

43

44

7

8

9

10

27.1

27.8

28.4

29.1

45 10

46

1/2

29.7

47

48

11

12

13

30.3

31.0

31.6

• SB LUB S1 DO S5 LUB SBH (OBUWIE BEZPIECZNE) • OB LUB O1 DO O5 LUB OBH (OBUWIE ZAWODOWE) KLASA 1 lub 2

EN ISO 20345

EN ISO 20347

WSZYSTKIE MATERIAŁY

SB: podstawowe właściwości

OB: podstawowe właściwości

KLASA 1

S1: podstawowe właściwości plus: - zabudowana pięta - właściwości antyelektrostatyczne - pochłanianie energii w obcasie - odporność podeszwy na węglowodory

O1: podstawowe właściwości plus: - zabudowana pięta - podeszwa odporna na węglowodory - właściwości antyelektrostatyczne - pochłanianie energii w obcasie

S2: jak S1 plus: - nieprzemakalność

O2: jak O1 plus: - nieprzemakalność

S3: jak S2 plus: - podeszwa odporna na przebicie - podeszwa z protektorem

O3: jak O2 plus: - podeszwa odporna na przebicie - podeszwa z protektorem

S4: podstawowe właściwości plus: - zabudowana pięta - właściwości antyelektrostatyczne - pochłanianie energii w obcasie - odporność podeszwy na węglowodory

O4: podstawowe właściwości plus: - właściwości antyelektrostatyczne - pochłanianie energii w obcasie

S5: jak S4 plus: - podeszwa odporna na przebicie - podeszwa z protektorem

O5: jak O4 plus: - podeszwa odporna na przebicie - podeszwa z protektorem

SBH: właściwości obuwia bezpiecznego hybrydowego

OBH: właściwości obuwia zawodowego hybrydowego

Obuwie ze skóry lub innych materiałów, za wyjątkiem obuwia całogumowego i całotworzywowego

KLASA 2 Obuwie całogumowe (wulkanizowane) i całotworzywowe (formowane wtryskowo)

OBUWIE HYBRYDOWE Stopa całogumowa (wulkanizowana) lub całotworzywowa (formowana wtryskowo) / Górna część cholewki ze skóry i innych materiałów

ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG

SYMBOLE SZCZEGÓLNYCH CECH OBUWIA Odporność podeszwy na przebicie

P

Typ podłoża

Symbol

Właściwości elektryczne: Obuwie przewodzące

C

Obuwie antyelektrostatyczne

A

Obuwie izolujące

Cały but

Podeszwa

384

SRA

Twarde podłoża typu przemysłowego, do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego (na przykład posadzka przemysłowa pokryta żywicą)

SRB

Twarde podłoża różnego typu do różnorodnych zastosowań na zewnątrz lub wewnątrz

SRC

Odporność na agresywne środowiska: Podeszwa izolująca od ciepła

HI

Podeszwa izolująca od zimna

CI

Pochłanianie energii w obcasie

E

Odporność całego obuwia na przesiąkanie wody (obuwie nieprzemakalne ze skóry i innych materiałów, klasa 1)

Cholewka

Patrz EN50321

Twarde podłoża typu przemysłowego, do użytku wewnętrznego (na przykład posadzka z płytek w przemyśle spożywczym)

WR

Odporność śródstopia na uderzenia

M

Ochrona kostki

AN

Odporność cholewki na przecięcie

CR

Odporność cholewki na przesiąkanie i pochłanianie wody (obuwie ze skóry i innych materiałów, klasa 1)

WRU

Odporność podeszwy na kontakt z ciepłem

HRO

Odporność podeszwy na węglowodory

FO


1%*410#24<'&72#&-+'/<9;51-1Ħ%+ INFORMACJE TECHNICZNE

WŁAŚCIWY DOBÓR SPRZĘTU DO OCHRONY PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA Systemy chroniące przed upadkiem z wysokości składają się z różnych elementów przystosowanych do konkretnych zagrożeń mogących pojawić się podczas pracy. Elementy te (szelki bezpieczeństwa, systemy samozaciskowe, systemy ustalające pozycję przy pracy, amortyzatory, urządzenia samohamowne, akcesoria) są regulowane przez dyrektywę 89/686/EWG oraz podlegają normom europejskim z zakresu środków ochrony indywidualnej (ŚOI).

UJEDNOLICONE NORMY EUROPEJSKIE Wszystkie produkty zabezpieczające przed upadkiem z wysokości podlegają normom europejskim. Poniżej przedstawiamy skrótową prezentację każdej normy.

NORMY OGÓLNE EN363 Systemy powstrzymywania spadania Zestaw sprzętu ochrony indywidualnej zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, połączony między sobą i przeznaczony do powstrzymania upadku. System powstrzymujący upadek musi składać się co najmniej z szelek bezpieczeństwa i systemu hamującego. Metody badań EN364 Norma ta opisuje metody badań dla poszczególnych środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości jak również aparaturę służącą do tych badań. Wymagania ogólne dotyczące instrukcji EN365 użytkowania oraz oznakowania Norma ta przedstawia opis oznaczeń, które powinny znaleźć się na sprzęcie powstrzymującym upadek z wysokości jak również informacji, które obowiązkowo powinny zostać umieszczone w instrukcji użytkowania.

NORMY SZCZEGÓŁOWE EN361 Szelki bezpieczeństwa System opasujący ciało, przeznaczony do powstrzymywania upadku. Szelki bezpieczeństwa mogą być skonstruowane z taśmy, klamer i innych elementów odpowiednio umieszczonych i dopasowanych do ciała osoby tak, aby zatrzymać ją w czasie upadku i bezpośrednio po nim. Urządzenia samozaciskowe EN353-1 + CNB VG11.073 ze sztywną prowadnicą System składający się z ruchomego urządzenia z automatyczną blokadą współpracującego ze swoją sztywną prowadnicą zabezpieczającą (szyna, lina metalowa itd.). System może być uzupełniony amortyzatorem upadku. Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą EN353-2 System składający się z ruchomego urządzenia z automatyczną blokadą, współpracującego z giętką prowadnicą zabezpieczającą (lina, lina metalowa, itp.). System może być uzupełniony amortyzatorem upadku. Amortyzatory EN355 Składniki systemu hamującego upadek, które gwarantują zatrzymanie upadku z wysokości przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa, zmniejszając powstałą energię uderzenia. UWAGA: jeżeli używamy amortyzatora wraz z liną, maksymalna długość zestawu nie może przekroczyć 2 m. Urządzenia samohamowne EN360 Urządzenia chroniące przed upadkiem z funkcją automatycznej blokady i systemem automatycznego naprężania oraz zwijania liny. Urządzenie samohamowne może być uzupełnione amortyzatorem upadku. Łączniki EN362 Elementy łączące lub składowe systemu. Łącznikiem może być zatrzaśnik lub hak. EN354 Linki bezpieczeństwa Elementy łączące lub składowe systemu chroniącego przed upadkiem. Linką bezpieczeństwa może być lina wykonana z włókien syntetycznych, lina metalowa, taśma lub łańcuch. UWAGA: linka bez amortyzatora nie może być stosowana jako system zatrzymujący upadek. Systemy ustalające pozycję przy pracy EN358 System ustalający pozycję przy pracy składa się z elementów (pas i lina ustalająca pozycję przy pracy), które są połączone ze sobą w taki sposób, aby stworzyć całościowe wyposażenie. Uprząż biodrowa EN813 EN1891 Liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości (liny statyczne) EN12841 Linowe systemy asekuracyjne i wspomagające pracę Systemy dostępu linowego. EN1496 Sprzęt ratowniczy Ratownicze urządzenia podnoszące. EN567 Sprzęt alpinistyczny Wymagania bezpieczeństwa oraz metody badań dla klamer liny. EN341 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości Urządzenia do opuszczania.

385


1%*410#24<'&72#&-+'/<9;51-1Ħ%+

EN795 : 1996 URZĄDZENIA KOTWICZĄCE Elementy, do których można przymocować środek ochrony indywidualnej. (Norma w trakcie zmian) URZĄDZENIA NIE BĘDĄCE ŚOI KLASA A1 Składa się z punktów kotwiczących zaprojektowanych do mocowania na powierzchniach pionowych, poziomych oraz pochyłych (ściany, kolumny, nadproża). KLASA A2 URZĄDZENIA NIE BĘDĄCE ŚOI Składa się z punktów mocowania zaprojektowanych do mocowania na pochyłych dachach. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ KLASA B Składa się z tymczasowych, przenośnych urządzeń kotwiczących. KLASA C URZĄDZENIA NIE BĘDĄCE ŚOI Składa się z urządzeń kotwiczących wyposażonych w poziome elastyczne systemy asekuracji o dozwolonym ugięciu wynoszącym do 15°. KLASA D URZĄDZENIA NIE BĘDĄCE ŚOI Składa się z urządzeń kotwiczących wyposażonych w sztywne prowadnice poziome. KLASA E ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Składa się z kotew do zamocowania na powierzchniach poziomych, przy ugięciu do 5°.

386

INNE NORMY EN1498

PĘTLE RATOWNICZE

Dyrektywa 94/9/WE dotycząca urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. URZĄDZENIA NIEELEKTRYCZNE W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM Podstawowe założenia i wymagania (analiza ryzyka) EN13463-1

URZĄDZENIA NIEELEKTRYCZNE W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM Ochrona za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego „c“ dotyczy głównych części mechanicznych takich jak: połączenia, wały, koła zębate, pasy, łańcuchy, sprzęgła, hamulce, przeguby, pasy przenośnika. Określa wymagania związane z projektowaniem i konserwacją. Zawiera wymagania oraz rodzaje badań do przeprowadzenia w zależności od typu elementu.

EN13463-5


5Đ190+%<'INFORMACJE TECHNICZNE A ABS Akrylonitryl Butadien Styren (ABS) to tworzywo termoplastyczne stosowane w przemyśle w celu otrzymania produktów sztywnych, lekkich i foremnych. Tworzywo używane do wykonania skorupy hełmów przemysłowych. AEROFRESH CONTROL System opracowany przez Delta Plus, który za pomocą kratki wentylacyjnej umożliwia wentylowanie obuwia w okolicy sklepienia stopy i kostki. AEROZOL W chemii aerozol to zespół cząstek, stałych lub ciekłych, zawieszonych w środowisku gazowym. Aerozol to zawiesina drobnych cząstek (o rozmiarze koloidalnym) rozproszonych w gazie (niebezpieczeństwo zanieczyszczenia dróg oddechowych). Przykładem aerozolu jest chmura. Innymi przykładami mogą być mgła, dym lub chmura kurzu, która powstaje, gdy trzepiemy dywan. AKOMODACJA (ODRUCH) Soczewka oka działa tak jak soczewka kontaktowa i dzięki odpowiedniemu mięśniowi umożliwia dostosowanie się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Jej niepoprawne działanie jest przyczyną dalekowzroczności. Odruch akomodacji zapewnia poprawne widzenie. AKRYL Włókno syntetyczne często przypominające wełnę: bardzo elastyczne (więc się nie gniecie) - bardzo lekkie - zapewnia taką samą izolację cieplną jak wełna - bardzo odporne na ścieranie i rozdzieranie. Jest termoplastyczne, posiada niewielkie zdolności absorpcyjne i bardzo szybko schnie. ALUMINIZOWANA (PODSZEWKA) Podszewka aluminizowana DELTALU łączy w sobie izolację termiczną i lekkość. To poliestrowa watolina na dziurkowanej folii aluminiowej (perforowanej) stanowiąca prawdziwą barierę przed zimnem i wiatrem. AMORTYZATOR Urządzenie do pracy na wysokości składające się z liny zawierającej element rozpraszający energię, który gwarantuje bezpieczne zatrzymanie przy upadku z wysokości w normalnych warunkach użytkowania. ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ Właściwość produktu, która zapobiega lub ogranicza tworzenie się elektryczności statycznej. Często wymagana w środowisku przemysłowym, w którym występuje zagrożenie wyładowania elektrycznego. Produkty antyelektrostatyczne są głównie używane w środowiskach zagrożonych wybuchem takich jak: zakłady chemiczne, rafinerie, fabryki broni, kopalnie. Są również powszechnie stosowane do ochrony materiałów wrażliwych na wyładowania elektryczne np. w elektronice czy fabrykach montażu półprzewodników. Poza tym, są używane w miejscach o kontrolowanych atmosferach takich jak malarnie samochodowe aby zapobiec emisji cząstek mogących osiadać na malowanej karoserii. APARATY FILTRUJĄCE Rodzaj aparatu chroniącego drogi oddechowe używanego przy ciśnieniu dodatnim (wentylacja wspomagana) lub ujemnym (wentylacja swobodna). APRETUROWANIE Apreturowanie to obróbka niektórych tkanin lub włókien mająca na celu nadanie im specjalnych właściwości, takich jak na przykład: ognioodpor-

