Page 1

Новийштрафдляводіїв ñòð.2 Обмеженнярхдлявантажівоñòð.4

Издается с 1998 . Управление ГАИ ГУМВД Ураины в Одессой области

Национальный Союз жрналистов Ураины

ЗАБЕЗОПАСНОСТЬНАДОРОГАХИВЖИЗНИ

Одессая облоранизация Всераинсоо союза автомобилистов

ÄÀ² Îäåñüêî¿ îáëàñò³ ïåðåâ³ðÿº ïàñàæèðîïåðåâ³çíèê³â Ç 27 òðàâíÿ ïðàö³âíèêè ÄÀ² Îäåùèí³ çä³éñíþþòü ïðàêòè÷íèé åòàï êîìïëåêñó ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â íà ïàñàæèðñüêîìó àâòîòðàíñïîðò³ „Àâòîáóñ-2014”. (äèâ. ñòîð. 5).

Фото«Перереста».

ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÍÀÌÈ ÂÀÌ ÁÓÄÅÒ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ! На страницах «ПЕРЕКРЕСТКА» - весь спетр проблем человеа с автомобилем, областная хрониа, официальные до#менты ГАИ, новости заонодательства и омментарии специалистов, риминальная тематиа, полезная информация в доро #. Газетавыходитдваразавмесяц. Подписа на азет принимается во всех отделениях связи области на любой сро.

Подписной индес - 41536.

Ценаподпис ина6месяцев2014.-22рн26 оп.счетомслпочты.

Масові завор#шення в Одесі: допитано 340 осіб, призначено 80 еспертиз Про резльтати першо о місяця роботи слідства розповів застпни начальниа Головно о слідчо о правління МВС Ураїни Гри орій Мама, передає пресслжба МВС. За йо о словами, допитано понад 340 ромадян, призначено більше 80 еспертиз. Частина потерпілих зверталася до медиів по допомо , приховавши свої персональні дані. Міліціонерам доводиться встановлювати сіх постраждалих тра едії, одна вони відмовляються від процесально о статс потерпілих. Досдове розслідвання римінальном провадженні за фатом масових заворшень в Одесі дорчено Головном слідчом правлінню (ГСУ) МВС Ураїни. До слад слідчо-оперативної рпи війшли найбільш досвідчені працівнии слідства, оперативнии СБУ та МВС. Гри орій Мама зазначив: перші виснови еспертиз вже почали надходити, одна основн мас резльтатів досліджень правоохоронці очіють період з 10 по 15 червня. Серед них і виснови сдово-медичних еспертиз, яі мають дати відповіді на питання про причини за ибелі людей, чиї тіла бли знайдені після масових заворшень в одесьом Бдин профспіло. Крім то о, тривають дослідження з метою встановлення осіб потерпілих, адже одна з 48 за иблих осіб досі не ідентифіована. Аби встановити особ цієї людини, наразі проводиться еспертиза її ДНК. Слідчі таож очіють резльтати еспертиз для то о, аби встановити наявність бдівлі таої речовини, я хлороформ. За словами Гри орія Мами, на даний час соєнні злочинів в Одесі підозрюється 40 чолові, стосовно яих в яості запобіжно о заход обрано домашній арешт. Стосовно 13 осіб сдом обрано таий запобіжний захід, я тримання під вартою. Стосовно ще ільох затриманих, яих доставили з Одеси до столиці сд обрав в яості запобіжно о заход домашній арешт. Приміщення Бдин профспіло визнане речовим доазом та передане на збері ання ГУ МВС Ураїни в Одесьій області. Воно має забезпечити йо о охорон. Таі заходи пов’язані з тим, що після омплес проведених еспертиз есперти мають дати відповідь на питання щодо подальшої есплатації бдівлі.


2

ОФІЦІЙНО

Ïåðåêðåñòîê

11

(382)

Èþíü 2014 ãîäà

ÌÂÑ ðîç³ðâàëî óñ³ çâ’ÿçêè ç ô³ðìîþ ªÄÀÏÑ Крім то о, МВС передало в ре іональні підрозділи спеціальні др#арсьі машини, яі дад#ть змо # ви отовляти до#менти в ре іонах. Завдяи передачі фнції ви отовлення бланів сворої звітності від цієї фірми до державно о полі рафомбінат «Ураїна» лівідовано орпційні схеми та сттєво знижено ціни на доменти для раїнсьих ромадян. Про це на брифін в МВС заявив застпни міністра внтрішніх справ Сер ій Чеботар. За йо о словами, зараз перед відомством стоїть ба ато завдань, одне з оловних серед них – боротьба з орпцією. Це завдання поставив міністр внтрішніх справ Ураїни Арсен Аваов. В минлом бло ба ато наріань на орпційні схеми, пов’язані з фірмами, яі працювали при МВС. За оціною Сер ія Чеботаря, таих підприємств бло більше 30, а їхня діяльність бла збитовою і спрямоввалася на розрадання та відмивання бюджетних оштів. – Я хотів би вам звітвати, що ми повністю лівідвали всі зв’язи Міністерства внтрішніх справ із фірмою ЄДАПС. На сьо одні жодний, навіть маленьий, домент не випсається на ЄДАПС. Ми сьо одні всю цю систем передали Національном бан Ураїни, – на олосив Сер ій Чеботар. Він зазначив, що на сьо однішній день всі замовлення МВС вионє державний полі рафомбінат «Ураїна». Завдяи цьом ціни на бланов продцію знижені, що відобразилося зниженні вартості до-

ментів для ромадян. Зорема, посвідчення водія та технічний паспорт на транспортний засіб здешевіли в середньом на 43 відсоти. Крім то о, МВС передало в ре іональні підрозділи спеціальні драрсьі машини, яі дадть змо ви отовляти доменти в ре іонах. Завдяи цьом вдасться дося нти еономії мільйони ривень. Це таож сттєво вплине на вартість доментів – від заордонних паспортів до посвідчень водія. – Нашою перевірою вже виявлені ошти, яі найближчим часом бдть передані для слідства: це сотні мільйонів ривень, яі, на наш по ляд, бли розрадені. Ціни бли завищені, ошти відмивалися ерівництвом МВС та орпційною стртрою ЄДАПС, – підреслив застпни лави МВС. Він таож зазначив, що для то о, аби забезпечити ефетивне виористання оштів, яі надходять до МВС, відомство проводитиме відриті тендери. У них зможть взяти часть представнии ромадсьих ор анізацій та засобів масової інформації. – Корпційні схеми в Міністерстві внтрішніх справ бдть заінчені, – запевнив Сер ій Чеботар. УЗГ МВС Ураїни.

ВРдозволила штрафвативодіїв, яінеплатять запаров

ДАІУраїнизвертаєва водіївнанехильне дотриманняПДРпідчас автомобільнихподорожей Державтоінспеція вотре на ад#є водіям: переоціна власних сил і можливостей під час безперервно о р#х# впродовж дов о о час# може призвести до не ативних наслідів.

