Page 1


Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam reeds aangeeft, willen wij een onderwijscentrum zijn dat nieuwe perspectieven opent voor wie bij ons een opleiding volgt. Daarom streven wij ernaar een stimulerende leeromgeving te creëren waarin je vrij kan communiceren met leerkrachten en medecursisten, directieleden en administratieve medewerkers. De kernwoorden in de profilering van ons centrum zijn: kwalitatief, energiek en inspirerend. Met die woorden willen wij ons onderscheiden in twee betekenissen: we willen verschillend zijn van de anderen maar we willen ook het beste uit onszelf en onze cursisten halen. Omdat ons centrum openstaat voor diversiteit, heeft elk departement bovendien een eigen profiel. Omdat ons centrum openstaat voor diversiteit, heeft elk departement bovendien een eigen profiel. Het accent voor onze lerarenopleiding is innovatief. We combineren een vernieuwende geest op het gebied van ICT, reflectie en samenwerking met een streven naar authentieke praktijk, begeleiding en communicatie. Als cursist bekleed je bij ons een belangrijke plaats. Wij stellen alles in het werk om je te helpen je doel te bereiken. Om die reden hebben wij ook een intern kwaliteitssysteem opgezet en gaan wij geregeld na of onze dienstverlening beantwoordt aan de norm die wij onszelf hebben opgelegd. Dat betekent helaas niet dat alles in alle omstandigheden meteen perfect zal lopen. Iedere onvolkomenheid die wij vaststellen – of die je ons als cursist signaleert – grijpen wij aan om het een volgende keer nog beter te doen. Je bent van plan om van start te gaan met een lerarenopleiding. Daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres. Via deze studiegids (1) maken wij je wegwijs in de organisatie van onze ‘specifieke lerarenopleiding’. Wij zien ernaar uit om ook voor jou nieuwe perspectieven te openen met de nodige innovatie en authenticiteit. Els Willems, directeur Griet Mathieu, departementshoofd specifieke lerarenopleiding Jan Strybol, departementshoofd specifieke lerarenopleiding

1

Deze studiegids werd redactioneel afgesloten op 11 mei 2012. Na deze datum kunnen er nog inhoudelijke en/of praktische wijzigingen gebeuren voor het schooljaar 2012-2013.


INHOUD 1

De lerarenopleiding in een nieuw perspectief ................................................................................ 1

2

Toelatingsvoorwaarden................................................................................................................... 1

3

Vrijstellingen .................................................................................................................................... 1

4

Modeltrajecten LIO ......................................................................................................................... 3

5

LIO: een uniek samengaan van theorie en praktijk ......................................................................... 5 5.1

Het basisconcept ..................................................................................................................... 5

5.2

Praktijkbegeleiding op de werkvloer ....................................................................................... 6

6

Evaluatie .......................................................................................................................................... 7

7

Modules ........................................................................................................................................... 8

8

9

7.1

Didactische Competentie Algemeen (DCA) ............................................................................. 8

7.2

Didactische Competentie Praktijkinitiatie (DCP) ................................................................... 10

7.3

Didactische Competentie Oefenlessen (DCO) ....................................................................... 12

7.4

Didactische Competentie Stage (DCS)................................................................................... 13

7.5

Psychopedagogische Competentie (PPC) .............................................................................. 14

7.6

Begeleiding (BEG) .................................................................................................................. 15

7.7

Onderwijs en maatschappij (OMA) ....................................................................................... 16

7.8

Leerkracht en verantwoordelijkheden (LEV)......................................................................... 17

7.9

Groepsmanagement ( GRM) ................................................................................................. 18

7.10

Communicatie en Overleg ( COO) ......................................................................................... 19

Extra service .................................................................................................................................. 20 8.1

Vakdidactiek .......................................................................................................................... 20

8.2

Taal ........................................................................................................................................ 20

8.3

ICT .......................................................................................................................................... 20

8.4

EHBO...................................................................................................................................... 20

Organisatie .................................................................................................................................... 21 9.1

Groepsgrootte ....................................................................................................................... 21

9.2

Aanwezigheid/afwezigheid ................................................................................................... 21

9.3

Gecombineerd onderwijs ...................................................................................................... 21

9.4

Google ................................................................................................................................... 21

10 Reguliere lerarenopleiding in Het Perspectief .............................................................................. 21


11 Orde- en tuchtmaatregelen........................................................................................................... 22 11.1

Ordemaatregelen .................................................................................................................. 22

11.2

Tuchtmaatregelen ................................................................................................................. 22

12 Faciliteiten ..................................................................................................................................... 23 12.1

Werkruimte ........................................................................................................................... 23

12.2

Reservatie filmcamera........................................................................................................... 23

12.3

Scannen en kopiĂŤren ............................................................................................................. 23

12.4

Parkeren ................................................................................................................................ 23

12.5

Ombudsdienst ....................................................................................................................... 23

13 Opleidingscheques ........................................................................................................................ 24 14 Betaald educatief verlof / vormingsverlof .................................................................................... 24 15 Verzekeringen................................................................................................................................ 25 16 Evaluatiereglement ....................................................................................................................... 26 16.1

Evaluatievormen.................................................................................................................... 26

16.2

Evaluatievoorwaarden .......................................................................................................... 26

16.3

Afwezigheid op de evaluatie ................................................................................................. 27

16.4

De evaluatiecommissie.......................................................................................................... 27

16.5

Deliberatie ............................................................................................................................. 28

16.6

Bekendmaking van de examenresultaten ............................................................................. 29

16.7

Fraude.................................................................................................................................... 29

16.8

Beroepsprocedure ................................................................................................................. 29

17 Contact .......................................................................................................................................... 30


1

De lerarenopleiding in een nieuw perspectief Sinds 1 september 2007 is de lerarenopleiding grondig gewijzigd. Voortaan bestaan er slechts twee soorten lerarenopleidingen: 1. De geïntegreerde lerarenopleidingen zijn de professioneel gerichte bacheloropleidingen in onderwijs. Zij leiden naar een diploma van kleuteronderwijzer(es), leraar in het lager onderwijs (onderwijzer/es) of leraar in het secundair onderwijs groep 1 (regent). Het zijn opleidingen van 180 studiepunten, waarvan 45 studiepunten worden toegekend aan praktijk. Deze opleidingen worden geïntegreerde lerarenopleidingen genoemd omdat studenten zich zowel inhoudelijk verdiepen in een aantal vakken als een pedagogisch-didactische opleiding krijgen. De geïntegreerde lerarenopleidingen worden enkel aangeboden door hogescholen. 2. Daarnaast is er de specifieke lerarenopleiding (SLO) van 60 studiepunten, waarvan de helft (30 studiepunten) wordt besteed aan praktijk. Deze opleiding is bestemd voor studenten die eerder al een diploma behaalden (bijvoorbeeld Klassieke Filologie, kapper, industrieel ingenieur, boekhouder,…) en die enkel nog een pedagogischdidactische vorming nodig hebben. De specifieke lerarenopleiding wordt aangeboden door centra voor volwassenenonderwijs, de universiteiten en hogescholen. Als provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs biedt Het Perspectief de specifieke lerarenopleiding aan die leidt tot het diploma van leraar. Het Perspectief is lid van het Expertisenetwerk lerarenopleidingen Associatie Universiteit Gent, die de kennis en ervaring van de verschillende lerarenopleidingen bundelt en verder ontwikkelt. Het uiteindelijke doel is de kwaliteit van de lerarenopleidingen continu hoog te houden en de dienstverlening aan de cursisten voortdurend te verbeteren.

Toelatingsvoorwaarden De LIO-opleiding staat open voor cursisten die ten minste halftijds in het officieel onderwijs (secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie, buitengewoon onderwijs) werken. Omwille van de combinatie werkplek- en afstandsleren, organiseren we dit LIO-traject enkel voor cursisten met een diploma hoger onderwijs (bachelor/master).

3

Vrijstellingen Je kan een vrijstelling aanvragen voor die studieonderdelen waarvoor je al over voldoende aantoonbare competenties beschikt. Je wordt automatisch vrijgesteld voor modules waarvoor je een attest behaald hebt in een lerarenopleiding van een ander centrum voor volwassenenonderwijs.

