VIP Pensacola - November 2023

Page 1

P E N S A C O L A • P E N S A C O L A B E A C H • P E R DI D O K E Y


G IV E P R O S T A T E C A N C E R T H E F IN G E R . S t a t is t ic s s a y t h a t o n e in s e v e n m e n w ill b e d ia g n o s e d w it h p r o s t a t e c a n c e r in t h e ir life t im e . W h e n c a u g h t e a r ly , it c a n b e c o m p le t e ly c u r e d .

A F T E R 4 0 , m e n s h o u ld s t a r t t h e c o n v e r s a t io n w it h t h e ir d o c t o r s a b o u t

s c r e e n in g o p t io n s a n d t h e ir in d iv id u a l p r o s t a t e c a n c e r r is k .

SC A N TO LEA R N M O R E G e t t in g a r e g u la r p r o s t a t e s c r e e n in g c a n le a d t o e a r ly d e t e c t io n , a n d c a n b e e a s ily d o n e w it h a s im p le b lo o d t e s t , c a lle d t h e P S A .

2

|

VI P P e n s a c ol a. c o m

C A L L O R C L IC K : 8 5 0 6 9 6 4 0 0 0 / W O O D L A N D S M E D .C O M


“ T a ki n g C ar e of

os e W h o To o k C ar e of Us.”

Thank y u f r v ing us Bes Asised Livng/ Me m ry Careag in!

M e et o ur Wi n d er m er e F a mil y C a si e H a r ri s O w n e r/ C E O

T e r e s a M off ett

H e alt h c a r e C o o r di n at o r

S y nt hi a Ki n g

A s si st a nt A d mi ni st r at o r

W W W. WI N D E R M E R E M C. C O M 8 5 0. 4 7 7. 1 6 0 0 · 7 9 0 1 KI P LI N G S T R E E T, P E N S A C O L A, F L 3 2 5 1 4

S h e v o n n e Br o w n A d mi ni st r at o r

Tyr a h Y o u n g

M a r k eti n g Di r e ct o r

S c h e d ul e a T o ur T o d a y!

8 5 0. 4 7 7. 1 6 0 0N o v e m b er 2 0 2 3 | 3


Thank you VI P P E N S A C O L A M A G A ZI N E

F O R

V O TI N G

R E A D E R C H OI C E A W A R D ★ 2 0 2 3

U S B E S T

M E D S P A!

1 2 3 8 5 S orr e nt o R d U nit A 4 | P e n s a c ol a, F L 3 2 5 0 7

4

|

Encourage To Enhance VI P P e n s a c ol a. c o m

( 8 5 0) 6 0 2 - 0 8 2 8 | s a n d y k e y m e di c al. c o m

Bi o -i d e nti c al H or m o n e R e pl a c e m e nt T h er a p y | W ei g ht L o s s S er vi c e s u si n g S e m a gl uti d e/ Tir z e p ati d e | C oll a g e n Sti m ul ati o n t hr o u g h M or p h e u s 8, S c ul ptr a & R a di e s s e | B o d y C o nt o uri n g wit h o ut s ur g er y/ M or p h e u s & R a di e s s e | M e di c al Gr a d e S ki n c ar e/J a n M ari ni & Al a sti n


C o m e Pl a y wit h O u r P et s F a mil y O w n e d a n d O p e r at e d

T H A N K Y O U F O R V O TI N G U S B E S T P E T S T O R E 7 Y E A R S I N A R O W! 6 2 3 5 N. D a vi s H w y P e n s a c ol a, F L 3 2 5 0 4 ( 8 5 0) 6 3 7 - 1 1 2 3 P etl a n d P e n s a c ol a

4 1 5 M ar y E st h er C ut Off N W F ort W alt o n B e a c h, F L 3 2 5 4 8 ( 8 5 0) 7 9 6 - 2 4 2 4 P etl a n d F ort W alt o n B e a c h N o v e m b er 2 0 2 3 | 5


c o nt e nts

V ol u m e VIII • I s s u e XI

e v e nt s

1 1 J u k e b o x G al a 1 4 VI P P e n s a c ol a C o v er R e v e al P art y 2 0 Bl a c k Ti e & B o ot s E n g a g e m e nt A w ar d s 2 2 U n d er t h e Li g ht s 2 4 W S R E L e g e n d ar y Di n n er 2 9 S e vill e R ot ar y St e a k C o o k Off 3 3 W S R E C uli n ar y L e g e n d s W al k a b o ut T a sti n g 4 0 P S O G S u n s et Cr ui s e 4 4 Br u n c h F e st 4 8 St a m p e d Fil m F e sti v al VI P D o n or R e c e pti o n 5 2 9 t h A n n u al Dr a g o n B o at F e sti v al 5 8 Fri e n d s of t h e Li br ar y 5 0 t h A n ni v er s ar y G al a 6 2 Fir e & I c e 6 4 Glit z & Gl a m

o n t h e c o v er Gr a nt & A s hl e e H of b er g er P h ot o gr a p h y b y M ar c u s H e nr y at

Fir e & I c e

6

|

VI P P e n s a c ol a. c o m

B e o n t h e l o o k o ut f or o ur VI P P e ns a c ol a A m b ass a d ors, St e v e & S h ell e y Bl a c k, at ar e a e v e nts.

d e p art m e nt s

1 8 Gr e e n Pr o c e d ur e s 5 6 Gi v e C ar e S h ar e 6 6 I A m P e n s a c ol a

f e at ur e s 3 7 Di ni n g D y n a m o s 6 0 B u si n e s s Pr o fil e: Ir o n Pl a n S ol uti o n s Gr o u p

VI P P e n s a c ol a S t aff P u bli s h e r Gr e g Al e x a n d er

A r t Di r e c t o r V a n e s s a S oli s

A s s o ci a t e P u bli s h e r V erl a Pri c e

C o nt e nt Cr e at or A n n a M c G a ul e y St o c kt o n

P u bli s h e r’s A s si s t a n t Ni c ol e P artri d g e A d v e r ti si n g St e p h a ni e Al v ar e z Kri sti n A m m o n s H ar m o n y H e nr y V erl a Pri c e G r a p hi c D e si g n e r s Bri a n G oi n s P atti H all Vi ct ori a Kl a s s y Ali ci a N o bl e V a n e s s a S oli s

C o n t ri b u ti n g Wri t e r s / P h ot o gr a p h er s St e v e Bl a c k P atti H all M ar c u s H e nr y D a vi d Hi g ht o w er Willi a m N e wli n Ni c ol e P artri d g e A n n a M c G a ul e y St o c kt o n VI P F o u n d e r J eff W at s o n


N o v e m b er 2 0 2 3

| 7


l ett er fr o m t h e

Ass oci at e P u blis h er

B e F e a rl e s s a n d A b o v e All H a v e F u n ch e N o v e m b er iss u e of VI P Pe ns ac ol a , w hi c h i n cl u d es a f o c us o n l o c al di ni n g a n d pl a c es t o e nj o y b e v er a g es, h as pr o m pt e d m e t o r e fl e ct o n m y e x p eri e n c es wit h f o o d a n d dri n k. As a c hil d, I h a p pil y c o ns u m e d w h at e v er w as o n m y pl at e, c h eris hi n g f a v orit es li k e m y gr a n d m a’s c or n br e a d or m y m ot h er’s fri e d c hi c k e n a n d fl u ff y d u m pli n gs. Th es e b el o v e d dis h es ar e still a p art of m y lif e as I o ft e n w hi p u p s o m e c o mf ort f o o d a n d i n vit e fri e n ds o v er. It is f as ci n ati n g h o w f o o d o ft e n e v o k es m e m ori es of t h e s p e ci fi c l o c ati o ns a n d cir c u mst a n c es i n w hi c h t h e y w er e s er v e d. W hil e I v a g u el y r e c all m y i ntr o d u cti o n t o s us hi, I vi vi dl y r e m e m b er d e v o uri n g m y first l o bst er i n L as Ve g as. O ur p al at es e v ol v e a n d c h a n g e o v er ti m e, b ut s o m e t hi n gs r e m ai n c o nst a nt. I n t h e p ast, I str o n gl y pr ef err e d p or k c h o ps a n d s el d o m i n d ul g e d i n st e a k. M y disli k e f or e g gs B e n e di ct h as r e m ai n e d u n c h a n g e d, w hil e m y l o v e f or cr è m e br ûl é e h as e n d ur e d. D uri n g a r e c e nt o uti n g wit h a fri e n d, t h e y e nt h usi asti c all y pr ais e d t h e e x c e pti o n al p or k c h o ps s er v e d at a p arti c ul ar est a blis h m e nt. This c o m m e nt tri g g er e d a r e ali z ati o n: I c o ul d n’t r e c all t h e l ast ti m e I h a d a p or k c h o p, a n d st e a k h as b e c o m e m y pri m ar y c h oi c e. I nt er esti n gl y, o ur t ast es c a n s hi ft a n d c h a n g e, i n fl u e n c e d b y v ari o us f a ct ors a n d e x p eri e n c es. O n e of m y f a v orit e f o o d-i ns pir e d m o vi es, J uli e a n d J uli a, i m p a ct e d m e t o j u m p o nli n e a n d or d er t h e c o o k b o o k M ast eri n g t h e Art of Fr e n c h C o o ki n g. I b o u g ht it a n d h a v e y et t o c o o k a f ull Fr e n c h m e al fr o m s cr at c h. As m y p al at e f or e x q uisit e c uisi n e d e v el o p e d, s o di d m y dis c er ni n g s el e cti o n of wi n es. I cri n g e at t h e m e m or y of m y i niti al e n c o u nt er wit h w hit e wi n e as I r el u ct a ntl y si p p e d a s o ur a n d bi tt er C h ar d o n n a y. This u nf ort u n at e e x p eri e n c e l e d m e t o a bst ai n fr o m wi n e f or s e v er al y e ars u ntil I w as i ntr o d u c e d t o t h e c a pti v ati n g r e al m of c a b er n ets a n d r e d bl e n ds. M y wi n e c oll e cti o n pr o u dl y b o asts s o m e c h eris h e d f a v orit es, s u c h as Th e Pris o n er, 8 Ye ars i n t h e D es ert, a n d C ai n C o n c e pt. W h e n y o u h a v e ti m e sit it d o w n wit h y o ur f a v orit e gl ass of wi n e a n d w at c h t h e m o vi e J uli e a n d J uli a, s e n d m e a n ot e a n d l et m e k n o w if y o u l a u g h e d or cri e d at t h e e n d. I h o p e y o u e nj o y o ur f o o d a n d dri n k f e at ur es t his m o nt h. We ar e f ort u n at e t o h a v e m a n y e x c e pti o n al r est a ur a nts h er e o n t h e E m er al d C o ast. Th e pl e as ur e of i n d ul gi n g i n e x q uisit e br e a kf asts, d eli g htf ul br u n c h es, or d el e ct a bl e di n n ers at a n y gi v e n ti m e is a bl essi n g. I l e a v e y o u wit h m y f a v orit e J uli a C hil d q u ot e- “ This is m y i n v ari a bl e a d vi c e t o p e o pl e: L e ar n h o w t o c o o k – tr y n e w r e ci p es, l e ar n fr o m y o ur mist a k es, b e f e arl ess a n d a b o v e all h a v e f u n.” If y o u k n o w of a n o n- pr o fit or c h arit y h ol di n g a n e v e nt y o u w o ul d li k e t o s e e f e at ur e d i n VI P P e ns ac ol a , pl e as e c all m e. O ur missi o n at VI P Pe ns ac ol a is t o s u p p ort as m a n y n o n- pr o fit c a us es as p ossi bl e. F oll o w VI P P e ns ac ol a o n o ur s o ci al m e di a c h a n n els a n d f oll o w m e o n F a c e b o o k @ Verl a P ars o ns Pri c e. Th a n k Y O U f or s u p p orti n g VI P Pe ns ac ol a ; pl e as e b e ki n d, c o urt e o us, a n d s h o p l o c al.

Ass o ci at e P u blis h er 8 5 0- 5 0 2- 7 9 7 0 V erl a @ VI P P e ns a c ol a. c o m

8

|

VI P P e n s a c ol a. c o m


N o v e m b er 2 0 2 3

| 9


10

|

VI P P e n s a c ol a. c o m


VI P P e n s a c ol a at Hilt o n P e n s a c ol a B e a c h

C or e y M c K er n & J u sti n e Si m m o ni

T

Mi k e S p e n c er & R o bi n Zi m m er n

J ukebox G al a p h ot os & st or y b y P atti

H all

h e J u k e b o x G al a, t h e a n n u al f all f u n dr aisi n g e v e nt h ost e d b y t h e P e ns a c ol a O p er a w as h el d o n S e pt e m b er 3 0. It is a m e m or a bl e c el e br ati o n of o p er a a n d e nt ert ai n m e nt f e at uri n g s o m e of t h e w orl d’s m ost a c cl ai m e d o p er a si n g ers. G u ests e nj o y e d c o m pli m e nt ar y wi n e a n d h ors d’ o e u vr es d uri n g c o c kt ail h o ur, f oll o w e d b y a s e at e d g o ur m et di n n er pr e p ar e d b y t h e c h efs at Hilt o n P e ns a c ol a B e a c h. ch e e v e ni n g st art e d wit h a pr e vi e w of t h e u p c o mi n g 4 1st s e as o n of t h e P e ns a c ol a O p er a, f oll o w e d b y a f o ur- c o urs e di n n er, d uri n g w hi c h w orl d- cl ass o p er a artists s er e n a d e d g u ests t a bl e-si d e. fl e r est of t h e e nt ert ai n m e nt w as d et er mi n e d b y g u ests as t h e y bi d o n p o p ul ar s el e cti o ns fr o m o p er a a n d m usi c al t h e at er t o b e p erf or m e d f or t h e m, c o urs e b y c o urs e. fl e J u k e b o x artists, w h o ar e p ast st u di o artists, m ai n st a g e p erf or m ers, a n d l o c al si n g ers, p erf or m e d w ell- k n o w n ari as a n d m usi c al t h e at er pi e c es u p- cl os e- a n d- p ers o n al wit h t h e bi d wi n n ers, fflli n g t h e w h ol e r o o m wit h t h eir w orl d- cl ass v oi c es. All pr o c e e ds fr o m t h e e v e nt g o dir e ctl y t o s u p p ort pr of essi o n al o p er a p erf or m a n c es a n d e d u c ati o n al pr o gr a ms t h at e nri c h t h e c ult ur e of o ur c o m m u nit y.

B e ej D a vi s a n d Tr e v o n Mit c h ell

S h eli a D u n n & H a n n a h D e n ar o

J uli e P e c c hi a & C h a n dr a M c K er n

B ett y R o b ert s & D a ni el St o m p

M art e Pi c k er, S u e- S u e S h errill, Gl ori a n a & J u sti n D a n s b y N o v e m b er 2 0 2 3

| 11


VI P P e n s a c ol a at J u k e b o x G al a

J o e & P atr e a T o m k o

S c ott & J e n ni e B arr o w

L y di a & J eff A br a m

P a ul a & D a n R ei d, J e a n C ot n er & B arr y F err ar o

T o n y a & T o n y St e w art

D a vi d Ri c h b o ur g & Vi c ki B ar o c o

C ori & Mi c h a el Ri e s b er g 12

|

VI P P e n s a c ol a. c o m

S a v a n n a h B al e y, J o y c e C o st a & K ar e n W u a n g

M e g B ur k e & J a n a Mil e s


T h a n k s f or v oti n g u s B e st Fl o ori n g i n P e n s a c ol a!

