Page 1

สืบสานการศึกษา 59 ปี ศ.อ.ศ.อ. ศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งที่ 3 ของโลก

แห่เทียนพรรษาอุบลฯ ปี’56 กำหนดรูปแบบ-กิจกรรมใหม่

อ่านต่อหน้า 2

เมืองอุบลราชธานี ในสมัยประชาธิปไตย อ่านต่อหน้า 4

อ่านต่อหน้า 2

กรมสรรพากรแนะ ผู้ประกอบการไทย เตรียมความพร้อม สู่ AEC อ่านต่อหน้า 8

สำเร็จเกินคาด “โอเคอีสาน-ม.อุบลฯ” จัดสัมมนา “กลยุทธ์บริหารจัดการขยะฯ”

พร้อมรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมต่อ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2556 “อุ๋ม” อิงกมล กิจพลากร

ผจก.ฝ่ายการตลาดฯ “ซี.อาร์.กรุ๊ป”

ค้นหาสิ่งใหม่ มองรอบด้าน

“เพื่อการพัฒนา”

อ่านต่อหน้า 11

เปิดใจ ทายาท C.R.GROUP “อิงกมล กิจพลากร” ผู้ จั ด การฝ่ า ยการตลาดและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธุรกิจคุณพ่อ ส่งต่อลูก ๆ ผู้ยึดหลักพ่อสอน “ซื่อสัตย์ ขยัน อดทอน” เผยแนวทางการทำงาน มุ่งเน้นพัฒนาโดยมอง รอบด้านและค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ก้าวทันเทคโนโลยี ยึ ด ถื อ ความถู ก ต้ อ ง บริ ห ารงานและบริ ห ารคน ด้วยหลักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา

อ่านต่อหน้า 16

23 ส.ค. นี้ที่ “ขอนแก่น” อ่านต่อหน้า 6-7

YES เปิดสอบชิงทุน

ทั่วประเทศ High School Exchange รุ่น 21 อ่านต่อหน้า 12

แม็คโคร เฟ้ น หา สุดยอดเชฟมือ 1 ทั่วไทย เชิญร่วมประชันพรสวรรค์ปรุงอาหารบนเวที “แม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2013” อ่านต่อหน้า 8

อ่านต่อหน้า 3
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 556

สืบสานการศึกษา 59 ปี ศ.อ.ศ.อ. 59 ปี ที่ ผ่ า นมา ภารกิ จ ของ “ศู น ย์ ก ลางอบรม การศึกษาผู้ ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี” หรือ “ศ.อ.ศ.อ.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า TUFEC ซึงย่อมาจาก Thailand UNESCO Fundamental Education Centre เปิด ดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งรั ฐ บาลไทย และองค์ ก าร ศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ทำหน้ า ที่ ฝึ ก อบรม เจ้ า หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ มู ล สารศึ ก ษา และให้ ค วามรู้ กั บ ประชาชนในภูมิภาคนี ้ ที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้แห่ง ที่ 3 ของโลก ซึ่งรัฐบาลไทย และ UNESCO ได้สร้าง พื้นฐานการศึกษาให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ และ องค์ความรู้สำหรับการประกอบอาชีพให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดี เป็นตำนาน และสืบสานการศึกษาตามภารกิจ การ ศึกษานอกระบบ ..รวมถึงการศึกษาตามอาธยาศัย และ เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ศ.อ.ศ.อ.” สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี เ ขตพื้ น ที ่ รับผิดชอบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด คือ กาฬสินธุ ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุ รี รั ม ย์ บึ ง กาฬ มหาสารคาม มุ ก ดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี และอุบลราชธานี ..... เมื่ อ สงครามโลกครั้ ง ที ่ 2 สิ้ น สุ ด ลง องค์ ก าร สหประชาชาติ ได้สำรวจดูประชาชนที่ยังไม่รู้หนังสือ ทั่วโลก ปรากฏว่ามีมากถึง 1,200 ล้านคน UNESCO พิจารณาเห็นว่า การให้การศึกษาผู้ ใหญ่ประเภทหลัก มูลสารศึกษานี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับการศึกษาและ มีความรู้พอสมควรในอันที่จะยกระดับฐานะ การครอง ชีวิตในด้านการประกอบอาชีพ การอนามัย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขจัดปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้มีชีวิต ร่วมอยู่ด้วยกันในสังคมด้วยดี ปี พ.ศ. 2491 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ วั ฒ นธรรม ได้ เ ริ่ ม ดำเนิ น งานฝึ ก เจ้ า หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ มูลสารศึกษา โดยส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วยประเทศเฮติ จัด ตั้งศูนย์กลางมูลสารศึกษาแห่งชาติ และได้รับผลเป็นที่ พึงพอใจ การประชุมใหญ่ของ UNESCO ครั้งที่ 6 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2494 มีบรรดา ประเทศที่เป็นสมาชิก 64 ประเทศ ซึ่งมีประเทศไทย รวมอยู่ด้วย (ม.ล.ปิ่น มาลากุล ปลัดกระทรวงศึกษา- ธิการ เป็นหัวหน้าผู้แทนประเทศไทย) ได้ลงมติเป็น เอกฉันท์ ให้ตั้งศูนย์กลางหลักมูลสารศึกษาขึ้นประจำ

ศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งที่ 3 ของโลก

งานและเปิดเรียนเมื่อวันที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2496 ศูนย์กลางแห่งนี้รับนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาหรับ 6 ประเทศ คือ อียิปต์ จอร์แดน อิรัค เลบานอน อารเบีย และซีเรีย ศูนย์กลางแห่งนี้ ไม่มีความลำบากในเรื่อง ภาษา เพราะทุกประเทศใช้ภาษาอาหรับ ศูนย์กลางการศึกษาหลักมูลฐานแห่งที่ 3 ของโลก คือ ศ.อ.ศ.อ. หรือ TUFEC ซึงย่อมาจากคำว่า Thailand UNESCO Fundamental Education Centre ที่ตั้งขึ้น ในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง อบรมการศึกษาระหว่างชาติประจำภาคอาเซียตะวัน-

ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกขึ้น 6 แห่ง คือ 1.กลุ่มละตินอเมริกัน 1 แห่ง 2.กลุ่มอัฟริกากลาง 1 แห่ง 3.กลุ่มประเทศอินเดีย 1 แห่ง 4.กลุ่มภาค ตะวันออกกลาง 1 แห่ง และ 5.กลุ่มประเทศตะวันออก ไกล 2 แห่ง ศูนย์กลางการศึกษาหลักมูลฐานแห่งที่ 1 ของโลก เรียกว่า CREFAL มีชื่อเต็มว่า Centre Regional Education Fundamental American Latin ตั้งขึ้นที่ แพทซ์คัวโร (Patzcuaro) ประเทศเม็กซิโก (Maxico) เริ่มดำเนินงานและเปิดเรียน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 19 เดือน 6 เดือนแรก เป็นการศึกษาที่ศูนย์กลาง แล้วออกไปปฏิบัติงานใน หมู่บ้านเป็นเวลา 10 เดือน และกลับมาปฏิบัติงานที่ ศูนย์กลางอีก 3 เดือน รับนักศึกษาจาก 9 ประเทศ โดยใช้ภาษาสเปญเป็นหลัก และไม่มีความลำบากใน เรื่องภาษา เพราะทุกประเทศใช้ภาษาสเปญ ศูนย์กลางการศึกษาหลักมูลฐานแห่งที่ 2 ของโลก เรียกว่า ASFEC มีชื่อเต็มคือ Arab State Fundamental Education Centre ตั้งขึ้นที่ซิสซ์-เอล-ลายาน (Sirs-el-Layan) ประเทศอียิปต์ (Egype) เริ่มดำเนิน

แห่เทียนพรรษาอุบลฯ กำหนดรูปแบบ-กิจกรรมใหม่

ผู้ว่าฯ อุบลราชธานี เสนอแนวคิด ใหม่ เพื่อพัฒนางานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้มี การเพิ่มระยะทางการแสดงต้นเทียน และขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียน เข้ า พรรษา ประจำปี 2556 พร้ อ ม ทั้งกิจกรรมภายในงานหลายอย่างเพื่อ สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว (2 พ.ค. 56) ที่ห้องประชุมสุบงกช 111 ศาลากลางชั่วคราวจังหวัดอุบลราชธานี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัด อุบลราชธานี ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2/ 2556 โดยได้ ให้ สั ม ภาษณ์ ห ลั ง การ ประชุมว่า การจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษาในปัจจุบันนี้มีหลายจังหวัดที่ จัดได้ ใกล้เคียงกับจังหวัดอุบลราชธานี หากจังหวัดอุบลราชธานียังคิดรูปแบบ การจัดเหมือนเดิมนั้น นักท่องเที่ยวอาจ จะน้อยลง ดังนั้นในปีน ี้ จึงต้องมีการ เปลี่ ย นแนวคิ ด รู ป แบบการจั ด งาน กิจกรรมใหม่ ๆ เข้ามาภายใต้แนวความ คิดและการมีส่วนร่วมของชุมชน สิ่งที่ จะเปลี่ ย นนั่ น คื อ เพิ่ ม ระยะทางของ ขบวนต้นเทียนและขบวนแห่ จากเดิม

วันชัย สุทธิวรชัย

จากหน้ า วั ด ศรี อุ บ ลบรั ต นาราม ถึ ง แยก ปั๊ ม น้ ำ มั น เอสโซ่ กิ โ ลศู น ย์ เพิ่ ม เป็ น จาก หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ถึงสี่แยกกองบิน 21 ส่วนขบวนการแสดงจากชุมชน หรือ สถานศึ ก ษาต่ า ง ๆ ให้ มี ค วามรวดเร็ ว กระชับเวลายิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดระบบการ จราจร ระบบการขนส่ ง อำนวยความ สะดวกนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานประกอบการด้ า นที่ พั ก ต้ อ งมี ร ถ บริการรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวในการเดินทาง ชมขบวนแห่ เ ที ย น ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก าร ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนทราบล่ ว ง หน้ า เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาการจราจรติ ด ขั ด สำหรับในปีนี้ ใช้ชื่องานว่า งานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

ออก และประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น ลาว เขมร เวียดนาม ประการสำคัญ กระทรวงศึกษาธิการได้บันทึกไว้ แห่งความทรงที่จำของ ประวัติศาสตร์การศึกษาไทย เมื่ อ วั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2498 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ เ สด็ จ พระราชดำเนิ น เยี่ ย มศู น ย์ แ ห่ ง นี ้ ยั ง ความ ปลื้มต่อเหล่าข้าราชการเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมพิธี โดย ทั่วกัน สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ “ศ.อ.ศ.อ.” ในปัจจุบัน เป็นสถานศึกษาสังกัด สำนักงานส่งเสริม การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการ จั ด การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งจากภารกิ จ ของ “ศู น ย์ ก ลาง อบรมการศึกษาผู้ ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี” “ศ.อ.ศ.อ.” และ “สถาบั น กศน.ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ” ซึ่ ง มีบทบาทหน้าที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย คือ ภารกิจในยุคแรก (พ.ศ. 2497-พ.ศ. 2505) ได้ผลิต สารนิเทศก์ในสาขาวิชาต่าง ๆ 6 หมวด ได้แก่ หมวด

ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2556 เบื้ อ งต้ น จะเชิ ญ นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดขบวน แห่เทียน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเน้นย้ำว่า การจั ด งานนั้ น สิ่ ง สำคั ญ นั้ น คื อ การ ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ งานประเพณี แ ห่ เ ที ย นเข้ า พรรษา จ.อุ บ ลราชธานี ถื อ เป็ น งานของชาว อุบลฯ ทุกคน ดังนั้นปีนี้จะมีการนำเทียน พรรษาพระราชทานของปี ที่ ผ่ า นมา ทำการเฉลิมฉลองไปทั้ง 25 อำเภอ จะ ทำให้ประชาชนได้เห็นเทียนพระราชทานจริ ง และร่ ว มจั ด กิ จ กรรมหลอม เทียนหลอมใจ นำต้นเทียนพรรษาที่ ได้ ถวายวัดในอำเภอนั้น ๆ ซึ่งประชาชน ทั้ง 25 อำเภอจะมีส่วนร่วมในการเป็น เจ้าภาพด้วย เพราะงานนี้เป็นงานของ คนทั้งจังหวัด นอกจากนี้ นักท่องเที่ยว จะได้ชมความสวยงามต้นเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประเภทติดพิมพ์ ประเภทแกะสลั ก และเที ย นโบราณ ทั้งในภาคกลางวันและภาคกลางคืน ซึ่ง จะมี ค วามสวยงามที่ แ ตกต่ า งกั น โดย นั ก ท่ อ งเที่ ย วหาดู ไ ด้ ที่ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานีแห่เดียวเท่านั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด ยังกล่าวอีกว่า การจั ด งานครั้ ง นี้ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากทุกภาคส่วน ซึ่งองค์การบริหารส่วน จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี และเทศบาล นครอุบลราชธานี ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วม ประชุม พร้อมทั้งจะดำเนินการในเรื่อง ของการประดั บ ตกแต่ ง เมื อ ง การจั ด สถานที่ กิจกรรมถนนสายเทียน การจัด ขบวนต้นเทียน ขบวนแห่ รวมทั้งการ จั ด ที่ นั่ ง ชมแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และเรื่ อ ง อื่ น ๆ ส่ ว น อบต. นั้ น ก็ ร่ ว มในการ ทำงานกับจังหวัด เพราะทุกฝ่ายมีความ รักจังหวัดอุบลราชธานี • กรกช ภูมี / รายงาน

เกษตร หมวดอนามัย หมวดการศึกษา หมวดการเรือน หมวดอุตสาหกรรมในหมู่บ้าน หมวดสวัสดิภาพสังคม รวม 7 รุ่น จำนวน 451 คน และอบรมตามความ ต้ อ งการของกระทรวงมหาดไทย อาทิ พั ฒ นากรที่ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ตำรวจตระเวนชายแดน ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ ใหญ่บ้าน รวมทั้งสิ้น 1,552 คน ยุคที่สอง (พ.ศ. 2505-พ.ศ. 2519) ศ.อ.ศ.อ.ได้ ปรั บ เปลี่ ย นบทบาทมาเป็ น ศู น ย์ อ บรมครู ป ระจำการ ระดับประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ครูใหญ่ ครูประจำชั้น ครูประชาบาลจากเขตล่อแหลม ครูท้องถิ่นกันดาร ครูหัวหน้าหมวดวิชา และครูประจำ การที่ ไ ม่ มี วุ ฒิ อบรมผู้ ใ หญ่ ช นบท อบรมหลั ก สู ต ร วิชาชีพ กลุ่มสนใจ และอบรมผู้ ใหญ่ชนบท มีผู้ผ่านการ อบรมกว่า 50,000 คน และยังได้ตั้งโรงเรียนประถม ศ.อ.ศ.อ. ตั้งโรงเรียนผู้ ใหญ่ ศ.อ.ศ.อ. เพื่อขยายงาน ด้านการบริการการศึกษาสำหรับประชาชนทุกระดับ อีกด้วย ยุคที่สาม (พ.ศ. 2519-พ.ศ. 2550) กระทรวง ศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งและเปลี่ยนชื่อ “ศ.อ.ศ.อ.” เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคตะวันออก เฉี ย งเหนื อ เมื่ อ วั น ที่ 5 ตุ ล าคม 2519 และเมื่ อ มี การสถาปนากรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นวันที่ 24 มีนาคม 2522 ได้เปลี่ยนชื่อสถาบันแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียง เหนือ (ศนอ.) “ศ.อ.ศ.อ.” จังหวัดอุบลราธานี เป็น ศูนย์พัฒนาการวิชาการการศึกษานอกโรงเรียน โดยมี จุดเน้นที่สำคัญคือ การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตร การผลิตและพัฒนาสื่อ การพัฒนา ระบบวัดผลผระเมินผล และการพัฒนาเครือข่ายด้าน วิชาการ นอกจากความเป็นมาที่มีผลต่อการจัดการศึกษา และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชนดั ง กล่ า วแล้ ว ยั ง มี บุ ค คลสำคั ญ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ส่ ว น ผลักดันการศึกษาและร่วมก่อตั้ง ศ.อ.ศ.อ. ประกอบด้วย 1.ม.ล.ปิ่น มาลากุล ผู้แทนประเทศไทยใน UNESCO และประธานคณะกรรมการบริหาร ศ.อ.ศ.อ. 2.นายอภัย จันทวิมล ผอ.ศ.อ.ศ.อ. คนแรก 3.นายเกรียง เอี่ยมสกุล 4.นายประสงค์ รังสิวัฒนะ 5.นายสนิท สุวรรณฑัต 6.นายพินิจ กาญจนะวงศ์ 7.นายเฉลิม สุขเสริม

เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 2 วิ ท ยาลั ย เกษตรกรรมและเทคโนโลยี อุ บ ลราชธานี ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นางนภา ศกุนตนาค รอง ผวจ.อุบลราชธานี เป็ น ประธานเปิ ด การประชุ ม ระดมความ คิดเห็น เก็บข้อมูลและข้อเสนอแนะในระดับ พื้นที่ การเตรียมสร้างพลังวุฒิอาสาธนาคาร สมอง ร่ ว มกั บ ภาคี พั ฒ นา เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ปี 2556 ต่ อ คณะข้ า ราชการจากสำนั ก ยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณสำนักงาน คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี โครงการอุ ท ยานบึ ง บั ว อุ บ ลราชธานี ปี 2556 ทั้ ง นี้ มี น ายวิ โ รฒ มี แ ก้ ว อดี ต รอง ผวจ.อุบลราชธานี, พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล, นางสาวสุมนา ศรีชลาชัย ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ จ.อุบลราชธานี, ผศ.อาคม วามะลุน ประธาน มูลนิธิอุทยานบึงบัวอุบลราชธานี, นายรัฐมน พละการ นายก อ.บ.ต.หนองขอน, นาย ปั ญ ญา โสพั ฒ น์ ผญบ.หนองช้ า ง หมู่ 7 ต.หนองขอน พร้ อ มคณะหั ว หน้ า ส่ ว น ราชการ, องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น , ผู้แทนผู้อาวุโสที่เป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเสวนา โดยมี นายคำปุ่น พลรักษ์ รอง ผอ.วิทยาลัย เกษตรกรรมและเทคโนโลยี อุ บ ลราชธานี รักษาราชการแทน ผอ.วิทยาลัยเกษตรกรรม และเทคโนโลยีอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย มี น ายประสงค์ สินธุประสิทธิ ์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีอุบลราชธานี และนาย บุญธรรม วงศ์ศิริลัด อ.บ.ต. หนองขอน เป็น ผู้ดำเนินการเสวนา ในส่วนของคณะจากสำนักยุทธศาสตร์ ด้ า นนโยบายสาธารณสำนั ก งานคณะ กรรมการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ที่ เดินทางไปเก็บข้อมูล เข้าร่วมประชุม รับฟัง ความคิดเห็นและชี้แจงแนวทางการดำเนิน งาน ในครั้ ง นี ้ ประกอบด้ ว ย น.ส.ธั ญ รส สงวนหงส์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเศรษฐกิ จ พอ เพียงและธนาคารสมอง, นางวิภาวดี ชวนบุญ นักวิเคระห์นโยบายชำนาญการพิเศษ กลุ่ม ข้ อ มู ล และเผยแพร่ ก ารพั ฒ นา และนาง

8.นายประมูล พลโกษฐ์ 9.นายบุญทัน ฉลวยศรี 10.นายสงัด สันตะพันธุ์ 11.นายสถาน สุวรรณราช 12.ว่าที่ ร.ต.ณรงศักดิ์ กุลจินต์ 13.ว่าที่ ร.ต.สิน รองโสภา 14.นายจรู ญ พงษ์ จี ร ะมะกร 15.นายนิ ค ม ทองพิ ทั ก ษ์ และ 16.นายวราวุ ธ พยั ค ฆพงษ์ เป็ น ผู้อำนวยการสถาบันคนปัจจุบัน สำหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจ การศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ คือ คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุ ธ ยา อดี ต เลขาธิ ก ารคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเคยดำรง ตำแหน่ ง สำคั ญ ๆ ในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารหลาย ตำแหน่ง นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญจาก UNESCO และนักวิชาการในประเทศไทย ได้ร่วมดำเนินงานจน ภารกิจของ ศ.อ.ศ.อ. บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นแหล่ง เรียนรู้ของประชาชนทั้งในประเทศไทยและประเทศ ต่าง ๆ มากมาย บัดนี้ ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทำให้ ศ.อ.ศ.อ. เปลี่ยนไป แต่ ไม่ทำให้ความมุ่งมั่นตั้งใจ ของผู้รับผิดชอบการศึกษาของหยุดนิ่งอยู่กับที่ และยิ่งมี พลั ง ในการสื บ สานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ ประชาชนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และนำประสบการณ์ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมประเทศชาติให้ เจริญก้าวหน้าต่อไป ✪ ปัญญา แพงเหล่า /รายงาน

โครงการจัดตั้งอุทยานบึงบัวอุบลราชธานี

นีรนุช เรืองกิตติยศยิ่ง นักวิเคระห์นโยบาย ชำนาญการ สำหรั บ โครงการจั ด ตั้ ง อุ ท ยานบึ ง บั ว อุ บ ลราชธานี เป็ น โครงการและกิ จ กรรมที ่ คณะวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ จ.อุบลราชธานี ได้ร่วมทำงานกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่นและประชาชน ทั่วไป ได้ร่วมกันขับเคลื่อนแบบราษฎร์ร่วมแรง รัฐ พัฒนา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อุบลราชธานี คือ อุบลฮักแพง ภายใต้การนำ ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน และเป็นวาระของ จ.อุบลราชธานี เพื่อร่วมกันปลูกบัวงามนาม อุบล หรือบัวอุบลชาติ ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชาวอุบลราชธานี พร้ อ มบั ว หลากหลายสายพั น ธุ์ ใ ห้ มี ขึ้ น อย่ า ง แพร่หลาย ให้งามสง่า โดดเด่น เป็นที่เชิดหน้า ชูตาและขยายวงกว้างออกไปเรื่อย ๆ พร้อม ทั้งปรับปรุง พัฒนา สร้างสรรค์ และจัดให้การ การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เป็นถาวรวัตถุให้มี ขึ้น เพื่อให้เป็นอุทยานการศึกษา การเรียนรู ้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ การ สาธารณสุ ข พั ฒ นาทรั พ ยากร สิ่ ง แวดล้ อ ม พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการชลประทาน การจัดภูมิทัศน์ การวิจัย การเกษตร การ อาชี พ การพาณิ ช ย์ เป็ น ต้ น ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า ง การเตรียมการที่จะนำเสนอขอพระราชทาน ให้ เ ป็ น โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ไว้ด้วยแล้ว แต่ทั้งนี้ ต้องใช้งบประมาณในการ ดำเนินการหลายร้อยหลายพันล้านบาท จึงยัง ไม่สามารถดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จได้ คงต้ อ งขอเชิ ญ ชวนและขอรั บ การสนั บ สนุ น

ทั้งงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ กำลังแรงกาย แรงใจ และสิ่งที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้มีส่วน ร่วมในการดำเนินการในครั้งนี้ต่อไป สำหรั บ พื้ น ที่ เ ป้ า หมายในการดำเนิ น การ คือในบริเวณพื้นที่หนองขอน ซึ่งเป็น หนองน้ ำ สาธารณะประโยชน์ ข นาดใหญ่ และได้ ใช้ประโยชน์มากมายมาแล้วแต่ครั้ง โบราณกาล มีพื้นที่ประมาณ 518 ไร่ ตั้งอยู่ ในพื้นที่หมู่บ้านหนองช้าง หมู่ 7 ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ริมถนนหลวงสาย อุ บ ลราชธานี - ยโสธร อยู่ ห น้ า โรงเรี ย น หนองขอนวิทยา วิทยาลัยเกษตรกรรมและ เทคโนโลยีอุบลราชธานี ห่างจากตัว จ.อุบลฯ ประมาณ 20 ก.ม. ไหลลงสู่ ล ำน้ ำ เซบาย เคียงคู่ก่อนออกไปสู่แ ม่น้ำมูล สายน้ำสาย สำคั ญ คู่ บ้ า นคู่ เ มื อ งอุ บ ลฯ ซึ่ ง ตรงนี้ จ ะ เป็นการสร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนที่ อาศัยอยู่รายรอบหนองขอนแห่งนี้ ในพื้นที่ 8 อบต. คือ อบต.หนองขอน, หัวดอน, ปะอาว, ก่อเอ้, แจระแม, ชีทวน, หนองบ่อ และท่าไห ในอำเภอเมืองและอำเภอเขื่องใน ในการนี้ ได้มีการเข้าเยี่ยมชม ศึกษา หาข้อมูล เก็บข้อมูล ในสถานที่จริง พร้อม ทั้งร่วมประชุมเวทีเสวนา ที่บริเวณริมหนองขอนและสถานที่ที่จะก่อสร้างศูนย์พุทธธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งพระครูจิตวิสุทธิญาณคุ ณ เจ้ า อาวาสวั ด ไชยมงคล พร้ อ ม คณะพระภิ ก ษุ สามเณรและศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ ส่ ว นหนึ่ ง ได้ ร ะดมสรรพกำลั ง เท่ า ที่ มี อ ยู่ ทำการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาพื้ น ที่ ไ ว้ ร องรั บ ตามโครงการ • ศักดิ์ระพี สีมาวัน/รายงาน

หนังสือพิมพ์โอเคอีสาน เจ้าของ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : ธนกฤต วงษ์พรต ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย บรรณาธิการบริหาร : ฐิติพล กำลังวรรณ ฝ่ายบริหารกิจกรรมสัมมนาภาคเอกชน : ปัญญา จรรยาเพศ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ : จิรวัฒน์ จันทุมา ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ กรุงเทพฯ และปริมณฑล : เกสรา เคนมงคล สำนักงานหนังสือพิมพ์โอเคอีสาน เลขที่ 232 ถนนสถิตย์นิมานกาล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทร. 0 4532 4007 E-mail : ok-esan@hotmail.com


ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร กับหลักสูตร “ผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่”

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นและต้ อ งการความ ช่วยเหลือจากภาครัฐ และกำหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลเพื่อให้ รั บ ทราบกั น อย่ า งทั่ ว ถึ ง ไว้ 5 ช่ อ งทาง ได้ แ ก่ เว็ บ ไซต์ http:// www.1111.go.th/, ตู้ ปณ.1111 (ไม่ต้องติดแสตมป์), เดินทางมา ร้องทุกข์ที่จุดบริการประชาชน 1111 ทำเนียบรัฐบาล, โทรศัพท์ สายด่วน 1111 กด 22 และ Email : sme111@pm.go.th สำหรับ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ต่างจังหวัด บ่ต้องตกกะใจเด้อค้า เพราะสามารถยื่นเรื่องได้ที่ สำนักงานจังหวัด ทุกจังหวัด โดยเริ่มเปิดให้ยื่นเรื่องผ่านทุกช่องทางได้วันนี้เป็นต้นไป ...เอ้า ลองเบิ่ง เด้อค่ะเด้อ...@ @...ข่าวดี ๆ จาก “สวนสัตว์อุบลราชธานี” เด้อค้า...นายวันชัย ตั น วั ฒ นะ ผู้ อ ำนวยการสวนสั ต ว์ อุ บ ลฯ บ้ า นเฮาฝากข่ า วบอกมา ว่า “ข้าวก่ำ” (แม่ม้าลาย) และ “น้ำมนต์” (พ่อม้าลาย) สองสามี ภรรยา (ม้า) ซึ่งได้เคยให้กำเนิดลูกม้ามาแล้ว 5 ตัว ได้แก่ ข้าวกล้อง ข้าวปุ้น ข้าวจี่ ข้าวฟ่าง และ ข้าวหลาม ....ยังบ่พอค่ะยังบ่พอ เพราะ เมื่อ “วันจักรี” ที่ผ่านมา แม่ม้าได้ ให้กำเนิดลูกม้าเพศเมียมาเพิ่มอีกตัว แล้วเด้อค้าเด้อ ทาง “สวนสัตว์อุบลฯ” จึงได้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ร่วมประกวดตั้งชื่อให้กับลูกม้า โดย รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท รองชนะเลิศ อั น ดั บ 2 เงิ น สด 2,000 บาท และ รางวั ล ชมเชย 5 รางวั ล รางวัลละ 500 บาท สนใจส่งไปรษณียบัตรเข้าร่วมตั้งชื่อลูกม้าลาย มาได้เลยเด้อค้า ที่ สวนสัตว์อุบลราชธานี 112 หมู่ 17 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4525 2761 ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิ . ย. 2556 หรื อ ดู ร ายละเอี ย ดได้ ท ี่ FAN PAGE : สวนสั ต ว์ อุบลราชธานี Ubon zoo ...@... พบกันใหม่ฉบับหน้า “หนูจอย” จ ะกลับมาสอยข่าวให้ฟังอีกเด้อค่ะเด้อ บ๊าย...บายค้า...@ •

เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ นางสาวสมปรารถนา วิ ก รั ย เจิ ด เจริ ญ นายก เทศมนตรี น ครอุ บ ลราชธานี พร้ อ มด้ ว ยผู้ บ ริ ห าร ที่ ป รึ ก ษานายก เทศมนตรี ได้ ม อบเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอั ค คี ภั ย จำนวนหนึ่ ง ณ บ้านเลขที่ 13/1 ซอยสรรพสิทธิ์ 14 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งการมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นการมอบเงิน ช่วยเหลือในนามเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเป็นการช่วยเหลือและ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2556 เวลาประมาณ 20.40 น. ศูนย์วิทยุสื่อสาร เทศบาลนครอุบลราชธานี (ศูนย์ดอกคูณ) ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากพลเมืองดีว่ามีเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งเจ้าบ้านชื่อ นายเพ็ชรบูรณ์ พูลผล หลังจากได้รับแจ้งเทศบาลนครอุบลราชธานีได้เข้าไปช่วยเหลือทันที ซึ่งที่ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น เจ้าหน้าที่ ได้ทำการระงับและควบคุมเหตุ โดยใช้เวลาในการควบคุมเพลิงประมาณ 20 นาที และจากการ ประเมินค่าเสียหายเบื้องต้นคาดว่ามีประมาณ 50,000 บาทเศษ ส่วนสาเหตุการเกิดเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ •

อบรมการเล่นดนตรีพื้นเมืองอีสาน แก่นักเรียนและ เยาวชน ในเขตพื้นที่อีสาน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ “เทคนิค และวิธีการเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมือง ปี 2” แก่เยาวชน เพื่อสืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมครูภูมิปัญญาไทย ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากร จากครูผู้สอน และครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีพื้นเมือง ประกอบ ด้วย อาจารย์อาคม ศรประสิทธิ์ (ดนตรีประเภทพิณ) อาจารย์ธนิตชาติ ทองมงคล (ดนตรีประเภทแคน) อาจารย์วิริยะ วัฒนดิลก (ดนตรี ประเภทโหวด) และอาจารย์ธีระ โกมล (ดนตรีประเภทโปงลาง) โดย มีครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคอีสาน เข้าร่วม อบรมจำนวน 100 คน วันที่ 7-10 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ อาคารข้อมูล ท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี •

ความพยายามยกระดับการเกษตรของประเทศในช่วงหลังการปฏิวัติเขียว เป็นต้นมา ส่งผลให้ โครงสร้างภายในภาคเกษตรเอง พยายามปรับตัว เริ่มมีการใช้ แนวคิด Economy of Scale โดยใช้ทรัพยากรที่ดินจำนวนมากเป็นแปลงปลูกขนาด ใหญ่ ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้างคุณภาพผลผลิตและต้นทุนที่ต่ำ แม้ว่าการปรับตัวในลักษณะที่ผ่านมา จะช่วยให้ประเทศคงความสามารถใน การแข่งขันของภาคเกษตรและสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศได้ระดับ หนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวก็มีผลกระทบให้เกิดการแยกตัวของกลุ่ม คนในภาคเกษตรออกเป็นเจ้าของกิจการรายใหญ่ ที่มีความได้เปรียบตามแนวคิด ของระบบทุนนิยมเสรี เนื่องจากเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยี ได้มากกว่า ในขณะ ที่ผู้ ไม่สามารถแข่งขันได้เนื่องจากถือครองทรัพยากร เช่น ที่ดินและทุนที่น้อยกว่า ต้ อ งเป็ น เกษตรกรรายย่ อ ยและรอวั น ละทิ้ ง อาชี พ ของตนเอง ประกอบกั บ การ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมที่เข้าสู่การเจริญเติบโต ของภาคอุตสาหกรรมและบริการ ในภาวะที่ภาคเกษตรเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอย เกษตรกรจึงเริ่มผลักดันบุตร หลานให้ ล ะทิ้ ง อาชี พ ดั้ ง เดิ ม ของบรรพบุ รุ ษ และเคลื่ อ นย้ า ยกำลั ง คนออกนอก ภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา จาก สถิติจำนวนประชากรในภาคเกษตรที่ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี หากปล่อยไว้ เช่นนี้ย่อมเข้าสู่ภาวะวิกฤตภาคเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ แนวคิดใหม่ของภาคเกษตรที่เริ่มปรับใช้ในหลายประเทศ คือ การพึ่งพิงฐาน ความรู้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการผลิตและแข่งขัน พร้อมกับการแสวงหา โอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ มากกว่าที่จะพึ่งพาฐานทรัพยากรเป็นหลักเช่นในอดีต ขณะเดียวกันผู้บริโภคสินค้าเกษตรเริ่มให้ความใส่ใจคุณภาพของผลผลิต ที่สูงขึ้นนั้น ควรที่จะนำมาใช้เป็นฐานคิดในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เข้าสู่ภาคเกษตรกรรม และสร้าง ความเข้มแข็งและความสำเร็จในอาชีพขึ้นมาได้ การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต เกษตรกรรุ่ น ใหม่ จึ ง ควรผลิ ต คนที่ มี ลั ก ษณะ พึงประสงค์ กล่าวคือ “พร้อมที่เปลี่ยนวิธีคิดการผลิตที่พึ่งพิงฐานทรัพยากรเป็นหลัก มาเป็นการผลิตที่ ใช้ความรู้ ในการบริหารจัดการเป็นหลัก เพื่อสร้างความได้เปรียบ ในการแข่งขัน สามารถบริหารจัดการอาชีพของตนเองได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การวางแผนเพาะปลูกในระดับไร่นาจึงถึงการจัดการผลผลิตสู่ตลาด” นอกจากนั้นต้องมีความสามารถใช้ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ มาประมวลและ สร้างทางเลือกในการวางแผนอาชีพของตนเองได้ตามสถานการณ์ตลาดที่ผกผัน รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข็มแข็งในระดับไร่นาของตนเอง และขยายผล ไปเป็นกลุ่มหรือชุมชนได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้ที่ประสงค์เป็นผู้นำ เกษตรกรรุ่นใหม่ อายุ 20 ปีขึ้นไปแต่ ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ จบการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป มีเวลาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้เต็มเวลา ที่สำคัญต้องมี ใจรัก ที่จะเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม และยึดมั่นในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้เจริญ ก้าวหน้าได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ ป ระสงค์ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการ ต้ อ งไปสมั ค รด้ ว ยตนเองที่ ส ำนั ก งาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดทุกจังหวัดเท่านั้น กรณีที่ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ เคยขึ้น ทะเบียนหรือสมัครผ่านกระบวนการอื่น ๆ ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ประสานแจ้งให้ ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการมาดำเนินการสมัครตามขั้นตอนที่ถูกต้องอีกครั้ง และ ใบสมั ค รที่ ใ ช้ จะต้ อ งเป็ น ใบสมั ค รที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ห าร โครงการ และจั ด ทำโดยสำนั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด มี ต ราประทั บ และมี หมายเลขใบสมัครที่ชัดเจน •

@...สวั ส ดี ค้ า “หนู จ อย” กลั บ มา สอยข่าวตามหน้าที่อีกแล้วเด้อค่ะเด้อ...กับ หนังสือพิมพ์โอเคอีสาน ฉบับที่ 13 ประจำ เดือนพฤษภาคม 2556...ทะยานขึ้นสู่ปีที่ 2 แหล่วเด้อค้า...@ @...ประเดิ ม ข่ า วแรกด้ ว ยงานสำคั ญ “วันวิสาขบูชาวันสากลของโลก” ซึ่งตรง กับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (24 พ.ค. 2556) อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน ตรงกันทั้ง 3 วัน ทางจังหวัด อุบลราชนี ร่วมกับทุกภาคส่วน ได้มีการจัด งาน สั ป ดาห์ ส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนา ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง โดยมี นาย วั น ชั ย สุ ท ธิ ว รชั ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานซึ่งจะมี ขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2556 ภายในงานได้จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์มาก มาย เพื่อให้คณะสงฆ์ ข้าราชการ ประชาชน ชุมชนคุ้มวัดในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ ร่ ว มทำความดี ถ วายเป็ นพุ ท ธบู ช าและ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการเรื่อง “พระบิดา แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อปลูกฝัง จิตสำนึกให้เยาวชน ชาวอุบลทุกภาคส่วน อนุรักษ์หวงแหน และร่วมกัน ปลูกต้นกล้ามเหสักข์และสักสยามินทร์ (ต้นสักที่มีอายุยืนที่สุดในโลก) ซึ่ ง ที่ อุ บ ลฯ จะเป็ น การเริ่ ม เปิ ด ตั ว โครงการปลู ก มเหสั ก ข์ แ ละสั ก สยามินทร์ เพื่อถวาย “ในหลวง” โดยปฐมฤกษ์จะปลูกในทุกวัดทั่ว จังหวัดอุบลฯ รวม 1,655 วัด วัดละ 9 ต้น และจะดำเนินการปลูกใน โอกาสวันสำคัญของชาติ รวม 5 ครั้ง ให้ครบ 100 ต้นต่อวัด...เพื่อให้ คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยสืบไป...@ @... มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการประกวด “ชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้ง ที่ 1” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และ ประชาชนไทย หันมาสนใจ การนำพุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์ของ พระตถาคต มาเป็ น เสาเขื่ อ น เสาหลั ก ของจิ ต ใจ เป็ น หลั ก ยึ ด เพื่ อ ใช้ ในการดำเนินชีวิต เพื่อเสริมสร้างศรัทธาในองค์ศาสดา ยังให้เกิด ประโยชน์สุขแก่ของตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ใน กลุ่มเยาวชนที่กำลังศึกษาระดับประถมศึกษา เพื่อชิงรางวัล ท่องแดน พุทธภูมิตามรอยพระพุทธเจ้า ประเทศอินเดีย พร้อมถ้วยเกียรติคุณ จากนายกรั ฐ มนตรี สนใจติ ด ต่ อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. 08 1825 2969 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน ศกนี้ เด้อค้าเด้อ...@ @...ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทั้งจากปัจจัยภายในและ ภายนอกประเทศ...เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) นายนิ วั ฒ น์ ธ ำรง บุ ญ ทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานกรรมการได้ออก มาตรการช่วยเหลือแล้วเด้อค้า โดยได้มีการรวบรวมและจัดทำระบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

(ภาพบน) นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (กลาง) ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับรถ 3 ล้อ “ซูโมต้า” รถบรรทุกอเนกประสงค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้สำหรับขน ขยะเพื่อชุมชนสีเขียว ในโอกาสเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อ สิ่ ง แวดล้ อ ม “กลยุ ท ธ์ บ ริ ห ารจั ด การขยะชุ ม ชนสะอปลอดภั ย ..

