Memo area recerca 2014

Page 1

MEMÒRIA ÀREA DE RECERCA

2014Contingut

RECERCA A L’HU INSTITUT PERE MATA ___________________________________________________1 PRESENTACIÓ ________________________________________________________________________________ 1

GRUPS DE RECERCA __________________________________________________________________2 GRUP DE GENÈTICA I AMBIENT EN LES PSICOSIS ____________________________________________________ 2 GRUP DE RECERCA EN PSICONEUROENDOCRINOLOGIA I ESTRÉS _______________________________________ 6 GRUP DE RECERCA EN PATOLOGIA VINCULAR ______________________________________________________ 10

OBJECTIUS AR 2014 ________________________________________________________________ 12 DESENVOLUPAMENT DE LA RECERCA ____________________________________________________________ 12 ACCIONS DE MILLORA DESENVOLUPADES _________________________________________________________ 14

INDICADORS AR 2014 ______________________________________________________________ 15 SESSIÓ DE RESULTATS DE LA RECERCA 2014 _____________________________________________ 19ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

Re c e rc a a l ’ H U I n s t i t u t Pe re M at a

Presentació L’objectiu principal de l’Àrea de Recerca es promoure les activitats d’investigació per incrementar el coneixement sobre les patologies psiquiàtriques. Durant l’any 2014 s’ha treballat com cada any en els objectius concrets planificats orientats a mantenir una recerca de qualitat, però també en 4 objectius generals que volem destacar: 1.

Per primera vegada a la institució s’ha treballat en un equip assitencial per a organitzar un procés concret, el de l’atenció a les psicosis incipients, amb el suport de les direccions assitencial, innovació i recerca.

2.

S’ha definit un nou model de recerca, amb un treball col·laboratiu i participatiu resultats de diverses sessions de treball que s’han estat fent en els darrers 2 anys.

3.

S’ha fet un esforç important en la cerca de finançament internacional.

4.

S’ha fet la I Convocatoria de Premis de Recerca del Grup Pere Mata.

En síntesi, ha estat un any difícil per la recerca al nostre hospital perquè l’entrada de recursos tant nacionals com internacionals és altament competitiva, la qual cosa porta a una pressió afegida als equips que es veuen sovint sobrepassats amb solapament de tasques d’assistència, docència i recerca. Però si mirem el balanç de l’any i malgrat que no hem pogut recuperar indicadors com el sumatori del factor d’impacte, en general anem cap un model nou, més flexible i equitatiu, que hauria de permetre un augment en la productivitat científica.

Elisabet Vilella Cuadrada Directora Àrea de Recerca

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 1


ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

G r u p s d e re c e rc a Grup de genètica i ambient en les psicosis MEMBRES Abasolo Zabalo, Nerea Albacar Sancho, Gloria Alonso Pérez, Yolanda De Pablo Rabassó, Joan Franco Vásquez, José Gabriel Gaviria Gómez, Ana Milena Martorell Bonet, Lourdes Mena Sánchez, Isaias Miralles Ibiza, Carme Moreno Samaniego, Lorena Rosich Estragó, Marcel Sáez Navarro, Cristina Torrell Galcerán, Helena Valero Oyarzábal, Joaquín Valiente Pallejà, Alba Vilella Cuadrada, Elisabet (Investigadora responsable)

PROJECTES TÍTOL: Patterns of antipsychotic drug prescription in schizophrenia outpatients from the spanish province of Tarragona INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ana M. Gaviria INVESTIGADORS COL·LABORADORS: Elisabet Vilella, Guillem Rico, Victor Aguado, Carlos Cabello, Pilar Casaus, Cristina Vila, Jose G. Franco, Javier Labad, Joan de Pablo. ENTITAT FINANÇADORA: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. and H. Lundbeck A/S IMPORT CONCEDIT: 89.952€ PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2014-2015