T h o m a s P et er s, Mi c h ell e B oi vi n & Tri s h a W o o d b ur n

K at h y M e e hi n g, D o n n a Q ui n n & N a n c y H alf or d

B yr a n C h a p m a n, Eli s e G or d a n & C o d y M arti n

4 1 1 1 N D a vi s Hi g h w a y • P e n s a c ol a

8 5 0- 4 7 9- 4 1 0 0

Al e x Hil k e y, B et h a n y R o b ert s & Vi ct or A n d z uli s

w w w. A ct 1 Fl o ori n g. c o m N o v e m b er 2 0 2 3

| 13


VI P P e n s a c ol a at Sli c k Li p s S e af o o d & O y st er H o u s e

A

V I P ensacola P Cover eRveal aPr yt p h ot os & st or y b y D a vi d

Hi g ht o w e r

s a n e w m o nt h d a w ns u p o n us, VI P P e ns a c ol a h ost e d ar o u n d ch fl y of t h eir cl os est fri e n ds f or a p art y t o r e v e al t h e c o v er of t h e l at est m a g a zi n e. fl e e v e nt w as h el d at o n e of d o w nt o w n P e ns a c ol a’s n e w est est a blis h m e nts, Sli c k Li ps S e af o o d & O yst er H o us e, w hi c h is l o c at e d o n t h e al w a ys b ustli n g S o ut h P al af o x, i n t h e h e art of t h e d o w nt o w n b usi n ess distri ct. ff e g u ests h a d a c h a n c e t o i n d ul g e i n f o o d fr o m t h e n e w r est a ur a nt, e nj o yi n g a w orl d- cl ass c h ar c ut eri e b o ar d, f e at uri n g d el e ct a bl e m e ats a n d c h e es es, al o n g wit h a f e w of t h eir si g n at ur e dis h es. Of c o urs e, n o p art y w o ul d b e c o m pl et e wit h o ut a f e w dri n ks at t h e b ar, w hi c h w as als o r efr es hi n g t h e g u ests wit h si g n at ur e c o c kt ails. Gr a ci n g t h e p art y w as C asi e H arris, w h o w as f e at ur e d o n t h e c o v er of VI P P e ns ac ol a’s O ct o b er iss u e. M a n y ot h er n ot a bl e g u ests w er e als o o n h a n d t o c el e br at e t h e o c c asi o n, t a k e i n t h e w o n d erf ul f o o d, a n d e nj o y g o o d ti m es wit h t h eir fri e n ds a n d c o m m u nit y.

C a pri & Dr. K e vi n W el c h

J a n et W o o d & K ar e n E m m o n s

14

S h a w n a O s b or n e & K a s e y Tit u s

S u zi e M arti n, C a si e H arri s & S h e v o n n e Br o w n

L a ur a H u s s e y- E st ell e & Will E st ell e

Ti m Br a n d & Ni c ol e P artri d g e

C hi p W o o d & E d Vill ar

P atti H all & C h a e K yl e

|

VI P P e n s a c ol a. c o m


Eli z a b et h Br o w n s & B o b b y E m m o n s

A n dr e a M y er s, A d a m Gr o b m y er & N a di a S mit h

Bl air & S u m m er R u s hi n g, C ar ol Ett el s o n

L aj o n D al e, D a ni el J o y n er & Dr. Ni s ar g P ari k h

B e c k y P ari s & St e p h a ni e Al v ar e z

J o h n & R o m a n a L o p ez

St e v e Bl a c k, Br y c e J ar vi s & S h ell e y Bl a c k

C o urt n e y P et er s o n & St e v e K err

J a k- y, Br o d y & J a c k s o n K o hr

C hi p Si m m o n s, W hit n e y L u c a s & R o n ni e Ri v er a N o v e m b er 2 0 2 3

| 15


S CA N F OR R E S E R V A TI O N S

R E V E L I N A FI N E DI NI N G M E DI T E R R A N E A N E X P E RI E N C E 16

|

VI P P e n s a c ol a. c o m

HI L T O N P E N S A C O L A B E A C H • 1 2 VI A D E L U N A D RI V E • 8 5 0. 3 4 3. 6 7 91


N o v e m b er 2 0 2 3

| 17


T he Most Wo n d flf ul Ti me of t he Ye fl arti cl e b y St e v e R.

W

h et h e r y o u r y e a r w a s g o o d, b a d, c r a z y o r i n diff e r e nt, C h ri st m a s di s r u pt s o u r f o c u s a n d w h at i s i m p o rt a nt b e c o m e s cl e a r. F a mil y, f ri e n d s, a n d all r el ati o n s hi p s t e n d t o g r o w i n i m p o rt a n c e t hi s ti m e of y e a r. L a st y e a r, f o r C h ri st m a s, I e x pl o r e d t h e o ri gi n s of t h e e v e r-i m p o rt a nt C h ri st m a s t r e e a n d h o w it e v ol v e d a n d it s i m p a ct o n o u r j o u r n e y. F o r 2 0 2 3 I w a nt t o i d e ntif y a n d e x pl o r e ot h e r pl a nt i c o n s w e a s s o ci at e wit h C h ri st m a s. A p oi n s etti a’ s c ol o rf ul m o difi e d l e a v e s c all e d b r a ct s m a k e t h e r e d h u e s. T h e pl a nt st a rt s o ut g r e e n a n d d e v el o p s c ol o r i n it s b r a ct s a s t h e d a y s g r o w s h o rt e r i n t h e e a rl y wi nt e r m o nt h s. P oi n s etti a pl a nt s a r e n ati v e t o C e nt r al A m e ri c a, e s p e ci all y a n a r e a of s o ut h e r n M e xi c o w h e r e t h e y fl o w e r d u ri n g t h e wi nt e r. T h e a n ci e nt A zt e c s h a d m a n y u s e s f o r t h e m i n cl u di n g m a ki n g a p u r pl e d y e f o r cl ot h e s a n d c o s m eti c s a n d t h e mil k y w hit e s a p w a s m a d e i nt o a m e di ci n e t o t r e at f e v e r s. J o el R o b e rt s P oi n s ett ( h e n c e t h e pl a nt’ s n a m e ) w a s t h e fi r st A m b a s s a d o r f r o m U S A t o M e xi c o i n 1 8 2 5. P oi n s ett h a d g r e e n h o u s e s o n hi s pl a nt ati o n s i n S o ut h C a r oli n a, a n d w hil e vi siti n g s o ut h e r n M e xi c o i n 1 8 2 8, h e f ell i n l o v e wit h t h e pl a nt s, s e n di n g s o m e b a c k t o S o ut h C a r oli n a, w h e r e h e b e g a n g r o wi n g t h e pl a nt s a n d s e n di n g t h e m t o f ri e n d s a n d b ot a ni c al g a r d e n s. H e s e nt o n e t o f ri e n d, J o h n B a rt r a m of P hil a d el p hi a a n d at t h e fi r st P hil a d el p hi a fl o w e r s h o w, a pl a nt s m a n f r o m P e n n s yl v a ni a s a w t h e fl o w e r a n d b e g a n s elli n g t h e m u n d e r t h ei r b ot a ni c al, o r L ati n n a m e, E u p h o r bi a

18

|

VI P P e n s a c ol a. c o m

Bl a ch

p ul c h e r ri m a ( m e a ni n g m o st b e a utif ul E u p h o r bi a ). Fi r st s ol d a s c ut fl o w e r s, i n t h e e a rl y 1 9 0 0 s t h e E c k e f a mil y f r o m S o ut h e r n C alif o r ni a b e g a n s elli n g t h e m a s w h ol e pl a nt s. T h e y a r e still t h e p ri m a r y p r o d u c e r of p oi n s etti a s i n A m e ri c a.

T he Le ge n d of t he Poi nsetti a

M e xi c a n l e g e n d d e s c ri b e s h o w P oi n s etti a s a n d C h ri st m a s c a m e t o g et h e r: P e pit a, a p o o r M e xi c a n gi rl h a d n o p r e s e nt t o gi v e t h e b a b y J e s u s at C h ri st m a s E v e s e r vi c e s. S h e w al k e d t o t h e c h a p el wit h h e r c o u si n P e d r o w h o t ri e d t o c h e e r h e r u p st ati n g, “I’ m s u r e t h at e v e n t h e s m all e st gift, gi v e n b y s o m e o n e w h o l o v e s hi m will m a k e J e s u s H a p p y. ” P e pit a pi c k e d a s m all h a n df ul of w e e d s f r o m t h e r o a d si d e s o rti n g t h e m i nt o a s m all b o u q u et. S h e w a s e m b a r r a s s e d b y h e r s m all p r e s e nt. S h e w al k e d t o t h e alt a r r e m e m b e ri n g w h at P e d r o s ai d a n d f elt b ett e r. S h e k n elt a n d pl a c e d t h e b o u q u et wit h t h e n ati vit y s c e n e. S u d d e nl y, t h e b o u q u et of w e e d s b u r st i nt o b ri g ht r e d fl o w e r s, a n d e v e r y o n e w h o s a w t h e m w e r e s u r e t h e y h a d s e e n a mi r a cl e. F r o m t h e n o n, t h e b ri g ht r e d fl o w e r s w e r e k n o w n a s t h e ‘ Fl o r e s d e N o c h e B u e n a’ o r ‘ Fl o w e r s of t h e H ol y Ni g ht.’ T h e s h a p e of t h e p oi n s etti a fl o w e r a n d l e a v e s a r e s o m eti m e s t h o u g ht a s a s y m b ol of t h e st a r of B et hl e h e m w hi c h l e d t h e Wi s e M e n t o J e s u s. T h e r e d l e a v e s s y m b oli z e t h e bl o o d of C h ri st.


St e v e R. Bl a c k

Pr a cti ci n g A gr o n o mi st a n d L a n d s c a p e D e si g n al o n g t h e G ulf C o a st f or 3 6 y e ar s

Ot her Pl a nts T h at H ave Fo u n d T he mselves E m be d de d i n C h rist m as

C h ri st m a s c a ct u s – a s u c c ul e nt n ati v e t o t r o pi c al r ai nf o r e st s t h at bl o o m s d u ri n g t h e C h ri st m a s s e a s o n. It s bl o o m s r e s e m bl e C h ri st m a s t r e e o r n a m e nt s a s t h e y d a n gl e o n t h e e n d s of t h e l e a v e s. M o v e o v e r P oi n s etti a. Mi stl et o e - c o n si d e r e d a p a r a sit e i n o u r t r e e s wit h 1 3 0 0 t y p e s w o rl d wi d e. L o o k u p - - it’ s r e a dil y a v ail a bl e a n d it s hi st o r y g o e s b a c k t o a n ci e nt D r ui d s a n d N o r s e M yt h ol o g y b ut ulti m at el y, it’ s k n o w n t o gi v e r e a s o n t o st e al a ki s s. C h ri st m a s Lil y - D u ri n g t h e C h ri st m a s s e a s o n w e will s e e m a n y lil y b ul b s p ott e d a n d r e a d y t o di s pl a y. T h o u g h t h e r e a r e ot h e r s, r e d a m a r ylli s i s p r o b a bl y t h e m o st c o m m o n a n d b ri n g s a c o m m a n di n g s et of bl o o m s. P a p e r w hit e N a r ci s s u s - T h e s e p u r e w hit e fl o w e r s a d o r n m a n y t a bl e s d u ri n g C h ri st m a s a s t h e y a r e r e a dil y a v ail a bl e. T h ei r p o p ul a rit y st a rt e d a s p a rt of t h e C hi n e s e N e w Y e a r c el e b r ati o n s b ut q ui c kl y s pill e d o v e r i nt o C h ri st m a s. T h ei r s c e nt i s st r o n g s o b e s u r e it pl e a s e s y o u b ef o r e l o a di n g u p o n t h e m. H oll y - “ D e c k t h e h all s wit h b o u g h s of H oll y ” - - n e e d I s a y m o r e ? A g ai n, t h o s e a n ci e nt D r ui d s h a d a p a rt i n t hi s b eli ef t h at t hi s e v e r g r e e n t r e e w a s a s y m b ol of et e r n al lif e. L at e r C h ri sti a n s a d o pt e d h oll y a s a s y m b ol of J e s u s’ s p r o mi s e of e v e rl a sti n g lif e wit h r e d b e r ri e s r e p r e s e nti n g t h e bl o o d of C h ri st.

Re d a n d Gree n

T h e t r a diti o n s of C h ri st m a s e x cit e a n d c o mf o rt m e, i n cl u di n g t h e m e s s a g e t h at gi vi n g i s f a r m o r e r e w a r di n g t h a n r e c ei vi n g. T h e s m ell s, s o u n d s, a n d c ol o r s all gi v e m e p a u s e all of w hi c h I f ull y e m b r a c e! I n C h ri sti a n f ait h, r e d r e p r e s e nt s t h e bl o o d of C h ri st a n d g r e e n r e p r e s e nt s e v e rl a sti n g lif e. Alt h o u g h r e d a n d g r e e n d o mi n at e t h e C h ri st m a s s e a s o n, a d diti o n al c ol o r s a r e still si g nifi c a nt t o t hi s ti m e of t h e y e a r. I n t h e Bi bl e, w hit e, li k e t h e s n o w y wi nt e r s, r ef e r s t o p u rit y, li g ht, a n d h oli n e s s a s s o ci at e d wit h t h e C h ri st m a s h oli d a y. G ol d a n d sil v e r a r e al s o t y pi c al h u e s f o u n d i n C h ri st m a s d e c o r, w hi c h c a n r e p r e s e nt gift s f r o m t h e Wi s e M e n t o J e s u s. I n t o d a y’ s w o rl d it s e e m s t h at all a v ail a bl e c ol o r s c o m e i nt o pl a y i n o u r d e c o r ati o n s, b ut I li k e t o r efl e ct o n t h e o ri gi n s of w h e r e it all st a rt e d.

Pic k U p So met hi n g Alive

B ri n gi n g g o o d c h e e r t o y o u r f ri e n d s a n d l o v e d o n e s i s p a rt of t h e s e a s o n. C o n si d e r a r ri vi n g wit h s o m et hi n g ali v e. S mil e s a r e s u r e t o f oll o w w h e n y o u h a n d y o u r h o st a b e a utif ul C h ri st m a s pl a nt. M a n y of t h e s e pl a nt s c a n b e k e pt a n d e nj o y e d wit h a littl e eff o rt. Wit h s o m u c h di git al o ut t h e r e, it’ s g o o d t o h a v e s o m et hi n g wit h r o ot s. Q u e sti o n s o r c o m m e nt s ? E m ail st e v e bl a c k 1 9 8 6 @ g m ail. c o m N o v e m b er 2 0 2 3

| 19


VI P P e n s a c ol a at Li v e O a k Pl a nt ati o n

J a c o b & A m y D a vi s

B arr y & L a ur a C ol e

Bl ack Tie & Boots E n g a ge me nt A w ar ds

T

p h ot os & st or y b y Willi a

B et h S k ar d a J e s si c a L e e & M ar y R o s e L e e

m N e wli n

h e 2 n d A n n u al S h eri ch’s Bl a c k Ti e a n d B o ots E n g a g e m e nt A w ar ds e v e nt w as h el d o n O ct o b er 6 at Li v e O a k Pl a nt ati o n i n P e ns a c ol a. Pr es e nt e d b y t h e Es c a m bi a C o u nt y S h eri fl’s O fl c e, i n p art n ers hi p wit h t h e Es c a m bi a C o u nt y S h eri ff F o u n d ati o n, t his e v e nt all o ws S h eri Th C hi p W. Si m m o ns t h e o p p ort u nit y t o t h a n k i n di vi d u als a n d b usi n ess es wit hi n t h e c o m m u nit y t h at h a ve g o n e a b o v e a n d b e y o n d i n assisti n g t h e S h eri ft’s O ft c e wit h t h eir c o m m u nit y e n g a g e m e nt i niti ati v es. “ P art n ers hi ps ar e i m p ort a nt t o a n a g e n c y’s e n g a g e m e nt e fi orts. We ar e h a p p y t o a c k n o wl e d g e t h os e t h at g o a b o v e a n d b e y o n d i n w or ki n g wit h us t o cr e at e t h os e r el ati o ns hi ps,” S h eri fi Si m m o ns r e m ar k e d w h e n as k e d a b o ut t h e i m p ort a n c e of t h e e v e ni n g. Th e 2 0 2 3 S h eri ft’s E n g a g e m e nt A w ar d wi n n ers ar e: A c e U nl o c ks C hris & J e n n y R o n e y; Ki a A ut os p ort of P e ns a c ol a - J essi c a L e e, L er o y Willi a ms; H a nt o + Cl ar k e - Mi k e Cl ar k e; fl e M e e ks F a mil y - J o e a n d D o n n a M e e ks; A F L A C - L ei g h A n n W hit e- A v er y & Gl o b al Grill.