Studiegids Specifieke Lerarenopleiding LIO

2

1


Je wordt ook automatisch voor een aantal onderdelen van een module vrijgesteld als je een diploma voorlegt dat voorkomt op de vrijstellingslijst zoals opgesteld door de Gentse CVO’s binnen het Expertisenetwerk Associatie UGent. Daarnaast kan je worden vrijgesteld voor een gedeelte van een module wanneer je al een opleiding volgde die op gebied van niveau, inhoud en omvang in voldoende mate overeenstemt met de module waarvoor je een vrijstelling aanvraagt. Op basis van een onderzoek van het portfolio beslist de directie in welke mate je al dan niet kan vrijgesteld worden. Je kan hierbij uitgenodigd worden op een competentieproef. Voor de aanvraag van een deelvrijstelling dien je een portfolio in, bestaande uit: -

een kopie van de studiebewijzen van de gevolgde opleidingen (diploma’s, certificaten, getuigschriften,…) op basis waarvan de deelvrijstelling wordt aangevraagd;

-

een overzicht van de afgelegde examens en examenresultaten of cijferlijsten;

-

een beknopte inhoud van de modules die als basis voor de deelvrijstelling gelden;

-

een wekelijkse lessentabel van de gevolgde opleiding op grond waarvan de deelvrijstelling wordt aangevraagd.

Je hebt 1 week de tijd om je vrijstellingsdossier in te dienen!

2


4 Modeltrajecten LIO Door als LIO-cursist de opleiding te volgen, kan je de studietijd verkorten. Het Perspectief biedt je de mogelijkheid om zelf de duur van je traject te bepalen zodat je studie, werk en gezinsleven optimaal kan combineren. Je kan dus de opleiding spreiden naargelang je noden en wensen. Je kan het traject afleggen over 1 jaar, 1.5 jaar of 2 jaar. Wanneer je kiest voor een kort traject kan de klassenraad op basis van je resultaten alsnog beslissen je traject te verlengen om op optimale wijze het vereiste niveau te behalen. De cursist kan de opleiding starten in september of in februari. Hieronder vind je de modeltrajecten LIO september. Elke module bevat drie onderdelen: theorie (TH), opleidingspraktijk (OP) en preservicepraktijk (PP).

Studiegids Specifieke Lerarenopleiding LIO

In totaal zijn er 10 modules. Enkel voor de modules “didactische competenties� is er een volgtijdelijkheid, wat betekent dat je moet slagen voor DCA om over te gaan naar DCP, slagen voor DCP om over te kunnen naar DCO, en tenslotte slagen voor DCO om de eindmodule DCS te kunnen volgen.

3


4


5

LIO: een uniek samengaan van theorie en praktijk

5.1

Het basisconcept Het opleidingsprogramma van de specifieke lerarenopleiding is gebaseerd op de basiscompetenties van de leraar secundair onderwijs. De basiscompetenties zijn de kennis, vaardigheden en attitudes waarover iedere afgestudeerde moet beschikken om als beginnende leraar te kunnen fungeren. Ze geven met andere woorden de startbekwaamheid aan en stellen de beginnende leraar in staat om zich verder te ontwikkelen. De LIO-cursist krijgt de kans deze competenties te ontwikkelen in de school waar hij (minstens deeltijds) tewerkgesteld is. De noodzakelijk theoretische achtergrond, de ondersteuning bij de oefeningen en de feedback bij lessen krijg je gedurende het hele traject van vakspecialisten in Het Perspectief en via de mentor op de werkplek. Leraar-in-opleiding (LIO) betekent dus dat je als beginnende leraar een deel van je lerarenopleiding volbrengt via inservicetraining. Dit houdt in dat je vanuit de specifieke lerarenopleiding opdrachten krijgt die je binnen je eigen onderwijspraktijk realiseert. Het LIO-traject wordt via gecombineerd onderwijs aangeboden. Dat wil zeggen: een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs. Bij het afstandsonderwijs verwerk je zelfstandig de leerinhouden die via een webplatform worden aangeboden. Via dit webplatform ontvang je de leerinhouden, informatie, links, verwerkings- en toepassingsoefeningen, probleemstellingen, enz. Daarnaast verwachten we je op Het Perspectief voor de contactmomenten die bij het begin van het schooljaar in de kalender zijn vastgelegd. Je aanwezigheid op de contactmomenten is verplicht.

Studiegids Specifieke Lerarenopleiding LIO

Als LIO-cursist wil Het Perspectief je ook laten kennismaken met andere onderwijsvormen en doelgroepen dan waarin je als lesgever binnen je eigen school functioneert. Het is immers lang niet zeker dat je altijd in dezelfde school, in dezelfde richting hetzelfde vak zal geven. Daarom voorziet de opleiding in praktisch georiĂŤnteerde taken die buiten de eigen school moeten uitgevoerd worden.

5


5.2

Praktijkbegeleiding op de werkvloer Bij de start van je opleiding wordt in functie van de vakken die je geeft, een vaste begeleider uit het opleidingscentrum aangesteld voor de duur van je hele opleiding. Je LIO-begeleider ondersteunt je met minstens 1 klasbezoek per didactische module. Na elk klasbezoek krijg je uitgebreide feedback en begeleiding, zowel mondeling als schriftelijk. Ook de vakmentor van je school begeleidt jouw lespraktijk. Je directeur stelt de vakmentor aan die voldoet aan volgende voorwaarden:  hij is als personeelslid verbonden aan de school;  hij beschikt over een bewijs van pedagogische bekwaamheid;  hij heeft minstens 5 jaar ervaring in het lesgeven;  hij heeft liefst expertise in hetzelfde vakgebied;  hij heeft met de cursist geen familiale of relationele banden. De vakmentor ontvangt via je LIO-begeleider een informatiebundel, waarin hij uitvoerig geïnformeerd wordt over zijn opdracht. Van je vakmentor mag je verwachten dat hij je voldoende ondersteunt op de werkvloer. Hij brengt je minstens 1 klasbezoek per didactische module. Na elk klasbezoek bespreekt de mentor de les en maakt hij ook een schriftelijk verslag dat je altijd kan inkijken via het elektronisch leerplatform.

6


Evaluatie Elke module bestaat uit theorie (TH) en praktijk. Het praktijkgedeelte bestaat uit:  opleidingspraktijk (OP) : concrete opdrachten waarin je de verworven theorie toepast op de klaspraktijk  preservicepraktijk (PP): observaties binnen je eigen klaspraktijk door de mentor en de begeleider + een bewijsvoering van inzicht in de diverse rollen die een leraar heeft (visietekst) en het blijvend reflecteren op en bijsturen van het eigen handelen via een assessment via het uitbouwen van een persoonlijk ontwikkelingsprofiel. De weging in de evaluatie van deze verschillende elementen, de evaluatievorm en de voorwaarden voor slagen staan expliciet vermeld op de fiches van elke module. De cursist moet op elk onderdeel ( TH,OP,PP) geslaagd zijn om de module te kunnen afronden. De evaluatie van de DC-vakken ( DCA, DCP, DCO en DCS) gebeurt gezamenlijk door Het Perspectief en de vakmentor, maar de eindverantwoordelijkheid voor de evaluatie en het diploma ligt bij Het Perspectief.

Studiegids Specifieke Lerarenopleiding LIO

6

7


7

Modules

7.1

Didactische Competentie Algemeen (DCA) De module 'Didactische Competentie Algemeen' (DCA) wil de cursist inzicht verschaffen in de theoretische basis waarop leer- en instructieactiviteiten steunen. De DCA analyseert en bespreekt de componenten van het didactisch proces én de relaties tussen die componenten. Inzicht in de didactische componenten draagt bij aan het ontwikkelen van de vaardigheid in het creëren van krachtige leeromgevingen en in het begeleiden van leerprocessen. Daarnaast komen op de vakdidactische avonden de specifieke methodieken en principes uit het eigen vakgebied aan bod. Er worden hierbij enerzijds typische vakdidactische inhouden aangeboden en anderzijds wordt er vraaggestuurd gewerkt met ruime aandacht voor intervisie, welbevinden en samenwerkend leren. Studiepunten