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 2


ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

TÍTOL: Mutaciones en el ADN mitocondrial que contribuyen en el autismo y a las características propias de las enfermedades mitocondriales presentes en pacientes con trastorno del espectro autista. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Lourdes Martorell Bonet. INVESTIGADORS COL·LABORADORS: Yolanda Alonso, Helena Torrell, Francisco Aguilera. ENTITAT FINANÇADORA: Instituto de Salud Carlos III. EXPEDIENT: PI12/01885 IMPORT CONCEDIT: 69.696 € PERÍODE D'EXECUCIÓ: 2012-2015 TÍTOL: Alteraciones de la melina en función del genotipo DDRI en pacientes esquizofrénicos: estudios clínico y molecular. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Elisabet Vilella Cuadrada. INVESTIGADORS COL·LABORADORS: Adela Masana, Gloria Albacar, Joaquín Timoneda, Joaquín Valero, Nerea Abasolo, Fernando López, Silvia Acosta, Helena Boixadera, Francesc Xavier Ramon, Ester Salvadó, Jordi Muntané. ENTITAT FINANÇADORA: Instituto de Salud Carlos III. EXPEDIENT: PI12/02111 IMPORT CONCEDIT: 78.045 € PERÍODE D'EXECUCIÓ: 2012-2015 TÍTOL: Double blind, placebo-controlled study of efficacy, safety and tolerance of raloxifene as an adjuvant treatment for negative symptoms of schizophrenia in postmenopausal women. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Judith Usall Rodie (Projecte multicèntric que inclou 3 centres: Hospital Sant Joan de Déu – Serveis de Salut Mental, Hospital Parc Taulí i l'Institut Pere Mata). INVESTIGADORS COL·LABORADORS: Lourdes Martorell i José Franco. ENTITAT FINANÇADORA: Stanley Medical Research Institute. IMPORT CONCEDIT: 403.160 $ (global) PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2011-2014

PUBLICACIONS Stojanovic A, Martorell L, Montalvo I, Ortega L, Monseny R, Vilella E, Labad J. Increased serum interleukin-6 levels in early stages of psychosis: associations with at-risk mental states and the severity of psychotic symptoms. Psychoneuroendocrinology. 2014 Mar;41:23-32. IF: 5,591. 1r quartil. Miralles C, Alonso Y, Verge B, Setó S, Gaviria AM, Moreno L, Cortés MJ, Gutiérrez-Zotes A, Vilella E, Martorell L. Personality dimensions of schizophrenia patients compared to control subjects by gender and the relationship with illness severity. BMC Psychiatry. 2014 May 24;14(1):151. IF: 2,237. 2n quartil. Montalvo I, Gutiérrez-Zotes A, Creus M, Monseny R, Ortega L, Franch J, Lawrie SM, Reynolds RM, Vilella E, Labad J. Increased prolactin levels are associated with impaired processing speed in subjects with early psychosis. PLoS One. 2014 Feb 24;9(2):e89428. IF: 3,534. 1r quartil. Manzanares N, Monseny R, Ortega L, Montalvo I, Franch J, Gutiérrez-Zotes A, Reynolds RM, Walker BR, Vilella E, Labad J. Unhealthy lifestyle in early psychoses: the role of life stress and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Psychoneuroendocrinology. 2014 Jan;39:1-10. IF: 5,591. 1r quartil. Franco JG, de Pablo J, Gaviria AM, Sepúlveda E, Vilella E. Smooth pursuit eye movements and schizophrenia: Literature review. Arch Soc Esp Oftalmol. 2014 Sep;89(9):361-7.

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 3


ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

Torrell H, Salas A, Abasolo N, Morén C, Garrabou G, Valero J, Alonso Y, Vilella E, Costas J, Martorell L. Mitochondrial DNA (mtDNA) variants in the European haplogroups HV, JT, and U do not have a major role in schizophrenia. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2014 Oct;165(7):607-17. IF: 3,271. 2n quartil. Abasolo N, Roig B, Martorell L, Martínez-Leal R, Aguilera F, Camacho-García RJ, Orejuela C, Scholl FG, Martinez-Mir A, Vilella E. Genetic study of NRXN1β variants in Spanish patients with schizophrenia. Schizophr Res. 2014 Nov;159(23):554-5. IF: 4,426. 1r quartil. Gabriel Franco J, Santesteban O, Trzepacz P, Bernal C, Valencia C, Ocampo MV, Pablo Jd, Gaviria AM, Vilella E. MMSE items that predict incident delirium and hypoactive subtype in older medical inpatients. Psychiatry Res. 2014 Dec 30;220(3):975-81. IF: 2,682. 2n quartil. Lopez-Seco F, Masana-Marin A, Vilella E. [Importance of screening attention deficit hyperactivity disorder in adults]. Rev Neurol. 2014 Dec 1;59(11):526-7. Spanish. IF: 0,926. 4rt quartil. Labad J, Stojanovic-Pérez A, Montalvo I, Solé M, Cabezas A, Ortega L, Moreno I, Vilella E, Martorell L, Reynolds RM, Gutiérrez-Zotes A. Stress biomarkers as predictors of transition to psychosis in at-risk mental states: Roles for cortisol, prolactin and albumin. J Psychiatr Res. 2015 Jan;60:163-9. IF: 4,092. 1r quartil.