У весняно-літній період збільшється інтенсивність транспорт в зв’яз з пересванням людей до місць відпочин, тож водіям потрібно бти особливо важними та обережними за ермом. Додають лопот спеотна по ода та втома. Наразі на території всієї держави ДАІ проводить профілатичн робот щодо попередження дорожньо-транспортно о травматизм, зниження аварійності в період відпсто тощо. Особлив ва Державтоінспеція приділяє на ляд за ор анізованими перевезеннями дітей до місць відпочин, оздоровлення та під час есрсій. Утім не забвають правоохоронці й водіїв, яі їдть приватних справах. «Працівнии ДАІ, спілючись з автолюбителями, ціавляться, я дов о водій знаходиться за ермом, чи не потрібна допомо-

а, на адють про необхідність відпочин під час тривалої подорожі та, безмовно, про нехильне дотримання Правил дорожньо о рх», - зазначає начальни Департамент ДАІ Анатолій Сірено. Державтоінспеція вотре на адє водіям: переоціна власних сил і можливостей під час безперервно о рх впродовж дов о о час може призвести до не ативних наслідів. Пам’ятайте, ви несете відповідальність не тільи за себе, але й за своїх пасажирів. Аби від автомобільної поїзди залишилися лише приємні спо ади, не наражайте на небезпе себе та своїх близьих, а таож інших часниів дорожньо о рх. Дотримання елементарних правил безпеи, взаємопова а на дорозі – запора безпечної подорожі, арно о настрою та позитивних вражень. Прес-слжба Департамент ДАІ МВС Ураїни.

Äåðæàâòî³íñïåêö³ÿ ðîçïî÷èíຠâèäà÷ó íîâî¿ áëàíêîâî¿ ïðîäóêö³¿ Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та посвідчення водія стан#ть дешевше на 42%.

29 травня Верховна Рада дозволила штраф#вати водіїв, яі не оплач#ють пар#вання. Деп#тати 232 олосами підтримали # др# ом# читанні та в цілом# відповідний #рядовий заонопроет. Вазаним доментом передбачається, що водії, яі не заплатили за парвання на майданчиах, обладнаних пароматами або в”їзними та виїзними терміналами, сплачватимть штраф від восьми до дванадцяти неоподатовваних мініммів доходів ромадян (136 204 ривні). Передбачається таож, що парвання транспортних засобів на місцях, призначених для безоплатно о парвання транспортних засобів, особами, яі не мають відповідних піль , тя не за собою наладення штраф на водіїв транспортних засобів від п’ятнадцяти до вісімнадцяти неоподатовваних мініммів доходів ромадян (255 306 ривень). Крім цьо о, передбачається штраф за невстановлення на паровці пароматів чи

в’їзних та виїзних терміналів від 510 до 680 ривень. Заон таож передбачає, що ор ани місцево о самоврядвання забезпечють розміщення та обладнання місць для парвання, ільість яих має становити не менше ніж 10% для Києва та 5% для обласних центрів.

Департамент ДАІ нещодавно інформвав часниів дорожньо о рх про зміни ви отовленні бланової продції, зорема, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водія. Яість продції та їх захист залишиться на висоом рівні, втім оштвати нові блани бдть значно дешевше. Днями центри надання посл ДАІ почали отримання про рамно-апаратних омплесів для др бланової продції. Першими нове обладнання отримали підрозділи Державтоінспеції столиці та Київсьої області.

Інші обласні центри надання посл Державтоінспеції МВС Ураїни мали отримати омплеси починаючи з 21 травня, й до інця місяця завершать монтаж, станов та тествання апаратри. Здешевлення продції на 42 відсота є безмовним доазом роботи державних ор анів на бла о народ. Повернення довіри населення до ор анів влади розпочинається з реальних роів.

Прес-слжба Департамент ДАІ МВС Ураїни.


3

ГАИ ИНФОРМИРУЕТ

Èþíü 2014 ãîäà

Ïåðåêðåñòîê

11

(382)

Ïîðà äâóõêîëåñíîãî ìîòîòðàíñïîðòà С приходом весенне-летне о периода, о да #л#чшаются по одные #словия, на доро ах #величивается оличество мототранспорта. исходят из-за отстствия навыов вождения. Пренебрежение средствами защиты в поездах мно оратно величивает рис ибели водителя двхолесно о транспорта в слчае аварии. Основная причина дорожно-транспортных происшествий - несоблюдение водителями Правил дорожно о движения. К сожалению, нереди слчаи правления этим видом транспорта детьми, что само по себе очень опасно. К том же, сами родители юных « онщиов» нередо способствют им в таих опасных развлечениях, попая своим детям дволесные «и рши». И забывают, что таой подаро без соответствющей под отови может стоить ребен не тольо здоровья, но и жизни.

К сожалению, в теплый период ода величивается и оличество происшествий с частием этой ате ории частниов дорожно о движения. Тема безопасности водителей и пассажиров мототранспорта становится особенно атальной.

«И норирование элементарных средств безопасности, отстствие навыов вождения, самоверенность, незнание Правил дорожно о движения часто приводит серьезным травмам не тольо водителя стера, но и е о пассажиров», - отмечает начальни Управления ГАИ Одессой области, половни милиции Ниолай Михайлов, - поэтом хотелось бы, чтобы родители подростов понимали, что вместе с дволесным транспортом они должны «подарить» своим детям чвство ответственности. Сетор профилатичесой роботы УГАИ Одессой области.

В этот период работнии ГАИ силивают онтроль за движением мотоцилов, мопедов, и стеров. Проводятся профилатичесие мероприятия под названием «Мотоцилист». Уже с начала ода на территории Одесщины заре истрировано 50 ДТП с частием водителей мототранспорта, в оторых 6 челове по ибли и 48 - пострадали.

Водитель нанной машиныстрелял посотрдниамГАИ М#жчина с пистолетом # нал машин# и был задержан на Киевсой трассе. Во время по они зло#мышленни стрелял в сотр#дниов милиции, а потом выстрелил себе в олов#.

Во время несения слжбы сотрднии Госавтоинспеции по обслживанию стационарно о поста №4 роты ДПС при УГАИ ГУМВД Ураины в Одессой области на 313-м илометре трассы «Киев - Одесса» заметили разысиваемый автомобиль, оторый дви ался в сторон Одессы. «На требования сотрдниов ГАИ остановиться он не отреа ировал — величил сорость и продолжил движение. Началась по оня, во время оторой водитель автомобиля Foton препятствовал маневрированием и производил выстрелы из пистолета в направлении слжебных автомобилей»,

На ацион по распродаже 73 автомобилей из абминовсо о аража заре истрировался все о один частни. Об этом сообщил министр Кабинета министров Ураины Остап Семера. Таим образом анонсированный на 6 июня ацион не состоится. Семера сообщил, что непроданное имщество Кабмина бдет выставлено на следющем ационе, оторый состоится через две недели после перво о. По словам министра, если автомобили не дастся реализовать на повторном ационе, то Фонд осдарственно о имщества бдет снижать цен на правительственные машины. Семера таже выразил надежд на то, Кабинет министров Ураины дастся избавиться от избыточно о имщества и пополнить осдарственный бюджет. Причина тао о провала ациона слишом высоие цены на автомобили со значительным пробе ом. Рыно дал понять, что авто по таим ценам автомобилистам оазались не интересны.

Çâåðíåííÿ ïðàö³âíèê³â Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ Îäåñüêî¿ îáëàñò³ äî âî䳿â У період літньоо відпочин більшість дітей бде проводити час на дитячих майданчиах, влицях населених пнтів та в місцях масовоо спчення людей. Працівнии Державної автомобільної інспеції звертаються до водіїв транспортних засобів з проханням бти важними та обережними під час ервання автомобілем, не забвати, що на влицях діти. Дотримйтесь Правил дорожньоо рх, не перевищйте швидість, адже за цим стоїть чиєсь життя. Давайте разом пілватися про наших дітей.

Стали подделывать талоны на бензин

Чаще все о ДТП с частием мототранспорта про-

Ка сообщает пресс-слжба Госавтоинспеции, 23 мая ооло 3:00 от дежрно о Любашовсо о отдела милиции постпила ориентирова о незаонном завладении автомобилем Foton «с применением предмета, похоже о на пистолет».