ność, antyelektrostatyczność, wodoszczelność, itp. APV Assumed Protection Value: kompletna i precyzyjna metoda oceny poziomu tłumienia dla ochronników słuchu • Pomiary tłumienia na różnych poziomach częstotliwości (63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz i 8000Hz). • Mean Attenuation: średnia z tłumienia obliczone dla co 16 badanej osoby • Standard Deviation: standardowe odchylenie • Assumed Protection: tłumienie minimalne na każdym poziomie częstotliwości. Wynik otrzymywany jest poprzez odjęcie wartości Standard Deviation od wartości Mean Attenuation dla każdej z częstotliwości. AQL Skrót od “Acceptable Quality Level” (akceptowany poziom jakości). Norma ISO2859 wyznacza plan pobierania próbek do kontroli partia po partii. AQL podaje maksymalną liczbę uszkodzonych rękawic na 100. ARAMIDY Syntetyczne włókna termostabilne używane głównie w produktach odpornych na gorąco. Istnieją dwa typy: para-aramidy takie jak Kevlar® (odporne na przecięcie, płomienie i gorąco) i meta-aramidy takie jak Nomex® (antyelektrostatyczne, odporne na płomienie i gorąco). ARCH SUPPORT SYSTEM To element o anatomicznym kształcie, który usztywnia podbicie i zapewnia stopie lepszą stabilność. ATEX To dyrektywa europejska mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i ochronę zdrowia pracowników narażonych na przebywanie w strefach zagrożonych wybuchem. Dyrektywa wywodzi się z: • dyrektywy 1999/92/WE odnoszącej się ochrony pracowników narażonych na przebywanie w środowiskach potencjalnie wybuchowych • dyrektywy 94/9/WE odnoszącej się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. ŚOI nie są objęte przepisami wymienionych wyżej dyrektyw, co więcej, są wyraźnie wyłączone z dyrektywy 94/9/WE stosownym zapisem (rozdział 1, artykuł 1, punkt 4). Mogą być jednak stosowane w strefach regulowanych przepisami dyrektywy ATEX jako części systemu ochronnego przeznaczonego do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dyrektywa 89/686/WE dotycząca ŚOI uwzględnia zagrożenie związane z wybuchem w załączniku II, paragraf 2.6.: "ŚOI przewidziane do użytku w atmosferze zagrożonej wybuchem". ŚOI przewidziane do użytku w atmosferze zagrożonej wybuchem powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby nie mogły być źródłem iskry lub łuku elektrycznego spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i mogących spowodować zapłon mieszanki wybuchowej. ATŁASOWY (SPLOT) Tkanina o splocie "atłasowym" jest błyszcząca i gładka. Dzięki gęstemu ułożeniu nitek, nie ulega tak szybkiemu zapaleniu, jak tkaniny o splocie "płóciennym". Po zastosowaniu specjalnej obróbki, typu Proban®, opóźniającej zapalenie się tkaniny, zyskuje właściwości ognioodporne i jest bardzo często stosowana do produkcji środków ochrony indywidualnej.

387


5Đ190+%<'-

B

D

BARWIONA (DWOINA SKÓRZANA) Dwoina skórzana powleczona warstwą barwnika. Jest to skóra przeznaczona do produkcji obuwia ekonomicznego, dobrej jakości i wytrzymałego.

DECYBELE Ciśnienie akustyczne, czyli natężenie lub amplituda dźwięków i hałasów, wyrażane jest w decybelach (dB) i określa stopień zagrożenia dla człowieka. Próg bezpieczeństwa został ustalony na 85 dB: powyżej tej wartości człowiek odczuwa ból i dochodzi do zmian chorobowych. Decybele są na ogół mierzone za pomocą miernika poziomu dźwięku, który przekształca sygnał akustyczny w prąd elektryczny.

BAWEŁNA Naturalne włókno tekstylne wykonane z jedwabistych włókienek, które otaczają ziarna bawełny, składające się w około 94% z celulozy. Jej główne zalety to: komfort, łatwość czyszczenia i dobre właściwości chłonące. BAZA OPTYCZNA To stopień krzywizny soczewki. Największa krzywizna bazy optycznej wynosi 9, najmniejsza 4, najbardziej powszechna to 6. BLOKADA KIERUNKU Element dodawany do urządzenia samozaciskowego, który uniemożliwia zamontowanie go w niewłaściwy sposób na linie kotwiczącej. BLUZA Bluza to krótka kurtka, która przykrywa tylko klatkę piersiową i jest ściągnięta w talii. Długa bluza jest alternatywą pomiędzy bluzą a kurtką. BUMPER CAP Podnosek ochronny zapobiegający przedwczesnemu zużyciu się przedniej części podeszwy.

C CHLOROWANIE (RĘKAWICY) Proces obróbki rękawicy polegający na płukaniu jej w wodzie chlorowanej celem uzyskania rękawicy niepudrowanej. Rękawica chlorowana łatwiej się zakłada (gładki kontakt) i ogranicza działanie alergizujące naturalnych protein lateksu, przenoszonych przez puder. CHOLEWKA Górna część buta, znajdująca się nad podeszwą, składająca się z języka, kołnierza i obłożyny. CPW Całkowity Przeciek Wewnętrzny. Jest to stopień ochrony zapewniany przez maskę przeciwpyłową, wyrażany w %. Im niższa jest wartość procentowa, tym wyższy jest stopień ochrony. FFP1 : 22% FFP2 : 8% FFP3 : 2% CZASZA (NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE) Element nauszników przeciwhałasowych (z pałąkiem i pianką), który osłabia efekt akustyczny. CZĘSTOTLIWOŚĆ Jednostką częstotliwości jest hertz - Hz. Słyszalne są tylko dźwięki o częstotliwości pomiędzy 20 i 20 000 Hz. Przy częstotliwości pomiędzy 20 a 200 Hz, słyszany dźwięk jest niski. Poniżej występują infradźwięki. Przy częstotliwości od 2000 do 20 000Hz, słyszany dźwięk jest wysoki. Powyżej występują ultradźwięki.

388

DEFLEKTOR Hełm, dzięki zaokrąglonemu kształtowi, pełni rolę deflektora, to znaczy zmienia drogę masy będącej w ruchu, nie blokując jej przez nagłe zatrzymanie, unikając tym samym gwałtownego uderzenia. DIOPTRIA Jednostka miary zdolności skupiającej układów optycznych służąca do określania załamania, czyli zdolności danego nośnika lub przedmiotu do odchylania promieni świetlnych. Jednostka zdolności skupiającej równa odwrotności odległości ogniskowej wyrażonej w metrach. Odległość ogniskowa to odległość pomiędzy soczewką lub nośnikiem, który powoduje załamanie, a punktem zbieżności promieni (miejscem, w którym się spotykają). Ludzki układ wzrokowy ma 60 dioptrii (40 rogówka i 20 soczewka oka). DMF Dimetyloformamid N lub N-dimetyloformamid jest popularnym rozpuszczalnikiem używanym w chemii organicznej. DMF może być substancją kancerogenną, mimo, że EPA (Environmental Protection Agency = Agencja Ochrony Środowiska) za taką jej nie uważa. Nowy, innowacyjny proces produkcji rękawic, nazywany również PU Water, wykorzystuje w 100% wodę. Nie używa się żadnych rozpuszczalników, takich jak DMF, co sprawia, że produkt jest nieszkodliwy. DOLOMIT To skała osadowa, węglanowa, zbudowana głównie z minerału o tej samej nazwie oraz kalcytu. Są to węglan magnezu i węglan wapnia, które tworzą kryształy izometryczne (romboedry siodełkowato wygięte do góry), czasami tabliczkowe lub słupkowe. Dolomit jako skała osadowa, składa się z minerałów mających różne gęstości, co odgrywa dużą rolę w jej erozji. Główny składnik stanowi dolomit (między 90% a 100%) oraz kalcyt (gęstość: dolomit - 2,87, kalcyt - 2,71). Test dolomitowy, wykonywany z użyciem pyłu dolomitowego, jest badaniem dodatkowym dla półmasek filtrujących (EN149:2001 A1:2009) i gwarantuje zwiększoną trwałość poprzez lepsze parametry odporności na przenikanie. DOPUSZCZENIE DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ Produkty nie mogą przekazywać na żywność składników w takich ilościach, które zagrażają zdrowiu ludzkiemu lub prowadzą do niedopuszczalnych zmian w jej składzie albo zmieniają jej właściwości organoleptyczne. Dyrektywa 85/572/EWG przedstawia wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi: • Produkty spożywcze płynne (pH > 4,5): płyn modelowy A; • Produkty spożywcze kwaśne (pH ≤ 4,5): płyn modelowy B; • Produkty spożywcze z zawartością alkoholu: płyn modelowy C; • Produkty spożywcze tłuste: płyn modelowy D. • Produkty spożywcze suche: płyn modelowy E.


INFORMACJE TECHNICZNE DRAPANA To tkanina, której jedna lub obie strony są kosmate, co uzyskuje się przez proces drapania. Czynność ta polega na przesuwaniu tkaniny na obracającym się bębnie z metalowymi kolcami. Dzięki obróbce materiał staje się grubszy, delikatniejszy i cieplejszy oraz zwiększa się jego objętość, jednak tym samym zmniejsza się jego wytrzymałość. DRILEX® To podszewka techniczna znajdująca się w obuwiu sportowym najwyższej klasy. Podszewka ta składa się z 2 włókien umożliwiających pochłanianie potu oraz odprowadzanie wilgoci na zewnątrz (przeciwbakteryjna i likwidująca nieprzyjemne zapachy). DUAL GRIP Nazwa warstwy ściernej podeszwy zapewniającej doskonałą przyczepność na powierzchniach gładkich lub nierównych. Charakteryzuje ją rzeźba z rowkami o szerokiej powierzchni kontaktowej i centralnymi kanalikami odprowadzającymi ciecz. DWOINA Wewnętrzna warstwa skóry właściwej, otrzymywana w wyniku cięcia lub w wyniku innej operacji, powodującej usunięcie warstwy zewnętrznej. Odporność na ścieranie i gorąco (po obróbce THT) to główne zalety dwoiny. DWUWARSTWOWA (PODESZWA O ZRÓŻNICOWANYCH GĘSTOŚCIACH) Dwuwarstwowa podeszwa o zróżnicowanych gęstościach oznacza, że podeszwa jest wykonana z 2 nakładających się warstw. Część dolna, mająca kontakt z podłożem, jest sztywniejsza, podczas gdy część górna, dużo bardziej giętka, amortyzuje uderzenia. DYREKTYWA EUROPEJSKA Dyrektywa jest wspólnotowym aktem prawnym przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej samodzielnie lub wspólnie z Parlamentem, w zależności od rozpatrywanej sprawy. Zobowiązuje ona Państwa członkowskie do realizacji zawartych w niej celów, w wyznaczonym terminie, ale pozostawia im wybór środków i formy, za pomocą których mają być osiągnięte. DZIANINA To każdy materiał wykonany z oczek lub zazębiających się pętelek, wykonany przy użyciu igieł lub haczyków. Dzianiny są rozciągliwe. Podstawowe sploty dzianin to: prążek, interlock i dżersej. DŹWIĘK Dźwięk jest wibracją akustyczną, ruchem cząsteczek w elastycznym środowisku takim jak powietrze. Jedną z charakterystyk dźwięku jest jego natężenie (amplituda zmian ciśnienia wywieranego na powietrze): silne lub słabe, które wyrażane jest w decybelach (dB). Inną charakterystyką dźwięku jest jego wysokość: wysoka lub niska (liczba drgań na sekundę), która jest wyrażana w Hertzach (Hz). DŻERSEJ (SPLOT TYPU) Lekkie i elastyczne dzianiny, których lewa strona różni się od prawej. Bardzo często wykorzystywane są do produkcji koszulek i bielizny osobistej. Zaletami dżerseju są giętkość i komfort.

E ELASTAN Rozciągliwe włókno wykonane z syntetycznych nitek elastomerowych.

Elastan jest zawsze mieszany z innymi włóknami nadając tkaninie następujące właściwości: elastyczność, giętkość i odporność na gniecenie. ENERGIA KINETYCZNA Energia poruszającego się przedmiotu. ERGONOMIA Ogół badań dotyczących metodycznej organizacji pracy i dostosowania sprzętu ochronnego do anatomicznych możliwości człowieka. ESD ELECTROSTATIC DISCHARGE, wyładowanie elektrostatyczne. Każdy kontakt czy fizyczne odizolowanie od siebie materiałów stałych generuje ładunek elektrostatyczny. Osoba lub noszone przez nią ubranie mogą zostać naładowane elektrostatycznie. Wyładowania elektrostatyczne mogą powodować zniszczenia, jeśli naładowana osoba lub przedmiot znajdą się w pobliżu urządzeń podatnych na działanie ESD (układy, półprzewodniki, obwody drukowane...). Norma EN61340-5-1 (Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrostatycznością statyczną) określa ogólne wymagania dotyczące obszarów EPA (ESD Protected Areas - strefy chronione przed wyładowaniem elektrostatycznym ESD). W zależności od konfiguracji miejsca pracy, aby móc wejść do strefy chronionej przed wyładowaniem elektrostatycznym, odzież oraz obuwie muszą przejść specjalne testy rozpraszania ładunków, określone w europejskich i amerykańskich normach. Na podstawie ich wyników produkt otrzymuje specjalne oznakowanie ESD. Inne ŚOI (rękawice, środki ochrony głowy oraz sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości) nie zostały wymienione w normie.

F FILTR WSTĘPNY Cienki filtr chroniący przed pyłem (P2 lub P3) stosowany w maskach pełnotwarzowych i półmaskach, łączony z filtrami przeciwgazowymi (A/B/E/K) w celu otrzymania filtra łączonego: gazowo-pyłowego. FLANELA Tkanina lekko drapana, miękka i puszysta w dotyku, oryginalnie produkowana z wełny. FLOKOWANIE (RĘKAWIC) Proces wykończeniowy polegający na osadzaniu włókien bawełnianych. Flokowanie ogranicza pocenie dłoni oraz powoduje, że rękawica jest przyjemna i delikatna w dotyku. FORMOWANY Formowanie to technika polegająca na nadawaniu pożądanego kształtu przedmiotom za pomocą formy. Formowane tworzywo powinno posiadać zdolność przechodzenia ze stanu ciekłego w stan stały lub powinno być gęste a zarazem wystarczająco zwarte, żeby można było wyciągnąć go z formy nie powodując deformacji. Formować można różne surowce: • Metale; • Tworzywa sztuczne. Proces produkcji oprawek do okularów polega na wypełnieniu formy za pomocą wtrysku. W przypadku produkcji na masową skalę formowanie może odbywać się za pomocą matrycy lub formy wtryskowej.

