Varia o webinariach, czyli o czym myślimy, kiedy mówimy o webinarium

Page 1


czyli o czym myœlimy, kiedy mówimy o webinarium


WSTÊP

pozwala tak¿e wykorzystywaæ narzêdzia interaktywne i anga¿uj¹ce s³uchaczy1. Dlaczego webinaria s¹ tak wa¿nym i atrakcyjnym narzêdziem? Po pierwsze, pozwalaj¹ na uczestnictwo w szkoleniu na odleg³oœæ. Po drugie, daj¹ mo¿liwoœæ interakcji pomiêdzy uczestnikami a osob¹ prowadz¹c¹, któr¹ jest praktyk, podaj¹cy swoj¹ wiedzê skonfrontowan¹ ju¿ z zastan¹, czêsto dzia³aj¹c¹ wbrew naszym teoretycznym za³o¿eniom, rzeczywistoœci¹. No i po trzecie, jest to krótka, skondensowana forma, któr¹ mo¿na zapisaæ i w dowolnym momencie odtworzyæ dla przypomnienia. (BK)

Przed Wami zbiór przemyœleñ Grupy LABiB Biblioteka Cyfrowy Œwiat na temat webinariów, ich organizowania i prowadzenia. Zasobni w wiedzê, któr¹ ¿yczliwie dostarczy³y nam ekspertki (Dorota Kostowska z www.dorotakostowska.pl i Ma³gorzata D¹browska z FRSI) i bogaci doœwiadczeniami, które zebraliœmy w trakcie obu edycji GET IT oraz Bibliocampów (www.bibliocamp.info), a tak¿e przy innych wydarzeniach edukacji medialnej, które prowadz¹ poszczególni nasi cz³onkowie, chcemy siê tym wszystkim z Wami podzieliæ. ¯ebyœcie pokochali webinaria — tak jak my!

Dlaczego w³aœnie webinarium? To moc edukacji 2.0, gdzie osoba ucz¹ca siê jest w centrum zainteresowania. Powszechny dostêp, wiedza tu i teraz, wiedza na ¿¹danie wpisuj¹ siê w nurt uczenia siê przez ca³e ¿ycie, co jest mi szczególnie bliskie. (MK)

Webinarium, czyli seminarium w sieci, umo¿liwia wiêkszym i mniejszym grupom ludzi spotkanie online w czasie rzeczywistym. Wykorzystuje przeznaczone do tego platformy, np. ClickMeeting, a dostêp do wirtualnej sali konferencyjnej jest mo¿liwy za poœrednictwem przegl¹darki internetowej lub aplikacji mobilnej. Webinarium mo¿e mieæ formê wyk³adu czy pogadanki, ale

1

za: „Biblioteka — tu mo¿na wiêcej! Jak budowaæ

centra edukacji medialnej i cyfrowej”, Gdañsk, 2015, s. 47. Link do ca³oœci publikacji: http://issuu.com/bibliocamp/docs/biblioteka_issuu

2


Im wiêcej dobrych webinariów ogl¹dam, tym chêtniej szukam kolejnych. Uwaga: ta forma uzale¿nia! No i ten komfort uczestnictwa: siedzê sobie przed komputerem, tu zerkam, tam wejdê, a jednoczeœnie s³ucham i przyswajam. (DKM)

KLUCZE I KRUCZKI

Webinaria to okno na œwiat, to morze zupe³nie nowych mo¿liwoœci. Do uczestniczenia w webinarium nie s¹ potrzebne specjalistyczne narzêdzia, a sposób prezentacji z regu³y nie wymaga równie¿ szczegó³owej wiedzy (oczywiœcie zale¿y, o czym jest webinarium). Webinaria to œwietny sposób na zaakcentowanie jakiegoœ problemu, na wskazanie dróg i œcie¿ek, którymi mo¿na pod¹¿aæ w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtuj¹ce nas pytania. (KB)