Leerinhouden

Organisatie Didactische werkvormen

Evaluatie

Theorie (T): 5 Praktijk: 1 Opleidingspraktijk (OP): 0,4 Preservicepraktijk (PP): 0,6 - Een krachtige leeromgeving - Visies op leren en onderwijzen - Didactisch model - Doelstellingen - Beginsituatie - Didactische principes - Leerinhouden - Didactische werkvormen - Evaluatie - Reflectie - Een lesvoorbereiding maken Gecombineerd onderwijs : 80% afstandsonderwijs Theorie: zelfstandig werk, werkplekleren. Bij de contactmomenten: doceren, onderwijsleergesprek, klasgesprek, groepswerk Praktijk: OP: individuele opdrachten, o.a. lesobservaties bij een collega, lesvoorbereidingen en reflectieverslagen PP: minstens één klasbezoek + zelfstudie basiscompetenties leraar Evaluatie door de lector Theorie: schriftelijk examen (50 punten) OP: 7 individuele opdrachten (4 punten) Evaluatie door de begeleider PP : 6 punten - minimaal één klasbezoek, gebruik makend van het observatie- en evaluatieformulier, nabespreking met de cursist; - overleg met vakmentoren en directie uit de school van de LIO-cursist. - integratie van de verkregen gegevens van de vakmentor in de totale beoordeling van de klaspraktijk -beoordeling van de ingezonden visietekst op de diverse rollen van de leraar (inzicht in de rolverdeling + visie op persoonlijk functioneren ) Formatieve evaluatie door de vakmentor/schoolmentor - minimaal één klabezoek, gebruik makend van het observatie- en evaluatieformulier DCA-DCP nabespreking met de cursist; -overleg met de begeleider van het opleidingsinstituut betreffende vorderingen en werkpunten van de LIO-cursist, dit in functie van visie op het totaal functioneren van de cursist binnen de school.

8


studiekosten

Online cursus met leerinhouden en interactieve oefeningen, typevoorbeelden van opdrachten, uitbreidingsinformatie Inschrijvingsgeld: € 92 – studiemateriaal: € 0

Studiegids Specifieke Lerarenopleiding LIO

Studiemateriaal

9


7.2

Didactische Competentie Praktijkinitiatie (DCP) In de module ‘Didactische Competentie Praktijkinitiatie’ (DCP) bouwen we verder op de inzichten en vaardigheden verworven in DCA. Er wordt ingezoomd op het creëren van een krachtige leeromgeving, onder begeleiding van de lector, begeleider en mentor. We verwachten dat de cursist stilaan loskomt van het slaafs volgen van het handboek en meer bewust varieert in werkvormen. We gaan in op mediagebruik (incl. ICT), zoals het bordschema, leerlingenbundels en presentaties. Binnen het thema evaluatie gaan we dieper in op het opstellen van toetsen. Daarnaast besteden we aandacht aan vakdidactiek. De vakdidactische sessie uit de eerste module worden verdergezet. We verwachten vanaf de tweede module een duidelijke inbreng van de cursist wat betreft aanbreng van thema’s, ondersteunend materiaal en samenwerkend leren binnen de vakdidactische avonden. Er zijn opnieuw klasbezoeken van de mentor en de begeleider, met aansluitende reflectie op het functioneren en bespreking van de geobserveerde les. Studiepunten

Leerinhouden

Organisatie Didactische werkvormen

Evaluatie

Theorie : 3 Praktijk: 7 Opleidingspraktijk (OP): 5,1 Preservicepraktijk (PP): 1,9 - Didactische werkvormen - Evaluatie: toetsen opstellen - Mediakunde en ICT: bordschema, leerlingenbundels, presentaties, instructiefilmpjes - Lesvoorbereiding en reflectie blijven belangrijke onderdelen - Vakdidactiek Gecombineerd onderwijs: 80% afstandsonderwijs Theorie: groepswerk (in de les), zelfstandig werk, werkplekleren, een vakdidactische taak. Bij de contactmomenten: doceren, onderwijsleergesprek, klasgesprek, groepswerk. Praktijk: OP: individuele opdrachten (1 lesobservatie, 2 lesvoorbereidingen met activerende werkvormen en verzorgd lesmateriaal, 2 reflectieverslagen, een instructiefilm) PP: minstens één klasbezoek Evaluatie door de lector Theorie: vakdidactische taak en groepsopdracht over toetsen (30 punten) OP : individuele opdrachten (51 punten) Evaluatie door de begeleider PP: 19 punten - minimaal één klasbezoek, gebruik makend van het observatie- en evaluatieformulier, nabespreking met de cursist; - tussentijds gesprek met de mentor om de evolutie en beroepshoudingen van de cursist in kaart te brengen, indien nodig gevolgd door een gesprek met de cursist over zijn beroepshoudingen ; - integratie van de verkregen gegevens van de vakmentor in de totale beoordeling van de klaspraktijk -aanvangsgesprek betreffende het assessment en de werkpunten +beoordeling van POP, feedback via het elektronisch leerplatform. Formatieve evaluatie door de vakmentor/schoolmentor - minimaal één klasbezoek, gebruik makend van het observatie- en evaluatieformulier DCA-DCP, nabespreking met de cursist; - tussentijds gesprek met de begeleider n.a.v. de klasbezoeken

10


Studiekosten

Online cursus Hoogeveen, P., & Winkels, J. (2011). Het didactische werkvormenboek: variatie en differentiatie in de praktijk. Assen: Van Gorcum. Inschrijvingsgeld: â‚Ź 138 Studiemateriaal: ongeveer â‚Ź 35 voor het handboek

Studiegids Specifieke Lerarenopleiding LIO

Studiemateriaal

11


7.3

Didactische Competentie Oefenlessen (DCO) De module DCO wil je verworven inzicht in het didactisch proces en je ervaring in het pedagogisch-didactisch handelen verder verfijnen. In deze module hebben we als doel om je nog meer middelen en methodieken te laten ontdekken om een krachtige leeromgeving te creëren in je klas en om leerprocessen efficiënt en aangepast aan de diversiteit bij de leerlingen te laten verlopen. Reflectie blijft een centrale bouwsteen voor de persoonlijke ontwikkeling en groei van de leraar-in-opleiding. Tenslotte maak je kennis met de vakoverschrijdende eindtermen. De actieve bijdrage in de vakdidactische bijeenkomsten stijgt en de cursist brengt zelf nieuw gevonden media aan binnen de vakdidactische community. De cursist denkt mee over mogelijke oplossingen bij vakspecifieke problemen van nieuw startende cursisten. Studiepunten

Leerinhouden

Organisatie Didactische werkvormen

Evaluatie

Studiemateriaal

Studiekosten

Theorie : 3 Praktijk: 7 Opleidingspraktijk (OP): 5,1 Preservicepraktijk (PP): 1,9 -Differentiatie - Werkvorm BZL (begeleid zelfstandig leren) - Onderwijsvernieuwing, o.a. Flipping the Classroom - Mediakunde en ICT-integratie - VOET Gecombineerd onderwijs: 80% afstandsonderwijs Bij de contactmomenten: doceren, onderwijsleergesprek, klasgesprek, groepswerk, gastsprekers Theorie: zelfstandig werk (zie ook OP), werkplekleren Praktijk: OP: er is één geïntegreerde opdracht voor het luikje Theorie en OP waarbij de cursist individueel een “project” uitwerkt (incl. lesvoorbereidingen, reflectieverslagen, lesmateriaal) PP: minstens één klasbezoek Evaluatie door de lector Theorie (30 punten) en OP (51 punten) geïntegreerd tot één individueel project Evaluatie door de begeleider PP: 19 punten (2/3 punten door begeleider) - minimaal één klasbezoek, gebruik makend van het observatie- en evaluatieformulier, nabespreking met de cursist; - tussentijds gesprek met de mentor om de evolutie en beroepshoudingen van de cursist in kaart te brengen, indien nodig gevolgd door een gesprek met de cursist over zijn beroepshoudingen ; - opvolging van de werkpunten die de cursist zelf geanalyseerd heeft in de POP en beoordeling van de POP volgens de scorewijzer Evaluatie door de vakmentor/schoolmentor - minimaal één klabezoek, gebruik makend van het observatie- en evaluatieformulier DCO-DCS, nabespreking met de cursist; -tussentijds gesprek met de begeleider n.a.v. de klasbezoeken. Online cursus Coubergs, C., e.a. (2013). Binnenklasdifferentiatie: leerkansen voor alle leerlingen. Leuven: Acco. Inschrijvingsgeld: € 138 Studiemateriaal: € 15,50 (handboek)