.สร้างกำไรให้ท้องถิ่น” โดยมี ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย ประธาน กรรมการบริษัท กุศมัย มอเตอร์ จำกัด (ขวาสุด) และนายธนกฤต วงษ์พรต (ซ้ายสุด) บรรณาธิการอำนวยการ หนังสือพิมพ์โอเค อีสาน ร่วมกันจัดงานและเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง แกรนด์ บอลลูน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้ (ภาพล่าง) ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย ประธานกลุ่มกุศมัย กรุ๊ป ในนาม “กุศมัย มอเตอร์” แต่งตั้ง “หนังสือพิมพ์โอเคอีสาน” เป็นผู้แทนจำหน่ายรถ 3 ล้อ บรรทุ ก “ซู โ มต้ า ” ในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี โดยมี น ายปั ญ ญา จรรยาเพศ และ นายจิ ร วั ฒ น์ จั น ทุ ม า ผู้ แ ทนหนั ง สื อ พิ ม พ์ โอเคอีสาน รับมอบเอกสารการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 •

ร้อนนี้เยาวชนไทยปลอดภัย เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น

นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนในโครงการ “ร้อนนี้เยาวชนไทยปลอดภัย เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น” ที่สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลฯ โดยโครงการนี้ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ วันที่ 20 เม.ย.- 9 พ.ค. 2556 มีเยาวชนอายุระหว่าง 8-12 ปี เข้า ร่ ว มโครงการจำนวน 30 คน ซึ่ ง ผลตอบรั บ ถื อ เป็ น ที่ น่ า ยิ น ดี เ ป็ น อย่างมาก เพราะเด็ก ๆ ทุกคนสามารถเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำและการ ช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นให้มีความปลอดภัยทางน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเยาวชนไทยในปัจจุบัน และเพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาทั ก ษะทางกี ฬ าให้ แ ก่ เ ยาวชนของจั ง หวั ด อุ บ ลฯ ทั้ ง ในเขตอำเภอเมื อ งและต่ า งอำเภอ รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 08 6265 0613 •

กพร.ส่งมอบกำลังแรงงานคุณภาพด้านยานยนต์

▲ เปิดตัว 3 ล้อ “ซูโมต้า” รถบรรทุกอเนกประสงค์

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เกียรติส่งมอบผู้เข้ารับการฝึกที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างยนต์ จำนวน 24 คน ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ให้แก่ บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้จำหน่ายรถยนต์โตโยต้า จำกัด จ.ภูเก็ต โดยมี นายชัยภัทร ณ ระนอง ผู้บริหาร บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้จำหน่ายรถยนต์โตโยต้า จำกัด และคณะให้การต้อนรับ ในโอกาสนี ้ นายนคร ได้เยี่ยมชมการทำงานของผู้รับการฝึกที่ ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท โดยมี นางพจนันท์ ทองวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา ฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ร่วมเข้าเยี่ยมชม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้จำหน่ายรถยนต์โตโยต้า จำกัด •

(หินแห่ = หินกรวด, แว่ = เยี่ยมยาม, ซู่ = ชู้/คนรัก, เล่น = มาหา มาเยี่ยมเยือน) ผญาอีสานมื่อนี้ จากสำนวนที่ว่า “แก้วบ่ขัด สามปีเป็นหินแห่” หมายถึง สิ่งของที่มีค่า เมื่อ ตกไปอยู่กับผู้รู้คุณค่าก็จะทำให้เกิดประโยชน์ แต่ถ้าตกไปอยู่กับผู้ที่ไม่รู้จักคุณค่า ไม่รู้จักรักษา ไม่รู้จักใช้งาน แม้จะมีคุณค่าสักเพียงใด ก็หาได้เกิดประโยชน์ไม่... “พี่น้องบ่มาแว่ สามปี เป็นอื่น” หมายถึง แม้จะเป็นคนเข้าใจกันหรือสนิทสนมกันสักเพียงใด หากขาดการติดต่อหรือ ไปมาหาสู่กันเป็นเวลานาน ความคุ้นเคยใกล้ชิดก็จะกลับกลายเป็นห่างเหินกันไปในที่สุด และ สำหรับสำนวนที่ว่า “ซู่บ่มาเล่น สามคืนเป็นผู้ใหม่” หมายถึง คนรักกันชอบกัน ปกติต้องคอย หมั่นไปเฝ้าไปหา ตามประสาคนรักกัน แต่ถ้าหากวันใดละเลยห่างเหิน ก็ให้เตรียมใจไว้เลยว่า ความสัมพันธ์นั้นย่อมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ยิ่งปล่อยไว้ให้เนินนาน อาจถึงขั้นตัดสัมพันธ์ หรือบางทีจากคนที่เคยรักก็กลับชัง เคยสรรเสริญเยินยอก็กลับนินทาให้ร้าย หรือนาน ๆ เข้าอาจ ถึงขั้นเกลียดขี้หน้ากันไปเลยก็ได้ นะจ๊ะ สิบอกไห่... •
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556

วั น ชั ย สุ ท ธิ ว รชั ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เป็ น ประธานในพิ ธี ม อบเสื้ อ สั ญ ลั ก ษณ์ ชมรมคนรั ก ในหลวงจั ง หวั ด อุบลราชธานี โดยมีเยาวชนและประชาชนเข้ารับ มอบ จำนวน 500 คน (25 พ.ค.56) ที่ โรงเรี ย นลื อ คำหาญ วาริ น ชำราบ อำเภอวาริ น ชำราบ จั ง หวั ด อุบลราชธานี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อ สั ญ ลั ก ษ ณ์ ช ม ร ม ค น รั ก ใ น ห ล ว ง จั ง ห วั ด อุบลราชธานี จัดโดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2554 คณะบุคคล กลุ่ ม หนึ่ ง ร่ ว มกั น ดำเนิ น กิ จ กรรมทำดี ถ วาย ในหลวงและสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้ชื่อ คณะบุ ค คลพอเพี ย ง โดยนำแนวคิ ด ปรั ช ญา เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของในหลวง ไปขยายสู่ ประชาชน เพื่อการอยู่ดี มีสุข พึ่งตนเองได้อย่าง ยั่งยืน และปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อมา ปี พ.ศ. 2555 ได้จดทะเบียนเป็น บริษัท บุคคลพอเพียง จำกัด ไม่หวังผลกำไร และสนับสนุนให้จังหวัดต่างๆ ก่อ ตั้งชมรมคนรักในหลวง เพื่อเป็นตัวแทนดำเนิน

นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ แถลงนโยบายต่อสภา

ผู้ว่าเมืองอุบลฯ มอบเสื้อสัญลักษณ์

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี คื อ สนั บ สนุ น ประชาชนให้ ด ำเนิ น ชี วิ ต ตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชน ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา กษั ต ริ ย ์ และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของภาครั ฐ องค์ ก รอื่ น ๆ ตามขี ด ความสามารถ โดยจะไม่ เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง จะไม่สร้างเงื่อนไข ใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ปั จ จุ บั น ชมรมคนรั ก ในหลวงจั ง หวั ด อุบลราชธานี มีสมาชิกประมาณ 2 พันคน ซึ่งการ กิจกรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ มอบเสื้อในครั้งนี้มีเยาวชน และประชาชนทั่วไป ปกป้องสถาบัน โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการ จำนวน 500 คน เข้ารับมอบ ส่วนสมาชิกที่เหลือ อนุมัติก่อตั้งชมรมคนรักในหลวง เป็นจังหวัดที่ 21 จะทำการมอบในโอกาสต่อไปจนครบ เพื่อนำเสื้อ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ที่ตั้งชมรม คือบ้าน ไปสวมใส่ ใ นการจั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ เลขที ่ 122 ถนนสถลมาร์ ค ตำบลธาตุ อำเภอ ในหลวง และกิ จ กรรมการทำความดี ต่ อ สั ง คม วาริ น ชำราบ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ใกล้ กั บ และประเทศชาติ • กรกช ภูมี / รายงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วัตถุประสงค์ของชมรม

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลาประมาณ 10.00 น. นางสาวนงนุช จิรันตกาล ประธาน สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีญัตติสำคัญ คือ ญัตติ การแถลงนโยบายของนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี โดยไม่มีการลงมติ (ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมทั้งแก้ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ) •

“สมปรารถนา” ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดบริการสาธารณะ

เมื่ อ วั น ที่ 7 พฤษภาคม 2556 นางสาวสมปรารถนา วิ ก รั ย เจิ ด เจริ ญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกับ กับนายอาทิตย์ คูณผล ปลัดเทศบาลนคร อุบลราชธานี ได้ร่วมการประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงาน จัดบริการสาธารณะ ร่วมกันขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (MOU) ในจังหวัด อุบลราชธานี จัดโดยองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์แสดงและ จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center) องค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ ง นี้ ก ารการประชุ ม ดั ง กล่ า วจั ด ขึ้ น เพื่อให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ ร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดบริการสาธารณะร่วมกัน ระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดบริการ สาธารณะร่วมกัน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยที่ถือปฏิบัติอยู่ ในปัจจุบัน ซึ่งในวันนี้ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 239 แห่ง มีมติร่วมกันว่าจะไป ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ทั้งประเทศรวม 7,853 แห่ง เรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อจัดสรรรายได้ ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 30 ภายในปีงบประมาณ 2557 •

ABC สัญจร อุบลราชธานี : สร้างความรู้ เปิดประตูสู่โอกาสใหม่

รองศาสตราจารย์ ธี ร ะพล บั น สิ ท ธิ์ รอง อธิการบดีฝ่ายบริหารชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิด งาน ประชุมวิชาการ “ABC สัญจรอุบลราชธานี : สร้างความรู้ เปิดประตูสู่ โอกาสใหม่” โดยมี ผู้บริหาร นักวิจัย และตัวแทนชุมชน เข้าร่วม จำนวนกว่า 300 คน โดยความร่วมมือระหว่าง

สำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.สี ล าภรณ์ บั ว สาย รองผู้ อ ำนวยการ สำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย เปิ ด เผยว่ า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้มีดำริในการ จัดกิจกรรม ABC สัญจรรายจังหวัดขึ้น เพื่อนำ เสนอรูปธรรมของแนวคิด เครื่องมือและกระบวนการในการพั ฒ นาโดยใช้ พื้ น ที่ เ ป็ น ตั ว ตั้ ง บนฐาน ความรู้และความร่วมมือ เพื่อเผยแพร่ ให้กับหน่วย งาน องค์กรประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานระดับ นโยบายที่เกี่ยวข้องเห็นแนวทางในการดำเนินงาน หลากหลายภายใต้บริบทพื้นที่ โดยเน้นการนำเสนอ รู ป ธรรมของงานวิ จั ย ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้สนับสนุน งานวิจัยเชิงพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยเด่นใน พื้นที่ ได้ แ ก่ การจั ด ทำบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น งานวิ จัย ยุวประวัติศาสตร์ การบริหารจัดการน้ำอย่างครบ

วงจร การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับชายแดน การ พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุมชนโดยกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม เป็ น ต้ น ซึ่ ง องค์ ค วามรู้ จ ากงานวิ จั ย ดั ง กล่ า ว สามารถเชื่ อ มโยงได้ กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องจั ง หวั ด อุบลราชธานีที่กำหนดว่า ชุมชนเข้มแข็ง เมือง น่าอยู่ เป็นประตูการค้า การท่องเที่ยว การเกษตร มีศักยภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับการจัดทำบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเชื่อมโยงการทำงานวิจัยของนักวิชาการ ในมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือ ข่าย ในการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และ กระบวนการพั ฒ นานั ก วิ จั ย เพื่ อ ตอบโจทย์ ก าร แก้ ปั ญ หาในพื้ น ที ่ การประชุ ม วิ ช าการ ABC สัญจร อุบลราชธานี : สร้างความรู ้ เปิดประตู สู่ โอกาสใหม่ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในการต่อยอด องค์ ค วามรู้ เ พื่ อ ใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี •

เมืองอุบลราชธานีในสมัยประชาธิปไตย โดย...สุธิดา ตันเลิศ

เมื อ งอุ บ ลราชธานี ใ นสมั ย ประชาธิ ป ไตย หมายถึง สมัยที่ผู้นำรุ่นใหม่เมืองอุบลราชธานี ได้ เริ่มการมีส่วนร่วมในขบวนการสร้างชาติแบบใหม่ ตามแนวคิดตะวันตก ด้วยบททดลองประชาธิปไตย ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ คนเมืองอุบลที่กลาย เป็ น ตำนานสมั ย นี้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ไท-ลาว ได้แก่ นายเลียง ไชยกาล, นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์, และนายเนย สุจิมา นักการเมืองฝีปาก กล้าเหล่านี้ มีความกล้าหาญในการวิพากษ์ วิจารณ์ ระบบการเมือง ดังปาฐกถาของนายเลียง ไชยกาล ความว่า “...ความเจริญของภูมิภาค “อิสาณ” ก็ เคลื่อนคลานต่อมาอย่างแช่มช้า เรียกว่ามณฑล อิสาณ เริ่มมีระเบียบปกครองเป็นกิจจะลักษณะใน ระวางรัชกาลที่ 5 มีข้าหลวงต่างพระองค์ปกครอง โดยทรงดำเนิน รัฐประศาสโนยายทางอัตโนมัติวิถี ตามลัทธิราชาธิปไตย ในที่นี้ ใคร่ขอกล่าวให้ทราบ เพียงเล็กน้อย เฉพาะเมืองอุบลฯ ขณะนั้นรัฐประศาสโนบายมีคติสำคัญอยู่เพียงแต่ เก็บเงินภาษี รายได้อื่น ๆ จากราษฎรเข้าท้องพระคลังมากที่สุด เท่าที่จะทำได้ ทั้งในเวลาอันเดียวกันใช้ วิธีกระทำ มิให้ราษฎรเกิดความตื่นเต้น ข้าพเจ้าเข้าใจว่า น่า จะเป็นเพราะข้าหลวงต่างพระองค์เข้าพระทัยผิด ในความหวังผลทางการเมืองบางประการ เฉพาะที่ เกี่ยวกับดินแดน “อุบล” และด้วยเหตุนี้อุบลในครั้ง นั้นจึงถูกปิดความเจริญอย่างแน่นหนา...ต่อมาอุบล ก็ยังเป็นอุบลฯ ของสยามรัฐอยู่ เริ่มจะก่อสร้าง ความเจริ ญ เมื่ อ ระวาง 25 ปี มานี้ คื อ นั บ แต่ ม ี สมุ ห เทศาภิ บ าล ไปปกครองแทนข้ า หลวงต่ า ง พระองค์... มี 13 อำเภอ มีตำบล 189 ตำบล มี เนื้อที่ประมาณ 21,240 กิโลเมตรตารางเหลี่ยม ...มีพลเมืองประมาณ 700,000 คน...ลักษณะที่ดิน ที่ทำให้เกิดพืชผลอยู่ ในขั้นดี แต่ถ้ากล่าวในลักษณะ พื้ น ที่ ซึ่ ง ทำให้ เ กิ ด โภคผลแล้ ว ขณะนี้ ต้ อ งถื อ ว่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ใ ช้ ไม่ ไ ด้ เว้ น แต่ รั ฐ บาลจะเข้ า มา เกี่ ย วข้ อ งในฐานะที่ จ ะปรั บ ปรุ ง เศรษฐกิ จ ...” (เลียง ไชยกาล 2539, 22-26) ข้ อ เสนอแนะของนายเลี ย งได้ ก ลายมาเป็ น แบบอย่างให้กับนักการเมืองหัวก้าวหน้าแห่งภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อน พ.ศ. 2500 อนึ่งสิ่งที่ลูก หลานอาญาสี่เมืองอุบล ได้ชี้แนะ คือ การวิพากษ์ วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา พร้อมการเรียกร้องให้

รั ฐ บาลได้ เ ข้ า มาช่ ว ยเหลื อ เมื อ งอุ บ ลราชธานี ด้ า น เศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อเพิ่มความอยู่ดีกินดี ให้ กั บ ประชาชน คำเรี ย กร้ อ งนี้ ได้ ก ลายมาเป็ น แบบ อย่างให้กับนักการเมืองทุกยุคสมัย ทั้งยังแสดงให้ เห็นนักการเมืองอุบลฯ ได้ชี้ประเด็นการเพิ่มรายได้ ของราษฎรเป็ น หนทางในการแก้ ไขปั ญ หาความ ยากจน ยิ่งไปกว่านั้น นายเนย สุจิมา ได้ต่อยอดแนวคิด นายเลียง ไชยกาลในประเด็นการทำมาหาเลี้ยงชีพ ของพลเมืองเอาไว้อย่างน่าสนใจดังนี ้ “...ส่วนมาก ประกอบการทำนา และนาที่ ท ำนั้ น ก็ เ ป็ น นาของ ตน ตนมิได้เช่าจากผู้อื่น ทั้งนี้ก็ ได้ โดยได้รับมรดก ตกทอด และโค่นสร้างถางป่าเอาเองตามกำลังแรง การค้าขายตกอยู่ ในมือชาวจีน...พาหนะที่ ใช้ลากเข็น ประจำท้ อ งถิ่ น โดยปกติ ใ ช้ โ คเกวี ย นเป็ น พาหนะ ถ้าเป็นฤดูแล้งก็ ใช้รถยนต์ สำหรับบรรทุกสินค้า และ คนโดยสารจากอุบลฯ ไปตามอำเภอต่าง ๆ ทางหลวง แผ่ น ดิ น ที่ ใ ช้ ก ารได้ เ รี ย บร้ อ ยเวลานี้ มี อ ยู่ ส ายหนึ่ ง คือสายอำเภอวารินทร์ชำราบ ผ่านอำเภอพิมูล ไป ช่ อ งเมฆต่ อ เขตต์ จั ง หวั ด ปากเซอิ น โดจี น ฝรั่ ง เศส..

อีกสายหนึ่งจากอุบลฯ ผ่านเขื่องใน อำเภอลุมพุก อำเภอยะโสธร ไปต่อกิ่งไผ่ ทางสายนี้เจ้าหน้าที่ของ รัฐบาลได้ทำการสำรวจ และกรุยแนวทางไว้แล้ว ซึ่ง อยู่ ในโครงการของรัฐบาลจะก่อสร้างในกาลต่อไป เมื่ อ ทางทั้ ง 2 สายนี้ ส ำเร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะเป็ น ประโยชน์แก่ประชาชนในการไปมาติดต่อและการ ค้าขายอย่างยิ่ง...แก่งสะพือเป็นแก่งสำคัญยิ่ง โดย อุบลฯ จะบริบูรณ์อยู่ ได้ด้วยแก่งสะพือ เพราะถ้าไม่มี แก่งสะพือแล้ว น้ำในลำมูลจะไหลไปสู่แม่น้ำโขงหมด ซึ่งจะกระทำให้แม่น้ำมูลและแม่น้ำสายอื่น ๆ ที่ ไหล ลงแม่น้ำมูลตื้นเขิน เป็นเหตุให้การคมนาคมทางเรือ ไปมาไม่สะดวก...” (เนย สุจิมา 2539, 177-180) สมั ย แตกหน่ อ ประชาธิ ป ไตยได้ ว างรากฐาน ให้ ชุ ม ชนเ มื อ งอุ บ ลราชธานี ได้ เ รี ย นรู้ ร ะบบ ประชาธิ ป ไตย ในการแสดงออกทางความคิ ด อย่างเสรี โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นให้ ได้รับความ เสี ย หาย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ผู้ น ำเหล่ า นี้ ได้ เ พาะ เชื้ อ แนวคิ ด แห่ ง ความล้ า หลั ง ให้ กั บ ชาวเมื อ ง อุบลราชธานี ที่ยึดติดกับระบบรัฐ และตัวบุคคลใน การเยี ย วยาปั ญ หาต่ า ง ๆ มั น ได้ ก ลายเป็ น ระบบ พึ่งพาที่มิอาจผุกร่อนออกจากจิตวิญญาณคนเมือง อุบลราชธานีบางกลุ่มลงไปได้เลย ประเด็นที่สำคัญจากการศึกษาและวิจัยชาวจีน เมื อ งอุ บ ลราชธานี ระหว่ า ง พ.ศ. 2411-2488 ได้ค้นพบว่า ในปี พ.ศ. 2473 นายโฮจิมินห์ ได้เริ่ม ทำการเคลื่ อ นไหว และสร้ า งฐานมวลชนในพื้ น ที ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. 2475 เมื่อคณะ ราษฎรขึ้นมามีอำนาจ แกนนำ เช่น นายปรีดี พนมยงค์ คือพันธมิตรของประธานโฮฯ กลุ่มชาติพันธุ์ เวียดนามเมืองอุบลราชธานี ได้เรี่ยไร่เงินบริจาคให้ แด่คณะกู้ชาติเวียดนามจากแผ่นดินแม่ สถานการณ์ นี้ชี้ ให้เห็น เมืองชายขอบแห่งนี ้ มิอาจหลีกหนีจาก การเมื อ งโลกไปได้ เ ลย ซึ่ ง นั บ วั น จะสุ ก งอมขึ้ น ไป เรื่อย ๆ ในสมรภูมิสงครามเย็นในอนาคต

ในทศวรรษที่ 1860 การสำรวจลำน้ำโขง ของคณะสำรวจกองราชนาวีฝรั่งเศสของนายดูดารท์ เดอ ลาเกร์ (Dudart de Lagree) กับนายฟรานซิส การ์นิเยร์ (Francis Garnier) ผู้เชื่อว่าลำน้ำโขงจะนำพาความมั่งคั่งให้ กับฝรั่งเศสในการเปิดตลาดการค้ากับจีน เจ็ดทศวรรษต่อมา นักการเมืองอุบลราชธานียังเชื่อว่าแม่น้ำโขงและ แม่น้ำในสาขาคือ เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเมืองอุบลราชธานี อันเป็นที่มาของโครงการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อ การเกษตร และการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่มา : gotoknow.com (22 มีนาคม 2556 ออนไลน์)

ระยะเวลา

2468-2477 2468 2470-2520 2470 2470 1 เมษายน 2473 2473 2473 2474 2474 2474 24 มิถุนายน 2475 2476 2476 2476 15 พฤศจิกายน 2476 29 มีนาคม 2477 12 พฤศจิกายน 2477

รัชสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภาคอีสาน ถูกยกเลิก มณฑล**อุบลราชธานี และมณฑลร้อยเอ็ด ยุบฐานะ เป็นจังหวัด ขี้นอยู่กับมณฑลนครราชสีมา ประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ทุ่งศรีเมือง ณ ศาลาจัตุรมุข การตั้งถิ่นฐานของชุมชนมุสลิมในอุบลราชธานี มี 2 กลุ่ม คือ หนึ่ง เชื้อสาย ปาทาน จากอินเดีย บังกลาเทศ และพม่า สอง เชื้อสายจีน หรือ คนไทยเรียกว่า จีนฮ่อ ครอบครัวนายซ่งฮะ นางธูปหอม มูลศิลป์ และกลุ่มคนงานจีนรับจ้างสร้าง ทางรถไฟ ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่ห้วยขะยุง รถไฟจากสถานีศรีสะเกษ ถึงสถานีอุบลฯ (วารินชำราบ) ครอบครัวนายบุญมี มหาชนะวงศ์ ได้เริ่มปักหลักอย่างถาวรที่เมืองอุบลราชธานี หลวงภิรมย์เป็นกลุ่มคนจีนกลุ่มที่ 2 ที่มาตั้งโรงสีบริเวณห้วยขะยุง พร้อมกับ นายเปี้ยน สุวรรณมาศ เป็นที่มาของโรงสีข้าวง้วนเชียงเส็ง บริษัท ไฟฟ้าอุบล จำกัด ได้เริ่มกิจการที่เมืองอุบลราชธานี มีรายได้เดือนละ 2,500 บาท รายจ่าย 1,500 บาท กำไรเดือนละ 1,000 บาท การสาธารณสุขเมืองอุบลฯ มีแพทย์ประกาศนียบัตร 2-3 คน เฉลี่ยแล้ว แพทย์ 1 คน ต่อ พลเมืองมากกว่า 2 แสนคน มี โรงเรียนมากกว่า 300 แห่ง อุบลสมัยรัฐชาติแบบใหม่ ในรัชกาลที่ 7 ด้วยสาเหตุที่ประเทศตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างร้ายแรง จึงโปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปกครองในส่วนภูมิภาคหลายประการ สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครอง การเก็บ ส่วยสาอากร ฯลฯ มานับตั้งแต่แรกตั้งเมือง พ.ศ. 2335 และเป็นที่ตั้งกองบัญชาการ มณฑลมาโดยตลอด ก็ถูกลดฐานะลงเป็นเพียง จังหวัดหนึ่งของมณฑลราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2468 และก็คงอยู่ในสภาพเช่นนี้มาตลอดมา จนกระทั่งมีการยุบเลิกมณฑล ทั้งหมดใน พ.ศ. 2476 อุบลราชธานี ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดจาก กระทรวง มหาดไทยมาปกครอง นายประศาสน์ มณีภาค ได้เข้าเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 1 เป็นการเลือกตั้งทางอ้อม ด้วยการเลือกผู้แทน ตำบลแล้วให้ผู้แทนตำบลเลือกผู้แทนราษฎรอีกต่อหนึ่ง นายเนย สุจิมา ปาฐกถาเรื่องการเป็นอยู่เมืองอุบลราชธานี นายเลียง ไชยกาล ปาฐกถาเรื่องสภาพของจังหวัดอุบลราชธานี

บรรณานุกรม

เหตุการณ์

• ที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ประศาสน์ มณีภาค ต.ช. วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2542 เวลา 16.30 น. 2542. อุบลราชธานี. เกษมชัย.บุษดา เชื้อแก้ว. 2552. • บทบาทชาวจีนในชุมชนบ้านห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ. 2470-2510. การศึกษาอิสระ หลักสูตรประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี • ปาฐกถาของผู้แทนราษฎร เรื่องสภาพจังหวัดต่าง ๆ.2539. พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ.สมาคม มิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น •


ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปั ญ หาขยะจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ มี ม ามากว่ า สิ บ ปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ก็หาแนวทางที่จะจัดการกับมันให้ ได้ แต่วิธีการต่าง ก็ล้มเหลวเพราะปัจจัยหลายอย่าง เช่น งบประมาณ การเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม ารขยะแบบก้ า วกระโดด การ จั ด การขยะในรู ป แบบต่ า ง ๆ ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง จั ง หวั ด สุรินทร์เป็นจังหวัดใหญ่มี 17 อำเภอ มีองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 172 แห่ง (ทม.1 แห่ง ทต.24 แห่ง อบต.147 แห่ง) มีประชากร 1,374,684 คน จังหวัดสุรินทร์ จัดว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ โด่งดัง ไปทั่วโลกและเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ จึงมีผู้คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเทียว ซึ่ง เป็นเรื่องดีทำให้การค้าการขายดี และมีความเจริญขึ้น อย่างรวดเร็ว และสิ่งหนึ่งที่ควบคู่มาด้วย คือ “ขยะ” ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนสร้างขึ้นมาทั้งทางตรงและ ทางอ้อม จังหวัดสุรินทร์ มีขยะประมาณวันละ 804 ตัน/วัน หรือเดือนละ 24,120 ตัน และเพิ่มขึ้นมาตลอด ซึ่ง กระจายทิ้งตามที่ต่าง ๆ ถ้าเอามารวมกันจังหวัดสุรินทร์ ก็สร้างภูเขาขยะเดือนละลูก งบประมาณที่สนับสนุน ในการกำจัดขยะและการบริหารจัดการในปัจจุบันไม่ สามารถจัดเก็บและกำจัดขยะได้อย่างสะอาดรวดเร็ว เรี ย บร้ อ ยและประหยั ด ได้ ทำให้ มี ปั ญ หาที่ เ กิ ด จาก ขยะมากมายหลายเรื่ อ ง การแก้ ปั ญ หาขยะควรการ วางแผนงานการบริหารจัดการและโครงสร้างที่ดีและ มีประสิทธิภาพเท่านั้น จึงจะทำให้การแก้ ไขปัญหาขยะ ประสบผลสำเร็จได้ วิธีการและแนวทางที่ดีและถูกต้อง ควรใช้วิธีการ ดังนี้ การแก้ ไขปัญหาขยะและการกำจัดขยะที่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ และประชาชน ในจังหวัดสุรินทร์ ใช้กันอยู่ ในขณะนี้ คือ 1) การทิ้งขยะ ทั่วไปโดยผิดวิธีประมาณ 5% ซึ่งพบมากที่สุดในแหล่ง ชุมชน ข้างถนน ข้างบ่อน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง ในพื้นที่ รกร้างว่างเปล่า บนภูเขา 2) การเผาแบบผิดวิธ ี 3% 3) การคัดแยกขยะไปแปรรูป (รีไซเคิล) ประมาณ 10% เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งก่อนนำส่วนที่ ใช้ ไม่ ได้ ไปฝังกลบ หรือทิ้งแบบทั่วไปเหมือนเดิม 4) การฝังกลบขยะมาก ถึง 82% และวิธีดังกล่าวนี้ ไม่สามารถใช้ ได้ ในปัจจุบัน เพราะสร้ า งปั ญ หาในด้ า นมลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและ ชุ ม ชน เพราะการฝั ง กลบขยะนั้ น เป็ น การสิ้ น เปลื อ ง พื้นที่มากต้องจัดหาที่ดินและมีต้นทุนสูงในการฝังกลบ ขยะมีเป็นจำนวนมากฝังกลบไม่ทันทำให้ขยะตกค้าง มีปัญหากลิ่นเหม็นของขยะ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ เชื้ อ โรค เป็ น แหล่ ง กำเนิ ด ของแมลงและสั ต ว์ ที่ เ ป็ น

บ่อฝังกลบขยะเดิมของจังหวัดสุรินทร์ ที่กลายเป็นภูเขาขยะกองมหึมา

5

“สุรินทร์” กับทางเลือก.!

การบริหารจัดการ “ขยะ” (ล้นเมือง)

โดย...บุญสวน โชคชาตรี ทีมงานข่าวสุรินทร์

คุณชยันต์พิสิฐ (ณพชัย) สมานสวน ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ พาหะนำโรค สร้างผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติและ แหล่งน้ำใต้ดิน เพราะน้ำเสียจากบ่อฝังกลบขยะจะไหล และซึมซับเข้าสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำใต้ดิน ไร่ นา ประชาชน ทำให้น้ำเน่าเสียบางแห่งเริ่มใช้การไม่ ได้ เป็ น ปั ญ หาด้ า นมลพิ ษ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและชุ ม ชน ทำให้เกิดปัญหาการต่อต้านและประท้วงให้ปิดบ่อฝัง กลบขยะ แล้วจะแก้ ไขปัญหาขยะอย่างไร ปัญหานี้องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โดยนายกิติภัทร์ รุ่งธนเกียรติ ที่พึ่งชนะเลือกตั้งเข้ามาเป็นนายกองค์การบริหารส่วน จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ซึ่ ง ได้ เ ล็ ง เห็ น ปั ญ หาขยะและศึ ก ษา แนวทางมาก่อนหน้านี ้ เมื่อได้รับเลือกตั้งจึงเดินหน้า เพื่อแก้ปัญหาขยะทันที เพราะถ้าไม่รีบแก้ปัญหาหรือ ปล่อยปัญหาขยะเหล่านี้ ไว้ เราจะทำอย่างไรกับภูเขาขยะ ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ 100 ปี ก็คงอยู่คู่กับจังหวัดสุรินทร์ 100 ปี แล้วไหนจะขยะใหม่อีกวันละกว่า 800 ตัน ซึ่งไม่ เป็นผลดีกับชาวบ้านประชาชนเลย และภูเขาขยะเหล่า นั้นเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และประชาชนอย่างต่อเนื่องแบบไม่รู้ตัว เรื่องที่ชัดเจนและสัมผัสได้ คือ กลิ่นเหม็นขยะ และกลิ่นเหม็นนี้แฝงไปดัวยแก๊ส เพราะบ่อฝังกลบขยะ จะผลิตแก๊สมีเทนออกมาตลอดเวลา ตอนแรก ๆ ชาวบ้าน

ที่ผ่านไปมาหรืออาศัยอยู่ โดยรอบอาจรู้สึกเหม็นรุนแรง แต่พอได้ดมทุกวัน ๆ จะชินกับมัน นี่คือภัยเงียบที่ผลต่อ ระบบทางเดินหายใจ โรคต่าง ๆ ตามมามากมาย อี ก เรื่ อ งที่ เ ป็ น ภั ย เงี ย บต่ อ ธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม และชุมชน คือ เรื่องน้ำเสียจากบ่อฝังกลบขยะ อันนี้น่า กลัวเพราะบ่อขยะมันตั้งอยู่แบบนี้หลบแดดหลบฝนไม่ ได้ เมื่อฝนตกลงมาบ่อขยะก็อุ้มน้ำเอาไว้แล้วค่อยซึมไป ในดิน มันจะเป็นแบบนี้ทุกวันทุกเดือนทุกปี น้ำเสียมัน จะขยายวงกว้างออกไปทุกขณะก็คงยากต่อการแก้ ไข การคัด เลือ กเทคโนโลยีกำจัดขยะที่ ไ ม่ก่อปัญหา ด้านมลพิษต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและชุมชน และ สร้ า งประโยชน์ สู ง สุ ด ให้ ป ระชาชนและประเทศชาติ ซึ่งมีมากมายหลายบริษัทที่เข้ามาเสนอ แต่ทางองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้เลือกบริษัท เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด เพราะมีข้อดีกว่าบริษัทอื่น หลายบริ ษั ท มาเสนอลงทุ น เอง แต่ ข อค่ า กำจั ด ขยะ ตันละตั้งแต่ 350-550 บาท แต่บริษัท เสริมทรัพย์ฯ มานำเสนอเทคโนโลยี ส ะอาดและใหม่ ล่ า สุ ด และยั ง เป็ น ผู้ ม าลงทุ น เองทั้ ง หมดและไม่ เ ก็ บ ค่ า กำจั ด ขยะ เผากำจัดให้ฟรีแล้วยังจ่ายค่าบริหารจัดการรวบรวม ขยะให้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ตั น ละ 30 บาท และที่ผ่านมา บริษัท เสริมทรัพย์ฯ ร่วมกับ อบจ.สุรินทร์ ออกประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ประชาชน รับรู้ ในโครงการและเรื่องเทคโนโลยีการเผาขยะแบบ ไร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ปั ญ หาขยะของจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ที่ ต้ อ งได้ รั บ การ แก้ ไขและมีประโยชน์กับประเทศชาติประชาชน ซึ่ง ตอนแรกได้รับการตอบรับดี เพราะประชาชนเข้าใจ และสนับสนุนแนวทางการแก้ ไขปัญหาดังกล่าว สาเหตุ ของการประท้ ว งโครงการครั้ ง แรก เพราะองค์ ก าร บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ไ ด้ เ ลื อ กพื้ น ที่ ส าธารณะ ประโยชน์ที่ตำบลคอโค ซึ่งมีอยู่กว่า 1,000 ไร่ ซึ่งทาง อบจ.สุรินทร์ ต้องการให้ บริษัท เสริมทรัพย์ฯ ใช้ ในการ ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน เพียง 60 ไร่ แต่ พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วมี ปั ญ หาชาวบ้ า นเนื่ อ งจาก ประชาชนตำบลตระแสงเข้าบุกรุกยึดที่ดินปลูกสร้าง บ้านเรือนอยู่ประมาณ 100 ไร่ จึงเกิดการเข้าใจผิด เพราะคิดว่า อบจ.สุรินทร์ จะมายึดที่ดินคืน จึงเกิดการ ประท้วงและต่อต้านโครงการ โดยมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม คอยสนั บ สนุ น อยู่ ข้ า งหลั ง และป้ อ นข้ อ มู ล โครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนแบบผิด บอกว่าจะมีกลิ่น เหม็นบ้าง จะมีน้ำเสียบ้าง เกิดมลพิษบ้าง ทั้ง ๆ ที่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนเกิดขึ้นมาเพื่อ แก้ ไขปัญหาเหล่านี้ ผสมกับเรื่องการเมืองท้องถิ่นดัวย เรื่องจึงบานปลาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จึงหาที่ ใหม่ โดยได้มองไปที ่ ค่ายวีรวัฒน์ โยธิน จัง หวัด ทหารบก สุรินทร์ เพราะเห็นว่าเป็นบ่อเก่าที่ทิ้งขยะเดิมในตอนที่ ประชาชนตำบลคอโคและตำบลตระแสงประท้วงให้ปิด บ่อฝังกลบขยะเดิมเมื่อไม่มีที่ทิ้งขยะ จึงขอใช้พื้นทีทหาร ทิ้งชั่วคราวและตอนนี้พื้นที่ดังกล่าวก็ยังไม่ ได้รับการ แก้ ไขเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุรินทร์ จึงคิดว่าน่าจะใช้พ้นที่ดังกล่าวมา พั ฒ นาสร้ า งโครงการดี ก ว่ า ปล่ อ ยให้ เ ป็ น ปั ญ หาด้ า น มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแบบนี้ ถ้าพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนามาเป็นโรงไฟฟ้า พลังงานขยะชุมชนจริง น่าจะเป็นเรื่องที่ดีจากสภาพที่ เน่ า เหม็ น ให้ ก ลั บ กลายมาเป็ น ที่ ส วยงานเหมื อ นเดิ ม และจะกลายเป็นแหล่งทองเที่ยวเรียนรู้ดูงานการแปลง ขยะเป็ น พลั ง งานไฟฟ้ า ซึ่ ง จะมี ผู้ ค นมาท่ อ งเที่ ย วดู โรงไฟฟ้าพลังงานขยะเป็นจำนวนมาก ส่งผลดี ในด้าน เศษกิจในจังหวัด อบจ.สุรินทร์ ร่วมกับบริษัท เสริมทรัพย์ ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด ได้ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เกี่ยวกับโครงการหลายแห่ง เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องเทคโนโลยีการการเผาขยะ ระบบการป้องกัน มลพิษจากการเผาต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนและจัดทำ ประชุมเพื่อตอบข้อชักถามปัญหาต่าง ๆ ที่หลายคนอาจ ไม่เข้าใจ เพราะเป็นของใหม่และจัดทำประชาคม แต่ ปัญหาไม่หมด เพราะมีบุคคลกลุ้มหนึ่งเป็นฝ่ายตรงข้าม กับ อบจ.สุรินทร์ ตามไปก่อกวนประท้วงทุกครั้ง และ ปัญหาที่ตามมาอีก คือ คนที่เห็นดี ในแนวทางดังกล่าว และต้ อ งการเห็ น การแก้ ไขปั ญ หาแบบจริ ง จั ง เริ่ ม ไม่ พอใจ เพราะมองว่าขยะถ้าไม่ ได้รับการแก้ ไข ปล่อยทิ้ง ไว้ก็มีปัญหาและประท้วงไม่มีที่สิ้นสุดแล้วจะทำยังไง กับขยะที่คนสุรินทร์สร้างขึ้นมาและเมื่อ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เขาจะแก้ปัญหาก็ประท้วง ทำให้ เ กิ ด ม็ อ บสนั บ สนุ น และประท้ ว งให้ อบจ.เร่ ง ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน เพื่อ แก้ ไขปัญหาขยะให้หมดไป