PODSTAWOWE RÓWNANIE WEBINARYJNE — 1+1 Duet to s³owo klucz do sprawnego przeprowadzenia spotkania. Jedna osoba odpowiada za merytorykê, druga za sprawy ogranizacyjno–komunikacyjne. Jedna to prezentuj¹cy (ekspert), druga to prowadz¹cy (host). W ten sposób utrzymujemy spójnoœæ przekazu merytorycznego ze strony eksperta, pozostaj¹c ca³y czas w kontakcie z uczestnikami spotkania i czuwaj¹c nad poprawnoœci¹ techniczn¹ tego kontaktu. Jeœli ten duet bêdzie dobrze wspó³pracowa³, wynikiem tego równania bêdzie sukces. ¯eby to nast¹pi³o, niezbêdne jest wyznaczenie sobie zadañ (co rozpisujemy poni¿ej) i to nie tylko w trakcie webinarium. Szczególnie wa¿ny jest proces przygotowañ czyli np. zapoznanie prowadz¹cego z prezentacj¹, a tak¿e wspólna próba przed webinarium.

Webinarium to dla mnie trochê takie spotkanie ludzi, którzy “siedz¹” w danym temacie i chc¹ siê czegoœ od siebie wzajemnie nauczyæ. Tak, jak podkreœla zawsze niekwestionowany guru webinaryjny — Dorota Kostowska — webinarium to miejsce, w którym absolutnie najwa¿niejsi s¹ uczestnicy. To oni powinni byæ w centrum. To o ich samopoczucie nale¿y dbaæ. Ich trzeba s³uchaæ. (AK)

3


ZDARZENIA I ZDERZENIA — nieunikniona kolejnoœæ, czyli harmonogram

1. Prezentuj¹cy (ekspert): • odpowiada za przekaz merytoryczny i jego formê (wyk³ad, prezentacja, materia³y ilustruj¹ce, æwiczenia), do niego nale¿y przygotowanie materia³ów i ich prezentacja, • mówi jasno i wyraŸnie, • zwraca siê na ty do uczestników, • u¿ywa strony czynnej, • stara siê nie mówiæ monotonnie (intonuje i moduluje g³os), • buduje krótkie zdania, • unika pauz, dygresji, ¿argonu, • nie zadaje trudnych æwiczeñ (wymagaj¹cych du¿o czasu).

PO PIERWSZE: POZNAJ DOBRZE PLATFORMÊ WEBINARYJN¥ W zasadzie to by³a moja pierwsza przygoda z webinarium od strony jego organizacji. W zwi¹zku z tym nasunê³y mi siê takie refleksje: dobrze, aby wczeœniej kilka razy przetestowaæ platformê, ¿eby wiedzieæ, jak siê po niej poruszaæ. Jest to szczególnie wa¿ne dla osób, które po raz pierwszy bior¹ w tym udzia³. PóŸniej dochodzi naturalny stres i mimo znajomoœci zasad, mo¿emy mieæ k³opot z realizacj¹. Szczególnie z prze³¹czaniem ekranu i wstawianiem plansz. Wa¿ne te¿ jest, aby poznaæ prezentacjê prowadz¹cego webinarium i odpowiednio moderowaæ czat. W trakcie webinarium trudno o podzielnoœæ uwagi, przynajmniej w chwili, gdy robi siê to pierwszy raz. Dobrze te¿, aby ktoœ z organizatorów by³ uczestnikiem webinarium, w razie potrzeby mo¿e pomóc w moderowaniu. (ES)

2. Prowadz¹cy (host): • odpowiada za stronê techniczn¹ i organizacyjn¹ spotkania, • wita uczestników, • wyjaœnia, na czym polega uczestnictwo w webinarium, • aktywizuje uczestników, • pilnuje czasu i struktury webinarium, • zajmuje siê czatem, • reaguje w przypadku k³opotów technicznych, • dziêkuje, zapowiada, zaprasza.