12


Didactische Competentie Stage (DCS) De module ‘didactische Competentie Stage’ (DCS) is het laatste deel van de DC-leerlijn. Het eindassessment geeft meer inzicht in de evolutie en de sterke /zwakke punten van de cursist , die de laatste fase van het persoonlijk ontwikkelingsplan kan uitschrijven. In zijn lessen creëert de cursist een krachtige leeromgeving en wordt daarbij begeleid door de mentor en de stagebegeleider. Op het eind van deze module kan de cursist vlot lesgeven en kan hij zijn verdere professionele groei in eigen handen nemen door een zelfkritische en reflectieve houding.De cursist neemt in deze fase ook een sterke rol op binnen de vakdidactische groep en brengt good practices aan en helpt de nieuwe cursisten spontaan bij hun vaktypische problemen. Studiepunten

Leerinhouden Organisatie Didactische werkvormen

Theorie : 0 Praktijk: Opleidingspraktijk (OP): 0 Preservicepraktijk (PP): 7 Toepassen van alle competenties op de werkplek+Eindwerk + Eindassessment: zelfevaluatie en analyse van het vergelijkend assessment Werkplekleren

Studiemateriaal

PP: zelfstandig werk, werkplekleren Contactmoment: toelichting eindwerk en modelles ivm eindwerk maken en presenteren Verdeling van de punten: eindles op 30 punten, eindwerk op 30 punten, behalen van de opleidingsdoelstellingen op 10 punten Evaluatie door de begeleider - minimaal één klasbezoek (en/of één samen met de mentor), gebruik makend van het observatie-en evaluatieformulier DCO-DCS, nabespreking met de cursist; Bij de eindles bepalen mentor en begeleider gezamenlijk het eindcijfer -beoordeelt de competenties uit het assessment en maakt een vergelijkend eindassessment op basis van de eigen beoordeling, de beoordeling van de mentor en van de cursist. -beoordeelt als lid van de jury het eindwerk en de presentatie ervan. Evaluatie door de vakmentor/schoolmentor - één gezamenlijk klasbezoek, gebruik makend van het observatie- en evaluatieformulier DCO-DCS, nabespreking met de cursist; - eventueel nog andere klasbezoeken (zonder de mentor), gebruik makend van het observatie- en evaluatiedocument DCO-DCS, nabespreking met de cursist; -vult het eindassessment en bezorgt dit ten laatste na de eindles aan de LIOcoördinator -is aanwezig op de presentatie van het eindwerk en beoordeelt inzending en presentatie in overleg met de andere juryleden Evaluatie door de jury: Het opleidingscentrum stelt een jury samen, die het eindwerk en de presentatie ervan volgen en beoordelen. De jury bestaat steeds uit: mentor, begeleider, LIOcoördinator, tweede lezer en een externe vakspecialist. Het eindwerk wordt in overleg binnen de jury geëvalueerd en het eindcijfer wordt gezamenlijk vastgelegd. Bij discrepanties in meningen neemt het opleidingscentrum de eindbeslissing. Evaluatie door de klassenraad: Het behalen van de opleidingsdoelstellingen wordt beoordeeld door de klassenraad en telt voor 1/7 mee in de eindbeoordeling. Online voorbeelden en oefeningen voor het opbouwen van het eindwerk

studiekosten

Inschrijvingsgeld: € 92 – studiemateriaal: € 0

Evaluatie

Studiegids Specifieke Lerarenopleiding LIO

7.4

13


7.5

Psychopedagogische Competentie (PPC) In de module ‘psycho-pedagogische competentie’ (PPC) verwerft de cursist inzicht in de belangrijkste psycho-pedagogische begrippen en invalshoeken. In de eigen praktijkcontext analyseert de cursist zowel gedragsmatig als cognitief (dis)functioneren van leerlingen/cursisten doorheen hun leertraject. Studiepunten

Leerinhouden

Organisatie Didactische werkvormen

Evaluatie

Studiemateriaal Studiekosten

Theorie : 5 Praktijk: 1 Opleidingspraktijk (OP): 0,4 Preservicepraktijk (PP): 0,6 - Motivatie en attributie - IQ cognitieve vaardigheden en metacognitieve vaardigheden - Oplossingsgericht omgaan met probleemgedrag in de klas - Leerstoornissen : dyslexie, dyscalculie, NLD - Adolescentie - Faalangst - Ontwikkelingsstoornissen: ADHD, autisme en syndroom van Asperger - Andragogiek Gecombineerd onderwijs: 65% afstandsonderwijs Theorie: onderwijs- en leergesprek, casussen,groepswerk en zelfstudie Praktijk: OP: vraaggestuurde groepsopdrachten + peerevaluatie PP: opdracht uitgevoerd in het werkveld (niet eigen school) Theorie: schriftelijk examen met meerkeuzevragen (40 punten) en interactieve oefeningen – website (10 punten) Praktijk: 10 punten OP: 4 punten – evaluatie van opdrachten PP: 6 punten – evaluatie van opdracht Website met theorie, ondersteunend materiaal, externe links en opdrachten voor afstandsleren Inschrijvingsgeld: € 92 Studiemateriaal : € 0

14


7.6

Begeleiding (BEG) De module Begeleiding (BEG) speelt in op de begeleidingstaak die de leerkracht krijgt in de hedendaagse emancipatorische onderwijsvisie. De cursist leert de verschillende actoren kennen die de leerling helpen om zich te ontplooien als jongere én die de jongere helpen om zich goed te voelen als lerende. Ook de diverse factoren die deze ontplooiing en het welbevinden kunnen verstoren, worden in een ruimer kader geplaatst. De cursist reflecteert over de rol die de leerkracht als begeleider inneemt voor het individu en de groep.

Leerinhouden

Organisatie Didactische werkvormen

Evaluatie

Studiemateriaal Studiekosten

2

Theorie : 2,5 Praktijk: 1,5 Opleidingspraktijk (OP): 0,9 Preservicepraktijk (PP): 0,6 - De leraar als opvoeder - Wat is leerlingbegeleiding - Welzijn en begeleiding vanuit het perspectief van de jongere - Begeleiding op school - Begeleiding buiten school - Handelsgericht werken - Actuele thema’s : subculturen en jongerenculturen, kansarmoede, migrantencultuur Gecombineerd onderwijs : 50% afstandsonderwijs Theorie: doceren, onderwijs- en leergesprek, groepsdiscussies en case studies aangebracht door cursisten Praktijk: OP: individuele opdracht en online discussies PP: individuele opdracht Theorie: 25 punten – schriftelijk examen met gesloten en open vragen Praktijk: 15 punten OP: 9 punten – evaluatie van opdracht en online discussies PP: 6 punten – evaluatie van opdracht Blog Inschrijvingsgeld: € 46 Studiemateriaal: € 0

Één studiepunt komt overeen met 25 à 30 uren studietijd voor een gemiddelde cursist.

Studiegids Specifieke Lerarenopleiding LIO

Studiepunten2

15


7.7

Onderwijs en maatschappij (OMA) In de module ‘Onderwijs en Maatschappij’ (OMA) verwerft de cursist inzicht in het beleid, de structuur en de organisatie van het onderwijs. De cursist bouwt een referentiekader op en kan dit kader gebruiken m.b.t. onderwijskundige thema’s en ontwikkelingen, gesitueerd binnen de maatschappelijke context. Studiepunten3

Leerinhouden

Organisatie Didactische werkvormen

Evaluatie

Studiemateriaal Studiekosten

3

Theorie : 2,5 Praktijk: 0,5 Opleidingspraktijk (OP): 0,2 Preservicepraktijk (PP): 0,3 Onderwijsbeleid -Belgische staatstructuur en het onderwijs: federale structuur België, scheiding van de machten, hiërarchie van de rechtsnormen, onderwijs als Vlaamse gemeenschapsbevoegdheid -Ministerie van onderwijs en vorming: Vlaamse overheidsadministratie, Vlaams ministerie van onderwijs en vorming, de beleidscyclus Onderwijsorganisatie -Onderwijs in de grondwet, de schoolstrijd en de onderwijsnetten: onderwijs in de grondwet, vrijheid van onderwijs, leerplicht, kosteloos onderwijs Onderwijsstructuur -Structuur van het Vlaamse onderwijs - De Vlaamse kwalificatiestructuur Onderwijskundige thema’s -Digitale kloof -Gelijke onderwijskansen -Kunst – en cultuureducatie - Hervorming secundair onderwijs ste - Onderwijs in toekomstperspectief (skills 21 eeuw) 80 % afstandsonderwijs Theorie: doceren, onderwijsleergesprek, discussie Praktijk: OP: groepsopdracht PP: individuele opdracht Theorie: 25 punten – actieve deelname aan de blog en schriftelijk examen met gesloten en open vragen Praktijk: 5 punten OP: 2 punten – evaluatie van groepsopdracht PP: 3 punten – evaluatie van individuele opdracht Digitaal materiaal Inschrijvingsgeld: € 46 – studiekosten: €0

Één studiepunt komt overeen met 25 à 30 uren studietijd voor een gemiddelde cursist.