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนกรีนเทค ทางนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ มองว่าโครงการดังกล่าวเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จผู้ที่ ได้ รับผลประโยชน์สูงสุด คือ ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ เอง เพราะเราไม่มีที่ทิ้งขยะไปทิ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์เขาก็ ไม่ให้ทิ้ง จังหวัดนครราชสีมา เขาก็ ไม่ให้ ไปทิ้ง และการ ที่นำขยะไปจ้างเขาฝังกลบนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงทั้งจังหวัด ปีละประมาณ 100 ล้านบาท แต่ถ้าเราสร้างโรงไฟฟ้า พลังงานขยะที่เขากำจัดให้ฟรีเงินจำนวน 100 ล้านบาท ที่ เ สี ย ไปนำกลั บ มาสร้ า งประโยชน์ แ ละพั ฒ นาด้ า น อื่น ๆ ให้กับประชาชนชาวสุรินทร์ ได้มากมาย ประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับ เมื่อการดำเนินการแล้วเสร็จ 1) ปัญหาของขยะทั้งเรื่อง กลิ่ น เหม็ น น้ ำ เน่ า เสี ย แหล่ ง เพราะพั น ธุ์ เ ชื้ อ โรค จะหมดไป 2) ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ประหยัดงบประมาณในการจ่ายค่าฝังกลบขยะ (ตันละ 350-550 บาท) 3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (คู่สัญญากับบริษัท) กลับมีรายได้จากการรวบรวมขยะ ตันละ 30 บาท (บริษัทจ่ายให้) 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ตั้งโครงการ) มีรายได้จากภาษีการจำหน่าย กระแสไฟฟ้านำกลับมาพัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องรอเงิน จากภาครั ฐ เช่ น การกี ฬ า ด้ า นศาสนา การศึ ก ษา และด้านสาธารณูปโภค บริโภค ปีละกว่า 28 ล้านบาท 5) ชุ ม ชนโดยรอบโรงไฟฟ้ า ได้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น ตาม ระเบียบการไฟฟ้า เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนพัฒนาชุมชนปี ละประมาณ 1 ล้านบาท 6) เป็นการสร้างงานสร้างราย ได้ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่ อาศัยอยู่ โดยรอบโครงการฯจากที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเรียนรู้ดูงานแปลงขยะเป็นไฟฟ้า 7) บ่อฝังกลบขยะ หายไปได้พื้นที่สีเขียวและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับ คื น มาให้ กั บ ลู ก หลานเราตลอดไป 8) เป็ น การสร้ า ง พลังงานสะอาดทดแทนให้กับประเทศ ทำให้ประเทศ ชาติ ป ระหยั ด เงิ น ตราในการชื้ อ เชื้ อ เพลิ ง จากต่ า งประเทศเพื่อมาผลิตกระแสไฟฟ้าเช่น แก๊ส น้ำมัน ฯลฯ ถึงเวลาที่พี่น้องประชาชนชาวสุรินทร์ ต้องมาชั่ง น้ำหนักและร่วมกันคิดพิจารณาว่า ปัญหาขยะจะปล่อย ให้มันเป็นปัญหาแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ หรือควรได้รับการ แก้ ไขปัญหาให้หมดไปเสียที โอกาสที่เ ขามาลงทุ นให้ ฟรี ๆ ไม่ใช้หาได้ง่าย ๆ เพราะถ้าเรารอเงินจากภาครัฐ เป็ น พั น ล้ า นบาทเพื่ อ มาแก้ ไขปั ญ หาขยะนี้ ค งต้ อ ง ตอนชาติหน้าบ่าย ๆ สู้พวกเราหันมาสนับสนุนให้เขา สร้างไว ๆ และเมื่อเปิดดำเนินการแล้วสร้างมลพิษขึ้น มาพวกเราก็ ไปช่วยกันปิดไม่ดีกว่าหรือตอนนี้ที่พวกเรา เจอจากขยะคือมลพิษตัวจริงครับ ✪

สภาพพื้นที่บ่อขยะเดิมในค่ายวีรวัฒโยธิน ที่จะนำมาสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน

ข้อมูลเบื้องต้น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน ที่บริษัท เสริมทรัพย์ ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด นำเสนอ อาคารรับขยะ อาคารรับขยะถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่ในพื้นที่ 1 ไร่ (1,600 ตารางเมตร) เพื่อรองรับขยะ มูลฝอยได้ ในปริมาณ 5,000-6,000 ตัน หรือ 10 วัน (ในกรณีปิดซ่อมบำรุงจะได้ ไม่มีขยะตกค้างภายนอกโรงไฟฟ้า พลังงานขยะชุมชน) โดยรถขนส่งขยะนำมาเทลงที่อาคารเก็บขยะ โดยไม่ต้องคัดแยกขยะและภายในอาคารรับ ขยะมีระบบ (RDF) ลดความชื้นของขยะก่อนส่งเข้าไปเป็นเชื้อเพลิงและเพื่อเผากำจัดและผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป ระบบภายในอาคารรับขยะ ได้ออกแบบเพื่อ การป้ อ งกั น กลิ่ น เหม็ น ของขยะ ด้ ว ยระบบ (VacCum) เพื่อดูดซับกลิ่นของขยะเข้าไปเผาใน เตาเผาขยะ กลิ่นของขยะจึงกลายเป็นเชื้อเพลิง เสริมในการเผาขยะได้อย่างดี การป้องกันน้ำเสีย จากขยะ ได้ออกแบบอาคารรับขยะเป็นระบบกัน ซึม เพื่อป้องกันน้ำเสียหลุดลอดออกจากอาคารรับขยะออกไปสู่ภายนอกโรงงาน น้ำเสียที่มากับขยะจะถูกหมักจน เป็นแก๊สกลายเป็นเชื้อเพลิงเสริม ช่วยในการเผาจำกัดขยะและช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี หรือ นำไปบำบัดจนกลายเป็นน้ำดีนำกลับมาใช้ ในโรงงานใหม่ จึงมั่นใจได้ว่ากลิ่นและน้ำเสียจากขยะจะไม่หลุดรอด ออกสู่ภายนอกโรงงาน ซึ่งการออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนนั้นต้องไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนและชุมชนในทุก ๆ ด้าน โดยได้คำนึงถึงสภาวะของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นสำคัญ ด้วยระบบเทคโนโลยีการเผาขยะแบบ CFB TECHNOLOGY ซึ่ง เป็นระบบการเผาขยะในบอยเลอร์ ด้วยทรายร้อน แบบหมุนเวียน ทราย ร้อนจะดันขยะที่เผาไหม้ ไม่หมดขึ้นไปเผาใหม่หมุนเวียนหลายครั้งจนหมด ระบบ CFB TECHNOLOGY จึงสามารถเผาขยะได้ทุกชนิดถึงแม้นขยะ ที่มีความชื้นสูงกว่า 60% ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การเผาขยะดัวย ความร้อนกว่า 850-1,500 องศาเซลเซียส ทำให้การเผาไหม้ขยะมีค่า ไอเสียต่ำจึงไร้มลพิษ การเผาดัวยระบบ CFB TECHNOLOGY จึงได้ ความร้อนจากการเผาขยะมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอ ระบบการทำงานของโรงไฟฟ้ า พลั ง งานขยะชุ ม ชน ระบบ CFB TECHNOLOGY ด้วยระบบการเผาขยะผสมด้วยทรายร้อนด้วยความ ร้อนกว่า 850 องศาเซลเซียส ทำให้สามารถเผาขยะได้ทุกชนิดอย่าง สมบูรณ์แบบ เต็มประสิทธิภาพเพราะทรายร้อนจะเข้า ผสมและเผาขยะไปในตั ว และเป็ น การเผาขยะแบบ หมุนเวียนซ้ำหลายครั้ง จึงสามารถเผาทำลายแก๊สพิษ ต่าง ๆ ที่เกิดจากการเผาขยะทุกชนิด ด้วยระบบ CFB TECHNO-LOGY เป็นเผาขยะที่ดีที่สุด 1) น้ำเสียจากขยะจะถูกดูดไปเผากำจัดกลายเป็น เชื้อเพลิง เสริมในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือนำไปบำบัดกลับมาใช้ ใหม่ในระบบ 2) กลิ่นที่เกิดจากขยะจะถูกดูดนำ

ไปเผาทำลายแกลายเป็นเชื้อเพลิงเสริมช่วยในการ เผาขยะและผลิตกระแสไฟฟ้า 3) ขี้เถ้าที่เหลือจาก การเผาขยะ การเผาขยะทุกชนิดด้วยระบบ CFB TECHNOLOGY หรือ Moving grates จะไม่มีขี้เถ้า ลอยมีแต่ขี้เถ้าหนักซึ่งสามารถนำมาถมที่ดินได้ โดยไร้ มลพิษ หรือนำไปผสมปูนทำถนนหนทางหรือนำไปทำ อิฐบล็อกแจกจ่ายประชาชน หรือทำเป็นตัวหนอนปู ทางเดิ น ได้ ห รื อ นำไปทำสาธารณะประโยชน์ อ ย่ า ง อื่น ๆ ได้ 4) Multi Cyclones ในการดักกำจัดฝุ่นหนัก ไม่ให้หลุดออกสู่ภายนอก 5) Dry Absorption คอย ดักจับไอพิษจากการเผาขยะที่อาจเหลือลอดหลุดออก มา 6) Bag Filter คอยดักจับอนุภาคขนาดเล็กซึ่งมี ปริมาณน้อยกว่า 10 mg/m3 ก่อนปล่อย สู่ปล่อง ระบายอากาศ โดยมีระบบ 7) Continuous Emission Monitoring System (CEMS) เพื่อตรวจวัดคุณภาพ อากาศ ก่อนระบายออกผ่านปล่องไร้ควันจึงมั่นใจได้ ว่า อากาศไร้มลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ระบบการขนส่ ง เชื้อเพลิง (ขยะ) เข้าสู่ โรงไฟฟ้ า ขยะชุ ม ชน เพื่อเป็นการลดจำนวน รถขนส่ ง ขยะที่ จ ะวิ่ ง เข้ า สู่ โรงไฟฟ้ า เป็ น จำนวนมากและระยะ ทางที่ ไ กล ซึ่ ง อาจจะ ท ำ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ใ น บริ เ วณที่ ตั้ ง โครงการ เดื อ ดร้ อ น บริ ษั ท ได้ ออกแบบรถขนส่งขยะขนาดใหญ่ เพื่อไปรับขยะใน แต่ละอำเภอ อำเภอละ 1 คัน ทำให้มีรถขนส่งขยะ วิ่งเข้าสู่ โรงงานประมาณ 10-15 คัน และวิ่งในเวลา กลางคืน จึงไม่ทำให้ประชาชนเดือนร้อนและรถขน ขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในอำเภอ นั้น สามารถนำขยะมาเทลงในรถคอนเทนเนอร์ขนาด ใหญ่ที่จุดรับขยะ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เข้าร่วมโครงการประหยัดเวลาและงบประมาณการ ขนส่งขยะ •

ม็อบสนับสนุนประท้วงให้เร่งสร้าง

ม็อบประท้วงไม่ให้สร้าง

ผลงานการสร้างโรงไฟฟ้าด้วย ระบบ CFB เทคโนโลยีภายใต้ลิขสิทธิ์ ของ Foster Wheeler

โรงไฟฟ้ า ขยะชุ ม ชน เมื อ งฮิ โ รชิ ม่ า ขนาดกำจั ด 1,560 ตัน/วัน ประเทศญี่ปุ่น

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะขนาด 900 ตัน/วัน เมือง ซื่อเจียง ประเทศจีน

โรงไฟฟ้าขยะชุมชน Tukey ETI Energy Department Refinery เมืองบันดีมา ขนาด 3,120 ตัน/วัน ประเทศตุรกี

โรงไฟฟ้าขยะชุมชน เมืองปูซาน ขนาดกำจัดขยะ 1,200 ตัน/วัน ประเทศเกาหลีใต้

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะเมืองเหอเจียง ขนาดกำจัด 750 ตัน/วัน

โรงไฟฟ้ า ขยะชุ ม ชน Vietnam National Coal Industry Group เมืองบันดีมา ขนาด 1,200 ตัน/วัน ประเทศเวียดนาม (กำลังก่อสร้าง)
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 255

สำเร็จเกินคาด! “โอเคอีสาน-ม.อุบลฯ” หนังสือพิมพ์โอเคอีสาน จับมือ “ม.อุบลฯ” จัดสัมมนา “กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะ ชุมชนสะอาดปลอดภัย สร้างกำไรให้ท้องถิ่น” ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น นิสิต นักศึกษาและภาคเอกชน เข้าร่วมงานกว่า 300 คน “วันชัย สุทธิวรชัย” ผู้ว่าเมืองอุบลฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด งานสัมมนา พร้อมปาฐกถา “อุบลราชธานี เดินหน้าจังหวัดสีเขียว” นายวั น ชั ย สุ ท ธิ ว รชั ย ผู้ ว่ า ราชการ จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีเปิดงานสัมมนา “กลยุทธ์การบริหารจัดการ ขยะ ชุ ม ชนสะอาดปลอดภั ย สร้ า งกำไรให้ ท้องถิ่น” ที่ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารเทพรัตนสิ ริ ป ภา มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จั ง หวั ด อุบลราชธานี พร้อมปาฐกถาในหัวข้อ “อุบลราชธานีเดินหน้าสร้างจังหวัดสีเขียว” โดยการ สัมมนาครั้งนี้มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิสิต นักศึกษา และภาคเอกชน เข้าร่วมงานกว่า 300 คน หนั ง สื อ พิ ม พ์ โ อเคอี ส าน ได้ ริ เ ริ่ ม จั ด งาน สัมมนา เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะ ชุมชนสะอาด ปลอดภัย สร้างกำไรให้ท้องถิ่น” ขึ้นที่จังหวัออุบลฯ เป็นครั้งแรก โดยร่วมมือ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี และได้ เ ชิ ญ วิทยากรจากทั้งภาครัฐ ผู้นำองค์กรปกครอง ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ แ ทนภาคธุ ร กิ จ เอกชน นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาและประชาชน เข้ า ร่ ว มสั ม มนา ประมาณ 300 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจถึงเหตุปัจจัย และพิษภัย ของขยะ รวมถึงเพื่อนำเสนอระบบโครงสร้าง และแผนงานการบริ ห ารจั ด การขยะที่ มี ประสิทธิภาพ และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ใน การกำจั ด ขยะที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถ สร้างผลกำไรให้แก่ชุมชน

จัดสัมมนา “กลยุทธ์บริหารจัดการขยะฯ” ผู้ว่าฯ ปาฐกถา “เดินหน้าจังหวัดสีเขียว”

ชยันต์พิสิฐ สมานสวน

ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย

การสั ม มนา “กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารจั ด การ ขยะ ชุ ม ชนสะอาดปลอดภั ย สร้ า งกำไรให้ ท้องถิ่น” จัดขึ้นในวันที ่ 3 พฤษภาคม 2556 ภาคเช้ามีการอภิปรายหัวข้อ “กลยุทธ์บริหาร จั ด การขยะ ชุ ม ชนสะอาดปลอดภั ย สร้ า ง กำไรให้ ท้ อ งถิ่ น ” โดยวิ ท ยากรประกอบด้ ว ย นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที ่ 12 อุ บ ลราชธานี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยายเรื่อง “ขยะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวด-

นพพร พันธุ์เพ็ง

ดร.อินทิรา ซาฮีร์

ล้อมและสังคมอย่างไร” นายนิติพันธุ์ แสนสุข นั ก วิ ช าการสุ ข าภิ บ าล เทศบาลเมื อ งวาริ น - ชำราบ จ.อุบลราชธานี บรรยายเรื่อง “การ ดำเนิ น งานการกำจั ด ขยะแบบครบวงจร” นางพาขวั ญ วั น ชนก พาชนิ ด นั ก วิ ช าการ สุ ข าภิ บ าล กองสาธารณสุ ข เทศบาลนคร อุ บ ลฯ บรรยายเรื่ อ ง “โครงการขยะสร้ า ง รายได้ 1 ชุ ม ชน 1 โครงการ” นายสุ ร ทิ น

มวลชน อุบลราชธานี ส่วนภาคบ่ายมีการเสวนา ร่วมคิด ร่วมคุย “มองขยะมุมใหม่” ดำเนินรายการโดยผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และนวั ต กรรม มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี โดยมี ผู้ ร่ ว มเสวนา ประกอบด้ ว ย นายธานินทร์ ไชยานุกูล สาธารณสุขอำเภอ วาริ น ชำราบ นายชยั น ต์ พิ สิ ฐ สมานสวน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ

ธานินทร์ ไชยานุกูล

หมื่นอินทร์ ข้าราชการสาธารณสุขชำนาญการ สาธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี บรรยาย เรื่ อ ง “การจำกั ด ขยะเพื่ อ ป้ อ งกั น เชื้ อ โรค” นายชยันต์พิสิฐ สมานสวน ประธานกรรมการ บริหาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมทรัพย์ ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด บรรยายเรื่อง “นวัตกรรมการจั ด การขยะ” ดำเนิ น การอภิ ป ราย โดย อาจารย์ น พพร พั น ธุ์ เ พ็ ง นั ก สื่ อ สาร

บริษัท เสริมทรัพย์ ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด และ ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท กุศมัย กรุ๊ป และมีการจัดนิทรรศการ “Green Growth Economy” ภายใน บริเวณงาน สำหรั บ โครงการประกวดเรี ย งความ “ฉั น ทำขยะให้ เ ป็ น เงิ น ” ระดั บ ประถมศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 4-6 ซึ่ ง มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้


ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556

เด็ ก นั ก เรี ย นรั บ รู้ ถึ ง โทษและประโยชน์ ข อง ขยะ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ฝึกทักษะการเขียนเรียงความ ทักษะการอ่าน และการแสดงออกในที่ ชุ ม ชน ได้ มี ก าร ประกาศและมอบรางวั ล ในงานภาคเช้ า ของ การจัดสัมมนาในครั้งนี้ด้วย โดย นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรและ เงิ น รางวั ล ซึ่ ง รางวั ล ชนะเลิ ศ ได้ รั บ ใบ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ได้ แ ก่ ด.ช.วี ร ยุ ท ธ บุ ษ รารั ง ษี (ป.5) จาก โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2, รางวัลรองชนะเลิศ

อั น ดั บ 1 ได้ รั บ ใบประกาศนี ย บั ต ร พร้ อ ม เงินรางวัล 6,000 บาท ได้แก่ ด.ช.พุทธพล เที ย มพั น ธ์ (ป.5) จากโรงเรี ย นมู ล นิ ธิ วั ด ศรีอุบลรัตนาราม, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ รั บ ใบประกาศนี ย บั ต ร พร้ อ มเงิ น รางวั ล 4,000 บาท ได้แก่ ด.ช.ธนกฤต เมตตาริกานนท์ (ป.5) จากโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 และรางวัล ชมเชย 2 รางวัล ได้รับใบประกาศนียบัตร พร้ อ มเงิ น รางวั ล 1,000 บาท ได้ แ ก่ ด.ญ. อดิ ร างค์ ฐิ ต สาร (ป.6) จากโรงเรี ย นปทุ ม วิทยากร, ด.ช.โพธิพงษ์ นิติศักดิ์ (ป.4) จาก โรงเรียนอาเวมารีอา

นายธนกฤต วงษ์ พ รต บรรณาธิ ก าร อำนวยการหนังสือพิมพ์โอเคอีสาน เปิดเผยว่า หนั ง สื อ พิ ม พ์ โ อเคอี ส าน ได้ ริ เ ริ่ ม จั ด ให้ มี ก าร สัมมนาเรื่อง “กลยุทธการบริหารจัดการขยะ ชุมชนสะอาดปลอดภัย สร้างกำไรให้ท้องถิ่น” ขึ้ น ที่ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เ ป็ น ครั้ ง แรก โดย เชิญวิทยากรจากทั้งภาคราชการ ผู้นำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ธุรกิจเอกชน ร่วมสัมมนา และได้ เ ชิ ญ ตั ว แทนจากองค์ ก รปกครองส่ ว น ท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี นิสิตนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจถึงเหตุปัจจัยและพิษภัยของขยะ รวมถึ ง เพื่ อ เป็ น การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ห รื อ นวั ต กรรมในการกำจั ด ขยะที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถสร้างผลกำไรให้แก่ชุมชน “หนังสือพิมพ์ โอเคอีสาน มีแผนที่จะจัด สั ม มนาครั้ ง ต่ อ ไป ในหั ว ข้ อ “วิ ก ฤติ . ..ขยะ ล้ น เมื อ ง” ที่ ห้ อ งศรี จั น ทร์ บ อลรู ม โรงแรม เจริ ญ ธานี ข อนแก่ น จั ง หวั ด ขอนแก่ น ใน เบื้องต้นกำหนดเป็นวันที่ 23 สิงหาคม 2556 โดยผู้ แ ทนหน่ ว ยงานภาครั ฐ ผู้ น ำองค์ ก ร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนนิสิต นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมสัมมนา ประมาณ 300 คน” บรรณาธิ ก ารอำนวยการหนั ง สื อ พิ ม พ์ โอเคอี ส าน กล่ า วเพิ่ ม เติ ม อี ก ว่ า ในการจั ด สัมมนาเพื่อสิ่งแวดล้อม “กลยุทธการบริหาร จั ด การขยะ ชุ ม ชนสะอาดปลอดภั ย สร้ า ง กำไรให้ท้องถิ่น” ที่ มหวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประสบความสำเร็จด้วยดีนั้น ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้ ทั้งหน่วยงานจาก ภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา ตลอดจนผู้ ส นั บ สนุ น การจั ด งานสั ม มนาซึ่ ง ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, บริษัท เสริมทรัพย์ ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด, บริษัท กุศมัย มอเตอร์ จำกัด, โรงเรียนยุวทูต ศึกษา 2, ธนาคารกสิกรไทย, ห้างตั้งซุ่นเส่ง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู ซัคเซส คอมพิวเตอร์ และ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล อนึ่ง หนังสือพิมพ์โอเคอีสาน เป็นสื่อสาร มวลชน ที่ ริ เ ริ่ ม และพั ฒ นาองค์ ก รจากกลุ่ ม นั ก ข่ า วมื อ อาชี พ เพื่ อ บริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสา รโดยการแจกฟรี ไม่ จ ำหน่ า ยและดำเนิ น กิจการสำเร็จมาด้วยดี ในฐานะเป็นสื่อมวลชน เห็นความสำคัญของจังหวัด ที่มุ่งมั่นพัฒนาให้ เกิ ด ความผาสุ ก แก่ ป ระชาชนและตระหนั ก ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ตามมาจากการพัฒนา ซึ่ง กระทบต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของ ประชาชน โดยเฉพาะเรื่ อ งการจั ด การขยะ ซึ่ ง นั บ วั น จะยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น ซึ่ ง ต้ อ ง อาศัยความร่วมมือจากประชาชน ชุมชนและ ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความ สามารถในการเลื อ กใช้ น วั ต กรรมที่ ทั น สมั ย ทั้งยังต่อยอดสร้างโอกาสการสร้างรายได้และ สร้างงานแก่ประชาชนในท้องถิ่นด้วย ✪
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556

แม็คโคร เฟ้นหาสุดยอดเชฟมือ 1 ทั่วไทย

เชิญร่วมประชันพรสวรรค์ปรุงอาหาร

บนเวที “แม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2013” “แม็ ค โคร” เฟ้ น หาสุ ด ยอดเชฟ มือหนึ่งทั่วประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน ประชันพรสวรรค์การปรุงอาหารบนเวที “แม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2013” ชิง เงินรางวัลมูลค่ารวม 1 ล้านบาท พร้อม โอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าชิง แชมป์ ใ นงาน “Food&Hotel Asia 2014 (FHA 2014)” ที่ประเทศสิงคโปร์ แม็คโคร ศูนย์ค้าส่งสินค้าอุปโภค และบริ โ ภคครบวงจรเชิ ญ ชวนเชฟ ฝี มื อ ดี ผู้ มี ฝั น และพรสรรค์ อั น เป็ น เลิ ศ จากกลุ่มธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร ร้าน อาหาร และบริการจัดเลี้ยงทั่วประเทศ ทั้ ง จากภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาค อีสาน ร่วมประชันฝีมือการปรุงอาหาร ออกแบบรสชาติ และความคิดสร้างสรรค์บนเวทีการแข่งขันทำอาหารครั้ง ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ “แม็คโครโฮเรก้า ชาเลนจ์ 2013” ซึ่ ง แม็ ค โครจั ด ขึ้ น อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อค้นหาสุดยอด เชฟมื อ หนึ่ ง ชิ ง ถ้ ว ยประทานพระเจ้ า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระ- วรราชาทิ นั ด ดามาตุ และเงิ น รางวั ล มากมายรวมมู ลค่ า สู งถึง 1 ล้านบาท การแข่งขันรอบแรกในระดับภูมิภาคจะ มีขึ้นในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2556 นี้ ที่แม็คโครทั้ง 6 สาขาในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และ ผู้ชนะเลิศเป็นสุดยอดเชฟ “แม็คโคร- โฮเรก้ า ชาเลนจ์ 2013” ในระดั บ ประเทศ ซึ่ ง จะชิ ง แชมป์ กั น ณ งาน “มหกรรมครบเครื่ อ งเรื่ อ งอาหารและ อุปกรณ์ ครั้งที่ 8 หรือ แม็คโครโฮเรก้า 2013” ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ปลาย

อี ส าน หรื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนือ แผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ ไปด้วย มรดกทางธรรมชาติ มรดกทางวั ฒ นธรรมและมรดกภูมิปัญญาไทย เรียกได้ ว่ า อี ส านเป็ น “แผ่ น ดิ น ทอง” ของ ประเทศไทยที่ ส ำคั ญ อี ก ภู มิ ภ าค อุ ด ม สมบูรณ์ด้วยสรรพสิ่งนานับประการ เมื่อไม่นานมานี ้ บี โอไอ ได้จัดงาน สัมมนา “ยุทธ์ศาสตร์การส่งเสริมการ ลงทุนใหม่ : เพื่ออุตสาหกรรมไทยเติบโต อย่างยั่งยืน” โดยนายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นประธานเปิดงาน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น หรือ บี โอไอ ที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ แสดงให้เห็นว่าภาคอีสานเป็นจุดยุทธศาสตร์ ที่ ส ำคั ญ ของประเทศไทย โดย เป็นทั้งศูนย์กลางเชื่อมโยงเศรษฐกิจของ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นฐานการ ผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ที่ ส ำคั ญ รวมทั้ ง เป็ นฐานการผลิตอุต- สาหกรรมแปรรู ป สิ น ค้ า เกษตรและ อุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ ดั ง นั้ น การจั ด ทำร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ส่งเสริมการลงทุนใหม่ จำเป็นจะต้องรับ ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก นั ก ลงทุ น ทั้ ง ไทยและต่ า งชาติ ที่ มี ฐ าน การผลิตอยู่ ในภาคอีสาน เพื่อให้บี โอไอ และกระทรวงอุ ต สาหกรรม ได้ จั ด ทำ แนวทางในการส่งเสริมการลงทุนที่ช่วย ต่ อ ยอดการพั ฒ นาศั ก ยภาพอุ ต สาหกรรม รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การ พัฒนาและเพิ่มมูลค่าจากทรัพยากรด้าน การเกษตร ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ที่สุดของประเทศ เมื่อใกล้ก้าวเข้าสู่ปี พ.ศ. 2558 ปี แห่ ง เศรษฐกิ จ ประชาคมอาเซี ย น ทุ ก ประเทศในเขตภู มิ ภ าคประชาคม

ปี นี้ เพี ย งหนึ่ ง เดี ย วเท่ า นั้ น จะได้ เ ป็ น ตัวแทนอันทรงเกียรติของประเทศไทยเข้า ร่วมแข่งขันการทำอาหารเวที ใหญ่ระดับ เอเชียที่งาน “Food&Hotel Asia 2014 (FHA)”ณ ประเทศสิงคโปร์ “แม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2013” แบ่ ง การแข่ ง ขั น ออกเป็ น 3 ประเภท อาหาร ซึ่งสะท้อนความหลากหลายของ อาหารจากชนชาติต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อ เอกลักษณ์เฉพาะของอาหารในประเทศ ไทย ได้แก่ การแข่งขันการทำอาหารไทย การแข่งขันการทำอาหารนานาชาติ และ

พิเศษสุดสำหรับปีนี้ คือ การแข่งขันการ ทำอาหารชาติอาเซียน ซึ่งแม็คโครผู้จัด งานเล็ ง เห็ น ถึ ง ความสำคั ญ ในการสร้ า ง แรงกระตุ้ น และการเตรี ย มความพร้ อ ม ให้ผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน จากกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และบริการจัดเลี้ยง ทั่วประเทศไทย ได้ถ่ายทอดความรู้ และ การปรับใช้ ไอเดียใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ อาหารชนชาติอาเซียนต่างๆ เพื่อเปิดรับ การเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น หรือ ASEAN Economic Community

“อีสาน......แผ่นดินทอง”

อาเซียนต่างเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างจุดแข็งและโอกาสในการก้าวเข้าสู ่ AEC ประเทศไทยเคยวางตำแหน่งที่สำคัญต่อตลาดโลกว่าประเทศไทยจะเป็นครัวของโลก และเอเชีย ความอุดมสมบูรณ์ทางพืชผลทางสินค้าเกษตรกรรมของภาคอีสาน เปรียบ เสมือนเครื่องมือช่วยให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่ Positioning หรือตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ ได้อย่างแน่นอน ที่สำคัญภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเชื่อมโยง ด้านการค้าและการลงทุ นกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น เพราะมี ถึ ง 10 จั ง หวั ด ที่ มี พื้ นที่ ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ภาคอีสานจึงเปรียบเสมือนประตูการค้าการลงทุนสู่ อินโดจีน และรัฐบาลก็มีแผนดำเนินโครงการที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทาง เศรษฐกิจของภาคอีสาน เช่น รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา และมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช ฯลฯ นอกจากนี้ภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ใหม่ ทางบี โอไอมีแนวทาง ที่จะปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ ให้ส่งเสริมเกือบทุกกิจการมาเป็นส่งเสริมแบบมีเป้าหมาย อย่างชัดเจน เน้น 10 อุตสาหกรรม สำคัญ ได้แก่ 1.กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและ โลจิสติกส์ 2.กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐาน 3.กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ 4.กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและบริการด้านสิ่งแวดล้อม 5.กลุ่ม ธุรกิจบริการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 6.กลุ่มเทคโนโลยีพื้นฐาน 7.อุตสาหกรรม อาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร 8.อุตสาหกรรมHospitality & Wellness 9.อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ 10. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ ไฟฟ้า อย่างไรก็ตามการเตรียมความพร้อมเข้าสู่AECของภาคอีสานและประชาชนพี่น้อง ชาวอีสาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นแผ่นดินทองอุดมสมบูรณ์วัตถุดิบทางเกษตรกรรม ย่อมมอง เห็นข้อได้เปรียบมากกว่าภูมิภาคอื่น ๆ นำเสนอจุดแข็งและแก้ ไขปรับปรุงข้อเสียเปรียบ ต่าง ๆ ทางด้านการค้าและการลงทุน เพื่อหาโอกาสที่ดีและความเหมาะสมในการก้าว เข้าสู่ประชาคมอาเซียน •

(AEC) ที่กำลังจะมาถึงในปี พ.ศ. 2558 นี้ ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารและการบริการจะ เชื่ อ มโยงถึ ง กั น ในกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก นอกจากนี ้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ คอนเซ็ ป ต์ “ต่อยอดธุรกิจ รับพันธมิตรอาเซียน” ของ การจั ด งาน “มหกรรมครบเครื่ อ งเรื่ อ ง อาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 8 หรือ แม็คโคร โฮเรก้า 2013” ในปีนี้ด้วย การแข่ ง ขั น ทุ ก ประเภทจะตั ด สิ น โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในวงการ อาหาร ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ผู้ ช นะการแข่ ง ขั น ในระดั บ ภู มิ ภ าค ทั้ง 3 ประเภทการแข่งขันจากแต่ละภาค จะได้ประชันความสามารถในรอบชิงชนะ เลิ ศ ที่ ง าน “มหกรรมครบเครื่ อ งเรื่ อ ง อาหารและอุ ป กรณ์ ครั้ ง ที่ 8” หรื อ “MakroHoReCa Challenge 2013” ซึ่ง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2556 รวม 4 วัน ณ ศูนย์ แสดงสิ น ค้ า และการประชุ ม อิ ม แพ็ ค เมืองทองธานี อาคาร 2-3 นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกั ด (มหาชน) กล่ า วว่ า ในปี นี้ ก าร แข่งขันทำอาหารแม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ เดินทางมาถึงปีที่ 8 ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วย พลังความท้าทายที่จะสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้บรรดาเชฟที่มี พรสวรรค์ เ ป็ น เลิ ศ ทั้ ง หลายได้ แ ข่ ง ขั น แสดงความเป็ น ที่ ห นึ่ ง เพราะนี่ คื อ เวที แสดงความสามารถด้านอาหารที่ยิ่งใหญ่ แห่ ง หนึ่ ง ของประเทศไทย ซึ่ ง รวบรวม ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น มื อ อาชี พ จากภาคอุ ต สาหกรรมอาหารของประเทศ ครอบคลุมทั้ง ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร และ

บริการจัดเลี้ยง ไว้เกือบทั้งระบบ “การแข่ ง ขั น ในปี นี้ จ ะชิ ง เงิ น รางวั ล มูลค่ารวมสูงถึง 1 ล้านบาท ทีมผู้ชนะ เลิ ศ ระดั บ ประเทศจากทั้ ง 3 ประเภท การประกวดจะได้ รั บ เงิ น รางวั ล ท่ า นละ 100,000 บาท และทีมผู้ชนะเพียงหนึ่ง เดียวที่ ได้คะแนนรวมสูงที่สุดจากผู้ชนะ ทั้ง 3 ประเภทการแข่งขันในระดับประเทศ จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม การแข่งขันการทำอาหารระดับเอเชีย ใน งาน “Food&Hotel Asia 2014 (FHA 2014)” ที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไป” นาง สุชาดา อิทธิจารุกุล กล่าว สำหรับรองชนะเลิศอันดับที ่ 1 ของ แต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ของแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัลทีม ละ 20,000 บาท ส่วน 3 รางวัลที่เหลือ ของแต่ละประเภทการแข่งขันจะได้รับเงิน รางวัลทีมละ 5,000 บาท นอกจากนี้ ผู้ที่ สามารถผ่านเข้ารอบการแข่งขันในระดับ ภูมิภาคทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร

จากการแข่งขันอีกด้วย ก า ร แ ข่ ง ขั น ร อ บ แ ร ก ใ น ร ะ ดั บ ภูมิภาค จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ถึ ง 31 สิ ง หาคม 2556 ดั ง นี้ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ภาคอีสาน ที่ แม็คโคร อุดรธานี วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ภาคใต้ ที่แม็คโคร สุราษฎร์ธานี วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ภาคตะวันออก ที่แ ม็คโคร พัทยา วันที่ 17 สิงหาคม 2556 ภาคเหนือ ที่แม็คโคร เชียงใหม่ หางดง วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ภาค ตะวันตก ที่แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส หัวหิน และวันที่ 31 สิงหาคม 2556 กรุงเทพมหานครและปริ ม ณฑล ที่ แ ม็ ค โคร ลาดพร้าว ติดต่อขอรับใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ได้ที่แ ม็คโครทั้ง 60 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2556 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ บริ ก ารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ แ ม็ ค โคร โทร. 0 2335 5300 เวลา 06.00-23.00 น. www.siammakro.co.th. •