PÒSTERS Gas C, Gaviria AM, Creus M, Montalvo I, Cortés MJ, Martorell L, Gutiérrez-Zotes A, Valero J, Labad J, Vilellae E. Association between rs2267641 in DDR1 gene with cognitive processing speed in patients with schizophrenia spectrum disorders. Eleventh annual International Imaging Genetics Conference. Irvine , CA, 2014. Sepúlveda E, Franco JG, Gaviria AM, Ferré G, Palma J, Viñuelas E, Grau I, Vilella E, Trzepacz P. Comparison of different delirium diagnostic criteria and validation of the spanish delirium rating scale revised – 98 against them. XVI World Congress of the World Psychiatry Association. Madrid, 2014. Abasolo N, Gas C, Mena I, Valero J, Gaviria A, Martorell L, Vilella E. Further evidence that the myelin receptor DDR1 is involved in schizophrenia. XXIInd World Congress of Psychiatric Genetics. Copenague, 2014. Martorell L, Torell H, Valiente A, Martínez-Leal R, Cortés MJ, Alonso Y, Vilella E. Low mitochondrial DNA content (mtDNA) in peripheral blood monocytic cells from adult patients who present autism spectrum disorders (ASD) and intellectual disability (ID). XXIInd World Congress of Psychiatric Genetics. Copenague, 2014. Sepúlveda E, Gaviria AM, Ferré G, Palma J, Viñuelas E, Grau I, Franco JG, Vilella E. Comparación de los criterios DSM-5 y CIE-10 para delírium y análisis de su fiabilidad inter-evaluador en pacientes de un Centro Sociosanitario español: informe preliminar. XXVIII Congreso APAL 2014 y LIII Congreso Colombiano de Psiquiatria. Cartagena de indias, Colombia, 2014.

COMUNICACIONS ORALS Elisabet Vilella. Desarrollo de nanoesferas con propiedades ópticas para detección de marcadores. HEALTHCARE & PHOTONICS. TECNOLOGIAS FOTÓNICAS APLICADAS AL SECTOR HEALTHCARE. Terrassa, 2014. Eneko Barbería (hi participa Ana Gaviria). Alcohol en una serie de suicidios mortales. XXXII Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y IX Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE). Alicante, 2014.

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 4


ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

Nerea Abasolo. Further evidence that Tyrosine Kinase receptor DDR1 is involved in schizophrenia. IX Simposi de Neurobiologia Experimental. Barcelona, 2014. Alba Valiente. Lower mitochondrial DNA content and higher number of mitochondria-related conditions in autism spectrum disorders and intellectual disability compared to healthy controls. IX Simposi de Neurobiologia Experimental. Barcelona, 2014.

ACTIVITATS DIVULGATIVES Helena Torrell. Una reusenca identifica el component genètic de l'esquizofrènia. Canal Reus TV, 2014 Helena Torrell. Possible implicació de l'ADNmt en trastorn psiquiàtric. TV3 Comarques, 2014. Helena Torrell. El Pere Mata avança en la recerca del trastorn bipolar. Diari Més Tarragona, 2014. Helena Torrell. La alteración del ADN materno podría derivar en trastornos mentales graves. Diari de Tarragona. 2014. Helena Torrell. Una tesis doctoral de la URV aporta información genética inédita sobre el trastorno bipolar. La Vanguàrdia, 2014.

TESIS DOCTORALS Títol: Anàlisi de l'ADNmt en el trastorn mental greu Doctoranda: Helena Torrell Directors: Lourdes Martorell Data de lectura: 22/05/2014 Universitat: Universitat Rovira i Virgili Títol: Relación de la esquizotípia con el perfil de personalidad patológica y el rendimiento cognitivo en hermanos de pacientes con psicosis Doctoranda: Lorena Moreno Directors: Ana Gaviria i Antonio Labad Data de lectura: 31/10/2014 Universitat: Universitat Rovira i Virgili

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 5


ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

Grup de recerca en psiconeuroendocrinologia i estrés MEMBRES Algora, Maria José Cabezas Serisa, Ángel Coll Vilar, Ignasi Creus Culubret, Marta Gutiérrez-Zotes, Alfonso Labad Arias, Javier (Investigador responsable) Magrinyà Vives, Gladys Manzanares Tesón, Núria Montalvo Aguirrezabala, Itziar Ortega Sanz, Laura Peñas, Encarna Solé Moix, Montse Stojanovic Pérez, Alexander

