Page 1

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•

! ! ! že!š¸É!5!!Œ´š¸É!5!!Á—º°œ¤„¦µ‡¤!6!¤·™»œµ¥œ!2552!!789:5!!%8:5!!/;<=;>?!6!/=<@!2334!!$""%!A435B3CDA !! ! ! ! ! š‡ªµ¤‹µ„Šµœª·‹´¥! x „µ¦‡¨´ŠÁ¡º°É „µ¦«¹„¬µ!"!°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ„µ¦¨Šš»œ¦³—´°»—¤«¹„¬µÂ¨³ª·¡µ„¬r„°Šš»œÄ®o„¥¼o º¤! Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ!!! ! #$%&'()*+',!-)+'+&.!"!/.(%0+!(*!1)23.0!#$%&'()*+!'+$!#$%&'()*+',!4*'+!50*20'67 x -)7&',!8+$!9*+.('0:!5*,)&:!9);.7!4)+<'2.!(*!=3'),'+$>7!820)&%,(%0.! x 820)&%,(%0',!=0'$.?@*A.0(:!4)+<'2.!"!8+!#6@)0)&',!B+A.7()2'()*+! x „µ¦ª·Á‡¦µ³®rŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°£µª³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ! 8+!8+',:7)7!*+!(3.!#CC.&(!*C!B+C,'()*+!*+!5.07*+',!B+&*6.!=';!D%0$.+! x Ÿ¨„¦³š…°Š„µ¦‹´—˜´ÊŠ‡–³„¦¦¤„µ¦„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤Â®nŠµ˜·˜n°„µ¦Ä®o¦·„µ¦! Ú¦«´¡šrÁ‡¨º°É œš¸ÉĜž¦³Áš«Åš¥!! =3.!B6@'&(!*C!(3.!#7('E,)73)+2!*C!(3.!F=G!*+!(3.!9*E),.!=.,.@3*+.!H.0A)&.7!)+!=3'),'+$ x ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜Â¨³˜oœš»œ„µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦Äœ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤!! #CC)&).+&:!*C!B+@%(!I(),)J'()*+!'+$!G*7(!"!F'<3*+@'(3*6>7!5)2!-'067! !

"#$%&'(&#$%)$#*+! ,-*%*.$-"! /*0#%&1! 2334

š‡ªµ¤šµŠª·µ„µ¦! x œªÃœo¤˜¨µ—¦ŠŠµœÅš¥Äœ˜nµŠž¦³Áš«!! ! -*0.)2+!4'E*%0!9'0<.(!=0.+$!! ! !

!


ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! "##$!%&'()'*+% ! !

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦• ! Áž}œªµ¦­µ¦šµŠª·µ„µ¦…°Š­Îµœ´„ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³!¤®µª·š¥µ¨´¥! «¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!„ε®œ—°°„že¨³!"!Œ´! !

ª´˜™»ž¦³­Š‡r! #$ Á¡ºÉ°ÁŸ¥Â¡¦n‡ªµ¤¦¼oĜ­µ…µª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³­µ…µª·µ°ºÉœš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š! "$ Á¡ºÉ°ÁŸ¥Â¡¦nŸ¨ŠµœšµŠª·µ„µ¦Â¨³Ÿ¨Šµœª·‹´¥…°Š°µ‹µ¦¥r¨³œ·­·˜­Îµœ´„ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r ¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³! !

Á‹oµ…°ŠÂ¨³Ÿ¼o¡·¤¡r ! ! ! !

­Îµœ´„ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³!¤®µª·š¥µ¨´¥«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! ##%!­»…»¤ª·š!"&!…ªŠ‡¨°ŠÁ˜¥Á®œº°!Á…˜ª´•œµ!„¦»ŠÁš¡²!#'##' Ú¦$!'"(%)*#*(+,!!-./!0!'"(%)*#*(+,!˜n°!#'#

¦¦–µ›·„µ¦! ! !

¦°Š«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦$¡·«¤´¥!!‹µ¦»‹·˜˜·¡´œ›r

­™µœš¸É¡·¤¡r! ! ®oµŠ®»oœ­nªœ‹Îµ„´—!ª¸$š¸$Ž¸$!‡°¤¤·ªœ·Á‡´Éœ! ! &"1))!®¤¼nš¸É!,!!¦µ¤°·œš¦µ!(*!!™œœ¦µ¤°·œš¦µ ! …ªŠšnµÂ¦oŠ!!Á…˜µŠÁ…œ!!„¦»ŠÁš¡²!!#'""'! ! ­Îµœ´„ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³!¤®µª·š¥µ¨´¥«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!¥·œ—¸¦´š‡ªµ¤‹µ„ Šµœª·‹´¥!š‡ªµ¤šµŠª·µ„µ¦Â¨³šª·‹µ¦–r®œ´Š­º°šµŠÁ«¦¬“«µ­˜¦r!Á¡ºÉ°˜¸¡·¤¡rÁŸ¥Â¡¦n!!š´«œ³ ¨³…o°‡·—Á®ÈœÄ—Ç!š¸Éž¦µ„’Äœªµ¦­µ¦Áž}œ…°ŠŸ¼oÁ…¸¥œš‡ªµ¤®¦º°šª·‹µ¦–rœ´ÊœÇ!Ÿ¼ož¦³­Š‡r‹³œÎµ š‡ªµ¤®¦º°šª·‹µ¦–rėÇ!ŞÁŸ¥Â¡¦n˜n°Åž!˜o°ŠÅ—o¦´°œ»µ˜‹µ„Ÿ¼oÁ…¸¥œÁž}œ¨µ¥¨´„¬–r°´„¬¦


!

­µ¦´! !

! ¦¦–µ›·„µ¦Â™¨Š! ­µ­rœ‹µ„‡–—¸­Îµœ´„ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³! š‡ªµ¤‹µ„Šµœª·‹´¥! ! „µ¦‡¨´ŠÁ¡º°É „µ¦«¹„¬µ!!"°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ„µ¦¨Šš»œ¦³—´°»—¤«¹„¬µÂ¨³" ! ! ª·¡µ„¬r„°Šš»œÄ®o„¼o¥¤º Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ! "#$%&'()*&+!,(*&*%-!.!/-'$0*!')!1(23-0!"#$%&'()*!&*#!"#$%&'()*&+!4)&*! ! ! 50)20&67! ! ! —·Á¦„!!ž{š¤­·¦·ª• ´ œr! ,(7%&+!&*#!9)*-'&0:!5)+(%:!9(;-7!4(*<&2-!')!=3&(+&*#>7!?20(%$+'$0-! ! ! "#$%&%'!"%$()*+%',%-($*./0 ! ?20(%$+'$0&+!=0&#-BC)D-0':!4(*<&2-!.!?*!"6C(0(%&+!E*D-7'(2&'()*! ! ! 1.%$%-(*!2(/34,%$%/*! ! „µ¦ª·Á‡¦µ³®rŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜°n £µª³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ! ! ! ?*!?*&+:7(7!)*!'3-!"GG-%'!)G!E*G+&'()*!)*!5-07)*&+!E*%)6-!=&;!H$0#-*! ´ œr ¨³ž¦´r!!ž¦µž¦ž{„¬r! ! ! ›·—µ¦´˜œr!!¼¤» ¡¦!!­»œ¸¥!r !«¸¨¡·¡• ! Ÿ¨„¦³š…°Š„µ¦‹´—˜´ÊŠ‡–³„¦¦¤„µ¦„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤Â®nŠµ˜·˜°n „µ¦! ! ! Ä®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸ÄÉ œž¦³Áš«Åš¥! =3-!E6C&%'!)G!'3-!"7'&I+(73(*2!)G!'3-!J=K!)*!'3-!9)I(+-!=-+-C3)*-!! ! ! L-0D(%-7!(*!=3&(+&*#! ! ! «·¦·¡¦!!®Š­r´ ªµ¨ ª¦—¸!!‹Š°´«µ„»¨!!¨³«»£µ˜·!!­»…µ¦¤–r! ! ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äož‹{ ‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜Â¨³˜oœš»œ„µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦Äœ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤! ! ! "GG(%(-*%:!)G!E*C$'!N'(+(O&'()*!&*#!K)7'!.!J&<3)*C&'3)6>7!5(2!,&067! ! ! œ¦·œš¦r!!ÁªŠœ·¦´œ—¦r!!‹·¦ª´•œr!!Á‹¦·­™µ¡¦„»¨ ¨³°o°š·¡¥r!!¦µ¬‘¦rœ¥· ¤!

®œoµ! " #

8! @A! FF

8F!

MF!

PP


!

­µ¦´ $˜n°%! !

! š‡ªµ¤šµŠª·µ„µ¦ ! œªÃœo¤˜¨µ—¦ŠŠµœÅš¥Äœ˜nµŠž¦³Áš«!! ! ! ,)0-(2*!4&I)$0!9&0<-'!=0-*#! ! ! °o°š·¡¥r!!¦µ¬‘¦rœ¥· ¤!¨³¤¡¼œ»š!Ä­¨µ„¦!Á¡·É¤¡¼œª·ª´•œr! „¦¦¤„µ¦Ÿ¼oš¦Š‡»–ª»•!·

®œoµ!

QQ@! &"&


! !

¦¦–µ›·„µ¦Â™¨Š!

!

š¸Éž¦¹„¬µ ‡–—¸­Îµœ´„ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³! œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³! "¦°Š«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦#Á¦–¼!!­»…µ¦¤–r$! !

¦¦–µ›·„µ¦! ¦°Š«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦#¡·«¤´¥!!‹µ¦»‹·˜˜·¡´œ›r! !

„°Š¦¦–µ›·„µ¦! ¦°Š«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦#°o°š·¡¥r!!¦µ¬‘¦rœ·¥¤! ¦°Š«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦#¤¡¼œ»š!Ä­¨µ„¦! Á¡·É¤¡¼œª·ª´•œr! Ÿ¼onª¥«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦#­µ¦¸!ª¦ª·­»š›·Í­µ¦„»¨! Ÿ¼onª¥«µ­˜¦µ‹µ¦¥r–´“„µ!!˜´œ­„»¨! °µ‹µ¦¥r!—¦#‹·¦ª´•œr!!Á‹¦·­™µ¡¦„»¨! °µ‹µ¦¥rž¦³¡µ¯!!Á¢g~°Š¢¼­„»¨! !

°°„ž„"¦¼žÁ¨n¤!¨³! Á˜¦¸¥¤˜oœŒ´! °µ‹µ¦¥rž¦³¡µ¯!!Á¢g~°Š¢¼­„»¨! °µ‹µ¦¥rš·¡¥rª·¤¨!!ªŠ«r¦´˜œ´¥! œµŠ­µª«·¦·„µ‹œr!!„·˜˜·¥µœœšr! œµŠ­µª¡¦¦¬„¦!!­¦³Ã„‘·! !

ž¦³­µœŠµœ!¨³„µ¦ÁŠ·œ! œµŠ­µª«·¦·„µ‹œr!!„·˜˜·¥µœœšr! œµŠ­µª¡¦¦¬„¦!!­¦³Ã„‘·! !

˜·—˜n°„°Š¦¦–µ›·„µ¦! Ú¦#!%&'()*+*',-! ./0!1!%&'()*+*',-!˜n°!+%+!

! ! ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•Œ´œ¸Ê Áž}œŒ´ž¦³‹ÎµÁ—º°œ¤„¦µ‡¤!"!¤·™»œµ¥œ!#$$#!Ž¹ÉŠ œ´Áž}œžeš¸É!$!…°Š„µ¦‹´—¡·¤¡rªµ¦­µ¦œ¸Ê!¨³œ´Áž}œ Œ´Â¦„…°Šªµ¦­µ¦š¸Éŗo‹´—¡·¤¡r£µ¥Ä˜o!%­Îµœ´„ª·µ Á«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³&!! !

! ªµ¦­µ¦Œ´œ¸Êž¦³„°—oª¥!­µ­rœ‹µ„‡–—¸! ­Îµœ´„ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³!¨³ ŗo¦´Á„¸¥¦˜·‹µ„!«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦'—·Á¦„!ž{š¤­·¦·ª´•œr! š¸É ° œ»  µ˜Ä®o ˜¸ ¡· ¤ ¡r Á Ÿ¥Â¡¦n  š‡ªµ¤…°Ššn µ œ! š‡ªµ¤°ºÉœÇ!š¸ÉœÎµÁ­œ°Äœªµ¦­µ¦Œ´œ¸Ê!­nªœ®œ¹ÉŠ Áž}œš‡ªµ¤‹µ„Šµœª·‹´¥…°Š‡–µ‹µ¦¥r! ­Îµœ´„ª· µ Á«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³Äœ¦°žeš¸ÉŸnµœ¤µ! °¸„­nªœ®œ¹ÉŠÁž}œš‡ªµ¤‹µ„ž¦·µœ·¡œ›r…°Šœ·­·˜ ¨³œ´„«¹„¬µ‹µ„­™µ´œ„µ¦«¹„¬µ˜nµŠÇ! !

! Ĝ“µœ³¦¦–µ›· „ µ¦…°…°‡» – Á‹o µ …°Š š‡ªµ¤Â¨³Ÿ¼o š¦Š‡» –ª»•·°nµœÂ¨³ž¦³Á¤·œ ‡»–£µ¡ š‡ªµ¤š»„šnµœš¸É¤¸­nªœÄœ„µ¦­œ´­œ»œÄ®o­Îµœ´„ª·µ Á«¦¬“«µ­˜¦r  ¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³­µ¤µ¦™Ÿ¨· ˜ ªµ¦­µ¦Ä®o¤¸‡»–£µ¡Å—o¤µ˜¦“µœ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š! ! ¦¦–µ›·„µ¦! ! ! !


!

­µ­rœ‹µ„‡–—¸! ! ! ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!Œ´œ¸ÊÁž}œŒ´š¸É!"!˜´ÊŠÂ˜nÁ¦·É¤‹´—šÎµªµ¦­µ¦²! Áž}œ‡¦´ÊŠÂ¦„!Ĝže!#"$%!˜n™º°ªnµÁž}œŒ´ž“¤§„¬r…°Š­Îµœ´„ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥ ­µ›µ¦–³!ÁœºÉ°Š‹µ„Á—·¤Áž}œ„µ¦‹´—šÎµÄœœµ¤…°Š£µ‡ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r!‡–³­´Š‡¤«µ­˜¦r!˜n°¤µ Ĝª´œš¸É!#&!¡§«‹·„µ¥œ!¡'«'!#""(!£µ‡ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦rŗo¥„¦³—´Áž}œ­Îµœ´„ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r ¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³!Ž¹ÉŠ­Îµœ´„ª·µ²!®ª´ŠÁž}œ°¥nµŠ¥·ÉŠªnµªµ¦­µ¦Œ´œ¸Ê‹³Áž}œž¦³Ã¥œrĜ„µ¦ ÁŸ¥Â¡¦nŸ¨ŠµœšµŠª·µ„µ¦!×¥ÁŒ¡µ³°¥nµŠ¥·ÉŠŠµœª·‹´¥Äœ—oµœœÃ¥µ¥Á«¦¬“«µ­˜¦r­µ›µ¦–³š¸É ‡–µ‹µ¦¥r¨³œ·­·˜Äœ­Îµœ´„ª·µ²!ŗo¦nª¤„´œšÎµŠµœª·‹´¥Á¡ºÉ°­¦oµŠ°Š‡r‡ªµ¤¦¼o˜°Ã‹š¥rª·‹´¥¦³—´ œÃ¥µ¥…°Šž¦³Áš«!¦ª¤š´ÊŠ„µ¦œÎµ‡ªµ¤¦¼oš¸Éŗo‹µ„„µ¦ª·‹´¥¤µÄož¦³Ã¥œrĜ„µ¦‹´—„µ¦‹´—„µ¦ Á¦¸¥œ„µ¦­°œš´Ê Š ¦³—´ ž¦· µ˜¦¸  ¨³´–”·˜«¹„¬µ!˜¨°—‹œÁž} œÂœªšµŠÄœ„µ¦¡´• œµ„µ¦ ¦·„µ¦ª·µ„µ¦Â„n»¤œÂ¨³­´Š‡¤—oª¥!×¥ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•Œ´œ¸Ê­ÎµÁ¦È‹ ¨»¨nªŠ…¹Êœ¤µÅ—o!˜o°Š…°…°‡»–!¦°Š«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦'¡·«¤´¥!!‹µ¦»‹·˜˜·¡´œ›r!¨³„°Š¦¦–µ›·„µ¦š¸É ¦´Ÿ·—°Áž}œ°¥nµŠ¥·ÉŠ! !

! ­Îµ®¦´¡´œ›„·‹®¨´„…°Š­Îµœ´„ª·µ²!¤¸¡´œ›„·‹š¸É­Îµ‡´­¸Éž¦³„µ¦!‡º°!()!„µ¦‹´—„µ¦«¹„¬µ Á¡ºÉ ° Ÿ¨· ˜´ –”· ˜!¤®µ´ –”· ˜!¨³—» ¬‘¸ ´ – ”· ˜—o µœÁ«¦¬“«µ­˜¦r  ¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³š¸É ¤¸! ‡»–›¦¦¤!¤¸‡ªµ¤¦¼o!¤¸‡ªµ¤­µ¤µ¦™­°—‡¨o°Š„´‡ªµ¤˜o°Š„µ¦—oµœ„ε¨´Š‡œÄœ„µ¦¡´•œµž¦³Áš«!! #)!šÎµ„µ¦ª·‹´¥Á¡ºÉ°­¦oµŠÂ¨³¡´•œµ°Š‡r‡ªµ¤¦¼o—oµœÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³!Á¡ºÉ°œÎµ¤µÄo Áž}œž¦³Ã¥œrĜ„µ¦‹´—„µ¦«¹„¬µÂ¨³„µ¦Ÿ¨·˜´–”·˜˜¨°—‹œ„µ¦¡´•œµÁ«¦¬“„·‹Â¨³­´Š‡¤Å—o °¥nµŠ¤¸‡»–£µ¡!*)!Ä®o¦·„µ¦šµŠª·µ„µ¦—oµœÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³Â„n®œnª¥Šµœ £µ‡¦´“!®œnª¥Šµœ£µ‡Á°„œ!˜¨°—‹œ»¤œÂ¨³­´Š‡¤!$)!‹´—„·‹„¦¦¤­nŠÁ­¦·¤!šÎµœ»Îµ¦»Š«·¨ž+ ª´•œ›¦¦¤!¨³„µ¦°œ»¦´„¬r­·ÉŠÂª—¨o°¤!!!! !

! Ĝ¦³¥³Áª¨µÂž—Á—º°œš¸ÉŸnµœ¤µ­Îµ®¦´„µ¦Áž}œ‡–³Ä®¤nœ´Êœ!­Îµœ´„ª·µ²!ŗož’·´˜·˜µ¤! ¡´œ›„·‹š¸É„ε®œ—Ūoš»„ž¦³„µ¦!Ťnªnµ‹³Áž}œ¡´œ›„·‹—oµœ„µ¦‹´—„µ¦«¹„¬µš¸É­Îµœ´„ª·µ²!ŗoÁžd— ­°œÄœ¦³—´ž¦·µ˜¦¸!®¨´„­¼˜¦Á«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³!š´ÊŠš¸ÉÁž}œ®¨´„­¼˜¦£µ¬µÅš¥ ¨³­°Š£µ¬µ!¦ª¤š´ÊŠ„µ¦¡´•œµ®¨´„­¼˜¦Ä®¤nĜ¦³—´ž¦·µÃš!ŗo„n!®¨´„­¼˜¦«·¨ž«µ­˜¦¤®µ+ ´–”·˜!­µ…µª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³!®¨´„­¼˜¦ž¦·µÃš!,œµœµµ˜·)!š¸É¤»nŠÁœoœ! "#$%&'#()#*+,! "-'#'(%-.! ¨³!/)+,*0! "-'#'('-%.! ¨³®¨´„­¼˜¦Á«¦¬“«µ­˜¦¤®µ´–”·˜!-! ž¦´µ—»¬‘¸´–”·˜!­µ…µª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r!,®¨´„­¼˜¦ž¦·µÃš‡ªÁ°„)!Ž¹ÉŠ®¨´„­¼˜¦˜nµŠÇ! Á®¨nµœ¸Ê‹³š¥°¥Ážd—­°œÄœže„µ¦«¹„¬µ˜n°Åž!­nªœ¡´œ›„·‹Äœ—oµœ„µ¦ª·‹´¥œ´Êœ­Îµœ´„ª·µ²!ŗo¤¸!


ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

1

! „µ¦‹´—˜´ÊŠ!2«¼œ¥r«¹„¬µœÃ¥µ¥­µ›µ¦–³…°Š­Îµœ´„ª·µ²3!š¸ÉÁžd—ð„µ­Ä®o‡–µ‹µ¦¥r!ŗo¤¸Ÿ¨Šµœ „µ¦ª·‹´¥Äœ¦³—´µ˜·!×¥¤¸œ·­·˜š»„¦³—´nª¥šÎµŠµœª·‹´¥!,&).)+&-0! +..%.*+#*.0%45! Á¡ºÉ°Á¡·É¤ ž¦³­„µ¦–rœ°„®o°ŠÁ¦¸¥œœ°„˜Îµ¦µ!¨³«¼œ¥r²!‹³¦³—¤ÁŠ·œš»œÄœ„µ¦­œ´­œ»œ„µ¦ª·‹´¥‹µ„š»œ £µ¥ÄœÂ¨³š»œ£µ¥œ°„¤®µª·š¥µ¨´¥!­nªœ¡´œ›„·‹Äœ—oµœ„µ¦Ä®o¦·„µ¦šµŠª·µ„µ¦œ´Êœ!­Îµœ´„ ª·  µ²!ŗo ¤¸ „ µ¦‹´ — ­´ ¤ ¤œµª·  µ„µ¦šµŠÁ«¦¬“«µ­˜¦r Á ž} œ ž¦³‹Î µ š» „ že ! ×¥že œ¸Ê ‹ ³‹´ — ĜÁ—º ° œ ­· Š ®µ‡¤!Ĝ®´ ª …o ° !2š· « šµŠ„µ¦¡´ • œµª·  µ„µ¦šµŠÁ«¦¬“«µ­˜¦r  ¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³3!! œ°„‹µ„œ¸Ê‡–µ‹µ¦¥r…°Š­Îµœ´„ª·µ²!®¨µ¥šnµœÅ—o¦´Á·ÅžÁž}œª·š¥µ„¦Äœ„µ¦™nµ¥š°—‡ªµ¤¦¼o Ä®o„n»‡¨µ„¦Äœ®œnª¥Šµœ£µ‡¦´“¨³Á°„œ®¨µ¥Â®nŠ!¨³¡´œ›„·‹­»—šoµ¥!‡º°!¡´œ›„·‹—oµœ‹´— „·‹„¦¦¤­nŠÁ­¦·¤!šÎµœ»Îµ¦»Š«·¨žª´•œ›¦¦¤!¨³„µ¦°œ»¦´„¬r­·ÉŠÂª—¨o°¤œ´Êœ!­Îµœ´„ª·µ²!ŗo ¤¸„µ¦‹´—„·‹„¦¦¤­nŠÁ­¦·¤¡¦³¡»š›«µ­œµ!Ánœ!„µ¦šÎµ»ª´œ…¹ÊœžeÄ®¤n!„µ¦š°—Ÿoµžiµ„µ¦„»«¨!„µ¦ °œ»¦´„¬r­·ÉŠÂª—¨o°¤Äœ¦¼žÂ…°ŠÃ‡¦Š„µ¦ž¨¼„˜oœÅ¤o!¨³Ã‡¦Š„µ¦n¤Á¡µ³!°´˜¨´„¬–r„nœ·­·˜œo°Š Ä®¤nÁž}œ!2‡œÁ„nŠ!‡œ—¸!«¦¸œ‡¦·œš¦r²3! Á¡ºÉ°Ä®oœ·­·˜Å—oŽ¹¤Ž´…œ›¦¦¤Áœ¸¥¤ž¦³Á¡–¸Åš¥!¨³ „¦³´  ‡ªµ¤­´ ¤ ¡´ œ ›r ¦ ³®ªn µ ŠŸ¼o Á …o µ ¦n ª ¤„· ‹ „¦¦¤!˜¨°—‹œž¨¼ „ { Š Ä®o ¤¸ ‹· ˜­Î µœ¹ „­µ›µ¦–³˜n ° ­nªœ¦ª¤!Ž¹ÉŠÁž}œÁžjµ®¤µ¥­Îµ‡´…°Š„µ¦Ÿ¨·˜´–”·˜…°Š­Îµœ´„ª·µ²!Ĝ„µ¦œÎµ¡µž¦³Áš«µ˜·Ä®o Á‹¦·¡´•œµ˜n°Åž ! ! ! ¦°Š«µ­˜¦µ‹µ¦¥rÁ¦–¼!!­»…µ¦¤–r! ! ! ‡–—¸­Îµœ´„ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³


„µ¦‡¨´ŠÁ¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ„µ¦¨Šš»œ¦³—´°»—¤«¹„¬µ ¨³ª·¡µ„¬r„°Šš»œÄ®o„¼o¥¤º Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ! "#$%&'()*&+!,(*&*%-!.!/-'$0*!')!1(23-0!"#$%&'()*!! &*#!"#$%&'()*&+!4)&*!50)20&67! —·Á¦„!!ž{š¤­·¦·ª• ´ œr!8

š‡´—¥n°! ! š‡ªµ¤œ¸Êčoš§¬‘¸š»œ¤œ»¬¥rÁž}œ„¦°Äœ„µ¦ª·Á‡¦µ³®rŸ¨˜°Âšœ„µ¦¨Šš»œ—oµœ„µ¦«¹„¬µÄœ ¦³—´°»—¤«¹„¬µÄœž¦³Áš«Åš¥!!Á¡ºÉ°˜°‡Îµ™µ¤Á·ŠœÃ¥µ¥Á„¸É¥ª„´­·œÁºÉ°„µ¦«¹„¬µ!¡¦o°¤„´ª·¡µ„¬r „°Šš»œ„¼o¥º¤Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ…°ŠÅš¥!¨³Á­œ°Âœ³„µ¦ž¦´ž¦»ŠÁŠºÉ°œÅ…„µ¦Ä®o„¼o¥º¤µŠž¦³„µ¦!!­nªœÂ¦„ª·Á‡¦µ³®r ‡ªµ¤Á®¨ºÉ°¤¨Êε…°Š‡nµ‹oµŠÂ¨³ÁŠ·œÁ—º°œ¦³®ªnµŠŸ¼oš¸É‹„µ¦«¹„¬µ¦³—´°»—¤«¹„¬µ!Áž¦¸¥Áš¸¥„´Ÿ¼o‹„µ¦«¹„¬µ ¦³—´¤´›¥¤˜°œ˜oœ!Ĝ„¨»n¤Ÿ¼o¤¸°µ¥»!"#$%%!že!čoŸ¨­Îµ¦ª‹Â¦ŠŠµœÂ¨³‹oµŠŠµœÄœže!¡&«&!'#%(!Áž}œ“µœ…o°¤¼¨! čo‹Îµ¨°ŠÁ«¦¬“¤·˜·!)*+,-./0! 1021033.4,! Ž¹ÉŠÁž}œÁš‡œ·‡š¸É­³šo°œ…°ŠÁŠ·œÁ—º°œ‡nµ‹oµŠÄœ„¨»n¤¦µ¥Å—o­¼Š$! žµœ„¨µŠ$˜Éε!Á¡ºÉ°ž¦³¤µ–„µ¦ÁŠ·œÁ—º°œ‡nµ‹oµŠš¸É‡µ—‡³Áœ˜µ¤n ªŠ°µ¥»!Ÿ¨„µ¦«¹„¬µ¥ºœ¥´œªnµ!„5!°´˜¦µ Ÿ¨˜°Âšœ…°Š„µ¦«¹„¬µ¦³—´°»—¤«¹„¬µ…°ŠÅš¥Ášnµ„´¦o°¥¨³!"($"6!×¥ž¦³¤µ–!Ž¹É Šœ´ ªnµ­¼Šš¸Á—¸¥ª Áž¦¸¥Áš¸¥„´Ÿ¨„µ¦«¹„¬µÄœ˜nµŠž¦³Áš«!!…5!Ÿ¼o„¼o¥º¤¤¸‡ªµ¤­µ¤µ¦™š¸É‹³Îµ¦³‡ºœÁŠ·œ˜oœÂ¨³—°„Á¸Ê¥Å—o×¥„´œ ¦µ¥Å—oĜ°œµ‡˜Äœ°´˜¦µ¦o°¥¨³!"7!£µ¥Äœ„¦°Áª¨µ­·®oµže!­»—šoµ¥Á­œ°…o°­´ŠÁ„˜Â¨³ª·‹µ¦–r„°Šš»œÄ®o„¼o¥º¤ Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ!8„¥«5!¨³Áž¦¸¥Áš¸¥„´„°Šš»œÄ®o„¼o¥¤º š¸É°·Š¦µ¥Å—oĜ°œµ‡˜!! ! ‡Îµ­Îµ‡´!.!š»œ¤œ»¬¥r!°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ„µ¦¨Šš»œ„µ¦«¹„¬µ!­·œÁºÉ°„µ¦«¹„¬µ!‡ªµ¤Á®¨ºÉ°¤¨Êε…°Š‡nµ‹oµŠÂ¨³ ÁŠ·œÁ—º°œ!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦&—· Á¦„!!ž{ š¤­· ¦· ª´ •œr!‡–³Á«¦¬“«µ­˜¦r !¤®µª· š¥µ¨´ ¥ ›¦¦¤«µ­˜¦r ! °œ» „¦¦¤„µ¦Ÿ¼o š ¦Š‡» – ª» •·Ä œ ‡–³°œ»„¦¦¤„µ¦´¸­°Š„°Šš»œÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ! ! Ÿ¼oÁ…¸¥œ…°…°‡»–«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦&»Á­¦·¤!ª¸­„»¨!š¸É„¦»–µÄ®o‡ÎµÂœ³œÎµš¸ÉÁž}œž¦³Ã¥œr°¥nµŠ¥·ÉŠ˜n°„µ¦¦·®µ¦„°Šš»œ! „¥«&!¨³„µ¦ª·Á‡¦µ³®r…o°„¡¦n°Š„µ¦šÎµŠµœ!‹µ„ž¦³­„µ¦–r°´œ¥µªœµœ…°Ššnµœš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„°Šš»œ!„¥«&!¨³ …°…°‡»–Á‹oµ®œoµš¸É…°Š­Îµœ´„Šµœ„µ¦°»—¤«¹„¬µÂ®nŠµ˜·°¸„®¨µ¥šnµœš¸ÉŗoÁ°ºÊ°Á¢g°…o°¤¼¨„µ¦‹´—­¦¦ªŠÁŠ·œ!„¥«&!Áž}œ ¦µ¥­™µ´œÂ¨³¦µ¥­µ…µª·µ!˜¨°—‹œª·›¸„µ¦¦·®µ¦…°Š!„¥«&!


(

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

9:7'0&%'! ! 9:.3!+1-.;/0!-+<03!.=0+3!>14?!:*?+,!;+@.-+/!-:041A!+3!;4,;0@-*+/!>1+?0B41<!-4!0?@.1.;+//A!3-*=A! -:0!10-*1,3!-4!:.2:01!0=*;+-.4,!.,!9:+./+,=C!+,=!;4??0,-3!4@01+-.4,+/!D4--/0,0;<3!4>!-:0!0=*;+-.4,+/! /4+,!@1421+?3&!!9:0!>.13-!@+1-C!B:.;:!.3!D+30=!4,!/+D41!>41;0!3*1E0A!.,!'77#C!;4?@+103!B+20!.,;4?0!>41! '!B+20$0+1,01!214*@3!B:430!+20!1+,20!>14?!"#$%%!A0+1F!+5!-:430!B:4!:+E0!@1.?+1A!0=*;+-.4,!+,=! 0,-01!-:0!/+D41!?+1<0-!+,=!D5!-:430!B:4!:+E0!+--+.,0=!*,.E013.-A!0=*;+-.4,&!!9:0!)*+,-./0!1021033.4,! -0;:,.)*0!B+3!+@@/.0=!-4!D4-:!214*@3!+,=!-:0!03-.?+-0=!@+1+?0-013!+10!*30=!-4!>410;+3-!B+20!.,;4?0&! G,!.,>010,;0!4>!-:0!10-*1,3!-4!0=*;+-.4,!.3!-+<0,!DA!;4?@+1.,2!D0,0>.-!+,=!;43-!4>!.,E03-?0,-!.,!:.2:01! 0=*;+-.4,H-:0!D0,0>.-!03-.?+-0!.3!D+30=!4,!B+20!0+1,.,2!=.>>010,;03C!+,=!-:0!;43-!03-.?+-03!;4?@1.30! 4>!+,!4@@41-*,.-A!;43-!+,=!-:0!;43-3!4>!:.2:01!0=*;+-.4,&!!9:0!1+-0!4>!10-*1,!B+3!>4*,=!-4!1+,20!>14?!! "($"6!@01;0,-!B:.;:!.3!>+.1/A!:.2:!+,=!-:030!103*/-3!;4,>.1?!-:+-!.-!.3!30,3.D/0!+,=!1+-.4,+/!-4!.,E03-!.,! :.2:01!0=*;+-.4,&!!9:0!,0I-!30;-.4,!;4??0,-3!4@01+-.4,+/!D4--/0,0;<3!4>!-:0!0=*;+-.4,+/!/4+,!@1421+?!-:+-! D02+,!3.,;0!"66J!B.-:!.?@430=!;4,=.-.4,3!-:+-!.,;/*=0!0/.2.D./.-A!;1.-01.4,C!.?@01>0;-!.,>41?+-.4,C!4@01+-.4,+/!/+2C! +,=!!?+,+20?0,-!011413!+,=!3*2203-3!-:0!B+A3!-4!.?@14E0!-:0!4@01+-.4,3&!!9:0!/+3-!@+1-!;4?@+103!-B4! /4+,!@1421+?3C!.&0&C!-:0!-1+=.-.4,+/!8+!?41-2+20$-A@0!/4+,5!+,=!-:0!,0B!4,0!8+,!.,;4?0$;4,-.,20,-!/4+,5&!! 9:0! +*-:41! 4D301E03! @4/.;A$.,;4,3.3-0,;A! 4>! -:0! 0=*;+-.4,+/! /4+,! @1421+?3! =*0! -4! ;:+,20! .,! @4/.-.;+/! 102.?03&!!! ! ;-<!=)0#7!.!:*?+,!;+@.-+/!-:041AC!10-*1,3!-4!:.2:01!0=*;+-.4,C!0=*;+-.4,+/!/4+,C!B+20!0+1,.,2!=.>>010,;0! ! ! „¦³‹µ¥¦µ¥Å—o !!Á¥µªœÄœ‡¦´ ªÁ¦º °œ¥µ„‹œ™¼ „ 8>!šœÎµ! ­™µœ„µ¦–r ´ Š‡´ Ä®o °°„‹µ„æŠÁ¦¸ ¥œÁ¡ºÉ °šÎ µŠµœ ! ‡nµœ·¥¤š¸É­nŠÁ­¦·¤Ä®oÁ¥µªœ«¹„¬µÁ¨nµÁ¦¸¥œ n ª¥Á®¨º °‡¦°‡¦´ ª!šÎ µŠµœ®œ´ „˜n ŗo ¦´ ÁŠ· œÁ—º °œ °¥¼n„´‡œÅš¥¤µÁž}œÁª¨µoµœµœ!!—´Šž¦µ„‘Äœ‡Îµ ‡nµ‹oµŠ˜Éε!…µ—­ª´­—·„µ¦Â¨³‡ªµ¤¤´Éœ‡Š!! Áž¦¸¥Áš¸¥„´Á¥µªœÄœ‡¦°‡¦´ª¦ª¥Å—o¦´ ¡´ŠÁ¡¥Â¨³‡Îµ­´ÉŠ­°œšÎµœ°Šªnµ!KÁ¤ºÉ°œo°¥Ä®oÁ¦¸¥œª·µ! ! Á¤ºÉ°Ä®nÄ®o®µš¦´¡¥rL!!K¦¼o°³Å¦Å¤n­¼o¦¼oª·µL! ˜nĜ­£µ¡ ð„µ­Á¦¸¥œ˜n°Äœ¦³—´°»—¤«¹„¬µ!!Á¥µªœÄœ„¨»n¤ ‡ªµ¤Áž}œ‹¦·ŠÁ¥µªœÅš¥®¨µ¥¨oµœ‡œ…µ—ð„µ­š¸É ®¨´ŠÂ¤oªnµÁ¦·É¤šÎµŠµœoµ„ªnµ!ŗo¤¸Ã°„µ­Å—o¦´˜ÎµÂ®œnŠ ‹³Á¦¸¥œ˜n°Äœ¦³—´­¼Š!8Ášnµ„´«´„¥£µ¡…°Š˜œ5!Ž¹ÉŠÁž}œ ®œoµš¸É„µ¦Šµœš¸É—¸„ªnµ!Áž}œ°µ¸¡š¸É¤´Éœ‡ŠÂ¨³¤¸‡ªµ¤ °¸„­µÁ®˜»®œ¹ÉŠš¸ÉŽÊεÁ˜·¤ž{®µ‡ªµ¤Á®¨ºÉ°¤¨Êε…°Š„µ¦ Á‹¦·„oµª®œoµ˜¨°—nªŠ°µ¥»„µ¦šÎµŠµœ!! !


„µ¦‡¨´ŠÁ¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ„µ¦¨Šš»œ¦³—´°»—¤«¹„¬µ²! ! š§¬‘¸ š» œ¤œ» ¬¥r !˜¦³®œ´ „™¹ Š‡ªµ¤­Î µ‡´  …°Š„µ¦¨Šš» œÄœ˜´ ª» ‡‡¨!¡¦o °¤„´ ­œ´ ­œ» œÄ®o ¤¸ Ÿ¨Šµœª·‹´¥Á·Šž¦³‹´„¬rÁ¡ºÉ°ª´ —°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ…°Š „µ¦«¹„¬µ˜n°˜´ª»‡‡¨Â¨³˜n°­nªœ¦ª¤!!'!Ÿ¨Šµœª·‹´¥Ã—¥! ®¨µ¥­™µ´ œ ª·  µ„µ¦š´É ªÃ¨„¤o ¥º œ ¥´ œ ªn µ !°´ ˜¦µ Ÿ¨˜°Âšœ…°Š„µ¦¨Šš»œ—oµœ„µ¦«¹„¬µÂ¤oªnµÂ˜„˜nµŠ ¨³®¨µ„®¨µ¥Â˜n Ä®o £µ¡­¦» ž­Î µ‡´ ªn µ!Áž} œ„µ¦ ¨Šš»œš¸ÉÄ®oŸ¨˜°Âšœš¸É‡»o¤‡nµ!M!˜nĜ…–³Á—¸¥ª„´œ ˜o °Š¥°¤¦´ „µ¦„¼o ¥º ¤Á¡ºÉ °«¹ „¬µœ´Ê œÁ„· —…¹Ê œÅ—o ¥µ„! Á¡¦µ³›œµ‡µ¦ž¦³Á¤·œªnµ!!„µ¦Ä®o„¼o¥º¤Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ¤¸ ‡ªµ¤Á­¸É¥Š­¼Š!¦³¥³Áª¨µ¥µªœµœ!8"#$'7!že5!Ÿ¼o„¼o¥º¤®¦º° Ÿ¼o ‡ÊÎ µ ž¦³„´ œ °µ‹‹³Á­¸ ¥ ¸ ª· ˜ „n ° œª´ ¥ °´ œ ­¤‡ª¦!! ˜„Šµœ!®¦º°¨µ°°„ÅžšÎµŠµœÄœ˜nµŠž¦³Áš«!Ž¹ÉŠÁž}œ£µ¦³ „µ¦˜· —˜µ¤!²¨²!Ž¹É Š°µ‹‹³Á¦¸ ¥ „ªn µ Áž} œ !K˜¨µ—š¸É ®µ¥ÅžL!8?.33.,2!?+1<0-5!% ! Ĝ­°Šš«ª¦¦¬š¸ÉŸnµœ¤µÁ„·—¡´•œµ„µ¦…°Š œÃ¥µ¥„µ¦«¹ „¬µÄœ®¨µ¥ž¦³Áš«!×¥£µ‡¦´ “ ­œ´ ­œ» œÄ®o ¤¸ „°Šš» œ„¼o ¥º ¤Á¡ºÉ °„µ¦«¹ „¬µ¦³—´ ­¼ Š!

6

Á¡ºÉ°! Kžd—n°ŠªnµŠL!!#! ץĮoœ´„«¹„¬µ„¼o¥º¤¦³®ªnµŠ Á¦¸¥œÂ¨³Ÿn°œÎµ¦³‡ºœ£µ¥®¨´Š®¨´Š‹„µ¦«¹„¬µÂ¨³ ¤¸ŠµœšÎµ!!œª‡ªµ¤‡·—œ¸ÊÁ¦¸¥„ªnµÃ‡¦Š„µ¦ÁŠ·œ„¼oš¸É°·Š ¦µ¥Å—oĜ°œµ‡˜!8.,;4?0! ;4,-.,20,-! /4+,C! NOP5! š´ÊŠœ¸Ê¤¸Á®˜»Ÿ¨®¨µ¥ž¦³„µ¦!ž¦³„µ¦Â¦„!„µ¦«¹„¬µ Áž}œ!K­·œ‡oµ¤¸‡»–L! 8?01.-! 244=35! ˜n°­´Š‡¤!!„µ¦š¸É ž¦³µœ¤¸ ‡ªµ¤¦¼o ¦³—´ ­¼ Šn ª¥Á¡·É ¤‡ªµ¤­µ¤µ¦™! „µ¦Ÿ¨· ˜…°Šž¦³Áš«!¦°Š¦´  ‡ªµ¤„o µª®œo µ šµŠ Áš‡ÃœÃ¨¥¸Â¨³nª¥Ä®ož¦³Áš«µ˜·Â…nŠ…´œÅ—oĜÁªš¸ è„!Ĝ¤»¤¤°ŠšµŠ!„µ¦‡¨´Š¦´“µ¨­µ¤µ¦™Á„ȝ£µ¬¸ ‹µ„¦µ¥Å—o » ‡‡¨š¸É Á¡·É ¤…¹Ê œ!ž¦³„µ¦š¸É ­°Š!„µ¦š¸É ž¦³µ„¦š¸É¤¸¦³—´„µ¦«¹„¬µ­¼Šnª¥¨—¦µ¥‹nµ¥…°Š £µ‡¦´ “ Ĝ®¨µ¥—o µ œ!°µš· Á n œ !¦µ¥‹n µ ¥žj ° Š„´ œ °µµ„¦¦¤!¦µ¥‹nµ¥—oµœ­µ›µ¦–­»…®µ„ž¦³µ„¦¤¸ ‡ªµ¤¦¼o„µ¦—¼Â¨­»…£µ¡š¸É—¸!Áž}œ˜oœ!š´ÊŠ¤¸…o°­´œœ·¬“µœ ªnµ!„µ¦š¸Éž¦³µ„¦­nªœÄ®nŗo¦´„µ¦«¹„¬µ¦³—´­¼Š! ‹³nª¥¡´•œµ„µ¦Á¤º°ŠÂ¨³­nŠÁ­¦· ¤ž¦³µ­´Š‡¤!8;.E./! 34;.0-A5! ¨—ž{®µ„µ¦ŽºÊ°­·š›·Í…µ¥Á­¸¥Š!®¤µ¥™¹Š!

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ! '

!!š‡ªµ¤ª·µ„µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦rš¸É™º°ªnµÁž}œŸ¨Šµœ‡¨µ­­·„Äœ®´ª…o°Á«¦¬“«µ­˜¦r„µ¦«¹„¬µÂ¨³š»œ¤œ»¬¥r!Ánœ!9&R&!S;:*/-T0!

8"6J"5C!U+1A!V0;<01!8"6(75C!W41+?!V0,$X41+-:!8"6JY5C!!S:01B.,!Z430,!8"6Y'5C![+;4D!\.,;01!8"6Y%5!Áž}œ˜oœ! !!—¼˜´ª°¥nµŠ!Šµœª·‹´¥Á·Š­Îµ¦ª‹°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ„µ¦«¹„¬µ!×¥!U&! X3+;:+14@4*/43! 8"66M5!!Ž¹ÉŠÅ—o¦´„µ¦­œ´­œ»œÂ¨³ ÁŸ¥Â¡¦n×¥›œµ‡µ¦Ã¨„!!Ÿ¨Šµœª·‹´¥Á·Šž¦³‹´„¬rš¸É«¹„¬µÁž¦¸¥Áš¸¥°´˜¦µ„µ¦Á‹¦·Á˜·Ã˜…°Šž¦³Áš«˜nµŠÇ!˜´ª°¥nµŠÁnœ Ÿ¨Šµœ…°Š!Z4D01-!V+114!8"66Y5!¥ºœ¥´œªnµ!!˜´ªÂž¦„µ¦«¹„¬µœ´Êœ¤¸Ÿ¨ª„˜n°°´˜¦µ„µ¦Á‹¦·Á˜·Ã˜°¥nµŠ¤¸œ´¥­Îµ‡´! % !!Ĝ¦·šœ¸Ê®¤µ¥‡ªµ¤ªnµ!¤¸‡ªµ¤˜o°Š„µ¦„¼o¥º¤Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ!˜n…µ—°»žšµœ!ÁœºÉ°Š‹µ„„µ¦ž¦³Á¤·œªnµ­·œÁºÉ°„µ¦«¹„¬µ¤¸‡ªµ¤ Á­¸É¥Š­¼Š! # !!¤·¨˜´œ!¢¦¸—¤œ!]^1.0=?+,C!"6##C!"66#_!ž¦¤µ‹µ¦¥rœ´„Á«¦¬“«µ­˜¦rµª°Á¤¦·„´œ!ŗo˜´ÊŠ…o°­´ŠÁ„˜Á„¸É¥ª„´!K˜¨µ—„¡¦n°ŠL! Ĝ—oµœ„µ¦«¹„¬µ˜´ÊŠÂ˜nĜš«ª¦¦¬!"6#7!¡¦o°¤„´Á­œ°Âœ³Ä®o¦´“µ¨Âš¦„ÂŽŠšµŠ—oµœ°»ž­Š‡r×¥„µ¦Ä®oÁŠ·œ„¼o¥º¤®¦º°Ä®o ‡¼ž°Š„µ¦«¹„¬µ!8­Îµ®¦´„¨»n¤¥µ„‹œ5!­nªœšµŠ—oµœ°»žšµœœ´ÊœÁž}œÅžÃ—¥Á­¦¸!„¨nµª‡º°!¤¸­™µœ«¹„¬µ…°Š£µ‡¦´“¨³Á°„œ! Ž¹ÉŠÁž}œ„µ¦Á¡·É¤šµŠÁ¨º°„Ä®o„´Ÿ¼oÁ¦¸¥œ!«µ­˜¦µ‹µ¦¥r¦¼Ž!žÂ¤œ!œ´„Á«¦¬“«µ­˜¦rµª°°­Á˜¦Á¨¸¥¤¸šµš­Îµ‡´Äœ„µ¦ Ÿ¨´„—´œ!.,;4?0! ;4,-.,20,-! /4+,! 8NOP5! Ĝž¦³Áš«°°­Á˜¦Á¨¸¥˜´ÊŠÂ˜nže!‡&«&!"6(6$ž{‹‹»´œ!ĜªŠ„µ¦œ´„Á«¦¬“«µ­˜¦rŚ¥! ®¨µ¥šnµœÅ—oÁ­œ°®¨´„„µ¦Â¨³Âœª‡·—„µ¦ž¦´ž¦»Š¤µ˜¦„µ¦„µ¦‡¨´ŠÁ¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ!»‡‡¨­Îµ‡´‡º°!«µ­˜¦µ‹µ¦¥r¦´Š­¦¦‡r! ›œ³¡¦¡´œ›»r!Á­œ°Ä®o¦´“‹„‡¼ž°Š„µ¦«¹„¬µÄ®oÁ¥µªœÄœ‡¦´ªÁ¦º°œ¥µ„‹œ!«µ­˜¦µ‹µ¦¥rÁ¤›¸!‡¦°ŠÂ„oª!¤¸šµš­Îµ‡´Äœ„µ¦ Ÿ¨´„—´œ­·œÁºÉ°„µ¦«¹„¬µš¸É°·Š¦µ¥Å—oĜ°œµ‡˜!Áž}œ˜oœ! M


"7 „µ¦«¹„¬µ­µ¤µ¦™Ä®oŸ¨˜°Âšœ˜n°­nªœ¦ª¤!834;.+/! 10-*1,3! -4! 0=*;+-.4,5! J! ž¦³„µ¦š¸É­µ¤!­·œÁºÉ° „µ¦«¹„¬µÁž}œ„¨Å„®œ¹ÉŠš¸Énª¥¨—‡ªµ¤Å¤nÁž}œ›¦¦¤ ¨³‡ªµ¤Á®¨ºÉ°¤¨Êε…°Š„µ¦„¦³‹µ¥¦µ¥Å—o!™oµ®µ„­·œÁºÉ° œ¸Ê ­œ´ ­œ» œÄ®o Á¥µªœÄœ‡¦°‡¦´ ª¥µ„‹œ¤¸ ð„µ­ ¡´•œµš»œ¤œ»¬¥r! œ´Áž}œÁª¨µ„ªnµ­·že¨oªš¸É¦´“µ¨Åš¥Å—o Ÿ¨´ „—´ œœÃ¥µ¥­· œÁºÉ °Á¡ºÉ °„µ¦«¹ „¬µÃ—¥‹´ —˜´Ê ŠÁž} œ „°Šš» œ…œµ—Ä®n …¹Êœ!'!„°Šš»œ!‡º °!„°Šš» œÁŠ· œÄ®o „¼o¥º¤Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ!8„¥«5!Á¦·É¤˜´ÊŠÂ˜nže !¡&«&!'#M(! Áž} œ˜o œ¤µ!Y!¨³˜n °¤µÄœže !'#%6!¦´ “µ¨¡&˜&š& š´„¬·–!·œª´˜¦Å—o‹´—˜´ÊŠ„°Šš»œÄ®¤n!Á¦¸¥„ªnµ!„°Šš»œ Ä®o„¼o¥º¤š¸ÉŸ¼„¡´œ„´¦µ¥Å—oĜ°œµ‡˜!8¥n°ªnµ!„¦°&5!×¥

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! ˜´ÊŠÁžjµ®¤µ¥Ä®o!„¦°&!š—šœ!„¥«&!Ž¹ÉŠ‡µ—„´œªnµ‹³™¼„ ¥»Á¨·„ŞĜ°œµ‡˜!°¥nµŠÅ¦„Șµ¤¤¸‡ªµ¤¡¨·„Ÿ´ œ šµŠ„µ¦Á¤º°Š!„¨nµª‡º °!¦´“µ¨¡¨Á°„­» ¦¥»š›!‹»¨µ œœšr Ž¹É Š ˜n Š ˜´Ê Š ×¥‡–³¦´ “ ž¦³®µ¦Á¤ºÉ °ª´ œš¸É !"6! „´œ¥µ¥œ!'#%6!!ŗož¦³„µ«¦³Š´„µ¦Ä®o„¼o¦µ¥Ä®¤n…°Š! „¦°&!˜´ÊŠÂ˜nže„µ¦«¹„¬µ!'##7!‡Š¤¸ÁŒ¡µ³Ÿ¼o„¼o!„¦°&¦µ¥ Á„nµÁšnµœ´Êœ!×¥‡µ—ªnµ„°Šš»œ!„¦°&!‹³—ε¦Š°¥¼n‹œ„ªnµ œ´„«¹„¬µ¦»nœœ¸Ê‹³‹ž¦·µ˜¦¸! (!—´Šœ´ÊœÄœ¦³®ªnµŠže „µ¦«¹„¬µ!'##7$ž{‹‹»´œ‹¹Š¤¸„°Šš»œ!„¥«&!¨³!„¦°&! ‡ª‡¼n„´œÁž}œ˜´ª°¥nµŠ®œ¹ÉŠš¸É­³šo°œ™¹Š‡ªµ¤Å¤nœnœ°œ šµŠ!—oµœœÃ¥µ¥Äœž¦³Áš«Åš¥!6!š‡ªµ¤œ¸ÊÁ­œ° ¦µ¥ŠµœŸ¨!„µ¦ª·‹´¥Ž¹ÉŠ¤¸ÁœºÊ°®µÁ„¸É ¥ª…o°Š„´!„5!„µ¦ ª·Á‡¦µ³®r°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ…°Š„µ¦«¹„¬µÃ—¥Äoš§¬‘¸!

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ! J

! …°°oµŠ°·Š‡Îµ„¨nµªµŠ˜°œÄœš‡ªµ¤…°Š!`*--+C! S0>-4,! +,=! R0+/0! 8'77MC! @&"'"5!!"#$%&'()*+ ,-*-.&'-/+ 0(,0-.+

(*%)1-+2).+3.(4&'-+(*#(4(#$&5/6+('+(/+,-*-.&557+8-5(-4-#+'0&'+'0-+90)5-+(/+1).-+'0&*+'0-+/$1+)2+('/+3&.'/+&*#+'0&'+ '0-+/)%(&5+.-'$.*/+')+-#$%&'()*+-:%--#+3.(4&'-+.-'$.*/;++<-''-.+-#$%&'-#+9).=-./+&.-+5(=-57+')+8-+1).-+3.)#$%'(4-+ &'+ '0-(.+ )9*+ >)8/6+ '0-7+ 1&7?+ &'+ '0-+ /&1-+ '(1-?+ .&(/-+ '0-+ 3.)#$%'(4('7+ )2+ '0-(.+ %)55-&,$-/?+ 87+ #-1)*/'.&'()*?+ #(/%$//()*+).+#(//-1(*&'()*;++@0-+(13).'&*%-+)2+3--.A,.)$3+-22-%'/+)2+'0(/+=(*#+&.-+/-52A-4(#-*'+(*+)$.+-4-.7#&7+ '&/=/+)2+'-&%0(*,+&*#+.-/-&.%0;++@0-(.+(13).'&*%-+0&/+4&5$&85-+(135(%&'()*/+2).+'0-+.)5-+)2+3$85(%+2(*&*%(*,+&/+ 9-55+ &/+ 2).+ '0-+ ).,&*(B&'()*+ )2+ -#$%&'()*;+ + "%)*)1(%+ .-&/)*(*,+ /&7/+ '0&'+ 3.(4&'-+ (*#(4(#$&5/+ &.-+ 5(=-57+ ')+ $*#-.(*4-/'+(*+&%'(4('(-/+'0&'+,-*-.&'-+3)/('(4-+-:'-.*&5('(-/C!!œ´„ª·µ„µ¦®¨µ¥šnµœÅ—ošÎµŠµœª·‹´¥Á¡ºÉ°ª´—Ÿ¨˜°Âšœ ˜n°­´Š‡¤‹µ„„µ¦«¹„¬µ!ÁnœŸ¨Šµœ…°Š!\;\+:4,! 8"6665!„¦–¸«¹„¬µ…°Šž¦³Áš«°´Š„§¬Â¨³­®¦´“°Á¤¦·„µ!¦µ¥Šµœ °´˜¦µŸ¨˜°Âšœªnµ°¥¼n¦³®ªnµŠ!"%$"#a!!°oµŠÄœ®œ´Š­º°…°Š!V0/>.0/=!8'777C@&"JY5! Y !!˜µ¤¤˜·‡–³¦´“¤œ˜¦¸!Ĝ¦´“µ¨ªœ!®¨¸„£´¥!Á¤ºÉ°ª´œš¸É!'(!¤¸œµ‡¤!'#M(!Á®Èœ°„µ¦‹´—˜´ÊŠ„°Šš»œÄ®o„¼o¥º¤Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ! ( !!Ĝže!'##7!™¹Šž{‹‹»´œ!„°Šš»œ!„¥«&!¨³!„¦°&!—ε¦Š°¥¼n˜n°Åž$$‹œ„ªnµœ´„«¹„¬µš¸É„¼o¥º¤˜µ¤Ã‡¦Š„µ¦!„¦°&!‹³‹„µ¦«¹„¬µÄœže „µ¦«¹„¬µ!'##'!!Á¡ºÉ°Ä®oÁ…oµÄ‹…œµ—…°Š!„¦°&!Áž¦¸¥Áš¸¥„´!„¥«&!…°œÎµ­™·˜·­´µÁŠ·œ„¼ože„µ¦«¹„¬µ!'##7!¤µÁž¦¸¥Áš¸¥ —´Šœ¸Ê! x! „¥«&! #Y6C7#7!! ¦µ¥!!! ¤¼¨‡nµ! "(C6"(&YJ!!¨oµœµš! x! „¦°&! "%"C#6"! ¦µ¥!!! ¤¼¨‡nµ! JCYY#&6"!!¨oµœµš! …o°¤¼¨!–!ª´œš¸É!'6!„»¤£µ¡´œ›r!'##"!!‹µ„Á°„­µ¦ž¦³„°„µ¦ž¦³»¤‡–³°œ»„¦¦¤„µ¦´¸‹nµ¥š¸É­°Š!„°Šš»œÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤Á¡ºÉ° „µ¦«¹„¬µ!ª´œš¸É!'(!¤¸œµ‡¤!'##"! 6 !!¦´“µ¨ž{‹‹»´œ!8œµ¥­¤´‡¦!­»œš¦Áª!Áž}œœµ¥„¦´“¤œ˜¦¸5!ŗo¤¸¤˜·Á¤ºÉ°ª´œš¸É!'#!¤¸œµ‡¤!'##"!Ä®o¦ºÊ°¢gœ„µ¦„¼o¥º¤š¸ÉŸ¼„¡´œ„´ ¦µ¥Å—oĜ°œµ‡˜!8„¦°5!ץĮoÁ¦·É¤Äœže„µ¦«¹„¬µ!'##"!!ž¦³Á¤·œ‹µ„­™µœ„µ¦–rž{‹‹»´œ!8Á¤¬µ¥œ!'##"5!‡µ—ªnµ¦´“µ¨­¤´‡¦ ‹³­´ÉŠ„µ¦Ä®o‡ª¦ª¤!„¥«&!¨³!„¦°&!Á…oµ—oª¥„´œ!


„µ¦‡¨´ŠÁ¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ„µ¦¨Šš»œ¦³—´°»—¤«¹„¬µ²! š» œ¤œ» ¬¥r Áž} œ„¦°„µ¦ª· Á‡¦µ³®r !×¥°œ» ¤µœ‹µ„ ÁŠ·œÁ—º°œ‡nµ‹oµŠš¸É˜„˜nµŠ!8B+20!=.>>010,-.+/35¦³®ªnµŠ Ÿ¼o‹„µ¦«¹„¬µ¤´›¥¤˜°œ˜oœ!Áž¦¸¥Áš¸¥„´Ÿ¼o‹ „µ¦«¹„¬µ¦³—´! °»—¤«¹„¬µ!…5!ª·Á‡¦µ³®rª·›¸„µ¦ šÎ µ Šµœ…°Š„°Šš» œÄ®o „¼o ¥º ¤Á¡ºÉ °„µ¦«¹ „¬µ!8„¥«5! ×¥ÁŒ¡µ³°¥n µŠ¥·É ŠÄœž¦³Á—È œ„µ¦Î µ¦³‡º œ®œ¸Ê …°Š!! „¥«&!×¥‡Î µœ¹ Š¦µ¥Å—o …°ŠŸ¼o ‹„µ¦«¹ „¬µ!×¥¤¸ Ážj µž¦³­Š‡r Ä®o¤¸ Áª¨µÎ µ¦³‡ºœš¸É ¥µªœµœ¡°­¤‡ª¦! ¨³°´˜¦µ„µ¦Îµ¦³‡ºœÅ¤nÁž}œ£µ¦³¤µ„!Ánœ!ŤnÁ„·œ „ªn µ¦o °¥¨³!"7!…°Š¦µ¥Å—o !‡5!Á­œ°‡ªµ¤Á®È œ˜n ° œªšµŠ„µ¦ž¦´ž¦»Š!„¥«&!°´œÁ„¸É¥ª…o°Š„´ž{®µ ‡ªµ¤¨n µo µ…°Š„µ¦‹´ —­¦¦ÁŠ· œ„¼o !ÁœºÉ °Š‹µ„…´Ê œ˜°œÂ¨³ ÁŠºÉ°œÅ…µŠž¦³„µ¦!! ! š‡ªµ¤œ¸Êž ¦³„°—oª ¥ÁœºÊ ° ®µ!J!˜°œ! ˜°œš¸É­°Šššªœš§¬‘¸š»œ¤œ»¬¥r!Ÿ¨˜°Âšœ …°Š„µ¦¨Šš»œ—oµœ„µ¦«¹„¬µ!­Îµ¦ª‹Âœª‡ªµ¤‡·— Á„¸É ¥ ª„´  „µ¦Ä®o ­· œ ÁºÉ ° „µ¦«¹ „ ¬µ!˜°œš¸É ­ µ¤! Á­œ°Ÿ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®r…o°¤¼¨Á·Š ž¦³‹´„¬r! ץčo “µœ…o°¤¼ ¨„µ¦­Îµ¦ª‹Â¦ŠŠµœ…°Š­Îµœ´„Šµœ­™·˜· ®n Š µ˜· ! čo  ‹Î µ ¨°ŠÁ«¦¬“¤· ˜· ! )*+,-./0! 1021033.4,! ˜°œš¸É­¸É!Á­œ°„µ¦ª·¡µ„¬rœÃ¥µ¥ „µ¦‡¨´ŠÁ¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ…°ŠÅš¥!¡¦o°¤„´°›·µ¥ ¦³„µ¦Ä®o„¼o¥º¤Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ!8„¥«&!¨³!„¦°&5! ¦ª¤š´ÊŠÂ‹„‹Š˜´ªÁ¨…ªŠÁŠ·œ­·œÁºÉ°Â¨³„µ¦„¦³‹µ¥ ­· œ ÁºÉ ° Ĝ„¨»n ¤ œ´ „ «¹ „ ¬µ¦³—´  ˜n µ ŠÇ!˜°œš¸É ®o µ °£·ž¦µ¥!!˜°œš¸É®„!­¦»ž!

?>! ššªœš§¬‘¸!š»œ¤œ»¬¥r!°´˜¦µ Ÿ¨˜°ÂšœšµŠ„µ¦«¹„¬µ!¨³­·œÁºÉ° Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ! ! š§¬’¸ š» œ ¤œ» ¬¥r Å —o ¦´ „µ¦¡´ •œµ°¥n µŠ ˜n°ÁœºÉ°ŠÄœnªŠ®oµš«ª¦¦¬š¸ÉŸnµœ¤µ!¨³™º°ªnµÁž}œ ¦µ„“µœ…°Šª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦rš¦´¡¥µ„¦¤»œ¬¥r!Á¦·É¤

""

‹µ„„µ¦Âœª‡ªµ¤‡·—…´Êœ¡ºÊœ“µœš¸Éªnµ!„µ¦¨Šš»œÄœ˜´ª »‡‡¨œ´Êœ¤¸‡ªµ¤!­Îµ‡´Å¤n¥·ÉŠ®¥n°œ„ªnµ„µ¦¨Šš»œÄœ 把µœÄœÁ‡¦ºÉ°Š‹´„¦Â¨³°»ž„¦–r!!£µ¥®¨´Š­Š‡¦µ¤Ã¨„ ‡¦´ÊŠš¸É­°ŠÄœnªŠš«ª¦¦¬!"6%73! š§¬‘¸Á«¦¬“«µ­˜¦r „µ¦¡´•œµÄœ¥»‡Â¦„Áœoœ™¹Š‡ªµ¤­Îµ‡´…°Š„µ¦°°¤Â¨³ „µ¦¨Šš» œ!Ž¹É Š¥°¤¦´ „´ œªn µš» œÁž} œž{ ‹‹´ ¥„µ¦Ÿ¨· ˜š¸É ­Îµ‡´°¥nµŠ¥·ÉŠ!¨³Áž}œ˜´ª…´Á‡¨ºÉ°œ„µ¦Á˜·Ã˜Â¨³ ‡ªµ¤„oµª®œoµ…°Š¦³Á«¦¬“„·‹!!!Ž¹É Š‹³˜o°ŠÁ¦·É¤ ‹µ„„µ¦°°¤!˜n ¥ °¤¦´  ªn µÁž} œÁ¦ºÉ °Š¥µ„­Î µ®¦´  ž¦³Áš«¥µ„‹œb‡œ‹œš¸É‹³°—°°¤!Á¡¦µ³ªnµ¦µ¥Å—o˜Éε!!! ‹¹ Š˜„°¥¼n Ĝ­£µ¡ª´ ŠªœÂ®n Š‡ªµ¤´É ª¦o µ¥!„¨n µª‡º ° ¦µ¥Å—o œo °¥!„µ¦°°¤˜ÉÎ µ!‹¹ ŠÅ¤n ­µ¤µ¦™¨Šš» œ®¦º ° ¨Šš» œœo °¥Á„· œÅž!­nŠŸ¨˜n °Åž¥´ Šž¦³­·š›· £µ¡„µ¦ Ÿ¨·˜˜Éε!Á¡ºÉ°®¨»—¡oœ‹µ„ªŠ‹¦Â®nŠ‡ªµ¤´Éª¦oµ¥Á­œ° ¥»š›«µ­˜¦r„µ¦¦³—¤ÁŠ·œ°°¤Äœ¨´„¬–³„µ¦°°¤£µ‡ ´ Š‡´ !®¦º ° ¦³—¤ÁŠ· œ°°¤Ã—¥„µ¦„¼o ¥º ¤‹µ„°Š‡r „¦ „µ¦ÁŠ·œ¦³®ªnµŠž¦³Áš«!!! ! Á¤ºÉ °¦µ¥Å—o ž¦³µµ˜· Á ¡·É ¤ …¹Ê œ ¦´ “ µ¨„È ­µ¤µ¦™‹³‹´—Á„ȝ£µ¬¸Å—oÁ¡·É¤…¹ÊœœÎµÅžÎµ¦³‡ºœÁŠ·œ„¼o ‹µ„˜n µ Šž¦³Áš«!°¥n µ ŠÅ¦„È ˜ µ¤!Ĝ£µ‡ž‘· ´ ˜· ¤µ˜¦„µ¦nª¥Á®¨º°®¦º°„µ¦„¼o¥º¤ÁŠ·œ‹µ„˜nµŠž¦³Áš« ¤´„‹³Žn°œÁŠºÉ°œÅ…!Ž¹ŠÉ ŤnÁž}œŸ¨—¸˜°n ž¦³Áš«Ÿ¼o„¼oÁ­¤° Ş!˜´ª°¥nµŠÁnœ!„µ¦´Š‡´Ä®ož¦³Áš«„ε¨´Š¡´ •œµ ¥°¤¦´Áš‡ÃœÃ¨¥¸‹µ„ž¦³Áš«!Á¦·É¤˜´ÊŠÂ˜nš«ª¦¦¬!"6J7!! œ´„Á«¦¬“«µ­˜¦r Ĝ¤®µª·š¥µ¨´¥´ÊœœÎ µÄœ ­®¦´“®¨µ¥‡œÁ­œ°¤Ãœš´«œrÄ®¤n!8Ĝ…–³œ´Êœ5!ªnµ! „µ¦¨Šš»œÄœ˜´ª»‡‡¨œ´Êœ¤¸‡ªµ¤Å¤n¥·ÉŠ®¥n°œ„ªnµš»œ 把µœ$Á‡¦ºÉ°Š‹´„¦$¨³°»ž„¦–r!¨³Áž}œ¥»š›«µ­˜¦r ­Î µ ‡´  š¸É £ µ‡¦´ “ ‡ª¦‹³Ä®o ‡ ªµ¤­Î µ ‡´  !˜n š´Ê Š œ¸Ê „µ¦«¹ „¬µÂ¨³°¦¤Áž}œ„µ¦¨Šš»œš¸É¤¸‡nµÄo‹n µ¥­¼Š ¨³¤¸‡ªµ¤Á­¸É¥Š!!™¹ŠÂ¤oªnµŸ¨˜°Âšœ…°Š„µ¦¨Šš»œ —oµœ„µ¦«¹„¬µ­¼Š„ªnµ°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥!œ´„ª·µ„µ¦Äœ ¥»‡Â¦„Çš¸Éŗočo‡ªµ¤°»˜­µ®³‡oœ‡ªoµª·‹´¥‹œ„¦³š´ÉŠ ŗo¦´…o°­¦»ž‹µ„„µ¦ª·‹´¥š¸É¨¹„Ž¹ÊŠ!ŗo„n!9:04=410!


"' R&! S;:*/-TC! [+;4D! \.,;01C! U+1A! V0;<01! ¨³! W41+?!V0,$X41+-:!Áž}œ˜oœ!¡¦o°¤„´Å—oÁ­œ°˜´ªÂ ¨³ÂœªšµŠ„µ¦ª· ‹´ ¥Á· Šž¦³‹´ „¬r !Á¡ºÉ °‹³¡· ­¼ ‹ œr š§¬‘¸š¸Éªnµ!!„µ¦¨Šš»œ—oµœ„µ¦«¹„¬µœ´Êœªnµ¤¸‡ªµ¤ ‡»o¤‡nµ˜n°»‡‡¨Â¨³˜n°­nªœ¦ª¤"7!! ! š§¬‘¸š»œ¤œ»¬¥r¤¸­nªœ­Îµ‡´Äœ„µ¦Ÿ¨´„—´œ ­µ…µª·µÄ®¤n!‡º°!Á«¦¬“«µ­˜¦r„µ¦«¹„¬µ!°›·µ¥ªnµ æŠÁ¦¸¥œ®¦º°­™µœ«¹„¬µÁž}œ!K­™µ´œL! Ž¹ÉŠn¤Á¡µ³ ‡ªµ¤¦¼o!Ä®o„µ¦«¹„¬µ°¦¤!8‡ªµ¤¦¼oš´ÉªÅž!¨³‡ªµ¤¦¼o ÁŒ¡µ³­µ…µ5!Áž}œ„µ¦Ÿ¨·˜š¸É­Îµ‡´Å¤n˜nµŠ‹µ„„µ¦Ÿ¨·˜ £µ‡›»¦„·‹°ºÉœÇ""!š´ÊŠœ¸Ê¤¸‡nµÄo‹nµ¥„µ¦¨Šš»œ­°Š­nªœ!! ­nªœÂ¦„!‡º°!‡nµÁ­¸¥Ã°„µ­¦³®ªnµŠÁ¨nµÁ¦¸¥œ!­nªœš¸É ­°Š!‡nµÄo‹nµ¥šµŠ˜¦Šš¸ÉÁ„¸É¥ª„´„µ¦«¹„¬µ!ŗo„n‡nµ Á¨n µÁ¦¸ ¥œ!‡n µ°» ž„¦–r „µ¦Á¦¸ ¥œÂ¨³°¦¤!Áž} œ˜o œ! 8V0,$X41+-:!"6JY5!!! œ´„ª·‹´¥®¨µ¥šnµœž¦³¥»„˜rčoš§¬‘¸š»œÁ¡ºÉ° ž¦³„°„µ¦ª·Á‡¦µ³®r×¥‡Îµœ¹Š™¹ŠŸ¨¨´¡›rĜ¦³¥³¥µª Ĝ¦¼ž!KÁŠ·œÁ—º°œ‡nµ‹oµŠ˜¨°—nªŠ°µ¥»L! 8/.>0-.?0! 0+1,.,235"'! ×¥š¸É­´œœ·¬“µœªnµ!ĜnªŠ¦³¥³Â¦„…°Š

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! „µ¦šÎ µŠµœHÁŠ· œÁ—º °œ‡n µ‹o µŠ‹³Á¡·É ¤…¹Ê œ°¥n µŠo µÇ! ˜n°‹µ„œ´ÊœÁ¡·É¤…¹Êœ°¥nµŠ¦ª—Á¦Èª!¨³Á¤ºÉ°Á„·œ°µ¥»®œ¹ÉŠ ‹³¨—œo°¥™°¥¨Š!c! š´ÊŠœ¸ÊÂŸœ…°Š„µ¦Á¡·É¤…¹Êœ ®¦º°¨—¨Š…°ŠÂ˜n¨³°µ¸¡!¤¸¨´„¬–³š¸É˜„˜nµŠ„´œ! ˜´ª°¥nµŠÁnœ!œ´„­—ŠÂ¨³œ´„„¸¯µ°µ¸¡¤¸nªŠ!!KÁª¨µ ®nŠ‡ªµ¤¦»nŠÃ¦‹œrL!š¸É­´Êœ!8#$"7!že5!¨³¤¸‡ªµ¤Á­¸É¥Š­¼Š! ˜nªnµ‡œ„¨»n¤œ¸Ê­µ¤µ¦™‹³­¦oµŠ¦µ¥Å—o ‹Î µœªœ¤µ„! Ĝ¦³¥³­´Êœ!Ĝ…–³š¸ÉµŠ°µ¸¡¤¸!KnªŠÁª¨µ…°Š„µ¦ šÎµŠµœL! ¥µª„ªnµ!¤¸¦µ¥Å—o­¤ÉεÁ­¤°!‡ªµ¤Á­¸É¥Š˜Éε! ‡ªµ¤¤´Éœ‡Š­¼Š!! ! °Š‡r‡ªµ¤¦¼oÁ«¦¬“«µ­˜¦rš¦´¡¥µ„¦¤œ»¬¥r ŗo¦´„µ¦¡´•œµÂ¨³Â˜„®œn°°°„Åž°¥nµŠ¤µ„¤µ¥ ĜnªŠ!Áª¨µ®oµš«ª¦¦¬š¸ÉŸnµœ¤µ!…°¥„˜´ª°¥nµŠÁœºÊ°®µ Ä®¤n Ǥµž¦³„°—´ Šœ¸Ê !®œ¹É Š!Ÿ¨Šµœ…°Š!S:01B.,! Z430,!8"6Y'5!!°›·µ¥ªnµ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼oœ´Êœ¤·Å—o‹Îµ„´—°¥¼n ĜæŠÁ¦¸ ¥œb­™µ´ œ„µ¦«¹ „¬µÁšn µœ´Ê œ!˜n ¥´ Š¤¸ „µ¦ Á¦¸¥œ¦¼o‡ª‡¼n„´„µ¦šÎµŠµœ®¦º°ž¦³­„µ¦–r¦³®ªnµŠ „µ¦šÎµŠµœ!!Ž¹ÉŠ»‡‡¨œ´ÊœÅ—o¦´‹µ„®œnª¥Šµœš¸É»‡‡¨ šÎµŠµœ—oª¥!°¸„œ´¥®œ¹ÉŠ®œnª¥›»¦„·‹b®œnª¥Šµœ¦´“š¸É

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ! "7

!Ĝ®œ´Š­º°!d*?+,!O+@.-+/!!×¥«µ­˜¦µ‹µ¦¥r„¦¸!ÁÈ‡Á„°¦r!„¨nµªªnµ!!@0-+).(,(*&5+&(1+)2+'0(/+/'$#7+9&/+')+-/'(1&'-+

'0-+ 1)*-7+ .&'-+ )2+ .-'$.*+ ')+ %)55-,-+ &*#+ 0(,0A/%0))5+ -#$%&'()*+ (*+ '0-+ D*('-#+ E'&'-/;+ + F*+ ).#-.+ ')+ /-'+ '0-/-+ -/'(1&'-/+ (*+ '0-+ 3.)3-.+ %)*'-:'?+ &+ 8.(-2+ 2).1$5&'()*+ )2+ '0-+ '0-).7+ )2+ (*4-/'1-*'+ (*+ 0$1&*+ %&3('&5+ 9&/+ $*#-.'&=-*GC!8V0;<01!"6(7C!@&"#5!! "" ! …°°oµŠ™¹Š…o°‡ªµ¤µŠ˜°œ…°Š!U+1A! V0;<01! !GH+ /%0))5+ %&*+ 8-+ #-2(*-#+ &/+ &*+ (*/'('$'()*+ /3-%(&5(B(*,+ (*+ '0-+ 3.)#$%'()*+ )2+ '.&(*(*,?+ &/+ #(/'(*%'+ 2.)1+ &+ 2(.1+ '0&'+ )22-./+ '.&(*(*,+ (*+ %)*>$*%'()*+ 9('0+'0-+3.)#$%'()*+)2+,))#/;+ E)1-+ /%0))5/?+ 5(=-+ '0)/-+ 2).+ 8&.8-./?+ /3-%(&5(B-+ (*+ )*-+ /=(55?+ 90(5-+ )'0-./?+ 5(=-+ $*(4-./('(-/?+ )22-.+ &+ 5&.,-+ &*#+ #(4-./-+/-';++E%0))5/+&*#+2(.1/+&.-+)2'-*+/$8/'('$'-+/)$.%-/+)2+3&.'(%$5&.+/=(55/;++@0(/+/$8/'('$'()*+(/+-4(#-*%-#+87+ '0-+/0(2'+)4-.+'(1-?+2).+(*/'&*%-/+(*+5&9+2.)1+&33.-*'(%-/0(3/+(*+5&9+2(.1/+')+5&9+/%0))5/+&*#+(*+-*,(*--.(*,+2.)1+ )*A'0-A>)8+-:3-.(-*%-+')+-*,(*--.(*,+/%0))5/C!8V0;<01C!"6(7C!@&MY5! "' !V0,$X41+-:!"6JY!ŗoªµŠ„¦°„µ¦ª·Á‡¦µ³®r!+!@14=*;-.4,!>*,;-.4,!4>!:*?+,!;+@.-+/!¡¦o°¤„´ª·Á‡¦µ³®r!-:0!4@-.?+/!@+-:!4>! +;;*?*/+-.4,! 4>! :*?+,! ;+@.-+/! …°¥„‡Îµ„¨nµªµŠ˜°œž¦³„°—´Šœ¸Ê!!F+/0&55+/0)9+0)9+'0-+3.)#$%'()*+2$*%'()*+I'0.)$,0+ /$3357+).+%)/'+%)*#('()*/J+-*'-./+(*')+'0-+#-'-.1(*&'()*+)2+'0-+)3'(1&5+3&'0+)2+(*4-/'1-*'?+&*&57B-+/)1-+)2+'0-+(135(%&'()*/+ 2).+'0-+(*#(4(#$&5K/+&55)%&'()*+)2+'(1-?+&*#+#-1)*/'.&'-+0)9+'0-+5(2-+%7%5-+)2+-&.*(*,/+%&*+8-+&22-%'-#+87+4&.()$/+3.)3-.'(-/+)2+ '0-+3.)#$%'()*+2$*%'()*L!8@&M#'5!


„µ¦‡¨´ŠÁ¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ„µ¦¨Šš»œ¦³—´°»—¤«¹„¬µ²! ‹o µŠ‡œÅžšÎ µŠµœœ´Ê œ„È n ª¥šÎ µ®œo µš¸É Ä®o „µ¦°¦¤ »‡¨µ„¦—oª¥Á®¤º°œ„´œ"M!!! ! ­°Š!Ĝ¤» ¤ ¤°Š…°ŠŸ¼o Á ¦¸ ¥ œ$„µ¦Å—o ¦´  ž¦³„µ«œ¸¥´˜¦ªnµ‹„µ¦«¹„¬µ´Êœ­¼ŠÂ¨³‹µ„­™µ´œš¸É ¤¸ºÉ°Á­¸¥ŠÁž}œ„µ¦­nŠ­´µ–!83.2,+/.,25! ªnµ¤¸‡ªµ¤! ­µ¤µ¦™­¼Š!nª¥Ä®oŗo¦´Ã°„µ­„µ¦šÎµŠµœÄœ®œnª¥ ›»¦„·‹´ÊœœÎµ!‹nµ¥ÁŠ·œÁ—º°œ‡nµ‹oµŠ­¼Š!Ĝ…–³š¸É iµ¥ ›»¦„·‹!8œµ¥‹oµŠ5!°µ«´¥ž¦³„µ«œ¸¥´˜¦Áž}œ„µ¦‡´— „¦°Š!83;100,.,25! »‡¨µ„¦!ÁœºÉ°Š‹µ„¤¸Ÿ¼o­¤´‡¦ ‹Îµœªœ¤µ„!! ! ­µ¤!‹Îµ¨°Š!0>>.;.0,;A$B+20! ?4=0/! °›· µ¥œÃ¥µ¥Ä®oÁŠ· œÁ—º °œÂ¨³‡n µ‹o µŠ­Î µ®¦´ ®œn ª¥ ›»¦„·‹µŠž¦³Á£š!š¸É˜o°Š„µ¦‹³Á¢jœ»‡‡¨Á…oµšÎµŠµœ! ×¥‹nµ¥ÁŠ·œÁ—º°œÂ¨³‡nµ‹oµŠÄ®o!K­¼Š„ªnµ°´˜¦µ˜¨µ—L! Á¡ºÉ °Áž} œÂ¦Š‹¼ ŠÄ‹Ä®o ¡œ´ „ŠµœšÎ µŠµœ°¥n µŠÂ…È Š…´ œ! ‡ª‡¼n„´„µ¦­¦oµŠª´•œ›¦¦¤„µ¦šÎµŠµœš¸ÉÁ°µ‹¦·ŠÁ°µ ‹´ŠKšÎµŠµœ®œ´„$ž¦³­·š›·£µ¡°Š‡r„¦­¼ŠL! „µ¦š¸É‹nµ¥ ÁŠ·œÁ—º°œÄ®o­¼Š„ªnµ¦µ‡µ˜¨µ—„È°µ‹‹³‡»o¤‡nµ!Á¡¦µ³ªnµ ®œnª¥Šµœœ´ÊœÅ—o¦´»‡¨µ„¦š¸É¤¸!Kž¦³­·š›·£µ¡­¼ŠL! 8Áž¦¸¥Áš¸¥„´‡nµÁŒ¨¸É¥5!Ĝ…–³Á—¸¥ª„´œ„ÈÁž}œ„µ¦ž¦µ¤ ¡œ´„Šµœ…°Š˜œÄ®o‹Š¦´„£´„—¸˜n°°Š‡r„¦!Á¡¦µ³¡œ´„Šµœ ŗo¦´!K‡nµ‹oµŠ¡¦¸Á¤¸¥¤L!°¥¼n¨oª!ĜšµŠ„¨´„´œ™oµ®µ„ ¡œ´ „ Šµœ™¼ „ Ä®o ° °„‹µ„Šµœ!„È Á ž¦¸ ¥ Á­¤º ° œ Kš¨ŠÃš¬L! ÁœºÉ°Š‹µ„‹³˜o°Š¥°¤¦´‡nµ‹oµŠÁŠ·œÁ—º°œ ‡nµ‹oµŠš¸É˜É優nµš¸ÉšÎµÄœ…–³œ¸Ê!! ! ­¸É ! Ĝ®¨µ¥ž¦³Áš«Ž¹É Š ¤¸ “ µœ„µ¦ª· ‹´ ¥ Á…o¤Â…ÈŠ!œ´„ª·µ„µ¦¥´ŠÅ—oª·Á‡¦µ³®rŸ¨˜°Âšœ˜n° ­´Š‡¤‹µ„„µ¦«¹„¬µ¦³—´­¼Š834;.+/!10-*1,3!4>!:.2:01!

"M

0=*;+-.4,5! ×¥˜´ÊŠ…o°­´œœ·¬“µœªnµ!„µ¦«¹„¬µÁ¨nµÁ¦¸¥œ ¦³—´­¼Šœ°„‹µ„¤¸Ÿ¨Á¡·É¤Ÿ¨·˜£µ¡Â¨³‡ªµ¤Îµœµ ˜n °Ÿ¼o Á¦¸ ¥ œÂ¨o ª!¥´ Š¤¸ Ÿ¨„¦³ššµŠ°o ° ¤˜n °­´ Š ‡¤ ­n ªœ¦ª¤!„¨n µª‡º °n ª¥¨—ž{ ®µ°µµ„¦¦¤…°Š ž¦³Áš«!nª¥¨—¦µ¥‹nµ¥—oµœ˜Îµ¦ª‹Â¨³„¦³ªœ„µ¦ ¥» ˜· › ¦¦¤!¨—‡n µ čo ‹n µ ¥…°Š£µ‡¦´ “ —o µ œ­» … £µ¡!! ÁœºÉ°Š‹µ„‡œš¸É¤¸„µ¦«¹„¬µ­¼Š­µ¤µ¦™‹³—¼Â¨­»…£µ¡ ˜œÁ°ŠÅ—o—¸„ªnµ!Á­¡­»¦µ»®¦¸ÉĜ°´˜¦µ˜É優nµ!¤¸‡ªµ¤¦¼o „µ¦Äo ¥µÂ¨³—¼ ¨˜œÁ°Š—¸ „ªn µ!„µ¦Á¨º °„¦· ㇠°µ®µ¦š¸Éž¨°—£´¥!²¨²!!! ! šµš…°Š£µ‡¦´“Äœ„µ¦žd—n °ŠªnµŠ šµŠ„µ¦«¹„¬µ! ! œÃ¥µ¥…°Š¦´ “ µ¨Åš¥š¸É ­ œ´  ­œ» œ „µ¦«¹„¬µœ´Êœ¤¸¤µœµœ!ž¦µ„‘Äœ‡ÎµÂ™¨ŠœÃ¥µ¥…°Šš»„ ¦´“µ¨!!°¥nµŠÅ¦„Șµ¤!!Áž}œš¸É­´ŠÁ„˜ªnµ!œÃ¥µ¥„µ¦ ­œ´ ­œ» œ…°Š¦´ “µ¨Åš¥Äœ°—¸ ˜š¸É Ÿn µœ¤µ¤´ „‹³Áœo œ šµŠ—oµœ!°»žšµœ®¤µ¥™¹ Š!„µ¦‹´ —­¦¦Šž¦³¤µ– Ÿn œ —· œ Á¡ºÉ ° ­œ´  ­œ» œ Ä®o ­ ™µœ«¹ „ ¬µ!æŠÁ¦¸ ¥ œ! ª·š¥µ¨´¥Â¨³¤®µª·š¥¨´¥…°Š¦´“!‹´—„µ¦!«¹„¬µ¢¦¸®¦º° Á­¸ ¥‡n µÄo ‹n µ¥œo °¥!×¥š¸É ¦´ “Ä®o „µ¦°» —®œ» œÁ„º ° š´ÊŠ®¤—!8¦µ¥Å—o‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤š¸É­™µœ«¹„¬µÁ„ȝ‹µ„ œ´„Á¦¸¥œœ´„«¹„¬µ®¦º°ÁŠ·œ¦·‹µ‡Áž}œ­nªœœo°¥5!×¥ ®¨´„„µ¦$$„µ¦°»—®œ»œ…°Š£µ‡¦´“œ´Êœ¤¸¨´„¬–³Áž}œ „¨µŠ!„¨nµª‡º°!¦´“Ä®oð„µ­Â„nž¦³µœš»„„¨»n¤Ášnµ Áš¸¥¤„´œ!!¤·Å—o„¸—„´œ®¦º°¤¸°‡˜·nª¥Á®¨º°‡œ„¨»n¤ ė„¨»n ¤®œ¹ÉŠ!˜nĜ­£µ¡Áž} œ‹¦·ŠœÃ¥µ¥…°Š¦´“! ŤnÁž}œ„¨µŠ!ÁœºÉ°Š‹µ„Äœ„¨»n¤‡¦´ªÁ¦º°œš¸É¥µ„‹œ®¦º°Äœ Á…˜œš®n µŠÅ„¨!Á—È „ ¨³Á¥µªœ¤¸ à °„µ­¦´ 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ! "M

! …°¥„‡Îµ„¨nµª…°Š!S:01B.,!Z430,!¤µž¦³„°—´Šœ¸Ê!!G+-#$%&'()*+(/+*)'+3.)#$%-#+)*57+(*+/%0))5/+&*#+5-&.*(*,+#)-/+*)'+ %-&/-+&2'-.+,.&#$&'()*;++F*/'-&#?+('+(/+-%)*)1(%&5+')+'.&*/2-.+('/+5)%&'()*+')+'0-+1&.=-'6+2).+&2'-.+/)1-+3)(*'+5-&.*(*,+&*#+9).=+ &.-+%)135-1-*'&.7?+&*#+=*)95-#,-+(/+1).-+-22(%(-*'57+&%L$(.-#+(*+%)*>$*%'()*+9('0+9).=+-:3-.(-*%-+.&'0-.+'0&*+(*+/%0))5;+ F'+(/+/-52A-4(#-*'+'0&'+9).=A%)**-%'-#+5-&.*(*,+(/+-:'.-1-57+9(#-/3.-&#+&*#+%0&.&%'-.(B-/+&51)/'+&55+5&8).+1&.=-'+&%'(4('(-/+ &*#+&'+-4-.7+5-4-5+)2+2).1&5+-#$%&'()*;C!8Z430,!"6Y'C!@&M'J5!


"% „µ¦«¹„¬µœo°¥„ªnµ‡¦´ªÁ¦º°œš¸ÉŤn‹œ!­Îµ®¦´‡¦´ªÁ¦º°œ ‡œ‹œœ´Ê œ „µ¦«¹„ ¬µ—¼ Á ­¤º° œÁž} œ ­· œ ‡o µ¢»i ¤ Á¢g° ¥! š´Ê Š ǚ¸É ‡ªµ¤‹¦· ŠŸ¼o ž„‡¦°Š˜¦³®œ´ „™¹ Š‡» –‡n µ…°Š „µ¦«¹„¬µ!˜n˜o°Š„µ¦Ä®o­¤µ·„š»„‡œnª¥„´œšÎµŠµœ ®µ¦µ¥Å—o Ä ®o š´Ê Šœ¸Ê ˜o ° Š¥°¤¦´ ªn µ „µ¦Á…o µÁ¦¸ ¥œœ´Ê œ! ¤¸ ‡n µÄo ‹n µ¥°ºÉ œÇœ°„Á®œº °!‹µ„‡n µÁ¨n µÁ¦¸ ¥œ!! µŠ‡¦´ªÁ¦º°œš¸É°¥¼n ĜÁ…˜œš®nµŠÅ„¨‡nµ¡µ®œ³ Á—·œšµŠ¤µÃ¦ŠÁ¦¸¥œ­¼Š!!! ! œ´„Á«¦¬“«µ­˜¦r­œ´­œ»œÂœª‡ªµ¤‡·—ªnµ! Áž} œ„µ¦­¤‡ª¦š¸É ¦´ “‹³¤¸ šµšÂš¦„ÂŽŠÄœ˜¨µ— „µ¦«¹ „¬µÄœšµŠÄ—šµŠ®œ¹É Š !œªšµŠÂ¦„×¥ ¤µ˜¦„µ¦—oµœ°»žšµœ!‡º°!¦´“‹´—¦·„µ¦Ä®oץŤnÁ­¸¥ ‡nµÄo‹nµ¥!®¦º°Á¦¸¥„Á„ȝ‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤„µ¦«¹„¬µ˜Éε „ªnµÃ—¥‹´—Šž¦³¤µ–Ä®o­™µœ«¹„¬µ…°Š¦´“!®¦º°Ä®o „µ¦°» —®œ» œÂ„n ­™µœ«¹ „¬µ…°Š£µ‡!Á°„œ¡¦o °¤ ÁŠºÉ°œÅ…‡ª‡»¤¤·Ä®o‡nµÁ¨nµÁ¦¸¥œ­¼ŠÁ„·œÅž!œªšµŠš¸É ­°Š‡º ° „µ¦Âš¦„ÂŽŠ—o µœ°» ž­Š‡r !˜´ ª°¥n µŠÁn œ!! …o °Á­œ°„µ¦Ä®o ‡¼ ž °Š„µ¦«¹ „¬µÄ®o „´ œ´ „Á¦¸ ¥œš¸É ¥µ„‹œ®¦º°„¨»n¤Ážjµ®¤µ¥!®¦º°„µ¦Ä®oœ´„Á¦¸¥œ„¼o¥º¤š¸É Ÿn ° œž¦œ!Ä®o Á ª¨µÎ µ ¦³‡º œ Ĝ£µ¥®¨´ Š !®¦º ° Ä®o š»œ„µ¦«¹„¬µÁž}œ¦µ¥Ç!„µ¦Âš¦„ÂŽŠšµŠ—oµœ°»ž­Š‡r œ´Êœ¤¸‡»–­¤´˜·š¸Éœnµ­œÄ‹!„¨nµª‡º°!¦´“­µ¤µ¦™‹³Á¨º°„ Ä®o‡ªµ¤nª¥Á®¨º°„´œ´„Á¦¸¥œbœ´„«¹„¬µµŠ‡œ®¦º° µŠ„¨»n¤Áž}œ¡·Á«¬!˜´ª°¥nµŠÁnœ!Á¥µªœÄœ‡¦´ªÁ¦º°œ ¥µ„‹œ!»‡‡¨š¸É¤¸‡»–­¤´˜·¡·Á«¬!Ánœ!¡·„µ¦!„µ¦Ä®o š»œÁ¦¸¥œÄœµŠ­µ…µ¦´“˜o°Š„µ¦­œ´­œ»œ!!š´ÊŠœ¸Ê‡ª¦¤¸ Á„–”r„µ¦‡´—Á¨º°„š¸ÉÁ®¤µ³­¤!ž¦µ«‹µ„‡ªµ¤¨ÎµÁ°¸¥Š! Ž¹ÉŠ¤¸…o°—¸ÄœÂŠnŤn­·ÊœÁž¨º°ŠŠž¦³¤µ–Á¡¦µ³¤·Å—oÄ®o š´ÉªÅž!„µ¦Âš¦„ÂŽŠšµŠ—oµœ°»ž­Š‡r‹¹ŠÄ®oŸ¨—¸ÄœÂŠn „µ¦„¦³‹µ¥¦µ¥Å—o¨³Ä®o˜¦Šž¦³µ„¦„¨»n¤Ážjµ®¤µ¥! ˜nš´ÊŠœ¸Ê£µ‡¦´“‹ÎµÁž}œ˜o°Š¤¸…o°¤¼¨­œÁš«š¸É—¸­µ¤µ¦™ Â¥„Â¥³˜µ¤­™µœ³…°Š¦µ¥Å—o!

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

£µ¡š¸É!"!„µ¦°œ»¤µœŸ¨˜°Âšœ…°Š„µ¦«¹„¬µ‹µ„ ‡ªµ¤­µ¤µ¦™„µ¦®µ¦µ¥Å—o˜¨°—nªŠ¸ª·˜! š¸É¤µ!U+1A!V0;<01C!"6(7!M$1&*+N&3('&5C!@&'!

!