O k al o o s a S h eriff Eri c & M a n d y M a d e n

S h a n n o n & C o m mi s si o n er Mi c h a el K o hl er

Ni c ol e H o b b s & T o m mi L yt er 20

|

VI P P e n s a c ol a. c o m

S h eriff C hi p Si m m o n s, W hit n e y L u c a s, C hi ef D e p ut y A n d y H o b b s & R o n ni e Ri v er a


M ar k & Br a n d y J a c k s o n

Tr e n e s hi a & L er o y Willi a m s

D a w n & J o e y Br a z w ell, J er e m y & S h o n S m all

P att Y v arr a & R o n R o s s

R y a n & Mi n d y Y o u n g, H e at h er & A u sti n R o s s

W a di h & El e n a El K h o ur y

Bri a n & Cri sti n a Willi a m s & J e s si e C a s e y

D o u g & M eli s s a B u n n

G ar y & Tr u d y Y o u n g

J or d a n & J e s si c a H u m p hr e y, P atri c k & K el si Fr a zi er N o v e m b er 2 0 2 3

| 21


VI P P e n s a c ol a at Bl u e W a h o o s St a di u m

U n d e r t h e Li g h t s

O

p h ot os & st or y b y Willi a

m N e wli n

n t h e e v e ni n g of O ct o b er 1 9, t h e R S 3 Str at e gi c H os pit alit y C uli n ar y t e a m w as pr es e nt e d wit h t h e o p p ort u nit y t o pr o vi d e g u ests wit h a tr ul y fr es h di ni n g e x p eri e n c e at A d mir al F e ch er m a n Fi el d. A f ar m t o t a bl e di n n er w as pr e p ar e d b y E x e c uti v e C h ef Tr a vis a n d S o u x C h ef C arl, p art n eri n g wit h F o x S q uirr el F ar ms i n M oli n o, F L. flis e v e nt g a v e t h e c uli n ar y t e a m t h e o p p ort u nit y t o s h o w c as e c uli n ar y s kills s e p ar at e fr o m y o ur st a n d ar d b all p ar k f o o d. fl e R S 3 c uli n ar y t e a m h el p e d d uri n g t h e 2 0 2 3 b as e b all s e as o n wit h c o o ki n g f or t h e t e a m a n d i n di vi d u al pl a y ers. W h er e o n e w o ul d n or m all y ff n d t h e Bl u e W a h o os hi Thi n g h o m e r u ns a n d sli di n g i nt o b as es, g u ests di n e d ‘ U n d er t h e Li g hts’ wit h a l o n g d e c or ati v e di ni n g t a bl e fr o m s e c o n d t o t hir d b as e wit h li v e m usi c b ei n g pl a y e d at h o m e pl at e b y t h e J or d a n C h as e; w h o is fr o m P e ns a c ol a a n d pr e vi o usl y air e d o n N B Cs w orl d f a m o us s h o w, ft e V oi c e. ft e P u bli c N ati o n al Distri b uti o n C o m p a n y a n d Ori n S wi fi C ell ars als o p art n er e d wit h t h e e v e nt a n d pr o vi d e d g u ests wit h fi v e disti n ct wi n es p air e d wit h t h eir c o urs es. Al o n g wit h t h e di n n er, g u ests p arti ci p at e d i n a r a Th e dr a wi n g wit h a s k at e b o ar d pri z e a n d a f e w di ft er e nt b o fll es fr o m Or wi n S wi tt. G u ests e nj o y e d t h eir di n n er u n d er t h e Bl u e W a h o o li g hts, cr e ati n g a ni g ht t o r e m e m b er.

Ri a n n a J or g e n s o n & M eli s s a B e c k er

K ar e n & Cliff F a v er e a u

22

K at hr y n & J eff H e n dri x

J o s h S c h n ei d m a n & Bri a n n a W a d s w ort h

Miri a m F u s s ell & Cl a u di a C a m p u z a n o

St e v e & S h ell e y Bl a c k

H oll e y & S e a n M c Br e art y

C ar ol y n & K e n H o u s e

|

VI P P e n s a c ol a. c o m


Mi c h ell e G uil b e a u, R o b ert S u a st e g ui, Gr e g & A n n G uil b e a u

T h a n k Y o u f o r V o ti n g U s B e s t P a y r oll/ H R Fi r m 5 Y e ar s i n a R o w J er e m y & Cri sti n a Y o u n g

S e r vi c e s Of f e r e d:

R a y Willi a m s, J or d a n C h a s e, N o a h H all & Zi o n S mit h

Ti m e Cl o c k/ Ti m e Tr a c ki n g P a yr oll S er vi c e s E m pl o y e e B e n e cht s Ri s k M a n a g e m e nt & S af et y W or k er s’ C o m p e n s ati o n I n s ur a n c e H u m a n R e s o ur c e s S ol vi n g i s s u e s i n H R f or c o m p a ni e s wit h 5 t o 5, 0 0 0 e m pl o y e e s. O ur g o al s ar e t o i n cr e a s e y o ur pr o flt a bilit y, miti g at e y o ur e m pl o y m e nt r el at e d li a biliti e s, h el p attr a ct a n d r et ai n t o p t al e nt, a n d m a xi mi z e y o ur e m pl o y e e pr o d u cti vit y.

1 0 0 S P a c e Bl v d, P e n s a c ol a • 8 5 0- 4 7 5- 1 5 5 5 w w w. A v al o n H R. c o m K yl e & M eli s s a Willi a m s, & T o d d C u n ni n g h a m N o v e m b er 2 0 2 3

| 23


VI P P e n s a c ol a at J e a n & P a ul A m o s P erf or m a n c e St u di o

J a m e s St e g all & Bill B u s h

D a v e & B ar b ar a N or fi e et, B ar b ar a & R o g er W ort h

W S R E L e g e n d a r y Di n n e r

I

p h ot os & st or y b y D a vi d

t w as a n el e g a nt a ch air at t h e W S R E J e a n & P a ul A m os P erf or m a n c e St u di o d uri n g t h e 3 3 r d A n n u al Wi n e a n d F o o d Cl assi c L e g e n d ar y Di n n er o n O ct o b er 1 4. It w as h el d o n a p erf e ct f all ni g ht, w h e n at l e ast 1 0 0 p e o pl e d o n n e d t h eir fl n est a flir e a n d hit t h e t o w n t o c el e br at e s o m et hi n g w e c a n all a p pr e ci at e – ff n e c uisi n e. Dis h es w er e pr e p ar e d b y s o m e of t h e Th n est l o c al c h efs, r e pr es e nti n g t e n of o ur ar e as m ost p o p ul ar r est a ur a nts

24

Hi g ht o w e r

as w ell as c o nt est a nts fr o m t h e l at est s e as o n of P B S’ ‘ ft e Gr e at A m eri c a n R e ci p e.’ ft e s ol d- o ut e v e nt s a w t h e c h efs c o m p eti n g f or t h e pr esti gi o us E arl P e yr o u x B est C h ef A w ar d a n d t h e c o v et e d P e o pl e’s C h oi c e A w ar d. All t h e d eli ci o us f o o d w as a c c o m p a ni e d b y l o v el y m usi c fr o m artists H oll y S h elt o n, J o h n Li n k, a n d t h e P e ns a c ol a St at e C oll e g e J a z z E ns e m bl e.

Kitt y & E d M e a d o w s

Ki m b erl y & A ar o n W at s o n

E d Vill ar & V erl a Pri c e

Dr. R e m e k a L e ar y, M a mi e W e b b Hi x o n & Jill H u b b s

|

VI P P e n s a c ol a. c o m

St e v e B ar b er & J e n nif er K ni s b ell


N o v e m b er 2 0 2 3

| 25


T H E R E’ S A N E W R E S T A U R A N T O N T H E S C E N E I N D O W N T O W N P E N S A C O L A. Sli c k Li p s S e af o o d & O y st er H o u s e i s n o w o p e n o n P al af o x Pl a c e i n t h e h e art of t h e hi st ori c cit y.

N a m e d aft er t h e A m b erj a c k, a t o ot hl e s s r e ef ch s h w h o s e “ sli c k li p s ” all o w t h e m t o e a sil y sli p off fl s h er m e n’s li n e, t h e n e w P e n s a c ol a l o c ati o n i s t h e s e c o n d of it s n a m e. T h e fl a g s hi p, o p e n e d i n 2 0 1 8 b y t h e f at h er- s o n t e a m G ar y a n d Br y c e J ar vi s, i s n e stl e d i n S a n d e sti n G olf a n d B e a c h R e s ort’s Vill a g e of B a yt o w n e W h arf. T h e d u o i s al s o b e hi n d t h e s u c c e s sf ul S u n s et B a y C af e. O v er a y e ar b ef or e o p e ni n g it s d o or s, t h e r e st a ur at e ur s b e g a n m a s si v e r e n o v ati o n s, r e b uil di n g t h e r e st a ur a nt u p t o st a n d ar d s. F oll o wi n g r e n o v ati o n s, t h e b e a utif ul 3, 7 0 0- s q u ar e-f o ot l o c ati o n b o a st s a n e w at m o s p h er e, i n d o or a n d o ut d o or s e ati n g o pti o n s, a n d a n e x p a n si v e, f ull y- st o c k e d b ar. M u c h li k e t h eir S a n d e sti n l o c ati o n, it w a s e s s e nti al t o t h e J ar vi s f a mil y t o cr e at e t h e “ Ol d Fl ori d a” e x p eri e n c e f or t h eir p atr o n s. Al o n g wit h vi nt a g e f a mil y ff s hi n g p h ot o s, a lif e- si z e r e pli c a of a n 8 2 8. 4- p o u n d bl u e m arli n br o u g ht i n b y a n gl er Gl e n n S u m m er s a n d C a pt ai n J ar vi s d uri n g t h e 2 0 0 1 P e n s a c ol a I nt er n ati o n al Bill Th s h T o ur n a m e nt h a n g s o n di s pl a y. G ar y, a l o n g-ti m e b o at c a pt ai n, a n d hi s li k e- mi n d e d s o n Br y c e c o m bi n e d t h eir y e ar s of e x p eri e n c e i n r e st a ur a nt m a n a g e m e nt a n d m e n u d e v el o p m e nt t o off er g u e st s a di ni n g e x p eri e n c e t h at c el e br at e s fr e s hl y c a u g ht s e af o o d a n d di s h e s s h o w c a si n g S o ut h er n c o mf ort. A s t h e n a m e i m pli e s, t h e Sli c k Li p s S e af o o d a n d O y st er H o u s e m e n u pri m aril y c o n c e ntr at e s o n fr e s h s e af o o d a n d o y st er s pr e p ar e d wit h i n n o v ati v e c o o ki n g t e c h ni q u e s t o all o w t h eir t a st e a n d q u alit y t o s p e a k f or t h e m s el v e s. Al o n g wit h t h e ft s h, r a w o y st er s arri v e fr e s h d ail y. Tr y t h e m s h u c k e d a n d s er v e d or o n e of t hr e e c h ar grill e d o pti o n s

t o p p e d wit h N e w Orl e a n s B B Q & P e p p erj a c k C h e e s e, G arli c H er b & P ar m e s a n, or C h ori z o Cr e a m & S m o k e d G o u d a. Sli c k Li p s i s pr o u d t o off er a n ot h er l u n c h st o p f or t h o s e c o mi n g fr o m w or k or j u st p a s si n g t hr o u g h t o w n. Al o n g wit h t h e o y st er a n d a p p eti z er m e n u, s o u p s, s al a d s, a n d s a n d wi c h e s ar e a v ail a bl e d ail y fr o m 1 1: 0 0 a m - 3: 0 0 p m P o p ul ar it e m s i n cl u d e t h e W ar m Cr a w ft s h & S pi n a c h S al a d wit h b a c o n l ar d o n s a n d g o at c h e e s e a n d t h e A w ar d Wi n ni n g S e af o o d G u m b o m a d e wit h ri c h h o u s e r o u x, s hri m p, cr a b, s a u s a g e, a n d cr a w fi s h t ail s. F or h a n d h el d o pti o n s, g u e st s c a n t a k e t h eir pi c k of a S hri m p, O y st er, or Cr a w fi s h P o- B o y or t h e C a pt ai n’s B ur g er m a d e wit h grill e d bri s k et, s h ort-ri b, a n d a n A n g u s bl e n d p att y dr e s s e d a n d s er v e d o n a bri o c h e b u n. T o b e e x p e ct e d, di n n er e ntr e e s s h o w c a s e t h e p a s si o n a n d r e s p e ct f or t h e i n gr e di e nt s u s e d t o m a k e t h e m. T a k e t h e K e y Li m e S n a p p er, f or i n st a n c e. Cri s p y s ki n- o n Fl ori d a S n a p p er i s s er v e d o v er Th n g erli n g p ot at o e s a n d s e a s o n al v e g et a bl e s a n d t o p p e d wit h m a n g o- p a p a y a s al s a a n d k e y li m e b utt er s a u c e. It’s al m o st t o o b e a utif ul t o e at. N ot t o b e f or g ott e n, Sli c k Li p s al s o off er s a wi d e arr a y of di s h e s f or l a n d-l o v er s, i n cl u di n g ft n el y c ut st e a k s, c aj u n p or k c h o p s, a n d p ar m e s a n- cr u st e d c hi c k e n. Di n n er i s s er v e d d ail y fr o m 3: 0 0 t o 9: 0 0 p m S u n d a y - T h ur s d a y a n d u ntil 1 0: 0 0 p m Fri d a y a n d S at ur d a y. N ot t o b e o ut d o n e, t h e d e s s ert m e n u i n cl u d e s m a d efr o m- s cr at c h s w e et tr e at s li k e t h e G ui n n e s s Br o w ni e, W hit eC h o c ol at e a n d R a s p b err y Br e a d P u d di n g, a n d t h e S alt e d C ar a m el C h e e s e c a k e.