А#цион по продаже абминовсих авто не состоится

— сообщили в УГАИ Одессой области. В ито е на 351-м илометре наршителя далось задержать: «Во время задержания водитель автомобиля произвел несольо выстрелов по сотрдниам ГАИ, потом выстрелил себе в олов. На месте сотрдниами ГАИ была предоставлена первая медицинсая помощь и вызвана арета «сорой», а таже следственно-оперативная рппа», — оворится в сообщении. Позже правоохранители выясняли, что наанне на это о водителя был составлен административный протоол за правление автомобилем в состоянии ало ольно о опьянения, а е о автомобиль отправили на штрафплощад. Проводятся следственные действия по становлению причин и обстоятельств данно о происшествия.

В Ураине на фоне роста спроса на талоны на топливо ативизировались фальсифиаторы. В интернете стали ативнее продавать поддельные талоны, и вырос рис быть обмантым мошенниами. На АЗС признают ативизацию мошенниов, и предпреждают своих лиентов. “Ненастоящие талоны продают с большой сидой в местах сопления транспорта, на автостоянах возле тор овых центров, на возалах, на рынах. На них, а правило, нет оло раммы или штрих-ода автозаправочной станции”, — рассазали в сети “ОККО”.

Жителей Одессой области ата#ют опасные лещи В Одессой области зафисировано нетипично большое оличество лещей, а таже обращений по повод сов. Об этом сообщила заведющая паразитоло ичесо о отдела облСЭС Лариса Мельни. По словам специалиста, в 2014 од слчаи сов появились очень рано: первое обращение датировано 3 марта. «Клещи представляют опасность из-за розы лещево о энцефалита. Поэтом при любом присасывании леща нжно обращаться врачам», - отметила она.

5 травня о 22.40 в Одесі по вл. Ген. Петрова з бо вл. Радісної в напрям вл. І. Рабіна рхався автомобіль «Ніссан Міра» під ерванням водія 1972 р.н.. Напроти бдин № 50 водій не впорався з ерванням та соїв наїзд на залізобетонн опор. Внаслідо при оди водій отримав тілесні шодження та бв доставлений до ліарні, де 29 травня помер.

*** 26 травня о 22.15 по 401-м м автодоро и «Київ - Одеса» зі сторони Київа рхався автомобіль «Volkswagen T5 1.9 TDI» під ерванням водія, яий допстив наїзд на пішохода, що перетинав проїждж частин в невстановленом місці. Внаслідо наїзд пішохід, 1958 р.н., від отриманих тілесних шоджень заинв на місці при оди.

*** 28 травня о 21.15 в Одесі по вл. В.Стса в напрям вл. Мельницьої рхався ле овий автомобіль «ВАЗ-2102», водій яо о не впорався з ерванням, виїхав на см зстрічно о рх, де соїв зітнення з троллейбсом, що рхався в зстрічном напрям. Внаслідо при оди водій, 1970 р.н., та пасажир, 1966 р.н., автомобілю «ВАЗ-2102» отримали тілесні шодження, з яими бли доставлені до ліарні.

*** 29 травня о 3.30 по 462-м м автодоро и «Київ - Одеса» в напрям Одеси рхався автомобіль «Мерседес-Бенц», водій яо о соїв наїзд на невстановлено о пішохода, що перетинав проїзн частин доро и в невстановленом місці на неосвітленій ділянці доро и. Внаслідо наїзд невстановлений пішохід (чолові приблизно 40 роів) від отриманих тілесних шоджень заинв на місці при оди.

*** 31 травня о 20.00 водій автомобіля ВАЗ-2110, рхаючись по автодорозі Молодіжне – Санжійа в напрям с. Санжійа, не вибрав безпечн швидість рх, не впоровся з ерванням автомобілем, виїхав на полос зстрічно о рх, де допстив зітнення з зстрічним автомобілем М-21412. Після цьо о автомобіль М-21412 виїхав на полос зстрічно о рх, де допстив зітнення з зстрічно рхаючимося мотоцилом MX-2.200 під ерванням водія 1994 р.н. Внаслідо ДТП водії автомобілю М-21412, 1988 р.н., та мотоцил MX-2.200 отримали тілесні шодження, з яими бли доставлені до ліарні. Сетор профілатичної роботи УДАІ ГУ МВС Ураїни в Одесьій області.


4

ДЕЛА СОЮЗНЫЕ

Ïåðåêðåñòîê

11

(382)

ПРОФІЛАКТИКА

Èþíü 2014 ãîäà

Громадоювнастп нааварійність Серед стр#т#р, що от#ють водіїв та мають на них певний вплив, зорема на власниів індивід#ально о автомототранспорт#, – Все#раїнсьа спіла автомобілістів, яа 16 вітня відзначила 40-літній ювілей.

²íñïåêòîðè ÄÀ² íàãàäóâàëè âîä³ÿì ïðî ìîæëèâ³ íàñë³äêè âè¿çäó íà çóñòð³÷íó ñìóãó Виїзд на з#стрічн# см# # р#х# – одне з найнебезпечніших пор#шень Правил дорожньо о р#х#. В Одесі працівнии ДАІ і ж#рналісти провели профілатичний рейд, на ад#ючи водіям, до яих не ативних наслідів призводять подібні «відст#пи» від правил.

заходів з безпеи дорожньо о рх, пративалися зстрічі ерівництва ДАІ МВС Ураїни з обраними оловами обласних ор анізацій ВСА із числа ветеранів Державтоінспеції в рамах спільної про рами «Партнерство заради безпеи дорожньо о рх». Це дало змо певною мірою ативізвати ор анізаційно-масов робот. Розпочалося відновлення раніше самолівідованих районних ор анізацій. Призпинився спад масовості ор анізацій ВСА, спостері алося зростання ільості членів спіли. 1999 ро їхня ільість же становила від 500 до 600 тисяч осіб. Ативніше запрацювали автомобільні шоли, в середньом вони збільшили ільість під отовлених водіїв до 37–38 тисяч на рі.

Пройдений шлях засвідчє правильність обрано о напрям в роботі з виористанням можливостей ромадсьості для запобі ання дорожньо-транспортним при одам, пропа анди Правил дорожньо о рх, під отови водіїв транспортних засобів.

Рішенням V з’їзд ВСА, яий відбвся 22 люто о 1995 ро, бли передбачені заходи щодо вдосоналення роботи автостояно, тримання їх вилючно за рахно членсьих внесів. Ле ітимність тао о напрям роботи підтвердила Верховна Рада Ураїни, в письмовій формі давши відповідь на офіційний запит спіли.

Про ефетивність роботи товариства свідчить низа переонливих фатів. Сажімо, тільи за перші десять роів діяльності 28 автошолах цієї ромадсьої ор анізації бло під отовлено 462137 водіїв і мотоцилістів. За ативної підтрими ряд та ор анів місцево о самоврядвання сформвалася матеріально-технічна база навчальних заладів, бдвалися нові та реонстрювалися ті приміщення, що бли в есплатації. На інець першо о десятиліття автошоли товариства мали підпорядванні 935 навчальних автомобілів та 840 мотоцилів.

Хоч я приро онстатвати, але останнім часом стала визначатися тенденція до сорочення ільості членів спіли, місцеві ор анізації втратили можливість тримати належний їм транспорт на автомобільних стоянах, чисельність отрих рі рі зменшється. Ор ани місцево о самоврядвання без бдь-яо о правово о обґрнтвання вилчають земельні діляни, на яих розташовані автостояни ВСА, безпідставно відмовляють поновленні термінів дії до оворів оренди землі.