389


5Đ190+%<'-

G

J

GARBOWANIE Podczas garbowania nieobrobiona skóra przekształcana jest w skórę garbowaną niewykończoną, która jest zabezpieczona przed gniciem, ma stały skład chemiczny oraz nadaje się do dalszej obróbki wykończeniowej. Występują różne rodzaje garbowania: • Garbowanie roślinne (garbniki naturalne pochodzące z roślin). • Garbowanie mineralne (głównie w solach chromowych). • Garbowanie mieszane (garbowanie roślinne z powtórnym garbowaniem w chromie).

JEDNOSTKI MIARY (NITKI) Tex, Decytex (Dtex), Denier (D) lub Numer metryczny (Nm) są jednostkami miary nitek, które umożliwiają sklasyfikowanie ich pod względem grubości, co znane jest również pod nazwą "gramatura".

H HACCP Hazard Analysis Critical Control Point to metoda kontrolowania jakości w przemyśle spożywczym, która pozwala na: • rozpoznanie i analizę zagrożeń związanych z różnymi etapami produkcji żywności; • zdefiniowanie środków niezbędnych do zapobiegania zagrożeń; • upewnienie się, że środki te zostały wdrożone w sposób rzeczywisty i skuteczny. Jest to systematyczne i racjonalne podejście do kontrolowania zagrożeń mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych w sektorze spożywczym. HEŁM LEKKI Przemysłowy hełm lekki (norma EN812) jest ŚOI powszechnie stosowanym w przemyśle, szczególnie do pracy wewnątrz, do ochrony głowy przed uderzeniami o sztywne powierzchnie, które mogłyby powodować urazy powierzchniowe. Nie może być używany zamiast hełmu budowlanego, w miejscach, w których zaleca się noszenie hełmu zgodnego z normą EN397. HML High Medium Low (Wysoka, Średnia, Niska): 3 poziomy pomiaru częstotliwości. HYDROFILOWY Tkanina hydrofilowa składa się z surowców chłonących wodę (np.: bawełna, wełna, itp.). HYDROFOBOWY Tkanina hydrofobowa składa się z surowców, które nie chłoną wody (np.: poliamid, akryl, poliester, itp.).

I IMPULSYWNY Hałas, którego poziom dźwiękowy znacznie wzrasta w sposób nagły. INTERLOCK (SPLOT TYPU) Podstawowy splot dzianiny, mający taki sam wygląd na obu stronach. Interlock charakteryzuje się dobrą stabilnością wymiarową oraz dość dobrą odpornością na prucie. Jest powszechnie stosowany w produkcji odzieży sportowej.

390

K KAMIZELKA Kamizelka jest elementem odzieży, bez rękawów, który pokrywa górną część ciała.LL KAUCZUK Elastomer syntetyczny produkowany z ropy naftowej, posiadający właściwości elastyczne i wytrzymałościowe. Zaletą tego materiału są jego właściwości mechaniczne, czego przejawem jest dobra przyczepność, wysoka odporność na ścieranie, ciepło kontaktowe, oleje i smary. KAUSZA Element mocowany wewnątrz pętli końcowej w celu zapobiegania zużyciu w wyniku tarcia. KEVLAR® Włókno para-aramidowe wytwarzane przez DuPont z Nemours. Łączy lekkość i wytrzymałość. Przy takim samym ciężarze, Kevlar® jest pięć razy bardziej wytrzymały niż stal. Jego właściwości: wysoka wytrzymałość na przecięcie, ulega zwęgleniu w temperaturze między 425°C i 475°C, nie topi się, jest samogasnący, stabilny wymiarowo i chemicznie oraz zmienia kolor pod wpływem działania promieni UV. KLAMRA NOSOWA Elastyczny element umieszczony w górnej części półmasek jednorazowych (na nosie) w celu dopasowania części twarzowej do kształtu twarzy użytkownika. KLASA OPTYCZNA Parametr, który wyznacza jakość optyczną soczewek. Istnieją 3 klasy jakości optycznej. Pierwsza odpowiada najlepszej jakości i jest zalecana przy ciągłym noszeniu okularów. Klasa 2 przeznaczona jest do okresowego noszenia okularów, natomiast klasa 3 jedynie do bardzo krótkiego. KOŁO ZĘBATE Patrz zębatka. KOMBINEZON Jednoczęściowe ubranie przykrywające całe ciało. KONTROLA ŚOI kategorii III muszą być poddane obowiązkowej kontroli przynajmniej raz w roku, aby upewnić się o ich prawidłowym funkcjonowaniu. Kontrola jest również wymagana, jeśli ma miejsce upadek z wysokości. KOPYTO Jest podstawą wszelkich planów obuwia, od której zależy wygląd ogólny i dopasowanie do stopy. Kopyto wykonane z drewna służy do stworzenia planu, a kopyto z plastiku do produkcji obuwia. Długość stopy, obwód przy stawie, szerokość stopy i wysokość podbicia to parametry określające rozmiar obuwia oraz służące do wykonania kopyta.


INFORMACJE TECHNICZNE KRĘTLIK OBROTOWY Element często dodawany do łącznika lub urządzenia chroniącego przed upadkiem, umożliwiający niezależny ruch obrotowy dwóch elementów. KRUPON (SKÓRA) Część odpowiadająca części zada zwierzęcia na dole skóry (lica). KURTKA Rodzaj odzieży z rękawami, zapinanej z przodu, która pokrywa klatkę piersiową do pasa lub do bioder.

L LABORATORIUM NOTYFIKOWANE LUB JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA W ramach dyrektywy 89/686/EWG laboratorium notyfikowane to laboratorium, które upoważnione jest do: prowadzenia badań nad Środkami Ochrony Indywidualnej, przeprowadzania badania typu CE (artykuł 10), sprawdzania systemu gwarancji jakości CE produktu finalnego (artykuł 11a), sprawdzania systemu zapewniania jakości CE przy produkcji nadzorowanej (artykuł 11b). Laboratorium notyfikowane kontrolowane jest przez upoważnione władze państw członkowskich oraz zarejestrowane jest w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. LAMINAT Laminat jest połączeniem kilku warstw tkaniny, dzianiny lub włókniny (poprzez klejenie lub zgrzewanie) w celu poprawienia jej parametrów. Laminat dwuwarstwowy to materiał laminowany składający się z 2 warstw, gdzie warstwa z włókna wodoodpornego zazwyczaj znajduje się na zewnątrz. Wewnętrzna warstwa jest zazwyczaj grubsza i bardziej miękka celem nadania większego komfortu. Laminat trójwarstwowy to materiał laminowany składający się z 3 warstw: na zewnątrz znajduje się warstwa wodoodporna, wewnątrz warstwa komfortowa, a pomiędzy nimi jest membrana wodoodporno-oddychająca. LATEKS NATURALNY To poliizopren naturalny pochodzący z kauczukowca brazylijskiego. Należy do rodziny elastomerów, dlatego jest elastyczny, giętki i wytrzymały. Posiada również właściwość nieprzepuszczania wody oraz odporność na detergenty i niektóre alkohole. LICO Część zewnętrzna skóry właściwej, która nie została poddana żadnej obróbce mechanicznej. Jest to najbardziej giętka i odporna część skóry. LINA Termin ogólny, lina może być wykonana ze sznurka z włókien syntetycznych, z kabla metalowego, z taśmy lub łańcucha. Długość liny nie może przekraczać 2 m. LUSTRZANE Obróbka powierzchni soczewek, która nadaje im wygląd lustrzany i pozwala na zmniejszenie zmęczenia oczu wystawionych na działanie intensywnego światła oraz ograniczenie występowania bólu głowy związanego z silną ekspozycją. Tego typu soczewki nie mogą być dodatkowo poddane obróbce zabezpieczającej przed parowaniem. Soczewki poddane takiej obróbce mogą mieć kolor złoty lub inny.

Ł ŁĄCZENIE Obróbka końcówki liny lub liny stalowej skręcanej mająca na celu otrzymanie pętli. ŁĄCZNIK Element łączący. Łącznikiem może być zatrzaśnik lub hak. ŁUK ELEKTRYCZNY Łuk elektryczny to widoczny prąd elektryczny w nieprzewodzących nośnikach (gaz, powietrze, próżnia, itp.). Łuk powstaje w wyniku jonizacji nieprzewodzącego materiału, do której dochodzi łatwiej jeśli powierzchnie przewodzące znajdują się blisko siebie. Pozycja łuku elektrycznego jest stabilna: kiedy znajdzie najkrótszą drogę, pozostaje tam (zasada minimalnej energii). Cała trudność w spawaniu łukiem sprowadza się do prowadzenia łuku ciągłym ruchem tak, aby utrzymywał pożądaną formę pomimo tego, że powierzchnią emitującą (lub rzadziej powierzchnią odbierającą) jest czasami kąt ostry. Spawanie łukiem elektrycznym wytwarza ogromne ilości miejscowego ciepła powodując stopienie materiałów i powstawanie spoin, które pozostają bardzo mocne po ochłodzeniu.

M MANKIET ZABEZPIECZAJĄCY (CRISPIN) 15 centymetrowy mankiet, który znajduje się w rękawicach spawalniczych, służący do ochrony nadgarstka i przedramienia przed rozpryskami stopionego metalu. MANKIET ZE ŚCIĄGACZEM Dziane wykończenie rękawicy na poziomie nadgarstka, które utrzymuje rękawicę w nadgarstku oraz zapobiega przedostaniu się kurzu i zanieczyszczeń do wnętrza rękawicy. MEMBRANA To cienka powłoka polimeru (poliuretan lub poliester) stosowana na wewnętrznej stronie tkaniny celem poprawienia jej wodoodporności i oddychalności. MESH To pęcherzykowata siatka, która umożliwia przepływ powietrza i odprowadzanie potu. MIEJSCE WTRYSKU Punkt, przez który prasa wtryskuje polietylen do formy i który jest odcinany po wyciągnięciu produktu z formy. MIESZEK Jest to część znajdująca się po każdej stronie języka w obuwiu. Zapewnia ochronę i szczelność zamknięcia. MIG/MAG (SPAWANIE) Metody spawania MIG (Metal-arc Inert Gas) lub MAG (Metal-arc Active Gas), obie oznaczone w terminologii AWS jako GMAW (Gas Metal Arc Welding - spawanie łukiem przy zastosowaniu ciągłej elektrody metalowej, osłona łuku gazem) są półautomatycznymi procesami spawania. Jedyną różnicą między nimi jest gaz używany do ochrony kąpieli spawalniczej. Metale topią się pod wpływem energii uwalnianej przez łuk elektryczny, który eksploduje w chronionej atmosferze pomiędzy elektrodą w postaci drutu topikowego a częściami, które mają być połączone.

391


5Đ190+%<'-

MIKROFIBRA Lekkie, bardzo cienkie, miękkie, syntetyczne włókno tekstylne, delikatne w dotyku, o wyglądzie przypominającym skórkę brzoskwini. MOCOWANE NA GORĄCO (SZWY) Szwy pokryte z jednej strony paskiem tkaniny, odpowiadającym tkaninie użytej na ubranie, i zgrzane na gorąco w celu zapewnienia lepszej ochrony i szczelności. MODELARZ Osoba, która tworzy szablony lub wzory cholewek do butów oraz odzieży, przed ich wycięciem i zszyciem. MOLTON Miękka i gruba tkanina, drapana po obu stronach.N MONTAŻ Montaż to etap polegający na łączeniu cholewki buta z podpodeszwą. Etap produkcji następuje wówczas, gdy całość łączona jest z podeszwą wewnętrzną i zewnętrzną.

N NA WKŁADZIE (RĘKAWICE) Na zanurzaną formę ubierana jest (lub nie: wtedy mamy do czynienia z rękawicami bez wkładu) rękawica z dzianiny bawełnianej: dżerseju lub interlock. Rękawica na wkładzie zapewnia lepszą ochronę mechaniczną niż rękawica bez wkładu. NADAWANIE WŁAŚCIWOŚCI OGNIOODPORNYCH Obróbka surowców włókienniczych za pomocą substancji niepalnych w celu zmniejszenia ryzyka zapalenia się lub spowolnienia rozprzestrzeniania się płomienia. NADOKULARY Okulary ochronne przeznaczone do noszenia na zwykłych okularach korekcyjnych. NANOMETR Jednostka miary (1 milionowa mm), która pozwala określić długość fali świetlnej. W 1865 Maxwell dowiódł, że światło jest falą elektromagnetyczną, której pole mierzy się w nanometrach, z widmem widzialnym i niewidzialnym. Długość fali decyduje o kolorze światła. Oko ludzkie jest wrażliwe tylko na fale o długości od 400 do 700 nm. NARAMIENNIK Naramienniki to elementy wykonane z tkaniny noszone wokół ramienia. Naramienniki wykonane z tkaniny w kolorze fluorescencyjnym sprawiają, że osoba jest lepiej widoczna. Uwaga, to nie są środki ochrony indywidualnej. NBR (NITRYL) To rodzaj nitrylu: lateks akrylonitrylowy butadien (NBR). NDS Najwyższe Dopuszczalne Stężenie. Stężenie mierzone w mg/m³ lub ppm, w ciągu przeciętnego dnia pracy (8 godzin), odnoszące się do ryzyka zatrucia. NDSCh Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe.