( 8 5 0) 3 3 2- 1 9 0 1

26

|

1 0 2 S O UT H P AL AF O X PL A CE P E N S A C O L A @ S LI C K LI P S S E A F O O D. C O M | S LI C K LI P S S E A F O O D. C O M

VI P P e n s a c ol a. c o m


N o v e m b er 2 0 2 3

| 27


M A KE Y O U R S MI L E T H E S T A R O F T H E S H O W.

Ar e y o u r e a d y f or a d e nt al e x p eri e n c e t h at’ s a s u ni q u e a s y o u ? W e s pri n kl e a littl e bit of m a gi c i nt o e v er y s mil e. O ur t e a m of s mil e wi z ar d s will tr a n sf or m y o ur t e et h i nt o a w or k of art.

Cr o w n s & V e n e er s •• I m pl a nt Pl a c e m e nt & R e st or ati o n •• T e et h W hit e ni n g •• Cl e a ni n g s •• E m er g e n c y Vi sit s

D R. NI S A R G P A RI K H A N D WI F E D R. K A T H E RI N E A. P A RI K H

T h e Z o o m! ® I n- O ffi c e T o ot h W hit e ni n g pr o c e d ur e c o m e s wit h a c u st o m- m a d e, i n- h o m e t o u c h- u p kit t h at i n cl u d e s c u st o m- fitt e d w hit e ni n g tr a y s.

T h a n k y o u f or v oti n g u s B e st F a mil y D e nti st!

8 5 Ni g h ti n g al e L a n e, G ulf B r e e z e, F L 3 2 5 6 1 ( 8 5 0) 9 3 4- 3 4 0 8 | S t a r S mil e s G B @ g m ail. c o m 28

|

VI P P e n s a c ol a. c o m


VI P P e n s a c ol a at S e vill e Q u art er

Ell y e c e G at e s & Cr ai g H e nr y

K ar e n & B o b b y E m m o n s, C hi p & J a n et W o o d

Seville Rotary

Steak Cook Off

T

p h ot os & st or y b y D a vi d

Hi g ht o w e r

h e s m ell of b ar b e q u e p er m e at e d t hr o u g h d o w nt o w n P e ns a c ol a as h u n dr e ds li n e d u p t o t ast e st e a ks, grill e d, s m o k e d, a n d pr e p ar e d b y m a n y l o c al t e a ms o utsi d e of S e vill e ch art er o n O ct o b er 1 3. It w as t h e a n n u al R ot ar y S e vill e St e a k C o o k O fl – w hi c h w as d es cri b e d as “l ar g er t h a n lif e, li v eli er t h a n a b ull, a n d m a ki n g a n i m p a ct i n t h e c o m m u nit y” b y t h e S e vill e R ot ar y. fl os e w h o a ff e n d e d h a d t h e o p p ort u nit y t o t ast e st e a ks pr e p ar e d b y at l e ast a d o z e n t e a ms. Th er e w as als o pl e nt y of e nt ert ai n m e nt, wit h a l ar g e st a g e s et u p, m usi c, a n d v ol u nt e ers s er vi n g dri n ks. ft e e v e nt w as s p o ns or e d, a n d f o o d pr o vi d e d b y Wi n n- Di xi e. ft e a n n u al e v e nt, asi d e fr o m b ei n g a gr e at ti m e, pr o vi d es m u c h n e e d e d f u n di n g f or m a n y l o c al c h ariti es i n cl u di n g M a n n a F o o d P a ntri es, A utis m P e ns a c ol a, t h e G ulf C o ast Ki ds H o us e, a n d Bi g Br ot h ers Bi g Sist ers of N ort h w est Fl ori d a.

Ti m Br a n d & J a y A m m o n s

M el a ni e & Vi ct or L u n a

S h a w n & L a ur a D e n ni s, Ti n a & N or m C ai n

C hi p Si m m o n s, W hit n e y L u c a s & R o n ni e Ri v er a N o v e m b er 2 0 2 3

| 29


VI P P e n s a c ol a at S e vill e R ot ar y St e a k C o o k Off

Mir a n d a & Br y c e J ar vi s

Mi c h ell e & P hilli p S al z m a n

C h el s e a & E m o ni S mit h, & A ar o n Hi x o n

Gr a nt S mit h, R a c h el S mit h, S all y J o h n s o n, G e or g e J o h n s o n & St a c y K o st e vi c ki

S c h yl er S h ef ch el d, D o u g J oll y, L u k e Gi p p, J e a n N or e n b er g & J o n at h a n Bri g ht bill

J eff Witt er & G ar y H ef n er

P a yt o n S h o w alt er & K yl e V o yl e s 30

|

VI P P e n s a c ol a. c o m

D a mi e n & S ar a C or dl e

E v a n B ar n s, J a c o b Si m m o n s, M att h e w B ar n s & S h ell y M c G at h a


C O M P L E T E B A N KI N G S O L U TI O N S

SI M P LI F Y Y O U R LI F E & Y O U R FI N A N C E S wit h o nli n e b a n ki n g, t e xt al erts, a n d o ur C B 2 G O a p p

C O M M U NI T Y B A N K. N E T |

M E M B E R F DI C

V E HI C L E N O T R U N NI N G RI G H T ?

R U N RI G H T T O G A R Y! 2 0 + Y e a r s E x p e ri e n c e 3 7 C e r ti fi c a ti o n s W o rl d Cl a s s A S E M a s t e r A u t o a n d T r u c k T e c h ni ci a n s

I M A G E: F R E E PI K. C O M

6 8 0 6 Pi n e F o r e s t R d. | P e n s a c ol a, F L. 8 5 0 - 9 4 4 - 3 3 4 0 | g a r y s a p p. c o m

T h a n k y o u f o r v o ti n g u s B e s t A u t o m o bil e R e p ai r S e r vi c e 5 y e a r s i n a r o w. N o v e m b er 2 0 2 3

| 31


P e ns a c ol a’s L o c all y O w n e d R et ail a n d C o m p o u n di n g P h ar m a c y

D er e k St e p h e n s, P h ar m D

F E E L L IK E A

n at ur al wo m a n G et y o ur lif e b a c k wit h:

• W ei g ht L o s s wit h S e m a gl uti d e & ot h er p e pti d e s • v N O T E S - Off eri n g N O-I N CI SI O N H y st er e ct o m y & T u b al Li g ati o n • P el vi c Fl o or & Bl a d d er S u p p ort S ur g er y • L a bi a pl a st y - E n h a n c e d A p p e ar a n c e & C o mf ort • Bi o-i d e nti c al H or m o n e R e pl a c e m e nt • W e tr e at m al e p ati e nt s f or h or m o n e s, w ei g ht l o s s & f at r e d u cti o n

V ot e d B e st W o m e n’ s W ell n e s s Pr o vi d er i n P e n s a c ol a 4 y e ar s i n a r o w

N at ali e M al o n e, P h ar m D

P E R S O N A L S E R VI C E i s w h at m a k e s u s diff er e nt. W e c ar e a b o ut o ur c u st o m er s a n d g o t h e e xtr a mil e.

• V a c ci n ati o n s • S u p pl e m e nt s • O w n ers O n Sit e • P ers o n ali z e d C o m p o u n di n g

W orri e d a b o ut h oli d a y w ei g ht g ai n ?

OPE N M o n d a y - Fri d a y 8: 3 0 A M - 6: 0 0 P M

As k us a b o ut pr e s cri pti o n co mpounded S e m a gl uti d e!

S at ur d a y 9: 0 0 A M - 3: 3 0 P M

J oi n u s f o r o u r 3r d a n n u a l H o li d a y S h o p pi n g E v e n t!

K A R E N E. K E N N E D Y, M D

8 5 0- 9 1 6- 7 7 6 6 k ar e n k e n n e d y m d. c o m / c o nt a ct u s 1 1 1 8 G ulf Br e e z e P ar k w a y, S uit e 2 0 1 | G ulf Br e e z e, F L 3 2 5 61 7 5 5 2 N a v arr e P k w y | N a v arr e, F L 3 2 5 6 6 32

|

VI P P e n s a c ol a. c o m

N o v. 2 5 9 a m - 3: 3 0p m 6 0 0 5 C oll e g e P k w y., U nit 1 P e n s a c ol a, F L 3 2 5 0 4 8 5 0- 7 5 2- 2 1 0 0 | First Cit y Dr u g s. c o m


VI P P e n s a c ol a at St u d er C o m m u nit y B uil di n g

L oll y C arl s o n, P a ul C o p e & M ar y Ri k er

St e v e Bl a c k, V erl a Pri c e & S h ell e y Bl a c k

W S R E C uli n a r y L e g e n d s

Walkabout Tasting

T

p h ot os & st or y b y D a vi d

Hi g ht o w e r

h er e w as a bi g t ur n o ut o n a b e a utif ul f all ni g ht f or W S R E C uli n ar y L e g e n ds W al k a b o ut T asti n g e v e nt at t h e St u d er C o m m u nit y I nstit ut e b uil di n g i n d o w nt o w n P e ns a c ol a o n O ct o b er 2 1. ch e c ul mi n ati o n of t h e C uli n ar y L e g e n ds e v e nts f e at ur e d t hirt e e n of t h e ar e a’s t o p c h efs c o m p eti n g f or t h e c o v et e d E arl P e yr o u x B est C h ef a n d t h e P e o pl e’s C h oi c e a w ar ds. S e v er al h u n dr e d f ol ks i n a fl e n d a n c e w e nt fr o m st ati o n t o st ati o n, s a m pli n g t h e t o p dis h es of e a c h c h ef. As t h e y w ait e d i n li n e, m usi c fr o m t h e w o n d erf ul li v e b a n d N o bi us e c h o e d t hr o u g h o ut t h e ar e a, a n d m a n y c o ul d n’t st o p t h e ms el v es fr o m d a n ci n g al o n g. Wi n e a n d b e er w er e als o b ei n g s er v e d as p art of t h e m e al. All t h e dis h es s er v e d w er e i ns pir e d b y s o m e of P B S’ t o p t el e visi o n c h efs. fl e 3 3 r d a n n u al W S R E C uli n ar y L e g e n ds e v e nts n o d o u bt l e ff m a n y p e o pl e cr a vi n g m or e – a n d t h e y’ll b e r e a d y t o s a m pl e w h at t h es e t o p c h efs h a v e u p t h eir sl e e v es f or n e xt y e ar.

Ri c h ar d & R o s y C arri o n

P a ul a & J ar e d Will et s

A m ari s Br o n n er, J e a n a S mit h, Ali E v a n s & K atr e e n a F o st er

J a c o b M orri s, G a b b y L o c k e & J e s s e S pr ol e s N o v e m b er 2 0 2 3

| 33


VI P P e n s a c ol a at W S R E C uli n ar y L e g e n d s W al k a b o ut Ta sti n g

Mi k e & J e s si c a D u n c a n

Li s a B e n s o n, J o s h W ar n er & L a ur e n S u m m er s

J a m e s St e g all & Tr a c e y B ur g e s s

P a ul a & D o n R e e d, M ar y a n n W ol c ott & J o n St aff or d 34

|

VI P P e n s a c ol a. c o m

Ki m C o o p er & Ni c k C h urill

Til a ni Di s s a n a g a k e, J o n at h a n W att s & B et s y N g u y e n

S ar a n a e S h o e m o e, M eli s s a S h o e m o e & Lil y S h o e m o e

A n dr e a D e p a u w & St e p h a ni e P a z

Ni c h ol a s C h a p p el et & Bri d g et H el m

Br y a n & C hri sti n a S et z er- P o ol e, A m b er G arri s o n- D u n c a n, J o h n D u n c a n, L a uri e Br a n d o n & A m y P atri c k


N o v e m b er 2 0 2 3

| 35


VI P P E N S A C O L A M A G A ZI N E

R E A D E R C H OI C E A W A R D ★ 2 0 2 3

Pa ul’s

R E ST A U R A NT G R O U P BESTI N PE NS A C OL A B E S T PI Z Z A

1 4 51 4 P er di d o K e y Dr. | P e n s a c ol a, F L | 8 5 0- 4 9 2- 01 31 | lilli a n s pi z z a. c o m

B e a utif ul O ut d o or P ati o wit h F ull B ar U n d er N e w O w n er s hi p D ail y F o o d & Dri n k S p e ci al s Di n e i n, C arr y O ut & D eli v er y

BEST OF T HE B AY B EST R EST A U R A NT I N P E R DI D O S u s hi, S e af o o d & St e a k D ail y F o o d S p e ci al s & Cr aft C o c kt ail s H a p p y H o u r M- F 1- 5 p m

1 3 7 0 0 P er di d o K e y Dr. | P e n s a c ol a, F L | 8 5 0- 3 3 2- 6 5 3 2 | t h ej ell y fi s h b a r. c o m

Di n e i n, C arr y o ut & D eli v er y D ail y F o o d S p e ci al s B e er & S elt z er S el e c ti o n 36

|

VI P P e n s a c ol a. c o m

1 3 7 0 0 P er di d o K e y Dr., U nit A | P e n s a c ol a, F L | 8 6 6- 5 0 7- 4 9 9 2 | p a ul s pi z z a c o. c o m


Di ni n g D y n a m o s S alt

It ali a n-tr ai n e d c h ef H u m b ert o Me n d e z, al o n g wit h a hi g hl y s kill e d kit c h e n cr e w, ar e cr a fli n g d el e ct a bl e si g n at ur e dis h es at S alt, s u c h as t h e Arr o z a l a M ari n er a. ttis dis h f e at ur es c o pi o us a m o u nts of l o c al G ulf s hri m p, m uss els, cl a ms, a n d s c all o ps c o o k e d i n a f u m è br ot h wit h s a ffr o n a n d w hit e wi n e o v er Me dit err a n e a n ri c e. This dis h is j ust o n e of t h e d eli ci o us o ff eri n gs gr a ci n g t h eir m e n u. Yo u will als o fi n d t a nt ali zi n g a p p eti z ers, s e as o n al s o u ps a n d s al a ds, fr es h G ulf s e af o o d, a s el e cti o n of it e ms fr o m t h e grill, p ast a, h a n d h el ds, a n d a m ultit u d e of h o us e m a d e d ess erts. I n a d diti o n t o el e v at e d f o o d o ff eri n gs, S alt h as a cr a Th c o c kt ail m e n u t h at c h a n g es s e as o n all y wit h si g n at ur e dri n ks t h at ar e p art of S alt’s f ull c uli n ar y e x p eri e n c e a n d c o m pl e m e nt e a c h it e m o n t h e m e n u b e a utif ull y. S alt is Pe ns a c ol a B e a c h’s n e w est u ps c al e r est a ur a nt a n d is l o c at e d i nsi d e t h e Hilt o n. Th e t al e nt e d t e a m of e x p eri e n c e d c uli n ar y e x p erts i n cl u d es I n nisfr e e H ot els’ C or p or at e F o o d a n d B e v er a g e Dir e ct or M a n u el R o dri g u e z, w h o cr e dits his c o ast al u p bri n gi n g as i ns pir ati o n f or t h e w a y S alt m er g es Me dit err a n e a n fl a v ors wit h l o c al i n gr e di e nts fr o m t h e G ulf. S alt is a n e x p eri e n c e u nli k e a n yt hi n g els e. We i n vit e y o u t o e x p eri e n c e c o ast al di ni n g li k e y o u n e v er h a v e b ef or e. 1 2 Vi a D e L u n a Dr ( 8 5 0) 3 4 3- 6 7 9 1 w w w. S alt Pe ns a c ol a B e a c h. c o m