PROJECTES TÍTOL: Eficacia del Entrenamiento Metacognitivo Individualizado (EMC+) en personas con psicosis de breve evolución INVESTIGADORA PRINCIPAL: Susana Ochoa (Projecte multicèntric) INVESTIGADORS COL·LABORADOR: Alfonso Gutiérrez, Ángel Cabezas ENTAT FINANÇADORA: Instituto de Salud Carlos III. EXPEDIENT: PI14/00044 IMPORT CONCEDIT: 157.075€ (global) PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2014-2017 TÍTOL: Ensayo clínico aleatorizado, con grupo control, de seguimiento en paralelo acerca de la eficacia de la información farmacogenética obtenida con NEUROFARMAGEN en el tratamiento de pacientes con trastornos mentales. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Javier Labad INVESTIGADORS COL·LABORADORS: Javier Labad, Itziar Montalvo, Ignasi Coll ENTITAT FINANÇADORA: ABS BIOTICS SA IMPORT CONCEDIT: 16.200€ PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2013-2014

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 6


ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

TÍTOL: Double blind, placebo-controlled study of efficacy, safety and tolerance of raloxifene as an adjuvant treatment for negative symptoms of schizophrenia in postmenopausal women. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Judith Usall Rodie (Projecte multicèntric que inclou 3 centres: Hospital Sant Joan de Déu – Serveis de Salut Mental, Hospital Parc Taulí i l'Institut Pere Mata). INVESTIGADOR COL·LABORADOR: Javier Labad Arias. Responsable àrea de Reus. ENTITAT FINANÇADORA: Stanley Medical Research Institute. IMPORT CONCEDIT: 403.160 $ (global). PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2011-2014 TÍTOL: Mecanismos neurobiológicos del estrés en psicosis incipientes: relación del eje hipotálamo-pituitario-adrenal con el polimorfismo Val66Met del gen BDNF, volumen del hipocampo y rendimiento neuropsicológico. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Javier Labad Arias. INVESTIGADORS COL·LABORADORS: Joaquín Valero, Ignasi Coll, Monste Solé, Laura Ortega ENTITAT FINANÇADORA: Fondo de Investigación Sanitaria. Instituto de Salud Carlos III. EXPEDIENT: FIS PI10/01607 IMPORT CONCEDIT: 100.430 € PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2011-2014

PUBLICACIONS Stojanovic A, Martorell L, Montalvo I, Ortega L, Monseny R, Vilella E, Labad J. Increased serum interleukin-6 levels in early stages of psychosis: associations with at-risk mental states and the severity of psychotic symptoms. Psychoneuroendocrinology. 2014 Mar;41:23-32. IF: 5,591. 1r quartil. Segalàs C, Alonso P, Orbegozo A, Real E, Subirà M, López-Solà C, Martínez-Zalacaín I, Labad J, Harrison BJ, Pujol J, Menchón JM, Cardoner N, Soriano-Mas C. Brain structural imaging correlates of olfactory dysfunction in obsessivecompulsive disorder. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2014 Apr;264(3):225-33. IF: 3,355. 2n quartil. Barbero JD, Garcia-Parés G, Llorens M, Tost M, Cobo J, Palao D, Labad J. Thyroglobulin antibodies and risk of readmission at one year in subjects with bipolar disorder. Psychiatry Res. 2014 Sep 30;219(1):109-13. IF: 2,682. 2n quartil. Miralles C, Alonso Y, Verge B, Setó S, Gaviria AM, Moreno L, Cortés MJ, Gutiérrez-Zotes A, Vilella E, Martorell L. Personality dimensions of schizophrenia patients compared to control subjects by gender and the relationship with illness severity. BMC Psychiatry. 2014 May 24;14(1):151. IF: 2,237. 2n quartil. Montalvo I, Gutiérrez-Zotes A, Creus M, Monseny R, Ortega L, Franch J, Lawrie SM, Reynolds RM, Vilella E, Labad J. Increased prolactin levels are associated with impaired processing speed in subjects with early psychosis. PLoS One. 2014 Feb 24;9(2):e89428. IF: 3,534. 1r quartil. Manzanares N, Monseny R, Ortega L, Montalvo I, Franch J, Gutiérrez-Zotes A, Reynolds RM, Walker BR, Vilella E, Labad J. Unhealthy lifestyle in early psychoses: the role of life stress and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Psychoneuroendocrinology. 2014 Jan;39:1-10. IF: 5,591. 1r quartil. Labad J, Stojanovic-Pérez A, Montalvo I, Solé M, Cabezas A, Ortega L, Moreno I, Vilella E, Martorell L, Reynolds RM, Gutiérrez-Zotes A. Stress biomarkers as predictors of transition to psychosis in at-risk mental states: Roles for cortisol, prolactin and albumin. J Psychiatr Res. 2015 Jan;60:163-9. IF: 4,092. 1r quartil.