Для надання допомо и членам товариства в технічном обсл овванні та ремонті транспортних засобів за перші 10 роів створено 32 пнти технічно о обсл оввання й майстерні, обладнано та здано в есплатацію 232 автостояни на 68150 машиномісць.

Таа ситація не ативно впливає на резльтати діяльності спіли, її ор анізації втрачають напрацьовані форми співпраці з індивідальними власниами транспортних засобів, зменшється часть ромадсьості в заходах з безпеи дорожньо о рх та пропа андистсьій роботі в цілом.

За вазаний період ор анізації товариства автомотолюбителів витратили 57 мільйонів арбованців на нове бдівництво автошіл та автостояно, наопичення оштів здійснювалося переважно за рахно членсьих внесів ромадян. Істотні зміни в діяльності товариства відблися після здобття Ураїною незалежності. Посладнішали мови вионання статтних завдань ор анізаціями спіли, що вплинло на резльтати залчення власниів транспортних засобів до лав добровільно о товариства, знизилась ативність здійсненні заходів з безпеи дорожньо о рх. З 1991 ро через відстність оштів фатично призпинилося бдівництво автостояно та інших об’єтів. Зросла плинність членів ор анізації, почали розпадатися первинні лани, самолівідвалося чимало районних і місьих ор анізацій. З 1992- о по 1999 рі ільість членів Cпіли автомобілістів зменшилася з 1 млн 300 тисяч осіб до 366 тисяч. Значні зміни в соціально-еономічном становищі населення вплинли на резльтативність роботи автошіл. Ящо в 1991 році бло під отовлено 75 тисяч водіїв, то, сажімо, в 1994-м – лише 32 тисячі. Під час звітно-виборної ампанії 2000 ро бло проведено значн робот зі зміцнення ерівних адрів ор анізацій, залчення досвідчених фахівців з питань безпеи дорожньо о рх. Зорема, на посади олів обласних рад 15 із 27 ор анізацій обрали нових ерівниів із числа олишніх очільниів слжби Державтоінспеції. Центральна рада та Департамент Державтоінспеції щорічно розробляли та направляли на місця спільні вазіви для проведення

ФотоУДАI

Працівнии ДАІ області ожно о дня виявляють поршниів ПДР, за незначні поршення попереджають – проводять профілатичн бесід з ерманичем, але до водія автіви, яо о «застали» на зстрічній смзі, потрібно приймати більш дієві заходи – притя нення до відповідальності, з ідно чинно о заонодавства держави. Статистиа безжальна. З почат ро з вині водіїв, яі соїли виїзд на см зстрічно о рх, трапилось 36 при од, в яих 60 людей травмовано та шість за инли. За анало ічний період 2013 ро - 42 ДТП, 76 постраждалих та дев’ять за иблих. Аби профілатичні заходи бли більш дієвими, інспетори ДАІ разом із представ-

Одна, незважаючи на трднощі, спіла нині об’єднє 25 ор анізацій, яих перебвають 145 тисяч власниів індивідально о транспорт. До їхніх посл – 33 навчальні залади з під отови водіїв, 6 підприємств аражно о і технічно о обсл оввання, 130 автостояно на 40 тисяч машиномісць, 105 об’єтів нерхомості за альною площею 50 тисяч в. метрів. Матеріально-технічна база в цілом оцінюється майже в 42 млн ривень. На всіх етапах своєї діяльності спіла підтримвала й підтримє тісні міжнародні зв’язи, зорема із Всеросійсьим товариством автомобілістів, Білорсьим товариством автомотолюбителів, Спілою водіїв транспортних засобів Респбліи Казахстан, Спілою автомотоводіїв Респбліи Молдова та іншими спорідненими ромадсьими об’єднаннями, я із питань безпеи дорожньо о рх, та і з обмін досвідом роботи. Певні сподівання на зростання ролі ВСА в запобі анні дорожньо-транспортним при одам, ативізації пропа андистсьої роботи серед власниів транспортних засобів та підростаючо о пооління дає прийнятий Верховною Радою Ураїни Заон «Про ромадсьі об’єднання». В травні 2015- о відбвся чер овий з’їзд ВСА, на яом здійснено аналіз діяльності ор анізацій спіли, пош ефетивніших форм і методів діяльності в мовах сьо одення. З оляд на виладене можна зробити єдиний висново: спіла має право на подальше існвання, вона й надалі діятиме я одне з основних ромадсьих об’єднань автомотолюбителів держави. Василь ЖУК, (олова Всераїнсьої спіли автомобілістів.

ниами засобів масової інформації відправились рейд. Тільи зпинились – зраз поршення, водій «Форда» перетнв сцільн та виїхав на зстрічн см . Правопоршни, побачивши еіпаж ДАІ не дже засмтився, нама ався жартвати, що не помітив розміти та вза алі більше не бде. Коли поршнии чють статисти, розміють: це не просто цифри, за ними стоять реальні людсьі життя. З почат ро виявлено 513 есцесів даної ате орії. Працівнии ДАІ постійно проводять з таими водіями профілатичн робот, роз’яснюючи вимо и Правил дорожньо о рх, залиаючи до поряд та дисциплінованості, адже доро а помило не вибачає.

НА ШЛЯХАХ УКРАЇНИ

Ñ 1 ÷åðâíÿ ðóõ âåëèêîâàãîâîãî òðàíñïîðòó îáìåæåíî З почат# червня транспортним засобам за альною масою понад 24 тони або з навантаженням на вісь більше 7 тон р#х більшістю автомобільних дорі за ально о орист#вання по всій території Ураїни з 10.00 до 22.00 заборонено. У літній період на території Ураїни встпають дію обмеження рх велиовантажно о автотранспорт. За мов підвищення температри повітря (від +28°С), з першо о червня транспортним засобам за альною масою понад 24 тони або з навантаженням на вісь більше 7 тон рх на автомобільних доро ах за ально о ориствання на території держави з 10.00 до 22.00 заборонено. Про це повідомляє прес-слжба ДАІ. Рх велиова ово о транспорт за таих мов призводить до атастрофічних рйнвань дорожньо о полотна – появи олій і зсвів, творення деформацій, і, я наслідо, – знищення цілих діляно автодорі . За попередніми розрахнами, сма збитів дорожньо о осподарства через нед-

бал есплатацію дорі омпаніями-перевізниами щоро ся ає 2 млрд рн. Саме том, починаючи з 1 червня, на більшості автомобільних дорі за ально о ориствання в сіх областях Ураїни введено сезонне обмеження рх – вантажівам бде дозволено рх лише вночі, а вдень вони перебватимть на спеціальних стоянах і майданчиах відпочин, зорема поблиз об’єтів сервіс. За словами начальниа Департамент ДАІ МВС Ураїни А. Сірена, “працівнии ДАІ жорсто онтролюватимть вионання водіями вантажіво зазначених вимо та разі виявлення поршень прийматимть рішення відповідно до заонів Ураїни”.

http://www.odessa.umvd.gov.ua/

Элетронная версия «ПЕРЕКРЕСТКА» на интернет-сайте ГУ МВД Ураины в Одессой области


5

БЕЗПЕКА РУХУ

Èþíü 2014 ãîäà

ÄÀ² Îäåñüêî¿ îáëàñò³ ïåðåâ³ðÿº ïàñàæèðîïåðåâ³çíèê³â З 27 травня працівнии ДАІ Одещині здійснюють пратичний етап омплес# профілатичних заходів на пасажирсьом# автотранспорті „Автоб#с-2014”. До часті в заходах на пасажирсьом автотранспорті співробітнии автотехнічної інспеції Одесьо о обласно о правління ДАІ залчають представниів ЗМІ.