392

Stężenie mierzone w mg/m³ lub w ppm w maksymalnym czasie wynoszącym 15 min, którego nie należy przekraczać. NEOPREN To lateks syntetyczny otrzymywany poprzez polimeryzacje związku zawierającego chlor: polichloropren. Neopren posiada takie same właściwości jak lateks, to znaczy jest nieprzepuszczalny, elastyczny, odporny na alkohole i detergenty. Zapewnia doskonałą ochronę przed środkami chemicznymi, smarami, węglowodorami i ma dobrą odporność na gorąco. NIEBIESKIE (ŚWIATŁO) Światło szkodliwe, emitowane w spektrum między 380 i ponad 500 nanometrów. Przykłady: intensywne światło słoneczne, światło używane do osadzania plomb u dentysty, itp. NIESZKODLIWOŚĆ Nieszkodliwość danego produktu jest bardzo ważna ponieważ gwarantuje, że produkt nie zawiera składników mogących wywoływać alergie u osób wrażliwych. Nieszkodliwość jest jednym z wymagań ogólnych norm (EN340 odnośnie odzieży ochronnej oraz EN420 odnośnie rękawic). Zazwyczaj badane są: pH surowców, zawartość chromu VI w skórach, emisja niklu w przypadku materiałów metalowych, barwniki azowe i trwałość barwienia. NIEULEGAJĄCA GNICIU (SKÓRA) W wyniku procesu garbowania skóra zostaje zabezpieczona przed gniciem. NIEUTWARDZONA (POWIERZCHNIA) Powierzchnia niejednolita, wyboista. NITRYL To lateks syntetyczny. Dzięki wulkanizacji zyskuje właściwości zbliżone do właściwości lateksu naturalnego, takie jak: nieprzepuszczalność, elastyczność, odporność na alkohole i detergenty. Wulkanizacja nadaje mu również inne zalety: odporność na ścieranie, doskonałe właściwości wytrzymałościowe w środowisku zaolejonym i tłustym oraz dobrą odporność na działanie środków chemicznych. NUBUK (SKÓRA) Skóra licowa, której wierzch został wypolerowany, dzięki czemu posiada jedwabisty i aksamitny wygląd. NWO Nominalny Wskaźnik Ochrony Wzór, za pomocą którego można zdefiniować poziom ochrony zapewnionej dzięki noszeniu maski chroniącej drogi oddechowe w warunkach badań zgodnych z normą: NWO = 100 / CPW (%). Maksymalny czas ekspozycji przy danym stężeniu odpowiada: NWO x NDS. NYLON Znak towarowy zarejestrowany przez firmę DuPont z Nemours. Jest to poliamid.

O OBRZUCENIE (SZEW) Szew wykonany ściegiem na okrętkę, polegający na skrzyżowaniu trzech nici wokół dwóch brzegów tkaniny, które mają być połączone.


INFORMACJE TECHNICZNE OBSZYTY (SZEW) Szew, na który nakładany i przyszywany jest pasek tkaniny, z której wykonane jest ubranie w celu zapewnienia lepszej szczelności.

OXFORD Tkanina o splocie płóciennym wykonana z grubych nitek o błyszczącym wykończeniu, podobna do splotu Oxford w koszulach bawełnianych.P

OCTAN Jest to włókno otrzymywane w wyniku działania sztucznych żywic na celulozę. Charakteryzuje się: niewielkim ciężarem, doskonałą jakością optyczną, stabilnością przy wysokiej temperaturze oraz dobrą odpornością na działanie większości środków chemicznych. Słabymi punktami włókna octanowego są: niska odporność na ścieranie i na zarysowania, możliwość zapalenie się w pobliżu źródła ciepła o temperaturze ponad 100°C.

PAŁĄK Element nauszników przeciwhałasowych (z czaszami i pianką), który zapewnia właściwy nacisk nauszników na uszy.

ODBLASKOWA (TAŚMA) Taśmy odblaskowe to taśmy umieszczane na odzieży ostrzegawczej. 3M Scotchlite™ stosuje 2 rodzaje technologii: folie mikrorastrowe (lepszy kontrast, sztywność dostosowana do niektórych rodzajów odzieży) i mikrogranulki (odporność przy praniu, duża elastyczność) oraz oferuje wiele rodzajów różnych taśm (jak na przykład naszywane lub zgrzewane). Materiały odblaskowe odbijają światło w dzień jak i w nocy.

PANOSHOCK® Innowacja Delty Plus: kauczukowy, sprężysty element, który pochłania i redukuje fale uderzeniowe na kręgosłup.

ODBLASKOWE Patrz lustrzane.

P

PANOFLEX® Zintegrowane strefy zginania w podeszwie mające na celu poprawienie jej giętkości.

PARKA Parka zgodnie z definicją jest krótsza niż płaszcz, dłuższa niż kurtka i jest nieprzemakalna.

ODPORNOŚĆ NA ZAPAROWANIE (AB) Powierzchniowa obróbka soczewek polegająca na zanurzeniu soczewek w cieczy co zapobiega formowaniu się pary. Tego typu obróbki nie stosuje się do soczewek odblaskowych.

PASEK PODBRÓDKOWY Element, który zabezpiecza hełm przed zsunięciem się z głowy użytkownika. Może być prosty lub z osłoną podbródka, z 2 lub 4 punktami zaczepienia. Pasek z 4 punktami zaczepienia stosuje się w hełmach przeznaczonych do pracy na wysokości.

ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIE (AR) Powierzchniowa obróbka soczewek mająca na celu uniknięcie powierzchniowych zarysowań. Polega na zanurzaniu soczewki w roztworze na bazie silikonu. Nie pozostawia żadnego odcienia na soczewkach i nie zmienia obrazu.

PHYLON® Phylon® jest tworzywem syntetycznym, elastycznym, bardzo lekkim i amortyzującym, stosowanym w obuwiu do joggingu przez wszystkich wiodących producentów obuwia sportowego. Jest to uformowana i sprężysta wkładka EVA (Etylen Winyl Octan).

ODWRÓCONE LICO Użycie wewnętrznej warstwy lica nadaje znaczną giętkość i znacząco poprawia odporność na ścieranie. Obróbka wodoszczelna zastosowana na odwróconym licu jest 10 razy bardziej skuteczna niż na samym licu.

PIANKA Element nauszników przeciwhałasowych (z pałąkiem i czaszami), który tłumi hałas i zapewnia komfort.

OGRANICZAJĄCY (SYSTEM) System służący do przytwierdzenia osoby w punkcie mocowania w taki sposób, by zapobiec upadkowi z wysokości. OGRODNICZKI Ogrodniczki to rodzaj odzieży roboczej, która składa się ze spodni na szelkach i części pokrywającej pierś. OLEJO- I WODOUSZCZELNIANIE Obróbka skóry za pomocą olejów mineralnych, syntetycznych lub żywic fluorowanych, mająca na celu nadanie jej odporności na przenikanie wody i/lub oleju. Dzięki tej obróbce skóra zyskuje lepsze właściwości mechaniczne na ścieranie oraz zwiększa się komfort rękawicy (giętkość), co wiąże się z większą wygodą użytkowania i dłuższą żywotnością. OPARY Drobne cząstki zawieszone w powietrzu (aerozole). OPARY WODNE Drobne krople wytwarzane podczas rozpylania. OSNOWA To pionowe nitki tkaniny, tkane przeciwnie do nitek poziomych wątku.

PIKA (OCZKO) Dziany materiał o wypukłej wytłaczanej strukturze. PIKOWANA (PODSZEWKA) Podszewka izolująca wykonana przez nakładanie materiałów i łączenie ich za pomocą szwów dekoracyjnych (wata + podszewka). PIKOWANIE Jest to etap, podczas którego łączone są różne części cholewki, kołnierz, przyszwa, obłożyny, wstawki. PLATEROWANIE Sposób formowania oczek dzianiny, mający na celu otrzymanie dwóch różnych stron tkaniny, każdej z innym rodzajem przędzy. Platerowanie pozwala połączyć dwie zalety: komfort użytkowania i odporność. PŁÓCIENNY (SPLOT) Splot płócienny jest podstawowym splotem tkackim. Charakteryzuje go odwrotne i zamienne ułożenie nitek osnowy na nitkach wątku. W rezultacie nie widać żadnej różnicy między prawą a lewą stroną tkaniny. Tkanina o takim rodzaju splotu jest szczególnie odporna na ścieranie i łatwo można ją zaimpregnować.

393


5Đ190+%<'-

PŁYTKA GRZBIETOWA Element uprzęży umożliwiający skrzyżowanie taśm na plecach i umieszczenie na właściwej wysokości łącznika grzbietowego.

na kwasy, zasady i rozpuszczalniki oraz na gorąco. Poliester nie gniecie się. Można go łączyć z wełną i bawełną, co łagodzi jego niezdolność do pochłaniania potu, szorstką strukturę i tendencję do mechacenia.

PODCZERWIEŃ Promieniowanie podczerwone (IR) jest promieniowaniem elektromagnetycznym, którego długość fali jest większa niż długość światła widocznego, ale mniejsza niż długość mikrofal. Promieniowania podczerwone są często dzielone na IR bliskie (0,7-5 μm), IR średnie (5-30 μm) oraz IR dalekie (30-1 000 μm).

POLIETYLEN (PE) Polimer otrzymywany na drodze polimeryzacji cząsteczek etylenu. Jest to materiał o dużej odporności chemicznej i dużej stabilności, który łatwo poddaje się recyklingowi. Polietyleny (PE) klasyfikuje się ze względu na gęstość: • LDPE (low density - niska gęstość) to giętki plastik używany np. do produkcji więźb hełmów; • HDPE (high density - wysoka gęstość) to twardy plastik używany np. do produkcji skorup hełmów. Włókno HSPE (high strength - wysoka wytrzymałość) posiada dobre parametry mechaniczne, szczególnie w odniesieniu do przecięcia tak jak np. włókno TAEKI.

PODDŹWIĘKI Dźwięki o bardzo niskiej częstotliwości, które nie są odbierane przez człowieka (< 20 Hz). Przeciętne ucho ludzkie odbiera dźwięki tylko w pewnym zakresie częstotliwości, mieszczącym się w przedziale od 30 Hz (poniżej tej wartości dźwięki są klasyfikowane jako poddźwięki) do 15 kHz (powyżej tej wartości dźwięki są klasyfikowane jako ultradźwięki). Niektórzy fizjolodzy rozszerzają granice tego zakresu od 20 Hz do 20 kHz. PODESZWA Podeszwa jest spodnią częścią obuwia, która ma kontakt z podłożem. W obuwiu ochronnym podeszwa właściwa może się składać z kilku warstw. Materiały używane do ich wykonania, nadania im kształtu oraz proces produkcyjny gwarantują osiągnięcie pożądanych właściwości ergonomicznych, takich jak: przyczepność, antypoślizgowość, bezpieczeństwo i komfort noszenia.

POLIMER Polimer to nazwa łańcucha cząsteczek. Polimer może być naturalny lub chemiczny. Operacja polimeryzacji to proces produkcji polimeru przez uszeregowanie małych cząsteczek (monomerów) w złożony łańcuch cząsteczkowy o wielokrotnym ciężarze (masie) cząsteczkowym. POLIMERYZACJA Proces chemiczny, w trakcie którego żywice lub tworzywa plastyczne są łączone z tekstyliami pod wpływem ciepła w celu otrzymania tkaniny powlekanej.

PODNOSEK (ZABEZPIECZAJĄCY) Element ze stali, aluminium lub kompozytu chroniący przed uderzeniem i zmiażdżeniem palców nóg. W celu sprawdzenia wytrzymałości przeprowadza się dwa testy: z użyciem siły uderzenia równej 100 dżuli oraz 200 dżuli. Poza tym badane są: odporność na korozję (podnosek metalowy), na działanie ciepła, na węglowodory oraz na zimno dla podnosków z kompozytu.

POLIPROPYLEN (PP) Należy do włókien poliolefinowych, strukturalnie bardzo podobny do polietylenu. Polipropylen może być używany jako plastik (hełmy) lub jako włókno (tkaniny lub włókniny). Tworzywo to jest odporne na tarcie (ścieranie) i rozciąganie, odporne na smary oraz proste w recyklingu. Topnieje w temperaturze 160°C.

PODPODESZWA Podeszwa, która znajduje się w środku buta i ma kontakt ze spodem stopy.

POLIURETAN (PU) Poliuretan jest polimerem, przekształcanym w syntetyczną żywicę lub piankę, używane do wytwarzania mas powlekających, w niektórych membranach i w produkcji włókien elastanu (Lycra®). Poliuretan jest głównie stosowany do powlekania sprawiając, że tkanina staje się wodoodporna. Odzież powlekana poliuretanem ma często właściwości oddychające i stanowi bardzo dobrą alternatywę dla dużo droższych produktów wodoszczelnych i oddychających. Poliuretan posiada bardzo wysoką odporność mechaniczną (zużycie, ścieranie, rozdzieranie i mikro przecięcia).

PODSZEWKA To część, która ma kontakt ze stopą. Najczęściej jest wykonana ze skóry lub z tkaniny. Dzięki podszewce but lepiej leży na nodze, a ona sama działa jak druga skóra, zapewniając dodatkowy komfort. POLAR Oczko drapane na jednej lub obu stronach o wyglądzie równie miękkim jak aksamit. Polar zapewnia niezrównany komfort dzięki swojej lekkości, delikatności, właściwościom oddychającym i rozciągliwości. Ponieważ polar nie chroni przed wiatrem, opracowano połączenia polaru z mikroporowatymi membranami. POLIAMID Włókno syntetyczne odporne na rozciąganie i ścieranie. To włókno elastyczne, które wraca do swojego oryginalnego kształtu po deformacji. Wysycha szybko ponieważ pochłania niewiele wody. Jest odporne na insekty (szczególnie na roztocza). POLIESTER Włókno syntetyczne posiadające wiele zalet zbliżonych do zalet poliamidów: odporność na rozciąganie i tarcie, dobra elastyczność, trwałość barwienia, łatwość konserwacji, wysoka odporność na ścieranie, odporność

394

POLIWĘGLAN (PC) Poliwęglan jest polimerem (tworzywo sztuczne), który posiada doskonałe właściwości mechaniczne i odporność termiczną, pozwalającą na wykorzystanie go w temperaturze do 120°C. Dzięki optymalnej odporności na uderzenie, znajduje on zastosowanie w wielu sektorach. Poliwęglan zatrzymuje 99,9% promieni UV o długości fali od 0 do 380 nm. Obróbka UV400 zwiększa ochronę do 400 nm oraz pochłaniania część niebieskiego widma światła. Brak odporności na działanie środków chemicznych i promieni ultrafioletowych ograniczają jednak zastosowanie poliwęglanu. POLO Koszulka sportowa z wywiniętym kołnierzykiem, wykonana z dżerseju.