@>!„µ¦«¹„¬µÁ·Šž¦³‹´„¬r„µ¦¤¸ŠµœšÎµ! ¨³‡n µ‹o µŠÁŠ· œÁ—º °œ!Ĝ¦· š…°Š ž¦³Áš«Åš¥! ! „µ¦ª· ‹´ ¥Á· Šž¦³‹´ „¬r Á¡ºÉ °¡· ­¼ ‹œr ªn µ!„µ¦ ¨Šš»œ—oµœ„µ¦«¹„¬µœ´Êœ‡»o¤‡nµÁ¡¸¥ŠÄ—!!×¥°œ»¤µœ ‹µ„ÁŠ· œÁ—º °œÂ¨³‡n µ‹o µŠš¸É ˜„˜n µŠ˜¨°—n ªŠ¸ ª· ˜! ¦³®ªn µŠŸ¼o ‹„µ¦«¹ „¬µ­¼ Š!„´ Ÿ¼o ‹„µ¦«¹ „¬µ£µ‡ ´Š‡´ !!Ž¹ÉŠ‹Î µÁž} œ˜o°Šª·Á‡¦µ³®rÁŠ· œÁ—º °œ‡n µ‹oµŠ!c! ˜Î µÂ®œn Š®œo µš¸É „µ¦Šµœ!c!°µ¥» Áª¨µ„µ¦šÎ µŠµœ!c! ‡ªµ¤œnµ‹³Áž}œÁ„¸É¥ª„´„µ¦¤¸ŠµœšÎµ!! Ĝš‡ªµ¤œ¸Ê Ÿ¼o Á …¸ ¥ œÅ—o …o ° ¤¼ ¨ ­Î µ ¦ª‹ ¦ŠŠµœ…°Š­Îµœ´„Šµœ­™·˜·Â®nŠµ˜·!8P^S! e! /+D41! >41;0! 3*1E0A! „µ¦­Îµ¦ª‹¦°š¸É­µ¤5! Ž¹ÉŠÁž}œ„µ¦­»n¤ ˜´ª°¥nµŠ…œµ—Ä®n‡¦°‡¨»¤˜´ª°¥nµŠ…°ŠÂ¦ŠŠµœ „ªn µ­°ŠÂ­œ‡œ!œ°„Á®œº °‹µ„ª· Á‡¦µ³®r ­™· ˜· Á· Š ¡¦¦–œµ!ŗo Ä o  ‹Î µ ¨°ŠÁ«¦¬“¤· ˜· ! )*+,-./0! 1021033.4,! !Ž¹ÉŠÁ®¤µ³­¤­Îµ®¦´„´„µ¦°›·µ¥ ž¦µ„‘„µ¦–r!8ÁŠ·œÁ—º°œ‡nµ‹oµŠ5!¨³¦¦Ášµž{®µ! :0-0143;0=+3-.;.-A!„µ¦«¹ „ ¬µ—o ª ¥Â‹Î µ ¨°Š!


„µ¦‡¨´ŠÁ¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ„µ¦¨Šš»œ¦³—´°»—¤«¹„¬µ²!

"#

Ánœœ¸Ênª¥Ä®oª·Á‡¦µ³®r­™µœ„µ¦–r­¤¤˜·!83.?*/+-0=! ¤¸‹Îµœªœ!"J7CM(J! ‡œ!„¦³‹µ¥˜µ¤£¼¤·£µ‡Â¨³ 3.-*+-.4,35!Ánœ!ª·Á‡¦µ³®r‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ…°ŠÁŠ·œÁ—º°œ £µ‡Á¤º°ŠÂ¨³œšÄœ˜µ¦µŠš¸É!8! ¨³‡nµ­™·˜·! ¦³®ªnµŠÁ¡«µ¥b®·Š!¦³®ªnµŠ£¼¤·£µ‡Ã—¥‡ª‡»¤ Ĝ˜µ¦µŠš¸É!?! ‹„‹Š„µ¦šÎµŠµœ…°Š‡œ­°Š„¨»n¤!! ž{‹‹´¥°ºÉœÇÄ®o¤¸­£µ¡Á®¤º°œ„´œ!!! „¨»n¤Â¦„!‹¤´›¥¤«¹„¬µ˜°œ˜oœ!„¨»n¤š¸É­°Š!Ÿ¼oš¸É …°°›·  µ¥Á®˜» Ÿ ¨š¸É ‹Î µ „´ — …°Á…˜„µ¦ ‹°»—¤«¹„¬µ!¨³Ÿ¼ošÎµŠµœ¦´‡nµ‹oµŠ¦µ¥ª´œ!„´! ª·Á‡¦µ³®r¦ŠŠµœÄœ„¨»n¤°µ¥»!"#$%%! že!®œ¹ÉŠ!‡œ Ÿ¼o ¦´  Áž} œ ÁŠ· œ Á—º ° œ!8Ž¹É Š Áž} œ š¸É š ¦µ—¸ ªn µ ¤¸ ­ ™µœ$ „¨»n¤Â¦„!®¤µ¥™¹ŠÂ¦ŠŠµœš¸É‹„µ¦«¹„¬µ¤´›¥¤ „µ¦–ršÎµŠµœš¸É¤´Éœ‡Š„ªnµ5!¦o°¥¨³!M"&'! …°Š‡œ ˜°œ˜oœ!¤´„‹³Á…oµ­¼n¦ŠŠµœÁ¤ºÉ°°µ¥»œo°¥!"#! že! „¨»n¤Â¦„Å—oŸ¨˜°ÂšœÄœ¨´„¬–³‡nµ‹oµŠ¦µ¥ª´œ! Ĝ…–³š¸É‡œ„¨»n¤š¸É­°Š!®¤µ¥™¹ŠŸ¼o‹„µ¦«¹„¬µ Áž¦¸ ¥ Áš¸ ¥ „´  „¨»n ¤ š¸É ­ °Š!¤¸ Á ¡¸ ¥ Š¦o ° ¥¨³!"&"! ¦³—´°»—¤«¹„¬µœ´Êœ‹³Á…oµ­¼n˜¨µ—¦ŠŠµœÁ¤ºÉ°°µ¥» Ášn µ œ´Ê œ š¸É ¦´  ‡n µ ‹o µ ŠÁž} œ ¦µ¥ª´ œ !­n ª œÄ®n ¦´  Áž} œ ¥¸É­·žeÁ«¬!!­°Š!„µ¦ª·Á‡¦µ³®r‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ…°Š ÁŠ·œÁ—º°œ!Ž¹ÉŠ­´œœ·¬“µœªnµÁž}œ„µ¦šÎµŠµœ´Éª‡¦µª ÁŠ·œÁ—º°œ‡nµ‹oµŠÄœnªŠ°µ¥»!"#$%%!že!­°—‡¨o°Š„´ ®¦º°¦³®ªnµŠ¦°Šµœ!œ°„‹µ„œ¸Ê¤¸…o°­´ŠÁ„˜ªnµ‡nµ‹oµŠ ®¨´„„µ¦Îµ¦³‡ºœÁŠ·œ„¼o²!×¥š¸É„ε®œ—„¦°ªnµŸ¼o ¦µ¥ª´œÂž¦Ÿ´œ¦³®ªnµŠ!"Y#$'7(! µš˜n°ª´œ!Ž¹ÉŠ „¼o¥º¤‡ª¦‹³Îµ¦³Ä®o¨oªÁ­¦È‹£µ¥Äœ!'7! £µ¥®¨´Š ‡n°œ…oµŠ˜Éε!Á¤ºÉ°‡Îµœª–Áž}œ¦µ¥Å—o˜¨°—š´ÊŠÁ—º°œ! „µ¦‹„µ¦«¹ „ ¬µ…´Ê œ ž¦·  µ˜¦¸ ! ×¥œ´ ¥ œ¸Ê °´ ˜ ¦µ 8''! ª´œ5!˜É優nµ!"7C777! µš!Áž¦¸¥Áš¸¥!Ÿ¼o¦´ Ÿ¨˜°Âšœ²Äœš¸Éœ¸Ê‹Š¹ Áž}œ„µ¦ž¦³¤µ–„µ¦…´Êœ˜Éε!! Áž}œÁŠ·œÁ—º°œ¤¸¦µ¥Å—oÁŒ¨¸É¥Ášnµ„´!"%C"J6&(!µšb ! ˜´ª °¥nµ ŠÂ¦ŠŠµœš¸É ° ¥¼nÄ œ„µ¦­Îµ ¦ª‹…°Š Á—º ° œ!œ°„‹µ„œ¸Ê „ ¨»n ¤ ¨¼ „ ‹o µ Š¦µ¥ª´ œ ¤´ „ ‹³…µ— ­Îµœ´„Šµœ­™·˜·Â®nŠµ˜·¤¸‹Îµœªœ¤µ„„ªnµ­°ŠÂ­œ‡œ! ð„µ­Á¦ºÉ°Š­·š›·Â¨³­ª´­—·„µ¦Â¦ŠŠµœ! ˜nÁ¤ºÉ°˜´—˜´ª°¥nµŠÂ¦ŠŠµœš¸É¤¸°µ¥»œo°¥„ªnµ!"#! že!! ! ˜µ¦µŠš¸É!8!!­—Š„µ¦„¦³‹µ¥…°Š˜´ª°¥nµŠÂ¦ŠŠµœÄœ„µ¦­Îµ¦ª‹…°Š­Îµœ´„Šµœ­™·˜·Â®nŠµ˜·!A°µ¥» …°ŠÂ¦ŠŠµœ˜´ÊŠÂ˜n!8B!že…œ¹Ê ŞC! !

¦ŠŠµœš¸¤°¸ µ¥»˜Š´Ê ˜n!"#!že…¹ÊœÄœ!Ĝ“µœ…o°¤¼¨!P^S'#%(Q14*,=M!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!®œnª¥!F!‡œ! !

£¼¤£· µ‡!

Á¤º°Š! „¦»ŠÁš¡²! "7C"YJ! £µ‡„¨µŠ! '6C(Y%! £µ‡Á®œº°! '7C7'(! £µ‡°¸­µœ! '"CJM6! £µ‡Ä˜o! "%C7YJ! ¦ª¤! DBEFD@! š¸É¤µ!F!­Îµœ´„Šµœ­™·˜·Â®nŠµ˜·!P^S'#%(Q14*,=M!

œš! 7! ''C(YY! "MCY(M! "#CY7(! "'C''#! GHEBD@!

¦ª¤! "7C"YJ! #'CY#"! MMC(""! MYCM%Y! 'JCM7"! 8GIE@JG!


"J

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

˜µ¦µŠš¸É!?!!Áž¦¸¥Áš¸¥ÁŠ·œÁ—º°œÂ¨³‡nµ‹oµŠ!¦³®ªnµŠŸ¼o‹¤´›¥¤˜°œ˜oœ!„´!Ÿ¼‹o °»—¤«¹„¬µ!A°µ¥»! 8BKHH!žeC! ®œnª¥!F!˜µ¤š¸É¦³»…oµŠ¨nµŠ! ˜´ªÂž¦! ‡ªµ¤™¸É! ‡nµÁŒ¨¸É¥! ‡nµ!7#! ‡nµ¤´›¥“µœ! L8I! L?B! LFB! 5DI! ‹¤´›¥¤«¹„¬µ˜°œ˜oœ! ÁŠ·œÁ—º°œ! #'#6! #'M7&(%! #6'M&M'! %#77! 'J77! MJ77! #(77! Y(77! ‹„µ¦«¹„¬µ¦³—´°»—¤«¹„¬µ! ÁŠ·œÁ—º°œ! J'6(! "#'"%&M#! "%%%M&%J! "'777! J777! Y%"7! "Y7J7! '#Y'7! ‹¤´›¥¤«¹„¬µ˜°œ˜oœ! ‡nµ‹oµŠ¦µ¥ª´œ! '(#"! "Y#&"%! ""#&MY! "J7! "'7! "%'! "("! '7M! ‹„µ¦«¹„¬µ¦³—´°»—¤«¹„¬µ! ‡nµ‹oµŠ¦µ¥ª´œ! JM! '7Y&'6! ""%&J"! '77! "'7! "#J! '"7! '(7! š¸¤É µ!F!­Îµœ´„Šµœ­™·˜·Â®nŠµ˜·! ®œnª¥!F! µš˜n°Á—º°œ!„¦–¸¦µ¥Á—º°œ! µš˜n°ª´œ!„¦–¸‡nµ‹oµŠ¦µ¥ª´œ! ! ! ‡ªµ¤™¸É!!®¤µ¥™¹Š!‹Îµœªœ‡œ!! ! ! @"7C!@'#C!@Y#C!@67!®¤µ¥™¹Š!Áž°¦rÁŽœÅš¨rš!¸É "7C!'#C!Y#C!¨³!67!˜µ¤¨Îµ—´! ! ! ! ˜µ¦µŠš¸É!M!¨³!%!­—ŠŸ¨ž¦³¤µ–„µ¦ÁŠ·œ Á¡«!£¼¤·£µ‡!Ž¹ÉŠ­µ¤µ¦™œÎµ¤µ‡Îµœª–ž¦³¤µ–„µ¦ Á—º °œÄœ„¨»n ¤Ÿ¼o ‹°» —¤«¹ „¬µÂ¨³Ÿ¼o ‹¤´ ›¥¤«¹ „¬µ ¦µ¥Å—o‹µ„„µ¦šÎµŠµœÄœnªŠ°µ¥»!"#$%%! že!Á¡ºÉ° ˜°œ˜oœ!ץčoÁš‡œ·‡!)*+,-./0!1021033.4,!Ĝ˜n¨³ °œ» ¤ µœ‡ªµ¤Â˜„˜n µŠ…°Š¦µ¥Å—o  ¨³°´ ˜¦µ „¨»n¤¥´ŠÂ­—Š…o°Â˜„˜nµŠ‡º°¦µ¥Å—oœo°¥$žµœ„¨µŠ$ Ÿ¨˜°Âšœ…°Š„µ¦¨Šš» œ—o µœ„µ¦«¹ „¬µŽ¹É ŠÁž} œ ¨³­¼Š!8@'#C! @#7C! @Y#! ˜µ¤¨Îµ—´5! Ž¹ÉŠ­³šo°œªnµ ˚¥r„µ¦ª·‹´¥‡¦´ÊŠœ¸Ê! ÁŠ·œÁ—º°œ¤¸‡ªµ¤­´¤¡´œ›r„´˜´ªÂž¦˜nµŠÇ!‡º°!°µ¥»! ! ˜µ¦µŠš¸É!@!!Ÿ¨ž¦³¤µ–„µ¦ÁŠ·œÁ—º°œ…°Š„¨»n¤š¸É‹„µ¦«¹„¬µ¦³—´°»—¤«¹„¬µ!°µ¥»¦³®ªnµŠ!8BKHH!že! !

S.?*/-+,04*3!)*+,-./0!1021033.4,! f*?D01!4>!4D3! e! #'#6! &'#!X30*=4!Z'! e! 7&"6##! &#7!X30*=4!Z'! e! 7&'M6#! &Y#!X30*=4!Z'! e! 7&''JY! D44-3-1+@8#75!Sg3! ! ! $*(M>!-#$%&'-#! ! ! ! V44-3-1+@!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


„µ¦‡¨´ŠÁ¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ„µ¦¨Šš»œ¦³—´°»—¤«¹„¬µ²!

"Y

˜µ¦µŠš¸É!@!8˜n°5! !

+=?!

O40>&!

S-=&!g11&!

9!

Xh-!!]6#a! O4,>&!

N,-01E+/_!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

N?B! G20! G203)! QN30IQ'! QN102Q'! QN102QM! QN102Q%! QN102Q#! Q;4,3!

7&7%#M7! 7&7777"! $7&"7#MJ! $7&'JMJ"! $7&%7'M7! $7&M#6(J! $7&%''(7! Y&6MY#Y!

!

NBI!

7&7"M6J! 7&777''! 7&7"6JY! 7&7'%"M! 7&7'(#7! 7&7'Y#"! 7&7'MY'! 7&'"('6!

M&'#! 7&7M! $#&MJ! $"7&6M! $"%&"'! $"M&7(! $"Y&('! MJ&MJ!

7&77! 7&6(! 7&77! 7&77! 7&77! 7&77! 7&77! 7&77!

7&7"Y6%! $7&777%'! $7&"%M6'! $7&M"76"! $7&%#("Y! $7&%"M(7! $7&%J6M"! Y&#76J%!

7&7Y'JJ! 7&777%M! $7&7JJ(7! $7&'"JM"! $7&M%J%'! $7&M7#6'! $7&MYJ'6! (&MJ##7!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

G20! G203)! QN30IQ'! QN102Q'! QN102QM! QN102Q%! QN102Q#! Q;4,3!

7&7J"%"! $7&777"#! $7&76'Y(! $7&M"%MM! $7&%Y777! $7&%%Y%M! $7&%Y%""! Y&(6##M!

7&7"M"%! 7&777'7! 7&7"J'Y! 7&7'#6'! 7&7'JM(! 7&7'(%J! 7&7'(7#! 7&'7((Y!

%&JY! $7&Y#! $#&Y7! $"'&"M! $"Y&('! $"#&Y'! $"J&67! MY&(7!

7&77! 7&%J! 7&77! 7&77! 7&77! 7&77! 7&77! 7&77!

7&7M#J%! $7&777#M! $7&"'%JY! $7&MJ#"%! $7&#'"Y'! $7&#7M''! $7&#'6"7! Y&%(J7J!

!

!

!

!

!

+=?!

O40>&!

S-=&!g11&!

9!

Xh-!!]6#a! O4,>&!

N,-01E+/_!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

NFB! G20! G203)! QN30IQ'! QN102Q'! QN102QM! QN102Q%! QN102Q#! Q;4,3!

7&"7M#'! $7&777YJ! $7&"%"("! $7&%M7(7! $7&JYY7J! $7&J67""! $7&J%#JJ! Y&JJ"#J!

7&7"#%Y! 7&777'%! 7&7"(((! 7&7'Y7J! 7&7'6%"! 7&7'6J"! 7&7MMJJ! 7&'%6M6!

J&J6! $M&'7! $Y&#"! $"#&6'! $'M&7'! $'M&M"! $"6&"(! M7&Y'!

!

7&7(Y"Y! 7&777'%! $7&7J7(6! $7&'JM#'! $7&%"('6! $7&M6"JM! $7&%"6"'! (&M7#77!

7&77! 7&77! 7&77! 7&77! 7&77! 7&77! 7&77! 7&77!

!

7&7YM"6! $7&77"''! $7&"Y((M! $7&%(M(#! $7&YM%Y'! $7&Y%("Y! $7&Y""J#! Y&"Y'JJ!

7&"MM(%! $7&777'6! $7&"7%(7! $7&MYYYJ! $7&J"6%7! $7&JM'7J! $7&#Y6J(! (&"#7%J!


"(

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

®¤µ¥Á®˜»!F! ¦®´­˜´ªÂž¦¤¸‡ªµ¤®¤µ¥—´Šœ¸Ê! ! G20! e!°µ¥»! ! G203)!! e!°µ¥»¥„„ε¨´Š­°Š! ! QN30I'!! e!Á¡«®·Š! ! QN102!!! e!¦®´­£¼¤·£µ‡!!"e„¦»ŠÁš¡Â¨³ž¦·¤–”¨!'e£µ‡„¨µŠ!Me£µ‡Á®œº°!%e£µ‡°¸­µœ!#e£µ‡Ä˜o! ! ˜µ¦µŠš¸É!H!!Ÿ¨ž¦³¤µ–„µ¦ÁŠ·œÁ—º°œ…°Š„¨»n¤š¸É‹„µ¦«¹„¬µ¦³—´¤´›¥«¹„¬µ˜°œ˜oœ!°µ¥»¦³®ªnµŠ! 8BKHH!že! ! S.?*/-+,04*3!)*+,-./0!1021033.4,! f*?D01!4>!4D3! e! J'6(! ! ! ! ! &'#!X30*=4!Z'! e! 7&"'MJ! ! ! ! ! &#7!X30*=4!Z'! e! 7&"76J! ! ! ! ! &Y#!X30*=4!Z'! e! 7&"%#Y! ! ! ! ! D44-3-1+@8#75!Sg3! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! V44-3-1+@! ! ! ! ! Xh-!!!!! +=?! ]6#a! O40>&! S-=&!g11&! 9! O4,>&! N,-01E+/_! !

!

!

!

!

!

!

O?B! G20! G203)! QN30IQ'! QN102Q'! QN102QM! QN102Q%! QN102Q#! Q;4,3!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

NBI! G20! G203)! QN30IQ'!

!

!

!

!

!

!

7&7%%(6! $7&777##! $7&7(J#J! $7&"(Y"%! $7&#M#%Y! $7&#M#"J! $7&M6YJ"! Y&Y'6M'! 7&7'%#Y! $7&777"'! $7&7('J"!

7&77('M! 7&777"#! 7&7"M#J! 7&7"#""! 7&7'"#Y! 7&7'Y7#! 7&7'M'M! 7&"""7(! 7&77##%! 7&777"7! 7&77676!

#&%J! $M&Y%! $J&M(! $"'&M(! $'%&(M! $"6&Y6! $"Y&"'! J6&#(! %&%%! $"&'7! $6&76!

7&77! 7&77! 7&77! 7&77! 7&77! 7&77! 7&77! 7&77!

7&7'(YY! $7&777(%! $7&""M"%! $7&'"JYY! $7&#YYYJ! $7&#(("(! $7&%%M"#! Y&#""#J!

7&7J"7'! $7&777'J! $7&7#66(! $7&"#Y#'! $7&%6M"6! $7&%('"#! $7&M#'7(! Y&6%Y7Y!

7&77! 7&7"MY"! 7&7M#%'! 7&'M! $7&777MM! 7&7777(! 7&77! $7&"77%M! $7&7J%Y6!


„µ¦‡¨´ŠÁ¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ„µ¦¨Šš»œ¦³—´°»—¤«¹„¬µ²!

"6

˜µ¦µŠš¸É!H!8˜n°5! !

QN102Q'! QN102QM! QN102Q%! QN102Q#! Q;4,3!

$7&"Y7Y"! $7&%MYJ#! $7&M(#('! $7&M"(YY! (&"7M'6!

!

!

7&7""(#! 7&7"%YM! 7&7"Y7%! 7&7"6M(! 7&7Y7Y#! !

$"%&%"! $'6&Y"! $''&J%! $"J&%#! ""%&#%! !

7&77! 7&77! 7&77! 7&77! 7&77! !

$7&"6M6%! $7&%JJ#M! $7&%"6'M! $7&M#JY#! Y&6J%J7! !

$7&"%Y%(! $7&%7(YY! $7&M#'%7! $7&'(7Y6! (&'%"6(! !

NFB! ! ! ! ! ! ! G20! 7&777##! 7&77Y7(! 7&7(! 7&6%! $7&7"MMM! 7&7"%%M! G203)! 7&777%M! 7&777"M! M&'J! 7&77! 7&777"Y! 7&777Y7! QN30IQ'! $7&7(6Y%! 7&7766J! $6&7"! 7&77! $7&"76'Y! $7&7Y7'"! QN102Q'! $7&"%'6(! 7&7"#6J! $(&6J! 7&77! $7&"Y%'Y! $7&"""J(! QN102QM! $7&MJ"JJ! 7&7'7M'! $"Y&(7! 7&77! $7&%7"%6! $7&M'"(M! QN102Q%! $7&M7'##! 7&7'%6#! $"'&"M! 7&77! $7&M#"%J! $7&'#MJ%! QN102Q#! $7&'#%M#! 7&7"Y#7! $"%&#M! 7&77! $7&'((JJ! $7&''77%! Q;4,3! (&%((%Y! 7&7(6'"! 6#&"J! 7&77! (&M"MJ7! (&JJMM#! ®¤µ¥Á®˜»!F!!¦®´­˜´ªÂž¦!ÁnœÁ—¸¥ª„´˜µ¦µŠ…oµŠ˜oœ! ! ‡nµ¡µ¦µ¤¸Á˜°¦r‹µ„˜µ¦µŠš¸É!M!¨³˜µ¦µŠš¸É!%!­µ¤µ¦™œÎµ¤µ‡µ—‡³Áœ¦µ¥Å—o¨³ª·Á‡¦µ³®r­™µœ„µ¦–r ­¤¤˜·š¸É„ε®œ—ÁŠºÉ°œÅ…µŠž¦³„µ¦!—´ŠÂ­—ŠÄœ˜µ¦µŠš¸É!#! !

˜µ¦µŠš¸É!B!!¦µ¥Å—o‹µ„„µ¦šÎµŠµœš¸É‡µ—‡³Áœ!‹ÎµÂœ„˜µ¤„¨»n¤Â¦ŠŠµœÂ¨³Á¡«!! !

!

µ¥! ®·Š!

„¦»ŠÁš¡! ! £µ‡„¨µŠ! „¨»n¤Â¦ŠŠµœš¸É‹…´Êœ¤´›¥¤«¹„¬µ˜°œ˜oœ! ! ! ! !!!!!!#C#(J&Y!! ! !!!!!!!%CJMM&'!! !!!!!!#C"'M&%!! ! !!!!!!!%C'%6&7!!

!

!

!

!

! !!!!!!JCY"%&"!! !!!!!!JC"("&Y!!

! ! !

! !!!!!!!#CJJ7&%!! !!!!!!!#C'""&J!!

!

!

!

! !!!!!!(C%'6&J!! !!!!!!YCY7J&"!!

! ! !

! !!!!!!!YCM7J&"!! !!!!!!!JCJY6&#!!

! Áž°¦rÁŽœÅš¨r!'#!

Áž°¦rÁŽœÅš¨r!#7! µ¥! ®·Š! !

Áž°¦rÁŽœÅš¨r!Y#! µ¥! ®·Š!


'7

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

˜µ¦µŠš¸É!B!8˜n°5! !

µ¥! ®·Š!

!„¨»n¤Â¦ŠŠµœš¸É‹…´Êœ°»—¤«¹„¬µ!! ! ! !!!!"MCYJ#&%!! ! !!!!"'CM((&(!! !

! !!!!"7C#Y#&J!! !!!!!!!6C#"(&7!!

!

!

!

!

µ¥! ®·Š!

! !!!!"6C'M#&M!! !!!!"YC#M7&7!!

! ! !

! !!!!"%C7%Y&"!! !!!!"'C(7'&#!!

!

!

!

!

! !!!!M"C%'#&J!! !!!!'YC'Y7&J!!

! ! !

! !!!!'7C%'J&'!! !!!!"YCY'#&#!!

! Áž°¦rÁŽœÅš¨r!'#!

Áž°¦rÁŽœÅš¨r!#7!

Áž°¦rÁŽœÅš¨r!Y#! µ¥! ®·Š! ! ! ! ! !

! ! „µ¦‡Î µ œª–°´ ˜ ¦µŸ¨˜°Âšœ…°Š „µ¦«¹„¬µ!A¦³—´°»—¤«¹„¬µC! ! ˜oœš»œ„µ¦«¹„¬µ"%!ž¦³„°—oª¥­°Š­nªœ! ®œ¹É Š !‡n µ Á­¸ ¥ ð„µ­¦³®ªn µ ŠÁ¨n µ Á¦¸ ¥ œ!80+1,.,2! >41024,05! ×¥š¸É¡ªnµÂ¦ŠŠµœÄœ„¨»n¤Â¦„­µ¤µ¦™ ‹³¤¸¦µ¥Å—oÁšnµ„´!''JC%(7&"(!µš!š´ÊŠœ¸Ê­´œœ·¬“µœ ªnµ!¦o°¥¨³!JJ!…°ŠÂ¦ŠŠµœ„¨»n¤Â¦„¤¸¦µ¥Å—oÁŠ·œÁ—º°œ! š¸ÉÁ®¨º°¦o°¥¨³!M%! ¤¸¦µ¥Å—o‹µ„‡nµ‹oµŠ¦µ¥ª´œ!­°Š! ˜oœš»œ­nªœš¸É­°Š‡º°‡nµÁ¨nµÁ¦¸¥œŽ¹ÉŠ‹³˜o°Š„¼o¥º¤‹µ„ „°Šš»œ…°Š£µ‡¦´“!×¥­¤¤˜·ªnµ‡nµÄo‹nµ¥„µ¦«¹„¬µ Ášnµ„´!Y7C777! µš˜n°žeĜ¦³—´°»—¤«¹„¬µ!¨³ Ášn µ„´!"7C777! µš˜n°žeĜnªŠ¤´›¥¤«¹„¬µ˜°œ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ! ! "%

ž¨µ¥!¦ª¤!M"7C777! µš!Á¤ºÉ°¦ª¤„´œš´ÊŠ­°Š­nªœ Ášnµ„´!#MJC%(7&"(!µš! ! °´ ˜ ¦µŸ¨˜°Âšœ„µ¦¨Šš» œ !A¦³—´ ! °» —¤«¹ „¬µC!‡Î µœª–‹µ„ÁŠ· œÁ—º °œš¸É ˜„˜n µŠ„´ œ ˜¨°—nªŠ°µ¥»!8'%$%%! že5!­¦»žÅ—oªnµ°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ …°Š„µ¦«¹„¬µ¦³—´°»—¤«¹„¬µ…°ŠÅš¥Ášnµ„´¦o°¥¨³! "6! ×¥ž¦³¤µ–"#!8ÁŠºÉ°œÅ…š¸ÉªnµŸ¼o‹„µ¦«¹„¬µ¤¸! ŠµœšÎ µ5!˜n Á¤ºÉ °ž¦´ ž¦» Š…o °­´ œœ· ¬“µœÄ®o ¤¸ ‡ªµ¤ ­¤‹¦·Š¥·É Š…¹Êœ!„¨nµª‡º °!­´ œœ· ¬“µœªn µÄœ­°Šže ¦„ ®¨´Š‹µ„…´Êœ°»—¤«¹„¬µ!°´˜¦µ„µ¦¤¸ŠµœšÎµÁšnµ„´ ¦o°¥¨³!67! ˜n°‹µ„œ´Êœ¤¸ŠµœšÎµ¦o°¥¨³!6#! °´˜¦µ Ÿ¨˜°Âšœ…°Š„µ¦¨Šš»œÁšnµ„´¦o°¥¨³!"(!

!˜µ¤„¦°ª·Á‡¦µ³®r…°Š!W41+?!V0,$X41+-:!!! !!Ĝ®œ´Š­º°!g;4,4?.;!X1.,;.@/03!>41!g=*;+-.4,!F!9:041A!+,=!gE.=0,;0!×¥!O/.E0!Z&!V0/>.0/=!ŗo¦ª¦ª¤Ÿ¨„µ¦«¹„¬µž¦³¤µ–„µ¦!

"#

! ! ! ! !

\.,;01.+,!1+-03!4>!10-*1,!-4!3;:44/.,2!­¦»ž°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ—´Šœ¸Ê! 4! ­®¦´“°Á¤¦·„µ! (&%!c!"Y&6a! 4! ‡µœµ—µ! ! (&6!c!""&#a! 4! ¦´ÉŠÁ«­! ! "7&7a! 4! ­®¦µµ°µ–µ‹´„¦! "#&Ma! 4! Á¤È„Ž·Ã„! ! "J&"a!!!


„µ¦‡¨´ŠÁ¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ„µ¦¨Šš»œ¦³—´°»—¤«¹„¬µ²!

'"

˜µ¦µŠš¸É!G!!¦µ¥Å—oš¸É˜„˜nµŠ¦³®ªnµŠÂ¦ŠŠµœ„¨»n¤š¸É®œ¹ÉŠÂ¨³š¸É­°Š!nªŠ°µ¥»!?HKHH!že! ! „¨»n¤š¸É®œ¹ÉŠ!‹¤´›¥¤«¹„¬µ˜°œ˜oœ! °µ¥»!

'7! '"! ''! 'M! '%! '#! 'J! 'Y! '(! '6! M7! M"! M'! MM! M%! M#! MJ! MY! M(! M6! %7! %"! %'! %M! %%!

‡nµÁŒ¨¸¥É ÁŠ·œÁ—º°œ! %"""&(! %"YY&'! %#M"&%! #%(M&6! %YJ"&6! %J"'&(! %(#M&(! #76#&J! #J7(&J! %6M%&J! %6MY&"! #M7%&Y! #M('&7! J''M&(! #Y"(&Y! #MM"&%! #%''&(! #Y(M&'! #M#'&M! #(M#&"! Y#YM&(! JY#6&J! ('(M&Y! (#'"&"! (M%J&7!

‡nµÁ¸É¥ŠÁœ ¤µ˜¦“µœ! "J"%&%! "M6(&7! #(#'&Y! 6Y'"&(! #J"7&"! "J#J&%! %('J&%! #6'M&"! (7#"&(! '"6(&7! '7M7&#! '#Y%&"! ''6'&'! Y(Y'&Y! 'Y("&#! 'M%6&"! '('%&J! M""J&#! 'YJ#&6! #'6"&'! 6"%M&"! %%((&J! ""6"(&"! "7'67&Y! YM76&"!

‹Îµœªœ ˜´ª°¥nµŠ!

„¨»n¤š¸É­°Š!‹°»—¤«¹„¬µ! ‡nµÁŒ¨¸¥É ÁŠ·œÁ—º°œ!

M7#! '#%! '67! '6#! M""! M%#! '67! 'Y6! '66! 'M7! 'Y(! "Y'! '7J! "(%! "%(! '7M! "6"! "J%! "##! 66! "(J! "M#! "%'! 6Y! "7'!

6JMM&M! "%#YM&7! (6((&"! (6M7&"! 6(66&#! 6"7M&6! "7(%J&'! "7JM6&%! "76#Y&(! "%"%'&M! "%%%7&Y! "#7(%&(! "%%YJ&%! "%'M#&Y! "Y7M(&#! "Y(%"&7! '7M"M&6! "Y(Y7&6! "JY''&Y! "6%%(&"! '7JMM&%! '7Y'7&J! '"%#Y&'! '''6J&'! 'M%Y7&6! ¦ª¤!

‡nµÁ¸É¥ŠÁœ ¤µ˜¦“µœ!

‹Îµœªœ ˜´ª°¥nµŠ!

J7Y%&(! '#Y('&#! "7(##&"! (Y'#&"! ""6#"&7! Y7Y#&Y! """6J&J! "76Y%&7! "7MMJ&M! "YM6J&%! "JMY(&6! "J77%&J! "MY("&'! """(#&J! "%7Y(&7! "#"(7&7! "Y'MM&'! "MJM7&M! (J#(&7! "##%#&#! "J(77&6! "##MY&'! "#JM%&J! "YM67&Y! "#"%(&J!

M! "M! (7! "6"! 'M#! '(6! M76! M''! M7#! '(7! '6#! 'MM! 'J7! ''"! '""! '#7! ''"! '"7! "6J! '7Y! ''%! "JY! "((! "YY! "JY!

Ÿ¨˜nµŠ…°Š¦µ¥Å—o! Ÿ¨˜nµŠÁž}œ Ÿ¨˜nµŠ ¦µ¥že!c! ¦µ¥Á—º°œ! ‡·—¨—°´˜¦µ! Ma!˜n°že! ! ! ! ! ! ! ! ! #"MY&J! MM#'#&(! %%6"&"! M7'"M&7! #66'&M! %"##6&M! ##%M&(! M6JM(&7! #M%6&'! M6%'6&%! 6'7Y&Y! J66J6&Y! 6#7M&J! Y%%#"&J! 6Y(7&"! Y(6(Y&%! 676%&%! Y#Y'"&7! (7""&(! J(YY7&J! ""M"6&(! "77"J6&J! "'#76&#! ""%"'"&%! "%(6"&"! "%77%6&'! "'7(Y&Y! ""Y'77&"! ""MY7&%! ""MJ#%&Y! "MJ"M&7! "%7'Y6&"! "M7#6&J! "M(YM(&J! "M6J"&7! "#'67"&Y! "M"YM&#! "%(YM6&M! "MYY#&'! "J7M%M&7! "#"'#&7! "("%66&#! ?EIBDEDG?>8!

®¤µ¥Á®˜»!F! ‡Îµœª–‹µ„…o°¤¼¨Â¦ŠŠµœ…°Š­Îµœ´„Šµœ­™·˜·ž!e '#%(! ! ¦µ¥Å—o!®¤µ¥™¹Š!¦µ¥Å—o…°ŠÂ¦ŠŠµœš¸ÉÁž}œÁŠ·œÁ—º°œ!!®œnª¥!µš˜n°Á—º°œ! !


''

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

H>! „°Šš» œÄ®o„¼o¥º¤Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ! ª· ›¸ „µ¦‹´ —­¦¦ÁŠ· œ„¼o ¨³„µ¦¦· ®µ¦ ÁŠ·œš»œ!! ! ¦´“µ¨ªœ!®¨¸„£´¥!ŗoÁ¦·É¤Ÿ¨´„—´œÄ®o˜¦µ „‘®¤µ¥!¡¦;+ÁŠ· œ Ä®o „¼o ¥º ¤ Á¡ºÉ ° „µ¦«¹ „¬µ+¡;«;++! '#M(! Á¡ºÉ°…¥µ¥Ã°„µ­Ä®o‡œ‹œÅ—o«¹„¬µÁ¨nµÁ¦¸¥œÄœ ¦³—´ °» —¤«¹ „¬µ!¨³„µ¦­n ŠÁ­¦· ¤„µ¦¡´ • œµš» œ ¤œ» ¬¥r Ž¹É ŠÁž} œž{ ‹‹´ ¥­Î µ‡´ …°Š„µ¦¡´ •œµž¦³Áš«!!! Ĝže˜n°¤µÅ—o‹´—˜´ÊŠ®œnª¥Šµœ…¹Êœ¤µ¦´ Ÿ·—°!‡º°! ­Îµœ´„Šµœ„°Šš»œÄ®o„¼o¥º¤Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ®¦º°Á¦¸¥„¥n° ªn µ !„¥«> "J!¡¦o ° ¤„´  „Î µ ®œ—Ä®o ! ¤‹&›œµ‡µ¦! „¦» ŠÅš¥!šÎ µ®œo µš¸É ¦· ®µ¦Â¨³‹´ —„µ¦ÁŠ· œÄ®o „¼o ¥º ¤!! Ĝ¦³—´œÃ¥µ¥¤¸‡–³„¦¦¤„µ¦„°Šš»œÄ®o„¼o¥º¤Á¡ºÉ° „µ¦«¹„¬µ!¨³°œ»„¦¦¤„µ¦­°ŠšÎµ®œoµš¸É„ε„´—¼Â¨"Y! ÁŠ·œ„¼o­nªœ®œ¹ÉŠÄ®o­Îµ®¦´œ´„Á¦¸¥œ¦³—´¤´›¥¤«¹„¬µ „¼o ¥º ¤!˜n ­n ªœÄ®n Áž} œ­· œÁºÉ °­Î µ®¦´ œ´ „«¹ „¬µÄœ ­™µ´ œ°» —¤«¹ „¬µš´Ê Š…°Š¦´ “¨³Á°„œ!!š´Ê Šœ¸Ê Ĝ ¦³¥³Â¦„Ǧ´ “µ¨Å—o ‹´ —­¦¦ÁŠ· œ‹µ„Šž¦³¤µ– Ÿnœ—·œÁž}œ!'YC777! ¨oµœµš˜n°že×¥ž¦³¤µ–! Á¡ºÉ ° Ä®o „¼o ¥º ¤Áž} œ ‡n µ Á¨n µÁ¦¸ ¥œ!¨³‡n µ čo ‹n µ ¥ ž¦³‹Î µ Á—º ° œ!×¥š¸É ‡ µ—®ª´ Š ªn µ Ĝ°œµ‡˜„µ¦ ­œ´­œ»œ‹³¨—¨Š!Á¤ºÉ°„°Šš»œÅ—o¦´„µ¦Îµ¦³‡ºœ‹µ„

Ÿ¼o„¼o¥º¤!!„µ¦‹´—­¦¦ÁŠ·œ„¼o¥º¤Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µÁž}œ®´ª…o° ª· Á ‡¦µ³®r š¸É œn µ ­œÄ‹Â¨³¤¸ œ´ ¥ ­Î µ ‡´  !×¥ÁŒ¡µ³ ­Î µ ®¦´  œ´ „ Á«¦¬“«µ­˜¦r ! œ´ „ ¦· ® µ¦„µ¦«¹ „ ¬µ! ˜¨°—‹œŸ¼o ­œÄ‹œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³!¤¸‡Îµ™µ¤®¨µ¥ ž¦³Á—Èœš¸É­µ›µ¦–œÂ¨³œ´„ª·µ„µ¦Ä®o‡ªµ¤­œÄ‹! ˜´ ª°¥n µŠÁn œ !‡Î µ™µ¤Á· Šž¦³Á¤· œ£µ¡¦ª¤ªn µ !„5! œÃ¥µ¥Â¨³ÂŸœŠµœœ¸Ênª¥­nŠÁ­¦·¤Ä®oÁ¥µªœÅš¥Å—o Á¦¸¥œ˜n°Á¡·É¤…¹Êœ°¥nµŠ¤¸œ´¥­Îµ‡´®¦º°Å¤ni!…5!nª¥Ä®o ‡¦°‡¦´ª‡œ‹œÅ—oÁ…oµ™¹ŠÁŠ·œ„¼o¥º¤‡¦´ÊŠœ¸Êŗo¤µ„®¦º° œo°¥Á¡¸¥ŠÄ—i!Áž¦¸¥Áš¸ ¥„´ ‡¦°‡¦´ªš¸É¤¸ “µœ³ žµœ„¨µŠ®¦º °“µœ³¦ÉÎ µ¦ª¥i!!‡5!Ÿ¨­´ ¤ §š›·Í …°Š Ÿ¼o ­Î µ Á¦È ‹ „µ¦«¹ „ ¬µÄœÂŠn „ µ¦šÎ µ Šµœ!„µ¦Á¡·É ¤ ž¦³­·š›·£µ¡!¦µ¥Å—o¨³¤¼¨‡nµÁ¡·É¤Äœ¦³¥³¥µª!Š5! ž¦³Ã¥œr®¦º°‡»–‡nµ…°ŠœÃ¥µ¥œ¸Êœ°„Á®œº °‹µ„ Á¦ºÉ°Š¦µ¥Å—o¨³ÁŠ·œš°Š!!®¤µ¥™¹Š‡»–‡nµšµŠ­´Š‡¤ ¨³—o µœ‹· ˜Ä‹!„µ¦­¦o µŠ‡ªµ¤Áž} œ›¦¦¤Äœ­´ Š‡¤! œ°„‹µ„œ¸Ê ¥´Š¤¸ ‡Î µ™µ¤Á· Šž’· ´ ˜· „µ¦!Ánœ!‹5!„µ¦ ¦· ®µ¦ÁŠ· œ„°Šš» œ!„¥«&!¤¸ …o°„¡¦n°ŠÂ¨³ž{ ®µ °» ž ­¦¦‡°¥n µ ŠÅ¦i!Ž¹É Š ‡¦°‡¨» ¤ ®¨µ¥ž¦³Á—È œ! ˜´ ª°¥n µŠÁn œ!„µ¦‹´ —­¦¦ªŠÁŠ· œÄ®o ­™µœ«¹ „¬µªn µ ¤¸ Á®¤µ³­¤Á¡¸¥ŠÄ—i!‡ªµ¤Ÿ·—¡¨µ—‡¨µ—Á‡¨ºÉ°œ…°Š ªŠÁŠ· œ š¸É ‹´ — ­¦¦¤µ„®¦º ° œo ° ¥!®¤µ¥Á®˜» ! ®¨µ¥ ­™µœ«¹ „ ¬µ˜o ° Š­n Š ÁŠ· œ ‡º œ Ä®o „´  „°Šš» œ !„¥«&!!

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ! "J

!

¤¸Ÿ¼o‹´—„µ¦„°Šš»œ²!Ž¹ÉŠ™¼„„ε„´Â¨³˜¦ª‹­°Ã—¥‡–³„¦¦¤„µ¦„°Šš»œ!!‡–³°œ»„¦¦¤„µ¦­°Š»—!´¸®œ¹ÉŠ!„ε„´ —¼  ¨ÁŠ· œ „¼o ­Î µ ®¦´  œ´ „ Á¦¸ ¥ œ¤´ › ¥¤«¹ „ ¬µ!8¤&%!$!¤&J!!žª"!$$žªM!žª­"!$!žª­'!!¨³ª· š ¥µ¨´ ¥ °ºÉ œ œ°„­´ Š „´ — „¦³š¦ªŠ«¹„¬µ›·„µ¦!!´¸­°Š„ε„´—¼Â¨ÁŠ·œ„¼o­Îµ®¦´œ´„«¹„¬µÄœ­™µ´œ°»—¤«¹„¬µ! "Y ! ‹µ„ÁªÈÅŽ—r…°Š!„¥«&!8`4B,/4+=!! –!ª´œš¸É!%!›´œªµ‡¤!'##75!¦³»ªnµ„°Šš»œÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ!‹´—˜´ÊŠ…¹Êœ˜µ¤ ¤˜·‡–³¦´“¤œ˜¦¸Á¤ºÉ°ª´œš¸É!"J!¤„¦µ‡¤!'#M6!˜µ¤œ´¥¤µ˜¦µ!"'!®nŠ¡¦³¦µ´´˜·ÁŠ·œ‡Š‡¨´Š!¡&«&!'%6"!×¥¦´“µ¨ ‹´—­¦¦Šž¦³¤µ–Ä®o„¦³š¦ªŠ„µ¦‡¨´ Š—Î µÁœ·œ„µ¦Äœ¨´ „¬–³ÁŠ·œš»œ®¤»œÁª¸¥ œ!¤¸Ÿ¨´Š ‡´Äo˜´ÊŠ ˜nĜ!¡&«&!'#%"! „°Šš»œ²¤¸“µœ³Áž}œ°Š‡r„¦…°Š¦´“µ¨Äœ„ε„´„µ¦—¼Â¨…°Š„¦³š¦ªŠ„µ¦‡¨´Š!—εÁœ·œ„µ¦¤µÂ¨oª!(!že!Ä®o„¼o¥º¤Åžš´ÊŠ­·Êœ! "(#C"JM!¨oµœµš!¤¸Ÿ¼o„¼o¥º¤š´ÊŠ­·Êœ!'C"("C""J!¦µ¥!!®¤µ¥Á®˜»!¤¸„µ¦œ´ŽÊεÁœºÉ°Š‹µ„Ÿ¼o„¼o‡œÁ—¸¥ª„´œšÎµ­´µ„¼o¥º¤ÄœÂ˜n ¨³‡¦´ÊŠ—´Šœ´Êœ°µ‹‹³¤¸®¨µ¥­´µ!! !


„µ¦‡¨´ŠÁ¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ„µ¦¨Šš»œ¦³—´°»—¤«¹„¬µ²! ÁœºÉ °Š‹µ„œ´ „Á¦¸ ¥œbœ´ „«¹ „¬µ°µ‹‹³Áž¨¸É ¥œÄ‹¥» ˜· „µ¦«¹„¬µ®¦º°­µÁ®˜»°ºÉœÇ"(!Œ5!‡ªµ¤¦ª—Á¦Èªbš´œÁª¨µ …°Š„µ¦šÎµŠµœ!®¤µ¥™¹Š!„µ¦ž¦³„µ«ªŠÁŠ·œš¸É‹´—­¦¦ …°Š!„¥«&!Ş¥´Š­™µœ«¹„¬µ!¦³¥³Áª¨µš¸ÉÁŠ·œš¸É™¹Š¤º° œ´ „ Á¦¸ ¥ œœ´ „ «¹ „ ¬µHŽ¹É Š Áž} œ Á¦ºÉ °Š­Î µ‡´ Â¨³‡ªµ¤ Á—º°—¦o°œ…°Šœ´„Á¦¸¥œœ´„«¹„¬µ!°µ‹‹³˜o°Š„¼o¥º¤ÁŠ·œ °ºÉ œ ǤµÄo „n ° œ®¦º ° °µ‹‹³Áž¨¸É ¥ œÄ‹!K™°œ˜´ ª L!! ŤnÁ¦¸¥œ˜n°!Áž}œ˜oœ!5!„µ¦˜·—˜µ¤„µ¦Îµ¦³ÁŠ·œ„¼o!Ž¹ÉŠ ­nªœ®œ¹ÉŠ…¹Êœ°¥¼n„´‡ªµ¤¦nª¤¤º°…°ŠŸ¼o„¼o!˜n°¸„­nªœ®œ¹ÉŠ „È­³šo°œ‡ªµ¤­µ¤µ¦™„µ¦šÎµŠµœ…°Š!„¥«&!—oª¥!!! ! Á¡ºÉ°Áž}œ…o°¤¼¨´œš¹„™¹Š‡ªµ¤Å¤n‡ŠÁ­oœ‡Š ªµÄœ„µ¦„ε®œ—œÃ¥µ¥…°ŠÅš¥!…°ššªœªnµ!Ĝže! '#%6! ¦´“µ¨!8¡&˜&š&š´„¬·–!·œª´˜¦5!ŗo‹´—˜´ÊŠ „°Šš» œ Ä®¤n Ä œ¨´ „ ¬–³‡¨o µ ¥‡¨¹ Š „´ œ !Á¦¸ ¥ „ªn µ! „°Šš»œ­·œÁºÉ°„µ¦«¹„¬µš¸É°·Š¦µ¥Å—oĜ°œµ‡˜!˜n £µ¥®¨´Š„µ¦ž’·ª´˜·¦´“ž¦³®µ¦ª´œš¸É!"6! „´œ¥µ¥œ! '#%6! ¦´“µ¨¡¨Á°„­»¦¥»š›r!‹»¨µœœšr!ŗož¦³„µ«Ä®o ¥»˜·!„¦°&!Ĝže!'##7! ˜n¥´Š‡ŠÄ®o!„¦°&!„¼o¥º¤˜n°Åž ­Îµ®¦´œ´„«¹„¬µš¸ÉÁ¦·É¤Åž„n°œ®œoµ‹œ„ªnµœ´„«¹„¬µ »—œ¸Ê‹³‹„µ¦«¹„¬µ!!!

'M

! „n °œª· ¡µ„¬r ¨³Á­œ°Âœ³ÂœªšµŠ„µ¦ ž¦´ ž¦» Š„¦³ªœ„µ¦!…°ššªœ®¨´ „Á„–”r ¨³ ª·›¸„µ¦‹´—­¦¦­·œÁºÉ°…°Š!„¥«&!—´Šœ¸Ê! ! ®œ¹ÉŠ!!Ĝ˜n¨³že‡–³„¦¦¤„µ¦„°Šš»œÁŠ·œ Ä®o „¼o ¥º ¤ Á¡ºÉ ° „µ¦«¹ „ ¬µ!‹³„Î µ ®œ—ªŠÁŠ· œ Ä®o „¼o ¥º ¤ ­Îµ®¦´œ´„«¹„¬µÄ®¤n!¡¦o°¤„´‹ÎµœªœŸ¼o„¼o¦µ¥Ä®¤n!c! Ž¹ÉŠš´Ê Šœ¸Ê…¹Ê œ°¥¼n„´„µ¦°œ»¤´˜·ªŠÁŠ·œŠž¦³¤µ–‹µ„ ­Îµœ´„Šž¦³¤µ–"6!! ­°Š!!„¥«&!‹´—­¦¦ªŠÁŠ·œ­·œÁºÉ°Ä®o˜n¨³ ­™µœ«¹„¬µ!¨³Ä®o­™µœ«¹„¬µšÎµ®œoµš¸É„¨´Éœ„¦°Š ˜µ¤®¨´„Á„–”rªnµœ´„«¹„¬µ‡œÄ—Å—o¦´­·š›·Í„µ¦„¼o¥º¤!! ­n ªœ„µ¦šÎ µ­´ µÂ¨³Á· „‹n µ¥œ´Ê œ!‹¨&!›œµ‡µ¦! „¦» ŠÅš¥Áž} œ‡¼n ­´ µ„´ Ÿ¼o „¼o !!×¥¤¸ „µ¦‡ÊÎ µž¦³„´ œ ÁŠ·œ„¼oÁž}œ¦µ¥»‡‡¨!! ‡–³„¦¦¤„µ¦„°Šš»œ!„¥«&!Áž}œŸ¼o°œ»¤´˜· ªŠÁŠ·œ­·œÁºÉ°Ä®o˜n¨³­™µœ«¹„¬µ!×¥°·Š®¨´„Á„–”r ¨³ª· ›¸ „ µ¦„¼o ¥º ¤ ÁŠ· œ …°Š„°Šš» œ ÁŠ· œ Ä®o „¼o ¥º ¤ Á¡ºÉ ° „µ¦«¹„¬µ!¡&«&!'#%J! …o°!J! ˜µ¤!¡¦&²!Ž¹ÉŠ ž¦³„°—oª¥!#!®¨´„Á„–”r!

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ! "(

!

‹µ„Á°„­µ¦´œš¹„…°Š¤®µª·š¥µ¨´¥›»¦„·‹´–”·˜¥r!×¥°µ‹µ¦¥r­¤®¤µ¥!­»…­»Á—!Ÿ¼o‹´—„µ¦ iµ¥š»œ„µ¦«¹„¬µ!¦µ¥Šµœªnµ ¤®µª·š¥µ¨´¥²!ŗo¦´ªŠÁŠ·œ‹´—­¦¦!#6(&M6!!¨oµœµš!!˜nŗo‹´—­¦¦‹¦·ŠÁž}œÁŠ·œ!!#%J&M!¨oµœµš!!­nªœš¸ÉÁ®¨º°!!#'!¨oµœµš! ˜o°Š‡ºœÄ®o„°Šš»œ!„¥«&!‡·—Áž}œ‡nµŸ·—¡¨µ—‡¨µ—Á‡¨ºÉ°œ¦o°¥¨³!(a!!˜´ªÁ¨…­™·˜·Äœže„µ¦«¹„¬µ!'#%(! "6 ! ˜µ¤¤˜·…°Š‡–³„¦¦¤„µ¦„°Šš»œÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ!„µ¦ž¦³»¤‡¦´ÊŠš¸É!'b'##7!ª´œš¸É!''!„»¤£µ¡´œ›r!'##7!­Îµ®¦´Ÿ¼o„¼o¥º¤! ¦µ¥Ä®¤nž¦³‹Îµže„µ¦«¹„¬µ!'##7!Ä®o­™µ´œ°»—¤«¹„¬µÄœ­´Š„´—¨³„ε„´­Îµœ´„Šµœ‡–³„¦¦¤„µ¦°»—¤«¹„¬µ!! ! $! Áž}œÁŠ·œ!#CJYJ&"Y!¨oµœµš! ! $! ‹ÎµœªœŸ¼o„¼o!"76CJYM!! ! ! 4! ¦³—´ž¦·µ˜¦¸! 66CM6%! ¦µ¥! ! ! 4! ¦³—´¤´›¥¤«¹„¬µ!! 6C(Y'! ¦µ¥! ! ! 4! ¦³—´!žª&!! MM6! ¦µ¥! ! ! 4! ¦³—´!žªš&!¨³!žª­&!! J(! ¦µ¥!


'%

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

O"F!ªŠÁŠ·œ­·œÁºÉ°Äœžež{‹‹»´œ!ž¦Ÿ´œ˜µ¤ ‹Îµœªœœ´„Á¦¸¥œœ´„«¹„¬µ…°Š­™µ´œ! „µ¦«¹„¬µš¸ÉÁ‡¥„¼o¥º¤Äœže„n°œ®œoµ!!! O'F!!„µ¦‹´—­¦¦Ä®o‡Îµœ¹Š™¹Š¡ºÊœš¸É¥µ„‹œ'7 OMF! ! „µ¦‹´—­¦¦‡Îµœ¹ŠœÃ¥µ¥¨´„¬–³¡·Á«¬ …°Š¦´“µ¨!˜´ª°¥nµŠÁnœ!„µ¦‹´—­¦¦ ­·œÁºÉ°„µ¦«¹„¬µÄ®o„´œ´„«¹„¬µÄœ!M! ‹´Š®ª´—£µ‡Ä˜oš¸É¤¸Á®˜»„µ¦–r„n°„µ¦¦oµ¥! O%F! ! „µ¦‹´—­¦¦ªŠÁŠ·œÄ®o˜n¨³­™µœ«¹„¬µ! Ä®ož¦Ÿ„Ÿ´œ„´‹ÎµœªœŸ¼o„¼o‡oµŠÎµ¦³ ®œ¸Ê…°ŠÂ˜n¨³­™µœ«¹„¬µ! O#F! „µ¦‹´ —­¦¦ÁŠ·œ­nªœ®œ¹ÉŠÁ¡ºÉ°Áž}œ ‡n µ čo ‹n µ ¥—Î µ Áœ· œ Šµœ„°Šš» œ …°Š ­™µœ«¹„¬µ! ! ­µ¤!!„µ¦Ä®o „¼o ¥º ¤ „n œ´ „ «¹ „ ¬µ„Î µ ®œ— ÁŠºÉ ° œÅ…ªn µ ¦µ¥Å—o … °Š‡¦°‡¦´ ª š¸É ‹ ³¤¸ ­· š ›·Í „¼o ¥º ¤! ŤnÁ„·œ„ªnµ!"#7C777! µš˜n°že!Ž¹ÉŠ®¤µ¥™¹Š„µ¦! ‡´ — „¦°Š‡» – ­¤´ ˜· … °ŠŸ¼o „¼o ! ×¥Ÿ¼o „¼o ‹ ³˜o ° ŠÂ­—Š ®¨´„“µœ!8ÁŠ·œÁ—º°œ…°ŠŸ¼o ž„‡¦°Š5!®¦º°Äœ„¦–¸ š¸É Áž}œ„µ¦šÎµŠµœ°µ¸¡°·­¦³Å¤n¤¸®¨´„“µœÁŠ·œÁ—º°œ$$Ä®o

œÎ µ ®œ´ Š ­º ° ¦´  ¦°Š‹µ„„Î µ œ´ œ ®¦º ° Ÿ¼o Ä ®n o µ œªn µ ‡¦°‡¦´ª¤¸¦µ¥Å—oŤnÁ„·œ°´˜¦µš¸É„ε®œ—!! ! ­¸É!!ªŠÁŠ·œš¸ÉÄ®o„¼o¥º¤­Îµ®¦´œ´„«¹„¬µ!¤¸­°Š °Š‡rž¦³„°!‡º°!„5!ÁŠ·œ„¼oÁ¡ºÉ°‡nµÁ¨nµÁ¦¸¥œ!Ž¹ÉŠÁž}œÅž ˜µ¤‡n µÄo ‹n µ¥¨Šš³Á¸ ¥œ…°Šœ´ „«¹ „¬µ˜n ° ­™µœ«¹ „¬µœ´Ê œÇ!Ž¹É ŠÂ˜„˜n µŠ„´ œÅ—o ˜µ¤®¨´ „­¼ ˜¦! ¨³˜µ¤­™µœ«¹„¬µ!!…5!‡nµ‡¦°Š¸¡…°Šœ´„«¹„¬µ! Ž¹ÉŠ„ε®œ—Ä®oÁšnµ„´œ®¤—Á—º°œ¨³!'C777!µš! ! ®oµ!!„µ¦‹´—­¦¦ªŠÁŠ·œ­·œÁºÉ°„µ¦«¹ „¬µ…°Š! „¥«&!¤¸‡ªµ¤¨nµoµÁœºÉ°Š‹µ„Á®˜»Ÿ¨®¨µ¥ž¦³„µ¦!°µš· Ánœ!‡ªµ¤Å¤nœnœ°œ…°Š‹Îµœªœœ´„«¹„¬µ¦µ¥Ä®¤nš¸É‹³ ¨Šš³Á¸ ¥œ!Ž¹É Š‹³š¦µ˜n °Á¤ºÉ °¤¸ „µ¦¨Šš³Á¸ ¥œÂ¨o ª ž¦³¤µ–Á—º°œ¤·™»œµ¥œ…°ŠÂ˜n¨³že!!¨³¤¸‡ªµ¤Áž}œÅž ŗoš¸Éœ´„«¹„¬µ¨Šš³Á¸¥œ¨nµoµ„ªnµ„ε®œ—!°œ¹ÉŠ!ªŠÁŠ·œš¸É ‹´—­¦¦„´ªŠÁŠ·œš¸É„¼o‹¦·Š°µ‹‹³Á®¨ºÉ°¤„´œÁœºÉ°Š‹µ„™°œ „µ¦¨Šš³Á¸¥œµŠª·µ!Áž}œ˜oœ! ! ®„!!!­Î µ®¦´ œ´ „«¹ „¬µŸ¼o „¼o ¦µ¥Á„n µ!‹³šÎ µ ­´µÁž}œ¦µ¥že!Ĝ­nªœœ¸Ê¤¸ž{®µ°»ž­¦¦‡—oµœ„µ¦ ¦·®µ¦œo°¥„ªnµŸ¼o„¼o¦µ¥Ä®¤n!!‹Îµœªœœ¸ÊÁ¤ºÉ°¦ª¤„´Ÿ¼o„¼o ¦µ¥Ä®¤nÁšnµ„´Âž—­œ‡œÃ—¥ž¦³¤µ–'"!

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ! '7

!

Ÿ¼oÁ…¸¥œ¤¸‡ªµ¤Á…oµÄ‹ªnµ!„°Šš»œ!„¥«&!!¤·Å—očo®¨´„Á„–”r¡ºÊœš¸É¥µ„‹œÄœª·›¸„µ¦ž’·´˜·‹¦·Š!ÁœºÉ°Š‹µ„‡ªµ¤Å¤n´—Á‹œ…°Š ®¨´„Á„–”r¨³‡ªµ¤¥»nŠ¥µ„Äœ„µ¦‹´—Á„ȝ…o°¤¼¨­œÁš«…°Šœ´„«¹„¬µÄœÂ˜n¨³­™µ´œ!°µ‹‹³Áž}œ‡ªµ¤‹¦·Šš¸Éªnµ!¤®µª·š¥µ¨´¥ ®nŠ®œ¹ÉŠ!!˜´ÊŠ°¥¼nĜ‹´Š®ª´—Äœ£µ‡˜³ª´œ°°„Ž¹ÉŠ™º°„´œªnµ¥µ„‹œ„ªnµÃ—¥Áž¦¸¥Áš¸¥„´£¼¤·£µ‡°ºÉœ!˜nœ´„«¹„¬µš¸É¤µÁ¦¸¥œÄœ ¤®µª·š¥µ¨´¥Â®nŠœ¸Ê¤µ‹µ„®¨µ¥‹´Š®ª´—š´Éªš»„£¼¤·£µ‡!‹¹ŠÅ¤n­µ¤µ¦™­¦»žÅ—o´—Á‹œ!¥„ÁªoœÂ˜n‹³­¦oµŠÁ¨…—´œ¸…¹Êœ¤µÁ¡ºÉ°­³šo°œ ™¹Š„µ¦„¦³‹»„…°Š£¼¤·¨ÎµÁœµ…°Šœ´„«¹„¬µÄœ¡ºÊœš¸É¥µ„‹œ!˜´ªÁ¨…š´ÊŠ®¤—¤µ‡Îµœª–Áž}œÁ¨…—´œ¸š¸É„¨nµª­¦»žÅ—oªnµ!!J#a!…°Š œ´„«¹„¬µÄœ¤®µª·š¥µ¨´¥!G!¤µ‹µ„°ÎµÁ£°b˜Îµ¨š¸É¥µ„‹œ!Ĝ…–³š¸É¤®µª·š¥µ¨´¥!V!¤¸­´—­nªœ…°Šœ´„«¹„¬µ¥µ„‹œÁ¡¸¥Š!'7a! °œ¹ÉŠ‹µ„¦µ¥ŠµœÁ­œ°˜n°­Îµœ´„Šµœ„µ¦°»—¤«¹„¬µ!¦³»ªnµ!­´—­nªœ…°Šœ´„«¹„¬µš¸É¤µ‹µ„‡¦°‡¦´ª¥µ„‹œ!8Ĝš¸Éœ¸Ê®¤µ¥™¹Š ¦µ¥Å—o˜ÎµÉ „ªnµ!"#7C777!µš˜n°že˜n°‡¦´ªÁ¦º°œ5!Áž}œ—´Šœ¸Ê! ! 4! ¤®µª·š¥µ¨´¥…°Š¦´“!J#a!8ĜªŠÁ¨È®¤µ¥™¹Š!„¨»n¤˜´ª°¥nµŠ!6MC777!‡œ5! ! 4! ¤®µª·š¥µ¨´¥¦µ£´‘!YJa!8"("C7775! ! ! 4!!¤®µª·š¥µ¨´¥Áš‡ÃœÃ¨¥¸¦µ¤Š‡¨!(7a!! ! 4! ¤®µª·š¥µ¨´¥bª·š¥µ¨´¥Á°„œ!J%a!8"MC7775! ! 4!!¤®µª·š¥µ¨´¥Ážd—!YYa!8"(7C7775! '" ! ‹µ„„µ¦Ä®o­´¤£µ¬–r…°ŠŸ¼o‹´—„µ¦„°Šš»œ!„¥«&!8œ¡&›µ—µ!¤µ¦r˜·œ5!Ĝ®œ´Š­º°¡·¤¡r¤˜·œ¦µ¥ª´œ!ª´œš¸É!'J!„»¤£µ¡´œ›r!'##"! ‡µ—ªnµ!!‹³¤¸œ´„Á¦¸¥œœ´„«¹„¬µ…°„¼o¥º¤Âž—­œ‡œ!ªŠÁŠ·œš¸É!„¥«&!Ä®o„¼o¥º¤Â˜n¨³¦µ¥¦³®ªnµŠ!'JC777!c! "Y%C777!!µš˜n°že …¹Êœ°¥¼n„´­µ…µÂ¨³¦³—´„µ¦«¹„¬µ…°ŠŸ¼o„¼o¥º¤!


„µ¦‡¨´ŠÁ¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ„µ¦¨Šš»œ¦³—´°»—¤«¹„¬µ²! Á‹È—!!„µ¦¦·®µ¦„°Šš»œ²!¨³„µ¦˜·—˜µ¤„µ¦ Î µ¦³®œ¸Ê Áž} œ®´ ª…o °š¸É ŗo ¦´ ‡ªµ¤­Î µ‡´ ­¼ Š!ĜšµŠ ž’·´˜·¤¸ „µ¦šªŠÂ¨³˜·—˜µ¤®œ¸Ê!Ž¹ÉŠ®µ„Ÿ¼o„¼o¥´ŠÅ¤n¤µ Îµ¦³Äœšoµ¥š¸É­»—„°Šš»œ!„¥«&!‹³—εÁœ·œ„µ¦¢j°Š¦o°Š''!!! °´˜¦µ„µ¦‡oµŠ‹nµ¥+¨³®œ¸Ê­¼…°Š„°Šš»œ+ „¥«;!Áž}œž¦³Á—Èœš¸Éŗo¦´‡ªµ¤­Îµ‡´­¼Š!Ž¹ÉŠ­³šo°œ ™¹Š‡ªµ¤Á­¸É¥Š…°Š„µ¦¦·®µ¦­· œÁºÉ°Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ!! ‹µ„…o ° ¤¼ ¨ Ĝ°—¸ ˜ ¡ªn µ ¤¸ °´ ˜ ¦µ„µ¦‡o µ Š‹n µ ¥­¼ Š ¡°­¤‡ª¦!8¦o°¥¨³!'65!!Ž¹ÉŠ¤·Å—ož¨ªnµ‹³Áž}œ®œ¸Ê­¼ š´ÊŠ®¤—!!„°Šš»œ!„¥«&!¤¸®œoµ˜·—˜µ¤šªŠ™µ¤Â¨³ šoµ¥š¸É­»—¢j°Š¦o°Š˜n°«µ¨®µ„¤¸‡ªµ¤‹ÎµÁž}œ!Ž¹ÉŠÁ¤ºÉ° ­°™µ¤‹µ„» ‡¨µ„¦š¸É Á„¸É ¥ª…o °Š­¦» žÅ—o ªn µ!®¨´ Š ¢j°Š¦o°ŠÂ¨oª­nªœÄ®n­µ¤µ¦™‹³˜„¨ŠÂ¨³Å„¨nÁ„¨¸É¥ „´œÅ—o!!¥„ÁªoœÄœ„¦–¸Ÿ¼o„¼oÁ­¸¥¸ª·˜®¦º°š»¡¡¨£µ¡'M

'#

…o°Á­œ°„µ¦ž¦´ž¦»Šª·›¸„µ¦šÎµŠµœ…°Š! '%

„¥«> !! ! Ĝ­nªœœ¸Ê…°Á­œ°„µ¦ª·¡µ„¬rœªšµŠ„µ¦ ž¦´ž¦»Šž¦³­·š›·£µ¡„µ¦šÎµŠµœ…°Š!„°Šš»œ!„¥«&! š¸ÉÁ„¸É¥ª„´„µ¦¦·®µ¦ÁŠ·œ„¼oÄ®o¦ª—Á¦Èª!¨—‡ªµ¤¨nµoµ! ¨³¨—!K°´ ˜ ¦µ„µ¦‡º œ ÁŠ· œ L!Ä®o œo ° ¥š¸É ­» — Ášn µ š¸É ‹ ³ Áž}œÅ—o'#!×¥˜´ÊŠÃ‹š¥rĜ¨´„¬–³!4@01+-.4,! 1030+1;:! b30)*0,-.+/! +,+/A3.3! ª·›¸„µ¦¦·®µ¦ÁŠ·œš»œ…°Š!„¥«&! ŗo„ε®œ—„¨»n¤Â¨³„ε®œ—ªŠÁŠ·œÄ®o˜n¨³­™µœ«¹„¬µ! 8Ž¹ÉŠ¤¸‹Îµœªœ¤µ„„ªnµ!"#7! ®nŠ5!ץčo®¨´„Á„–”r ®¨µ¥Â!„¨nµª‡º°!Â¥„˜µ¤„¨»n¤Ÿ¼o„¼o¦µ¥Ä®¤n!Ÿ¼o„¼o ¦µ¥Á„nµ!˜µ¤­™µœ«¹„¬µ!˜µ¤­µ…µª·µ!8ª·š¥µ«µ­˜¦r! ¤œ» ¬¥«µ­˜¦r ¨³­´ Š‡¤«µ­˜¦r !Áž} œ˜o œ5!Ž¹É Š®¤µ¥™¹ Š! „µ¦­¦oµŠ„ε¡Š„µ¦Å®¨Á…oµ°°„…°ŠÁŠ·œÂ˜n¨³­nªœ!!

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ! ''

!Á¤ºÉ°‡¦„ε®œ—ž¨°—®œ¸Ê!›œµ‡µ¦„¦»ŠÅš¥‹³Â‹oŠ£µ¦³®œ¸Ê˜µ¤š¸É°¥¼nš¸É‹oŠÅªo!¨³‡Îµœª–„µ¦Ÿn°œÎµ¦³®œ¸Ê¦µ¥že!"#!žeÄ®o Á­¦È‹­¦¦¡!!„µ¦š¸ÉŤnÎµ¦³®œ¸Ê„n°œ!®¤µ¥™¹Šª´œš¸É!#! „¦„‘µ‡¤…°Šžeš¸É‹³˜o°ŠÎµ¦³!¨¼„®œ¸Ê‹³˜o°ŠÁ­¸¥‡nµž¦´!"'a! …°Š ¥°—š¸É˜o°ŠŸn°œÎµ¦³!!˜n™oµž¨n°¥š·ÊŠÅªoÁ„·œ!"'! Á—º°œ!‡º°Á…oµžeš¸É­°Šš¸É‡oµŠÎµ¦³!‹³˜o°ŠÁ­¸¥‡nµž¦´Á¡·É¤Áž}œ¦o°¥¨³!"(! …°Š¥°—š¸É˜o°ŠŸn°œÎµ¦³! ‹µ„„µ¦Ä®o­´¤£µ¬–r…°ŠŸ¼onª¥Ÿ¼o°Îµœª¥„µ¦„°Šš»œ!„¥«&!8œµ¥Á­¦·¤Á„¸¥¦˜·!š´«œ­»ª¦¦–5!Ĝ ®œ´Š­º°¡·¤¡r¤˜·œ¦µ¥ª´œ!ª´œš¸É!'! „¦„‘µ‡¤!'##7! ! ! K&&&!¡°žeš¸É­¸É™oµÅ¤n¤µ˜·—˜n°!Á¦µ¢j°ŠÁ¨¥!ÁœºÉ°Š‹µ„­´µœ¸ÊÁž}œ ­´µšµŠÂ¡nŠ!Ž¹ÉŠ™oµÁ¨¥!#! že¨oªÁ¦µÅ¤n˜·—˜µ¤šªŠ™µ¤!­´µ„È‹³®¤—°µ¥»‡ªµ¤!Á‹oµ®œoµš¸É„°Šš»œš»„‡œ‹³¤¸ ‡ªµ¤Ÿ·—˜µ¤ž¦³¤ª¨„‘®¤µ¥°µµ!‡º°šÎµÄ®o¦´“Á­¸¥®µ¥!—´Šœ´Êœ!„n°œ‡¦!#! žeÁ¦µ‹³¢j°Š®¤—š»„‡œ!žeœ¸Ê¢j°Šž¦³¤µ–! %YC777!¦µ¥!!×¥‹oµŠ­Îµœ´„Šµœšœµ¥‡ªµ¤¦o°¥„ªnµ­Îµœ´„Šµœ!…–³œ¸Ê„ε¨´Š—εÁœ·œ„µ¦°¥¼n!&&&L! 'M !!‹µ„Á°„­µ¦ž¦³„°„µ¦ž¦³»¤…°Š‡–³°œ»„¦¦¤„µ¦´¸‹nµ¥š¸É­°Š!„°Šš»œ²!¦³»ªnµ!Ĝ¦³®ªnµŠže!'#%'$'#%6!¤¸Ÿ¼o‡¦ „ε®œ—Îµ¦³®œ¸Ê!"C%#"CY%"!¦µ¥!!Ĝ‹Îµœªœœ¸Ê¤¸Ÿ¼o¤µÎµ¦³®œ¸Ê!"C7M%"C"%'!¦µ¥!‡·—Áž}œ­´—­nªœ!Y"&'Ma!!¤¸Ÿ¼oŤn¤µÎµ¦³ ®œ¸Ê‹Îµœªœ!'7"C((#!¦µ¥!!Ĝ‹Îµœªœœ¸ÊÁž}œŸ¼o„¼oš¸ÉÁ­¸¥¸ª·˜‹Îµœªœ!"CMY#!¦µ¥!¨³Ÿ¼o„¼oš¸Éš»¡¡¨£µ¡‹Îµœªœ!"JJ!¦µ¥!ĝ‹oŠ £µ¦³®œ¸Ê…°Š›œµ‡µ¦„¦»ŠÅš¥!ª´œš¸É!"!¤·™»œµ¥œ!'##7!!Ä®o¨¼„®œ¸Ê…°Š„°Šš»œ²!š¸É‡¦„ε®œ—Ÿn°œÎµ¦³‡ºœ®¨´ŠÅ—o¦´„µ¦ ž¨°—®œ¸Ê‡¦!'! že¨oª! ‹µ„‹ÎµœªœŸ¼o„¼o!!"C%#JCM#6! ¦µ¥!!¤¸‹ÎµœªœŸ¼o¤µÎµ¦³!66JCJMY!¦µ¥!8J(&%a5! ¨³Ÿ¼o‡oµŠÎµ¦³! %#6CY''!8M"&Ja5!ž¦³„°—oª¥Ÿ¼o…°Ÿn°œŸ´œ!'C(%J!¦µ¥!Ÿ¼oÁ­¸¥¸ª·˜!JC(%M!¦µ¥!¨³Ÿ¼oŤn¤µ˜·—˜n°!%#7C7MM!¦µ¥!! '% !Ÿ¼oÁ…¸¥œ…°…°¡¦³‡»–«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦&»Á­¦·¤!!ª¸­„»¨!„¦¦¤„µ¦„°Šš»œ!„¥«&!Áž}œ°¥nµŠ­¼Šš¸É„¦»–µÄ®o…o°¤¼¨Â¨³°›·µ¥ …o°­´ŠÁ„˜‹µ„ž¦³­„µ¦–r°´œ¥µªœµœ…°ŠšnµœÁ„¸É¥ª„´­·œÁºÉ°„µ¦«¹„¬µ…°Šž¦³Áš«Åš¥! '# !Ĝ„µ¦‹´—­¦¦­·œÁºÉ°„µ¦«¹„¬µ®¨´Š!!®¨´Š‹µ„‡–³„¦¦¤„µ¦„°Šš»œ²!„ε®œ—œÃ¥µ¥­·œÁºÉ°!‡º°‹Îµœªœ¦µ¥š¸É‹³Ä®o„¼o¥º¤!¨³ ‹Îµœªœ¥°—ÁŠ·œ¦ª¤!!‡–³°œ»„¦¦¤„µ¦²!‹³¡·‹µ¦–µ‹´—­¦¦­·œÁºÉ°Ä®o˜n¨³­™µœ«¹„¬µÃ—¥Äo®¨´„Á„–”rš¸É„ε®œ—!!˜n°‹µ„œ´Êœ ‹oŠ¥°—Ä®o­™µœ«¹„¬µ!!˜n„µ¦‹´—­¦¦‹¦·Š¤´„‹³˜É優nµ!ÁœºÉ°Š‹µ„œ´„«¹„¬µ‹Îµœªœ®œ¹ÉŠÅ¤n¨Šš³Á¸¥œ®¦º°°µ‹‹³¨ŠÁ¦¸¥œª·µ œo°¥„ªnµš¸É‡µ—‡³Áœ!8Ánœ!‡µ—ªnµœ´„«¹„¬µ‹³¨Šš³Á¸¥œ!"(!Á‡¦—·˜!˜n°µ‹‹³¨ŠÁ¦¸¥œ‹¦·ŠÁ¡¸¥Š!"#!Á‡¦—·˜5!!ªŠÁŠ·œ­nªœš¸ÉčoŤn ®¤—˜o°Š‡ºœ!„¥«&!


'J —´Šœ´Êœ!¥·ÉŠ¤¸„µ¦ÂnŠ„¨»n¤‹Îµœªœ¤µ„!c!°´˜¦µ„µ¦‡ºœ ÁŠ·œÁœºÉ°Š‹µ„čoŤn®¤—8Ž¹ÉŠ‹³˜o°Š‡ºœ‡¨´ŠÂŸnœ—·œ5! ¥n°¤‹³­¼Š˜µ¤Åž—oª¥!! „µ¦‹´ —­¦¦ÁŠ· œ„¼o ˜µ¤Áª¨µ!Áž} œž{ ®µš¸É Á„·—…¹ÊœÁž}œž¦³‹Îµš»„že!×¥ÁŒ¡µ³°¥nµŠ¥·ÉŠ­Îµ®¦´! Ÿ¼o„¼o¦µ¥Ä®¤n!Ž¹ÉŠ­™µœ«¹„¬µ‹³š¦µ…o°¤¼¨®¨´ŠÁžd— £µ‡„µ¦«¹„¬µ!˜n°Á¤ºÉ°¨Šš³Á¸¥œÂ¨oª!ĜµŠ„¦–¸¤¸ ‡ªµ¤¨n µo µÄœ¦³—´ œÃ¥µ¥!„¨n µª‡º °!‡–³„¦¦¤„µ¦ „°Šš» œ!„¥«&!¦´š¦µªŠÁŠ·œš¸É ŗo ¦´ ‹´ —­¦¦¨nµo µ!! —´Šœ´Êœ!¤¸Ÿ¨šÎµÄ®o„µ¦Â‹oŠ¥°—ÁŠ·œÄ®o˜n¨³­™µœ«¹„¬µ ¨n µo µ˜µ¤Åž—o ª¥!8˜µ¤®¨´ „„µ¦H‡ª¦‹³Â‹o ŠÄ®o ­™µœ«¹„¬µš¦µ„n°œª´œš¸É!"#! ¤¸œµ‡¤…°Šš»„že5!!! ĜšµŠž’· ´ ˜· ¤¸ „µ¦‹´ —­¦¦®¨µ¥¦°!Án œ!Ĝ°—¸ ˜ ‡–³„¦¦¤„µ¦!„¥«&!‹´—­¦¦ªŠÁŠ·œ­·œÁºÉ°Á¡¸¥Š¦o°¥¨³! (#'J!…°ŠªŠÁŠ·œš´ÊŠ®¤—!¨³Å—o„´œ­nªœš¸ÉÁ®¨º°Á°µÅªo! "#a! ÁŸºÉ°Á®˜»Œ»„ÁŒ·œ!Á¤ºÉ°­™µœ«¹„¬µ‹´—­¦¦­·œÁºÉ°! 8¦°Â¦„Á¤ºÉ°˜oœ£µ‡„µ¦«¹„¬µ!‹ÎµœªœÁŠ·œš¸É‹´—­¦¦ ŗo ‹¦· Š¥n °¤‹³œo °¥„ªn µ!(#a5!„È —Î µÁœ· œ„µ¦‹´ —­¦¦ ªŠÁŠ· œÄœ¦°š¸É ­°Š!¨³¦°š¸É ­µ¤˜n °Åž!‹¹ ŠÁ„· —! …o°ª·¡µ„¬rªnµ…o°ž’·´˜·Ánœœ¸ÊÁ„·—ž{®µ‡ªµ¤¨nµoµ! ¨³Å¤nÁž}œŸ¨—¸!8Ž¹ÉŠÄœš¸É­»—˜o°Š‡ºœÁŠ·œÄ®o„¦³š¦ªŠ! „µ¦‡¨´Š5!! ª·Á‡¦µ³®r„µ¦‹´—­¦¦­·œÁºÉ°„µ¦«¹„¬µ!×¥ ‡Îµœ¹Š™¹Š…o°ž’·´˜·‹¦·ŠÂ¨³!!30)*0,-.+/!+,+/A3.3!!×¥ čo­´¨´„¬–r!j.k-!šœªŠÁŠ·œš¸É!„¥«&!‹´—­¦¦Ä®o˜n¨³ ­™µ´œ„µ¦«¹„¬µ!×¥„ε®œ—Ä®o! .!e!­™µœ«¹„¬µ!! k!e!­µ…µª·µ! -!e!Áª¨µ!8¦°®¦º°¦³»Áž}œÁ—º°œ5!

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! Ĝ„µ¦‹´ —­¦¦…°ŠÂ˜n ¨³­™µ´ œ!ªŠÁŠ· œš¸É ‹´—­¦¦‹¦·Š!8W.k-5! ‹ÎµÁž}œ˜o°ŠÅ¤nÁ„·œ„¦°„ε®œ— ĜšµŠž’·´˜·¤´„‹³˜É優nµ! !

W.k-!!le!!j.k-! ­¤¤˜·ªnµ!W.k-!!e!ș!j.k-!!!C!!ș!!le!"! !

‡nµ¡µ¦µ¤¸Á˜°¦r!8"$!ș5! ­³šo°œªŠÁŠ·œš¸Éčo Ťn®¤—Ž¹ÉŠÄœšoµ¥š¸É­»—‹³˜o°Š‡ºœ‡¨´ŠÂŸnœ—·œ!‡nµœ¸Ê ­³šo ° œ¡§˜· „ ¦¦¤„µ¦‹´ — ­¦¦‹¦· Š …°ŠÂ˜n ¨ ³ ­™µœ«¹ „¬µ!¨³…¹Ê œ°¥¼n „´ „µ¦‡µ—‡³Áœš¸É ¤n œ¥Î µ ®¦º°Å¤n!Ž¹ÉŠ iµ¥¦·®µ¦ÁŠ·œ„°Šš»œ²!‡ª¦‹³œÎµ¤µÄo „ε„´—¼Â¨!8®¤µ¥Á®˜»!°µ‹‹³Á¦¸¥„ªnµÁž}œ‡ªµ¤­¼Á­¸¥ Ĝ‡ªµ¤®¤µ¥„µ¦ž’· ´ ˜· „µ¦!®¦º °!?+,+20?0,-! 011415! ‡–³„¦¦¤„µ¦!„¥«&!œnµ‹³œÎµ…o°¤¼¨œ¸Ê¤µ ž¦´ž¦»Š­Îµ®¦´„µ¦‹´—­¦¦Äœ¦°˜n°ÇŞ!!˜nĜšµŠ ž’·´˜·!¥´ŠÅ¤nŗo—εÁœ·œ„µ¦'Y!!! ®¨´„Á„–”r¨³ÁŠºÉ°œÅ…ªnµ!‡¦°‡¦´ª…°Š! Ÿ¼o„¼o¤¸¦µ¥Å—oŤnÁ„·œ„ªnµ!"#7C777!µš˜n°že!Áž}œ‡ªµ¤ ˜´ÊŠÄ‹š¸É—¸Á¡ºÉ°­ºÉ°­µ¦ªnµ!!ÁŠ·œš»œœ¸Ê˜o°Š„µ¦nª¥Á®¨º°! Ÿ¼o ¤¸ ¦µ¥Å—o œo °¥!!˜n ĜšµŠž’· ´ ˜· ¡ªn µ¤¸ ž{  ®µ Ž´Žo°œÂ¨³‡ªµ¤Å¤nÁž}œ›¦¦¤!!„¨nµª‡º°!Ĝ„¦–¸š¸É Ÿ¼ož„‡¦°ŠšÎµŠµœÁž}œ¡œ´„Šµœ¨¼„‹oµŠ…°Š¦´“bÁ°„œ! š¸É­µ¤µ¦™¦³»ÁŠ·œÁ—º°œ˜o°ŠÂ­—Š¦µ¥Å—o!šÎµÄ®oÁ­¸¥ ­·š›·Í„µ¦„¼o¥º¤!8Á¡¦µ³¦µ¥Å—o˜n°žeÁ„·œ„ªnµ!"#7C777! µš5!Ĝ…–³š¸ÉŸ¼ož„‡¦°Šš¸Éž¦³„°°µ¸¡°·­¦³!8˜n ªnµ‡ªµ¤‹¦·Š¤¸¦µ¥Å—o­¼Š5!ÁœºÉ°Š‹µ„Ťn¤¸®¨´„“µœ„µ¦ ‹nµ¥ÁŠ·œÁ—º°œ!„°Šš»œ!„¥«&!Ážd—ð„µ­Ä®očo»‡‡¨ ¦´ ¦°Š!8‡º °!„Î µ œ´ œ bŸ¼o Ä ®n o µ œ5!ªn µ !Ÿ¼o ž „‡¦°Š¤¸ ¦µ¥Å—o œo °¥„ªn µ°´ ˜¦µš¸É „Î µ®œ—!‹¹ ŠÅ—o ¦´ „µ¦„¼o ¥º ¤!!

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ! 'J

!Ĝ„µ¦ž¦³»¤…°Š°œ»„¦¦¤„µ¦´¸‹nµ¥š¸É­°Š!ª´œš¸É!'7!„»¤£µ¡´œ›r!'##"!ŗo¤¸„µ¦°£·ž¦µ¥®¨´„Á„–”rœ¸Ê¡¦o°¤„´Á­œ°Âœ³Ä®o ‹´—­¦¦ªŠÁŠ·œÄ®oÁ˜È¤‹Îµœªœ!"77a!!šœš¸É‹³Áž}œ!(#a!!˜´ÊŠÂ˜n¦°š¸É®œ¹ÉŠ!!¨³®¨´Š‹µ„š¦µªnµ¥´Š¤¸¥°—ÁŠ·œÁ®¨º°‹¹Š‹³‹´—­¦¦ Ĝ¦°š¸É­°Š! 'Y !­³šo°œ…o°„¡¦n°Šš¸É…µ—„µ¦ž¦´˜´ª!8+=+@-.E0!;+@+D./.-A5!Ž¹ÉŠ¤µ‹µ„ŤnŗoœÎµ…o°¤¼¨Á„nµ¤µª·Á‡¦µ³®r!


„µ¦‡¨´ŠÁ¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ„µ¦¨Šš»œ¦³—´°»—¤«¹„¬µ²! Á„·—ž{®µ‡ªµ¤¨´„¨´ÉœÁœºÉ°Š‹µ„‡ªµ¤Å¤n­¤¼¦–r…°Š …o°¤¼¨¦µ¥Å—o!°œ¹ÉŠ!„µ¦„ε®œ—ÁŠºÉ°œÅ…!"#7C777!µš ˜n°žeœ´Êœ!¤¸ …o°ª·¡µ„¬rªnµÅ¤n ­°—‡¨o°Š„´‡ªµ¤‹¦·Š! ž¦³„µ¦Â¦„!˜n¨³‡¦°‡¦´ª¤¸‹Îµœªœ»˜¦Å¤nÁšnµ„´œ! Ánœ!‡¦´ªÁ¦º°œš¸É®œ¹ÉŠ!Ÿ¼ož„‡¦°Š¤¸¦µ¥Å—o!"%6C666!µš! ¨³» ˜ ¦®œ¹É Š ‡œ!­µ¤µ¦™„¼o ¥º ¤ ŗo ! Ĝ…–³š¸É °¸ „ ‡¦´ªÁ¦º°œ®œ¹ÉŠ¦µ¥Å—o!'#7C777!µš!¤¸»˜¦Äœª´¥Á¦¸¥œ ­°Š‡œ!Ťn ­µ¤µ¦™„¼o ¥º ¤ ŗo ! ‡ªµ¤‹¦· Š ž¦³Á—È œ œ¸Ê ­µ¤µ¦™‹³ž¦´ž¦»ŠÂ„oŅŗoŤn¥µ„!ץčoª·›¸„µ¦š¸É Á¦¸¥„ªnµ!+=*/-!0)*.E+/0,-!0I@0,=.-*10!®¤µ¥™¹Š!„µ¦ ‡Îµœª–¦µ¥‹nµ¥š¸É‹µÎ Áž}œ…°Š‡¦´ªÁ¦º°œ!ץĮož¦Ÿ´œ ˜µ¤‹Îµœªœ»˜¦!ž¦³„µ¦š¸É­°Š!ÁŠºÉ°œÅ…¦µ¥Å—o˜É優nµ! "#7C777!µš˜n °že !Á¦·É ¤Äo ˜´Ê ŠÂ˜n že !'#M6!¨³¤· ŗo ž¦´ž¦»Š!š´ÊŠÇš¸É‡nµ‡¦°Š¸¡Á¡·É¤…¹Êœ˜¨°—Áª¨µ„ªnµ! ­·žeš¸ÉÁ¦·É¤—εÁœ·œ„µ¦! „µ¦‡´—„¦°ŠŸ¼o„¼o˜µ¤ÁŠºÉ°œÅ…‡ªµ¤¥µ„‹œ!! „°Šš»œ!„¥«&!ŗo¤°Ä®o­™µœ«¹„¬µÁž}œŸ¼o‡´—Á¨º°„! Ž¹ÉŠ¤¸…o°­´ŠÁ„˜ªnµ­™µœ«¹„¬µÅ¤nŗo—εÁœ·œ„µ¦°¥nµŠ ‹¦· Š‹´ Š!!„¨n µª‡º °šÎ µŠµœÄœ¨´ „¬–³˜´Ê Š¦´ ¤µ„„ªn µ! Á· Š¦» „ !!„µ¦šÎ µŠµœš¸É Á °µ‹¦· ŠÁ°µ‹´ Š!Ž¹É Š ®¤µ¥™¹ Š ¤®µª· š¥µ¨´ ¥‹³˜o °ŠšÎ µ®œo µš¸É ­º ‡o œÂ¨³‡´ —„¦°Š Á¥µªœ‡œ‹œ!Ž¹É Š œn œ °œªn µ ‹³˜o ° Š¤¸ ‡n µ čo ‹n µ ¥ —Î µ Áœ· œ „µ¦!£µ¥Ä˜o …o ° ‹Î µ „´ — Án œ œ¸Ê Ÿ¼o Á …¸ ¥ œÁ­œ° ‡ªµ¤Á®Èœªnµ!œnµ‹³Ä®o°Š‡r„¦ž„‡¦°Šž„‡¦°Š­nªœ šo°Š™·Éœ!8°žš&5!!¦´¦°Š®¦º°‡´—„¦°ŠÁ¥µªœÄœª´¥ Á¨nµÁ¦¸¥œ‹Îµœªœ®œ¹ÉŠ!8­¤¤˜·ªnµÅ¤nÁ„·œ!"7!¦µ¥ÄœÂ˜n ¨³Â®nŠ5!š¸É°¥¼nĜÁ…˜¡ºÊœš¸É!!¡¦o°¤„´…o°¤¼¨ž¦³„° Ánœ¦¼ž™nµ¥­£µ¡oµœ°¥¼n°µ«´¥®¦º°®¨´„“µœ°µ¸¡b ¦µ¥Å—o …°ŠŸ¼ož„‡¦°Š!!Ž¹ÉŠœ´„«¹„¬µ­µ¤µ¦™ÄoÁž}œ ®¨´„“µœÄœÁ­œ°…°„¼o¥º¤!!‡ª‡¼n„´œÄ®o¤¸¦³˜·—˜µ¤ ž¦³Á¤· œŸ¨„µ¦Ä®o ‡Î µ¦´ ¦°Š…°Š!°žš&!œ´Ê œÇ!Ĝ …´Êœ˜oœ°µ‹—εÁœ·œ„µ¦Äœ¨´„¬–³œÎµ¦n°Š!8‹´—Ǫ˜µ ­·œÁºÉ°š¸ÉŸµn œ!°žš&!Ĝ­´—­nªœ¦o°¥¨³!M7!…°Š‹Îµœªœ š´ÊŠ®¤—5!!‡ª‡¼n„´œÄ®o¤¸¦³˜·—˜µ¤ž¦³Á¤·œŸ¨ªnµ!!

'Y

Ÿ¨‡´ —„¦°Šš¸É —Î µÁœ· œ„µ¦Ã—¥!°žš&!®¦º °!-+120-.,2! œ´Êœ!¤¸ ‡ªµ¤‡¨µ—Á‡¨ºÉ°œ®¦º°Â¤nœ¥ÎµÁ¡¸¥ŠÄ—!š´Ê Šœ¸Ê ­´ œ œ· ¬ “µœªn µ Ĝ¦³¥³Â¦„°µ‹‹³¤¸ ž{  ®µÂ¨³ …o°„¡¦n°Š!˜nÁ¤ºÉ°Áª¨µŸnµœÅž­µ¤µ¦™‹³ž¦´ž¦»Š Ä®o!-+120-.,2!˜¦ŠÂ¨³Â¤nœ¥ÎµÄœ¦³¥³¥µª!!!