16


7.8

Leerkracht en verantwoordelijkheden (LEV) De cursist kan vanuit een breed maatschappelijk kader zich op de hoogte stellen van de rechtszekerheid van de leraar, de leerlingen en ouders, en van allerhande reglementeringen waarmee de leraar – binnen zijn functioneren – in aanraking komt.

Leerinhouden

Organisatie Didactische werkvormen Evaluatie

Studiemateriaal Studiekosten

4

Theorie : 3,5 Praktijk: 0,5 Opleidingspraktijk (OP): 0,2 Preservicepraktijk (PP): 0,3 Statuut van de lesgever -Toegang tot het beroep van leraar - Tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming - Bezoldiging en fiscaal statuut - tijdelijke onderbrekingen - tijdelijke verlofstelsels - evaluatiesysteem binnen het onderwijs Lesgever en school - ongevallen op school en van en naar school - deontologie van de lesgever  Schoolreglement  Rechten van het kind  Ouderlijk gezag - veiligheid Lesgever en maatschappij - privacy - auteursrechten - participatiedecreet - juridisering onderwijs (vb. beroepsprocedure tegen examenbetwistingen) - gezondheidseducatie Gecombineerd onderwijs: 80 % afstandsonderwijs Theorie: doceren, zelfstudie, opdracht – zelfsturend/authentiek leren Praktijk: OP: groepsopdracht (drive) PP: onderzoeksopdracht in samenwerking met Ugent Theorie: 35 punten – geïndividualiseerd schriftelijk examen met gesloten en open vragen (50% via gespreide evaluatie) Praktijk: 5 punten OP: 2 punten – evaluatie van groepsopdracht PP: 3 punten – evaluatie van groepsopdracht Website + blog met theorie, ondersteunend audio- en visueel materiaal, externe links en oefeningen Inschrijvingsgeld: € 46 - studiemateriaal: € 0

Één studiepunt komt overeen met 25 à 30 uren studietijd voor een gemiddelde cursist.

Studiegids Specifieke Lerarenopleiding LIO

Studiepunten4

17


7.9

Groepsmanagement ( GRM) In deze module wordt gewerkt met een combinatie van toegepaste theorie en oefeningen in de les en zelfstandige leerervaringen via keuzeopdrachten. Op die manier verwerft de cursist eerst inzicht in de algemene dynamiek van groepen, interpersoonlijk gedrag en stijlen van leidinggeven. Daarna wordt concreet ingezoomd op klasmanagement en conflictbehandeling in de klas en op school. Studiepunten5

Theorie : 2,5 Praktijk: 1,5 Opleidingspraktijk (OP): 0,9 Preservicepraktijk (PP): 0,6

Leerinhouden

- groepsdynamica: dimensies en evolutie van groepen - interpersoonlijk gedrag : de roos van Leary - leiderschap: stijlen van leidinggeven , situationeel leiderschap - klassenmanagement : principes van klassenmanagement, anticiperen en organisatie, verbaal en non-verbaal interveniëren, omgaan met storend gedrag, tips voor leerkrachten - conflicthantering en omgaan met probleemgedrag - groepsculturen, omgaan met diversiteit

Organisatie Didactische werkvormen

Gecombineerd onderwijs : 80 % afstandsonderwijs Theorie: doceren, onderwijsleergesprek, zelfstudie en intervisie Praktijk: OP: individuele opdracht op de werkplek, groepsopdracht (Wiki) en rollenspel PP: observatieopdracht met verslag

5

Evaluatie

Theorie: 25 punten , gespreide evaluatie via een theorietest en een groepsopdracht met directe referentie naar de theorie Praktijk: 15 punten OP: 9 punten – evaluatie van opdrachten en case study PP: 6 punten - evaluatie van observatieopdracht

Studiemateriaal Studiekosten

Website met theorie, ondersteunend materiaal, externe links en opdrachten

Inschrijvingsgeld: € 46 – studiemateriaal: €0

Één studiepunt komt overeen met 25 à 30 uren studietijd voor een gemiddelde cursist.

18


7.10 Communicatie en Overleg ( COO) De cursist leert in de module ‘Communicatie en Overleg’ (COO) de nodige communicatieve vaardigheden en oefent gespreksvormen en presenteren . Zo kan hij op een opbouwende manier communiceren met iedereen die rechtstreeks en onrechtstreeks bij het klas- en schoolgebeuren betrokken is.

Leerinhouden

Organisatie Didactische werkvormen

Evaluatie

Studiemateriaal Studiekosten 6

Theorie : 3 Praktijk: 3 Opleidingspraktijk (OP): 1,8 Preservicepraktijk (PP): 1,2 - communicatietheorie - communicatie in de klas - taalgebruik: verzorgd schrijven en spreken - interculturele communicatie - schooltaal en taalgerichte didactiek - tweegesprekken (coachingsgesprekken met leerlingen/cursisten, gesprekken met ouders) - groepsgesprekken (presenteren voor een groep, onderwijsleergesprek, klasgesprek) - feedback - digitaal communiceren en presenteren Gecombineerd onderwijs: 80 %afstandsonderwijs Theorie: doceren, zelfstudie, individuele opdracht – toepassing taalgerichte didactiek Praktijk: OP: - clustersysteem (clusters: tweegesprekken, groepsgesprekken): interview + 2 wiki's waarin digitaal wordt samengewerkt / gecommuniceerd / gepresenteerd: groepsopdracht PP: - observatie communicatie in de klas + mindmapping + screencast: individuele opdracht Theorie: 30 punten - schriftelijke proef en eindexamen met gesloten en open vragen - evaluatie toepassing taalgerichte didactiek Praktijk: 30 punten OP: 18 punten – evaluatie van opdrachten PP: 12 punten – evaluatie van opdracht Website met theorie, ondersteunend materiaal, externe links en opdrachten. Inschrijvingsgeld: € 92 – studiemateriaal: €0

Één studiepunt komt overeen met 25 à 30 uren studietijd voor een gemiddelde cursist.

Studiegids Specifieke Lerarenopleiding LIO

Studiepunten6

19


8

Extra service

8.1

Vakdidactiek Je volgt een specifiek vakdidactisch traject op maat vanaf de modules DCA, DCP, DCO en DCS. Dit vakdidactisch traject bestaat uit 3 vakdidactische sessie per semester georganiseerd op woensdagavond. Hiervoor kunnen we beroep doen op een netwerk van vakdidactische experten.

8.2

Taal Iedere leraar is een taalleraar en moet dus over de nodige ‘talige competenties’ beschikken. Wanneer je ingeschreven bent voor de specifieke lerarenopleiding, word je uitgenodigd om deel te nemen aan een taalscreening. Op basis van de resultaten van de screening kan je bijkomend taalondersteuning krijgen doorheen de opleiding.

8.3

ICT In de huidige multimediale wereld is het belangrijk dat we kunnen omgaan met technologie zodat het effectief kan ingezet worden in ons leven en werk. Niet alleen groeien kinderen op in een wereld waar ICT alomtegenwoordig is, ook op volwassenen heeft multimedia een groot effect. Het is een essentiële taak van het onderwijs om leerlingen te leren omgaan met deze technologie op een kritische, verantwoorde en veilige manier. Dat vraagt logischerwijze van de leerkracht heel wat kennis, vaardigheden en een positieve ICT attitude. Tijdens je opleiding zal je in alle modules geconfronteerd worden met digitale technologie zodat je overtuigd raakt van de meerwaarde van ICT. Naast de algemeen vormende taak van het onderwijs, kan ICT ook een belangrijke toegevoegde waarde geven aan je lessen! ICT is dus een speerpunt van de opleiding en je zal dan ook uitgedaagd worden om een positieve houding te ontwikkelen ten aanzien van technologie , en ICT passend te integreren in je lessen.

8.4

EHBO Tijdens de opleiding leren we je de basisvaardigheden EHBO, zoals een snelverband aanleggen, een slachtoffer in stabiele zijligging leggen,…

20


9

Organisatie

9.1

Groepsgrootte Een accurate en intensieve begeleiding is noodzakelijk in een lerarenopleiding. Daarom kiest Het Perspectief resoluut voor groepen met maximaal 25 cursisten.