W al k- O n’ s S p o rt s Bi st r e a u x L o g a n R o d g ers, G e n er al M a n a g er of Wal k- O n’s S p orts Bistr e a u x, r e c e ntl y r et ur n e d t o his h o m et o w n of Pe ns a c ol a a fi er li vi n g t hr o u g h o ut t h e S o ut h e ast. He st art e d w or ki n g i n r est a ur a nts at a g e 1 5 b ut his first f ull-s er vi c e r est a ur a nt w as C o p el a n d’s of Ne w Orl e a ns. L o g a n t h e n w or k e d at r est a ur a nts fr o m Pe ns a c ol a t o J a c ks o n vill e. E v e nt u all y, h e m a d e his w a y t o B o n e fis h Grill a n d e nt er e d m a n a g e m e nt f or t h e Tall a h ass e e l o c ati o n. L o g a n s a ys fr o m t h e b e gi n ni n g of his c ar e er, h e’s al w a ys l o v e d s e ei n g t h e m a gi c of r est a ur a nts c o m e t o lif e i n fr o nt of hi m a n d h e’s l e ar n e d a l ot a b o ut p e o pl e t hr o u g h o ut t h e y e ars a n d us es t h at k n o wl e d g e e v er y d a y. He st at es, “ fi e t hi n g t h at I l o v e a b o ut r est a ur a nts is t h e c o ntr oll e d c h a os t h at w e m ust m a n a g e d ail y. Th er e’s s o m et hi n g m a gi c al a b o ut t h e 7 p m r us h o n a Fri d a y ni g ht. Yo u c a n h e ar t h e dis h w as h er g oi n g, t h e b art e n d ers s h a ki n g m arti nis, t h e s er v ers c alli n g o ut s p e ci als, a n d t h e e x p o y elli n g t o fir e a t a bl e’s e ntr e es. ft at’s w h er e y o u s e e t h e m a gi c h a p p e ni n g, b e c a us e if I w al k e d o ut t h e d o or i n t h at m o m e nt, t h e r est a ur a nt w o ul d b e fi n e. If t h e dis h w as h er w al k e d o ut t h o u g h? N ot s o m u c h!”

w w w. Wal k- o ns. c o m

S u m m e r’ s S u s hi Fr o m y o u n g a g es, o n ot h er si d es of t h e w orl d, S u m m er a n d Bl air R us hi n g h a v e b ot h al w a ys f elt, d e e pl y i nsi d e, t h e y w a nt t o h el p p e o pl e. ch e y w o ul d h a v e s o m e s eri o us tri als a n d h ur dl es t o g et t hr o u g h b ef or e t h e y c o ul d b e gi n t his missi o n b ut a fl er S u m m er’s ni n e y e ars of s o bri et y a n d Bl air’s ei g ht y e ars, t h e y ar e fi n all y i n a p ositi o n w h er e t h e y c a n st art gi vi n g b a c k. fl e y ar e b ot h s o e x cit e d t o b e a bl e t o c o m bi n e t h eir artisti c p assi o ns a n d cr e at e a b usi n ess t h at w o ul d wi n B est S us hi i n Pe ns a c ol a i n j ust t hr e e y e ars. ff e y ar e o v er w h el m e d wit h all t h e l o v e a n d s u p p ort of t h eir l o y al f a ns a n d r e a d y t o s pr e a d t h eir m ess a g e e v e n f urt h er. N ot hi n g m a k es S u m m er a n d Bl air h a p pi er t h a n bri n gi n g b e a ut y, j o y, a n d m ost i m p ort a ntl y l o v e i nt o as m a n y h o m es as p ossi bl e. Th e y l o v e t o tr a v el a n d w a nt t o s pr e a d t h eir m ess a g e of L O V E a n d t h at E V E R Y O N E I S S P E CI A L t o as m a n y p e o pl e as p ossi bl e. S u m m er’s S us hi’s m ess a g e is “if w e c a n p ull o urs el v es fr o m o ut of t h e d ar k n ess a n d i nt o L O V E a n d B E A U T Y, s o c a n y o u!” ftis H all o w e e n t h e y will st art t his j o ur n e y of s h ari n g t h eir e x p eri e n c e, str e n gt h, a n d h o p e i n Bl air’s h o m et o w n of P as c a g o ul a, M S, b y g oi n g a n d s p e a ki n g wit h dr u g c o urt p arti ci p a nts i n J a c ks o n C o u nt y. ft e y pl a n t o c o nti n u e s pr e a di n g t h eir m ess a g e of P E A C E, L O V E a n d S U S HI as f ar a n d wi d e as t h e y c a n!

( 2 2 8) 6 1 7- 9 3 0 0 w w w. S u m m ers S us hi. c o m S u m m ers S us hi @ g m ail. c o m N o v e m b er 2 0 2 3

| 37


Di ni n g D y n a m o s S c e ni c Hill s C o u nt r y Cl u b

J ess e S pr ol es w as b or n a n d r ais e d i n B al d wi n C o u nt y, Al a b a m a, a n d h as li v e d i n Pe ns a c ol a f or 1 7 y e ars. D uri n g c oll e g e, J ess e w as gi v e n a n o p p ort u nit y t o p urs u e a c ar e er w or ki n g o ffs h or e i n t h e m ari n e i n d ustr y a n d t his is w h er e J ess e f o u n d his l o v e f or c uli n ar y arts. A fi er a f e w y e ars, J ess e d e ci d e d t o l e a v e t his c ar e er p at h t o p urs u e his l o v e of f o o d. A Th er w or ki n g i n r est a ur a nts i n Or a n g e B e a c h, Al a b a m a, h e li v e d i n Ne w E n gl a n d a n d c o nti n u e d t o f urt h er his c uli n ar y k n o wl e d g e. His l o v e f or G ulf C o ast c uisi n e br o u g ht hi m t o Pe ns a c ol a w h er e h e is r aisi n g his f a mil y. He st art e d i n Pe ns a c ol a at Cr è m e C o ff e e a n d B a ki n g C o m p a n y a n d t h e n m o v e d o n t o P ort o fi n o Isl a n d R es ort w h er e h e q ui c kl y as c e n d e d t o c h ef d e c uisi n e u n d er t h e g ui d a n c e of m e nt or a n d fri e n d R o b ft eri ot. Si n c e t h e n, J ess e h as w or k e d at m a n y ar e a g olf c o urs es as t h e e x e c uti v e c h ef i n cl u di n g Ti g er P oi nt G olf Cl u b a n d fl e Cl u b at Hi d d e n Cr e e k a n d n o w is t h e e x e c uti v e c h ef at S c e ni c Hills C o u ntr y Cl u b. J ess e w o ul d d es cri b e his c uli n ar y st yl e as str ai g htf or w ar d a n d r o ot e d i n i n gr e di e nts a n d dis h es f o u n d all al o n g t h e c o ast al s o ut h e ast. 8 8 9 1 B ur ni n g Tr e e R o a d ( 8 5 0) 4 7 6- 0 3 8 0 J ess e @ S c e ni c Hills. c o m

E m e r al d R e p u bli c B r e wi n g I n his mi d 2 0s, h o m e br e wi n g b e c a m e P hil Z a y as’ f a v orit e h o b b y. He w a nt e d t o l e ar n e v er yt hi n g t h er e w as a b o ut br e wi n g a n d t h e br e wi n g i n d ustr y. W hil e P hil w as a n a m at e ur h o m e br e w er, his r e al j o b w as w or ki n g as a s o ci al w or k er wit h at-ris k t e e ns. A Th er m a ki n g t h e f ull tr a nsiti o n t o br e w er, h e w or k e d at A n dr e ws Distri b uti n g i n D all as as a s al es r e p. A ft er y e ars w or ki n g f or A n dr e ws Distri b uti n g, Ne w B el gi u m Br e wi n g C o m p a n y o ut of F ort C olli ns, C ol or a d o, m o v e d hi m t o Pe ns a c ol a t o o p e n u p t h e st at e of Fl ori d a a n d Al a b a m a f or t h e m. A ft er f o ur y e ars wit h Ne w B el gi u m, it w as ti m e t o o w n his o w n br e w er y. He att e n d e d br e wi n g s c h o ol at t h e U ni v ersit y of C alif or ni a D a vis b ut w as i n l o v e wit h Pe ns a c ol a a n d k n e w h e w a nt e d t o e n d u p t h er e wit h E m er al d R e p u bli c as t h e r es ult. H a vi n g li v e d all o v er t h e U S, P hil h as g ai n e d e x p eri e n c e fr o m visiti n g ot h er br e w eri es. Wit h gr e at c ust o m er s er vi c e a n d q u alit y pr o d u ct P hil a n d his cr e w ai m t o m a k e c ust o m ers h a p p y a n d t h e y h a v e b e er t h at p e o pl e e nj o y. fi e y n e v er s ki m o n i n gr e di e nts, al w a ys s o ur c e t h e fr es h est a n d b est r a w m at eri als t o m a k e t h e b est b e er.

1 4 1 4 W G o v er n m e nt St. w w w. E m er al d R e p u bli c Br e wi n g. c o m 38

|

VI P P e n s a c ol a. c o m

O’ B ri e n’ s Bi st r o A ch er m a n y y e ars, O’ Bri e n’s Bistr o h as g o n e fr o m j ust s er vi n g b e er a n d wi n e t o pr o vi di n g a f ull-s er vi c e b ar e x p eri e n c e. fl e b e a utif ul b ar is a p erf e ct c o m pl e m e nt t o t h e r est a ur a nt. C o me i n a n d have c o c kt ails b ef or e di n n er a n d/ or c o c kt ails a fl er di n n er. Wat c h y o ur f a v orit e t e a ms pl a y o n l ar g e s cr e e n T Vs w hil e y o u e nj o y l u n c h or di n n er at t h e b ar. O’ Bri e n’s als o h as a pri v at e di ni n g r o o m w hi c h c a n a c c o m m o d at e u p t o 4 0 p e o pl e f or y o ur s p e ci al e v e nt, w h et h er it is a w e d di n g r e h e ars al di n n er, r eli gi o us or s c h o ol f u n cti o n, or a b usi n ess m e eti n g. ff e y e v e n h a v e l ar g e s cr e e n T Vs t h at ar e H D MI c o m p ati bl e f or y o ur b usi n ess pr es e nt ati o ns. If y o u ar e l o o ki n g f or a n a m a zi n g br u n c h o n S u n d a ys, y o u will fi n d it at O’ Bri e n’s. Fr o m 1 1 a m t o 2 p m t h e y ar e s er vi n g all of t h e cl assi c f a v orit es al o n g wit h E g gs B e n e di ct Fl or e nti n e, Cr a b C a k e B e n e di ct, as w ell as o m el ett es a n d p a n c a k es. Als o, y o ur br u n c h will n ot b e c o m pl et e wit h o ut e x p eri e n ci n g t h eir b ott o ml ess mi m os as. 4 3 5 0 B a y o u Bl v d. # 8 ( 8 5 0) 4 7 7- 9 1 2 0 w w w. O Bri e ns Bistr o. n et


A N Y S P E CI A L O C C A SI O N

B A C H E L O R / B A C H E L O R E T T E P A R TI E S | P R O M S | W E D DI N G S

T h a n k Yo u f or V oti n g Us B est Li m o Tr a ns p ort ati o n / S er vic e!

8 5 0. 5 2 9. 4 9 7 5

P E N S A C O L A P A R T Y B U S. C O M

b ef o re

aft e r

Sc h e d ul e a C o ns ult ati o n T o d a y! D a kot a Dell a F fl a

E xt e nsi o n S p eci alist & M ast er St ylist

Bl o Wav e Bl o w o ut & Ext e nsi o n B ar

8 5 0. 7 4 8. 5 0 0 8 (t ext or c all) | 7 2 0 N ort h V Str e et | Pe ns ac ol a, FL

bl o w a v e h ai rs al o n. c o m

S er vi n g S e ni or s I n Lif e’s Tr a n siti o n s W e h el p y o u r l o v e d o n e s i n ti m e s of c h a n g e. D e m e nti a C a r e | Cl e a ni n g/ M e al s | D o w n si zi n g

N o w Off eri n g

O v er ni g ht C ar e i n P e n s a c ol a & J a y C all T O D A Y t o st art c ar e wit h S o n s hi n e! – Cli e nt/ C ar e gi v er H otli n e –

8 5 0. 7 6 4. 6 6 3 8 x- 1 | of ch c e @ s o n s hi n e c o m p a ni o n c ar e. c o m Li c e n s e # 2 3 1 7 0 0 | w w w. s o n s hi n e c o m p a ni o n c ar e. c o m

N o v e m b er 2 0 2 3

| 39


VI P P e n s a c ol a at P e n s a c ol a B a y

J o h n & R o m a n a L o p ez

PS O G S u n s et C r ui s e

T Ci n d y L a w & Kri st e n W h e atl e y

J eff & L y di a A br a m

P at s y S u y d a m & M ar g o Br o xt o n 40

|

VI P P e n s a c ol a. c o m

p h ot os & st or y b y Willi a

J e a n P ar k er & Ri c h ar d G all h ar

m N e wli n

h e P e ns a c ol a S y m p h o n y Or c h estr a G uil d h ost e d a b e a utif ul s u ns et f err y cr uis e t h at s et s ail o n O ct o b er 2 0. G u ests cr uis e d ar o u n d P e ns a c ol a B a y o n a G ulf Isl a n ds N ati o n al S e as h or e f err y b o at o p er at e d b y t h e hi g hl y q u ali ch e d C a pt ai n R a y C o n c a n n o n. C o m pli m e nt ar y dri n ks, a p p eti z ers, a n d d el e ct a bl e d ess erts a w ait e d t h e g u ests f or t h e m t o e nj o y o n t h eir v o y a g e. fl e P e ns a c ol a S y m p h o n y Or c h estr a’s g o al f or t his e v e nt w as t o bri n g li k e- mi n d e d i n di vi d u als w h o h a v e a n i nt er est i n m usi c a n d o ur c o m m u nit y t o pr o vi d e pr o c e e ds t o b e n e flt t h e P e ns a c ol a S y m p h o n y Or c h estr a. ff eir e Th orts w er e a s u c c ess as g u ests mi n gl e d, e nj o y e d t h e r efr es h m e nts, a n d t o o k i n t h e br e at ht a ki n g s u ns et vi e w o v er P e ns a c ol a B a y. W hil e e nj o yi n g t his all g u ests w er e s er e n a d e d b y li v e m usi c o n t h e t o p ft o or of t h e cr uis e f err y t h at a c c o m p a ni e d t h e m t h e w h ol e e v e ni n g as t h e y s ail e d a w a y i nt o t h e s u ns et.

D a w n C o o p er & C ar ol C o o p er

Tri s h W o o d b ur n & C y nt hi a Gi b b s

Bill & B e v erl y D o n a h u e, Iri s K n o e bl, J a n et & Mi k e Si e b ert


( 8 5 0) 4 7 9- 2 2 2 2

Sc a n t he Q R C o de t o m a ke a n a p p oi nt me nt!