INFORMACJE TECHNICZNE PONGEE Materiał o gładkim, świecącym wykończeniu.

PRZERYWANY Hałas, którego wahania spadają wielokrotnie do poziomu otoczenia.

POPARZENIE ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM To poparzenie elektryczne, podczas którego nie następuje przejście prądu przez ciało. Przy niskim napięciu, w następstwie działania łuku elektrycznego, rany skórne są powierzchniowe i dotyczą głównie twarzy i rąk. Ochronę przed poparzeniem łukiem elektrycznym zapewnia poliwęglan o grubości >1,4 mm. Najlepszą ochroną jest osłona twarzy.

PRZESTRZEŃ ZAMKNIĘTA Przestrzeń zamknięta to miejsce, w którym naturalna wymiana powietrza wewnętrznego z powietrzem zewnętrznym jest ograniczona, co może być przyczyną uduszenia, zatrucia, zapalenia lub wybuchu. Na przykład: studnie, zbiorniki, kanały, rowy, kolektory, komory... W takiej przestrzeni ryzyko jest zwiększone przez występowanie różnorodnych gazów lub spalin.

POPELINA Mocna tkanina bawełniana o splocie płóciennym używana głównie w produkcji koszul.

PRZYSZWA Część przednia obuwia znajdująca się na podbiciu i na bokach.

POTNIK Pasek przeciwpotowy umieszczany na więźbie hełmu, mający kontakt z czołem. Potniki mogą być wykonane z gąbki nylonowej lub z nomazu. POWŁOKA Powlekanie jest czynnością polegającą na pokrywaniu powierzchni tkaniny lub skóry warstwą środka chemicznego w celu nadania jej odporności chemicznej, poprawienia odporności mechanicznej oraz szczelności. Do powlekania stosuje się głównie polichlorek winylu (PVC), poliuretan (PU) ale również elastomery naturalne (lateks) lub syntetyczne (nitryl, neopren). Powłoka ma różnorodne zastosowania, od brezentu przez imitację skóry po impregnowanie odzieży ochronnej. PRĄŻEK Dzianiny typu 1x1 / 2x1 / 2x2 (liczba kolumn wypukłych i liczba kolumn wklęsłych na stronie przedniej), z których można wykonać dzianiny bardzo elastyczne i dwustronne. Swoje zastosowanie znajdują głównie w produkcji swetrów, ściągaczy, pończoch i bielizny. PRODUKTY EKOLOGICZNE Delta Plus wytwarza produkty ekologiczne, których negatywny wpływ na środowisko jest ograniczony do minimum. Oznacza to, że przez cały okres żywotności produktu zużycie energii zostaje zmniejszone, a sprawami priorytetowymi stają się użycie surowców naturalnych takich jak bawełna organiczna oraz ograniczenie zużycia opakowań. PROJEKTANT Osoba, która tworzy projekt obuwia z uwzględnieniem technicznych elementów wynikających z przyjętego założenia. PRZEGLĄD Wzrokowy przegląd ŚOI kategorii III. PRZENIKANIE Mimo, że rękawica jest właściwie wykonana i nie jest porowata, środek chemiczny może stopniowo przeniknąć przez nią i dotrzeć do skóry. Norma EN374 określa sposób badania tego parametru: mierzony jest czas (w minutach), jaki substancja chemiczna potrzebuje na wchłonięcie się w materiał ochronny (1mg/m2) oraz całkowite przeniknięcie. PRZENOŚNIK OKRĘŻNY (DO WTRYSKU) To maszyna, która składa się z kilku stanowisk do wykonywania wtrysku (12 18 24 30 36) służąca do produkcji podeszew. PRZEPLOT W dziewiarstwie, sposób zazębiania się oczek jest nazywany przeplotem. Trzy podstawowe przeploty dziewiarskie to dżersej, interlock i prążek.

PU WATER (PRODUKCJA) Innowacyjny proces produkcji rękawic powlekanych PU, w 100% na bazie wody. Do połączenia poliuretanu (PU) z wkładem nie stosuje się żadnego rozpuszczalnika, takiego jak DMF. Technologia ta nie tylko zmniejsza negatywny wpływ produkcji na środowisko, ale również zmniejsza ilość powłoki przedostającej się do wnętrza rękawicy. Dzięki temu wkład pozostaje bardziej delikatny i wygodny a rękawica ogranicza pocenie i gromadzenie ciepła. PUDROWANA (RĘKAWICA) Proces wykończeniowy polegający na zasypaniu pudrem (zazwyczaj skrobią kukurydzianą). Sprawia, że rękawica jest przyjemna w dotyku i miękka, a także ogranicza pocenie. W przypadku rękawic jednorazowych, pudrowanie ułatwia ich zakładanie i zdejmowanie. PUNKT KOTWICZENIA Element, do którego może być przymocowany system chroniący przed upadkiem z wysokości. PUNKT ZACZEPOWY (TYLNY) Punkt połączenia urządzenia chroniącego przed upadkiem z wysokości z szelkami bezpieczeństwa. (PRZEDNI) Punkt połączenia systemu podtrzymującego przy pracy. Punkt połączenia urządzenia chroniącego przed upadkiem z wysokości z szelkami bezpieczeństwa. (BOCZNY) Punkt połączenia z systemem do pracy w ograniczonym obszarze lub systemem do pracy w podparciu (BRZUSZNY) Punkt połączenia z systemem powstrzymywania spadania lub z systemem ustalającym pozycję podczas pracy. PVC Polichlorek winylu jest polimerem zazwyczaj rozpoznawanym przez swój skrót PVC (z angielskiego - polyvinyl chloride). PVC jest odporny na wiele rozpuszczalników, kwasów i środków chemicznych (zwłaszcza na węglowodory). Tkaniny powlekane PVC stanowią prawdziwą barierę przed złymi warunkami atmosferycznymi. Należy je nosić jedynie przez ograniczony czas zależnie od temperatury panującej w miejscu pracy. PYŁY Stałe cząstki zawieszone w powietrzu.

R RAGLANOWY (RĘKAW) Rękaw przyszywany po skosie, od karku do pachy. Nie ma szwów na ramieniu ani pod pachą, co zapewnia większą swobodę ruchów.

395


5Đ190+%<'-

REGULACJA NA ZĘBATKĘ System regulacji dopasowania hełmu ochronnego za pomocą zębatki (którą się naciska i przekręca).

SIŁA UPADKU Jest to siła działająca na ciało w momencie zatrzymania upadku wyrażona w daN (dekaniutonach).

REGULACJA PŁYNNA System regulacji dopasowania hełmu budowlanego za pomocą przesuwanego, plastikowego paska. System ten różni się od systemu regulacji na zębatkę.

SKORUPA (HEŁM OCHRONNY) Skorupa jest jednym z elementów hełmu ochronnego (część zewnętrzna). Ma za zadanie ograniczenie uszkodzeń spowodowanych uderzeniem (zmiażdżeniem i przebiciem). Jest produkowana głównie przez wtrysk z dwóch rodzajów surowca: • HDPE (High Density Polyethylene - polietylen wysokiej gęstości), wydajny surowiec, najbardziej ekonomiczny i najczęściej stosowany. • ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene - akrylonitryl-butadien-styren), surowiec bardziej sztywny.

RIPSTOP Ripstop to splot płócienny, rozpoznawalny ze względu na wypukłą kratkę (wykonaną z grubszych nici), który zapobiega dalszemu rozdzieraniu się materiału równocześnie zmniejszając wagę tkaniny. ROZMIAR OBUWIA Miary obuwia są określane głównie na podstawie długości i szerokości stopy, mierzonej w obwodzie stawu palców (szerokość palca). Dodatkowe parametry pomiarowe, takie jak wysokość podbicia, określają różne rozmiary. Na świecie istnieją trzy główne rodzaje miar: • miara francuska (od 17 do 48). • miara angielska (od 1 do 13 stóp). • miara amerykańska (odpowiednik miary angielskiej + 0,5). ROZMIAR ŚCIEGU Jest to szerokość oczka. Odpowiada liczbie igieł przypadających na 1 cal angielski (2,54 cm). Na przykład: rozmiar 7 odpowiada 7 igłom na 1 cal. Im większy jest rozmiar ściegu, tym drobniejsze jest oczko. Występują następujące rozmiary ściegu 7, 10, 13, 14. ROZPUSZCZALNIK (POWŁOKA BEZ ROZPUSZCZALNIKA) Rozpuszczalnik jest płynem o właściwościach rozpuszczających i rozcieńczających inne substancje bez zmieniania ich składu chemicznego i bez zmieniania samego siebie. Innowacyjny proces produkcji, zwany również PU Water, przebiega w 100% na bazie wody. Nie używa się żadnych rozpuszczalników, takich jak DMF, żeby połączyć poliuretan (PU) z wkładem.S

S SAMOPRUJĄCY (SYSTEM) Mechanizm w paskach podbródkowych, zapewniający ich prawidłowe działanie. Według normy EN397: system powinien zostać aktywowany przez siłę > 150N a < 250N. SERŻA (RODZAJ SPLOTU) Serża to tkanina o splocie «diagonalnym» charakteryzująca się prążkami (efekt ukośnej wypukłości) znajdującymi się na prawej stronie tkaniny, lewa strona jest inna. Splot «diagonalny» jest odporny na zużycie i rozciąganie. SILIKON (RĘKAWICA BEZ SILIKONU) Silikony to polimery na bazie krzemu. Znajdujemy je prawie wszędzie w życiu codziennym w postaci kitów, klejów, spoin, dodatków do proszków zapobiegających pienieniu, kosmetyków, sprzętu medycznego, izolacji kabli elektrycznych, smarów o wysokich parametrach, itp. Rękawica pozbawiona silikonu ma znaczną przewagę w gałęziach przemysłu wymagających całkowitego braku silikonu w procesie produkcji lub montażu, np. w przemyśle samochodowym, aby mieć pewność niepozostawiania śladów na lakierze.

396

SKOS To użycie kawałka tkaniny w poprzek (pod kątem 45°) celem otrzymania elastycznej, odkształcalnej części. Przykłady zastosowania: taśmy lub paski stosowane do wykończenia zaokrąglonych kształtów (obrzeże mankietu, wewnętrzny pasek spodni, itp.). SKÓRA WŁAŚCIWA Skóra zwierzęcia składa się z dwóch warstw: lica (zewnętrzna warstwa skóry właściwej) i dwoiny (wewnętrzna warstwa skóry właściwej). W wyniku procesu garbowania skóra właściwa jest przekształcana w skórę przemysłową. SNR Simplified Noise Reduction: często stosowana, choć mało precyzyjna metoda pomiaru (pomiar decybeli bez uwzględniania częstotliwości). SOFTSHELL Materiały softshell to materiały hybrydowe. Znajdują się pomiędzy warstwą polaru a wiatrówką, łączą kilka zalet: zatrzymują ciepło, odprowadzają wilgoć i stanowią barierę przed czynnikami zewnętrznymi, głównie wiatrem i drobnym deszczem. Materiał ten może być laminowany celem podniesienia jego parametrów (oddychalności i wodoszczelności). SPLOT Metoda przeplatania się nitek osnowy i wątku w materiałach tkanych. Każdy splot ma swoje właściwości estetyczne i mechaniczne. Główne sploty tkanin to: płócienny, skośny i atłasowy. Trzy podstawowe sploty dzianin to: dżersej, interlock, prążek. W przypadku dzianin metoda przeplatania się oczek jest nazywana przeplotem. SPOŻYWCZA (PODESZWA) Podeszwa biała lub w jasnym kolorze, żeby nie zostawiać śladów na podłożu; jest to podeszwa antypoślizgowa, ponieważ jest używana na bardzo śliskich powierzchniach. STAL Stosowana w podeszwach antyprzebiciowych dzięki swojej odporności na działanie siły o wartości 1100N oraz w podnoskach obuwia bezpiecznego dzięki odporności na uderzenie i zgniecenie do 100 lub 200 dżuli. STAŁY Hałas, którego wahania nie przekraczają 1dB w czasie pomiaru. STAŁY SYSTEM ASEKURACJI To prowadnica, do której dołączany jest system chroniący przed upadkiem z wysokości w celu zabezpieczenia ruchów poziomych osoby pracującej na wysokości. Prowadnicą może być lina, taśma, kabel lub szyna.