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 7


ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

PÒSTERS Gas C, Gaviria AM, Creus M, Montalvo I, Cortés MJ, Martorell L, Gutiérrez-Zotes A, Valero J, Labad J, Vilellae E. Association between rs2267641 in DDR1 gene with cognitive processing speed in patients with schizophrenia spectrum disorders. 4th Schizophrenia International Research Society Conference. Florència, 2014. Gabernet RM, Monseny R, Ortega L, Montalvo I, Reátiga O, Creus M, Labad J. Perceived stress is associated with the risk of hospitalization in early pschosis: 1-year prospective study. 4th Schizophrenia International Research Society Conference. Florència, 2014. Reátiga O, Monseny R, Ortega L, Gabernet RM, Montalvo I, Creus M, Labad J. Sex-differences in the relationship between cannabis use and risk of admission in young subjects with an early psychosis: a 1-year follow-up study. 4th Schizophrenia International Research Society Conference. Florència, 2014. Labad J, Stojanovic A, Montalvo I, Solé M, Cabezas A, Ortega L, Vilella E, Martorell L, Reynolds RM, Gutiérrez-Zotes A. Reduced albumin plasma levels mediate the relationship between life stress and the risk of psychosis transition in atrisk mental states. 27th ECNP Congress. Berlin, 2014. Soria V, Labad J, Salvat N, De Arriba A, Segalas C, Real E, Urretavizcaya M, Menchón JM. Interaction between depression remission status and salivary cortisol in relation to cognitive function in major depressive disorder. 27th ECNP Congress. Berlin, 2014. Gabernet R, Catalan A, Garcia L, Bergé D, Sánchez S, Penas-Cortes A, Rodriguez-Navarro D, Ovejero S, Mané A, DíazMarsá M, Rodríguez A, Labad J. Antipsychotic treatment and outcome in first-episode psychosis: a 2-year longitudinal, multicenter, pragmatic study. 27th ECNP Congress. Berlin, 2014.

COMUNICACIONS ORALS Javier Labad. Recerca en Psiconeuroendocrinologia dels Trastorns Psicòtics Incipients. VI Jornada del Programa d’Atenció al Trastorn Psicòtic Incipient del PDSMIA. Cerdanyola del Vallès, 2014. Javier Labad. Hormones i dimorfisme sexual cerebral: Existeixen un cervell femení i un masculí? Jornada de la Cloenda. Societat Catalana de Psiquiatria. Barcelona, 2014. Rosa Maria Gabernet. L’estrés percebut com a predictor de risc d’ingrés en 1 any, en estats mentals d’alt risc. Jornada de la Cloenda. Societat Catalana de Psiquiatria. Barcelona, 2014. Javier Labad. Presentació de resultats del projecte finançat amb el títol: Predictors hormonals, inflamatoris, genètics, familiars i clínics de l'increment ponderal i síndrome metabòlica en primers episodis psicòtics i maníacs: estudi prospectiu d'1 any d'evolució centrat en l'eix hipotalàmic-pituïtari-adrenal. Simposi Marató de TV3 centrat en malalties mentals. Barcelona, 2014. Javier Labad. Biomarcadors d'estrès en psicosis incipients: implications etiopatogèniques i pronòstiques. X Jornada Anual de Recerca Sant Joan de Deu. Sant Boi, 2014 Alfonso Gutiérrez. Programa grupal de tratamiento del trastorno límite de personalidad. Abordaje del trastorno límite de personalidad. Tarragona, 2014. Javier Labad. Estrès i estil de vida poc saludable en les fases inicials dels trastorns psicòtics. III Jornada de Salut Mental. Badalona, 2014.

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 8


ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

ACTIVITATS DIVULGATIVES Javier Labad. Entrevista per periodistes de la TV3 per a realitzar un programa monogràfic sobre recerca de la Marató de TV3 de les Malalties Mentals que s’emet a la TV3 el diumenge 6 de juliol del 2014. TV3, 2014.