9.2

Aanwezigheid/afwezigheid In functie van jouw vorming wordt je altijd verwacht in de opleidingsactiviteiten. Bij afwezigheid verwittig je de lesgever. De directie kan in een uitzondering voorzien. Gelieve steeds stipt bij de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Als je door omstandigheden het CVO vroeger wil verlaten, meld je dit aan de lesgever omwille van de verzekering.

9.3

Gecombineerd onderwijs Voor LIO-cursisten biedt Het Perspectief alle modules in gecombineerd onderwijs. Dat wil zeggen: een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs. Op die manier is een combinatie van werkplekleren en onderwijs volgen haalbaar.

9.4

Google Het Perspectief maakt gebruik van google om de communicatie tussen lesgevers en cursisten te optimaliseren. Via een google account heb je toegang tot het cursusmateriaal en dit onmiddellijk vanaf moment van inschrijving.

Reguliere lerarenopleiding in Het Perspectief Ben je niet meer tijdelijk aangesteld als leerkracht, dan zal je de reguliere lerarenopleiding volgen in Het Perspectief. De hele opleiding bedraagt ook 60 studiepunten, waarvan 30 studiepunten voorbehouden voor praktijk. Het Perspectief biedt een opleidingsprogramma aan waarin theorie en praktijk geïntegreerd zijn. In elke module van de specifieke lerarenopleiding komt dus zowel theorie als praktijk aan bod. Het praktijkgedeelte bestaat uit:  een opleidingspraktijk (OP) binnen de module,  een preservicepraktijk (PP) uitgevoerd in een stageschool of ‘hospiteerschool’. Je kan bij een veranderde werksituatie in het onderwijs, overschakelen van het reguliere traject naar een LIO-traject en omgekeerd. Dit moet voorgelegd worden aan het departementshoofd en gemeld worden op het secretariaat.

Studiegids Specifieke Lerarenopleiding LIO

10

21


11

Orde- en tuchtmaatregelen Je dient je in alle omstandigheden op een waardige manier te gedragen tegenover personeel en medecursisten. Doe je dit niet, dan kan een orde- of tuchtmaatregel opgelegd worden.

11.1 Ordemaatregelen Als je de goede werking van het centrum hindert of de lessen verstoort, kunnen er ordemaatregelen genomen worden. Mogelijke ordemaatregelen zijn:  een mondelinge of schriftelijke verwittiging;  de tijdelijke verwijdering uit de les;  de tijdelijke verwijdering uit het centrum. De eerste twee ordemaatregelen kunnen genomen worden door alle personeelsleden van het centrum. Over de tijdelijke verwijdering uit het centrum beslist de directie. Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

11.2 Tuchtmaatregelen Indien je je schuldig maakt aan opzettelijke beschadigingen of diefstal, of indien je gedrag aanstootgevend is of de faam van het centrum schaadt, kan de directie overgaan tot onmiddellijke schorsing, in afwachting van een definitieve beslissing. Na het tuchtonderzoek kan de directie beslissen om ofwel de schorsing stop te zetten ofwel je definitief uit te sluiten. Indien de directie van mening is dat er reden zou zijn om een tuchtmaatregel uit te spreken, dan word je opgeroepen tot een onderhoud over de vastgestelde feiten. De oproeping tot dit onderhoud gebeurt per aangetekende brief, minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan het onderhoud. Voorafgaandelijk aan het gesprek kan je inzage krijgen in je tuchtdossier. Het tuchtdossier bevat de stukken waarop de tenlastelegging steunt. Deze stukken worden door jou geviseerd. Weiger je de stukken te viseren dan wordt dit, in aanwezigheid van twee getuigen, op de betrokken stukken vermeld. Je kan bij de directeur een kopie van je tuchtdossier bekomen. Van het onderhoud wordt een samenvattend proces-verbaal opgesteld. Na lezing ervan wordt het door jou ondertekend. Bij weigering wordt dit genoteerd. Deze vermelding wordt door twee getuigen ter bevestiging ondertekend. De tuchtmaatregel wordt gemotiveerd en schriftelijk meegedeeld door de directie. De mededeling gebeurt binnen de drie werkdagen per aangetekende brief en bij ontvangstbewijs. Pas na deze mededeling wordt de tuchtmaatregel van kracht. Ingeval van definitieve uitsluiting wordt de beroepsmogelijkheid vermeld.

22


12

Faciliteiten

12.1 Werkruimte Voor de voorbereiding van opdrachten, projecten en groepswerk kan je gebruik maken van de vergaderzaal in de D-blok. Reservatie via mail naar gwen.delamane@hetperspectief.net

12.2 Reservatie filmcamera Je kan een filmcamera en flipcamera’s reserveren via innovatie@hetperspectief.org

12.3 Scannen en kopiĂŤren Je kan gratis scannen door gebruik te maken van de kopieermachine aan het secretariaat.

12.4 Parkeren Er is gratis parkeermogelijkheid elke werkdag van 16u30 tot 22u30 en op zaterdag van 8u3013u30 op: -

de grote parking ter hoogte van Henleykaai 83;

-

de parking naast en tegenover de ingang van het D-gebouw in de Nonnemeersstraat;

-

de parking tegenover de ingang van het C-gebouw in de Nonnemeersstraat.

In de omliggende straten is het betalend parkeren.

De ombudsdienst van Het Perspectief is bevoegd om de klachten te behandelen. Heb je een klacht over evaluatie dan kan je terecht bij stefanie.vanhauwert@hetperspectief.net Alle andere klachten worden door els.willems@hetperspectief.net afgehandeld. De procedure voor de behandeling van klachten vind je uitgebreid toegelicht in het centrumreglement.

Studiegids Specifieke Lerarenopleiding LIO

12.5 Ombudsdienst

23


13

Opleidingscheques De doelgroep van de opleidingscheques zijn alle werknemers, zowel uit de private als de publieke sector, die in Vlaanderen of in het Brusselse Gewest wonen. De cheques kunnen gekocht worden bij de VDAB. De werknemer betaalt slechts de helft van de waarde van de cheques; de overige helft wordt betaald door de Vlaamse overheid. Per kalenderjaar kan je maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen. De opleidingscheques kunnen gebruikt worden om zowel het inschrijvingsgeld als andere directe opleidingskosten, zoals handboeken, kopieĂŤn en dergelijke, aangekocht via het centrum, te betalen. De inschrijvingskosten worden bij voorkeur rechtstreeks met opleidingscheques betaald. De waarde van de aangeboden cheques mag niet hoger zijn dan de te betalen kost. Dit impliceert dat niet teruggeven kan worden op de cheques. Indien je op het moment van de inschrijving geen opleidingscheques kan voorleggen, betaal je het inschrijvingsgeld cash of elektronisch. Na uitbetaling van de binnengebrachte opleidingscheques wordt het inschrijvingsgeld via overschrijving terugbetaald. Meer informatie vind je op de website van de VDAB: www.vdab.be/opleidingscheques of via het telefoonnummer 0800/30 700.

14

Betaald educatief verlof / vormingsverlof Het betaald educatief verlof vervangt het vroegere stelsel van kredieturen. Het kan omschreven worden als zijnde het recht, toegekend aan een werknemer die voltijds tewerkgesteld is in de privĂŠsector en die bepaalde algemene of beroepsopleidingen volgt, om op het werk afwezig te zijn, gedurende een aantal uren dat gelijk is aan het aantal aanwezigheidsuren in de les, met behoud van het normale loon dat op het gewone tijdstip wordt uitbetaald. Opgelet: het afstandsgedeelte van gecombineerd onderwijs komt niet in aanmerking voor betaald educatief verlof. De werkgever die verzocht wordt om betaald educatief verlof toe te kennen, heeft de verplichting hieraan gevolg te geven, indien de belanghebbende werknemer en de gevolgde opleiding beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in de wet. Hij kan echter de afwezigheden plannen, rekening houdend met de vereisten inzake arbeidsorganisatie en de noden van de individuele cursist-werknemer, vandaar dat deze planning in overleg dient te gebeuren. Meer informatie vind je in het centrumreglement. Aan de personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap kan vormingsverlof verleend worden in het kader van een beroepsopleiding die ze volgen op eigen initiatief en die 's avonds of in het weekend en in het kader van de regelgeving van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming plaatsvindt. Onder beroepsopleiding worden enkel die opleidingen 24


verstaan die in verband staan met het uitgeoefende ambt. De maximumduur van het vormingsverlof bedraagt 120 uur per schooljaar. Indien je geniet van betaald educatief verlof/vormingsverlof, dan houd je de aan- en afwezigheden bij aan de hand van een handtekenformulier dat je op het secretariaat kan afhalen. Afwezigheidsattesten (ziekte/afwezigheid beroepsredenen) bevestig je aan het handtekenformulier. Bedienden van een onderneming uit het Aanvullend Nationaal Paritair ComitĂŠ voor Bedienden (ANPCB) kunnen, als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, een terugbetaling van hun inschrijvingsgeld vragen op het einde van het schooljaar. Het secretariaat kan hierover inlichtingen verstrekken. De toekenning van deze vergoeding kan niet gecombineerd worden met het recht op betaald educatief verlof.