INFORMACJE TECHNICZNE STĘŻENIE Ilości produktów chemicznych w powietrzu wdychanym przez pracownika na stanowisku pracy, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie. Stąd konieczność wyznaczenia stężeń granicznych, poniżej których szacuje się, że niebezpieczeństwo zatrucia jest słabe bądź nieistniejące (NDS/NDSCh). STROEBEL (ŚCIEG STĘBNOWY) Ten rodzaj szwu to okrętka stosowana przez krawców. Jest to pojedyncza nitka wbijana w ścieg łańcuszkowy w celu połączenia podpodeszwy z cholewką. STYLISTA Osoba zarządzająca tworzeniem szkicu nowego produktu (obuwie, odzież, okulary, itp.) łącząc elementy techniczne i ograniczenia narzucane przez projekt. SYNTETYKI Włókna pochodzenia chemicznego, do których należą: poliestry, poliamidy, akryle, para-aramidy, polietyleny, elastany, itp. SYSTEM CHRONIĄCY PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości lub system zatrzymujący upadek składają się z 3 elementów: • systemu opasującego ciało, przeznaczonego do zatrzymania upadku (szelki bezpieczeństwa chroniące przed upadkiem z wysokości); • podsystemu łączącego przeznaczonego do zatrzymania upadku z wysokości (urządzenie samohamowne, urządzenie samozaciskowe lub amortyzator); • bezpiecznego punktu kotwiczenia. SZCZELNOŚĆ Tkanina szczelna wykorzystywana jest w produkcji odzieży całkowicie nieprzepuszczającej wody i powietrza. Szczelność uzyskuje się zazwyczaj przez powlekanie polegające na nałożeniu plastikowej powłoki (PVC, poliuretan) na powierzchni tkaniny. Przykładowo, komplety przeciwdeszczowe z powłoką PU lub PVC, obuwie wysokie z PVC lub powlekane rękawice.

Ś ŚCIĄGACZ Rozciągliwy, elastyczny pas z dzianiny używany do wykończenia wcięcia dekoltu, rękawów, nogawek oraz dolnych części niektórych ubrań. Służy do ściągania tkaniny w mankietach, kołnierzach, itp. • ściągacz wykończeniowy (dziany razem z elementem głównym). • ściągacz przyszywany (dziany oddzielnie, następnie przyszywany). ŚCIENIANIE Operacja polegająca na pocienianiu skóry celem uniknięcia nadmiernej grubości podczas łączenia. ŚCIERANIE Ścieranie oznacza zużycie przez tarcie. Według normy odporności mechanicznej dla rękawic EN388, dla odzieży EN343 i dla obuwia EN ISO20344, badanie polega na określeniu, kiedy produkt ulegnie przetarciu. Podany poziom parametru świadczy o wytrzymałości i żywotności. ŚOI Środki Ochrony Indywidualnej. Zgodnie z dyrektywą europejską, nazwa ta obejmuje wszystkie środki, które są przeznaczone do stosowania lub posiadania przez pracownika. Ich zadaniem jest ochrona pracownika przed jednym lub wieloma zagro-

żeniami, które mogą narazić go na utratę zdrowia lub niebezpieczeństwo przy pracy. ŚOI to również wszystkie elementy dodatkowe i akcesoria przeznaczone do tego samego celu. ŚRODKOWA (PODESZWA) Podeszwa środkowa jest nazywana również warstwą komfortową, podczas gdy podeszwa zewnętrzna to ta, która ma kontakt z podłożem; razem stanowią obie części podeszwy buta.

T TAEKI® (WŁÓKNO) Włókno syntetyczne wykonane z polietylenu o wysokiej wytrzymałości (HSPE - high strenght). Posiada wyjątkowe parametry mechaniczne, zwłaszcza na ścieranie i przecięcie. Włókno TAEKI® drugiej generacji jest dużo delikatniejsze niż włókno pierwszej generacji, tym samym zapewnia większy komfort. TASLON Materiał o szorstkiej strukturze. Bardzo ciasny przeplot włókien nadaje mu dużą wytrzymałość. TAŚMA (W HEŁMIE) To element więźby w hełmie budowlanym. Taśma często jest wykonana z polietylenu niskiej gęstości. Jej regulacja następuje za pomocą systemu zaciskowego z zębatką albo za pomocą systemu płynnego (paski z ząbkami). TAŚMA PIERSIOWA Taśma stosowana w szelkach bezpieczeństwa, która pozwala na utrzymanie szelek na ramionach, zabezpieczając przed ich ześlizgnięciem się w razie upadku. Taśma piersiowa nie jest obowiązkowym elementem wyposażenia szelek. TAŚMA PODPOŚLADKOWA Taśma w uprzęży, która spełnia podwójną rolę: służy jako siedzisko i równomiernie rozkłada siły nacisku w razie upadku, dzięki czemu można uniknąć zbyt gwałtownego nacisku między nogami i wszelkich konsekwencji z tym związanych. Taśma podpośladkowa jest nieobowiązkowym elementem uprzęży. TAŚMY GŁÓWNE Taśmy główne są elementami uprzęży chroniącej przed upadkiem z wysokości. Należy je tak dobrać, żeby utrzymały ciało w czasie i po zatrzymaniu upadku. Pozostałe taśmy znajdujące się w uprzęży nazywane są taśmami drugorzędnymi. THINSULATE™ Znak towarowy zastrzeżony przez 3M. Jest to izolująca włóknina syntetyczna, która łączy ciepło, komfort i delikatność. Nie chłonie wody. THT (SKÓRA ODPORNA NA GORĄCO) Obróbka, dzięki której skóra jest bardziej odporna na kontakt z gorącem i która ogranicza kurczenie się przy kontakcie z płomieniem. Skóra pozostaje giętka pomimo kontaktu ze źródłem ciepła. TKANINA Wszelkie tekstylia otrzymane poprzez skrzyżowanie nitek osnowy i wątku, wykonane na krosnach lub maszynach tkackich. Tkanina o gładkim splocie jest zazwyczaj nazywana płócienną.

397


5Đ190+%<'-

TRÓJNÓG Przenośnie urządzenie kotwiczące do stosowania w przestrzeniach zamkniętych przy przemieszczeniach pionowych.

USTALAJĄCY POZYCJĘ PRZY PRACY (SYSTEM) System umożliwiający użytkownikowi utrzymanie się w danej pozycji na stanowisku pracy.

T-SHIRT T-shirt to bawełniana koszulka bez kołnierza, pokrywająca klatkę piersiową, najczęściej z krótkimi rękawami, która kształtem przypomina literę T.

USZCZELNIANIE Obróbka skóry za pomocą olejów mineralnych, syntetycznych lub żywic fluorowanych, mająca na celu nadanie skórze odporności na przenikanie wody. Dzięki tej obróbce skóra zyskuje lepsze właściwości mechaniczne na ścieranie oraz zwiększa się giętkość rękawicy, co wiąże się z większą wygodą użytkowania i dłuższą żywotnością.

TYMCZASOWY SYSTEM ASEKURACJI Element, na którym przemieszcza się urządzenie samozaciskowe. Tymczasowym systemem asekuracji może być lina, lina metalowa lub szyna. TYVEK® Podstawowym surowcem używanym do wyrobu Tyvek® jest polietylen. Pod działaniem ciśnienia i ciepła (Flash Spinning) uzyskuje się liczne, ciągłe włókna, które są łączone przez stapianie, by otrzymać włókninę lekką, elastyczną i wytrzymałą.

U ULTRADŹWIĘKI Dźwięki o bardzo wysokiej częstotliwości niesłyszalne przez człowieka (>20 000Hz). ULTRAFIOLET Promieniowanie ultrafioletowe to promieniowanie elektromagnetyczne, którego fala ma długość pośrednią pomiędzy długością widzialnego światła a długością promieni X. Promienie ultrafioletowe można podzielić na UV bliskie (fala o długości 380-200 nm) i promienie ultrafioletowe skrajne (200-10 nm). Porażenia słoneczne są powodowane przede wszystkim przez UV-B. Promienie UV-A powodują porażenia słoneczne przy zbyt długim przebywaniu na słońcu. Promienie UV-B o dużym nasileniu (315-280 nm) są niebezpieczne dla oczu i mogą spowodować «łuk spawalniczy» lub zapalenie rogówki. UPRZĄŻ CHRONIĄCA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI Uprząż to system taśm opasujących ciało, przeznaczony do zatrzymania upadku. Jest elementem systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Jego konstrukcja zakłada zatrzymanie osoby podczas i po upadku pod kątem 50° w stosunku do pionu. UPRZĄŻ HEŁMU OCHRONNEGO Może być wykonana z tkaniny lub z polietylenu. Jej zadaniem jest amortyzacja uderzenia, które nastąpiło na skutek upadku przedmiotu. Składa się z dwóch elementów: taśmy i więźby. URZĄDZENIE ROZPRASZAJĄCE ENERGIĘ Element sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zaprojektowany w celu rozpraszania energii kinetycznej powstałej podczas upadku. URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE Urządzenie powstrzymujące upadek z automatyczną blokadą oraz automatycznym systemem regulacji napięcia liny. URZĄDZENIE SAMOZACISKOWE Urządzenie powstrzymujące upadek wyposażone w automatyczną blokadę z prowadnicą. Urządzenie porusza się wzdłuż liny kotwiczącej towarzysząc operatorowi podczas przemieszczania się i nie wymaga od niego pomocy rąk. W razie upadku urządzenie automatycznie blokuje się na linie kotwiczącej.

398

USZTYWNIACZ Służy do podpierania sklepienia podeszwowego. Często był wykonany z drewna, następnie ze stali, obecnie także z kompozytu, a jego rolą jest podpieranie łuku stopy nazywanego krzywizną.

W WALCOWANIE Czynność polegająca na miażdżeniu skóry na całej jej powierzchni za pomocą wałka w celu nadania jej większej wytrzymałości oraz sprężystości. WATOWANA (PODSZEWKA) Podszewka kojarzona z grubością watoliny, która ma zwiększyć parametry cieplne odzieży. WĄTEK To poziome włókna w tkaninach, ułożone przeciwnie do włókien pionowych osnowy. WELDING Welding, słowo z języka angielskiego oznaczające spawanie. Słowo WELDING lub symbol W umieszczone są na produktach przeznaczonych do spawania: maskach krótkiego użytkowania z filtrem z węglem aktywnym, okularach i maskach spawalniczych z filtrami o różnym stopniu zaciemnienia, dostosowanych do wykonywania prac spawalniczych w celu ochrony oczu i twarzy podczas spawania. WELUR (SKÓRA) Welur skórzany wytwarzany jest ze skóry, która jest szlifowana od strony wewnętrznej w celu nadania jej aksamitnego wyglądu (podobnie jak nubuk, lecz jego obróbka jest wykonywana od strony lica). WENTYLACJA Otwory znajdujące się w górnej części skorupy służą do lepszego odprowadzania ciepła i potu. Wentylowane hełmy nie przechodzą testu elektrycznego (440 VAC), z wyjątkiem hełmów z wentylacją znajdująca się w dolnej części skorupy, ponieważ test polega na zanurzeniu skorupy do połowy wysokości. WĘGIEL AKTYWNY Węgiel aktywny, inaczej nazywany węglem absorpcyjnym lub węglem leczniczym, to węgiel poddany obróbce przez pirolizę w celu zwiększenia jego zdolności absorpcyjnej. Jako podstawowego surowca używa się zazwyczaj orzecha kokosu, ale może to być również drewno, kość lub węgiel innego pochodzenia. Ziarnko węgla aktywnego składa się z sieci porów i kanalików o wymiarach zbliżonych do wymiarów cząsteczek. Węgiel aktywny tworzy zasadę chemiczną, która pozwala na wychwytywanie cząsteczek toksycznych z gazów / oparów.


INFORMACJE TECHNICZNE WĘGLOWE (WŁÓKNO) Włókno węglowe jest używane w materiałach ze względu na swoje właściwości antyelektrostatyczne. WIDZIALNE (ŚWIATŁO) Światło widzialne, nazywane również widmem widzialnym lub widmem optycznym, jest częścią widma elektromagnetycznego widocznego dla oka ludzkiego. Nie istnieje żadna określona granica dla widma widzialnego: oko ludzkie przyzwyczajone do światła posiada na ogół maksymalną wrażliwość na światło o długości fali około 550 nm, co odpowiada kolorowi żółto-zielonemu.

WODOODPORNE (SZWY) Szwy, na które nałożona jest wodoodporna plastikowa powłoka zapobiegająca przesiąkaniu wody (pochłanianie wody przez nitki i/lub otwory szycia) wewnątrz połączenia. Szwy łączące pokryte termozgrzewalnym paskiem materiału, takiego samego jak wykonana odzież, mają na celu ochronę przed przenikaniem wody i nadanie odzieży wodoodporności. WODOSZCZELNA (TKANINA) Wykończenie tkaniny, które sprawia, że krople wody nie przedostają się do wnętrza włókien ale spływają po tkaninie. Można powiedzieć, że krople wody są odpychane. Tkanina taka nie jest wodoodporna.

WIELOSTRUKTUROWY Efekt na tkaninie powstający przez połączenie tkania, np. Ripstop z efektem wątku.

WTRYSKIWANIE System produkcji podeszew lub zamków błyskawicznych: do formy wtryskuje się płynny surowiec, który twardniejąc przybiera jej kształt.

WIĘŹBA To element uprzęży hełmu. Większość więźb wykonana jest w kształcie gwiazdy z 4 lub 6 ramionami. Więźby z 6 lub większą liczbą punktów mocowania gwarantują najlepszy rozkład siły działającej na hełm oraz są najbardziej komfortowe. Więźby mogą być wykonane z polietylenu lub z tkaniny dla lepszego wchłaniania potu.

WULKANIZACJA Wulkanizacja to proces opracowany przez firmę Goodyear, który polega na podgrzaniu kauczuku do wysokiej temperatury, w której będzie możliwe jego przekształcenie. Proces ten stosuje się w produkcji rękawic syntetycznych, które umieszcza się w piecu po zanurzeniu w materiałach.