нічними несправностями, в т.ч. 31 з несправними олесами та поришами. Крім то о, інспетори ДАІ безпосередньо на автодоро ах посилили онтроль за дотри-

Та, 3 червня разом з інспеторами АТІ відділ ДАІ Одеси в профілатичном рейді на пасажирсьом автомобільном транспорті прийняли часть жрналісти «Перереста». Відпрацювання провели в одном із самих жвавих місць онцентрації пасажирсьих автобсів - на автостанції «Привоз». Співробітнии ДАІ ретельн ва приділяли виявленню фатів незаонно о переобладнання автобсів, встановленню непередбачених технічною доментацією додатових місць для сидіння, справності запасних та аварійних виходів, несправностям чи невідповідністю шин та оліс, несправним зовнішнім світловим приладам тощо. Переважна ільість транспортних засобів мала належний технічний стан, необхідні до-

Я повідомив начальни відділ автотехнічної інспеції Одесьо о обласно о правління Державтоінспеції підполовни міліції Сер ій Щербань, з почат проведення пратично о етап профілатичних заходів на пасажирсьом автотранспорті правоохоронці здійснили перевір 47 підприємств, яі надають посл и з перевезення пасажирів. Особлив ва працівнии ДАІ приділяли автобсам, на яих здійснювалось перевезення ор анізованих рп дітей до місць літньо о відпочин. З осмотрених 867 одиниць транспортних засобів виявлено 64 автобса з різними тех-

Ïåðåêðåñòîê

11

(382)

“Óêðàâòîäîð” ïëàíèðóåò èçìåíèòü ìîäåëü ñîäåðæàíèÿ äîðîã Гос#дарственное а ентство автомобильных доро Ураины планир#ет изменить модель содержания дорожной инфрастр#т#ры в областях.

Об этом в ходе Межднародной транспортной недели в Одессе сообщил председатель “Уравтодора” Алесандр Малин, передает пресс-слжба Министерства инфрастртры.

низациями, в третьих - пойдем птем оммерциализации облавтодоров”, - рассазал Малин.

По е о словам, нынешняя система эсплатации доро по лощает значительные средства, однао является абсолютно неэффетивной.

Кроме то о, по словам лавы “Уравтодора”, в рамах децентрализации дорожно о хозяйства бдет несольо изменен процесс передачи фнций правления доро ами местно о значения местным ор анам власти.

“Стртра доро в Ураине неоднородна. Поэтом не бдет использоваться один инстрмент для всех ре ионов. Например, в одной области бдет проведен пилотный проет перехода на прямые затраты, в др ой - на словиях тендерно о предложения работы по эсплатационном содержанию вынесем на онрс межд частными ор а-

“Планирем передать из 170 тысяч м ооло 100 - 130 тысяч м в оммнальню собственность областных, районных и сельсих советов. Это бдет сопровождаться и финансовыми ресрсами. А “Уравтодор” сонцентрирется на доро ах I и II ате орий, оторые являются составляющими межднародных транспортных оридоров”, - сазал он.

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

манням Правил дорожньо о рх водіями ромадсьо о транспорт. І в перш чер в об’єтиві працівниів ДАІ – дотримання водіями швидісних режимів, вимо дорожніх знаів і розміти, а таож правил об он, зпино і стояно. Під час відпрацювання безпосередньо на автодоро ах та влицях міст співробітниами ДАІ виявлено 302 поршення ПДД водіями пассажирсьих автобсів, т.ч. 2 фата ервання стані ало ольно о сп’яніння, 29 випадів перевищення швидісно о режим рх, 112 фатів перевезення автобсами пасажирів понад встановлен ільість.

менти водіїв бли пристні. Але інспетори виявили деільа автобсів з сттєвими технічними недоліами. На міроавтобсі «Мерседес», яий мав везти пассажирів в Миолаїв, одне з оліс мало «лис» пориш. На поришці задньо о олеса автобса «Бо дан» виявився поріз в деільо сантиметрів. Ці та інші поршення бли задоментовані.

ЭХ, ДОРОГИ

За резльтатами виявлених поршень чинно о заонодавства сфері забезпечення безпеи дорожньо о рх під час проведення профілатичних заходів 9 посадових осіб пасажирсіх автопідприємств притя нті

 Îäåññå îáíîâëÿþò ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû Специалисты КП «СМЭП» прист#пили работе по обновлению пешеходных переходов в ороде. Ка сообщает предприятие «Специализированное монтажно-эсплатационное подразделение» (СМЭП), проведены все тендерные процедры на зап материалов, необходимых для выполнения работ по обслживанию объетов ре лирования дорожно о движения в Одессе. Специалисты КП «СМЭП» пристпили работе по обновлению пешеходных переходов в ороде. В первю очередь бдт обновлены те объеты, по повод оторых чаще все о обращались раждане. Преимщество имеют аварийноопасные части, де размета ритичеси изношена и влияет на безопасность дорожно о движения и на безопасность жителей орода. Работы планирется завершить не позднее первой деады июня. С целью предотвращения пробо и заторов, роводством КП «СМЭП» было принято решение о выполнении работ в ночное время сто. КП «СМЭП» приносит свои извинения за временные недобства.

до адміністративної відповідальності, на одно о з автоперевізниів до територіально о підрозділ Уртрансінспеції направлено подання на анлювання ліцензії пасажироперевізниа. Робота працівниів ДАІ Одещини щодо онтроля за безпечним перевезенням пасажирів автотранспортом триває. Анатолій ГАВРИЛОВ. Фото автора.

Таже в КП «СМЭП» сообщили о запе в этом од 75 приборов звово о сопровождения для одессих светофоров. Обордование поставит в течение ода харьовсая фирма «Система Сервис», победившая на проведенных СМЭПом тор ах. Цена сдели — 144 тысячи ривен. Приобретенные КП стройства звово о сопровождения КОМКОН УЗС-01 предназ-

Фото«Перереста».

начены для повышения безопасности перехода проезжей части слабовидящими пешеходами, что обеспечивается звовым сопровождением разрешающе о си нала пешеходно о светофора. Для это о стройство должно быть подлючено параллельно цепям влючения зелено о си нала. За последние пять лет в Одессе появилось 160 « оворящих» светофоров. В рамах про раммы «Равенство» планирется оснастить таими системами все светофоры орода. Таже в ороде становят новые амеры видеонаблюдения. Их станет в полтора раза больше, чем было.

http://www.saiodessa.gov.ua/

Элетронная версия «ПЕРЕКРЕСТКА» на интернет-сайте УГАИ Ураины в Одессой области


6

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ïåðåêðåñòîê

11

Президим Одесс оо областноо совета Все раинс оо союза автомобилистов сердечно поздравляет с днем рождения работни ов областной оранизации -ВыдайВалентин Ниолаевн ; -ЗброжеаАлесандраТимофеевича; - Кальничено Михаила Гри орьевича; -Каневсо оДмитрияАлесандровича; -Колесничено Алесандра Алесеевича; -Мидинсо оВасилияКонстантиновича; - Рцю Светлан Константиновн; - Черб Алесандра Андреевича.

ÕÐÀÍÅÍÈÅ ÏÎÊÐÛØÅÊ Одесса, р-н Черемше

Схое аменное помещение на охраняемойтерритории.Принимаются на хранение омплеты зимней и летней резины на любойсро.