Verzekeringen De schoolverzekering omvat een verzekering 'Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden' en een verzekering 'Lichamelijke ongevallen’. De verzekering 'Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden' dekt zowel stoffelijke als lichamelijke schade die je tijdens de onderwijsactiviteiten zou berokkenen aan medecursisten of derden. De schade aan derden voortkomend uit de burgerlijke aansprakelijkheid wordt enkel vergoed na uitwerking van de familiale verzekering of bij ontstentenis van een familiale verzekering. Ook op de schoolweg ben je verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid, behalve indien de schade aan derden wordt veroorzaakt door het gebruik van de wagen. In dit laatste geval worden de kosten ten laste gelegd van de verplichte autoverzekering. Je bent niet verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid tijdens individuele activiteiten die enkel uit persoonlijk initiatief zijn genomen. Er wordt benadrukt dat diefstal niet is verzekerd. Ook de risico's lichamelijke ongevallen en stoffelijke schade zijn niet verzekerd, tenzij het jou overkomt wegens een bewezen fout of nalatigheid van het personeel. Eventuele beschadiging aan het gebouw en de inboedel van het centrum moet door jou zelf worden vergoed. Wanneer je stage loopt en op je stageplaats een ongeval hebt, wordt dit wettelijk beschouwd als een 'arbeidsongeval'. Om eventuele kosten van een arbeidsongeval te dekken, heeft het provinciebestuur een arbeidsongevallenpolis afgesloten. Via deze polis krijg je de medische kosten, na tussenkomst van de mutualiteit, terugbetaald. Ieder ongeval moet binnen 48 uren aan het secretariaat worden gemeld.

Studiegids Specifieke Lerarenopleiding LIO

15

25


16

Evaluatiereglement Het evaluatiereglement regelt de evaluatieprocedure en de evaluatievoorwaarden. Het maakt je duidelijk dat er niet alleen regels zijn waaraan je je moet houden, maar dat je als cursist in het centrum ook een aantal rechten hebt.

16.1 Evaluatievormen Evaluatie is een deskundige beoordeling van de mate waarin je de doelstellingen van een module hebt bereikt. De vorm van de evaluatie wordt bepaald door de directeur, in overleg met de vakgroep of met de leraar: mondeling en/of schriftelijk; permanente evaluatie, gespreide evaluatie en/of afsluitende evaluatie. Elke cursist wordt voor de evaluatie op de hoogte gebracht van de evaluatievorm. Bij een mondelinge evaluatie wordt bovendien op verzoek van de cursist, een schriftelijke voorbereidingstijd toegestaan. In geval van overmacht kan de directeur een mondelinge evaluatie schriftelijk laten afleggen of omgekeerd. De beoordeling wordt op het einde van elke organisatieperiode van een module bepaald via de resultaten behaald op de permanente, gespreide en/of afsluitende evaluatie. Indien gekozen wordt voor een combinatie van verschillende evaluatievormen dan kan de verhouding tussen de evaluatievormen verschillen.

16.2 Evaluatievoorwaarden Om een eindbeoordeling te kunnen krijgen, moet je: -

voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;

-

het inschrijvingsgeld betaald hebben of hiervan vrijgesteld zijn,

-

voldoen aan de door het studieprogramma opgelegde verplichtingen in verband met vereiste stages, eindwerk of projectwerk, opdracht werkplekleren, microlessen,‌;

-

de onderwijsactiviteiten van de module waarvoor werd ingeschreven, regelmatig gevolgd hebben en in geval van permanente evaluatie en/of gespreide evaluatie de gemaakte afspraken in verband met de deelname aan de evaluatiemomenten nageleefd hebben. De directeur oordeelt over de regelmatigheid en over het naleven van de afspraken. Een negatieve beslissing wordt schriftelijk meegedeeld. De cursist kan beroep instellen bij de beroepscommissie van de inrichtende macht. Het beroep moet ingediend worden binnen vijf werkdagen na de ontvangst van de beslissing. De beroepscommissie beslist binnen de vijf werkdagen na ontvangst van het beroep.

26


16.3 Afwezigheid op de evaluatie Je dient aan alle evaluaties van de module(s) waarvoor je bent ingeschreven, deel te nemen. Indien je tijdens een evaluatieperiode of evaluatie afwezig bent of niet verder deelneemt aan de eindevaluaties, dan deel je dit binnen de 48 uur na het evaluatietijdstip mee aan het secretariaat van het centrum voor volwassenenonderwijs. Je kan een geldige reden hebben om op een evaluatie afwezig te zijn. Geldige redenen voor afwezigheid op een evaluatie zijn: ziekte, ander examen/evaluatie, verblijf buitenland, werkverplichting, overmacht. Je dient dit te staven door op het secretariaat een medisch attest of een ander bewijsstuk in te leveren. Bij een evaluatiemoment van een permanente of gespreide evaluatie kan je worden vrijgesteld van het gemiste evaluatiemoment. Bij een eindevaluatie kan de directeur beslissen een inhaalevaluatie toe te staan. Dit vraag je officieel aan bij de lesgever en na overleg wordt binnen de evaluatieperiode een inhaalevaluatie ingericht. Bij twijfel over de geldigheid van de reden tot afwezigheid of bij je eigen verzoek om een inhaalevaluatie buiten de evaluatieperiode, beslist de directeur. Indien je niet deelneemt aan een evaluatie en dit niet binnen de 48 uur meldt en verantwoordt, dan ben je ongeldig afwezig. Bij een eindevaluatie word je automatisch als nietgeslaagd beschouwd voor de module. Bij permanente of gespreide evaluatie krijg je een nul toegekend voor het gemiste evaluatiemoment en heb je geen recht op een inhaalevaluatie.

16.4 De evaluatiecommissie

-

de directeur, hij neemt het voorzitterschap waar, of bij diens afwezigheid, een door hem aangewezen vervanger;

-

de leden van het onderwijzend personeel, belast met de onderwijs- en andere studieactiviteiten.

Iedere evaluatiecommissie kan daarnaast de volgende niet-stemgerechtigde leden bevatten: -

de ombudsman;

-

externe commissieleden.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden: -

de evaluatiecommissie beoordeelt het geheel van de evaluatieresultaten van de regelmatig ingeschreven cursist;

-

de evaluatiecommissie beslist over de toe te kennen vermeldingen. Volgende vermeldingen zijn mogelijk: met vrucht, voldoening, onderscheiding, grote

Studiegids Specifieke Lerarenopleiding LIO

De directeur van het centrum voor volwassenenonderwijs richt per opleiding, per leerjaar en/of module een evaluatiecommissie op. Iedere evaluatiecommissie bestaat uit volgende stemgerechtigde leden:

27


onderscheiding of grootste onderscheiding, naargelang de uitslagen respectievelijk 50%, 60%, 70%, 80% of 90% bedragen. Wanneer de evaluatiecommissie oordeelt dat een andere vermelding dan deze welke overeenstemt met de bekomen uitslag, dient toegekend te worden, brengt zij het behaalde percentage in overeenstemming met de vermelding door aanpassing van het totaal der behaalde cijfers; -

in geval van fraude beslist de evaluatiecommissie over de mogelijke consequenties;

-

de evaluatiecommissie ziet bij de uitreiking van studiebewijzen toe op de regelmatigheid van eventueel buiten het centrum verleende vrijstellingen, de regelmatigheid van de uitgereikte deelcertificaten van modulaire opleidingen en overtuigt er zich van dat het geheel van de verworven studiebewijzen voldoet voor de studiebekrachtiging.