B>!ª·¡µ„¬rœÃ¥µ¥!Áž¦¸¥Áš¸¥!„¥«>! ¨³!„¦°>!¨³…o°Á­œ°Âœ³„˜·„µ„µ¦ Îµ¦³‡ºœ®œ¸Ê! ! „°Šš»œÄ®o„¼o¥º¤š¸É°·Š¦µ¥Å—oĜ°œµ‡˜!8„¦°5! ¨³!„°Šš»œÄ®o„¼o¥º¤Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ!8„¥«&5!™¹ŠÂ¤oªnµ¤¸ ¨´„¬–³‡¨oµ¥‡¨¹Š„´œ!„¨nµª‡º°Áž}œ„µ¦Ä®o„¼o¥º¤Á¡ºÉ° „µ¦«¹ „¬µš¸É Ä®o ¦³¥³¥µªŸn °œÎ µ¦³‡º œ£µ¥®¨´ Š‹ „µ¦«¹ „ ¬µÂ¨³¤¸ ¦ µ¥Å—o ! !˜n ® ¨´ „ „µ¦Â¨³ª· ›¸ „ µ¦ —εÁœ·œŠµœ…°Š!„¦°&!¨³!„¥«&!œ´Êœ¤¸‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ„´œ!! °µ‹‹³„¨n µªÃ—¥­¦» žÅ—o ªn µ!„¥«&!œ´Ê œÁž} œ¦³Ä®o „¼o¥º¤Â—´ÊŠÁ—·¤!„¨nµª‡º°Á¤ºÉ°œ´„Á¦¸¥œœ´„«¹„¬µ„¼o¥º¤ ¨o ª!Ÿ¼o „¼o ¤¸ ®œo µš¸É ˜o °ŠÎ µ¦³‡º œ!×¥œ´ ¥œ¸Ê £µ¦³…°Š ‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹³˜„°¥¼n„´Ÿ¼o„¼o¥¤º ®¦º°Ÿ¼o‡Ê垦³„´œ!!š´ÊŠœ¸Ê¤¸ „ε®œ—Áª¨µÎµ¦³‡ºœš¸É´—Á‹œ˜µ¥˜´ª!8—¼ÁŠºÉ°œÅ…Îµ¦³ ‡ºœ…°Š!„¥«&!Ĝ˜µ¦µŠÄœ£µ‡Ÿœª„5!!‡ªµ¤Á­¸É¥Š…°Š œ´ „«¹„¬µÁnœ°µ‹‹³Á¦¸ ¥œÅ¤n‹!®¦º°‹„µ¦«¹„¬µ ¨oªÂ˜nªnµÅ¤n¤¸ŠµœšÎµ!„È¥´Š‡Š˜o°ŠÎµ¦³‡ºœÁŠ·œ!™oµÅ¤n —εÁœ·œ„µ¦Ÿ¼oÄ®o„¼o„È‹³¢j°Š¦o°ŠÂ¨³Á¦¸¥„‡nµÁ­¸¥®µ¥ ‹µ„Ÿ¼o‡Ê垦³„´œ! ! „¦–¸ … °Š+„¦°;+œ´Ê œ ¤¸ ® ¨´ „ ‡ªµ¤‡· — š¸É ˜„˜nµŠ„´œ!˜´ªÂž¦­Îµ‡´‡º°!¦µ¥Å—oĜ°œµ‡˜Ž¹ÉŠ Áž}œ­·ÉŠš¸É Ťnœnœ°œ!!œ´„Á¦¸¥œœ´„«¹„¬µÅ¤n­µ¤µ¦™ ¨nªŠ¦¼oŗo°¥nµŠÂœnœ°œªnµ°œµ‡˜‹³¤¸¦µ¥Å—oÁšnµÄ—!‹ ިoª‹³¤¸ŠµœšÎµ®¦º°Å¤n!£µ¥Ä˜o¦³!„¦°&!¦´“‹³ „¦´  ‡ªµ¤Á­¸É ¥ Š¤µ„„ªn µ ˜´ ª Ÿ¼o Á ¦¸ ¥ œ!„¨n µ ª‡º °!! ™oµ®µ„œ´„«¹„¬µÁ¦¸ ¥œ‹ÅžÂ¨oªÂ˜nªn µ˜„ŠµœÅ¤n ¤¸ ¦µ¥Å—o!Ĝ„¦–¸œ¸ÊŤn˜o°ŠÎµ¦³‡ºœ!‡ªµ¤Á­¸É¥Š˜„„´


'( ¦´“$$¨³°µ‹‹³˜¸‡ªµ¤ªnµÁž}œ‡ªµ¤„¡¦n°Š…°Š¦´“ Á°Š!š¸ÉŤn­µ¤µ¦™­¦oµŠ­™µœ„µ¦–rÄ®oš»„‡œ¤¸ŠµœšÎµ!! ¦³!„¦°&!˜´Ê Šœ…o °­¤¤˜· ªn µ!£µ‡¦´ “­µ¤µ¦™‹³ ¦´  ¤º ° „´  ‡ªµ¤Á­¸É ¥ ŠÅ—o —¸ „ ªn µ ž{ ‹ Á‹„» ‡ ‡¨!¥¹ — ®¨´„„µ¦ÁŒ¨¸É¥‡ªµ¤Á­¸É¥Š!‹¦·Š°¥¼n!°µ‹‹³¤¸œ´„«¹„¬µ ­nªœ®œ¹ÉŠÅ¤n¤¸ŠµœšÎµ!8­¤¤˜·ªnµ!#a5!¦´“‹³…µ—¦µ¥Å—o ‹µ„»‡‡¨„¨»n¤œ¸ÊŽ¹ÉŠ¤¸‹Îµœªœœo°¥!Ĝ…–³š¸Éŗo¦´ÁŠ·œ Îµ¦³‡ºœ®œ¸Ê‹µ„Ÿ¼o„¼o¥º¤!6#a!!! ! …o ° ˜„˜n µ Š°¸ „ ž¦³„µ¦®œ¹É Š !‡º ° !„¦°&!! ¡· ‹ µ¦–µªn µ­· œÁºÉ °Á¡ºÉ ° „µ¦«¹ „¬µÁž} œ„µ¦Ä®o „´  œ´„Á¦¸¥œœ´„«¹„¬µš´ÉªÅž!ŤnÁ¨º°„ž’·´˜·!Ä®o„´Ÿ¼oÁ¦¸¥œ š¸É¤¸‡»–­¤´˜·˜µ¤ÁŠºÉ°œÅ…!š´ÊŠ‡œ¦ª¥Â¨³‡œ‹œ!˜n ­Îµ®¦´Âœª‡·—…°Š!„¥«&!œ´Êœ„ε®œ—ÁŠºÉ°œÅ…Ä®o„´! ‡¦°‡¦´ª¥µ„‹œÁšnµœ´Êœ!8¦µ¥Å—o…°Š‡¦´ªÁ¦º°œÅ¤nÁ„·œ „ªnµ!"#7C777!µš˜n°že5!‹¹Š¤¸­·š›·Íš¸É‹³Å—o¦´­·œÁºÉ°œ¸Ê!!! ­nªœ‡¦´ªÁ¦º°œš¸ÉŤn¥µ„‹œÅ¤n‡ª¦‹³Å—o¦´ ­·š›·Í!! ! „µ¦Îµ¦³‡ºœ®œ¸Ê…°ŠŸ¼o‹„µ¦«¹„¬µÁž}œ°¸„ ž¦³Á—Èœ®œ¹ÉŠš¸É­¤‡ª¦œÎµ¤µª·Á‡¦µ³®r!‡Îµ™µ¤‡º°£µ¦³ Îµ¦³‡ºœ!810@+A?0,-! D*1=0,5! ¤µ„®¦º°œo°¥ Á¡¸ ¥ŠÄ—HŽ¹É Š…¹Ê œ°¥¼n „´ ÁŠ· œÁ—º °œ‡n µ‹o µŠ…°ŠŸ¼o „¼o ¥º ¤! ץčo®¨´„Á„–”r„µ¦Îµ¦³ÁŠ·œ„¼o…°Š!„¥«&!Ž¹ÉŠ‹³˜o°Š Îµ¦³Ä®o®¤—£µ¥Äœ!"#!že!×¥š¸É¤¸°´˜¦µ„µ¦Îµ¦³‡ºœ ¨nªŠ®œoµÂ¨³˜µ¥˜´ª!8—¼˜µ¦µŠÄœ£µ‡Ÿœª„!Ÿ$"5! Ž¹ÉŠ¡ªnµ!£µ¦³Îµ¦³‡ºœ®œ¸Ê˜n°¦µ¥Å—oÁ¡·É¤…¹Êœ˜µ¤°µ¥» ¨³Á¤ºÉ°™¹Š°µ¥»!M6!že!°´˜¦µœ¸ÊÁšnµ„´!"(a!…°Š¦µ¥Å—o œ´ªnµ­¼Šš¸Á—¸¥ª!!¡¦o°¤„´œœ¸ÊŸ¼oÁ…¸¥œÅ—o­—Š˜´ª°¥nµŠ …°Š„µ¦Îµ¦³‡ºœ¦¼žÂÄ®¤n!Ž¹ŠÉ „ε®œ—Ášnµ„´!Y&#a! …°Š¦µ¥Å—o!!˜n…¥µ¥Áª¨µÎµ¦³‡ºœž¦³¤µ–!'7!že!Ÿ¼o„¼o „È­µ¤µ¦™‡ºœ®œ¸Ê!„¥«&!ŗoš´ÊŠ®¤—! ! ž¦³Á—Èœ­»—šoµ¥!Á„¸É¥ª…o°Š„´°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ …°Š!„¥«&!!Ž¹ÉŠŸ¼oÁ…¸¥œ¤¸‡ªµ¤Á®Èœªnµ!°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥ ¦o °¥¨³!"!š¸É !„¥«&!„Î µ®œ—Á°µÅªo ˜µ¥˜´ ªœ´Ê œ!! °µ‹‹³˜ÉÎ µÁ„· œ Ş!!Á¤ºÉ ° ¡· ‹ µ¦–µÁž¦¸ ¥ Áš¸ ¥„´ ! K°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ„µ¦…°Š«¹„¬µL! Ž¹ÉŠ°¥¼n¦³®ªnµŠ!!

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! "($"6a!˜n°že!!Ž¹ÉŠ‡ªµ¤‹¦·Š®µ„‡Îµœ¹Š™¹Š°´˜¦µÁŠ·œ Á¢j°…°ŠÅš¥!8Ž¹ÉŠÃ—¥ž„˜·°¥¼nĜnªŠ¦o°¥¨³!'$#!˜n°že5! ®¤µ¥™¹ Š!°´ ˜¦µ—°„Á¸Ê ¥š¸É šo ‹¦· Š˜· —¨!Ÿ¼o Á…¸ ¥œ¤¸ ‡ªµ¤Á®È œ ×¥­n ª œ˜´ ª ªn µ !„¥«&!œn µ ‹³ž¦´  °´ ˜ ¦µ —°„Á¸Ê¥Ä®o­¼Š…¹Êœ!Ánœ!%$#a!˜n°že!‹³Áž}œž{‹‹´¥Á¦nŠ Ä®oŸ¼o„¼o¥º¤Å¤n—°Š®œ¸Ê!Ä®o¦¸Îµ¦³‡ºœ®œ¸ÊÁ¤ºÉ°šÎµŠµœ®¦º° °µ‹‹³Îµ¦³„n°œ„ε®œ—!!Áž}œÂ¦Š‹¼ŠÄ‹žj°Š„´œ¤·Ä®o ‡œš¸É¤“¸ µœ³žµœ„¨µŠ®¦º°¦É妪¥¤µ„¼o…nŠ„´‡œ‹œ!

G>!­¦»ž! ! „°Šš»œÄ®o„¼o¥º¤Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ!8„¥«5!¨³ „°Šš»œÄ®o„¼o¥º¤š¸É°·Š¦µ¥Å—oĜ°œµ‡˜!8„¦°5!œ´Áž}œ ‡ªµ¤„oµª®œoµ…°Š„µ¦…´Á‡¨ºÉ°œ¤µ˜¦„µ¦„µ¦‡¨´Š Á¡ºÉ°„µ¦«¹ „¬µ!!Á¡ºÉ°Ã—¥…¥µ¥Ã°„µ­„µ¦«¹„¬µÄ®o Á¥µªœÄœ‡¦°‡¦´ª‡œ‹œ!Šµœª·‹´¥œ¸Êčoš§¬‘¸š»œ ¤œ» ¬¥r Áž}œ„¦°ª·Á‡¦µ³®r!čoŸ¨­Îµ¦ª‹„µ¦‹oµŠµœ …°Š­Îµœ´„­™·˜·Â®nŠµ˜·Äœže!'#%(!¨³Â‹Îµ¨°Š Á«¦¬“¤·˜·!Á¡ºÉ°°œ»¤µœ‡nµ‹oµŠÁŠ·œÁ—º°œš¸É˜„˜nµŠ„´œ ¦³®ªn µ Š‡œ­°Š„¨»n ¤ !!„¨»n ¤ ¦„¦ŠŠµœš¸É ‹  „µ¦«¹„¬µ¤´›¥¤˜°œ˜oœ!„´„¨»n¤š¸É­°Š!¦ŠŠµœš¸É‹ „µ¦«¹„¬µ…´Êœ°»—¤«¹„¬µ!˜n°‹µ„œ´Êœª·Á‡¦µ³®r°´˜¦µ Ÿ¨˜°Âšœ!‡º°!Áž¦¸¥Áš¸¥¦³®ªnµŠŸ¨ž¦³Ã¥œr! 8¦µ¥Å—ošÂ¸É ˜„˜nµŠ5!„´˜oœš»œŽ¹ÉŠ¤¸­°Š­nªœ!„5!‡nµÁ­¸¥ ð„µ­ÄœnªŠÁª¨µ!Y!že¦³®ªnµŠÁ¦¸¥œÄœ¦³—´¤´›¥¤ ˜°œž¨µ¥Â¨³°»—¤«¹„¬µ!Ášnµ„´!#77C777!µš˜n° ‡œ!×¥ž¦³¤µ–!!¨³¦µ¥Å—o ‹ µ„„µ¦šÎ µ Šµœš¸É Á¡·É ¤ …¹Ê œ !×¥‡ª‡» ¤ „¨»n ¤ °µ¥» ¦ ³®ªn µ Š!"#$%%!že!!! Á¤ºÉ °‡Î µœª–Áž} œ°´ ˜¦µŸ¨˜°ÂšœÁšn µ„´ ¦o °¥¨³!! "($"6!œ´ªnµ­¼Šš¸Á—¸¥ª!Ž¹ÉŠ¤µ„Á„·œ¡°š¸É‹³Îµ¦³‡ºœ ÁŠ· œ ˜o œ ¨³—°„Á¸Ê ¥ !°µ‹‹³¤¸ …o ° ¥„Áªo œ „´  Ÿ¼o „!¼o 8‹Î µœªœœo °¥5!š¸É ˜„Šµœ®¦º °¤¸ ž{ ®µ­» …£µ¡®¦º ° Á­¸¥¸ª·˜„n°œª´¥°´œ­¤‡ª¦!!


„µ¦‡¨´ŠÁ¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ„µ¦¨Šš»œ¦³—´°»—¤«¹„¬µ²! ! ˜°œšo µ¥ª· ¡µ„¬r „µ¦šÎ µŠµœ…°Š„°Šš» œ! „¥«&!ŗo„n!®¨´„Á„–”r¨³ª·›¸„µ¦¦·®µ¦­·œÁºÉ°!Ž¹ÉŠ Á„¸É¥ª…o°Š„´­™µ´œ°»—¤«¹„¬µœ´¦o°¥Â®nŠ!¡ªnµ¤¸ ž{®µ‡ªµ¤¨nµoµÂ¨³‡ªµ¤—o°¥ž¦³­·š›·£µ¡!8ĜŠn „µ¦¦·®µ¦ÁŠ·œÅ—o˜É優nµÁžjµ®¤µ¥!¨³!?+,+20?0,-! 01141!¤¸¦µ¥Å—oÁ®¨º°‡ºœ‡¨´ŠÂŸnœ—·œ5!!Ž¹ÉŠÁ„¸É¥ª…o°Š„´ „µ¦„ε®œ—Á„–”rš¸É¦´—„»¤$$˜nªnµ…µ—‡ªµ¤¥º—®¥»nœ!! ­»—šoµ¥ª· ¡µ„¬rÁ·ŠÁž¦¸¥Áš¸¥¦³®ªnµŠ!„¥«&!„´! „¦°&!Ž¹ÉŠÂ¤oªnµ¤¸¨´„¬–³‡¨oµ¥‡¨¹Š„´œ!˜n‡ªµ¤‹¦·Š ®¨´ „ ‡ªµ¤‡· —¨³ª· ›¸ „µ¦¦· ® µ¦ÁŠ· œ ˜„˜n µŠ„´ œ! £µ¥Ä˜o¦³!„¥«&!‡ªµ¤Á­¸É¥ŠÄœ°œµ‡˜!8ÁœºÉ°Š‹µ„ „¦–¸ ˜„Šµœ®¦º °Å¤n ¤¸ ¦µ¥Å—o ®¦º °¦µ¥Å—o œo °¥5Áž} œ £µ¦³…°ŠŸ¼o„¼o!!˜n£µ¥Ä˜o¦³!„¦°&!œ´Êœ‡ªµ¤Á­¸É¥ŠÄœ °œµ‡˜!Áž}œ£µ¦³…°Š£µ‡¦´“!"!

'6

¤®µª·š¥µ¨´¥›»¦„·‹´–”·˜¥r! iµ¥š»œ„µ¦«¹„¬µ!'#%(! „¦–¸«¹„¬µš¸É¤®µª·š¥µ¨´¥›»¦„·‹´–”·˜¥r Á„¸É¥ª„´œ´„«¹„¬µš¸É„¼o¥º¤ÁŠ·œ‹µ„„°Šš»œ!že „µ¦«¹„¬µ!'#%(C! Á°„­µ¦š¸É¥´ŠÅ¤nŗo˜¸¡·¤¡r ÁŸ¥Â¡¦n! »Á­¦·¤!ª¸­„»¨!!…o°Á­œ°Âœ³Äœ„µ¦‹´—­¦¦ÁŠ·œ„¼oĜ °œ»„¦¦¤„µ¦š¸É!'!Á°„­µ¦š¸É¥´ŠÅ¤nŗo˜¸¡·¤¡r ÁŸ¥Â¡¦n!!Ťn¦³»že! ­¤´¥!§»¡´œ›»r!¨³!¨›µ¦!ª·«¦»˜ªŠ«r!'#%%!!œªšµŠ „µ¦¦·®µ¦‹´—„µ¦„°Šš»œÄ®o„¼o¥º¤Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ! ¦µ¥Šµœ„µ¦ª·‹´¥!­Îµœ´„Šµœ‡–³„¦¦¤„µ¦ „µ¦«¹ „¬µÂ®nŠµ˜·!­Îµœ´„œµ¥„¦´“¤œ˜¦¸! „¦»ŠÁš¡²!¦·¬š´ ¡·¤¡r—¸!‹Îµ„´—! G;0?42/*C!`&!"66J!KG!?.;14>4*,=+-.4,!>41!34;.+/! .,;10+3.,2! 10-*1,3! .,! :*?+,! ;+@.-+/CL! ¦¦–µœ»„¦¤! m*+1-01/A! [4*1,+/! 4>! g;4,4?.;3C! """F! YY6$(7%&! ‡–³°œ»„¦¦¤„µ¦´¸‹nµ¥š¸É­°Š!„°Šš»œÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤ Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ!Á°„­µ¦ž¦³„°„µ¦ž¦³»¤ G114BC! n&[&! "6YM! Kd.2:01! 0=*;+-.4,! +3! +! >./-01CL! [4*1,+/! 4>! X*D/.;! g;4,4?.;3C! 'F! "6M$ ‡–³°œ»„¦¦¤„µ¦! '"J&! —·Á¦„!ž{š¤­·¦·ª´•œr!'#%6! K­·œÁºÉ°„µ¦«¹„¬µš¸É°·Š ¦µ¥Å—oĜ°œµ‡˜L! Ĝ®œ´Š­º°!!„µ¦‡¨´ŠÁ¡ºÉ° V+,01k00C!G&!+,=!G&!f0B?+,!"66M!Ko;;*@+-.4,+/! ;:4.;0!+,=!-:0!@14;033!4>!=0E0/4@?0,-CL! ­´Š‡¤!„µ¦ª·‹´ ¥Â¨³‹·œ˜œµ„µ¦Á¡ºÉ°­´Š‡¤! [4*1,+/!4>!X4/.-.;+/!g;4,4?AC!"7"F!'Y%$ š¸É—¸ „ªn µ!Œ´ ¡· ¤¡r ‡¦´Ê Šš¸É ­°Š!!„¦» ŠÁš¡²! 66&! 抡·¤¡r¡Á¸ °¨·¢ª·Š!! ¤®µª· š¥µ¨´ ¥Á¸ ¥ŠÄ®¤n !'##7!Á°„­µ¦ž¦³» ¤„µ¦ V+114C!Z&[&!"66Y!`0-01?.,+,-3!4>!g;4,4?.;!U14B-:F! G!O1433$O4*,-1A!g?@.1.;+/!S-*=AC!O+?D1.=20F! ž¦³» ¤ !ǦŠ„µ¦­´ ¤ ¤œµ°œ» „ ¦¦¤„µ¦ \N9!X1033&! ¡· ‹ µ¦–µ„µ¦Ä®o „¼o ¥º ¤ ÁŠ· œ Ä®o „¼o ¥º ¤ Á¡ºÉ ° „µ¦«¹„¬µ!¨³!„°Šš»œÄ®o„¼o¥º¤š¸ÉŸ¼„¡´œ„´ V0/>.0/=C! O/.E0! Z&! '777! g;4,4?.;! X1.,;.@/03! >41! g=*;+-.4,F!9:041A!+,=!X1+;-.;0C!O:0/-0,:+?F! ¦µ¥Å—o Ĝ°œµ‡˜!ª´œš¸É "Y!›´ œªµ‡¤!'##7! g=B+1=!g/2+1&! Áª¨µ!(&M7$"J&M7!®o°Šž¦³»¤´ªÁ¦«!‡Îµš°Š!


M7 V0,0D4*C!Z&!"66%!Kd*?+,!;+@.-+/C!.,0)*+/.-AC!+,=! 214B-:F! +! /4;+/! @013@0;-.E0CL! m*+1-01/A! [4*1,+/!4>!g;4,4?.;3C!"7(F!J"6$#'&! O:+@?+,C! V1*;0! '77J! U4E01,?0,-! \+,+2.,2! Z.3<F! N,;4?0! O4,-.,20,-! P4+,3! >41! S4;.+/!+,=!g;4,4?.;!X1421033C!P4,=4,F! Z4*-/0=20&! `*--+C! [+A+31.C! [+?03! S0>-4,! +,=! \+1-.,! R0+/0! '77M! Kg=*;+-.4,! +,=! @*D/.;! @4/.;ACL! .,! `+E.=!\./03C!0-&+/&!0=3&!9:0!g;4,4?.;3! 4>! X*D/.;! S@0,=.,2C! oI>41=! p,.E013.-A! X1033&! ^1.0=?+,C!\./-4,!"6##!K9:0!14/0!4>!24E01,?0,-!.,! 0=*;+-.4,CL!.,!Z&G&!S4/4B!0=&!g;4,4?.;3! +,=!-:0!X*D/.;!N,-0103-C!Z*-2013!p,.E013.-A! X1033&! ^1.0=?+,C!\./-4,!"6##!!O+@.-+/.3?!+,=!^100=4?C! O:.;+24F!p,.E013.-A!4>!O:.;+24!X1033&! ^1.0=?+,C!\./-4,!"66#!K9:0!14/0!4>!24E01,?0,-!.,! 0=*;+-.4,CL! .,! G&! S4/4! 0=&! g;4,4?.;3! +,=!X*D/.;!N,-0103-C!f0B!V1*,3B.;<F!f[F! Z*-2013!p,.E013.-A!X1033C!@@&"'M$%%&! [4:,3-4,0C!V1*;0!"6Y'!f0B!X+--01,3!>41!O4//020! P0,=.,2F!N,;4?0$O4,-.,20,-!P4+,3C!f0B! W41<F!O4/*?D.+!p,.E013.-A!X1033!f01/4E0C! \+1;!"6Y'!Ko,!-*.-.4,!+,=!-:0!;43-3!4>! :.2:01! 0=*;+-.4,F! @14/024?0,+! -4! +! ;4,;0@-*+/! >1+?0B41<CL! [4*1,+/! 4>! X4/.-.;+/! g;4,4?AC! (78M5F! @+1-! NNC! S"Y($ S'"(&! U1+=3-0.,C! \+1<C! \43:0! [*3-?+,! +,=! q4/<01! \0.01! '77#! 9:0! X4/.-.;+/! g;4,4?A! 4>! g=*;+-.4,F! N?@/.;+-.4,3! >41! U14B-:! +,=! N,0)*.-AC!\N9!X1033&!

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! P/01+3C!\.2*0/!X+/+;.43!'77%!N,E03-.,2!.,!d*?+,! O+@.-+/F!G!O+@.-+/!\+1<0-3!G@@14+;:!-4! S-*=0,-! ^*,=.,2C! O+?D1.=20! p,.E013.-A! X1033&! n4==0C!`&!"6(J!Kp,;01-+.,-A!+,=!-:0!=0?+,=!>41! 0=*;-.4,CL! Z0E.0B! 4>! g;4,4?.;3! +,=! S-+-.3-.;3C!J(F!%J7$%JY&! \;\+:4,C!R&R&!"666!g=*;+-.4,!+,=!`0E0/4@?0,-F! \0+3*1.,2! -:0! S4;.+/! V0,0>.-3C! oI>41=F! oI>41=!p,.E013.-A!X1033&! \+,<.BC!U&f&C!`&!Z40?01C!+,=!`&f&!R0./!"66'!KG! ;4,-1.D*-.4,!-4!-:0!0?@.1.;3!4>!0;4,4?.;! 214B-:CL!m*+1-01/A![4*1,+/!4>!g;4,4?.;3C! "7Y!F!%7Y$MY&! \.,;01C! [+;4D! "6Y%! S;:44/.,2C! gI@01.0,;0C! +,=! g+1,.,23C!f0B!W41<F!f+-.4,+/!V*10+*!4>! g;4,4?.;!Z030+1;:&! \.,;01C![+;4D!"66'!Kd*?+,!;+@.-+/!+,=!-:0!/+D41! ?+1<0-F! +! 10E.0B! 4>! ;*110,-! 1030+1;:CL!! .,! \+1<! V/+*2C! 0=&! 9:0! g;4,4?.;3! 4>! g=*;+-.4,C!g=B+1=!g/2+1! X3+;:+14@4*/43C!U&!"66M!KZ0-*1,3!-4!0=*;+-.4,!F! +! 2/4D+/! *@=+-0CL! R41/=! V+,<C! X4/.;A! Z030+1;:!X+@01!f4&!"7JY&! X3+;:+14@4*/43C!U04120!+,=!Z.;:+1=!P+A+1=!"66'! Kd*?+,!;+@.-+/!+,=!0+1,.,23F!V1.-.3:!0E.=0,;0! +,=!+!;1.-.)*0CL!.,!\+1<!V/+*2C!0=&!9:0! g;4,4?.;3!4>!g=*;+-.4,C!g=B+1=!g/2+1&! Z430,C!S:01B.,!"6Y'!KP0+1,.,2!+,=!0I@01.0,;0!.,! -:0! /+D41! ?+1<0-CL! [4*1,+/! 4>! d*?+,! Z034*1;03C!Y8M5F!M'J$M%'&! S;:*/-T0C! 9&R&! "6J"! KN,E03-?0,-! .,! :*?+,! ;+@.-+/CL! G?01.;+,! g;4,4?.;! Z0E.0BC!! #"!8\+1;:5C!"$"Y&!


„µ¦‡¨´ŠÁ¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ„µ¦¨Šš»œ¦³—´°»—¤«¹„¬µ²!

M"

£µ‡Ÿœª„! ˜µ¦µŠ!ŸK8!!!œªšµŠÂ¨³®¨´„Á„–”rÎµ¦³‡ºœ®œ¸Ê…°Š„°Šš»œ!„¥«>!! ! žeš¸ÉŸ°n œ Îµ¦³! "! '! M! %! #! J! Y! (! 6! "7! ""! "'! "M! "%! "#! !!

¥°—ÁŠ·œ„¼o „µ¦Ÿn°œ ‡ŠÁ®¨º°! Îµ¦³ÁŠ·œ˜oœ! "&777! "&#! 7&6(#! '&#! 7&6J7! M! 7&6M7! M&#! 7&(6#! %! 7&(##! %&#! 7&("7! #! 7&YJ7! J! 7&Y77! Y! 7&JM7! (! 7&##7! 6! 7&%J7! "7! 7&MJ7! ""! 7&'#7! "'! 7&"M7! "M! "%%! !

ÁŠ·œ˜oœš¸É! ˜o°ŠÎµ¦³! 7&7"#! 7&7'#! 7&7M7! 7&7M#! 7&7%7! 7&7%#! 7&7#7! 7&7J7! 7&7Y7! 7&7(7! 7&767! 7&"77! 7&""7! 7&"'7! 7&"M7! "&%%%!

—°„Á¸Ê¥! ¦o°¥¨³!"! 7! 7&776(#! 7&776J7! 7&776M7! 7&77(6#! 7&77(##! 7&77("7! 7&77YJ7! 7&77Y77! 7&77JM7! 7&77##7! 7&77%J7! 7&77MJ7! 7&77'#7! 7&77"M7! %&%'()*!

¥°—ÁŠ·œ˜oœ ª„‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤! ¨³—°„Á¸Ê¥! #µš$! 7&7"#77! "7! 7&7M%(#! "7! 7&7M6J7! "7! 7&7%%M7! "7! 7&7%(6#! "7! 7&7#M##! "7! 7&7#("7! "7! 7&7JYJ7! "7! 7&7YY77! "7! 7&7(JM7! "7! 7&76##7! "7! 7&"7%J7! "7! 7&""MJ7! "7! 7&"''#7! "7! 7&"M"M7! "7! "&%'()*! !

®¨nŠš¸É¤µ!F!„°Šš»œÁŠ·œÄ®o„¼o¥º¤Á¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ!Á°„­µ¦ÂŸnœ¡´ÁŸ¥Â¡¦n×¥›œµ‡µ¦„¦»ŠÅš¥! !


M'

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

˜µ¦µŠ!ŸK?!!ª·Á‡¦µ³®r£µ¦³Îµ¦³‡ºœ®œ¸Ê!„¥«>!ץčo„¦–¸˜´ª°¥nµŠ­¤¤˜·!A¥°—„¼o¥º¤!?JIEIII!µš˜¨°—­¸ÉžCe ! ! ªŠÁŠ·œ„¼o˜n°¦µ¥ ?JIEIII! %'"7! 6YJ(! ""76(! "'%"%! "MY"J! "#77%! "J'Y(! "(6M(! '"#Y7! '%"Y%! 'JY#7! '6'6(! M"("(! M%M"7! MJYY%! @IG8?I! ! ! ! ! ! !

Îµ¦³˜n° Á—º°œ! M#7&(! ("%&7! 6'%&(! "7M%&#! ""%M&7! "'#7&M! "M#J&#! "#Y(&'! "Y6Y&#! '7"%&#! '''6&'! '%%"&#! 'J#"&#! '(#6&'! M7J%&#! ! ! ! ! ! ! !

°µ¥»! '%! '#! 'J! 'Y! '(! '6! M7! M"! M'! MM! M%! M#! MJ! MY! M(! M6! %7! %"! %'! %M! %%! !

¦µ¥Å—o˜n° Á—º°œ! 6(66&#! 6"7M&6! "7(%J&'! "7JM6&%! "76#Y&(! "%"%'&M! "%%%7&Y! "#7(%&(! "%%YJ&%! "%'M#&Y! "Y7M(&#! "Y(%"&7! '7M"M&6! "Y(Y7&6! "JY''&Y! "6%%(&"! '7JMM&%! '7Y'7&J! '"%#Y&'! '''6J&'! 'M%Y7&6! !

„µ¦Îµ¦³‡ºœ˜n°¦µ¥Å—o! „µ¦Îµ¦³‡ºœÄœ°´˜¦µ‡Šš¸É! P! F>BP!Áª¨µ!?I!že! 7&7M#%%! (676&J! 7&7(6%"! ("6M&#! 7&7(#'Y! 6YJ"&J! 7&76Y'M! 6#Y#&#! 7&"7%M"! 6(J'&7! 7&7((%"! "'Y'(&"! 7&76M6%! "'66J&J! 7&"7%J'! "M#YJ&M! 7&"'%"Y! "M7'(&(! 7&"%"#"! "'("'&"! 7&"M7(M! "#MM%&Y! 7&"MJ(#! "J7#J&6! 7&"M7#M! "('('&#! 7&"#666! "J7(M&(! 7&"(M'#! "#7#7&%! I>88@F?! "Y#7M&M! ! "(#Y7&"! ! "(J%(&#! ! "6M""&#! ! '77JJ&J! ! '""'M&(! @IFHFG>8! !

!

…¥µ¥‡ªµ¤! !! „µ¦ª·Á‡¦µ³®rœ¸Ê­´œœ·¬“µœ!Ÿ¼o„¼oŗo„¼o¥º¤ÁŠ·œ‹µ„!„¥«&!ªŠÁŠ·œ!'(7C777! µš˜¨°—Áª¨µ­¸Éže! Ž¹ÉŠ‹³˜o°Š Îµ¦³‡ºœ˜µ¤ÁŠºÉ°œÅ…š¸É„µÎ ®œ—Äœ˜µ¦µŠ!Ÿ$"! !! ­´œœ·¬“µœªnµ!Á¤ºÉ°‹„µ¦«¹„¬µ‹³Å—o¦´ÁŠ·œÁ—º°œ˜µ¤˜´ªÁ¨…Äœ­—¤£rš¸É­¸É!×¥Á¦·É¤Îµ¦³ÁŠ·œ‡ºœ˜´ÊŠÂ˜n °µ¥»!'%! že!!ÁŠ·œ˜oœÂ¨³—°„Á¸Ê¥š¸ÉÎµ¦³‡ºœÁž¦¸¥Áš¸¥„´¦µ¥Å—o!­—ŠÄœ­—¤£rš¸É®oµ!Ž¹ÉŠ‹³Á®Èœªnµ °´˜¦µ„µ¦Îµ¦³®œ¸Ê‹³Á¡·É¤…¹Êœ˜µ¤°µ¥»!8­¼Šš¸É­»—Á¤ºÉ°°µ¥»!M(! že!°´˜¦µ„µ¦Îµ¦³Ášnµ„´!"(&Ma! …°Š ¦µ¥Å—o5!ÁŒ¨¸É¥„µ¦Îµ¦³‡ºœ˜n°¦µ¥Å—o˜¨°—nªŠ°µ¥»!'%$M6!že!Ášnµ„´!""&%a! !! ­—¤£rš®¸É „!­—Š„µ¦ª·Á‡¦µ³®rš¸É„ε®œ—ÁŠºÉ°œÅ…„µ¦Îµ¦³®œ¸Ê‡Šš¸É!¦o°¥¨³!Y&#!…°ŠÁŠ·œÁ—º°œ!×¥…¥µ¥ Áª¨µÎµ¦³®œ¸Ê!'7!že!8'%$%%5!


„µ¦‡¨´ŠÁ¡ºÉ°„µ¦«¹„¬µ°´˜¦µŸ¨˜°Âšœ„µ¦¨Šš»œ¦³—´°»—¤«¹„¬µ²!

MM

˜µ¦µŠ!ŸK?!!­™·˜·Ÿ¼o„¼o¥¤º ¦µ¥Á„nµÂ¨³¦µ¥Ä®¤n…°Š!„¥«>!že„µ¦«¹„¬µ!?BBI! ! ! ! ­™µ´œ°»—¤«¹„¬µ…°Š¦´“!8šªŠÁ—·¤5! ­™µ´œ°»—¤«¹„¬µÁ°„œ! ¤®µª·š¥µ¨´¥¦µ£´‘! ¤®µª·š¥µ¨´¥Áš‡ÃœÃ¨¥¸¦µ¤Š‡¨! ­™µ´œÁš‡ÃœÃ¨¥¸žš»¤ª´œ! ¤®µª·š¥µ¨´¥­Š‰r! !

ªŠÁŠ·œÁ„nµ‹´—­¦¦že!'##7! ‡œ! ¨oµœµš! !!!!!(YCJY'!! !!!!MC6"J&'!! !!!!!#YC7Y'!! !!!!%C'YM&J!! !!!!!JJC6(M!! !!!!'CY76&#!! !!!!!"6C%Y"!! !!!!!!!67J&"!! !!!!!!!!!!'M6!! !!!!!!!!!"(&J!! !!!!!!!!!!%(6!! !!!!!!!!!"Y&7!! !!!!'M"C6'J!! !!!""C(%7&6!

! ! ­™µ´œ°»—¤«¹„¬µ…°Š¦´“!8šªŠÁ—·¤5! ­™µ´œ°»—¤«¹„¬µÁ°„œ! ¤®µª·š¥µ¨´¥¦µ£´‘! ¤®µª·š¥µ¨´¥Áš‡ÃœÃ¨¥¸¦µ¤Š‡¨! ­™µ´œÁš‡ÃœÃ¨¥¸žš»¤ª´œ! ¤®µª·š¥µ¨´¥­Š‰r! !

´Êœže­¸É! ‡œ! !!'"C(M'&7!! !!"JC%Y7&7!! !!"(C%#6&7!! !!!!%C'J(&7!! !!!!!!!!#"&7!! !!!!!!!!!!J&7!! !!J"C7(J&7!!

´Êœže®œ¹ÉŠ! ‡œ! !!!!!'7C'%#!! !!!!!"7C7'J!! !!!!!"%C67"!! !!!!!!!%C6%(!! !!!!!!!!!!!!%%!! !!!!!!!!!!%7J!! !!!!!#7C#Y7!!

´Êœže­°Š! ‡œ! !!!!#C#M7&7!! !!!!"C%M"&7!! !!!!"C%J6&7!! !!!!'C7('&7!! !!!!!!!!!!!!!$!!!! !!!!!!!!!!!!!$!!!! !!!"7C#"'&7!!

´Êœže­µ¤! ‡œ! !!!!!'JCJJ(!! !!!!!"YCM6"!! !!!!!'%CM%#!! !!!!!!!JC"6'!! !!!!!!!!!!!!YM!! !!!!!!!!!!!!"M!! !!!!!!Y%CJ('!!

!

! !

‹Îµœªœ‡œÂ¨³ªŠÁŠ·œš¸Éčo! ‡œ! ¨oµœµš! !!!!!Y%C'Y#!! !!!!MC"(M&'!! !!!!!%#CM"(!! !!!!MCM"J&7!! !!!!!#6C"Y%!! !!!!'C76%&M!! !!!!!"YC%67!! !!!!!!!J67&"!! !!!!!!!!!"J(!! !!!!!!!!!!6&7!! !!!!!!!!!%'#!! !!!!!!!!!"%&6!! !!!"6JC(#7!! !!!!6CM7Y&#!!

‡ŠÁ®¨º°! ‡œ! ¨oµœµš! !!!!!"MCM6Y!! !!!!!!!YMM&7!! !!!!!""CY#%!! !!!!!!!6#Y&J!! !!!!!!!YC(76!! !!!!!!!J"#&"!! !!!!!!!"C6("!! !!!!!!!'"#&6!! !!!!!!!!!!!Y"!! !!!!!!!!!!!6&J!! !!!!!!!!!!!J%!! !!!!!!!!!!!'&"!! !!!!!!M#C7YJ!! !!!!!'C#MM&%!!


!"#$%&'%()'*+(,-%./'0+&"$/'*"1,#'2"(3%4,'-+'56%"&%()7#'84."$9&-9.,:' ;".%<%-';%.+,(#%-6%=+.(39&>' !

š‡´—¥n°' ! „µ¦«¹„¬µœ¸ÊÁ—·œ°¥¼nĜÁ­oœšµŠ…°Ššo°ŠÁ¦ºÉ°Š‡ªµ¤ÁºÉ°¤Ã¥ŠÅž…oµŠ®œoµ¦³®ªnµŠœÃ¥µ¥Á«¦¬“„·‹ ¤®£µ‡„´„µ¦Á„¬˜¦!ץĜ¦³—´¤®£µ‡!‡Îµ™µ¤ª·‹´¥š¸ÉªnµœÃ¥µ¥Ÿ­¤¦³®ªnµŠ„µ¦‡¨´ŠÂ¨³„µ¦ÁŠ·œ„n° ž¦³Ã¥œr  „n £ µ‡Á„¬˜¦Åš¥°¥n µ ŠÅ¦™¼ „ ‡o œ ‡ªo µ ®µ‡Î µ ˜°!…´Ê œ ˜°œ„µ¦ª· ‹´ ¥ Á¦·É ¤ —o ª ¥„µ¦ž¦³¤µ– ‡nµ¡µ¦µ¤·Á˜°¦rĜ‹Îµ¨°ŠÁ«¦¬“„·‹¤®£µ‡š¸É¤¸„µ¦ÁºÉ°¤Ã¥Š„´­µ…µÁ„¬˜¦!Ÿ¨„µ¦«¹„¬µ®¨´„Ç¡ªnµ! œÃ¥µ¥Á«¦¬“„·‹¤®£µ‡Á®¨nµœ´Êœ¤¸Ÿ¨„¦³š˜n°°´˜¦µ—°„Á¸Ê¥!°´˜¦µÂ¨„Áž¨¸É¥œ!—´œ¸¦µ‡µ!¨³Ÿ¨Ÿ¨·˜ ž¦³µµ˜·!˜´ªÂž¦Á®¨nµœ¸ÊŗoÁºÉ°¤˜´ªÂž¦¦µ¥‹nµ¥¦´“µ¨Â¨³ž¦·¤µ–ÁŠ·œÅž­¼n­µ…µÁ„¬˜¦!®¨´Š‹µ„œ´Êœ ‡n µ¡µ¦µ¤·Á˜°¦r š¸É ž ¦³¤µ–™¼„čo ­Î µ ®¦´ „µ¦‹Îµ¨°Š­™µœ„µ¦–r! Á¤ºÉ °‹Îµ¨°Š­™µœ„µ¦–rªnµ¦´ “µ¨Á¡·É ¤ ¦µ¥‹n µ ¥Á¡ºÉ ° „µ¦¦· à £‡Â¨³ž¦· ¤ µ–ÁŠ· œ ¤¸ „ µ¦…¥µ¥˜´ ª !Ÿ¨„µ¦‹Î µ ¨°ŠÂ°¥¼n Ä œ¦¼ ž …°Š¦o ° ¥¨³„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÁ¤ºÉ°Áš¸¥„´­™µœ„µ¦–rž„˜·!Ž¹ÉŠ­¦»žÅ—o—´Š˜n°Åžœ¸Ê!„µ¦¦·Ã£‡°µ®µ¦!„µ¦­nŠ°°„¨³„µ¦ œÎµÁ…oµ­·œ‡oµÄœ®¤ª—°µ®µ¦Á¡·É¤…¹Êœ!°¥nµŠÅ¦„Șµ¤—»¨„µ¦‡oµÄœ®¤ª—°µ®µ¦Á„·œ—»¨¨—¨Š!„µ¦‹oµŠŠµœÄœ ­µ…µÁ„¬˜¦¨—¨Š!­˜È°„š»œÄœ£µ‡Á„¬˜¦Á¡·É¤…¹Êœ!­nŠŸ¨Ä®oŸ¨Ÿ¨·˜ž¦³µµ˜·­µ…µÁ„¬˜¦Á¡·É¤…¹Êœ!Ÿ¨„µ¦ ‹Îµ¨°Š­™µœ„µ¦–r¤¸œ´¥ªnµœÃ¥µ¥Á«¦¬“„·‹¤®£µ‡¤¸Ÿ¨°¥nµŠÅ¤n˜´ÊŠÄ‹Åž­¼n£µ‡Á„¬˜¦!¤oªnµÁŠ·œÅ¤nŗo™¼„ °´—Œ¸—Á…oµÅžÄœ­µ…µÁ„¬˜¦Ã—¥˜¦Š! ' ‡Îµ­Îµ‡´?!œÃ¥µ¥Ÿ­¤¦³®ªnµŠ„µ¦‡¨´ŠÂ¨³„µ¦ÁŠ·œ"!­µ…µÁ„¬˜¦„¦¦¤"!‹Îµ¨°ŠÁ«¦¬„·‹¤®£µ‡š¸É¤¸ „µ¦ÁºÉ°¤Ã¥Š„´­µ…µÁ„¬˜¦!

8@A5B8C5' ! #$%&!&'()*!$+&!+,-.+)*!/..0!%0!,%0.!1%'$!'$.!'$.2.!34!43-1+-)!,%05+6.!/.'1..0!!2+7-3.73032%7! 83,%7%.&!+0)!+6-%7(,'(-.9!:&!+!2+7-3!,.;.,"!$31!2(7$!4%&7+,!+0)!230.'+-*!83,%7*!2%<.&!/.0.4%'!'3! #$+%,+0)=&!+6-%7(,'(-.!%&!%0;.&'%6+'.)9!#$.!8-37.)(-.!/.6%0&!1%'$!'$.!.&'%2+'%30!34!8+-+2.'.-&!%0! '$.!2+7-3.73032%7>+6-%7(,'(-+,!,%05+6.!23).,9!#$.!2+%0!-.&(,'&!-.;.+,!'$+'!'$3&.!83,%7%.&!$+;.! '$.!%28+7'!30!'$.!%0'.-.&'!-+'."!'$.!.<7$+06.!-+'."!8-%7.!%0).<!+0)!?@A9!#$.&.!;+-%+/,.&!,%05! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

"#$%"&'()*"+,(*"-&",.*$-(/)"0'))%(*,*'-1",*"2,)%*),(*"31'4%()'*5"6,)"%7*%10%0"*-"*$')",(*'89%:""" "<8$--9"-&"%8-1-='8)",10"+.>9'8"+-9'85?"@'(,6,*@A)6.:,8:*$"

;


B%&7+,!+0)!C30.'+-*!A3,%7*!C%<.&!D%05+6.!'3!#$+%,+0)=&!:6-%7(,'(-.!

EF

63;.-02.0'!.<8.0)%'(-.!+0)!230.*!&(88,*!'3!'$.!+6-%7(,'(-+,!&.7'3-9!#$.!.&'%2+'.)!8+-+2.'.-&! +-.! '$.0! ('%,%G.)! 43-! 83,%7*! &%2(,+'%309! H$.0! '$.! %07-.+&.! %0! '$.! 63;.-02.0'! 730&(28'%30! &8.0)%06! 73(8,.)! 1%'$! +77.,.-+'%30! %0! 230.*! &(88,*!6-31'$!%&!).230&'-+'.)"!'$.%-!%28+7'&!30! +6-%7(,'(-+,!&.7'3-!+-.!7307,().)!%0!'.-2&!34!8.-7.0'+6.!7$+06.!4-32!/+&.,%0.!;+,(.!+&!43,,31&9! B33)!730&(28'%30"!.<83-'!+0)!%283-'!%07-.+&.9!I.;.-'$.,.&&"!&(-8,(&!34!'-+).!/+,+07.!43-!433)!%&! 13-&.09! J28,3*2.0'! %0! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-! ).7-.+&.&"! 1$%,.! 7+8%'+,! &'375! %0! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-! %07-.+&.&9! ?-3&&! )32.&'%7! 8-3)(7'%30! %0! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-! &(/&.K(.0',*! %07-.+&.&9! #$.! -.8,%7+'%30! -.&(,'&! %28,*! '$+'! '$.! 2+7-3.73032%7! 83,%7%.&! $+;.! +0! (0%0'.0).)! .44.7'! 30! +6-%7(,'(-."!+,'$3(6$!'$.!230.*!%&!03'!)%-.7',*!%0L.7'.)!%0'3!'$.!+6-%7(,'(-+,!&.7'3-9! ' D,/' <+.)#?! B%&7+,! +0)! 230.'+-*! 83,%7*! 2%<.&"! :6-%7(,'(-+,! &.7'3-"! C+7-3.73032%7>+6-%7(,'(-+,! ,%05+6.!23).,9! !

!

:E'F(-.+)9$-"+(' H%'$!-.&8.7'!'3!'$.!&.0&.!34!.73032%7! ).;.,382.0'"! #$+%,+0)=&! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-! $+&! /..0! &'-306,*! /-3(6$'! (8! /*! '$.! 63;.-02.0'! '$-3(6$!;+-%3(&!8-36-+2&9!H%'$!03!)3(/'"!'$.! 8-36-+2!'$+'!%&!+!&3>7+,,.)!+6-%7(,'(-+,!83,%7*! $+&! %0'.0).)! %28+7'&! 30! '$.! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-9! I30.'$.,.&&"! M7$($! NOPQRS! &(77%07',*! &'+'.)! '$+'! '$.! +6-%7(,'(-+,! .73032%&'&! $+;.! '3! 6%;.! 6-.+'.-!+''.0'%30!'3!230.'+-*!+0)!4%&7+,!83,%7*! %4!'$.*!1+0'!'3!(0).-&'+0)!).;.,382.0'&!%0!'$.! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-9! C3-.3;.-"! M'+23(,%&! !"# $%9! NOPPFS! +-6(.)! '$+'! '$.! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-=&! 8.-43-2+07.! %&! +44.7'.)! 03'! 30,*! /*! 83,%7%.&! &8.7%4%7+,,*!).&%60.)!43-!%'!/('!+,&3"!+0)!34'.0! 23-.! )..8,*"! /*! 83,%7%.&! +44.7'%06! '$.! 3;.-+,,! 2+7-3.73032%7! .0;%-302.0'"! .969! 8(/,%7! &.7'3-! ).4%7%'&"! %04,+'%30"! %0'.-.&'! -+'.! +0)! .<7$+06.! -+'.9!:8+-'!4-32!'$%&"!'$.!-.&.+-7$!34!+6-%7(,'(-+,!

.73032%7&! %0! +&8.7'! 34! 2+7-3.73032%7&! &7$33,! $+&!/..0!-+-.,*!-.;.+,.)!%0!#$+%,+0)!(8!'3!'$.! 8-.&.0'!'%2.9!:773-)%06,*"!'$%&!&'()*!%&!/.6(0! /*! +&5%06! '$+'! $31! 2+7-3.73032%7&! 83,%7%.&! ,%05+6.!'3!+6-%7(,'(-.9!B(-'$.-23-."!$31!2(7$! 4%&7+,! +0)! 230.'+-*! 83,%7*! 2%<.&! /.0.4%'! '3! #$+%,+0)=&!+6-%7(,'(-.!%&!%0;.&'%6+'.)9!

>E'2"-,.%-9.,'B,G",<'' #$.-.! +-.! /+&%7+,,*! '13! &7$33,&! 34! '$3(6$'!0+2.,*!&'-(7'(-+,!+0)!7328('+/,.!6.0.-+,! .K(%,%/-%(2!23).,&!%0!3-).-!'3!%0;.&'%6+'.!'$.! .44.7'&! 34! 230.'+-*! +0)! 4%&7+,! 83,%7*! 30! +6-%7(,'(-.9! #$.! 43-2.-! ;%.1! %&! ).-%;.)! 4-32! '$.! 4%-&'!1.,4+-.!'$.3-.2!%0!'$.!,%0.!34!2%7-3.73032%7&! '$.3-*9! T'&! K(+0'%'+'%;.! +0+,*&%&! %&! +,&3! %0! '$.! 43-2!34!030>8+-+2.'-%7!23).,9!#$.!,+''.-!;%.1! %&! 732.! 4-32! '$.! 6.0.-+,! .K(%,%/-%(2! %0! '$.! 1+*!34!2+7-3.73032%7&!'$.3-*9!U(+0'%'+'%;.,*"!


ER '$.! 8+-+2.'-%7! 23).,"! 1$%7$! %&! +! &3>7+,,.)! .73032.'-%7! 23).,"! %&! +,&3! .28,3*.)9! #$.! 8-37.)(-.&!34!-.&.+-7$.&!%0!,%0.!1%'$!'$.!'$.2.!34! &'-(7'(-+,!23).,!+-.!7328-%&.)!34!'$-..!&'.8&V! 730&%).-+'%30!34!2+7-3.73032%7!&7$33,"!&'-(7'(-.! 34! '$.3-.'%7+,! 23).,"! +0)! .&'%2+'%30! W! 83,%7*! &%2(,+'%309!! B%-&',*"! '$.! %28,%7+'%30&! .+7$! 34! '$.! 2+7-3.73032%7! &7$33,&! 34! '$3(6$'! 43-! ,%05+6.&! /.'1..0!6.0.-+,!.73032*!+0)!+6-%7(,'(-.!+-.! K(%'.! )%44.-.0'9! :773-)%06! '3! X.*0.&%+0! ;%.1"! '$.! 83,%7%.&! $+)! %28+7'&! 30! -.+,! +6-%7(,'(-+,! ;+-%+/,.&! /('! '$.! )%-.7'%30! 34! '$.%-! .44.7'&! -.2+%0.)!730'-3;.-&%+,9!Y0!'$.!3'$.-!$+0)"!'$.! 0.37,+&&%7+,!;%.1!%0)%7+'.)!'$+'!'$3&.!83,%7%.&! 13(,)!03'!$+;.!+0*!-.+,!%28+7'&!30!+6-%7(,'(-.! ;+-%+/,.&9!#$%&!%&!/.7+(&.!+,,!34!2+7-3.73032%7! ;+-%+/,.&!+0)!+6-%7(,'(-+,!8-%7.!-.&830&.!'3!+! 83,%7*!&$375!/*!'$.!&+2.!8-383-'%309!B3-!'$.! I.3>X.*0.&%+0"!'$.!83,%7%.&!$+)!-.+,!%28+7'&! 30!+6-%7(,'(-.!%0!'$.!&$3-'!-(09!#$.!%28+7'&!34! 83,%7%.&!13(,)!)%&+88.+-!+&!8-%7.&!34!030+6-%7(,'(-+,! 633)&! -%&.! '3! '$.%-! ,306>-(0! .K(%,%/-%(2! 3;.-! '%2.!NZ$3."!OP[PS9! M.730),*"!'$.!4-+2.13-5!34!2+7-3.73032%7! %&! ).;.,38.)! %0'3! '$.! &'-(7'(-+,! 23).,9! #$.! 23).,!/(%,).-&!+)+8'!'13!&'-+'.6%.&!'3!7+8'(-.! '$.! %0'.-+7'%30! /.'1..0! 2+7-3.73032*! +0)! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-9! #$.! 4%-&'! 30.! %&! '$+'! +! &+'.,,%'.!23).,! %&!&.8+-+'.)!4-32!'$.!2+7-3.73032%7&! 23).,!%0!'$.!&.0&.!34!8-3;%)%06!03!.&'%2+'.&! 34!.0)36.03(&!;+-%+/,.&!/('!).8.0).)!30!'$.! 43-.7+&'&! 34! ;+-%+/,.&! 7-.+'.)! /*! '$.! 2+7-3.73032%7&! 23).,9! #$.! &.730)! 30.! %&!

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! '$+'! '$.! 23).,! 730&%).-&! +6-%7(,'(-.! +&! +0! %0)(&'-%+,! &.7'3-! N\338! +0)! ].%'0.-"! OPQQS9! B%0+,,*"!'$.!.73032.'-%7!'$.3-%.&!+-.!.28,3*.)! 43-! .&'%2+'%30! +0)! 83,%7*! -.8,%7+'%309! T'! %&! &.8+-+'.)!%0'3!&'+'%7!+0)!)*0+2%7!.73032.'-%7! 23).,9!!! #$.!-.&'!34!'$%&!8+-'!%&!).;3'.)!'3!'$.! &(-;.*!34!.28%-%7+,!.;%).07.&9!^.6%00%06!1%'$! '$.!7+&.!34!_9M9!+6-%7(,'(-."!%0!'$.!.+-,*!OP[`&! '$.!+6-%7(,'(-+,!.73032%&'!8+%)!23-.!+''.0'%30! 30! '$.! .44.7'&! 34! 2+7-3.73032%7! 83,%7*! 30! +6-%7(,'(-.9! #$%&! %&! /.7+(&.! '$.! %0'.-0+'%30+,! 2+-5.'&! $+;.! .<8.-%.07.)! +! &.;.-.! 7*7,%7+,! )310'(-09!T0!+))%'%30"!'$.!%283-'+0'!&'-(7'(-+,! 7$+06.&! $+;.! '+5.0! 8,+7.)! %0! '$.! 13-,)! .73032*!%4!30.!7328+-.&!'$.!.+-,*!OP[`&!'3! OPR`&9!C.+01$%,."!)(-%06!&(7$!'%2.!+!-.&'-%7'.)! 230.'+-*! 83,%7*! +0)! +0! .<8+0&%30+-*! 4%&7+,! 83,%7*! 730'-%/('.)! &'-306,*! '3! '$.! &.;.-.! )310'(-0!%0!+6-%7(,'(-.9!#$.!,%'.-+'(-.&"!1$%7$! $+;.! /..0! %0! ,%0.! 1%'$! '$%&! '$.2."! +-.! A++-,/.-6! !"# $%9! NOP[aS"! X%'7$.0! !"# $%9! NOP[QS! +0)!b(&'!NOPP`S9!! A++-,/.-6!!"#$%9!NOP[aS!%&!%0!'$.!43-2! 34!X.*0.&%+0!&7$33,"!&'-(7'(-+,!23).,%06!%0!'$.! 1+*! 34! &+'.,,%'.! 23).,! +0)! (&%06! &'+'%7! 2+7-3.73032.'-%7! 23).,9! #$.*! ).230&'-+'.)! +,'.-0+'%;.! &7.0+-%3"! '$.! +77.,.-+'%30! %0! _9M9! 230.*! 6-31'$! /.'1..0! 2%)! OP[c! +0)! .+-,*! OP[a"! +0)! '$.! %07-.+&.! %0! '$.! 4.).-+,! ).4%7%'9! :&!'$.!&%2(,+'%30!-.&(,'&"!'$.!%07-.+&.!%0!_9M9! %0732.!+0)!'$.!-%&%06!;+,(.!34!'$.!)3,,+-!$+;.! -+%&.)! _9M9! %283-'! ).2+0)! +0)"! +&! +! -.&(,'"! 43-.%60! .<83-'&! +0)! %0732.! %07-.+&.9! #$%&!


B%&7+,!+0)!C30.'+-*!A3,%7*!C%<.&!D%05+6.!'3!#$+%,+0)=&!:6-%7(,'(-.! %07-.+&.!%0!%0732.!$+&!$+)!+!83&%'%;.!%28+7'! 30!).2+0)!43-!+6-%7(,'(-+,!633)&!'$+'!$+)!+'! ,.+&'!8+-',*!344&.'!'$.!)+28.0%06!.44.7'!34!'$.! $%6$,*!;+,(.)!)3,,+-9!! X%'7$.0! !"# $%9! NOP[QS! &%2(,+'.)! '$.! -.,+'%30&$%8! /.'1..0! 2+7-3.73032%7! 83,%7*! +0)! _9M9! +6-%7(,'(-.! /*! ,%05%06! '13! .73032.'-%7! 23).,&V! +! 2+7-3.73032%7! 23).,! +0)! +0! +6-%7(,'(-+,!23).,!7+,,.)!B33)!+0)!:6-%7(,'(-+,! A3,%7*!M%2(,+'3-9!T'!%&!+00(+,!23).,!%07,()%06! 1$.+'"!73-0"!&3-6$(2"!/+-,.*"!3+'&"!&3*/.+0&"! &3*/.+0!2.+,"!&3*/.+0!3%,"!73''30"!-%7."!/..4"! 7$%75.0"! .66&"! '(-5.*&! +0)! )+%-*9! _0).-! '$.! +,'.-0+'%;.! &7.0+-%3! 34! $%6$.-! 230.*! 6-31'$! +0)!,31.-!/()6.'!).4%7%'&"!'$.!2+%0!&%2(,+'%30! -.&(,'&! 1.-.! &(22+-%G.)! +&! 43,,31&9! :6-%7(,'(-+,! ).2+0)!%07-.+&.)9!Z30&(2.-!433)!.<8.0)%'(-.&! %07-.+&.)9! C.+01$%,."! +6-%7(,'(-+,! 8-3)(7'%30"! 0.'!4+-2!%0732.!+0)!4+-2,+0)!;+,(.&!%07-.+&.)9!! b(&'!NOPP`S!43-2(,+'.)!+!23).,!34!'$.! _9M9! 73-0"! &3-6$(2! +0)! &3*/.+0&! '$+'! %07,().)! '$.! -3,.! 34! _9M9! +6-%7(,'(-+,! 83,%7%.&! +0)!-.,+'.)!,%;.&'375!2+-5.'&9!C.+01$%,."!'$.! 2+7-3.73032%7!.44.7'&!34!230.'+-*!+0)!4%&7+,! 83,%7*! +-.! .&'%2+'%06! (&%06! '$.! B:T\CY@JD! 23).,! 34! '$.! _9M9! 2+7-3.73032*9! #$.! &8.7%4%7+'%30! 34! '$.&.! .K(+'%30&! /+&.&! 2+7-3.73032%7! 8$.032.0+! 30! 2%7-3.73032%7! 43(0)+'%30&9!#$.!2+%0!-.&(,'&!-.;.+,.)!'$+'!+0! %07-.+&.! %0! 63;.-02.0'! .<8.0)%'(-.&! $+)! +! 83&%'%;.! .44.7'! 30! 23&'! +6-%7(,'(-+,! 8-%7.&! %22.)%+'.,*! /('! '$+'! '$.! .44.7'! 73(,)! '(-0! 0.6+'%;.!43-!&32.!73223)%'%.&!%0!'$.!&.730)! *.+-9!!

EQ

! Y1%06! '3! '$.! %0%'%+'.)! ,%'.-+'(-."! '$.! 8-37.)(-.&! 34! A++-,/.-6! !"# $%9! NOP[aS! +-.! &'-+%6$'43-1+-)9! #$.! &738.! 34! '$.%-! &'()*! -.2+%0&! '$.! 7307.8'! 34! +66-.6+'.! +6-%7(,'(-.! %0&'.+)! 34! 73223)%'*! +&8.7'9! Y0! '$.! 30.! $+0)"!'$.!4-+2.13-5&!34!X%'7$.0!!"#$%9!NOP[QS! +0)!b(&'!NOPP`S!+-.!-+'$.-!&38$%&'%7+'.)9!#$.! &%2(,+'%30!-.&(,'&!34!'$.&.!,%'.-+'(-.&!+-.!+,&3! -.,%+/,.! %0! '$.! 1+*! 34! ;+-%3(&! +6-%7(,'(-+,! 8-3)(7'&9! I30.'$.,.&&"! '$.*! 73(,)! $+;.! '13! 1.+50.&&!83%0'&9!B%-&',*"!'$.!&%2(,+'%30!-.&(,'&! 1.-.! /+&.)! 30! '$.! +00(+,! '%2.! &.-%.&! )+'+! ).&8%'.!'$.!+7'%30!34!230.'+-*!83,%7*!/+&%7+,,*! 0..).)!'3!.28,3*!'$.!K(+-'.-,*!)+'+9!#$.-.43-."! '$.&.! ,%'.-+'(-.&! 2+*! 03'! 8.-43-2! 1.,,! 43-! 2+7-3.73032%7!83,%7*!2+5.-&9!M.730),*"!1%'$! -.&8.7'! '3! '$.! )*0+2%7! +88-3+7$"! '$.%-! .73032.'-%7!23).,!$+;%06!03!/.0.4%7%+,!(&.!%0! '$.!7307.8'!34!%28(,&.!-.&830&.9!T0!4+7'"!'$.! %28+7'&! 34! 230.'+-*! 83,%7%.&! +-.! '$.3-.'%7+,,*! '+5.0! 43-! +! ,306.-! K(+-'.-9! d.07."! e.7'3-! +('3-.6-.&&%30!23).,!Ne:\S!13(,)!/.!&(%'+/,.! -+'$.-!'$+0!3-)%0+-*!-.6-.&&%30!23).,9!!!!!!!!!!! :))%'%30+,,*"! '$.! -.;%.1! 34! 8-.;%3(&! ,%'.-+'(-.!%0!'$.!7+&.!34!).;.,38%06!73(0'-%.&!%&! 8-.&.0'.)!+&!43,,31&9!T0!'$.!7+&.!34!#+0G+0%+! +0)!C+,+1%"!D38.G!!"#$%9!NOPPOS!43-2(,+'.)!+! &%28,.! &'-(7'(-+,! 23).,! '3! 8-3;%).! %0&%6$'&! +/3('! '$.! K(+0'%'+'%;.! %283-'+07.! 34! '$.! ;+-%3(&! 7$+00.,&! /*! 1$%7$! 63;.-02.0'! 83,%7%.&! $+)!+44.7'.)!'$.!+6-%7(,'(-+,!.<83-'+/,.!&.7'3-9! #$.%-! &%2(,+'%30! -.&(,'! %0)%7+'.)! '$+'! 4%&7+,! 83,%7%.&! 1.-.! 03'! 0.('-+,! 1%'$! -.&8.7'! '3! '$.! &'-(7'(-+,! 34! +6-%7(,'(-+,! 8-3)(7'%309' :,'$3(6$!


E[

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

^+&.)! 30! '$.! '-+)%'%30+,! X.*0.&%+0! &7$33,"! /3'$! 34! 63;.-02.0'! .<8.0)%'(-.! +0)! 230.*! &(88,*! 1.-.! +,&3! '-.+'.)! +&! +0! .<36.03(&! ;+-%+/,.9! X.*0.&%+0! ;%.1! &'+'.)! '$+'! '$.*! )%-.7',*! +0)! %0)%-.7',*! +44.7'.)! ?@A"! 8-%7.! ,.;.,"! +0)! %0'.-.&'! -+'.! &!"!'()# *$'(+,)9! #$.*! 4(-'$.-! +44.7'.)! '$.! ;+,(.! 34! )32.&'%7! 7(--.07*9! #$.&.! ;+-%+/,.&"! 1$%7$! %&! +! &3>7+,,.)! f'-+0&2%&&%30! ;+-%+/,.g"! '-+0&4.-! 4-32! '$.! 4%-&'! /,375!'3!'$.!&.730)!/,3759! #$.! &.730)! /,375! 8-.&.0'.)! '$.! -.,+'%30&$%8! /.'1..0! '-+0&2%&&%30! ;+-%+/,.&! +0)! 2+%0! +66-.6+'.! ;+-%+/,.&! %0! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-9! #$.&.! +6-%7(,'(-+,! ;+-%+/,.&! 1.-.! 7328-%&.)!34!433)!730&(28'%30"!433)!.<83-'!W! %283-'"!.28,3*2.0'!W!7+8%'+,!&'375!+0)!6-3&&! )32.&'%7!8-3)(7'%30!%0!+6-%7(,'(-+,!&.7'3-9!#$.! -.,+'%30&$%8!/.'1..0!'-+0&2%&&%30!;+-%+/,.!+0)! +6-%7(,'(-+,!;+-%+/,.!%&!8-.&.0'.)!+&!43,,31&9!! %S!?@A!13(,)!$+;.!83&%'%;.!%28+7'!30! '$.!433)!730&(28'%30!+0)!%283-'9!! HE' C+($,=-9%&' !.%I,<+.3' %()' %%S! A-%7.! ,.;.,! 13(,)! +44.7'! '$.! 433)! 730&(28'%30!+0)!%283-'!;%+!ZAT!43-!433)!+0)! A-.9$-9.%&'*+),&' 030433)9!! %%%S! J<7$+06.! -+'.! 13(,)! +44.7'! '$.! #-+75%06! )310! '$.! 8-.;%3(&! ,%'.-+'(-.&"! '$.!4-+2.13-5!1+&!3(',%0.)!%0!B%6(-.!O9!T'!1+&! 433)!.<83-'9!! %;S! T0'.-.&'! -+'.! 13(,)! -.,+'.! '3! '$.! &7$.2+'%7+,,*!-.8-.&.0'.)!'$.!,%05+6.&!(0).-,*%06! '$.!.44.7'&!34!4%&7+,!+0)!230.'+-*!83,%7*!2%<.&! 7+8%'+,! &'375! +0)! .28,3*2.0'! %0! +6-%7(,'(-+,! 30! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-9! D.'! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-! &.7'3-!;%+!+!7+8%'+,!-.0'+,!-+'.9!! ;S! A-%7.! ,.;.,! 13(,)! -.,+'.! '3! '$.! /.! +! &+'.,,%'.! 34! 2+7-3.73032*9! :773-)%06,*"! '$.!4-+2.13-5!1+&!&.8+-+'.)!%0'3!'13!/,375&9! 7+8%'+,! &'375! +0)! .28,3*2.0'! %0! '$.! +6-%7(,'(-+,! #$.! 4%-&'! /,375! ).8%7'.)! '$.! 43-1+-)! ,%05+6.! &.7'3-!;%+!+!4+-2!8-%7.!%0).<9!! +2306! 63;.-02.0'! 730&(28'%30! &8.0)%06"! 230.*! &(88,*! +0)! 2+7-3.73032%7! ;+-%+/,.&9! '$.%-! -.&(,'&! &(883-'! '3! '$.! X.*0.&%+0=&! 8-383&%'%30"!'$.!'$.3-.'%7+,!23).,!34!'$%&!&'()*! %&!).4%7%.0'!%0!'$.!2+7-3.73032%7!'$.3-*9!#$.! ;+-%+/,.!34!63;.-02.0'!&8.0)%06!30,*!-.8-.&.0'&! +&!+!4%&7+,!83,%7*9!!!! ! H306&+5! Nc``OS! ).;.,38.)! +! &2+,,> &7+,.!2+7-3.73032%7!23).,!43-!#$+%,+0)9!#$.! &%2(,+'%30! -.&(,'&! %0)%7+'.)! '$+'! '$.! ).2+0)! 43-! ,+/3-! +0)! ?@A! %0! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-! %07-.+&.!31%06!'3!'$.!4%&7+,!83,%7*!+&!1.,,!+&! 230.'+-*! 83,%7*9! :773-)%06! '3! '$.! '$.3-.'%7+,! 23).,"! '$%&! &'()*! %&! ).-%;.)! 4-32! X.*0.&%+0! 8.-&8.7'%;.9! #$.! 23).,! +,&3! 730&%).-&! '$.! +6-%7(,'(-.! +&! '$.! %0)(&'-%+,! &.7'3-9! #$%&! 1+*! -+'$.-! )%44.-&! 4-32! '$.! 8-.;%3(&! ,%'.-+'(-."! %9.9! A++-,/.-6! !"# $%9! NOP[aS"! X%'7$.0! !"# $%9! NOP[QS! +0)! b(&'! NOPP`S9! I30.'$.,.&&"! '$%&! &'()*! 7307.0'-+'.)!30!30,*!'13!+6-%7(,'(-+,!;+-%+/,.&! &3! '$+'! '$.! 3'$.-! ;+-%+/,.&"! %9.9! 433)! .<83-'! +0)!730&(28'%30!+-.!K(.&'%30+/,.9!


B%&7+,!+0)!C30.'+-*!A3,%7*!C%<.&!D%05+6.!'3!#$+%,+0)=&!:6-%7(,'(-.! ;%S!T0'.-.&'!-+'.!+0)!8-%7.!,.;.,!13(,)! -.,+'.! '3! 6-3&&! )32.&'%7! 8-3)(7'%30! %0! '$.! +6-%7(,'(-+,!&.7'3-!;%+!,+/3-!+0)!7+8%'+,!&'3759! M(7$!4-+2.13-5!).;.,38.)!'13!'$.3-.'%7+,! 23).,&9! B%-&'! /,375! ).;.,38.)! '$.! &'-(7'(-+,! 23).,! 34! .&'%2+'%06! %28+7'&! 34! 63;.-02.0'! 730&(28'%30! &8.0)%06! +0)! 230.*! &(88,*! 30!

*%$.+,$+(+I/'

EP

2+7-3.73032%7&! ;+-%+/,.&9! M.730)! /,375! ).;.,38.)! '$.! &'-(7'(-+,! 23).,! 34! .&'%2+'%06! %28+7'&!34!'-+0&2%&&%30!;+-%+/,.!30!+66-.6+'.! ;+-%+/,.! %0! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-! +773-)%06! '3! T0! +0)!C3(0'!NOPPaS9!#$.!7328,.'.!23).,"!1$%7$!%&! &3>7+,,.)! 2+7-3.73032%7>+6-%7(,'(-+,! ,%05+6.! 23).,"!%&!'$.0!43-2(,+'.)!N#+/,.!OS9! !

?3;.-02.0'!730&(28'%30!

.<8.0)%'(-.!

C30.*!&(88,*! ?-3&&!)32.&'%7!8-3)(7'!

T0'.-.&'!

J<7$+06.!-+'.!

A-%7.!,.;.,! B33)! I30433)!

84."$9&-9.%&' Z+8%'+,!-.0'+,! -+'.!

J28,3*2.0'!+0)! Z+8%'+,!&'375!

B33)!730&(28'%30!

B33)!%283-'!

B+-2!8-%7.! %0).<!

! !"49.,':!Z307.8'(+,!4-+2.13-5! !

?-3&&!)32.&'%7! 8-3)(7'%30!

B33)!.<83-'!


a`

JE'*,-6+)'%()'0.+$,)9.,'

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

5%N&,':'*%$.+,$+(+I"$O%4."$9&-9.%&'&"(3%4,' I+),&' ! #$%&!&'()*!1+&!7328-%&.)!34!'$-..!&'.8&V! ! A-.9$-9.%&'I+),&' KM9%-"+(' .&'%2+'%30&! 34! .K(+'%30&"! 43-2(,+'%30! 34! 7328,.'.! ! *%$.+,$+(+I"$'*+),&' 23).,!+0)!83,%7*!&%2(,+'%309! oNOS! h'!i!Z'!j!T'!j!?'!j!J<'!>!]'!j!M)'! A-,=:?' K#-"I%-"+(#' +L' ,M9%-"+(#E! #$.! oNcS! Z'!i!4Nh)'S! &%2(,'+0.3(&! .K(+'%30&! NJK9NOS! '3! JK9NQSS! 1.-.! oNES! h)'!i!h'!k!#'! oNaS! #'!i!4Nh'S! .&'%2+'.)!/*!'13>&'+6.!,.+&'!&K(+-.&!2.'$3)9!#$.! oNFS! !i!4N\ "!h S! T ' ' ' .0)36.03(&!;+-%+/,.&!730&%&'.)!34!h"!Z"!h)"!#"!T"!J<! oNRS! J<'!i!4NJ'"!h4'S! +0)!]9!#$.!.<36.03(&!;+-%+/,.!730&%&'.)!34!?"!M)"! oNQS! ]'!i!4Nh'"!A%28'"!J<'S! O J"!\"!h4!+0)!A%289!Y'$.-!/.$+;%3-+,!.K(+'%30&!1.-.! ! oN[S A'!i!`9REPaA0+'!j!`9ER`RA+'! oNPS! A0+'!i!4N\'"!A%28'"!h'S! .&'%2+'.)!/*!3-)%0+-*!,.+&'!&K(+-.&!2.'$3)!N#+/,.! oNO`S! A+'!i!4NA+1'"!A0+'S! OS9!#$.!&738.!34!'$%&!+0+,*&%&!1+&!/+&.)!30!'%2.! oNOOS! \0'!i!4N\0%0/'"!C&'"!h'S! &.-%.&!)+'+!)(-%06!'$.!4%-&'!K(+-'.-!34!OPPQ!'3!'$.!'$%-)! oNOcS! \'!i!\0'!k!NA'!>!A'>aSlA'>a! oNOES! J'!i!4NN\'>\4'S"!NJ<'>]'SS! K(+-'.-!34!c``a9!#$.!2+%0!&3(-7.&!34!)+'+!&.'&!1.-.! ! ! ^+05! 34! #$+%,+0)! +0)! Y44%7.! 34! '$.! I+'%30+,! oNOaS! 84."$9&-9.%&'A,$-+.'*+),&' J73032%7&! +0)! M37%+,! @.;.,382.0'! ^3+-)! oNOFS! Z+'!i!4NA+'"!h'"!A4+'"!A0+'"!A40+'"!S! N:88.0)%<!'+/,.S9! oNORS! Z4+'!i!4NA4+'"!h'"!A40+'"!A+'"!A0+'"!S! oNOQS! J<+'!i!4Nh4'"!J'S! A-,='>?'!+.I9&%-"+('+L'$+I=&,-,'I+),&E! oNO[S! #+'!i!J<+'!>!Z4+'! #$.!1$3,.!23).,!730&%&'.)!34!R!%).0'%'*!.K(+'%30&! oNOPSc! A4+-2'!i!4NA+1'!"!A0+'S' NJK9NOS"!NES"!N[S"!NOcS"!NOQS"!NOPSS!+0)!OR!/.$+;%3-+,! oNc`S! A'%,'!i!A5+'mN\'!j!G'!k!NA5+'!>!A5+'>aSlA5+'>aS!n! oNcOS! .K(+'%30&9!T'!+,&3!730'+%0.)!cc!.0)36.03(&!Nh"!Z"! I+'!i!4NH+'"!A4+-2'"!A'%,'S! oNccS! X+'!i!4NA'%,'"!A4+-2'"!H+'S! h)"!#"!T"!J<"!]"!A"!A0+"!A+"!\0"!\"!J"!Z+"!Z4+"!J<+"! h+'!i!4NI+'"!X+'S! #+"! A4+-2"! A'%,"! I+"! X+"! h+S! +0)! OE! .<36.03(&! ! ;+-%+/,.&!N?"!M)"!h4"!A%28"!\0%0/"!\4"!C&"!A+1"!A4+"! I3'.V!! O#$.!73.44%7%.0'!34!.K(+'%30!N[S!%&!)-+10!4-32! A40+"! A5+"! G"! H+S9! #$.! /+&.,%0.! 1+&! &3,;.)! /*! ^+05!34!#$+%,+0)9! c ?+(&&>M.%).,! +,63-%'$2! 43-! '$.! .0'%-.! 8.-%3)9! #$.! ! #$.! ).8-.7%+'%30! -+'.! %&! +&&(2.)! '3! /.! O`! 8.-7.0'!8.-!*.+-9! 23).,!1+&!.;+,(+'.)!/*!&%2(,+'%30!.--3-&9! ! e+-%+/,.!%).0'%4%7+'%30V!&..!:88.0)%<!#+/,.9! !


B%&7+,!+0)!C30.'+-*!A3,%7*!C%<.&!D%05+6.!'3!#$+%,+0)=&!:6-%7(,'(-.! A-,=' H?' 0+&"$/' #"I9&%-"+(E! X..8%06! +,,! 3'$.-! '$%06&! 730&'+0'"! '$.! 63;.-02.0'! 730&(28'%30!&8.0)%06!+0)!230.*!&(88,*!1+&! 8,+*.)! +&! +! &$375! ;+-%+/,.! %0! '$.! +,'.-0+'%;.! &7.0+-%3&9! #$.! F"! O`! +0)! OF! 8.-7.0'! %07-.+&.&!! %0!'$.&.!&$375!;+-%+/,.&!1.-.!-.&8.7'%;.,*!&.'!!

aO

(8!43-!&7.0+-%3!T"!&7.0+-%3!TT"!+0)!&7.0+-%3!TTT! 43-!.;.-*!K(+-'.-!3;.-!'$.!4%-&'!K(+-'.-!34!OPP[! '3! '$.! '$%-)! K(+-'.-! 34! c``a9! #$.! &%2(,+'.)! ;+,(.!34!+,'.-0+'%;.!&7.0+-%3!%&!'$.0!&3,;.)!/*! ?+(&&>M.%).,!+,63-%'$29!B3-'(0+'.,*"!'$.!8-37.)(-.&! 1.-.!%073-83-+'.)!%0!Je%.1&!&34'1+-.9! !

'

!

!

!"49.,'>!#-+0&2%&&%30!7$+00.,&!34!&$375!;+-%+/,.&!N?!+0)!C&S!-(0!'$-3(6$!+6-%7(,'(-+,!;+-%+/,.! ! I3'.V!!!!!!!!!!i!J<36.03(&!;+-%+/,.!+0)!!!!!!!!!!!!

i!J0)36.03(&!;+-%+/,.!


ac

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

5%N&,'H'A"I9&%-"+(',..+.#'+L'I%P+.',()+4,(+9#'G%."%N&,#' ! Q/(%I"$O),-,.I"("#-"$'#"I9&%-"+('R:SST?UF'-+'>VVJ?UFFFW' *,%(',..+.' B*AK'' !"#$%&'()$*'($+,&-"%."/0',& RXW' RXW' J<8.0)%'(-.!30!?@A! A-%;+'.!730&(28'%30! I+'%30!%0;.&'2.0'! J<83-'!34!633)&!+0)!&.-;%7.&! T283-'!34!633)&!+0)!&.-;%7.&! I32%0+,!%0'.-.&'!-+'.! \.+,!.44.7'%;.!.<7$+06.!-+'.! Z30&(2.-!8-%7.!%0).<! Z30&(2.-!8-%7.!%0).<!43-!030433)! Z30&(2.-!8-%7.!%0).<!43-!433)! A-%;+'.!730&(28'%30!43-!433)! B33)!.<83-'!! B33)!%283-'!!! J28,3*2.0'!%0!+6-%7(,'(-+,!&.7'3-! Z+8%'+,!&'375!%0!+6-%7(,'(-+,!&.7'3-! ?-3&&!)32.&'%7!8-3)(7'%30!%0!+6-%7(,'(-.! I3'.V!C.+0!.--3-!i!

O9c`Q! O9P``! O9`O`! O9aOF! O9PEP! !!!!!!!>O9FEE! !!!!!!!>c9P[c! !!!!!!!>`9`Fc! `9QaR! !!!!!!!>O9cRR! O9RQa! a9OEE! Q9RFE! !!!!!!!>`9OOc! `9ccO! a9P[P!

c9OcR! c9[aa! a9`QQ! c9ORP! E9ROE! F9cFR! E9Qaa! `9P[E! O9FQa! c9c`Q! c9RF[! Q9QRP! !!!!!!!O`9ROR! O9EaF! `9RcO! F9[Qa!

56,"&' "(,M9%&"-/' $+,LL"$",(-' `9`OO! `9`Oa! `9`OP! `9`OE! `9`O[! `9`c[! `9`O[! `9``F! `9``[! `9`OO! `9`OE! `9`ac! `9`FQ! `9``Q! `9``E! `9`EO!

1 n ¦ yˆ t y t y t * 100 "!\CMJ!N\33'!2.+0!&K(+-.!.--3-S!i! nt 1

1 n ¦ yˆ t y t y t * 100 "!#$.%,!%0.K(+,%'*!73.44%7%.0'!i! nt 1

1 n 2 ¦ yˆ t y t

nt 1 1 n

!

1 n

2 2 ¦ yˆ ¦ y nt 1 t nt 1 t

!

YE'B,#9&-'%()'Q"#$9##"+('

/.'1..0! /+&.,%0.! +0)! +7'(+,! ;+,(.9! #$.! -33'! 2.+0!&K(+-.!.--3-!34!2+L3-!.0)36.03(&!;+-%+/,.&! ! #$.!.&'%2+'%30!-.&(,'&!34!2+7-3.73032%7> -.;.+,!'$+'!'$.%-&!;+,(.&!;+-*!/.'1..0!+88-3<%2+'.,*! +6-%7(,'(-+,!,%05+6.!23).,!$+;.!23-.!8-.&.0'+'%30! O!+0)!O`!8.-7.0'9!Z30&.K(.0',*"!#$.%,!T0.K(+,%'*! %0!'$.!:88.0)%<!#+/,.!c9!:4'.-1+-)"!%'!%&!.;+,(+'.)! 73.44%7%.0'&! +-.! ,.&&! '$+0! 3-! .K(+,! '3! `9`FQ9! /*! '$.! &%2(,+'%30! .--3-&! 34! &*&'.2! N#+/,.! ES9! #$.*! %0)%7+'.! '$+'! '$.! &*&'.2! 34! 7328,.'.! #$.&.! .--3-&! -.8-.&.0'! +&! '$.! 7328+-%&30! 23).,!%&!+88-38-%+'.!43-!83,%7*!&%2(,+'%309!!


B%&7+,!+0)!C30.'+-*!A3,%7*!C%<.&!D%05+6.!'3!#$+%,+0)=&!:6-%7(,'(-.! ! :&!'$.!&%2(,+'%30!-.&(,'&"!'$.!.<8+0).)! 63;.-02.0'! 730&(28'%30! &8.0)%06! 73(8,.)! 1%'$! +77.,.-+'%30!%0!230.*!&(88,*!6-31'$!&%60%4%7+0',*! +44.7'&! '$.! 2+7-3.73032%7! ;+-%+/,.&V! -.+,! ?@A"! 8-%7.! ,.;.,"! -.+,! %0'.-.&'! -+'."! +0)! -.+,!

aE

.44.7'%;.! .<7$+06.! -+'.9! :0)! '$.0"! '$.&.! '-+0&2%&&%30! ;+-%+/,.&! +44.7'! '$.! .0)36.03(&! ;+-%+/,.&!%0!+6-%7(,'(-+,!&.7'3-9!#$.%-&!%28+7'&! 30! 5.*! .73032%7! %0)%7+'3-&! 34! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-!+-.!&(22+-%G.)!%0!#+/,.!a9!

!

5%N&,'J''B,#9&-'+L'=+&"$/'.,=&"$%-"+(' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''_0%'!V!C%,,%30!/+$'!+'!730&'+0'!8-%7.! 84."$9&-9.%&'#,$-+.' @%#,&"(,'G%&9,' B,=&"$%-,)'G%&9,' X'C6%(4,' +9!cp!%07-.+&.!%0!63;.-02.0'!730&(28'%30!.<8.0)%'(-.!+0)!230.*!&(88,*! A-%;+'.!730&(28'%30!43-!433)!! O`c"PQF9aE!! O`E"FFc9Pa!! `9FQp! B33)!.<83-'!! !RQ"Fa[9FQ!! !RQ"ROQ9FP!! `9O`p! B33)!%283-'!! !Oa"c[`9aE!! !Oa"ERP9QR!! `9RRp! #-+).!+773(0'! !FE"cR[9``!! !FE"caQ9P[!! >`9`ap! J28,3*2.0'!N'$3(&+0)!8.-&30&S! !OE"[EF9cP!! !OE"[Ec9Oc!! >`9`cp! Z+8%'+,!&'375!! !aEO"RP[9QO!! !aEc"Oa`9[O!! `9O`p! ?-3&&!)32.&'%7!8-3)(7'%30! !Q["Oa`9Oa!! !Q["EQQ9R`!! `9EOp! ZAT!43-!433)!NOP[[iO``S! !OPP9RE! !OPP9[`! `9`Pp! /9!ap!%07-.+&.!%0!63;.-02.0'!730&(28'%30!.<8.0)%'(-.!+0)!230.*!&(88,*! A-%;+'.!730&(28'%30!43-!433)!! O`c"PQF9aE!! O`a"OcF9cP!! O9OEp! B33)!.<83-'!! !RQ"Fa[9FQ!! !RQ"R[F9``!! `9c`p! B33)!%283-'!! !Oa"c[`9aE!! !Oa"aF[9``!! O9Ecp! #-+).!+773(0'! !FE"cR[9``!! !FE"ccQ9Oa!! >`9`[p! J28,3*2.0'!N'$3(&+0)!8.-&30&S! !OE"[EF9cP!! !OE"[cP9Oa!! >`9`ap! Z+8%'+,!&'375!! !aEO"RP[9QO!! !aEc"FQO9FQ!! `9c`p! ?-3&&!)32.&'%7!8-3)(7'%30! !Q["Oa`9Oa!! !Q["R`P9``!! `9ROp! ZAT!43-!433)!NOP[[iO``S! !OPP9RE!! !OPP9PQ!! `9OQp! 79![p!%07-.+&.!%0!63;.-02.0'!730&(28'%30!.<8.0)%'(-.!+0)!230.*!&(88,*! A-%;+'.!730&(28'%30!43-!433)!! O`c"PQF9aE!! O`F"cFQ9``!! c9cap! B33)!.<83-'!! !RQ"Fa[9FQ!! !RQ"[Oa9QO!! `9E[p! B33)!%283-'!! !Oa"c[`9aE!! !Oa"REO9[R!! c9ROp! #-+).!+773(0'! !FE"cR[9``!! !FE"O[E9``!! >`9OQp! J28,3*2.0'!N'$3(&+0)!8.-&30&S! !OE"[EF9cP!! !OE"[cE9[R!! >`9`[p! Z+8%'+,!&'375!! !aEO"RP[9QO!! !aEE"a`c9[R!! `9a`p! ?-3&&!)32.&'%7!8-3)(7'%30! !Q["Oa`9Oa!! !QP"`FQ9``!! O9OPp! ZAT!43-!433)!NOP[[iO``S! !OPP9RE! !c``9EO! `9EFp! I3'.!V! #$.!4%6(-.&!-.8-.&.0'!+&!'$.!+;.-+6.!;+,(.!4-32!'$.!4%-&'!K(+-'.-!34!OPP[!&%2(,+'%30!*.+-!'$-3(6$!'$.!'$%-)! K(+-'.-!34!c``a9! M3(-7.V!:('$3-=&!7328('+'%30!


aa KLL,$-'+('L++)'$+(#9I=-"+(',1=,()"-9.,?! Y0! '$.! +;.-+6."! +,'$3(6$! '$.! %07-.+&.! %0! 63;.-02.0'! 730&(28'%30! &8.0)%06! +0)! 230.*! &(88,*!,.+)!'3!'$.!%07-.+&.!%0!730&(2.-!8-%7.! %0).<!43-!433)!+&!1.,,!+&!-.+,!?@A"!'$.!433)! 730&(28'%30! .<8.0)%'(-.&! %07-.+&.! 3;.-! '$.! '$-..! &%2(,+'%30! *.+-&9! #$%&! %&! /.7+(&.! '$.! +/&3,('.! ;+,(.! 34! 310>8-%7.! .,+&'%7%'*! 34! 433)! 730&(28'%30! %&! 3/;%3(&,*! ,.&&! '$+0! '$.! -.+,! %0732.! .,+&'%7%'*! -.6+-)%06! '$.! .&'%2+'%30! -.&(,'! 34! /.$+;%3-+,! .K(+'%309! #$.-.43-."! '$.! )+2+6.!34!433)!730&(28'%30!.<8.0)%'(-.!'$+'! %&!).-%;.)!4-32!%04,+'%30!%&!03'!&.;.-.9!! KLL,$-' +(' L++)' "I=+.-' %()' ,1=+.-?! Y0! '$.! +;.-+6."! '$.! %07-.+&.! %0! 63;.-02.0'! 730&(28'%30! .<8.0)%'(-.! +0)! 230.*! &(88,*! ,.+)&!'3!'$.!%07-.+&.!%0!433)!%283-'!3;.-!'$.! &%2(,+'%30! *.+-&! '$-3(6$! -.+,! ?@A! +&! +0! %283-'+0'! '-+0&2%&&%30! ;+-%+/,.9! :'! '$.! &+2.! '%2."! '$.! .<8+0&%30! 34! '$.&.! 83,%7*! ;+-%+/,.&! ,.+)&! '3! %07-.+&.! 433)! .<83-'! 3;.-! '$.! &%2(,+'%30! *.+-&! '$-3(6$! '$.! '-+0&2%&&%30! ;+-%+/,.! 34! -.+,! .44.7'%;.! .<7$+06.! -+'.9! _043-'(0+'.,*"! '$.! %07-.+&.)! 433)! %283-'! $+&! $.+;*!%28.'(&!-+'$.-!'$+0!'$.!%07-.+&.)!433)! .<83-'9!T'!0.6+'%;.,*!+44.7'&!'$.!'-+).!+773(0'! 43-! 433)9! I.;.-'$.,.&&"! (8! '3! 031! #$+%,+0)! $+&! /..0!50310!+&!+6-%7(,'(-+,!.<83-'.-9!#$(&"!%'&! )+2+6.! $+&! L(&'! -.&(,'.)! %0! '$.! &(-8,(&! 34! '-+).!+773(0'9! KLL,$-' +(' 4.+##' )+I,#-"$' =.+)9$-"+(' "(' %4."$9&-9.,?! Y0! '$.! +;.-+6."! 31%06! '3! .<8+0&%30!34!63;.-02.0'!730&(28'%30!.<8.0)%'(-.! 73(8,.)! 1%'$! 230.*! &(88,*"! '$.! 4+-2! 8-%7.!

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! %0).<! %07-.+&.&! ).&8%'.! '$.! 4+7'! '$+'! '$.! 7+8%'+,! -.0'+,!-+'.!).7-.+&.&9!T'!,.+)&!'3!'$.!7+8%'+,!&'375! %0!+6-%7(,'(-+,!&.7'3-!3/;%3(&,*!%07-.+&.&!3;.-! '$.! &%2(,+'%30! *.+-&9! Y0! '$.! 3'$.-! $+0)"! '$.! .28,3*2.0'! %0! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-! ).7-.+&.&! /.7+(&.! '$.! .44.7'! 34! 4+-2! 8-%7.! .,+&'%7%'*! 34! ,+/3-! ).2+0)! %&! )32%0+'.)! /*! '$.! .44.7'! 34! 7-3&&>8-%7.! .,+&'%7%'*9! :&! +! 730&.K(.07."! '$.! 6-3&&! )32.&'%7! 8-3)(7'%30! %0! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-! %07-.+&.&!'$-3(6$!'$.!7$+00.,!34!'13!%08('&9!T'! %&!4(-'$.-!&'+'.)!'$+'!'$.!%04,+'%30!%&!+);+0'+6.! 43-!6-3&&!)32.&'%7!8-3)(7'%309! :&!7328+-%06!1%'$!'$.!-.,+'.)!,%'.-+'(-.&"! '$.!&%2(,+'%30!-.&(,'&!34!'$%&!&'()*!+-.!3;.-+,,! 730&%&'.0'!1%'$!X%'7$.0!!"#$%9!NOP[QS"!A++-,/.-6! !"#$%9!NOP[aS!+0)!b(&'!NOPP`S!%0!'$.!1+*!'$+'! '$.!2+7-3.73032%7!83,%7%.&!$+;.!&%60%4%7+0',*! (0%0'.0).)! .44.7'&! 30! '$.! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-9! C3-.! &8.7%4%7+,,*"! #$+%,+0)=&! +6-%7(,'(-+,! ?@A! %28+7'&! 34! 4%&7+,! +0)! 230.'+-*! 83,%7*! 2%<! 73043-2.)!'3!'$.!%04.-.07.!34!H306&+5!Nc``OS9!! U(+0'%'+'%;.,*"!'$.!/.0.4%'&!34!#$+%,+0)=&! +6-%7(,'(-+,!&.7'3-"!1$%7$!+-.!6+%0.)!4-32!'$.! 4%&7+,! +0)! 230.'+-*! 83,%7*! 2%<"! +-.! 03'! 8-32%0.0'! N#+/,.! aS9! #$.! &%2(,+'%30! -.&(,'&! &$3(,)! /.! 03'%7.)! '$+'! '$.! 433)! 730&(28'%30! +0)!%283-'!%28+7'&!34!.<8+0&%30+-*!83,%7*!+-.! 23-.! /.0.4%'! -+'$.-! '$+0! 6-3&&! +6-%7(,'(-+,! 8-3)(7'%309!#$%&!%&!/.7+(&.!'$.!83,%7*!;+-%+/,.&V! 63;.-02.0'!.<8.0)%'(-.!+0)!230.*!&(88,*!+44.7'! 6-3&&! )32.&'%7! 8-3)(7'%30! %0! '$.! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-! '$-3(6$! &.;.-+,! )%&'+0'! 7$+00.,&9! B(-'$.-23-."! '$.! 2+7-3.73032%7>+6-%7(,'(-+,! ,%05+6.! 23).,! %&! /+&.)! 30! '$.! /+&%7! X.*0.&%+0!