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 9


ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

Grup de recerca en patologia vincular MEMBRES Acosta García, Sílvia Aguado Gracia, Jorge López Seco, Fernando Martí Serrano, Susana Masana Marín, Adela (Investigadora responsable) Monge Osorio, Rocío del Pilar Mundo Cid, Pilar Ney Díaz, Inti Itati

PUBLICACIONS Lopez-Seco F, Masana-Marin A, Vilella E. [Importance of screening attention deficit hyperactivity disorder in adults]. Rev Neurol. 2014 Dec 1;59(11):526-7. IF: 0,926. 4rt quartil.

ACTIVITATS DIVULGATIVES Adela Masana. Aspectes preventius en el TDAH. Conferència a associació de pares APYDA, 2014. Fernando López. Psicopatologia familiar i TDAH. Conferència a associació de pares APYDA, 2014. Adela Masana. TDAH. Entrevista programa radiofònic "societat limitada" COPE – Reus, 2014.

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 10


ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

COMUNICACIONS ORALS Silvia Acosta, Jorge Aguado. Grup psicoeducatiu a pares de nens amb TDAH. Abordatge del Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat a la xarxa pública. Reus, 2014. Fernando López. Factors de risc psicosocial al TDAH infantil i juvenil. Abordatge del Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat a la xarxa pública. Reus, 2014. Adela Masana. Moderadora de la taula “Atenció en salut mental del TDAH. Actualització i direccions de futur”. Abordatge del Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat a la xarxa pública. Reus, 2014.

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 11


ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

Objectius AR 2014 Desenvolupament de la recerca A continuació es detalla un a un cada objectiu i el seu estat en finalitzar l’any. En síntesi s’han assolit tots els objectius satisfactòriament. Es pot trobar la informació més detallada al COMBOPro.

6.

DESENVOLUPAMENT DE LA RECERCA

6.1. Desenvolupar eines per poder fer recerca epidemiològica S'ha creat la PLATAFORMA TARRAGONA SALUT MENTAL. Es el conjunt de recursos humans i materials per a poder analitzar i donar valor a les dades de la història clínica electrònica. Tanquem així una etapa de disseny d'un projecte tecnològic i n'obrim una altra de desenvolupament de la plataforma. 6.1.1. Col·laborar amb l’Àrea d’Innovació per definir el model de negoci del Registre de malalties mentals de la província de Tarragona S’han invertit moltes hores i molt d’esforç per crear el registre. Queda pendent concretar el model de negoci. Per detalls veure l’objectiu corresponent a l’Àrea d’innovació. 6.1.2. Crear la base de dades retrospectiva (1994-2013) de les HC del GPM amb eines modernes (data werehouse) Víctor Aguado i Guillem Rico han creat la base de dades retrospectiva sota el paraigües d’un projecte col·laboratiu amb Otsuka-Lundbeck (veure base dades CCI). Falta afegir les dades d’hospitalització. 6.1.3. Explotar estadísticament la base de dades retrospectiva amb l’objectiu de divulgar la informació en forma d’articles científics i informes interns. L'informe de resultats ja es va finalitzar i lliurar a l'equip investigador el passat mes de Desembre. Ara s'està treballant en 2 articles derivats d'aquest primer projecte. Es preveu finalitzar els manuscrits a finals de març 2015.

6.2. Desenvolupar la recerca en l’àmbit assistencial 1.2.1.

Promoure la transferència de la recerca

Adela Masana proposa revisar el Model de Disseny de Projecte i incloure un apartat de traslacionalitat, que expliqui quin impacte directe hauria de tenir el projecte que es presenta. Es crea una acció de millora. AM 719 1.2.2.

Incrementar les activitats de difusió de la recerca als equips assistencials

Durant el 2014 s’han fet algunes sessions per explicar projectes i assajos clínics que s’iniciaven o en curs. També s’han fet reunions entre la Direcció de recerca i Caps de servei, però només en el cas de l’Àrea d’Infanto-juvenil s’han programat sessions en les reunions d’àrea. Creiem que aquest objectiu s’ha de mantenir, buscant noves accions de millora. AM 720. 1.2.3.

Donar suport a grups de treball del CDA i de l’Àrea d’Innovació (grups de treball de prevenció de suicidi i consell genètic, procés de psicosi incipient)

S'ha participat en el grup de treball de psicosi incipient i en el grup de treball de genètica.

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 12


ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

1.2.4.