4


Nasz¹ edukacj¹ w zakresie poruszania siê po ClickMeeting zajê³a siê Ma³gorzata D¹browska (FRSI), która zrobi³a nam szkolenie online na tej¿e platformie jeszcze w paŸdzierniku 2015 r. Dziêki temu podstawy obs³ugi by³y jednoczeœnie szlifowane w czasie realnym, gdy zagl¹daliœmy w ró¿ne funkcjonalnoœci. Jako koordynator GET IT 2.0 mia³am przeszkoliæ dzieñ póŸniej jednego z naszych ekspertów zewnêtrznych. A kilka dni póŸniej samodzielnie stworzy³am pokój dla GET IT 2.0. Mia³am na to bardzo ma³o czasu, ale uda³o siê. Na dzieñ przed pierwszym webinarium okaza³o siê jednak, ¿e s¹ problemy z subkontem, którego u¿ywamy na ClickMeeting. Nie by³o to od nas zupe³nie zale¿ne. Prezentacje w ¿adnym formacie nie chcia³y siê wgraæ. Jedyn¹ mo¿liwoœci¹ uratowania sytuacji by³o wgranie pojedynczych slajdów w .jpg, bo te system przyjmowa³. Bardzo utrudni³o to zadanie ekspertce, ale na szczêœcie wszystko siê uda³o. (DKM)

by³o w sumie problemu (po opanowaniu sytuacji z wrzucaniem prezentacji), wiêc nie by³o to bardzo trudne. Poprowadzi³am mini–rozgrzewkê i stara³am siê moderowaæ czat. Trochê siê nam przeci¹gnê³o (chyba), ale nie mia³am serca przerywaæ. (AK) PO TRZECIE: DOBRE PRZYGOTOWANIE, CZYLI „O CZYM NALE¯Y PAMIÊTAÆ”

Ekspert: W porozumieniu z prowadz¹cym ustal mo¿liw¹ dla platformy formê prezentacji, czas jej trwania, format prezentowanych materia³ów, przeœlij j¹ prowadz¹cemu najpóŸniej dwa dni przed spotkaniem. Wskazówki techniczne: prezentacja powinna mieæ do 50 MB, najlepiej w formacie .ppt, .pdf lub .odp. Szablon prezentacji powinien byæ prosty i wyrazisty, z du¿¹ czcionk¹.

PO DRUGIE: PRZESZKOL SWOICH WSPÓ£PRACOWNIKÓW Z OBS£UGI PLATFORMY

Planuj¹c webinarium, pomyœl o CELU — co chcesz osi¹gn¹æ (czego nauczyæ, co zareklamowaæ, a mo¿e tylko spotkaæ siê z innymi, wymieniæ opinie, przekazaæ informacje). Zastanów siê, jak najlepiej ZAKOMUNIKOWAÆ i ZREALIZOWAÆ ten

Moje zadanie polega³o na „wprowadzeniu” w œwiat webinarium osoby, która nigdy nie by³a po “wra¿liwej” stronie kamery. Ekspert by³ naprawdê ekspercki, a z technikaliami nie

5


CEL. KOMUNIKACJA jest kluczowa — miej w zanadrzu kilka „lodo³amaczy”, gdy¿

Finaln¹ prezentacjê ekspert powinien przes³aæ co najmniej 2 dni przed webinarium. Dopilnuj, ¿eby tak siê sta³o. Zrób próbê z ekspertem co najmniej na kilka dni przed planowanym webinarium. Zaplanuj interakcje z uczestnikami: ankiety, tablicê, pytania, czat, udostêpnianie plików, linków, materia³ów video (YouTube). Pamiêtaj, ¿e ³¹cze internetowe, którego u¿ywasz, powinno byæ stabilne. Najlepiej, jeœli bêdzie to sta³e ³¹cze, zw³aszcza, jeœli spodziewasz siê du¿ej liczby uczestników. Przy ok. 30 osobach w pokoju webinaryjnym mo¿e wystarczyæ WiFi. Przegl¹darka, która najlepiej obs³uguje platformê ClickMeeting, to Mozilla Firefox, ew. Google Chrome. W dniu prowadzenia webinarium zaloguj siê na platformie webinaryjnej co najmniej godzinê wczeœniej, ¿eby sprawdziæ, czy wszystko dzia³a jak nale¿y.