B%&7+,!+0)!C30.'+-*!A3,%7*!C%<.&!D%05+6.!'3!#$+%,+0)=&!:6-%7(,'(-.! 8.-&8.7'%;.9!#$%&!&7$33,!34!'$3(6$'!%&!&'-306,*! /.,%.;.)!%0!'$.!1+*!34!).2+0)!2+0+6.2.0'!%0! '$.!&$3-'!-(0!%0&'.+)!34!'$.!&(88,*!2+0+6.2.0'! %0!'$.!,306!-(09!!! Y0! '$.! 30.! $+0)"! '$.! 433)! .<83-'! %28+7'! 34! 4%&7+,! +0)! 230.'+-*! 83,%7*! 2%<! &..2&!'3!/.!K(.&'%30+/,.9!T'!&$3(,)!/.!4(-'$.-! )%&7(&&.)!+&!43,,31&9!H%'$!-.&8.7'!'3!'-+0&2%&&%30! 7$+00.,"!'$.!-.+,!.44.7'%;.!.<7$+06.!-+'.!N\JJ\S! ,%05&!'$.!63;.-02.0'!730&(28'%30!&8.0)%06!+0)! 230.*! &(88,*! '3! '$.! 433)! .<83-'9! H$.0! '$.! .<8+0&%30+-*! 4%&7+,! 83,%7*! 732/%0.)! 1%'$! +77.,.-+'%30! %0! 230.*! &(88,*! 6-31'$! %&! ('%,%G.)"! 30! '$.! +;.-+6."! \JJ\! ).7-.+&.&! 3;.-! '$.! &%2(,+'%30!*.+-!3-!%0!3'$.-!13-)!'$.!#$+%!^+$'! ).8-.7%+'.&9! #$%&! %07%).0'! ,.+)&! '3! -+%&.! '$.! 433)! .<83-'9! I.;.-'$.,.&&"! #$+%! ^+$'! 7+0! /.! +88-.7%+'.)! +773-)%06! '3! '$.! &'+0)+-)! C(0).,,> B,.2%06!23).,9!! H$.0! '$.! .<8+0&%30+-*! 4%&7+,! +0)! 230.'+-*! 83,%7*! 2%<! %&! ('%,%G.)"! '$.! -.+,! ?@A! +0)! )32.&'%7! %0'.-.&'! -+'.! -+%&.&9! T07-.+&.! -.+,!?@A!,.+)!'3!%07-.+&.!%283-'!34!633)&!W! &.-;%7.&9!#$.!7(--.0'!+773(0'!%&!&(/&.K(.0',*! 13-&.0!&!"!'()#*$'(+,)9!:'!'$.!&+2.!'%2."!'$.! %07-.+&.!%0!)32.&'%7!%0'.-.&'!-+'.!,.+)!'3!'$.! %07-.+&.!%0!7+8%'+,!%04,31"!+0)!'$.!7+8%'+,!+773(0'! %&!'$.0!%28-3;.)!&!"!'()#*$'(+,)9!Y1%06!'3!'$.&.! %07%).07.&"! '$.! )32.&'%7! 7(--.07*! 7+0! /.! +88-.7%+'.)! 3-! ).8-.7%+'.)! 1%'$! '$.! 4,.<%/,.! .<7$+06.!-+'.!-.6%2.9!B%-&',*"!%4!'$.!%28.'(&!34! 13-&.0%06!7(--.0'!+773(0'!%&!)32%0+'.)!/*!'$.! 43-7.! 34! %28-3;%06! 7+8%'+,! +773(0'"! '$.0! '$.! %07-.+&.!%0!).2+0)!43-!43-.%60!7(--.07%.&!1%,,!

aF

/.!,.&&!'$+0!'$.!%07-.+&.!%0!&(88,*!34!43-.%60! 7(--.07%.&9! T'! ,.+)&! '3! +0! +88-.7%+'%30! %0! '$.! )32.&'%7! 7(--.07*! %0! 3-).-! '3! '$.! /+,+07.! 34! 8+*2.0'!+773(0'!730)%'%309!T0!3'$.-!13-)"!'$.! .<7$+06.!-+'.!).7,%0.&!-.6+-)%06!'$.!.K(%,%/-%(2! 34! 43-.%60! .<7$+06.! 2+-5.'9! M.730),*"! %4! '$.! %28.'(&! 34! 13-&.0%06! 7(--.0'! +773(0'! %&! 6-.+'.-! '$+0!'$.!43-7.!34!%28-3;%06!7+8%'+,!+773(0'"!'$.0! '$.!%07-.+&.!%0!).2+0)!43-!43-.%60!7(--.07%.&! 1%,,!/.!6-.+'.-!'$+0!'$.!%07-.+&.!%0!&(88,*!34! 43-.%60!7(--.07%.&9!T'!,.+)&!'3!+!).8-.7%+'%30!%0! '$.! )32.&'%7! 7(--.07*! 43-! /+,+07%06! 8+*2.0'! +773(0'! 730)%'%309! #$+'! %&! '$.! .<7$+06.! -+'.! -+%&.&!1%'$!'$.!.K(%,%/-%(2!34!43-.%60!.<7$+06.! 2+-5.'9!! T0! &(2"! 03'1%'$&'+0)%06! '$.! '$.3-.'%7+,! 23).,! %0)%7+'.&! '$+'! '$.! .<7$+06.! -+'.! 7+0!! %07-.+&.! 3-! ).7-.+&."! '$.! .28%-%7+,! .;%).07.! 34! '$%&! &'()*! $+&! +,-.+)*! /..0! %0;.&'%6+'.)9! Y0! '$.! +;.-+6."! '$.! &%2(,+'.)! -.&(,'! 34! '$%&! &'()*! 7+0! /.! ).7,+-.)! '$+'!%&!730&%&'.0'!1%'$! '$.!&.730)!7+&.!+&!2.0'%30.)!.+-,%.-9!! !

ZE'A9II%./' :6-%7(,'(-+,!&.7'3-!13(,)!+44.7'!03'!30,*! /*!'$.!83,%7%.&!&8.7%4%7+,,*!).&%60.)!43-!%'!/('! +,&3!/*!'$.!4%&7+,!+0)!230.'+-*!83,%7*!2%<9!T'!,.+)&! '$%&! +-'%7,.! '3! '$.! K(.&'%30! 34! $31! 2(7$! '$%&! 2+7-3.73032%7! 83,%7*! +);+0'+6.&! '3! #$+%,+0)=&! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-9! ^+&.)! 30! '$.! 8-.;%3(&! ,%'.-+'(-.&"! '$.! 4-+2.13-5! %&! 3(',%0.)9! T'! %&! &7$.2+'%7+,,*!-.8-.&.0'.)!'$.!,%05+6.&!(0).-,*%06! '$.! .44.7'&! 34! 63;.-02.0'! &8.0)%06! +0)! 230.*!


aR &(88,*! 30! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-9! D.'! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-! /.! +0! 3('&%).! 34! 2+7-3.73032%7! 23).,9!#$.-.43-."!'$.!4-+2.13-5!34!'$%&!&'()*! %&! )%;%).)! %0'3! '13! /,375&9! #$.! 4%-&'! /,375! ).8%7'&! '$.! 43-1+-)! ,%05+6.! +2306! 63;.-02.0'! 730&(28'%30! .<8.0)%'(-."! 230.*! &(88,*! +0)! 2+7-3.73032%7! ;+-%+/,.&9! #$.! &.730)! /,375! ).8%7'&!'$.!-.,+'%30&$%8!/.'1..0!2+7-3.73032%7! ;+-%+/,.&!+0)!5.*!.73032%7!%0)%7+'3-&!34!+6-%7(,'(-.9! #$.&.! +6-%7(,'(-+,! ;+-%+/,.&! 730&%&'! 34! 433)! 730&(28'%30"!433)!.<83-'!W!%283-'"!.28,3*2.0'!W! 7+8%'+,!&'375!+0)!6-3&&!)32.&'%7!8-3)(7'%30!%0! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-9! #$.! .&'%2+'%30! -.&(,'&! 34! /.$+;%3-+,! .K(+'%30&! 730&%60! '$.! 7328,.'.! 23).,! '3! 1$3,,*! &+'%&4+7'3-*! -.&(,'&! 34! 83,%7*! &%2(,+'%309!#$.!.&'%2+'.)!8+-+2.'.-&!+-.!'$.0! ('%,%G.)!43-!83,%7*!&%2(,+'%309!H$.0!'$.!%07-.+&.!%0! '$.!63;.-02.0'!730&(28'%30!.<8.0)%'(-.!73(8,.)! 1%'$! +77.,.-+'%30! %0! 230.*! &(88,*! 6-31'$! %&! ).230&'-+'.)"!'$.%-!%28+7'&!30!+6-%7(,'(-+,!&.7'3-! +-.!7307,().)!%0!'.-2&!34!8.-7.0'+6.!7$+06.! 4-32!/+&.,%0.!;+,(.!+&!43,,31&9!B33)!730&(28'%30"! .<83-'!+0)!%283-'!%07-.+&.9!d31.;.-"!&(-8,(&! 34!'-+).!/+,+07.!43-!433)!%&!13-&.09!J28,3*2.0'!%0! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-! ).7-.+&.&"! 1$%,.! 7+8%'+,! &'375! %0! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-! %07-.+&.&9! ?-3&&! )32.&'%7! 8-3)(7'%30! %0! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-! &(/&.K(.0',*! %07-.+&.&9!! :773-)%06! '3! '$.! &%2(,+'%30! -.&(,'&"! '$.! 4%&7+,! +0)! 230.'+-*! 83,%7*! 2%<! $+&! +0! (0%0'.0).)! .44.7'! 30! #$+%,+0)=&! +6-%7(,'(-."! +,'$3(6$!'$.!230.*!%&!03'!)%-.7',*!%0L.7'.)!%0'3! '$.!+6-%7(,'(-.9!#$.!&%2(,+'%30!-.&(,'&!%0)%7+'.! '$+'!'$%&!&8.0)%06!7+0!4,31!'3!'$.!+6-%7(,'(-+,!

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! &.7'3-! ;%+! &.;.-+,! 7$+00.,&9! I.;.-'$.,.&&"! %'! &$3(,)! /.! 03'%7.)! '$+'! '$.! +6-%7(,'(-+,! .73032%7! %28+7'&! 34! 2+7-3.73032%7! 83,%7*! +-.! -+'$.-! '-%;%+,! 8+-'%7(,+-,*! 6-3&&! 8-3)(7'%30! %28+7'&"! +,'$3(6$!'$.!83,%7*!;+-%+/,.&!+-.!%07-.+&.)!/*! [!8.-7.0'9!#$%&!%&!/.7+(&.!'$.&.!%28+7'&!732.! 4-32!&.;.-+,!)%&'+0'!7$+00.,&9!H%'$%0!'$.!.73032%7! .44.7'&"! '$.! 433)! 730&(28'%30! %28+7'&! 34! 83,%7*! +-.!-.,+'%;.,*!3('&'+0)%069!#$%&!%&!/.7+(&.!'$.! &'-(7'(-+,! 23).,! %&! 437(&.)! 30! '$.! ).2+0)! 2+0+6.2.0'! %0! '$.! &$3-'>-(0! 8.-%3)&! -.6+-)%06! '$.!X.*0.&%+0!;%.19!! !

[E'2"I"-%-"+('+L'-6,'#-9)/' ! :&!.+-,%.-!&..0!%0!'$.!&.7'%30!34!,%'.-+'(-.! -.;%.1"! +,'$3(6$! '13! ,%2%'+'%30&! 34! 8-.;%3(&! -.&.+-7$>>!'$.!7307.8'!34!+66-.6+'.!,.;.,!%0&'.+)! 34!73223)%'*!+&8.7'!+&!1.,,!+&!)*0+2%7!-.&830&.! 34!2+7-3.73032%7!83,%7%.&>>$+;.!+,-.+)*!/..0! 7-%'%7%G.)"! '$%&! +-'%7,.! 7+0! 03'! 63! 4(-'$.-! 1%'$! '$%&! &$3-'732%06! )(.! '3! '$.! 8-.,%2%0+-*! ;.-&%309! #$.-.43-."!'$.&.!%&&(.&!1%,,!-.5%0),.!'$.!4('(-.! -.&.+-7$!34!#$+%,+0)9!T0!+))%'%30"!'$.!&$3-'732%06! 34!'$%&!&'()*!7307.-0&!'$.!23).,%06!+88-3+7$! +&!43,,31&9!! ! #$.!4(07'%30!34!6-3&&!)32.&'%7!8-3)(7'%30! 4+7.)!1%'$!'$.!730&'-+%0'!34!'13!4+7'3-!%08('&V! ,+/3-!+0)!7+8%'+,!&'3759!T'!13(,)!/.!K(.&'%30+/,.! /.7+(&.! '$.! 3'$.-! 4+7'3-! %08('&! &(7$! +&! -+%04+,,! +0)!4.-'%,%G.-!&$3(,)!/.!730&%).-.)9!:8+-'!4-32! '$%&"!'$.!+6-%7(,'(-+,!8-3)(7'%30!%&!377+&%30+,,*! 6.0.-+'.)! '$.! &'+'.! 34! /.%06!83,,('.)"!.&8.7%+,,*! '$.!730'+2%0+'%30!34!&3%,"!1+'.-"!3-!'$.!+'23&8$.-.!


B%&7+,!+0)!C30.'+-*!A3,%7*!C%<.&!D%05+6.!'3!#$+%,+0)=&!:6-%7(,'(-.! /*!'$.!)%&7$+-6.!34!$+-24(,!&(/&'+07.&9!#$%&! .<'.-0+,%'*!+44.7'&!0.6+'%;.,*!'$.!2+7-3.73032*9!! ! #$.! &(88,*! 34! ,+/3-! %0! +6-%7(,'(-+,! &.7'3-! %&! -.&'-%7'.)! '3! /.! %0.,+&'%7%'*! 1%'$! -.&8.7'!'3!'$.!1+6.9!#$.3-.'%7+,,*!&8.+5%06"!%0! '$.! 730&(28'%30! &.7'3-"! '$.! $3(&.$3,)! +6.0'! &..5&! +0! 38'%2+,! 730&(28'%30! 8,+0! 3;.-! '$.! %04%0%'.! '%2.! $3-%G309! #$.! 38'%2+,! ).2+0)! 730)%'%30&! 43-! 73223)%'%.&! +-.! '$.0! ).-%;.)9! C.+01$%,."!'$.!38'%2+,!).2+0)!730)%'%30&!43-! 4%0+07%+,!+&&.'!+0)!38'%2+,!,.;.,!34!,.%&(-.!+-.! ).-%;.)9!T0!3'$.-!13-)&"!'$.!&(88,*!34!,+/3-!%&! .;.0'(+,,*!.&'+/,%&$.)9!I30.'$.,.&&"!'$.!23).,%06! 34! ,+/3-! &(88,*! %&! -+'$.-! &38$%&'%7+'.)9! T'! &$3(,)! /.!4(-'$.-!%0;.&'%6+'%30!43-!'$.!4('(-.!-.&.+-7$9! ! H%'$! -.&8.7'! '3! '$.! '$.3-.'%7+,! 237-3.73032%7!23).,"!'$.!23).,%06!+88-3+7$! $+&! '3! 4+7.! 1%'$! '$.! 730&%).-+/,.! 7$3%7.! 34! 2+7-3.73032%7!&7$33,9!#$.!4('(-.!&'()*!2+*! 43-2(,+'.! '$.! 23).,! -.6+-)%06! '$.! 0.1! 2+7-3.73032%7!&7$33,!34!'$3(6$'9!T'!%&!7307.8'(+,,*! ).-%;.)!4-32!'$.!2%7-343(0)+'%30!&(7$!+&!I.1! Z,+&&%7+,!M7$33,!+0)!I.1!X.*0.&%+0!M7$33,9!! !

B,L,.,($,#' ^33'"!Z9!!?9"!H9!!B.%/.&"!+0)!b9!!d9!!Z9!!D%&2+09!!OPRQ9!! B(-'$.-! Z322.0'&! 30! '$.! @.-%;+'%30&! 34! U(+-'.-,*! B%6(-.&! 4-32! :00(+,! @+'+9!! -**%(!.# /"$"()"(&)9! ORV! RF>RQ9! 7%'.)! T0'$%&+06"! b9! PP[9! 01!# 2&3435(&# 6%,&",$"(34#$4.#7")#8'(9(4#(4#01$(%$4."## C+&'.-! 34! :-'! #$.&%&! %0! J73032%7&"! #$+22+&+'!_0%;.-&%'*9!!

aQ

Z$3."!h9!!Z9!!OP[P9!!:!&(-;.*!34!C+7-3.73032%7&!+0)! :6-%7(,'(-.9!!:$)"!'#3;#/&(!4&!#01!)()# (4# -9'(&,%",'$%# 2&3435(&)"! C%7$%6+0! M'+'.!_0%;.-&%'*9! b(&'"! \9! OPP`9! :0+,*G%06! '$.! J44.7'&! 34! _9M9! C+7-3.73032%7!A3,%7*!30!_9M9!:6-%7(,'(-.! _&%06!'$.!_M:?CX#M!C3).,!q30,%0.r9!! :;+,%+/,.!V!111>1)&913-,)/+0593-69!!c``Q9! T0!B9!!+0)!#9!!C3(0'9!!OPPa9!!@*0+2%7!C+7-3.73032%7# <(4=$9!)# "3# "1!# -9'(&,%",'$%# /!&"3'9' J06,+0)V!:;./(-*9! X%'7$.0"!b9"!M9!!D+06,.*"!\9!!C30+73"!+0)!b9!! C9!!A-%7.9!!OP[Q9!!J44.7'&!34!C30.'+-*! +0)!B%&7+,!A3,%7*!30!_9M9!:6-%7(,'(-.9!! -9'(&,%",'$%# 74;3'5$"(34# >,%%!"(4"! I39! FOQ"! _0%'.)! M'+'.&! @.8+-'2.0'! 34! :6-%7(,'(-.9! D38.G"!\9"!\9!!:,%"!+0)!^9!!D+-&.09!OPPO9!!d31!#-+).! +0)!J73032%7!A3,%7%.&!:44.7'!:6-%7(,'(-.V!:! 4-+2.13-5!43-!:0+,*&%&!:88,%.)!'3!#+0G+0%+! +0)! C+,+1%9! q30,%0.r9! ! :;+%,%+/,.V! ! 111> 1)&913-,)/+0593-69!!c``Q9! A++-,/.-6"!A9!!D9"!:9!!b9!!H.//"!:9!!C3-.*"!+0)!b9!!:9!! M$+-8,.&9!!OP[a9!!T28+7'&!34!A3,%7*!30!_9M9! :6-%7(,'(-+,!#-+).9!!T0'.-0+'%30+,!J73032%7&! @%;%&%30"!_M@:9! A%+28%'%"!M9!!OP[F9!!?!539'$*1(&#0!&14(@,!)9!! ^+06535V!A+88%2!T079!!N%0!#$+%S!7%'.)! Z$+-3.05%''+*+1('"!M9!!c``O9!!01!#75*$&")#3;# A1$49!)# (4# B3C!'45!4"# 2D*!4.(",'!# 34# :$&'3!&3435(&#E$'($+%!)#(4#01$(%$4.9!! C+&'.-! 34! M7%.07.! %0! J73032%7&"! X+&.'&+-'!_0%;.-&%'*9!N%0!#$+%S!


a[

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

\338"! b9! ! C9! ! +0)! \9! ! d9! ! ].%'0.-9! ! OPQQ9!! M'+23(,%&"!X9!!.'!+,9!!OPPF9!!:6-%7(,'(-+,!@.;.,382.0'! %0!'$.!J73032*>H%).!Z30'.<'V!:88-3+7$.&! :6-%7(,'(-+,! :7'%;%'*! +0)! '$.! ?.0.-+,! '3! A3,%7%.&! +0)! M'-+'.6%.&"! ! T0! I9! J73032*V!M32.!C+7-323).,!J<8.-%2.0'&"! :,.<+0)-+'3&9! N.)9S9! ! H3-,)! :6-%7(,'(-.V# -5!'(&$4# F3,'4$%# 3;# -9'(&,%",'$%# 2&3435(&)!FP!NOSV!OOQ>OcF9! #31+-)&!c`O`!:0!B:Y!M'()*9!!J06,+0)V! M7$($"!?9!!J9!!OPQR9!!#$.!I.1!C+7-3.73032%7&!34! b3$0!H%,.*!+0)!M30&"!cFQ>cPE9! :6-%7(,'(-."!!:2.-%7+0!b3(-0+,!34!:6-%7(,'(-+,# H306&+5"!M9!!c``O9!!#$.!T28+7'!34!C+7-3.73032%7! 2&3435(&)!F[!NFSV![`c>[OO9! A3,%7*! 30! :6-%7(,'(-+,! M.7'3-! 34! #$+%,+0)9!! :$)"!'# 3;# /&(!4&!# (4# 2&3435(&)G# H$)!")$'"#I4(C!')("J9!!! N%0!#$+%S! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !


B%&7+,!+0)!C30.'+-*!A3,%7*!C%<.&!D%05+6.!'3!#$+%,+0)=&!:6-%7(,'(-.!

aP

8==,()"1'5%N&,':''e+-%+/,.!%).0'%4%7+'%30! !

\%."%N&,'''''']("-' h! C%,,%30!/+$'! Z! C%,,%30!/+$'! T! C%,,%30!/+$'! ?! C%,,%30!/+$'! ! ! ! ! ! ! ! ! J<! C%,,%30!/+$'! ]! C%,,%30!/+$'! #! C%,,%30!/+$'! ! ! J! OPPaiO``!

K1=&%(%-"+(' ?-3&&!)32.&'%7!8-3)(7'!+'!OP[[!8-%7.9! A-%;+'.!730&(28'%30!.<8.0)%'(-.!+'!OP[[!8-%7.9! I+'%30+,!%0;.&'2.0'!+'!OP[[!8-%7.9! ?.0.-+,!63;.-02.0'!730&(28'%30!.<8.0)%'(-.!+'!OP[[!8-%7.!i! 7328.0&+'%30!34!.28,3*..&!N1+6.&!W!&+,+-%.&!+0)!8+*!W! +,,31+07.!34!2.2/.-&!34!'$.!+-2.)!43-7.&S!j!8(-7$+&.&!4-32! .0'.-8-%&.&!+0)!+/-3+)!N2%,%'+-*!+0)!7%;%,%+0!8(-83&.&S!>!8(-7$+&.&! /*!$3(&.$3,)&!+0)!.0'.-8-%&.&9! J<83-'&!34!633)&!+0)!&.-;%7.&!+'!OP[[!8-%7.9! T283-'&!34!633)&!+0)!&.-;%7.&!+'!OP[[!8-%7.9! #+<.&!-.;.0(.!+'!OP[[!8-%7.9! #+<.&!-.;.0(.!+'!7(--.0'!8-%7.9!! \.+,!.44.7'%;.!.<7$+06.!-+'.9!! ! N!#-+).>1.%6$'.)!/-3+)>cOS! h4! ^%,,%30&! \.+,!6-3&&!)32.&'%7!8-3)(7'!34!'$.!_0%'.)!M'+'.&!34!:2.-%7+9! A%28! OPPFiO``! T283-'!8-%7.!%0).<!%0!'.-2&!34!/+$'s! ! ! ! \0! A.-!7.0'!8.-! C%0%2(2!,.0)%06!-+'.9!T0'.-.&'!-+'.!+&!K(3'.)!/*!'$.!a!,+-6.&'! ! +00(2! /+05&!+0)!/*!'$.!F!,+-6.&'!7322.-7%+,!/+05&!&%07.!b+0(+-*!c```9! ! ! T0'.-/+05!3;.-0%6$'!,.0)%06!-+'.9! \0%0/! A.-!7.0'!8.-! +00(2! C&! C%,,%30!/+$'! I+--31!230.*!&(88,*!+'!OP[[!8-%7.9! ! ! I+--31!230.*!&(88,*!+'!7(--.0'!8-%7.9! \4!! A.-!7.0'!8.-! \.+,!43-.%60!%0'.-.&'!-+'.9! ! +00(2! NOS!B.).-+,!4(0)&!-+'.! NcS!pZ$+06.!34!730&(2.-!8-%7.!%0).<!43-!+,,!(-/+0!730&(2.-&V!+,,! %'.2&V!%0).<!OP[c>[a!iO``V!!M:! A! OP[[iO``! d.+),%0.!730&(2.-!8-%7.!%0).<9! ! ! d.+),%0.!730&(2.-!8-%7.!%0).<!Nc``ciO``S9! A0+! OP[[iO``! ZAT!43-!030>433)!+0)!+,73$3,%7!/.;.-+6.&9! ! ! ZAT!43-!030>433)!+0)!+,73$3,%7!/.;.-+6.&!Nc``ciO``S9! A+! OP[[iO``! ZAT!43-!433)!+0)!030>+,73$3,%7!/.;.-+6.&9! ! ! ZAT!43-!433)!+0)!030>+,73$3,%7!/.;.-+6.&!Nc``ciO``S9! A+1! OPPFiO``! H3-,)!+6-%7(,'(-+,!8-%7.!%0).<9!Z328-%&%06!-%7."!&$-%28"!-(//.-"! ! ! &(6+-"!7+&&+;+"!2+%G."!7344.."!&3*/.+0&"!8+,2"!'3/+773"!73''30!+0)! ! ! &3-6$(29!! A40+! OPPFiO``! T283-'!8-%7.!%0)%7.&!34!030433)9! A4+! OPPFiO``! T283-'!8-%7.!%0)%7.&!34!433)"!/.;.-+6.&!W!'3/+773"!+0%2+,! ! ! W;.6.'+/,.!3%,&!+0)!4+'&!

A+9.$,'+L')%-%' Y44%7.!34!'$.!I+'%30+,! J73032%7&!+0)!M37%+,! @.;.,382.0'!^3+-)"! 11190.&)/9639'$! ! ! ! ! 11190.&)/9639'$! 11190.&)/9639'$! Z+,7(,+'.)!! ^+05!34!#$+%,+0)"! 1119/3'93-9'$! 1119.73032+6%79732! ^+05!34!#$+%,+0)"! 1119/3'93-9'$! ^+05!34!#$+%,+0)! ! ! ^+05!34!#$+%,+0)!! Z+,7(,+'.)! ^+05!34!#$+%,+0)! Z+,7(,+'.)! 1119.73032+6%79732! ! \./+&%06!4-32! c``ciO``! ^+05!34!#$+%,+0)! \./+&%06!4-32! c``ciO``! ^+05!34!#$+%,+0)! \./+&%06!4-32! c``ciO``! ^+05!34!#$+%,+0)! ^+05!34!#$+%,+0)! ! !


F`

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

8==,()"1'5%N&,':''NZ30'%0(.)S' ! \%."%N&,'''''']("-' A4+-2A c``ciO``! 5+! c``ciO``! !

H+!

^+$'!8.-! 230'$!

I+!

C%,,%30!

X+!

C%,,%30!^+$'!

Z+! ! ! ! h+!

C%,,%30!^+$'! ! ! ! C%,,%30!^+$'!

J<+! ! ! Z4+!

C%,,%30!^+$'! ! ! C%,,%30!^+$'!

K1=&%(%-"+(' B+-2!8-%7.!%0).<9! A-3)(7.-!8-%7.!%0).<!/*!2+7$%0.-*!W!.K(%82.0'"!.,.7'-%7+,! .K(%82.0'!+0)!'-+0&83-'!.K(%82.0'!8-3)(7'&9!

:;.-+6.!1+6.&!1.-.!).4,+'.)!/*!4+-2!8-%7.!%0)%7.&9! :00(+,!)+'+!&.'V!OPPQ!'3!OPP[9! U(+-'.-!O!34!OPPQ!'3!U(+-'.-!a!34!OPP[9!! \3(0)!O!NB./-(+-*S"!\3(0)!c!NC+*S"!\3(0)!E!N:(6(&'S"!\3(0)!a! NI3;.2/.-SV!OPPP>c```9! U(+-'.-!O!34!c``O!'3!U(+-'.-!E!34!c``a9! J28,3*2.0'!%0!+6-%7(,'(-+,!&.7'3-9! \3(0)!O!NB./-(+-*S!VOPPQ9! \3(0)!c!NC+*S!VOPPQ9! \3(0)!E!N:(6(&'S!VOPPQ9!! \3(0)!a!NI3;.2/.-SV!OPPQ9! \3(0)!O!NB./-(+-*S"!\3(0)!c!NC+*S"!\3(0)!E!N:(6(&'S"!\3(0)!a! NI3;.2/.-SV!OPP[!'3!c```9! U(+-'.-!O!34!c``O!'3!U(+-'.-!E!34!c``a9! A-%;+'.!7+8%'+,!&'375!34!+6-%7(,'(-+,!&.7'3-!+'!OP[[!8-%7.9! :00(+,!)+'+!&.'9! U(+-'.-,*!)+'+!&.'9! A-%;+'.!730&(28'%30!43-!433)!N2.+'"!4%&$"!4-(%'"!;.6.'+/,."!3%,&!+0)! 4+'&SjN)+%-*!8-3)(7'&SjN6-+%0!2%,,!8-3)(7'&"!3'$.-!433)! 8-3)(7'&SjN/.;.-+6.&SjN'3/+773!8-3)(7'&S!+'!OP[[!8-%7.9! ?-3&&!)32.&'%7!8-3)(7'!3-%6%0+'%06!4-32!+6-%7(,'(-."!$(0'%06"! 43-.&'-*!+0)!4%&$%06!+'!OP[[!8-%7.9!

A+9.$,'+L')%-%' ^+05!34!#$+%,+0)! ^+05!34!#$+%,+0)! ! ^+05!34!#$+%,+0)! ^+05!34!#$+%,+0)! Z+,7(,+'.)! I+'%30+,!M'+'%&'%7&!Y44%7.! C+0%8(,+'.)O! I+'%30+,!M'+'%&'%7&!Y44%7.! ! ! ^+05!34!#$+%,+0)! C+0%8(,+'.)c! ^+05!34!#$+%,+0)! C+0%8(,+'.)c! ^+05!34!#$+%,+0)!

! 11190.&)/9639'$! C+0%8(,+'.)O! 11190.&)/9639'$! ! ! ! 11190.&)/9639'$! ! Z+,7(,+'.)! ! 1119/3'93-9'$! Z+,7(,+'.)! ! 1119/3'93-9'$!

J<83-'V!N433)S!jN/.;.-+6.&!+0)!'3/+773S!j!N+0%2+,!+0)!;.6.'+/,.! 3%,&!+0)!4+'&S!+'!OP[[!8-%7.9! @+'+!&.'!+'!7(--.0'!2+-5.'!8-%7.!! T283-'V!N433)S!jN/.;.-+6.&!+0)!'3/+773S!j!N+0%2+,!+0)!;.6.'+/,.! 3%,&!+0)!4+'&S!+'!OP[[!8-%7.9! @+'+!&.'!+'!7(--.0'!2+-5.'!8-%7.! I3'.V!OT'!1+&!2+0%8(,+'.)!/*!^33'!#.7$0%K(.!N^33'!!"#$%9!OPRQ!7%'.)!T0'$%&+06"!OPP[S9! !!!!!!!!cT'!1+&!2+0%8(,+'.)!/*!@.236-+8$%7!#.7$0%K(.&!NA%+28%'%!OP[F!7%'.)!Z$+-3.05%''+*+1('"!c``OS9!

!

! !


B%&7+,!+0)!C30.'+-*!A3,%7*!C%<.&!D%05+6.!'3!#$+%,+0)=&!:6-%7(,'(-.!

FO

8==,()"1'5%N&,'>''\.&(,'!34!.&'%2+'.)!&'-(7'(-+,!23).,! ! %E'FI=%$-#'+L'4+G,.(I,(-'$+(#9I=-"+(',1=,()"-9.,'+('I%$.+,$+(+I"$#'G%."%N&,#' ! R2 ! AEKE'+L' B,4.,##"+(' ! ! #13>M'+6.!D.+&'!MK(+-.&!C.'$3)! ! JK9NOSV!J<8.0)%'(-.!30!?@A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! h&+'!i!Z&+'!j!T&+'!j!?&+'!j!J<&+'!k!]&+'!j!M)&+'! ! ! ! ! ! JK9NcSV!A-%;+'.!Z30&(28'%30! `9PP[! O"QaQ9cER! Z&+'!i!>OO`"aaa!!!!j!`9QPh)&+'!j!q:\NOSi`9[Qr! ! ! !!!!!!!!!!N>a9`aSttt!!!!NcO9FESttt! ! ! ! ! ! JK9NESV!@%&83&+/,.!T0732.! ! ! h)&+'!i!h&+'!k!#&+'! ! ! ! JK9NaSV!#+<!\.;.0(.! ! ! #&+'!i!>OcP"`O[!!!!j!`9E`h&+'!! `9PPO! O"a`c9cPO! !!!!!!!!!!!N>c9[[Sttt!!NQ9EaSttt! ! ! jq:\NOSi`9aa":\NcSi>`9E`":\NESi`9QO"!C:NOSi`9[c"! ! ! C:NcSi`9FF"^:ZXZ:M#iOPPQVar! ! ! ! ! ! JK9NFSV!I+'%30+,!T0;.&'2.0'! ! ! T&+'!i!>ORO"aFa!!!k!a["P`P9cF\'!j!`9ach&+'!! `9PQE! a"aR`9RQ[! !!!!!!!!!!!N>E9E`Sttt!!!!!!!!N>`9acS!!!!!NQ9aRSttt! ! ! j!q:\NESi`9QE":\NaSi>`9EF"C:NOSi`9PPr! ! ! -\"h&+!i!>`9[R! ! ! ! ! ! JK9NRSV!J<83-'!34!?33)&!+0)!M.-;%7.&! ! ! J<&+'!i!>FP`"FRQ!k!E"EE[9ORJ'!j!OEa9QEh4'! `9P[[! Q"[QE9`OO! !!!!!!!!!!!!!!N>E9PPSttt!!N>E9cRSttt!!NOP9acOSttt! ! ! j!q:\NaSi>`9OO"C:NESi>`9PP"^:ZXZ:M#iOPP[VOr! ! ! ! ! ! JK9NQSV!T283-'&!34!?33)&!+0)!M.-;%7.&! ! ! ]&+'!i!>OQ`"`cP!!!!j!`9EQh&+'!!!!>!OEc9aQA%28'!j!`9F[J<&+'!! `9PP[! c"[Q`9PEa! !!!!!!!!!!!!!N>E9Q[Sttt!!Nc9RQSttt!!!!!!!N>O9aOS!!!!!!!!!!!NE9[aOSttt! ! j!q:\NOSi`9[E":\NaSi>`9ca"C:NaSi>`9PQ"^:ZXZ:M#iOPP[Vcr! -A%28"!h&+!i!`9R["!-A%28"!J<&+!i!`9RF!

'

2*R>W' -,#-' ! ! ! ! ! `9[aPN`9 RFaS! ! ! ! ! ! `9Fca! N`9QQ`S! ! ! ! ! O9R[O! N`9aEOS! ! ! ! ! E9E``! N`9OPcS! ! ! ! a9Ec`! N`9OOFS! !


Fc

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

8==,()"1'5%N&,'>''NZ30'%0(.)S! ! %E'FI=%$-#'+L'4+G,.(I,(-'$+(#9I=-"+(',1=,()"-9.,'+('I%$.+,$+(+I"$#'G%."%N&,#' ! R 2 ! AEKE'+L' B,4.,##"+(' ! ! Y-)%0+-*!D.+&'!MK(+-.&!C.'$3)! ! ! JK9N[SV!Z30&(2.-!A-%7.!T0).<! ! ! A'!i!`9REPaA0+'!j!`9ER`RA+'! ! ! ! ! ! JK9NPSV!ZAT!43-!I30433)!+0)!:,73$3,%7!^.;.-+6.&! >F `9P[[! `9QE[! A0+'!i!Oaa9QP!!!!!j!`9``[cA%28'!k![F9FF\!!!j!c9PcuO` h&+'!! ! ! !!!!!!!!!!!NO`9cRSttt!N`9aQS!!!!!!!!!!!!!N>E9F[Sttt!NO9R[St! ! ! j!q:\NcSi`9aQ"C:NOSiO9OE"C:NcSi`9FO"C:NESi`9FO"! ! ! C:NaSi`9EPr! ! ! -A%28"\!i!>`9QO!"!-A%28"h&+!i!`9R[! ! ! ! ! JK9NO`SV!ZAT!43-!B33)!+0)!I30+,73$3,%7!^.;.-+6.&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! `9PcE! c9EEQ! A+'!i!PO9[E!j!`9c`A+1'!j!`9R`A0+'j!q:\NOSi`9[[r! ! ! !!!!!!!!!!NO9a`S!!NO9F`St!!!!!!NO9FcSt! ! ! ! ! ! JK9NOOSV!I32%0+,!T0'.-.&'!\+'.! `9P[F! `9`EP! D0N\0'S!i!Q9cO!j!`9a`D0Nh&+'S!>!O9OFD0NC&&+'S!j!`9ORD0N\0%0/'S!! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!NO9`[S!!N`9aFS!!!!!!!!!!!!!!N>c9aFSttt!!!!!!!!!!!!NF9OcSttt! ! ! j!q:\NOSi`9Qc":\NcSi>`9`ar! ! ! -D0Nh&+S"D0NC&&+S!i!`9PF"!-D0Nh&+S"D0N\%0/S!i!>`9aa! ! ! ! ! ! JK9NOcSV!\.+,!T0'.-.&'!\+'.! ! ! \'!i!\0'!k!NA'!>!A'>aSlA'>a! ! ! ! ! ! JK9NOESV!\.+,!J44.7'%;.!J<7$+06.!\+'.!! >F `9QFa! c9`F`! J'!i!Qc9aR!!!!!j!QQ9`[N\'!>!\4'S!j!E9EcuO` NJu&+'!k!]&+'S!! ! !!!!!NF9PRSttt!!!!NO9FESt!!!!!!!!!!!!!!N`9EaS! j!q:\NOSi`9[c":\NcSi>`9a`"!C:NaSi`9Pa"^:ZXZ:M#iOPPQVEr! -N\>\4S"NJu&+k]&+S!i!`9aF!

'

2*R>W' -,#-' ! ! ! ! ! O9`FP! N`9F[PS! ! ! ! ! ! `9PQE! N`9ROFS! ! ! `9aEF! N`9[`aS! ! ! ! ! ! ! ! a9`[Q! N`9OE`S!


B%&7+,!+0)!C30.'+-*!A3,%7*!C%<.&!D%05+6.!'3!#$+%,+0)=&!:6-%7(,'(-.!

FE

8==,()"1'5%N&,'>''NZ30'%0(.)S' ! NE'FI=%$-#'+L'I%$.+,$+(+I"$'G%."%N&,#'+('%4."$9&-9.%&'G%."%N&,#' ! Y-)%0+-*!D.+&'!MK(+-.&!C.'$3)! JK9NOaSV!A-%;+'.!Z30&(28'%30!43-!B33)! Z+&+'!i!>OP"RR[!!!!>!RQ9[aA+'!j!`9OOh&+'!!j!Fa9PEA4+'!j!Ea[9P`A0+'!! !!!!!!!!!!!!!N>c9cFStttN>O9[FStt!!!NEc9[aSttt!!!Nc9OQSttt!!!!!Na9E`Sttt!!!>! E`9EOA40+! !N>O9QaStt! ! JK9NOFSV!B33)!T283-'!! Z4+&+'!i!>F"EaF>cF9ROA4+'j`9`Oh&+'jc[9R[A40+'>![O9REA+'!! !!!!!!!!!!!!!!N>`9F[SN>O9cES!!!!!NO9RFSt!!!!!!!Nc9FOSttt!!!N>c9`OStt!!!!!!! j!Oaa9cPA0+'!j!q:\NOSi`9FR"C:NOSi`9PPQr! !!!!!!NO9[cStt! -A4+"A0+!i!>`9QR"!-h"A0+!i!`9Q["!-h"A+!i!`9QO!! ! JK9NORSV!B33)!J<83-'! J<+&+'!i!a["Eca!j!a9F[h4'!>!EaR9aPJ'!! !!!!!!!!!!!!!!!NO9FcSt!!!NO9QQStt!!!N>c9cPSttt! j!q:\NESi`9OO"C:NOSiO9R`"C:NcSiO9RO"C:NESi`9PR"! ^:ZXZ:M#iOPPQVar! ! JK9NOQSV!#-+).!^+,+07.!34!B33)! #+&+'!i!J<+&+'!k!Z4+&+'! ! JK9\O[V!B+-2!A-%7.!T0).<! A4+-2'!i!>cOQ9cO!j!O9EOA1+'!j!O9aEA0+'!j!q:\NOSi`9aPr! !!!!!!!!!!!!N>a9E[Sttt!NQ9R`Sttt!!!NF9aOSttt! ! JK9NOPSV!Z+8%'+,!\.0'+,!\+'.!34!:6-%7(,'(-+,!M.7'3-! A'%,'!i!A5+'!N\'!j!G'!k!NA5+'!>!A5+'>aSlA5+'>aS! !

'

R2 ! ! ! `9P[Q! ! ! ! ! ! `9PFQ! ! ! ! ! ! ! `9PF`! ! ! ! ! ! ! ! ! `9[Qa! !

AEKE'+L' B,4.,##"+(' ! ! [`E9EE`! ! ! ! ! ! FaF9F[R! ! ! ! ! ! ! O"aP[9a[R! ! ! ! ! ! ! ! ! E9[PE!

2*R>W' -,#-' ! ! c9aFc! N`9cPES! ! ! ! ! E9QOF! N`9OFRS! ! ! ! ! ! E9PQ`! N`9OEQS! ! ! ! ! ! ! ! `9FOQ! N`9QQcS!


Fa

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

8==,()"1'5%N&,'>''NZ30'%0(.)S' ! NE'FI=%$-#'+L'I%$.+,$+(+I"$'G%."%N&,#'+('%4."$9&-9.%&'G%."%N&,#' !

2*R>W' -,#-' ! ! Y-)%0+-*!D.+&'!MK(+-.&!C.'$3)! ! ! JK9Nc`SV!J28,3*2.0'!%0!:6-%7(,'(-+,!M.7'3-! ! ! I+&+'!i!OE"ccc!!!!>!`9`aH+&+'!j!F9cFA4+-2'!j!cQ9`PA'%,'! `9[E`! `9`EO! !!!!!!!!!!!!!NOR9Q[StttN>`9caS!!!!!!!!NO9FPSt!!!!!!!!!!!!!N`9PFS! ! N`9P[FS! j!q:\NOSi`9aF":\NcSi`9cR":\NESi>`9aO"C:NaSi>`9Pa"! ! ! ^:ZXZ:M#iOPPQVar! ! ! -H+&+"A4+-2!i!>`9FO"!-A4+-2"A'%,!i!>`9Ra!!! ! ! ! JK9NcOSV!Z+8%'+,!M'375!%0!:6-%7(,'(-+,!M.7'3-! ! ! X+&+'!i!OOO"Rc`!!!>!EEa9EPA'%,'!j!c`R9Q`A4+-2'!j!`9P[H+&+'!! ! ! !!!!!!!!!!!!!N[9PFSttt!!N>c9cQRSttt!!!!!NR9EQ`Sttt!!!!NO9`EFS!!!! `9P[Q! O9QPE! j!`9RPX+&+'>O!! ! N`9a`[S! !!NEO9EQaSttt! ! ! -H+&+"A4+-2!i!>`9FO"!-A4+-2"A'%,!i!>`9Ra! ! ! ! ! ! JK9NccSV!?-3&&!@32.&'%7!A-3)(7'%30!%0!:6-%7(,'(-+,!M.7'3-! ! ! h+&+'!i!>cOO"EOa!!!!j!E9aPI+&+'!j!`9FRX+&+'!! ! ! !!!!!!!!!!!!N>c9`PQSttt!!!NE9QQSttt!!!!Nc9acSttt! `9PQ`! `9aaa! j!q:\NOSiO9FE":\NcSi>`9Q`"C:NESi`9[F"^:ZXZ:M#iOPPQVEr! ! N`9[`OS! I3'.V!! >h&+"!Z&+"!T&+"!?&+"!J<&+"!]&+"!M)&+"!#&+"!C&&+"!h+&+"!Z+&+"!J<+&+"!Z4+&+"!I+&+"!X+&+!+0)!H+&+! -.8-.&.0'!+&!'$.!'%2.!&.-%.&!)+'+!'$+'!&233'$,*!+)L(&'.)!/*!43(->K(+-'.-!23;%06!+;.-+6.9!e+-%+/,.!I+2.&V!M..! #+/,.!a9!D0!%&!+//-.;%+'.)!43-!0+'(-+,!,36+-%'$29!! >#$.!+&'.-%&5!t"!tt!+0)!ttt!).03'.!&'+'%&'%7+,!&%60%4%7+07.!+'!'$.!`9OF"!`9O`!+0)!`9`F!,.;.,"!-.&8.7'%;.,*9!! >:\N0S!+0)!C:N0S!&'+0)!43-!+('3-.6-.&&%;.!3-).-!N0S!+0)!23;%06!+;.-+6.!3-).-!N0S"!-.&8.7'%;.,*9! !>-uO"uc!-.8-.&.0'&!+&!'$.!73--.,+'%30!73.44%7%.0'!/.'1..0!uO!+0)!uc9!! > R 2 %&!-.8-.&.0'.)!+&!'$.!+)L(&'.)!\>&K(+-.)9!! >D+6-+06.!C(,'%8,%.-!'.&'!NDC!'.&'SV!#$.!Y/&t\>&K(+-.)!&'+'%&'%7!-.83-'&!1%'$!%'&!8>;+,(.9!T4!'$.!-.83-'.)! &'+'%&'%7!%&!%0&%60%4%7+0'!'$.0!1.!1%,,!03'!-.L.7'!'$.!0(,,!$*83'$.&%&"!1$%7$!%28,%.&!'$.!-.&%)(+,&!34!23).,!%&!03'!&.-%+,! 73--.,+'%30!NO!+0)!c!,+66.)!8.-%3)S!+'!'$.!,.;.,!34!7304%).07.!%0'.-;+,!+&!2.0'%30.)!/*!8>;+,(.&!%0!8+-.0'$.&%&9! M3(-7.V!:('$3-=&!J&'%2+'%30! ! R2 !

AEKE'+L' B,4.,##"+(' ! ! ! [P9cQc! ! ! ! ! ! ! O"`PP9[QO! ! ! ! ! ! ! O"`[F9cOa!


!"#$%&'(&#)'*+#),-./01-#(2*3$45)"-*6*!4*78/$#$%)'*941-:($")($04* !5)#)/04*;0&<%=)#)&4*!

!<:(#)%(* " #$%&" '()($'*+" ),-./()" 0$/." $,,(%,/1%" )('/1-)2&" 1%" ,+(" 2/%3$4(" 5(,6((%" ,'$.(" 2/5('$2/7$,/1%"$%."018(',&"$22(8/$,/1%9":+1)("),-./()"$002/(."./;;('(%,"3/%.)"1;"(<0/'/*$2",(*+%/=-(" ,1" >-),/;&" ,+(" '(2$,/1%)+/0" 5(,6((%" ,'$.(" 10(%%())" $%." 018(',&9" ?16(8('@" ,+(" '()-2,)" 1;" ,+1)(" ),-./()"$'("</A(.9":+("0-'01)("1;",+/)"0$0('"/)",1"(A$</%("(<0/'/*$22&",+("*+$%%(2)"5&"6+/*+" $4'/*-2,-'$2",'$.("2/5('$2/7$,/1%"*1-2."01)/,/8(2&"$;;(*,"018(',&"/%".(8(210/%4"*1-%,/()9":+/)"0$0('" -)()" .&%$</*" 0$%(2" .$,$" ,1" (A$</%(" ,+(" '(2$,/1%)+/0" 6/,+" 2/%($'B;1'<(." <1.(29" C%(B),(0" ./;;('(%*("D##"(),/<$,1'"$%."1'./%$'&"2($),")=-$'("ECFGH"(),/<$,1'"$'("$002/(.",1";/%."),$,/),/*$2" )/4%/;/*$%*("/%",+("'(2$,/1%9":+("'()-2,"/%./*$,()",+$,"$4'/*-2,-'$2",'$.("+$8("),$,/),/*$22&"01)/,/8(" (;;(*,)",1"(*1%1</*"4'16,+@"018(',&"'(.-*,/1%@"$%."(=-/,&"/<0'18(<(%,"/%".(8(210/%4"*1-%,'/()" 6+1)(",+("011'"$'(".(0(%.(%,"1%"$4'/*-2,-'$2")(*,1'9" " " I-',+('<1'(@" J1.'/3" $'4-(." ,+$," <$%&" >?*94(#0,&%($04* *1-%,'/()" /%" G1-,+" N<('/*$" +$8(" 5((%" ,+(" :+(" '(2$,/1%)+/0" 5(,6((%" ,'$.(" 2/5('$2/7$B" (%,+-)/$),/*" )-001',('" ,1" ;'(('" ,'$.(" )/%*(" ,/1%"$%."(*1%1</*"4'16,+"/)"),/22"*1%,'18(')/$22&" !KOM@" 5-," ,+(/'" (*1%1</*" 0(';1'<$%*(" +$)" .(5$,(." 5(,6((%" '()($'*+(')" 6+1" ;/%." ,+(" 5((%")/4%/;/*$%,2&"5(216"0'(B!KOM"2(8(29":+-)@" )/4%/;/*$%,"*1%%(*,/1%"5(,6((%",'$.("10(%%())" ,+()(" $'4-<(%,)" /<02&" ,+$," ,+('(" /)" ,+(" 4$0" $%." 4'16,+@" /9(9" I'$%3(2" $%." J1<('" E!KKKH@" 5(,6((%" ,+(" 0'(./*,/1%" 1;" *2$))/*$2" ,+(1'/()" $%." ,+1)(" 6+1" $'(" )3(0,/*$2" 1;" ,+(" 2/%3$4(9" $%."(<0/'/*$2"1-,*1<()9" ?16(8('@" ,+('(" $'(" <$%&" (<0/'/*$2" J1.'/=-(7"$%."J1.'/3"ELMMMH")*'-,/%/7(."/%",+(" <1)," 0'1</%(%," (<0/'/*$2" ),-./()" 1%" ,+(" ),-./()"6+/*+"$;;/'<(.",+$,",'$.("2/5('$2/7$,/1%" '(2$,/1%)+/0" 5(,6((%" ,'$.(" 5$''/('" $%." )-001',)" 4'16,+" $%." 018(',&" '(.-*,/1%)" /%" (*1%1</*" 4'16,+9" :+(&" )-44(),(." ,+$," ,+('(" .(8(210/%4" *1-%,'/()@" (8(%" ,+1-4+" /," <$&" /)" 0'15$52&" $" ),'1%4" %(4$,/8(" '(2$,/1%)+/0" /%/,/$22&" +$8(" $.8(')(" *1%)(=-(%*()@" 1'" 5(,6((%",'$.("5$''/(')"$%."(*1%1</*"4'16,+9" '()1-'*("'($221*$,/1%"*1),"EP/%,(')@"LMM!H9"Q-," RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR" !"

"S+9T9"),-.(%,"$,"T(0$',<(%,"1;"U*1%1</*)@"V%/8(')/,&"1;"?$6$//@"#$%1$9"G$-%.(')"WXL@"LXLX"#$/2("P$&@" ?1%12-2-@"?$6$//"KYOLL"VGN9"U<$/2Z"$3$'$01%[+$6$//9(.-9"


WY $2<1)," $22" 1;" ,+1)(" ),-./()" 02$*(." (<0+$)/)" 1%",+("'(2$,/1%)+/0"5(,6((%",'$.("$%."4'16,+" E1'")1<(,/<()"018(',&H9":+(&"./."%1,";1*-)"1%" ,+(" 5(%(;/," (;;(*," ,'$%)</))/1%9" #1'(18('@" ,'/*32(B.16%"(;;(*,)";'1<",'$.("2/5('$2/7$,/1%",1" ,+("011'"$'("),/22"=-(),/1%$52(@"$%.",+/)"/))-(" +$)"5(/%4"*+$22(%4(."/%"P1'2.":'$.("C'4$%/7$,/1%" EP:CH" ;1'-<)9" :+(" G,120('BG$<-(2)1%" EGGH" ,+(1'(<" *2$/<)" ,+$," $%" /%*'($)(" /%" 0'/*()" 1;" ,'$.$52("$%."2$51'B/%,(%)/8("0'1.-*,)"6/22"'$/)(" '($2" 2$51'" /%*1<()" $%." .(*'($)(" '($2" *$0/,$2" '(,-'%)9" :+(1'(,/*$22&@" ,+('(" /)" $" 016(';-2" '(2(8$%*(" /%" ./'(*," $%." /<<(./$,(" '()-2,)" 1;" ,+(" ,'$.(" 2/5('$2/7$,/1%" $%." 018(',&" '(.-*,/1%" 2/%3$4(9"\(8(',+(2())@",+(",+(1'(<"+$)"'(),'/*,/8(" $))-<0,/1%)@"$%.",+(&"$'("($)&",1"5("8/12$,(." /%"'($2/,&9":+("GG",+(1'(<"/)"%(*())$'&"5-,"%1," )-;;/*/(%,",1"$%$2&7("018(',&"'(.-*,/1%",+'1-4+" ,'$.("2/5('$2/7$,/1%9"" I1'" <1'(" *2($'2&@" ]1%8(&" ELMMXH" 0'101)(." $" *1%*(0,-$2" ;'$<(61'3" ;1'" $%$2&7/%4" ,'$.(B018(',&" 2/%3$4(9" :+/)" ;'$<(61'3" /.(%,/;/(." ;1-'"*+$%%(2)"5&"6+/*+",'$.("2/5('$2/7$,/1%"*1-2." $;;(*," 018(',&" '(.-*,/1%Z" !"#$%&'()"#" E0'/*()@" ;$*(."5&"011'"+1-)(+12.)@"1;",+("411.)",+(&" 0-'*+$)(H@")#!"&*"E'(,-'%",1",+("2$51'@"$))(,)" $%.^1'" 0'1.-*,)" 1;" ,+(" 011'H@" '+",)$)"#- ".'%/0)!- 1""2$" E418('%<(%," (A0(%./,-'()" 1%" +($2,+@"(.-*$,/1%@")$%/,$,/1%@"$%.")1*/$2"0'1,(*,/1%@" $**())/52(" ,1" ,+(" 011'H@" $%." $*!%+)(3" E/<0'18(." *$0$*/,&" ,1" )-),$/%" 21%4B,('<" 6(2;$'(" ,+'1-4+" '(.-*,/1%"$%."</,/4$,/1%"1;"'/)3@"$%."/%*'($)(." *$0$*/,&",1"*10("6/,+",+("*1%)(=-(%*()"1;"$" )+1*3H9" N2,+1-4+" ,+/)" ;'$<(" 61'3" (%$52()" ,1"

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•" ,+(1'(,/*$22&" >-),/;&" ,+(" 01)/,/8(" '(2$,/1%)+/0" 5(,6((%",'$.("2/5('$2/7$,/1%"$%."018(',&"'(.-*,/1%@" /," 2$*3)" (<0/'/*$2" ),-./()" ,1" 8/%./*$,(" ,+(" '(2$,/1%)+/0@"()0(*/$22&"/%".(8(210/%4"*1-%,'/()9" N2,+1-4+" )/<02(" ?(*+)*+('BC+2/%" E?CH" ,'$.(" ,+(1'&" )-44(),)" ,+$," ,'$.(" 2/5('$2/7$,/1%" /%"-%)3/22(.B2$51'B/%,(%)/8("0'1.-*,)"6/22"'(2/(8(" 018(',&" /%" '(2$,/8(2&" -%)3/22(.B2$51'B$5-%.$%," *1-%,'/()@" /%" 0'$*,/*(" 1,+('" ;$*,1')" )+1-2." 5(" *1%)/.('(." EP/%,(')@" #*]-221*+@" $%." #*_$&@" LMMXH9"I1'"(A$<02(@"<$%&"F$,/%"N<('/*$"$%." N;'/*$"*1-%,'/()"+$8("8('&"),'1%4"(%.16<(%,)" /%"</%('$2"$%."$4'/*-2,-'$2"'()1-'*()",+$,"$'(" 16%(." 5&" *$0/,$2/),)@" $%." ,'$.(" 2/5('$2/7$,/1%" 6/22"),/<-2$,(",+()(")(*,1')"'$,+('",+$%"2$51'B /%,(%)/8("1%(9":+/)"(A$<02("$2216)"-)",1"/<02&" ,+$," ,'$.(" 2/5('$2/7$,/1%" 5&" .(8(210/%4" *1-%,'&`)" 418('%<(%,)"0'15$52&"+$)"./;;('(%,"(;;(*,)"1%" ,+(" /%*1<()" 1;" ./;;('(%," )1*/$2" 4'1-0)" E]1%6$&@" LMMXH9"N../,/1%$22&@",+(")+1',B'-%"*1),)"1;"'()1-'*(" $221*$,/1%"/%",+("*2$))()"1;"2$51'"+$8(",1"5("/%" *1%)/.('$,/1%" (8(%" /;" ,'$.(" 2/5('$2/7$,/1%" /)" 0'(;('$52(";1'",+("(*1%1</*"4'16,+"/%",+("21%4" '-%9" #$%&" *1-%,'/()" +$." $%,/B4'16,+" (;;(*,)" )+1',2&" $;,('" ,+(" 2/5('$2/7$,/1%" 5(*$-)(" '()1-'*(" ),'-*,-'("+$."5((%"*+$%4(.",1"%(6")*(%$'/1)9" P/%,(')@" #*]-221*+@" $%." #*_$&" ELMMXH" )-44(),)" ,+$," ,+/)" $.8(')(" (;;(*," *$%" $00($'" /%" +/4+('" -%(<021&<(%," '$,(" $%." ,+(%" 216('" 4'16,+"'$,(@"5-,">-),"1%2&";1'"$")+1',"0('/1.9" :+("*1<</,<(%,)",1"'(.-*("$4'/*-2,-'$2" )-001',)" /%" .(8(210(." *1-%,'/()@" /9(9" a$0$%@" 6/22" (%4$4(" )-5),$%,/$2" *+$%4()" /%" 61'2." $4'/*-2,-'(" 0'1.-*,`)" 0'/*(" $%." '$,(" 1;" '(,-'%9" #$%&"


N4'/*-2,-'$2",'$.(B018(',&"F/%3$4("Z"N%"U<0/'/*$2"b%8(),/4$,/1%" .(8(210/%4"*1-%,'/()@"6+/*+"$'("%(,"(A01',(')" 1;"$4'/*-2,-'$2"411.)@"*$%"4$/%"<1'("$**())",1" ,+("61'2."<$'3(,9"#1'(18('@"$4'/*-2,-'$2",'$.(" ;216" 6/22" 5(" )-5),$%,/$22&" )+/;,(.9" N4'/*-2,-'$2" ,'$.(";'1<".(8(210/%4"*1-%,'/()",1"5/4"<$'3(," /%" .(8(210(." *1-%,'/()@" /9(9" VGN" $%." UV" 6/22" 5(" (%2$'4(." 5&" <1'(" 1001',-%/,/()" ,1" $**())" 61'2."<$'3(,9"U8(%,-$22&@"/%".(8(210/%4"*1-%,/()@" ,1,$2" ,'$.(" (A0$%.)" $%." '($2" /%*1<(@" ()0(*/$22&" $<1%4" ,+(" 011'" /%" '-'$2" $'($)@" /%*'($)()" .'$<$,/*$22&9" ?(%*(@",+/)"0$0('"0'/<$'/2&"(A$</%()" (<0/'/*$22&" ,+(" /%*1<(" *+$%%(2" 5&" 6+/*+" $4'/*-2,-'$2",'$.("2/5('$2/7$,/1%"*1-2."01)/,/8(2&" $;;(*," 018(',&" /%" (A01',B1'/(%,(." .(8(210/%4" *1-%,/()9":+("),-.&"6/22"),$',"6/,+"*1%),'-*,/%4" )-/,$52(" /%./*$,1')" ;1'" ,'$.(" 10(%%())" $%." /%*1<(" *+$%%(2" /%" ]1%6$&" ;'$<(61'3" E/9(9" )1*/1B(*1%1</*" 8$'/$52()H9" :+(%@" ,+(" 2/%3$4(" 6/22"5("(A$</%(."5&",+("),$,/),/*$2"<(,+1."E/9(9" b%),'-<(%," d$'/$52()" U),/<$,/1%H9" G/%*(@" /%" .(8(210/%4" *1-%,'/()@" /%*1<(" 1;" <1)," 011'" 0(102("'(2/()"+($8/2&"1%"$4'/*-2,-'$2")(*,1'@",+(" $4'/*-2,-'$2"4'16,+"/)",+("3(&",1"018(',&"'(.-*,/1%" $%." ,+(" ;1-%.$,/1%" 1;" )-),$/%$52(" .(8(210<(%,9" :+("-%/,"1;"$%$2&)/)")+1-2.@",+('(;1'(@"5("51-%.(." 1%2&"/%"$4'/B(A01',"1'/(%,(.".(8(210/%4"*1-%,'/()9" :+("'()-2,"1;",+/)"),-.&"*1-2."(<0/'/*$22&";1'<" *'-*/$2" *+$%%(2)" /%" *$0,-'/%4" ,+(" 01)/,/8(" '(2$,/1%)+/0" 5(,6((%" ,'$.(" 2/5('$2/7$,/1%" $%." 018(',&"'(.-*,/1%"/%".(8(210/%4"*1-%,'/()9*

Wc

@?*3$(-#)(&#-*A-1$-B* :+(" *-''(%," ),-./()" (A$</%/%4" ,+(" (;;(*,)"1;",'$.("2/5('$2/7$,/1%",1"018(',&"*1%)/)," 1;" ;1-'" 51$'." *$,(41'/()9" :+(" ;/')," 1%(" /)" ]'1))B*1-%,'&" '(4'())/1%" $%$2&)/)9" T122$'" $%." _'$$&"ELMMLH"(A$</%(.",+("),$,/),/*$2"'(2$,/1%)+/0" 5(,6((%"/%(=-$2/,&"<($)-'()@"/9(9"D/%/"*1(;;/*/(%," $%.",'$.("812-<(@"$%.";1-%.",+$,",'$.("812-<()" $'(" %1," ),$,/),/*$22&" *1''(2$,(." 6/,+" /%(=-$2/,&" <($)-'()@" 5-," ,'$.(" +$)" 01)/,/8(" '(2$,/1%)+/0" 6/,+" (*1%1</*" 4'16,+9" :+/)" '()-2," 0'15$52&" /<02/()" ,+$," )/%*(" 4'16,+" $22(8/$,()" 018(',&@" ,'$.(" '(.-*()" 018(',&" $)" 6(229" N../,/1%$22&@" '(4'())/1%@" /%*2-./%4" 8$'/$52()" )-*+" $)" ,'$.(" 812-<(@"(.-*$,/1%@"$%."'-2("1;"2$6@"/)"-)(.",1" (A02$/%" .(8/$,/1%)" $'1-%." ,+(" 1%(B,1B1%(" '(2$,/1%)+/0" 5(,6((%" *+$%4()" /%" $8('$4(" /%*1<(" $%." *+$%4()" /%" 011'()," 1%(B;/;,+`)" /%*1<("ET122$'"$%."_'$$&@"LMMXH9":+(";/%./%4" /)" ,+$," ,+('(" /)" %1" )&),(<$,/*" '(2$,/1%)+/0" 5(,6((%" $8('$4(" /%*1<()" $%." ,+(" )+$'(" 1;" ,+(" 011'()," /%*1<(9" b," </4+," /<02&" ,+$," ,+(" 018(',&" '(.-*,/1%" /)" '()-2,(." ;'1<" (*1%1</*" 4'16,+9" G(*1%.2&@" <$%&" ),-./()" (<021&" S$',/$2BU=-/2/5'/-<^]1),B1;BF/8/%4" $%$2&)/)" ,1" (A02$/%" ,+(" '(2$,/1%)+/0" 5(,6((%" ,'$.(" $%." 018(',&9" T($,1%" E!KOKH@" J$8$22/1%" E!KKMH@" J$8$22/1%" $%." d$%" .(" P$22(" E!KK!H@" $%." F(8/%)1+%@" Q(''&@" $%." I'/(.<$%" E!KKKH" *1<5/%(." 0'/*(" *+$%4(" /%" $4'/*-2,-'(" 0'1.-*," $%." ,+(" +1-)(+12." .$,$" /9(9" +1-)(+12." (A0(%./,-'(@"$%."6$4("'$,(",1";/%."/%,('$*,/1%"


WO 5(,6((%" 0'/*(" *+$%4()" $%." 6(2;$'(" (;;(*,)9" T($,1%" E!KOKH@" J$8$22/1%" E!KKMH@" J$8$22/1%" $%."d$%".("P$22("E!KK!H"*2$/<(.",+$,"+/4+('" 0'/*(" /%" $4'/*-2,-'$2" 0'1.-*," ;'1<" ,'$.(" 2/5('$2/7$,/1%" +$)" 01)/,/8(" (;;(*,)" 1%" ,+(" 011'" +1-)(+12." 5-,@" /%" ,+(" /%/,/$2" 0('/1.@" $.8(')(" (;;(*,)"</4+,"$00($'9"P+/2("F(8/%)1+%@"Q(''&@" $%."I'/(.<$%"E!KKKH"$'4-(.",+$,"./)'(4$'./%4" )(2;B0'1.-*(."$4'/*-2,-'("$%."16%(."+1-)/%4@" <($%" /%*'($)(" /%" *1),B1;B2/8/%4" /)" !eM" 0('*(%,)@" 6/,+" ,+(" '-'$2" 011'" )-;;('/%4" <1),9" N**1'./%4" ,1" ,+()(" (;;(*,)@" -'5$%" 011'" 6('(" <1)," $.8(')(2&" $;;(*,(.9" P+/2(" #/%1," $%." D12(,,/" ELMMMH" -)(." $" <-2,/<$'3(," )0$,/$2" (=-/2/5'/-<" <1.(2" 6/,+" ./;;('(%," 012/*&" )*(%$'/1)" ,1" $%$2&7(" 0'/*(" *+$%4(" (;;(*,)" /%" '/*("<$'3(,"/%"d/(,%$<9":+/)"),-.&"$'4-(.",+$," (A01'," 2/5('$2/7$,/1%" '$/)()" '/*(" 0'/*()" 6/,+/%" ,+("*1-%,'&@"$%.",+(%"4$8("$"01)/,/8("(;;(*,"1%" '-'$2" /%*1<(" 5-," )2/4+,2&" ;$81'$52(" /<0$*," 1%" 018(',&9" D(%('$2BU=-/2/5'/-<" )/<-2$,/1%" /)" $" ,112" ,1" $%$2&7(" ,'$.(" 2/5('$2/7$,/1%" (;;(*,)" 1%" 6(2;$'(9" ]1<0-,$52(" 4(%('$2" (=-/2/5'/-<" <1.(2" E]DUH" /)" .(8(210(." ,1" 6/.(2&" $%$2&7(" 6(2;$'("(;;(*,)";'1<"(*1%1<&")+1*3)"/%*2-./%4" ,'$.("2/5('$2/7$,/1%")-*+"$)"$.</))/1%",1"P:C@" $%."/<02/*$,/1%)"1;"'(4/1%$2"$%."5/2$,('$2",'$.(" $4'((<(%,)9" P$''" ELMM!H@" ]1*35-'%" ELMM!H@" U8$%)" ELMM!H@" ?$''/)" ELMM!H@" ?$''/)1%@" J-,+(';1'.@" $%." :$''" ELMMMH@" F1;4'(%" E!KKKH" $'4-(.",+$,",'$.("012/*&"'(;1'<)",16$'."(A01'," 0'1<1,/1%)" <$&" +$8(" %(4$,/8(" (;;(*," ,1" ,+(" 011'" /%" 51,+" -'5$%" $%." '-'$2" $'($9" ]14%($-"

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•" $%." J15/22/$'." ELMMMH" *2$/<(." ,+$," 6+/2(" '(2$,/8(" /%*1<(" $%." 0'/*(" *+$%4()" $'(" 4(%('$22&")/4%/;/*$%,@",+("/<0$*,"1;",+("8$'/1-)" )+1*3)"1%",+("$44'(4$,("/%./*$,1')"1;"018(',&" $%."/%(=-$2/,&",(%.",1"5(")<$229" :+(" 2$)," *$,(41'&" /)" #/*'1B<$*'1" )&%,+()/)9":+/)"$00'1$*+"*1%)/),)"1;",61"),(0)" /%" $%$2&)/)9" b%" ,+(" ;/')," ),(0@" 4(%('$2" (=-/2/5'/-<" <1.(2"/)")+1*3(.")1"$)",1";/%."+16"2$'4(",+(" *+$%4()" /%" *1<<1./,&" $%." ;$*,1'" 0'/*()" $'(9" :+()("$'(",+(%"*$2/5'$,(.",1"$"01),B)/<-2$,/1%" ;'$<(61'3" /%" </*'1" 2(8(2" ,+$," *$2*-2$,()" ,+(" ./)$44'(4$,(."'(0'()(%,$,/8("+1-)(+12.)9":+(" )(8('$2" 018(',&" <($)-'()" *$%@" +(%*(@" 5(" $002/(." ,1" $))())" ,+(" 018(',&" (;;(*,)" 1;" ,+(" )+1*3)9" ?(',(2@" S'(*3(2@" $%." J(/<('" ELMM!H" $'4-(." ,+$," ,'$.(" 2/5('$2/7$,/1%" 4(%('$22&" $22(8/$,()"018(',&"/%"Q'$7/2@"]+/2(@"S+/2/00/%()@" b%.1%()/$@":+$/2$%.@"V4$%.$@"$%."f$<5/$@"5-," /,)" /%;2-(%*(" 1%" 0$',/*-2$'" 4'1-0)" 6/,+/%" ,+(" *1-%,'/()" /)" </A(.9" b$%*+18/*+/%$@" \/*/,$@" $%." G121$4$" ELMM!H" ),-./(." ,+(" '(2$,/1%)+/0" 5(,6((%" ,'$.(" '(;1'<" $%." +1-)(+12." 6(2;$'(" /%"#(A/*1@"$%.";1-%.",+$,",$'/;;"'(;1'<"6/22"%1," +$8("$"%(4$,/8("(;;(*,"1%"6(2;$'(";1'"$22"/%*1<(" 4'1-0)9" I'/(.<$%" ELMM!H" ),-./(." /<0$*,)" 1;" ,'$.(" 2/5('$2/7$,/1%" 1%" b%.1%()/$`)" 011'" $%." %1%B011'" /%" ,61" ./;;('(%," )*(%$'/1)" ,+$," $'(" -%/2$,('$2" $%." 4215$2" ,'$.(" 2/5('$2/7$,/1%9" :+/)" ),-.&"*2$/<(.",+$,"-%.('"51,+")*(%$'/1";(6"1'" %1" +1-)(+12.)" $'(" 61')(" 1;;@" 5-," ./),'/5-,/1%" 1;"4$/%)";'1<"2/5('$2/7$,/1%",(%.",1"5("./),1',(." ,16$'.",+("-'5$%"'$,+('",+$%",+("'-'$2"$%.",+(" 6($2,+&"'$,+('",+$%",+("011'9""


N4'/*-2,-'$2",'$.(B018(',&"F/%3$4("Z"N%"U<0/'/*$2"b%8(),/4$,/1%" :+("*1%*2-)/1%"$51-,",'$.("2/5('$2/7$,/1%" (;;(*,)" /%" 018(',&" '(.-*,/1%" /)" ),/22" $'4-$52(" 5(,6((%" ./;;('(%," <(,+1.1214/()" $%." ,+(" )$<(" <(,+1.1214&9" G1<(" ),-./()" *1%*2-.(." ,+$," ,+('(" $'(" $.8(')(" 1-,*1<()" ;'1<" 2/5('$2/7$,/1%",1",+("011'`)"6(2;$'(@"6+/2(")1<(" ),-./()" )-001'," ,+(" ,'/*32(B.16%" (;;(*,)" 1;" ,'$.("2/5('$2/7$,/1%)",16$'."/%*1<("/%(=-$2/,&9"

C?* +#),-* D/-44-::E* 94%08-* )4,* 94-F&)'$(26*+=-*G00#H:*!"#$.:-%(0#* I-/-4,-4%2* P(";1*-)"1%",+("*+$%%(2)"1;"$4'/*-2,-'$2" ,'$.(B018(',&"2/%3$4("1%2&"/%"G1-,+"U$),"N)/$" *1-%,'/()" /%*2-./%4" ]+/%$" $%." ](%,'$2" N)/$" *1-%,'/()" )/%*(" ,+()(" *1-%,'/()" $'(" ,+(" <$/%" (A01',(')" 1;" $4'/*-2,-'$2" 0'1.-*,)" $%." $2<1)," $22" 011'" 0(102(" /%" ,+()(" *1-%,'/()" $'(" .(0(%.(%," 1%" $4'/*-2,-'$2" )(*,1'" $%." 2/8(" /%" '-'$2"$%."$'$52("$'($)9":+-)@",+("'(2$,/1%)+/0" 5(,6((%" ,'$.(" 2/5('$2/7$,/1%" $%." /%(=-$2/,&" '(.-*,/1%" /)" (A0(*,(." ,1" ;/%." $%&" (<0/'/*$2" (8/.(%*(9"C-'"),-.&@"+(%*(@"*18(')",+/)")(,"1;" *1-%,'/()Z" ]$<51./$@" b%.1%()/$@" F$1@" #$2$&)/$@" S+/2/00/%()@":+$/2$%.@"d/(,%$<@"]+/%$@"Q$%42$.()+@" b%./$@"$%."G'/"F$%3$9"" :+/)" 0$0('" $.10,)" ,61" <($)-'()" 1;" L /%(=-$2/,&@",+("D/%/ "*1(;;/*/(%,"EDb\bH"$%.",+(" '$,/1" 1;" /%*1<(" ($'%(." 5&" ,+(" ,10" /%*1<(" =-$',/2(" ,1" /%*1<(" ($'%(." 5&" ,+(" 51,,1<"

WK

=-$',/2(" EgW^g!H9" :+(" .$,$" )1-'*(" 1;" ,+()(" /%(=-$2/,&" <($)-'()" /)" ,+(" .$,$" )(," ;'1<" ,+(" V\VBPbTUJ" P1'2." b%*1<(" b%(=-$2/,&" T$,$5$)("EPbbTH@"8(')/1%"L9M*@"6+/*+"/)"/))-(." /%"#$&"LMMO9" :+(" <($)-'()" 1;" ,'$.(" 2/5('$2/7$,/1%" *1-2."5("$002/(."5&",'$.("10(%%())"6+/*+"/)" ,+("'$,/1"1;",1,$2",'$.("E(A01',"02-)"/<01',H",1" DTS@" $%." $8('$4(" ,$'/;;" '$,(9" :+(" $8('$4(" ,$'/;;" '$,(" /)" <1'(" (A02/*/,2&" $" 012/*&" 8$'/$52(" ,+$%" ,'$.(" 10(%%())" 5-," ,'$.(" 812-<(" /%" 0$',/*-2$'" 411.)" <$&" %1," 5(" '(2$,(." ,1" ,+(/'" ,$'/;;" '$,(9" :+/)" /<02&" ,+$," ,'$.(" 812-<(" /)" .(,('</%(."5&"%1,"1%2&"$",'$.("012/*&"5-,",+(" 1,+('" ;$*,1')" ,1" 511,9" :+(" .$,$" $8$/2$52(" 1%" ,$'/;;)" $'(" 8('&" /<0(';(*," ,1" <($)-'(" ,'$.(" 012/*&" ET122$'" $%." _'$$&@" LMMXH9" N../,/1%$22&@" $8('$4(" ,$'/;;" '$,()" 2($8(" /%;1'<$,/1%" $51-," $;;(*,)" 1%" %1%B,$'/;;" 5$''/(')9" P+('($)" ,'$.(" 812-<("'(;2(*,)",+()("%1%B,$'/;;"5$''/1",1",'$.(" $%." /," /)" <1'(" 0'(*/)(9" P(" <($)-'(" ,'$.(" 2/5('$2/7$,/1%" 5&" ,'$.(" 10(%%())" $)" $%" /%./*$,1'9"" G/%*(" <$%&" *1-%,'/()" /%" G1-,+" U$)," N)/$" 5(4$%" ,1" 2/5('$,(" /%,('%$,/1%$2" ,'$.(" .-'/%4" !KOM`)@" 6(" 5(4/%" ,1" )(," ,+(" -%/," 1;" $%$2&)/)"/%",('<)"1;",/<("0('/1.";'1<"!KOM",1" ,+("&($'"/%"6+/*+"D/%/"*1(;;/*/(%,"/)"$8$/2$52(" ;1'" ($*+" *1-%,'&" /%" 0$',/*-2$'9" :+-)@" ,+(" .$,$)(,"/)"-%5$2$%*(."0$%(2".$,$9""

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR" L"

":+("D/%/"*1(;;/*/(%,"/)"4/8(%"$)"$"0'101',/1%"1'"0('*(%,$4(9":+(1'(,/*$22&@",+("D/%/"*1(;;/*/(%,"6/22"5("(=-$2",1"M" 6+(%" ,+(" ./),'/5-,/1%" /)" (=-$2" ,1" $229" b;" ,+(" )1*/(,&h)" ,1,$2" /%*1<(" *1<()" /%,1" ,+(" 01))())/1%" 1;" 1%2&" 1%(" 0(')1%^+1-)(+12."-%/,@"2($8/%4",+("'(),"6/,+"%1"/%*1<("$,"$22@",+(%",+("D/%/"*1(;;/*/(%,"$00'1$*+()"!@"1'"!MMi9"


YM :'$.("812-<("/%"$4'/*-2,-'$2"0'1.-*,)" /)"*1<02/(.";'1<"INC":'$.(G:N:".$,$)(,")1" ,+$," 1-'" ),-.&" *1%*(%,'$,()" 1%" ,+(" <('*+$%./7(" ,'$.(" /%" $4'/*-2,-'(" 0'1.-*,)" 6+/*+" /)" .(;/%(." 5&" INC" $**1'./%4" ,1" ,+(" ),$%.$'." b%,('%$,/1%$2" #('*+$%./)(" :'$.(" e G,$,/),/*)" #(,+1.1214& 9" C-'" ,'$.(" .$,$)(,@" ,+('(;1'(@" *18(')" 51,+" ;11." $%." 1,+('" $4'/*-2,-'(" 0'1.-*,)" $%." ,+(" ,'$.(" .$,$" /)" (8$2-$,(."$,"*-''(%,"0'/*("/%",('<"1;"VG".122$'9"" :1"*$2*-2$,(",'$.("10(%%())@"6("%((."DTS"$," *-''(%,"0'/*(9"P("*1<0/2(.",+("DTS".$,$)(,@" /%*2-./%4" $4'/*-2,-'(" )+$'(@" 1;" ($*+" *1-%,'&" ;'1<" P1'2." T(8(210<(%," b%./*$,1')" EPTbH9" #1'(" .(,$/2)" $51-," 8$'/$52(" .(;/%/,/1%)" $%." )1-'*()" $'(" )+16%" /%" $00(%./A9" DTS" 0('" *$0/,$@"SSS"E*1%),$%,"LMMW"/%,('%$,/1%$2"jH@"/)" *1%)/.('(."$)"$"0'1A&";1'"/%*1<("$%."-)(.",1" *$2*-2$,("$4'/B/%*1<(")+$'(9"" """:1"+/4+2/4+,"/%(=-$2/,&@"$4'/B/%*1<(@" $%."/%(=-$2/,&"$*'1))"*1-%,'/()"$%."18('",/<(@" :$52(" !" '(01',)" ,+(" -%6(/4+,(." $8('$4(" 1;" ,+(/'"<($)-'()"5&"*1-%,'&"$%.".(*$.(9"N)"*$%" 5(" )((%" ;'1<" ,+(" ,$52(@" G1-,+" U$)," N)/$" *1-%,'/()"+$8("'(2$,/8(2&"<1'("/%(=-$2/,&9":+(" D/%/"*1(;;/*/(%,)"1;"#$2$&)/$@"S+/2/00/%()@"$%." :+$/2$%." /%" ,+(" !KOM`)" $'(" =-/,(" +/4+" *1<0$'$,/8(2&9" b%" #$2$&)/$@" S+/2/00/%()@" $%." :+$/2$%.@" D/%/" *1(;;/*/(%,)" /%" ,+(" !KOM`)" $'(" XK9K@" XX9Y@" $%." XO9e@" '()0(*,/8(2&9" N," ,+(" <($%,/<(@" /%(=-$2/,&" /%" ]+/%$" $%." b%./$" /)" <-*+"216('",+$%"/%"G1-,+"U$),"N)/$"*1-%,'/()@" 6/,+"D/%/"*1(;;/*/(%,)"/%",+("!KOM`)"1;"eM9W"$%." RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR" e

"I1'"<1'(".(,$/2)@"02($)("8/)/,"1;;/*/$2"INC"6(5)/,(9"

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•" e!9e@"*1%)(*-,/8(2&9"\(8(',+(2())@"/%(=-$2/,&"/%" ]+/%$"'1)("8('&";$),";'1<"e!9e"/%",+("!KOM`)",1" XW9L" /%" ,+(" LMMM`)9" T-'/%4" ,+/)" 0('/1.@" DTS" 0('"*$0/,$"/%"]+/%$"4'(6")-'0'/)/%42&";'1<"cOM" VG".122$')"/%",+("!KOM`)",1"e@!WK"VG".122$')"/%" ,+(" LMMM`)" 6+('($)" /%*1<(" )+$'(" /%" $4'/*-2,-'(")(*,1'"4'(6"/%"<-*+"216('"4'16,+" '$,(" ,+$%" ,+(" %$,/1%$2" /%*1<(" ./.9" I'1<" ,+/)" ;/4-'(@"/,"*1-2."5(".(.-*(.",+$,"/%*1<("1;",+(" '/*+"/%"]+/%$"4'(6"8('&";$),('",+$%",+("011'`)" /%*1<(" ./." )-*+" ,+$," /%(=-$2/,&" '$0/.2&" /%*'($)(.";'1<"!KOM`)",1"LMMM`)9":+/)"61-2.@" ,+(%@" /<02&" ,+$," ,+(" 011'" /%" ]+/%$" $'(" .(0(%.(%,"1%"$4'/*-2,-'$2")(*,1'9"" b%" ](%,'$2" N)/$" *1-%,'/()@" /%(=-$2/,&" +$)"%1,"5((%"*+$%4(."<-*+";'1<",+("!KOM`)" ,1" ,+(" LMMM`)" 6+/2(" /%*1<(" +$)" %1," 5((%" *+$%4(." $)" 6(229" " b%" 0$',/*-2$'@" Q$%42$.()+" $%."G'/"F$%3$"+$8("+$.".(*2/%("/%"/%(=-$2/,&@" 6+/2("b%./$"+$)"/%*'($)(."4'$.-$22&"/%"/%(=-$2/,&9" Q1,+" b%./$" $%." G'/" F$%3$" +$8(" +$." $" 5/4" *+$%4(" /%" ,('<" 1;" /%*1<(9" :+(/'" DTS" 0('" *$0/,$" +$)" <-*+" /%*'($)(." ;'1<" !@MXe" $%." !@ccc" VG" .122$')" /%" ,+(" !KOM`)" ,1" !@OYe" $%." e@MLX"VG".122$')"/%",+("LMMM`)@"'()0(*,/8(2&9"b%" ,+(" <($%,/<(@" Q$%42$.()+`)" DTS" 0('" *$0/,$" +$)" 4'16%" 4'$.-$22&9" N22" ,+'((" *1-%,'/()" /%" ](%,'$2"N)/$"+$8("+$."18('$22"/%*1<("4'16/%4" '(2$,/8(2&";$),('",+$%"/%*1<(")+$'("/%"$4'/*-2,-'(" )(*,1'9" :+/)" 61-2." .(.-*(" ,+$," ,+(" 011'" /%" Q$%42$.()+" $'(" /%" $%&" )(*,1')" 1,+('" ,+$%" $4'/*-2,-'$2" )(*,1'9" #($%6+/2(@" ,+(" 011'" /%" b%./$" $%."G'/"F$%3$"61-2."5("/%"$4'/*-2,-'$2")(*,1'9"


N4'/*-2,-'$2",'$.(B018(',&"F/%3$4("Z"N%"U<0/'/*$2"b%8(),/4$,/1%"

Y!