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

Mantenir una recerca de qualitat

L’anàlisi dels principals indicadors de la qualitat de la recerca està resumit al quadre de comandament. Els tres grups junts hem aconseguit superar el valor de referència per als indicadors: Mitjana FIQ1-Q2, N publicacionsQ1-Q2, N projectes competitius vigents. Hi no s’ha arribat al valor de referència en l’indicador: Sumatori FIQ1-Q2. Per detalls veure el quadre de comandament més avall. Pel que fa a l’Objectiu de qualitat de cada grup: 6.2.4.1

GPV: Tenir a final de 2014 almenys 1 article del projecte TDAH admès per a publicació en revista indexada

Assolit, encara que estan pendents d’una segona revisió. 6.2.4.2

GPE: Redacció d’un article que inclogui pacients amb trastorn límit de personalitat i psicosi incipient per a comparar el fenotip (semblances i diferències) dels dos trastorns

No assolit, ja que la mostra reclutada és massa esbiaixada 6.2.4.3

GAP: Tenir dos articles admesos per publicació en revistes indexades de primer quartil

Assolit.

6.3. Sensibilització a altres entitats públiques i privades per augmentar els recursos destinats a la recerca En termes generals l’objectius s'ha acomplert satisfactòriament durant el 2014. Per la importància que té en aconseguir fons per la recerca i per al prestigi de la institució es manté per al 2015. 6.3.1. Entrar a l'estructura del CIBERSAM (Centro de investigación en red de Salud Mental) com grup No hi va haver convocatòria. Es preveu que n’hi hagi una entre gener i febrer de 2015. 6.3.2. Fomentar la recerca vinculada a les empreses privades (farmacèutiques i altres) Aquest objectiu s'ha assolit durant el 2014. L'AM 663 lligada a aquest objectiu es va acomplir molt satisfactòriament. S’ha fet un contracte amb Otsuka-Lundbeck. Per la importància que té aconseguir col·laboracions amb empreses privades mantenim l'objectiu obert durant el 2015. 6.3.3. Difondre l'activitat científica en mitjans externs (blog extern, web IPM i altres, conferències divulgatives La difusió científica funciona a nivell local, però hem de trobar maneres d’extendre’ns tant a nivell nacional com internacional.

6.4. Definir les eines per l’avaluació dels resultats de la recerca 6.4.1. Implementar una eina pilot d’avaluació de l’activitat de recerca Durant el 2014 s'ha treballat el NOU MODEL de recerca a diferents nivells. A la CCI, a les reunions de seguiment de l’Àrea de Recerca i a les reunions de direcció. Finalment es va fer una proposta de nou model de recerca que es va treballar al CDA i després es va portar al Comitè de Direcció. Va ser aprovat el 12-01-2015. Ara cal actualitzar el Pla de funcionament de l'Àrea de Recerca (AM 710) i crear la Comissió d'avaluació de la recerca. Deixem l'objectiu obert per al 2015.

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 13


ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

Accions de millora desenvolupades

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 14


ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

I n d i c a d o rs A R 2 0 1 4

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 15


ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

NOMBRE DE PUBLICACIONS 2010 – 2014

30

27

26

25 20 15

20 15 11

10

14 15 13

2010

2011

2012

Total

12 87

5

5 0

15

2013

7

q4-q2 5

q1

2014

MITJANA FACTOR D’IMPACTE Q1 2010 – 2014

8 6

6,05

4,98

5,13

4,35

4,65

4 2 0

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 16


ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

SUMATORI FACTOR D’IMPACTE 2010 – 2014

120

101,16

94,54

100

72,59

80

49,3

60

38,39

40 20 0

TESIS DOCTORALS DOCTORAND

TÍTOL

DIRECTOR

DATA DEFENSA

QUALIFICACIÓ

Helena Torrell

Anàlisi de l'ADNmt en el trastorn mental greu

Lourdes Martorell

22/05/2014

Excel·lent cum laude

Lorena Moreno

Relación de la esquizotípia con el perfil de personalidad patológica y el rendimiento cognitivo en hermanos de pacientes con psicosis

Ana Gaviria i Antonio Labad

31/10/2014

Excel·lent cum laude

Programa de doctorat URV. Psiquiatria: Genètica i Ambient

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 17


ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

PROJECTES COMPETITIUS ACTIUS IP

EQUIP

ENTITAT FINANÇADORA

ANY INICI

Patterns of antipsychotic drug prescription in schizophrenia outpatients from the spanish province of tarragona

Ana Gaviria

Elisabet Vilella, Guillem Rico, Victor Aguado, Carlos Cabello, Pilar Casaus, Cristina Vila, Jose G. Franco, Javier Labad, Joan de Pablo