 066-753-18-15

ПРИГЛАШАЕТ на #рсы по под отове водителей "В"-леовыеавтомобили(полнаямассадо3,5тонны, 8сид.мест) "С"-рзовыеавтомобили(полнаямассаболее3,5тонны) "ВС"-леовыеирзовыеавтомобили "D"-автобсы(автомобилиболее8сид.мест)

Учебные точи во всех районах Одессы и области. Центральный офис: пер. Маяовсо о, 7. Тел.: 723-23-27, 726-49-64, 723-77-78.

Îáðàùåíèå ñëóæáû ðîçûñêà ÃÀÈ Если вам известна а ая-либо, псть незначительная, на ваш взляд, информация: об нанных автомобилях; местах хранения похищенноо транспорта; фа тах противоправноо использования аражей; сведения о транспорте, оторый с рылся с места совершения дорожно-транспортных происшествий, либо местах ео ремонта; драя информация о престплениях, связанных с ражами, нар оти ами, с совершением престплений - просьба сообщить по телефон ГАИ (048) 36-57-59. За предоставление достоверной информации арантирется онфиденциальность и денежное вознараждение.

(382)

ПЕРСПЕКТИВА

Èþíü 2014 ãîäà

ВОдессепоявятся дв язычные дорожные азатели Одессая мэрия выи рала рант, оторый позволит станавливать двязычные дорожные азатели. Об этом жрналистам рассазала начальни правления льтры и тризма мниципалитета Татьяна Марова. По словам чиновницы, правление выи рало рант на развитие тризма в стье Дная, но это в Одессе нио о не смщает, та а тристы, оторые бдт ехать в Вилово, – по доро е на пар дней остановятся в Одессе. Мниципалитет далось найти день и на двязычные азатели, о оторых мно о лет оворили. Таже Татьяна Марова сообщила, что были подтверждены тольо 63 сдозахода ризных лайнеров в Одессий порт из 154 запланированных ранее. По её мнению, отазы начали постпать еще в январе - феврале и с тра ичесими событиями в Одессе это не связано. «Подавляющее большинство пассажиров лайнеров – это люди пенсионно о возраста, оторые, прежде все о, ценят споойствие», – отметила чиновница. По ее словам, ситацию с бляют МИДы неоторых европейсих стран, оторые советют своим ражданам не посещать Одесс. В связи с этим мэрия намерена сотрдничать и при лашать представителей иностранных троператоров, чтобы те донесли до дипломатов, что в Одессе все споойно.

Сын Пеле пол#чил 33 ода тюрьмы за отмывание дене

Сд штата Сан-Пал при оворил сына ле ендарно о бразильсо о фтболиста Пеле 33 одам залючения за отмывание дене , полченных от незаонно о оборота наротиов, передают иностранные СМИ. Кроме само о Эдсона Насимент Пеле, известно о таже а Эдиньо, анало ичные срои полчили три е о возможных сообщниа. В сообщении Spiegel отмечается, что при овор поа не встпил в заонню сил и осжденные имеют право обжаловать е о в вышестоящей инстанции. Сд признал, что Эдиньо и члены е о банды причастны незаонном оборот наротиов, похищениям людей и имеют связи с др ими ор анизованными престпными рппировами. Ранее сын Пеле отбывал наазание за незаонный оборот наротиов и связи с народилерами.

Ìýð Îäåññû ïåðâûì äåëîì âçÿëñÿ çà ïàðêîâêó àýðîïîðòà Одним из первых вопросов, решению оторых прист#пил новоизбранный мэр Одессы Геннадий Тр#ханов, стала проблема ор анизации движения и парования автотранспорта на площади перед зданием межд#народно о аэропорта «Одесса». Мэр Одессы Геннадий Трханов порчил масимально лчшить ор анизацию работы ородсо о транспорта и парования в районе аэропорта. Бдет восстановлен троллейбсный маршрт, оторый свяжет аэропорт и ж/д возал.

ведомствами был разработан вариант, оторый должен стать оптимальным и предпола ает следющее:

Одним из первых вопросов, решению оторых пристпил одессий ородсой олова Геннадий Трханов, стала ор анизация схемы движения и парования транспорта на площади перед зданием межднародно о аэропорта “Одесса”, а таже проведение бла остройства этой площади. Эти вопросы должны быть решены не тольо в интересах мно очисленных остей наше о орода, прибывающих в Одессий аэропорт. Одесситы и ости орода заслживают масимально о омфорта, о да хотят добраться аэропорт на машине или пассажирсом транспорте. Ведь дол ое время в резльтате нерациональной ор анизации движения на площади перед аэропортом был затрднен проезд лично о и ородсо о пассажирсо о транспорта, а неоторые автобсы вынждены были разворачиваться еще до въезда на р .

1) На территории проезжей части площади должны быть браны все за(раждения, мешающие движению транспорта по р(. 2) Для добства одесситов парование лично(о автотранспорта должно быть ор(анизовано на примыающих р( паровах. Первый час нахождения машины на стояне бдет бесплатным. 3) Коммнальном предприятию «СМЭП» дано порчение нанести дорожню размет и становить соответствющие знаи для ор(анизации дорожно(о движения. 4) Фонтан, стоящий в центре площади, должен быть бла(остроен и запщен. 5) Троллейбсный маршрт №14 должен связать воздшные ворота Одессы и центр (орода. Он начнет рсировать от площади возле аэропорта до железнодорожно(о возала.

В резльтате совместной проработи это о вопроса всеми профильными слжбами и

Все работы должны быть завершены середине июня.

АВТОРЫНОК

Äåñÿòü ñàìûõ ïðîäàâàåìûõ àâòîìîáèëåé â ìèðå çà ïåðâûé êâàðòàë 2014 ãîäà За первый вартал 2014 ода в мире было продано более 21,6 млн новых автомобилей, что на 4,5% больше рез#льтата 2013

ода. По резльтатам продаж с января по март Toyota Corolla снова стала самой продаваемой моделью в мире. Тем не менее продажи Corolla соратились на 1,5% в сравнении с тем же периодом 2013- о. За первый вартал это о ода производитель смо реализовать 276 766 автомобилей. Таие данные приводит автомобильное онсалтин овое а ентство Focus2move. Традиционно в рейтин е мировых продаж новых автомобилей второе место досталось модели Ford Focus. За четыре месяца на мировых рынах было реализовано 256 284 автомобиля, что на 6,8% ниже поазателя прошло о ода. Третья строча это о рейтин а за Volkswagen Golf. Немеций онцерн смо реализовать в первом вартале 223 249 единиц, поазав рост на 27% по сравнению с прошлым одом. Китайсий минивэн Wuling Hongguang, оторый не тольо не продается в Ураине, но

и пратичеси неизвестен отечественным автомобилистам, тем временем занимает четвертое место по поплярности. За это время было реализовано 210 109 единиц. Однао, почти все они продаются в самом Китае. Корейсая модель — седан Hyundai Elantra замыает первю пятер. Еще две модели америансо о производителя Ford — пиапы F-Series и хетчбэ Fiesta расположились по ито ам перво о вартала на шестой и седьмой строчах соответственно. Бюджетная модель Polo заняла восьмое место в рейтин е мировых продаж. Японсий седан бизнес-ласса занял девятю строч в рейтин е мировых продаж. Замнла десят мировых бестселлеров модель Chevrolet Cruze, мировые продажи оторой по ито ам января — марта составили 176 535 единиц, это на 10,2% больше в сравнении с тем же периодом прошло о ода.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

УВАЖАЕМЫЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ! Президи#м Одессо о облсовета ВСА предла ает вам разместить автомобили на след#ющих автостоянах в . Одессе: - №4, #л.Мелитопольсая, 1б (пос. Котовсо о), тел.755-73-39; - №6, Ивановсий п#тепровод (под мостом), тел.731-88-51; - №7, #л.И.Рабина, 28а, тел.799-76-94; - №20, #л.Краснова # ол #л.Артиллерийсой, тел.748-07-23; - №35, #л.И.Рабина, 28 (онечная останова трамвая №10), тел.761-45-86; - №55, Овидиопольсая доро а, 9, тел.770-38-22. Наа/свозможноразмещениеавтомобилейподнавесами.