+)<'-*>*94-F&)'$(2E*94%08-E*)4,*+#),-*0/-44-::6*<2*I-%),-*)4,*J0&4(#2* " J0&4(#2*)4,*K-):&#-* J)8<0,$)* D/%/"*1(;;/*/(%," gW^g!"'$,/1" DTS"0('"*$0/,$" DTS"0('"*$0/,$"EN4'/B)+$'(H" N4'/B,'$.("C0(%%())" 94,04-:$)* D/%/"*1(;;/*/(%," gW^g!"'$,/1" DTS"0('"*$0/,$" DTS"0('"*$0/,$"EN4'/B)+$'(H" N4'/B,'$.("C0(%%())" 3)0* D/%/"*1(;;/*/(%," gW^g!"'$,/1" DTS"0('"*$0/,$" DTS"0('"*$0/,$"EN4'/B)+$'(H" N4'/B,'$.("C0(%%())" -

"

** * " " " " * " " " " * " " " " -

>LMNO:* *

** *

\^N" " \^N" " \^N" " \^N" " \^N" " * eX9YM" !9Yc" W9Wc" EM9eOH" !@Y!M9WM" E!OK9cMH" ec!9!M" EeW9YYH" M9eK" EM9MXH" * \^N" " \^N" " \^N" " \^N" " \^N" "

>LLNO:* *

" " " " " " " " " " * " " " " " " " " " " * " " " " " " " " " "

XY9WO" E!9e!H" K9Xe" EM9YXH" OeO9ee" EYL9LOH" ecL9MM" E!e9XOH" M9XL" EM9!cH" * eK9XW" E!9W!H" Y9Oc" EM9WMH" L@WKY9LM" Ee!O9eMH" XYL9X!" EXL9WcH" M9Xc" EM9!LH" * ee9OK" EL9XWH" W9!K" EM9YWH" !@LLe9WM" E!!K9eYH" YOM9YX" Eec9LMH" M9We" EM9!!H"

** * " " " " " " " " " " * " " " " " " " " " " * " " " " " " " " " "

@NNNO:* * XL9Oe" EM9OOH" c9cO" EM9X!H" !@!eY9LM" E!MK9cWH" eYO9We" E!Y9LMH" M9KL" EM9!WH" * eY9!K" EL9MMH" W9cW" EM9WLH" L@KXM9MM" E!OL9OWH" XeK9!W" E!X9Y!H" M9XK" EM9MYH" * eW9ML" EM9ecH" W9Xc" EM9!!H" !@W!!9ee" EYM9WeH" ccW9LL" EK9ccH" M9Xc" EM9MWH"


YL

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•"

+)<'-*>*E]1%,/%-(.H* " J0&4(#2*)4,*K-):&#-* K)')2:$)* D/%/"*1(;;/*/(%," gW^g!"'$,/1" DTS"0('"*$0/,$" DTS"0('"*$0/,$"EN4'/B)+$'(H" N4'/B,'$.("C0(%%())" G=$'$//$4-:* D/%/"*1(;;/*/(%," gW^g!"'$,/1" DTS"0('"*$0/,$" DTS"0('"*$0/,$"EN4'/B)+$'(H" N4'/B,'$.("C0(%%())" +=)$')4,* D/%/"*1(;;/*/(%," gW^g!"'$,/1" DTS"0('"*$0/,$" DTS"0('"*$0/,$"EN4'/B)+$'(H" N4'/B,'$.("C0(%%())" -

" "

** * " " " " * " " " " * " " " " -

>LMNO:* * XK9KY" E!9eMH" !e9Le" E!9MWH" W@cKK9WM" EeLe9L!H" !@!eO9cW" EeY9LYH" M9KO" EM9!XH" * XX9YW" EM9cXH" O9cM" EM9LcH" L@LYK9YM" E!MM9c!H" WeK9WY" E!M9YOH" M9eO" EM9MWH" * XO9eM" EM9XcH" !L9cY" EM9eOH" L@OW!9OK" EXcX9L!H" XKM9LK" EXL9KYH" M9XO" EM9MOH"

** * " " " " " " " " " " * " " " " " " " " " " * " " " " " " " " " "

>LLNO:* * XO9eL" EL9MLH" !L9Oc" EM9XMH" O@cLe9OM" E!@LYL9XLH" !@!eY9X!" EOL9!!H" !9Wc" EM9!KH" * WM9LO" EL9MLH" !L9LK" E!9LMH" L@XeL9MM" EKW9cWH" XKc9LM" EeO9YYH" M9YX" EM9!cH" * XK9eW" EX9eOH" !e9OL" EW9eXH" W@LOY9MM" EYOX9Y!H" WXL9Ke" EWe9OYH" M9cX" EM9MKH"

** * " " " " " " " " " " * " " " " " " " " " " * " " " " " " " " " "

@NNNO:* * X!9KM" E!9LYH" \^N" " !M@YeM9YM" EXXX9YcH" KWc9KX" EKK9XKH" !9Oc" EM9McH" * XY9KK" EL9!!H" !M9OM" E!9eYH" L@Ycc9LW" EYM9KcH" XMO9!O" E!L9!KH" M9KK" EM9MeH" * Xe9!Y" E!9XcH" O9We" EM9ccH" W@OYW9MM" E!cW9XLH" WLc9OW" E!W9cKH" !9MW" EM9MeH"


N4'/*-2,-'$2",'$.(B018(',&"F/%3$4("Z"N%"U<0/'/*$2"b%8(),/4$,/1%"

Ye

+)<'-*>*E]1%,/%-(.H" " J0&4(#2*)4,*K-):&#-* P$-(4)8* D/%/"*1(;;/*/(%," gW^g!"'$,/1" DTS"0('"*$0/,$" DTS"0('"*$0/,$"EN4'/B)+$'(H" N4'/B,'$.("C0(%%())" J=$4)* D/%/"*1(;;/*/(%," gW^g!"'$,/1" DTS"0('"*$0/,$" DTS"0('"*$0/,$"EN4'/B)+$'(H" N4'/B,'$.("C0(%%())" Q)4"'),-:=* D/%/"*1(;;/*/(%," gW^g!"'$,/1" DTS"0('"*$0/,$" DTS"0('"*$0/,$"EN4'/B)+$'(H" N4'/B,'$.("C0(%%())" -

" "

** * " " " " * " " " " * " " " " -

>LMNO:* * \^N" " \^N" " \^N" " \^N" " \^N" " *

** * " " " " " " " " " " *

eM9WK" Ee9XYH" X9K!" EM9OOH" cOM9KM" ELMc9!cH" LLe9cY" EeK9XKH" M9WM" EM9!LH" * eY9MK" EL9MWH" Y9MW" EM9YeH" YXK9cO" EL!9!eH" LMW9ML" EO9eWH" M9!W" EM9M!H"

>LLNO:* * eY9Mc" E!9!XH" W9O!" EM9eLH" !@LK!9!X" E!YW9YYH" eXY9YY" ELK9XcH" M9YK" EM9!!H" *

" " " " " " " " " " * " " " " " " " " " "

XM9eY" Ee9!cH" O9MY" E!9eOH" !@ccM9!M" EXOe9XWH" eXY9ec" EW!9MXH" M9Yc" EM9!MH" * ee9!e" Ee9LYH" W9!!" EM9ccH" ccM9MM" EWO9ceH" LMc9!L" EK9W!H" M9L!" EM9MWH"

** * " " " " " " " " " " * " " " " " " " " " " * " " " " " " " " " "

@NNNO:* * eY9Wc" E!9eOH" W9OM" EM9WKH" !@cOK9LM" E!WK9OLH" X!e9KM" ELL9XXH" !9MK" EM9!XH" * XW9LO" E!9eOH" !!9Me" EM9KWH" e@!WK9XM" EX!O9cYH" XLc9!c" EeY9XWH" M9YW" EM9MOH" * eL9XW" EM9WYH" X9cL" EM9!MH" Kcc9ee" EYL9!LH" LLM9XX" Ec9WcH" M9eM" EM9MeH"


YX

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•"

+)<'-*>*E]1%,/%-(.H" " J0&4(#2*)4,*K-):&#-* 94,$)* D/%/"*1(;;/*/(%," gW^g!"'$,/1" DTS"0('"*$0/,$" DTS"0('"*$0/,$"EN4'/B)+$'(H" N4'/B,'$.("C0(%%())" R#$*3)45)* D/%/"*1(;;/*/(%," gW^g!"'$,/1" DTS"0('"*$0/,$" DTS"0('"*$0/,$"EN4'/B)+$'(H" N4'/B,'$.("C0(%%())" --

** * " " " " * " " " " --

>LMNO:* * e!9ee" EM9YXH" X9YW" EM9!cH" !@MXe9MM" Ecc9XLH" e!K9XL" E!X9LMH" M9!!" EM9M!H" * ec9Yc" EW9KeH" Y9YX" E!9KeH" !@ccc9OM" E!eW9XKH" XOX9cK" Eee9W!H" M9Wc" EM9MKH"

** * " " " " " " " " " " * " " " " " " " " " ""

>LLNO:* * ee9LW" E!9KeH" W9MY" EM9XcH" !@eKe9cM" E!cM9WeH" eOL9!!" ELX9cXH" M9!c" EM9MLH" * eL9eK" E!9WeH" X9Ke" EM9eXH" L@XLX9cM" ELOX9!!H" WYK9!X" E!O9cWH" M9YX" EM9MXH"

** * " " " " " " " " " " * " " " " " " " " " ""

@NNNO:* * eY9XO" EM9LWH" W9YO" EM9MWH" !@OYe9YM" E!XM9YWH" eKc9MY" E!!9LXH" M9Le" EM9MLH" * eY9XW" Ee9cLH" W9KX" EM9KMH" e@MLX9Yc" EYe9OWH" WXe9MK" EKW9WKH" M9cM" EM9McH"

\1,(Z"-%6(/4+,(."<($%"8$2-(@"6/,+"),$%.$'.".(8/$,/1%)"/%"0$'(%,+()()9"G((",+("$00(%./A";1'".$,$")1-'*()9" "

I1'" G1-,+" U$)," N)/$@" $22" *1-%,'/()" +$8(" +$." +/4+" (*1%1</*)" 4'16,+" -%,/2" ,+(" 4'($," (*1%1</*" *'/)/)" /%" !KKc9" P(" *$%" *$,(41'/7(" ,+()(" *1-%,'/()" /%,1" ,61" 4'1-0)@" +/4+" $%." </2." (*1%1</*" 4'16,+" *1-%,'/()9" ?/4+" (*1%1</*" 4'16,+" 4'1-0" *1%)/),)" 1;" b%.1%()/$@" #$2$&)/$@" $%." :+$/2$%.9" b%" ,+()()" *1-%,'/()@"18('$22"/%*1<("+$)"4'16%"8('&";$),9" U)0(*/$22&" /%" #$2$&)/$@" ,+(/'" DTS" 0('" *$0/,$" /%*'($)(."'$0/.2&";'1<"W@cKK"VG".122$')"/%",+("

!KOM`)" ,1" !M@YeM" VG" .122$')" /%" ,+(" LMMM`)@" 6+('($)" ,+(" /%*1<(" )+$'(" /%" $4'/*-2,-'$2" )(*,1'" +$)" %1," 4'16%" $)" ;$),('" $)" ,+$%" ,+(" 18('$22" /%*1<(" +$)9" #($%6+/2(@" /%(=-$2/,&" /%" ,+()()" *1-%,'/()" +$8(" ./;;('(%," *+$%4()" /%" ,('<"1;"./'(*,/1%)9"I1'"#$2$&)/$"$%.":+$/2$%.@" ,+("/%(=-$2/,/()"+$8("$" ,(%.(%*&",1".(*'($)(" 18('",/<(@"6+/2(",+("/%(=-$2/,&"/%"b%.1%()/$"+$)" %1,"*+$%4(."<-*+"5-,";2-*,-$,(."18('",/<(9":+(" $4'/*-2,-'$2")(*,1'"/%",+()()"*1-%,'/()"+$)")+'-%3"


N4'/*-2,-'$2",'$.(B018(',&"F/%3$4("Z"N%"U<0/'/*$2"b%8(),/4$,/1%" $;,('"/%.-),'/$2/7$,/1%"6$)")('/1-)2&"/%,'1.-*(." /%,1" ,+(/'" (*1%1<&" /%" ,+(" !KOM`)9" G/%*(" ,+(" .16%,-'%" /%" '(,-'%)" 1;" $4'/*-2,-'(" )(*,1'@" ,+(" '()1-'*("/%"$4'/*-2,-'$2")(*,1'@"()0(*/$22&"216B )3/22(."2$51'@"<1),"1;"6+1<"$'(",+("011'@"$'(" $22-'(." ,1" <18(" /%,1" /%.-),'/$2" )(*,1'" 6/,+" +/4+('"'(,-'%)9"?16(8('@"$%&"0$',)"1;",+("011'" /%" ,+()(" *1-%,'/()" $'(" ),/22" .(0(%.(%," 1%" ,+(" $4'/*-2,-'$2")(*,1'9"" I1'" ,+(" $4'/*-2,-'$2" ,'$.(" 10(%%())@" <1),"*1-%,'/()"/%"G1-,+"U$),"N)/$"+$8("5((%" =-/,(" 10(%" )/%*(" ,+(" !KOM`)" $%." +$." $" ,(%.(%*&" ,1" (%2$'4(" 18('" ,/<(@" ()0(*/$22&" /%" ]$<51./$@" #$2$&)/$@" S+/2/00/%()@" :+$/2$%.@" $%."d/(,%$<9"]+/%$"$%."G'/"F$%3$"+$8("5((%" $2)1" =-/,(" 10(%" )/%*(" ,+(" !KOM`)" 5-," ,+(" $4'/*-2,-'$2",'$.("10(%%())"+$)"%1,"5((%"=-/,(" *+$%4(."18('",/<(9"N,",+("<($%,/<(@"Q$%42$.()+" $%." b%./$" +$8(" 5((%" ),/22" '(<$/%(." *21)(." )/%*(",+("!KOM`)9""

S?* 78/$#$%)'* K-(=0,* )4,* A-:&'(6* T#0B(=*)4,*7F&)'$(2* N)" ./)*-))(." /%" ,+(" 0'(8/1-)" )(*,/1%)@" ,+/)"0$0('"6/22";1*-)"1%"(A$</%/%4",+("2/%3$4(" 5(,6((%" ,'$.(" 2/5('$2/7$,/1%" $%." 018(',&" $22(8/$,/1%" /%" /%*1<(" *+$%%(29" C%" ,+(" 1,+('" 61'.@" ,+(" =-(),/1%" kT1()" ,'$.(" 2/5('$2/7$,/1%" /<0'18()" 4'16,+" $%." (8(%,-$22&" '(.-*()" 018(',&lm" +$)" 5((%" *+$22(%4(.9" b%" ,+(" 21%4" '-%@"(*1%1</*"4'16,+"/)"$"*'-*/$2"'12(",1"'(.-*,/1%" 1;" $5)12-,(" 018(',&9" C'" (A0(*,(." k,'/*32(B.16%m" (;;(*,)";'1<"(*1%1</*"4'16,+"6/22"*'($,("'()1-'*("

YW

;1'" ,+(" 011'" 1'^$%." (%*1-'$4(" ,1" $**-<-2$,(" 0+&)/*$2" $%." +-<$%" *$0/,$2" /%" ,+(" 011'9" P/%,(')"*(-40"ELMMLH"$'4-(.",+$,"/;",+("k,'/*32(B .16%m"6/22"5("/%)-;;/*/(%,",1"0$))"5&",+("4'16,+" 5(%(;/,",1",+("011'n",+("418('%<(%,)")+1-2."+$8(" $../,/1%$2" <($)-'()" ,1" $;;(*," ,1" /%*1<(" '(./),'/5-,/1%"$)"/%*1<("/)"+/4+('"$%."4'16/%4" ;$),('9" :+-)@" ,+(&" /<02/(." ,+$," ,+('(" $'(" ,61" 0$',)" /%" *1%)/.('/%4" ,+(" =-(),/1%" $518(9" :+(" ;/'),"/)"kU;;(*,"1;"2/5('$2/7$,/1%",1"4'16,+m"$%.",+(" 1,+('"/)"kU;;(*,"1;"4'16,+",1"018(',&^"1'"/%*1<(" ./),'/5-,/1%m9"" 5..*!(-".-(+42*-0)/*+40)64()"#-"#-1+"7(8:+(" *2$))/*" ,+(1'&" /%./*$,()" 6/,+" 411." '($)1%)" ,+$," ,'$.(" +$)" 01)/,/8(" (;;(*,)" 1%"'($2"/%*1<(9"V%.('",+("*2$))/*",'$.(",+(1'/()@" /%,('%$,/1%$2",'$.("5(,6((%"*1-%,'/()"/)"*$-)(."5&" ,+(" ./;;('(%*(" /%" '()1-'*(" (%.16<(%,)" 5(,6((%" *1-%,'/()9" #1'(18('@" ,+(" ,+(1'&" 0'101)(." <$%&" '($)1%)" ,1" $%,/*/0$,(" ,'$.(" 2/5('$2/7$,/1%" ,1" 511),"(*1%1</*"4'16,+"/%"4(%('$29"b%",+(")+1'," ,('<@" E),$,/*H" 5(%(;/,)" /%" (;;/*/(%*&" /<0'18(<(%," ;'1<" ,'$.(" *1-2." 5(" *1%)/.('(." $)" $" 4'16,+" 511),('9"b%",+("21%4B'-%@",+("01,(%,/$2"01)/,/8(" ;$*,1')";'1<"<1'("*1<0(,/,/1%"(%;1'*("<$'3(,)" ,1" $**())" %(6" ,(*+%1214&" $%." $00'10'/$,(" /%,('<(./$,("$%."*$0/,$2"411.)n"",1"4$/%"5(%(;/,)" 1;"(*1%1</()"1;")*$2("$%."*1<0(,/,/1%n"$%.",1" *1%),'$/%"418('%<(%,"/%*1<0(,(%*("1;"*1''-0,/1%" ED'1))<$%" $%." ?(20<$%%@" !KK!" $%." F-*-)@" !KOOH9"#1'(18('@"<1.('%",'$.("0$,,('%)"+$8(" '(*(%,2&" 5((%" <1'(" *1<02/*$,(." ,+$%" 5(;1'(@" ,+('(;1'(@",+("5(%(;/,)";'1<",'$.("2/5('$2/7$,/1%" $'(" <-*+" <1'(" *1<02(A" ,1" 5(" .(*1<01)(.9"


YY :+("<1.('%",'$.(",+(1'&"/)".(81,(.",1"<$3(" ,+/)" *2$/<" ),'1%4('" 5&" /%,'1.-*/%4" <1'(" '($2/),/*" *1%*('%)"/%,1",+("<1.(2@"/9(9",'$.("/%"/<0(';(*," )-5),/,-,(" 1'" /%,'$B/%.-),'&" ,'$.(@" /%*'($)/%4" '(,-'%" ,1" )*$2(@" $%." (%.14(%1-)" ,(*+%1214&9" V%;1',-%$,(2&@"%(8(',+(2())@" %1%(" 1;" ,+(" 5(%(;/,)" /)" 4-$'$%,((." $%." ,+('(" $'(" )1<(" <1.(2)" 6+/*+" ),'1%42&" ),$,(" ,+$," ,'$.(" 10(%%())" 0-)+()"*1-%,'/()"/%,1"2())".&%$</*")(*,1')"E(949" 0'/<$'&" (A,'$*,/1%H" $%." +$'<)" 4'16,+X9" :+(" (<0/'/*$2" ),-./()" /%" (;;(*,)" 1;" 2/5('$2/7$,/1%" ,1" 4'16,+"$'("'(*(%,2&"*+$22(%4/%4"/%",('<"1;"0$',/*-2$'" $'4-<(%,)9"" I1'" ,+(" $4'/*-2,-'$2" ,'$.(" /%" .(8(210/%4" *1-%,'/()")-*+"$)"G1-,+" U$)," N)/$" *1-%,'/()@" ,+(" /%,('%$,/1%$2" ,'$.(" (;;(*," ,1" ,+(" (*1%1</*" 4'16,+@"0$',/*-2$'2&@"+/%,)"1%"'()1-'*("5$)("1;" 0$',/*-2$'" *1-%,'/()9" I1'" <1'(" *1%*'(,(%())@" ,+(" 0$',/*-2$'" (*1%1<&" 6+/*+" (%.16)" 6/,+" $4'/*-2,-'$2"'()1-'*()@"/9(9"$'$52("2$%."$%."/%%$,(" /''/4$,/1%@")+1-2."4$/%"5(%(;/,"/%",('<)"1;"21%4B '-%" (*1%1</*" 4'16,+" $)" $4'/*-2,-'$2" ,'$.(" /)" 2/5('$,(.9" ?16(8('@" ,+(" .(*1<01)/,/1%" 1;" ,+(" 5(%(;/," /%" ,+/)" *$)(" /)" ./;;/*-2," )/%*(" '()1-'*(" '($221*$,/1%" /%" .(8(210/%4" *1-%,'/()@" ()0(*/$22&" G1-,+" U$)," N)/$" *1-%,'/()@" $00($'(." $*'1))" ,/<(" -%.('" ,+(" ./),1',/1%" 1;" ,'$.(" 2/5('$2/7$,/1%" E1'" -%5$2$%*(."2/5('$2/7$,/1%H"5(,6((%"$4'/*-2,-'$2" $%." /%.-),'/$2" )(*,1')9" C%" ,+(" 1,+('" 61'.@" ,+()()"(*1%1</()"$'(";/%$%*/$22&"$22-'(.",1"0-22",+(" '()1-'*(";'1<"$4'/*-2,-'$2"E(%.16(.H")(*,1'",1"%(62&" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

X

"I1'"(A$<02(@")(("J1.'/4-(7"$%."J1.'/3"ELMMMH"

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•" /%.-),'/$2" )(*,1'" -%.('" ,+(" k,'/*32(B.16%" (;;(*,m" $))-<0,/1%9"" ?16(8('@",+/)"0$0('";1-%.",+("(<0/'/*$2" (8/.(%*(")-001',/%4",+("2/%3"5(,6((%"$4'/*-2,-'$2" ,'$.(" $%." (*1%1</*" 4'16,+9" P(" 5(4$%" 6/,+" (),/<$,/%4",+(";12216/%4"),$%.$'."4'16,+"'(4'())/1%" ET122$'"$%."_'$$&@"LMMXH"Z" "

yi,t D0 D1 yi,tk E ' Xi,t Ki Ot Q i,t 9" E!H" "

P+('(" yi ,t "/)"%$,-'$2"214$'/,+<"1;"DTS" 0('" *$0/,$" $," ,+(" (%." 1;" 0$',/*-2$'" 0('/1." <($)-'(." /%" '($2" SSS" $.>-),(." .122$'" ;1'" *1-%,'&" /" @" yi ,t k " /)" /,)" 2$4" 3" &($')" $41@" $%." X i ,t

" /)" $" )(," 1;" ,'$.(" 10(%%())" <($)-'()9" :+/)"0$0('"/%,'1.-*(.",61"6(22B3%16%"10(%%())" /%./*$,1')9" N5)12-,(" ,'$.(" 812-<(" $%." DTS" %1'<$2/7(." ,'$.(" 812-<(" $'(" /%*2-.(." /%" ,+(" 8$'/$52("/% X i ,t 9"" P("$.10,(.",+("(),/<$,/1%",(*+%/=-(" 0'101)(." 5&" ]$)(22/" (," $29" E!KKYH9" :+/)" ,(*+%/=-("'(*1<<(%.)",+$,"6/,+"0$%(2"4'16,+" .$,$" ,+(" (=-$,/1%" E!H" )+1-2." 5(" (),/<$,(." /%" ./;;('(%*()@" -)/%4" 0'10('" 2$4)" 1;" ,+(" J?G" 8$'/$52()" $)" /%),'-<(%,)" ET122$'" $%." _'$$&@" LMMXH9" :+-)@" 6(" (),/<$,(.@" /%" 0$',/*-2$'@" ,+(" ;12216/%4"'(4'())/1%Z" "


N4'/*-2,-'$2",'$.(B018(',&"F/%3$4("Z"N%"U<0/'/*$2"b%8(),/4$,/1%"

"

yi,t yi,tk D1(yi,tk yi,t2k ) E' (Xi,t Xi,tk ) (Ot Otk ) (Qi,t Qi,tk ) "

Yc

ELH"

"

:+/)"(=-$,/1%")+16(."$"'(4'())/1%"1;" 4'16,+"1%"2$44(."4'16,+"$%."*+$%4()"/%",+(" )(," 1;" ,'$.(" 8$'/$52(" E10(%%())" <($)-'()H9" T122$'" $%." _'$$&" ELMMXH" ),$,(." ,+$," ,+/)" $00'1$*+" +$)" )(8('$2" .()/'$52(" ;($,-'()" ;1'" 4'16,+" $%$2&)/)9" I1'" /%),$%*(@" ,+(" (),/<$,(." *1(;;/*/(%,)" /%" ,+(" 4'16,+" (=-$,/1%" 5&" ./;;('(%*/%4",(*+%/=-("$'("2($8/%4"$"*1''(2$,/1%" 6/,+"1</,,(.",/<(B/%8$'/$%,"*1-%,'&"*+$'$*,('/),/*)9"" N)" *$%" 5(" )((%" /%" :$52(" L@" ,+(" ;/')," ,+'(("*12-<%)"0'()(%,"*1(;;/*/(%,"5&"1'./%$'&"2($)," )=-$'("ECFGH"(),/<$,1')9"N2,+1-4+",+/)"(),/<$,/1%" <(,+1." /)" /%*1%)/),(%,@" /," /)" 8('&" +(20;-2" ,1" )-<<$'/7(",+("0$',/$2"*1''(2$,/1%)"/%",+(".$,$9":+(" '15-),"),$%.$'."(''1'"/)"'(01',(."/%"0$'(%,+()()9" P(" (),/<$,(." ,+(" *1(;;/*/(%,)" $%." ),$%.$'." (''1')" ,+$," $'(" '15-)," ,1" +(,('1)*(.$),/*/,&"$%." ,+(" ;/'),B1'.('" $-,1*1''(2$,/1%" /%" ,+(" '()/.-$2)" /%.-*(."5&"./;;('(%*/%49"" :+("'()-2,"1;"'(4'())/1%)"/)"8('&"),'/3/%4" ,+$," ,+(" %1'<$2/7(." 10(%%())" E,'$.(" 812-<(H" *1(;;/*/(%,"/%"EeH"/)"%(4$,/8("$%."1,+('"*1(;;/*/(%,)" "

/%",+("<1.(2"$'("$22"%(4$,/8(9"?16(8('@"6("*$%" ;/%.",'$.(B4'16,+"(8/.(%*("/%"E!H"$%."ELH"6/,+" +/4+")/4%/;/*$%,"2(8(29"#1.(2"ELH"/%./*$,()",+$," *+$%4()" /%" ,'$.(" 812-<()" $'(" ),'1%42&" *1''(2$,(." 6/,+" ,+(" *+$%4(" /%" 4'16,+@" 6/,+" $" 01/%,"(),/<$,("/%./*$,/%4",+$,"!MMi"/%*'($)("/%" ,+(" $4'/*-2,-'$2" ,'$.(" 812-<(" 61-2." +$8(" ,+(" (;;(*," 1;" '/)/%4" 0('" *$0/,$" /%*1<(" 5&" !L9Xi9" :+(" (;;(*," 1;" $4'/*-2,-'$2" ,'$.(" 1%" /%*1<(" /)" )-'0'/)/%42&" ,11" +/4+9" N)" CFG" /%*1%)/),(%*&" 6$)" 0'(8/1-)2&" ./)*-))(.@" 6(" /%,'1.-*(." 1%(B ),(0" ./;;('(%*(" D(%('$2/7(." #(,+1." 1;" #1<(%," ED##H" (),/<$,1'" /%,1" <1.(2" EXH9" P(" ),/22" '(<$/%" ,+(" ;/')," 2$44(." 0('/1." 1;" /%*1<(@" 5-," .'10",+(")(*1%."2$44(."0('/1.9":+("*1(;;/*/(%," '(0'()(%,/%4",+("(;;(*,"1;"$4'/*-2,-'$2",'$.("1%" /%*1<(" /)" </2.('" $%." <1'(" '($)1%$52(" 6/,+" +/4+" ),$,/),/*$2" )/4%/;/*$%*(9" b%" <1.(2" EXH@" !MMi" /%*'($)("/%",+("$4'/*-2,-'$2",'$.("812-<("61-2." +$8(",+("(;;(*,"1;"'/)/%4"0('"*$0/,$"/%*1<("5&" X9Wi9""""


YO

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•"

+)<'-*@*T#0B(=*)4,*+#),-*A-"#-::$04:* * U>V** *I-/?*1)#*6*TIG*/-#*%)/$()* D3R* b%/,/$2"DTS"0('"*$0/,$"E(9:H" M9WeY" " EM9!MWHooo" b%/,/$2"DTS"0('"*$0/,$"E(9;H" " " " N4'/*-2,-'$2",'$.("10(%%())"" " N5)12-,(" M9!!c" " EM9MeXHooo" \1'<$2/7(." " " " \19"1;"C5)9" !KW" EooH"EoooH"/%./*$,(")/4%/;/*$%*("$,",+("!M"EWH"E!H"2(8(2" N22"'(4'())/1%)"/%*2-.(."0('/1.".-<</()"E%1,"'(01',(.H" D##"p"C%(B),(0"./;;('(%*("D##"(),/<$,1'" CFG"p"C'./%$'&"2($),")=-$'("(),/<$,1'"

U@V* D3R* M9XOM" EM9!McHooo" M9MOK" EM9MXXHo" " M9!LX" EM9MeYHooo" " " !OX"

UCV** D3R* BM9MKW" EM9!M!H" BM9!L!" EM9MOMH" " " " BM9MYK" EM9MXLH" !OX"

USV** TKK* EM9MXWH" EM9MLWHooo" " " " M9MXW" EM9MLWHooo" " " !KW"

" :+(" 02$-)/52(" (A02$%$,/1%" ;1'" ,+(" $00$'(%," (;;(*," 1;" ,'$.(" 2/5('$2/7$,/1%" 1%" 4'16,+"/)",+$,",+("(%2$'4(."$4'/*-2,-'$2"<$'3(," 6/,+"+/4+('"812-<("1;"$4'/*-2,-'$2"(A01',)"+$)" ,+("./'(*,"E),$,/*H"(;;(*,"1%"4'16,+9"#($%6+/2(@" ,+(" <1'(" *1<0(,/,/8(" <$'3(," /%" $4'/*-2,-'$2" )(*,1'" (%;1'*()" (;;/*/(%*&" /<0'18(<(%," )-*+" $)" <1'(" (%;1'*(." 0'1.-*,/8/,&" /%" ;$'</%4" $%." ;11."/%.-),'&"E*-2,/8$,/%4"$%."0'1*())/%4H9"" :+/)" $'4-<(%," $51-," ,+(" 5(%(;/*/$2" (;;(*," 1;" ,'$.(" 2/5('$2/7$,/1%" 1%" 4'16,+" /)" *1%)/),(%,"6/,+",+("$'4-<(%,"*2$/<(."5&"T122$'" $%."_'$$&"ELMMXH9":+(&"$'4-(.",+$,",+("01))/52(" (A02$%$,/1%";1'",+("(;;(*,"1;",'$.("1%"4'16,+"/)" ,+$,"/,"'(;2(*,)"/<0'18(<(%,"/%"/%),/,-,/1%$2"=-$2/,&" 1</,,(.";'1<",+("'(4'())/1%"$%$2&)/)"$%.",+/)"

/<0'18(<(%,"/)",+(")/4%/;/*$%,"./'(*,"(;;(*,"1%" ,+("4'16,+"$%."6(2;$'("1;"(*1%1<&9""""""""

W?*7XX-%(*X#08*"#0B(=*(0*/01-#(2* )4,*$4%08-*,$:(#$<&($04* b%" 4(%('$2@" <$%&" (*1%1</),)" $'4-(" ,+$," ,+(" (*1%1</*" 4'16,+" +$)" $" ,(%.(%*&" ,1" $22(8/$,(" 018(',&9" \(8(',+(2())@" -%;1',-%$,(2&@" ,+/)"0'101)/,/1%"/)"),/22"*1%,'18(')/$2",1")1<(".(4'((" EP/%,(')"(2"$,9@"LMMLH9"""#1'(18('@",+("*1%,'18(')&" 1%",+("(;;(*,";'1<"4'16,+",1"018(',&"'(.-*,/1%@" ()0(*/$22&"/%"/%,('%$,/1%$2",'$.("*$)(@"/)"/%,'1.-*(." (A02/*/,2&"/%"2/,('$,-'("'(8/(6"0$',"/%",+/)"0$0('9" I1'"<1'("*1%*'(,(%())"/%"1-'"0$',/*-2$'"*$)(@" $4'/*-2,-'$2" ,'$.(" (;;(*," 1%" /%(=-$2/,&" $%." 018(',&"$22(8/$,/1%@"6("(),/<$,(.@"/%"0$',/*-2$'@"


N4'/*-2,-'$2",'$.(B018(',&"F/%3$4("Z"N%"U<0/'/*$2"b%8(),/4$,/1%"

YK

,+(" ;12216/%4" '(4'())/1%" ET122$'" $%." _'$$&@" '(4'())/1%@" K i " $%." Q i,t " .(%1,(" $" *1<01)/,(" LMMXH",1";/%."$%&"(8/.(%*("/%",+/)"*1%*('%9" (''1'",('<"/%*2-./%4"-%15)('8(."*1-%,'&"(;;(*,)9""" N)" *$%" 5(" )((%" /%" :$52(" e@" ,+(" ;/')," yiP,t D 0 D 1 yi ,t E ' X i ,t K i Q i ,t " EeH" ,61"*12-<%)"0'()(%,",+("'(4'())/1%"(A$</%/%4" P+('("/"$%.","/%.(A"*1-%,'&"$%."&($'@" 018(',&" $22(8/$,/1%9" Q1,+" $5)12-,(" $%." *1%)(*-,/8(2&9" T122$'" $%." _'$$&" ELMMXH" -)(." %1'<$2/7(." $4'/*-2,-'$2" ,'$.(" 10(%%())()" $'(" %$,-'$2" 214$'/,+<" 1;" 0('" *$0/,$" /%*1<(" 1;" ,+(" ),'1%42&" *1''(2$,(." 6/,+" ,+(" 011'`)" /%*1<(@" 011'"<($)-'(."/%"'($2"SSS"$.>-),(.".122$'";1'" 6/,+" $" 01/%," (),/<$,(" /%" ELH" /%./*$,/%4" ,+$," !MMi"/%*'($)("/%",+("$4'/*-2,-'$2",'$.("812-<(" yP *1-%,'&" /9" $)" ,+(" .(0(%.(%," 8$'/$52(@ i ,t " ,1" %1'<$2/7(." 5&" DTS" 61-2." +$8(" ,+(" (;;(*," 1;" *1%*(%,'$,(" 1%2&" 1%" 018(',&" '(.-*,/1%@" '/)/%4" ,+(" 011'`)" 0('" *$0/,$" /%*1<(" 5&" K9Oi9" 6+('($)" ,+/)" 0$0('" ;1*-)()" 1%" 51,+" 018(',&" :+-)@" 5$)(." 1%" ,+()(" (<0/'/*)@" ,+(" $4'/*-2,-'$2" $%."/%*1<("/%(=-$2/,&")-*+",+$,"6("/%,'1.-*(" ,'$.("2/5('$2/7$,/1%"*$%"+$8(",+("01)/,/8("(;;(*," %1," 1%2&" ,+(" 018(',&" <($)-'(" 5-," $2)1" 1%"018(',&"/%".(8(210/%4"*1-%,'/()"6+1)(",+(" /%(=-$2/,&" <($)-'()" ,1" 5(" ,+(" .(0(%.(%," 011'"$'(".(0(%.(%,"1%"$4'/*-2,-'$2")(*,1'9"" 8$'/$52(9" :+(" D/%/" *1(;;/*/(%," EDb\bH" $%." ,+(" :+(" '(4'())/1%)" /%" EeH" $%." EXH" /%./*$,(" '$,/1" 1;" /%*1<(" ($'%(." 5&" ,+(" ,10" /%*1<(" ,+$," /%(=-$2/,&" <($)-'()@" D/%/" *1(;;/*/(%," $%." =-$',/2(" ,1" /%*1<(" ($'%(." 5&" ,+(" 51,,1<" gW^g!"'$,/1@"+$8("),'1%4"%(4$,/8("'(2$,/1%)+/0" =-$',/2(" EgW^g!H" $'(" ,+(" .(0(%.(%," 8$'/$52()" 6/,+" ,+(" ,'$.(" <($)-'(" /%" %1'<$2/7(." ,('<9"" /%" ,+(" '(4'())/1%" /%8(),/4$,/%4" /%(=-$2/,&" b%" '(4'())/1%" EeH@" !MMi" /%*'($)(" /%" ,+(" '(.-*,/1%@"6+/2(",+(".(0(%.(%,"8$'/$52("/%",+(" $4'/*-2,-'$2" ,'$.(" 812-<(" %1'<$2/7(." 5&" DTS" '(4'())/1%"(A$</%/%4"018(',&"$22(8/$,/1%"/)",+(" 61-2."+$8(",+("(;;(*,"1;".(*2/%/%4"D/%/"*1(;;/*/(%," )$<(" 8$'/$52(" -)(." /%" T122$'" $%." _'$$&" 5&"e9LcK9"b%"$../,/1%@";'1<"'(4'())/1%"EXH@"!MMi" ELMMXH9"" /%*'($)(" /%" ,+(" $4'/*-2,-'$2" ,'$.(" 812-<(" %1'<$2/7(." 5&" DTS" 61-2." +$8(" ,+(" (;;(*," 1;" X i ,t " /)" $" 8(*,1'" 1;" ,'$.(" 10(%%())" .(*2/%/%4"gW^g!"'$,/1"5&"!9eOc9":+("/%(=-$2/,&" <($)-'()" 6+/*+" /)" $" '$,/1" 1;" ,1,$2" ,'$.(" '(4'())/1%)" $'4-(" ,+$," ,+(" <1'(" $4'/*-2,-'$2" 812-<(" E(A01'," 02-)" /<01',H" ,1" DTS@" 1'" ,+(" ,'$.(" 812-<(" 1'" ,+(" ;'(('" $4'/*-2,-'$2" ,'$.(" %1'<$2/7(."$4'/*-2,-'$2",'$.("10(%%())"E,+$,"/)" 2/5('$2/7$,/1%@",+("2())"/%(=-$2/,&"/%".(8(210/%4" -)(." /%" 4'16,+" '(4'())/1%" <1.(2H9" yi ,t " *1-%,'/()" 6+1)(" ,+(" 011'" $'(" .(0(%.(%," 1%" .(%1,()" %$,-'$2" 214$'/,+<" 1;" %$,/1%6/.(" 0('" $4'/*-2,-'$2")(*,1'9" *$0/,$"/%*1<(9"F/3("(''1'",('<)"/%",+("4'16,+"


cM :+(" '($)1%" 5(+/%." ,+()(" $'4-<(%,)" *1-2." 5(" (A02$/%(." (A02/*/,2&" 5&" ,+(" ),$%.$'." ?(*3)*+('BC+2/%" ,61B;$*,1'@" ,61" 411." ,'$.(" <1.(29""U8('&"*1-%,'&"(A01',)",+1)("0'1.-*,)" -)/%4" /%,(%)/8(2&" $5-%.$%," $%." '(2$,/8(2&" *+($0" ;$*,1')" 1;" 0'1.-*,/1%9" ?(%*(@" ,'$.(" 511<"/%.-*(."2/5('$2/7$,/1%"6/22"*$-)("(A01',)" $%.",+(".(<$%.";1'",+("*+($0";$*,1'",1"511<" ,119" F/5('$2/7$,/1%" /%" .(8(210/%4" *1-%,'&" E$4'/*-2,-'$2"'()1-'*("$5-%.$%*(H")+1-2.";$81'" 0(102(" /%" $4'/*-2,-'$2" )(*,1'" 6+1" $'(" <1),2&" 011'9" C-'" ),-.&" /%./*$,(." /%" 0'(8/1-)" )(*,/1%" ,+$," <1)," *1-%,'/()" /%" 1-'" $%$2&)/)" +$8(" ,+(" 011'".(0(%.(%,"1%"$4'/*-2,-'$2")(*,1'"1'"$4'/B 0'1.-*,/1%9" N)" $4'/*-2,-'$2" ,'$.(" 511<)" 1'" /)" 2/5('$,(.@" ,+(" 011'" /%" ,+()(" *1-%,'/()" 6/22"

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•" $22(8/$,(" ,+(/'" 018(',&" $%." 5(" (=-$,(." ,1" ,+(" 1,+('"4'1-0)"/%",('<)"1;"<1%(&9"" #1'(18('@" G,120('BG$<-(2)1%" EGGH" ,+(1'(<" *2$/<)" ,+$," $%" /%*'($)(" /%" 0'/*()" 1;" ,'$.$52("$%."2$51'B/%,(%)/8("0'1.-*,)"6/22"'$/)(" '($2" 2$51'" /%*1<()" $%." .(*'($)(" '($2" *$0/,$2" '(,-'%)9" b%" 1-'" *$)(@" $)" $4'/*-2,-'$2" ,'$.(" 511<)@" ,+(" 0'/*()" 1;" $4'/*-2,-'$2" 0'1.-*,)" /%" ,+()(" *1-%,'/()" /%*'($)(" 5(*$-)(" 1;" 2$'4('" <$'3(," )/7(" $%." +/4+('" .(<$%." ;'1<" $'1-%." 1;" ,+(" 61'2.9" :+(%@" ,+(" '(,-'%" /%" $4'/*-2,-'$2" )(*,1'" 6/22" /%*'($)(" $)" 6(229" U8(%,-$22&@" '($2" /%*1<(" 1;" ,+(" 011'" 6+1" $'(" .(0(%.(%," 1%" $4'/*-2,-'$2" )(*,1'" 6/22" '(2$,/8(2&" /%*'($)(9" N," ,+("(%.@",+("/%(=-$2/,&"6/22".(*'($)(9""

*

+)<'-*C*G01-#(2Y*94-F&)'$(2*)4,*+#),-*A-"#-::$04:* "

"

S18(',&"'(.-*,/1%" b%(=-$2/,&"'(.-*,/1%" T(09"8$'/$52(Z" S11'`)"DTS"0('"*$0/,$" D/%/"(;;/*/(%," gW^g!"'$,/1" " E!H"" ELH" EeH"" EXH"" \$,/1%6/.("DTS"0('"*$0/,$" M9YcW" M9cKM" Y9XOW" L9cXL" " EM9MYWHooo" EM9MecHooo" EM9KKcHooo" EM9WMeHooo" N4'/*-2,-'$2",'$.("10(%%())"" " " " " N5)12-,(" M9MOY" " " " " EM9MLKHooo" " " " \1'<$2/7(." " M9MKO" Be9LcK" B!9eOc" " " EM9MeKHoo" E!9MXKHooo" EM9We!Hoo" JB)=Z""P/,+/%" M9OMeW" M9OM!L" M9!cWO" M9!eX" """"Q(,6((%" M9cOKY" M9OXOK" M9L!XK" M9ecK" """""""""""C8('$22" M9cYXW" M9O!Wc" M9LYMO" M9LOX" \19"1;"C5)9" LMO" LMO" L!c" LMO" EooH"EoooH"/%./*$,(")/4%/;/*$%*("$,",+("!M"EWH"E!H"2(8(2" N22"'(4'())/1%)"-)(."1'./%$'&"2($),")=-$'("ECFGH"(),/<$,1'"/%"0$%(2".$,$"6/,+";/A(."(;;(*,9"

"


N4'/*-2,-'$2",'$.(B018(',&"F/%3$4("Z"N%"U<0/'/*$2"b%8(),/4$,/1%"

Z?*J04%'&:$04* :+(" (<0/'/*$2" '()-2,)" 0'()(%,(." /%" ,+/)" 0$0('" 0'18/.(" )-001'," ;1'" $4'/*-2,-'$2" ,'$.(" (;;(*,)" 1%" /%(=-$2/,&@" ()0(*/$22&" /%" ,+(" *1-%,'/()"6+1)("$2<1),"011'"$'("/%"$4'/*-2,-'$2" )(*,1'9" P(" +$8(" /.(%,/;/(." ,+(" .(8(210/%4" *1-%,'/()" 6+/*+" 1'/4/%$22&" (%.16" 6/,+" $4'/*-2,-'$2" '()1-'*()@" /9(9" $'$52(" 2$%." $%." %$,-'$2"/''/4$,/1%"$%.",+()("*1-%,'/()`"011'"$'(" .(0(%.(%," 1%" $4'/*-2,-'$2" )(*,1'" /%" 51,+" ;$'</%4" $%." ;11." 0'1*())/%4" )(%)()9" :+(%@" 6(";1-%.",+$,@"/%",+("*$)("1;",+()("*1-%,'/()@" $4'/*-2,-'$2",'$.("2/5('$2/7$,/1%"E,+$,"6("5(2/(8(" /,"*$-)()"$4'/*-2,-'$2"511<H"+$)"(;;(*,)"1%"51,+" 4'16,+@"$%."018(',&9"#1'(18('@",+/)"(;;(*,"6/22" $2)1"/<0'18("/%(=-$2/,&"/%",+()("*1-%,'/()9""" "

A-X-#-4%-:* Q$2.6/%@"J15(',@"$%."I'q.q'/*"J15(',B\/*1-.9" LMMO9"k:'$.("$%."4'16,+"6/,+"+(,('14(%(1-)" ;/'<)m" a1-'%$2" 1;" b%,('%$,/1%$2" U*1%1</*)"cXZ"L!BeX9"" ]$)(22/@" I9@" U)=-/8(2@" D9" $%." F(;1',@" I9" !KKY" kJ(10(%/%4",+("*1%8('4(%*(".(5$,(Z"$" %(6" 2113" $," *'1))B4'16,+" (<0/'/*)m9" a1-'%$2" 1;" U*1%1</*" D'16,+@" 8129" !@" eYeBOK9" ]1*35-'%@"a1+%9"LMM!9""r:'$.("F/5('$2/7$,/1%"$%." S18(',&" /%" \(0$2Z" N" ]1<0-,$52(" D(%('$2" U=-/2/5'/-<" #/*'1" G/<-2$,/1%" N%$2&)/)r9"" ]JUIN"P1'3/%4"S$0('"EM!B!OH9"N8$/2$52("$,Z" 6669*'(;$9(*%9-2$8$29*$^*$+/('^M!!O90.;9""

c!

]14%($-@"T(%/)@""$%."N%%("G10+/("J15/22/$'.9" LMMM9""rD'16,+@"T/),'/5-,/1%"$%."S18(',&"" /%" #$.$4$)*$'Z" U=-/2/5'/-<" " I'$<(61'39r"" F($'%/%4" ;'1<" " $" #/*'1)/<-2$,/1%" " #1.(2"" /%" $" D(%('$2" U=-/2/5'/-<" I'$<(61'39m" bISJb":#T"T/)*-))/1%"S$0('"Y!9" ]1%6$&@":/<9"LMMX9"k:'$.("F/5('$2/7$,/1%"$%." S18(',&"J(.-*,/1%9m"C8(')($"T(8(210<(%," b%),/,-,(9"F1%.1%9"" T($,1%@"N%4-)9"!KOK9"kJ/*("S'/*("$%."b%*1<(" ./),'/5-,/1%" /%" :+$/2$%.Z" N" \1%B 0$'$<(,'/*" N%$2&)/)9m" :+(" U*1%1</*" a1-'%$2"KK"Z"!Bec9" T122$'@"T$8/."$%."N$',"_'$$&9"LMML9"kD'16,+"b)" D11." ;1'" ,+(" S11'm9" a1-'%$2" 1;" U*1%1</*"D'16,+9"" RRRRRRR9"LMMX9"k:'$.(@"D'16,+@"$%."S18(',&m9" :+("U*1%1</*"a1-'%$2@"!!X"EI(5'-$'&H@" ILLBIXK9"" U8$%)@"T$8/.9"LMM!9""rb.(%,/;&/%4"P/%%(')"$%." F1)(')" /%" G1-,+('%" N;'/*$" ;'1<" D215$2" :'$.(""S12/*&"J(;1'<Z"b%,(4'$,/%4"I/%./%4)"" ;'1<"D:NS"$%."S18(',&"]$)(""G,-./()";1'" $"f$<5/$%"UA$<02(9r"S$0('"0'(0$'(.";1'" ,+(" UGJ]" T(8(210<(%," U*1%1</*)" ^" b%,('%$,/1%$2" U*1%1</*)" ]1%;('(%*(@" \1,,/%4+$<"V%/8(')/,&@"N0'/2"WBc@"LMM!9" I'$%3(2@"a(;;'(&"$%."N%.'(6"J1)(9"LMML9"kN%" (),/<$,("1;",+("(;;(*,"1;"*1<<1%"*-''(%*/()" 1%" ,'$.(" $%." /%*1<(m" a1-'%$2" 1;" U*1%1</*"F/,('$,-'(9" I'$%3(2@" a(;;'(&@" $%." T$8/." J1<('9" !KKK9" kT1()" :'$.(" ]$-)(" D'16,+lm" NUJ" OeEeH"a-%(Z"ecKBeKK9"


cL I'$%3(2@" a(;;'(&@" T$8/." J1<('@" $%." :('()$" ]&'-)@"!KKY9"r:'$.("$%."D'16,+"/%"U$)," N)/$%" ]1-%,'/()Z" ]$-)(" $%." U;;(*,lr"" \QUJ"P1'3/%4"S$0('"\19"WceL"EN-4-),H9"b%" \b])" N;,('" N)/$%" #/'$*2(@" \(6" P1'2." C'.('"G('/()@"8129"Le@"(./,(."5&"?9"G/%4('@" \9"?$,,/"$%."J9:$%.1%"Eb%./$Z"QJS-52/)+/%4" ]1'01'$,/1%@"F,.9@";1',+*1</%4H9" I'/(.<$%@"a(.9""LMM!9"rT/;;('(%,/$2""b<0$*,)""1;" :'$.("F/5('$2/7$,/1%""1%"b%.1%()/$h)""S11'" $%."\1%BS11'9r"S$0('"0'(0$'(."";1'",+("" ]1%;('(%*(" " 1%" " S18(',&" " $%." " ,+("" b%,('%$,/1%$2" " U*1%1<&@" 1'4$%/7(." " 5&" P1'2.""Q$%3""$%.""G6(./)+""S$'2/$<(%,$'&"" ]1<</))/1%""1%""D215$2""T(8(210<(%,@"" G,1*3+12<@"C*,15('"LMBL!@"LMMM9" D'((%$6$&" T$8/.@" P&%" #1'4$%@" $%." S(,('" P'/4+,9" LMML9" k:'$.(" 2/5('$2/7$,/1%" $%." 4'16,+"/%".(8(210/%4"*1-%,'/()m"a1-'%$2" 1;" T(8(210<(%," U*1%1</*)" d129" YcZ" LLKsLXX9" D'1))<$%@"D9"#9"$%."U9"?(20<$%9"!KK!9""b%%18$,/1%" $%." D'16,+" /%" ,+(" D215$2" U*1%1<&@" ]$<5'/.4(@" #$))" $%." F1%.1%Z" #b:" S'())9" D-+$@" Q'/)+,/9" LMMY9" kD'((%" J(812-,/1%)" $%." #/'$*2("U*1%1</()Z"N4'/*-2,-'$2"b%%18$,/1%)@" :'$.(" $%." D'16,+m" a1-'%$2" 1;" b%,('%$,/1%$2" :'$.("$%."U*1%1</*"T(8(210<(%,"d129" !W@"\19"L"a-%(Z"LMK"s"LLK9" ?$''/)@""J(5(**$""F((9""LMM!9""rN""]1<0-,$52("" D(%('$2" " U=-/2/5'/-<" " N%$2&)/)" " 1;" #(A/*1h)" " N4'/*-2,-'$2" S12/*&" J(;1'<)9m" bISJb":#T"T/)*-))/1%"S$0('"YW9"

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•" ?$''/)1%@" D2(%%" P9@" :+1<$)" I9" J-,+(';1'.@"" $%." T$8/." D9" :$''9" LMMM9" " r:'$.(" F/5('$2/7$,/1%@" S18(',&" $%." U;;/*/(%," U=-/,&9r" " U*1%1</*)" P1'3/%4" S$0('" QB O!BML@" #11'(" G*+112" 1;" Q-)/%())@" V%/8(')/,&"1;"G1-,+"]$'12/%$9" ?(',(2@" :+1<$)" P9@" S$-2" d9" S'(*3(2@" $%." a(;;'(&"a9"J(/<('9"LMM!9""r:'$.("S12/*&@" I11." S'/*(" d$'/$5/2/,&@" $%." ,+(" d-2%('$5/2/,&" 1;" F16Bb%*1<(" ?1-)(+12.)9m" S$0('" 0'(0$'(." ;1'" #((,/%4" 1;" ,+(" N<('/*$%"N4'/*-2,-'$2"U*1%1</*)"N))1*/$,/1%@" ]+/*$41@"b22/%1/)@"N-4-),"YBO@"LMM!9" b$%*+18/*+/%$@""U2(%$@""N2())$%.'1""\/*/,$@""$%."" b)/.'1""G121$4$9""LMM!9""r:'$.(""J(;1'<"" $%.""?1-)(+12."P(2;$'(Z"":+("]$)(""1;" #(A/*1@r""S12/*&""J()($'*+""P1'3/%4""S$0('"\19"" LYYc@":+("P1'2.""Q$%3"T(8(210<(%,"J()($'*+" :'$.("D'1-0@"N-4-),9" a1+%" ]9" Q(4+/%@" T$8/." J12$%.B?12),@" $%." T1</%/=-("8$%".('"#(%)5'-44+(9"LMML9" kD215$2"N4'/*-2,-'$2":'$.("$%.",+("T1+$" J1-%.Z" P+$," N'(" ,+(" b<02/*$,/1%)" ;1'" \1',+" $%." G1-,+lm" P1'3/%4" S$0('" MLB PS" eMO@" ](%,('" ;1'" N4'/*-2,-'$2" $%." J-'$2" T(8(210<(%,@"b16$"G,$,("V%/8(')/,&9" F(8/%)1+%@" a$<()@" " G,(8(%" Q(''&@" $%." a(." I'/(.<$%9""!KKK9"rb<0$*,)"1;",+("b%.1%()/$%" U*1%1</*" " ]'/)/)Z" S'/*(" ]+$%4()" $%." ,+(" S11'9r" S$0('" 0'(0$'(." ;1'" ,+(" ]1%;('(%*(" 1%" S18(',&" $%." ,+(" b%,('%$,/1%$2" U*1%1<&@" 1'4$%/7(." 5&" P1'2."Q$%3"$%."G6(./)+"S$'2/$<(%,$'&"" ]1<</),/1%" 1%" D215$2" T(8(210<(%,@"


N4'/*-2,-'$2",'$.(B018(',&"F/%3$4("Z"N%"U<0/'/*$2"b%8(),/4$,/1%" G,1*3+12<@" C*,('5('" LMBL!@" LMMM9" I1',+*1</%4" /%" #$%$4/%4" ]-''(%*&" ]'/)/)" /%" U<('4/%4" #$'3(,)@" #/*+$(2" T112(&" $%." a(;;'(&" I'$%3(2@" (.9@" :+(" V%/8(')/,&"1;"]+/*$41"S'())9" F1;4'(%@""?$%)9""!KKK9""r:'$.(""J(;1'<""$%."",+(" S11'""/%"#1'1**1Z""N""J-'$2BV'5$%""D(%('$2"" U=-/2/5'/-<"N%$2&)/)"1;"J(.-*(."S'1,(*,/1%9r"" bISJb":#T"T/)*-))/1%"S$0('"eO9" F-*$)@"J9U9""!KOO9"k:+("<(*+$%/*)"1;"(*1%1</*" .(8(210<(%,m@"a1-'%$2"1;"#1%(,$'&"U*1%1</*)@" 812"LL@"009eBXL9" #/%1,@"\/*+12$)@"$%."I'$%*()*1"D12(,,/9"LMMM9"" rJ/*("#$'3(,"F/5('$2/7$,/1%"$%."S18(',&" /%"d/(,"\$<9r""bISJb"J()($'*+"J(01',"\19!!X9" J$8$22/1%@"#$',/%9"!KKM9""kJ-'$2"P(2;$'("U;;(*,)"1;" I11." S'/*(" ]+$%4(V%.('" b%.-*(." P$4(" J()01%)()Z" :+(1'&" $%." U8/.(%*(" ;1'" Q$%42$.()+9m" CA;1'." U*1%1</*" S$0(')" XLZ"WcXBWOW9" J$8$22/1%@" #$',/%@" $%." T1</%/=-(" 8$%" .(" P$22(9"!KK!9""r:+("b<0$*,"1%"S18(',&"1;" I11." S'/*/%4" J(;1'<)Z" N" P(2;$'(" N%$2&)/)" ;1'" b%.1%()/$9r" " a1-'%$2" 1;" S12/*&"#1.(2/%4"!eELHZ"LO!BLKK9" J1.'/4-(7@"I'$%*/)*1@"$%."T$%/"J1.'/39"LMMM9" k:'$.("S12/*&"$%."U*1%1</*"D'16,+Z"N" G3(0,/*`)" D-/.(" ,1" ,+(" ]'1))B\$,/1%$2" U8/.(%*(@m"#$*'1(*1%1</*)"N%%-$2"LMMM9" Q(%"Q$'%$%3("$%."_(%%(,+"J141;;@"(.)9@" 0'(0$'(." ;1'" ,+(" #b:" 0'())9" PS" 8(')/1%Z" +,,0Z^^3)4+1<(9+$'8$'.9(.-^t.'1.'/3^)3( 0,/!LKK90.;9"

ce

V_"T(0$',<(%,";1'"b%,('%$,/1%$2"T(8(210<(%," ETIbTH9" LMMX9" kN4'/*-2,-'$2" :'$.(" $%." S18(',&" J(.-*,/1%Z" C001',-%/,&" 1'" :+'($,lm"P1'3/%4"S$0('9"N-4-),9"" P$*7/$'4@" J1<$/%" $%." _$'(%" ?1'%" P(2*+9" LMMO9"k:'$.("F/5('$2/7$,/1%"$%."D'16,+Z" \(6"U8/.(%*(m":+("P1'2."Q$%3"U*1%1</*" J(8/(6"N.8$%*("N**())"0-52/)+(.@"a-%(Z" !sXW9" C%2/%(" 8(')/1%Z" 6669),$%;1'.9(.-^" t6$*7/$'4^.16%21$.)^/%,(4'$,/1%90.;9" P$''@" S(,('" D9" LMM!9" " kP(2;$'(" $%." T/),'/5-,/1%" U;;(*,)" 1;" $%" UA01'," :$AZ" :+$/2$%.`)" J/*(" S'(</-<9m" N<('/*$%" a1-'%$2" 1;" N4'/*-2,-'$2"U*1%1</*)9"OeEXH"E\18(<5('HZ" KMeBKLM9" P/%,(')@"F9"N2$%9"LMM!9"k:'$.("S12/*/()";1'"S18(',&" N22(8/$,/1%" /%" T(8(210/%4" ]1-%,'/()@r" /%" :'$.("S12/*&@"U*1%1</*"T(8(210<(%,"$%." #-2,/2$,('$2"\(41,/$,/1%)Z"N"G1-'*(5113@" Q"?1(3<$%"$%."S"U%42/)+"$%."N"#$,,11@" U.)9"P$)+/%4,1%"T]Z"P1'2."Q$%39"" P/%,(')@" F9" N2$%9" LMMX9" k:'$.(" 2/5('$2/7$,/1%" $%." S18(',&Z":+("(8/.(%*(")1";$'m"a1-'%$2"1;" U*1%1</*" F/,('$,-'(@" d129" XL9" \19" !" E#$'9H" 009" cLB!!W@" N<('/*$%" U*1%1</*" N))1*/$,/1%9" P/%,(')@"F9"N2$%@"\(/2"#*]-221*+@"$%."N%.'(6" #*_$&9" LMML9" k:'$.(" 2/5('$2/)$,/1%" $%." 018(',&Z":+("(<0/'/*$2"(8/.(%*(m9"]JUTb:" J()($'*+" 0$0('@" \19" ML^LL9" ](%,'(" ;1'" J()($'*+" /%" U*1%1</*" T(8(210<(%," $%." b%,('%$,/1%$2" :'$.(@" V%/8(')/,&" 1;" \1,,/%4+$<9" "


cX

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•"

!//-4,$[*>*P)#$)<'-*I-X$4$($04:*)4,*I)()*R0&#%-:?* " P)#$)<'-* D/%/"]1(;;/*/(%,"

gW^g!"'$,/1"

DTS"0('"*$0/,$""

N4'/*-2,-'$2")+$'(" C0(%%())"/%./*$,1'"

S('"*$0/,$"/%*1<("1;",+("011'"

" "

I-X$4$($04* :+("D/%/"*1(;;/*/(%,"/)"4/8(%"$)"$" 0'101',/1%"1'"0('*(%,$4(9" :+(1'(,/*$22&@",+("D/%/"*1(;;/*/(%,"6/22" 5("(=-$2",1"M"6+(%",+("./),'/5-,/1%"/)" (=-$2",1"$229"b;",+(")1*/(,&h)",1,$2" /%*1<("*1<()"/%,1",+("01))())/1%"1;" 1%2&"1%("0(')1%^+1-)(+12."-%/,@" 2($8/%4",+("'(),"6/,+"%1"/%*1<("$,"$22@" ,+(%",+("D/%/"*1(;;/*/(%,"$00'1$*+()" !@"1'"!MMi" ,+("'$,/1"1;"/%*1<("($'%(."5&",+(",10" /%*1<("=-$',/2(",1"/%*1<("($'%(."5&" ,+("51,,1<"=-$',/2(" DTS"0('"*$0/,$"$,",+("(%."1;" 0$',/*-2$'"0('/1."<($)-'(."/%"'($2" SSS"$.>-),(.".122$'";1'"*1-%,'&-)9" N4'/*-2,-'(@"8$2-("$..(."Ei"1;"DTSH" :+("10(%%())"/%./*$,1'"*$%"5(" (A0'())(."5&",+("'$,/1"5(,6((%",1,$2" ,'$.("E(A01',"02-)"/<01',H"$%."DTS9" b%"1-'"*$)(@"(A01',"$%."/<01',"/%" $4'/*-2,-'$2"$%.";11."E5$)(." .(;/%/,/1%"5&"INCH"$'("*$2*-2$,(.9" g!"0('*(%,$4("<-2,/02&"5&"DTS"0('" *$0/,$"

R0&#%-* V\VBPbTUJ"P1'2."b%*1<(" b%(=-$2/,&"T$,$5$)("EPbbTH@"8(')/1%" L9M*9"

V\VBPbTUJ"P1'2."b%*1<(" b%(=-$2/,&"T$,$5$)("EPbbTH@"8(')/1%" L9M*9" P1'2."T(8(210<(%,"b%./*$,1'" EPTbH@"P1'2."Q$%39" P1'2."T(8(210<(%,"b%./*$,1'" EPTbH@"P1'2."Q$%39" I11."$%."$4'/*-2,-'(",'$.(".$,$@" INC"G:N:9"

]1<0-,$,/1%" "


„µ¦ª·Á‡¦µ³®rŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°£µ¦³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ! "#!"#$%&'('!)#!*+,!-..,/*!).!0#.%$*()#!)#!!1,2')#$%!0#/)3,!4$5!!6728,#! !

›·—µ¦´˜œr!!¼»¤¡¦! " # ­»œ¸¥r!!«¸¨¡·¡´•œr! "!! $ ž¦´r!!ž¦µž¦ž{„¬r! "!!

š‡´—¥n°! " „µ¦ª·‹´¥‡¦´ÊŠ¤¸ª´˜™»ž¦³­Š‡rÁ¡ºÉ°«¹„¬µŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°£µ¦³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ"¨³"" Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°‡ªµ¤Áž}œ›¦¦¤šµŠ£µ¬¸"…o°¤¼¨š¸Éčoª·Á‡¦µ³®rÁž}œ…o°¤¼¨ÄœnªŠže"#%&'(#%)*"„µ¦ª·‹´¥ nŠÁž}œ"#"­nªœ"‡º°"„µ¦ª·Á‡¦µ³®rŸ¨šµŠš§¬‘¸Ã—¥Äo…o°¤¼¨¦µ¥Å—ošo‹¦·Šš¸É„ε®œ—…¹Êœ"¨³„µ¦ª·Á‡¦µ³®rŸ¨ šµŠž’·´˜·Ã—¥Äo…o°¤¼¨š»˜·¥£¼¤·"" " Ÿ¨„µ¦ª·‹´¥¡ªnµ"Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°šÎµÄ®oŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o¦´£µ¦³£µ¬¸Á¡·É¤…¹Êœ"Ÿ¨šµŠš§¬‘¸"¡ªnµ"Ÿ¨ …°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°šÎµÄ®oŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o¦´£µ¦³£µ¬¸Á¡·É¤…¹Êœ"¥„ÁªoœÄœže"#%##" +" že"#%#*"¨³že#%)$(#%)%""„µ¦ ž¦´ž¦»ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µÅ¤nªnµ‹³Áž}œ„µ¦¨—°´˜¦µ£µ¬¸"„µ¦Á¡·É¤„µ¦®´„‡nµÄo‹nµ¥Â¨³‡nµ ¨—®¥n°œ˜nµŠÇ"ĜnªŠš¸ÉÁ„·—£µª³ÁŠ·œÁ¢j°šÎµÄ®oŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o¦´£µ¦³£µ¬¸¨—¨Š"Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°šÎµÄ®oŸ¼o¤¸ÁŠ·œ ŗo¤µ„¦´£µ¦³£µ¬¸¤µ„„ªnµŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—oœo°¥Â¨³šÎµÄ®oŸ¼oš¸É¤¸Ÿ¼o¡¹ÉŠ¡µœo°¥¦´£µ¦³£µ¬¸¤µ„„ªnµŸ¼oš¸É¤¸Ÿ¼o¡¹ÉŠ¡µ¤µ„" ­Îµ®¦´Ÿ¨šµŠž’·´˜·"¡ªnµ"Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°šÎµÄ®oŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o¦´£µ¦³£µ¬¸¤µ„…¹Êœ"„µ¦ž¦´ž¦»ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ °´˜¦µ£µ¬¸ÄœnªŠ£µª³ÁŠ·œÁ¢j°Ã—¥„µ¦¨—°´˜¦µ£µ¬¸Â¨³…¥µ¥“µœÁŠ·œÅ—o­»š›·…°ŠŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—oœo°¥¤¸­nªœnª¥¨— £µ¦³£µ¬¸Å—o"Ánœ"Ĝže"#%!,+"že"#%#$+"že"#%#'+"že"#%$#+"že"#%$%+"že"#%)#"¨³že"#%)-"¨³®µ„¤¸„µ¦ž¦´ž¦»Š ǦŠ­¦oµŠ£µ¬¸¡¦o°¤„´Á¡·É¤°´˜¦µ„µ¦®´„‡nµÄo‹nµ¥Â¨³‡nµ¨—®¥n°œ"Ánœ"Ĝže"#%!,+" že"#%#$+" že"#%$#"¨³že" #%)-"‹³nª¥¨—£µ¦³£µ¬¸ÄœnªŠ£µª³ÁŠ·œÁ¢j°Å—o¤µ„…¹Êœ" " Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°šÎµÄ®o„µ¦ÄoǦŠ­¦oµŠ£µ¬¸°´˜¦µ„oµª®œoµÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š¤º°Äœ„µ¦„¦³‹µ¥¦µ¥Å—oÄ®o¤¸ ‡ªµ¤Áž}œ›¦¦¤šµŠ£µ¬¸¨—¨Š"Ÿ¨šµŠš§¬‘¸"¡ªnµ"Ÿ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—oœo°¥Å—o¦´Ÿ¨„¦³š‹µ„£µª³ÁŠ·œÁ¢j°¤µ„„ªnµ" Ÿ¼oš¸É¤¸ÁŠ·œÅ—o¤µ„"¨³Ÿ¼oš¸É¤¸Ÿ¼o¡¹ÉŠ¡µ¤µ„¦´Ÿ¨„¦³š‹µ„£µª³ÁŠ·œÁ¢j°¤µ„„ªnµŸ¼oš¸É¤¸Ÿ¼o¡¹ÉŠ¡µœo°¥"œ´Éœ‡º°"Ÿ¨…°Š £µª³ÁŠ·œÁ¢j°šÎµÄ®o„µ¦ÄoǦŠ­¦oµŠ£µ¬¸°´˜¦µ„oµª®œoµÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š¤º°Äœ„µ¦„¦³‹µ¥¦µ¥Å—oÄ®o¤¸‡ªµ¤Áž}œ›¦¦¤ šµŠ£µ¬¸¨—¨Š"­Îµ®¦´Ÿ¨šµŠž’·´˜·"¡ªnµ"„µ¦ž¦´ž¦»ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸ÄœnªŠže"#%&'(#%)*"¥´ŠÅ¤n­µ¤µ¦™…‹´— Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°£µ¦³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µÅ—o"šÎµÄ®o„µ¦ÄoǦŠ­¦oµŠ£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ ĜnªŠže"#%&'(#%)*"Áž}œÁ‡¦ºÉ°Š¤º°Äœ„µ¦„¦³‹µ¥¦µ¥Å—oÄ®o¤¸‡ªµ¤Áž}œ›¦¦¤šµŠ£µ¬¸¨—¨Š""" "

‡Îµ­Îµ‡´!9""£µª³ÁŠ·œÁ¢j°+"£µ¦³£µ¬¸+"£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ""" .................................." !

"¤®µ´–”·˜"­µ…µª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r""¤®µª·š¥µ¨´¥­»Ã…š´¥›¦¦¤µ›·¦µ" "¦°Š«µ­˜¦µ‹µ¦¥r­»œ¸¥r""«¸¨¡·¡´•œr""­µ…µª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r"¤®µª·š¥µ¨´¥­»Ã…š´¥›¦¦¤µ›·¦µ" $ "Ÿ¼onª¥«µ­˜¦µ‹µ¦¥rž¦´r""ž¦µž¦ž{„¬r""­µ…µª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r"¤®µª·š¥µ¨´¥­»Ã…š´¥›¦¦¤µ›·¦µ" #

"


,-

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•"

":'*2$/*! " /01"23425616"57"8096"683:;"<141"85"683:;"801"1771=86"57"9>7?@895>"5>"21465>@?"9>=5A1"8@B" C34:1>"@>:"85"683:;"4163?86"57"9>7?@895>"5>"21465>@?"9>=5A1"8@B"1D398;E"/096"683:;"9>F5?F1:"@>" @>@?;696" 57" :@8@" :349>G" 801" ;1@46" !'--(#&&%E" /01" @>@?;696" 57" 8096" 683:;" <@6" :9F9:1:" 9>85" 8<5" 2@486E"/01"79468"2@48"<@6"@"683:;"57"80154;"369>G"801"0;2580189=@?"618"57"41@?"9>=5A1":@8@E"/01" 61=5>:"2@48"<@6"@"683:;"57"41@?":@8@"369>G"61=5>:@4;":@8@E" " /01"4163?86"57"801"683:;"41F1@?1:"80@8"801"4163?86"57"9>7?@895>"=@361:"@>"9>=41@61"9>"801" 8@B" C34:1>" 5>" 8@B2@;146E/01" 4163?86" 57" 9>7?@895>" =@361:" @>" 9>=41@61" 9>" 801" 8@B" C34:1>" 5>" 8@B2@;146"1B=128"9>"801";1@46"!','+"!'*%"@>:":349>G"801";1@46"#&&&(#&&#E/01"8@B"4@81"6843=8341" @:H368A1>86" =5A24969>G" @>" 9>=41@61" 57" @" :1:3=895>" 5>" @??5<@>=1" :349>G" @>" 9>7?@895>" 21495:" @669681:" 85" :1=41@61" 801" 8@B" C34:1>" 5>" 8@B2@;146E/01" 4163?86" 57" 9>7?@895>" =@361:" 09G0" 9>=5A1" 8@B2@;146"A541"8@B"C34:1>"80@>"?5<"9>=5A1"8@B2@;146E"I?65+"801"4163?86"57"9>7?@895>"=@361:"80561" <980"71<14":121>:1>86"A541"9>=41@61"9>"8@B"C34:1>"80@>"80561"<980"A541":121>:1>86E"J4@=89=@??;+" 801"4163?86"57"9>7?@895>"=@361:"@>"9>=41@61"9>"8@B"C34:1>"85"8@B2@;146"K"/01"21465>@?"9>=5A1"8@B" 4@81"6843=8341"@:H368A1>86"C;"41:3=9>G"8@B"4@81"@>:"1B2@>:9>G">18"9>=5A1"C@61"57"?5<"9>=5A1" 8@B2@;146"1EGE"9>"801";1@46"!',)+"!'*&+"!'*-+"!'*'+"!''#+"!'''"@>:"#&&$"@669681:"85":1=41@61" 801" 8@B" C34:1>E" L7" 80161" @:H368A1>86" <141" =5>89>31:" <980" @>" 9>=41@61" 57" 1B21>61" 4@81" @>:" @??5<@>=1+"98"<53?:":1=41@61"801"8@B"C34:1>"9>"801"9>7?@895>"21495:"1EGE"9>"801";1@46"!',)+"!'*&+" !'*'"@>:"#&&$E"" " /01" 4163?86" 57" 9>7?@895>" =@361:" @" :1=41@61" 57" 21465>@?" 8@B" 245G41669F1" 4@81" 6843=8341" <09=0"<@6"@>"9>6843A1>8"754"@":96849C3895>"57"41F1>31E"L8"<@6"605<>"80@8""801"4163?86"57"9>7?@895>" =@361:"?5<"9>=5A1"8@B2@;146"85"41=19F1"A541"1771=8"57"9>7?@895>"80@>"801"09G0"9>=5A1"8@B2@;146E" /01" 4163?86" 57" 9>7?@895>" @771=81:" 80561" <980" A541" :121>:1>86" A541" 80@>" 80561" <980" 71<" :121>:1>86E" /01417541+" 801" 4163?86" 57" 9>7?@895>" =@361:" @" :1=41@61" 9>" 1D398;" 57" 21465>@?" 8@B" 245G41669F1"4@81"6843=8341"<09=0"<@6"@>"9>6843A1>8"57":96849C3895>"57"41F1>31"@>:"801"4163?86"57" 9>7?@895>" =@361:" @>" 9>=41@61" 57" 1B=166" C34:1>" 8@BE" /01" 21465>@?" 9>=5A1" 8@B" 6843=8341" @:H368A1>86"9>"801";1@46"!'--(#&&%"=53?:">58"1?9A9>@81"801"9>7?@895>"1771=8"5>"8@B"C34:1>"57"801" 8@B2@;146E" M1=@361" 801" 4163?86" 57" 9>7?@895>" =@361:" @" :1=41@61" 57" 1D398;" 57" 21465>@?" 8@B" 245G41669F1"4@81"6843=8341"<09=0"<@6"@>"9>6843A1>8"754"@":96849C3895>"57"41F1>31E" " ;,&<)28'!9""L>7?@895>+"/@B"M34:1>+"J1465>@?"L>=5A1"/@B" "

"


„µ¦ª·Á‡¦µ³®rŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°£µ¦³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ"

,,

=>!šœÎµ!

@>!­¤¤˜·“µœ„µ¦ª·‹´¥!!

" Á¤ºÉ °¡· ‹µ¦–µ™¹ Š„µ¦Á„· —£µª³ÁŠ· œÁ¢j ° ĜnªŠže"#%&'N#%)*"Ž¹ÉŠ¤¸®¨µ¥°´˜¦µÄœnªŠš¸É°´˜¦µ ÁŠ·œÁ¢j°­¼Šž¦³µœ¤¸¦µ¥Å—oš¸ÉÁž}œ˜´ªÁŠ·œÁ¡·É¤­¼Š…¹Êœ" ™oµ¦´“µ¨‹´—Á„ȝ£µ¬¸Äœ°´˜¦µ„oµª®œoµ""‹³Á„ȝ£µ¬¸ ŗo¤µ„…¹Êœ˜µ¤£µª³ÁŠ·œÁ¢j°"­—ŠÄ®oÁ®Èœªnµ°´˜¦µ £µ¬¸ „o µª®œo µ‹³šÎ µ®œo µš¸É ¦´ „¬µÁ­™¸ ¥¦£µ¡šµŠ ¦µ‡µ°¥nµŠ°´˜Ãœ¤´˜·"×¥‹´—Á„ȝ£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨ ›¦¦¤—µ¤µ„…¹Êœ˜µ¤…œµ—…°Š¦µ¥Å—oš¸ÉÁž}œ˜´ªÁŠ·œ Á¡·É¤…¹Êœ"Ž¹ÉŠÁž}œ„µ¦¨—°»ž­Š‡r¤ª¨¦ª¤šÎµÄ®o£µª³ ÁŠ· œÁ¢j°³¨°˜´ ª¨Š"°¥n µŠÅ¦„È ˜µ¤ž¦³µœ‹³¤¸ ¦µ¥Å—oš¸ÉÁž}œ˜´ªÁŠ·œÁ¡·É¤…¹ÊœÂ˜n¦µ¥Å—oš¸Éšo‹¦·Š¨—¨Š" Á¤ºÉ°®´„‡nµÄo‹nµ¥Â¨³‡nµ¨—®¥n°œÂ¨oª¦µ¥Å—o­»š›·š¸É ˜o°ŠÁ­¸¥£µ¬¸‹³­¼Š…¹Êœ"™oµ£µª³ÁŠ·œÁ¢j°Á„·—…¹Êœ°¥nµŠ ˜n°ÁœºÉ°ŠÂ¨³¦´“µ¨Å¤nšÎµ„µ¦Â„oŅž¦´ž¦»Š¦³ £µ¬¸ ‹³šÎ µÄ®o ž¦³µœ˜o °Š¦´ £µ¦³£µ¬¸ ­¼ Š…¹Ê œ"" —´Šœ´Êœ"°´˜¦µ­nªœ…°Š£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ˜n° ¦µ¥Å—oš´ÊŠ­·Êœ‹³­¼Š…¹ÊœÁ¡¸¥ŠÄ—Äœ£µª³ÁŠ·œÁ¢j°"‹¹Š …¹Ê œ°¥¼n „´ °´ ˜¦µÁŠ· œÁ¢j °Â¨³Ã‡¦Š­¦o µŠ£µ¬¸ Áž} œ ­Îµ‡´"" " š‡ªµ¤œ¸Ê‹¹ŠœÎµÁ­œ°™¹ŠŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œ Á¢j°š¸É¤¸˜n°£µ¦³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µÂ¨³‡ªµ¤ Áž}œ›¦¦¤šµŠ£µ¬¸ÄœnªŠže"#%&'(#%)*" "

" O!P" Ÿ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o¦´£µ¦³£µ¬¸¤µ„…¹ÊœÁ¤ºÉ° Á„·—£µª³ÁŠ·œÁ¢j°" " O#P" Ÿ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—oœo°¥¦´£µ¦³£µ¬¸­nªœÁ„·œ ÁœºÉ°Š‹µ„£µª³ÁŠ·œÁ¢j°¤µ„„ªnµŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o¤µ„" " O$P" Ÿ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—oš¸É¤¸Ÿ¼o¡¹ÉŠ¡µ¤µ„¦´£µ¦³ £µ¬¸­nªœÁ„·œÁœºÉ°Š‹µ„£µª³ÁŠ·œÁ¢j°¤µ„„ªnµŸ¼o¤¸ÁŠ·œ ŗoš¸É¤¸Ÿ¼o¡¹ÉŠ¡µœo°¥" " O)P" „µ¦ž¦´ž¦»ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸­µ¤µ¦™ ¨—£µ¦³£µ¬¸ÁœºÉ°Š‹µ„£µª³ÁŠ·œÁ¢j°Å—o" " O%P" Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°šÎµÄ®o„µ¦Äo ǦŠ­¦o µŠ£µ¬¸ °´˜¦µ„oµª®œoµÄœ„µ¦nª¥„¦³‹µ¥ ¦µ¥Å—oÄ®o¤¸‡ªµ¤Áž}œ›¦¦¤šµŠ£µ¬¸¨—¨Š" "

" „µ¦ª·‹´¥Á¦ºÉ°Š"„µ¦ª·Á‡¦µ³®rŸ¨…°Š£µª³ ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°£µ¦³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µÁž}œ „µ¦ª· Á ‡¦µ³®r …o ° ¤¼ ¨ Ĝn ª Šže " #%&'(#%)*""×¥ ¦ª¦ª¤…o°¤¼¨š¸ÉÁž}œ…o°¤¼¨š»˜·¥£¼¤·‹µ„®¨nŠ˜nµŠÇ" ŗo„n"­Îµœ´„Šµœ‡–³„¦¦¤„µ¦¡´•œµ„µ¦Á«¦¬“„·‹ ¨³­´Š‡¤Â®nŠµ˜·+" ­Îµœ´„—´œ¸Á«¦¬“„·‹„µ¦‡oµ+" ­Îµœ´„ŠµœÁ«¦¬“„·‹„µ¦‡¨´Š"¨³„¦¤­¦¦¡µ„¦"""" ""

?>!ª´˜™»ž¦³­Š‡r…°Š„µ¦ª·‹´¥!

B>!œ·¥µ¤«´¡šrÁŒ¡µ³!

" O!P" Á¡ºÉ°«¹„¬µŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n° £µ¦³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ" " O#P" Á¡ºÉ°«¹„¬µŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n° ‡ªµ¤Áž}œ›¦¦¤šµŠ£µ¬¸" "

" O!P" £µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ"OJ1465>@?" L>=5A1"/@BP"‡º°"£µ¬¸š¸É‹´—Á„ȝ‹µ„»‡‡¨š´ÉªÅžš¸É¤¸ ¦µ¥Å—o Á„· —…¹Ê œ˜µ¤Á„–”r š¸É „‘®¤µ¥„Î µ®œ—×¥ ž„˜·‹´—Á„ȝÁž}œ¦µ¥že""¦µ¥Å—oš¸ÉÁ„·—…¹ÊœÄœžeėÇ"Ÿ¼o¤¸ ¦µ¥Å—o ¤¸ ®œo µš¸É œÎ µ¦µ¥Å—o Ş­—Š˜µ¤ÂÂ­—Š ¦µ¥„µ¦£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ"

A>!…°Á…˜…°Š„µ¦ª·‹´¥!


,* " O#P" ‡nµÄo‹nµ¥"OQB21>616P" ‡º°"¦µ¥‹nµ¥š¸É ˜o °ŠÄo ®¦º °™º °ªn µÅ—o čo ޘµ¤‡ªµ¤‹Î µÁž} œÂ¨³ ­¤‡ª¦Á¡ºÉ ° ®µ¦µ¥Å—o … °Š„· ‹ „µ¦"Ž¹É Š „‘®¤µ¥ „ε®œ—Ä®o­µ¤µ¦™®´„‡nµÄo‹nµ¥Å—oÁž}œ"#"„¦–¸"‡º°" ®´„‡nµÄo‹nµ¥Áž}œ„µ¦Á®¤µ"O„ε®œ—°´˜¦µÁž}œ¦o°¥ ¨³…°ŠÁŠ· œÅ—o ¡¹ Šž¦³Á¤· œÂ˜n ¨³ž¦³Á£šP"¨³®´ „ ‡nµÄo‹nµ¥‹¦·Š˜µ¤‡ªµ¤‹ÎµÁž}œÂ¨³­¤‡ª¦"O„‘®¤µ¥ ‹³„Î µ®œ—ªnµ¦µ¥‹nµ¥Ä—®´„Áž}œ‡nµÄo‹nµ¥Å—o"¨³ ¦µ¥‹nµ¥Ä—®´„Áž}œ‡nµÄo‹nµ¥Å¤nŗoP"Ž¹ÉŠÄœ„µ¦ª·‹´¥ ‡¦´Ê Šœ¸Ê čo „µ¦®´ „‡nµÄo‹nµ¥Áž}œ„µ¦Á®¤µÁœºÉ °Š‹µ„ „‘®¤µ¥„ε®œ—„µ¦®´„‡nµÄo‹nµ¥­Îµ®¦´ÁŠ·œÅ—o¡¹Š ž¦³Á¤·œ˜µ¤¤µ˜¦µ")&O!P" ¨³¤µ˜¦µ")&O#P" Ä®o®´„ ‡nµÄo‹nµ¥Áž}œ„µ¦Á®¤µ" " O$P" ‡nµ¨—®¥n°œ"OI??5<@>=16P" ‡º°"ÁŠ·œ ‹Î µ œªœ®œ¹É Š š¸É „ ‘®¤µ¥„Î µ ®œ—Ūo ¥ °¤Ä®o ®´ „ Á¡·É¤Á˜·¤‹µ„‡nµÄo‹nµ¥Á¡ºÉ°Áž}œ„µ¦Ÿn°œž¦œ£µ¦³ £µ¬¸˜µ¤­£µ¡Â¨³“µœ³…°ŠÂ˜n¨³‡¦°‡¦´ª"Ánœ"" ‡nµ¨—®¥n°œ…°ŠŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o+" " ‡¼n­¤¦­Å¤n¤¸ÁŠ·œÅ—o+"" »˜¦+" " ‡nµ„µ¦«¹„¬µ»˜¦+" ‡nµÁ¸Ê¥ž¦³„´œ¸ª·˜+" ÁŠ·œ ­³­¤š¸É‹nµ¥Á…oµ„°Šš»œ­Îµ¦°ŠÁ¨¸Ê¥Š¸¡+" " —°„Á¸Ê¥ ÁŠ·œ„¼o¥º¤Á¡ºÉ°ŽºÊ°oµœ°¥¼n°µ«´¥+" " ÁŠ·œ­¤šš¸É‹nµ¥Á…oµ „°Šš» œž¦³„´ œ­´ Š‡¤"¨³‡n µ°» ž„µ¦³Á¨¸Ê ¥Š—¼ · —µ ¤µ¦—µ""Áž}œ˜oœ" " O)P" £µ¦³£µ¬¸""‡º°""„µ¦ª·Á‡¦µ³®r°´˜¦µ £µ¬¸š¸ÉŸ¼oÁ­¸ ¥£µ¬¸˜o°Š¦´£µ¦³Á¤ºÉ°‡·—Áž}œ­´—­n ªœ …°Š¦µ¥Å—o"" " O%P"£µ¦³£µ¬¸­nªœÁ„·œ""‡º°""„µ¦š¸ÉŸ¼o¤¸ÁŠ·œ ŗo¦´ £µ¦³£µ¬¸¤µ„„ªn µ‹Îµœªœ£µ¬¸š¸ÉÁ­¸ ¥Åž"Ĝ „µ¦«¹„¬µ‡¦´ÊŠœ¸Ê£µ¦³£µ¬¸­nªœÁ„·œš¸ÉŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o¦´ œ´ÊœÁ„·—…¹ÊœÁœºÉ°Š‹µ„£µª³ÁŠ·œÁ¢j°"""" " O-P" °´˜¦µ£µ¬¸š¸Éšo‹¦·Š"OQ771=89F1" 8@B" 4@81P" ‡º°"°´˜¦µ­nªœÁš¸¥Áž}œ¦o°¥¨³…°Š£µ¬¸˜n° ¦µ¥Å—o­nªœ»‡‡¨""šÎµÄ®oš¦µ™¹Š…œµ—£µ¦³£µ¬¸ …°ŠŸ¼oÁ­¸¥£µ¬¸ÄœÂ˜n¨³„¨»n¤"

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•" " O,P" „µ¦¤¸ž¦³­·š›·£µ¡šµŠ£µ¬¸"‡º°"„µ¦ ‹´—Á„ȝ£µ¬¸š¸ÉšÎµÄ®oÁ„·—£µ¦³£µ¬¸­nªœÁ„·œœo°¥š¸É­»—" " O*P"‡ªµ¤Áž}œ›¦¦¤šµŠ£µ¬¸""‡º°"»‡‡¨š¸É ¤¸‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦Á­¸¥£µ¬¸ ¤µ„‡ª¦Á­¸¥£µ¬¸ Ä®o„´¦´“¤µ„"­nªœ»‡‡¨š¸É¤¸‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦ Á­¸¥£µ¬¸œo°¥‡ª¦Á­¸¥£µ¬¸Ä®o„´¦´“œo°¥˜µ¤…œµ— ‡ªµ¤­µ¤µ¦™…°ŠÂ˜n¨³»‡‡¨" "

C>!ª·›¸„µ¦ª·‹´¥! " „µ¦ª· ‹´ ¥‡¦´Ê Šœ¸Ê Áž} œ„µ¦ª· Á‡¦µ³®r …o °¤¼ ¨ ĜnªŠže"#%&'(#%)*"„µ¦ª·‹´¥ÂnŠÁž}œ"#"­nªœ""‡º°" „µ¦ª· Á‡¦µ³®r Ÿ¨šµŠš§¬‘¸ ץčo …o °¤¼ ¨¦µ¥Å—o šo ‹ ¦· Šš¸É „Î µ ®œ—…¹Ê œ ¤µ‡Î µ œª–®µ°´ ˜ ¦µ­n ªœ")" °´˜¦µ­nªœ"ŗo„n"°´˜¦µ£µ¬¸š¸Éšo‹¦·Š"‡ªµ¤Á¦nŠ°´˜¦µ £µ¬¸ÁœºÉ°Š‹µ„ÁŠ·œÁ¢j°"°´˜¦µ­nªœÁ¡·É¤ÁœºÉ°Š‹µ„ÁŠ·œ Á¢j°"¨³°´˜¦µ­nªœ¨—˜n°ÁŠ·œÅ—o¡¹Šž¦³Á¤·œ"¨³„µ¦ ª·Á‡¦µ³®rŸ¨šµŠž’·´˜·Ã—¥Äo …o °¤¼¨š»˜·¥£¼ ¤·‹µ„ ­Îµœ´„Šµœ‡–³„¦¦¤„µ¦¡´•œµ„µ¦Á«¦¬“„·‹Â¨³ ­´Š‡¤Â®nŠµ˜·"„¦¤­¦¦¡µ„¦"­Îµœ´„—´œ¸Á«¦¬“„·‹ „µ¦‡o µ "¨³­Î µ œ´ „ ŠµœÁ«¦¬“„· ‹ „µ¦‡¨´ Š "¤µ ‡Îµœª–®µ°´˜¦µ­nªœ"$"°´˜¦µ­nªœ"ŗo„n"°´˜¦µ£µ¬¸ šo‹¦·Šš¸Éž¦µ„’"°´˜¦µ£µ¬¸Âšo‹¦·Š"–"¦µ‡µž{‹‹»´œ Á¤ºÉ°Ã‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸‡Šš¸É"¨³°´˜¦µ£µ¬¸Âšo‹¦·Šš¸Éž¦´ ¦µ‡µÂ¨o ªÁ¤ºÉ °Ã‡¦Š­¦o µŠ£µ¬¸ ‡Šš¸É "×¥¤¸ ª· ›¸ „µ¦ ª·Á‡¦µ³®r—´Šœ¸Ê! ! C>=! „µ¦ª·Á‡¦µ³®rŸ¨šµŠš§¬‘¸! " ×¥„µ¦œÎ µ …o ° ¤¼ ¨ ˜n µ ŠÇ"‹µ„„µ¦Á„È  ¦ª¦ª¤…o°¤¼¨¤µ‡Îµœª–®µÁŠ·œÅ—o¡¹Šž¦³Á¤·œÂ¨³ £µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ„n°œÁŠ·œÁ¢j°Â¨³®¨´ŠÁŠ·œ Á¢j °"¨o ª‡Î µœª–®µ°´ ˜¦µ­n ªœ")"°´ ˜¦µ­n ªœ"‡º °" °´˜¦µ£µ¬¸š¸Éšo‹¦·Š""‡ªµ¤Á¦nŠ°´˜¦µ£µ¬¸ÁœºÉ°Š‹µ„ ÁŠ·œÁ¢j°""°´˜¦µ­nªœÁ¡·É¤ÁœºÉ°Š‹µ„ÁŠ·œÁ¢j°""¨³°´˜¦µ" ­nªœ¨—˜n°ÁŠ·œÅ—o¡¹Šž¦³Á¤·œ""˜µ¤š¸Éŗo„ε®œ—ŪoĜ


„µ¦ª·Á‡¦µ³®rŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°£µ¦³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ" ®´ª…o°®¨´„„µ¦Äœ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r¤µšÎµ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r …o°¤¼¨""—´Šœ¸Ê" " -E!E!" ª·Á‡¦µ³®rŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸ ˜n°£µ¦³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ" " „µ¦ª·Á‡¦µ³®rŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n° £µ¦³£µ¬¸ ÁŠ· œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ"nŠÁž}œ")"„¦–¸" —´Šœ¸Ê" " " O!P" ª·Á‡¦µ³®rŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n° £µ¦³£µ¬¸ ÁŠ· œÅ—o » ‡‡¨›¦¦¤—µÄœÂ˜n ¨³že ""×¥ ª·Á‡¦µ³®r‹µ„°´˜¦µ£µ¬¸š¸Éšo‹¦·ŠÂ¨³°´˜¦µ­nªœ¨— ˜n°ÁŠ·œÅ—o¡¹Šž¦³Á¤·œ" " O#P" ª·Á‡¦µ³®rŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n° £µ¦³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µÁ¤ºÉ°Ã‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸ ÁŠ·œÅ—o »‡‡¨›¦¦¤—µÁž¨¸É¥œÂž¨Š""×¥ª·Á‡¦µ³®r ‹µ„°´˜¦µ£µ¬¸š¸Éšo‹¦·Š" " O$P" ª·Á‡¦µ³®rŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n° £µ¦³£µ¬¸ ÁŠ· œÅ—o» ‡‡¨›¦¦¤—µ…°ŠŸ¼o¤¸ ÁŠ· œÅ—o"–" ¦³—´ ÁŠ· œÅ—o˜nµŠÇ"×¥ª·Á‡¦µ³®r‹µ„°´˜¦µ£µ¬¸š¸É šo‹¦·Š+" °´˜¦µ£µ¬¸­nªœÁ¡·É¤ÁœºÉ°Š‹µ„ÁŠ·œÁ¢j°"¨³ °´˜¦µ­nªœ¨—˜n°ÁŠ·œÅ—o¡¹Šž¦³Á¤·œ" " O)P" ª·Á‡¦µ³®rŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n° £µ¦³£µ¬¸ ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ…°ŠŸ¼o¤¸ ÁŠ· œÅ—oš¸É¤¸ ­™µœ£µ¡šµŠ‡¦°‡¦´ªÂ˜„˜nµŠ„´œ""×¥ª·Á‡¦µ³®r ‹µ„°´˜¦µ£µ¬¸š¸Éšo‹¦·ŠÂ¨³°´˜¦µ­nªœ¨—˜n°ÁŠ·œÅ—o ¡¹Šž¦³Á¤·œ" " -E!E#" ª·Á‡¦µ³®rŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸ ˜n°‡ªµ¤Áž}œ›¦¦¤šµŠ£µ¬¸" " „µ¦ª·Á‡¦µ³®rŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n° ‡ªµ¤Áž}œ›¦¦¤šµŠ£µ¬¸"×¥ª·Á‡¦µ³®r‹µ„‡ªµ¤Á¦nŠ °´˜¦µ£µ¬¸ÁœºÉ°Š‹µ„ÁŠ·œÁ¢j°Â¨³°´˜¦µ­nªœ¨—˜n°ÁŠ·œ ŗo¡¹Šž¦³Á¤·œ" ! C>?! „µ¦ª·Á‡¦µ³®rŸ¨šµŠž’·´˜·! " ×¥„µ¦œÎ µ …o ° ¤¼ ¨ ˜n µ ŠÇ"‹µ„„µ¦Á„È  ¦ª¦ª¤…o°¤¼¨¤µ‡Îµœª–®µ°´˜¦µ­nªœ"$"°´˜¦µ­nªœ"

,'

‡º°"°´˜¦µ£µ¬¸š¸Éšo‹¦·Šš¸Éž¦µ„’"O/RMP" °´˜¦µ£µ¬¸ šo ‹¦· Š"–"¦µ‡µž{ ‹‹» ´ œÁ¤ºÉ °Ã‡¦Š­¦o µŠ£µ¬¸ ‡Šš¸É OS/RMP" " ¨³°´˜¦µ£µ¬¸Âšo‹¦·Šš¸Éž¦´¦µ‡µÂ¨oªÁ¤ºÉ° ǦŠ­¦oµŠ£µ¬¸‡Šš¸É"OT/RTMP" " ¤µšÎµ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r …o°¤¼¨"—´Šœ¸Ê" " -E#E!" ª·Á‡¦µ³®rŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸ ˜n°£µ¦³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ" " „µ¦ª·Á‡¦µ³®rŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n° £µ¦³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ"nŠÁž}œ"#""„¦–¸" —´Šœ¸Ê" " O!P" ª·Á‡¦µ³®rŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n° £µ¦³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µÁ¤ºÉ°Ã‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸ ‡Šš¸É" " ª· Á‡¦µ³®r ×¥„µ¦Áž¦¸ ¥Áš¸ ¥°´ ˜¦µ£µ¬¸ šo ‹¦· Šš¸É ž¦´ ¦µ‡µÂ¨o ªÁ¤ºÉ °Ã‡¦Š­¦o µŠ£µ¬¸ ‡Šš¸É" OT/RTMP" „´°´˜¦µ£µ¬¸Âšo‹¦·Š"–"¦µ‡µž{‹‹»´œÁ¤ºÉ° ǦŠ­¦oµŠ£µ¬¸‡Šš¸É"OS/RMP" ™oµ°´˜¦µ£µ¬¸Âšo‹¦·Š"" –"¦µ‡µž{ ‹‹»´ œÁ¤ºÉ°Ã‡¦Š­¦o µŠ£µ¬¸‡Šš¸É¤µ„„ªn µ °´˜¦µ£µ¬¸š¸Éž¦´¦µ‡µÂ¨oªÁ¤ºÉ°Ã‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸‡Šš¸É" OS/RMP"U"OT/RTMP""­—Šªnµ"Á¤ºÉ°Á„·—ÁŠ·œÁ¢j°šÎµÄ®o £µ¦³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µÃ—¥¦ª¤­¼Š…¹Êœ" " O#P" ª·Á‡¦µ³®rŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n° £µ¦³£µ¬¸ ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µÁ¤ºÉ °Ã‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸ Áž¨¸É¥œÂž¨Š" " ª·Á‡¦µ³®r×¥„µ¦Áž¦¸¥Áš¸¥°´˜¦µ£µ¬¸ šo ‹¦· Šš¸É ž¦µ„’®¨´ Š„µ¦Áž¨¸É ¥œÂž¨ŠÃ‡¦Š­¦o µŠ £µ¬¸O/RMP" „´"°´˜¦µ£µ¬¸Âšo‹¦·Š"–"¦µ‡µž{‹‹»´œ Á¤ºÉ°Ã‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸‡Šš¸É"OS/RMP" ™oµ°´˜¦µ£µ¬¸ šo ‹¦· Šš¸É ž¦µ„’®¨´ Š„µ¦Áž¨¸É ¥œÂž¨ŠÃ‡¦Š­¦o µŠ £µ¬¸¤¸‡nµ˜É優nµ°´˜¦µ£µ¬¸Âšo‹¦·Š"–"¦µ‡µž{‹‹»´œ Á¤ºÉ°Ã‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸‡Šš¸É"O/RMP" V" OS/RMP" ­—Šªnµ"" „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸‹³¨—Ÿ¨…°Š£µª³ ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°£µ¦³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ"


*& " -E#E#" ª·Á‡¦µ³®rŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸ ˜n°‡ªµ¤Áž}œ›¦¦¤šµŠ£µ¬¸" " ª· Á‡¦µ³®r ×¥„µ¦Áž¦¸ ¥Áš¸ ¥°´ ˜¦µ£µ¬¸ šo ‹¦· Šš¸É ž¦µ„’®¨´ Š„µ¦Áž¨¸É ¥œÂž¨ŠÃ‡¦Š­¦o µŠ £µ¬¸"O/RMP" „´"°´˜¦µ£µ¬¸Âšo‹¦·Šš¸Éž¦´¦µ‡µÂ¨oª Á¤ºÉ°Ã‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸‡Šš¸É"OT/RTMP"™oµ®µ„°´˜¦µ£µ¬¸ šo‹¦·Šš¸Éž¦µ„’¤¸‡nµ­¼Š„ªnµ°´˜¦µ£µ¬¸Âšo‹¦·Šš¸Éž¦´ ¦µ‡µÂ¨oªÁ¤ºÉ°Ã‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸‡Šš¸É""O/RMP"U"OT/RTMP"" ­—Šªnµ"Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°šÎµÄ®oÁ„·—£µ¦³£µ¬¸ ­nªœÁ„·œ¤µ„„ªnµš¸É‡ª¦‹³Áž}œ" "

D>!­¦»žŸ¨„µ¦ª·‹´¥! " ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®r…o°¤¼¨šµŠš§¬‘¸Â¨³ šµŠž’·´˜·­µ¤µ¦™­¦»ž„µ¦ª·‹´¥"ŗo—´Šœ¸Ê" ! D>=! Ÿ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®ršµŠš§¬‘¸! " ,E!E!" Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°£µ¦³ £µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ" " O!P" Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°£µ¦³£µ¬¸ ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µÄœÂ˜n¨³že" " ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®r"¡ªnµ"Ÿ¨…°Š£µª³ ÁŠ· œÁ¢j °Äœn ªŠže"#%&'(#%#!+" že"#%#$(#%#,+"" že"#%#'(#%)#"¨³že"#%)-(#%)*"šÎµÄ®oŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o¦´ £µ¦³£µ¬¸ Á¡·É ¤…¹Ê œÃ—¥¡· ‹µ¦–µ‹µ„°´ ˜¦µ£µ¬¸ š¸É šo‹¦·Šš¸É¤¸‡nµÁ¡·É¤…¹Êœ"¨³°´˜¦µ­nªœ¨—˜n°ÁŠ·œÅ—o¡¹Š ž¦³Á¤·œš¸É¤¸‡nµ¨—¨Š"ÁœºÉ°Š‹µ„Á¤ºÉ°Á„·—£µª³ÁŠ·œÁ¢j° ¨oª¦µ¥Å—oš¸ÉÁž}œ˜´ªÁŠ·œž¦´…¹Êœ˜µ¤­´—­nªœ…°ŠÁŠ·œ Á¢j°"˜nǦŠ­¦oµŠ°´˜¦µ£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ ¦ª¤š´Ê Š„µ¦®´ „‡n µÄo ‹n µ¥Â¨³‡n µ¨—®¥n °œ˜n µŠÇ" Ťnŗož¦´¨—˜µ¤°´˜¦µÁŠ·œÁ¢j°š¸É­¼Š…¹Êœ"­nŠŸ¨Ä®oŸ¼o¤¸ ÁŠ· œ ŗo ¦´  £µ¦³£µ¬¸ ¤ µ„…¹Ê œ ""Ž¹É Š ­°—‡¨o ° Š„´  ­¤¤˜·“µœ„µ¦ª·‹´¥š¸É„ε®œ—Ūo "‡º °"Ÿ¼o ¤¸ÁŠ· œÅ—o ¦´ £µ¦³£µ¬¸¤µ„…¹ÊœÁ¤ºÉ°Á„·—£µª³ÁŠ·œÁ¢j°"¥„Áªoœ"Ĝže" #%##+" že"#%#*"¨³že"#%)$(#%)%"¡ªnµ"Á¤ºÉ°Á„·—

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•" £µª³ÁŠ· œÁ¢j °Ÿ¼o ¤¸ ÁŠ· œ ŗo ¦´ £µ¦³£µ¬¸ ¨—¨ŠÃ—¥ ¡·‹µ¦–µ‹µ„°´˜¦µ£µ¬¸š¸Éšo‹¦·Šš¸É¤¸‡nµ¨—¨Š"¨³ °´ ˜¦µ­n ªœ¨—˜n °ÁŠ· œÅ—o ¡¹ Šž¦³Á¤· œš¸É ¤¸ ‡n µÁ¡·É ¤…¹Ê œ" ÁœºÉ°Š‹µ„ÄœnªŠže—´Š„¨nµª¤¸„µ¦Á¡·É¤°´˜¦µ„µ¦®´„ ‡nµÄo‹nµ¥Â¨³„µ¦®´„‡nµ¨—®¥n°œÄœ°´˜¦µš¸É­¼Š„ªnµže °ºÉœÇ"ĜǦŠ­¦oµŠ°´˜¦µ£µ¬¸Á—¸¥ª„´œ®¨´Š‹µ„š¸É¤¸ „µ¦ž¦´ž¦»ŠÃ‡¦Š­¦o µŠ°´ ˜¦µ£µ¬¸ ""­—Šªnµ"„µ¦ ž¦´  ž¦» Š ǦŠ­¦o µ Š£µ¬¸ à —¥„µ¦Á¡·É ¤ „µ¦®´ „ ‡n µ čo ‹n µ ¥Â¨³‡n µ ¨—®¥n ° œ®¨´ Š ‹µ„„µ¦ž¦´  ǦŠ­¦oµŠ°´˜¦µ£µ¬¸ÄœnªŠže"#%##+" že"#%#*"¨³že" #%)$(#%)%"n ª ¥¨—Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ· œ Á¢j ° š¸É ¤¸ ˜n ° £µ¦³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µÅ—o""Ž¹ÉŠÅ¤n­°—‡¨o°Š „´­¤¤˜·“µœ„µ¦ª·‹´¥š¸É„ε®œ—Ūo"" " O#P" Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°£µ¦³£µ¬¸ ÁŠ· œÅ—o » ‡‡¨›¦¦¤—µÁ¤ºÉ °Ã‡¦Š­¦o µŠ£µ¬¸ ÁŠ· œÅ—o »‡‡¨›¦¦¤—µÁž¨¸É¥œÂž¨Š""" " ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®r"¡ªnµ"„µ¦ž¦´ž¦»Š ǦŠ­¦oµŠ°´˜¦µ£µ¬¸"„µ¦Á¡·É¤„µ¦®´„‡nµÄo‹nµ¥"¨³ „µ¦Á¡·É¤„µ¦®´„‡nµ¨—®¥n°œ˜nµŠÇ"ĜnªŠžeš¸ÉšÎµ„µ¦ ª·Á‡¦µ³®rÁ¤ºÉ°Á„·—£µª³ÁŠ·œÁ¢j°‹³nª¥¨—£µ¦³£µ¬¸ …°ŠŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o"×¥¡·‹µ¦–µ‹µ„°´˜¦µ£µ¬¸š¸Éšo‹¦·Š ®¨´Š„µ¦ž¦´ž¦»ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸¤¸‡nµœo°¥„ªnµ°´˜¦µ £µ¬¸ š¸É šo ‹ ¦· Š„n °œ„µ¦ž¦´ ž¦» ŠÃ‡¦Š­¦o µŠ£µ¬¸"" —´Šœ´Êœ"„µ¦ž¦´ž¦»ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸Å¤nªnµ‹³Áž}œ„µ¦ ¨—°´˜¦µ£µ¬¸""„µ¦Á¡·É¤„µ¦®´„‡nµÄo‹nµ¥"¨³„µ¦ Á¡·É ¤„µ¦®´„‡nµ¨—®¥n °œ˜n µŠÇ"ĜnªŠš¸ÉÁ„· —£µª³ ÁŠ· œÁ¢j ° ‹³n ª ¥¨—£µ¦³£µ¬¸ …°ŠŸ¼o ¤¸ ÁŠ· œ ŗo " Ž¹É Š ­°—‡¨o °Š„´­¤¤˜·“µœ„µ¦ª· ‹´¥š¸É „ε®œ—Ūo"‡º °" „µ¦ž¦´ž¦»ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸­µ¤µ¦™¨—£µ¦³£µ¬¸ ÁœºÉ°Š‹µ„ÁŠ·œÁ¢j°Å—o""" " O$P" Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°£µ¦³£µ¬¸ ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ…°ŠŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o"–"¦³—´ÁŠ·œÅ—o ˜nµŠÇ""


„µ¦ª·Á‡¦µ³®rŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°£µ¦³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ" " ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®r"¡ªnµ"Ÿ¨…°Š£µª³ ÁŠ·œÁ¢j°šÎµÄ®oŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o¤µ„¦´£µ¦³£µ¬¸¤µ„„ªnµ" Ÿ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—oœo°¥Ã—¥¡·‹µ¦–µ‹µ„°´˜¦µ£µ¬¸š¸Éšo‹¦·Š"" °´ ˜ ¦µ£µ¬¸ ­n ª œÁ¡·É ¤ ÁœºÉ ° Š‹µ„ÁŠ· œ Á¢j ° …°ŠŸ¼o š¸É ¤¸" ÁŠ· œ ŗo ¤ µ„¤¸ ‡n µ ­¼ Š „ªn µ Ÿ¼o š¸É ¤¸ Á Š· œ ŗo œo ° ¥"¨³ ¡· ‹µ¦–µ‹µ„°´ ˜¦µ­n ªœ¨—˜n °ÁŠ· œÅ—o ¡¹ Šž¦³Á¤· œ" …°ŠŸ¼oš¸É¤¸ÁŠ·œÅ—o¤µ„¤¸‡nµœo°¥„ªnµŸ¼oš¸É¤¸ÁŠ·œÅ—oœo°¥" ÁœºÉ°Š‹µ„Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°šÎµÄ®o¦µ¥Å—o˜´ªÁŠ·œ Á¡·É¤…¹Êœ°¸„š´ÊŠÃ‡¦Š­¦oµŠ°´˜¦µ£µ¬¸Áž}œÂ„oµª®œoµ" „µ¦®´ „‡n µÄo ‹n µ¥"¨³‡n µ¨—®¥n °œ˜n µŠÇ"Ťn Å —o Á¡·É¤…¹Êœ˜µ¤°´˜¦µÁŠ·œÁ¢j°š¸É­¼Š…¹Êœ"šÎµÄ®oŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o ˜o°Š¦´£µ¦³£µ¬¸Á¡·É¤…¹Êœ"—´Šœ´Êœ"Ÿ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o¤µ„¦´ £µ¦³£µ¬¸‹µ„£µª³ÁŠ·œÁ¢j°¤µ„„ªnµŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—oœo°¥"" " O)P" Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°£µ¦³£µ¬¸ ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ…°ŠŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—oš¸É¤¸­™µœ£µ¡ šµŠ‡¦°‡¦´ªÂ˜„˜nµŠ„´œ"" " ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®r"¡ªnµ"Ÿ¨…°Š£µª³ ÁŠ· œ Á¢j ° šÎ µ Ä®o Ÿ¼o š¸É ¤¸ Ÿ¼o ¡¹É Š ¡µœo ° ¥¦´  £µ¦³£µ¬¸ ¤µ„„ªnµŸ¼oš¸É¤¸Ÿ¼o¡¹ÉŠ¡µ¤µ„"×¥¡·‹µ¦–µ‹µ„°´˜¦µ £µ¬¸š¸Éšo‹¦·Š…°ŠŸ¼oš¸É¤¸Ÿ¼o¡¹ÉŠ¡µœo°¥¤¸‡nµ­¼Š„ªnµŸ¼oš¸É ¤¸ Ÿ¼o ¡¹É Š ¡µ¤µ„"¨³°´ ˜ ¦µ­n ª œ¨—˜n ° ÁŠ· œ ŗo ¡¹ Š ž¦³Á¤·œ…°ŠŸ¼oš¸É¤¸Ÿ¼o¡¹ÉŠ¡µœo°¥¤¸‡nµœo°¥„ªnµŸ¼oš¸É¤¸Ÿ¼o ¡¹ÉŠ¡µ¤µ„""ÁœºÉ°Š‹µ„Ÿ¼oš¸É¤¸Ÿ¼o¡¹ÉŠ¡µœo°¥Å¤n­µ¤µ¦™ ®´„‡nµ¨—®¥n°œ"Ánœ"‡¼n­¤¦­O„¦–¸Å¤n¤¸ÁŠ·œÅ—oP"¨³ »˜¦O¦ª¤‡nµ„µ¦«¹„¬µ»˜¦P"ŗoÁ®¤º°œŸ¼oš¸É¤¸Ÿ¼o¡¹ÉŠ¡µ ¤µ„""¤¸Ÿ¨šÎµÄ®oÁŠ·œÅ—o­»š›·…°ŠŸ¼oš¸É¤¸Ÿ¼o¡¹ÉŠ¡µœo°¥ Á¡·É¤…¹Êœ‹µ„Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°"Ÿ¼oš¸É¤¸Ÿ¼o¡¹ÉŠ¡µœo°¥ ‹¹Š¦´£µ¦³£µ¬¸¤µ„„ªnµŸ¼oš¸É¤¸Ÿ¼o¡ÉŠ¹ ¡µ¤µ„" " ,E!E#" Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°‡ªµ¤ Áž}œ›¦¦¤šµŠ£µ¬¸" " ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®r"¡ªnµ"Ÿ¨…°Š£µª³ ÁŠ· œÁ¢j °šÎ µÄ®o Ÿ¼o š¸É ¤¸ ÁŠ· œÅ—o œo °¥¦´ Ÿ¨„¦³š‹µ„ £µª³ÁŠ·œÁ¢j°¤µ„„ªnµŸ¼oš¸É¤¸ÁŠ·œÅ—o¤µ„×¥¡·‹µ¦–µ ‹µ„‡ªµ¤Á¦nŠ°´˜¦µ£µ¬¸ÁœºÉ°Š‹µ„ÁŠ·œÁ¢j°Â¨³Ÿ¨˜nµŠ

*!