กรมสรรพากรสนับสนุนผู้ประกอบการไทย

เตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

กรมสรรพากรเพิ่ ม ขี ด ความสามารถใน การแข่ ง ขั น เพื่ อ เข้ า สู่ ก ารเป็ น ตลาดและฐาน การผลิต ภายใต้การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงานมีฝีมือ การลงทุน และเงินทุนที่เสรี เปิดโอกาสการเจาะเข้าตลาดอาเซียน มุ่งหวัง เสริมสร้างความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการ สนับสนุนการขยายการลงทุนและขยายเครือข่าย ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ โดยผู้ประกอบ การต้องเริ่มจากการศึกษาทำความเข้าใจกับ รู ป แบบการลงทุ น การจั ด วางตำแหน่ ง และ ขนาดขององค์กร ในครั้งนี้จะแนะนำเกี่ยวกับ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (Small and Medium Enterprises = SMEs) เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี จ ำนวนมากในประเทศไทย ผู้ประกอบการส่วนมากประกอบการในรูปของ บุ ค คลธรรมดา คณะบุ ค คลหรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น สามัญที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท จำกัด หรือกิจการ่วมค้า ซึ่งจะประกอบธุรกิจ ขายสิ น ค้ า ผลิ ต สิ น ค้ า หรื อ ให้ บ ริ ก าร ทุ ก ธุ ร กิ จ ต้ อ งรั บ รู้ สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ท างภาษี อ ากร ตามประมวลรัษฎากร สำหรับกรมสรรพากร ได้ อ าศั ย อำนาจตามประมวลรั ษ ฎากรออก กฎหมายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจ SMEs เช่น ลดอัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ การ หั ก ค่ า สึ ก หรอและค่ า เสื่ อ มราคาในอั ต ราเร่ ง เป็นต้น กำหนดลักษณะธุรกิจตามพระราชบัญญัติ ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม พ.ศ. 2543 และกำหนดลั ก ษณะธุ ร กิ จ ตาม ประมวลรัษฎากร โดยสรุปได้ดังนี้ 1.กำหนดลักษณะธุรกิจ S MEs ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ตามกฎกระทรวง

อุตสาหกรรม กำหนดจำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ได้ กำหนดลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ ลักษณะวิสาหกิจ จำนวนการจ้างงาน จำนวนสินทรัพย์ถาวร (คน) (ล้านบาท) ขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดย่อม ขนาดกลาง กิจการผลิตสินค้า ไม่เกิน 50 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 25 26-50 ไม่เกิน 50 51-100 กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15 16-30 ไม่เกิน 30 31-60 กิจการให้บริการ ไม่เกิน 50 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 ในกรณีที่จำนวนการจ้างงานของกิจการใดเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม แต่มูลค่าสินทรัพย์ ถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางหรือมีจำนวนการจ้างงานเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาด กลาง แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ถือจำนวนการจ้างงานหรือมูลค่า สินทรัพย์ถาวรที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์การพิจารณา 2.กำหนดลักษณะธุรกิจที่กรมสรรพากรอาศัยอำนาจตามประมวลรัษฎากรออกกฎหมายเพื่อ สนับสนุนส่งเสริมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ประมวลรัษฎากรได้กำหนดลักษณะของธุรกิจที่จะได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยธุรกิจต้องมีลักษณะ ดังนี้

ลำดับที่ 1 2 3 4 5

ลักษณะ เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้าย ของ รอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้า และให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อรอบระยะเวลาบัญชี เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 200 ล้านบาท และจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่นำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็น VC (Venture Capital) ที่ถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มี สินทรัพย์ถาวร ไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท และจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน เป็นกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ ในบังคับภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีรายรับไม่ เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีหรือต่อรอบระยะเวลาบัญชี ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะกำหนดหลักเกณฑ์ธุรกิจ SMEs ลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน การให้สิทธิประโยชน์นั้นๆ เช่น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวัน สุดท้ายของ รอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อรอบระยะเวลาบัญชี จะได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ กำไรสุทธิ 150,000 บาทแรก หรือบริษัทที่มีแรงงานไม่เกิน 200 คน จะได้รับสิทธิประโยชน์ทาง ภาษีหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคา ในอัตราเร่ง เป็นต้น ดั ง นั้ น บริ ษั ท ใดที่ เ ข้ า หลั ก เกณฑ์ ธุ ร กิ จ SMEs หลายลั ก ษณะก็ จ ะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ม าก ขึ้นตามลักษณะนั้น ๆ รูปแบบธุรกิจ SMEs การประกอบธุรกิจต่าง ๆ อาจจะกระทำตั้งแต่คน เดียวขึ้นไป หากมีหุ้นส่วนร่วมกันหลายคนก็มักจัดตั้งใน รู ป ของนิ ติ บุ ค คลรู ป แบบธุ ร กิ จ มี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น ปรากฏดังตารางสรุป อ่านต่อหน้า 10


ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556ไหว้พระ 9 วัด เสริมอำนาจบารมีที่ “อำนาจเจริญ”

เพศบรรพชิต ท่านได้อุทิศชีวิตไปในการศึกษาและ ปฏิ บั ต ธรรมอย่ า งมุ่ ง มั่ น เดิ น ธุ ด งค์ จ ำพรรษาตาม ป่ า เขา เผชิ ญ กั บ อุ ป สรรคมากมายอย่ า งไม่ ส ะทก ความเชื่อและศรัทธา พระมงคลมิ่งเมือง เป็น สะท้ า น จนภู มิ ธ รรมเต็ ม จิ ต ใจหมดความสงสั ย ใน จั ง หวั ด อำนาจเจริ ญ เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ทุ น ทาง วัฒนธรรมมากมายหลากหลาย ทั้งที่เป็นมรดกทาง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ ์ ซึ่งบรรจุพระสารีริกธาตุ ที่ ได้ ธรรมอย่างสิ้นเชิง ชาวบ้านในเขตอำเภอหัวตะพาน ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม เช่น แหล่งโบราณคดี รับมาจากประเทศอินเดียไว้ที่องค์พระ และล่ำลือกัน จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันก่อสร้างวิหารและ บ้ า นเมื อ งงิ้ ว แหล่ ง โบราณคดี ต ำบลเปื อ ย แหล่ ง ว่ า ใครที่ ไ ด้ ม ากราบไหว้ ข อพรพระมิ่ ง มงคลเมื อ ง รูปเหมือนของหลวงปู่ เพื่อเป็นอุเทสิกเจดีย์ แห่ง โบราณคดีบ้านโพนเมือง แหล่งโบราณคดีบ้านดง ซึ่งถือเสมือนการได้ ไปกราบไหว้พระสารีริกธาตุที่ ความดีงามให้ชนรุ่นหลังได้กราบไหว้และศึกษาถึง เฒ่าเก่า มรดกทางศิลปะที่สำคัญ เช่น พระเหลาเทพ ประเทศอินเดีย เป็นการเสริมมงคลแก่ชีวิต มีความ วัตรปฏิบัติที่งดงาม นิ มิ ต พระเจ้ า ใหญ่ ลื อ ชั ย พระเจ้ า ใหญ่ ศ รี เ จริ ญ เจริญก้าวหน้า มีอำนาจวาสนา และประสบความ ความเชื่อและความศรัทธา เชื่อกันว่าใครที่ ได้ พระเจ้าใหญ่ศรี โพธิ์ชัย โบราณสถาน เช่น สิมเก่า สำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นหลักชัยในบ้านเมือง มากราบไหว้รูปเหมือนหลวงปู่ขาว อนาลโย จะทำให้ 2.พระสังกัจจายน์ พระสังกัจจายน์ ประดิษฐาน สิ้นทุกข์ สิ้นภัย จิตใจผ่องใส สติปัญญาเฉียบแหลม หรือโบสถ์เก่าวัดราสิยาราม วัดศรี โพธิ์ชัย วัดพันธุเวสน์ ศาลาไม้วัดโพธาราม รวมไปถึงโบราณวัตถุ อยู่ภายในวิหาร วัดสำราญนิเวศ อำเภอเมือง จังหวัด 5.พระเจ้าใหญ่ลือชัย พระเจ้าใหญ่ลือชัย หรือ อำนาจเจริญ หน้าตักกว้าง 6 เมตร สูง 10 เมตร พระฤทธิ์ลือชัย ประดิษฐานอยู่ ในอุโบสถ วัดอำนาจ ศิลปวัตถุที่มีคุณค่าตามวัดต่าง ๆ นอกจากนี ้ ยังมีมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่เป็น โครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ผิ ว นอกฉาบปู น อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ก่อด้วยอิฐ ถือปูน ลงรัก นามธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี สร้างเมื่อปี 2518 ปิดทอง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะ สมควรได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู พระสังกัจจายน์เป็นปางพระโพธิสัตว์ของ พระศรี- แบบศิลปะล้านช้าง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2398- สืบทอดและเผยแพร่ เช่น ศิลปะการแสดงหมอลำ อริยเมตตรัย ลงมาจุติ ประกาศพระสัจจะธรรมใน 2404 ด้วยบริเวณวัดอำนาจ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน ซึ่งมีทั้งประเภทลำกลอน ลำเรื่องต่อกลอน ลำผู้ ไท พระพุ ท ธศาสนาต่ อ จากพระศากยมุ น ี หรื อ พระ- พระเจ้าใหญ่ลือชัยนั้น มีลักษณะเป็นชุมชนเก่าแก่ ลำยาว การแสดงกลองยาว การแสดงรำเซิ้งต่าง ๆ พุ ท ธเจ้ า องค์ ปั จ จุ บั น เป็ น ผู้ ที่ มี ส ติ ปั ญ ญาเฉลี ย ว และเป็นที่ตั้งเมืองอำนาจเจริญมาก่อน จึงมีเรื่องเล่า แบบแผนการดำเนิ น ชี วิ ต ความเชื่ อ และศรั ท ธาใน ฉลาด เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในปฏิสัมภิทา 4 ถือ เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ ของพระเจ้า พระพุทธศาสนา ภาษาถิ่น พิธีกรรม ประเพณีฮีต เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ความมั่ ง มี ศ รี สุ ข ความอุ ด ม ใหญ่ลือชัยมากมาย จากผู้คนที่มากราบไหว้บูชาแล้ว สิบสอง งานช่างฝีมือสาขาต่าง ๆ รวมถึงเรื่องเล่า สมบูรณ์ ประสบความเจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียงเลื่องลือ ความเชื่ อ และศรั ท ธา เชื่ อ กั น ว่ า ผู้ ที่ ได้ ม า ความเป็นมาของชุมชน ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็น ความเชื่อและศรัทธา คนโบราณเล่าลือกันว่า มรดกตกทอดมาจากบรรพบุ รุ ษ ที่ แ สดงถึ ง ความ กราบไหว้บูชาพระสังกัจจายน์ เป็นการสั่งสมปัญญา ใครที่ ได้มากราบไหว้ขอพรจะได้รับความสำเร็จ ได้ เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตและได้มีการสืบสานต่อมา บารมี มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและพบพระพุทธ- รั บ ชั ย ชนะจากศั ต รู ห มู่ ม ารมี อ ำนาจบารมี เ ป็ น ที่ ศาสนาในยุคพระศรีอริยเมตตรัย จนถึงปัจจุบัน ยำเกรง ชีวิตผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนานาประการได้ 3.พระเจ้ า ใหญ่ พ ระศรี เ จริ ญ ประดิษฐานอยู ่ อย่างน่าอัศจรรย์ จากความสำคัญดังกล่าว จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินโครงการ ไหว้พระ 9 วัด เสริมอำนาจ ในอุ โ บสถพระศรี เ จริ ญ ต.หั ว ตะพาน อ.ตะพาน 6.พระเหลาเทพนิ มิ ต พระเหลาเทพนิ มิ ต บารมีที่อำนาจเจริญขึ้น และถือโอกาสอันสำคัญนี้ จ.อำนาจเจริญ มีพุทธลักษณะแบบศิลปะล้านช้าง ประดิษฐานในอุโบสถวัดพระเหลาเทพนิมิต ต.พนา ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทั้งใน ปางมารวิชัย หล่อด้วยปูน ลงรักปิดทอง ขนาดหน้า อ.พนา จ.อำนาจเจริญ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย จังหวัดอำนาจเจริญ และต่างจังหวัด ได้มากราบไหว้ ตักกว้าง 1.30 เมตร ส่วนสูงจากพระชงฆ์ ถึงยอด ในสกุลศิลปะลาว สกุลช่างเวียงจันทน์ หล่อปูนลงรัก ขอพร พุทธสถานและพระพุทธรูปที่สำคัญ 9 วัด พระเกศ 2 เมตร สร้างมาประมาณ 750 ปี เคย ปิดทอง สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2236 กล่าวกัน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมอำนาจบารมีแก่ตน ปรากฏอภิ นิ ห ารเกิ ด ขึ้ น ให้ เ ห็ น หลายครั้ ง คื อ มี ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์ และบุคคลในครอบครัว อีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ประกายรั ศ มี อ อกจากองค์ พ ระเป็ น แสงสุ ก ใสล่ อ ง หนึ่งในภาคอีสาน ช่างที่สร้างเศียรพระคือ ซาพรหม สืบทอด เผยแพร่ และเสริมสร้างความภาคภูมิใจใน ลอยไปที่ โคนต้นโพธิ์ด้านหน้าอุโบสถ ซึ่งเชื่อกันว่ามีเทวดาลงมาช่วยในการก่อสร้าง ทำให้ ความเชื่ อ และความศรั ท ธา ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ ์ องค์ พ ระมี ค วามงดงาม กลมกลึ ง ประดุ จ การหล่ อ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่ประชาชนชาว จังหวัดอำนาจเจริญ กระตุ้นให้เกิดการสร้างอาชีพ ของพระเจ้ า ใหญ่ ศ รี เ จริ ญ เป็ น ที่ เ ลื่ อ งลื อ ถึ ง ความ เหลาด้วยมือของเทวดา แคล้ ว คลาดใครที่ ไ ด้ ม ากราบไหว้ ข อพรหรื อ มี พ ระ เสริมรายได้แก่ประชาชนต่อไป ความเชื่อและศรัทธา มีคำเล่าลือกันว่าทุกคืน 1.พระมงคลมิ่งเมือง ประดิษฐานอยู่ ในบริเวณ เครื่องพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ จะเดินทางไปมาค้าขาย วั น พระ จะปรากฏลำแสงลอยออกจากอุ โ บสถใน พุทธอุทยาน ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัย ในอดีตมีทหารที่เดินทางไป เวลาเงียบสงัด และเชื่อกันว่าใครที่ ได้มากราบไหว้ มีพุทธลักษณะตามอิทธิพลของศิลปะอินเดียเหนือ สู้รบในสงครามนำพระเครื่องพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ พระเหลาเทพนิมิตจะพบแต่ความสุขสบาย เป็นที่รัก แคว้นปาละ หน้าตัก กว้าง 11 เมตร ส่วนสูงวัด ติดตัวไปด้วย และรอดชีวิตกลับมาทุกคน จนเป็นที่ ใคร่เอ็นดูของผู้บังคับบัญชา มีวาสนาสูงส่ง เป็นที่รัก จากพื้นดินถึงยอดเปลว 20 เมตร โครงสร้างเป็น เลื่องลือกล่าวขานมาจนปัจจุบัน และเคารพนับถือแก่คนทั่วไป 4.วิหารหลวงปู่ขาว อนาลโย วิหารหลวงปู่ขาว คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวนอกฉาบปูนบุด้วยกระเบื้อง 7.พระศรี โพธิ์ชัย พระศรี โพธิ์ชัย ประดิษฐาน โมเสกสีทอง ก่อสร้างเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2506 แล้ว อนาลโย ตั้ ง อยู่ ที่ วั ด บ่ อ ชะเนง อ.หั ว ตะพาน อยู่ ใ นอุ โ บสถวั ด ศรี โพธิ์ ชั ย บ.ปลาค้ า ว อ.เมื อ ง เสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2508 จัดทำพิธี จ.อำนาจเจริญ หลวงปู่ขาว อนาลโย ได้ศึกษาอบรม จ.อำนาจเจริ ญ มี พุ ท ธลั ก ษณะแบบลาวล้ า นช้ า ง ปฏิบัติธรรมกับ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตลอดชีวิตใน ก่ออิฐ ถือปูน ปิดทอง สูง 1.20 เมตร หน้าตักกว้าง พุทธาภิเษกครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2508

โชคพุ่งชน คนดูดี กับน้ำแร่ธรรมชาติ 100% มิเนเร่ ลุ้นรับ iPad mini ทุกวัน

บริ ษั ท เนสท์ เ ล่ (ไทย) จำกั ด ผู้ ผ ลิ ต และจำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ ำ แร่ ธรรมชาติ 100% “มิเนเร่” จัดแคมเปญ คืนกำไรครั้งใหญ่ เชิญชวนผู้บริโภคร่วม กิจกรรม “โชคพุ่งชน คนดูดี” ลุ้นรับ iPad mini รุ่น 16 GB WiFi+Cellular (ทุกวัน วันละ 1 เครื่อง ตลอด 61 วัน) รวมมูลค่ากว่า 927,200 บาท เพียง ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ ำ แร่ ธ รรมชาติ 100% มิเนเร่ ขนาดใดก็ ได้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) ทั่วประเทศ ต่อหนึ่งใบเสร็จ แล้ ว พิ ม พ์ MR เว้ น วรรค ตามด้ ว ย เลขที่ ใบเสร็จ 10 หลัก ส่ง SMS มาร่วม กิจกรรมที่ 4890011 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ทุกระบบ และโปรดเก็บใบเสร็จ ที่ มี ย อดซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ ำ แร่ ธ รรมชาติ 100% มิเนเร่ ไว้เป็นหลักฐานในการ รั บ รางวั ล โดยวั นที่ ส่ งต้ อ งตรงกั บ วั น ในเลขที่ ใบเสร็จ) หรือส่งฟรีผ่านทาง เว็ บ ไซต์ Minere.co.th ตั้ ง แต่ บั ด นี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 โดยจะ ทำการจั บ รางวั ล และประกาศรายชื่ อ ผู้ โชคดี ทั้ ง หมดผ่ า นทาง www.facebook.com/ MinereThailand ทุกวัน โดยเริ่มประกาศผลครั้งแรกในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 นี้ •

“เซนทากุ” เปิดบริการแล้ววันนี้ สินค้าตกแต่ง บ้าน เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเขียน เครื่องสำอาง ของเล่น เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ครบวงจร ที่ชั้น 3 ใกล้ Food Park ติดกับ Play Land ห้างเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุบลราชธานี “เซนทากุ” เป็นร้านสินค้าเบ็ดเตล็ดที่นำเข้าจาก ประเทศญี่ปุ่น ราคาเบา ๆ ตั้งแต่ 14-600 บาท ยกเว้น พั ด ลมไร้ ใบรายการเดี ย วที่ ร าคา 2,650 บาท โดยสิ น ค้ า ภายในร้ า นถู ก จั ด เรี ย งไว้ เ ป็ น หมวดหมู ่ ดูสวยงาม หยิบจับสะดวกสบาย ง่ายต่อการค้นหา มีหลากหลายประเภท เช่น Cosme & Accessory สินค้าประเภทเครื่อง สำอาง เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ อาทิ อุปกรณ์แต่ง เล็บ สีสันสดใส น่ารักสไตล์ญี่ปุ่น ถูกใจวัยทีน อุปกรณ์ เกลี่ยแป้งฝุ่นคุณภาพดีจากญี่ปุ่น อุปกรณ์ช่วยเขียน ขอบตา คิกขุ น่ารัก สไตล์ญี่ปุ่น กระจกคิตตี้แอนด์ริบ บอน ขวัญใจวัยรุ่น สีชมพู สำหรับวัยทีน อุปกรณ์เก็บ ผมหน้าม้า สำหรับสาว ๆ ที่ ไว้ผมทรงหน้าม้า หมด ปัญหาในการหนีบเก็บผม Healthy สินค้าประเภทเครื่องไม้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ของใช้เพื่อสุขภาพ อาทิ อุปกรณ์นวดแผ่น

1.50 เมตร เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านในเขต ต.ปลา ค้าว และประชาชนใน จ.อำนาจเจริญเคารพเลื่อมใส มากที่สุดองค์หนึ่ง ในจำนวนพระพุทธรูปเก่าแก่ของ จ.อำนาจเจริญ ความเชื่อและศรัทธา ชาวอำนาจเจริญเชื่อกัน ว่าผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษา เล่าเรียนและการงานอาชีพ จะมากราบไหว้ขอพร บอกกล่าวต่อพระศรี โพธิ์ชัย และสมความมุ่งหวัง ทุกราย 8.พระธาตุนาป่าแซง พระธาตุใหญ่นาป่าแซง ตั้งอยู่ที่วัดสุทธิกาวาส ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 โดยพระครูสุ ทธิพัฒนาภรณ์ ศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับ พระบรมสารีริกธาตุ 113 องค์ ได้บรรจุไว้ 2 แห่ง คือ ที่ยอดพระธาตุแห่งหนึ่ง และกลางพระธาตุแห่ง หนึ่งองค์พระธาตุนาป่าแซง มีความสูงเท่ากับพระ ธาตุพนมองค์เดิมทุกประการ ความเชื่ อ และศรั ท ธา ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข อง พระธาตุใหญ่นาป่าแซง มีความเชื่อกันว่าใครที่ ได้ มากราบไหว้พระธาตุนาป่าแซง เท่ากับการได้กราบ

ไหว้บูชาพระธาตุพนม ซึ่งจะประสบความสำเร็จตาม ที่ขอ มีอำนาจบารมีสูงส่ง ผู้คนนับหน้าถือตา เป็น ผู้นำแก่บุคคลทั่วไป 9.พระนอนวัดถ้ำแสงเพชร ประดิษฐานอยู่ที่วัด ถ้ำแสงเพชร ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เป็ น วั ด สาขาที่ ๕ ของวั ด หนองป่ า พงหลวงปู่ ช า สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ได้เดินธุดงค์ มายั ง บริ เ วณถ้ ำ แสงเพชร และใช้ ถ้ ำ เป็ น ที่ พ ำนั ก วิปัสสนา เมื่อ พ.ศ. 2511 มีความเงียบสงบเหมาะแก่ การปฏิบัติธรรม ความเชื่ อ และศรั ท ธา เชื่ อ กั น ว่ า การได้ ม า กราบไหว้บูชาพระนอนวัดถ้ำแสงเพชร ถือเสมือน เป็นการได้เข้าเฝ้ารับฟังปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพาน ผู้ที่ ได้มากราบไหว้บูชาจะอุดมด้วยสติปัญญา มีแต่ ความสว่างไสว มีความปลอดภัย ประสบชัยชนะ จากหมู่มาร ชีวิตมีแต่ความสงบสุขอย่างแท้จริง ขอขอบคุ ณ ข้ อ มู ล จาก การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี และสำนักงาน วัฒนธรรม จังหวัดอำนาจเจริญ •

เซนทากุ (SENTAKU CONVENIENT SHOP) กิ๊ปช็อป เก๋สไตล์ญี่ปุ่น ราคาชาวบ้าน

หลัง อุปกรณ์นวดท้องรูปดอกไม้ อุปกรณ์นวดหน้าอก ลูกกลิ้งนวดอเนกประสงค์ สไตล์ญี่ปุ่น อุปกรณ์นวด แผ่นหลัง อุปกรณ์นวดหน้าเรียว นวดเพื่อสุขภาพ ใช้ ได้ บ่อย ๆ เพื่อรูปหน้าที่เรียวขึ้น Bath & Toiletary สินค้าประเภทเครื่อใช้ภายใน ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ และห้องสุขา อาทิ ม่านห้องน้ำ พลาสติ ก สี สั น สดใส ฟองน้ ำ ถู ตั ว สี ส ดใสถู ก ใจ วัยรุ่น แผ่นครอบเครื่องซักผ้า ลายดอกไม้ แผ่นขัด อเนกประสงค์ สำหรับเช็ด ขัด สิ่งสกปรก ที่ติดเครื่อง สุ ข ภั ณ ฑ์ ภายในห้ อ งน้ ำ พร้ อ มที่ ใ ส่ ก ระดาษทิ ช ชู ภายในห้องน้ำคุณภาพดี Clean & laundry สินค้าประเภท เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับการทำความสะอาด และการซักรีด อาทิ แปรงขัดอเนกประสงค์ สีสัน และ รูปทรงทันสมัย สไตล์ญี่ปุ่น แปรงทำความสะอาด ที่จับ เป็ น ปุ่ ม ตั ว แปรงอ่ อ นตั ว ทั น สมั ย ลู ก กลิ้ ง ทำความ

คิกขุ สำหรับน้อง ๆ หนู ๆ กรอบรูป CND 500-332 ทำด้วยสแตนเลสคุณภาพสูง สวยหรู ไฟ LED ตั้งโต๊ะ LD056 รูปดอกทานตะวัน สวยน่ารัก กรอบรูป PGGRD 400 วั ส ดุ ท ำด้ ว ยสแตนเลส ฉลุ ล ายดอกไม้ นาฬิกาตั้งโต๊ะ MHT 397 สีสัน แนว ๆ โดนใจวัยรุ่น Toy & Accessory สินค้าประเภทของเล่นและ ของประดับ กุ๊กกิ๊ก น่ารัก ๆ อาทิ หมอนตุ๊กตา มีหลาย แบบคละสี เกมส์ฟุตบอลโต๊ะ สร้างความเพลิดเพลิน ภายในครับครัว Outdoor & Leasure สินค้าประเภท วัสดุ ตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ภาคสนาม น่ารัก เช่น ดอกไม้ต้นไม้ตกแต่งลายผีเสื้อ สีเขียว สดชื่น สวยงาม กระถางต้นไม้เทียม FLOWER 28 กระถางต้นไม้สวย และดอกไม้เทียมคุณภาพดี ดอกไม้ต้นไม้ตกแต่งลาย ผีเสื้อ FLOWER 12 Clothing สินค้าประเภท เสื้อผ้า ของประดับ สไตล์ญี่ปุ่น น่ารัก นำเทรน Stationary สินค้าประเภท สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษ และอุปกรณ์เครื่องเขียน คิกขุ น่ารัก สไตล์ ญี่ปุ่น Craft & D.I.Y.& Gradening สินค้าประเภท งานประดิษฐ์ ของใช้ ของตกแต่ง ของใช้แบบญี่ปุ่น น่ารัก ๆ เช่น การ์ดอวยพร DIY 10 ชุด งานประดิษฐ์ การ์ดอวยพร สีสวย ถูกใจน้อง ๆ ดอกไม้กระดาษ ชุดงานประดิษฐ์ ดอกไม้กระดาษ ใช้ง่าย สีสันสดใส Electronic สินค้าประเภทของใช้อิเล็กทรอ- นิกส์รูปตุ๊กตา น่ารัก ๆ สไตล์ญี่ปุ่น เช่น ตัวยึดสายไฟ น่ารัก เพื่อเก็บสายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย FLASH DRIVE รูปตุ๊กตา อุปกรณ์หน่วยความจำสำหรับเก็บ ข้อมูล Flash Drive รูปตุ๊กตา ความจุ 4 GB คลิปเก็บ สะอาด แบบลูกกลิ้งติดฝุ่นและเศษขยะ รูปทรงทันสมัย สายไฟ น่ารัก ถูกใจวัยรุ่น แปรงอเนกประสงค์ รูปทรงกลมเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Kitty สินค้าประเภท Kitty พบกับ Hello Kitty แนวแปรงสองชั้ น ลู ก ซั ก รี ด วั ส ดุ ซั ก รี ด สำหรั บ ใส่ Zone เสื้อผ้าแฟชั่น เครส เรกกิ้ง อินเทรนด์ กระเป๋า พร้อมเสื้อผ้า ในการปั่นด้วยเครื่อซักผ้า ฯลฯ อาทิ ผ้าเช็ดหน้าคิตตี้ คุณภาพดี น่ารัก ถูกใจ Kitchen สินค้าประเภท เครื่องมือ เครื่องใช้ วัยรุ่น ไม้จิ้มฟันคิตตี้ ใช้ประดับจานผลไม้ หรือจิ้มฟัน ภายในห้องครัว อาทิ ตะแกรงกรองเศษอาหาร สีขาว กระเป๋ า คิ ต ตี้ สี สั น ถู ก ใจวั ย รุ่ น มี ใ ห้ เ ลื อ กหลายสี น่ารัก ฝาครอบอเนกประสงค์ ทำด้วยวัสดุทนความร้อน หลากหลาย คุณภาพดี ใช้ปิดภาชนะใส่อาหาร ฝาครอบพลาสติก “เซนทากุ” นอกจากการจำหน่ายสินค้า ณ จุด ไมโครเวฟ อุปกรณ์แต่งหน้าซูซิ ให้สวย แบบมืออาชีพ ขาย ที่ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี แล้ว Interior & Storage สินค้าประเภท เครื่องมือ ทางร้ า นยั ง ได้ จั ด จำหน่ า ยสิ น ค้ า ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ เครื่ อ งใช้ วั ส ดุ ต กแต่ ง ภายใน รถยนต์ ห้ อ งรั บ แขก สนใจสามารถคลิกเข้าไปชมได้ที่ www. sentaku ห้องนอน อาทิ กรอบรูป TF3350 กรอบรูปหมี น่ารัก thai.com •


10

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯอุบลราชธานี ประกวดแข่งขันกิจกรรมหม่อนไหม ประจำปี 2556

ม.อุบลฯ เฮ..พบลูกปลาบึกยักษ์

เร่งนำปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ “หนองอีเจม” (16 พฤษภาคม 2556) สำนักงาน กายภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการ เคลื่อนย้ายปลาบึกยักษ์ จำนวน 15 ตัว ณ บริเวณสระน้ำพื้นที่ 70 ไร่ เพื่อนำ ไปปล่อยคืนที่ “หนองอีเจม” หนองน้ำ ขนาดใหญ่ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลั ง จากได้ รั บ ผลกระทบ ภัยแล้ง เมื่อปี 2553 สำหรั บ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ในเบื้ อ งต้ น ได้ เ ตรี ย มพื้ น ที่ อุปกรณ์การจับปลา รถกระเช้า อุปกรณ์ การเคลื่ อ นย้ า ย ซึ่ ง ทุ ก ขั้ น ตอนต้ อ ง คำนึงถึงความปลอดภัยของปลา โดยมี บุคลากรกว่า 30 คน ในการลากอวน ไล่ต้อนฝูงปลา การดำเนินงานยังไม่ เป็นผลสำเร็จ เพราะสระยังมีความลึก อี ก ทั้ ง อวนมี ข นาดเล็ ก กว่ า ขอบสระ มากเกินไป จึงทำให้เป็นอุปสรรคใน การทำงาน จนถึ ง เวลาประมาณ 16.00 น. บุคลากรได้ลากอวนอีกครั้ง และประสบความสำเร็ จ ในภาระกิ จ สามารถจับปลาบึกได้ตัวแรก แต่เป็น ที่น่าแปลกใจ ปลาบึกที่จับได้ มีขนาด ตัวเล็ก นน.ประมาณ 30 กก. และเป็น ที่น่ายินดีกว่านั้นเมื่อพบว่า ปลาที่จับ ได้ คือลูกของปลาบึก มีอายุประมาณ 3 ปี ที่ ได้นำแม่พันธุ์ปลามาปล่อยที่

สระแห่งนี้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว จึงได้เร่งนำ ไปปล่อยที่สระน้ำหนองอีเจมทันที รองศาสตราจารย์ ดร.วั ช รพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ เดิ น ทางมาเป็ น กำลั ง ใจการทำงานใน ครั้ ง นี้ และกล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ปลาบึ ก ถือว่าเป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ชนิด หนึ่ง ไม่มีเกล็ด อาศัยอยู่ ในแม่น้ำโขง บริเวณประเทศลาว เป็นปลาที่เสี่ยงต่อ การสูญพันธุ ์ เนื่องจากการจับปลามาก เกินไป ปัจจุบัน IUCN จัดปลาบึกอยู่ ใน กลุ่ม Critically Endangered ซึ่งเสี่ยง ต่อการสูญพันธุ์มาก ลำตัวมีความยาว เกือบ 3 เมตร และมีน้ำหนักมากกว่า 250 กิโลกรัม ลำตัวมีลักษณะยาวและ แบนด้านข้าง ส่วนหัวค่อนข้างใหญ่ ตา มีขนาดเล็ก ไม่มีฟัน มีหนวดสั้น ๆ ที่ขา กรรไกรบน 1 คู่ซ่อนอยู่ ในร่องตรงเลย มุมปาก ในขณะมีชีวิตสีลำตัวจะเป็นสี เทาออกแดงทางด้านหลัง แล้วค่อย ๆ กลายเป็ น สี เ ทาแกมฟ้ า ทางด้ า นข้ า ง และสี ข าวทางด้ า นใต้ ท้ อ ง มี จุ ด ดำจุ ด หนึ่งทางด้านข้างตรงตำแหน่งปลายสุด ของครีบหู และจุดดำอีกสามจุดบนครีบ หาง ครีบทุกครีบเป็นสีเทาจาง ๆ นั บ เป็ น โอกาสดี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อุบลราชธานี ได้มีฝูงปลาบึกจำนวนมาก

ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยประโยชน์ ที่จะได้รับ นอกเหนือจากจะได้อนุรักษ์ พันธุ์สัตว์น้ำแล้ว ยังได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย ด้านการเจริญเติบโตของปลา เป็นต้น ซึ่ ง คณะเกษตรศาสตร์ ได้ เ ปิ ด สอนใน สาขาวิชาการประมง ที่สามารถเข้ามา ดำเนินงานในส่วนนี้ ได้เป็นอย่างดี ด้านการเคลื่อนย้ายแม่พันธุ์ปลาบึก ในส่ ว นที่ เ หลื อ มหาวิ ท ยาลั ย จะได้ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ซึ่งคาด

ว่ า จะแล้ ว เสร็ จ ในช่ ว งปลายเดื อ น พฤษภาคมนี ้ โดยในปั จ จุ บั น หนอง อี เ จม มี ป ริ ม าณน้ ำ เพี ย งพอตลอด ทั้งปี เชื่อว่าฝูงปลาจะได้รับการเจริญ เติ บ โต ในแหล่ ง น้ ำ ลึ ก ขนาดใหญ่ ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ อ ย่ า ง “หนอง อีเจม” •

ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาพั ฒ นาผลิ ต ภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ สร้าง รายได้ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ ให้ แก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ และยั ง สร้ า งความภาคภู มิ ใ จใน อัตลักษณ์รากฐานของแต่ละชุมชน ท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น โดยหลักการและเหตุผลรัฐบาล มี น โยบายให้ ก ารสนั บ สนุ น การ ดำเนิ น งานโครงการหนึ่ ง ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญา ท้ อ งถิ่ น ที่ มี อ ยู่ ใ นการพั ฒ นาสิ น ค้ า โดยรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชน ได้เข้าถึงองค์ความสมัยใหม่ แหล่ง ทุ น และการตลาด เพื่ อ เชื่ อ มโยง สิ น ค้ า จากชุ ม ชนสู่ ต ลาดทั้ ง ในและ ต่ า งประเทศ ซึ่ ง กรมการพั ฒ นา ชุ ม ชนในฐานะหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และดูแล สินค้า OTOP จึงได้ดำเนินการจัด ทำโครงการจัดงาน OTOP ภูมิภาค เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่ ภู มิ ปั ญ ญ า ใ น ก า ร พัฒนาสินค้า เป็นแหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้การพัฒนาสินค้า OTOP รวม ทั ้ ง สร้ า งโอกาสช่ อ งทางทางการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง ส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาล มหาดไทย จั ด งานโอท็ อ ปภู มิ ภ าค ได้ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การพั ฒ นา ตลาดแก่สินค้า OTOP ทั้งนี้การจัดงาน OTOP ภูมิภาค “ชอปเบิกบานใจพลังภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิ จ ระดั บ ชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น ฐาน 4 ภาค” เต็มอิ่มกับสุดยอดผลิตภัณฑ์ รากที่ ส ำคั ญ ของประเทศ ด้ ว ยการ มี ก ำหนดการจั ด งานทุ ก ภู มิ ภ าค โอท็ อ ปจากทั่ ว ภู มิ ภ าคทั่ ว ประเทศ สนั บ สนุ น โครงการหนึ่ ง ตำบลหนึ่ ง ทั่วประเทศ โดยเริ่มต้นที่ภาคใต้เป็น กว่า 300 บูธ ประชันภูมิปัญญาจาก ผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มี แห่ ง แรก และจะดิ น สายจั ด ทุ ก ทุ ก ทิ ศ ทั่ ว ไทย พร้ อ มชมการสาธิ ต คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรั บ ของผู้ บ ริ โ ภค ภูมิภาคทั่วประเทศ และงาน OTOP ทำผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการพั ฒ นาภู มิ โดยจั ด ระบบการบริ ห ารการจั ด การ ภู มิ ภ าคจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ใ นครั้ ง นี ้ ปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการแบบบู ร ณาการ เพื่ อ เสริ ม ถือเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ หวั ง หนุ น เศรษฐกิ จ และการท่ อ ง- สร้ างเทคโนโลยีก ารจัด การควบคู่ ไ ป ให้ มี ช่ อ งทางจำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ กับการสนับสนุนด้านการตลาด โดย OTOP ให้เพิ่มมากขึ้น และเปิดให้ เที่ยวเมืองช้างให้คึกคัก การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาจากภาครั ฐ พี่ น้ อ งชาวจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ร่ ว มเป็ น นายจารุ พ งศ์ เรื อ งสุ ว รรณ อย่างต่อเนื่อง จึงมีความสำคัญและ เจ้ า ภาพการจั ด งาน อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างแรงจูงใจ การส่ ง เสริ ม บรรยากาศการท่ อ งเป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP ให้เกิดความสร้างสรรค์ คิดค้นพัฒนา เที่ยวให้คึกคัก และเป็นการกระตุ้น ภูมิภาค ของภาคตะวันออกเฉียง- ผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมถึงการส่ง- เศรษกิ จ ภายในจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ อี ก เหนื อ ซึ่ ง จั ด ให้ มี ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ เสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทางหนึ่งอีกด้วย • 8-14 พ.ค. 2556 ณ สวนเฉลิมพระ- ทำให้ เ กิ ด การพึ่ ง พาตนเอง แต่ ล ะ เกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหาร ชุ ม ชนสามารถใช้ ท รั พ ยากรและ