ciê¿ko mówiæ do ludzi, których siê nie widzi. (BB) Twój CEL prze³o¿y siê na KONSPEKT prezentacji, dobór MATERIA£ÓW WIZUALNYCH, na sam¹ PREZENTACJÊ. Koniecznie zrób PRÓBÊ wyst¹pienia na kilka dni przed tym docelowym, ¿eby sprawdziæ, czy mieœcisz siê w strukturze czasowej oraz przeæwicz prze³¹czanie prezentacji, udostêpnianie swojego ekranu (potrzebna osobna aplikacja do tego!), udostêpnianie plików, materia³ów multimedialnych (np. filmików z YouTube). Wydaje mi siê, ¿e najlepiej sprawdzaj¹ siê jak najbardziej graficzne prezentacje — zdjêcia, grafiki, ewentualnie przejrzyste wykresy. Czytanie d³u¿szego tekstu ze slajdów jest nieprzyjemne w odbiorze dla uczestników i jednoczeœnie ma³o przyjemne dla prowadz¹cego. (MP)

Ekspert i host powinni ustawiæ wczeœniej kamery tak, aby by³o ich dobrze widaæ. Ciê¿ko ogl¹daæ przez godzinê czyjœ czubek g³owy lub pó³ twarzy. (BB)

Host:

PO CZWARTE: MOC PROMOCJI

Porozmawiaj z ekspertem, uzgodnij tematyczne i czasowe ramy webinarium.

Informacja o webinarium powinna zaistnieæ odpowiednio wczeœniej w sieci.

6


Warto przy organizacji webinarium zadbaæ o to, ¿eby uczestnicy, którzy w momencie zetkniêcia siê z informacj¹ o spotkaniu pomyœleli, ¿e warto w nim uczestniczyæ — mieli jak¹œ „przypominajkê” — albo w formie wspomnianego dopisania siê do facebookowego wydarzenia, albo jako nienachalny, przypominaj¹cy e-mail (na przyk³ad na kilka godzin przed wydarzeniem) (AK)

Przygotowuj¹c materia³y promocyjne, nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e oprócz standardowego zaproszenia, powinny siê tam znaleŸæ wskazówki, jak braæ udzia³ w samym webinarium (takie, jak tutaj: http://www.biblioteki.org/webinaria/Przed _udzialem_w_webinarium_to_warto_wiedzi e-.html albo tutaj: https://cldgk.files.wordpress.com/2015/04 /webinarium_info-tech.png) oraz wygenerowany link do pokoju, a tak¿e alternatywne sposoby logowania z wykorzystaniem urz¹dzeñ mobilnych. W ramach promocji naszych wydarzeñ wykorzystaliœmy mailing do bibliotek, podsy³aliœmy gotowe materia³y prasowe do du¿ych i mniejszych portali bran¿owych oraz dzia³aliœmy na Facebooku (od linkowania informacji o webinariach na prywatnych profilach, przez umieszczanie ich na fanpage'u LABiB, do zapraszania na poœwiêcone tematowi wydarzenie na Facebooku). Silnie zwi¹zana z promocj¹ jest identyfikacja wizualna wydarzenia — nawet jeœli to pojedyncze webinarium, zadbajmy o estetykê przekazu, czyli np. szablon prezentacji eksperckiej, materia³y graficzne w jednolitym stylu, wykorzystanie tego samego elementu w nagraniach webinariów, które udostêpniamy w sieci.