…°Š°´˜¦µ­nªœ¨—˜n°ÁŠ·œÅ—o¡¹Šž¦³Á¤·œ„n°œÂ¨³®¨´Š ÁŠ· œ Á¢j ° …°ŠŸ¼o ¤¸ Á Š· œ ŗo œo ° ¥¤¸ ‡n µ ­¼ Š „ªn µ Ÿ¼o ¤¸ Á Š· œ ŗo¤µ„"¨³¡·‹µ¦–µ‹µ„°´˜¦µ­nªœ¨—˜n°ÁŠ·œÅ—o¡¹Š ž¦³Á¤·œ…°ŠŸ¼oš¸É¤¸ÁŠ·œÅ—oœo°¥¨—¨ŠÁ¦Èª„ªnµŸ¼oš¸É¤¸ÁŠ·œ ŗo¤µ„"šÎµÄ®oŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—oœo°¥¦´Ÿ¨„¦³š‹µ„£µª³ ÁŠ·œÁ¢j°®¦º°¦´£µ¦³£µ¬¸­nªœÁ„·œ¤µ„„ªnµŸ¼o¤¸ÁŠ·œ ŗo¤µ„"­—ŠÄ®oÁ®Èœªnµ„µ¦ÄoǦŠ­¦oµŠ£µ¬¸°´˜¦µ „o µª®œo µÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š¤º°Äœ„µ¦„¦³‹µ¥¦µ¥Å—oÄ®o ¤¸ ‡ªµ¤Áž} œ›¦¦¤šµŠ£µ¬¸ ¨—¨Š"Ž¹É Š­°—‡¨o °Š„´  ­¤¤˜·“µœ„µ¦ª·‹´¥š¸É„ε®œ—Ūo"‡º°"Ÿ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—oœo°¥ ¦´  £µ¦³£µ¬¸ ­n ª œÁ„· œ ÁœºÉ ° Š‹µ„£µª³ÁŠ· œ Á¢j ° ¤µ„„ªnµŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o¤µ„"¨³­°—‡¨o°Š„´Šµœª·‹´¥ …°Š"­»¦·¥œ"͘·ª´•œ³„»¨"O#%#$P" š¸É­¦»žªnµ"Ÿ¼o¤¸ÁŠ·œ ŗo˜Éε‹³¦´£µ¦³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o­nªœÁ„·œÁœºÉ°Š‹µ„ÁŠ·œ Á¢j°Áš¸¥„´£µ¬¸Á—·¤¤µ„„ªnµŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o­¼Š""" " ­Î µ®¦´ Ÿ¼o š¸É ¤¸ Ÿ¼o ¡¹É Š¡µ¤µ„‹³Å—o ¦´  Ÿ¨„¦³š‹µ„£µª³ÁŠ·œÁ¢j°¤µ„„ªnµŸ¼oš¸É¤¸Ÿ¼o¡¹ÉŠ¡µ œo°¥"×¥¡·‹µ¦–µ‹µ„‡ªµ¤Á¦nŠ°´˜¦µ£µ¬¸ÁœºÉ°Š‹µ„ ÁŠ·œÁ¢j°Â¨³Ÿ¨˜nµŠ…°Š°´˜¦µ­nªœ¨—˜n°ÁŠ·œÅ—o¡¹Š ž¦³Á¤·œ„n°œÂ¨³®¨´ŠÁŠ·œÁ¢j°…°ŠŸ¼oš¸É¤¸Ÿ¼o¡¹ÉŠ¡µ¤µ„ ¤¸ ‡n µ­¼ Š„ªn µŸ¼o š¸É ¤¸ Ÿ¼o ¡¹É Š¡µœo °¥"¨³¡· ‹µ¦–µ‹µ„ °´˜¦µ­nªœ¨—˜n°ÁŠ·œÅ—o¡¹Šž¦³Á¤·œ…°ŠŸ¼oš¸É¤¸Ÿ¼o¡¹ÉŠ¡µ ¤µ„¨—¨ŠÁ¦È ª„ªn µŸ¼o š¸É ¤¸ Ÿ¼o ¡¹É Š¡µœo °¥"šÎ µÄ®o Ÿ¼o š¸É ¤¸" Ÿ¼o ¡¹É Š¡µ¤µ„¦´ Ÿ¨„¦³š‹µ„£µª³ÁŠ· œÁ¢j °®¦º ° ¦´ £µ¦³£µ¬¸ ­n ªœÁ„· œ¤µ„„ªn µŸ¼o š¸É ¤¸ Ÿ¼o ¡¹É Š¡µœo °¥" ­—ŠÄ®oÁ®Èœªnµ„µ¦ÄoǦŠ­¦oµŠ£µ¬¸°´˜¦µ„oµª®œoµ Áž} œ Á‡¦ºÉ ° Š¤º ° Ĝ„µ¦„¦³‹µ¥¦µ¥Å—o Ä ®o ¤¸ ‡ ªµ¤" Áž}œ›¦¦¤šµŠ£µ¬¸¨—¨Š"Ž¹ÉŠ­°—‡¨o°Š„´­¤¤˜·“µœ „µ¦ª·‹´¥š¸É„ε®œ—Ūo"‡º°"Ÿ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—oš¸É¤¸Ÿ¼o¡¹ÉŠ¡µ¤µ„ ¦´  £µ¦³£µ¬¸ ­n ª œÁ„· œ ÁœºÉ ° Š‹µ„£µª³ÁŠ· œ Á¢j ° ¤µ„„ªnµŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—oš¸É¤Ÿ¸ ¼o¡¹ÉŠ¡µœo°¥"" ! D>?! Ÿ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®ršµŠž’·´˜·! " ,E#E!" Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°£µ¦³ £µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ"


*# " O!P" Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°£µ¦³£µ¬¸ ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µÁ¤ºÉ°Ã‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸‡Šš¸É" " ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®r"¡ªnµ"Á¤ºÉ°Ã‡¦Š­¦oµŠ £µ¬¸ ‡Šš¸É Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j °šÎ µÄ®oŸ¼o¤¸ÁŠ· œÅ—o ¦´ £µ¦³£µ¬¸¤µ„…¹Êœ—oª¥°´˜¦µ£µ¬¸ šo‹¦· Š"–"¦µ‡µ ž{‹‹»´œÁ¤ºÉ °Ã‡¦Š­¦o µŠ£µ¬¸‡Šš¸É"OS/RMP" ¤¸‡n µ ¤µ„„ªn µ°´ ˜ ¦µ£µ¬¸  šo ‹ ¦· Š š¸É ž ¦´  ¦µ‡µÂ¨o ªÁ¤ºÉ ° ǦŠ­¦oµŠ£µ¬¸‡Šš¸É"OT/RTMP""¨³°´˜¦µ£µ¬¸Âšo‹¦·Š" –"¦µ‡µž{‹‹»´œÁ¤ºÉ°Ã‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸‡Šš¸É"OS/RMP" ¤¸ œªÃœo ¤ Á¡·É ¤ …¹Ê œ Ĝ°´ ˜ ¦µš¸É ¤ µ„„ªn µ °´ ˜ ¦µ£µ¬¸ šo ‹¦· Šš¸É ž¦´ ¦µ‡µÂ¨o ªÁ¤ºÉ °Ã‡¦Š­¦o µŠ£µ¬¸ ‡Šš¸É" OT/RTMP" š´ÊŠœ¸ÊÁœºÉ°Š‹µ„Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°šÎµÄ®o ¦µ¥Å—o­nªœ»‡‡¨Á¡·É¤…¹ÊœÂ˜nÁž}œ„µ¦Á¡·É¤Äœ¤¼¨‡nµ ˜´ªÁŠ·œ""Á¤ºÉ°‡Îµœª–£µ¬¸˜µ¤°´˜¦µ£µ¬¸„oµª®œoµ"" °´˜¦µ„µ¦®´„‡nµÄo‹nµ¥Â¨³‡nµ¨—®¥n°œÅ¤nŗož¦´ ˜µ¤°´˜¦µÁŠ·œÁ¢j°š¸É­¼Š…¹Êœ""šÎµÄ®oŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o˜o°ŠÁ­¸¥ £µ¬¸ Ĝ°´ ˜¦µš¸É ­¼ Š…¹Ê œ""®µ„¥´ ŠÅ¤n ¤¸ „µ¦ž¦´ ž¦» Š ǦŠ­¦oµŠ£µ¬¸ÄœnªŠš¸É°´˜¦µÁŠ·œÁ¢j°Á¡·É¤…¹Êœ‹³šÎµ Ä®oŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o˜o°Š¦´£µ¦³£µ¬¸¤µ„…¹Êœ"Ž¹ÉŠ­°—‡¨o°Š „´­¤¤˜·“µœ„µ¦ª·‹´¥š¸É„ε®œ—Ūo"‡º°"Ÿ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o¦´ £µ¦³£µ¬¸¤µ„…¹ÊœÁ¤ºÉ°Á„·—£µª³ÁŠ·œÁ¢j°"" " O#P" Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°£µ¦³£µ¬¸ ÁŠ· œÅ—o » ‡‡¨›¦¦¤—µÁ¤ºÉ °Ã‡¦Š­¦o µŠ£µ¬¸ ÁŠ· œÅ—o »‡‡¨›¦¦¤—µÁž¨¸É¥œÂž¨Š""" " ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª· Á‡¦µ³®r "¡ªn µ"Á¤ºÉ °¤¸ „µ¦ ž¦´ž¦»ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ°´˜¦µ£µ¬¸Äœže"#%!,+" že"#%#$+"" že"#%#'+" že"#%$#+" že"#%$%+" že"#%)#"¨³že"#%)-"" ‹³n ª¥¨—£µ¦³£µ¬¸ ‹µ„Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ· œÁ¢j °Å—o" ×¥¡·‹µ¦–µ‹µ„°´˜¦µ£µ¬¸Âšo‹¦·Šš¸Éž¦µ„’"O/RMP" š¸É¤¸‡nµ¨—¨ŠÁ¨È„œo°¥‹µ„že„n°œžeš¸É¤¸„µ¦ž¦´ž¦»Š ǦŠ­¦o µ Š°´ ˜ ¦µ£µ¬¸ " ­—Šªn µ "„µ¦ž¦´  ž¦» Š ǦŠ­¦oµŠ°´˜¦µ£µ¬¸ÄœnªŠš¸É¤¸£µª³ÁŠ·œÁ¢j°‹³nª¥ ¨—£µ¦³£µ¬¸‹µ„Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°Å—o"ÁœºÉ°Š‹µ„

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•" ĜnªŠže—´Š„¨nµª¤¸„µ¦…¥µ¥“µœÁŠ·œÅ—o­»š›·"¨³" ¨—°´˜¦µ£µ¬¸Ä®o„´Ÿ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—oœo°¥" " ¨³‹µ„Ÿ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®r"¡ªnµ"Ĝžeš¸É¤¸ „µ¦Á¡·É ¤„µ¦®´ „‡n µ¨—®¥n °œ˜n µŠÇ"¡¦o °¤„´ „µ¦ ž¦´  ž¦» Š ǦŠ­¦o µ Š°´ ˜¦µ£µ¬¸ " "ŗo  „n " že " #%!,+"" že"#%#$+" že"#%$#"¨³že"#%)-"‹³¤¸­nªœnª¥¨— £µ¦³£µ¬¸Å—o¤µ„„ªnµžeš¸É¤¸„µ¦ž¦´ž¦»ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ °´˜¦µ£µ¬¸Á¡¸¥Š°¥nµŠÁ—¸¥ª"×¥¡·‹µ¦–µ‹µ„°´˜¦µ £µ¬¸Âšo‹¦·Šš¸Éž¦µ„’"O/RMP" …°Šžeš¸ÉǦŠ­¦oµŠ£µ¬¸ Áž¨¸É¥œÂž¨Š„´°´˜¦µ£µ¬¸Âšo‹¦·Š"–""¦µ‡µž{‹‹»´œ Á¤ºÉ°Ã‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸‡Šš¸É"OS/RMP" …°ŠžeÁ—¸¥ª„´œ"­—Š ªnµ"„µ¦ž¦´ž¦»ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ°´˜¦µ£µ¬¸¡¦o°¤„´„µ¦ Á¡·É¤„µ¦®´„‡nµ¨—®¥n°œ‹³nª¥¨—£µ¦³£µ¬¸‹µ„Ÿ¨ …°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°Å—o¤µ„…¹Êœ"" " ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª· Á‡¦µ³®r šµŠž’· ´ ˜· …o µŠ˜o œ Ä®oŸ¨Â˜„˜nµŠ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®ršµŠš§¬‘¸"‡º°" Ÿ¨„µ¦ª· Á‡¦µ³®r šµŠž’· ´ ˜· "¡ªn µ"„µ¦ž¦´ ž¦» Š ǦŠ­¦oµŠ°´˜¦µ£µ¬¸­µ¤µ¦™¨—£µ¦³£µ¬¸Å—oµŠ nªŠže"˜n­Îµ®¦´Ÿ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®ršµŠš§¬‘¸"¡ªnµ" „µ¦ž¦´ž¦»ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ°´˜¦µ£µ¬¸š»„nªŠžeš¸ÉšÎµ„µ¦ ª·Á‡¦µ³®r­µ¤µ¦™nª¥¨—£µ¦³£µ¬¸…°ŠŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o" " ,E#E#" Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°‡ªµ¤ Áž}œ›¦¦¤šµŠ£µ¬¸" " ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®r"¡ªnµ"Ÿ¨…°Š£µª³ ÁŠ·œÁ¢j°šÎ µÄ®o Á„·—£µ¦³£µ¬¸­nªœÁ„·œ¤µ„…¹Ê œ—oª¥ °´˜¦µ£µ¬¸Âšo‹¦·Šš¸Éž¦µ„’"O/RMP"¤¸‡nµ¤µ„„ªnµ°´˜¦µ £µ¬¸Âšo‹¦·Šš¸Éž¦´¦µ‡µÂ¨oªÁ¤ºÉ°Ã‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸‡Šš¸É" OT/RTMP" —´Šœ´Êœ"„µ¦ž¦´ž¦»ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸ ĜnªŠže"#%&'(#%)*"¥´ŠÅ¤n­µ¤µ¦™…‹´ —Ÿ¨‹µ„ £µª³ÁŠ· œ Á¢j ° š¸É ¤¸ ˜n ° £µ¦³£µ¬¸ Á Š· œ ŗo » ‡ ‡¨ ›¦¦¤—µÅ—o " "šÎ µ Ä®o „ µ¦Äo à ‡¦Š­¦o µ Š£µ¬¸ °´ ˜ ¦µ „oµª®œoµÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š¤º°Äœ„µ¦„¦³‹µ¥¦µ¥Å—oÄ®o¤¸ ‡ªµ¤Áž}œ›¦¦¤šµŠ£µ¬¸¨—¨Š"Ž¹ÉŠ­°—‡¨o°Š„´


„µ¦ª·Á‡¦µ³®rŸ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°£µ¦³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ" ­¤¤˜·“µœ„µ¦ª·‹´¥š¸É„ε®œ—Ūo"‡º°"Ÿ¨…°Š£µª³ ÁŠ·œÁ¢j°šÎµÄ®o„µ¦ÄoǦŠ­¦oµŠ£µ¬¸°´˜¦µ„oµª®œoµ Ĝ„µ¦nª¥„¦³‹µ¥¦µ¥Å—oÄ®o¤¸‡ªµ¤Áž}œ›¦¦¤¨—¨Š" ""

E>!…o°Á­œ°Âœ³! " …o°Á­œ°Âœ³Äœ„µ¦œÎ µŸ¨ª·‹´ ¥ÅžÄoÁ¡ºÉ° Áž}œÂœªšµŠÄœ„µ¦¡´•œµÂ¨³Á­œ°Âœ³œÃ¥µ¥š¸É Á®¤µ³­¤„´„¦–¸…°Šž¦³Áš«Åš¥"¤¸—´Šœ¸Ê" " O!P" ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª·‹´¥"¡ªnµ"Ÿ¨…°Š£µª³ ÁŠ·œÁ¢j°šÎµÄ®oŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o¦´£µ¦³£µ¬¸¤µ„…¹Êœ"¨³ ¡ªn µ„µ¦Á¡·É ¤„µ¦®´ „‡n µÄo ‹n µ¥Â¨³‡n µ¨—®¥n °œ ®¨´ Š ‹µ„š¸É ¤¸ „ µ¦ž¦´  ž¦» Š ǦŠ­¦o µ Š°´ ˜ ¦µ£µ¬¸ ­µ¤µ¦™nª¥¨—£µ¦³£µ¬¸…°ŠŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—oĜnªŠ£µª³ ÁŠ·œÁ¢j°Å—o"—´Šœ´Êœ""®µ„Á„·—£µª³ÁŠ·œÁ¢j°¦´“µ¨‡ª¦ Ä®o ¤¸ „µ¦®´ „‡n µÄo ‹n µ¥Â¨³‡n µ¨—®¥n °œÅ—o Á¡·É ¤…¹Ê œ ®¨´Š‹µ„š¸É¤¸„µ¦ž¦´ž¦»ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ°´˜¦µ£µ¬¸"Á¡ºÉ° ¨—£µ¦³£µ¬¸…°ŠŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—oĜnªŠ£µª³ÁŠ·œÁ¢j°" " O#P" ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª·‹´¥"¡ªnµ"„µ¦ž¦´ž¦»Š ǦŠ­¦o µŠ£µ¬¸ ÁŠ· œÅ—o » ‡‡¨›¦¦¤—µ"ŗo „n "„µ¦ …¥µ¥“µœÁŠ·œÅ—o­»š›·Â¨³„µ¦¨—°´˜¦µ£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o »‡‡¨›¦¦¤—µÄ®o„´Ÿ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o"¡¦o°¤„´„µ¦Á¡·É¤ „µ¦®´ „ ‡n µ čo ‹n µ ¥Â¨³‡n µ ¨—®¥n ° œ˜n µ ŠÇ"Án œ"" ‡nµ¨—®¥n°œŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o"‡¼n­¤¦­"»˜¦"¨³—°„Á¸Ê¥ ÁŠ·œ„¼o¥º¤²"ĜnªŠ£µª³ÁŠ·œÁ¢j°‹³šÎµÄ®o£µ¦³£µ¬¸ …°ŠŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o¨—¨Š""—´Šœ´Êœ"®µ„Á„·—£µª³ÁŠ·œÁ¢j° ¦´“µ¨‡ª¦ž¦´ž¦»ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸ ×¥„µ¦…¥µ¥ “µœÁŠ· œ ŗo ­» š ›·  ¨³¨—°´ ˜ ¦µ£µ¬¸ Á Š· œ ŗo » ‡ ‡¨ ›¦¦¤—µ"¡¦o °¤„´ „µ¦Á¡·É ¤„µ¦®´ „‡n µÄo ‹n µ¥Â¨³" ‡nµ¨—®¥n°œ˜nµŠÇ"Á¡ºÉ°¨—£µ¦³£µ¬¸…°ŠŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o ĜnªŠ£µª³ÁŠ·œÁ¢j°" " O$P" ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª·‹´¥"¡ªnµ"Ÿ¨…°Š£µª³ ÁŠ·œÁ¢j°šÎµÄ®oŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o¤µ„¦´£µ¦³£µ¬¸¤µ„„ªnµ" Ÿ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—oœo°¥"—´Šœ´Êœ"®µ„Á„·—£µª³ÁŠ·œÁ¢j°¦´“µ¨

*$

‡ª¦¨—£µ¦³£µ¬¸Ä®o„´Ÿ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o¤µ„×¥„µ¦Á¡·É¤ „µ¦®´„‡nµ¨—®¥n°œµŠž¦³Á£šš¸ÉÁ®¤µ³­Îµ®¦´Ÿ¼o¤¸ ÁŠ·œÅ—o¤µ„" " O)P" ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª·‹´¥"¡ªnµ"Ÿ¨…°Š£µª³ ÁŠ· œ Á¢j ° šÎ µ Ä®o Ÿ¼o š¸É ¤¸ Ÿ¼o ¡¹É Š ¡µœo ° ¥¦´  £µ¦³£µ¬¸ ¤µ„„ªnµŸ¼oš¸É¤¸Ÿ¼o¡¹ÉŠ¡µ¤µ„"—´Šœ´Êœ"®µ„Á„·—£µª³ÁŠ·œ Á¢j°¦´“µ¨‡ª¦¨—£µ¦³£µ¬¸Ä®o„´Ÿ¼oš¸É¤¸Ÿ¼o¡¹ÉŠ¡µœo°¥ ×¥„µ¦Á¡·É ¤„µ¦®´ „‡n µ¨—®¥n °œµŠž¦³Á£šš¸É Á®¤µ³­Îµ®¦´Ÿ¼oš¸É¤¸Ÿ¼o¡¹ÉŠ¡µœo°¥"" " O%P" ‹µ„Ÿ¨„µ¦ª·‹´¥"¡ªnµ"„µ¦ž¦´ž¦»Š ǦŠ­¦oµŠ£µ¬¸ÄœÂ˜n¨³‡¦µªÁ¤ºÉ°Á„·—£µª³ÁŠ·œÁ¢j° ¥´ŠÅ¤n­µ¤µ¦™…‹´—Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œÁ¢j°š¸É¤¸˜n°£µ¦³ £µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µÅ—o""—´Šœ´Êœ"¦´“µ¨‡ª¦Ä®o ¤¸ „µ¦®´ „‡n µÄo ‹n µ¥Â¨³‡n µ¨—®¥n °œµŠž¦³Á£š" ŗo„n"‡nµ¨—®¥n°œŸ¼o¤¸ÁŠ·œÅ—o"‡¼n­¤¦­"¨³»˜¦"ŗo Ĝ°´˜¦µš¸ÉÁ¡·É¤…¹Êœ˜µ¤°´˜¦µÁŠ·œÁ¢j°š¸É­¼Š…¹ÊœÁ¡ºÉ°Ä®o Á„·—‡ªµ¤Áž}œ›¦¦¤šµŠ£µ¬¸""" "

¦¦–µœ»„¦¤! „œ„ª¦¦–""š´„¬³ª–·E"O#%)*PE"„µ¦ª·Á‡¦µ³®r Ÿ¨„¦³š…°Š£µª³ÁŠ· œ Á¢j °š¸É ¤¸ ˜n ° £µ¦³£µ¬¸ÁŠ·œÅ—o»‡‡¨›¦¦¤—µ…°Š Ś¥ÄœnªŠže!¡>«>?B@B! F! ?BAC>" ª· š ¥µœ· ¡ œ›r ž ¦·  µÁ«¦¬“«µ­˜¦ ¤®µ´ – ”· ˜ "…œŠª·  µÁ«¦¬“«µ­˜¦r" ­µ…µª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r" ¤®µª·š¥µ¨´¥" ­»Ã…š´¥›¦¦¤µ›·¦µE" „¨»n¤œ´„ª·µ„µ¦£µ¬¸°µ„¦E"O#%%&PE"£µ¬¸°µ„¦ ˜µ¤ž¦³¤ª¨¦´ ¬ ‘µ„¦>"¡· ¤ ¡r Ä ®¤n" O„o Å …ž¦´  ž¦» Š PE"„¦» Š Áš¡¤®µœ‡¦"W" 抡·¤¡rÁ¦º°œÂ„oª„µ¦¡·¤¡rE"


*) Á‹¬‘µ""´ ¥ œ³«´ „ —·Í E "O#%)&PE"„µ¦ª· Á ‡¦µ³®r Áž¦¸¥Áš¸¥Ÿ¨„¦³š…°Š£µª³ÁŠ·œ Á¢j ° š¸É ¤¸ ˜n ° £µ¦³£µ¬¸ Á Š· œ ŗo » ‡ ‡¨ ›¦¦¤—µ!„¦–¸«¹„¬µÃ‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸ ÁŠ· œ ŗo » ‡ ‡¨›¦¦¤—µ…°Šž¦³Áš« Ś¥!¡>«>!?B?G!?B@?!?B@A!¨³!?B@B>" ª· š ¥µœ· ¡ œ›r ž ¦·  µª· š ¥µ«µ­˜¦(" ¤®µ´ – ”· ˜ "­µ…µª·  µÁ«¦¬“«µ­˜¦r"" £µ‡ª·  µÁ«¦¬“«µ­˜¦r " ¤®µª· š ¥µ¨´ ¥" Á„¬˜¦«µ­˜¦rE"

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•" ­»¦·¥œ""͘·ª´•œ³„»¨E"O#%##PE" Ÿ¨…°Š£µª³ÁŠ·œ Á ¢j ° ˜n ° £ µ ¦ ³ £ µ ¬¸ Á Š· œ Å —o » ‡ ‡ ¨ ›¦¦¤—µÄœž¦³Áš«Åš¥>"ª·š¥µœ·¡œ›r ž¦·  µÁ«¦¬“«µ­˜¦¤®µ´ – ”· ˜"" ‡–³Á«¦¬“«µ­˜¦r " ¤®µª· š ¥µ¨´ ¥" ›¦¦¤«µ­˜¦rE"


Ÿ¨„¦³š…°Š„µ¦‹´—˜´ÊŠ‡–³„¦¦¤„µ¦„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤Â®nŠµ˜· ˜n°„µ¦Ä®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸ÉĜž¦³Áš«Åš¥! "#$!%&'()*!+,!*#$!-.*(/01.#123!+,!*#$!4"5!+2!! *#$!6+/10$!"$0$'#+2$!7$891)$.!12!"#(10(2:! «·¦·¡¦!!®Š­r´ªµ¨!;! ª¦—¸!!‹Š°´«µ„»¨!<! «»£µ˜·!!­»…µ¦¤–r!=!

š‡´—¥n°! ! ž{‹‹»´œ¨´„¬–³„µ¦„ε„´—¼Â¨„µ¦Ä®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸ÉŗoÁž¨¸É¥œÂž¨ŠÅž!‹µ„„µ¦„ε„´—¼Â¨ ×¥°Š‡r„µ¦Ãš¦«´¡šr®nŠž¦³Áš«Åš¥!"š«š#$!¨³!„µ¦­ºÉ°­µ¦Â®nŠž¦³Áš«Åš¥!"„­š#$!¤µÁž}œ!‡–³„¦¦¤„µ¦ „·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤Â®nŠµ˜·!"„š#$!Á¡ºÉ°„n°Ä®oÁ„·—„µ¦Â…nŠ…´œ°¥nµŠÁ­¦¸Â¨³Áž}œ›¦¦¤!×¥Šµœ«¹„¬µœ¸Ê!¤»nŠ«¹„¬µ ™¹ŠŸ¨„¦³š…°Š„µ¦‹´—˜´ÊŠ‡–³„¦¦¤„µ¦„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤Â®nŠµ˜·˜n°„µ¦Ä®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É!‹µ„ „µ¦«¹ „¬µ¡ªn µ!£µ¥®¨´ Š„µ¦‹´ —˜´Ê Š‡–³„¦¦¤„µ¦„· ‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤Â®n Šµ˜· !­n ŠŸ¨Ä®o „µ¦Ä®o ¦· „µ¦ Ú¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É¤¸°»ž­¦¦‡Äœ„µ¦Á…oµ­¼n˜¨µ—…°ŠŸ¼ož¦³„°„µ¦¦µ¥Ä®¤n¨—¨Š!¤¸‡ªµ¤Â¡¦n®¨µ¥Â¨³‡»–£µ¡Äœ „µ¦Ä®o¦·„µ¦Á¡·É¤…¹Êœ!°¸„š´ÊŠŸ¼oÄ®o¦·„µ¦¤¸„µ¦„ε®œ—¦µ‡µ‡nµ¦·„µ¦®¨µ„®¨µ¥Á¡·É¤…¹Êœ!š´ÊŠ„µ¦„ε®œ—¦µ‡µ Ãš¦ÄœÁ‡¦º°…nµ¥Â¨³Ãš¦¦³®ªnµŠÁ‡¦º°…nµ¥!œ°„‹µ„œ¸Ê!ž¦³„µ«‡–³„¦¦¤„µ¦„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤Â®nŠµ˜·! ¥´Š„n°Ä®oÁ„·—„µ¦Â…nŠ…´œÁ¡·É¤…¹Êœ!‹µ„­ª´­—·„µ¦…°ŠŸ¼o¦·Ã£‡!Ÿ¼oŸ¨·˜Â¨³­´Š‡¤Ã—¥¦ª¤Á¡·É¤…¹Êœ!!

>/.*8()*! ! %&'&()*+,!)-&!./01*&!)&*&2-/(&!3&451'&!-63!4&7/4.&8!4&9:*6)1/(!7/4.!)-&!;&*&2-/(&! <496(1=6)1/(!/7!;-61*6(8!";<;$!6(8!)-&!>/..:(1'6)1/(3!?:)-/41)+!/7!;-61*6(8!">?;$!)/!)-&!@6)1/(6*! ;&*&'/..:(1'6)1/(3!>/..1331/(!"@;>$!1(!/48&4!)/!&('/:469&!'/.2&)1)1/(!1(!./01*&!)&*&2-/(&!3&451'&#! A&('&,!)-13!262&4B3!/0C&')15&!D63!)/!3):8+!)-&!1.26')!/7!)-&!&3)60*13-1(9!/7!@;>!/(!)-&!./01*&!)&*&2-/(&! 3&451'&3#!;-&!4&3:*)3!3-/D&8!)-6)!@;>!-63! 8&'4&63&8!06441&43!)/!&()4+!6(8!1('4&63&8!8177:31/(!6(8! E:6*1)+!/7!./01*&!)&*&2-/(&!3&451'&3#!<2&46)/43!-65&!-68!5641/:3!241'1(9!2/*1'1&3!3:'-!63!/(F(&)!!6(8!! /77F(&)!241'&3#!?881)1/(6**+,!@;>!2/*1'+!-63!1('4&63&8!'/(3:.&4!3:42*:3,!24/8:'&4!3:42*:3,!6(8!3/'16*! D&*764&#! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! G

!!¤®µ´–”·˜!­µ…µª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r!!¤®µª·š¥µ¨´¥Á„¬˜¦«µ­˜¦r! !!°µ‹µ¦¥r!—¦#ª¦—¸!‹Š°´«µ„»¨!‡–³Á«¦¬“«µ­˜¦r!¤®µª·š¥µ¨´¥Á„¬˜¦«µ­˜¦r,!°µ‹µ¦¥rš¸Éž¦¹„¬µª·š¥µœ·¡œ›r®¨´„! I !!Ÿ¼onª¥«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦#«»£µ˜·!­»…µ¦¤–r!‡–³Á«¦¬“«µ­˜¦r!¤®µª·š¥µ¨´¥Á„¬˜¦«µ­˜¦r,!°µ‹µ¦¥rš¸Éž¦¹„¬µª·š¥µœ·¡œ›r¦nª¤! H


JK

;?!šœÎµ! ! Ĝ°—¸ ˜š¸É Ÿn µœ¤µ!°Š‡r „µ¦Ãš¦«´ ¡šr ®n Š ž¦³Áš«Åš¥!"š«š#$!¨³!„µ¦­ºÉ°­µ¦Â®nŠž¦³Áš«Åš¥ "„­š#$!Áž}œš´ÊŠ®œnª¥Šµœ„ε„´—¼Â¨Â¨³Áž}œŸ¼oÄ®o¦·„µ¦ Ú¦«´ ¡šr Á‡¨ºÉ °œš¸É —o ª¥!˜n ÁœºÉ °Š‹µ„¨´ „¬–³„µ¦ Ä®o ¦· „µ¦Ãš¦«´ ¡šr Á‡¨ºÉ °œš¸É œ´Ê œ!‹Î µÁž} œ˜o °ŠÄo ÁŠ· œ ¨Šš» œÂ¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ …´Êœ­¼ ŠÄœ„µ¦Ä®o¦· „µ¦!Ž¹É Š™º ° Áž}œ°»ž­¦¦‡š¸É­Îµ‡´Äœ„µ¦Á…oµ­¼n˜¨µ—…°ŠŸ¼oÄ®o¦·„µ¦ ¦µ¥Ä®¤n!œ°„‹µ„œ¸Ê„µ¦Ä®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É¥´Š¤¸ °»ž­¦¦‡‹µ„œÃ¥µ¥…°Š¦´“š¸É˜o°ŠÅ—o¦´­´¤žšµœ®¦º° šÎµ­´µ¦nª¤„µ¦Šµœ„´!š«š#!®¦º°!„­š#!­nŠŸ¨Ä®o „µ¦Ä®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šr!Á‡¨ºÉ°œš¸É¤¸‹ÎµœªœŸ¼oÄ®o¦·„µ¦ Ťn¤µ„œ´„!‹µ„°»ž­¦¦‡Äœ„µ¦Á…oµ¤µÄ®o¦·„µ¦Â¨³‹Îµœªœ Ÿ¼oÄ®o¦·„µ¦š¸É¤¸ Ťn ¤µ„œ´„!šÎ µÄ®o„µ¦Ä®o¦·„µ¦Ãš¦«´ ¡šr! Á‡¨ºÉ°œš¸ÉŤn¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Äœ„µ¦Â…nŠ…´œ!­nŠŸ¨Ä®o°´˜¦µ ‡n µ¦· „µ¦­¼ Š„ªn µš¸É ‡ª¦‹³Áž} œ ¨³‡» – £µ¡Äœ„µ¦ Ä®o¦·„µ¦š¸É˜Éε!! ! ˜nÁ¤ºÉ°¤¸„µ¦Á‹¦‹µ„µ¦‡oµ„´°Š‡r„µ¦„µ¦‡oµ è„!"L/4*8!;468&!<496(1=6)1/(M!L;<$!šÎµÄ®ož¦³Áš« Ś¥Äœ“µœ³®œ¹ÉŠÄœž¦³Áš«­¤µ·„š¸É˜o°ŠÁžd—Á­¦¸¦·„µ¦ Ú¦‡¤œµ‡¤¡ºÊ œ“µœ!ž¦³„°„´ ¡¦³¦µ´ ´ ˜· °Š‡r „¦‹´ —­¦¦‡¨ºÉ œ‡ªµ¤™¸É ¨³„Î µ„´ „· ‹„µ¦ª· š¥»! „¦³‹µ¥Á­¸¥Š!ª·š¥»Ãš¦š´«œr¨³„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤! ¡#«#!HNOI!¨³!¡¦³¦µ´  ´ ˜· ž ¦³„°„· ‹ „µ¦ Ú¦‡¤œµ‡¤!¡#«#!HNOO!‹¹ Š šÎ µ Ä®o ¤¸ „ µ¦‹´ — ˜´Ê Š! ‡–³„¦¦¤„µ¦„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤Â®nŠµ˜·!"„š#$! …¹ÊœÄœže!¡#«#!HNOP!Á¡ºÉ°¤µ„ε„´—¼Â¨„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤ ¨³Á¡ºÉ°„n°Ä®oÁ„·—„µ¦Â…nŠ…´œÃ—¥Á­¦¸°¥nµŠÁž}œ›¦¦¤Äœ „·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤!­nŠÁ­¦·¤Ä®o¤¸Ÿ¼ož¦³„°„µ¦¦µ¥Ä®¤n! ¤¸„µ¦Ä®o¦·„µ¦°¥nµŠš´Éª™¹Š!¤¸‡»–£µ¡Äœ„µ¦Ä®o¦·„µ¦ š¸É—¸…¹Êœ!¤¸¦µ‡µ‡nµ¦·„µ¦š¸ÉÁž}œ›¦¦¤!¨³¤¸„µ¦Ä®o¦·„µ¦ š¸É®¨µ„®¨µ¥!¦ª¤™¹Š¤¸„µ¦‡»o¤‡¦°ŠŸ¼o¦·Ã£‡—oª¥!×¥! „š#!‹³„¦³šÎµŸnµœž¦³„µ«…°Š!„š#!—´Š‹³Á®ÈœÅ—o‹µ„!

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! ž¦³„µ«®¨´ „Á„–”r „µ¦‹´ —­¦¦Á¨…®¤µ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤!! Ž¹ÉŠÁž}œ®¨´„Á„–”rÁ¡ºÉ°Ä®oŸ¼oÄ®o¦·„µ¦¤¸„µ¦Äoš¦´¡¥µ„¦ Ú¦‡¤œµ‡¤°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡!®¦º°!ž¦³„µ«ªnµ—oª¥ „µ¦Äo¨³ÁºÉ°¤˜n°Ã‡¦Š…nµ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤!¡#«#HNOQ! Ž¹É Š Áž} œ „µ¦­¦o µ Š®¨´ „ Á„–”r „ µ¦Äo  ¨³ÁºÉ ° ¤˜n ° ǦŠ…n µ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤!Á¡ºÉ °Ä®o Ÿ¼o Ä®o ¦· „µ¦¦µ¥Ä®¤n ­µ¤µ¦™Á…oµ¤µ¨Šš»œÅ—oץŤn‹ÎµÁž}œ˜o°Š¤¸Ã‡¦Š…nµ¥ Áž}œ…°Š˜œÁ°Š!Ž¹ÉŠ™º°Áž}œ„µ¦­nŠÁ­¦·¤Ä®o¤¸Ÿ¼oÄ®o¦·„µ¦ ¦µ¥Ä®¤nÁ…oµ¤µÄ®o¦·„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤! ! —´Šœ´Êœ„µ¦«¹„¬µœ¸Ê‹¹Š¤¸ª´˜™»ž¦³­Š‡rš¸É¤»nŠ «¹ „ ¬µ™¹ Š Ÿ¨„¦³š…°Š„µ¦‹´ — ˜´Ê Š !„š#!š¸É ¤¸ ˜n °! ǦŠ­¦o µŠ˜¨µ—!¡§˜· „¦¦¤!Ÿ¨„µ¦—Î µÁœ· œŠµœÂ¨³ ­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤!×¥°µ«´¥Âœª‡·—ǦŠ­¦oµŠ˜¨µ—! ¡§˜· „ ¦¦¤Â¨³Ÿ¨„µ¦—Î µ Áœ· œ Šµœ!¨³Âœª‡· — ‹Îµ¨°Š…°Š!R4&3(6-6(!"GQJH$!š´ÊŠœ¸ÊÁ¡ºÉ°š¦µ™¹Š š· «šµŠÂ¨³ÂœªÃœo ¤ …°Š„µ¦Ä®o ¦· „ µ¦Ãš¦«´ ¡ šr! Á‡¨ºÉ ° œš¸É £ µ¥®¨´ Š ‹µ„„µ¦‹´ — ˜´Ê Š !„š#!ץn Š „µ¦«¹„¬µ°°„Áž}œ!H! ­nªœ—oª¥„´œ!×¥­nªœÂ¦„‹³Áž}œ ª·Á‡¦µ³®r™¹ŠŸ¨„¦³š…°Š„µ¦‹´—˜´ÊŠ!„š#!˜n°Ã‡¦Š­¦oµŠ ˜¨µ—!¡§˜·„¦¦¤Â¨³Ÿ¨„µ¦—εÁœ·œŠµœ!ץčo­™·˜· Á·Š¡¦¦–œµÄœ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r!˜´ÊŠÂ˜nže!¡#«#!HNON! ™¹Š! ¡#«#!HNNG! ¨³­nªœš¸É­°ŠÁž}œ„µ¦ª·Á‡¦µ³®rÁ·Š! Á«¦¬“¤· ˜· !Á¡ºÉ °«¹ „¬µ™¹ ŠŸ¨„¦³š…°Š„µ¦‹´ —˜´Ê Š!! „š#!˜n°­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤!×¥°µ«´¥Ÿ¨„µ¦ž¦³¤µ–‡nµ ‹µ„‹Îµ¨°Š!R4&3(6-6(!"GQJH$!Ž¹ÉŠÁž}œª·›¸„µ¦ž¦³¤µ– ‡n µ°» ž­Š‡r ¨³°» žšµœ…°Š˜¨µ—!Ĝ„¦–¸ š¸É ¤¸ …o °‹Î µ„´ — šµŠ—o µœ°» žšµœ!š¸É Ťn ­µ¤µ¦™®µ˜o œš» œ®¦º °„Î µÅ¦…°Š ®œnª¥Ÿ¨·˜Å—o!ץœª‡·——´Š„¨nµªÅ—o¦´„µ¦¥°¤¦´Â¨³ čoĜŠµœ«¹„¬µÄœªŠ„ªoµŠ!—´ŠŠµœ«¹„¬µ…°Š!Á¦ª´˜¦! ›¦¦¤µ°£·¦¤¥r!"HNIQ$! ªµ¦·œ!͘·„„囦!"HNOO$!! ­»›¸ ¡´œ›r!ª¦¦–µ˜· !"HNOQ$! ¨³!S4=+0/D3T1! "HUUJ$!Ž¹ÉŠ„µ¦«¹„¬µÄœ­nªœœ¸Êŗočo¨´„¬–³…o°¤¼¨Â! 26(&*!86)6!×¥¤¸¦³¥³Áª¨µ˜´ÊŠÂ˜nئ¤µ­š¸É!G!že!¡#«#! HNON! ™¹ŠÅ˜¦¤µ­š¸É!I! že¡#«#!HNNG! ¨³¤¸Ÿ¼oÄ®o¦·„µ¦


Ÿ¨„¦³š…°Š„µ¦‹´—˜´ÊŠ‡–³„¦¦¤„µ¦„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤Â®nŠµ˜·²!

JP

‹Îµœªœ!I! ¦µ¥—oª¥„´œ‡º°!?VW,! X;?>! ¨³!;%YZ! ! [<\Z! Á¡ºÉ°‡Îµœª–®µ­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤…°Š„µ¦ ! Ä®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É! ! !

<?!‹Îµ¨°Šš¸ÉčoĜ„µ¦«¹„¬µ! ! „ε®œ—Ä®o°»ž­Š‡r¨³˜oœš»œ­nªœÁ¡·É¤…°Š„µ¦Ä®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šr!Á‡¨ºÉ°œš¸ÉÁž}œÂ‹Îµ¨°ŠÁ­oœ˜¦Š !¨°„µ¨·š¹¤!"]/9641)-.1'!]1(&64!ZE:6)1/($!­—ŠÅ—o—´Šœ¸Ê! !

!!! ln Qit E1 E 2 ln Pit E3 ln msit E 4 ln ageit H1 !!!!!

! !!

ln MCit

E 5 E 6 ln Qit E 7 ln cellit E8 ln wageit H 2 !

"#$ "%$!

! Á¤ºÉ°! Pit ! ‡º°! ¦µ‡µ‡nµ¦·„µ¦…°ŠŸ¼oÄ®o¦·„µ¦¦µ¥š¸É! i !–!Áª¨µ! t ! Qit ! ‡º°! ‹ÎµœªœÁ¨…®¤µ¥š¸É¤¸Ÿ¼očo¦·„µ¦…°ŠŸ¼oÄ®o¦·„µ¦¦µ¥š¸É! i !–!Áª¨µ! t ! ! ! ! ! MCit ! ‡º°! ˜oœš»œ­nªœÁ¡·É¤…°ŠŸ¼oÄ®o¦·„µ¦¦µ¥š¸É! i !–!Áª¨µ! t ! msit ! ‡º°! ­nªœÂnŠ˜¨µ—…°ŠŸ¼oÄ®o¦·„µ¦¦µ¥š¸É! i !–!Áª¨µ! t ! ! ! ageit ! ‡º°! ¦³¥³Áª¨µš¸ÉÁ…oµ¤µÄ®o¦·„µ¦…°ŠŸ¼oÄ®o¦·„µ¦¦µ¥š¸É! i !–!Áª¨µ! t ! ! ! cellit ! ‡º°! ‹Îµœªœ­™µœ¸Á‡¦º°…nµ¥…°ŠŸ¼oÄ®o¦·„µ¦¦µ¥š¸É! i !–!Áª¨µ! t ! ! ! wageit !‡º°! ‡nµÄo‹nµ¥¡œ´„Šµœ…°ŠŸ¼oÄ®o¦·„µ¦¦µ¥š¸É! i !–!Áª¨µ! t ! ! ! ! ! i! ‡º°! Ÿ¼oÄ®o¦·„µ¦!?VW!X;?>!¨³!;%YZ![<\Z! ! ! ‡º°! ئ¤µ­š¸É!G!že!HNON!™¹Š!ئ¤µ­š¸É!I!že!HNNG! t! ! ! ÁœºÉ°Š‹µ„„µ¦«¹„¬µ‡¦´ÊŠœ¸Ê˜o°Š„µ¦«¹„¬µ™¹ŠŸ¨„¦³š…°Šž¦³„µ«‡–³„¦¦¤„µ¦„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤Ž¹ÉŠ ž¦³„µ«—´Š„¨nµªÅ—o„¦³ššµŠ—oµœ˜oœš»œ…°ŠŸ¼oÄ®o¦·„µ¦‹¹ŠÄ­n˜´ªÂž¦®»nœ!"8:..+! 564160*&$! Ĝ­¤„µ¦š¸É! "H$! —´ŠÂ­—Š°¥¼nĜ­¤„µ¦š¸É!"I$!—´Šœ¸Ê! !

ln MCit

!! ! ! !

Á¤ºÉ°! ! !

E5 E6 ln Qit E7 ln cellit E8 ln wageit E9 govt1t E10 govt 2t H3 !!

"I$!

govt1t !༡!

ž¦³„µ«®¨´„Á„–”r„µ¦‹´—­¦¦Á¨…®¤µ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤!Á¦·É¤ž¦³„µ«ÄoÁ¤ºÉ°! ! ! ئ¤µ­š¸É!I!že!¡#«#!HNOJ! govt 2t !‡º°! ž¦³„µ«ªn µ—o ª¥„µ¦Äo ¨³ÁºÉ °¤˜n °Ã‡¦Š…n µ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤!¡#«#HNOQ!!! ! ! Á¦·É¤ž¦³„µ«ÄoÁ¤ºÉ°Å˜¦¤µ­š¸É!I!že!¡#«#!HNOQ!

! ˜n š ªn µ Ťn ­ µ¤µ¦™‡Î µ œª–®µ˜o œ š» œ ­n ª œÁ¡·É ¤ …°ŠŸ¼o Ä ®o  ¦· „ µ¦Å—o ! ‹¹ Š „Î µ ®œ—Ä®o Ÿ¼o Ä ®o  ¦· „ µ¦¤¸ ¡§˜·„¦¦¤Â­ªŠ®µ„εŦ­¼Š­»—!Ž¹ÉŠÁž}œÅž˜µ¤ÁŠºÉ°œÅ…![%!^![>!¨³‹µ„„µ¦Ä­n!]/9641)-.!‹³Å—o!—´Šœ¸Ê!


JJ

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! ln MR ln MC !

!

"O$!

!

×¥š¸É! MR !‹³¤¸‡nµÁšnµ„´! P «ª1 Q ˜ wP »º !Ž¹ÉŠ‡nµ…°Š! Q ˜ wP !‡º°­nªœ„¨´…°Š‡ªµ¤¥º—®¥»nœ…°Š°»ž­Š‡r˜n°¦µ‡µ ¬

P wQ

P wQ ¼

„µ¦Ä®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É!‹µ„­¤„µ¦š¸É!"G$! šÎµÄ®oÁ¦µš¦µ™¹Š!­nªœ„¨´…°Š‡nµ‡ªµ¤¥º—®¥»nœ…°Š°»ž­Š‡r ˜n°¦µ‡µ„µ¦Ä®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É!Ž¹ÉŠ¤¸‡nµÁšnµ„´! 1 !—´Šœ´Êœ!! ln MRit !ŗo‹³Ášnµ„´! E2

ln MRit

§ 1 · ln Pit ln ¨1 ¸ ! © E2 ¹

"N$!

! —´Šœ´Êœ‹µ„­¤„µ¦š¸É!"O$!‹¹ŠšÎµÄ®o­¤„µ¦š¸É!"I$!Ášnµ„´!"N$!—´Šœ¸Ê! ln Pit ln(1 

1

E2

) E5 E6 ln Qit E7 ln cellit E8 ln wageit E9 govtt 1 E10 govtt 2 H3 "K$!

!

!

®¦º°! !

§ 1 · ln Pit ¨ E5 ln(1 ) ¸ E6 ln Qit E7 ln cellit E8 ln wageit E9 govt1t E10 govt 2t H4 "P$! ! E2 ¹ © !

! —´Šœ´Êœ„µ¦«¹„¬µÄœ­nªœœ¸Ê!‹³œÎµ­¤„µ¦š¸É!"G$!¨³!"P$!¤µž¦³¤µ–‡nµ—oª¥Â‹Îµ¨°Š¦³­¤„µ¦ ¦nª¤!"W1.:*)6(&/:3! ZE:6)1/($! —oª¥ª·›¸„ε¨´Š­°Šœo°¥š¸É­»—­°Š´Êœ!";D/FW)69&! ]&63)! WE:64&! ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

[&)-/8$¨³œÎµ‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Íš¸Éŗo‹µ„„µ¦ž¦³¤µ–‡nµ!" E1,E2, E3,E4,E5,E6, E7, E8, E9, E10 $!¤µ‡Îµœª–®µ ¦µ‡µ—»¨¥£µ¡!ž¦·¤µ–—»¨¥£µ¡!­nªœÁ„·œŸ¼o¦·Ã£‡!­nªœÁ„·œŸ¼oŸ¨·˜Â¨³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤!…°ŠŸ¼oÄ®o¦·„µ¦! i ×¥„ε®œ—Ä®ož{‹‹´¥°ºÉœÇ!š¸É¤·Än¦µ‡µ‡nµ¦·„µ¦Â¨³!‹ÎµœªœÁ¨…®¤µ¥‡Šš¸É!Ž¹ÉŠ‡Îµœª–¤µ‹µ„‡nµÁŒ¨¸É¥…°Š …o°¤¼¨ž{‹‹´¥œ´ÊœÇ!ĜnªŠÁª¨µš¸ÉšÎµ„µ¦«¹„¬µÁ¡ºÉ°¤·Ä®oÁ„·—„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š—»¨¥£µ¡‹µ„ž{‹‹´¥£µ¥œ°„!šÎµ Ä®o ­ µ¤µ¦™Áž¦¸ ¥ Áš¸ ¥ Ÿ¨„¦³š…°Šž¦³„µ«!„š#!š¸É ¤¸ ˜n ° ­n ª œÁ„· œ Ÿ¼o  ¦· à £‡!­n ª œÁ„· œ Ÿ¼o Ÿ ¨· ˜ ¨³ ­ª´ ­ —· „ µ¦­´ Š ‡¤Å—o ! ­Î µ ®¦´  „µ¦®µ¦µ‡µÂ¨³ž¦· ¤ µ–—» ¨ ¥£µ¡œ´Ê œ !!×¥Á¦·É ¤ ‹µ„°œ˜· ¨ °„µ¦· š¹ ¤! "6()1*/9641)-.$! ­¤„µ¦! ln Qit !®¦º°­¤„µ¦š¸É!"G$!!¨³!­¤„µ¦! ln Pit !®¦º°­¤„µ¦š¸É!"P$!×¥„ε®œ—Ä®o ž{‹‹´¥°ºÉœÇ!š¸É¤·Än!¦µ‡µ‡nµ¦·„µ¦Â¨³‹ÎµœªœÁ¨…®¤µ¥!‡Šš¸É!‹³Å—o! !

! !

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

Qi

e ( E 1 E 3 ln m si E 4 ln ageit ) Pi E 2 !

Pi

e ( D 1 E 7 ln c e ll i E 8 ln w a g e i E 9 g o v t t 1 E 1 0 g o v t t 2 ) Q iE 6 ! ˆ

ˆ

ˆ

"J$! ˆ

ˆ

ˆ

"Q$!


Ÿ¨„¦³š…°Š„µ¦‹´—˜´ÊŠ‡–³„¦¦¤„µ¦„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤Â®nŠµ˜·²!

! ! ! !

JQ

œÎµ‡nµ! Pi !Ĝ­¤„µ¦š¸É!"Q$!šœÄœ­¤„µ¦š¸É!"J$!‹³Å—ož¦·¤µ–—»¨¥£µ¡!—´Šœ¸Ê! Q i*

Eˆ6 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ e ( E1 E 3 ln m si E 4 ln agei ) §¨ e ( Dˆ1 E 7 ln celli E 8 ln w agei E 9 govtt 1 E10 govtt 2 ) Q i* ·¸ © ¹

Eˆ 2

!"GU$!

¨³œÎµ‡nµ! Qi* !Ĝ­¤„µ¦š¸É!"GU$!šœÄœ­¤„µ¦š¸É!"Q$!‹³Å—o!¦µ‡µ—»¨¥£µ¡!—´Šœ¸Ê! Pi*

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

e (D 1 E 7 ln celli E 8 ln w agei E 9 govt t 1 E 10 govt t 2 ) Q i* ˆ

Eˆ 6

!

"GG$!

!

! Á¤ºÉ °š¦µ¦µ‡µÂ¨³ž¦· ¤µ–—» ¨¥£µ¡Â¨o ª!‹¹ Š­µ¤µ¦™‡Î µœª–®µ­n ªœÁ„· œŸ¼o ¦· ã‡!">/(3:.&4! W:42*:3M!>W$!×¥‹´—¦¼žÂ­¤„µ¦°»ž­Š‡r…°Š„µ¦Ä®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É!" Qi $!Ĝ­¤„µ¦š¸É!"J$!Ä®o°¥¼nĜ ¦¼ž!V(5&43&!X&.6(8!¨³œÎµ!¦µ‡µÂ¨³ž¦·¤µ–—»¨¥£µ¡!¤µ‡Îµœª–®µ­nªœÁ„·œŸ¼o¦·Ã£‡!×¥¤¸‡nµÁšnµ„´! 1

Eˆ 2

Q i*

C Si

Qi ˆ ˆ ( E 1 E 3 ln m s i Eˆ 4 ln a g e i ) Eˆ

³ 0

d Q i Pi* Q i* !

"GH$!

e ! ! Á¡ºÉ°‡Îµœª–®µ­nªœÁ„·œŸ¼oŸ¨·˜!"_4/8:'&4!W:42*:3M!_W$!‹¹ŠÂ°œ˜·¨°„µ¦·š¹¤Äœ­¤„µ¦˜oœš»œ­nªœÁ¡·É¤ …°ŠŸ¼oÄ®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É¦µ¥š¸É! i !" ln MCi $!Ĝ­¤„µ¦š¸É!"H$!‹³„¨µ¥Áž}œ! 2

!

!!

M Ci

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

e ( E 5 E 7 ln celli E 8 ln wagei E 9 govt1t E 10 govt 2 t ) QiE 6 !

"GI$!

! —´ Š œ´Ê œ ‹¹ Š ­µ¤µ¦™‡Î µ œª–®µ­n ª œÁ„· œ Ÿ¼o Ÿ ¨· ˜ !!×¥°µ«´ ¥ ˜o œ š» œ ­n ª œÁ¡·É ¤ …°ŠŸ¼o Ä ®o  ¦· „ µ¦ Ú¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É¦µ¥š¸É! i !" MCi $!Ĝ­¤„µ¦š¸É!"GI$!¨³!¦µ‡µÂ¨³ž¦·¤µ–—»¨¥£µ¡!ŗo—´Šœ¸Ê! PSi

!

Pi*Qi* 

³ e

Qi*

( Eˆ5 Eˆ7 ln celli Eˆ8 ln wagei Eˆ9 govt1t Eˆ10 govt 2t )

0

Eˆ6

Qi dQi !

"GO$!

!

×¥­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤!"W/'16*!D&*764&!M!WL$!‹µ„„µ¦Ä®o¦·„µ¦…°ŠŸ¼oÄ®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É¦µ¥š¸É! i !¤¸‡nµÁšnµ„´!

!

! !

SWi

CSi PSi !!

"GN$!


QU

=?!Ÿ¨„µ¦«¹„¬µ! ! Ÿ¨„µ¦«¹„¬µ…°ŠŸ¨„¦³š…°Š„µ¦‹´—˜´ÊŠ ‡–³„¦¦¤„µ¦„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤Â®nŠµ˜·˜n°„µ¦ Ä®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É!­µ¤µ¦™°›·µ¥Áž}œ!H! ­nªœ!‡º°! ! "G$! „µ¦«¹„¬µŸ¨„¦³š…°Š„µ¦‹´—˜´ÊŠ ‡–³„¦¦¤„µ¦„· ‹ „µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤Â®n Š µ˜· ˜n ° ǦŠ­¦oµŠ˜¨µ—!¡§˜·„¦¦¤Â¨³Ÿ¨„µ¦—εÁœ·œŠµœ…°Š „µ¦Ä®o ¦· „µ¦Ãš¦«´ ¡šr Á‡¨ºÉ °œš¸É ! ¡ªn µ!¨´ „¬–³ ǦŠ­¦oµŠ˜¨µ—…°Š„µ¦Ä®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É ¥´Š‡ŠÁž}œ˜¨µ—Ÿ¼o…µ¥œo°¥¦µ¥!˜nšªnµ°»ž­¦¦‡Äœ„µ¦ Á…oµ­¼n˜¨µ—…°ŠŸ¼ož¦³„°„µ¦¦µ¥Ä®¤n¨—¨Š!‹µ„ž¦³„µ« ‡–³„¦¦¤„µ¦„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤!Á¦ºÉ°Š!®¨´„Á„–”r¨³ ª·›¸„µ¦°œ»µ˜ž¦³„°„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤Âš¸É®œ¹ÉŠ! ­°ŠÂ¨³­µ¤!Ž¹É ŠÁž} œ„µ¦­¦o µŠ®¨´ „Á„–”r Ä ®o Ÿ¼o Ä ®o ¦· „µ¦¦µ¥Ä®¤n Á…o µ¤µÄ®o ¦· „µ¦Ã—¥¦´ Ä°œ» µ˜ ž¦³„°„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤‹µ„!„š#!šœ„µ¦šÎµ ­´ µ¦n ª¤„µ¦Šµœ„´ !š«š#¨³!„­š#!°¥n µŠÅ¦„È —¸!! ž{‹‹»´œ¥´ŠÅ¤n¤¸Ÿ¼oÄ®o¦·„µ¦¦µ¥Ä®¤nÁ…oµ¤µÄ®o¦·„µ¦Äœ Ú¦«´ ¡šr Á‡¨ºÉ °œš¸É !°µ‹ÁœºÉ °Š¤µ‹µ„„µ¦Ä®o ¦· „µ¦ Ú¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸Éœ´Êœ!‹ÎµÁž}œ˜o°Š°µ«´¥‡¨ºÉœ‡ªµ¤™¸É Ĝ„µ¦Ä®o¦·„µ¦!Ž¹ÉŠ!„š#!¥´ŠÅ¤n­µ¤µ¦™‹´—­¦¦‡¨ºÉœ ‡ªµ¤™¸ÉÄ®o „´Ÿ¼oÄ®o¦· „µ¦¦µ¥Ä®¤nŗo!ž¦³„°„´Ÿ¼o Ä®o  ¦· „ µ¦¦µ¥Ä®¤n ° µ‹¦°…°¦´  ĝ°œ»  µ˜¦³ Ú¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É!IS! Ž¹ÉŠ!„š#!¥´ŠÅ¤n­µ¤µ¦™°°„ ĝ°œ»µ˜Å—o!˜n„¦³œ´Êœ!Ÿ¼oÄ®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É Ĝž{ ‹ ‹» ´ œ ¤¸ „ µ¦¦ª¤„¨»n ¤ Âœª˜´Ê Š ¨³Â ®¨µ„®¨µ¥Á¡·É¤…¹Êœ!Á¡ºÉ°„n°Ä®oÁ„·—ž¦³­·š›·£µ¡Äœ„µ¦ Ä®o  ¦· „ µ¦Â¨³Á˜¦¸ ¥ ¤‡ªµ¤¡¦o ° ¤­Î µ ®¦´  „µ¦…° ĝ°œ»µ˜¦³Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É!IS!Ĝ°œµ‡˜! ! ­n ªœ¡§˜· „¦¦¤…°ŠŸ¼o Ä®o ¦· „µ¦Ãš¦«´ ¡šr! Á‡¨ºÉ ° œš¸É ! ¡ªn µ !¤¸ ¨´ „ ¬–³„µ¦„Î µ ®œ—¦µ‡µš¸É ®¨µ„®¨µ¥Á¡·É¤…¹Êœ!×¥¤¸„µ¦„ε®œ—¦µ‡µ‡nµ¦·„µ¦

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! š¸É n Š°°„Áž} œ!H!¨´ „¬–³—o ª¥„´ œ!‡º °!„µ¦Ãš¦#!Ĝ Á‡¦º°…nµ¥!¨³!„µ¦Ãš¦#!œ°„Á‡¦º°…nµ¥!Áž}œŸ¨¤µ‹µ„ ž¦³„µ«ªn µ —o ª ¥„µ¦Äo  ¨³ÁºÉ ° ¤˜n ° ǦŠ…n µ ¥ Ú¦‡¤œµ‡¤!¡#«#!HNOQ!š¸É°œ»µ˜Ä®oŸ¼oÄ®o¦·„µ¦˜„¨Š °´ ˜ ¦µÁºÉ ° ¤˜n ° ǦŠ…n µ ¥¦³®ªn µ Š„´ œ !£µ¥Ä˜o „ µ¦ ¥· œ¥°¤‹µ„!„š#!¨³‹µ„ž¦³„µ«—´ Š„¨n µªœ¸Ê !¥´ Š ­n Š Ÿ¨Ä®o Ÿ¼o Ä ®o  ¦· „ µ¦¥» ˜· „ µ¦šÎ µ ­Š‡¦µ¤¦µ‡µ¨Š! ÁœºÉ°Š‹µ„Ÿ¼oÄ®o¦·„µ¦¤¸‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦ÁºÉ°¤˜n°Åž¥´Š ǦŠ…n µ¥°ºÉœ˜µ¤ž¦· ¤µ–„µ¦ÄoŠµœ!Ž¹ÉŠÁž} œ˜o œš» œ …°ŠŸ¼oÄ®o¦·„µ¦!šÎµÄ®oŸ¼oÄ®o¦·„µ¦Å¤n­µ¤µ¦™¨—¦µ‡µ ŗo ˜ÉÎ µ„ªn µ ˜o œ š» œÄœ„µ¦ÁºÉ °¤˜n °Ã‡¦Š…n µ¥Å—o !Ž¹É ŠŸ¼o Ä®o ¦· „ µ¦®´ œ ¤µÄ®o ‡ ªµ¤­Î µ ‡´  „´  „µ¦¡´ • œµ ž¦³­·š›·£µ¡Ã‡¦Š…nµ¥ÂšœÁ¡ºÉ°­¦oµŠ¦µ¥Å—o‹µ„„µ¦ ÁºÉ°¤˜n°Ã‡¦Š…nµ¥Âšœ!! ! …–³š¸ÉŸ¨„µ¦—εÁœ·œŠµœ…°Š„µ¦Ä®o¦·„µ¦ Ú¦«´ ¡šr Á‡¨ºÉ °œš¸É !¡ªn µ!¤¸ ‡ªµ¤Â¡¦n ®¨µ¥Äœ„µ¦ Ä®o¦·„µ¦Á¡·É¤­¼Š…¹Êœ!‹µ„¡§˜·„¦¦¤„µ¦Â…nŠ…´œ…°ŠŸ¼o Ä®o¦·„µ¦!ž¦³„°„´ž¦³„µ«®¨´„Á„–”r„µ¦‹´—­¦¦ Á¨…®¤µ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤!š¸ÉšÎµÄ®oŸ¼oÄ®o¦·„µ¦­µ¤µ¦™ šÎ µ¦µ¥„µ¦­n ŠÁ­¦· ¤„µ¦…µ¥Å—o °¥n µŠ˜n °ÁœºÉ °Š!—´ Š‹³ Á®ÈœÅ—o‹µ„˜µ¦µŠš¸É!G!š¸É!„š#!ŗo‹´—­¦¦Á¨…®¤µ¥ Ä®o „´ Ÿ¼o Ä®o ¦· „µ¦™¹ Š!GJ!¨o µœÁ¨…®¤µ¥!œ°„‹µ„œ¸Ê! „š#!¥´ŠÅ—o‹´—˜´ÊŠ­™µ´œ‡»o¤‡¦°ŠŸ¼o¦·Ã£‡Äœ„·‹„µ¦ Ú¦‡¤œµ‡¤!Á¡ºÉ°‡»o¤‡¦°ŠŸ¼o¦·Ã£‡‹µ„„µ¦Äo¦·„µ¦ Ú¦‡¤œµ‡¤!¨³Â„oŅž{®µ„µ¦Ãš¦˜·—¥µ„!¡¦o°¤ š´Ê Š„Î µ®œ—¤µ˜¦“µœÂ¨³‡» –£µ¡Äœ„µ¦Ä®o ¦· „µ¦ Ú¦«´ ¡ šr Á ‡¨ºÉ ° œš¸É ! Ž¹É Š ­n Š Ÿ¨Ä®o ‡» – £µ¡Äœ„µ¦ Ä®o¦·„µ¦Á¡·É¤­¼Š…¹Êœ°¸„—oª¥! ! "H$! „µ¦«¹„¬µ…°ŠŸ¨„¦³š…°Š„µ¦‹´—˜´ÊŠ! „š#!˜n °­ª´ ­—· „µ¦­´ Š‡¤!×¥¤¸ ž ¦³„µ«š¸É ­n ŠŸ¨ „¦³š˜n°˜oœš» œ!!H!ž¦³„µ«—o ª¥„´œ!‡º°!ž¦³„µ« ®¨´ „Á„–”r „µ¦‹´ —­¦¦Á¨…®¤µ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤!¨³ ž¦³„µ«ªn µ —o ª ¥„µ¦Äo  ¨³ÁºÉ ° ¤˜n ° ǦŠ…n µ ¥ Ú¦‡¤œµ‡¤!¡#«#!HNOQ!!


Ÿ¨„¦³š…°Š„µ¦‹´—˜´ÊŠ‡–³„¦¦¤„µ¦„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤Â®nŠµ˜·²! ! ‹µ„˜µ¦µŠš¸É!H!­—Š™¹Š„µ¦ž¦³¤µ–‡nµ¦µ‡µ ‡n µ¦· „µ¦š¸É Ÿ¼o Ä®o ¦· „µ¦Å—o ¦´  „Î µ Ŧ­¼ Š ­» — …°Š„µ¦ Ä®o ¦· „µ¦Ãš¦«´ ¡šr Á‡¨ºÉ °œš¸É !Ž¹É Š£µ¥®¨´ Š‹µ„„µ¦ š—­°—oª¥!`1a&8! &77&')! )&3)! ¨³!A6:3.6(! )&3)! ¡ªnµ!‹Îµ¨°Šš¸ÉÁ®¤µ³­¤Äœ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r°»ž­Š‡r ¨³¦µ‡µ‡nµ¦·„µ¦š¸ÉŸ¼oÄ®o¦·„µ¦Å—o¦´„εŦ­¼Š­»—…°Š „µ¦Ä®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É!‡º°!‹Îµ¨°Š!`ZF HW]W!×¥¤¸‡nµ!%F3E:64&!…°ŠÂ‹Îµ¨°Š!`ZFHW]W! …°Š°» ž­Š‡r ¨³˜o œš» œ­n ªœÁ¡·É ¤…°Š„µ¦Ä®o ¦· „µ¦ Ú¦«´ ¡ šr Á ‡¨ºÉ ° œš¸É Á šn µ „´  !U#QIQP!¨³!U#PJUN! ˜µ¤¨Îµ—´!˜nšªnµÂ‹Î µ¨°Š!`ZFHW]W! ¤¸‡n µ ­´¤ž¦³­·š›·Í…°Š˜´ªÂž¦Á®¤º°œ„´œ!…–³š¸É‡nµ‡Šš¸É…°Š Ÿ¼oÄ®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ °œš¸É˜„˜nµŠ„´œ!‹¹ŠšÎµÄ®o Ÿ¼oÄ®o ¦· „µ¦š´Ê Š!I!¦µ¥¤¸ °» ž­Š‡r ¨³˜o œš» œ­n ªœÁ¡·É ¤! ˜„˜nµŠ„´œ!—´Šœ´Êœ‹¹ŠÅ—o‡Îµœª–®µ¦µ‡µÂ¨³ž¦·¤µ– —»¨¥£µ¡!­nªœÁ„·œŸ¼o¦·Ã£‡Â¨³­nªœÁ„·œŸ¼oŸ¨·˜…°ŠŸ¼o Ä®o¦·„µ¦Â˜n¨³¦µ¥!Á¡ºÉ°®µ­ª´­—·„µ¦…°Š­´Š‡¤£µ¥®¨´Š! ‹µ„š¸É ¤¸ ž¦³„µ«‡–³„¦¦¤„µ¦„· ‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤ ®nŠµ˜·!"˜µ¦µŠš¸É!I$!! ! ‹µ„˜µ¦µŠš¸É!I!¨³!O!¡ªnµ!Á¤ºÉ°¤¸ž¦³„µ« ®¨´„Á„–”r„µ¦‹´—­¦¦Á¨…®¤µ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤!­nŠŸ¨ Ä®o˜oœš»œ­nªœÁ¡·É¤…°ŠŸ¼oÄ®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É ¨—¨ŠÅž¦o °¥¨³!P!¤o ªn µž¦³„µ«®¨´ „Á„–”r „µ¦ ‹´ — ­¦¦Á¨…®¤µ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤‹³¤¸ „ µ¦„Î µ ®œ— ‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤„µ¦‹´—­¦¦Á¨…®¤µ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤š¸É‹³šÎµ Ä®o˜oœš»œÁ¡·É¤…¹Êœ„Șµ¤!˜n—oª¥¤µ˜¦„µ¦žj°Š„´œ„µ¦ „´„˜»œÁ¨…®¤µ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤š¸ÉÁ„ȝ‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤­Îµ®¦´ Á¨…®¤µ¥š¸É¤·Å—oœÎµ°°„¤µÄo™¹Š!GU!Ášnµ!Áž}œŸ¨Ä®o! Ÿ¼oÄ®o¦·„µ¦‡Îµœ¹Š™¹Š˜oœš»œš¸ÉÁ„·—‹µ„„µ¦„´„˜»œÁ¨… ®¤µ¥!‹¹ŠšÎµÄ®oŸ¼oÄ®o¦·„µ¦…°¦´„µ¦‹´—­¦¦Á¨…®¤µ¥ ˜µ¤‡ªµ¤‹¦·Š®¦º °Ášnµš¸É‹ÎµÁž}œÁšn µœ´Êœ!Ž¹ÉŠ­nŠŸ¨Ä®o! Ÿ¼o Ä®o ¦· „µ¦­µ¤µ¦™¨—˜o œš» œÄœ„µ¦Á„È …o °¤¼ ¨Â¨³ ¦´ „¬µÁ¨…®¤µ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤¨ŠÅ—o ! ž¦³„°„´ ! Ÿ¼oÄ®o¦·„µ¦¥´Š—¹Š—¼—Ÿ¼očo¦·„µ¦Ä®o¤µÄo¦·„µ¦…°Š˜œ

QG

Á¡ºÉ ° ¨—‡n µ ›¦¦¤Áœ¸ ¥ ¤­Î µ ®¦´  Á¨…®¤µ¥š¸É ¤· Å —o œÎµ°°„Şčo¨³˜oœš»œ‹µ„‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤Á¨…®¤µ¥ Ú¦‡¤œµ‡¤!×¥„µ¦¨—¦µ‡µ‡nµ¦·„µ¦¨Š!Ášnµ„´ ¦o °¥¨³!P!¨³‹µ„¦µ‡µ‡n µ¦· „µ¦š¸É ¨—¨Š‹¹ ŠšÎ µÄ®o ‹ÎµœªœÁ¨…®¤µ¥Äœ„µ¦Ä®o¦·„µ¦Á¡·É¤­¼Š…¹ÊœÁšnµ„´ ¦o°¥¨³!GI!‹µ„‹ÎµœªœÁ¨…®¤µ¥Äœ„µ¦Ä®o¦·„µ¦š¸É Á¡·É ¤ …¹Ê œ ¨³¦µ‡µ‡n µ ¦· „ µ¦š¸É ¨ —¨Š!‹¹ Š ­n Š Ÿ¨Ä®o ­n ª œÁ„· œ Ÿ¼o  ¦· à £‡Â¨³­n ª œÁ„· œ Ÿ¼o Ÿ ¨· ˜ Á¡·É ¤ ­¼ Š …¹Ê œ! —´Šœ´ÊœÁ¤ºÉ°¤¸ž¦³„µ«®¨´„Á„–”r„µ¦‹´—­¦¦Á¨…®¤µ¥ Ú¦‡¤œµ‡¤!‹¹Š­nŠŸ¨Ä®o­ª´­—·„µ¦…°Š„µ¦Ä®o¦·„µ¦ Ú¦«´¡šr!Á‡¨ºÉ°œš¸ÉÁ¡·É¤…¹Êœ¦o°¥¨³!N!®¦º°¤¸‡nµÁšnµ„´! G,JJJ,NNU,NOU!µš! ! ­n ªœž¦³„µ«ªn µ—o ª¥„µ¦Äo ¨³ÁºÉ °¤˜n ° ǦŠ…n µ ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤!¡#«#!HNOQ!œ´Ê œ !­n ŠŸ¨Ä®o ˜oœš»œ­nªœÁ¡·É¤…°ŠŸ¼oÄ®o¦·„µ¦Â˜n¨³¦µ¥¨—¨Š¦o°¥¨³! GO!×¥¤¸­µÁ®˜»¤µ‹µ„„µ¦š¸ÉŸ¼oÄ®o¦·„µ¦¤¸˜oœš»œ‹µ„ „µ¦ÁºÉ°¤˜n°Ã‡¦Š…nµ¥˜µ¤ž¦·¤µ–„µ¦ÄoŠµœ‹¦·Š!°¸„ š´Ê ŠŸ¼o Ä®o ¦· „µ¦Á°Š­µ¤µ¦™¨—˜o œš» œ„µ¦ÁºÉ °¤˜n ° ǦŠ…nµ¥¨ŠÅ—o!×¥¡¥µ¥µ¤—¹Š—¼—Ä®oŸ¼očo¦·„µ¦Äo ¦· „µ¦œ°„Á‡¦º °…n µ¥Ä®o œo °¥¨Š!×¥„µ¦‡· —¦µ‡µ ‡n µ¦· „µ¦£µ¥ÄœÁ‡¦º °…n µ¥Äœ°´ ˜¦µš¸É ˜ÉÎ µ„ªn µ¦µ‡µ ‡n µ ¦· „ µ¦£µ¥œ°„Á‡¦º ° …n µ ¥!‹¹ Š ­n Š Ÿ¨Ä®o ¦ µ‡µ ‡n µ ¦· „ µ¦¨—¨ŠÁšn µ „´  ¦o ° ¥¨³!GO!¨³‹µ„¦µ‡µ ‡n µ¦· „µ¦š¸É ¨—¨Š­n ŠŸ¨Ä®o ‹Î µœªœÁ¨…®¤µ¥Äœ„µ¦ Ä®o¦·„µ¦Á¡·É¤­¼Š…¹ÊœÁšnµ„´¦o°¥¨³!IG!‹µ„‹ÎµœªœÁ¨… ®¤µ¥Äœ„µ¦Ä®o¦·„µ¦š¸ÉÁ¡·É¤…¹ÊœÂ¨³¦µ‡µ‡nµ¦·„µ¦š¸É ¨—¨Š!­nŠŸ¨Ä®o­nªœÁ„·œŸ¼o¦·Ã£‡Â¨³­nªœÁ„·œŸ¼oŸ¨·˜ Á¡·É ¤­¼ Š…¹Ê œ!—´ Šœ´Ê œÁ¤ºÉ °¤¸ ž¦³„µ«ªn µ—o ª¥„µ¦Äo ¨³ ÁºÉ°¤˜n°Ã‡¦Š…nµ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤!¡#«#!HNOQ!‹¹Š­nŠŸ¨ Ä®o ­ ª´ ­ —· „ µ¦­´ Š ‡¤…°Š„µ¦Ä®o  ¦· „ µ¦Ãš¦«´ ¡ šr! Á‡¨ºÉ ° œš¸É Á ¡·É ¤ …¹Ê œ ¦o ° ¥¨³!GG!®¦º ° ¤¸ ‡n µ Ášn µ „´ ! O,IUP,UPJ,QUN!µš!! ! …–³š¸É Á¤ºÉ °¤¸ š´Ê Š ž¦³„µ«®¨´ „ Á„–”r „ µ¦ ‹´—­¦¦Á¨…®¤µ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤Â¨³ž¦³„µ«ªnµ—oª¥


QH „µ¦Äo¨³ÁºÉ°¤˜n°Ã‡¦Š…nµ¥!¡#«#!HNOQ! ­nŠŸ¨Ä®o ­ª´ ­ —· „ µ¦­´ Š ‡¤…°Š„µ¦Ä®o  ¦· „ µ¦Ãš¦«´ ¡ šr! Á‡¨ºÉ°œš¸ÉÁ¡·É¤­¼Š…¹ÊœÁšnµ„´¦o°¥¨³!GP! ®¦º°Ášnµ„´! K,OGI,OIQ,NQH!µš! !

@?!­¦»žÂ¨³…o°Á­œ°Âœ³! ! ‹µ„„µ¦«¹ „¬µ­³šo °œÄ®o Á®È œªn µ!„µ¦‹´ —˜´Ê Š ‡–³„¦¦¤„µ¦„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤Â®nŠµ˜·!„n°Ä®o! Á„· — ž¦³­· š ›· £ µ¡Äœ°» ˜ ­µ®„¦¦¤„µ¦Ä®o  ¦· „ µ¦ Ú¦«´ ¡šr Á‡¨ºÉ °œš¸É Á¡·É ¤­¼ Š…¹Ê œ!š´Ê Š‹µ„„µ¦¨—¨Š…°Š °»ž­¦¦‡Äœ„µ¦Á…oµ­¼n˜¨µ—…°ŠŸ¼ož¦³„°„µ¦¦µ¥Ä®¤n! „µ¦Ä®o ¦· „µ¦Ãš¦«´ ¡šr Á‡¨ºÉ °œš¸É ¤¸ ‡ªµ¤Â¡¦n ®¨µ¥! Ĝ„µ¦Ä®o¦·„µ¦Â¨³‡»–£µ¡Äœ„µ¦Ä®o¦·„µ¦Á¡·É¤…¹Êœ! °¸ „ š´Ê Š Ÿ¼o Ä ®o  ¦· „ µ¦¤¸ „ µ¦„Î µ ®œ—¦µ‡µ‡n µ ¦· „ µ¦ ®¨µ„®¨µ¥Á¡·É¤…¹Êœ!Ťnªnµ‹³Áž}œ„µ¦„ε®œ—¦µ‡µÂ Ú¦#ĜÁ‡¦º°…nµ¥!¨³!Ú¦#œ°„Á‡¦º°…nµ¥!œ°„‹µ„œ¸Ê! ž¦³„µ«!‡–³„¦¦¤„µ¦„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤Â®nŠµ˜· „n°Ä®oÁ„·—ž¦³­·š›·£µ¡Äœ„µ¦Â…nŠ…´œÄœ„µ¦Ä®o¦·„µ¦ Ú¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸ÉÁ¡·É¤…¹Êœ!‹µ„­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤š¸ÉÁ¡·É¤ ­¼Š…¹Êœ!! ! °¥nµŠÅ¦„Șµ¤¨´„¬–³„µ¦Á„ȝ‡nµÁºÉ°¤˜n° ǦŠ…nµ¥œ´Êœ!‹³­nŠŸ¨Ä®oŸ¼oÄ®o¦·„µ¦š¸É¤¸‹ÎµœªœÁ¨… ®¤µ¥Äœ„µ¦Ä®o¦·„µ¦¤µ„¤¸‡ªµ¤Å—oÁž¦¸¥‹µ„„µ¦¤¸ ð„µ­Å—o ¦´ ¦µ¥Å—o ‹µ„‡n µÁºÉ °¤˜n °Ã‡¦Š…n µ¥­¼ Š„ªn µ!! Ÿ¼oÄ®o¦·„µ¦š¸É¤¸‹ÎµœªœÁ¨…®¤µ¥Äœ„µ¦Ä®o¦·„µ¦œo°¥! ®¦º°!Ÿ¼o ž¦³„°„µ¦¦µ¥Ä®¤n !—´ Šœ´Êœ!„š#!‹¹ Š‡ª¦¤¸ œÃ¥µ¥®¦º°¤µ˜¦„µ¦‡»o¤‡¦°ŠŸ¼ož¦³„°„µ¦¦µ¥¥n°¥®¦º° Ÿ¼ož¦³„°„µ¦¦µ¥Ä®¤n!Á¡ºÉ°Å¤nÄ®oÁ„·—„µ¦­¦oµŠ¡´œ›¤·˜¦ šµŠ„µ¦‡oµ¦³®ªnµŠŸ¼ož¦³„°„µ¦¦µ¥Ä®n!®¦º°„µ¦ ‡ª¦ª¤„· ‹„µ¦!Ž¹É Š‹³œÎ µÅž­¼n ð„µ­Äœ„µ¦Ÿ¼ „…µ—! "[/(/2/*+! _/D&4$! Á¡·É¤­¼Š…¹Êœ!°¸„š´ÊŠÄœž{‹‹»´œ¥´Š¤¸ Ÿ¼oÄ®o¦·„µ¦µŠ¦µ¥¥´Š¤·Å—o¤¸„µ¦šÎµ­´µªnµ—oª¥„µ¦ čo ¨³ÁºÉ °¤˜n °Ã‡¦Š…n µ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤¦³®ªn µŠ„´ œ!!

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! ‹¹ Š šÎ µ Ä®o Ÿ¼o Ä ®o  ¦· „ µ¦š¸É ¥´ Š ¤· Å —o šÎ µ ­´  µÁºÉ °¤˜n ° ǦŠ…nµ¥œ´Êœ­µ¤µ¦™Á¦¸¥„Á„ȝ‡nµ¦·„µ¦Å—oĜ¦µ‡µ˜Éε „ªnµŸ¼oÄ®o¦·„µ¦š¸ÉšÎµ­´µÁºÉ°¤˜n°Ã‡¦Š…nµ¥Â¨oª!—´Šœ´Êœ! „š#!‹¹Š‡ª¦°°„œÃ¥µ¥®¦º°¤µ˜¦„µ¦´Š‡´Ä®oŸ¼oÄ®o ¦· „µ¦š» „¦µ¥šÎ µ­´ µÁºÉ °¤˜n °Ã‡¦Š…n µ¥Á¡ºÉ °„n °! Ä®o Á „· — „µ¦Â…n Š …´ œ „´ œ °¥n µ ŠÁ­¦¸  ¨³Áž} œ ›¦¦¤!! —´ ŠÁžj µ®¤µ¥…°Š!„š#!œ°„‹µ„œ¸Ê !£µ¥®¨´ Š‹µ„„µ¦ ‹´—˜´ÊŠ!„š#¨oª!¥´ŠÅ¤n¤¸Ÿ¼ož¦³„°„µ¦¦µ¥Ä®¤nÁ…oµ¤µ Ä®o ¦· „µ¦Ãš¦«´ ¡šr Á‡¨ºÉ °œš¸É!­µÁ®˜» ®œ¹É Šœ´Ê œ¤µ‹µ„! „š#!¥´ ŠÅ¤n ­µ¤µ¦™°°„ĝ°œ» µ˜¦³Ãš¦«´ ¡šr! Á‡¨ºÉ°œš¸É!IS!ŗo!—´Šœ´Êœ!Á¡ºÉ°­nŠÁ­¦·¤Ä®o¤¸Ÿ¼ož¦³„°„µ¦ ¦µ¥Ä®¤nÁ…oµ¤µÄ®o¦·„µ¦Â¨³Á¡ºÉ°Ä®oš´œ˜n°Áš‡ÃœÃ¨¥¸ š¸É Áž¨¸É ¥œÂž¨ŠÅž!„š#!‡ª¦Á¦n Š—Î µÁœ· œ„µ¦°°„ ĝ°œ»µ˜¦³Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É!IS! ¨³„ε®œ— ¤µ˜¦“µœ‡»o ¤‡¦°ŠŸ¼o ž¦³„°„µ¦¦µ¥Ä®¤n ®¦º °„Î µ®œ— ‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤Ä°œ»µ˜ž¦³„°„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤ ­Îµ®¦´Ÿ¼ož¦³„°„µ¦¦µ¥Ä®¤nÄ®o˜É優nµŸ¼o!ž¦³„°„µ¦ ¦µ¥Á—· ¤ !¡¦o ° ¤š´Ê Š Ä®o ­· š ›· ¡· Á «¬°ºÉ œ Ç!Á¡ºÉ ° ­¦o µ Š ¦Š‹¼ŠÄ‹Äœ„µ¦Á…oµ¤µÄ®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É!"! ! !


O,NUU,UUU! P,UUU,UUU! K,NUU,UUU! U! U! U! GJ,UUU,UUU!

GH,PPU,UUU! P,NUU,UUU! G,UUU,UUU! I,HJU,UUU! QUU,UUU! OQ,GOU,UUU!

‹´—­¦¦Ã—¥! „š?!

HI,KQU,UUU!

‹´—­¦¦Ã—¥!š¸ ðš¸!

I,HJU,UUU! QUU,UUU! KP,GOU,UUU!

G,UUU,UUU!

GO,UUU,UUU!

GQ,PPU,UUU!

HJ,GQU,UUU!

I,HJU,UUU! QUU,UUU! OQ,GOU,UUU!

G,UUU,UUU!

P,NUU,UUU!

GH,PPU,UUU!

HI,KQU,UUU!

‹ÎµœªœÁ¨…®¤µ¥ ‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤Á¨…®¤µ¥š¸É š¸Éŗo¦´„µ¦ ŗo¦´„µ¦‹´—­¦¦Ã—¥!š¸Ã°š¸ ‹´—­¦¦! ˜n°Á—º°œ;!

š¸É¤µ!A!!„¨»n¤£µ¦„·‹—oµœ¦·®µ¦Á¨…®¤µ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤!!­Îµœ´„Šµœ!„š#!"„¦„‘µ‡¤!HNNU$! ®¤µ¥Á®˜»!A!Gb!!‹µ„„µ¦‡Îµœª–! !

G# ¤‹#!°—ªµœŽr!°·œÃ¢¦r! ÁŽ°¦rª·­! H# ¤‹#!ÚÁš·É¨!°ȇÁŽÈ­!‡°¤¤¼ œ·Á‡´Éœ! I# ‹#!š¦¼!¤¼¢! O# „·‹„µ¦¦nª¤‡oµÅš¥F! 䝵¥! N# ¤‹#!„­š#!Ú¦‡¤œµ‡¤! K# ¤‹#!—·‹·˜°¨!âœ! ¦ª¤!

Ÿ¼oÄ®o¦·„µ¦!

Ÿ¨„¦³š…°Š„µ¦‹´—˜´ÊŠ‡–³„¦¦¤„µ¦„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤Â®nŠµ˜·²! ˜µ¦µŠš¸É!!;!Á¨…®¤µ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤š¸Éŗo¤¸„µ¦‹´—­¦¦­Îµ®¦´„µ¦Ä®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É! !

U! U! IK,UUU,UUU!

U!

GI,UUU,UUU!

GO,UUU,UUU!

Q,UUU,UUU!

‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤Á¨… ®¤µ¥š¸Éŗo¦´„µ¦ ‹´—­¦¦Ã—¥!„š?˜n° Á—º°œ;!

I,HJU,UUU! QUU,UUU! JN,GOU,UUU!

G,UUU,UUU!

HU,NUU,UUU!

HK,PPU,UUU!

IH,KQU,UUU!

‡nµ›¦¦¤Áœ¸¥¤Á¨… ®¤µ¥š´ÊŠ®¤—˜n° Á—º°œ;!

QI


IH#NOPHccc! FH#KUIPccc! G#UGHKccc! U#GGUI! ! ! ! ! U#QGKJ!

š¸É¤µ!A!‹µ„„µ¦‡Îµœª–…°ŠŸ¼oÁ…¸¥œ! ! !

! ! G1K$:!$,,$)*!*$.*! L(M.&(2!*$.*! IH.NM(8$!

ln ms ! ln age !

ln P !

! ! ˜´ªÂž¦˜µ¤!A!02J! ‡nµ‡Šš¸É! HH#IGKKccc! FG#KPNIccc! U#UHPJ! G#UNQccc! ! ! U#UUUU! ! U#QIQP!

­¤„µ¦°»ž­Š‡r!B­¤„µ¦š¸É!;C! E++0$:!<7F7! G-H<7F7! ‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Í! ‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Í!

! ! ! U#UUUU! U#JPGQ!

IN#NOPHccc! FH#KUIPccc! G#UGHKccc! U#GGUI!

I-H<7F7! ‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Í!

­¤„µ¦¦µ‡µ‡nµ¦·„µ¦š¸ÉšÎµÄ®oŗo¦´„εŦ­¼Š­»—!B­¤„µ¦š¸É!DC! ! E++0$:!<7F7! G-H<7F7! I-H<7F7! ! ‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Í! ‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Í! ‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Í! ˜´ªÂž¦˜µ¤!A!02E! I#PHJQccc! ‡nµ‡Šš¸É! I#PHJQccc! O#PPQQccc! U#UUUO! U#UUUO! U#UUGI! ln Q ! FU#HGPJ! FU#UHGJ! FU#HIGQccc! ln cell ! U#GHKNccc! U#GHKNccc! U#GOPHccc! ln wage ! FU#GNOIccc! U#GNOIccc! FU#UPIHccc! govt1 ! FU#GQOJccc! FU#GQOJccc! FU#GKGQccc! govt 2 ! ! G1K$:!$,,$)*!*$.*! ! U#UUUU! U#UUUU! L(M.&(2!*$.*! ! ! U#JGJN! IH.NM(8$! U#PJUN! U#JKJQ!

QO ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! ˜µ¦µŠš¸É!<!­´¤ž¦³­·š›·ÍĜ„µ¦ž¦³¤µ–‡nµ°»ž­Š‡r¨³¦µ‡µ‡nµ¦·„µ¦š¸ÉšÎµÄ®oŗo¦´„εŦ­¼Š­»—Äœ„µ¦Ä®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É! !


„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š¨´„¬–³ …°ŠÁ­oœ˜oœš»œ­nªœÁ¡·É¤!

6IO65! 57!BµšC!

š¸É¤µ!A!‹µ„„µ¦‡Îµœª–…°ŠŸ¼o«¹„¬µ!

