Hier in Gavere Najaar 2020

Page 1

Hier Gavere, Asper, Semmerzake, Dikkelvenne,Vurste, Baaigem

Genoeg verkaveld, geef ons bos! Een ambitieus klimaatplan Leefbare dorpskernen

‘ 75% van de Ommegang-site wordt gevrijwaard als open ruimte. Verzet loont - en het bestuur toont "voortschrijdend inzicht"....

Leefbaar Asper

RUIMTELIJKE ORDENING: TIJD VOOR IETS NIEUWS Massa's bouwprojecten, nieuwe appartementen, verkavelingsplannen: het kan niet blijven duren. We merken met zijn allen - mede door de coronacrisis- dat open ruimte en groen onmisbaar zijn. In de jaren '70 werd in Gavere zowat 120 ha. open ruimte als "woonuitbreidingsgebied" ingekleurd.Bijna de helft ervan is intussen bebouwd. De overblijvende open ruimte komt in aanmerking voor herbestemming.

Gavere heef immers nog voldoende bouwgronden (nl. 71.7 ha.) om tot 2035 ruim aan de verwachte woonbehoefte te voldoen. In de startnota voor het participatietraject overd herbestemming stelt dan ook voor om een groot deel van het huidige woonuitbreidingsgebied in Gavere te schrappen. Niets te vroeg, gezien de hevige bouw- en verkavelingsdrang van de laatste jaren.

Opvallend: het meeste uitbreidingsgebied zou overblijven in Asper omwille van de nabijheid van een treinstation . En omdat daar een huisvestingsmaatschappij al vergevorderde bouwplannen heeft. Al even opvallend: de veelbesproken Ommegang-site kan voor 75% open ruimte blijven. Deze herbestemmiming is wel een stap in de goede richting. Een nog belangrijkere stap die nu moet volgen

is een grondig debat over de inrichting van onze dorpskernen: en woonzones: waar en hoe zal er verder “verdicht” worden, hoe zal men de leefbaarheid van de verstedelijkende woonkernen waarborgen? Kan men blijvan "appartementeriseren"? Dat debat moet het sluitstuk worden van een echte nieuwe ruimtelijke ordening. Meer info: https://www.gavere.be/ ruimtelijke-uitvoeringsplannen-enbijzondere-plannen-van-aanleg


HIER

Bijschrift foto

Maandag 7 september was het gemeenteraad in Gavere. Op de agenda de verkoop van vier stukken grond. Grond die nu eigendom is van alle Gaverlingen en die de meerderheid op de private markt wil gooien. Groen Gavere is grote tegenstander van de verkoop van een stuk grond aan de Vossestraat en wel hierom: Dit stuk grond zou volgens de meerderheid ‘geen nut’ hebben. Het is echter niet moeilijk dit op te lossen. Plant bomen (crf. het klimaatplan), plaats een bankje, speeltuigen,.... Vraag advies aan de seniorenraad, milieuraad of de jeugdraad. Dit is een opportuniteit: doe iets met deze grond i.p.v. hem in de uitverkoop te zetten. Gaverlingen snakken naar openbare ruimte. Dat was al zo in het precoronatijdperk. Zo lezen we in het manifest van de jeugdraad uit 2018: 'Er moet meer aandacht komen voor ruimtelijke ordening, met nadruk op kindgerichte en

© Voornaam Naam fotograaf

groene elementen [....] dat hoeft niet per se een strakke bomenrij te zijn. Ook is er nood aan natuurelementen die ‘bespeelbaar’ zijn'. Mensen willen elkaar zien, maar liefst buiten en niet meer in hun eigen woning. In de buurt van het perceel waarover sprake leven heel wat mensen (centrum Gavere) en niet allemaal mensen met een (grote) tuin. De verkoop zou snelle winst zijn voor de schatkist van Gavere, maar echt geen slimme zet. De reactie van de meerderheid? Geen enkele ..... De verkoop werd wel goedgekeurd. NOOT: waarom adviesraden als je hun adviezen niet ter harte neemt?


HIER

KRITISCH MAAR OPBOUWEND OPPOSITIE VOEREN IN GAVERE

IN ’T KORT

stapjes in de goede richting, in de lijn van onze opbouwende oppositie.

JEF VERMAERE

gemeenteraadslid Gavere

Een kleine oppositiepartij kan met positieve voorstellen en onderbouwde alternatieven -traag maar zeker- het verschil maken. Alles wat onze gemeente leefbaarder, groener en klimaatvriendelijker maakt, krijgt de steun van Groen Gavere. Waar dat niet het geval is, stellen wij haalbare alternatieven voor. Zo pleiten wij al jaren voor een grondige ommezwaai in de ruimtelijke ordening, met meer open ruimte, meer bos, minder verkaveling. En nu komt er eindelijk een beter plan voor de herbestemming van woonuitbreidingsgebieden (zie voorpagina). Het "binnengebied" tussen Markt, Onderstraat en Molenstraat wordt geen parking, maar zal een groene invulling krijgen. De fel betwiste Ommegang-verkaveling wordt op de helling gezet. En ook in Asper is het oude gemeentehuis gered van de ondergang. Het duurde te lang, maar nu start Gavere toch met een klimaatplan om de CO2uitstoot terug te dringen. Er is zelfs enig perspectief op herbebossing. Kleine

Tegelijk blijven we fout beleid op de korrel nemen.De pastorijen in Semmerzake, Asper en Dikkelvenne werden helaas al van de hand gedaan. Ze hadden beter een ontmoetingsfunctie of culturele bestemming gekregen. Wij doen er alles aan om de pastorij van Vurste en de "ontwijde" kerken van verkoop te vrijwaren. Want geemeentepatrimonium verkopen is een blijvende verarming. Gronden en gebouwen die de gemeente niet zelf aanwendt, kunnen verhuurd worden of in erfpacht gegeven. Zo blijven ze in de toekomst beschikbaar voor alle Gaverlingen.