WINYL Syntetyczny polimer termoplastyczny stosowany do produkcji rękawic jednorazowego użytku. Nie przepuszcza wody, alkoholu ani detergentów, jego wadą jest brak elastyczności. WKŁADKI DO USZU Wkładki przeciwhałasowe, jednorazowe lub wielokrotnego użytku (EN352-2) umieszczane są w kanale usznym w celu zatkania go. Na ogół są wykonane z poliuretanu lub PVC, mogą również posiadać sznureczek, pałąk i/lub wkładkę z metalu wykrywalnego (zastosowanie w przemyśle rolno-spożywczym). WŁÓKNINA Włókniny stosowane są do produkcji różnych wyrobów: odzieży jednorazowej, wkładów kołder, śpiworów, artykułów do wycierania, pieluch niemowlęcych, okładzin podłogowych i ściennych, wzmocnień, wyściółki odzieży, itp. Rozróżniamy trzy procesy produkcji włókniny: • na sucho - włókna są poddawane obróbce zaraz po zejściu ze zgrzeblarki w celu wykonania włókniny • na mokro - stosuje się proces podobny jak przy produkcji papieru • przez rozpuszczanie - syntetyczne włókna rozciągane są przez ciepłe powietrze, a następnie spętlane. WŁÓKNO SZKLANE Włókno szklane jest bardzo cienkim włóknem szkła. Tym samym, materiały kompozytowe wzmocnione niniejszym włóknem (zazwyczaj połączone z polimerami) są również nazywane włóknem szklanym. Monolityczne szkło jest tworzywem bardzo kruchym, ale jeśli zostanie utkane do średnicy poniżej 1/10 mm traci kruchość i staje się tworzywem o wysokiej odporności mechanicznej. WODNIAK Wodniak, inaczej zapalenie kaletki maziowej kolana, jest chorobą zawodową, która występuje często u posadzkarzy, spawaczy, osób zajmujących się pokrywaniem podłoża, itp. Objawami choroby jest stopniowy i powolny wzrost rozmiaru torebki maziowej spowodowany powtarzającymi się, drobnymi urazami.

WWO Wyznaczony Wskaźnik Ochrony. Wzór, za pomocą którego można zdefiniować poziom ochrony uzyskanej w miejscu pracy w przypadku 95% przeszkolonych pracowników, używających we właściwy sposób, sprawdzone i dobrze dopasowane środki chroniące drogi oddechowe. Maksymalny dopuszczalny stopień ekspozycji odpowiada wartości: WWO x NDS WYCIĄGARKA Urządzenie służące do ewakuacji przedmiotów (np. sprzętu) lub ludzi. WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE Wysokość w świetle to wysokość między stopami użytkownika wyposażonego w system chroniący przed upadkiem z wysokości a najbliższą przeszkodą. WZMOCNIENIE Dodatkowy element (najczęściej ze skóry), przyszyty do rękawicy w miejscach najbardziej narażonych na ścieranie i przecięcie (wzmocnienie części chwytnej, wzmocnienie pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym) lub po bokach albo z przodu butów. WZMOCNIENIE PIĘTY Częściowo sztywny element umieszczony pomiędzy cholewką a podszewką w tylnej części buta, zapobiega obsuwaniu się i utrzymuje piętę w miejscu.

Z ZAMEK BŁYSKAWICZNY (WODOSZCZELNY) To zamek błyskawiczny, którego ząbki znajdują się na spodniej stronie, i który pokryty jest membraną z PU w celu zapewnienia wodoszczelności. Stosuje się go w produktach wodoodpornych i technicznych. ZAMEK BŁYSKAWICZNY (Z ODWRÓCONYMI ZĄBKAMI) To zamek błyskawiczny, którego ząbki znajdują się na spodniej stronie, tak więc widoczne jest tylko łączenie. Używa się go ze względów estetycznych oraz do ochrony zamka przed tarciem.

399


5Đ190+%<'-

ZANURZANIE (RĘKAWICY) Proces produkcyjny rękawicy polegający na zanurzaniu ceramicznej formy ręki w kąpielach o różnym składzie w zależności od używanego materiału. Następnym etapem jest wypał w piecach (wulkanizacja). ZATYKANIE Zjawisko nasycenia filtra przeciwpyłowego. Ochronę dróg oddechowych zapewnia bariera mechaniczna (przeplatające się włókna i reakcja elektromagnetyczna). Jeżeli filtr jest nasycony, dochodzi do zatkania i użytkownik odczuwa trudności w oddychaniu. ZAWÓR Zapewnia dodatkowy komfort przy noszeniu maski dzięki szybkiemu obniżaniu temperatury w momencie wydechu i wydalania CO2. Znajduje się w maskach krótkiego użytkowania (kod produktu V), półmaskach i maskach pełnotwarzowych. ZEWNĘTRZNA (PODESZWA) Podeszwa zewnętrzna, nazywana również podeszwą spodnią, jest tą częścią buta, która dotyka podłoża i która powinna być najbardziej wytrzymała. Wraz z podeszwą środkową tworzy właściwą podeszwę buta. ZGRZEWANIE (MONTAŻ) Proces produkcyjny najczęściej stosowany przy wyrobie obuwia: polega na klejeniu podeszwy do podeszwy środkowej. ZGRZEWANIE NA GORĄCO Operacja łączenia pod wpływem ciśnienia i ciepła (pasy odblaskowe na odzieży, międzypodszewka w kołnierzu, itd.). ZGRZEWANY (SZEW) Sposób zespalania szwów przez klejenie na gorąco celem zagwarantowania szczelności szwów w materiałach powlekanych. ZMIENNY Dźwięk, którego wahania wyraźnie przekraczają 5dB w czasie pomiaru. ZNACZNIK UPADKU Element mechaniczny, który, na podstawie wzrokowej oceny urządzenia samohamownego, pozwala określić czy miał miejsce upadek z wysokości.

Ź ŹRENICZNY (ODRUCH) Dostosowanie się oka do natężenia światła: źrenica rozszerza się lub zwęża.