(15 พ.ค. 56) ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี นายสมพงษ์ ไกรพจน์ ผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานหม่ อ นไหมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ เขตที่ 4 นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมหม่อนไหมจังหวัด อุบลราชธานี ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรที่ ประกอบอาชี พ ด้ า นหม่ อ นไหม และคั ด เลื อ กเกษตรกร ผ้ า ไหมตรานกยู ง พระราชทาน ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป โดยจัดให้มีการ ประกวดและแข่งขันหลายประเภท ประกอบด้วย การแข่งขันสาวไหมน้อย ไหม หลืบ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไป แข่งขันกองเชียร์สาวไหม ระดับเยาวชน ประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ประกวดออกแบบชุดผ้า ไหมระดับเยาวชนและมืออาชีพ ประกวดผลิตภัณฑ์จากรังไหม และแข่งขัน ประกอบอาหารจากหม่อนไหม นอกจากนี ้ นายสมพงษ์ ไกรพจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิม- พระเกียรติฯ เขตที่ 4 นครราชสีมา ได้มอบโล่รางวัลและใบรับรองแก่เกษตรกร ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นด้านหม่อนไหมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 จาก อำเภอบุณฑริก รางวัลที ่ 1 นางถ่ำ ธีระบุตร รางวัลที ่ 2 นางหนูสิน รอบโลก รางวัลที่ 3 นางบุญเยี่ยม หินพราย ใบรับรองมาตรฐ า น ผ้ า ไ ห ม ต ร า น ก ยู ง พระราชทาน กลุ่ ม ทอผ้ า ไหมท่าแพ เวินบึก อำเภอ โขงเจียม และกลุ่มทอผ้า ไหมบั ว งาม อำเภอเดชอุดม • กรกช ภูมี / รายงาน

ต่อจากหน้า 8

โอท็อปภูมิภาค

“ชอปเบิกบานใจ พลังภูมิปัญญาไทย 4 ภาค”

ลำดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

ตารางสรุปรูปแบบธุรกิจ รูปแบบ บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด กิจการร่วมค้า นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ กิจการที่ดำเนินการค้า หรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ มูลนิธิหรือสมาคม

จะเห็ น ได้ ว่ า การวางตำแหน่ ง และรู ป แบบตามประเภทของธุ ร กิ จ มี ผ ลต่ อ โครงสร้างภาษีอากร และการได้รับประโยชน์ จากมาตรการทางภาษี ที่ ก รมสรรพากร ปรับปรุงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ แข่งขัน ความเข้มแข็งให้กับ SMEs ไทย เพื่อ

ลักษณะ บุคคลทั่วไปที่มีชีวิตอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา15) บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงเข้ากันเพื่อการทำกิจการร่วมกัน โดยไม่มีวัตถุประสงค์ แบ่งปันกำไรที่ ได้จากกิจการที่ทำ (หน่วยภาษีตามมาตรา 56แห่งประมวลรัษฎากร) บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงเข้ากันเพื่อการทำกิจการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์แบ่ง ปันกำไรที่ ได้จากกิจการที่ทำ (หน่วยภาษีตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร) บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน โดยหุ้นส่วนทุกคนไม่ จำกัดความรับผิดและต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน หุ้นส่วนมีทั้งที่จำกัด ความรับผิดและไม่จำกัดความ รับผิดและต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บุคคลตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป มาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้นรับผิดในหนี้ต่าง ๆ ไม่ เกินจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนลงทุนและต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนให้ผู้ถือหุ้นมี ความรับผิดจำกัด ไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ และบริษัทดังกล่าวได้ระบุความ ประสงค์เช่นนั้นไว้ ในหนังสือบริคณห์สนธิ (มาตรา 15 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) กิจการที่ดำเนินการร่วมกันเป็นทางการค้าหรือหากำไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัท กับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่าง บริษัทและ/หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดาคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ห้าง หุ้นส่วนสามัญหรือนิติบุคคลอื่น - เป็นนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร (มาตรา 39) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ เป็นกิจการของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การของรัฐบาล ต่างประเทศ มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร - เป็นนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร (มาตรา 39) เป็นนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรและมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่จะได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ถ้าเป็นมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ คลังประกาศให้เป็นองค์การสาธารณะกุศล

ดึ ง ดู ด ความสนใจมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของนั ก ลงทุน สุดท้ายฉบับนี ้ นายธนะชัย พจนานุวัฒน์ สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 ฝากผู้ประกอบ การที่ ส นใจทิ ศ ทางและนโยบายทางภาษี โดย ดร.สาธิต รังคสิร ิ อธิบดีกรมสรรพากร สามารถ

สืบค้นได้จาก YouTube Channel ค้นหาคำว่า “คลินิกภาษี” แล้วร่วมตอบคำถามชิงรางวัล แก้ ว กาแฟเซรามิ ค “I Love Taxpayers” จำนวน 2 รางวัล สนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์โอ เคอีสาน และ กรมสรรพากร

กติการ่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล มีดังนี้ 1. สิทธิประโยชน์สมาชิก E-Filing Privilege Card อยู่ ในไฟล์ taxclinic ที่เท่าไหร่ 2. อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจาก E-Filing Privilege Card มีอะไรบ้าง 3. แนบไฟล์ภาพถ่ายของตัวท่านเองพร้อมกับคอลัมน์นี้ ในหนังสือพิมพ์ โอเคอีสาน 4. แจ้ง ชื่อ-สกุล และที่อยู่ ที่สามารถส่งของรางวัลไปถึงท่าน ส่งมาทางอีเมล์ “nakhonrat2@rd.go.th” ระยะเวลาการตัดสิน 1 เดือน ระบบจะตอบกลับ แจ้งผลรายชื่อผู้ โชคดีทางอีเมล์ พร้อมส่งของรางวัลให้ทางพัสดุไปรษณีย์ ที่มา : เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่อง AEC กรมสรรพากร ผู้เขียน : นายฐิติเทพ สุขุมาลจันทร์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 ที่ปรึกษา : นายภาณุพงศ์ ลิ้มโฆษิต นิติกรชำนาญการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2

ฐิติเทพ สุขุมาลจันทร์


ª√–®”‡¥◊Õπ情¿“§¡ æ.». 2556

‡§√◊ËÕß∫—π∑÷°¿“æ«ß®√ªî¥ AVTECH ·∫∫ Push Video

MDR75XPV External Alarm ç∑—π‚≈° ITé °—∫ 笟 ´—§‡´ é ©∫—∫π’È¢Õ𔇠πÕ∑à“π¥â«¬‡§√◊ËÕß∫—π∑÷°¿“æ√ÿàπ MDR75XPV ´÷Ë߇ªìπ‡§√◊ËÕß∫—π∑÷°¿“æ√ÿàπ„À¡à®“° AVTECH ‡§√◊ËÕß∫—π∑÷°¿“æ√ÿàππ’È µ—«‡§√◊ËÕ߬—ߧߡ’≈—°…≥–‡À¡◊Õπ°—∫√ÿàπ MDR75X ∑ÿ°ª√–°“√ ‰¡à«à“®–‡ªìπ≈—°…≥–¿“¬„πÀ√◊Õ¿“¬πÕ° À“°·µà¡’øíß°å™—π摇»…∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ¡“ §◊Õ øíß°å™—π Push Video ´÷Ëß “¡“√∂·®â߇µ◊Õπ‡¢â“‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ (I-phone ·≈– Android) ‰¥â®“° µ—«‡§√◊ËÕß ‚¥¬°“√µàÕºà“π Port Alarm External ¥â“πÀ≈—ߢÕßµ—«‡§√◊ËÕß∫—π∑÷° MDR75XPV ∑’ËÕÕ°¡“„À¡àπ’È ‰¥â¡’°“√‡ª≈’ˬπ Chip Set „À¡à‡æ◊ËÕ‡ √‘¡À√◊Õ‡æ‘Ë¡ ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√∑”ß“π„Àâ ‚¥¥‡¥àπ¬‘Ëߢ÷Èπ  àߺ≈°“√ª√–¡«≈º≈√«¥‡√Á«¢÷Èπ ·≈–√–∫∫ ¡’§«“¡‡ ∂’¬√¡“°¢÷Èπ πÕ°®“°π’ȇ§√◊ËÕß∫—π∑÷°¬—ß√Õß√—∫ HDD ¢π“¥ 2 TB Õ’°∑—È߬—ß  “¡“√∂· ¥ßº≈ Video Output ºà“π Port BNC ·≈– VGA ‰¥â Ÿß∂÷ß 1600 x 1200

MDR752PV Full D1 4CH H.264 DVR)

MDR757PV 8CH H.264 DVR) MDR759PV 16CH H.264 DVR)

∑—Èßπ’ȇ§√◊ËÕß∫—π∑÷°¿“æ√ÿàππ’È®–¡“æ√âÕ¡°—π 3 √ÿàπ ¥â«¬°—π §◊Õ MDR752PV, MDR757PV ·≈– MDR759PV ”À√—∫ 4, 8 ·≈– 16 ™àÕß  —≠≠“≥µ“¡≈”¥—∫ ·≈–∑’Ë摇»…‰ª°«à“π—Èπ √ÿàπ MDR752PV ¬— ß  “¡“√∂√Õß√— ∫ °“√∫— π ∑÷ ° ·∫∫ Full D1 ‰¥âÕ’°¥â«¬

Alarm In

”À√—∫øíß°å™—π°“√ Push Video ®–µâÕßµàÕ Port External Alarm ¥â“πÀ≈—߇§√◊ËÕß ∫—π∑÷° ‚¥¬ “¡“√∂„™â°≈âÕß∑’Ë¡’ Port Alarm Out À√◊Õ Õÿª°√≥å∑’ˇªìπ Alarm In ‡™àπ Switch Magnetic, Smoke Detection ·≈– Beam Sensor ‡ªìπµâ𠵓√“߇ª√’¬∫‡∑’¬∫ Specification √–À«à“ß√ÿàπ MDR752PV, MDR757PV ·≈– MDR759PV MDR752PV NTSC/PAL (Auto Detect) H.264

MDR757PV NTSC/PAL (Auto Detect) H.264

MDR759PV NTSC/PAL (Auto Detect) H.264

8 Channels / / CIF/Frame

16 Channels / / CIF/Frame

Audio Input Audio Output HDD Storage

4 Channels / / CIF/Field/Frame/ Full D1 4 1 1 HDD

4 1 2 HDD

4 1 2 HDD

Event Notification Alarm In Alarm Out

Push Video 1 Port 4 1

Push Video 2 Port 8 1

Push Video 4 Port 16 1

Video System Video Compression Format Video Input Video Output BNC/ Video Output VGA Record Resolution

(Capacity up to 2TB)

(Capacity up to 2TB)

§«“¡µâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“‰¥â‡ªìπÕ¬à“ߥ’ ë ®ÿ ¥ ‡¥à π ¢Õ߇§√◊Ë Õ ß∫— π ∑÷ ° ¿“æ√ÿà π MDR75XPV 1. “¡“√∂ Playback ‰¥âæ√âÕ¡°—π ·∫∫ All Channel 2.¡’øíß°å™—π Push Video ∑’Ë “¡“√∂ ·®â߇µ◊Õπ‡¢â“‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ‰¥â (I-phone ·≈– Android) 3.‡∑§‚π‚≈¬’ ° “√∫— π ∑÷ ° ¿“æ·∫∫ H.264 ∑”„Àâ “¡“√∂∫—π∑÷°¿“扥âπ“π ¢÷Èπ·≈–¬—ߥŸºà“πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‰¥â‡√Á«¢÷Èπ°«à“ ‡¥‘¡ ‡π◊ËÕß®“°‰ø≈å∑’Ë¡’¢π“¥‡≈Á° ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫ °—∫„π·∫∫ MPEG À√◊Õ MPEG4 4. “¡“√∂„™â‡¡â“ å„π°“√§«∫§ÿ¡‡¡πŸ µà“ß Ê ¢Õ߇§√◊ËÕ߉¥â 5.¡’ √ –∫∫ Log-in ·≈– User

11

“¡“√∂‡¢â “ „™â ß “π‰¥â æ √â Õ ¡°— π ∂÷ ß 10 User ·≈–·µà≈– User  “¡“√∂„™â¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ‡ªìπÕ‘ √–®“°°—π‰¥â (Remote Independent Operation) 6.∑”ß“π„π√–∫∫ Multiplex §◊ Õ  “¡“√∂¥Ÿ¿“æ Playback, Live view, À√◊Õ∫—π∑÷°¿“æ„π‡«≈“‡¥’¬«°—π‰¥â 7. “¡“√∂‡¢â “ ¥Ÿ ¿ “æºà “ π∑“ßÕ‘ π ‡∑Õ√å ‡ πÁ µ ‰¥â ® “°‚∑√»— æ ∑å À ≈“¬ª√–‡¿∑ ‡™à π iPhone, Blackberry, Nokia, Windows Mobile ·≈– Android 8. “¡“√∂· ¥ßº≈ Video Output ‰¥â Ÿß∂÷ß 1600 X 1200 pixel  ”À√—∫∑à“π∑’Ë π„® “¡“√∂ Õ∫∂“¡ ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ À√◊Õ¢Õ§”·π–π”‡æ◊ËÕª√–°Õ∫ °“√µ—¥ ‘π„®‡æ◊ËÕ‡≈◊Õ°„™â‡§√◊ËÕß∫—π∑÷°¿“æ ‰¥âÕ¬à“߇µÁ¡ª√– ‘∑∏‘ ¿“扥â∑’Ë §ÿ≥æ¬ÿß »— ° ¥‘Ï Õ√à “ ¡«— ≤ π°ÿ ≈ ®“° 笟 ´— § ‡´  §Õ¡æ‘«‡µÕ√åé ºŸπ”§«“¡ ”‡√Á® Ÿà∏ÿ√°‘®§ÿ≥ æ∫°—π„À¡à©∫—∫Àπâ“  «— ¥’§√—∫ ë

(Capacity up to 2TB)

à«πÀπ÷ËߢÕß∑’¡ß“π§ÿ≥¿“殓° 笟 ´—§‡´  §Õ¡æ‘«‡µÕ√åé

‚¥¬ √ÿª·≈⫧◊Õ ‡§√◊ËÕß∫—π∑÷°¿“æ∑—Èß 3 √ÿàππ’È ∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫—π∑÷°¿“æ∑’Ë ‰¡à Õ“®¡Õߢⓡ„π°“√„™âß“π ¥â«¬»—°¬¿“æ ∑“ß Hardware ∑’Ë¡’§«“¡®ÿ HDD  Ÿß∂÷ß 2 µ—« √«¡∂÷ߧÿ≥≈—°…≥–∑’Ëπà“„™âß“π·≈– ∑—π ¡—¬‡ªìπ摇»… Õ“∑‘ Push Video ´÷Ëß ®–Õ¬Ÿà „π‡§√◊ËÕß∫—π∑÷°¿“æ Series √–¥—∫ Hi-End ·≈–¬—߇ªìπ®ÿ¥·¢ÁߢÕß·∫√π¥å AVTECH ´÷Ë߇™◊ËÕ‰¥â‡≈¬«à“ ‡§√◊ËÕß∫—π∑÷° √ÿàπ MDR75XPV ®– “¡“√∂µÕ∫‚®∑¬å

“อุม” อิงกมล กิจพลากร ผจก.ฝายการตลาดฯ “ซี.อาร.กรุป” ‡ªî¥„® ∑“¬“∑ C.R.GROUP Õ‘ß°¡≈ °‘®æ≈“°√ ºŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬°“√µ≈“¥·≈–æ—≤π“ º≈‘µ¿—≥±å ∏ÿ√°‘®§ÿ≥æàÕ àßµàÕ≈Ÿ° Ê ºŸâ¬÷¥À≈—°æàÕ Õπ ç´◊ËÕ —µ¬å ¢¬—π Õ¥∑Õπé ‡º¬·π«∑“ß°“√ ∑”ß“π ¡ÿà߇πâπæ—≤π“‚¥¬¡Õß√Õ∫¥â“π·≈–§âπÀ“ ‘Ëß„À¡à Ê °â“«∑—π‡∑§‚π‚≈¬’ ¬÷¥∂◊Õ§«“¡∂Ÿ° µâÕß ∫√‘À“√ß“π·≈–∫√‘À“√§π¥â«¬À≈—°°“√‡Õ“„®‡¢“¡“„ à „®‡√“ Õ‘ ß °¡≈ °‘ ® æ≈“°√ À√◊ Õ ç§ÿ ≥ Õÿã ¡ é ºŸâ ®— ¥ °“√ΩÉ “ ¬°“√µ≈“¥·≈–æ— ≤ π“º≈‘ µ ¿— ≥ ±å ·≈–∑“¬“∑¢Õß C.R.GROUP ‡ªî¥‡º¬°—∫§Õ≈—¡π墫—≠„®§π∑”ß“π¢Õ߇√“«à“ C.R. Group ºŸâ°àÕµ—Èß°Á§◊Õ ç§ÿ≥æàÕé ∑’ˇ√‘Ë¡®“°∫√‘…—∑‡≈Á° Ê ‡¡◊ËÕ 36 ªï°àÕπ ´◊ÈÕ¡“¢“¬‰ªªíö¡πÈ”·≈–‡§√◊ËÕ߬πµå ∑’ˇπâπ„™â°—∫‡°…µ√°√√¡·≈–Õÿµ “À°√√¡‡ªìπÀ≈—° „π«ß°“√®–√Ÿâ°—π„ππ“¡ ç∫√‘…—∑ ∑Õß ¬“¡ ‡ÕÁ π ®‘ ‡ π’ ¬ √‘Ë ß ®”°— ¥ é °‘ ® °“√¢¬“¬µ— « ¢÷È π ‡√◊Ë Õ ¬ Ê ¡’ ° “√π”‡¢â “  ‘ π §â “ À≈“°À≈“¬ ¡“°¢÷Èπ ‚¥¬‡πâπ¥â“π§ÿ≥¿“æ ‘π§â“‡ªìπÀ≈—°„π√“§“∑’ˬÿµ‘∏√√¡ §«“¡´◊ËÕ —µ¬å°—∫≈Ÿ°§â“‡ªìπ  ‘Ëß ”§—≠∑’Ë ÿ¥ ´÷Ëß C.R. Group ∂◊Õ‡ªìπ‡®â“·√° Ê „π‡¡◊Õ߉∑¬ ”À√—∫∏ÿ√°‘®ª√–‡¿∑π’È ç§ÿ≥Õÿã¡é ‡≈à“µàÕ∂÷ßß“π·≈–≈—°…≥–ß“πµàÕ‰ª«à“ ªí®®ÿ∫—π ‘π§â“À≈—° Ê ¢Õ߇√“°Á¬—߇ªìπªíö¡ πÈ”∑ÿ°™π‘¥ „™â°—∫∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ Õ“§“√ ‚√ßß“π Õÿµ “À°√√¡ ™≈ª√–∑“π ·≈–°“√‡°…µ√ ´÷Ëß ‘π§â“ §ÿ≥¿“æ¡’À≈“°À≈“¬¡“°°«à“ 100 √“¬°“√ π”‡¢â“®“°Õ‘µ“≈’ ‰µâÀ«—π ≠’˪ÿÉπ ‡°“À≈’ „µâ ®’π ¢“¬ àß∑—Ë«ª√–‡∑»„Àâ°—∫¥’≈‡≈Õ√å¡“°°«à“ 1,000 √“¬ Õ“∑‘ ‡§√◊ËÕߪíòπ‰ø ‡§√◊ËÕ߬πµå ¡Õ‡µÕ√å ‡§√◊ËÕß©’¥πÈ” ‡§√◊ËÕßæà𬓠‡§√◊ËÕß µ—¥À≠â“ ·≈–Õÿª°√≥åµà“ß Ê ‡ªìπµâπ ‚¥¬·∫√π¥åÀ≈—°¢Õß C.R. Group §◊Õ ‡§√◊ËÕß Ÿ∫πÈ” (ªíö¡) CPARARI, PENTAX, HCP, KIKAWA ‡§√◊ËÕߪíòπ‰ø SINCRO ¡Õ‡µÕ√å LAFERT, AEG, FIRZT ‡§√◊ËÕß æà 𠬓 DAIMOND, APACHE, KAIYO ‡§√◊ËÕß©’¥πÈ”/Cleaners : COMET, INTERPUMP ‚¥¬ ‘Ëß∑’Ë ∑”§«∫§Ÿà ‰ª¥â«¬ §◊Õ °“√„Àâ∫√‘°“√ æ√âÕ¡„À⧔ª√÷°…“°—∫≈Ÿ°§â“¥â«¬ „π™à«ß«‘°ƒµπÈ”∑à«¡∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ ‡√“ ‰¡à‡§¬¢÷Èπ√“§“°—∫≈Ÿ°§â“ „π∑“ß °≈—∫°—π‡√“≈¥√“§“‡æ◊Ëՙ૬ºŸâ∑’Ë ‡¥◊Õ¥√âÕπ √«¡∂÷ß¡’°“√π”ªíö¡µ—« „À≠à Ê ‰ª∫√‘®“§„Àâ∑“ߧ√Õ∫§√—«¢à“« 3 ¥â«¬

ç„π¥â “ π°“√¥”‡π‘ π ∏ÿ √ °‘ ® ‡√“®–‡πâ π ¥â “ π §ÿ ≥ ¿“æ ‘ π §â “ „π√“§“∑’Ë ¬ÿ µ‘ ∏ √√¡ ·≈–¡’ § «“¡ ´◊ËÕ —µ¬å°—∫≈Ÿ°§â“ °“√∫√‘À“√¢Õß C.R.GROUP «—π π’È∂◊Õ«à“‡¢â“ Ÿà‡®π‡πÕ‡√™—Ëπ∑’Ë 2 ‡ªìπ¬ÿ§µàÕ¬Õ¥®“° °“√∫√‘ À “√¢Õߧÿ ≥ æà Õ ´÷Ë ß §ÿ ≥ æà Õ æ¬“¬“¡®–„Àâ ≈Ÿ° Ê ¡’∫∑∫“∑„π°“√∫√‘À“√¡“°¢÷Èπ ‚¥¬∑à“π®–Õ¬Ÿà ‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß §Õ¬„À⧔ª√÷°…“„π‡√◊ËÕßµà“ß Ê ∑à“π‰¥â ª≈Ÿ°Ωíß·≈– —Ëß Õπ„π‡√◊ËÕß ç§«“¡´◊ËÕ —µ¬å ¢¬—π Õ¥∑πé  ”À√—∫À≈—°∑’ˬ÷¥‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√∑”ß“π °Á§◊Õ °“√¡ÿà߇πâπæ—≤π“‚¥¬¡Õß√Õ∫¥â“π·≈–§âπÀ“  ‘Ëß„À¡à Ê ‡ ¡Õ °“√¬÷¥∂◊Õ§«“¡∂Ÿ°µâÕ߇ªìπÀ≈—° °“√∫√‘À“√ß“π·≈–∫√‘À“√§π¥â«¬À≈—°°“√‡Õ“„® ‡¢“¡“„ à„®‡√“ ∑’Ë ”§—≠µâÕß°â“«∑—π‡∑§‚π‚≈¬’§à–é ç§ÿ≥Õÿã¡é  ”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ §≥–∫√‘À“√∏ÿ√°‘®  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’ ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ ‡¡◊ËÕªï 2544  ”‡√Á®°“√»÷°…“ √–¥—∫ ª√‘≠ ≠“‚∑ ¥â“ π‡»√…∞»“ µ√å ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑Á°´—  ‡Õ ·Õπ¥å ‡ÕÁ¡ √—∞‡∑Á°´—  ª√–‡∑»  À√—∞Õ‡¡√‘°“ „πªï 2546 ·≈– ”‡√Á®°“√»÷°…“

√–¥— ∫ ª√‘ ≠ ≠“‚∑®“°§≥–»‘ ≈ ª»“ µ√å ¥â “ π °ÆÀ¡“¬∏ÿ √ °‘ ® ¡À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ Õ—    — ¡ ™— ≠ „π ªï 2549 ‡√‘Ë ¡ ™’ «‘ µ °“√∑”ß“π„πµ”·Àπà ß ‡®â “ Àπâ “ ∑’Ë ΩÉ “ ¬∫— ≠ ™’ · ≈–°“√‡ß‘ π ∑’Ë Deltex Property Services ‡¡◊ Õ ß¥— ≈ ≈—   √— ∞ ‡∑Á ° ´—   ª√–‡∑»  À√—∞Õ‡¡√‘°“ „πªï 2547-2548 µàե⫬°“√ ∑”ß“π∑’Ë ∫ √‘ …— ∑ ‰æ√å ´ «Õ‡µÕ√å ‡ Œâ “  å §Ÿ ‡ ªÕ√å   ®”°—¥ ∑’˪√–‡∑»‰∑¬ „πµ”·Àπàß∑’˪√÷°…“∑“ß ¥â“π¿“…’Õ“°√ √–À«à“ߪï 2548-2550 ·≈–‡¢â“ ¡“∑”ß“π¥Ÿ · ≈°‘ ® °“√¢Õߧ√Õ∫§√— « C.R. GROUP µ—È ß ·µà ªï 2550 ®π∂÷ ß ªí ® ®ÿ ∫— π „π µ”·ÀπàߺŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬π”‡¢â“·≈– àßÕÕ° & ∑’Ë ª√÷°…“∑“ߥâ“π∫—≠™’ ç§ÿ ≥ Õÿã ¡ é ¬â Õ π√Õ¬∂÷ ß ∑’Ë ¡ “·≈–‡ªÑ “ À¡“¬ °“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∏ÿ√°‘®∑’Ë ◊∫∑Õ¥·≈–ª√– ∫ §«“¡ ”‡√Á ® ¥â « ¬§«“¡¿“§¿Ÿ ¡‘ „ ®«à “ çC.R. GROUP ‡√‘Ë ¡ ®“°√â “ π‡≈Á ° Ê „π™◊Ë Õ ùÀ®°. ∑Õß ¬“¡°“√¬πµå û ¥”‡π‘ π ∏ÿ √ °‘ ® ®— ¥ ®”Àπà “ ¬ ‡§√◊ËÕß Ÿ∫πÈ”·≈–Õÿª°√≥å°“√‡°…µ√ ‰ª¬—ß∫√‘…—∑ Àâ“ß√â“π∑—Ë«ª√–‡∑» ´÷Ë߉¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ®“° ≈Ÿ ° §â “ Õ¬à “ ߥ’ ·≈–‡æ◊Ë Õ √Õß√— ∫  ‘ π §â “ ·≈–°“√ ∫√‘°“√∑’Ë¢¬“¬µ—«Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß „π‡«≈“µàÕ¡“ ®÷߉¥â®—¥µ—Èß∫√‘…—∑¢÷Èπ„ππ“¡ ù∫√‘…—∑ ∑Õß ¬“¡ ‡ÕÁ𮑇π’¬√‘Ëß ®”°—¥û ·≈– ù∫√‘…—∑ ´’.·Õ≈.‡ÕÁ¡. ¡“√凰Áµµ‘Èß ®”°—¥û Õ’°¥â«¬§à–é ®«∫®π∑ÿ°«—ππ’È C.R.GROUP ‰¥â°≈“¬‡ªìπ Àπ÷Ëß„πºŸâπ”µ≈“¥ ‘π§â“Õÿµ “À°√√¡°“√‡°…µ√ ·≈–°“√°àÕ √â“ß ”À√—∫ß“πª√–‡¿∑µà“ß Ê ∑—Èß °“√„™â ß “π„π§√— « ‡√◊ Õ π ø“√å ¡ ‚√ßß“π ·≈– Õ“§“√ Ÿ ß √«¡∂÷ ß °“√√— ∫ √‘ ° “√´à Õ ¡ ®”Àπà “ ¬ Õ–‰À≈à ∫√‘°“√√—∫ÕÕ°·∫∫ µ‘¥µ—Èß ·°â ‰¢¥—¥·ª≈ß ·≈–¥â«¬√–¬–‡«≈“‡°◊Õ∫ 40 ªï ®π°√–∑—Ë߇ªìπ C.R.GROUP „πªí ® ®ÿ ∫— π ∫√‘ …— ∑ ¬— ß §ßæ— ≤ π“ ¡—Ë π §ßÕ¬à “ ßµà Õ ‡π◊Ë Õ ß ‡æ◊Ë Õ °“√∫√‘ ° “√·°à ≈Ÿ ° §â “ ·∫∫§√∫«ß®√ ¥â« ¬§«“¡¬‘π¥’· ≈–¢Õª√∫¡◊Õ„Àâ°—∫‡∏Õ... ç§ÿ≥Õÿã¡-Õ‘ß°¡≈ °‘®æ≈“°√é ºŸâÀ≠‘ߧπ∑”ß“π ∫π‡ âπ∑“ß “¬∏ÿ√°‘®∑’ËΩÉ“øíπ·≈– ◊∫∑Õ¥°‘®°“√ ®π°â“«¡“¬◊πÕ¬Ÿà·∂«ÀπⓉ¥âÕ¬à“߇µÁ¡¿“§¿Ÿ¡‘„π «—ππ’È ✪


12

ª√–®”‡¥◊Õπ情¿“§¡ æ.». 2556

”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“®—ßÀ«—¥ Õÿ∫≈√“™∏“π’ ®—¥‚§√ß°“√ çª√–°«¥ √â Õ ß √¿— ≠ ≠å  «¥¡πµå ¬ °™—È π ·≈–  “∏¬“¬æ√–‰µ√ªî Æ °‰¥â ∫ÿ ≠ ¬°∑’ ¡ é ‡æ◊ËÕ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“ ‘√‘°‘µ‘Ï æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ‡π◊ËÕß „π‚Õ°“ æ√–√“™æ‘∏’¡À“¡ß§≈‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“ 81 æ√√…“ 12  ‘ßÀ“§¡ æ.». 2556 ≥ ¡≥±≈æ‘ ∏’ ∑ÿà ß »√’ ‡ ¡◊ Õ ß π“¬ «—π™—¬  ÿ∑∏‘«√™—¬ ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ Õÿ ∫ ≈√“™∏“π’ æ√–§√Ÿ   “√°‘ ® ‚°»≈ ºŸâ™à«¬‡®â“Õ“«“ «—¥¡À“«π“√“¡ æ√– Õ“√“¡À≈«ß 𓬫—™√æß»å  ÿ¢√—°…“ ºŸâ Õ ”𫬰“√ ”π— ° ß“π‡¢µæ◊È π ∑’Ë ° “√ »÷°…“ª√–∂¡»÷°…“Õÿ∫≈√“™∏“π’ ‡¢µ 1 ¥√.Õπ— π µå ÀÕ¡æ‘ °ÿ ≈ ª√–∏“π§≥– °√√¡°“√Õ“™’ « »÷ ° …“®— ß À«— ¥ Õÿ ∫ ≈√“™∏“π’ 𓬪√–«‘ ∑ ¬å ∫ÿ ≠ À≈— ° ºÕ.°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√ »÷°…“ ¡—∏¬¡»÷°…“ ‡¢µ∑’Ë 29 ·≈– 𓬩≈Õ¡ ∑’ ’ ºŸâ·∑π ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“ ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ √à«¡°—π·∂≈ß¢à“« ‚§√ß°“√ çª√–°«¥√âÕß √¿—≠≠å  «¥ ¡πµå¬°™—Èπ ·≈– “∏¬“¬æ√–‰µ√ªîÆ° ‰¥â∫ÿ≠¬°∑’¡é ‡æ◊ËÕ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ ¡ ‡¥Á®æ√–π “߇®â“ ‘√‘°‘µ‘Ï æ√–∫√¡√“™‘π’ π“∂ ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ æ√–√“™æ‘∏’ ¡À“¡ß§≈‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“ 81 æ√√…“ ÒÚ  ‘ßÀ“§¡ æ.». 2556 µ≈Õ¥®π‡æ◊ËÕ ‡º¬·ºà§” —Ëß Õπ¢ÕßÕߧ堡‡¥Á®æ√– — ¡ ¡“ — ¡ æÿ ∑ ∏‡®â “ „π°“√‡æ‘Ë ¡ æŸ π »√—∑∏“„πæ√–√—µπµ√—¬ ç·°à‡¬“«™π ‰∑¬é µ“¡À≈—°‰µ√ ‘°¢“¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“

ª√–°«¥√âÕß √¿—≠≠å  «¥¡πµå¬°™—Èπ ·≈– “∏¬“¬æ√–‰µ√ªîÆ°‰¥â∫ÿ≠¬°∑’¡

πÕ°®“°π’Ȭ—߇ªìπ°“√ π—∫ πÿπ·≈–  à߇ √‘¡ °“√¡’ à«π√à«¡„π°“√Õπÿ√—°…å √—°…“ª√–‡æ≥’ ·≈–«—≤π∏√√¡Õ—π¥’ß“¡ ¢Õ߉∑¬ µ“¡À≈—°«‘∂’ ‰∑¬ «‘∂’æÿ∑∏ √Ÿâ®—° °“√Õà“π ÕÕ°‡ ’¬ß ·≈–„™â¿“…“‰∑¬ ∫“≈’ ∂Ÿ ° µâ Õ ß ºà “ π·π«æ√–√“™¥”√‘ ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‚¥¬‰¥â‡ªî¥√—∫ ¡—§√ ‡¬“«™π π— ° ‡√’ ¬ π π— ° »÷ ° …“ „π‡¢µ ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ ∑—Èß 25 Õ”‡¿Õ ‚¥¬ ‰¥â·∫àߪ√–‡¿∑°“√ª√–°«¥ ‰¥â·°à ™à«ß ™—È π ª√–∂¡»÷ ° …“ ª.4-ª.6 ™à « ß™—È π ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ ™à«ß™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ µÕπª≈“¬ ·≈–√–¥—∫Õ“™’«»÷°…“ ™à«ß ™—È π ª«™. ‡ªî ¥ √— ∫  ¡— § √µ—È ß ·µà ‡ ¥◊ Õ π 情¿“§¡ ∂÷ ß ‡¥◊ Õ π¡‘ ∂ÿ 𠓬π 2556 ·≈–®–¡’ ° “√ª√–°«¥¢— ∫ √â Õ ß„π√–¥— ∫ Õ”‡¿Õºà“π·≈–∑’¡∑’Ë™π–‡≈‘»„π√–¥—∫ Õ”‡¿Õ ®–‡¢â“√à«¡ª√–°«¥·¢àߢ—π√Õ∫

YES ‡ªî¥√—∫ ¡—§√ Õ∫™‘ß∑ÿπø√’ ‚§√ß°“√·≈°‡ª≈’Ë ¬ π High School 1 ªï ° “√ »÷°…“ (ª√–¡“≥ 8-10 ‡¥◊Õπ) √ÿàπ∑’Ë 21 ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ ‡¬Õ√¡π’ ·Õø√‘°“„µâ ·≈–∑ÿπ ¡∑∫ √ÿàπ∑’Ë 28 ª√–®”ªï 2014/2015 ‚¥¬¡’ª√–‡∑»∑’ˇ¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ª√–°Õ∫ ¥â«¬  À√—∞Õ‡¡√‘°“ ·§π“¥“ π‘«´’·≈π¥å ·Õø√‘ ° “„µâ ‡¬Õ√¡— π Ω√—Ë ß ‡»  ®’ π ≠’Ë ªÿÉ π ‡¥π¡“√å° Õ‘µ“≈’ øîπ·≈π¥å πÕ√凫¬å  «’‡¥π ‡™§ Õ‘π‡¥’¬ ‡Õ ‚µ‡π’¬ ‡¡Á°´‘‚° ‚ª√µÿ‡°  ∫√“´‘≈ ·≈–‰µâÀ«—π ª√–‡¿∑¢Õß∑ÿπ 1) ∑ÿπ¬ÿ«∑Ÿµ çYESé À¡“¬∂÷ß π—°‡√’¬π∑’˺à“π°“√ Õ∫ ·≈–‰¥â√—∫ §— ¥ ‡≈◊ Õ °®“°§≥–°√√¡°“√ „Àâ ‰¥â √— ∫ ∑ÿ π °“√»÷°…“ ‡µÁ¡®”π«π ª√–¡“≥ 7,500 USD ‚¥¬ºŸâª°§√Õ߉¡àµâÕßÕÕ°§à“„™â®à“¬ ¡∑∫Õ’° ∑ÿ π °“√»÷ ° …“ª√–‡¿∑π’È ¡ Õ∫„Àâ · °à ‡ ¬“«™π ®“°∑—Ë«ª√–‡∑»∑ÿ°ªïªï≈– 3 ∑ÿπ ·≈–‡√’¬π„π ª√–‡∑» À√— ∞ Õ‡¡√‘ ° “ ·Õø√‘ ° “„µâ ·≈– ‡¬Õ√¡— π ‡∑à “ π—È π 2) ∑ÿ π π— ° ‡√’ ¬ π¥’ ‡ ¥à π çYESé À¡“¬∂÷ßπ—°‡√’¬π∑’Ë¡’º≈§–·ππ Õ∫ ¥’‡¥àπ ·≈–¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡∑’˧≥–°√√¡°“√ æ‘®“√≥“·≈â« ¡’¡Ÿ≈§à“∑ÿπ≈– 30,000 ∫“∑ ®”π«π 7 ∑ÿπ ‚¥¬ºŸâª°§√Õß µâÕß™”√–‡ß‘π