PO PI¥TE: OSTRO¯NY ZAWSZE (CIUT LEPIEJ) UBEZPIECZONY W dniu webinarium sprawdŸ swój sprzêt i ³¹cze internetowe. Zaloguj siê w pokoju webinaryjnym na godzinê przed czasem, ¿eby jeszcze raz wszystko sprawdziæ. PO SZÓSTE I WCALE NIE OSTATNIE: ZACZYNAMY 1. Struktura webinarium — godzina zegarowa Jeœli kiedykolwiek uczestniczyliœcie w webinarium, zapewne czasowo wygl¹da³o to nastêpuj¹co: • przed godzin¹ „0” — 15 min rozgrzewki • 60 min ca³oœæ webinarium

7


• zasady korzystania z webinarium — 5 min • interaktywna prezentacja — 40 min • pytania i odpowiedzi — 15 min

technicznych i zak³óceñ oraz zmian, jakie mog¹ siê dokonywaæ w obrêbie pokoju (zmniejszanie, zwiêkszanie, przesuwanie okna czatu, wyskakiwanie okien z materia³ami do pobrania etc. — w zale¿noœci od tego, co zaplanowaliœmy na dane spotkanie).

2. Rozgrzewka — 15 minut przed Zaczynamy od proœby o sprawdzenie sprzêtu (komputera, s³uchawek). Jednoczeœnie uspokajamy, ¿e w razie, gdyby po stronie u¿ytkownika dosz³o do jakiejœ awarii, webinarium bêdzie nagrane i udostêpnione w sieci. Problemy techniczne u¿ytkowników nie powinny nas jednak wybijaæ z rytmu prezentacji — nie mamy na nie wp³ywu.

W trakcie webinarium mieliœmy dwie drobne przerwy techniczne z zanikiem fonii i wizji, ale uda³o nam siê szybko pokonaæ przeciwnoœci. (BB) Dlatego w³aœnie lepiej, ¿eby prezenter i prowadz¹cy nie siedzieli jednak w tym samym pomieszczeniu i nie korzystali z tego samego ³¹cza. W razie problemów technicznych znikaj¹ wtedy oboje, co skutkuje zamieszaniem i dezorientacj¹ uczestników, rozbija ci¹g³oœæ przekazu.

Rozgrzewka zwykle obejmuje krótkie wprowadzenie uczestników w funkcjonalnoœci samej platformy. Prezentujemy narzêdzia i dajemy je od razu uczestnikom do wypróbowania. Mówimy o czacie, który jest podstawowym narzêdziem komunikacji dwustronnej z uczestnikami (w koñcu ich nie s³yszymy ani nie widzimy), o tablicy interaktywnej (najczêœciej spotykamy siê z map¹ i zaznaczaniem na niej, ale mo¿na np. za³adowaæ zamazane zdjêcie i pozwoliæ uczestnikom „ods³oniæ” je za pomoc¹ gumki). Wa¿ne jest te¿ uprzedzenie o mo¿liwoœci wyst¹pienia ewentualnych przerw

Kiedy ekspert i host siedz¹ w jednym pomieszczeniu czêsto odruchowo patrz¹ lub mówi¹ w swoim kierunku. Uczestnicy mog¹ mieæ wtedy wra¿enie, ¿e s¹ trochê z boku, a to oni powinni byæ w centrum zainteresowania. (BB)

8


3. I wreszcie WEBINARIUM — godzina zero, start

na bie¿¹co zbiera pytania s³uchaczy. Poni¿ej przyk³ady z wykorzystania narzêdzi interaktywnych na webinarium Marty Kosteckiej o dysku Google:

Pierwsze 5 minut to obowi¹zkowa powtórka tego, jak bêdzie wygl¹da³o webinarium. Jest to szczególnie wa¿ne dla osób, które s¹ po raz pierwszy uczestnikami tego typu konferencji online. Nie chcemy ich przecie¿ zniechêciæ. Nie zak³adajmy wiêc, ¿e wszyscy wiedz¹ wszystko. Podstawow¹ zasad¹, której nale¿y siê trzymaæ w trakcie ca³oœci webinarium, jest bie¿¹ce informowanie o tym, co bêdzie za chwilê, czyli tzw. „pasek postêpu” — w którym momencie jesteœmy.