OtsukaLundbeck i IPM

2014

Eficacia del Entrenamiento Metacognitivo Individualizado (EMC+) en personas con psicosis de breve evolución

Alfonso Gutiérrez

Ángel Cabezas

Instituto de Salud Carlos III

2014

Alteraciones de la mielina en función del genotipo DDR1 en pacientes esquizofrénicos: estudio clínico y molecular

Elisabet Vilella

Joaquín Valero, Glòria Albacar, Adela Masana, Fernando López, Silvia Acosta, Joaquim Timoneda, Jordi Muntaner, Nerea Abasolo, Ester Salvadó, Helena Bioxadera, Frances Ramon

Instituto de Salud Carlos III

2013

Mutaciones en el ADN mitocondrial contribuyen al autismo y a las características propias de las enfermedades mitocondriales presentes en pacientes con trastorno del espectro autista

Lourdes Martorell

Francisco Aguilera, Yolanda Alonso, Helena Torrell

Instituto de Salud Carlos III

2013

Mecanismos neurobiológicos del estrés en psicosis incipientes: relación del eje hipotálamo-pituitarioadrenal con el polimorfismo Val66Met del gen BDNF, volumen del hipocampo y rendimiento neuropsicológico.

Javier Labad

Joaquín Valero, Ignasi Coll, Monste Solé, Laura Ortega

Instituto de Salud Carlos III

2011

TÍTOL

ASSAJOS IP

ENTITAT FINANÇADORA

ANY INICI

Estudio observacional de cohorte prospectiva de pacientes con síntomas persistentes de esquizofrenia para describir el curso y la carga de la enfermedad

Montse Solé

Roche

2012

Estudio epidemiológico retrospectivo para evaluar el consumo de recursos y las características clínicas y epidemiológicas asociadas en los pacientes con manía aguda (Trastorno bipolar I)

Cristina Sáez

HUIPM/Lundbeck

2012

Estudio no intervencionista (ENI) europeo en pacientes con esquizofrenia tratados con antipsicóticos inyectables de larga duración (ILD)

Cristina Sáez

Lundbeck

2013

BOI

Estudio transversal y revisión retrospectiva de los pacientes con síntomas persistentes de esquizofrenia para estimar la utilización de recursos médicos y la carga de la enfermedad

Montse Solé

F. Hoffmann-La Roche Ltd

2013

NEUROFAR MAGEN

Ensayo clínico aleatorizado, con grupo control, de seguimiento en paralelo acerca de la eficacia de la información farmacogenética obtenida con NEUROFARMAGEN en el tratamiento de pacientes con trastornos mentales

Javier Labad Arias

ABS BIOTICS SA

2013

RALOXIFE

Double blind, placebo-controlled study of efficacy, safety and tolerance of raloxifene as an adjuvant treatment for negative symptoms of schizophrenia in postmenopausal women

Javier Labad

Stanley Medical Research Institute

2011

ACRÒNIM PATTERN

MANACOR

ALTO

TÍTOL

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 18


ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

S e s s i ó d e re s u l ta t s d e l a re c e rc a 2 0 1 4

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 19


ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

I Convocatòria de Premis de Recerca del Grup Pere Mata Projecció de videos sobre les 3 millors publicacions del 2014 i el projecte POMONA-ESP Nerea Abasolo Genetic study of NRXN1β variants in Spanish patients with schizophrenia

(prémer imatge per veure el video)

Javier Labad Stress biomarkers as predictors of transition to psychosis in at-risk mental states: Roles for cortisol, prolactin and albumin

(prémer imatge per veure el video)

Lourdes Martorell Mitochondrial DNA (mtDNA) variants in the European haplogroups HV, JT, and U do not have a major role in schizophrenia

(prémer imatge per veure el video)

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 20


ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

Rafael Martínez-Leal Projecte POMONA-ESP

(prémer imatge per veure el video)

Polítiques de recerca i innovació del Departament de Salut

Ponència a càrrec de Gabriel Capellá

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 21


ÀREA DE RECERCA HOSPITAL

UNIVERSITARI

INSTITUT

PERE MATA

Lliurament de premis de recerca del GPM Modalitat predoctoral: 5 presentats, es premia Nerea Abasolo

Lliurament de premis modalitat predoctoral

Modalitat postdoctoral: 3 presentats, es premia Lourdes Martorell

Lliurament de premis modalitat postdoctoral

MEMÒRIA 2014 |PÀG. 22


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.