C or d o v a A ni m al M e di c al C e nt er is a f ull-s er vi c e v et eri n ar y h os pit al o n Cr ei g ht o n R o a d i n P e ns a c ol a, F L. S c h e d ul e a w ell n ess e x a m a n d m e et o ur pr of essi o n al t e a m of a ni m al c ar e s p e ci alist s. C u r bsi d e S e r vi c e D e nt al C a r e O rt h o p e di c s Di a g n osti c s E n d os c o p y Mi c r o c hi p pi n g S p a y & N e ut e r S ur g er y V a c ci n ati o n s

Dr. Nick White

Dr. Brooke Mo wdy

Dr. Eric Peterson

H O U R S: M o n d a y - Fri d a y: 7: 3 0 a m - 6: 0 0 p m | Cl os e d S at u r d a y & S u n d a y 11 3 0 Cr ei g ht o n R d., P e n s a c ol a, F L | C or d o v a A M C. c o m | C h e c k us o ut o n F a c e b o o k & I n st a g r a m

N o v e m b er 2 0 2 3

| 41


42

|

VI P P e n s a c ol a. c o m


N o v e m b er 2 0 2 3

| 43


VI P P e n s a c ol a at S e vill e Q u art er

R a c h el & S h er vi n R a s s a

Gr e g & S h a nt ell e D e di c k e, H ei di, Elli e, & J o e Pf eil er

Br u n c h Fe st

T

p h ot os & st or y b y P atti

H all

h e Br u n c h F est h el d its 3 r d a n n u al e v e nt at S e vill e ch art er i n D o w nt o w n P e ns a c ol a o n S u n d a y, O ct o b er 8. fl e g u ests h a d a gr e at ti m e s a m pli n g v ari o us dis h es fr o m c o m p eti n g t e a ms i n t h e r a c e f or t h e titl e of t h e B est Br u n c h i n T o w n. fl er e w as pl e nt y of e nt ert ai n m e nt, i n cl u di n g a bl o o d y M ar y b ar, a p h ot o b o ot h, a n d m usi c b y DJ J os h. ff e b est p art of t h e e v e nt w as t h at t h e s a m pl es w er e b o Th o ml ess, s o g u ests w er e e n c o ur a g e d t o g et as m a n y s er vi n gs as t h e y w a nt e d. ft e e v e nt w as m a d e p ossi bl e b y t h e g e n er o us s u p p ort of s p o ns ors s u c h as P u bli x C h ariti es, C o x C o m m u ni c ati o ns, St ar Pri nt S cr e e ni n g, St e p O n e A ut o m oti v e Gr o u p, E m er al d C o ast I ns ur a n c e, ft e L e wis B e ar C o m p a n y, C o d e Ni nj as, M e m b ers First Cr e dit U ni o n, M c M a h o n & H a d d er, B a ptist H e alt h c ar e, a n d S e vill e fi art er. I n a d diti o n, a fi e n d e es h a d a c h a n c e t o pl a y i nt er a cti v e, lif e-si z e d g a m es s u c h as J e n g a i n t h e ki ds’ z o n e, i nt er a ct wit h t h e B o ys & Girls Cl u b st a Th, a n d l e ar n m or e a b o ut t h e or g a ni z ati o n’s missi o n of e m p o w eri n g y o u n g p e o pl e. ft e R u b y Sli p p er w o n t h e P e o pl e’s C h oi c e a w ar d, t h e J u d g es C h oi c e w as S a u c e B oss B ur g er C o m p a n y, a n d t h e Ki ds’ C h oi c e w e nt t o L E S G O P ers o n al C h ef. fl e e v e nt r ais e d $ 3 0, 0 0 0 f or t h e B o ys & Girls Cl u bs.

Br a yt o n & D á Ri e o n Gil b ert

L e o Fl a n a g a n, H a dl e y & E m m a Clift o n

L e sli e Mi c kl e s & “ D a d d y ” J err y H u nt er 44

|

VI P P e n s a c ol a. c o m

J o D a w n Br o w n, L y n d o n Ki n g, L a w s o n Ki n g & R e e d Er b


D e v o n & M ar k Bri a n

J a c o b B err y, J a y A m m o n s & Ti m Br a n d

R o b ert Pr e st o n, E d Vill ar & Br a n d o n E d m o n d s

Mi c h a el, Vi vi e n n e, El ai n a, L o g a n & H ol d e n B e s s er N o v e m b er 2 0 2 3

| 45


S e a f o o d S p e c ia lt ie s

A p p e t iz e r s O y st er s R o c k ef ell er

1 4 .7 5

G n o c c hi M a c & C h e e s e

1 3 .4 5

St uff e d M u s hr o o m s

1 3 .9 5

Cr a b C a k e s

1 5 .9 5

N e w Orl e a n s B B Q S hri m p

1 3 .9 5

P e st o E s c ar g ot

1 4 .7 5

S hri m p Br u s c h ett a

1 4 .2 5

S e s a m e S e ar e d Y ell o w Fi n T u n a

1 3 .9 5

B a k e d Bri e

1 4 .9 5

1 / 2 D o z e n o y st ers wit h s a ut é e d s pi n a c h, o ni o ns, b a c o n & p ar mes a n c h e es e.

Tr a diti o n al s e m oli n a & p ot at o d u m pli n g t o ss e d i n a ric h 3 c h e es e cr e a m s a u c e. T o p p e d wit h P a n k o Br e a d Cr u m bs a n d b a k e d.

Bl u e Cr a b me at st uffi n g i n m us hr o o m c a ps a n d t o p p e d wit h a le m o n b e urr e bl a nc s a u c e. L u m p Cr a b me at c a k es s er v e d wit h o ur h o us e ma d e r e m o ul a d e s a u c e.

J u m b o S hri m p s er v e d wit h a s pic y C aj u n cr e a m s a u c e & t o ast p oi nts f or di p pi n g.. Es c ar g ot t o ss e d i n a p est o cr e a m s a u c e, p ar mes a n c h e es e a n d t o ast e d cr o sti nis.

F o ur grille d s hri m p at o p a fr e nc h br e a d cr o sti ni wit h b asil, t o mat o, & F et a C h e es e a n d a b als a mic r e d u cti o n. Y ell o w Fi n T u n a s es a me cr ust e d a n d s e ar e d r ar e wit h w as a bi, pic kle d gi n g er a n d a pl u m gl a z e.

Fr e nc h Brie, b a k e d a n d t o p p e d wit h a br o w n b utt er p e c a n s a u c e & Fr e nc h Br e a d.

O' Bri e n' s Bi str o

Di n n er:

D in n e r M e n u

1 4 .7 5

O y st er s R o c k ef ell er

1 / 2 D o z e n o y st ers wit h s a ut é e d s pi n a c h, o ni o ns, b a c o n & p ar mes a n c h e es e.

G n o c c hi M a c & C h e e s e

1 3 .4 5

St uff e d M u s hr o o m s

1 3 .9 5

Tr a diti o n al s e m oli n a & p ot at o d u m pli n g t o ss e d i n a ric h 3 c h e es e cr e a m s a u c e. T o p p e d wit h P a n k o Br e a d Cr u m bs a n d b a k e d.

Bl u e Cr a b me at st uffi n g i n m us hr o o m c a ps a n d t o p p e d wit h a le m o n b e urr e bl a nc s a u c e.

1 5 .9 5

Cr a b C a k e s

L u m p Cr a b me at c a k es s er v e d wit h o ur h o us e ma d e r e m o ul a d e s a u c e.

1 3 .9 5

N e w Orl e a n s B B Q S hri m p

J u m b o S hri m p s er v e d wit h a s pic y C aj u n cr e a m s a u c e & t o ast p oi nts f or di p pi n g..

P e st o E s c ar g ot

1 4 .7 5

S hri m p Br u s c h ett a

1 4 .2 5

S e s a m e S e ar e d Y ell o w Fi n T u n a

1 3 .9 5 1 4 .9 5

Es c ar g ot t o ss e d i n a p est o cr e a m s a u c e, p ar mes a n c h e es e a n d t o ast e d cr o sti nis.

F o ur grille d s hri m p at o p a fr e nc h br e a d cr o sti ni wit h b asil, t o mat o, & F et a C h e es e a n d a b als a mic r e d u cti o n.

A ll S e a f o o d S p e c ia lt ie s in c lu d e c h o ic e o f s o u p o r s a la d .

2 3 .9 5

M a n g o- Pl u m Atl a nti c S al m o n

N ort h Atl a ntic S al m o n, s e as o ne d, grille d a n d gl a z e d wit h a ma n g o- pl u m s a u c e. S er v e d wit h ric e pil af & s a ut é e d s pi n a c h.

2 3 .9 5

H or s er a di s h Cr u st e d S al m o n

P a n k o & h ors er a dis h cr ust e d S al m o n, b a k e d a n d t o p p e d wit h a fr es h t o mat o & b asil t o p pi n g. S er v e d wit h ric e pil af & s a ut é e d s pi n a c h.

C ari b b e a n J er k e d M a hi M a hi

2 5 .9 5

Al m o n d Cr u st e d M a hi M a hi

2 5 .9 5

M a hi M a hi s a ut é e d wit h a C ari b b e a n J er k s e as o ni n g a n d t o p p e d wit h pi n e a p pl e s als a. S er v e d o v er c o c o n ut ris ott o wit h fr es h st e a me d as p ar a g us.

Al m o n d Cr ust e d a n d p a n s a ut é e d t h e n t o p p e d wit h b e urr e bl a nc s a u c e. S er v e d wit h v e g et a ble me dle y a n d ric e pil af.

2 6 .9 5

Mi x e d S e af o o d Grill

C o m bi n ati o n of S e a S c all o p s, G ulf S hri m p & grill e d fr es h fis h l a c e d wit h l e m o n b e urr e bl a n c s a u c e. A S erp vpe de ot ivzere ar sn g el h air p ast a wit h v e g et a bl e me dl e y.

G n o c c hi M a c & C h eGre soe u p er - 2

Ways

1 3 .4 5

2 e8a .9m 5 Tr a diti L yo on aln ns eai msolie n a & p ot at o d u m pli n g t o ss e d i n a ric h 3 c h e es e cr p poe ud p erwitcrh ust P a en kd o witBr he as dhr eCrd ud e mdb sp ot a natd obes, a k epd.a n s e ar e d a n d s er v e d Frsesa uhc e.G ulfT o Gr witB ha ak le n c ea p er s a u c e. S er v e d wit h v e g et a ble me dle y. 1 4 .9 5 e d m oBri 3 1 .9 5

Y ell o w Fi n T u n a s es a me cr ust e d a n d s e ar e d r ar e wit h w as a bi, pic kle d gi n g er a n d a pl u m gl a z e.

Fr e nc Bh aBri d t eo pdp e d wit h a p e c a n s a u c e & Fr e nc h Br e a d. k ee, db a &k e dSta nuff

Gr o u p er st uff e d wit h a s hri m p & bl u e cr a b dr essi n g b a k e d a n d t o p p e d wit h b eOurr bl asnc Rs ao uccke efo vell er er a n g el h air p ast a & s a ut é e d s pi n a c h. 1 4 .7 5 y ste er

B a k e d Bri e

/ 2 mD opz e &n o Sy st é e d os pi n a c h, o ni o ns, b a c o n & p ar mes a n S 1hri c ers all owitp h Ris a sutott

2 8 .9 5

C Fr oresn h m meo al e dh bSasil, e a viSnce all z z arCr ell ua, st fr es ri p eo tpo s m at o wit h a b als a mic

2 9 .9 5

Fr e nc h Brie, b a k e d a n d t o p p e d wit h a br o w n b utt er p e c a n s a u c e & Fr e nc h Br e a d.

Fr e n c h O ni o n *

Bl a c k B e a n *

C u p 4. 9 5 /

D e J o ur

B o wl 5. 9 5

k ee d wiSne. al mS er o nv e Pl e s a ut é e d s pi n a c h wit h ric e pil af. witS h m wohit d oatv er

H o u s e S al a d

6 .9 5

C a e s ar S al a d

6 .9 5

Mi x e d gr e e ns wit h c u c u m b er, t o mat o, r e d o ni o n, M o nt er e y J a c k a n d c h e d d ar c h e es e.

A p p e t iz e r s

wit h C hi c k e n

1 6 .9 5 1 3 .4 5 1 6 .9 5 Tr a diti o n al s e m oli n a & p ot at o d u m pli n g t o ss e d i n a ric h 3 c h e es e cr e a m G n o c c hi M awitc h &S hriC hmep e s e

Bl a c k e n e d S al m o n S al a d

1 7 .7 5

9 5e & BBlaakc ek edn e Bri d S ale m o n, sli c e d t o m at o, r e d o ni o n, c u c u m b er, pi n e a p pl e, g o at 1c 4h e.es o v er b amik xe ed da gr v e dh awitp ehc ay no sura ucche oi &c e Frofe nc dr hessi Frp e cnca ns h Brie, n de te ons. p p eSder wit Br ne g. a d.

1 6 .7 5 S o ut h w e st er n C hi c k e n S al a d 7 5e d OSyo stut er o c k efd cell h wsestR grille hicerk e n o v er mi x e d gr e e ns, b als a mic vi n ai gr ett e,1 r4o .ast

1 c/ 2or Dn,o zble anc ok y st e d s pi b eers a ns,witg uh ascaaut mé ole, r enda coh,ni oo nins,o ns,mi bxaecdo cn h e& esp ares mes & a wnar m t ortill as. c h e es e.

9 .9 5 9 .9 5

C a pr e s e S al a d C a pr e s e S al a d

Fr es h m o z z ar ell a, b asil a n d vi ne ri p e t o mat o wit h a b als a mic r e d u cti o n.

Fr es h m o z z ar ell a, fr es h b asil, vi n e ri p e t o m at o wit h a b als a mic r e d u cti o n. A ll D r e s s in g s a r e m a d e " I n H o u s e " * Bl e u C h e es e * B als a mi c Vi n ai gr ett e * A p pl e Ci d er Vi n ai gr ett1e 3* .9H o5n e y N Rea nwc h Orl e a n s B B Q S hri m p M u st ar d * Or a n a disy h C Vi * Cpa oi es ar J u m b o S hri m p s er v e d g ewitH horsa er s pic aj nu ain grcrett e a e m* s1a0 u0 c0 eIsl&a tn od ast nts

f or di p pi n g..

O' Bri Lea n'n dS Eso un ptrse eBis str o A ll L a n d E n t r e e s in c lu d e c h o ic e o f s o u p o r s a la d .

Fr e n c hB O rniu no cn h *M eBln auc k B e a n * C hi c k e n C a pr e s e C u p 4. 9 5 / B o wl 5. 9 5

2 1 .9 5

A p p e t iEz e gr sg s & M o r e

2 5 .9 5 R o a st e d D o u bl e B o n e P or k C h o p H ooz.uo sDBeoeuSnble al a d ne-i n p or k c h o p grille d a n d s er v e d wit h s w e et mas 1 31h6.3p9.9ot.545at5 o, Bi1 2str G n o c c hi e MdiBa oct c & Cheese

x eacdble ns s erwit c u m b er, t ast o emat rae ci d o erni Moop nt e y J a collka an dnais d T vweoMig pet h gr e d ee eme ehci d con uvner uffior en, no,ndglis op en.er Tr ao aditi o n alg gssdle e y, mvoli n a a& hmpaootm,n ata ptooples d u dam Epli n g ht odmss e dn id &nutcti a ric hd 3witc hh eh es e cr e ae m d arv e dc hwit e esh e.y o ur c h oic e of grits or O' Brie n p ot at o e s & fr uit s al a d. s a u c e.h e dS er

3 1 .9 5 Fils aetu c e.Mi gT no po pne d wit h P a n k o Br e a d Cr u m b s a n d b a k e d. 6 .9 5 Saloial nam grille d S8 mCoB z.oaa kekt seee nar ddd erl SBri e o n Bd et on ey odiurctt ast e. S er v e d wit h c h ef mas h p ot at1 o,41 .49 .59 5

k eend e bd)a g el wit h h oll a n d ais e s a u c1e, 4 .9 5 T as w op paro aacgh us e d e g gs swit er hv e dC hi o vcerk es nm (o kgrill e d seoald mmor o n, bla at oc ast Fr e nc h Bri&e, ab ra ek de d wi a nned t ompus p e hr d owit h as ap ue cc ae.n s a u c e & Fr e nc h Br e a d. c a p ers & r e d o ni o n. S er v e d wit h fr uit s al a d a n d a c h oic e of grits or O' Brie n p ot at o e s.