Tablica: https://youtu.be/Jc92eP7BynE?t=1m9s Udostêpnienie tablicy aktywizuje nam uczestników. Niezale¿nie od tego, co maj¹ na niej zrobiæ — czy umieœciæ siê kropk¹ na mapie, czy narysowaæ swój dzisiejszy stan emocjonalny, czy te¿ ods³oniæ zdjêcie zamazane uprzednio przez prezentuj¹cego. Nie przesadzajmy jednak z czasem udostêpniania — uczestnicy maj¹ tendencjê do rozpraszania siê rysowaniem w stronê totalnego chaosu. (DKM)

4. Prezentacja eksperta Zazwyczaj zajmuje ok. 40 min. Oczywiœcie, nie ma tu mowy o standardowym wyk³adzie; wypowiedŸ eksperck¹ nale¿y podzieliæ na krótsze czêœci, pomiêdzy którymi jest obowi¹zkowo interakcja z uczestnikami: ankiety, pytania i odpowiedzi na czacie, tablica interaktywna itp. Mo¿na te¿ wspó³dzieliæ ekran, czyli pokazaæ uczestnikom jakiœ program czy stronê bezpoœrednio ze swojego pulpitu. Dobrym sposobem na utrzymanie zainteresowania jest te¿ aktywnoœæ prowadz¹cego, który animuje czat, np. powtarza wa¿niejsze myœli eksperta, wrzuca linki z prezentacji,

Ankieta: https://youtu.be/Jc92eP7BynE?t=8m7s Ankieta nie powinna byæ zbyt d³uga i rozbudowana. Ekspert na bie¿¹co widzi postêp w jej wype³nianiu, wiêc mo¿e zachêciæ tych, którzy jeszcze tego nie zrobili i wyd³u¿yæ czas na uzupe³nienie. Nie warto jednak czekaæ na 100% frekwencjê. Bywa tak, ¿e ktoœ odszed³ na chwilê od komputera lub nie ma ochoty na wype³nienie ankiety. (BB)

9


Udostêpnianie ekranu: https://youtu.be/Jc92eP7BynE?t=11m44s

Czasem zdarza siê, ¿e uczestnicy webinarium nie maj¹ pytañ do eksperta albo tych pytañ jest niewiele. W tym przypadku dobrze, je¿eli w webinarium uczestniczy osoba z sieci albo grupy organizuj¹cej webinarium, która doskonale zna temat i mo¿e swoimi pytaniami ukierunkowaæ innych lub zachêciæ swoimi pytaniami do zadawania w³asnych.

Przy udostêpnianiu ekranu w trakcie webinarium warto np. pozamykaæ niepotrzebne zak³adki w naszej przegl¹darce oraz zminimalizowaæ okno z opcjami wspó³dzielenia ekranu, poniewa¿ widz¹ go równie¿ uczestnicy. (BB)

UWAGA! W TRAKCIE WEBINARIUM — TRZYMAJ SIÊ PLANU, ALE MIEJ PLAN B

5. Pytania Odpowiedzi eksperta na pytania zadane w trakcie i na zakoñczenie prezentacji. To tak¿e dobry moment, ¿eby podzieliæ siê ze s³uchaczami plikiem, np. z linkami, skróconym opisem webinarium itp. Informujemy tak¿e o ewentualnej publikacji nagrania webinarium. Jeœli nasze wyst¹pienie jest czêœci¹ cyklu, mo¿na powiedzieæ o dacie kolejnego spotkania.