™‘ß™π–‡≈‘» „π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ „π«—π∑’Ë 12 ‘ßÀ“§¡ 2556 ∑—Èßπ’ȧÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß‚√߇√’¬π·≈– π—°‡√’¬π∑’ˇ¢â“ª√–°«¥ ®–µâÕß¡’§«“¡  “¡“√∂ «¥ √¿—≠≠å ∑”πÕßÕ’ “π  «¥¡πµå ¬ °™—È π ‰¥â ∫ÿ ≠ ¬°∑’ ¡ ·≈–  “∏¬“¬æ√–‰µ√ªîÆ° ‰¥â ´÷Ëß®”π«π ºŸâ‡¢â“ª√–°«¥∑’¡≈–‰¡à µË”°«à“ 30 §π ‰¡à‡°‘π 45 §π À“°ºŸâ∑’Ë π„® “¡“√∂  àß„∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“®— ß À«— ¥ Õÿ ∫ ≈√“™∏“π’ ∂ππ π§√∫“≈ µ”∫≈„π‡¡◊Õß Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ 34000 ‚∑√»—æ∑å 0 4524 1027, 08 465 33431 À√◊Õ ∑’Ë   ”π— ° ß“π¡À“®ÿ à “≈ß°√≥√“™ «‘∑¬“≈—¬ «‘∑¬“‡¢µÕÿ∫≈√“™∏“π’ „π «—π ·≈–‡«≈“√“™°“√ ë

¡.Õÿ∫≈œ π”πâÕß„À¡à π¡— °“√·≈– —°°“√– æ√–Õ—∞‘∏“µÿÀ≈«ßªŸÉ™“ ª√–‡æ≥’Õ—π¥’ß“¡∂◊ժؑ∫—µ‘ ◊∫∑Õ¥°—π¡“

¡À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ Õÿ ∫ ≈√“™∏“π’ ®— ¥ °‘ ® °√√¡µâ Õ π√— ∫ π— ° »÷ ° …“„À¡à Ÿà ®— ß À«— ¥ Õÿ∫≈√“™∏“π’ ‚§√ß°“√ °—π‡°√“™àÕ„À¡à√à«¡„® ◊∫ “πª√–‡æ≥’ —°°“√–À≈«ßªŸÉ™“ ‚¥¬ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬åµ√’‡πµ√  “√–æß…å √ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬æ—≤π“π—°»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õÿ∫≈√“™∏“π’ π”π—°»÷°…“„À¡à ç°—π‡°√“ ™àÕ∑’Ë Úˆé ‡¥‘π‡∑â“®“° ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õÿ∫≈√“™∏“π’ ∂÷ß«—¥ÀπÕߪɓæß √–¬–∑“ß °«à“ ÒÙ °‘‚≈‡¡µ√ π¡—   °“√ ·≈– — ° °“√–æ√–Õ— ∞‘ ∏ “µÿ æ √–‚æ∏‘ ≠ “≥‡∂√– À≈«ßªŸÉ ™ “  ◊ ∫ ∑Õ¥ æ√–æÿ∑∏»“ π“ ·≈–§«“¡‡ªìπ ‘√‘¡ß§≈µàÕπ—°»÷°…“°àÕπ‡ªî¥¿“§°“√»÷°…“  ”π—°ß“πÕÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ À√◊Õ TK park √à«¡°—∫°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– ”π—°ß“π°Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√  √â“߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ (   .) ‡™‘≠™«π ‚√߇√’¬π√–¥—∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 5 ∑ÿ° —ß°—¥∑—Ë«ª√–‡∑»  ¡—§√‡¢â“√à«¡ ‚§√ß°“√ çRead Thailand : Õà“π ‡∂‘ ¥ ...‡¥Á ° ‰∑¬ Õà “ π∂«“¬‡®â “ øÑ “ π— ° Õà “ πé ‡æ◊Ë Õ ‡©≈‘ ¡ æ√–‡°’ ¬ √µ‘   ¡‡¥Á ® æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ ¡ “√’ „π‚Õ°“ ∑’Ë ® –∑√߇®√‘ ≠ æ√–™π¡“¬ÿ § √∫ 60 æ√√…“ „π ªï 2558 ·≈–√à«¡ √â“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å °“√Õà“π„Àâ°—∫‡¥Á°‰∑¬∑—Ë«ª√–‡∑» ‚¥¬‚§√ß°“√ çRead Thailand : Õà“π‡∂‘¥...‡¥Á°‰∑¬ Õà“π∂«“¬‡®â“øÑ“ π—°Õà“πé ∑’Ë®—¥¢÷Èππ’È®–‡ªìπ°“√√≥√ß§å  à ß ‡ √‘ ¡ °“√Õà “ π∑—È ß „π‡™‘ ß ª√‘ ¡ “≥ ·≈–‡™‘ ß §ÿ ≥ ¿“æ·°à π— ° ‡√’ ¬ π√–¥— ∫ ™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 5 „π‚√߇√’¬π∑ÿ°  —ß°—¥∑—Ë«ª√–‡∑» ‚¥¬„™â°“√ª√–°«¥ ‡ªì π µ— « °√–µÿâ π ‡æ◊Ë Õ „Àâ ‡ °‘ ¥ ·√ß®Ÿ ß „® ·≈–¥”‡π‘π°‘®°√√¡ à߇ √‘¡°“√Õà“π °“√‡√’ ¬ π√Ÿâ „ π‚√߇√’ ¬ πÕ¬à “ ß®√‘ ß ®— ß ·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ  ”À√—∫°“√ª√–°«¥·∫àßÕÕ°‡ªìπ 3 °≈ÿà¡ §◊Õ ‚√߇√’¬π¢π“¥‡≈Á° (¡’ π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 150 §π) ¢π“¥°≈“ß (¡’π—°‡√’¬π 150-300 §π) ¢π“¥„À≠à (¡’π—°‡√’¬π 300 §π¢÷Èπ‰ª)é ‚¥¬®– ‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√ à߇ √‘¡°“√Õà“πæ√âÕ¡

YES ‡ªî¥ Õ∫™‘ß∑ÿπø√’ ‚§√ß°“√·≈°‡ª≈’ˬπ

High School Exchange Program √ÿàπ 21 ¡∑∫∑ÿ π ∫“ß à « π ·≈–‡√’ ¬ π„πª√–‡∑»  À√— ∞ Õ‡¡√‘ ° “ ·Õø√‘ ° “„µâ ·≈–‡¬Õ√¡— π ‡∑à “ π—È π 3) ∑ÿ π ∫ÿ µ √§√Ÿ çYESé À¡“¬∂÷ ß π— ° ‡√’ ¬ π´÷Ë ß ‡ªì π ∫ÿ µ √-∏‘ ¥ “ ºŸâ ª √– “π YES Õ“ “ YES §√Ÿ-Õ“®“√¬å ¢â“√“™°“√ „π —ß°—¥ °√–∑√«ß»÷ ° …“∏‘ ° “√ ·≈– ”π— ° ß“π§≥– °√√¡°“√Õÿ¥¡»÷°…“  Õ∫ºà“π‡°≥±å°“√§—¥ ‡≈◊Õ°„Àâ ‰¥â√—∫∑ÿπ ¡’¡Ÿ≈§à“∑ÿπ≈– 30,000 ∫“∑ ®”π«π 30 ∑ÿπ‡∑à“π—Èπ ‚¥¬ºŸâª°§√Õß µâÕß ™”√–‡ß‘ π  ¡∑∫∑ÿ π ∫“ß à « π ·≈–‡√’ ¬ π„π ª√–‡∑» À√— ∞ Õ‡¡√‘ ° “ ·Õø√‘ ° “„µâ ·≈– ‡¬Õ√¡—π ‡∑à“π—Èπ ·≈– 4) ∑ÿπ»÷°…“¿“…“·≈– «—≤π∏√√¡ çYESé À¡“¬∂÷ß π—°‡√’¬π∑’Ë¡’º≈  Õ∫ºà “ π‡°≥±å ° “√§— ¥ ‡≈◊ Õ ° ‚¥¬ºŸâ ª °§√Õß µâÕß™”√–‡ß‘π ¡∑∫∑ÿπ∫“ß à«π (´÷Ë߬—߉¡à√«¡ µ—Î « ‡§√◊Ë Õ ß∫‘ 𠉪-°≈— ∫ ) ·≈–∑ÿ π ª√–‡¿∑π’È  “¡“√∂‡≈◊Õ°‡√’¬π‰¥âÀ≈“¬ª√–‡∑»  ”À√—∫π—°‡√’¬π∑’Ë¡’º≈§–·ππ Õ∫ Ÿß ÿ¥ 100 Õ— π ¥— ∫ ·√° ®–‰¥â √— ∫ §— ¥ ‡≈◊ Õ °‡¢â “  Õ∫

— ¡ ¿“…≥å ¿ “…“Õ— ß °ƒ… ·≈–§«“¡ “¡“√∂ æ‘ ‡ »…‡°’Ë ¬ «°— ∫ »‘ ≈ ª«— ≤ π∏√√¡‰∑¬ ‡æ◊Ë Õ §—¥‡≈◊Õ°π—°‡√’¬π„Àâ‡À≈◊Õ 10 §π  —¡¿“…≥å √Õ∫ ÿ ¥ ∑â “ ¬ ‡æ◊Ë Õ √— ∫ ∑ÿ π ç¬ÿ « ∑Ÿ µ éé ·≈– çπ—°‡√’¬π¥’‡¥àπé §ÿ≥ ¡∫—µ‘ºŸâ ¡—§√ 1) ¡’ —≠™“µ‘‰∑¬·≈– °”≈— ß »÷ ° …“„π√–¥— ∫ ¡— ∏ ¬¡»÷ ° …“™—È π ªï ∑’Ë 3-5 À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ 2) ¡’ ∂“π¿“懪ìππ—°‡√’¬π„π  ∂“π»÷°…“∑’Ë°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√√—∫√Õß„π ¢≥–‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ 3) Õ“¬ÿ 15 ªï∫√‘∫Ÿ√≥å °àÕπ«—π∑’Ë 1 情¿“§¡ 2557 ·≈– ‰¡à‡°‘π 18.5 ªï∫√‘∫Ÿ√≥å °àÕπ«—π∑’Ë 1  ‘ßÀ“§¡ 2557 „π«—π‡¥‘π∑“ß (∑—Èßπ’ȇß◊ËÕπ‰¢°“√°”Àπ¥Õ“¬ÿ ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ “¡“√∂¬◊¥À¬ÿàπ‰¥â „π∫“ß ª√–‡∑») 4) ¡’º≈°“√‡√’¬π‡©≈’ˬ 2.75 ¢÷Èπ‰ª ‰¡à¡’‡°√¥ 1 À√◊Õ 0 „πº≈°“√‡√’¬π 3 ªï≈à“ ÿ¥ (°√≥’¡’‡°√¥ 1 À√◊Õ 0 „π√“¬«‘™“„¥°Áµ“¡

Read Thailandœ ™‘ß√“ß«—≈ ç ÿ¥¬Õ¥‚√߇√’¬π√—°°“√Õà“πé  ¡—§√¥à«π¿“¬„π 15 ¡‘.¬. π’ȇ∑à“π—Èπ !!!

°—π∑—Ë«ª√–‡∑» „π¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ·≈– 2 ¢Õßªï ° “√»÷ ° …“ 2556 ®“°π—È π ∑“ß‚√߇√’¬π∑’Ë ¡—§√‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√®–  à ß º≈ß“π°“√Õà “ π¢Õßπ— ° ‡√’ ¬ πµ“¡ ‡°≥±å°“√ª√–°«¥ºà“π‡«Á∫‰´µå ‡æ◊ËÕÀ“ ç ÿ¥¬Õ¥‚√߇√’¬π√—°°“√Õà“πé °“√µ—¥ ‘π·∫à߇ªìπ 4 √–¥—∫ ‚¥¬ ·¬°µ“¡¢π“¥°≈ÿà¡¢Õß‚√߇√’¬π ‡√‘Ë¡ ®“°√–¥—∫‡¢µ ( æª.), √–¥—∫®—ßÀ«—¥, √–¥—∫‡¢µµ√«®√“™°“√ ·≈– ÿ¥∑⓬°“√ µ—¥ ‘π„π√–¥—∫ª√–‡∑» ∑“ߧ≥–°√√¡°“√®–§—¥‡≈◊Õ°¡“°≈ÿà¡≈– 13 ‚√߇√’¬π (¢π“¥„À≠à ¢π“¥°≈“ß ·≈–¢π“¥‡≈Á°) √«¡ 39 ‚√߇√’¬π ·≈–π”º≈ß“π°“√ àß ‡ √‘¡°“√Õà“π¢Õß 39 ‚√߇√’¬π¡“®—¥ · ¥ßπ‘ ∑ √√»°“√∑’Ë   ”π— ° ß“πÕÿ ∑ ¬“π

π—°‡√’¬π®–∂Ÿ°µÕ∫√—∫‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ·∫∫¡’ ‡ß◊ËÕπ‰¢**∑—π∑’) 5) ¡’§«“¡ª√–惵‘¥’ ¡’∑—»π§µ‘∑’Ë¥’ ¡’§«“¡ √—∫º‘¥™Õ∫ ·≈– “¡“√∂ª√—∫µ—«‡¢â“°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â ‡ªìπÕ¬à“ߥ’  ÿ¢¿“æ√à“ß°“¬ ¡∫Ÿ√≥å ·¢Áß·√ß ‰¡à¡’ ‚√§ª√–®”µ—« À√◊Õ‚√§Õ◊ËπÊ ¡’ ÿ¢¿“殑µ ∑’Ë¥’  ¿“«–∑“ßÕ“√¡≥å·≈–®‘µ„®Õ¬Ÿà

°“√‡√’ ¬ π√Ÿâ À√◊ Õ TK park ‡æ◊Ë Õ „Àâ §≥–°√√¡°“√ºŸâ∑√ߧÿ≥«ÿ≤‘‰¥âæ‘®“√≥“ §—¥‡≈◊Õ°À“ ç ÿ¥¬Õ¥‚√߇√’¬π√—°°“√ Õà“πé °≈ÿà¡≈– 3 √“ß«—≈ ‚¥¬‚√߇√’¬π∑’Ë ‰¥â√—∫√“ß«—≈∑’Ë1 ‡ªìπ ÿ¥¬Õ¥‚√߇√’¬π √—°°“√Õà“π ®–‰¥â√—∫∂⫬æ√–√“™∑“π ®“° ¡‡¥Á ® æ√–‡∑æ√— µ π√“™ ÿ ¥ “œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ æ√âÕ¡∑—»π»÷°…“ ·À≈à߇√’¬π√Ÿâ „πµà“ߪ√–‡∑»  ”À√—∫ √“ß«—≈∑’Ë 2 √—∫∂⫬√“ß«—≈®“°π“¬°√—∞¡πµ√’ ¬‘Ëß≈—°…≥å ™‘π«—µ√ ·≈–∑’Ë 3 √— ∫ ∂â « ¬√“ß«— ≈ ®“°√— ∞ ¡πµ√’ «à “ °“√ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ πÕ°®“°π’Ȭ—ß¡’ ‡°’ ¬ √µ‘ ∫— µ √ ªÑ “ ¬ª√–°“»·≈–‡ß‘ π √“ß«—≈¡Õ∫„Àâ°—∫‚√߇√’¬π  ”À√— ∫ ‡¢µæ◊È π ∑’Ë ° “√»÷ ° …“∑’Ë ¡’ ‚√߇√’¬π ¡—§√√à«¡‚§√ß°“√¡“°∑’Ë ÿ¥ 10 Õ—π¥—∫·√° ®–‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘∫—µ√®“° √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√  “¡“√∂¥“«πå ‚ À≈¥„∫ ¡— § √ ·≈– ¥Ÿ √ “¬≈–‡Õ’ ¬ ¥‡æ‘Ë ¡ ‡µ‘ ¡ ‰¥â ∑’Ë www. readthailand.com ªî ¥ √— ∫  ¡— § √ «—π∑’Ë 15 ¡‘∂ÿπ“¬π»°π’ȇ∑à“π—Èπ ë

„π‡°≥±åª°µ‘ “¡“√∂Õ¬Ÿà¿“¬„µâ°Æ√–‡∫’¬∫ ∑’ˇ§√àߧ√—¥ ·≈–Õ¥∑πµàÕ§«“¡°¥¥—πµà“ß Ê ‰¥â 6)  ”À√—∫π—°‡√’¬π∑’Ë»÷°…“Õ¬Ÿà „π√–¥—∫ ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6  “¡“√∂‡ªìππ—°‡√’¬π ·≈°‡ª≈’ˬπ‰¥â‡©æ“–·Õø√‘°“„µâ∑à“π—Èπ 7) °√≥’ ∑’Ë ‡ √’ ¬ πÕ¬Ÿà „ π√–¥— ∫ ª√–°“»π’ ¬ ∫— µ √ «‘ ™ “™’ æ (ª«™.)  “¡“√∂ ‡ªìππ—°‡√’¬π·≈°‡ª≈’ˬπ‰¥â ‡©æ“–·Õø√‘°“„µâ ∫√“´‘≈ ‚ª√µÿ ‡ °  ‡¡Á ° ´‘ ‚ ° øî π ·≈π¥å·≈–Õ‘µ“≈’‡∑à“π—Èπ °“√ ¡— § √ Õ∫ 1) „∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë  ”π—°ß“π YES, »Ÿπ¬åª√– “πß“π YES (‚√߇√’ ¬ π·≈– °«¥«‘™“∑—Ë«‰∑¬), Õ“ “ YES ∑—Ë«‰ª À√◊Õ¥“«πå‚ À ≈ ¥ „ ∫   ¡— § √ ‰ ¥â ∑’Ë http://www. yesthailand.org æ√âÕ¡™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡ ¡—§√ Õ∫ 200 ∫“∑ ‚¥¬‚Õπºà “ π∫— ≠ ™’ ∏𓧓√ °√ÿ߇∑æ  “¢“∫ÿ≠∂“«√ ‡°…µ√-π«¡‘π∑√å ™◊Ë Õ ∫— ≠ ™’ π“¬Õ“§¡ √‘ ¡ ∑Õß ‡≈¢∑’Ë ∫— ≠ ™’ 039-7-04877-8 æ√â Õ ¡∑—È ß  ”‡π“„∫ ≈‘ ª Pay-in ®“°∏𓧓√À√◊Õ‡Õ∑’‡ÕÁ¡‡¢’¬π™◊ËÕπ“¡ °ÿ≈æ√âÕ¡∑—Èß√–∫ÿ∂“π∑’Ë Õ∫„Àâ™—¥‡®π ·ø°´å¡“∑’Ë 0 2943 9570 À√◊Õ à߉ª√…≥’¬å ¡“∑’Ë  ”π—°ß“π YES ‡≈¢∑’Ë 9/19 ∂.§≈Õß-≈” ‡®’ ¬ ° ·¢«ßπ«≈®— π ∑√å ‡¢µ∫÷ ß °ÿà ¡ °∑¡. 10230 À√◊Õ 2)  ¡—§√ºà“π»Ÿπ¬åª√– “πß“π YES √–∫ÿ   ∂“π∑’Ë   Õ∫„Àâ ™— ¥ ‡®π æ√â Õ ¡ µ√«® Õ∫ ∂“π∑’Ë Õ∫ ·≈–™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡ ¡—§√ Õ∫ 200 ∫“∑ √—∫ ¡—§√µ—Èß·µà ∫—¥π’È∂÷ß«—π∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π 2556  Õ∫æ√âÕ¡ °— π ≥  π“¡ Õ∫µà “ ß Ê ∑—Ë « ª√–‡∑» «— π Õ“∑‘ µ ¬å ∑’Ë 30 ¡‘ ∂ÿ 𠓬π 2556 ‡«≈“ 09.00-11.00 π. Õà“πµàÕÀπâ“ 13


ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556

“อุบล ยูเอ็มที” จัดหนัก แถลงข่าวเสริมทีมเลก 2

พร้อมระเบิดศึกฟุตบอลอุบล ยูเอ็มที เอฟซี ยูธ คัพ 2013

ความเคลื่อนไหวของทีม “พยัคฆ์ร้าย แม่น้ำมูล” อุบล ยูเอ็มที เอฟซี เจ้าบุญทุ่ม รายใหม่แห่งศึกฟุตบอลเอไอเอสลีก ภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง ผลงานในปีนี้ถือว่าไม่ธรรมดา เมื่อสามารถ เกาะกลุ่มอยู่ ในอันดับหัวตารางมาโดยตลอด จนหลายสำนั ก ข่ า วต้ อ งบอกเป็ น เสี ย ง เดียวกันว่า โควตาแชมเปี้ยนส์ลีกทีมจาก อีสานปีนี้ “อุบล ยูเอ็มที เอฟซี” ถือได้ว่าน่า จับตามองอย่างยิ่ง จากผลงานลงแข่ง 13 นัด ชนะ 8 เสมอ 3 แพ้ 2 มี 27 คะแนน อยู่ ในอันดับ 2 ของตาราง โดยคะแนนเท่ากัน กับร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด แต่ประตูได้เสียทาง ร้อยเอ็ด สามารถทำได้ดีกว่าเท่านั้นเอง ล่าสุด นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ประธานเทคนิคสโมสร ได้ออกมากล่าวชื่นชม ผลงานอันยอดเยี่ยมของนักเตะทุกคนที่ร่วม แรงร่ ว มใจกั น จนทำให้ ที ม มี ผ ลงานที่ ยอดเยี่ยมมาตลอดทั้ง 13 นัดที่ผ่านมา จน สามารถอยู่ ในอันดับที่ 2 ของตาราง ซึ่งถ้า เราสามารถจบเลกแรกด้ ว ยการอยู่ ใ น

สสส. เปิดเวที “สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่” ครบรอบ 12 ปี ย้ ำ ประชาชนต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มใน การสร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ป ระเวศ วะสี ราษฎรอาวุ โ ส กล่ า วปาฐกถาเรื่ อ ง “นวั ต กรรมทางสั ง คมกั บ การพั ฒ นา ประเทศ” ในงานสานงาน เสริมพลัง ร่วม สร้ า งประเทศไทยให้ น่ า อยู่ ที่ ส ำนั ก งาน กองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครือข่ายสร้างเสริม สุขภาพ กว่า 300 องค์กร จัดขึ้นที่ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่ า งวั น ที่ 28-29 พฤษภาคมนี้ ใน โอกาสการดำเนินงานของ สสส. ครบรอบ 12 ปี โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ กล่าวว่า เครื่องมือแก้ปัญหาสังคม ทุกด้าน ทั้งความเป็นอยู่รวมถึงสุขภาพที่ เข้มแข็ง สามารถแก้ ไขที่การบริหารแบบ

อันดับ 2 แบบนี้ ถือว่าทำได้ดีเกินเป้าที่ทีมได้ วางไว้ ในตอนแรก ทำให้บอร์ดบริหารของทีม ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ ประธาน ที่ ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ข องที ม นายพงษ์ ศั ก ดิ์

สร้ า งชื่ อ เสี ย งอี ก ครั้ ง กั บ ฟุ ต บอลหญิงทีมชาติไทย ที่ โชว์ผลงาน ได้ อ ย่ า งยอดเยี่ ย ม ด้ ว ยการครอง แชมป์กลุ่มบี ในการแข่งขัน เอเอฟซี วีเมน เอเซียน คัพ 2014 รอบคัด เลือก ที่ประเทศบังคลาเทศ หลังยัด เยียดความปราชัยให้ทีมชาติอิหร่าน 5-1 ประตู ในรอบชิงชนะเลิศ จาก การยิงแฮตทริคของ นิสา ร่มเย็น ที่ ผนึ ก กำลั ง กั บ ดาวรุ่ ง เพื่ อ นร่ ว มที ม เช่ น นภั ท ร สี เ สริ ม กั ป ตั น ที ม , ธนีกาญจน์ แดงดา, สุภาภรณ์ แก้ว แบน และวิลัยพร บุตรด้วง ผลงาน ในครั้ ง นี้ ท ำให้ ที ม ฟุ ต บอลหญิ ง ที ม ชาติ ไ ทยผ่ า นเข้ า รอบสุ ด ท้ า ยได้ สำเร็จ ตามหลัง ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, จีน และเกาหลี ใต้ ซึ่งจะต้องหาอีก 3 ทีม ก่อนลงแข่งรอบสุดท้าย กลาง ปีหน้า ความสำเร็ จ เบื้ อ งต้ น ในครั้ ง นี้

บันไดก้าวต่อไป ของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย

บ่ ง บอกได้ ถึ ง การเตรี ย มตั ว ที่ ดี การ ศึกษาหาข้อมูลของคู่แข่ง ซึ่ง “โค้ชอุ้ม” ปิยะกุล แก้วน้ำค้าง หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า ที่ผ่านมาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำงานอย่างหนัก และผลงานที่ออก มา ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สมกับที่ทุ่มเท โดยเฉพาะผู้เล่นทุกคน สอดคล้องกับ การให้สัมภาษณ์ของ เฮ

เลน่า มาการิต้า หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม ชาติอิหร่าน ที่กล่าวว่า ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะตั ว ของผู้ เล่ น ไทย ยอดเยี่ ย ม สมบู ร ณ์ แ บบ ยอมรับลูกทีมยังเทียบชั้นไม่ ได้ จะ เห็นว่า ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ไม่ เป็ น รองที ม ใด ทั้ ง ในอาเซี ย นและ เอเชีย ขณะเดี ย วกั น นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผู้จัดการทีม เปิดเผยว่า การ แข่งขันรายการนี้ ทำให้เห็นว่า ความ แข็งแกร่งของคู่ต่อสู้มีพัฒนาการที่ดี ขึ้นอย่างน่ากลัว ไม่ว่าจะเป็นพม่า, เวียดนาม และฟิลิปปินส์ จึงเป็นการ บ้านข้อหนึ่ง ที่จะต้องนำมาปรับปรุง แก้ ไข เพื่อเตรียมทีมสู้ศึกกีฬาซีเกมส์ ที่กรุงเนย์ปิดอว์ ประเทศพม่า ปลาย ปีนี้ด้วย ซึ่งเป็นอีกทัวร์นาเม้นท์หนึ่ง ที่ ที ม ฟุ ต บอลหญิ ง ที ม ชาติ ไ ทย จะ ประกาศศักยภาพความเป็นหนึ่งใน อาเซียนได้อีกครั้ง •

สสส. ครบรอบ 12 ปี เปิดเวที “สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่”

แนวดิ่ง ซึ่งสังคมเป็นหัวใจสำคัญต้องมีความเข้มแข็ง อุดมด้วยศีลธรรม ช่วยกันตรวจสอบ การทำงานของทุกภาคส่วน จะเป็นปัจจัยให้การเมืองดี ศีลธรรมดี และเศรษฐกิจดี หากผู้คน ขาดจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมือง ตัวใครตัวมัน อำนาจต่าง ๆ ในสังคมจะไม่ถูกตรวจสอบ และสามารถทำตามอำเภอใจได้มาก การเมืองจึงไม่ด ี ศีลธรรมจึงไม่ด ี เศรษฐกิจจึงไม่ดี เมื่อ ปัจจัยชี้ขาดอนาคตของการพัฒนาประเทศอยู่ที่สังคมเข้มแข็ง นวัตกรรมทางสังคม จึงมีความ สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการประเมินผล การดำเนินงาน สสส. กล่าวว่า 1 ทศวรรษ ของ สสส.มีจุดประสงค์ที่จะสร้างวัฒนธรรมสร้าง เสริมสุขภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีแผนการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความหลากหลายทั้งพื้นที่ กลุ่มอายุ ทำให้เกิดพหุภาคี ชุมชน และองค์กร ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ซึ่งผลงานที่ประสบความสำเร็จและส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ ประชาชนอย่างสูง อาทิ การลดลงของอัตราการสูบบุหรี ่ การดื่มสุรา และการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อีกมาก ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาวะสังคม เช่น ด้านการศึกษา การสื่อสารสาธารณะ และการคุ้มครองผู้บริโ ภค พร้อมเป็นต้นแบบสำหรับเครือข่ายการ ทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในและนอกประเทศด้วย •

ต่อ จากหน้า 12

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES โครงการศึ ก ษาภาษาและวั ฒ นธรรม YES เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นที่ มีอายุระหว่าง 15-18 ปี ได้เรียนรู้การใช้ ภาษาอังกฤษและการใช้ชีวิตในต่างแดน กั บ หลากหลายประเทศ อาทิ สหรั ฐ อเมริกา แคนาดา แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น และนิ ว ซี แ ลนด์ เป็ น ต้ น โดยองค์ ก ร จะจั ด หาโรงเรี ย นรั ฐ บาลระดั บ High School ในท้ อ งถิ่ น และครอบครั ว อุปถัมภ์ที่ ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่าง ดี ซึ่งการศึกษาในประเทศที่เป็นเจ้าของ ภาษาและใช้ ภ าษาอั ง กฤษอยู่ ต ลอด เวลานั้น จะช่วยเพิ่มพูน ทักษะความรู้ ความสามารถในการ ใช้ภาษาให้ดียิ่งขึ้น คุณสมบัต ิ 1) มีสัญชาติไทยและ กำลั ง ศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3-5 หรือเทียบเท่า 2) มี ส ถานภาพเป็ น นั ก เรี ย นใน สถานศึ ก ษาที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ 3) อายุ 15 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และไม่เกิน 18.5 ปี บริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ใน วั น เดิ น ทาง (ทั้ ง นี้ เ งื่ อ นไขการกำหนด อายุผู้เข้าร่วม-โครงการสามารถยืดหยุ่น ได้ ในบางประเทศ) 4) มีผลการเรียน เฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ไม่มีเกรด 1 หรือ 0 ใน ผลการเรียน 3 ปีล่าสุด (กรณีมีเกรด 1 หรือ 0 ในรายวิชาใดก็ตามนักเรียนจะ ถู ก ตอบรั บ เข้ า ร่ ว มโครงการ แบบมี เงื่อนไข**ทันที) 5) มี ค วามประพฤติ ดี มี ทั ศ นคติ ที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับ ตั ว เข้ า กั บ ผู้ อื่ น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี สุ ข ภาพ ร่ า งกายสมบู ร ณ์ แข็ ง แรง ไม่ มี โรค ประจำตัว หรือโรคอื่น ๆ มีสุขภาพจิต ที่ ดี สภาวะทางอารมณ์ แ ละจิ ต ใจอยู ่ ในเกณฑ์ ป กติ สามารถอยู่ ภ ายใต้ ก ฎ ระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความ กดดันต่าง ๆ ได้ 6) สำหรับนักเรียนที่

มู ล สาร ประธานสโมสร ดร.จิ น ติ ย า จินารัตน์ ผู้จัดการทีม ได้มีการประชุมหารือ ในการเตรี ย มเสริ ม นั ก เตะระดั บ คุ ณ ภาพ เพื่อเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นให้ กับทีมสำหรับการแข่งขันในเลกที่ 2 โ ด ย ใ น เ รื่ อ ง นี้ ท า ง ส โ ม ส ร จ ะ มี กำหนดการแถลงข่าวการเสริมนักเตะที่จะ เข้ า มาช่ ว ยที ม สำหรั บ การแข่ ง ขั น ในเลก ที่ 2 อย่างเป็นทางการในวันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ชั้น 4 อาคารเพรสซิเดนท์ มหาวิทยาลัยการ จั ด การและเทคโนโลยี อี ส เทิ ร์ น ในเวลา 11.00 น. ซึ่งนอกจากการแถลงข่าวการ เสริมนักเตะแล้ว ยังจะมีการแถลงข่าวการ ประกวด Miss Ubon Umt Fc และการ แข่งขันฟุตบอลอุบล ยูเอ็มที เอฟซี ยูธ คัพ 2013 อีกด้วย โดยแฟนคลับของสโมสร สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียด ต่าง ๆ ได้ที่ www.ubonumtfc.com ซึ่ง เชื่ อ ว่ า ที ม ”พยั ค ฆ์ ร้ า ยแม่ น้ ำ มู ล ” อุ บ ล ยูเอ็มที เอฟซี ในปีนี้มีดีพอที่จะก้าวเข้าไป เล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกและสร้างความ สุขให้แฟนกีฬาชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ อย่างแน่นอน •

13

ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี่ 6 สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะ แอฟริ ก าใต้ ท่ า นั้ น กรณี ที่ เ รี ย นอยู่ ใ น ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะ แอฟริกาใต้ บราซิล โปรตุเกส เม็กซิโก ฟินแลนด์และอิตาลีเท่านั้น หมายเหตุ : นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่ ครบตามที่ ก ำหนด (ข้ อ 1-8) สามารถ สมัครเพื่อทดสอบวัดผลเท่านั้น ** การเข้า ร่ ว มโครงการแบบมี เ งื่ อ นไข หมายถึ ง นักเรียนที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 4 สามารถ สมัครเข้าร่วมโครงการและดำเนินการทุก อย่ า งตามขั้ น ตอนปกติ แต่ ก ารตอบรั บ นั ก เรี ย นอย่ า งเป็ น ทางการจะขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ขององค์ ก รในต่ า งประเทศจะ เป็ น ผู้ พิ จ ารณาตอบรั บ นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว ม โครงการแลกเปลี่ ย นปกติ ห รื อ โครงการ Full Fee Paying Program** การมอบทุ น ทุ น ยุ ว ทู ต “YES” หมายถึง นักเรียนที่ผ่านการสอบ และได้ รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ ให้ ได้รับ ทุนการศึกษา เต็มจำนวน ประมาณ 7,500 USD โดยผู้ปกครองไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย สมทบอี ก ทุ น การศึ ก ษาประเภทนี้ ม อบ ให้แก่เยาวชน จากทั่วประเทศทุกปีปีละ 3 ทุน และเรียนในประเทศ สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และเยอรมนี เท่านั้น • ทุนนักเรียนดีเด่น “YES” หมายถึง นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบดีเด่น และมี คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ พิจารณา แล้ว มีมูลค่าทุนละ 30,000 บาท จำนวน 7 ทุน โดยผู้ปกครอง ต้องชำระเงินสมทบ ทุนบางส่วน และเรียนในประเทศสหรัฐ อเมริกา แอฟริกาใต้ และเยอรมนี เท่านั้น • ทุ น บุ ต รครู “YES” หมายถึ ง นักเรียนซึ่งเป็นบุตร-ธิดา ผู้ประสาน YES อาสา YES ครู-อาจารย์ ข้าราชการ ใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา สอบผ่านเกณฑ์

การคั ด เลื อ กให้ ได้ รั บ ทุ น มี มู ล ค่ า ทุ น ละ 30,000 บาท จำนวน 30 ทุนเท่านั้น โดย ผู้ ป กครอง ต้ อ งชำระเงิ น สมทบทุ น บาง ส่วน และเรียนในประเทศ สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และเยอรมัน เท่านั้น • ทุ น ศึ ก ษาภาษาและวั ฒ นธรรม “YES” หมายถึง นักเรียนที่มีผลสอบผ่าน เกณฑ์การคัดเลือก โดยผู้ปกครอง ต้อง ชำระเงินสมทบทุนบางส่วน (ซึ่งยังไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ) และทุนประเภทนี้ สามารถเลือกเรียนได้หลายประเทศ ประเทศที่เปิดเข้าร่วมโครงการ (1) สหรัฐอเมริกา (2) แคนาดา (ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส) (3) นิวซีแลนด์ (4) แอฟริกาใต้ (5) เยอรมนี (6) ฝรั่งเศส (7) จีน (8) ญี่ปุ่น (9) เดนมาร์ก (10) อิตาลี (11) ฟินแลนด์ (12) นอร์เวย์ (13) สวีเดน (14) เชค (15) อินเดีย (16) เอสโตเนีย (เดิมรัสเซีย) (17) เม็กซิโก (18) โปรตุเกส (19) บราซิล (20) ใต้หวัน กำหนดการเดินทาง ประมาณเดือน เมษายน, กรกฎาคม-ตุ ล าคมของทุ ก ปี (ขึ้ น อยู่ กั บ ประเทศที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ) 1 ปีการศึกษา ประมาณ 8-10 เดือน ลักษณะโครงการและประโยชน์ที่ ได้ รับ โครงการ High School Exchange Program เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุ ระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมด้วยประสบการณ์ ต รงในการใช้ ชี วิ ต ในประเทศ ต่าง ๆ เช่น อเมริกา แคนาดา แอฟริกาใต้ ญี่ ปุ่ น หรื อ นิ ว ซี แ ลนด์ เป็ น ต้ น โดย โครงการจัดหาโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน ระดับ High School ในท้องถิ่นและจัด ให้นักเรียนพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ของ โครงการที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กมาเป็ น อย่ า งดี โดยนั ก เรี ย นไม่ ต้ อ งกลั บ มาเรี ย นซ้ ำ ชั้ น ตามระเบี ย บการขอเที ย บชั้ น เรี ย นของ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ดุลยพินิจของโรงเรียนเป็นสำคัญ ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการนักเรียน จะได้ ศึ ก ษาในระดั บ High School ระหว่ า งมั ธ ยม 4-6 โดยปกติ นั ก เรี ย น