2 7 .9 5 h Grill Bi str o Stri p witSirl oi ne d S hri m p 1 5 ..257 y55 Cr1 2aOobyz.stC er ct Na ekswe RYBor p, er p e p p er cr ust e d & s er v e d wit h a m us hr o o 1m 51s h.49err oecknkeStri efdiell wit h S al m o n ( grill e d or bl a c k e n e d) T swao1u/Pc2oe,a cDchoehzdef e g gs o v er Bl u e cr a b me at wit h p e p p ers, o ni o ns, p ar me s a n c h e e s e, o ni o e n omas y st hersp otwitat ho s aa nutdé easd ps ar pi an ga cus. h, o ni o ns, b a c o n & p ar mes a n 1n a6n .d9 5 p a n k o br e a d cr u m b s s a ut é e d a n d s er v e d wit h r e m o ul a d e s a u c e. c h e es e. 2 4 .9 5 BlBla ca kc k & & BlBle eu u Sirl oie sn arSt Se ala ka d 15 96.9..975 55 C a St8 eoC az.a kprC &eA sBEegSirl gS saloi anB deStne ea k,di ctC aj u n s e as o ne d, grille d a n d t o p p e d wit h1 Ble u

CgsA sBer Sirl StFil e aetk omev er Coanses aarn aS talo aastd e wit h arhd bm uffi oil e ndt eh ge g,n t ro ep dp eod ni o ns, T Cw hoBlepaes oc akcehne edudecge. od vnerwit d allimas d E hn glis S era,v evfrdeoies h C vih ef Fr es eh so ames, o z z ar ell h b asil, ne e ri p e othuto pomotns. atato o wit&h asa pbaralsa ag us. mic wit ht oh ollm at a n d ais ecrs auu cme.bl eSder Bl v eedu witC hh efresuit s&alcr a d a n d c h oic e of grits or O' Brie n p ot at o e s.

3 1 .9 5 R ar ec dku ctiofo n.L ea d m Sb al m o n S al a d 1 6 .9 5 ESig Blxg saL ac Flkm beorlnolli e nti e di ct p o npse c hB are ngrille d & s er v e d wit h a d e mi s a u c e, c h ef 1mas21 h.39 .59 5

N ec kwe n eOrl B e Qd t So hri de gSegs ala mn osn,n Bslic at o,m rpmeuffi d o nni o& n, c u ec du wit m b er, pi n e a p pl e,a g mo sata ucc he.e es e & T pw ot oBlJ paat E nmglis p aromanpg aus. u o aomcbh oe& d as S hri s ert ovaste de d wit h a hs pic y C ajt uo pn pcr e a mh sa as upic nea c h& crt oe ast p oi nts ns ho frv eruit smialxa ed da ngrd eyeons. er ve eofd grits wit h oro urO' orBrie a n ng ep oth at orso eers. a dis h vi n ai gr ett e. S er pv ee cd a wit ur c hS oic

1 311 4.47 ..959 55

e d c shic n br e ast wit h ms po ut es, mi x e d grv ee de ns, b als a mic vi n ai gr ett e, o uepkaeons S m o k e d s al m o n & Cr e a m C h e es e o n a t o ast e d b a g el. S er v e d witA hll H o u s e S p e c ia lt ie s in c lu dOeurcGrill vherewest 3o n Cashpic e egrits Sh o Nmiceoe kwoefdOrl s al m ro snaBlaB&d .QCrSe hri a m C h oe es te oesast d b asger el. S er vwit e dh awitn hE n glis h m uffi n e d c or n, bl a c k b e ae.ns g u a c a m ol e r e d o ni o ns & w ar m t ortill as. c a p ers, o ni o ns a n d c h o p p e d e g g. a n drc oaa ast pfrie ers,d oe nig g,o nsy oaurn dstc yl h o p p e d e g g.

C hi c k e n M ar s al a / C hi c k e Sn Pio cuc patsa

2 2 .9 5

B o neless br e ast p a n s a ut é e d a n d s er v e d wit h a n g el- h air p ast a, v e g et a ble me dle y a n d Fr c heoicn ec hof aO niM ars o n al a* m usBlhra oc ok m Bs ae uac ne or* a leD me o Jn oc aurp er s a u c e.

S urf & T urf

C u p 4. 9 5 /

B o wl 5. 9 5

2 6 .9 5

4 o z. P etit e Filet me d alli o n, fr es h s e a s c all o ps, a n d g ulf s hri m p s er v e d wit h a lata odess a n d s a ut é e d s pi n a c h. a m us hr o o m mars al a s a u c e, mas hS p ot

HNoe u ws e OrlS ale aa nd s S hri m p & A n d o uill e

62 .49 .59 5

G ulf S hri m p, A n d o uille S a us a g e, m us hr o o ms, r e d & gr e e n b ell p e p p ers, Mi x e d gr e e ns wit h c u c u m b er, t o mat o, r e d o ni o n, M o nt er e y J a c k a n d s a ut é e d a n d t o ss e d wit h p e n ne p ast a i n a s pic y N e w Orle a ns cr e a m s a u c e. c h e d d ar c h e es e.

C a e s ar S al a d

6 .9 5

ClG aCn sao sipc ecc hiCS oo Mbutab ch S-eralnMa udBrs hr e a okfo a mst SSh err o uy p s

1 112 94.9.9.9555

Tr a diti o n al s e m oli n a & p ot at o d u m pli n g i n a m us hr o o m s h err y c h e es e

a c oan,t oSastwiss es e, ht o m muffi at ones,s erh vare dd bwit oil he da ec ghgoica ne dofs hri al a d T hrSe em oe gk egsd "t aurn ky esty, ylb e", e d c Eh ne glis b a cmopn s or s awitu che.y o Surercvheoic de,ewit ut éneg.d s pi n a c h. A d d g rBilelseaald nacd.h *ic k e Dn ef oJr o$ 6ur.2 5 ofn hcdrshaessi egrits A n d o uill e s a us a gFr or OO'niBrio enn p *ot at oBlesa c& kfr uit

Phreer nC hCk ehiPe cas ken ecEna gkSgealplCCaauodntp m b4.o9 5 / ec ea mil B Tutt

B o wl 5. 9 5

1 111 93.9.9.9555

FrPese c ha ns acrutust é eedd ebrg ge ast pl a sntertvoe pd poevder witmi xh e dmari s a hu cr e,e d f oetnia,o ns, pr ot ov olm ato ne gr e en ar ns a wit o es,a n d T hr e e b utt er mil k p a nc a k es, t w o stri p s of b a c o n & t w o e g gs a n y st yl e. S er v e d hr oaon ms, es aa.witlah dy so ur c h oic e of dr essi n g. p arm usmes c h ecresaisi es ns, o v erm a an nd gariel-n horaira n pgSast wit h a si d e of fr es h fr uit.

a b Br C a k e eS alB eerr ad CrF ett èCr H om uue cs ci e nSuleale aAlfr d d oy Fr e n c h T o a st

1 211 618.9..9.995555

Bl u e l u m p a n d cl a w cr a b c a k es o v er a b e d of gr e e ns wit h f et a c h e es e,

Alfr de oi n wit witè hhmecyubroc ur oicerte otof ma BlClu eassic cr ulu e emc bhb er, att o mat p ppri e o, d wit o n Mke eo mnnto or uss &J amicm xkp.e da nb err Mib err x e yd Bri gr oeceehns r e hdv er omars nia, occan,phic er es yhri d y u mSberer, t o mat o, c or n & bl a c k b e a ns & a r e m o ul a d e dr essi n g. c o cmcpuhotce e'. d d ar cv ehde eswite.h a c h oic e of b a c o n or A n d o uill e s a us a g e & s e as o n al fr uit. 1 4 .9 5 Tri o of S al a d s- C h o o s e a n y t hr e e.

C a e s ar S al a d

B is t r o O m e le t t e s

6 .9 5

C o n s u m pti o n of r a w or u n d er c o o k e d f o o d s m a y i n cr e a s e y o urFrriuits k S of 2 0 a2 n2 g e s & al af do o- d Hb oorn ne ye dille nw,e cs as.nt al o u p e, gr a p e s, m a Rn edv.ari1 n1/ or wit h C hi c k e n ( grill e d or bl a c k e n e d) piwitn eh a pC plhi e.c k e n ( grill e d or bl a c k e n e d) 1 4 .9 5 1 2 .4 5

Ha m & S moked Gouda

wit h Grill e d S hri m p

1 5 .2 5

wit h S al m o n ( grill e d or bl a c k e n e d)

1 6 .9 5

Bl a c k & Bl e u C a e s ar S al a d

1 6 .7 5

Bl a c k e n e d C A B Sirl oi n St e a k o v er C a es ar S al a d wit h h ar d b oil e d e g g, r e d o ni o ns, t o m at o es, cr u m bl e d Bl e u C h e es e & cr o ut o ns.

Bl a c k e n e d S al m o n S al a d

1 6 .9 5

Bl a c k e n e d S al m o n, slic e d t o m at o, r e d o ni o n, c u c u m b er, pi n e a p pl e, g o at c h e es e & p e c a ns o v er mi x e d gr e e ns. S er v e d wit h o ur or a n g e h ors er a dis h vi n ai gr ett e.

S o ut h w e st er n C hi c k e n S al a d

1 4 .9 5

Grill e d c hic k e n br e ast wit h s o ut h west s pic es, mi x e d gr e e ns, b als a mic vi n ai gr ett e, r o ast e d c or n, bl a c k b e a ns g u a c a m ol e r e d o ni o ns & w ar m t ortill as.

C a p e C o b b S al a d

46

1 4 .9 5

S m o k e d t ur k e y, b a c o n, S wiss c h e es e, t o m at o es, h ar d b oil e d e g g a n d s hri m p s al a d wit h y o ur c h oic e of dr essi n g.

|

VI P P e n s a c ol a. c o m

P e c a n C hi c k e n S al a d

1 3 .9 5

P e c a n cr ust e d br e ast s er v e d o v er mi x e d gr e e ns wit h r e d o ni o ns, t o m at o es, m us hr o o ms, cr aisi ns, m a n d ari n or a n g es wit h y o ur c h oic e of dr essi n g.

Cr a b C a k e S al a d

1 8 .9 5

Bl u e l u m p a n d cl a w cr a b c a k es o v er a b e d of gr e e ns wit h f et a c h e es e,

2 3 .9 5

H or s er a di s h Cr u st e d S al m o n

2 3 .9 5

C ari b b e a n J er k e d M a hi M a hi

2 5 .9 5

Al m o n d Cr u st e d M a hi M a hi

2 5 .9 5

Mi x e d S e af o o d Grill

2 6 .9 5

P a n k o & h ors er a dis h cr ust e d S al m o n, b a k e d a n d t o p p e d wit h a fr es h t o mat o & b asil t o p pi n g. S er v e d wit h ric e pil af & s a ut é e d s pi n a c h.

M a hi M a hi s a ut é e d wit h a C ari b b e a n J er k s e as o ni n g a n d t o p p e d wit h pi n e a p pl e s als a. S er v e d o v er c o c o n ut ris ott o wit h fr es h st e a me d as p ar a g us.

Al m o n d Cr ust e d a n d p a n s a ut é e d t h e n t o p p e d wit h b e urr e bl a nc s a u c e. S er v e d wit h v e g et a ble me dle y a n d ric e pil af.

C o m bi n ati o n of S e a S c all o p s, G ulf S hri m p & grill e d fr es h fis h l a c e d wit h l e m o n b e urr e bl a n c s a u c e. S er v e d o v er a n g el h air p ast a wit h v e g et a bl e me dl e y.

Gr o u p er - 2 W a y s L y o n n ai s e

2 8 .9 5

B a k e d & St uff e d

3 1 .9 5

Fr es h G ulf Gr o u p er cr ust e d wit h s hr e d d e d p ot at o es, p a n s e ar e d a n d s er v e d wit h a le m o n c a p er s a u c e. S er v e d wit h v e g et a ble me dle y. Gr o u p er st uff e d wit h a s hri m p & bl u e cr a b dr essi n g b a k e d a n d t o p p e d wit h b e urr e bl a nc s a u c e o v er a n g el h air p ast a & s a ut é e d s pi n a c h.

S hri m p & S c all o p Ri s ott o

2 8 .9 5

C or n m e al Cr u st e d S e a S c all o p s

2 9 .9 5

S hri m p T u s c a n y

2 4 .9 5

O' Bri e n' s Bi str o

G ulf S hri m p & s e a s c all o ps p a n s e ar e d a n d s er v e d wit h a n h er b e d b e urr e bl a nc s a u c e o v er ris ott o wit h v e g et a ble me dle y.

1 3 .4 5

s & MDij oon r em ust ar d, s c alli o ns a n d fi nis h e d G ulf S hri m p s a ut é e d wit h fr Ees hg ggarlic, wit h w hit e wi ne. S er v e d o v er s a ut é e d s pi n a c h wit h ric e pil af. 1 3 .9 5

Bi str o B e n e di ct

Tr a diti o n al s e m oli n a & p ot at o d u m pli n g t o ss e d i n a ric h 3 c h e es e cr e a m s a u c e. T o p p e d wit h P a n k o Br e aSd Cr a ula mdb ssa n d b a k e d.

T w o p o a c h e d e g gs s er v e d o v er h a m, a t o ast e d E n glis h m uffi n & t o p p e d wit h h oll a n d ais e s a u c e. S er v e d wit h y o ur c h oic e of grits or O' Brie n p ot at o es & fr uit s al a d.

MiFr xe encd hgrBri e ee,nsb a wit k e dh acnudc tuo pm pbeer, d twito hmat a po,e c ra en ds ao unic eo n,& FrMeoncntherBre ey aJd.a c k a n d c h e d d ar c h e es e.

T w o p o a c h e d e g gs s er v e d o v er s m o k e d s al m o n, a t o ast e d b a g el wit h h oll a n d ais e s a u c e, 2 1 .9 5 c Ca phi ersc k& ree nd o ni C oa n.pr Seersv ee d wit h fr uit s al a d a n d a c h oic e of grits or O' Brie n p ot at o es.

HB oa ku es ed SBrial ea d

1 64 ..99 55

CO ay ests er ar s S Raloac dk ef ell er

1 64 ..97 55

1 / 2 D o z e n o y st witers h C wit hi chksea nut é e d s pi n a c h, o ni o ns, b a c o n & p ar mes a n c h e es e. C a pr e s e S wit al ah dS hri m p

1 6 .9 5 19 6.9.95 5

Fr es h m o z z ar ell a, fr es h b asil, vi n e ri p e t o m at o wit h a b als a mic 1 7 .7 5 Bl k eo n.n e d S al m o n S al a d r e ad uccti Bl a c k e n e d S al m o n, sli c e d t o m at o, r e d o ni o n, c u c u m b er, pi n e a p pl e, g o at 1c 3h e .es9 e5 & pNe ec a wns oOrl v ere aminxse d BgrBe eQns.S hri S er v me dp wit h y o ur c h oi c e of dr essi n g.