UFFFF... I... PO WEBINARIUM CZYLI PO SIÓDME Nagranie webinarium nale¿y przed publikacj¹ „wyczyœciæ” w programie do monta¿u filmów np. Windows Movie Maker. Jeœli planujesz cykl webinariów, warto zadbaæ o spójnoœæ nagrañ poprzez fachowe intro/outro. I… PO ÓSME: ŒWIÊTOWANIE SUKCESÓW

Jako host wy³uskiwa³am z czata wszystkie pytania, które uczestnicy zadawali w trakcie prezentacji eksperta i tu¿ po niej. Umówi³am siê wczeœniej z ekspertem, ¿e wszystkie pytania bêdê mu przeklejaæ do udostêpnionego wczeœniej dokumentu Google Docs (imiê/nick osoby zadaj¹cej pytanie: pytanie w kolejnoœci chronologicznej). Œwietnie siê to u nas sprawdzi³o! (BB)

Prowadzi³am webinarium po raz pierwszy. Chyba zainteresowa³am tematem, poniewa¿ po webinarium otrzyma³am kilka e-maili. (MZ) Mi te¿ chyba posz³o nieŸle, bo by³ bardzo pozytywny feedback. (MK)

10


Ogólnie jestem zadowolona — szczególnie z frekwencji. Ze statystyk wynika, ¿e w webinarium uczestniczy³o 17 osób, ale okaza³o siê w trakcie rozgrzewki, ¿e pod jednym nickiem kryje siê grupa 36 bibliotekarzy z Jastrzêbia–Zdroju! (BB)

w zakresie czytelnictwa dzieci i m³odzie¿y. Zachwyci³o mnie, jak dobrze wszyscy poradzili sobie z rol¹ webinaryjnych ekspertów, jak naturalnie brali udzia³ w innych spotkaniach: korzystali z czatu, tablicy, ankiet. Teraz mam komunikat: chcemy wiêcej! Chcemy w³aœnie w ten sposób dzieliæ siê wiedz¹. (AK)

Dla mnie sukcesem by³o wielokrotne wyjœcie poza strefê komfortu, czyli eksperymenty na wytrzyma³oœæ materia³u. M.in. poprowadzi³am po raz pierwszy rozgrzewkê przed webinarium, czego wczeœniej nie robi³am. Ale wszystko wysz³o w porz¹dku! (DKM)

NAJOSTATNIEJSZE I NAJWA¯NIEJSZE: UCZ SIÊ OD NAJLEPSZYCH Na deser webinarium o webinarium Doroty Kostowskiej: https://www.youtube.com/watch?v=Wcwy MvwBx3w oraz jej prezentacja o dobrych webinariach z wyst¹pienia w bia³ostockim TechKlubie: http://www.slideshare.net/DorotaKostows kaPL/o-dobrych-webinariach-dorotakostowska

Patrzysz na statystyki wygenerowane przez platformê. Liczysz uczestników. Liczysz obejrzenia swojego nagrania na YouTube. Liczysz e-maile, które dostajesz po webinarium. Liczysz cytowania w sieci. Ale przede wszystkim liczysz na to, co niepoliczalne czyli na to, ¿e uczestnicy spotkania zaczn¹ stosowaæ to, czego siê dowiedz¹ od Ciebie. Pocz¹tkowo by³am sceptycznie nastawiona do pomys³u w³¹czenia w realizacjê webinariów osób, które nigdy nie uczestniczy³y nawet w takich spotkaniach — powa¿nych naukowców i niekwestionowane autorytety