จะได้ เ รี ย นในชั้ น ถั ด ไปจากที่ เ รี ย นจบใน ประเทศไทยแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของโรงเรี ย นในต่ า งประเทศซึ่ ง อาจ พิจารณาลดชั้นได้ โดยนักเรียนจะได้เรียน วิชาหลัก ๆ เฉกเช่นเดียวกับโรงเรียนใน ประเทศไทยเช่ น อั ง กฤษ คณิ ต ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์ใน ท้ อ งถิ่ น จะเป็ น ครอบครั ว อาสาสมั ค รที่ ช่วยดูแลนักเรียนเสมือนสมาชิกคนหนึ่ง ในครอบครัว ดังนั้นนักเรียนเองก็มีหน้าที่ ช่ ว ยเหลื อ ตอบแทนน้ ำ ใจครอบครั ว อุปถัมภ์ ตามสมควร การเข้าร่วมโครงการจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ ในการปรับตัวให้สามารถ อยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ซึ่ ง การอาศั ย อยู่ ใ นต่ า งประเทศนั้ น มี ค วาม แตกต่างทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นนักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงและ โอกาสที่ดี ในการพัฒนาภาษาและทักษะ การสื่ อ สารในเวลาเดี ย วกั น อี ก ทั้ ง การ เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอีกด้วย สิ่งที่ โครงการมอบให้ มีดังนี้ ยุวทูตจะ ได้รับกระเป๋าและเสื้อ YES พร้อมทั้งคู่มือ การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และข้อมูล ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดย YES จะจัด ปฐมนิเทศและ Workshop (กิจกรรมเชิง ปฏิบัติการ) สำหรับยุวทูต YES ทั้งก่อน เดินทางและหลังเดินทางดังนี้คือ ปฐมนิเทศลงทะเบียน/YES English Camp เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 2 คืน 3 วัน ใน ประเทศไทยเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม/ ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง และปัจฉิมนิเทศ การดำเนิ น การช่ ว ยเหลื อ ในการยื่ น วีซ่านักเรียน และจัดหาตั๋วเครื่องบินราคา ประหยัด และจัดเจ้าหน้าที่ จัดส่งยุวทูตที่ สนามบิน การช่วยเหลือและแนะนำยุวทูต เมื่อเดินทางเดินทางกลับในการขอเทียบ ชั้นเรียน ตามดุลยพินิจของสถานศึกษา และหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยุวทูตเข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศเพื่อรับ มอบประกาศนียบัตร YES ที่สำเร็จใน โครงการ และแนะนำการใช้ชีวิติต่อไป

สิ่ ง ที่ อ งค์ ก รในต่ า งประเทศมอบให้ มีดังนี้ • ออกเอกสารสำคัญ เพื่อรับรองการ ยื่นวีซ่านักเรียน ยุวทูตได้รับการตอบรับ เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชนที่ มีคุณภาพ (กรณีเป็นโรงเรียนเอกชนอาจมี ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น) พำนักอยู่กับครอบครัว อุปถัมภ์ที่ดูแลยุวทูต YES เสมือนสมาชิก คนหนึ่งในครอบครัว ได้มี โอกาสแลกเปลี่ยน ศึ ก ษาภาษา และ วั ฒ น ธ ร ร ม ต า ม กิ จ กรรมของผู้ ดู แ ล ท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ จั ด มี เ จ้ า ห น้ า ที่ ป รึ ก ษ า ประจำท้ อ งถิ่ น คอย ประสานงาน และให้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ นั ก เรี ย นตลอดระยะ เ ว ล า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร จั ด หาประกั น อุ บั ติ เ หตุ ในระหว่างเดินทาง และ

ประ กั น สุ ข ภาพตล อดระ ยะ เว ล า โครงการ มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่ง ยุวทูตที่ สนามบิน (ในบางกรณีอาจเป็นครอบครัวอาสาสมัคร) จัด Arrival Orientation โดยเจ้ า หน้ า ที่ ป รึ ก ษานั ก เรี ย น ประจำท้ อ งถิ่ น ภายใน 3 สั ป ดาห์ ที่ นั ก เรี ย นเดิ น ทางไปถึ ง (เฉพาะบาง ประเทศเท่านั้น) •

YES เปิดรับสมัครสอบวัดระดับ

ความรู้ภาษาอังกฤษ TYES 2013 YES เปิดรับสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TYES ปี 2013 เพื่อเปิดโอกาส ให้นักเรียนในระดับชั้น ม.1 - ม.6 และบุคคลที่สนใจทั่วไป โดยไม่จำกัดอายุ เพศ และวัย ได้มี โอกาสเข้าร่วมสอบวัดระดับฯ ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผล และออกใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษทางการฟัง การเขียน และการ อ่าน โดยใช้ ใบสมัครและข้อสอบชุดเดียวกับการสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยน การสมัครสอบ 1) ใบสมัครขอรับได้ที่สำนักงาน YES, ศูนย์ประสานงาน YES (โรงเรียนและกวดวิชาทั่วไทย), อาสา YES ทั่วไป หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท โดยโอนผ่านบัญชี ธนาคาร กรุงเทพ สาขาบุญถาวร เกษตร-นวมินทร์ ชื่อบัญชีนายอาคม ริมทอง เลขที่บัญชี 039-7-04877-8 พร้อมทั้งสำเนาใบสลิป Pay-in จากธนาคารหรือเอทีเอ็มเขียนชื่อ นามสกุลพร้อมทั้งระบุถานที่สอบให้ชัดเจน แฟกซ์มาที่ 0 2943 9570 หรือส่ง ไปรษณีย์มาที่ สำนักงาน YES เลขที่ 9/19 ถ.คลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 หรือ 2) สมัครผ่านศูนย์ประสานงาน YES ระบุสถานที่สอบ ให้ชัดเจน พร้อมตรวจสอบสถานที่สอบ ชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท ร่วมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TYES ปี 2013 เปิดสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 สอบพร้อมกันวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 ณ สนามสอบต่าง ๆ ทั่วประเทศ


14

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556

กระทรวงสาธารณสุข สร้างการเข้า ถึ ง บริ ก ารอนามั ย แม่ แ ละเด็ ก อย่ า ง เท่าเทียม ภายใต้การดำเนินงาน 9 ข้อ โดยการจั ด บริ ก ารที่ ไ ด้ ม าตรฐานใน สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข และการ ดำเนินงานเชิงรุกสู่ชุมชนแม่ “Model child development” อย่างองค์รวม นายแพทย์ ช ลน่ า น ศรี แ ก้ ว รั ฐ มนตรีช่วยการกระทรวงสาธารณะสุข เปิดเผยภายหลังจากเป็นประธานเปิด โครงการมหกรรมพัฒนาคุณภาพสตรี และเด็กแบบองค์รวม ณ ศูนย์อนามัย ที่ 7 อุบลราชธานี และองค์การบริหาร ส่วนตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อ 22 พ.ค. 2556 ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาคุณภาพ ประชากรกลุ่มแม่และเด็กไทยให้ดีขึ้น ด้ ว ยการพั ฒ นาคุ ณ ภาพหน่ ว ยบริ ก าร สาธารณสุข การจัดระบบบริหารที่ ได้ มาตรฐาน เชื่อมโยงสู่ชุมชนให้มีส่วน ร่ ว มในรู ป แบบชมรมสายใยรั ก แห่ ง ครอบครัว ซึ่งตลอดระยะเวลาดำเนิน งานพบว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.5 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 47.5 ในปี 2555 การฝาก ครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ร้อยละ 52 ในปี 2555 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี มี พั ฒ นาการสมวั ย ร้ อ ยละ 70.3 ซึ่ ง รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ นโยบาย กระทรวงสาธารณสุ ข และยื น ยั น เจตนารมณ์ที่จะร่วมกับสหประชาชาติ ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพสตรี แ ละเด็ ก เน้ น การสร้ า งพ่ อ แม่ คุ ณ ภาพโดยผ่ า น โรงเรียนพ่อแม่เพื่อเตรียมความพร้อม ความรู้ ก ารเลี้ ย งดู บุ ต ร การปลู ก ฝั ง ภูมิคุ้มกันทางสังคม ปลูกฝังวินัยเชิงบวก เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความ สุขด้วยการรู้จักห่วงใยตนเอง พัฒนา ทักษะชีวิตและสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้น เพื่ อ การเป็ น พลเมื อ งที่ ด ี ร่ ว มในการ พัฒนาสังคม นายแพทย์ชลน่าน กล่าวต่อไปว่า นโยบาย 9 ข้อ เพื่อยกระดับคุณภาพ

สธ. ยกระดับคุณภาพสตรีและเด็ก คณะผู้บริหาร ม.อุบลฯ เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาฯ จากตั้งครรภ์-คลอด ชูนโยบาย 9 ข้อสู่ชุมชนนมแม่ สตรี แ ละเด็ ก ประกอบด้ ว ย 1) สร้ า ง พ่อแม่คุณภาพ ก่อนมีบุตรเข้ารับบริการ ตรวจร่างกายและรับความรู้ ในโรงเรียน พ่อแม่ 2) สร้างการเข้าถึงบริการอย่างเท่า เทียม โดยให้หญิงตั้งครรภ์ทุกฝากครรภ์ เร็วและมาเป็นคู่ ได้ทุกที่ทุกสิทธิ ์ 3) สร้าง เด็กปลอดโรคพันธุกรรมและโรคติดเชื้อ โดยแม่ขณะตั้งครรภ์ ได้รับการตรวจเลือด

นายแพทย์ เ จษฎา โชคดำรงสุ ข อธิ บ ดี ก รมอนามั ย กล่ า วอี ก ว่ า การ ดำเนิ น งานสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพสตรีและเด็ก เป็นการพัฒนาในทุก มิติอย่างองค์รวมและเชื่อมโยงทุกช่วง วัยของการพัฒนาประชากร ภายใต้การ จั ด ทำแผนพั ฒ นาสุ ข ภาพแม่ แ ละเด็ ก ได้แก่ แผนการดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างมี

และเพื่อป้องกันโรคธาลัสซีเมีย เอดส์ เอ๋อ ได้รับยาเสริมไอโอดีน และวิตามินเสริม ธาตุเหล็ก 4) สร้างภูมิต้านทานทางสังคม แก่เด็ก ผ่านการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ด้วย ความรักความผูกพัน ได้กินนมแม่ตั้งแต่ แรกเกิดและอาหารตามวัย 5) สร้างเด็ก ฉลาดทางปั ญ ญาและอารมณ์ ด้ ว ยการ เลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสมของพ่อแม่ผ่าน กระบวนการกิน กอด เล่น เล่า 7) เด็กได้ รับการฝึกทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมคลีนิค เด็กดีและศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 8) สตรี และเด็กได้รับบริการ ฝากครรภ์คุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพ คลีนิคเด็กดีคุณภาพ และศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก คุ ณ ภาพ 9) ชุ ม ชน ท้องถิ่นร่วมสร้างเด็กไทยแข็งแรง ฉลาด อารมณ์ดีและมีความสุข อันจะส่งผลต่อ การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

คุณภาพ แผนการดูแลเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี และแผนการดูแลเด็กอายุ 3-5 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายคือ เด็ก ไทยสุขภาพดี สู่ 80 ยังแจ๋ว สร้างความ เท่ า เที ย มและการเข้ า ถึ ง บริ ก ารด้ า น สุขภาพสตรีและเด็กอย่างองค์รวม โดย หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ ได้ทุกที่ทุกสิทธิ์ สื่อสารความรู้ สร้างความตระหนักใน การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยการสาธิตระบบบริการคุณภาพใน สถานบริการสาธาราณสุข และตำบล นมแม่ “Model child development” ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพในชุมชน เชื่อมโยง ระบบบริการคุณภาพจากสถานบริการ สาธารณสุข สู่ครัวเรือน ชุมชน และ ท้องถิ่นเพื่อเด็กไทยสุขภาพดีส ู่ 80 ยัง แจ๋ว •

สสจ.อุบลฯ ขอความร่วมมือประชาชน

ร่วมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึง สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคไข้ เ ลื อ ด ออกในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กลายเป็นปัญหาระดับประเทศ และคาด การณ์ ไ ด้ ว่ า จะทวี ค วามรุ น แรงของการ ระบาดในภาพรวมของประเทศมากขึ้ น โดยจะเพิ่ ม ถึ ง จุ ด สู ง สุ ด ในช่ ว งเดื อ น พฤษภาคม - กรกฏาคม ดังนั้น สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ขอ ความร่วมมือจากทุกพื้นที่ดำเนินการอย่าง เร่ ง ด่ ว น โดยเร่ ง ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละให้ ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะ อย่างยิ่งทางหอกระจายข่าวเป็นประจำทุก วัน (เช้า - เย็น) และมอบหมายเจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ แ ละอาสาสมั ค ร สาธารณสุ ข ประจำหมู่ บ้ า นดำเนิ น การ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นรู ป สื่ อ บุ ค คล เน้ น มาตรการ 5 ป. 1 ข. ได้แก่ 1.ปิดฝาภาชนะ เก็ บ กั ก น้ ำ ทุ ก ชนิ ด ป้ อ งกั น ยุ ง ลายวางไข่ 2.ปล่อยปลากินลูกน้ำในโอ่ง หรือภาชนะ น้ำใช้ ในครัวเรือน 3.เปลี่ยนน้ำในภาชนะ หรือโอ่งน้ำทุก 7 วัน 4. การปรับปรุงสภาพ

แวดล้อมรอบบ้านเพื่อไม่ ให้เป็นแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลาย 5.ให้มีการปฏิบัติจนเป็นนิสัยและ ลงมือทำทันที และ 1 ข. คือ ขัดล้างภาชนะ ต่างๆ ที่ใช่ใส่น้ำซึ่งอาจมีไข่ยุงลายติดอยู่ เพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก นายแพทย์ สุ ร พร กล่ า วต่ อ ไปว่ า นอกจากนี้ สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด อุบลราชธานี ขอความร่วมมือประชาชนใน การควบคุมสิ่งแวดล้อม เป็นการเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ ให้ยุงมีการขยายพันธุ์โดย ดำเนินการดังนี้ 1) แทงค์ บ่อ กะละมัง ที่เก็บ กักน้ำจะเป็นแหล่งที่ยุงออกไข่และกลายเป็น ยุง ต้องมีฝาปิดและหมั่นตรวจสอบว่ามีลูกน้ำ หรือไม่ 2) ให้ตรวจรอยรั่วของท่อน้ำ แทงค์ น้ ำ หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ น้ ำ ว่ า รั่ ว หรื อ ไม่ โดยเฉพาะฤดูฝน 3) ตรวจสอบแจกัน ถ้วย รองขาโต๊ะ ต้องเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ สำหรับ แจกันอาจจะใส่ทรายผสมลงไป ส่วยถ้วยรอง ขาโต๊ะให้ ใส่เกลือเพื่อป้องกันลูกน้ำ 4) หมั่น ตรวจสอบถาดรองน้ำที่ตู้เย็น หรือเครื่องปรับ อากาศเพราะเป็ น ที่ แ พร่ พั น ธ์ ข องยุ ง โดย เฉพาะถาดระบายน้ำของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งออกแบบไม่ด ี โดยรูระบายน้ำอยู่เหนือก้น

ส ำ นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด อุ บ ลราชธานี ส่ ง ผลงานวิ ช าการเข้ า ประกวดระดับเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10 “มุกศรี โสธรเจริญราชธานี” ประกอบด้วย จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร, ศรี ส ะเกษ, ยโสธร,

อุบลฯ คว้า 7 รางวัล ผลงานวิชาการเครือข่ายบริการที่ 10

ถาดหลายเซ็นติเมตร ทำให้มีน้ำขังซึ่งเป็น แหล่งเพาะพันธ์ยุง 5)ตรวจรอบๆ บ้านว่า แหล่ ง น้ ำ ขั ง หรื อ ไม่ ท่ อ ระบายน้ ำ บนบน หลังคามีแอ่งน้ำขังหรือไม่ หากมีต้องจัดการ 6) ขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะ เก็บขังน้ำ หากไม่ ใช้ ให้ ใส่ถุงหรือฝังดินเพื่อ ไม่ ให้น้ำขัง และยางเก่าที่ ไม่ ใช้ก็เป็นแหล่ง ขังน้ำได้เช่นกัน หากใครมีรั้วไม้ หรือต้นไม้ที่ มีรูกลวง ให้นำคอนกรีตเทใส่ปิดรู ต้นไผ่ ต้องตัดตรงข้อและให้เทคอนกรีตปิดแอ่งน้ำ ในส่ ว นของการป้ อ งกั น ส่ ว นบุ ค คลควรใส่ เสื้อผ้าที่หนาพอสมควร ควรจะใส่เสื้อแขน ขาว และการเกงขายาว เด็กนักเรียนหญิงก็ ควรใส่ ก างเกง, การใช้ ย าฆ่ า ยุ ง เช่ น pyrethrum ก้อนสารเคมี, การใช้กลิ่นกันยุง เช่น ตะไคร้ หรือสารเคมีอื่นๆ และนอนใน มุ้งลวด หรือมุ้งเพื่อป้องกันยุงกัด •

อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลจำนวน 7 รายการ อันจะเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป

ผลงานวิชาการจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับรางวัลระดับเขต 10 ปี 2556 วันที่ 20-21 พ.ค. 2556 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร

ประเภท ศ Oral Presentation (ส่งเสริม) ชนะเลิ อันดับ 3 Oral Presentation (ส่งเสริม) อันดับ 3 Oral Presentation (คลินิก) อันดับ 2 Oral Presentation (นวัตกรรม) ชนะเลิศ Poster Presentation (ส่งเสริม) อันดับ 2 Poster Poster Presentation (คลินิก) ชนะเลิศ Poster Presentation (นวัตกรรม)

ผู้นำเสนอผลงาน นางผลทวี สบายใจ สสอ.เดชอุดม นางบุษบา การกล้า รพ.ตระการพืชผล นายกิตติ สมบรรดา รพ.เขื่องใน นายจักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์ รพ.เขมราฐ สอ.(หญิง) อัจฉราพร น้อยตาแสง รพ.สด.เข้ด่อน สสอ.น้ำยืน นางผกายดาว พรหมสุรีย์ รพ.น้ำยืน นายชาญญณงค์ ชมภูบุตร รพร.เดชอุดม

ชื่อผลงานวิชาการ ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพ อสม.ด้านส่งเสริมการฝากครรภ์ ในสตรีครรภ์แรก จ.อุบลฯ การพัฒนาเยาวชนที่ ได้รับผลจากเอดส์ ชมรมตระการสดใจ รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดผู้ป่วยนอก โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในรพ.เขื่องใน Khemmarat Wound Chair วิจัยปฏิบัติการการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด การเพิ่มอัตรา Success Rate TB รพ.น้ำยืน ติดตั้งฉับไว้ ป้องกันอันตรายจากภัยท้องถนน

แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ จอมจิน จันทรสกุล นายกสภา มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี รองศาสตราจารย์ น งนิ ต ย์ ธี ร ะวั ฒ นสุ ข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๕ น. ณ วังศุโขทัย กรุงเทพมหานคร จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ และเป็นสิริมงคลและเกียรติอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ (พิ เ ศษ) จอมจิ น จั น ทรสกุ ล นายกสภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมี รอง ศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี พร้อมด้วยกรรมการสภา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ถวายฉลองพระองค์ครุย ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และทูลเกล้าถวายเงิน เพื่อเสด็จตามพระราชอัธยาศัย ในมหามงคลวาระที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ถวายสัตย์ปฎิญาณในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ได้ทรงยึดมั่น ในพระปฏิญญา ทรงพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ทั้งด้านการแพทย์และ สาธารณสุข การศึกษา การยุติธรรม การสังคมสงเคราะห์ การพระศาสนาและการต่างประเทศ ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนั้น ทรงสนพระราชหฤทัยของแม่และลูก ตั้งแต่การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์เมื่อ อายุเหมาะสม ให้มีการฝากครรภ์ ส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดี สร้างสายใยรักจากสถานบริการสาธารณสุขสู่ครอบครัว ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันในครอบครัวและขยายสู่ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างครบวงจร พระองค์ทรงตั้ง โครงการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และสนับสนุนโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก นำไปสู่การสร้างเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดังคำขวัญที่ ได้พระราชทานไว้ว่า “นมแม่...คือ หยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัว” ซึ่งยืนยัน ผลสำเร็จด้วยสถิติของกรมอนามัย พบว่า สมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัว เพิ่มขึ้นอย่างเป็นที่น่าพอใจยิ่ง พระองค์ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ในการตามเสด็จพื้นที่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ทรงตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก “ทีปังกรรัศมี โชติ” เพื่อช่วยอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทั้ง ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ทรงจัดตั้งกองทุนเพื่อ ป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่นของสังคมไทย ทรงสร้างความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที ่จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในกลุ่ม เป้าหมาย สร้างการมีส่วนร่วมและทรงจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเสวนาในหัวข้อ Think before love, stop teen mom, ช่วงชีวิตที่มีค่า คือช่วงเวลาแห่งครอบครัว Love say yes Sex say no เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้จัดทำและเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ เมื่อรัฐบาลได้ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๒๑ แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พระองค์ก็ ได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จ พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ และได้พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่บุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งที่จะมุ่งมั่นพัฒนา โรงพยาบาลสู่คุณภาพมาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณ จึงขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ และเป็นสิริมงคลและเกียรติอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสืบไป •

นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในโอกาส เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด โรงพยาบาล นาเยี ย อำเภอนาเยี ย จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เมื่ อ 23 พ.ค. นี้ ว่ า พื้ น ที่ อำเภอนาเยี ย มี ร ะยะทางที่ ห่ า งไกล จากโรงพยาบาลประจำจั ง หวั ด และ โรงพยาบาลประจำอำเภอใกล้ เ คี ย ง พอสมควร จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง กระจายสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ให้ ครอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง ทุ ก พื้ น ที่ การ ก่อสร้างโรงพยาบาลนาเยีย จึ ง เป็ น การสร้ า งโอกาสที่ ดี ที่ จ ะ ทำให้ ป ระชาชนชาวอำเภอนาเยี ย ได้ เข้าถึงระบบบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม เมื่อเจ็บป่วย สามารถเข้ า รั บ บริ ก ารสุ ข ภาพได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ต้องขอ ขอบคุ ณ คณะกรรมการจั ด หาที่ ดิ น ก่อสร้างโรงพยาบาลนาเยีย ผู้บริจาค ทรัพย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ โรงพยาบาลนาเยีย, ส่วนราชการทุก แห่ง, ผู้นำชุมชน, อสม. และประชาชน อำเภอนาเยียทุกคนที่ ให้ความร่วมมือ ในการก่ อ สร้ า งโรงพยาบาลนาเยี ย และร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด โรงพยาบาลนาเยี ย ในครั้ ง นี้ และหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า โรงพยาบาลนาเยีย จะเป็นโรงพยาบาล ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ม าตรฐาน

รพ.นาเยีย จ.อุบลฯ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ หวังประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

และพัฒนาระบบการให้บริการเทียบเท่า มาตรฐานสากล ดู แ ลพี่ น้ อ งประชาชน ชาวอำเภอนาเยียและพื้นที่ ใกล้เคียงให้ มีสุขภาพดีต่อไป นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า โรงพยาบาลนาเยี ย ได้ รั บ การก่ อ สร้ า ง เมื่ อ ปี พุ ท ธศั ก ราช 2553 ดำเนิ น การ แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2556 เป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ได้รับ การจัดหาที่ดินจากคณะกรรมการจัดหา ที่ดินก่อสร้างโรงพยาบาลประจำอำเภอ นาเยีย มีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 36 ไร่ อยู่ ห่างจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ระยะทาง 43 กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลวารินชำราบ ระยะ ทาง 39 กิ โ ลเมตร และห่ า งจากโรง-

พยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชเดชอุ ด ม ระยะทาง 17 กิ โ ลเมตร มี เ ขตการ ปกครองเป็น 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลนา เยี ย ตำบลนาเรื อ ง และตำบลนาดี ประชากรจำนวน 28,315 คน เมื่ อ ประชาชนเจ็บป่วยรุนแรง ต้องเดินทาง ไปรั บ การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลประจำ อำเภอใกล้เคียง ฉะนั้นในการก่อสร้าง โรงพยาบาลนาเยีย จึงจะช่วยบรรเทา ความเดื อ ดร้ อ นแก่ ป ระชาชนในการ เข้ า ถึ ง ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพอย่ า งทั่ ว ถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม การเปิด โรงพยาบาลนาเยี ย ในวั น นี้ มี ก ารจั ด นิ ท รรศการกิ จ กรรมให้ บ ริ ก ารประ- ชาชนด้านการแพทย์แผนไทย แสดง นวัตกรรมโครงการต่าง ๆ ด้านสาธารณสุขและให้บริการตรวจเลือดในเกษตรกร กลุ่ ม เสี่ ย งซึ่ ง ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก ท่าน ส.ส.อิสสระ สมชัย, ท่าน ส.ส. บุณย์ธิดา สมชัย, ส่วนราชการทุกแห่ง, สำนั ก งานสาธารณสุ ข อำเภอนาเยี ย , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน เขตอำเภอนาเยีย, ผู้นำชุมชน, อาสา สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ ประชาชนชาวอำเภอนาเยียทุกคน •


ª√–®”‡¥◊Õπ情¿“§¡ æ.». 2556

«—𧫓¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß‚≈° (17 æ.§.56) æ∫ª√–™“™π√â Õ ¬≈– 60 ‰¡à √Ÿâ µ— « «à “ ‡ªì 𠧫“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß  àߺ≈„ÀâÕ“°“√∑«’§«“¡ √ÿ π ·√ߢ÷È π ‡æ√“–‰ ¡à ‰¥â √— ∫ °“√√— ° …“ ºÕ. ”π—°ß“πªÑÕß°—π§«∫§ÿ¡‚√§∑’Ë 7 Õÿ∫≈œ ·π–√—°…“¥â«¬°“√ª√—∫‡ª≈’ˬπ惵‘°√√¡ ≈¥À«“π ¡— 𠇧Á ¡ ‰¡à ¥◊Ë ¡ ‡§√◊Ë Õ ß¥◊Ë ¡ ·Õ≈°ÕŒÕ≈å ‰¡à Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ·≈–ÕÕ°°”≈—ß°“¬ Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ 𓬷æ∑¬å»√“¬ÿ∏ Õÿµµ¡“ߧæß§å ºŸâ Õ”π«¬°“√ ”π—°ß“πªÑÕß°—π§«∫§ÿ¡‚√§∑’Ë 7 Õÿ∫≈√“™∏“π’ °≈à“««à“ ‚√§§«“¡¥—π ‚≈À‘µ Ÿß‡ªìπ 1 „𠓇Àµÿ ”§—≠¢Õß°“√ ‡ ’¬™’«‘µ°àÕπ«—¬Õ—π§«√ ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ‚√§∑’Ë ‰¡à§àÕ¬ª√“°ØÕ“°“√∑’Ë™—¥‡®π„π™à«ß·√° ·µà‡ ¡◊ËÕª≈àÕ¬π“π‰ª‚¥¬‰¡à ‰¥â√—∫°“√¥Ÿ·≈ √—°…“ ·√ߥ—π„πÀ≈Õ¥‡≈◊Õ¥∑’Ë Ÿß ®–‰ª∑“ ≈“¬ºπ—ßÀ≈Õ¥‡≈◊Õ¥·≈–Õ«—¬«–∑’Ë ”§—≠∑—Ë« √à“ß°“¬ ®÷߇√’¬°‚√§π’È°—π«à“ ç‡æ™¨¶“µ ‡ß’¬∫é ‚¥¬„π·µà≈–ªïª√–™“°√«—¬ºŸâ „À≠à ∑—Ë«‚≈°‡ ’¬™’«‘µ®“°‚√§π’ȇ°◊Õ∫ 8 ≈â“π§π  à « πª√–™“°√„π·∂∫‡Õ‡™’ ¬ µ–«— π ÕÕ° °√¡§«∫§ÿ ¡ ‚√§ ™’È ªï π’È ¡’ ºŸâ ªÉ « ¬‚√§ ‰¢â ‡ ≈◊ Õ ¥ÕÕ°¡“°°«à “ ªï ∑’Ë · ≈â « 3.3 ‡∑à “ §“¥«à“®–¡’π—°‡√’¬πªÉ«¬¡“°°«à“∑ÿ°ªï ®÷ß √à«¡¡◊Õ°—∫°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‡µ√’¬¡ ‚√߇√’ ¬ π‡æ◊Ë Õ ªÑ Õ ß°— π ‚√§‰¢â ‡ ≈◊ Õ ¥ÕÕ° ‰¢â À «— ¥ ·≈–¡◊ Õ ‡∑â “ ª“° ´÷Ë ß ®–¡’ ™à « ß √–∫“¥æ√âÕ¡Ê °—π„πÀπâ“Ωπ 𓬷æ∑¬å ª √–¥‘ … ∞  ‘ π ∏«≥√ߧå √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ °≈à“« «à“ ‡ªî¥‡∑Õ¡‡¥Á°π—°‡√’¬π®–ªÉ«¬‡ªìπ‚√§‰¢â ‡≈◊Õ¥ÕÕ° ‰¢âÀ«—¥ ·≈–‚√§¡◊Õ‡∑⓪“°°—π ¡“° ®÷߉¥â —Ëß°“√„Àâ°√¡§«∫§ÿ¡‚√§ ª√– “πß“π°—∫°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‡æ◊ËÕ≈¥ ®”π«π‡¥Á°ªÉ«¬¥â«¬‚√§¥—ß°≈à“« ‚¥¬®“°  ∂“π°“√≥å ‚ √§‰¢â ‡ ≈◊ Õ ¥ÕÕ° µ—È ß ·µà «— π ∑’Ë 1 ¡.§. - 30 ‡¡.¬. π’È æ∫ºŸâªÉ«¬ 26,067 √“¬ ‡ ’¬™’«‘µ 33 √“¬ Õ—µ√“ªÉ«¬ 40.68 µàÕ · π ª√–™“°√ ∂â “ ‡∑’ ¬ ∫°— ∫ ªï ∑’Ë ºà “ π¡“„π™à « ß ‡«≈“‡¥’¬«°—π ¡’ºŸâªÉ«¬ 7,815 √“¬ ‡ ’¬™’«‘µ 9 √“¬ Õ—µ√“ªÉ«¬ 12.23 µàÕ· πª√–™“°√ ∑”„Àâ‡ÀÁπ«à“ ªïπ’È¡’ºŸâªÉ«¬¡“°°«à“ªï∑’Ë·≈â« 3.3 ‡∑à“ ®÷ߢՄÀâ°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√„Àâ §«“¡ ”§—≠°—∫‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°‡ªìπ摇»… ¥â“π ¥√.𓬷æ∑¬åæ√‡∑æ »‘√‘«π“√—ß-

‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß√—°…“‰¥â ¥â«¬°“√ª√—∫‡ª≈’ˬπ惵‘°√√¡ ‡©’¬ß„µâ¡’ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ®“°‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß ª√–¡“≥ 1.5 ≈â“π§π ´÷Ëß‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ  Ÿßπ’È ¬—߇ªì𠓇Àµÿ¢Õß°“√‡ ’¬™’«‘µ‡°◊Õ∫√âÕ¬ ≈– 50 ¥â«¬‚√§Õ—¡æƒ°…å Õ—¡æ“µ ·≈–‚√§ À—«„® „π®”π«πºŸâ∑’Ë¡’§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß √âÕ¬ ≈– 60 ‰¡à√Ÿâµ—««à“‡ªì𧫓¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß  àߺ≈ „ÀâÕ“°“√∑«’§«“¡√ÿπ·√ߢ÷Èπ‡æ√“–‰¡à ‰¥â√—∫ °“√√—°…“ ·≈–„π°≈ÿà¡¢ÕߺŸâªÉ«¬ 1 „π 4 ‰¡à  “¡“√∂§«∫§ÿ¡§«“¡¥—π‚≈À‘µ‰¥âµ“¡‡°≥±å World Hypertension League ®÷߉¥â¡’°“√ °”Àπ¥ «—𧫓¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß‚≈° ‡ªìπ«—π∑’Ë 17 æ.§. ¢Õß∑ÿ°ªï ‡æ◊ËÕ®– ◊ËÕ “√ √â“ß°√–· „Àâ ª√–™“™πµ◊Ëπµ—«µàÕ‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß ‚¥¬ ‡πâπ°“√ªÑÕß°—π‚√§Õ—¡æƒ°…å Õ—¡æ“µ ‚√§ À— « „® ‚√§‰µ ∑’Ë ¡’   “‡Àµÿ ® “°‚√§§«“¡¥— π ‚≈À‘µ Ÿß ·≈–‡æ◊ËÕ°“√ àߢâÕ¡Ÿ≈ °“√ªÑÕß°—π °“√§— ¥ °√Õß ·≈–°“√¥Ÿ · ≈√— ° …“‰ª Ÿà  “∏“√≥™π ®÷ß¡’§”¢«—≠«—π√≥√ߧ姫“¡¥—π ‚≈À‘µ Ÿß ª√–®”ªï 2556 §◊Õ çHealthy Blood Pressure Healthy Heart Beaté À√◊ Õ ç§«“¡¥—π‚≈À‘µ¥’ À—«„®‡µâπ¥’é ‡πâπ°“√√—°…“

‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß ¥â«¬°“√ª√—∫‡ª≈’ˬπ 惵‘°√√¡  ”À√—∫«‘∏’°“√√—°…“‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ  Ÿß πÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√„™â¬“·≈â« ¬—ß “¡“√∂ ∑”‰¥â ‚ ¥¬°“√ª√— ∫ ‡ª≈’Ë ¬ π惵‘ ° √√¡ µ“¡ ·π«∑“ß°“√√—°…“‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß„𠇫™ªØ‘∫—µ‘∑—Ë«‰ª æ.». 2555 ¥—ßπ’È 1]°“√≈¥πÈ” Àπ—° ‚¥¬„À⥗™π’¡«≈°“¬ ‡∑à“°—∫ 18.5 ∂÷ß 23 °‘‚≈°√—¡µàÕµ“√“߇¡µ√ 2] °“√√—∫ª√–∑“π Õ“À“√ª√–‡¿∑ º—° º≈‰¡â „Àâ¡“° ≈¥ª√‘¡“≥ ‰¢¡—π„πÕ“À“√ ‚¥¬‡©æ“–‰¢¡—πÕ‘Ë¡µ—« 3] °“√®”°—¥‡°≈◊Õ„πÕ“À“√ ‚¥¬„Àâ√—∫ª√–∑“π

‡°≈◊Õ‚´‡¥’¬¡ „ÀâπâÕ¬°«à“ 6 °√—¡/«—π 4] °“√ ÕÕ°°”≈— ß °“¬ §«√ÕÕ°°”≈— ß °“¬Õ¬à “ ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‡™àπ °“√‡¥‘π‡√Á«Ê Õ¬à“ßπâÕ¬ 30 π“∑’/«—π ·≈–‡°◊Õ∫∑ÿ°«—π 5] °“√≈¥°“√¥◊Ë¡ ·Õ≈°ÕŒÕ≈å ·≈–°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë π“¬·æ∑¬å»√“¬ÿ∏ °≈à“«‡æ‘Ë¡‡µ‘¡Õ’°«à“ §«“¡¥—π‡≈◊Õ¥ Ÿß‡ªìπ‚√§∑’Ë ‰¡à§àÕ¬¡’Õ“°“√ Õ–‰√ §π à « ππâ Õ ¬Õ“®ª«¥À— « ∫√‘ ‡ «≥ ∑⓬∑Õ¬‰¥â∫â“ß §π à«π„À≠à¡—°®–‡¢â“„®«à“ §«“¡¥—π‡≈◊Õ¥ 140/90 ¡¡.ª√Õ∑ ‡ªìπ§à“ ª°µ‘ ®√‘ßÊ §◊Õ ‡ªìπ§à“∑’Ë çµâÕß√—°…“é ·≈â« ¥—ßπ—Èπ °“√µ√«®À“§«“¡¥—π‡≈◊Õ¥ Ÿß‡ªìπ ª√–®” ¡’ à«π™à«¬„Àâæ∫‚√§‰¥âµ—Èß·µà·√°Ê ´÷Ëß∂Ⓡ√“‰¥â¡’°“√ª√—∫‡ª≈’ˬπ·∫∫·ºπ„π °“√„™â™’«‘µ ‡™àπ πÕπ„ÀâæÕ ≈¥‡§Á¡ ÕÕ° °”≈—ß°“¬ ¡Ë”‡ ¡Õ œ≈œ ®–™à«¬ªÑÕß°—π‚√§ ∑’ˬ—߉¡à‡°‘¥„À⇰‘¥™â“≈ß À√◊Õ∫√√‡∑“‡∫“∫“ß ≈ß ‚Õ°“ À√◊ Õ §«“¡‡ ’Ë ¬ ß∑’Ë ® –‡ªì π ‚√§ À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß·µ°-µ’∫-µ—π Õ—¡æƒ°…å Õ—¡æ“µ À—«„®‡ ◊ËÕ¡-À—«„®«“¬ ‰µ‡ ◊ËÕ¡-‰µ «“¬ °Á®–≈¥≈߉¥â ë

“¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâä” á¹ÐâçàÃÕ¹Ŵ 䢌àÅ×Í´ÍÍ¡-䢌ËÇÑ´-âäÁ×Í෌һҡ √√§å Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡‚√§ °≈à“««à“ °√¡ §«∫§ÿ¡‚√§‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°°√–∑√«ß »÷ ° …“∏‘ ° “√ „π°“√≈¥®”π«π‡¥Á ° π— ° ‡√’ ¬ π ªÉ«¬¥â«¬‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°¡“‡ªìπª√–®” ‚¥¬∑’Ë ºà“π¡“‰¥â¡’°“√®—¥∑”§Ÿà¡◊Õπ—°‡√’¬π ‡æ◊ËÕ„Àâ§√Ÿ ·≈–π— ° ‡√’ ¬ π‰¥â √à « ¡°— π ªÑ Õ ß°— 𠧫∫§ÿ ¡ ‚√§ „π‚√߇√’¬π√à«¡°—π  ”À√—∫ªïπ’È®–¥”‡π‘πß“π ‡™‘ß√ÿ°√à«¡°—π §◊Õ °“√‡µ√’¬¡‚√߇√’¬π‡æ◊ËÕ ªÑÕß°—π‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ° ‚√§‰¢âÀ«—¥ ·≈–‚√§ ¡◊ Õ ‡∑â “ ª“° ‚¥¬  πß.§≥–°√√¡°“√°“√ »÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‰¥â „À⇰’¬√µ‘√à«¡∫√√¬“¬„Àâ §«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß ‡ªî¥‡∑Õ¡„À¡à‡¥Á°‰∑¬ª≈Õ¥¿—¬ ®“°‚√§µ‘¥µàÕ ·°àºŸâ∫√‘À“√°“√»÷°…“„π°“√ ª√–™ÿ ¡  — ¡ ¡π“ºŸâ Õ ”𫬰“√ ”π— ° ß“π‡¢µ æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑—Ë«ª√–‡∑» ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 8 æ.§. ∑’Ë ºà“π¡“ ≥ ‚√ß·√¡√“¡“°“√凥âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ∑—È ß π’È ° “√‡µ√’ ¬ ¡ªÑ Õ ß°— π ‚√§¥— ß °≈à “ «  “¡“√∂ªÆ‘∫—µ‘µ“¡§”·π–π” ¥—ßπ’È 1.§«√¡’ °“√°”®—¥¢¬–·≈–¿“™π–‡À≈◊Õ„™â∑’Ë®–°≈“¬