7 Èþíü2014

Ïåðåêðåñòîê

ãîäà

ДАІОдесь оїобласті визначилопереможців дитячоотворчоо он рс «Молодепооління забезпедорожньо орх»

11

(382)

ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ на2014рі Триває передплата періодичних дрованих видань на 2014 рі за тарифами, затвердженими наазом Міністерства інфрастртри Ураїни від 2.09.2013 за № 656 «Про затвердження тарифів на приймання та достав вітчизняних періодичних дрованих видань за передплатою», зареєстрованим Міністерстві юстиції Ураїни 2.09.2013 за № 1574/24106. Передплата на видання місцевої сфери розповсюдження проводиться за обласними аталоами та триватиме відповідно до термінів, визначених в ладених з видавцями (редаціями) дооворах. Передплата на азет “ПЕРЕКРЕСТОК” триває щомісяця.

Приймання передплати здійснюється в #сіх операційних залах поштамтів, центрів поштово о зв’яз#, # п#нтах приймання передплати, а таож безпосередньо листоношею на доставній дільниці.

***

Передплата на обласн азет “ПЕРЕКРЕСТОК” проводиться за Одесьим обласним аталоом. Передплатний індес: 41536.

Áóäüòå ðàçîì ç íàìè! З метою широо о залчення дітей до вивчення та дотримання Правил дорожньо о рх та привернення ва и ромадсьості до проблем арантвання безпеи рх неповнолітніх особовим сладом правління ДАІ ГУМВС Ураїни в Одесьій області лютом - травні поточно о ро ор анізовано проведення ре іонально о творчо о онрс «Молоде пооління за безпе дорожньоо рх». Умови онрс бли визначені та о олошені спільно з освітянами наприінці січня. Протя ом чотирьох місяців поточно о ро співробітнии ДАІ відвідали навчальні залади та провели понад 500 лецій з тематии БДР.

Перевiрте правильнiсть оформлення передплати!

До Департамент ДАІ МВС Ураїни направлено 15 ращих робіт для часті Всераїнсьом творчом онрсі. Жрі визначило переможців обласно о онрс:

І атеорія (5 – 9 ро ів): I місце – чени Ставрійсьо о НВК Красноонянсьо о район Бі нець Масим, 7 роів, «Неважні пішоходи»; II місце – чени ЗОШ № 78 м. Одеси Лопатін Олесандр, 7 роів, «Смішарии на дорозі»; III місце – чени НВК № 49 м. Одеси Чорний Миита, 9 роів, «Чемні хлопці дбають про безпе рх».

Наабонементiповиненб типроставленийвiдтисасовооапарата. При оформленнi передплати (переадрес вання) без асовоо апарата на абонементiпроставляєтьсявiдтисалендарнооштемпелявiддiленнязв’яз . Вцьом випад передплатни видаєтьсяабонементзвитанцiєюпрооплат вартостiпередплати(переадрес вання).

ІІ атеорія (10 – 13 ро ів): I місце – вихована Центр дитячої та юнацьої творчості м. Березіва Грибонос Марія, 12 роів, «Пішохідний перехід має знати ожен. Світлофор орить ясраво – він вам допоможе». II місце розділили: – вихована Красноонянсьо о БДТЮ Кчерено Анастасія, 13 роів, «Мій др світлофор»; – чениця Дачненсьої ЗОШ І - ІІІ ст. Біляївсьо о район, Метлицьа Аліна, 12 роів, «По дорозі до шоли»; III місце розділили: – чени ЗОШ № 118 м. Одеси Чиянов Михайло, 13 роів, «Правила дорожньо о рх»; – чениця Троїцьої ЗОШ І - ІІІ ст. Біляївсьо о район Бо ославсьа Катерина, 13 роів, «Не поршй Правила дорожньо о рх».

Передплатниізсплаченихнимоштівзапередплат дор чаєРозповсюдж вач сплатитиВидавцюс м врозмірівидавничоївартостіпередплаченоо виданняна мовахівстрои,визначеніРозповсюдж вачем.

/підписпередплатни а(фізичноїособиабо ерівни аюридичноїстанови),завіренийпечат ою/

ІІІ атеорія (14 – 17 ро ів): I місце – чениця Ставрівсьо о НВК Красноонянсьо о район, Личо Анна, 14 роів, «Юні раїнці за безпе дорожньо о рх». II місце розділили: – чениця ЗОШ №1 м. Березіва Івчено Віторія, 15 роів, «Ува а! Діти на дорозі»; – чениця Червоноармійсьої ЗОШ І - ІІІ ст. Бол радсьо о район Топал Віторія, 14 роів «Сіньор Світлофор». Ãàçåòà «Ïåðåêðåñòîê» ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ñðåäè àâòîìîáèëèñòîâ Îäåññû III місце – чениця ЗОШ № 118 м. Одеси Рожо Олена, 17 роів, «Вионйте è âî âñåõ ðàéîíàõ Îäåññêîé îáëàñòè Реламные объявления принимаются в тестовом или маетном исполнении Правила дорожньо о рх». по тел.: (048) 761-62-23, 64-97-76 или на е-mail: perek1957@rambler.ru Размер реламно о блоа Цена в рн. Керівництво Державтоінспеції на ородило рамотами найативніших вчителів, пе45 х 95 мм 35 да о ів, ерівниів хдожніх ртів, а таож педа о ічні олетиви відділів освіти рай67 х 95 мм 53 онів, за альноосвітніх шіл та бдинів творчості за ативн часть в ре іональном 90 х 95 мм 71 творчом онрсі «Молоде пооління за безпе дорожньо о рх». 112 х 95 мм 89 135 х 95 мм 107 Вітаємо переможців !!! Сетор профілатичної роботи Управління ДАІ Одесьої області.

Öåíà óêàçàíà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ è ÍÐ. Âîçìîæíà ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê.


8 Ïåðåêðåñòîê

11

Приём раждан отделениями ГАИ районов Одессы проводится по следющим адресам:

Видачатранспорт з арештмайданчиів здійснюється за адресою: м.Одеса,в л. А.Корольова,5, аб.308, зпонеділа поп’ятницюз9.00до18.00, с бот з9.00до13.00.

– отделение ГАИ С#воровсо о района – #л. Заболотно о, 50; – отделение ГАИ Малиновсо о района – #л. Аэропортовсая, 27/1; – отделение ГАИ Приморсо о района – #л. Нежинсая, 46. Часы приема раждан: 10.00 – 13.00; 15.00

– 18.00

Среда прием осществляет тольо

отделение админпратии 10.00 – 13.00; 15.00

– 18.00 Четвер

10.00 – 13.00; 15.00

– 18.00

Сббота

10.00 – 13.00

Розміщення ре лами

Прием раждан начальниами отделений ГАИ районов Одессы ос#ществляется:

(048)761-62-23, 64-97-76 e-mail

по вторниам 10.00 – 12.00; по четвер ам 10.00 – 13.00

ãîäà

Центри надання посл, пов’язаних з виористанням автотранспортних засобів на території Одесьої області:

ДО УВАГИ ВОДІЇВ!

