Escala stagegids najaar 2019

Page 1

najaar

2019

S TAG EG ID S

Stage volgen bij Escala

www.escala.be


Stage volgen bij Escala


inhoud

Team Escala, wie is wie?

PAGI NA

Korte geschiedenis van Escala Missie / visie Team Escala, wie is wie? Praktische afspraken Een greep uit het takenpakket Onze contactgegevens

04 04 05 06 07 08

3


Stage volgen bij Escala

Escala Escala is een opleidingscentrum onderdeel van de Syntra West groep en verzorgt doelgroepspecifieke opleidingen voor openbare besturen en social- & non-profitorganisaties. • Het merk Escala werd gecreëerd in 2007. Syntra West is opgericht in 1960. • Syntra West telt ruim 200 personeelsleden waarvan een 30-tal betrokken zijn bij de werking van Escala. • Sinds 2019 is Escala gehuisvest in de Spoorwegstraat 48 te Brugge op 800 m van het NMBS-station. •

Missie / visie stagewerking Vanaf het ontstaan van Escala is er een stagewerking. Zo begeleidde Escala de voorbije 5 jaar 30 stagiairs voor een kort- of langlopende stage. De voorbije jaren werd deze stagewerking verder ontwikkeld met onder andere een mentoropleiding voor de stagebegeleider. De huidige stagebegeleider is zelf bij Escala aan de slag gegaan na een succesvolle stage en is dus meteen ook ervaringsexpert. Binnen Escala vinden wij het heel belangrijk dat onze stagiairs hun competenties kunnen ontwikkelen voor het latere werkveld. Dankzij ons aanbod aan taken doen de stagiairs een interessante en ruime werkervaring op die hen later zeker van pas zal komen. We maken het takenpakket zo veelzijdig mogelijk, afhankelijk van de stageperiode alsook de persoonlijke interesses, sterktes en mogelijke werkpunten. Het takenpakket, de verdeling van verantwoordelijkheden, … vindt u verder in deze nota. Inspraak en initiatief van de stagiairs zelf wordt enorm geapprecieerd, zaken die ze op school of een andere stageplaats hebben geleerd, kunnen zeker toegepast worden bij ons. Onze stagiairs kunnen na een korte begeleiding autonoom hun werkzaamheden uitvoeren. Wel worden hun gemaakte taken steeds samen overlopen om bij te sturen indien nodig. Op deze manier leren de stagiairs al in een bepaalde mate zelfstandig te werken, iets waar ze later zeker de vruchten van zullen plukken. De stagiairs komen in een aangenaam team terecht waar ze zelf ook deel van zullen uitmaken. Op regelmatige basis zal hen ook gevraagd worden om nota’s te nemen van vergaderingen. Bovendien wordt ook hun mening gevraagd over verschillende onderwerpen. Dankzij deze manier van werken, leren ze werken in teamverband en verbeteren hun communicatieve vaardigheden. Op geregelde tijdstippen houden we een overlegmoment met de stagiairs om na te gaan hoe ze hun stage en het takenpakket op dat moment ervaren. Deze overlegmomenten hebben als doel om de stagewerking binnen Escala te verbeteren en de stagiair(e) een meer individuele en betere stagebegeleiding te kunnen bieden. De stagewerking is ook een vast punt op de agenda van de teamvergaderingen van Escala.

4


www.escala.be

Kernteam Escala, wie is wie? NICK MOUTON

MARC VLERICK

DAV Y W E U T S

ONTWIKKELA AR JURIDISCHE OPLEIDINGEN & MANAGER ESCALA

ONTWIKKELA AR JURIDISCHE OPLEIDINGEN

COMMERCIEEL C O Ö R D I N AT O R (E-MAILMARKETING, D ATA B A N K ) & S TA G E M E N T O R

FLORENCE LAPERE

CARINE CASTELEYN

OLIVIER HERTELEER

COMMERCIEEL C O Ö R D I N AT O R ( S O C I A L E MEDIA & BROC HURE S)