NIEUW LID IN DE KIJKER Sinds begin 2020 is Tim Renshoger een nieuw, actief lid bij Groen Gavere. Tim woont reeds tien jaar met zijn gezin in Baaigem. Zijn voornaamste drijfveer om lid te worden van Groen is in de toekomst mee het verschil willen maken in het lokale beleid. Meer groen in Gavere en dit in samenwerking met alle belanghebbenden, maakt dat het nog beter leven is hier, stelt Tim Daarom kwam Tim op het idee om aan elk nieuw lid een boom te schenken. Hij is ook enthousiast op zoek naar plaatsen waar we meer groen kunnen creëren (zie oproep laatste bladzijde).

‘Meer groen maakt dat het nog beter leven is hier.’

GROEN GAVERE PLANT BOMEN! Bomen zijn wat ons betreft het groene goud. Ze hebben tal van voordelen: Ze bieden schaduw en verkoelend effect op warme dagen Ze halen CO2-voedingsstoffen en water diep uit de grond, Gevallen bladeren zorgen voor natuurlijke bemesting, ze zijn een meerwaarde voor de biodiversiteit Groen Gavere zorgt daarom voor een aangeplante boom voor slechts €10! We doen al het werk: aankoop bij een kwaliteitsvolle kweker, aanplant in je tuin en advies voor de verzorging. Kies uit volgende toppers: - Gewone Plataan: snelle groeier met diep wortelgestel (https:// bomenwijzer.be/boom/22) -Zomereik: middelmatige groeier met diep wortelgestel (https:// bomenwijzer.be/boom/2) -Winterlinde: trage groeier met diep wortelgestel (https:// bomenwijzer.be/boom/245) JE KAN JE BOOM/BOMEN BESTELLEN AAN €10 PER STUK VIA GAVERE@GROEN.BE VÓÓR 15 NOVEMBER 2020 DE AANPLANT VAN DE BOMEN IS VOORZIEN IN DECEMBER.

Als intensieve gebruikers van het openbaar vervoer, pleit het gezin van Tim ook voor meer en latere bussen in Baaigem.

ALS JE LID WORDT (OF AL BENT) DOEN WE NOG IETS EXTRA: ZIE OP DE ACHTERKANT VAN DIT BLAD!

En wie kan hen ongelijk geven? TIM RENSHOFER

verantwoordelijke ledenwerving


HIER

1

2

3

4

1 Naast het Keizerinnepad in Dikkelvenne werden behoorlijk wat bomen gekapt. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) verleende -volgens Groen Gaveremaar al te gemakkelijk de vergunning. Van enig behoud van onderbegroeiing -één van de richtlijnen - is bovendien helaas maar weinig te merken.

© Harm De Bruycker

2 Aan de Rotse stelt het OCMW dit weiland te koop. Ruim een halve eeuw kon de eigenaar van de naastliggende villa er zijn tuin mee uitbreiden, voor minder dan één euro per dag! Niet normaal Maar daar stond het OCMW nooit bij stil. Voor zijn echte doelgroep is het OCMW nochtans nooit zo gul! Groen wil dat de grond nu tenminste aan de waarde van tuingrond verkocht wordt en niet als goedkoop weiland. © Jef Vermaere

3 Sinds half september zijn er Bluebikes ter beschikking aan het station van Gavere-Asper. Dat gaat #de goede kant op.

4 De verkeerssituatie in het dorp van Semmerzake baart zorgen. Onze budgetair haalbare voorstellen worden zonder argumentatie van tafel geveegd.

We vinden het wel een foute beslissing dat het nieuwe mobipunt op 1,4 km van het station ligt en dat niet alle buslijnen in Gavere langs ons station passeren. Mobiliteit is voor iedereen belangrijk.

Zone 30, parkeerverbod langs één zijde, antiparkeerpaaltjes,.... zijn maar enkele van de mogelijkheden. Waar wacht de meerderheid nog op?

© Nele Melkebeke

© Nele Melkebeke


Ja,

GROEN IS IETS VOOR MIJ! EEN BOOM VOOR ELK NIEUW LID VAN GROEN GAVERE! Omdat zelf het voorbeeld geven vaak het beste werkt, schenken we elk "oud" ĂŠn nieuw lid in Gavere een boom; en als je geen plaats hebt voor een boom zoeken we een struik of kamerplant voor je uit. Zo willen wij ons bestuur overtuigen te gaan voor vergroening en bebossing. We willen ook met jou op zoek naar plekken die we kunnen inrichten als buurtpark, bloemperk, babbelhoekje,... Stuur een bericht en/of foto met vermelding van de ligging en huidige bestemming naar info@groengavere.be. We zoeken graag samen uit wat mogelijk is.

LAAT VAN JE HOREN Groen Gavere Nele Melkebeke

0487/594 883 gavere@groen.be www.groengavere.be www.facebook.com/groengavere Verantwoordelijke uitgever: Jef Vermaere, Baaigemstraat 115, 9890 Gavere Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.

Doeners uit Gavere lopen op kop in een eerlijke, gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

STEUN GROEN SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID VOLG ONS OP


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.