‡ªìπ·À≈à߇擖æ—π∏ÿå¬ÿß ‡™àπ °√–ªÜÕß ¬“ß √∂¬πµå °≈àÕß‚ø¡ 2.§«√¡’°“√¢—¥∑”§«“¡ –Õ“¥¿“™π–∑’Ë®–„™â∫√√®ÿπÈ” ‡™àπ ·∑Áß°å ‡°Á∫πÈ”„™â ·®°—π ∂“¥√ÕßπÈ”µŸâ‡¬Áπ ´÷ËßÕ“®¡’ ‰¢à≈Ÿ°πÈ”¬ÿß≈“¬‡°“–Õ¬Ÿà 3.¿“™π–∫√√®ÿπÈ” ¢π“¥‡≈Á° ‡™àπ ¢“√ÕßµŸâ §«√„ à “√∑’Ë “¡“√∂ ¶à “ ≈Ÿ ° πÈ ” ¬ÿ ß ≈“¬ ‡™à π ‡°≈◊ Õ πÈ ”  â ¡  “¬™Ÿ 4.°”®—¥ ¬ÿßµ—«‡µÁ¡«—¬ ‚¥¬„™âπÈ”¬“≈â“ß®“π º ¡πÈ” À√◊Õ°—∫¥—°¬ÿß 5.∑”§«“¡ –Õ“¥æ◊Èπ º‘«∑’Ë¡◊Õ —¡º— ∫àÕ¬ ‡™àπ ≈Ÿ°ªî¥ª√–µŸ √“« ∫—π‰¥ ·≈–·ªÑπæ‘¡æå§Õ¡æ‘«‡µÕ√å 6.®—¥À“ ‡®≈≈â “ ß¡◊ Õ «“ß„π®ÿ ¥ ∑’Ë ¡’ ° “√„™â ß “π√à « ¡°— 𠇙àπ ÀâÕ߇√’¬π√«¡ Àπâ“≈‘øµå ≈Ÿ°∫‘¥ ·≈– ª√–µŸ 7.§«√¡’°“√§—¥°√Õ߇¥Á° À“°æ∫«à“ ‡¥Á°¡’ ‰¢â√à«¡°—∫‰ÕÀ√◊Õ‡®Á∫§Õ„Àâ «¡Àπâ“°“° Õπ“¡—¬ ·µàÀ“°¡’‡æ’¬ßÕ“°“√‰¢âÕ¬à“߇¥’¬« ·≈–„Àâ   ß — ¬ «à “ Õ“®‡ªì π ‰¢â ‡ ≈◊ Õ ¥ÕÕ° §«√ ·π–π”„Àâ ∑ “¬“°— π ¬ÿ ß ‡æ◊Ë Õ ≈¥°“√·æ√à ‡ ™◊È Õ ®“°ºŸâ ªÉ « ¬‰ª Ÿà ¬ÿ ß ·≈–¬ÿ ß ‰ª°— ¥ ‡¥Á ° §πÕ◊Ë π 8.®— ¥ µ—È ß ·≈– √â “ ß°≈ÿà ¡ ‡¥Á ° Õ“ “ ¡— § √‡æ◊Ë Õ

¥”‡π‘ π °“√ ”√«®·À≈à ß ‡æ“–æ— π ∏ÿå ≈Ÿ ° πÈ ” ·≈–·®âß°“√ªÉ«¬¢Õ߇æ◊ËÕππ—°‡√’¬π 9.§«√ ª≈Ÿ°µâπµ√–‰§√âÀÕ¡ ‡æ◊ËÕ𔉪„™â ”À√—∫ ªÑÕß°—π¬ÿß„πÀâÕ߇√’¬π 10.®—¥‡µ√’¬¡§«“¡√Ÿâ „Àâ§√ŸÕπ“¡—¬ ‡√◊ËÕ߉¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ° ‰¢âÀ«—¥„À≠à ¡◊Õ‡∑⓪“° ç°“√‡µ√’¬¡ªÑÕß°—π‚√§‰¢â‡ ≈◊Õ¥ÕÕ° ‚√§‰¢âÀ«—¥ ·≈–‚√§¡◊Õ‡∑⓪“° §«√∑”·µà ‡π‘ËπÊ ·≈–§«√∑”„ÀâµàÕ‡π◊ËÕß„π√–À«à“ß ‡ªî¥¿“§‡√’¬π ‡π◊ËÕß®“°¡’¢âÕ¡Ÿ≈®“° ”π—° √–∫“¥«‘∑¬“ æ∫«à“ ‚√§¥—ß°≈à“«®–√–∫“¥  Ÿß ÿ¥„π 3 ‡¥◊Õπ µ—Èß·µà‡¥◊Õπ æ.§., ¡‘.¬. ·≈–°.§. ·≈–¡— ° æ∫¡“°∑’Ë  ÿ ¥ „π‡¥Á ° «— ¬ ‡√’¬π√–¥—∫Õπÿ∫“≈·≈–ª√–∂¡»÷°…“ ∂â“¡’ ¢âÕ ß —¬ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë »Ÿπ¬å∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈ ŒÕµ‰≈πå °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ‚∑√ 1422é Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡‚√§ °≈à“«ªî¥∑⓬ ë

ç∫—µ√‡§√¥‘µé ¡‘µ√·∑â™à«¬™’«‘µ À√◊Õ√Õ¥‡¥◊Õππ’È...‰ªµ“¬‡¥◊ÕπÀπâ“! ∑à“¡°≈“ß ¿“«–‡»√…∞°‘®„πªí®®ÿ∫—π ·¡â√—∞∫“≈®–¡’π‚¬∫“¬ª√—∫‡æ‘Ë¡‡ß‘π§à“·√ß „À⠟ߢ÷Èπ ·µà ‘ËßÀπ÷Ëß´÷Ëß®–‡°‘¥¢÷Èπ§«∫§Ÿà°—𠉪 §◊Õ §à“§√Õß™’æ∑’˪√—∫µ—« Ÿß¢÷ÈπÕ’°‡™àπ°—π ‡À≈à “ ¡πÿ … ¬å ‡ ß‘ 𠇥◊ Õ π √«¡‰ª®π∂÷ ß °≈ÿà ¡ ∫ÿ§§≈∑’Ë¿“…“™“«∫â“π‡√’¬°°—π«à“ ç™—°Àπâ“ ‰¡à∂÷ßÀ≈—ßé Õ’°∑—Èß°≈ÿà¡∑’Ë¡’ ∂“π¿“æ∑“ß°“√ ‡ß‘π°“√ß“πÕ¬Ÿà∫â“ß µà“߇ªìπ°≈ÿࡇªÑ“À¡“¬ ¢Õß ç∫—µ√‡§√¥‘µé „Àâ‡∫‘°‡Õ“‰ª„™â°àÕπ... ·≈⫧àÕ¬ºàÕπÀ√◊Õ®à“¬§◊π„Àâ∑’À≈—ß ·πàπÕπ«à“ ç∫—µ√‡§√¥‘µé ‰¥â√—∫§«“¡ π‘¬¡ Ÿß¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬ Ê ®π‡°‘¥Õߧå°√∏ÿ√°‘®¡“° ¡“¬‡ªî¥µ—«¢÷Èπ¡“√Õß√—∫ ‰¡à‡«âπ·¡â·µàÀâ“ß √√æ ‘π§â“°Á¬—ß¡’°“√ª√—∫°≈¬ÿ∑∏å „Àâ≈Ÿ°§â“  “¡“√∂∑”∫— µ √‡§√¥‘ µ ‡æ◊Ë Õ „™â ®à “ ¬æ√â Õ ¡ °”Àπ¥ ‘ ∑ ∏‘ æ‘ ‡ »…¡“°¡“¬ ·µà ‡ ¡◊Ë Õ ∂÷ ß «— π §√∫√Õ∫µâ Õ ß™”√–‡ß‘ π ∑’Ë „ ™â ®à “ ¬ºà “ π∫— µ √ ‡§√¥‘µ·≈â« À“°¡’ „™â§◊π‡¢“°Á¥’ ‰ª ·≈–∂â“ À“°‰¡à ∑à“π∑√“∫‰À¡«à“ ç∫—µ√‡§√¥‘µé π—È𠵓¡‡ß◊ËÕπ‰¢ —≠≠“∑’Ë¡’º≈∑“ß°ÆÀ¡“¬‡ªìπ Õ¬à“߉√ ç°ÆÀ¡“¬™“«∫â“πé ©∫—∫π’È ®÷ß¢Õ π”‡√◊ËÕß∑’Ë¡—°®–‡°‘¥ªí≠À“¡“‚¥¬µ≈Õ¥¡“ ‡≈à“ Ÿà°—πøíß ∂÷ß·π«∑“ߪƑ∫—µ‘«à“ À“°‡°‘¥ ªí≠À“°“√∑«ßÀπ’È®“°∫—µ√‡§√¥‘µ ∑—Èß∑“ß ‚∑√»—æ∑å Àπ—ß ◊Õ À√◊Õ ∂Ÿ°øÑÕßµàÕ»“≈ §«√ ∑”Õ¬à“߉√? ‡√‘Ë¡®“°À“°∑à“π∂Ÿ°∑«ß∂“¡∑“ß‚∑√»—æ∑å °Á ‰¡àµâÕßÀ≈∫À√◊ժ§√◊ËÕßÀπ’ ·µà „Àâ ∑à“π‡®√®“¢ÕºàÕπº—π‰ª°àÕπ Õ“®®– 1-2 ‡¥◊Õπ ‡æ◊ËÕ´◊ÈÕ‡«≈“√Õ ¿“æ§≈àÕß ‚¥¬Õâ“ß §«“¡®”‡ªì π ·≈–¢Õ§«“¡‡ÀÁ π „®„π∞“π– ≈Ÿ°§â“ À√◊Õ∂â“À“°∂Ÿ°∑«ß∂“¡∑“ßÀπ—ß ◊Õ °Á „Àâ ∑à “ 𵑠¥ µà Õ °≈— ∫ ‰ª ‡æ◊Ë Õ  Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’ ¬ ¥¢ÕßÀπ’È · ≈–π‚¬∫“¬¢Õß∑“ß Õߧå°√„π°“√ºàÕπº—π„Àâ°—∫≈Ÿ°§â“ ·≈â«¢Õ ºàÕπº—πÀ√◊Õ¢Õ™”√–∫“ß à«π‰ª°àÕπ °√≥’∑’Ë∂÷ߢ—Èπ∂Ÿ°øÑÕß√âÕßµàÕ»“≈ ∑à“𠧫√ª√÷°…“°—∫ºŸâ√Ÿâ°ÆÀ¡“¬∂÷ß√“¬≈–‡Õ’¬¥ ¢Õߧ¥’«à“ ∂Ÿ°øÑÕß√âÕß«à“Õ¬à“߉√ «ß‡ß‘π¢Õß Àπ’ȇ∑à“‰À√à Õ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭµ√ßµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬ °”Àπ¥À√◊Õ‰¡à ∑’Ë ”§—≠„Àâ∑à“π¥Ÿ‡√◊ËÕߢÕß

¤Ø³Í¹Ñ¹µâ·ÉÁËѹµ¢Í§¹éÓÂÒáÍÏ

牰àß“¡‡æ√“–¢π §πß“¡‡æ√“–‡µ‘¡·µàßé ¬ÿ§π’È ¡—¬π’ÈÕ–‰√Õ–‰√°Á‡ª≈’ˬπ·ª≈߉ª®“°‡¡◊Ë Õ °à Õ π ‚¥¬‡©æ“– ‡∑§‚π‚≈¬’∑“ߥâ“π°“√·æ∑¬å  “« Ê À≈“¬∑à “ π§ßªØ‘ ‡  ∏‰¡à ‰¥â · ≈â « «à “ ç»—≈¬°√√¡é ¬ÿ§π’È  ¡—¬π’ȇªìπ‡√◊ËÕß ∏√√¡¥“ ∏√√¡¥“ Õ¥§≈â Õ ß°— ∫  ÿ ¿ “…‘ µ ‰∑¬∑’Ë «à “ 牰à ß “¡‡æ√“–¢π §πß“¡‡æ√“–·µàßé ¥—ßπ—Èπ»—≈¬°√√¡ ‡ √‘ ¡ §«“¡ß“¡∑”„Àâ ∑à “ πºŸâ Õà “ π À≈“¬ Ê ∑à“π√Ÿâ ÷°«à“‡ªìπ∑“ßÕÕ°·√° ∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥∑—Èߧÿ≥ºŸâ™“¬ §ÿ≥ºŸâÀ≠‘ß §ÿ≥ ºŸâ™“¬¢â“¡‡æ»·≈–§ÿ≥ºŸâÀ≠‘ߢⓡ‡æ» ≈à“ ÿ¥‡¡◊ËÕª≈“¬ªï æ.». 2555 ¡’ °“√‡ªî ¥ ‡º¬®“°·À≈à ß ¢à “ «√–¥— ∫  Ÿ ß ®“° ¡“§¡»—≈¬°√√¡·æ∑¬åµ°·µàß ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ‡ªî¥‡º¬ºà“πÀπ—ß ◊Õæ‘ ¡ æå   ¬“¡∏ÿ √ °‘ ® «à “ ¢≥–π’È ∏ÿ √ °‘ ® »— ≈ ¬°√√¡§«“¡ß“¡¡’ ° “√¢¬“¬µ— « ‡ªì π Õ¬à “ ß¡“° ‚¥¬®–‡ÀÁ π ‰¥â ® “°¡’ §≈‘ π‘ ° »— ≈ ¬°√√¡§«“¡ß“¡‡°‘ ¥ ¢÷È π Õ¬à“ß¡“°¡“¬ ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“ „À¡à ∑’Ë¡’°“√‡¢â“¡“„™â∫√‘°“√¡“°¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–°≈ÿà ¡ «— ¬ √ÿà π ∑’Ë π‘ ¬ ¡À— π ¡“ ∑”„Àâµ—«‡ÕߥŸ «¬ À≈àÕ¢÷È𠧓¥«à“ µ≈“¥§«“¡ß“¡ªï∑’˺à“π¡“‡µ‘∫‚µ∂÷ß 2À¡◊Ë π ≈â “ π∫“∑ ·≈–ªï °à Õ πÀπâ “ π’È ¡Ÿ ≈ §à “ 5æ— π ≈â “ π∫“∑  à « πªï æ.». 2556 §“¥¡’ ° “√¢¬“¬µ— « Õ¬à “ ßµà Õ ‡π◊ËÕß ¥â«¬‡Àµÿº≈°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“ºŸâ™“¬√ÿàπ „À¡àÀ—π¡“„À⧫“¡ ”§—≠∫ÿ§≈‘°¿“æ∑’Ë ¥’‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ πÕ°®“°π’È∏ÿ√°‘®»—≈¬°√√¡§«“¡ ß“¡∑’Ë°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“π‘¬¡‡≈◊Õ°„™â∫√‘°“√

15

¡“°∑’Ë ÿ¥ ‰¥â·°à ‡ √‘¡®¡Ÿ° ‡ √‘¡§â“ß ‡ √‘¡Àπâ“Õ° µ“ Õß™—Èπ ≈¥¢π“¥√‘¡ Ω望° √«¡∂÷ß°“√»—≈¬°√√¡·ª≈ß‡æ» °Á¬—߉¥â√—∫§«“¡π‘¬¡®“°≈Ÿ°§â“∑’ˇªìπ §π‰∑¬·≈–™“«µà“ß™“µ‘ ∑—Èß‚√ß欓∫“≈·≈–§≈‘π‘°µà“ß Ê „πª√–‡∑»‰∑¬ ∑”„Àâ ∏ÿ √ °‘ ® π’È ‡ ®√‘ ≠ ‡µ‘ ∫ ‚µ·≈–¢¬“¬ µ≈“¥„πª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπÕ¬à“ß¡“° »—≈¬°√√¡§«“¡ß“¡∂◊Õ‡ªìπ‡√◊ËÕß  à«π∫ÿ§§≈°Á«à“‰¥â ∑—Èß°“√©’° “√‡§¡’ µà“ß Ê ‡ √‘¡®¡Ÿ° ‡ √‘¡Àπâ“Õ° œ≈œ ·µà∑—Èßπ’È∑—Èßπ—Èπ ∑à“πºŸâÕà“π∑ÿ°∑à“π§«√ ¡’°“√∫√‘‚ ¿§¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë¡“°æÕ ·≈–‡ªìπ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë¡’§«“¡ πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ ∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«π∑ÿ°ª√–‡¥Áπ ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡√Ÿâ „π°“√ µ—¥ ‘π„®∑”»—≈¬°√√¡‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ß ∫ÿ§≈‘°¿“æÀ√◊Õ‡æ◊ËÕ§«“¡ß“¡ ·À≈à ß ¢â Õ ¡Ÿ ≈ ∑’Ë πà “  π„®∑’Ë ∑à “ π ºŸâ Õà “ π§«√‡¢â “ ‰ª»÷ ° …“§â π §«â “ À“ §«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡‡¢â“„®„π‡√◊ËÕß»—≈¬°√√¡ §◊Õ ‡«Á∫‰´µå ¡“§¡»—≈¬·æ∑¬å µ°·µà ß ·Àà ß ª√–‡∑»‰∑¬ www. plasticsurgery.or.th À√◊Õ‡«Á∫‰´µå ¢Õß ¡“§¡»— ≈ ¬·æ∑¬å µ °·µà ß ‡ √‘ ¡  «¬¢ÕßÕ‡¡√‘°“ www.surgery.org ∂◊ Õ ‡ªì π ·À≈à ß ¢â Õ ¡Ÿ ≈ ∑’Ë ∑à “ πºŸâ Õà “ π§«√ ‡¢â“‰ª»÷°…“∂÷ߺ≈¥’·≈–º≈‡ ’¬ ·≈– §«“¡‡ªì 𠉪‰¥â „ π°“√∑”»— ≈ ¬°√√¡ µ°·µàߧ«“¡ß“¡„π¥â“πµà“ß Ê ¢Õß √à“ß°“¬ ‡æ◊ËÕ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬·≈–§«“¡ ∂Ÿ ° µâ Õ ßµ“¡À≈— ° «‘ ™ “°“√¥â “ π°“√ ·æ∑¬å ë

«—   ¥’ § √— ∫ ∑à “ πºŸâ Õà “ π∑’Ë ‡ §“√æ∑ÿ ° ∑à“π æ∫°—πÕ’°§√—Èß„π°“√»÷°…“√à«¡°—π ‡°’ˬ«°—∫  “√∑”§«“¡‡¬ÁπÀ√◊Õ∑’ˇ√’¬°°—π ∑—Ë « ‰ª«à “ πÈ ” ¬“·Õ√å  ”À√— ∫ §√—È ß π’È ®– »÷°…“‡©æ“–πÈ”¬“·Õ√å∑’Ë „™â°—∫√∂¬πµå π–§√—∫ ‡√“¡“‡√‘Ë¡µâπ∑”§«“¡√Ÿâ®—°°—∫ πÈ”¬“·Õ√å°—π‡≈¬π–§√—∫ °à Õ πÕ◊Ë π¡“∑”§«“¡‡¢â “ „®°— ∫À≈—° °“√∂à“¬‚Õπæ≈—ßß“π∑ÿ°™π‘¥®–¡’ “√ µ—«°≈“ß À√◊Õ‡√’¬°ßà“¬Ê «à“ “√∑”ß“π µ—«Õ¬à“߇™à𧫓¡√âÕπ ∑’ˇªìπæ≈—ßß“π √Ÿ ª Àπ÷Ë ß ·≈– “¡“√∂‡§≈◊Ë Õ π∑’Ë ‰ ¥â ¥—ß · ¥ß„π√Ÿª

§«“¡√Ÿâ ÷°√âÕπ π—Ëπ· ¥ß«à“§«“¡√âÕπ‰¥â ‡§≈◊ËÕπ ∑’Ë¡“∂÷ßπ‘È«¡◊Õ·≈â« ®“°ª√“°Ø°“√ ¥—ß°≈à“«®–‡ÀÁπ‰¥â«à“§«“¡√âÕπ¡’µ—«°≈“ß ∑’Ë∂à“¬‚Õ𧫓¡√âÕπ§◊Õ‡À≈Á°π—Ëπ‡Õß ·≈â« πÈ”¬“·Õ√å≈à–¡“‡°’ˬ«¢âÕßÕ–‰√°—∫§«“¡ √âÕπ µÕ∫‰¥â‡≈¬«à“ πÈ”¬“·Õ√å°Á‡ªìπ “√µ—« Àπ÷Ëß∑’ˇªìπµ—«°≈“ß„π°“√∂à“¬‚Õ𧫓¡ √âÕπ‰¥â ‡Õ! ¡—π®–®√‘ßÀ√◊Õ‡ª≈à“ ‡√“¡“¥Ÿ °—πµàÕ‰ªπ–§√—∫ À≈— ° „π°“√∂à “ ¬‚Õ𧫓¡√â Õ π¢Õß πÈ”¬“·Õ√å°Á§◊Õ πÈ”¬“®–¥Ÿ¥§«“¡√âÕπ¡“ ‡°Á∫‡Õ“‰«â „πµ—«‡Õß ®“°π—ÈππÈ”¬“·Õ√å®– 擧«“¡√âÕπ‰ª§“¬ÕÕ°∑’ËÕ◊Ëπ Ê ¥—ßπ—Èπ √–∫∫„¥ Ê ¢Õ߇§√◊ËÕß®—°√°≈∑’Ë “¡“√∂ ∑”„ÀâπÈ”¬“·Õ√奟¥§«“¡√âÕπ‰¥â°Á®–∂◊Õ«à“ √–∫∫π—Èπ®– “¡“√∂∂à“¬‚¥π§«“¡√âÕπ‰¥â À≈— ° °“√¥Ÿ ¥ §«“¡√â Õ π¢ÕßπÈ ” ¬“·Õ√å ¡’ À≈—°ßà“¬ Ê §◊Õ ®–π”πÈ”¬“·Õ√å‡À≈«¡“ ∫—ߧ—∫„À⧫“¡¥—π≈¥≈ß ‡¡◊ËÕ§«“¡¥—π≈¥ ≈ß πÈ”¬“·Õ√å‡À≈«®–‡°‘¥°“√‡¥◊Õ¥æ√âÕ¡ °—∫¥Ÿ¥§«“¡√âÕπ®“° ‘Ëß√Õ∫µ—« ∂â“ ‘Ëß√Õ∫ µ— « ‡ªì π Õ“°“» °Á ® –¥Ÿ ¥ §«“¡√â Õ π®“° Õ“°“»¡’º≈∑”„ÀâÕ“°“»‡¬Áπ≈ß °“√∫—ߧ—∫ „Àâ≈¥§«“¡¥—π · ¥ß„π√Ÿª

· ¥ß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õߧ«“¡√âÕπ

· ¥ß°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õߧ«“¡√âÕπ ‚¥¬¡’·∑àß‚≈À–‡ªìπµ—«°≈“ß À ≈— ° ∏ √ √ ¡ ™ “ µ‘ § « “ ¡ √â Õ π ® – ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë®“°·À≈àߧ«“¡√âÕπ Ÿß ‰ª¬—ß ·À≈àߧ«“¡√âÕπµË”‡ ¡Õ ®“°√Ÿª®–‡ÀÁπ ‰¥â «à “ §«“¡√â Õ π‡§≈◊Ë Õ π∑’Ë ‰ ¥â ‚ ¥¬¡’ · ∑à ß ‚≈À–‡ªìπµ—«°≈“ß ®“°°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë®“° ‡ª≈«‰ø‰ª¬—ßπ‘È«¡◊Õ§π ∑”„Àâπ‘È«¡◊Õ‡°‘¥

®“°√Ÿª π”Õÿª°√≥å≈¥§«“¡¥—π¡“µ‘¥ µ—ÈßÕ¬Ÿà„πÕ“°“»∑’Ë¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ 35 oC ∑—Èߥâ“𠧫“¡¥—πµË”·≈–¥â“𧫓¡¥—π Ÿß ®“°π—Èπ π”‡Õ“ “√∑”§«“¡‡¬Áπ R-134a ∑’ˇªìπ ¢Õ߇À≈«¡“‰À≈ºà “ π ®“°§«“¡¥— π ∑’Ë °”Àπ¥  “√∑”§«“¡‡¬Áπ®–¡’°“√‡ª≈’ˬπ  ∂“π–¥—ßπ’È ÀâÕß B  “√∑”§«“¡‡¬Áπ∑’˧«“¡¥—π 200 lb/in2 ¡’Õ“°“»Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ 30 Õß»“ ‡´ ‡´’¬  ≈âÕ¡√Õ∫Õ¬Ÿà ®“°µ“√“ß∑’Ë 1  “√

∑”§«“¡‡¬Áπ∑’˧«“¡¥—π 200 lb/in2 ®– ‡¥◊Õ¥‰¥âµâÕß¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘Õ“°“» ¡’ 52 Õß»“ ‡´ ‡´’¬  ¥—ßπ—Èπ¢≥–π’È „πÀâÕß B  “√ ∑”§«“¡‡¬Áπ¬—ߧ߇ªìπ¢Õ߇À≈« ÀâÕß A  “√∑”§«“¡‡¬Áπ∑’˧«“¡¥—π 30 lb/in2 ¡’Õ“°“»Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ 30 Õß»“ ‡´ ‡´’¬  ≈âÕ¡√Õ∫Õ¬Ÿà ®“°µ“√“ß∑’Ë 1  “√ ∑”§«“¡‡¬Áπ∑’˧«“¡¥—π 30 lb/in2 ®– ‡¥◊Õ¥‰¥âµâÕß¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘Õ“°“» ¡’ -9.29 Õß»“‡´ ‡´’¬  ¥—ßπ—Èπ¢≥–π’È „πÀâÕß A  “√∑”§«“¡‡¬Á π ‡°‘ ¥ °“√‡¥◊ Õ ¥·≈–¥Ÿ ¥ §«“¡√âÕπ®“°Õ“°“»„πÀâÕß A ¡’º≈∑”„Àâ Õ“°“»„πÀâÕß A ‡¬Áπ≈ß

¢âÕ¥’¢ÕßπÈ”¬“·Õ√å§◊Õ π”¡“„™â‡ªìπ µ—«°≈“ß„π°“√¥Ÿ¥§«“¡√âÕπÕÕ°®“°ÀâÕß ‚¥¬ “√ ∑”„À⺟⢗∫Õ¬Ÿà „π ¿“æÕ“°“»∑’Ë ‡¬Áπ ∫“¬ ¢â Õ ‡ ’ ¬ ‡¡◊Ë Õ πÈ ” ¬“·Õ√å √—Ë « ÕÕ°®“° √–∫∫·Õ√å ®–°√–®“¬‰ª„πÕ“°“»·≈– ‡§≈◊ËÕπµ—«≈Õ¬¢÷Èπ Ÿà™—Èπ∫√√¬“°“»¢Õß‚≈° πÈ”¬“·Õ√å∑’Ë„™â „πÕ¥’µ§◊Õ R-12 ®–¡’º≈µàÕ ™—È π ∫√√¬“°“»∑’Ë Àÿâ ¡ Àà Õ ‚≈°„π™—È π ∑’Ë ‡ ªì π ‚Õ‚´π (‚Õ‚´π®–∑”Àπâ “ ∑’Ë ° √Õß· ß Õ—≈µ√“‰«‚Õ‡≈Áµ®“°· ßÕ“∑‘µ¬å ‰ ¡à „Àâ≈ß ¡“∂÷ßæ◊Èπ‚≈°¡“°‡°‘π‰ª ´÷Ëß®–‡ªìπ∑’Ë¡“ ¢ÕßÕÿ∫—µ‘¿—¬Õ¬à“ß√⓬·√߉¥â) ®–‡°‘¥°“√ ·µ°µ— « ·≈–∑”ªØ‘ °‘ √‘ ¬ “°— ∫ ‚¡‡≈°ÿ ≈ ¢Õß ª√–™“ —¡æ—π∏å¥à«π! ‡∑§π‘§‡ªî¥ ª.µ√’

Õ“¬ÿ§«“¡¢Õߧ¥’ ‡π◊ËÕß®“° ç∫—µ√‡§√¥‘µé µ“¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â „πª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬ ·æàß·≈–æ“≥‘™¬å ¡“µ√“ 193/34 ¡’Õ“¬ÿ §«“¡øÑÕß√âÕ߇√’¬°„Àâ™”√–Àπ’È·§à 2 ªï ‚¥¬ π—∫®“°«—πº‘¥ —≠≠“À√◊Õ«—π∫Õ°‡≈‘° —≠≠“ ®«∫®π‡¡◊Ë Õ ∂÷ ß §√“«∂Ÿ ° øÑ Õ ß·≈– ¥”‡π‘𧥒 „π™—Èπ»“≈ ª°µ‘·≈â«∑ÿ°»“≈®–¡’ √–∫∫„Àâ ‰°≈à ‡ °≈’Ë ¬ À√◊ Õ ç°“√∑” — ≠ ≠“ ª√–π’ª√–πÕ¡¬Õ¡§«“¡é ‚¥¬®–¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë»“≈§Õ¬ª√– “πß“π„Àâ À√◊Õ·¡â‡¡◊ËÕ §¥’¢÷Èπ»“≈·≈â« ª°µ‘ºŸâæ‘æ“°…“°Á®– Õ∫∂“¡ ·≈–·π–π”„À⇮√®“µ°≈ß°—π À“°≈Ÿ°Àπ’È ·≈–‡®â “ Àπ’È ¡’ § «“¡ª√– ß§å µ √ß°— π »“≈ °Á®–§◊π ”π«π‰ª„À⻟π¬å ‰°≈à‡°≈’ˬ¥”‡π‘π °“√‡æ◊ËÕ∑” —≠≠“ª√–π’ª√–πÕ¡¬Õ¡§«“¡ §◊Õ °“√µ°≈ß°—π„π‡√◊ËÕߢÕßÀπ’È∑—Èß ‡ß‘πµâπ ¥Õ°‡∫’Ȭ √«¡‰ª®π∂÷ß°“√‡®√®“¢Õ≈¥¥Õ° ‡∫’Ȭ À√◊ÕÕ“®®–¢Õ™”√–„π§√“«‡¥’¬«‚¥¬ ¢Õ≈¥¥Õ°‡∫’Ȭ„Àâ∑—ÈßÀ¡¥ µ≈Õ¥®π°“√¢Õ ¬°‡«âπ§à“∏√√¡‡π’¬¡»“≈·≈–§à“∑𓬧«“¡ ‡ªìπµâπ ∑—Èßπ’È°“√‡®√®“¢Õ‰°≈à‡°≈’ˬ Õ“®®– ¡’¡“°°«à“ 1 §√—Èß À“°§√—Èß·√°‰¡à ”‡√Á®  ÿ¥∑⓬·¡â®–¡’°“√∑” —≠≠“ª√–π’ª√–πÕ¡¬Õ¡§«“¡À√◊ Õ ‚¥¬§”æ‘ æ “°…“ ·≈â« À“°≈Ÿ°Àπ’Ȭ—ߧ߉¡à “¡“√∂À“‡ß‘π¡“ ™”√–‰¥â °ÁÕ“®®–∂Ÿ°∫—ߧ—∫§¥’ „π™—ÈπµàÕ‰ª«à“ ≈Ÿ°Àπ’ÈÀ√◊Õ®”‡≈¬¡’∑√—æ¬å ‘π„À⇮â“Àπ’ÈÀ√◊Õ ‚®∑°å ¬÷ ¥ À√◊ Õ Õ“¬— ¥ ‰¥â À √◊ Õ ‰¡à Õ ¬à “ ߉√ ∑’Ë  ”§— ≠ ·π–π”«à “ À“°∂Ÿ ° øÑ Õ ß§¥’ Õ ¬à “ ‰¥â À≈∫Àπ’À√◊Շ摰‡©¬‚¥¬‡¥Á¥¢“¥ ‡æ√“–π—Ëπ ®–∑”„Àâ ‡  ’ ¬  ‘ ∑ ∏‘ µà “ ßÊ ‡™à π °“√¬°Õ“¬ÿ §«“¡¢÷ÈπµàÕ Ÿâ§¥’ °“√‚µâ·¬â߇√◊ËÕ߬եÀπ’È ·≈–¥Õ°‡∫’Ȭ ‡ªìπµâπ ∑ÿ ° Õ¬à “ ß≈â « π¡’ ∑—È ß ¥â “ π∫«°·≈–≈∫ ç∫—µ√‡§√¥‘µé °Á‡™àπ°—π ®–„Àâ§ÿ≥À√◊Õ‚∑… π—Ëπ°Á·≈â«·µàºŸâ𔉪„™âÀ√◊ժƑ∫—µ‘ À“°‰¡à ¡—Ëπ„®À√◊Õ¡’«‘π—¬∑“ߥâ“π°“√‡ß‘π °ÁÕ¬à“‰¥â π”‡ß‘π¢ÕßÕ𓧵À√◊Õ‡ß‘π®“°∫—µ√‡§√¥‘µ ¡“„™â°àÕπ‚¥¬‡¥Á¥¢“¥ ª√–‡¥’ά«®–°≈“¬ ‡ªì π °“√µ—È ß √–‡∫‘ ¥ ‡«≈“∑“ß°“√‡ß‘ π „Àâ °— ∫ µπ‡Õß ë

‚Õ‚´π ∑”„Àâ ‚Õ‚´π∂Ÿ ° ∑”≈“¬ ‡¡◊Ë Õ ‚Õ‚´π∂Ÿ°∑”≈“¬ °Á®–∑”„À⇰‘¥™àÕß‚À«à ¢÷Èπ„π™—Èπ∫√√¬“°“»¥—ß°≈à“« ¥—ß· ¥ß„π √Ÿª¥â“π≈à“ß

º≈®“°°“√‡°‘ ¥ ™à Õ ß‚À«à ¥— ß °≈à “ « §ÿ≥ ¿“æ°“√°√Õß· ß®“°¥«ßÕ“∑‘ µ ¬å Õ— ≈ µ√“‰«‚Õ‡≈Á µ °Á ® –≈¥≈ß æ≈— ß ß“π §«“¡√âÕπ®“°¥«ßÕ“∑‘µ¬å°Á®–ºà“π‡¢â“ ¡“¬—ß‚≈°‰¥â¡“°¢÷Èπ π—Ëπ‡ªì𠓇ÀµÿÀπ÷Ëß∑’Ë  àߺ≈„ÀâÕÿ≥À¿Ÿ¡‘‚≈° Ÿß¢÷Èπ À√◊Õ∑’ˇ√“§ÿâ𠇧¬°—∫§«“¡«à“‚≈°√âÕπ¢÷Èππ—Ëπ‡Õß «‘∏’·°â ‰¢ ‡¡◊ËÕπÈ”¬“·Õ√å R-12 ¡’ ªí≠À“ °ÁÀ“πÈ”¬“·Õ√åµ—«„À¡à¡“·∑π´÷Ëß ‡ªìπ¡‘µ√°—∫‚Õ‚´π °Á§◊ÕπÈ”¬“·Õ√å R= -134a ´÷Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‰¡à∑”≈“¬‚Õ‚´π ·µà§ÿ≥¿“æÀ√◊Õª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√¥Ÿ¥ ´—∫§«“¡√âÕπ ®–¥âÕ¬°«à“ R-12 ‡≈Á° πâÕ¬ Õ’°∑—Èߧ«“¡¥—π¢≥–∑”ß“π ®– Ÿß °«à“ R-12 ‡≈Á°πâÕ¬‡™àπ°—π „πªí®®ÿ∫—π πÈ”¬“·Õ√å R-12 ‡≈‘° º≈‘µ·≈â« ·≈–®–À¡¥‰ª„πÕπ“§µÕ—π „°≈â π’È √∂¬πµå∑’Ë º ≈‘µ ®“°‚√ßß“π®–„™â πÈ”¬“·Õ√å R-134a ∑—ÈßÀ¡¥ ´÷Ëß®–™¥‡™¬ ¢â Õ ¥â Õ ¬ ∑’Ë ¡’ ° “√¥Ÿ ¥ ´— ∫ §«“¡√â Õ π·≈– §«“¡¥—π∑’Ë Ÿß°«à“ ‚¥¬‡πâπ°“√ÕÕ°·∫∫ √–∫∫·Õ√å„π√∂¬πå„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß ¢÷Èππ—Ëπ‡Õß „π©∫—∫Àπâ“‚ª√¥µ‘¥µ“¡‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß ‡°’Ë ¬ «°— ∫ ¢â Õ  — ß ‡°µ«à “ √∂‡√“„™â πÈ ” ¬“ ·Õ√å ‡ ∫Õ√å Õ –‰√ ·≈–«‘ ∏’ µ Õ∫§”∂“¡ µ—«‡Õß«à“ ∂⓵âÕß°“√‡ª≈’ˬππÈ”¬“·Õ√å R-12 ‡ªìπ R-134a ®–µâÕß∑”Õ¬à“߉√ ∫â“ß æ√âÕ¡°—∫‡æ‘Ë¡Õߧåª√–°Õ∫„π°“√ µ—¥ ‘π„®„π°‘®°√√¡¥—ß°≈à“« ë

«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§Õÿ∫≈√“™∏“π’ ‰¥â‡ªî¥√—∫π—°»÷°…“ ‡æ◊ËÕ»÷°…“µàÕ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ “¢“‡∑§‚π‚≈¬’¬“π¬πµå À≈—° Ÿµ√ 2 ªï§√—∫  π„®‡¢â“¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë «‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§ Õÿ∫≈√“™∏“π’ §√—∫


OK ESAN Vol.013  

OK ESAN Vol.013 local newspaper