K L A N TVERANTWOORDELIJKE

K L A N TVERANTWOORDELIJKE

5


Stage volgen bij Escala

Praktische afspraken VOOR DE STAGE Voor de aanvang van de stage wordt door de leerkracht/begeleider contact opgenomen met Escala en wordt de stagiair(e) kort voorgesteld. Hierbij is het heel belangrijk dat wij vooraf op de hoogte zijn van mogelijke leerstoornissen of andere aandachtspunten. Indien wij hier niet van op de hoogte zijn, kunnen we hier ook geen rekening mee houden bij het begeleiden van de stagiairs. Wij vinden het ook een meerwaarde als de stagiair voor aanvang van de stage even kort komt kennismaken. Dan heeft hij/zij een beeld van zijn/haar toekomstige stageplaats en wij van hem/haar. STAGEVERLOOP • Tijdens de eerste dag wordt er een onthaalmoment ingepland waarbij de stagiair(e) uitleg krijgt over de werking van Escala. Hierbij wordt er ook een rondleiding voorzien en worden de collega’s voorgesteld. • Van zodra de stagiair(e) een computer krijgt toegewezen in het lokaal van Escala, wordt er kort een “netiquette” overlopen. Dit zijn regels rond het computer- en internetgebruik, opgesteld door onze interne informaticadienst, die onze stagiairs ook dienen na te leven. Uiteraard worden de stagiairs ook kort geïnformeerd over de GDPR-regelgeving die van toepassing is sinds 25 mei 2018. • Bij een langlopende stage worden er tussentijdse overlegmomenten voorzien met de stagiair(e) om ervoor te zorgen dat de stage optimaal voorloopt voor alle partijen. Indien er zich problemen zouden stellen, wordt proactief contact opgenomen met de school. • Tijdens de laatste stagedag vult de stagiair(e) een enquête in om de stagewerking binnen Escala te evalueren. Om te voorkomen dat de stagiair(e) zich gedwongen voelt om hoge scores te geven om zélf een mooie score te krijgen, wordt dit formulier pas helemaal op het einde van de stageperiode ingevuld, nadat de evaluatie met de leerkracht heeft plaatsgevonden. BEURZEN/EVENEMENTEN • Een tiental keer per jaar organiseren wij grote studiedagen op een externe locatie waarbij de aanwezigheid van de stagiairs vereist is (behoudens overmacht). We verwachten dan ook dat de stagiair(e) zich optimaal inzet om een goede indruk van Escala na te laten bij de bezoekers. • Onze studiedagen vinden altijd overdag plaats, maar wij starten al enkele uren vroeger om alles voor te bereiden. Tijdens studiedagen wordt er ’s middags steeds een maaltijd voorzien, ook voor onze stagiairs.

6


www.escala.be

Een greep uit het takenpakket Bij Escala vinden we het erg belangrijk dat de stagiairs een zo veelzijdig mogelijk takenpakket krijgen, waardoor zij kunnen proeven van alle facetten van het bedrijfsleven. Uiteraard wordt rekening gehouden met hun sterktes en zwaktes, maar we vinden het belangrijk dat ze ook af en toe iets doen wat hen minder ligt. We houden het takenpakket zo afwisselend mogelijk. Intern werd een VERI-matrix opgesteld die een duidelijk beeld geeft van wie welke verantwoordelijkheden heeft, wie de eindverantwoordelijke is, wie geraadpleegd wordt en wie geïnformeerd wordt. Voor onze stagiair(e)s hebben wij een verkorte VERI opgesteld, die tevens een duidelijk beeld geeft over het takenpakket. MOGELIJKE TAKEN • Marketing/communicatie • Opmaak en uitsturen van mailings • Opzoeken van gegevens op het internet • Sociale media campagnes opzetten • Drukwerk voorbereiden • Praktische voorbereiding van een beurs of studiedag

7


Onze contactgegevens ALGEMEEN CONTACTADRES: Escala Spoorwegstraat 48 8200 Brugge Tel. 078 35 39 30 info@escala.be

190909-110_Escala_Stagegids_A4

STAGEMENTOR: Dhr. Davy Weuts Tel. 078 35 39 30 davy.weuts@escala.be ALGEMEEN COÖRDINATOR ESCALA: Dhr. Nick Mouton Tel. 078 35 39 30 nick.mouton@escala.be PREVENTIE-ADVISEUR ESCALA: Dhr. Fernand Willaert fernand.willaert@escala.be

www.escala.be


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.