E7!BµšC! P* BµšC! Q* BÁ¨…®¤µ¥C! 65!BµšC! x „¦–¸š¸ÉŤn¤¸ž¦³„µ«®¨´„Á„–”r„µ¦‹´—­¦¦Á¨…®¤µ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤Â¨³ž¦³„µ«ªnµ—oª¥„µ¦Äo¨³ÁºÉ°¤˜n°Ã‡¦Š…nµ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤!¡?«?!<Q@R! ?VW! F! HNU! OH,GGG,NUG! GUG! GN,NPI,POJ,OPH! K,HPJ,JOP,NPP! X;?>! F! HHJ! HI,JGJ,NJP! QH! J,UOP,UNN,QIJ! I,HOO,IQO,KPK! ;%YZ![<\Z! F! HHN! J,QJJ,GKU! QG! I,UUU,NUO,KPG! G,HUQ,PJK,IQN! ¦ª¤! F! F! PO,QGJ,HOJ! F! HK,KHG,IUQ,UJG! GU,PII,UHJ,KOJ! x „¦–¸¤¸ž¦³„µ«®¨´„Á„–”r„µ¦‹´—­¦¦Á¨…®¤µ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤! ?VW! Á¨ºÉ°Š¨Šš´ÊŠÁ­oœ! HIH! OP,NQH,JGQ! QO! GK,IKG,GNU,PQI! K,NQK,HPP,KNG! X;?>! Á¨ºÉ°œ¨Šš´ÊŠÁ­oœ! HGH! HK,QGJ,JKI! JN! J,ONI,JQI,HUJ! I,OUJ,OGK,NGK! ;%YZ![<\Z! Á¨ºÉ°œ¨Šš´ÊŠÁ­oœ! HUQ! GU,GNJ,UPJ! JO! I,GNH,HUH,OQG! G,HPU,QOP,KGG! ¦ª¤! F! F! JO,KKQ,PKU! F! HP,QKP,HOK,OQH! GG,HPN,KOG,PPJ! x „¦–¸š¸É¤¸ž¦³„µ«ªnµ—oª¥„µ¦Äo¨³ÁºÉ°¤˜n°Ã‡¦Š…nµ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤!¡?«?!<Q@R! ?VW! Á¨ºÉ°Š¨Šš´ÊŠÁ­oœ! HGH! NN,HUO,OQI! JK! GP,IKQ,NIG,KUP! P,UUH,PKH,OKJ! X;?>! Á¨ºÉ°œ¨Šš´ÊŠÁ­oœ! GQO! IG,HHO,UJO! PJ! J,QPO,QHH,JKH! I,KGJ,ONO,KGP! ;%YZ![<\Z! Á¨ºÉ°œ¨Šš´ÊŠÁ­oœ! GQH! GG,PJH,KQH! PP! I,IOK,OPP,IIU! G,IOQ,HKP,PNG! ¦ª¤! F! F! QJ,HGG,HKQ! F! HQ,KQU,QIG,PQQ! GG,QPU,OJO,JIK! x „¦–¸š¸É¤¸ž¦³„µ«®¨´„Á„–”r„µ¦‹´—­¦¦Á¨…®¤µ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤Â¨³ž¦³„µ«ªnµ—oª¥„µ¦Äo¨³ÁºÉ°¤˜n°Ã‡¦Š…nµ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤!¡?«?!<Q@R! ?VW! Á¨ºÉ°Š¨Šš´ÊŠÁ­oœ! GQP! KH,IQU,UHG! JU! GJ,HOP,PUI,JPN! P,INK,PQU,OHK! X;?>! Á¨ºÉ°œ¨Šš´ÊŠÁ­oœ! GJU! IN,HJJ,HPI! PI! Q,OHJ,PIQ,JUU! I,JUG,IJP,IKH! ;%YZ![<\Z! Á¨ºÉ°œ¨Šš´ÊŠÁ­oœ! GPJ! GI,IGK,ING! PH! I,NGN,KPN,HPH! G,OGP,OJU,NJP! ¦ª¤! F! F! GGU,QQO,KON! F! IG,GQH,GGJ,QOP! GH,NPN,KNJ,IPN!

Ÿ¼oÄ®o¦·„µ¦ Ú¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É!

Ÿ¨„¦³š…°Š„µ¦‹´—˜´ÊŠ‡–³„¦¦¤„µ¦„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤Â®nŠµ˜·²! ˜µ¦µŠš¸É!=!—»¨¥£µ¡!­nªœÁ„·œŸ¼o¦·Ã£‡!­nªœÁ„·œŸ¼oŸ¨·˜Â¨³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤…°Š„µ¦Ä®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É! !

HN,KUO,OQO,IUU! GI,HIU,GHP,GKI! O,QII,GNN,JNQ! OI,PKP,PPP,IHH!

HO,IPH,HQO,UPN! GH,NQI,IPP,OPQ! O,KQN,PON,UJG! OG,KKG,OGK,KIN!

HH,QNP,OHJ,OOO! GG,JKH,IUQ,PHO! O,OHI,GNU,GUH! IQ,HOH,JJJ,HPU!

HG,JNH,NQK,UOQ! GG,HQG,ONU,KGO! O,HGU,HQG,UKP! IP,INO,IIP,PIU!

7P!BµšC!

!

QN


FGK! FGK!

X;?>!

;%YZ![<\Z!

?VW! FP!

FP! G,GKQ,QGP!

I,GUU,HPN! GI!

GI! FK!

FK! FP!

FP! GNG,KQP,JHU!

OUK,JIP,HPU! N!

N! KG,GKG,HGK!

GKO,UHG,JOU!

N!

N!

HGH,JNQ,UIK!

NPU,JNQ,GGU!

N!

N!

6IO65! 65! 57! E7! 7P! Q* ! P* ! µš! ¦o°¥¨³! Á¨…®¤µ¥! ¦o°¥¨³! µš! ¦o°¥¨³! µš! ¦o°¥¨³! µš! ¦o°¥¨³! µš! ¦o°¥¨³! FGJ! FP! N,OJG,IGJ! GI! FP! FP! PJP,OUH,IHG! N! IGP,OIU,UPO! N! G,GUO,JIH,IQO! N!

¦ª¤! F! F! Q,PNG,NGU! GI! F! F! G,ION,QIP,OGG! N! NOH,KGI,GIU! N! G,JJJ,NNU,NOU! N! ?VW! FIP! FGO! GI,UQH,QQG! IG! FGN! FGO! G,UUJ,IJU,JGO! GG! PHI,QGO,JQG! GG! H,NGQ,KQJ,UHN! GG! <! S+9*< X;?>! FIO! FGO! P,OUN,OQK! IG! FGO! FGO! NHG,UHQ,KNO! GG! IPO,UNQ,QOG! GG! G,IUG,QHK,JKN! GG! ;%YZ![<\Z! FIO! FGO! H,PQO,NIG! IG! FGO! FGO! GQO,HPO,JIJ! GG! GIQ,OJG,INK! GG! OJN,ONO,UGO! GG! ! ¦ª¤! F! F! HI,HQI,UGJ! IG! F! F! G,PHI,KJN,IUK! GG! G,HIP,ONK,GJJ! GG! O,IUP,UPJ,QUO! GG! ?VW! FNH! FHG! HU,HPJ,NGQ! OJ! FHG! FHG! H,KPI,QNN,OUH! GP! G,UPP,QOH,JOQ! GP! I,PNG,JQJ,HNG! GP! S+9*;!¨³! X;?>! FOJ! FHG! GG,OKQ,KJK! OJ! FGQ! FHG! G,IJG,KJI,JKI! GP! NNK,QQH,KJK! GP! G,QIJ,KPK,NOJ! GP! S+9*<!=! ;%YZ![<\Z! FOJ! FHG! O,IHJ,GQU! OJ! FGQ! FHG! NGN,GPU,KUG! GP! HUP,KQO,GQH! GP! PHH,JKO,PQI! GP! ! ¦ª¤! F! F! IQK,UPK,IQN! OJ! F! F! O,NPU,JUQ,JKK! GP! G,JOH,KHQ,PHP! GP! K,OGI,OIQ,NQH! GP! š¸É¤µ!A!‹µ„„µ¦‡Îµœª–…°ŠŸ¼o«¹„¬µ! ®¤µ¥Á®˜»!A!! Gb !ž¦³„µ«®¨´„Á„–”r„µ¦‹´—­¦¦Á¨…®¤µ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤!Áž}œ˜´ªÂž¦®»nœ!"8:..+!564160*&3$!Á¤ºÉ°!9/5)G!^!G!"˜´ÊŠÂ˜nئ¤µ­š¸É!I!že!¡#«#!HNOJ!Áž}œ˜oœÅž$!¨³!9/5)H!^U! Hb !ž¦³„µ«ªnµ—oª¥„µ¦Äo¨³ÁºÉ°¤˜n°Ã‡¦Š…nµ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤!¡#«#!HNOQ!Áž}œ˜oªÂž¦®»nœ!"8:..+!564160*&3$!Á¤ºÉ°!9/5)G!^U!¨³!9/5)H!^G!"˜´ÊŠÂ˜nئ¤µ­š¸É!I!že!¡#«#!HNOQ!Áž}œ˜oœÅž$! Ib !ž¦³„µ«®¨´„Á„–”r„µ¦‹´—­¦¦Á¨…®¤µ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤Â¨³ž¦³„µ«ªnµ—oª¥„µ¦Äo¨³ÁºÉ°¤˜n°Ã‡¦Š…nµ¥Ãš¦‡¤œµ‡¤!¡#«#HNOQ!Á¤ºÉ°!9/5)G!^!G!"˜´ÊŠÂ˜nئ¤µ­š¸É!I!že!¡#«#!HNOJ!Áž}œ˜oœÅž$!¨³! 9/5)H!^!G!"˜´ÊŠÂ˜nئ¤µ­š¸É!I!že!¡#«#!HNOQ!Áž}œ˜oœÅž$!

!

S+9*;;!

ž¦³„µ«!

Ÿ¼oÄ®o¦·„µ¦ Ú¦«´¡šr! Á‡¨ºÉ°œš¸É!

QK ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! ˜µ¦µŠš¸É!@!­—Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š—»¨¥£µ¡!­nªœÁ„·œŸ¼o¦·Ã£‡!­nªœÁ„·œŸ¼oŸ¨·˜Â¨³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤…°Š„µ¦Ä®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É!!


Ÿ¨„¦³š…°Š„µ¦‹´—˜´ÊŠ‡–³„¦¦¤„µ¦„·‹„µ¦Ãš¦‡¤œµ‡¤Â®nŠµ˜·²!

¦¦–µœ»„¦¤! „§¬‘µ!­»ª·Ã­£–#!!HNOI#!!„µ¦Áž¦¸¥Áš¸¥Ã‡¦Š­¦oµŠ ˜¨µ—¨³¡§˜· „¦¦¤„µ¦Â…n Š…´ œ…°Š Ÿ¼o Ä®o !¦· „µ¦Ãš¦«´ ¡šr !Á‡¨ºÉ °œš¸É Ĝn ªŠ „n°œÂ¨³®¨´Š„µ¦Ä®o­´¤žšµœ?!ª·š¥µœ·¡œ›r! ª·š¥µ«µ­˜¦¤®µ´–”·˜!­µ…µÁ«¦¬“«µ­˜¦r! ¤®µª·š¥µ¨´¥Á„¬˜¦«µ­˜¦r#! „¤¨¦´ ˜œr !™œ°¤„· ‹´ ¥#!!HNON#!!ǦŠ­¦oµŠ˜¨µ—! ¡§˜· „ ¦¦¤šµŠ„µ¦Â…n Š …´ œ Ĝ›» ¦ „· ‹ Ú¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É¨³Ã°„µ­„µ¦Á…oµ¤µ …°Š›» ¦„· ‹¦µ¥Ä®¤n !„¦–¸ «¹ „¬µ!¦· ¬´ š! ;?! <%?@SZ! ‹Îµ„´—#!Šµœª·‹´¥ÁŒ¡µ³„¦–¸ ª·š¥µ«µ­˜¦¤®µ´–”·˜!­µ…µ„µ¦¦·®µ¦ Áš‡ÃœÃ¨¥¸,!¤®µª·š¥µ¨´¥›¦¦¤«µ­˜¦r#! š´«œ¸¥µ!¦¼žÃ¨„#!!HNNG#!!Ÿ¨„¦³š…°Š„µ¦Á„·—ª·„§˜· šµŠÁ«¦¬“„·‹že!¡?«?!<Q@T!¨³„µ¦¦³µ— …°ŠÅ…o ® ª´ — œ„že ! ¡?«?!<Q@D!š¸É ¤¸ ˜n ° ­n ªœÁ„· œŸ¼o Ÿ¨· ˜Å„n ­—n Â…È Š…°ŠÅš¥?! ª·š¥µœ·¡œ›rÁ«¦¬“«µ­˜¦¤®µ´–”·˜!­µ…µ Á«¦¬“«µ­˜¦r,!¤®µª·š¥µ¨´¥Á„¬˜¦«µ­˜¦r#! £¦–¸!„·˜˜·¦´˜œr#!!HNON#!!ǦŠ­¦oµŠ!¡§˜·„¦¦¤Â¨³ Ÿ¨„µ¦—Î µ Áœ· œ Šµœ…°ŠŸ¼o Ä ®o  ¦· „ µ¦ Ú¦‡¤œµ‡¤Äœž¦³Áš«Åš¥?!„µ¦ ‡oœ‡ªoµÂ°·­¦³Á«¦¬“«µ­˜¦¤®µ´–”·˜! ­µ…µÁ«¦¬“«µ­˜¦r,!¤®µª·š¥µ¨´¥!Á¸¥ŠÄ®¤n#! Á¦ª´˜¦!›¦¦¤µ°£·¦¤¥r#!!HNIQ!!d¦³—´„µ¦Â…nŠ…´œ…°Š °»˜­µ®„¦¦¤œÊε°´—¨¤Äœ°Á¤¦·„µe! ªµ¦­µ¦ Á«¦¬“«µ­˜¦r!¤®µª·š¥µ¨´¥Á„¬˜¦«µ­˜¦r!! žeš¸É!I!Œ´š¸É!G!"¤‡#F¤·#¥$M!GNFHH#!

QP

! ! ª¸ ¦ª´ ¨¥r !Á„¬¤» ˜· #!HNOJ#!„µ¦ª· Á‡¦µ³®r Áž¦¸ ¥Áš¸ ¥ ǦŠ­¦oµŠ˜¨µ—¨³¡§˜·„¦¦¤„µ¦Â…nŠ…´œ …°Š›»¦„·‹„µ¦Ä®o¦·„µ¦Ãš¦«´¡šrÁ‡¨ºÉ°œš¸É …°ŠÅš¥Â¨³­· Š‡Ãž¦r ?!Šµœª· ‹´ ¥ÁŒ¡µ³Á¦ºÉ °Š Á«¦¬“«µ­˜¦r ¤®µ´ –”· ˜!­µ…µÁ«¦¬“«µ­˜¦r ›»¦„·‹,!¤®µª·š¥µ¨´¥›¦¦¤«µ­˜¦r#! ªµ¦· œ!͘· „„Î µ›¦#!HNOO#!!„µ¦ª· Á‡¦µ³®r °Î µœµ‹ ˜¨µ—¨³ž¦³­·š›·£µ¡šµŠÁ«¦¬“„·‹!A! „¦–¸«¹„¬µ°»˜­µ®„¦¦¤¦™¥œ˜rœ´ÉŠÄœ ž¦³Áš«Åš¥?!!ª· š¥µœ· ¡œ›r ª· š¥µ«µ­˜¦ ¤®µ´–”·˜!­µ…µÁ«¦¬“«µ­˜¦r,! ¤®µª·š¥µ¨´¥! Á„¬˜¦«µ­˜¦r#! ­»›¸¡´œ›r!ª¦¦–µ˜·#!!HNOQ#!!Ÿ¨‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š œÃ¥µ¥¦´ “µ¨Äœn ªŠ®¨´ ŠÁ„· —ª· „§˜ Á«¦¬“„·‹že!¡?«?!<Q@T!š¸É¤¸˜n°°Îµœµ‹˜¨µ— ¨³ž¦³­· š›· £µ¡šµŠÁ«¦¬“„· ‹…°Š °» ˜­µ®„¦¦¤¦™¥œ˜r œ´É ŠÄœž¦³Áš«Åš¥?!! ª·š¥µœ·¡œ›rÁ«¦¬“«µ­˜¦¤®µ´–”·˜!­µ…µ Á«¦¬“«µ­˜¦r,!¤®µª·š¥µ¨´¥Á„¬˜¦«µ­˜¦r#! Á°¸É¥¤¨°°!ªŠ«r¤µ¨´¥#!!HNOK#!!ǦŠ­¦oµŠÂ¨³¡§˜·„¦¦¤ …°ŠŸ¼o Ä®o ¦· „µ¦Ãš¦«´ ¡šr !Á‡¨ºÉ °œš¸É £µ‡Á°„œ?!ª· š¥µœ· ¡œ›r Á«¦¬“«µ­˜¦r ¤®µ´–”·˜!­µ…µÁ«¦¬“«µ­˜¦r,! ¤®µª·š¥µ¨´¥ ¦µ¤‡ÎµÂ®Š#! R4&3-6-6(,!;#!`#!!GQJH#!!d;-&!/*19/2/*+!3/*:)1/(!'/('&2)!13! 18&()171&8e!!-)+2+&1).!F$**$8!GU!,!22#!JPFQH#! X&((13,!L#>#!6(8!_&4*/77,!f#![##!!HUUN#!!6+:$82! %2:M.*81(0! U83(21V(*1+2?! O)-! &8#! _&643/(!!!?8813/(!L&3*&+#!


QJ

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

S4=+0/D3T1,! ]#! ! HUUJ#!!d;-&! >/.2&)1)15&(&33! /7! iiiiiii#!HUUK6#!dZ77&')3!/7!%&9:*6)/4+!_/*1'+!/(! [64T&)! W)4:'):4&! 6(8! _&47/4.6('&! 1(! [/01*&!;&*&2-/(+!6'4/33!)-&!Z:4/2&6(! <Z>X! [/01*&! [64T&)3e! "<(*1(&$#! Y(1/(e! ! %2*$82(*1+2(0! W+M82(0! +,! *#$! -))2Mbb:3&4269&#7:F0&4*1(#8&bkC.:&**&4b1)3b! -)+2+&1).!+,!XM.12$..?!GN"G$M!QQFGGN#! '/(7b6.3)&486.UKb8/D(*/683b262&43bW: _1(8+'T,!%#!W#!!HUUN#!!61)8+$)+2+&1).?!!K)-!&8#!Y22&4! (9#287#,!GJ!Á¤¬µ¥œ!HNNG#! W688*&!%15&4,!@#f#!M!_&643/(b_4&()1'&!A6**#! W)&68,! %,! &)! 6*#! ! GQQK#!!%2:M.*81(0! -)+2+&1).A! iiiiiii#!HUUN0#!d;-&!X&)&4.1(6()3!/7!.64T&)! 3-64&! 7/4! ./01*&! )&*&'/..:(1'6)1/(3! "#$+8YZ! >''01)(*1+2.! (2:! E+01)Y?!! /2&46)/43e!V()&4(6)1/(!;&*&'/..:(1'6)1/(3! Z(9*6(8M!['S46DFA1**#!!! W/'1&)+! "<(*1(&$#! :3&4269&#7:0&4*1(#8&b! W6D+&4,! [#! >#! GQJG#!"#$!-)+2+&1).!+,!%2:M.*81$.! kC.:&**&4b1)3b'/(7b2/4)/UNb262&43bW:(9 (2:!G18&.?!@&D!g/4TM!W;#[64)1(B3!24&33#! #287#,!HU!Á¤¬µ¥œ!HNNG#! W:(9,!@#!HUUN#!d[64T&)!W-64&,241'&!6(8!_4/71)! 1(!<Z>X![/01*&!;&*&2-/(&![64T&)3e! "<(*1(&$#!-))2Mbb262&43#334(#'/.b3/*Ib! 262&43#'7.h603)46')i18^JGHHKOj_62 &4X/D(*/68#,!HU!?241*!HNNG#!


ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜Â¨³˜oœš»œ„µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦Äœ ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤! "##$%$&'%(!)#!*'+,-!.-$/$01-$)'!1'2!3)4-!5!6178)'+1-8)9:!4!;$<!=1>94! œ¦·œš¦r!!ÁªŠœ·¦´œ—¦r" ‹·¦ª´•œr!!Á‹¦·­™µ¡¦„»¨# °o°š·¡¥r!!¦µ¬‘¦rœ·¥¤$! !

š‡´—¥n°! ! ž{‹‹»´œ¢µ¦r¤­»„¦Äœ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤¥´Š‡Š˜o°ŠÁŸ·„´‡ªµ¤Ÿ´œŸªœ…°Š¦µ‡µ®œoµ¢µ¦r¤!¨³„µ¦ Á¡·É¤…¹Êœ…°Š˜oœš»œ„µ¦Ÿ¨·˜!ž{®µÁ®¨nµœ¸ÊšÎµÄ®oŠµœª·‹´¥­œÄ‹š¸É‹³ª·Á‡¦µ³®rž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜! ¨³ž¦³¤µ–˜oœš»œ…°Š¢µ¦r¤­»„¦!„µ¦¦ª¦ª¤…o°¤¼¨Ã—¥ª·›¸„µ¦­´¤£µ¬–rÁ„¬˜¦„¦Ÿ¼oÁ¨¸Ê¥Š­»„¦‹Îµœªœ!"#$!¦µ¥! Ĝže!%&&"! ×¥­»n¤‹µ„°ÎµÁ£°Á¤º°ŠÂ¨³°ÎµÁ£°„ε¡ŠÂ­œ‹Îµªœ!'%! ¨³!""#! ¦µ¥!šÎµÄ®oŸ¼oª·‹´¥Å—o¦´…o°¤¼¨! ž“¤£¼¤·! Á¡ºÉ°‹³ÄoĜ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r! Ÿ¨„µ¦«¹„¬µ!¡ªnµ!ž{‹‹´¥š¸É¤¸œ´¥­Îµ‡´šµŠ­™·˜·Äœ¢{Š„r´œ„µ¦Ÿ¨·˜Â ‡°—´„¨µ­!ŗo„n!¦ŠŠµœ!¡ºÊœš¸ÉÁ¨¸Ê¥Š!¡´œ›»r!¨³°µ®µ¦!‹µ„Âœª‡·—Á¦ºÉ°Šž¦³­·š›·£µ¡šµŠÁš‡œ·‡!¡ªnµ! Ÿ¨Ÿ¨·˜Á¡·É¤…°Šž{‹‹´¥¡ºÊœš¸Éš¸ÉÁ¨¸Ê¥Š¤¸‡nµ­¼Š„ªnµŸ¨Ÿ¨·˜Á¡·É¤š¸É Á„·—‹µ„ž{‹‹´¥°ºÉœÇ!Ÿ¨„µ¦«¹„¬µ¥´Š¡°¸„ªnµ! Á¡ºÉ°Ä®o„µ¦Ÿ¨·˜Á„·—ž¦³­·š›·šµŠÁ«¦¬“„·‹Á„¬˜¦„¦‡ª¦Á¡·É¤ž{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜!ŗo„n!¦ŠŠµœ!¡ºÊœš¸ÉÁ¨¸Ê¥Š!¡´œ›»r! °¥nµŠÅ¦„Șµ¤Á„¬˜¦‡ª¦¨—ž¦·¤µ–°µ®µ¦­´˜ªr¨ŠÁ¡ºÉ°Ä®oÁ„·—ž¦³­·š›·£µ¡—´Š„¨nµª!œ°„‹µ„œ¸Ê‹µ„„µ¦ž¦³¤µ– ˜oœš»œ„µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦¸ÊÄ®oÁ®Èœªnµ˜oœš»œ°µ®µ¦¤¸‡nµ­¼Š­»—×¥Áž¦¸¥Áš¸¥!—´Šœ´Êœ¦´“µ¨‡ª¦Á¡·É¤„µ¦¨Šš»œ! Ĝ„µ¦ª·‹´¥Â¨³¡´•œµ—oµœ°µ®µ¦­´˜ªrÁ¡ºÉ°š—šœ¡ºš¸É˜o°ŠœÎµÁ…oµ¤µÁ¡ºÉ°ÄošÎµ°µ®µ¦­´˜ªr!Ž¹ÉŠ¦µ‡µ¤¸ÂœªÃœo¤ ­¼Š…¹ÊœÁ¦ºÉ°¥Ç!! ! ‡Îµ­Îµ‡´!5!!¢µ¦r¤­»„¦(!ž¦³­·š›·£µ¡…°Š„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜(!˜oœš»œ…°Š¢µ¦r¤­»„¦!!!! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

"œµ¥œ¦·œš¦r""ÁªŠœ·¦´œ—¦r"Á«¦¬“«µ­˜¦¤®µ´–”·˜"¤®µª·š¥µ¨´¥«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•" "°µ‹µ¦¥r"—¦$‹·¦ª´•œr""Á‹¦·­™µ¡¦„»¨"­Îµœ´„ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³"¤®µª·š¥µ¨´¥«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•" ' !¦°Š«µ­˜¦µ‹µ¦¥r"—¦$°o°š·¡¥r"¦µ¬‘¦rœ·¥¤""­Îµœ´„ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³""¤®µª·š¥µ¨´¥«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•" #


"))

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

?@ABC?3B! !! !*+!,-!.-/!0123-.!41,3-567!+89!:1;57!317!:1<=>!/8,3!,3=!?-@1,8@8,A!-:!:1;5!+;8<=!1.>!8.<;=178.9! <-7,!-:!+;->B<,8-.C!D3=7=!+;-E@=57!@=1>!-B;!;=7=1;<3!,-!1.1@AF=!,3=!=::8<8=.<A!-:!8.+B,!B,8@8F1,8-.!1.>!,-! =7,851,=!,3=!B.8,!<-7,C!D-!-E,18.!,3=!+;851;A!>1,1!.==>=>!:-;!1.1@A787(!,3=;=!1;=!"#$!+89!+;->B<,8-.! :1;5=;7! 8.! %))G! /=;=! ;1.>-5@A! 7=@=<,=>! :;-5! HB1.9! I87,;8<,! J'%! -E7=;?1,8-.7K! 1.>! L15+1=.971=.! >87,;8<,!J""#!-E7=;?1,8-.7K!,-!8.,=;?8=/C!M7!,3=!=7,851,=>!;=7B@,7(!,3=!N-EEOI-B9@17!+;->B<,8-.!:B.<,8-.!87! 789.8:8<1.,@A!=P+@18.=>!EA!,3=!:-@@-/8.9!:1<,-;7Q!@1E-;(!;1878.9!1!+89(!E;==>7(!1.>!:==>7C!R17=>!-.!,3=! <-.<=+,! -:! ,=<3.8<1@! =::8<8=.<A(! ,3=! 51;98.1@! +3A78<1@! +;->B<,! -:! ;1878.9! 1! +89! /17! 3893=;! ,31.! ,3=! 51;98.1@!+3A78<1@!+;->B<,!-:!-,3=;!8.+B,7C!M>>8,8-.1@@A(!,-!1<38=?=!,3=!=<-.-58<!=::8<8=.<A!,3=!:1;5=;7! 73-B@>!8.<;=17=!,3=!15-B.,!-:!:-@@-/8.9!8.+B,7Q! @1E-;(!;1878.9!+897(!1.>!E;==>7C!D3=A!73-B@>!;=>B<=! .=?=;,3=@=77!,3=!15-B.,!-:!:==>7C!M+1;,!:;-5!,387(!,3=!=7,851,=>!<-7,!-:!+89!:1;5!8.>8<1,=7!,31,!,3=!<-7,! -:!:==>8.9!+897!87!<-5+1;1,8?=@A!3893=7,C!R=<1B7=!,3=!85+-;,=>!+@1.,7!/38<3!1;=!B,8@8F=>!:-;!+;->B<8.9! :==>7!/8@@!31?=!8.<;=178.9!,;=.>!-:!+;8<=(!,3=!9-?=;.5=.,!73-B@>!=P+1.>!8.?=7,5=.,!8.!,3=!;=7=1;<3!1.>! >=?=@-+5=.,!-:!:==>7C!S8,3!;=7+=<,!,-!TUI(!,3=!8..-?1,8-.!-:!;1/!51,=;81@!/8@@!7BE7,8,B,=!:-;!,3=!85+-;,=>! +@1.,!-:!:==>8.9!+897C!!!! !

D&(E)>245!+89!:1;57(!=::8<8=.<A!-:!8.+B,!B,8@8F1,8-.(!<-7,!-:!+89!:1;5!! ! !

FG!šœÎµ! ! ®¤¼®¦º°­»„¦! Áž}œ­´˜ªrÁ«¦¬“„·‹š¸É­Îµ‡´ …°Šž¦³Áš«Åš¥! ×¥„µ¦Á¨¸Ê¥Š­»„¦­nªœÄ®nčoÁ¡ºÉ° „µ¦¦·Ã£‡£µ¥Äœž¦³Áš«! ÁœºÉ°Š‹µ„µªÅš¥œ·¥¤ ¦·Ã£‡ÁœºÊ°­»„¦Äœ¸ª·˜ž¦³‹Îµª´œ!š´ÊŠœ¸Ê„µ¦Á¨¸Ê¥Š­»„¦¤¸ ˜´ÊŠÂ˜n„µ¦Á¨¸Ê¥ŠÅªo¦·Ã£‡Á°ŠÄœ‡¦´ªÁ¦º°œ!Ş‹œ™¹Š„µ¦ Á¨¸Ê¥ŠÄœ¦³—´°»˜­µ®„¦¦¤¦µ¥¥n°¥Â¨³°»˜­µ®„¦¦¤ …œµ—Ä®n! ! „µ¦Á¨¸Ê¥Š­»„¦œ´Áž}œÂ®¨nŠ¦µ¥Å—oš¸É ­Îµ‡´Â„nÁ„¬˜¦„¦! °¥nµŠÅ¦„Șµ¤Äœž{‹‹»´œ„µ¦šÎµ ¢µ¦r¤­»„¦„ε¨´Šž¦³­ž{®µš´ÊŠ£µª³‡ªµ¤Ÿ´œŸªœ …°Š¦µ‡µÂ¨³˜o œ š» œ š¸É ­¼ Š…¹Ê œ !J˜µ¦µŠš¸É ! "K!šÎ µ Ä®o Á„¬˜¦„¦Ÿ¼oÁ¨¸Ê¥Š­»„¦ž¦³­„´£µª³…µ—š»œÂ¨³µŠ ¦µ¥˜o°ŠÁ¨·„Á¨¸Ê¥Š­»„¦Åž!

˜µ¦µŠš¸É!!"! ¦µ‡µÁŒ¨¸É¥š¸ÉÁ„¬˜¦„¦…µ¥Å—o¨³ ˜oœš»œ„µ¦Ÿ¨·˜­»„¦!že!#%&"'#%&(! ®œnª¥!Q!µšV„„C! že"

¦µ‡µš¸É °´˜¦µ„µ¦ ˜oœš»œ„µ¦ °´˜¦µ„µ¦ Á„¬˜¦„¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š" Ÿ¨·˜­»„¦" Áž¨¸É¥œÂž¨Š" …µ¥Å—o" (%) (%) #%&!" ')$&*" -" ''$+%" -" #%&#" &#$'+" !'$!," ')$)'" !!$!'" #%&'" ''$**" -#,$,)" ',$#&" -!+$*%" #%&&" '($&* )$()" '#$&'" )$#&" #%&%" ')$*'" '$)," '&$+*" )$*(" #%&(" ''$,'" -!#$(+" ''$&#" -&$&(" #%&)" &&$)&" '%$&%" '+$!'" !)$,+" #%&*" &+$%%" !,$)%" &'$&%" !!$,&" #%&+" &)$,)" -%$,!" &%$''" &$''" ÁŒ¨¸É¥" &,$#)" '$((" '($)&" '$&," š! ¸É¤µ!Q!­Îµœ´„ŠµœÁ«¦¬“„·‹„µ¦Á„¬˜¦C!J%&#WKC!­™µœ„µ¦–r­»„¦! že!!"#$%!!¨³ÂœªÃœo¤že!!"##&C!®œoµ!"%O"'C!


ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜Â¨³˜oœš»œ„µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦Äœ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤! ! ‹´Š®ª´ —œ‡¦ž“¤š¸É¤¸ž¦·¤µ–„µ¦Ÿ¨·˜­»„¦ ¤µ„š¸É­»—Äœž¦³Áš«!J˜µ¦µŠš¸É!%K!!ĜnªŠš¸É¦µ‡µ­»„¦ ˜„˜ÉεšÎµÄ®oÁ„¬˜¦„¦Ÿ¼oÁ¨¸Ê ¥Š­» „¦…µ—š» œÁž}œ°¥n µŠ ¤µ„!«¼ œ ¥r ª· ‹´ ¥„­· „¦Åš¥ž¦³Á¤· œ ¦µ‡µ®¤¼ ˜ „˜ÉÎ µ!! Ž¹É ŠšÎ µÄ®o Á„¬˜¦„¦Â¨³Ÿ¼o ž¦³„°„µ¦Ÿ¼o Á¨¸Ê ¥Š­» „¦ …µ—š»œš´ÊŠ¦³!‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥®¨´Š¦µ‡µ®¤¼ ˜„˜Éε nªŠ!'!Á—º°œ¦ª¤„ªnµ!'!¡´œ¨oµœµš!J›´œªµ‡¤!%&#WO „»¤£µ¡´œ›r! %&&)K! ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤Áž}œ‹´Š®ª´—š¸É ˜´ÊŠ°¥¼n ‹»—«¼ œ¥r „¨µŠ…°Šž¦³Áš«Åš¥Â¨³Áž}œÂ®¨nŠ Á¨¸Ê¥Š­»„¦š¸É°¥¼nĄ¨o„¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦!‹¹ŠšÎµÄ®o­³—ª„! ž¦³®¥´—‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦¨ÎµÁ¨¸¥Š­»„¦Á…oµ­¼n„¦»ŠÁš¡² ¨³ž¦³®¥´—‡nµÄo‹nµ¥Äœ„µ¦¨ÎµÁ¨¸¥Š°µ®µ¦­´˜ªr‹µ„ š´Éªš»„£µ‡Äœž¦³Áš«!!! ! ˜µ¦µŠš¸É!!H!ž¦·¤µ–„µ¦Ÿ¨·˜­»„¦Äœže!HIJK! ! ‹´Š®ª´—! ž¦·¤µ–„µ¦Ÿ¨·˜!!)˜´ª*! œ‡¦ž“¤ !.)'+.&!!" ¦µ»¦¸" !.)'#.+!(" Œ³Á·ŠÁš¦µ *+(.(,)" ¨»¦¸" %(+.%#'" œ‡¦¦µ­¸¤µ" %!,.%*!" ­¦³»¦¸" %,!.#)+" Á¸¥ŠÄ®¤n" &,*.+*," œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ" ''&.(%!" »¦¸¦´¤¥r" '#*.%#'" ­»¡¦¦–»¦¸" ',#.&,%" ¡´š¨»Š" #'%.+*#" ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸" ##(.!%(" ´¥£¼¤·" #,).%*%" Á¸¥Š¦µ¥" #,%.%+," …°œÂ„nœ" !((.,*," œ‡¦­ª¦¦‡r" !&).,'(" š¸É¤µ!Q!­Îµœ´„ŠµœÁ«¦¬“„·‹„µ¦Á„¬˜¦C!J%&#WKC!¦µ¥ŠµœŸ¨„µ¦ ­Îµ¦ª‹­»„¦že!!"#$%C!®œoµ!&OXC!!!

!

")"

" ‹µ„ž{  ®µ…°ŠÁ„¬˜¦„¦š¸É „ ¨n µ ª¤µ …oµŠ˜oœœÎµÅž­¼n‡Îµ™µ¤ª·‹´¥‡¦´ÊŠœ¸Êªnµ!„µ¦Á¨¸Ê¥Š­»„¦ …°ŠÁ„¬˜¦„¦‡ª¦Á¡·É ¤ ®¦º ° ¨—ž{ ‹ ‹´ ¥ „µ¦Ÿ¨· ˜ ė! ¨³‹³šÎµ„µ¦¨—˜oœš»œ„µ¦Ÿ¨·˜Å—o°¥nµŠÅ¦! ×¥˜´ÊŠ ‡ªµ¤¤»nŠ®¤µ¥Åªo!%! …o°!ŗo„n!J"K! Á¡ºÉ°ª·Á‡¦µ³®r ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜šµŠÁš‡œ·‡Â¨³ ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜šµŠÁ«¦¬“„·‹ …°Š„µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦Äœ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤!J%K! Á¡ºÉ° ª· Á ‡¦µ³®r ˜o œ š» œ „µ¦šÎ µ ¢µ¦r ¤ ­» „ ¦Äœ‹´ Š ®ª´ — œ‡¦ž“¤!!

HG!„µ¦ššªœª¦¦–„¦¦¤! " „n °œš¸É ‹³„¨n µª™¹ Šª· ›¸ „µ¦«¹ „¬µÄœ®´ ª…o ° ™´—Åž"Ÿ¼oª·‹´¥­¦»ž„µ¦­Îµ¦ª‹ª¦¦–„¦¦¤š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´ Á¦ºÉ °Šœ¸Ê Ĝ°—¸ ˜š¸É Ÿn µœ¤µ"¡ªn µ¥´ ŠÅ¤n ¤¸ Šµœª· ‹´ ¥š¸É Á„¸É ¥ª„´ Á¦ºÉ °Šž¦³­· š›· £µ¡„µ¦Ÿ¨· ˜­» „¦Äœ‹´ Š®ª´ — œ‡¦ž“¤˜¦ŠÇ"˜n¡Šµœª·‹´¥š¸ÉčoÁš‡œ·‡„µ¦ª·Á‡¦µ³®r Á—¸¥ª„´œÄœž«» ­´˜ªrœ· —°ºÉœÇ"Ánœ"ńnÁœºÊ°"ž¨µ š´š·¤"Áž}œ˜oœ" " Á„¸¥¦˜·£¼¤·!¡§„¬³ª´œ! ! J%&#XK!šÎµ„µ¦«¹„¬µ Á¦ºÉ°Š„µ¦ª·Á‡¦µ³®rÁ«¦¬“„·‹„µ¦Ÿ¨·˜Å„nÁœºÊ°…°ŠÁ„¬˜¦„¦ ‡¼n ­´ µÄœ!°Î µÁ£°¡¦o µª!‹´ Š®ª´ —Á¸ ¥ŠÄ®¤n !×¥„µ¦ ­´ ¤£µ¬–r Á„¬˜¦„¦Ÿ¼o Á¨¸Ê ¥ŠÅ„n ÁœºÊ °!#)!!¢µ¦r ¤!Ÿ¨ „µ¦«¹„¬µ¡ªnµ!„µ¦«¹„¬µ¢{Š„r´œ„µ¦Ÿ¨·˜Â‡°rO —´„¨µ­!JN-EEOI-B9@17! ! YB.<,8-.K!­¤„µ¦„µ¦Ÿ¨·˜…°Š „µ¦Ÿ¨·˜Å„nÁœºÊ°…°ŠÁ„¬˜¦„¦‡¼n­´µÄœ!°ÎµÁ£°¡¦oµª!! ‹´Š®ª´—Á¸¥ŠÄ®¤n!¤¸˜´ªÂž¦˜nµŠÇŗo„n!¡ºÊœš¸Éš¸ÉčoÁ¨¸Ê¥Š! ž¦·¤µ–°µ®µ¦!‡nµÁª£´”–r!‹ÎµœªœÂ¦ŠŠµœ!‹ÎµœªœÅ„nš¸É Á¨¸Ê ¥ŠÁ¦·É ¤˜o œ!˜´ ªÂž¦š¸É «¹ „¬µ!ž¦· ¤µ–°µ®µ¦!‹Î µœªœ ¦ŠŠµœ‹Î µœªœÅ„n š¸É Á¨¸Ê ¥ŠÁ¦·É ¤˜o œ!­µ¤µ¦™°›· µ¥„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°ŠŸ¨Ÿ¨·˜Å—o°¥nµŠ¤¸œ´¥­Îµ‡´šµŠ­™· ˜·! ­Îµ®¦´„µ¦ª´—ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜!Ĝ„µ¦ ª´—ž¦³­·š›·£µ¡šµŠÁš‡œ·‡!¡ªnµ!ž¦·¤µ–°µ®µ¦Ä®o Ÿ¨Ÿ¨·˜Å„nÁœºÊ°¤µ„š¸É­»—!ž¦³­·š›·£µ¡šµŠÁ«¦¬“„·‹‡ª¦


")% Á¡·É ¤‹Î µœªœÅ„n š¸É Á¨¸Ê ¥Š!¨—ž¦· ¤µ–°µ®µ¦Â¨³‹Î µœªœ ¦ŠŠµœ¨ŠÁ¡ºÉ°Ä®oŗo„εŦ­¼Š­»—!! ! ª·šª´œ!!Áµª¨µ®r!!J%&#XK!šÎµ„µ¦«¹„¬µÁ¦ºÉ°Š „µ¦ª·Á‡¦µ³®rÁ«¦¬“„·‹„µ¦Ÿ¨·˜ž¨µš´š·¤Äœ‹´Š®ª´— ´¥œµšže„µ¦Ÿ¨·˜!%&#$!×¥„µ¦­´¤£µ¬–rÁ„¬˜¦„¦Ÿ¼o Á¨¸Ê¥Šž¨µš´š·¤!&%!¦µ¥!Ÿ¨„µ¦«¹„¬µ¡ªnµ!„µ¦«¹„¬µ ¢{Š„r´œ„µ¦Ÿ¨·˜Â‡°rO—´„¨µ­!JN-EEOI-B9@17! YB.<,8-.K!­¤„µ¦„µ¦Ÿ¨·˜…°Š„µ¦Ÿ¨·˜¤¸˜´ªÂž¦˜nµŠÇ ŗo„n!‹Îµœªœ¡´œ›»rž¨µ!ž¦·¤µ–°µ®µ¦!‹ÎµœªœÂ¦ŠŠµœ! ¤¼¨‡nµ¥µž’·¸ªœ³!¤¼¨‡nµª·˜µ¤·œŽ¸!Ž¹ÉŠ¤¸˜´ªÂž¦š¸É«¹„¬µ! ‡º°!‹Îµœªœ¡´œ›»rž¨µ!ž¦·¤µ–°µ®µ¦!‹ÎµœªœÂ¦ŠŠµœ! ­µ¤µ¦™°›·µ¥„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°ŠŸ¨Ÿ¨·˜Å—o°¥nµŠ¤¸ œ´¥­Îµ‡´šµŠ­™·˜·!­Îµ®¦´„µ¦ª´—ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äo ž{ ‹‹´ ¥„µ¦Ÿ¨· ˜!Ĝ„µ¦ª´ —ž¦³­· š›· £µ¡šµŠÁš‡œ· ‡! ¡ªnµ!ž¦·¤µ–°µ®µ¦Ä®oŸ¨Ÿ¨·˜ž¨µš´š·¤¤µ„š¸É­»—! ž¦³­·š›·£µ¡šµŠÁ«¦¬“„·‹!‡ª¦¨—‹Îµœªœ¡´œ›»rž¨µ! ž¦·¤µ–°µ®µ¦Â¨³‹ÎµœªœÂ¦ŠŠµœÁ¡ºÉ°Ä®oŗo„εŦ­¼Š­»—! !! ‹µ„„µ¦ššªœª¦¦–„¦¦¤…oµŠ˜oœ!Ÿ¼oª·‹´¥ ­¦» žž¦³Á—È œÁ¡ºÉ °œÎ µ¤µÁž} œ„¦°„µ¦«¹ „¬µ‡¦´Ê Šœ¸Ê! „¨nµª‡º°„µ¦«¹„¬µž¦³­·š›·£µ¡…°Š„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦ Ÿ¨·˜‹³«¹„¬µ!%!ž¦³Á—Èœ!‡º°!ž¦³­·š›·£µ¡šµŠÁš‡œ·‡ ¨³ž¦³­·š›·£µ¡šµŠÁ«¦¬“„·‹!×¥ž¦³­·š›·£µ¡šµŠ Áš‡œ·‡‹³ª´—‹µ„Ÿ¨Ÿ¨·˜Á¡·É¤!JH1;98.1@!4;->B<,K!­nªœ ž¦³­·š›· £µ¡šµŠÁ«¦¬“„·‹‹³ª´ —‹µ„¤¼¨‡nµÁ¡·É¤…°Š Ÿ¨Ÿ¨·˜! JZ1@B=! -:! 51;98.1@! +;->B<,K! ˜n°¦µ‡µž{‹‹´¥ „µ¦Ÿ¨·˜!×¥¤¸…o°­¤¤»˜·ªnµÁž}œ˜¨µ—Â…nŠ…´œ­¤¦¼–r! Á‡¦ºÉ°Š¤º°š¸Éčo‡º°Â­´¤£µ¬–r¨oªšÎµ„µ¦­´¤£µ¬–r „¨»n¤˜´ª°¥nµŠ!‹µ„Ÿ¨„µ¦«¹„¬µ¡ªnµ!¢{Š„r´œ‡°—´„ „¨µ­!¤¸˜´ªÂž¦š¸ÉčoĜ„µ¦«¹„¬µ­nªœÄ®n!ŗo„n!…œµ— ¡ºÊœš¸ÉčoÁ¨¸Ê¥Š!‹Îµœªœ¡´œ›»r­´˜ªr!ž¦·¤µ–°µ®µ¦!‹Îµœªœ ¦ŠŠµœš¸Éčo !ž¦· ¤µ–¥µ¦´ „¬µÃ¦‡®¦º°¡·‹µ¦–µ‹µ„ ˜o œš» œš¸É ¤¸ Ÿ¨„¦³š˜n °­· œ‡o µœ· —œ´Ê œÇ!ŗo „n !‡n µ ¡´œ›»r­´˜ªr!‡nµ°µ®µ¦!‡nµ¥µ¦´„¬µÃ¦‡!‡nµÅ¢¢jµÂ¨³‡nµ œÊε¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š!Á¤ºÉ°Å—o˜´ªÂž¦š¸É¤¸œ´¥­Îµ‡´Â¨oª!œÎµ¤µ ‡Îµœª–®µ‡nµ‡ªµ¤¥º—®¥»nœÂ¨³Ÿ¨˜°Âšœ˜n°…œµ—!

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! ‡Îµœª–®µ‡nµŸ¨Ÿ¨·˜Á¡·É¤!Á¡ºÉ°«¹„¬µž¦³­·š›·£µ¡šµŠ Áš‡œ·‡Â¨³‡Îµœª–®µ‡nµ¤¼¨‡nµÁ¡·É¤…°ŠŸ¨Ÿ¨·˜!¨oª œÎµ¤µÁž¦¸¥Áš¸¥„´¦µ‡µž{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜!Á¡ºÉ°«¹„¬µ ž¦³­·š›·£µ¡šµŠÁ«¦¬“„·‹!!! " ­Îµ®¦´„µ¦ª·Á‡¦µ³®r˜oœš»œ„µ¦Ÿ¨·˜­»„¦œ´Êœ"" „µ¦ª·Á‡¦µ³®r…°Šª¦¦–„¦¦¤š¸ÉŸnµœ¤µ‹³ÂnŠÁž}œ"Ÿ¨·˜ ¨¼„­»„¦Á°ŠÂ¨oªšÎµ„µ¦…»œ˜n°""ŽºÊ°¨¼„­»„¦¤µ…»œ˜n°"Ž¹ÉŠ ˜oœš»œÄœ„¦–¸Ÿ¨·˜¨¼„­»„¦Á°ŠÂ¨oªšÎµ„µ¦…»œ˜n°‹³¤¸ ˜oœš»œ˜É優nµ„µ¦ŽºÊ°¨¼„­»„¦Â¨oªœÎµ¤µ…»œ˜n°"˜oœš»œ š´ÊŠ®¤—œ´Êœž¦³„°—oª¥˜oœš»œŸ´œÂž¦ž¦³¤µ–¦o°¥¨³" +,"­nªœž¦³¤µ–°¸„¦o°¥¨³"!,"‹³Áž}œ˜oœš»œ‡Šš¸É"Á¤ºÉ° ¡·‹µ¦–µ˜oœš»œŸ´œÂž¦¡ªnµ"‡nµ°µ®µ¦¤¸­´—­nªœ­¼Š š¸É­»—"Ž¹ÉŠ°µ®µ¦š¸ÉčoÁ¨¸Ê¥Š­»„¦­nªœÄ®nčo"ž¨µ¥…oµª ¦o°¥¨³"&%$*&"¦Îµ¦o°¥¨³"''$,"Ÿ¼oª·‹´¥­¦»ž­µ¦³­Îµ‡´  …°Šª¦¦–„¦¦¤Äœ°—¸˜š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´Á¦ºÉ°Š˜oœš»œ„µ¦ Ÿ¨·˜­»„¦˜µ¤˜µ¦µŠš¸É"' !

˜µ¦µŠš¸É!$! ­¦»žŠµœª·‹´¥š¸ÉÁ„¸É¥ª„´˜oœš»œ„µ¦šÎµ ¢µ¦r¤­»„¦! Ÿ¼oª·‹´¥" ¡ºÊœš¸É«¹„¬µ" …o°‡oœ¡š¸É­Îµ‡´" „µ‹œµ"£µ¡¡·¤µ¥"" ‹´Š®ª´— ˜oœš»œ­nªœÄ®nÁž}œ˜oœš»œ /#%&&0 …°œÂ„nœ" Ÿ´œÂž¦ŽºÉŠ‡nµ°µ®µ¦¤¸ ­´—­nªœ­¼Šš¸É­»—"¦o°¥¨³" &'$!%"¦°Š¨Š¤µÁž}œ‡nµ¡´œ›»r ­´˜ªr¦o°¥¨³"'&$#,"¨³‡nµ¥µ ¦´„¬µÃ¦‡¦o°¥¨³"#($)+$"" ›Š´¥""‡Îµ¤Š‡¨"" ‹´Š®ª´—¨Îµ¡¼œ"˜oœš»œ­nªœÄ®nÁž}œ˜oœš»œ /#%&)0" Ÿ´œÂž¦!‡nµ°µ®µ¦¤¸­´—­nªœ ­¼Šš¸É­»—!¦°Š¨Š¤µÁž}œ‡nµ ¡´œ›»r­´˜ªr¨³‡nµ‹oµŠÂ¦ŠŠµœ!! R;8,873!+89!![P=<B,8?=! ž¦³Áš« ˜oœš»œ„µ¦Ÿ¨·˜­»„¦ J%))#K!!" Ĝ­®£µ¡! …°Š­®£µ¡¥»Ã¦ž!ž¦³Áš« ¥»Ã¦ž! °·˜µ¨¸¤¸˜oœš»œ„µ¦Ÿ¨·˜­»„¦ ­¼Šš¸É­»—!ž¦³Áš«­Ážœ¤¸ ˜oœš»œ„µ¦Ÿ¨·˜­»„¦˜Éεš¸É­»—! Ž¹ÉŠ˜oœš»œ­nªœÄ®nÁž}œ ‡nµ°µ®µ¦Äœ„µ¦Á¨¸Ê¥Š­»„¦!


ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜Â¨³˜oœš»œ„µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦Äœ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤!

LG!ª·›¸„µ¦«¹„¬µ! ! ž¦³µ„¦š¸ÉčoĜ„µ¦«¹„¬µ!‡º°!Á„¬˜¦„¦Ÿ¼oÁ¨¸Ê¥Š ­»„¦¦µ¥¥n°¥Äœ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤‹Îµœªœ! %()X)! ¦µ¥! œÎµ…o°¤¼¨ž¦³µ„¦š¸Éŗo¤µ„ε®œ—…œµ—„¨»n¤˜´ª°¥nµŠ ŗo‹Îµœªœ!"#$!¦µ¥!čoª·›¸­»n¤˜´ª°¥nµŠÂÁŒ¡µ³Á‹µ³‹Š! °ÎµÁ£°š¸ÉÁ¨¸Ê¥Š­»„¦¤µ„š¸É­»—! %! °ÎµÁ£°! Ĝ‹´Š®ª´— œ‡¦ž“¤! ŗo„n! °ÎµÁ£°Á¤º°Š! °ÎµÁ£°„ε¡ŠÂ­œ! „ε®œ—­´—­nªœ!„¨»n¤˜´ª°¥nµŠ°ÎµÁ£°Á¤º°Š! '%! ¦µ¥! °ÎµÁ£°„ε¡ŠÂ­œ! ""#! ¦µ¥! ×¥šÎµ„µ¦­´¤£µ¬–r Á„¬˜¦„¦Ÿ¼oÁ¨¸Ê¥Š­»„¦¦µ¥¥n°¥Äœ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤Äœ

")'

°ÎµÁ£°Á¤º°ŠÂ¨³°ÎµÁ£°„ε¡ŠÂ­œ!¨oªœÎµ…o°¤¼¨š¸É Á„ȝ¦ª¦ª¤Å—o‹µ„„¨»n¤˜´ª°¥nµŠ¤µšÎµ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r …o°¤¼¨!Ž¹ÉŠŠµœª·‹´¥ÂnŠ°°„Áž}œ!%!­nªœ!! ! LGF! „µ¦ª·Á‡¦µ³®rž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äo ž{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜! J«µœ·˜!Á„oµÁ°¸Ê¥œC! %&'GQ! %"O%'K! nŠÁž}œ!'!…´Êœ˜°œ—´Š˜n°Åžœ¸Ê! ! …´Êœ˜°œš¸É!"Q!„µ¦ª·Á‡¦µ³®r¢{Š„r´œ„µ¦Ÿ¨·˜ ­»„¦Äœ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤Ã—¥Äo¢{Š„r´œ„µ¦Ÿ¨·˜Â ‡°žmO—´„¨µ­! JN-EEOI-B9@17! YB.<,8-.K! ¨³ ­µ¤µ¦™‹´—Ä®o°¥¼nĜ¦¼ž!I-BE@=O@-9!5->=@! !

"

""/!0" Ž¹ÉŠ! ! ! ! ! !!!!!!

"

!!®¤µ¥™¹Š!Ÿ¨Ÿ¨·˜­»„¦!J„·Ã¨„¦´¤˜n°¢µ¦r¤K!!!! ®¤µ¥™¹Š!¡ºÊœš¸Éš¸ÉčoÁ¨¸Ê¥Š!JŦn˜n°¢µ¦r¤K!!! ®¤µ¥™¹Š!ž¦·¤µ–¡´œ›»r­»„¦!J˜´ª˜n°¢µ¦r¤K!!!! ®¤µ¥™¹Š!ž¦·¤µ–°µ®µ¦!J„·Ã¨„¦´¤˜n°¢µ¦r¤K! ®¤µ¥™¹Š!ž¦·¤µ–¥µ¦´„¬µÃ¦‡!JŽ¸Ž¸˜n°¢µ¦r¤K! ®¤µ¥™¹Š!¦ŠŠµœ‡œ!Jª´œŠµœ˜n°¢µ¦r¤K!!!!!!!!!!!!!!! ®¤µ¥™¹Š!¦ŠŠµœÁ‡¦ºÉ°Š‹´„¦!J´ÉªÃ¤Š˜n°¢µ¦r¤K! ®¤µ¥™¹Š!‡nµ‡Šš¸É! ®¤µ¥™¹Š!‡nµ¡µ¦µ¤·Á˜°¦rš¸É˜o°Šž¦³¤µ–‡nµ!

…´Êœ˜°œš¸É!%Q! „µ¦ª·Á‡¦µ³®rž¦³­·š›·£µ¡ šµŠÁš‡œ·‡! JD=<3.8<1@! =::8<8=.<AK! ×¥ª´—‹µ„ Ÿ¨Ÿ¨·˜Á¡·É¤!JH1;98.1@!+;->B<,K!…°Š„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦ Ÿ¨·˜!×¥Ÿ¨Ÿ¨·˜Á¡·É¤…°Š„µ¦Äož{‹‹´¥œ·—š¸É! !!! ! …´Êœ˜°œš¸É!'Q! ! „µ¦ª·Á‡¦µ³®rž¦³­·š›·£µ¡ šµŠÁ«¦¬“„·‹J[<-.-58<! =::8<8=.<AKÁž}œž¦³­·š›·£µ¡ …°Š„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜š¸ÉÁ„·—…¹ÊœÁ¤ºÉ°¤¸„µ¦Äož{‹‹´¥ „µ¦Ÿ¨·˜š¸ÉÁ®¤µ³­¤! ¨³Ä®oŗo„εŦ­¼Š­»—!£µ¥Ä˜o! …o°­¤¤»˜·š¸É‹ÎµÁž}œ‡º°! ˜¨µ—ž{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜Â¨³ Ÿ¨Ÿ¨·˜Áž}œÂÂ…nŠ…´œ­¤¼¦–r! œ´Éœ‡º°!Ÿ¼oŸ¨·˜ ‹³˜o °ŠÄo ž{ ‹‹´ ¥„µ¦Ÿ¨· ˜œ· —œ´Ê œ‹œ„¦³š´É Š¤¼ ¨‡n µ Ÿ¨Ÿ¨· ˜Á¡·É ¤Ášn µ„´ ¦µ‡µž{ ‹‹´ ¥„µ¦Ÿ¨· ˜œ· —œ´Ê œÇ! ÁŠºÉ ° œÅ…¦³—´  „µ¦Äo ž{ ‹ ‹´ ¥ š¸É Ä ®o „Î µ Ŧ­¼ Š ­» — !‡º °! !

!

™o µ!!

!!‡ª¦Á¡·É ¤„µ¦Äo ž{ ‹‹´ ¥

„µ¦Ÿ¨·˜œ·—š¸É! !Ĝ„µ¦Ÿ¨·˜!! !!‡ª¦¨—„µ¦Äo ž{ ‹‹´ ¥ ! ™o µ!!! „µ¦Ÿ¨·˜œ·—š¸É! !Ĝ„µ¦Ÿ¨·˜!!!!!! !!!!!!! LGH! „µ¦ª·Á‡¦µ³®r˜oœš»œ„µ¦Ÿ¨·˜­»„¦! nŠÁž}œ!'!„¦–¸!ŗo„n!¢µ¦r¤¡n°Â¤n¡´œ›»rŸ¨·˜¨¼„­»„¦ Á¡ºÉ°Á¨¸Ê¥ŠÁž}œ®¤¼…»œ…µ¥Äœ„¦–¸š¸Éčo¡n°¡´œ›»rĜ„µ¦ Ÿ­¤¡´œ›»r!¢µ¦r¤¡n°Â¤n¡´œ›»rŸ¨·˜¨¼„­»„¦Á¡ºÉ°Á¨¸Ê¥ŠÁž}œ ®¤¼ …» œ…µ¥Äœ„¦–¸ š¸É čo œÊÎ µÁºÊ °Âšœ¡n °¡´ œ›»r Ĝ„µ¦ Ÿ­¤¡´œ›»r¨³¢µ¦r¤®¤¼…»œÃ—¥ŽºÊ°¨¼„­»„¦‹µ„¢µ¦r¤ °ºÉœ!×¥¡·‹µ¦–µ˜oœš»œ‡Šš¸É¨³˜oœš»œŸ´œÂž¦!! " ˜oœš»œ‡Šš¸!É ! /!0"‡nµÁnµš¸É—·œ" " /#0"‡nµÁ­ºÉ°¤Ã¦ŠÁ¦º°œÂ¨³°»ž„¦–r" " /'0"‡nµÁ­¸¥Ã°„µ­Ã¦ŠÁ¦º°œÂ¨³°»ž„¦–r"


")#

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

! ! " " " " " " " " !

˜oœš»œŸ´œÂž¦! /!0"‡nµ¡´œ›»r­´˜ªr" /#0"‡nµ°µ®µ¦" /'0"‡nµ¥µžj°Š„´œÃ¦‡" /&0"‡nµÂ¦ŠŠµœÄœ„µ¦Á¨¸Ê¥Š" /%0"‡nµœÊε"‡nµÅ¢¢jµ" /(0"‡nµœÊε¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š" /)0"‡nµŽn°¤ÂŽ¤Ã¦ŠÁ¦º°œ" /*0"‡nµÄo‹nµ¥°ºÉœÇ" /+0"‡nµÁ­¸¥Ã°„µ­Äœ„µ¦¨Šš»œ!

JG!Ÿ¨„µ¦«¹„¬µÂ¨³„µ¦°£·ž¦µ¥Ÿ¨!

‹Îµ¨°Š¤¸‡ªµ¤œnµÁºÉ°™º°Äœ„µ¦œÎµÅžª·Á‡¦µ³®r! Ž¹ÉŠ„¨n µªÅ—oªnµ˜´ªÂž¦¡ºÊ œš¸É š¸É čoÁ¨¸Ê¥Š!ž¦· ¤µ–¡´ œ›»r ­»„¦!ž¦·¤µ–°µ®µ¦!ž¦·¤µ–¥µ¦´„¬µÃ¦‡!¦ŠŠµœ‡œ! ¨³Â¦ŠŠµœÁ‡¦ºÉ ° Š‹´ „ ¦!­µ¤µ¦™°›·  µ¥˜´ ª ž¦ Ÿ¨Ÿ¨·˜­»„¦Å—o¦o°¥¨³!G&C$)!­nªœš¸ÉÁ®¨º°Áž}œ°·š›·¡¨ °ºÉœš¸É°¥¼nœ°„Á®œº°Â‹Îµ¨°Š! ×¥š¸É­´¤ž¦³­·š›·Í…°Š ž{ ‹‹´ ¥„µ¦Ÿ¨· ˜¤¸ ‡ªµ¤­´ ¤¡´ œ›r ĜšµŠÁ—¸ ¥ª„´ œ„´  ž¦·¤µ–„µ¦Ÿ¨·˜!ŗo„n! ¡ºÊœš¸Éš¸ÉčoÁ¨¸Ê¥Š!ž¦·¤µ–¡´œ›»r ­»„¦! ž¦·¤µ–°µ®µ¦! ¦ŠŠµœ‡œ! ¨³Â¦ŠŠµœ Á‡¦ºÉ°Š‹´„¦°¥nµŠÄ—°¥nµŠ®œ¹ÉŠÁ¡·É¤…¹Êœ¦o°¥¨³! "! ×¥ „Î µ ®œ—Ä®o ž{ ‹ ‹´ ¥ „µ¦Ÿ¨· ˜ œ· — °ºÉ œ ‡Šš¸É ‹ ³šÎ µ Ä®o Ÿ¨Ÿ¨·˜­»„¦Á¡·É¤…¹Êœ! ¦o°¥¨³! )C)'"(! )C"GG(! )C)%W(! )C&%"!¨³!)C))#!˜µ¤¨Îµ—´!­nªœž¦·¤µ–¥µ¦´„¬µÃ¦‡ ¤¸‡ªµ¤­´¤¡´œ›rĜšµŠ˜¦Š„´œ…oµ¤„´ž¦·¤µ–„µ¦Ÿ¨·˜! „¨nµª‡º°! Á¤ºÉ°ž¦·¤µ–¥µ¦´„¬µÃ¦‡Á¡·É¤…¹Êœ¦o°¥¨³! "! ×¥„Î µ®œ—Ä®ož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜œ· —°ºÉœ‡Šš¸É‹³šÎµÄ®o Ÿ¨Ÿ¨·˜­»„¦¨—¨Š¦o°¥¨³!)C)$G!J˜µ¦µŠš¸É!#K!

! JGF!Ÿ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®rž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äo ž{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜! ! ‹Îµ¨°Š„µ¦Ÿ¨·˜­»„¦š¸Éž¦³¤µ–¤µÅ—o œ´ÊœŸnµœ„µ¦˜¦ª‹­°ž{®µšµŠÁ«¦¬“¤·˜·!­—Šªnµ ! ˜µ¦µŠš¸É!&!­´¤ž¦³­·š›·Í…°Š­¤„µ¦™—™°¥„µ¦Ÿ¨·˜­»„¦Äœ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤! ! ˜´ªÂž¦! ‡nµ‡Šš¸"É " " " " " "

‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Í! +,--'.,/0123!!4,561! " #$%&)" " ,$,'!̅̅" " ,$!**̅̅" " ,$,#+̅̅" " -,$,(*" " ,$%#!̅̅" " ,$,,&"

„µ¦˜¦ª‹­°ž{®µ! šµŠÁ«¦¬“¤·˜·! /!0";767<=5>72?56@>@6AB""čoª·›¸š—­°‡º°"CD@67"E756"F<=G?G@H@6A"‡nµ ‡ªµ¤œnµ‹³Áž}œš¸ÉŗoÁšnµ„´",$(*!"" /#0"146=>=<<7H?6@=:B"čoª·›¸š—­°‡º°"24<G@:-I?65=:" """"‡nµ­™·˜·š¸É‡Îµœª–Å—oÁšnµ„´"!$*'"" /'0"J=<K?H@6AB"čoª·›¸š—­°‡º°!L-@5-9-;-?!\585-?!¡ªnµ‡nµ!!!!! !!!!L-@5-9-;-?!\585-?!…°Š˜´ªÂž¦š¸ÉšÎµ„µ¦«¹„¬µš»„˜´ª¤¸‡nµ!!!!! !!!!\89!]!)C)))"

12345672"8#"9",$*%(.":"9"!&(" ®¤µ¥Á®˜»B"¦³—´‡ªµ¤ÁºÉ°¤´Éœ…°Šš»„˜´ªÂž¦Ášnµ„´¦o°¥¨³"+%" š¸É¤µ"B"‹µ„„µ¦‡Îµœª–"

! !


ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜Â¨³˜oœš»œ„µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦Äœ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤!

")&

æ‡Â¨³Â¦ŠŠµœÁ‡¦ºÉ°Š‹´„¦! Ťn¤¸œ´¥­Îµ‡´šµŠ­™·˜·! ¢{ Š „r ´ œ „µ¦Ÿ¨· ˜ ­» „ ¦Äœ‹´ Š ®ª´ — œ‡¦ž“¤!¡ªn µ °µ‹„¨nµªÅ—oªnµÅ¤nªnµÁ„¬˜¦„¦‹³ž¦´ž¦»ŠŸ¨·˜£µ¡ Ÿ¨¦ª¤…°Š‡ªµ¤¥º—®¥»nœÁšnµ„´!)CX)&! J˜µ¦µŠš¸É! „µ¦Äož¦·¤µ–¥µ¦´„¬µÃ¦‡!¨³Â¦ŠŠµœÁ‡¦ºÉ°Š‹´„¦„È 'K!­—Šªn µ „µ¦Ÿ¨· ˜ !°¥¼n Ä œn ª ŠŸ¨˜°Âšœ˜n ° ŤnšÎµÄ®oÁ„·—‡ªµ¤Â˜„˜nµŠÄœŸ¨Ÿ¨·˜­»„¦!Ÿ¼oª·‹´¥‹¹ŠÅ¤n …œµ—¨—¨Š!JI=<;=178.9! T=,B;.! ,-! \<1@=K!Ž¹ÉŠ œÎ µž¦· ¤µ–¥µ¦´ „¬µÃ¦‡Â¨³Â¦ŠŠµœÁ‡¦ºÉ °Š‹´ „¦¤µ ‹µ„![B@=;!D3=-;=5!­µ¤µ¦™„¨nµªÅ—oªnµ™oµŸ¼oŸ¨·˜ ¡· ‹ µ¦–µ®µž¦³­· š ›· £ µ¡„µ¦Äo ž{ ‹ ‹´ ¥ „µ¦Ÿ¨· ˜! š¸É ° ¥¼n Ä œ˜¨µ—Â…n Š …´ œ ­¤¼ ¦ –r ¤¸ Á š‡ÃœÃ¨¥¸  ! ­Îµ®¦´ž{‹‹´¥š¸ÉÁ®¨º°!Ž¹ÉŠ‹³¡·‹µ¦–µ‹µ„Ÿ¨Ÿ¨·˜Á¡·É¤ I=<;=178.9! T=,B;.! ,-! \<1@=!¨oªŸ¼oŸ¨·˜¦µ¥œ´Êœ …°Šž{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜Â˜n¨³œ·—" Ž¹ÉŠ‡nµŸ¨Ÿ¨·˜Á¡·É¤‹³ ¥´Š‡Š¤¸„εŦš¸É¤µ„„ªnµ„εŦž„˜·!—´Šœ´ÊœÁ¦µ­µ¤µ¦™ ¸ÊÄ®oÁ®Èœªnµ™oµÁ¡·É¤ž{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜œ·—œ´Êœ" !" ®œnª¥ ­—ŠŸ¨˜°Âšœ˜n°…œµ—…°Š„µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦ ¨oª"Ÿ¨Ÿ¨·˜‹³Á¡·É¤Áž}œ‹ÎµœªœÁšnµÄ—"×¥„ε®œ—Ä®o Ĝ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤˜µ¤¦¼ž£µ¡š¸É!"! Ž¹ÉŠ­³šo°œªnµ ž{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜œ·—°ºÉœÇ‡Šš¸É" ‹µ„Ÿ¨„µ¦‡Îµœª– „µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦Äœ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤¥´Š‡Š¤¸„εŦ ž¦µ„‘Äœ˜µ¦µŠš¸É" %" ¸ÊÄ®oÁ®Èœªnµ„µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦Äœ Á„·œ‹µ„„εŦž„˜·!–!¦³—´¦µ‡µš¸ÉÁ„¬˜¦„¦…µ¥ ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤œ´Êœ"¡ºÊœš¸Éš¸ÉčoÁ¨¸Ê¥Š­»„¦Á¡·É¤…¹Êœ"!"Ŧn" ŗoÁŒ¨¸É¥!##CW&!µšV„·Ã¨„¦´¤!×¥¤¸„εŦ‹³Ášnµ„´ ‹³šÎµÄ®oŗo Ÿ¨Ÿ¨·˜­»„¦Á¡·É¤…¹ÊœÁšnµ„´" %'$&'#" ¡ºÊœš¸É!MRNI!¨³°µ‹„¨nµªÅ—oªnµ¦³—´„µ¦Ÿ¨·˜š¸É! „·Ã¨„¦´¤" ž¦·¤µ–¡´œ›»r­»„¦Á¡·É¤…¹Êœ" !" ˜´ª" ‹³šÎµÄ®o ^"! Áž}œ¦³—´„µ¦Ÿ¨·˜š¸É¥´ŠÅ¤nÁ®¤µ³­¤!—´Šœ´Êœ ŗoŸ¨Ÿ¨·˜­»„¦Á¡·É¤…¹ÊœÁšnµ„´" #'$!&(" „·Ã¨„¦´¤" „µ¦ Ÿ¼oª·‹´¥‹¹Š­º‡oœ˜n°ªnµž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦ čož¦·¤µ–°µ®µ¦Äœ„µ¦Á¨¸Ê¥Š­»„¦Á¡·É¤…¹Êœ" !" „·Ã¨„¦´¤" ‹³šÎµÄ®oŗoŸ¨Ÿ¨· ˜­»„¦Á¡·É ¤…¹Ê œÁšn µ„´ " ,$,,+" Ÿ¨·˜…°ŠÁ„¬˜¦„¦œ´ÊœÁž}œ°¥nµŠÅ¦ " Ÿ¼o ª· ‹´ ¥œÎ µ­¤„µ¦„µ¦Ÿ¨· ˜¤µª· Á‡¦µ³®r ®µ „·Ã¨„¦´¤"¨³Â¦ŠŠµœ‡œÁ¡·É¤…¹Êœ"!"ª´œ"‹³šÎµÄ®oŗoŸ¨ ž¦³­· š›· £µ¡šµŠÁš‡œ· ‡" °¥n µŠÅ¦„È ˜µ¤‹µ„ Ÿ¨·˜­»„¦Á¡·É¤…¹ÊœÁšnµ„´"!)$!!("„·Ã¨„¦´¤"—´Šœ´Êœ„µ¦ ‹Îµ¨°ŠÄœ˜µ¦µŠš¸É"&"œ´Êœ"¡ªnµž¦·¤µ–¥µ¦´„¬µ! šÎµ¢µ¦r¤­»„¦Äœ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤œ´Êœ"¡ºÊœš¸Éš¸ÉčoÁ¨¸Ê¥Š ­»„¦¤¸ž¦³­·š›·£µ¡šµŠÁš‡œ·‡­¼Š­»—"

Á ¤ºÉ ° ¡· ‹ µ¦–µ™¹ Š Ÿ¨Å—o ˜n ° …œµ—…°Š

! „œ˜´ÊŠ""®œnª¥": µš˜n°„·Ã¨„¦´¤""""!!!!!!!„œœ°œ!"""®œnª¥": „·Ã¨„¦´¤ £µ¡š¸É!""Ÿ¨˜°Âšœ˜n°…œµ—"/8764<:"6="5>?H70"…°Š„µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦Äœ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤"


")$

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

˜µ¦µŠš¸É! %! ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜ šµŠÁš‡œ·‡…°Š„µ¦Ÿ¨·˜­»„¦Äœ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤! " ž{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜! ‡nµ! ‡ªµ¤ ¥º—®¥»nœ! ¡ºÊœš¸Éš¸ÉčoÁ¨¸Ê¥Š! )C)'"! ž¦·¤µ–¡´œ›»r ! ­»„¦! )C"GG! ž¦·¤µ–°µ®µ¦! )C)%W! ¦ŠŠµœ‡œ! )C&%"! š¸É¤µ"B"‹µ„„µ¦‡Îµœª–"

‡nµÁŒ¨¸É¥! !

!

Ÿ¨Ÿ¨·˜ Á¡·É¤!

! WWWCX)! )C&G! &'C#'%! ! ! ! WWWCX)! GC"%! %'C"#$! WWWCX)! '()X'C""! )C))W! WWWCX)! ')C#'! "XC""$!

! ! Ÿ¨„µ¦«¹„¬µž¦³­·š›·£µ¡šµŠÁ«¦¬“„·‹ …°Š„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜!¡ªnµ!¤¼¨‡nµŸ¨Ÿ¨·˜Á¡·É¤ š¸ÉÁ„·—‹µ„„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜! #! œ·—! ŗo„n! ¡ºÊœš¸Éš¸ÉčoÁ¨¸Ê¥Š! ž¦·¤µ–¡´œ›»r­»„¦! ž¦·¤µ–°µ®µ¦ ¨³Â¦ŠŠµœ‡œ! ®µ¦—oª¥¦µ‡µÁŒ¨¸É¥…°Šž{‹‹´¥„µ¦ Ÿ¨·˜Â˜n¨³œ·—‡nµš¸Éŗo‡º°! %C#'G(! %C)X#(! )C)$%(! XC"'$! ˜µ¤¨Îµ—´! J˜µ¦µŠš¸É!$K!Ž¹ÉŠŸ¨š¸Éŗo¤¸‡nµ ¤µ„„ªnµ!"!¨³œo°¥„ªnµ!"!­—ŠªnµÁ„¬˜¦„¦¤¸„µ¦ čož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜¥´ŠÅ¤n¤¸ž¦³­·š›·£µ¡šµŠÁ«¦¬“„·‹! „¦–¸¤µ„„ªnµ! "! ŗo„n! ¡ºÊœš¸Éš¸ÉčoÁ¨¸Ê¥Š! ž¦·¤µ– ¡´œ›»r­»„¦Â¨³Â¦ŠŠµœ‡œ!­—Šªnµ„µ¦Äo¡ºÊœš¸Éš¸Éčo Á¨¸Ê¥Š­»„¦! ž¦·¤µ–¡´œ›»r­»„¦Â¨³Â¦ŠŠµœ‡œœo°¥„ªnµ ¦³—´š¸ÉÄ®ož¦³­·š›·£µ¡šµŠÁ«¦¬“„·‹­¼Š­»—! —´Šœ´Êœ ­µ¤µ¦™Á¡·É¤¡ºÊœš¸Éš¸ÉčoÁ¨¸Ê¥Š­»„¦! Á¡·É¤ž¦·¤µ–¡´œ›»r ­»„¦Â¨³Á¡·É¤Â¦ŠŠµœ‡œÅ—o°¸„! š´ÊŠœ¸ÊÁ¡¦µ³¤¼¨‡nµ Ÿ¨Ÿ¨· ˜ Á¡·É ¤ …°Š„µ¦Äo ¡ºÊ œ š¸É š¸É Ä o Á ¨¸Ê ¥ Š­» „ ¦Â¨³ ž¦·¤µ–¡´œ›»r­»„¦¤µ„„ªnµ‡nµÄo‹nµ¥®¦º°˜oœš»œš¸É!

Á¡·É¤…¹Êœ‹µ„„µ¦Äo¡ºÊœš¸Éš¸ÉčoÁ¨¸Ê¥ŠÂ¨³ž¦·¤µ–¡´œ›»r ­»„¦!ĜšµŠ˜¦Š„´œ…oµ¤„¦–¸š¸Éœo°¥„ªnµ! "! ŗo„n! ž¦·¤µ–°µ®µ¦! ­—Šªnµ„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜œ·— œ¸Ê¤ µ„„ªn µ¦³—´ š¸ÉÄ ®ož ¦³­· š›· £µ¡šµŠÁ«¦¬“„· ‹ ­¼Š­»—!—´Šœ´ÊœÁ„¬˜¦„¦‡ª¦¨—ž{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜œ·—œ¸Ê ¨Š! ÁœºÉ°Š‹µ„¤¼¨‡nµŸ¨Ÿ¨·˜Á¡·É¤…°Š„µ¦Äož¦·¤µ– ¡´ œ ›»r ­»„ ¦œo ° ¥„ªn µ‡n µ čo ‹n µ ¥®¦º °˜o œ š» œ š¸É Á¡·É ¤ …¹Ê œ ‹µ„„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜! ! ˜µ¦µŠš¸É! 7! ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜ šµŠÁ«¦¬“„·‹…°Š„µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦Äœ! ‹´Š®ª´— œ‡¦ž“¤ " !

¡ºÊœš¸É! ž¦·¤µ– ž¦·¤µ– ¦ŠŠµœ! š¸Éčo ¡´œ›»r °µ®µ¦! ‡œ! Á¨¸Ê¥Š! ­»„¦!

Ÿ¨Ÿ¨·˜Á¡·É¤"/LFM@0" %'$&'#" #'$!&(" ¦µ‡µž{‹‹´¥„µ¦ " " Ÿ¨·˜ÁŒ¨¸É¥"/FM@0"" " " ¦µ‡µŸ¨Ÿ¨·˜š¸É !.,,)$#," %!#$*'" Á„¬˜¦„¦…µ¥Å—o " " ×¥ÁŒ¨¸É¥" " " °´˜¦µ­nªœ¤¼¨‡nµ &%$+%" &%$+%" Ÿ¨Ÿ¨·˜Á¡·É¤˜n°" " " ¦µ‡µž{‹‹´¥„µ¦ " " " Ÿ¨·˜" ž{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜‡ª¦ #$&'*" #$,)&" Á¡·É¤! Á¡·É¤! čo""! š¸É¤µ"B"‹µ„„µ¦‡Îµœª–"

! !

,$,,+" " " ($()" " " &%$+%" " " " ,$,(#" ¨—¨Š!

!)$!!(" " " !!,$#!" " " &%$+%" " " " )$!'(" Á¡·É¤!


ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜Â¨³˜oœš»œ„µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦Äœ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤! ! JGHM! Ÿ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®r˜oœš»œ„µ¦Ÿ¨·˜ ­»„¦! ! Ĝ„µ¦Ÿ¨·˜­»„¦¤¸˜oœš»œšÎµ¢µ¦r¤­»„¦ÂnŠ °°„Áž}œ!'!„¦–¸!!‡º°!„µ¦šÎµ¢µ¦r¤Ã—¥Äo¡n°Â¤n¡´œ›»r Ÿ¨·˜¨¼„­»„¦Á¡ºÉ°Á¨¸Ê¥ŠÁž}œ®¤¼…»œ…µ¥Äœ„¦–¸š¸Éčo¡n° ¡´œ›»rĜ„µ¦Ÿ­¤¡´œ›»r! „µ¦šÎµ¢µ¦r¤Ã—¥Äo¤n¡´œ›»r Ÿ¨· ˜¨¼ „­» „¦Á¡ºÉ °Á¨¸Ê ¥ŠÁž} œ­» „¦…» œ…µ¥Äœ„¦–¸ š¸É čo œÊεÁºÊ°Âšœ¡n°¡´œ›»rĜ„µ¦Ÿ­¤¡´œ›»r¨³„µ¦šÎµ¢µ¦r¤ ®¤¼ …» œÃ—¥ŽºÊ °¨¼ „­» „¦‹µ„¢µ¦r ¤°ºÉ œ!Ĝ„µ¦«¹ „¬µ ¡ªnµ! Á„¬˜¦„¦Ÿ¼oÁ¨¸Ê¥Š­»„¦­nªœÄ®nÁž}œ¢µ¦r¤Â¤n ¡´œ›»rŸ¨·˜¨¼„­»„¦Á¡ºÉ°Á¨¸Ê¥ŠÁž}œ­»„¦…»œ…µ¥Äœ„¦–¸š¸É čoœÊεÁºÊ°Âšœ¡n°¡´œ›»rĜ„µ¦Ÿ­¤¡´œ›»r! J˜µ¦µŠš¸É! XK! ‡·—Áž}œ¦o°¥¨³!$XC"%!¦°Š¨Š¤µ‡º°!„µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦ …»œÃ—¥ŽºÊ°¨¼„­»„¦‹µ„¢µ¦r¤°ºÉœ!‡·—Áž}œ¦o°¥¨³!'%CGG! œ°„‹µ„œ¸Ê¥´Š¡ªnµÁ„¬˜¦„¦Ÿ¼oÁ¨¸Ê¥Š­»„¦‹³Å¤nÁ¨¸Ê¥Š ¡n °¡´ œ ›»r Á¡ºÉ ° čo Ĝ„µ¦Ÿ­¤¡´ œ ›»r Á¡ºÉ ° Ÿ¨· ˜¨¼ „­» „¦ ÁœºÉ°Š‹µ„¡n°¡´œ›»r¤¸¦µ‡µ‡n°œ…oµŠ­¼Š! —´Šœ´Êœ„µ¦ ª·Á‡¦µ³®r˜oœš»œ„µ¦Ÿ¨·˜­»„¦‹³¡·‹µ¦–µÄœ„¦–¸Ÿ¨·˜ ¨¼„­»„¦Á°ŠÃ—¥ÄoœÊεÁºÊ°Â¨³Â¤n¡´œ›»r¨´ª…»œ˜n°!¨³ „¦–¸ŽºÊ°¨¼„­»„¦¤µÂ¨oª…»œ˜n°Åž! ! ˜µ¦µŠš¸É! N! ‹Îµœªœ¢µ¦r¤­»„¦Â˜n¨³ž¦³Á£šÄœ ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤! ! !!!!!!!!ž¦³Á£š¢µ¦r¤! ¢µ¦r¤Ÿ¨·˜¨¼„­»„¦Á°ŠÃ—¥Äo¡n° ¤n¡´œ›»r¨´ª…»œ˜n°! ¢µ¦r¤Ÿ¨·˜¨¼„­»„¦Á°ŠÃ—¥Äo œÊεÁºÊ°Â¨³Â¤n¡´œ›»r¨´ª…»œ˜n°!!!! ¢µ¦r¤®¤¼…»œÃ—¥ŽºÊ°¨¼„®¤¼‹µ„ ¢µ¦r¤°ºÉœÂ¨´ª…»œ˜n°! ¦ª¤! š¸É¤µ"B"‹µ„„µ¦‡Îµœª–!

‹Îµœªœ! )! ! ! ! WG! ! ! ! #G! ! "#$!

¦o°¥¨³! )! ! ! ! $XC"%! ! ! ! '%CGG! ! "))C))!

")X

! ‹µ„Ÿ¨„µ¦‡Îµœª–˜oœš»œ„µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦ …°Š¢µ¦r¤Ÿ¨·˜¨¼„­»„¦Á°ŠÃ—¥ÄoœÊεÁºÊ°Â¤n¡´œ›»r¨oª …»œ˜n°!¡ªnµ! ¤¸˜oœš»œ„µ¦Ÿ¨·˜ž¦³¤µ–!"))($)#! µšV¢µ¦r¤V¦»nœ!…–³š¸É˜oœš»œ„µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦…°Š ¢µ¦r¤®¤¼ …»œÃ—¥ŽºÊ°¨¼„®¤¼‹µ„¢µ¦r¤°ºÉœÂ¨´ª…»œ˜n °! ¡ªn µ!¤¸ ˜o œš» œ„µ¦Ÿ¨· ˜ž¦³¤µ–!"&'(X$$!µšV ¢µ¦r¤V¦»nœ!J˜µ¦µŠš¸É!GK! Á¤ºÉ°¡·‹µ¦–µ­´—­nªœ…°Š ˜o œš» œ„µ¦šÎ µ¢µ¦r ¤­» „¦…» œ"Ž¹É Š­³šo °œÄ®o Á®È œ™¹ Š ǦŠ­¦o µ Š…°Š˜o œ š» œ Ĝ„µ¦Á¨¸Ê ¥Š­» „¦…» œ "¡ªn µ" ¢µ¦r¤Ÿ¨·˜¨¼„­»„¦Á°ŠÃ—¥ÄoœÊεÁºÊ°Â¨³Â¤n¡´œ›»r¨´ª …» œ˜n °¤¸­´—­nªœ˜oœš» œŸ´œÂž¦Â¨³˜oœš» œ‡Šš¸É —´Šœ¸Ê" ‡º°"¦o°¥¨³˜oœš»œŸ´œÂž¦Ášnµ„´" +&$,#"¨³¦o°¥¨³ ˜oœš»œ‡Šš¸ÉÁšnµ„´"%$+*"×¥˜oœš»œ­nªœÄ®n…°Š„µ¦ Á¨¸Ê¥Š­»„¦Áž}œ‡nµ°µ®µ¦¤¸­´—­nªœ™¹Š¦o°¥¨³" &)$%'" ¦°Š¨Š¤µÁž}œ‡nµÂ¦ŠŠµœ‡·—Áž}œ¦o°¥¨³"#+$'#"…–³š¸É ˜oœš»œ¢µ¦r¤®¤¼…»œÃ—¥ŽºÊ°¨¼„®¤¼‹µ„¢µ¦r¤°ºÉœÂ¨´ª …»œ˜n°"¤¸˜oœš»œŸ´œÂž¦¦o°¥¨³"+&$+%"¨³˜oœš»œ‡Šš¸É ¦o °¥¨³"%$,%"Ž¹É Š˜o œš» œ­n ªœÄ®n …°Š„µ¦Á¨¸Ê ¥Š­» „¦ Áž}œ‡nµ°µ®µ¦¦o°¥¨³"%%$(%"¦°Š¨Š¤µÁž}œ‡nµÂ¦ŠŠµœ ‡·—Áž}œ¦o°¥¨" !*$**"/˜µ¦µŠš¸É" +0"Á¦µ‹³Á®ÈœÅ—oªnµš´ÊŠ ­°Š„¦–¸""˜oœš»œ‡nµ°µ®µ¦¤¸­´—­nªœ­¼Šš¸É­»—""šÎµÄ®o ‡ªµ¤Á­¸É¥Š˜n°„µ¦…µ—š»œÁ¤ºÉ°¦µ‡µ°µ®µ¦­´˜ªr­¼Š…¹Êœ …°Š¢µ¦r¤®¤¼…»œÃ—¥ŽºÊ°¨¼„­»„¦‹µ„¢µ¦r¤°ºÉœÂ¨´ª…»œ ˜n °­¼ Š„ªn µ¢µ¦r ¤Ÿ¨· ˜¨¼ „­» „¦Á°ŠÃ—¥Äo œÊÎ µÁºÊ °Â¨³" ¤n¡´œ›»r¨oª…»œ˜n°! ! ! ! ! ! !


")G

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

˜µ¦µŠš¸É!8!˜oœš»œ„µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦…»œÂ¥„˜µ¤¦¼žÂ¢µ¦r¤!že„µ¦Ÿ¨·˜!#%%"" !!®œnª¥"B"µšN¢µ¦r¤N¦»nœ" ˜oœš»œ„µ¦Ÿ¨·˜! !

¢µ¦r¤Ÿ¨·˜¨¼„­»„¦Á°ŠÃ—¥ÄoœÊεÁºÊ°! ¨³Â¤n¡´œ›»r¨oª…»œ˜n°! Áž}œÁŠ·œ­—! ŤnÁž}œÁŠ·œ­—! ¦ª¤!

˜oœš»œŸ´œÂž¦! !!!‡nµÂ¦ŠŠµœ! !!!‡nµ¡´œ›»r­´˜ªr! !!!‡nµ°µ®µ¦! !!!‡nµ¥µ¦´„¬µÃ¦‡! !!!‡nµœÊε!!‡nµÅ¢¢jµ! !!!‡nµœÊε¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š! !!!‡nµŽn°¤ÂŽ¤Ã¦ŠÁ¦º°œ! !!!‡nµÄo‹nµ¥°ºÉœÇ! !!!‡nµÁ­¸¥Ã°„µ­! !!!Ĝ„µ¦¨Šš»œ!

! O! O! %"(&$"C$#! &(%GGC"'! %(')"C"X! "("#XCGX! %($X"C#$! "(#)$CX)! O!

¦ª¤˜oœš»œŸ´œÂž¦!

'#('X$CWX! $)(%#'C&&!

˜oœš»œ‡Šš¸É! !!!‡nµÁnµš¸É—·œ! !!!‡nµÁ­ºÉ°¤Ã¦ŠÁ¦º°œ! !!!¨³°»ž„¦–r! !!!‡nµÁ­¸¥Ã°„µ­Ã¦ŠÁ¦º°œ! !!!¨³°»ž„¦–r!

! O! O! ! O!

¦ª¤˜oœš»œ‡Šš¸É! ˜oœš»œ„µ¦Ÿ¨·˜š´ÊŠ®¤—! š¸É¤µ"B"‹µ„„µ¦‡Îµœª–"

! %W(#W%CW%! '($'#C"G! %$(%&XC)'! O! O! O! O! O! G&WC#%! ! ! %('')CG)! '(&)XC&'! ! "#&CW$!

O! &(WG#C%W! '#('X$CWX! #)(X"GC%W!

! %W(#W%CW%! '($'#C"G! #X(G"GC$X! &(%GGC"'! %(')"C"X! "("#XCGX! %($X"C#$! "(#)$CX)! G&WC#%! !

¢µ¦r¤®¤¼…»œÃ—¥ŽºÊ°¨¼„®¤¼! ‹µ„¢µ¦r¤°ºÉœÂ¨oª…»œ˜n°! Áž}œÁŠ·œ­—! ŤnÁž}œÁŠ·œ­—! ¦ª¤! ! O! W(WG'CGW! XG(GGXC'#! &(WX"C$W! %(GW'C&X! '(&W'CG)! %(')WC&)! "()$'C&"! O!

! %W()#&C$G! %(W&$C))! $($GXCG#! O! O! O! O! O! %($"XC&G! !

W#($%)C&%! ")(#X)'C')! #"(')XC")! ! %('')CG)! '(&)XC&'! ! "#&CW$!

! O! O! ! O!

! '("'#C&W! #(#'%C)W! ! "GWC"X!

&(WG#C%W! O! X(X&&CG&! "))($)#CG"! ")(#X)'C')! #%($"$C%"!

! %W()#&C$G! "%(W'WCGW! G&(&X&C"G! &(WX"C$W! %(GW'C&X! '(&W'CG)! %(')WC&)! "()$'C&"! %($"XC&G! ! "#$()")C#)! ! '("'#C&W! #(#'%C)W! ! "GWC"X!

X(X&&CG&! "&'(X$$C%&!


ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜Â¨³˜oœš»œ„µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦Äœ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤!

")W

˜µ¦µŠš¸É!(!ǦŠ­¦oµŠ¦o°¥¨³…°Š˜oœš»œ„µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦…°ŠÁ„¬˜¦„¦Â¥„˜µ¤¦¼žÂ¢µ¦r¤! ®œnª¥"B"µš" ˜oœš»œ„µ¦Ÿ¨·˜! ! ˜oœš»œŸ´œÂž¦" """‡nµÂ¦ŠŠµœ" """‡nµ¡´œ›»r­´˜ªr" """‡nµ°µ®µ¦" """‡nµ¥µ¦´„¬µÃ¦‡" """‡nµœÊε""‡nµÅ¢¢jµ" """‡nµœÊε¤´œÁºÊ°Á¡¨·Š" """‡nµŽn°¤ÂŽ¤Ã¦ŠÁ¦º°œ" """‡nµÄo‹nµ¥°ºÉœÇ" """‡nµÁ­¸¥Ã°„µ­" """"""Ĝ„µ¦¨Šš»œ" ¦ª¤˜oœš»œŸ´œÂž¦" ˜oœš»œ‡Šš¸É" """‡nµÁnµš¸É—·œ" """‡nµÁ­ºÉ°¤Ã¦ŠÁ¦º°œ" """¨³°»ž„¦–r" """‡nµÁ­¸¥Ã°„µ­Ã¦ŠÁ¦º°œ" """¨³°»ž„¦–r" ¦ª¤˜oœš»œ‡Šš¸É" ˜oœš»œ„µ¦Ÿ¨·˜š´ÊŠ®¤—"

" " " " " " " " " "

¢µ¦r¤Ÿ¨·˜¨¼„­»„¦Á°ŠÃ—¥ÄoœÊεÁºÊ° ¨³Â¤n¡´œ›»r¨oª…»œ˜n°! " #+$'#" '$(!" &)$%'" %$#'" #$#(" !$!!" #$((" !$&," ,$+,"

" " " " " "

+&$,#" " #$'#" '$%," " ,$!("

" "

%$+*" !,,$,,"

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

¢µ¦r¤®¤¼…»œÃ—¥ŽºÊ°¨¼„®¤¼! ‹µ„¢µ¦r¤°ºÉœÂ¨oª…»œ˜n°! " !*$**" *$&#" %%$(%" '$*+" !$*+" #$''" !$%," ,$(+" !$)," " +&$+%" " #$,'" #$+," " ,$!#" " %$,%" !,,$,,"

š¸É¤µ"B"‹µ„„µ¦‡Îµœª–"

! ! —´ Šœ´Ê œž¦³Á—È œš¸É œn µ­œÄ‹„È ‡º °!„µ¦¨— ˜o œš» œ‡n µ°µ®µ¦!×¥‹µ„„µ¦­Î µ¦ª‹‡¦´Ê Šœ¸Ê !¡ªn µ! Á„¬˜¦„¦­nªœÄ®nĜ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤œ·¥¤Äo°µ®µ¦ ­ÎµÁ¦È‹¦¼žÄœ„µ¦Á¨¸Ê¥Š­»„¦!‡·—Áž}œ¦o°¥¨³!&$CG&!Ž¹ÉŠ„µ¦ čo°µ®µ¦­ÎµÁ¦È‹¦¼ž‡n°œ…oµŠ­³—ª„˜n°„µ¦Äo!°¥nµŠÅ¦„È ˜µ¤Á¤ºÉ °Ÿ¼o ª· ‹´ ¥¡· ‹µ¦–µ­n ªœž¦³„°°µ®µ¦­» „¦!! ¡ªnµ¤¸­nªœž¦³„°š¸É­Îµ‡´!ŗo„n! ¤´œÁ­oœ—! …oµªÃ¡——! ž¨µ¥…oµª! „µ„™´ÉªÁ®¨º°ŠÂ¨³¦Îµ…oµª! ‡·— Áž}œ¦o°¥¨³!%GC"&!%XC"$!%)CXW!""C#%!¨³!XC$X!…°Š

ž¦·¤µ–°µ®µ¦­»„¦š´ÊŠ®¤—!˜µ¤¨Îµ—´! J˜µ¦µŠš¸É! ")K! —´Šœ´Êœ„µ¦Ÿ´œŸªœ…°Š¦µ‡µž{‹‹´¥‹¹Š¤¸Ÿ¨„¦³š˜n° ˜oœš»œ„µ¦Ÿ¨·˜­»„¦°¥nµŠ¤µ„! Ž¹ÉŠ¦µ‡µ¤´œÁ­oœ—! ¦µ‡µ…oµªÃ¡——! ¦µ‡µž¨µ¥…oµª! ¦µ‡µ„µ„™´ÉªÁ®¨º°Š ¨³¦µ‡µ¦Îµ…oµª¤¸ÂœªÃœo¤Á¡·É¤­¼Š…¹Êœ! ĜnªŠÁª¨µže! %&#&O%&&)! J˜µ¦µŠš¸É""K! ­µÁ®˜»š¸É¦µ‡µ¤´œÁ­oœ—! ¦µ‡µ…oµªÃ¡——¨³¦µ‡µ„µ„™´ÉªÁ®¨º °Š¤¸ œªÃœo ¤ ­¼Š…¹Êœ!ÁœºÉ°Š‹µ„Äœž{‹‹»´œš´ÉªÃ¨„¦–¦Š‡rÁ¦ºÉ°ŠÃ¨„¦o°œ! šÎµÄ®oš»„ž¦³Áš«¨—„µ¦ÄoœÊε¤´œÂ¨³®´œ¤µÄo¡¨´ŠŠµœ


"")

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

š—šœÁ¡ºÉ °¨—„µ¦ž¨n °¥„p µŽ‡µ¦r °œÅ—°°„ÅŽ—r!! šÎµÄ®o¤¸‡ªµ¤˜o°Š„µ¦¤´œ­Îµž³®¨´Š! …oµªÃ¡—¨³™´Éª Á®¨º°Š! œÎµÅžÄoĜ„µ¦Ÿ¨·˜Á°šµœ°¨ÄoŸ­¤Áž}œÂ„p­ α°¨r¨³ÅÃ°—¸ÁŽ¨Á¡ºÉ°Áž}œ¡¨´ŠŠµœš—šœ! ­nªœ ž¨µ¥…oµªÂ¨³¦Îµ¦µ‡µž¦´˜´ª­¼Š…¹Êœ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š! ‹³ Á®ÈœÅ—oªnµª´˜™»—·š¸ÉčoÁž}œ°µ®µ¦­´˜ªr¤¸¦µ‡µÁ¡·É¤…¹Êœ! ‹¹ŠšÎµÄ®o˜oœš»œ‡nµ°µ®µ¦­´˜ªrÁ¡·É¤…¹Êœ˜µ¤Åž—oª¥! ! Á¤ºÉ°Áž} œÁnœœ¸Ê Á„¬˜¦„¦Ÿ¼o Á¨¸Ê ¥Š­»„¦‹¹Š‡ª¦ Á¨º°„čoª´˜™»—·œ·—°ºÉœÇ!š¸É®µÅ—oŠnµ¥Äœšo°Š™·ÉœÂ¨³¤¸ ¦µ‡µ™¼ „¤µš—šœ!‹µ„Šµœª· ‹´ ¥…°Š„¦¤ž«» ­´ ˜ªr! ¡ªnµ!Á„¬˜¦„¦­µ¤µ¦™¨—˜oœš»œ‡nµ°µ®µ¦Ã—¥Äo ®oµ…œ­—®¦º °Ÿ´„˜ªµ®´ÉœŸ­¤¦nª¤„´°µ®µ¦Äœ ž¦·¤µ–¦o°¥¨³! &O")! ‹³šÎµÄ®o­µ¤µ¦™¨—‡nµ°µ®µ¦¨Š ŗo¦o°¥¨³! &O")! ×¥­»„¦¥´Š‡Š¤¸°´˜¦µ„µ¦Á‹¦·Á˜·Ã˜ Áž}œž„˜·! ! !