– отделение ГАИ Киевсо о района – #л. 25-й Чапаевсой дивизии, 5;

Вторни

Èþíü2014

(382)

perek1957@rаmbler.ru

Центр №1 надання посл , пов’язаних з виористанням автотранспортних засобів, з обсл оввання м. Одеса, підпорядовано о УДАІ ГУМВС Ураїни в Одесьій області: м.Одеса, вл. А.Корольова, 5. Центр №2 надання посл , пов’язаних з виористанням автотранспортних засобів, з обсл оввання м. Одеса, підпорядовано о УДАІ ГУМВС Ураїни в Одесьій області: м.Одеса, вл. Аеропортівсьа, 27/1. Центр № 3 надання посл , пов’язаних з виористанням автотранспортних засобів, з обсл оввання м. Одеса, підпорядовано о УДАІ ГУМВС Ураїни в Одесьій області: м.Одеса, вл. Аеропортівсьа, 27/1. Центр надання посл , пов’язаних з виористанням автотранспортних засобів, з обсл оввання м. Іллічівсь та Овідіопольсьо о район, підпорядованих УДАІ ГУМВС Ураїни в Одесьій області: м.Іллічівсь, вл. Хантадзе, 5. Центр надання посл , пов’язаних з виористанням автотранспортних засобів, з обсл оввання м. Біл ород-Дністровсьий та Біл ород-Дністровсьо о район, підпорядованих УДАІ ГУМВС Ураїни в Одесьій області: м. Біл ород-Дністровсьий, вл. Га аріна, 4. Центр надання посл , пов’язаних з виористанням автотранспортних засобів, з обсл оввання м. Ізмаїл, Ізмаїльсьо о та Кілійсьо о районів, підпорядованих УДАІ ГУМВС Ураїни в Одесьій області: м. Ізмаїл, пр-т Сворова, 362. Центр надання посл , пов’язаних з виористанням автотранспортних засобів, з обсл оввання Бол радсьо о та Ренійсьо о районів, підпорядованих УДАІ ГУМВС Ураїни в Одесьій області: м. Бол рад, пров. Лісний, 2. Центр надання посл , пов’язаних з виористанням автотранспортних засобів, з обсл оввання Арцизьо о, Саратсьо о, Тартинсьо о і Татарбнарсьо о районів, підпорядованих УДАІ ГУМВС Ураїни в Одесьій області: м. Арциз, вл. Бондарева, 27. Центр надання посл , пов’язаних з виористанням автотранспортних засобів, з обсл оввання м. Теплодар, Біляївсьо о, Велиомихайлівсьо о, Роздільнянсьо о та Фрнзівсьо о районів, підпорядованих УДАІ ГУМВС Ураїни в Одесьій області: м. Роздільна, вл. Калініна, 2. Центр надання посл , пов’язаних з виористанням автотранспортних засобів, з обсл оввання м. Южне та Комінтернівсьо о район, підпорядованих УДАІ ГУМВС Ураїни в Одесьій області: смт Комінтернівсье, вл. Промислова, 29. Центр надання посл , пов’язаних з виористанням автотранспортних засобів, з обсл оввання Березівсьо о, Іванівсьо о та Миолаївсьо о районів, підпорядованих УДАІ ГУМВС Ураїни в Одесьій області: м. Березіва, вл. Пшінсьа, 27. Центр надання посл , пов’язаних з виористанням автотранспортних засобів, з обсл оввання м. Котовсь, Ананьївсьо о, Балтсьо о, Кодимсьо о, Котовсьо о та Красноонянсьо о районів, підпорядованих УДАІ ГУМВС Ураїни в Одесьій області: м. Котовсь, вл. 50 роів Жовтня, 202. Центр надання посл , пов’язаних з виористанням автотранспортних засобів, з обсл оввання Любашівсьо о, Саврансьо о та Ширяївсьо о районів, підпорядованих УДАІ ГУМВС Ураїни в Одесьій області: смт Любашіва, вл. Завозальна, 2.

ОТДЫХАЙ Ф. СП-1

Державний омітет зв`яз Ураїни азет на АБОНЕМЕНТ жрнал «ПЕРЕКРЕСТОК» (наймен вання видання)

41536 (iндес видання)

Кiльiсть омплетiв

на2014рiпомiсяцях:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0 11

12

Кди (поштовийiндес)(адреса)

Ком

(прізвище, iнiцiали)

ДОСТАВНАКАРТКА-ДОРУЧЕННЯ

ПВ

мicце лiтер

на

«ПЕРЕКРЕСТОК»

азет жрнал

Медомиссия. Олист бдщем водителю: - Каю я бв поазываю? - А де вы?! ☺ ☺ ☺ Хороше о бх алтера найти трдно, поэтом Вера Павловна же двадцать лет числится в розысе. ☺ ☺ ☺ Меня очень насторожило появление дорожно о знаа “Одностороннее движение” при въезде на ладбище. ☺ ☺ ☺ Телефонный раз овор. - Н, и де ты? - Все-все, же подъезжаю!

- Знаешь, я вообще-то тебе на домашний звоню... ☺ ☺ ☺ Одесса, двори на Молдаване. - Мама, я таи женюсь! - На ом, Сёмоча? - На Маше! - Каой позор! Сёма, она же не еврейа! Тольо через мой трп! - Мама, её папа владелец металлр ичесо о омбината! Отец из омнаты ромо: - Семён, женись! От позора мы едем в Штаты, а с похоронами я до оворюсь! ☺ ☺ ☺ - Привет, милый! Что делаешь? - Кино смотрю.

- Опять адость аюто?! - Нет! Мелодрам... Немецю... О бедной девше, оторой в ванной сорвало ран и о пришедших ей на помощь четырех сантехниах. ☺ ☺ ☺ - Товарищи солдаты! Перед вами новый, серетный образец отечественно о тана. Е о броня способна выдержать температр от -500 до +500 радсов по Цельсию... - Товарищ майор! Температры -500 по Цельсию не бывает! - Кто сазал? - Ученые оворят! - Для тпых повторяю: тан СЕКРЕТНЫЙ! Ученые мо т и не знать!

41536 (iндес видання)

(наймен вання видання) передплати

рн.оп.

Вартicть переадрес вання

рн.оп.

Кiльiсть омплетiв

на 2014 рi по мiсяцях 1

2

3

4

5

поштовий iндес

6

7

8

9

1 0 11

12

мiсто село область

од в лицi район в лиця б д.

орп.

в.

прiзвище, ініціали

Учредители: правление ГАИ ГУМВД Ураины в Одессой области, Одессая областная оранизация Всераинсоо союза автомобилистов, Одессая областная оранизация Национальноо союза жрналистов Ураины, трдовой оллетив редации. Главный редатор В.А.Бондарено. Редационный совет: Н.А.Михайлов, начальни УГАИ ГУ МВД Ураины в Одессой Реистрационное свидетельство: области, половни милиции, Д.А.Каневсий, председатель облсовета ВСА; Ю.А.РаОД №555 от 18.02.99 . ботин, председатель правления облоранизации НСЖУ. Подписной индес: 41536. Над номером работали: Л.А.Гарлицая , Л.В.Раитина. Газета набрана и сверстана в Компьютерная верста: И.Н.Кзин. омпьютерном центре редации Ответственность за достоверность фатов, собственных имен, цитат, содержание реламы нест "Перересто". авторы пблиаций и реламодатели. Перепечата материалов допсается с разрешения редации.

Адрес редации: 65076, .Одесса, л.И.Рабина, 28. Тел./фас: (048) 761-62-23. E-mail: perek1957@rаmbler.ru Номер отпечатан в издательстве «Черноморье», .Одесса, пл. Независимости, 1. Тираж 9 000 эз. Зааз № 927.

№11_2014  
№11_2014  
Advertisement