11


BONUS — WEBINARYJNY FANFIC 12


Niepokoj¹cym jest doœwiadczenie, gdy choæ sam s³uchasz, nikt nie mo¿e us³yszeæ ciebie. Nic to, zawsze mo¿esz wypowiedzieæ siê tekstem. Jesteœ w ciemnym pokoju, zim¹, kiedy jedynym œwiat³em — prócz migaj¹cych szeœædziesiêciu bladych herców monitora — jest zagl¹daj¹ce w okno lepkie, niezdrowe œwiat³o ulicznych lamp sodowych. Na u³amek sekundy podœwietlasz tarczê taniego, narêcznego zegarka. Dobija godzina 18:00. Z trzeszcz¹cych, dawno nieprodukowanych g³oœników zapomnianej polskiej marki, s¹czy siê muzyczka, która w uniwersalnym kodzie popkulturowym oznacza oczekiwanie. Oczekiwanie na rozmowê z przedstawicielem, oczekiwanie na audycjê, oczekiwanie na konsultacje z serwisem technicznym. Oczekiwanie, wieczne oczekiwanie... Zdawa³oby siê, ¿e nie wnosi ona kompletnie nic, prócz swej œwidruj¹cej, irytuj¹cej, estetycznie obojêtnej obecnoœci. Jest jednak sygna³em czegoœ wa¿nego. Zwiastuje bowiem wydarzenie, na które czeka³eœ ju¿ od pewnego czasu. Rozdra¿niony odszukujesz malutki przycisk na ekranie komputera i z determinacj¹ godn¹ ¿o³nierza plutonu egzekucyjnego, jednym klikiem myszy, odcinasz sygna³, koñcz¹c i tak tymczasowy ¿ywot muzyczki.

W przepastnych archiwach sieci, odnajdujesz kilka utworów polskiego progresywnego rocka, które doskonale stroj¹ z twoim wiekowym zestawem stereo. Wszak w podobnych latach zosta³y stworzone na potrzeby z³aknionego nowinek rynku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Z luboœci¹ ws³uchujesz siê i wpatrujesz w m³odego cz³owieka stoj¹cego na scenie, który gdybyœ mia³ opisaæ z wyobraŸni ksiêcia Piasta po postrzy¿ynach, by³by jego godnym przedstawieniem. Jednak w powidoku masz ci¹gle elektroniczny czasomierz odliczaj¹cy minuty do 18:00, bêd¹cy ilustracj¹ do przed chwil¹ jeszcze ¿ywej muzyczki. Przez moment jawi ci siê on niczym ikoniczny zimnowojenny zegar zatrzymany na 23:55, a muzyczka jak wagnerowski Cwa³ Walkirii i w poœpiechu prze³¹czasz kartê przegl¹darki internetowej z nadziej¹ na jej wskrzeszenie i na to, ¿e jednak siê nie spóŸni³eœ. Nie. Na szczêœcie nie. Ale by³o blisko. Jest 17:59, a ty nadal zastanawiasz siê czego tym razem siê dowiesz? O co zapytasz? Jak kolejna godzina wp³ynie na twoj¹ dalsz¹ pracê? Z rozmyœlañ wybija ciê krótki, elektroniczny trzask oscyluj¹cy na granicy s³yszalnoœci. Po chwili dociera do ciebie g³os moderatora — Dzieñ dobry. Czas zacz¹æ kolejne webinarium. (BK)

13


VARIA O WEBINARIACH Indeks autorów: (KB) Karol Baranowski — PBW i WBP w Krakowie (BB) Blanka Bobryk — DBP we Wroc³awiu (BK) Bart³omiej Kie³tyka — MBP w Gorlicach (MK) Marta Kostecka — MBP w Szczecinie (AK) Anna Krawczyk — MBP w Oœwiêcimiu (DKM) Dagna Kruszewska–Mach — GBP w Raszynie (MP) Magdalena Paul — IINiSB Uniwersytetu Warszawskiego (ES) Ewa Szabat — GOKSiR w Biszczy (MZ) Ma³gorzata Zbroszczyk — MBP w Chrzanowie Redakcja i opracowanie merytoryczne: Dagna Kruszewska–Mach, Maria Cibicka, Marta Kostecka Korekta i sk³ad tekstu: Maria Cibicka, Bart³omiej Kie³tyka, Dagna Kruszewska–Mach, Marta Kryœ, Ewa Szabat Projekt graficzny i ³amanie tekstu: Bart³omiej Kie³tyka Ilustracja na s. 12: Bart³omiej Kie³tyka

LABiB Biblioteka Cyfrowy Œwiat 2016

Zdjêcie wykorzystane na ok³adce: Komputer Eniac, fot. ze zbiorów US Army https://pl.wikipedia.org/wiki/ENIAC#/media/File:Eniac.jpg


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.