De stemgerechtigde leden van de evaluatiecommissie hebben de plicht de beraadslaging bij te wonen. De evaluatiecommissie neemt haar beslissingen bij unanimiteit. De beraadslaging van de evaluatiecommissie is geheim. De leden zijn dus tot geheimhouding over de beraadslaging verplicht. Het proces-verbaal van de beraadslagingen van de evaluatiecommissie vermeldt de samenstelling van de evaluatiecommissie. Het bevat bovendien per cursist het globale evaluatieresultaat, de genomen beslissingen over het slagen, de verleende vermelding, het niet slagen en motivatie van de afwijzing. De voorzitter en de secretaris ondertekenen het proces-verbaal. De beslissing van de evaluatiecommissie gaat over de leerstof van de ganse organisatieperiode en over alle vakken of modules waarvoor je ingeschreven bent. In de eerste evaluatieperiode verklaart de examencommissie je: -

geslaagd: indien je 50% behaalt voor de eenheid;

-

uitgesteld: indien je niet geslaagd bent voor de eenheid (je wordt toegelaten tot de 2de evaluatieperiode);

-

afgewezen: indien je een onvoldoende hebt voor stages, practica of onderwijsactiviteiten die permanent geĂŤvalueerd werden en waarvoor een nieuwe beoordeling onmogelijk is. Je wordt eveneens afgewezen als je onwettig afwezig was op de evaluatie van een eenheid. Indien je afgewezen bent, word je niet toegelaten tot de 2de evaluatieperiode.

In de tweede evaluatieperiode verklaart de evaluatiecommissie je: -

geslaagd of niet-geslaagd onder dezelfde voorwaarden als in de 1ste evaluatieperiode.

16.5 Deliberatie De deliberatie-afspraken werden vastgelegd voor de vakgroep.

28


Uitslagen vanaf 48 % komen in aanmerking voor deliberatie. Elk ander cijfer onder de 50 % geldt als bezwarend. Dus is er geen deliberatie mogelijk voor twee onvoldoendes. Bij de deliberatie wordt de reden van het zwakke cijfer in overweging genomen (in voor- of nadeel van de cursist). Een deliberatie is een gunst en kan niet afgedwongen worden.

16.6 Bekendmaking van de examenresultaten De beslissing van de evaluatiecommissie wordt ten laatste 1 week na de beraadslaging meegedeeld in termen van: -

geslaagd (met respectievelijke vermeldingen en de evaluatieresultaten);

-

niet-geslaagd: uitgesteld;

-

niet-geslaagd: afgewezen.

Elke cursist heeft recht op inzage van de examenkopij en feedback bij de lesgever. Bij betwisting is enkel de directeur van het centrum bevoegd.

16.7 Fraude Wie betrapt wordt op bedrog tijdens een evaluatie, wordt gehoord door de directeur. Indien de fraude bewezen wordt geacht door de directeur, dan krijg je voor de desbetreffende evaluatie een nul toegewezen. De evaluatiecommissie beslist of je nog de kans zal krijgen deze evaluatie te herdoen. Bij bewezen fraude tijdens een inhaalevaluatie word je verder als afgewezen beschouwd.

Als je tijdens of onmiddellijk na de evaluatie meent dat er tijdens de evaluatie onregelmatigheden zijn gebeurd (bv. buiten de leerstof ondervraagd, onheus behandeld,‌) dan kan je tot twee werkdagen na de evaluatie schriftelijk klacht indienen bij de directeur. Deze stelt een onderzoek in en beslist autonoom of de evaluatie opnieuw moet worden overgedaan. Bij betwisting kan je een beroep doen op de bemiddeling van de ombudsman. Deze procedure moet binnen de drie werkdagen na de indiening van de klacht afgehandeld zijn. Bij eventuele betwistingen van een beslissing van de evaluatiecommissie moet je binnen de twee werkdagen volgend op de bekendmaking van het evaluatieresultaat, een persoonlijk onderhoud aanvragen bij de directeur van het centrum. Deze aanvraag gebeurt schriftelijk. Dit onderhoud kan er toe leiden dat:

Studiegids Specifieke Lerarenopleiding LIO

16.8 Beroepsprocedure

29


-

je ervan overtuigd wordt dat de genomen beslissing gegrond is. Er is geen betwisting meer;

-

de directeur oordeelt dat de door jou aangebrachte elementen geen nieuwe bijeenkomst van de evaluatiecommissie rechtvaardigen. Het resultaat van dit onderhoud wordt jou onverwijld schriftelijk per aangetekende zending meegedeeld;

-

de directeur oordeelt dat de door jou aangebrachte redenen voor betwisting het overwegen waard zijn. De evaluatiecommissie wordt dan opnieuw samengeroepen en de beslissing wordt nogmaals overwogen. De beslissing van deze evaluatiecommissie wordt onverwijld schriftelijk per aangetekende zending aan jou meegedeeld.

Als de betwisting blijft bestaan kan je schriftelijk (aangetekend) of 'voor ontvangst', beroep instellen bij de beroepscommissie van de inrichtende macht binnen vijf werkdagen na de ontvangst van het resultaat van: -

hetzij het onderhoud met de directeur, indien deze oordeelt dat de aangebrachte elementen geen nieuwe bijeenkomst van de evaluatiecommissie rechtvaardigen;

-

hetzij de beslissing van de opnieuw samengeroepen evaluatiecommissie.

Het beroep wordt ingesteld door middel van een aangetekend schrijven aan: de voorzitter van de beroepscommissie, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. Niet tijdig ingediende bezwaarschriften worden onontvankelijk verklaard. De beroepscommissie onderzoekt de klacht grondig. De beroepscommissie zal jou, de directeur en eventuele getuigen horen. Ter zitting wordt een proces-verbaal opgemaakt. De beroepscommissie deelt het resultaat mee aan de inrichtende macht in casu het hoofd van het IVA Provinciaal Onderwijs. Op basis van het door de beroepscommissie uitgevoerde onderzoek beslist het hoofd van het IVA of de evaluatiecommissie wel of niet opnieuw moet samenkomen en motiveert haar beslissing. Indien de evaluatiecommissie niet opnieuw moet samenkomen, deelt de inrichtende macht jou deze beslissing bij aangetekend schrijven mee en motiveert ze. Indien de evaluatiecommissie wel opnieuw moet samenkomen, dan deelt de inrichtende macht de beslissing van de evaluatiecommissie onmiddellijk bij aangetekend schrijven aan jou mee en motiveert ze.

17

Contact Secretariaat Nonnemeersstraat 15

9000 Gent

Openingsuren 30


woensdag:

13u30 – 20u30

Verantwoordelijke cursistenadministratie LIO Marc De Muytere

09 267 12 90

marc.demuytere@hetperspectief.net

LIO-coördinator Kaat Van Hoecke

kaatvanhoecke@gmail.com

Lectoren LIO Frederik Kazimoto

frederik.kazimoto@hotmail.com

Elke De Muynck

elke.demuynck@hetperspectief.net

Stefan Huysman

stefanhuysman@gmail.com

Jan Strybol

janstrybol@hetperspectief.net

Griet Mathieu

griet.mathieu@hetperspectief.net

Luc Van De Velde (ICT)

Luc.Van.de.Velde@vesaliusinstituut.be

Frederik Kazimoto (vakdidactiek PAV)

Frederik.kazimoto@hotmail.com

Els Dejonghe (vakdidactiek gedragswetenschappen)

elskvdejonghe@hotmail.com

Véronique Sanctobin (vakdidactiek vreemde talen)

veronique.sanctobin@scarlet.be

Hilde Callebaut (vakdidactiek verpleegkunde)

Hilde_callebaut@telenet.be

Veronique Leuntjens (vakdidactiek economiehandel)

veroniqueleuntjens@yahoo.com

Bram Bruggeman (vakdidactiek informatica)

Bruggeman.bram@gmail.com

Katrien Denaeyer

denaeyerkatrien@hotmail.com

Studiegids Specifieke Lerarenopleiding LIO

Vakdidactiek

31


(vakdidactiek geschiedenis, kunstgeschiedenis, cultuurwetenschappen) Robin Vermeersch (vakdidactiek creatieve vakken)

robinvermeersch1@gmail.com

(vakdidactiek wiskunde) Astrid Vergaert (vakdidactiek wetenschappen)

taalcoach Gudrun Wallaert

gudrunwallaert@hotmail.com

Ombudsdienst Stefanie Van Hauwaert

ombudsvrouw

klachten i.v.m. evaluatie

stefanie. vanhauwaert @hetperspectief.net Els Willems

directeur

overige klachten

Els.willems @hetperspectief.net

32

studiegids LIO  

studiegids LIO