˜µ¦µŠš¸É! FO! ­—Š­nªœž¦³„°…°Š°µ®µ¦š¸Éčo Á¨¸Ê¥Š­»„¦!! ª´˜™»—·! ž¦·¤µ–!!P„„GM! ¦o°¥¨³! ž¨µ¥…oµª! '&C%$! %)CXW! …oµªÃ¡—! #$C)$! %XC"$! ¦Îµ…oµª! "'C))! XC$X! ¤´œÁ­oœ—! #XCX&! %GC"&! „µ„™´ÉªÁ®¨º°Š! "WC'$! ""C#%! ž¨µžiœ!!J$)_K! 'C))! "CXX! Ņ¤´œ­´˜ªrVœÊε¤´œ¡º! %CX"! "C&W! ŗ‡¨ÁŽ¸¥¤¢°­Á¢˜! "CG$! "C)W! Á„¨º°žiœ! )C'&! )C%"! ª·˜µ¤·œÂ¨³Â¦n›µ˜»! )C%&! )C%&! ¦ª¤! "$WC$)! "))C))! š¸É ¤ µQ!„¦¤ž«» ­´ ˜ ªr J %&&"KC!J3,,+QVV///C>@>C9-C,3V.B,;8,8-.V! 0B,;8,8-.`L.-/@19=V.B,;8,8-.`"C3,5K!

!

˜µ¦µŠš¸É!FF!¦µ‡µª´˜™»—·š¸ÉčoÁž}œ°µ®µ¦­»„¦!že!HIJI!Q!HIIO! ®œnª¥!Q!µšV„„C! že!

„µ„™´ÉªÁ®¨º°Š!

…oµªÃ¡—!

ž¨µ¥…oµª!

¦Îµ!

¦µ‡µ! °´˜¦µÁ¡·É¤! ¦µ‡µ! °´˜¦µÁ¡·É¤! ¦µ‡µ! °´˜¦µÁ¡·É¤! ¦µ‡µ! °´˜¦µÁ¡·É¤! P¨—M! P¨—M! P¨—M! P¨—M! %&#&! ")C'G! O! #C)W! O! #CG#! O! 'CX)! O! %&#$! ""C&W! ""C$$! #C#%! GC)X! &C)X! #CX&! #C"$! "%C#'! %&#X! "'C&"! "$C&X! #C#&! )C$G! &C#G! GC)W! #C"#! O%C))! %&#G! ""CG)! O"%C$$! #CG)! XCGX! $C$"! %)C$%! #C$'! ""CG#! %&#W! ")CXG! OGC$#! &C'$! ""C$X! $C&'! O"C%"! #C$&! %C))! %&&)! ""CWW! ""C%%! $CG#! %XC$"! $C&W! )CW%! &CXW! %#C&%! š¸É¤µ!Q!„¦¤„µ¦‡oµ£µ¥ÄœC!J%&&"KC!J3,,+QVV,;1>=C>8,C9-C,3V+;8<=7,1,V8.>=PC17+K!

! ! ! ! ! !

¤´œÁ­oœ! ¦µ‡µ! °´˜¦µÁ¡·É¤! P¨—M! %CXG! O! %C$&! O#C$G! %CG&! XC&&! #C)W! #'C&"! 'CX#! OGC&$! 'CW#! %)C))!


ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜Â¨³˜oœš»œ„µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦Äœ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤!

IG!­¦»žÂ¨³…o°Á­œ°Âœ³! " ž{ ‹ ‹» ´ œ „µ¦šÎ µ ¢µ¦r ¤ ­» „ ¦„Î µ ¨´ Š ž¦³­ ž{®µš´ÊŠ£µª³‡ªµ¤Ÿ´œŸªœ…°Š¦µ‡µÂ¨³˜oœš»œš¸É ­¼ Š…¹Ê œ!šÎ µÄ®o Á„¬˜¦„¦Ÿ¼o Á¨¸Ê ¥Š­» „¦ž¦³­„´ £µª³ …µ—š»œÂ¨³µŠ¦µ¥˜o°ŠÁ¨·„Á¨¸Ê¥Š­»„¦Åž!‹µ„ž{®µš¸É Á„¬˜¦„¦ž¦³­°¥¼n!œÎµÅž­¼n‡Îµ™µ¤ª·‹´¥‡¦´ÊŠœ¸Êªnµ!„µ¦ Á¨¸Ê¥Š­»„¦…°ŠÁ„¬˜¦„¦‡ª¦Á¡·É¤®¦º°¨—ž{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜ ė¨³‹³šÎµ„µ¦¨—˜oœš»œ„µ¦Ÿ¨·˜Å—o°¥nµŠÅ¦!š´ÊŠœ¸Ê Ÿ¼oª·‹´¥Á¨º°„°ÎµÁ£°š¸ÉÁ¨¸Ê¥Š­»„¦¤µ„š¸É­»—! %! °ÎµÁ£°! Ĝ ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤! ŗo„n! °ÎµÁ£°Á¤º°Š! °ÎµÁ£° „ε¡ŠÂ­œ! ¨³„ε®œ—­´—­nªœ!×¥„¨»n¤˜´ª°¥nµŠ °ÎµÁ£°Á¤º°Š! '%! ¦µ¥! °ÎµÁ£°„ε¡ŠÂ­œ! ""#! ¦µ¥! ‹µ„œ´Ê œšÎ µ„µ¦­´ ¤£µ¬–r Á„¬˜¦„¦Ÿ¼o Á¨¸Ê ¥Š­» „¦¦µ¥ ¥n °¥Äœ‹´ Š®ª´ —œ‡¦ž“¤Äœ°Î µÁ£°Á¤º °ŠÂ¨³°Î µÁ£° „ε¡ŠÂ­œ!¨oªœÎµ…o°¤¼¨š¸ÉÁ„ȝ¦ª¦ª¤Å—o‹µ„„¨»n¤ ˜´ª°¥nµŠ¤µšÎµ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r…o°¤¼¨!! Ÿ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®rnŠÁž}œ!%! ­nªœ!­nªœÂ¦„! „µ¦ª·Á‡¦µ³®rž¦³­·š›·£µ¡…°Š„µ¦Äož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜ ­»„¦!¡ªnµ„µ¦šÎµ¢µ¦r¤­»„¦Äœ‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤œ´Êœ" ¡ºÊœš¸Éš¸ÉčoÁ¨¸Ê¥Š­»„¦¤¸ž¦³­·š›·£µ¡šµŠÁš‡œ·‡­¼Š­»—" °¥n µŠÅ¦„È ˜µ¤„µ¦Äo ž{ ‹‹´ ¥„µ¦Ÿ¨· ˜¥´ ŠÅ¤n ¤¸ ž¦³­·š›·£µ¡šµŠÁ«¦¬“„·‹"×¥„µ¦Äo¡ºÊœš¸Éš¸ÉčoÁ¨¸Ê¥Š ­»„¦" ž¦·¤µ–¡´œ›»r­»„¦"¨³Â¦ŠŠµœ‡œ¥´Š‡Š°¥¼nĜ ¦³—´ š¸É œo °¥„ªn µ ¦³—´  š¸É Á ®¤µ³­¤šµŠÁ«¦¬“„· ‹" —´Šœ´Êœ­µ¤µ¦™Á¡·É¤¡ºÊœš¸Éš¸ÉčoÁ¨¸Ê¥Š­»„¦" Á¡·É¤ž¦·¤µ– ¡´œ›»r­»„¦Â¨³Á¡·É¤Â¦ŠŠµœ‡œÅ—o°¸„" ĜšµŠ˜¦Š„´œ …o µ¤„µ¦Äo ž{ ‹‹´ ¥„µ¦Ÿ¨· ˜—o µœž¦· ¤µ–°µ®µ¦œ´Ê œ" ¤µ„„ªn µ ¦³—´  š¸É Á ®¤µ³­¤šµŠÁ«¦¬“„· ‹ "—´ Š œ´Ê œ Á„¬˜¦„¦‡ª¦¨—ž{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜œ·—œ¸Ê¨Š" ÁœºÉ°Š‹µ„ ¤¼¨‡nµŸ¨Ÿ¨·˜Á¡·É¤…°Š„µ¦Äož¦·¤µ–¡´œ›»r­»„¦œo°¥ „ªnµ‡nµÄo‹nµ¥®¦º°˜oœš»œš¸ÉÁ¡·É¤…¹Êœ‹µ„„µ¦Äož{‹‹´¥ „µ¦Ÿ¨·˜""

"""

­n ªœš¸É ­°Š!„µ¦ª· Á‡¦µ³®r ˜o œš» œ„µ¦Ÿ¨· ˜ ­»„¦ÂnŠÁž}œ!%! „¦–¸!„¦–¸Â¦„!‡º°!¢µ¦r¤š¸ÉŸ¨·˜¨¼„ ­» „¦Á°ŠÃ—¥Äo œÊÎ µÁºÊ °Â¨³Â¤n ¡´ œ›»r ¨´ ª…» œ˜n °!¨³ „¦–¸ŽºÊ°¨¼„­»„¦¤µÂ¨oª…»œ˜n°Åž!„¦–¸Â¦„!¡ªnµ! ¤¸ ˜o œš» œ„µ¦Ÿ¨· ˜ž¦³¤µ–!"))($)#!µšV¢µ¦r ¤V¦»n œ! …–³š¸É„¦–¸š¸É­°Š¡ªnµ!¤¸˜oœš»œ„µ¦Ÿ¨·˜ž¦³¤µ–! "&'(X$$!µšV¢µ¦r ¤V¦»n œ!Á¤ºÉ °¡· ‹µ¦–µ­´ —­n ªœ…°Š ˜o œš» œ„µ¦šÎ µ¢µ¦r ¤­» „¦…» œ"°¥n µŠÅ¦„È ˜µ¤š´Ê Š­°Š „¦–¸""˜oœš»œ‡nµ°µ®µ¦¤¸­´—­nªœ­¼Šš¸É­»—""šÎµÄ®o‡ªµ¤ Á­¸É¥Š˜n°„µ¦…µ—š»œÁ¤ºÉ°¦µ‡µ°µ®µ¦­´˜ªr­¼Š…¹Êœ…°Š ¢µ¦r¤®¤¼…»œÃ—¥ŽºÊ°¨¼„­»„¦‹µ„¢µ¦r¤°ºÉœÂ¨´ª…»œ˜n° ­¼ Š„ªn µ¢µ¦r ¤Ÿ¨· ˜¨¼ „­» „¦Á°ŠÃ—¥Äo œÊÎ µÁºÊ °Â¨³Â¤n ¡´œ›»r¨´ª…»œ˜n°""‹µ„Ÿ¨«¹„¬µÁ®¨nµœ¸ÊŸ¼oª·‹´¥œÎµ¤µÁž}œ …o°Á­œ°³Âœ³—´Šœ¸Ê! ! ! J"K!‹µ„Ÿ¨„µ¦«¹„¬µž¦³­·š›·£µ¡…°Š„µ¦ čož{‹‹´¥„µ¦Ÿ¨·˜Á­œ°ªnµ!–!¦³—´¦µ‡µŸ¨Ÿ¨·˜­»„¦ š¸ÉÁ„¬˜¦„¦…µ¥Å—o!#&CW&! µšV„·Ã¨„¦´¤!Á„¬˜¦„¦Ÿ¼o Á¨¸Ê¥Š­»„¦‡ª¦Á¡·É¤¡ºÊœš¸Éš¸ÉčoÁ¨¸Ê¥Š­»„¦!ž¦·¤µ–¡´œ›»r ­»„¦!¨³‹ÎµœªœÂ¦ŠŠµœ‡œ!…–³š¸É‡ª¦¨—ž¦·¤µ– °µ®µ¦š¸ÉčoÁ¨¸Ê¥Š­»„¦¨Š!Á¡ºÉ°Ä®oÁ„·—ž¦³­·š›·£µ¡šµŠ Á«¦¬“„·‹! ! J%K!‹µ„Ÿ¨„µ¦«¹„¬µšµŠ—oµœ˜oœš»œ!Ÿ¼oª·‹´¥ Á­œ°ªnµÁ„¬˜¦„¦‡ª¦¨—‡nµ°µ®µ¦!×¥š¸ÉÁ„¬˜¦„¦Ÿ¼o Á¨¸Ê ¥Š­» „¦°µ‹‹³Ÿ­¤°µ®µ¦Á°ŠÅ—o !Ž¹É Š‡ª¦Äo Á«¬ °µ®µ¦‹µ„‡¦´ªÁ¦º°œÁ¡·É¤…¹ÊœÁ¡ºÉ°š—šœ„µ¦Äo°µ®µ¦ ­ÎµÁ¦È‹¦¼žš¸É¤¸¦µ‡µÂ¡Š!®¦º°Á„¬˜¦„¦°µ‹Äo®oµ…œ ­—®¦º°Ÿ´„˜ªµ®´ÉœŸ­¤¦nª¤„´°µ®µ¦! ! J'K! ¦´“µ¨‡ª¦­œ´­œ»œÄ®o„µ¦­œ´­œ»œ Šž¦³¤µ–Äœ„µ¦„µ¦ª·‹´¥Â¨³¡´•œµÁ¡ºÉ°®µª´˜™»—· °µ®µ¦š—šœ¤´ œ Á­o œ !…o µ ªÃ¡—!„µ„™´É ª Á®¨º ° Š!! ¦Îµ…oµªÂ¨³ž¨µ¥…oµªš¸É¦µ‡µ¤¸ÂœªÃœo¤­¼Š…¹Êœ!"! ! ! !


""%

¦¦–µœ»„¦¤! „µ‹œµ!!£µ¡¡· ¤µ¥C!PHIJJMG¦³„µ¦Ÿ¨· ˜Â¨³ „µ¦˜¨µ—…°Š­» „¦Äœ°ÎµÁ£°Á¤º°Š‹´Š®ª´—! …°œÂ„nœ!!že!!"#$%G!„µ¦‡oœ‡ªoµÂ°·­¦³ ž¦· µª· š¥µ«µ­˜¦¤®µ´ –”· ˜C!…°œÂ„n œ!Q! ´ –”· ˜ª· š¥µ¨´ ¥!¤®µª· š¥µ¨´ ¥!…°œÂ„n œC! ™nµ¥Á°„­µ¦C! „¦¤ž«»­´˜ªrC!!J%&&)KC!!¡´œ›»r­»„¦G!!­º‡oœÁ¤ºÉ°ª´œš¸É!"&!! „»¤£µ¡´œ›r!%&&)(! ‹µ„!3,,+QVV///C>@>C9-C,3V! 7=;?8<=V+89V+89+89C3,5@C! ```````C!!J%&#WKC!!ž¦³¤ª¨­™·˜·ž¦³‹Îµže!!HIJKG!! „¦»ŠÁš¡²!Q!«¼œ¥r­µ¦­œÁš«!„¦¤²C! ```````C! ! J%&&"KC! ­nªœž¦³„°…°Š°µ®µ¦š¸Éčo Á¨¸Ê¥Š­»„¦G! !­º‡oœÁ¤ºÉ°ª´œš¸É! "#! „»¤£µ¡´œ›r!! %&&%(!‹µ„!!J3,,+QVV///C>@>C9-C,3V!.B,;8,8-.V! 0B,;8,8-.`L.-/@19=V.B,;8,8-.`"C3,5K! „¦¤„µ¦‡oµ£µ¥ÄœC! J%&&"KC! ¦µ‡µª´˜™»—·š¸ÉčoÁž}œ °µ®µ¦­»„¦G!!­º‡oœÁ¤ºÉ°ª´œš¸É!!X!›´œªµ‡¤!%&&)(!! ‹µ„!3,,+QVV,;1>=C>8,C9-C,3V+;8<=7,1,V!8.>=PC17+!! ›Š´¥!!‡Îµ¤Š‡¨C!!J%&#XKC!!­£µ¡„µ¦Ÿ¨·˜Â¨³„µ¦˜¨µ— ­»„¦…°ŠÁ„¬˜¦„¦Äœ‹´Š®ª´—¨Îµ¡¼œG!!„µ¦ ‡o œ ‡ªo µ °· ­ ¦³ž¦·  µª· š ¥µ«µ­˜¦ ¤®µ´ –”· ˜C!Á¸ ¥ŠÄ®¤n !Q!´ –”· ˜ª· š¥µ¨´ ¥! ¤®µª·š¥µ¨´¥Á¸¥ŠÄ®¤nC!™nµ¥Á°„­µ¦C! œ·‹ª»•·!!ō¥ž¦³­·š›·ÍC!!J%&#%KC!!„µ¦ª·Á‡¦µ³®r˜oœš»œQ Ÿ¨˜°Âšœ…°Š¢µ¦r¤Á¨¸Ê¥Š­»„¦…œµ—Á¨È„!!!! Ĝ‹´ Š®ª´ —¨Î µ ¡¼ œG!„µ¦‡o œ ‡ªo µÂ°· ­¦³ ž¦·µª·š¥µ«µ­˜¦¤®µ´–”·˜C!!Á¸¥ŠÄ®¤n! Q!´ –”· ˜ª· š¥µ¨´ ¥!¤®µª· š¥µ¨´ ¥Á¸ ¥ŠÄ®¤n C! ™nµ¥Á°„­µ¦C!

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! ! ! ­Îµœ´„ŠµœÁ«¦¬“„·‹„µ¦Á„¬˜¦C!!J%&#GKC!!¦µ¥Šµœ „µ¦­Îµ¦ª‹­»„¦G!!Á°„­µ¦­™·˜·šµŠ„µ¦Á„¬˜¦!! !!!!!!!!!!„¦»ŠÁš¡²!Q!­Îµœ´„Šµœ²C!! ```````C!J%&#WKC!˜o œ š» œ „µ¦Ÿ¨· ˜ ­» „ ¦G!«¼ œ ¥r ­µ¦­œÁš«­Î µœ´ „ŠµœÁ«¦¬“„· ‹„µ¦Á„¬˜¦!! „¦»ŠÁš¡²!Q!­Îµœ´„Šµœ²C!!! !```````C!!J%&#WKC!¦µ¥Šµœ„µ¦­Î µ ¦ª‹­» „ ¦G!! Á°„­µ¦­™· ˜· š µŠ„µ¦Á„¬˜¦!„¦» Š Áš¡²!Q! ­Îµœ´„Šµœ²C!! ```````C!!J%&#WKC!­™µœ„µ¦–r­»„¦že!!HIJK!!¨³ œªÃœo¤že!!HIIOG!„¦»ŠÁš¡²!Q!­Îµœ´„Šµœ²C!! «µœ·˜!!Á„oµÁ°¸Ê¥œC!J%&'GKC!Á«¦¬“«µ­˜¦r„µ¦Ÿ¨·˜ šµŠ„µ¦Á„¬˜¦G!!¡·¤¡r‡¦´ÊŠš¸É!!%C!„¦»ŠÁš¡²!Q!! !!!!!!!!!!­Îµœ´„¡·¤¡r¤®µª·š¥µ¨´¥Á„¬˜¦«µ­˜¦rC! R;8,873!!+89!![P=<B,8?=C!J%))#KC!HOOL!!;$<!3)4-!)#!! ;>)2,%-$)'! *'! A&/&%-&2! ".! ! 3),'->$&4G! ­º‡oœÁ¤ºÉ°ª´œš¸É!"'!¤„¦µ‡¤!%&&)(! ‹µ„!! 3,,+QVV///CE+=PC-;9V,=<3.8<1@V+BE@8<1,8-.7V! +>:V%))'`Na4`T=+-;,C+>:C! ! !


œªÃœo¤˜¨µ—¦ŠŠµœÅš¥Äœ˜nµŠž¦³Áš«# %&'()*+#,-.&/'#0-'1(2#3'(+4# °o°š·¡¥r#¦µ¬‘¦rœ·¥¤#!# ¤¡¼œ»š#Ä­¨µ„¦#Á¡·É¤¡¼œª·ª´•œr#$! !

!"#‡ªµ¤œÎµ#

œn µ ˜· — ˜µ¤˜n ° Ş!×¥ª´ ˜ ™» ž ¦³­Š‡r ­Î µ ‡´  …°Š š‡ªµ¤œ¸Ê ‹ ³Å—o „ ¨n µ ª™¹ Š £µª³˜¨µ—¦ŠŠµœÄœ ! "#$%&#'$()#'*! +',)-&! .&/'#(0'$()#! ®¦º°! ˜nµŠž¦³Áš«!¨³Ã°„µ­…°ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥Äœ„µ¦Åž "+.! ŗo„¨nµª™¹Šž{®µÁ«¦¬“„·‹˜„˜Éεš´ÉªÃ¨„Äœ šÎµŠµœ˜nµŠž¦³Áš«ÄœÂ˜n¨³£¼¤·£µ‡š¸É­Îµ‡´! …–³œ¸Êªnµ‹³­nŠŸ¨Ä®o¤¸Ÿ¼oªnµŠŠµœÁž}œ‹Îµœªœ¤µ„™¹Š! ! 12!3! 45!¨oµœ‡œ!¨³‹³šÎµÄ®oÁ„·—ž{®µ…°Š„µ¦¨— $"# n°ŠšµŠ„µ¦Á—·œšµŠÅžšÎµŠµœ ¦³—´…°ŠŠµœ®¦º °¤¸£µª³‹Îµ¥°¤…°Š„µ¦šÎµŠµœš¸É ˜nµŠž¦³Áš«# ŗo¦´ÁŠ·œÁ—º°œÂ¨³˜ÎµÂ®œnŠ®œoµš¸É„µ¦Šµœš¸É˜É優nµ! ž¦³­·š›·£µ¡…°ŠÂ¦ŠŠµœ!Ĝ­nªœ…°Šž¦³Áš«Åš¥œ´Êœ! ! ­Îµ®¦´„µ¦Á—·œšµŠÅžšÎ µŠµœ˜n µŠž¦³Áš«š¸É ‡µ—ªnµ‹³¤¸Ÿ¼oªnµŠŠµœ‹Îµœªœ¤µ„„ªnµ!1!¨oµœ‡œ!Ž¹ÉŠ ™¼„˜o°Š˜µ¤„‘®¤µ¥!¤¸°¥¼n!2!n°ŠšµŠ—oª¥„´œ!‡º°!617!„µ¦ œªšµŠš¸É ‡ µ—ªn µ ‹³­µ¤µ¦™¦¦Ášµž{  ®µ„µ¦ Á—·œšµŠÅžšÎµŠµœ˜nµŠž¦³Áš«Ã—¥¦´“Áž}œŸ¼o‹´—­nŠ!647!„µ¦ ªn µŠŠµœ…°Šž¦³Áš«Å—o Ĝ¦³—´ ®œ¹É Š!‡º °!„µ¦­n Š Á—·œšµŠÅžšÎµŠµœ˜nµŠž¦³Áš«Ã—¥¦·¬´šŸ¼oŗo¦´°œ»µ˜ ¦ŠŠµœÅžšÎµŠµœÄœ˜nµŠž¦³Áš«!ץĜ­¸Éš«ª¦¦¬š¸É ‹´ —®µŠµœÁž} œŸ¼o ‹´ —­n Š!687!„µ¦Á—· œšµŠÅžšÎ µŠµœ Ÿn µœ¤µž¦³Áš«Åš¥œ´ Áž} œž¦³Áš«®œ¹É Šš¸É „Î µ¨´ Š ˜nµŠž¦³Áš«Ã—¥œµ¥‹oµŠ¡µÅžšÎµŠµœ!697!„µ¦Á—·œšµŠÅž ¦ŠŠµœœ· ¥¤Á—· œ šµŠÅžšÎ µŠµœ˜n µŠž¦³Áš«Áž} œ šÎµŠµœ˜nµŠž¦³Áš«Ã—¥œµ¥‹oµŠ­nŠÅž f„Šµœ!¨³!627!„µ¦ ‹Îµœªœ¤µ„!ÁœºÉ°Š‹µ„¦µ¥¦´š¸Éŗo‹µ„„µ¦šÎµŠµœÄœ Á—·œšµŠÅžšÎµŠµœ˜nµŠž¦³Áš«!—oª¥˜œÁ°Š!Ž¹ÉŠ„µ¦Á—·œšµŠ ˜nµŠž¦³Áš«¤´„­¼Š„ªnµ„µ¦šÎµŠµœÄœž¦³Áš«!¨³¥´Š —oª¥˜œÁ°Š!!„µ¦Á—·œšµŠÃ—¥¦´“Áž}œŸ¼o‹´—­nŠ!„µ¦Á—·œšµŠ ­nŠŸ¨Ä®o¤¸¦µ¥Å—oÁ…oµž¦³Áš«Á¡·É¤…¹ÊœÁŒ¨¸É¥Å¤nœo°¥„ªnµ ×¥œµ¥‹o µŠ­n Š¨¼ „‹o µŠÅžšÎ µŠµœ˜n µŠž¦³Áš«Â¨³„µ¦ že¨³!2!®¤ºÉ œ¨oµœµš°¸„—oª¥!°¥nµŠÅ¦„Șµ¤!—´ŠÅ—o Á—·œšµŠÃ—¥œµ¥‹oµŠ¡µ¨¼„‹oµŠÅž f„ŠµœÄœ˜nµŠž¦³Áš«¤¸ „¨nµª¤µÄœ˜°œ˜oœªnµ!ž{®µ„µ¦ªnµŠŠµœš¸ÉÁ„·—…¹ÊœÄœ œªÃœo¤Á¡·É¤…¹Êœ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š!­nªœ„µ¦Á—·œšµŠÃ—¥Ÿnµœ …–³œ¸Êœ´Êœ!­nŠŸ¨„¦³š˜n°š»„ž¦³Áš«š´ÉªÃ¨„!—´Šœ´Êœ! ¦·¬´š‹´—®µŠµœ„¨´¤¸ÂœªÃœo¤¨—¨Š!6£µ¡š¸É!17!Ž¹ÉŠ®µ„ „µ¦Á—· œ šµŠÅžšÎ µŠµœÄœ˜n µŠž¦³Áš«!‹³¥´ ŠÁž} œ ¡· ‹µ¦–µ‹µ„…o °¤¼ ¨…°Š­Î µœ´ „Šµœ¦· ®µ¦Â¦ŠŠµœÅž œªšµŠÄœ„µ¦Â„o ž{ ®µ®¦º °¦¦Ášµž{ ®µšµŠ šÎµŠµœ˜nµŠž¦³Áš«!„¦¤„µ¦‹´—®µŠµœ!„¦³š¦ªŠÂ¦ŠŠµœ! Á«¦¬“„·‹š¸ÉÁ„·—…¹ÊœÅ—o‹¦·Š®¦º°Å¤n!œ´Áž}œž¦³Á—Èœš¸É ::::::::::::::::::::::::::::::::::!

1

!!¦°Š«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦;°o°š·¡¥r!!¦µ¬‘¦rœ·¥¤!­Îµœ´„ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³!¤®µª·š¥µ¨´¥«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! !!¦°Š«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦;¤¡¼œ»š!Ä­¨µ„¦!Á¡·É¤¡¼œª·ª´•œr!­Îµœ´„ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³!¤®µª·š¥µ¨´¥«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

4


119

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

‹³Á®ÈœÅ—oªnµ!¦ŠŠµœš¸ÉÁ—·œšµŠÅžšÎµŠµœ—oª¥˜œÁ°Š¤¸˜´ª Á¨…š¸É­¼Š…¹Êœ¤µ„!×¥ÁŒ¡µ³ž¦³Á£šÂ¦ŠŠµœ„n°­¦oµŠ‹³šÎµ „µ¦´„ªœÁ¡ºÉ°œ®¦º°µ˜·¡¸Éœo°ŠÃ—¥Â¦ŠŠµœš¸ÉšÎµŠµœ°¥¼n ®¦º°Á‡¥Ÿnµœ„µ¦šÎµŠµœÄœ˜nµŠž¦³Áš«¤µÂ¨oª!´„ªœÄ®o ޚ劵œ„´œµ¥‹oµŠ˜nµŠž¦³Áš«!°¸„š´ÊŠ¥´Š¤¸Â¦ŠŠµœ¤¸ e ¤º °š¸É ¤¸ ‡ªµ¤­µ¤µ¦™ÁŒ¡µ³» ‡‡¨!Án œ!n µŠŽn °¤ Á‡¦ºÉ °Š· œ!ª· «ª„¦…» —Á‹µ³°» 䊇r !š¸É œ· ¥¤ÅžšÎ µŠµœÄœ !

˜nµŠž¦³Áš«Á¡·É¤…¹Êœ!œ°„‹µ„œ¸Ê!„µ¦Á…o¤Šª—…°Š„‘®¤µ¥ Á„¸É¥ª„´„µ¦Á¦¸¥„Á„ȝ°´˜¦µ‡nµ¦·„µ¦…°Šž¦³Áš«Ÿ¼oœÎµÁ…oµ ¦ŠŠµœ°µ‹¤¸Ÿ¨˜n°„µ¦Á—·œšµŠÃ—¥Ÿnµœ¦·¬´š‹´—®µŠµœ —o ª¥!Án œ!ž¦³Áš«°· ­¦µÁ°¨Â¨³ž¦³Áš«Â‡œµ—µš¸É ¤¸ ž¦³ª´˜·…°Š¦·¬´š‹´—®µŠµœš¸ÉÁ¦¸¥„Á„ȝ‡nµÄo‹nµ¥­¼Š¤µ„ šÎ µÄ®o ˜o °Š¤¸ „µ¦Á…o ¤Šª—¨³¦³Š´ „µ¦‹´ —­n ŠÃ—¥Ÿn µœ ¦·¬´š‹´—®µŠµœ˜µ¤¤µ!

­´—­nªœÂ¦ŠŠµœ

"!! *! )! (! '! &! %! $! #! "! !

že

#&&!

#&%*

#&%)

#&%(

#&%'

#&%&

#&%%

#&%$

#&%#

„¦¤‹´—­nŠ

¦·¬´š‹´—­nŠ

Á—·œšµŠ—oª¥˜œÁ°Š

œµ¥‹oµŠ¡µÅžšÎµŠµœ

œµ¥‹oµŠ­nŠÅž f„Šµœ

+,-,./01

! £µ¡š¸É!1!­´—­nªœ…°ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥š¸Éŗo¦´°œ»µ˜Ä®oÁ—·œšµŠÅžšÎµŠµœ˜nµŠž¦³Áš«‹ÎµÂœ„˜µ¤n°ŠšµŠ! „µ¦Á—·œšµŠ!že!4294!3!4225! ! ! ­n ªœ„µ¦Á—· œšµŠÃ—¥¦´ “‹´ —­n Šœ´Ê œ¡ªn µ ¦ŠŠµœœ·¥¤Åžn °ŠšµŠœ¸Ê¤µ„Á¡¦µ³Á­¸ ¥‡nµÄo‹n µ¥ œo°¥!šÎµÄ®o°»ž­Š‡r—oµœÂ¦ŠŠµœ!6<%='#>! ?)&! *',)&7! ¤µ„„ªnµ°»žšµœ…°ŠÂ¦ŠŠµœ!6@-AA*B! )?! *',)&7! ˜n ¦ŠŠµœš¸É ‹³Á—· œšµŠŸn µœn °ŠšµŠœ¸Ê ŗo ˜o °Š¤¸ „µ¦ š—­° e¤º°C£µ¬µŽ¹ÉŠÁž}œ°»ž­¦¦‡š¸ÉšÎµÄ®o¦ŠŠµœ µŠ­nªœÅ¤nŸn µœ„µ¦‡´ —Á¨º°„!­nªœ„µ¦Á—·œšµŠÃ—¥ œµ¥‹oµŠ¡µ¨¼„‹oµŠÅžšÎµŠµœ˜nµŠž¦³Áš«œ´Êœž{®µš¸É ¤´„Á„·—…¹Êœ!‡º°!¦ŠŠµœÅ¤n¤¸˜oœš»œÄœ„µ¦Á—·œšµŠšÎµ Ä®ošÎµŠµœÅ—oŤn‡¦¦³¥³Áª¨µš¸É„ε®œ—!Á„·—‡nµÄo‹nµ¥

„´œµ¥‹oµŠš¸É˜o°Š‹´—®µÂ¦ŠŠµœÄ®¤n!­nªœ„µ¦Á—·œšµŠ ×¥œµ¥‹oµŠ­nŠ¨¼„‹oµŠÅž f„ŠµœÄœ˜nµŠž¦³Áš«¡ªnµ ¦ŠŠµœ­nªœ¤µ„…µ—š´„¬³šµŠ£µ¬µš¸É˜o°ŠÄo­ºÉ°­µ¦! ¨³¤´ „¤¸ ‡ªµ¤¨n µo µÄœ„µ¦˜¦ª‹­°Á°„­µ¦…°Š „¦¤„µ¦‹´—®µŠµœ!

5"#˜¨µ—¦ŠŠµœÅš¥Äœ˜nµŠž¦³Áš«# ! ­Î µ®¦´ Â¦ŠŠµœÅš¥š¸É Á—· œšµŠÅžšÎ µŠµœÄœ ˜nµŠž¦³Áš«Ã—¥Ÿnµœn°ŠšµŠ˜nµŠ!Ç!—´Šš¸É„¨nµª…oµŠ˜oœœ´Êœ!! ®µ„¡·‹µ¦–µ™¹Š˜¨µ—¦ŠŠµœÂ¨³Ã°„µ­…°ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥Äœ


œªÃœo¤˜¨µ—¦ŠŠµœÅš¥Äœ˜nµŠž¦³Áš«! ˜nµŠž¦³Áš«Â¨oª!¡ªnµ!˜¨µ—¦ŠŠµœ˜nµŠž¦³Áš«š¸É­Îµ‡´ …°ŠÅš¥¦o °¥¨³!D5!°¥¼n Ĝ„¨»n ¤ž¦³Áš«Á°Á¸ ¥Â¨³„¨»n ¤ ž¦³Áš«˜³ª´œ°°„„¨µŠ!×¥˜¨µ—¦ŠŠµœ˜nµŠž¦³Áš«Äœ „¨»n¤ž¦³Áš«Á°Á¸¥¤¸Â¦ŠŠµœÅš¥ÅžšÎµŠµœ¤µ„š¸É­»—™¹Š!E! ž¦³Áš«!ŗo„n!Řo®ª´œ!­·Š‡Ãž¦r!Á„µ®¨¸Ä˜o!¦¼Åœ!¸Éž»iœ! ¤µÁ¨ÁŽ¸¥!¨³±n°Š„Š!‡·—Áž}œ­´—­nªœž¦³¤µ–¦o°¥¨³!F5! …°Š˜¨µ—¦ŠŠµœ˜n µŠž¦³Áš«…°ŠÅš¥š´ÊŠ®¤—!¦°Š¨Š¤µ! ŗo„n!„¨»n¤ž¦³Áš«˜³ª´œ°°„„¨µŠ!ž¦³„°—oª¥!8!ž¦³Áš«! !

112 ‡º°!°·­¦µÁ°¨!­®¦´“°µ®¦´Á°¤·Á¦˜­r!¨³„µ˜µ¦r!×¥‡·— Áž}œ­´—­nªœž¦³¤µ–¦o°¥¨³!45!°¥nµŠÅ¦„Șµ¤!„¨»n¤ž¦³Áš« Á°Á¸¥š´ÊŠ!E!ž¦³Áš«—´Š„¨nµªÁ¦·É¤¤¸šµš¨—¨ŠÄœ„µ¦Áž}œ ˜¨µ—¦ŠŠµœš¸É ­Î µ‡´ …°ŠÅš¥!Ĝ…–³š¸É „¨»n ¤ž¦³Áš« ˜³ª´œ°°„„¨µŠÁž}œ˜¨µ—¦ŠŠµœš¸É¤¸ÂœªÃœo¤š¸É ¤¸‡ªµ¤ ˜o°Š„µ¦‹oµŠÂ¦ŠŠµœÅš¥Á¡·É¤…¹ÊœÂ¨³œnµ‹³Áž}œ˜¨µ—¦ŠŠµœ Ś¥š¸É ¤¸ ‡ªµ¤­Î µ‡´ ¤µ„Äœ°œµ‡˜…°ŠÅš¥˜n °Åž!!6—´ Š ˜µ¦µŠš¸É!17!

˜µ¦µŠš¸É#!#­´—­nªœ˜¨µ—¦ŠŠµœš¸É­Îµ‡´š¸É­»—…°ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥#!6#°´œ—´Â¦„# ®œnª¥!G!¦o°¥¨³! ž¦³Áš«# $78$# 1;!Řo®ª´œ! F8;D1! 4;!­·Š‡Ãž¦r! 11;8H! 8;!Á„µ®¨¸Ä˜o! 5;E4! 9;!°·­¦µÁ°¨! D;55! 2;!­®¦´“°µ®¦´Á°¤·Á¦˜­r! 5;D4! F;!¸Éž»iœ! 8;12! E;!„µ˜µ¦r! 5;82! D;!¦¼Åœ! 8;D1! H;!‡¼Áª˜! 5;8D! 15;!±n°Š„Š! 1;FH! °ºÉœÇ! 15;18! ¦ª¤š»„£¼¤·£µ‡# !66"66#

$785# $788# $787# $789# $78:# $78;# F4;84! 2E;58! 9H;9H! 21;88! 9E;15! 91;4H! 11;HE! 14;8E! H;22! D;92! E;F8! D;98! 1;1D! 5;E4! 1;24! 2;D9! E;1E! 15;1H! 9;H8! E;8E! D;52! 9;4D! E;19! F;4F! 1;5E! 1;5F! 1;82! 1;49! 1;49! 1;24! 4;H8! 8;1D! 4;H4! 8;91! 8;H9! 9;E1! 5;44! 5;21! 1;41! 1;1F! 1;84! 4;42! 9;D9! 2;41! 9;92! 9;19! 8;D4! 8;E8! 5;25! 5;F4! 5;E2! 5;ED! 5;D1! 5;E9! 4;DD! 8;88! 8;5H! 4;D5! 4;ED! 4;E1! 15;HF! 14;F8! 41;84! 45;F8! 41;5D! 44;8F! !66"66# !66"66# !66"66# !66"66# !66"66# !66"66#

$78<# 8D;2H! H;95! 15;48! 2;EH! 4;42! 9;9H! 9;FE! 8;45! 4;84! 4;89! 41;95! !66"66#

$776# 84;48! 15;52! D;41! F;E8! F;5D! 9;H9! 8;2F! 4;2F! 4;45! 4;1F! 49;E8! !66"66#

š¸É¤µG!­Îµœ´„Šµœ¦·®µ¦Â¦ŠŠµœÅš¥Åž˜nµŠž¦³Áš«I!4294J4225!

! ! „¨»n¤ž¦³Áš«˜³ª´œ°°„„¨µŠœ´Êœ!¤¸Â¦ŠŠµœ Ś¥Á—·œšµŠÅžšÎµŠµœÁ¡·É¤…¹Êœ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Šœ´˜´ÊŠÂ˜n že!429E!Áž}œ˜oœ¤µ!×¥¤¸Â¦ŠŠµœÁ—·œšµŠÅžšÎµŠµœ ×¥Ÿnµœn°ŠšµŠ¦· ¬´š‹´—­nŠÁž} œ‹Îµœªœ¤µ„š¸É ­»—! ¦°Š¨Š¤µ!‡º°!„µ¦Á—·œšµŠÅžšÎµŠµœ—oª¥˜œÁ°Š‡¦´ÊŠ ¦„!¨³œµ¥‹oµŠ¡µÅžšÎµŠµœ!˜µ¤¨Îµ—´!ץð„µ­ ¨³ÂœªÃœo ¤ …°ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥Äœ„¨»n ¤ ž¦³Áš« ˜³ª´œ°°„„¨µŠœ´Ê œ!¤o ªnµž¦³Áš«°·­¦µÁ°¨‹³Áž} œ

ž¦³Áš«š¸É ¤¸ „µ¦‹´ —­n ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥ÅžšÎ µŠµœÁž} œ ‹Îµœªœ¤µ„š¸É­»—Äœ„¨»n¤ž¦³Áš«˜³ª´œ°°„„¨µŠ!˜n„È ¤¸ ­´ —­n ªœ¨—¨ŠÁ¤ºÉ °Áš¸ ¥„´ ‹Î µœªœÂ¦ŠŠµœÅš¥š¸É ŗo¦´°œ»µ˜Ä®oÁ—· œšµŠÅžšÎµŠµœÄœ„¨»n¤ž¦³Áš« ˜³ª´œ°°„„¨µŠš´ÊŠ®¤—!­Îµ®¦´ž¦³Áš«š¸É¤¸ÂœªÃœo¤ ¨³œn µ ‹³Áž} œ ð„µ­Äœ„µ¦­œ´  ­œ» œ „µ¦‹´ — ­n Š ¦ŠŠµœÅš¥ÅžšÎµŠµœÄœ„¨»n¤ž¦³Áš«œ¸Ê!‡º°!ž¦³Áš« ­®¦´“°µ®¦´Á°¤·Á¦˜­r!6KLM7!¨³µ®rÁ¦œ!×¥°µ¸¡


11F š¸É ‡ ª¦­n ŠÁ­¦· ¤ Ä®o  ¦ŠŠµœÅš¥ÅžšÎ µ ŠµœÄœ­®¦´ “ °µ®¦´  Á°¤· Á ¦˜­r ! ‡º °!n µ Š„n ° ­¦o µ Š!Šµœ—o µ œ„µ¦ šn ° ŠÁš¸É ¥ª!—o µ œÁš‡ÃœÃ¨¥¸ ! —o µ œ„µ¦ÁŠ· œ !­n ªœÄœ µ®r Á¦œœ´Ê œ !°µ¸ ¡š¸É ‡ ª¦­œ´  ­œ» œ !‡º °!Šµœn µ Š „n°­¦oµŠ!nµŠÁ‡µ³¡nœ­¸!nµŠŽn°¤¦™¥œ˜r!nµŠ˜´—Á¥È Á­ºÊ°Ÿoµ!¨³¡œ´„Šµœ¦·„µ¦Äœ¦oµœ°µ®µ¦Åš¥! ! „¨»n¤ž¦³Áš«Á°Á¸¥Ž¹ÉŠÁž}œ„¨»n¤ž¦³Áš«š¸É ¤¸ „ µ¦‹´ — ­n Š ¦ŠŠµœÅš¥ÅžšÎ µ Šµœ¤µ„š¸É ­» — œ´Ê œ! ¦ŠŠµœœ·¥¤Á—·œšµŠÅžšÎµŠµœÃ—¥n°ŠšµŠ¦·¬´š ‹´ — ­n Š Áž} œ ‹Î µ œªœ¤µ„š¸É ­» — !¦°Š¨Š¤µ!‡º ° !„µ¦ Á—·œšµŠ—oª¥˜œÁ°Š!¨³„µ¦Á—·œšµŠÃ—¥¦´“Áž}œŸ¼o ‹´—­nŠ!˜µ¤¨Îµ—´!­Îµ®¦´Ã°„µ­Â¨³ÂœªÃœo¤…°Š ¦ŠŠµœÅš¥Äœ„¨»n¤ž¦³Áš«Á°Á¸¥œ´Êœ!œ´˜´ÊŠÂ˜nže! 4294!Áž}œ ˜o œ ¤µ!¦ŠŠµœÅš¥š¸É Å —o¦´  °œ»  µ˜Ä®o Á—·œšµŠÅžšÎµŠµœÄœ„¨»n¤ž¦³Áš«Á°Á¸¥¤¸š´ÊŠ­·Êœ!85! ž¦³Áš«!×¥¤¸„µ¦Á—·œšµŠÅžšÎµŠµœÄœž¦³Áš« Řo®ª´œ¤µ„š¸É­»—!˜n„Ȥ¸­´—­nªœ¨—¨Š°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š! š´ÊŠœ¸ÊÁœºÉ°Š¦µ¥Å—o­»š›·®¨´Š®´„‡nµÄo‹nµ¥š¸Éŗo¦´‹µ„ „µ¦šÎµŠµœÄœÅ˜o®ª´œÅ¤n˜„˜nµŠ„´Á¤º°ŠÅš¥¤µ„! ¨³¤¸ „ µ¦Â…n Š …´ œ Á¡·É ¤ …¹Ê œ „´  ¦ŠŠµœµ˜· °ºÉ œ! °¥nµŠÅ¦„Șµ¤!ž¦³Áš«š¸É¤¸ÂœªÃœo¤Â¨³œnµ‹³Áž}œ ð„µ­Äœ„µ¦­œ´­œ»œ„µ¦‹´—­n ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥Åž šÎ µ ŠµœÄœ„¨»n ¤ ž¦³Áš«œ¸Ê ! ‡º° !­· Š ‡Ãž¦r ! ¨³¸Éž»i œ! ×¥ž¦³Áš«­· Š ‡Ãž¦r Á ž} œ ž¦³Áš«š¸É ¥´ Š ¤¸ ‡ ªµ¤ ˜o ° Š„µ¦œÎ µ Á…o µ ¦ŠŠµœž¦³Á£šš´ „ ¬³ e ¤º ° ¨³ ¦ŠŠµœÅ¦o e¤º°°¥¼nÁž}œ‹Îµœªœ¤µ„!ץ¦ŠŠµœ‹µ„ Ś¥Äœ­µ…µ„µ¦„n°­¦oµŠ!¤noµœ!¨³Â¦ŠŠµœ£µ‡ Á„¬˜¦!¥´Š¤¸‡ªµ¤˜o°Š„µ¦‹µ„œµ¥‹oµŠ‹µ„­·Š‡Ãž¦r! ­Îµ®¦´Â¦ŠŠµœ e¤º°š¸É¤¸‡ªµ¤˜o°Š„µ¦œ´Êœ!­·Š‡Ãž¦r ˜o ° Š„µ¦Ÿ¼o š¸É ¤¸ ‡ ªµ¤Á¸É ¥ ªµšµŠ—o µ œ„µ¦ÁŠ· œ!! „µ¦›œµ‡µ¦!›»¦ „·‹ „µ¦­ºÉ°­µ¦!¨³‡°¤¡· ª Á˜°¦r! °¸„Áž}œ‹Îµœªœ¤µ„!­Îµ®¦´ž¦³Áš«¸Éž»iœœ´ÊœÃ°„µ­ …°ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥š¸É‹ ³Á—·œšµŠÅžšÎµŠµœÃ—¥Ÿnµ œ n ° ŠšµŠ…°Šœµ¥‹o µ Š¡µÅž f „ ŠµœÅ—o à —¥˜¦Š!

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! Ťn ˜o ° ŠŸn µ œ­µ¥Cœµ¥®œo µ !Áž} œ n ° ŠšµŠš¸É ‡ ª¦ ­n Š Á­¦· ¤ ¤µ„š¸É ­» — !­n ª œÂ¦ŠŠµœ e ¤º ° š¸É ¥´ Š Áž} œ š¸É ˜o°Š„µ¦Äœ¸Éž»iœ‡º°!¡n°‡¦´ª!¤n‡¦´ª!nµŠ e¤º°!¨³ Ÿ¼o°£·µ¨Ÿ¼o­¼Š°µ¥»!! ! „¨»n¤ž¦³Áš«Â°¢¦·„µ!œ´Áž}œ˜¨µ—Ä®¤nš¸É¤¸ ¦ŠŠµœÅš¥Á—· œšµŠÅžšÎ µŠµœÁ¡·É ¤…¹Ê œœ´ ˜´Ê ŠÂ˜n že! 4225!Áž}œ˜oœ¤µ!ץ¦ŠŠµœÁ—·œšµŠÅžšÎµŠµœÃ—¥ Ÿn µ œn ° ŠšµŠ¦· ¬´ š ‹´ — ­n Š Áž} œ ‹Î µ œªœ¤µ„š¸É ­» —! ¦°Š¨Š¤µ!‡º°!„µ¦Á—·œšµŠÅžšÎµŠµœ—oª¥˜œÁ°Š‡¦´ÊŠ ¦„!¨³œµ¥‹oµŠ¡µÅžšÎµŠµœ!˜µ¤¨Îµ—´!¦ŠŠµœ Ś¥š¸É ŗo ¦´ °œ» µ˜Ä®o Á—· œšµŠÅžšÎ µŠµœÄœ„¨»n ¤ ž¦³Áš«Â°¢¦· „µ!¤¸ š´Ê Š­·Ê œ!99!ž¦³Áš«!×¥¤¸ „µ¦ Á—·œšµŠÅžšÎµŠµœÄœž¦³Áš«¨·Á¸¥¤µ„š¸É­»—!°¥nµŠÅ¦ „È ˜µ¤!¤o ªn µž¦³Áš«¨· Á¸ ¥‹³Áž} œž¦³Áš«š¸É ¤¸ „µ¦ ‹´—­nŠÂ¦ŠŠµœÅš¥ÅžšÎµŠµœ¤µ„š¸É­»—Äœ£¼¤·£µ‡Â°¢ ¦·„µ!˜n„Ȥ¸‡ªµ¤Å¤nœnœ°œÄœ‹ÎµœªœÂ¦ŠŠµœš¸É‹´—­nŠ Ĝ˜n ¨³že ! ­n ª œž¦³Áš«š¸É ¤¸ «´ „¥£µ¡Äœ„µ¦Áž} œ ž¦³Áš«Ÿ¼o¦´Â¦ŠŠµœÅš¥Äœ£¼¤· £µ‡œ¸Ê!‡º°!ž¦³Áš« °¢¦· „ µÄ˜o ! Ž¹É Šœ´  Áž} œ ž¦³Áš«š¸É Áž} œ «¼ œ ¥r „ ¨µŠ Á«¦¬“„·‹Äœ£¼¤·£µ‡Â°¢¦·„µ!¤¸ÂœªÃœo¤„µ¦‹oµŠŠµœ ¦ŠŠµœ˜nµŠž¦³Áš«Á¡·É¤…¹Êœš»„že!ץœªÃœo¤…°Š ¦ŠŠµœÅš¥š¸ÉÁ—·œšµŠÅžšÎµŠµœÄœÂ°¢¦·„µÄ˜o¤¸„µ¦ Á˜·Ã˜Áž}œ°¥n µŠ¤µ„¨³˜n°ÁœºÉ°Šš»„že!×¥ÁŒ¡µ³! ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦Â¦ŠŠµœÂ¦ŠŠµœ e¤º°ž¦³Á£šnµŠÁºÉ°¤ ®¦º°nµŠž¦³„°šn°š¸ÉÁž}œ°µ¸ ¡š¸É¤¸‡ªµ¤˜o °Š„µ¦ Áž}œ°¥nµŠ¤µ„Äœž{‹‹»´œ!š¸É¤¸ ­µÁ®˜»¤µ‹µ„„µ¦Á¦n Š ­¦o µ ŠÁ¤º ° ŠÂ¨³¦³­µ›µ¦–¼ ž ã‡Á¡ºÉ ° ¦°Š¦´  ¢»˜°¨Ã¨„š¸É„ε¨´Š‹³Áž}œÁ‹oµ£µ¡Á¦ÈªÇ!œ¸Ê!˜nĜ¦³¥³ ¥µªÂ¨o ª !°µ¸ ¡ ¡n ° ‡¦´ ª !¤n ‡ ¦´ ª !¨³¡œ´ „ Šµœ œª—­žµ!¤¸ÂœªÃœo¤š¸É‹³Áž}œ°µ¸¡š¸ÉÁž}œš¸É˜o°Š„µ¦Äœ °œµ‡˜!ÁœºÉ°Š‹µ„°¢¦·„µÄ˜oÁž}œž¦³Áš«š¸É¤¸¨´„¬–³ ‡¨o µ ¥‡¨¹ Š ž¦³Áš«ÄœÂ™¥» à ¦žš¸É ¥ °¤¦´  ‡ªµ¤ ˜„˜nµŠÄœ°µ¦¥›¦¦¤…°Š‡œµ˜·°ºÉœ!!


œªÃœo¤˜¨µ—¦ŠŠµœÅš¥Äœ˜nµŠž¦³Áš«! ! „¨»n¤ž¦³Áš«Ÿ¼oœÎµÁ…oµÂ¦ŠŠµœ°ºÉœ!Ánœ!„¨»n¤ ž¦³Áš«¥»Ã¦ž!„¨»n¤ž¦³Áš«°Á¤¦·„µÁ®œº°!¨³„¨»n¤ ž¦³Áš«°°­Á˜¦Á¨¸ ¥Â¨³Ã°Á¸ ¥Áœ¸ ¥!¤¸ ¦ŠŠµœÅš¥ Á—·œšµŠÅžšÎµŠµœÁ¡·É¤…¹Êœ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š!ץĜ„¨»n¤ ž¦³Áš«¥»Ã¦ž!œ´˜´ÊŠÂ˜nže!4294!Áž}œ˜oœ¤µ!¤¸‹Îµœªœ ¦ŠŠµœÅš¥š¸ÉÁ—·œšµŠÅžšÎµŠµœÄœ„¨»n¤ž¦³Áš«œ¸ÊÁ¡·É¤ …¹Êœ¤µÃ—¥˜¨°—!Ž¹ÉŠÂ¦ŠŠµœÁ—·œšµŠÅžšÎµŠµœÃ—¥ Ÿnµœn°ŠšµŠœµ¥‹oµŠ¡µÅžšÎµŠµœ¤µ„š¸É­»—!¦°Š¨Š¤µ! ‡º ° !„µ¦Á—· œ šµŠ—o ª ¥˜œÁ°Š!¨³¦· ¬´ š ‹´ — ­n Š! ˜µ¤¨Îµ—´!­Îµ®¦´Ã°„µ­Â¨³ÂœªÃœo¤…°ŠÂ¦ŠŠµœ Ś¥Äœ„¨»n ¤ ž¦³Áš«¥» à ¦žœ´Ê œ !¦ŠŠµœÅš¥Å—o ¦´  °œ» µ˜Ä®oÁ—· œšµŠÅžšÎµŠµœÄœ„¨»n ¤ž¦³Áš«¥» æž š´Ê Š ­·Ê œ !8D!ž¦³Áš«!×¥¤¸ ž ¦³Áš«°´ Š „§¬Áž} œ ˜¨µ—¦ŠŠµœš¸É­Îµ‡´š¸É­»—…°ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥Äœ„¨»n¤ ž¦³Áš«¥» æž!š´Ê Šœ¸Ê ­µ…µ°µ¸ ¡š¸É ‡ª¦­œ´ ­œ» œ­n Š ¦ŠŠµœÅš¥ÅžšÎµŠµœÄœž¦³Áš«°´Š„§¬!‡º°!¡n°‡¦´ª! ¤n‡¦´ª!¡œ´„Šµœœª—ŸœÃ¦µ–!¡¥µµ¨!Ÿ¼o°£·µ¨ Ÿ¼o­¼Š°µ¥»Â¨³Á—È„Á¨È„!! ! „¨»n¤ž¦³Áš«°Á¤¦·„µÁ®œº°!!¤¸Â¦ŠŠµœÅš¥ Á—·œšµŠÅžšÎµŠµœÁ¡·É¤…¹Êœ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š!ץ¦ŠŠµœ Á—· œšµŠÅžšÎ µŠµœÃ—¥Ÿn µœn °ŠšµŠ„µ¦…°Š¦·¬´ š ‹´—­nŠ¤µ„š¸É­»—!¦°Š¨Š¤µ!‡º°!œµ¥‹oµŠ­nŠ¨¼„‹oµŠÅž f „ Šµœ!¨³„µ¦Á—· œ šµŠ—o ª ¥˜œÁ°Š!˜µ¤¨Î µ —´ ! ­Îµ®¦´Ã°„µ­Â¨³ÂœªÃœo¤…°ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥Äœ„¨»n¤ ž¦³Áš«°Á¤¦·„µÁ®œº°œ´Êœ!ž¦³Áš«­®¦´“°Á¤¦·„µÂ¨³ ‡œµ—µÁž}œž¦³Áš«š¸É‡ª¦­nŠÁ­¦·¤Â¨³­œ´­œ»œÄ®o¤¸ „µ¦‹´ —­n ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥ÅžšÎ µŠµœ!×¥°µ¸ ¡®¦º ° ˜ÎµÂ®œnŠŠµœš¸É¥´ŠÁž}œš¸É ˜o°Š„µ¦Â¨³™º°Áž} œÃ°„µ­ …°ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥!‡º°!Šµœ¦·„µ¦Á„¸É¥ª„´Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ­µ¦­œÁš«!„µ¦Á…¸¥œÃž¦Â„¦¤‡°¤¡·ªÁ˜°¦r!„µ¦ª·‹´¥ ¨³¡´•œµ¥µ!„µ¦¦·„µ¦­»…£µ¡¦ª¤š´ÊŠÂ¡š¥r¨³ ¡¥µµ¨!¦ª¤š´Ê Š„µ¦­°œÁ„¸É ¥ª„´ °µ®µ¦Åš¥Â¨³ ª´•œ›¦¦¤Åš¥!

11E ! „¨»n¤ž¦³Áš«°°­Á˜¦Á¨¸¥Â¨³Ã°Á¸¥Áœ¸¥!¤¸ ¦ŠŠµœÅš¥Á—·œšµŠÅžšÎµŠµœÁ¡·É¤…¹Êœ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š œ´˜´ÊŠÂ˜nže!4294! Áž}œ˜oœ¤µ!×¥n°ŠšµŠš¸É¦ŠŠµœ ­nªœÄ®nÁ—·œšµŠÅžšÎµŠµœ‡º°!„µ¦Á—·œšµŠÅžšÎµŠµœ —oª¥˜œÁ°Š‡¦´ÊŠÂ¦„!œµ¥‹oµŠ¡µ¨¼„‹oµŠÅžšÎµŠµœ!¨³ œµ¥‹o µŠ­n Š¨¼ „‹o µŠÅž f „Šµœ!˜µ¤¨Î µ—´ !¨³Äœže! 429E! Áž}œže¦„š¸ÉÁ¦·É¤¤¸„µ¦‹´—­nŠÂ¦ŠŠµœÅš¥Åž šÎµŠµœÃ—¥¦·¬´š‹´—­nŠ!Ž¹ÉŠÁž}œ„µ¦Á¡·É¤n°ŠšµŠ…°Š „µ¦Á—· œšµŠÅžšÎ µŠµœÄœ„¨»n ¤ž¦³Áš«œ¸Ê Ä®o ¤¸ ¤µ„ ¥·ÉŠ…¹Êœ!­Îµ®¦´Ã°„µ­Â¨³ÂœªÃœo¤…°ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥Äœ „¨»n¤ž¦³Áš«°°­Á˜¦Á¨¸¥Â¨³Ã°Á¸¥Áœ¸¥œ´Êœ!ž¦³Áš« œ·ªŽ¸Â¨œ—r!¨³°°­Á˜¦Á¨¸¥!Áž}œž¦³Áš«š¸É¤¸ÂœªÃœo¤ š¸É —¸ Ĝ„µ¦­œ´ ­œ» œÄ®o ¤¸ „µ¦‹´ —­n ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥Åž šÎµŠµœ!ÁœºÉ°Š‹µ„Ÿ¨„µ¦Á‹¦‹µ‡ªµ¤˜„¨Š„µ¦‡oµÁ­¦¸ ¦³®ªnµŠž¦³Áš«Åš¥„´š´ÊŠ­°Šž¦³Áš«!šÎµÄ®o„µ¦Á…oµ ޚ劵œ´Éª‡¦µªÄœš´ÊŠ­°Šž¦³Áš«­Îµ®¦´Â¦ŠŠµœ Ś¥¤¸ ‡ ªµ¤­³—ª„¤µ„…¹Ê œ !Án œ !„µ¦š¸É ¦´ “ µ¨ °°­Á˜¦Á¨¸ ¥Å—o ¥„Á¨· „ÁŠºÉ °œÅ…„µ¦š—­° ˜¨µ—¦ŠŠµœ!6+',)-&! N'&O%$! P%Q$(#/7! Ä®o„´‡œ Ś¥Áž} œ „µ¦™µª¦!šÎ µ Ä®o œ µ¥‹o µ ŠÅ¤n ‹Î µ Áž} œ ˜o ° Š ž¦³„µ«®µ‡œŠµœšo °Š™·É œ„n °œ‹¹ Š‹³­µ¤µ¦™‹o µŠ ¦ŠŠµœ‹µ„Åš¥Å—o!œ°„‹µ„œ¸Ê­£µ¡Á«¦¬“„·‹Â¨³ „µ¦‹o µ ŠŠµœÄœ°°­Á˜¦Á¨¸ ¥ ¥´ Š Á°ºÊ °˜n ° ð„µ­…°Š ¦ŠŠµœÅš¥Äœ„¨»n ¤ °µ¸ ¡ —o µ œŠµœ¦· ® µ¦!°µš·! Ÿ¼o°Îµœª¥„µ¦­™µœ¡¥µµ¨!Ÿ¼o‹´—„µ¦ iµ¥ª·«ª„¦¦¤! Šµœ—oµœŸ¼oÁ¸É¥ªµ!°µš·!œ´„´¸!Ÿ¼o­°´¸!š´œ˜ ¡š¥r ! ¨³Šµœ—o µ œŸ¼o n ª ¥Ÿ¼o Á ¸É ¥ ªµ—o µ œn µ Š „n°­¦oµŠ!nµŠ˜n°Â¨³Žn°¤Á¦º°!¨³nµŠšÎµÁ¢°¦rœ·Á‹°¦r °¸„—oª¥!­nªœ­µ…µ°µ¸¡š¸ÉÁž}œÃ°„µ­…°ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥ Ĝ„µ¦Á—·œšµŠÅžšÎµŠµœž¦³Áš«œ·ªŽ¸Â¨œ—r!ŗo„n! ¡n°‡¦´ª!¤n‡¦´ªÅš¥!­™µžœ·„!¨³¡¥µµ¨ª·µ¸¡!


11D

8"#­¦»žÂ¨³…o°Á­œ°Âœ³# ! ¤oªnµÂœªÃœo¤Äœ£µ¡¦ª¤‹³šÎµÄ®o„µ¦‹´—­nŠ ¦ŠŠµœÅš¥ÅžšÎµŠµœÄœ˜nµŠž¦³Áš«¥´Š¤¸Ã°„µ­Äœ„µ¦ …¥µ¥˜´ªÁ¡·É¤…¹Êœ!˜n®µ„Áž¦¸¥Áš¸¥„´ž¦³Áš«°ºÉœš¸É¤¸ „µ¦‹´—­nŠÂ¦ŠŠµœÅžšÎµŠµœ˜nµŠž¦³Áš«!Ánœ!¢d¨·žždœ­r! °· œÃ—œ¸ Á¸ ¥!¨³Áª¸ ¥—œµ¤!×¥ÁŒ¡µ³¢d ¨· žžd œ­r š¸É ¦ŠŠµœ¤¸„µ¦«¹„¬µš¸É—¸„ªnµ!­µ¤µ¦™¡¼—£µ¬µ°´Š„§¬Å—o! ¨³¤¸„µ¦‹´—„µ¦…°Š°Š‡r„¦£µ‡¦´“š¸É—¸„ªnµ!°¸„š´ÊŠ¥´Š¤¸ °Š‡r„¦Á°„œ—oµœ„µ¦¥oµ¥™·ÉœÄœž¦³Áš«¢d¨·žždœ­rŽ¹ÉŠ¤¸ Á‡¦º°…nµ¥Äœ˜nµŠž¦³Áš«Ä®o¦·„µ¦Â¨³­œ´­œ»œŸ¼o¥oµ¥™·Éœ! ¦ª¤š´Ê Š­œ´ ­œ» œ­· š›· …°ŠŸ¼o ¥o µ¥™·É œ°¸ „—o ª¥!œ´ Áž} œ °» ž­¦¦‡…°Š„µ¦‹´ —­n ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥ÅžšÎ µŠµœÄœ ˜nµŠž¦³Áš«Å—ož¦³„µ¦®œ¹ÉŠ!!—´Šœ´Êœ!…o°Á­œ°Âœ³ÄœÁ·Š œÃ¥µ¥š¸É‡ª¦­œ´ ­œ»œÄœÁ·Š¦»„!‡º°!„µ¦¡´•œµ¥»š› «µ­˜¦ršµŠ—oµœÂ¦ŠŠµœ!Ž¹É Š‡ª¦¤¸ „µ¦­nŠÁ­¦·¤!!¡´ •œµ!! ¨³¥„¦³—´‡»–£µ¡Â¦ŠŠµœ!Ĝž¦³Á—Èœ—´Š˜n°Åžœ¸Ê!! ! 617!!Á˜¦¸¥¤‡ªµ¤¡¦o°¤Â¨³¡´•œµ—oµœš´„¬³ e¤º°Ä®o„´Â¦ŠŠµœ!š´ÊŠÄœnªŠ„n°œÁ—·œšµŠÂ¨³¦³®ªnµŠ „µ¦šÎµŠµœÄœ˜nµŠž¦³Áš«! ! 647!Á˜¦¸¥¤‡ªµ¤¡¦o°¤—oµœ£µ¬µ°´Š„§¬Â¨³ £µ¬µšo °Š™·É œ…´Ê œ¡ºÊ œ“µœÄ®o „´ Â¦ŠŠµœš¸É Á—· œšµŠÅž šÎµŠµœ˜nµŠž¦³Áš«!Á¡ºÉ°¨—n°ŠªnµŠ‡ªµ¤Á­¸¥Áž¦¸¥„´ ž¦³Áš«‡¼n…nŠ—oµœÂ¦ŠŠµœ! ! 687!Á˜¦¸¥¤‡ªµ¤¡¦o°¤„µ¦Ä®o…o°¤¼¨‡ªµ¤¦¼oš´ÊŠ Ĝ—o µœ…œ›¦¦¤Áœ¸ ¥¤!ž¦³Á¡–¸ !ª´ •œ›¦¦¤!¨³ „‘¦³Á¸¥…°Šž¦³Áš«š¸É‹³Á—·œšµŠÅžšÎµŠµœ! ! 697!¥„¦³—´‡»–£µ¡Â¦ŠŠµœš¸É¤¸ e¤º°Äœ„µ¦ šÎ µŠµœÅ—o ®¨µ„®¨µ¥¦¼ žÂÄ®o ¤¸ š´ „¬³Â¨³‡ªµ¤ Î µœµÄ®o ­¼ Š…¹Ê œ!Á¡ºÉ °Ä®o Áž} œ…o °Å—o Áž¦¸ ¥Äœ˜¨µ—! ¦ŠŠµœ˜nµŠž¦³Áš«!×¥ÁŒ¡µ³Â¦ŠŠµœnµŠ e¤º°! ! 627!„¦³˜»oœÂ¨³­nŠÁ­¦·¤°µ¸¡Ä®¤nÇ!š¸ÉÁž}œš¸É ˜o°Š„µ¦Äœ˜¨µ—˜nµŠž¦³Áš«ž{‹‹» ´œ!š´ÊŠÄœ£µ‡›» ¦„· ‹! „µ¦ÁŠ·œ!¨³¦·„µ¦!

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! ! 6F7!­nŠÁ­¦·¤Â¨³­¦oµŠ‡ªµ¤¦nª¤¤º°—oµœÂ¦ŠŠµœ Ĝ¦³—´šª·£µ‡¸Â¨³¡®»£µ‡¸!š´ÊŠÄœ—oµœ„µ¦‡»o¤‡¦°Š­·š›· ˜µ¤„‘®¤µ¥!„µ¦¡´•œµÂ¨³­nŠÁ­¦·¤—oµœ­ª´­—·„µ¦!„µ¦ ­¦o µŠ®¨´ „ž¦³„´ œšµŠ­´ Š‡¤Â¨³‡» –£µ¡¸ ª· ˜!„µ¦ ‡»o¤‡¦°ŠÂ¦ŠŠµœ—oµœ‡ªµ¤ž¨°—£´¥!°µ¸ª°œµ¤´¥!¨³ ­£µ¡Âª—¨o°¤Äœ„µ¦šÎµŠµœ!! ! 6E7!¡´•œµ„°Šš»œÁ¡ºÉ°nª¥Á®¨º°‡œ®µŠµœÅž šÎµŠµœÄœ˜nµŠž¦³Áš«Ä®oÁ„·—ž¦³Ã¥œr„n¦ŠŠµœ°¥nµŠ ‹¦·Š‹´Š!×¥…¥µ¥ªŠÁŠ·œÄœ„µ¦Ä®o­·š›·ž¦³Ã¥œrÁ¡·É¤…¹Êœ ˜µ¤­£µ¡‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥š¸ÉÁ„·—…¹Êœ! ! 6D7!˜·—˜µ¤Â¨³Ä®o‡ÎµÂœ³œÎµÄœ„µ¦œÎµÁŠ·œš¸Éŗo ‹µ„„µ¦ÅžšÎµŠµœÅž˜nµŠž¦³Áš«ÅžÄoÄ®oÁ„·—ž¦³Ã¥œr ­¼Š­»—! ! 6H7!‹´—°¦¤¦³¥³­´ÊœÁ¡ºÉ°Ä®o‡ªµ¤¦¼ošµŠ—oµœ „µ¦°°¤ÁŠ·œÂ„n‡¦°‡¦´ª…°ŠÂ¦ŠŠµœš¸ÉÁ—·œšµŠÅžšÎµŠµœ Ĝ˜nµŠž¦³Áš«!! ! °¥nµŠÅ¦„Șµ¤!„µ¦­nŠÁ­¦·¤Â¦ŠŠµœÅš¥Åž šÎµŠµœÄœ˜nµŠž¦³Áš«Å—o°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡°µ‹ Á„·—…¹ÊœÅ—o¥µ„®µ„Ťn¤¸‡ªµ¤¦nª¤¤º°‹µ„š»„£µ‡ ­n ª œ!Ťn ªn µ ‹³Áž} œ Ĝ­n ª œ…°ŠÂ¦ŠŠµœÁ°Šš´Ê Š šµŠ—oµœ¡´•œµš´„¬³ e¤º°Â¨³£µ¬µ˜nµŠž¦³Áš«! „µ¦­nŠÁ­¦·¤‹µ„£µ‡¦´“š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š!˜¨°—‹œ£µ‡ ›»¦ „·‹Á°„œÂ¨³œµ¥‹o µŠš¸É‡ª¦¤¸‡ªµ¤Áž}œ›¦¦¤ ¨³Å¤nÁ°µÁž¦¸¥Â¦ŠŠµœ!"!


œªÃœo¤˜¨µ—¦ŠŠµœÅš¥Äœ˜nµŠž¦³Áš«!

¦¦–µœ»„¦¤# „¦³š¦ªŠÂ¦ŠŠµœÂ¨³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤I!„¦¤„µ¦‹´—®µŠµœ;! ­¦»ž­™µœ„µ¦–r„µ¦ÅžšÎµŠµœ˜nµŠž¦³Áš« …°ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥#ž¦³‹Î µže #$776!„¦³š¦ªŠ ¦ŠŠµœÂ¨³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤G!„¦»ŠÁš¡²;! 4221;! „¦³š¦ªŠÂ¦ŠŠµœÂ¨³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤I!„¦¤„µ¦‹´—®µŠµœ;! ­¦»ž­™µœ„µ¦–r„µ¦ÅžšÎµŠµœ˜nµŠž¦³Áš« …°ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥#ž¦³‹Î µže #$78<!„¦³š¦ªŠ ¦ŠŠµœÂ¨³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤G!„¦»ŠÁš¡²;! 4225;! „¦³š¦ªŠÂ¦ŠŠµœÂ¨³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤I!„¦¤„µ¦‹´—®µŠµœ;! ­¦»ž­™µœ„µ¦–r„µ¦ÅžšÎµŠµœ˜nµŠž¦³Áš« …°ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥#ž¦³‹Îµže#$78;!„¦³š¦ªŠ ¦ŠŠµœÂ¨³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤G!„¦»ŠÁš¡²;! 429H;! „¦³š¦ªŠÂ¦ŠŠµœÂ¨³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤I!„¦¤„µ¦‹´—®µŠµœ;! ­¦»ž­™µœ„µ¦–r„µ¦ÅžšÎµŠµœ˜nµŠž¦³Áš« …°ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥#ž¦³‹Îµže#$78:!„¦³š¦ªŠ ¦ŠŠµœÂ¨³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤G!„¦»ŠÁš¡²;! 429D;! „¦³š¦ªŠÂ¦ŠŠµœÂ¨³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤I!„¦¤„µ¦‹´—®µŠµœ;! ­¦»ž­™µœ„µ¦–r„µ¦ÅžšÎµŠµœ˜nµŠž¦³Áš« …°ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥#ž¦³‹Îµže#$789!„¦³š¦ªŠ ¦ŠŠµœÂ¨³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤G!„¦»ŠÁš¡²;! 429E;! „¦³š¦ªŠÂ¦ŠŠµœÂ¨³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤I!„¦¤„µ¦‹´—®µŠµœ;! ­¦»ž­™µœ„µ¦–r„µ¦ÅžšÎµŠµœ˜nµŠž¦³Áš« …°ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥#ž¦³‹Îµže#$787!„¦³š¦ªŠ ¦ŠŠµœÂ¨³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤G!„¦»ŠÁš¡²;! 429F;! !

11H ! ! „¦³š¦ªŠÂ¦ŠŠµœÂ¨³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤I!„¦¤„µ¦‹´—®µŠµœ;! ­¦»ž­™µœ„µ¦–r„µ¦ÅžšÎµŠµœ˜nµŠž¦³Áš« …°ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥#ž¦³‹Îµže#$788!„¦³š¦ªŠ ¦ŠŠµœÂ¨³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤G!„¦»ŠÁš¡²;! 4292;! „¦³š¦ªŠÂ¦ŠŠµœÂ¨³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤I!„¦¤„µ¦‹´—®µŠµœ;! ­¦»ž­™µœ„µ¦–r„µ¦ÅžšÎµŠµœ˜nµŠž¦³Áš« …°ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥#ž¦³‹Îµže#$785#„¦³š¦ªŠ ¦ŠŠµœÂ¨³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤G!„¦»ŠÁš¡²;! 4299;! „¦³š¦ªŠÂ¦ŠŠµœÂ¨³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤I!„¦¤„µ¦‹´—®µŠµœ;! ­¦»ž­™µœ„µ¦–r„µ¦ÅžšÎµŠµœ˜nµŠž¦³Áš« …°ŠÂ¦ŠŠµœÅš¥#ž¦³‹Îµže #$78$!„¦³š¦ªŠ ¦ŠŠµœÂ¨³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤G!„¦»ŠÁš¡²;! 4298! ­™µ´ œª· ‹´ ¥œÃ¥µ¥„µ¦Á«¦¬“„· ‹„µ¦‡¨´ Š;!¦µ¥Šµœ Œ´­¤¼¦–r#ǦŠ„µ¦«¹„¬µ¥»š›«µ­˜¦r „µ¦šÎµ#%3=# …°ŠÅš¥"!Á­œ°˜n°­Îµœ´„ ž¨´ —„¦³š¦ªŠ¡µ–· ¥r !„¦³š¦ªŠ¡µ–· ¥r ;! 429D;! °Š‡r„µ¦Â¦ŠŠµœ¦³®ªnµŠž¦³Áš«;!œÃ¥µ¥Â¨³ „µ¦‹´—„µ¦Â¦ŠŠµœ¥oµ¥™·Éœ"!4225;!! R$$AGCCSSS;>)%;/);$RCT/#%SC(='/%QC?(*%;'QAU! V(*%"<W1EE2!­Š´¥!„°Š­nŠÁ­¦·¤„µ¦¤¸ŠµœšÎµ;! œªÃœo¤„µ¦‹oµŠŠµœ…°Šž¦³Áš«Åš¥ £µ¥®¨´Š„µ¦Á„·—Á…˜„µ¦‡oµÁ­¦¸#˜°œ š¸É#!"! R$$AGCCSSS;(*);)&/CA-,*(XC%#/*(QRC%=A*)B=%#$CQ$&'$C! >)S#*)'>C/%$5D;A>?>?&.-?#@AB?&CA(+2!!!


145

ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

R$$AGCCSSS;$R'(*',)-&;)&/C$R'(C#%SQC9E5H5854; R$$AGCCSSS;$R'(?$';X)=CPR'(VPLCY)=%CVLZQZLC! R$=*;!‹´„¦´¥!̤š°Š—¸;!¦µ¥Šµœ¡·Á«¬# $',(>CF8C<%?'-*$;'QA[! ! …–³œ¸Êž¦³Áš« """%3=#„´ÂœªÃœo¤Â¦ŠŠµœÅš¥"!¡·¤¡rŚ¥! Ś¥Å—o ¤¸ „µ¦‹´ —šÎ µÁ…˜„µ¦‡o µÁ­¦¸ „´  429E;! ž¦³Áš«Ä—o µ Š#¨³¤¸ ‡ ªµ¤‡º  ®œo µ °¥nµŠÅ¦"!„¦¤Á‹¦‹µ„µ¦‡oµ¦³®ªnµŠž¦³Áš«;! R$$AGCCSSS;)T%&Q%'Q;>)%;/);$RC!! R$$AGCCSSS;T)'#%SQ;X)=C$R'(C'&XR(T%C455EJ51C455EJ „¦³š¦ªŠ¡µ–·¥r;!4221! 51J4DJT)'*;X?=U&%#>%&?)&A&(#$W]$%[$)#*BW1! R$$AGCCSSS;$R'(?$';X)=CPR'(VPLCY)=%CVPL,B\ ]]PM^PN.<MW1]\V"<W494HH2EH2]\V )-#$&BC$',(>C28CX$*C>%$'(*C(>4FC=(>C9D5C P._M`W48158925;!¦µ¥Šµœž¦³‹Îµže…°Š# -Q%;;;!! D,E# Á„¸É¥ª„´­™µœ„µ¦–r¦ŠŠµœÄœ R$$AGCCSSS;C>)%;/);$RC! ­¦»ž…o°¤¼¨Â¦ŠŠµœÅš¥ Á°Á¸¥!4DC51C455E! Ĝž¦³Áš«­µ›µ¦–¦´“Á„µ®¨¸"!


!

¦µ¥ºÉ°Ÿ¼oš¦Š‡»–ª»•!· !

¦µ¥ºÉ°Ÿ¼oš¦Š‡»–ª»•·!"!°nµœÂ¨³ž¦³Á¤·œ‡»–£µ¡…°Šš‡ªµ¤! #$!! ! %$!! ! &$!! ! '$!! ! ($!! ! )$!!

«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦$œŠ¨´„¬–r!!ª·¦´´¥!!! ‡–³‡¦»«µ­˜¦r!‹»¯µ¨Š„¦–r¤®µª·š¥µ¨´¥! ¦°Š«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦$›Îµ¦Š‡r!!°»—¤Å¡‹·˜¦„»¨ ¤®µª·š¥µ¨´¥¦µ£´‘­ªœ—»­·˜ ¦°Š«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦$­»¤µ¨¸!!­´œ˜·¡¨ª»•·! ‡–³Á«¦¬“«µ­˜¦r!¤®µª·š¥µ¨´¥Á„¬˜¦«µ­˜¦r! Ÿ¼onª¥«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦$ª·œ´¥!!¡»š›„¼¨!! ‡–³Á«¦¬“«µ­˜¦r!¤®µª·š¥µ¨´¥Á„¬˜¦«µ­˜¦r! ¦°Š«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦$°¦¡¦¦–!!«¦¸Á­µª¨´„¬–r ­µ…µª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r!¤®µª·š¥µ¨´¥­»Ã…š´¥›¦¦¤µ›·¦µ! ¦°Š«µ­˜¦µ‹µ¦¥r«·¦·¡¦!!­´‹‹µœ´œšr ­µ…µª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r!¤®µª·š¥µ¨´¥­»Ã…š´¥›¦¦¤µ›·¦µ! *$!! —¦$«´„—·œµ!!­œ›·«„´ —·ÃÍ ¥›·œ!! ! „¦³š¦ªŠÂ¦ŠŠµœ! +$!! ¦°Š«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦$¤¡¼œ»š!Ä­¨µ„¦!Á¡·É¤¡¼œª·ª• ´ œr ! ­Îµœ´„ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³!¤®µª·š¥µ¨´¥«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! ,$!! ¦°Š«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦$¡·«¤´¥!!‹µ¦»‹·˜˜·¡´œ›r ! ­Îµœ´„ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³!¤®µª·š¥µ¨´¥«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! #-$!! ¦°Š«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦$Á¦–¼!!­»…µ¦¤–r ! ­Îµœ´„ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³!¤®µª·š¥µ¨´¥«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! ##$!! Ÿ¼onª¥«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦$­µ¦¸!!ª¦ª·­»š›·Í­µ¦„»¨ ! ­Îµœ´„ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³!¤®µª·š¥µ¨´¥«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! #%$! ¦°Š«µ­˜¦µ‹µ¦¥r!—¦$°o°š·¡¥r!!¦µ¬‘¦rœ¥· ¤ ! ­Îµœ´„ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³!¤®µª·š¥µ¨´¥«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!


!

¢°¦r¤­nŠš‡ªµ¤Á¡º°É ¡·‹µ¦–µœÎµ¨Šªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! "­nŠÂœ¤µ¡¦o°¤„´š‡ªµ¤# ! ª´œš¸É$$$$$$$Á—º°œ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!¡$«$!$$$$$$$$$$$$$! ! Á¦¸¥œ! ¦¦–µ›·„µ¦! ! …oµ¡Á‹oµ!"œµ¥%œµŠ%œµŠ­µª#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! ˜ÎµÂ®œnŠ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! °µ‹µ¦¥rž¦³‹Îµ­µ…µª·µ%£µ‡ª·µ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!‡–³ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! ¤®µª·š¥µ¨´¥ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! …°­nŠ! {! š‡ªµ¤‹µ„Šµœª·‹´¥! {! š‡ªµ¤ª·µ„µ¦! ! {! šª·‹µ¦–r®œ´Š­º°!"&''(!)*+,*-#! {! š‡ªµ¤ž¦·š´«œr!")*+,*-!.)/,01*#! ºÉ°Á¦ºÉ°Š!"£µ¬µÅš¥#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! ºÉ°Á¦ºÉ°Š!"£µ¬µ°´Š„§¬#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! ‡Îµ­Îµ‡´!"£µ¬µÅš¥#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! 2*3-')45!"£µ¬µ°´Š„§¬# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! ºÉ°Ÿ¼oÁ…¸¥œ!"£µ¬µÅš¥#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! ºÉ°Ÿ¼oÁ…¸¥œ!"£µ¬µ°´Š„§¬#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! š¸É°¥¼nš¸É­µ¤µ¦™˜·—˜n°Å—o­³—ª„$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$®¤¼nš¸É$$$$$$$$$$$$$!Ž°¥$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! ™œœ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$˜Îµ¨$$$$$$$$$$$$$$$$$$$°ÎµÁ£°$$$$$$$$$$$$$$$$$$$‹´Š®ª´—$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$¦®´­Åž¦¬–¸¥r $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! Ú¦«´¡šr$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ú¦«´¡šr¤°º ™º°$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ú¦­µ¦$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$678.,1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! …oµ¡Á‹oµ…°¦´¦°Šªnµš‡ªµ¤œ¸Ê { Áž}œŸ¨Šµœ…°Š…oµ¡Á‹oµÁ¡¸¥ŠŸ¼oÁ—¸¥ª ! {! Áž}œŸ¨Šµœ…°Š…oµ¡Á‹oµÂ¨³Ÿ¼oš¸É¦³»°ºÉ Ĝš‡ªµ¤! ! š‡ªµ¤œ¸ÊŤnÁ‡¥¨Š˜¸¡·¤¡rĜªµ¦­µ¦Ä—¤µ„n°œ!¨³‹³Å¤nœÎµ­nŠÅžÁ¡ºÉ°¡·‹µ¦–µ¨Š˜¸¡·¤¡rĜªµ¦­µ¦°ºÉœÇ!°¸„!! œ´‹µ„ª´œš¸É…oµ¡Á‹oµÅ—o­nŠš‡ªµ¤Œ´œ¸Ê¤µ¥´Š„°Š¦¦–µ›·„µ¦ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!

! !

¨Šœµ¤$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !!!!!!!"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#


!

„µ¦­nŠ˜oœŒ´š‡ªµ¤! ! 9$ ¡·¤¡r˜oœŒ´š‡ªµ¤—oª¥!:,0)'5';/! <')4! ;')! <,=4'-5! ®¦º°Ž°¢˜rª¦r°ºÉœš¸ÉĄ¨oÁ‡¸¥Š„´œ!¡·¤¡rœ „¦³—µ¬…œµ—!>?!®œoµÁ—¸¥ª!ž¦³¤µ–!@A!¦¦š´—!˜n°!9!®œoµ!B)'-.11,.!C*-!…œµ—…°Š˜´ª°´„¬¦Ášnµ„´! 9A!¨³Ä­nÁ¨…®œoµ˜´ÊŠÂ˜n˜oœ‹œ‹š‡ªµ¤!¥„Áªoœ®œoµÂ¦„! @$ Ä®o…o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´Ÿ¼oÁ…¸¥œš‡ªµ¤š»„‡œ!DE)),0E1E8! F,/.*! "DF#! ‡ªµ¤¥µªž¦³¤µ–!?! ¦¦š´—!ŗo„n!! ºÉ°7œµ¤­„»¨…°ŠŸ¼oÁ…¸¥œ!®œnª¥Šµœš¸É­´Š„´—!˜ÎµÂ®œnŠšµŠª·µ„µ¦!"™oµ¤¸#!678.,1! ®¦º°Ãš¦«´¡šr!¨³! ¦¼ž™nµ¥®œoµ˜¦Š!…œµ—!9!œ·Êª!‹Îµœªœ!9!¦¼ž! G$ ÁœºÊ°Á¦ºÉ°Š!¤¸‡ªµ¤¥µªž¦³¤µ–!9@!®œoµ! ?$ „¦–¸Áž}œš‡ªµ¤‹µ„Šµœª·‹´¥!˜o°Š¤¸š‡´—¥n°£µ¬µÅš¥!¨³£µ¬µ°´Š„§¬!¤¸‡ªµ¤¥µªž¦³¤µ–!9HI!‡Îµ! ‹³˜o°Š¡·¤¡r‡µÎ ­Îµ‡´Äœš‡´—¥n°£µ¬µÅš¥!¨³£µ¬µ°´Š„§¬…°Šš‡ªµ¤! H$ š‡ªµ¤‹µ„Šµœª·‹´¥‡ª¦¤¸®´ª…o°˜n°Åžœ¸Êž¦µ„’Äœš‡ªµ¤! ºÉ°š‡ªµ¤‡ªµ¤ª·‹´¥!"£µ¬µÅš¥Â¨³£µ¬µ°´Š„§¬#!!ª´˜™»ž¦³­Š‡r…°Š„µ¦ª·‹´¥!­¤¤˜·“µœ…°Š„µ¦ª·‹´¥!! …°Á…˜…°Š„µ¦ª·‹´¥!!œ·¥µ¤«´¡šr!"™oµ¤¸#!!ª·›¸„µ¦—εÁœ·œ„µ¦ª·‹´¥Â¨³Ÿ¨„µ¦ª·‹´¥! A$ ¦¦–µœ»„¦¤Â¥„Ÿ¨Šµœ£µ¬µÅš¥Â¨³£µ¬µ°´Š„§¬!"Á¦¸¥Š˜µ¤¨Îµ—´˜´ª°´„¬¦#!˜o°Š¡·¤¡r˜µ¤˜´ª°¥nµŠ! !

–´“„µ!!˜´œ­„»¨!!¡·«¤´¥!!‹µ¦»‹˜· ˜·¡´œ›r!¨³!°´‡¦¡¨!±ªÁ‹¦·$!"@H?J#$!„µ¦‡oµ…oµ¤Â—œÂ¨³Ÿnµœ —œ­³®ª´œœ³Á…˜"!¤®µª·š¥µ¨´¥«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•$!Á°„­µ¦°´—­ÎµÁœµ$! K.L/'=MN,8! .=4! OP')=&*))3M:.0$! "@H?9#$! #$%! &'()(*+',! (-! &,./.%! #/0"! N',=/! 60'='8,0! D'88,//**$!Q=,/*4!K/./*!D'=R)*55$!! !

S$ „µ¦­nŠš‡ªµ¤ž¦³„°—oª¥š‡ªµ¤!‹Îµœªœ!G! Œ´!¡¦o°¤´œš¹„…o°¤¼¨¨ŠÂŸnœ´œš¹„!‹Îµœªœ!9! Ÿnœ! ×¥˜o°Š¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥—‡¦™oªœ˜µ¤š¸É¦³»ÅªoĜ…o°!@!œ¤µ„´Â¢°¦r¤­nŠš‡ªµ¤! T$ ¦¦–µ›·„µ¦‹³œÎµš‡ªµ¤š¸ÉŸ¼oÁ…¸¥œ­nŠ¤µÁ­œ°˜n°Ÿ¼oš¦Š‡»–ª»•·Á¡ºÉ°ž¦³Á¤·œ‡»–£µ¡‡ªµ¤Á®¤µ³­¤…°Š š‡ªµ¤„n°œ„µ¦˜¸¡·¤¡r!Ĝ„¦–¸š¸ÉŸ¨„µ¦ž¦³Á¤·œ¦³»Ä®o˜°o Šž¦´ž¦»Š®¦º°Â„oŅ!Ÿ¼oÁ…¸¥œ‹³˜o°Š—εÁœ·œ„µ¦ Ä®o¨oªÁ­¦È‹£µ¥Äœ¦³¥³Áª¨µ!9H! ª´œœ´‹µ„ª´œš¸Éŗo¦´Ÿ¨„µ¦ž¦³Á¤·œš‡ªµ¤! ¨³­nŠš‡ªµ¤š¸Éŗo ž¦´ž¦»ŠÂ„oŅ¨oªÅž¥´Š¦¦–µ›·„µ¦ªµ¦­µ¦!‹Îµœªœ!@! Œ´!¡¦o°¤´œš¹„…o°¤¼¨¨ŠÂŸnœ´œš¹„…o°¤¼¨ Á¡ºÉ°Ä®o„°Š¦¦–µ›·„µ¦—εÁœ·œ„µ¦˜n°Åž! J$ Á‹oµ…°Šš‡ªµ¤š¸Éŗo¦´„µ¦˜¸¡¤· ¡r‹³Å—o¦´ ªµ¦­µ¦Á«¦¬“«µ­˜¦r«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•!‹Îµœªœ!G!Á¨n¤! 9I$ ˜o °Š„µ¦­°™µ¤¦µ¥¨³Á°¸ ¥—!„¦» –µ˜· —˜n °„°Š¦¦–µ›· „µ¦ªµ¦­µ¦!Ú¦«´ ¡šr ! I@A?JH9HA7T! Ú¦­µ¦!I@A?JH9HA7T!˜n°!9I9!®¦º°!678.,1!U!V,5.8.,WX5-E$.0$/P!! ! ! !


! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Á¡ºÉ°Áž}œ„µ¦Äoš¦´¡¥µ„¦…°Šµ˜·Ä®o‡»o¤‡nµ ®µ„šnµœÅ¤nčo®œ´Š­º°Á¨n¤œ¸Ê¨oª! Þ¦—¤°Ä®oŸ¼o°ºÉœœÎµÅžÄož¦³Ã¥œr˜n°Åž!


! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ­Îµœ´„ª·µÁ«¦¬“«µ­˜¦r¨³œÃ¥µ¥­µ›µ¦–³!¤®µª·š¥µ¨´¥«¦¸œ‡¦·œš¦ª·Ã¦•! ""#!!­»…¤» ª·š!$%!!…ªŠ‡¨°ŠÁ˜¥Á®œº°!Á…˜ª´•œµ!„¦»ŠÁš¡²!"&""&! Ú¦«´¡šr!&'$(#)'*"*('+!!Ú¦­µ¦!&$'(#)'*"*('+!˜n°!"&"! ! !


 +  

!"#$%&'%"#$(#")*+,-)$).#-!+/)0"$%1++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++23456+$356+/7897:;</98=+>??@

Economic Journal Issue 5  

Economic Journal Issue 5 Create by School of Economic, SWU

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you