400


INDEKS INFORMACJE TECHNICZNE OCHRONA GŁOWY AIR COLTAN

36

FILM GOGGLE

20

M3000 A1B1E1K1

55

PIT BOARD

38

BALBI2

27

FILTER-11

25

M3000 A2

55

PITON2 CLEAR

19

BARRIER

25

FILTER-IN

25

M3000 P2

55

PITON CLEAR

19

BARRIER PLATE

25

FORESTIER2

33

M3000 P3

55

PIT RADIO

39

BASALPHA

35

FUEGO

14

M3000 PREP2

55

PIT STOP

39

BASEBALL DIAMOND V

30

FUEGO

34

M3000 PREP3

55

QUARTZ I

34

BASGAMMA

28

FUJI2 CLEAR

8

M3200 - MARS

55

QUARTZ UP III

33

BASGAMMA

35

FUJI2 GRADIENT

8

M3200 - MARS KIT

55

QUARTZ UP IV

32

BB-COM

13

GALERAS

22

M3200 - SPRAY KIT

55

RUIZ1

23

BLOW GRADIENT

11

GRANITE PEAK

28

M6000 A1

54

RUIZ1 ACETATE

23

BLOW SMOKE

11

GRANITE WIND

28

M6000 A1B1E1K1

54

RUIZ2

23

BRAVA2 CLEAR

18

HARNESS V

30

M6000 A2

54

SABA

20

BRAVA2 LIGHT MIRROR

18

INTERLAGOS

40

M6000 P2

54

SAKHIR

42

BRAVA2 MIRROR

18

JUGALPHA

35

M6000 P3

54

SEPANG2

42

BRAVA2 SMOKE

18

JUGGAMMA

28

M6000 PREP3

54

SILVERSTONE2

40

BRAVA2 YELLOW

18

JUGGAMMA

35

M6100 - JUPITER

54

SPA3

43

BREEZE CLEAR

10

KILIMANDJARO CLEAR

19

M6200 - JUPITER

54

SPIDER MASK P2

46

BREEZE SMOKE

10

KILIMANDJARO CLEAR AB

19

M8000 A2B2E2K2P3

53

SPIDER MASK P2W

46

CASOUD2

25

KILIMANDJARO SMOKE

19

M8000 AX

51

SPIDER MASK P3

46

COLTAN

37

LIPARI2 CLEAR

16

M8200 - MERCURE

51

SPIDER REFILL FFP2

46

COLTAN SHORT PEAK

37

LIPARI2 T5

16

M9000 A2B2E2K2 / M8000 A2B2E2K2

51

SPIDER REFILL FFP2W

46

CONIC010

45

LIPARI2 T5

25

M9000 A2B2E2K2P3

53

SPIDER REFILL FFP3

46

CONIC200

45

M2FP2V

50

M9000 A2B2E2K2P3 / M8000 A2B2E2K2P3

51

SUPER QUARTZ

31

CONIC500

45

M2FP3V

50

M9000 A2 / M8000 A2

51

SUZUKA2

43

CONICAP01

45

M2FP3V2

50

M9000 A2P3 / M8000 A2P3

51

TACANA SPORT

22

CONICAP01BR

45

M3FP1

50

M9000 P3 / M8000 P3

51

TAMBORA CLEAR

14

CONICCO200

44

M3FP2

50

M9200 - ROTOR GALAXY

52

TAMBORA SMOKE

14

CONICDE010

44

M1100

50

M9300 - STRAP GALAXY

52

THUNDER BRONZE

12

CONICDIS

45

M1100V

49

MAGNY COURS

41

THUNDER CLEAR

12

CONICFIR010

44

M1100VB

48

MAGNY HELMET

41

TOBA2 T5

25

CONICFIRDE010

44

M1200

49

MASOUD2

25

VISORG

27

CONICFIT010

44

M1200V

49

MEGA CLEAR

18

VISOR HOLDER

26

CONICROND01

45

M1200VB

48

MENTALPHA

35

VISORPC

27

CONICROND01BR

45

M1200VP

48

MURIA1

23

VISOR TORIC

26

CONICSOF010

44

M1200VPW

48

MURIA2

23

VULCANO2 CLEAR

16

DYNAMIC JUGALPHA

35

M1200VW

49

PACAYA CLEAR

17

VULCANO2 SMOKE

16

EGON CLEAR

15

M1300V

49

PACAYA SMOKE

17

WINTER CAP

34

EGON LIGHT MIRROR

15

M1300V2

49

PACAYA T5

17

YAS MARINA

40

EGON SMOKE

15

M1300VB

48

PACAYA T5

25

ZIRCON I

34

EGON YELLOW

15

M1300VP

48

PICO2

27

OCHRONA RĄK 50MAC

113

BLACK

118

CO131

127

DF132

117

51FEDF

113

BOL49

127

COB40

127

DP302

119

52FEDFP

113

BOREE

83

CP149

127

DR605

119

ALPHA 905

103

BOROK

82

CRYOG

123

DRF605

117

APOLLON

86

BUCH520V

110

CT402

114

DS202RP

118

APOLLON WINTER

84

CA515R

122

DA109

97

DS302R

118

ARES

87

CA615K

122

DC103

119

DUOCOLOR 330

104

ATHOS

83

CBHV2

112

DCTHI

116

EOS

80

401


INDEKS

FB149

111

METIS

70

TERK400

121

VENICLEAN 1340

108

FBF15

117

NEOCOLOR 530

98

THEMIS

70

VENICUT5M

67

FBF49

116

NEPTUNE

73

TIG15K

120

VENICUT30

69

FBF50

116

NI015

97

TOUTRAVO 509

99

VENICUT32

69

FBH60

110

NI150

93

TOUTRAVO 510

98

VENICUT41

68

FBJA49

114

NI155

93

TP169

126

VENICUT42

68

FBN49

114

NI170

92

TT460

127

VENICUT45

68

FC115

120

NI175

92

VE440

103

VENICUT47

64

FC129

112

NITREX 802

100

VE460

103

VENICUT50

66

FCN29

115

NITREX 830

101

VE630

88

VENICUT52

66

FIB49

111

NITREX 846

100

VE631

88

VENICUT54

66

FIBKV02

111

NTREX 801

101

VE702

74

VENICUT55

67

FP159

115

NYSOS

82

VE702GR

74

VENICUT56

67

GDB505

119

PICAFLOR 240

104

VE702P

75

VENICUT57

65

GFA115K

120

PM159

126

VE702PG

75

VENICUT59

64

GFA402

112

PM160

126

VE703NO

74

VENIFISH 990

91

GFBLE

113

PVC7327

97

VE712GR

79

VENIPRO 450

102

GFK58H

125

PVC7335

97

VE713

78

VENITACTYL 1310

108

HERCULE

85

PVCC270

95

VE715

79

VENITACTYL 1350

109

HESTIA

72

PVCC350

95

VE722

76

VENITACTYL 1371

109

KCA15

124

PVCC400

94

VE726

76

VENITACTYL 1390

109

KPG10

124

PVCC600

94

VE727

76

VENITACTYL 1400B100

107

LA110

97

TAE10

126

VE730OR

88

VENITACTYL 1400PB100

107

LA500

91

TC149

115

VE740

85

VENIZETTE 920

90

LA600

102

TC715

122

VE760

96

VULCAIN

77

LAT50

90

TC716

120

VE780

96

ZEPHIR 210

104

MANUTEX 1382

106

TER250

121

VE799

88

ODZIEŻ KRÓTKIEGO UŻYTKOWANIA BLOUSPE

136

DT221

134

PA200

137

SURCHPLUS

139

BLOUSPO

136

KITVI

139

PO106

136

SURCHPO

139

DO100

139

MANCHBE

138

PO109

136

TABPO02

136

DT111

139

MANCHBL

138

PO110

137

TABPO04

136

DT115

135

MASQU

138

PO111

137

TOQUE

137

DT117

133

MASQU2

138

PO112

137

DT119

132

MASQUG

138

PO115

137

DT215

135

MASQUV

138

SURCHPE

139

ODZIEŻ ROBOCZA ATOLL

175

LAETITIA

179

M5GIL

150

MCCOM

156

BADGE

174

LATINA

180

M5PAN

149

MCPAN

157

BALI

176

M2BER

165

M5SAL

150

MCSAL

159

CEINT04

175

M2CDZ

162

M5VES

149

MCVES

157

CLAUDIA

178

M2COM

164

M6BER

171

MHPAN

182

DMPAN

152

M2GEN

175

M6COM

168

MHVES

182

DMVES

152

M2GIL

164

M6GIL

171

MOPAN

144

ELSA

178

M2LGI

174

M6PAN

169

MOVES

144

EMMA

179

M2PAN

163

M6SAL

170

MSBER

172

FEEDER

182

M2SAL

165

M6VES

169

MSGIL

172

JEAND

174

M2VES

163

MCCDZ

158

MSPAN

172

JULIA

178

M5COM

148

MCCHE

159

MSPOL

177

402


INDEKS INFORMACJE TECHNICZNE MSTM5

177

OFFSHORE

182

SACHA

179

VERONA

174

MSTST

177

PHBER

183

SAFE SOPHORA 301

176

ZIMA

175

NAPOLI

177

PHPAN

183

SOPHIA

178

NAPOLI

180

PHVES

183

TERAMO

181

ODZIEŻ OCIEPLANA 304

226

FINNMARK

196

M2PAW

209

RUSSEL

199

305

228

GOTEBORG

210

M5GIW

217

SACHA

219

400

227

HAMPTON

202

M5PAR

206

SHANNON

223

850

226

HARRICANA II

212

M5POL

207

SIERRA

220

ALASKA

205

HELSINKI

211

M5POL

223

SOMERO

217

BARI

204

HERALD

219

MA400

228

STOCKTON

209

BARROW

190

ISOLA

213

MCGIW

218

STOCKTON

218

BOLTON

222

KARIS

207

MEDEO

221

TOFINO

225

CENTO

223

KARIS

222

MILTON

192

TOREZ

197

CLUSES

220

KINGSTON

212

NEW DELTA

221

TYPHOON

227

CO400

227

KIRUNA

212

NORTHWOOD

208

VERNON

222

DARWIN II

213

KISSI

225

RANDERS

198

VIBORG

216

DUNCAN

196

LARVIK

193

RENO

204

EDSON

203

LIDINGO

224

REPORTER

220

FIDJI

216

LULEA

192

RONNEBY

191

258

RESCUE HV

237

ODZIEŻ TECHNICZNA 208

242

ERABLE 3

249

MANCH2TI

604

242

605

243

FARGO HV

236

MANCHB

263

RUBANRB20

244

FEEDER

245

MELEZE 3

248

SOUS VETEMENT FR

261

ALMA AUSTRAL II

252

FEROE

255

MHPAN

247

STRADA 2

235

254

FREEWAY HV

241

MHVES

247

STREET HV

BALTIC

241

252

GILP2

243

MOONLIGHT

240

TABALPV

262

BAUCE

244

GILP4

243

MULTIVIEW

234

TABLIVE

262

BRASSJA

244

ICEBERG

253

NORDLAND

253

TABNIT

262

CAGOULE 1 FR

261

IGLOO II

255

OFFSHORE

245

TABPU

262

CAGOULE 2 FR

261

KOMODO

257

OPTIMUM

235

TASOUB

263

CAGOULTI

258

KOMODOHV

257

PANTAB

263

TONC3

256

CHAUSSETTE FR

261

LAPONIE II

254

PHBER

246

TONP3

256

CHEMISE FR

260

MAICO

258

PHPAN

246

TONV3

256

DOUGLAS 3

249

MAICO

259

PHVES

246

VESTEB

263

EASYVIEW

236

MAIPA

259

POLO FR

260

VESTE FR

260

EPICEA 3

248

MAIVE

259

RENO HV

237

VISBY

252

OCHRONA NÓG AURIBEAU2 S1P SRC

275

COBRA II S1P SRC

301

FENNEC II S1P SRC

301

JOUCAS2 SRC

306

BES S1 SRC

275

CT300 S1P SRC

277

FENNEC II S1 SRC

301

JUMPER2 S1P SRC

303

BEAR III S3 SRC

304

CT400 S1P SRC

277

FRONTERA S3 SRC

295

JUMPER2 S1 SRC

303

BIG BOSS S1P SRC

291

CT600 S3 SRC

277

GARGAS II S1P SRC

300

JUMPER2 S3 FUR SRC

302

CADEROUSSE S3 SRC

297

DEVON III S3 SRC

304

GIGNAC2 S5 SRC

306

JUMPER2 S3 SRC

302

CADEROUSSE S3 SRC

304

D-SPIRIT S1P

283

GOULT II S1P SRC

300

KORANDA S3 SRC

295

CANNES S2 SRC

292

D-SPIRIT S3

283

JAVON 2 E

306

LACETS 22180

307

CAROMB S1P SRC

297

D-STAR S1P

284

JET2 S1P SRC

303

LACETS XL

307

CHAUSSETT

307

D-STAR S3

284

JET2 S1 SRC

303

LANTANA S1P SRC

295

CHAUSSON

307

ECRINS S5 SRC

305

JET2 S3 SRC

302

LAUTARET2

305

403


INDEKS

MAUBEC3 SBEA SRC

293

PLATINE S1P SRC

280

SAGA S1P SRC

277

UTAH2 S3 SRC

275

MAZAN S1P SRC

297

PLATINE S3 SRC

279

SAULT S3 SRC

297

VIAGI S1P SRC

287

MIRAGE S1P SRC

301

PLATOON S1P SRC

280

SAULT S3 SRC ESD

299

VIAGI S1P SRC ESD

299

MONTBRUN S3 SRC

297

PLATOON S3 SRC

279

SEMELLE

307

VIENS2 S4 SRC

306

MORNAS SRC

305

PLAYER S3 SRC

279

STRATEGY S1P SRC

291

VIRAGE S1P SRC

287

NAVARA S1P SRC

295

PRATO

307

SUPERVISER S3

291

VOYAGER S1P SRC

301

NOMAD S3 SRC

270

PRISM S1P SRC

280

TW100 S1P SRC

268

XR300 S1P SRC

272

OHIO2 S3 SRC

275

PROTON S1P SRC

280

TW200 S1P SRC

268

XR500 S3 SRC

272

PERTUIS2 S1P SRC

275

RIMINI II S1P SRC

288

TW300 S3 SRC

268

PLANET S3 SRC

279

ROBION3 S2 SRC

293

TW400 S3 SRC

268

325

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI AC001

351

AN213200CCC

333

HAR23

321

RIPLIGHT 2 HA201

AC002

351

AN213200CDD

333

HAR23GILNO

321

SPEEDLINE LV201

346

AM002

351

AN218150CCC

331

HAR24

320

SPIDERLINE II

344

AM006

351

ANATOM HAR32

319

HAR35

318

TC001

352

AM007

347

ASCAB AN070

343

IPN LV130

346

TC002

352

AM009

350

ASCORD AN060

340

LDVH04

344

TC003

352

AM010

351

CAMELEON AN066

339

LDVH06

344

TC004

352

AM018

350

CAMELEON AN066A

339

LDVH08

344

TC005

353

AM020

351

DAYAK LV120G

346

LDVH10

344

TC009

339

AM021

351

DESCORD TC006

352

LDVH12

344

TC012

353

AM022

350

ELARA130

329

LDVV04

343

TC013

356

AM025

351

ELARA140

327

LDVV06

343

TC014

356

AM027

350

ELARA150

328

LDVV08

343

TC015

353

AM030

350

ELARA160

329

LDVV10

343

TC016

353

AN003

341

ELARA170

328

LDVV12

343

TC019

357

AN006

339

ELARA190

328

LO030

349

TC022

357

AN013

340

ELARA270

327

LO031

349

TC025

353

AN024

343

ELARA280

326

LO032

349

TC029

353

AN025

343

ELARA320

326

LO005200

349

TC040

352

AN208RCD

331

EOLIEN

318

LO007100

349

TC044

352

AN218RCDD

331

EX021

324

LO007150

349

TC102

357

AN230CD

330

EX120

322

LO007150CD

349

TC103

357

AN240CDD

330

EX220

320

LO045200

348

TR003C

354

AN315

340

EX030200

324

LO047100

348

TR003K

354

AN317

340

EX030400

324

LO047150

348

TR020

354

AN319

340

EX118200A

324

LO047150AD

348

TR022

354

AN401

339

EX118400A

324

LO147150

348

TR101

354

AN410

339

FALLDET

325

LO147150CDD

348

TR102

354

AN420

339

FENNEC

341

LV100

347

TRBAG

354

AN430

339

FIXBLOC AN105

336

LV105

347

WAILY HAR36TC

316

AN801

343

GALAGO HAR35TC

317

LV102100

347

AN802

343

HA203

325

LV102150

347

AN201200CC

332

HAR11

322

MINIBLOC AN102

336

AN201200CD

332

HAR12

322

PROTECTOR ELEVATOR

336

AN203200CC

333

HAR12GILJA

323

PROTECTOR ELEVATOR

354

AN203200CD

333

HAR12GILNO

323

PROTECTOR INOX

335

AN208150CC

331

HAR12GILOR

323

PROTECTOR LOAD

337

AN211200CCC

332

HAR14

322

PROTECTOR METAL

335

AN211200CDD

332

HAR22

320

PROTECTOR TETRA

334

404


THE

AFETY

BOOK

THE

SAFETY

DELTA PLUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Sokolska 68B 41-219 Sosnowiec Tel. : +48 32 29 64 750 Fax : +48 32 29 64 769

THE SAFETY BOOK

E-mail : biuro@deltaplus.com.pl

WYKAZ PIKTOGRAMÓW

• ZAGROŻENIA

BOOK

ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ

ZIMNO/ NIEPOGODA

CZĄSTKI BIOLOGICZNE, CHEMICZNE

UDERZENIE

ZUŻYCIE

UPADEK

ELEKTRYCZNOŚĆ

UV/IR

PRZECIĘCIE/ PRZEKŁUCIE

SŁABA WIDOCZNOŚĆ

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

ROLNICTWO/OGRODNICTWO

PRZEMYSŁ LEKKI

BUDOWNICTWO I ROBOTY PUBLICZNE

USŁUGI/LOGISTYKA

PRACE REMONTOWE/RZEMIOSŁO

SŁUŻBA ZDROWIA/ŻYWIENIE ZBIOROWE

• RODZAJE PRACY NA WYSOKOŚCI PRZEMIESZCZANIE

PIONOWE POZIOME

n° ODPOWIADAJĄCY

1

PRZEMIESZCZANIE PIONOWE NA STAŁEJ STRUKTURZE

7

PRZEMIESZCZANIE POZIOME NA DUŻĄ ODLEGLOŚĆ PO PIONOWEJ STRUKTURZE

2

PRZEMIESZCZANIE NA DUŻĄ ODLEGLOŚĆ PO POWIERZCHNI PIONOWEJ LUB POCHYŁEJ

8

PRZEMIESZCZANIE POZIOME NA NIEWIELKĄ ODLEGŁOŚĆ (MNIEJ NIŻ 3M)

9

3

PRZEMIESZCZANIE NA DUŻĄ ODLEGLOŚĆ PO POWIERZCHNI PIONOWEJ LUB POCHYŁEJ W DOSTĘPIE LINOWYM

PRZEMIESZCZANIE NA DUŻĄ ODLEGŁOŚĆ Z MOŻLIWOŚCIĄ WIELOKROTNEGO PRZEPINANIA

10

USTALENIE POZYCJI PODCZAS PRACY

11

PRZEMIESZCZANIE NA STAŁYM SYSTEMIE ASEKURACJI

12

PRACA W OGRANICZONYM POLU

13

RATOWNICTWO I EWAKUACJA

PRZEMIESZCZANIE NA NIEWIELKĄ ODLEGŁOŚĆ (MNIEJ NIŻ 3M) PO POWIERZCHNI PIONOWEJ LUB POCHYŁEJ

5

PRZEMIESZCZANIE PIONOWE W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH

6

PRZEMIESZCZANIE POZIOME NA DUŻĄ ODLEGLOŚĆ PO POWIERZCHNI PŁASKIEJ

• DELTA INNOVATION

Delta Plus Group została umieszczona na Eurolist® Giełdy Paryskiej - Euronext® - Kod FR0004152502 09/2013 - PL - n°1132 - CATAPL1132 - Zdjęcia : Zbigniew Nadolny - Yves Bosson - Kariba Production - Zebra - Szata graficzna : Maud Besançon. Made by SOLIDPEPPER Data Publishing Software. DELTA PLUS jest znakiem zastrzeżonym Delta Plus Group. Delta Plus zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów produkcyjnych swoich artykułów bez wcześniejszego powiadomienia. Dokument nie stanowiący umowy handlowej, z zastrzeżeniem błędόw w druku, powielanie zabronione.

POŚLIZG

CIEPŁO

• ZAWODY

4

www.deltaplus.eu

HAŁAS

PL Wyjątkowy look i/ lub niepowtarzalne wzornictwo Delta Plus: zadowolenie z noszenia ŚOI

Praktyczne rozwiązania dla szybkiego zakładania i/lub zdejmowania ŚOI

Ochrona termiczna zapewniająca regulację temperatury ciała lub części ciala

Anatomiczne i/ lub ergonomiczne rozwiązania dla zapewnienia maksymalnego komfortu i ergonomii

Zawansowana technologia dla zapewnienia ochrony powyżej poziomu wymaganego w normie

Technologia zapewniająca bezpieczny chwyt i dobrą przyczepność

Delta 2013  
Delta 2013  

DELTA PLUS 2013

Advertisement