O' Bri e n' s Bi str o

J u m b o S hri m p s er v e d wit h a s pic y C aj u n cr e a m s a u c e & t o ast p oi nts 1 6 .7 5 Sf or o utdi hp piw ne g.. st er n C hi c k e n S al a d SSo ut .9 e5 d m oh kweestd grille S al md oc hic n Plk e atn oe v er mi x e d gr e e ns, b als a mic vi n ai gr ett e,1 r4o ast cS orm on,k ebld ascalk mboena ns, g u a c a m ole, r e d o ni o nns,ue d mib axgeel.d cS er h e vese des wit& h w ar m t ortill as. & Cr e a Bm Crhue nesce ho nMa t oe ast

9 .9 5

ers,e so nie o Snsala an dd c h o p p e d e g g. Cc aap pr

p so wit h a b als a mic r e d u cti o n. Fr es h m o z z ar ell a, b asil a n d vi ne riS p e ot ou mat E g g s & M o re

Fr e n c h AO lni l D o rne s s i*n g s Bl a r ea mc ka d eB e" Ian nH o*u s e "D e J o ur RBia nstr c h o* BlB eeu n Ce hdi e escte * BCalsu ap mi c4. 9Vi5n ai /gr ettBe o* wlA p pl5.e 9 Ci5 d er Vi n ai gr ett e1 *3 .H9o 5n e y * 1n 0 0& 0t oIsl esaarn d ais e T w o p o a Mc hust e d ar e gdgs* s erOrv ea dn go ev er H hors a m,eraatdis o asth e dViE nnai glisgrhettm euffi p p ae dn dwit* h Chaoll s a u c e. S er v e d wit h y o ur c h oic e of grits Sor aO' lBrie a d n sp ot at o es & fr uit s al a d.

S m o k e d S al m o n B e n e di ct H o u s e S al a d

L a n d E n t re e s

r e e s in c lu d e c h o ic e o f s o u p o r s a la d . S m o k e d S al m o nA llBL ea nnd eE din tct

B o neless br e ast grille d & s er v e d wit h m o z z ar ell a c h e es e, t o mat o es, b asil, 1 5 .9 5 a n d a b als a mic r e d u cti o n wit h p e n ne p ast a a n d s a ut é e d s pi n a c h.

Cr a b C a k e B e n e di ct

T w o P o a c h e d e g gs o v er Bl u e cr a b me at wit h p e p p ers, o ni o ns, p ar mes a n c h e es e, o ni o n a n d 2 5 .9 5 p Ra nok oa br d wit ste ea ddcr uD mob su sbla uteé e dB aon dn seer vPe or k h Cr eh moo ulp a d e s a u c e.

1 5 h.9p ot5 at o, St1 2e oaz.k D& o uE ble g g sB o Bne-i e nne pdiorctk c h o p grille d a n d s er v e d wit h s w e et mas v e g et a ble me dle y, ci n n a m o n a p ples a n d a ci d er r e d u cti o n.

T w o p o a c h e d e g gs s er v e d o v er Fil et me d alli o ns a n a t o ast e d E n glis h m uffi n t h e n t o p p e d witFilh hetoll a nMid ais g en soa unc e. S er v e d wit h fr uit s al a d a n d c h oic e of grits or O' Brie n p ot at o3es.1 .9 5

1 2o, .9 5 E8 gogz.s t eFln dorerle ointin ngrille e B de tno e ydio ur ct t ast e. S er v e d wit h c h ef mas h p ot at as p ar a g us & a r e d wi ne m us hr o o m s a u c e.

T w o p o a c h e d e g gs o n a n t o ast e d E n glis h m uffi n & t o p p e d wit h a s pi n a c h cr e a m s a u c e. 2 7 .9 5 S Bi er vstr e d wit fr uitps alSirl a d a noi d yno ur c h oic e of grits or O' Brie n p ot at o es. o hStri

2 o z.m pN e & w Grit Y or ks Stri p, p e p p er cr ust e d & s er v e d wit h a m us hr o o1 m3 s.h7err 5y S1 hri s a u c e, c h ef mas h p ot at o a n d as p ar a g us.

O ur N e w Orl e a ns B B Q S hri m p o v er 3 C h e es e grits s er v e d wit h a n E n glis h m uffi n 2 4 .9 5 a Bl n d aacfri st yloie. n St e a k k e d& e gBlg, e yuo urSirl

n St a k,e aC aj Cl8 ao z.s siCc A SB oSirl ut oi h er n e Br kf uansts e as o ne d, grille d a n d t o p p e d wit h1 2Ble.9u 5

s a "uac ne.y stS er v e da t owitasthe dC hE ef p otnats er o v&e das wit p arh aag cus. T Chrh ee eeseeg gs yl e", n glismas h hm uffi h oic e of b a c o n or 3 1 .9 5 A Rn ad ocuill k eofs a us L aa g e,m bgrits or O' Bri e n p ot at o es & fr uit s al a d. x Lera mmil b l kolliPp ao npsc ca hkare grille 1 .h9 5 BSiutt C o md b &o s er v e d wit h a d e mi s a u c e, c h ef 1mas

p ark apga us. T phrote at e bo utt&eras mil nc a k es, t w o stri p s of b a c o n & t w o e g gs a n y st yl e. S er v e d wit h a si d e of fr es h fr uit.

O t h e1r4 H.9 5o u s e S p e c ia lt ie s 6 .9 5

1 4 .9 5

Cr è m e Br ul e e B err y Fr e n c h T o a st

1 1 .9 5

G n o c c hi M a c - M u s hr o o m S h err y

1 9 .9 5

A allnHd ais o ues es aSu cpe,e c ia lt ie s in c lu d e c h o ic e o f s o u p o r s a la d . T w o p o a c h e d e g gs s er v e d o v er s m o k e d s al m o n, a t o ast e d b a g el wit h h oll Bl u e b err y Bri o c h e i n cr è me br ul e e b att er t o p p e d wit h mars c a p o ne m o uss e & mi x e d b err y c o m p ot e'. S er v e d wit h a c h oic e of b a c o n or A n d o uill e s a us a g e & s e as o n al fr uit.

Mi x e d gr e e ns wit h c u c u m b er, t o mat o, r e d o ni o n, M o nt er e y J a c k a n d c a p ers & r e d o ni o n. S er v e d wit h fr uit s al a d a n d a c h oic e of grits or O' Brie n p ot at o es. c h e d d ar c h e es e. 2 2 .9 5

CCrhia cbk eC na k Me arB se aln ea di / ctC hi c k e n Pi c c at a

1 5 .9 5

SSturf e a k& &T urf E gwitg hs Grill B e ende Sdihrict m p

12 56 ..99 55

.9 5 e s ar brS ealasta dp a n s a ut é e d a n d s er v e d wit h a n g el- h air p ast a, v e g et 6a ble BCoaneless T w o P o a c h e d e g gs o v er Bl u e cr a b me at wit h p e p p ers, o ni o ns, p ar mes a n c h e es e, o ni o n a n d (d grill or me oic p a dle n k o ybrae na dd crc huwit m bhsesCaofhi ut céaek de Man nars s al er avee ddm us wit hr hblroae comkomeulnsaaed eud)cs ae u or c e. a le m o n c a p er s1a 4u c.e. 95

5 h 4 o z. P etit e Filet me d alli o n, fr es h s e a s c all o ps, a n d g ulf s hri m p s er1 v5e d.2 wit

T w o p o a c h e d e g gs s er v e d o v er Fil et me d alli o ns a n a t o ast e d E n glis h m uffi n t h e n t o p p e d grillhmas e duithorspalot bla dat a ca onk es awit mh us nd)de sofa ut é e dors piO' Brie n a c nh.p ot at1 o6es..9 5 h ollhra no doaisme wit s mars a uhc e.SalalSaerms avo eundc(e,wit fr de cn haeoic grits

2 4 .9 5 11 62 ..79 55

E eg wg s Orl Fl or e nti n e B me pn e &di Actn d o uill e NBl a c k & e Bla ne su SC hri a e s ar S al a d

GT ulf g e,h mm uffi us hrn o&ot oms, elle a p me spapu ers, w o pSo hri a c h emd p,e g gsA no dn oa uille n t o astSe ad us E naglis p p erde dwit h& a gr s pie en anc hb cr c e. e da n Cd At oB ssSirl oi n Sth e pa ek no ne v er C a esa ar d wit h h ar d Orle b oil ea dnse gcrg,e rae dm so aniuoc ns, sBlSaerautcv keéede ndwit i n orSaalsaO'pic e. h fr uit s alea dd a wit n d y o ur c h oic ep ast of grits Briey n Np eot atw o es. t o m at o es, cr u m bl e d Bl e u C h e es e & cr o ut o ns.

B atiso tdruo m Opli nmg ie nlea t tmeuss hr o o m s h err y c h e es e Tr a diti o n al s e m oli n a & p ot Hs aa u mc e. & SSer mv eo dk ewitd h Gs ao utu édead s pi n a c h. A d d g r ille d c h ic k e n f o r $ 6 .12 52 .4 5

.9 h5 S Th ahrv e ed eh a Cm ha en de sG eo u Ed ag gC hple esa entt o p p e d wit h H oll a n d ais e s a u c e a t o ast e d 1E n9glis esnh s& a yuto éure dc heoic g geplofa ntgrits t o porp e dO' Bri wite hn pmari M Fr uffi ot at noar es aa snad ufrc e,uitf et s ala,a d.pr o v ol o ne a n d Fip arv e mesC ah ne ce hse ees es o v er a n g el- h air p ast a.

1 1 .9 5

Bl u e Cr a b, S hri m p & A s p ar a g u s

1 3 .9 5

Gr o u p er - B a k e d & St uff e d

2 3 .9 5

S Fwiss, o v ol eo nde,o C h e d d ar a n d J a c k C h e es es t o p p e d wit h H oll a n d 2ais1 e..9 5 ett u Gco ciu d na, e Pr Alfr S Cl erassic v e d witAlfr h aen d Eo n glis & c he oic of grits or a, O'c Bri wit hh y Mouffi ur cn h oic of e pri ma v er hicekne pn otorat so es hria mn dp.fr uit

Bl u e cr a b me at, s hri m p & st e a me d as p ar a g us t o p p e d wit h H oll a n d ais e s a u c e, 1 3 .7 5 C o n s u m pti o n of r a w or u n d er c o 1o k6e .d9f 5o o d s m as yeri vr n cre de awit s eh ya on urE nriglis s k hof fM ouffi o d nb or& nc eh ill s s.grits or O' Bri e n p ot atR eov.es1 1/&2 fr 0 2 uit 2 oicne e of O ur N e w Orl e a ns B B Q S hri m p o v er 3 C h e es e grits s er v e d wit h a n E n glis h m uffi n Bl a c k e n e d S al m o n, slic e d t o m at o, r e d o ni o n, c u c u m b er, pi n e a p pl e, g o at c h e es e & a n d a fri e d e g g, y o ur st yl e. 1 2 .9 5 T h e " D e n v er " p e c a ns o v er mi x e d gr e e ns. S er v e d wit h o ur or a n g e h ors er a dis h vi n ai gr ett e. H a m, s a ut e e d p e p p ers, o ni o ns, & m us hr o o ms wit h t o m at o a n d c h e d d ar c h e es e Cl a s si c S o ut h er n Br e a kf a st 11 42 ..99 55 S o ut h w e st er n C hi c k e n S al a d wit h a t o ast e d E n glis h M uffi n & y o ur c h oic e of grits or O' Bri e n p ot at o es & fr uit T hr e e e g gs " a n y st yl e", a t o ast e d E n glis h m uffi n s er v e d wit h a c h oic e of b a c o n or Grill e d c hic k e n br e ast witBh s ro uutnh cwest s pice es, mi x e d gr e e ns, b als a mic vi n ai gr ett e, h M n u A n d o uill e s a us a g e, grits or O' Bri e n p ot at o es & fr uit s al a d. 1 2 .9 5 Bi str o B. L. T. r o ast e d c or n, bl a c k b e a ns g u a c a m ol e r e d o ni o ns & w ar m t ortill as. S m o k e d b a c o n, t o m at o & fr es h s pi n a c h wit h H oll a n d ais e s a u c e. S er v e d wit h a n B utt er mil k P a n c a k e C o m b o 11 41 ..99 55 C a p e C o b b S al a d E n glis h M uffi n & y o ur c h oic e of grits or O' Bri e n p ot at o es & fr uit s al a d. T hr e e b utt er mil k p a nc a k es, t w o stri p s of b a c o n & t w o e g gs a n y st yl e. S er v e d S m o k e d t ur k e y, b a c o n, S wiss c h e es e, t o m at o es, h ar d b oil e d e g g a n d s hri m p s al a d wit h a si d e of fr es h fr uit. E g g s & M o re O t h e r B is t r o S p e c ia lt ie s wit h y o ur c h oic e of dr essi n g.

S hri m p & Grit s Bl a c k e n e d S al m o n S al a d

O' Bri e n' s Bi str o

Br u n c h: S u n d a y: 1 1 a m - 2 p m D e J o ur

B o neless br e ast grille d & s er v e d wit h m o z z ar ell a c h e es e, t o mat o es, b asil, a n d a b als a mic r e d u cti o n wit h p e n ne S paast la ad asn d s a ut é e d s pi n a c h.

g.. O t h e1 r4 H.9 5o u s e S ShriSf oroputm diephpcpi&wiaen Grit lstt iere sn C hi c k e n S al a d S m o k e d S al s m o n Pl at e

S m o k e d S al m o n Pl at e

1 4 .9 5

S m o k e d s al m o n & Cr e a m C h e es e o n a t o ast e d b a g el. S er v e d wit h c a p ers, o ni o ns a n d c h o p p e d e g g.

S a la d s

s a u c e. T o p p e d wit h P a n k o Br e a d Cr u m bs a n d b a k e d.

c h e es e. m p & s e a s c all o ps p a n s e ar e d a n d s er v e d wit h a n h er b e d b e urr e G ulf S hri bl Ca nc 9 .9 5 a prs aeu sc ee o Sv er al arisd ott o wit h v e g et a ble me dle y.

Frrese dhu sctie ao sn.c all o ps, c or n me al cr ust e d a n d s er v e d wit h a s w e et c hili s a u c e, ric e 1 3 .9 5 pilNafe w& vOrl e g ete aa ble n s me B BdleQ y S hri m p J u m b o S hri m p s er v e d wit h a s pic y C aj u n cr e a m s a u c e & t o ast p oi2 nts 4 .9 5 S hri m p T u s c a n y f or di p pi n g.. G ulf S hri m p s a ut é e d wit h fr es h g arlic, Dij o n m ust ar d, s c alli o ns a n d fi nis h e d

S oups

D e J o ur

B o wl 5. 9 5

T u es d a y- S G at n o c ur c hi dM a ac y: & C h e4e s e p m - 8 p m

S e a f o o d S p e c ia lt ie s

A p p e t iz e r s

Bl a c k B e a n *

A p p eC tu ipz e r4.s 9 5 /

M a n g o- Pl u m Atl a nti c S al m o n

N ort h Atl a ntic S al m o n, s e as o ne d, grille d a n d gl a z e d wit h a ma n g o- pl u m s a u c e. S er v e d wit h ric e pil af & s a ut é e d s pi n a c h.

c hustM e deann ud s er v e d wit h a s w e et c hili s a u c e, ric e Fr es h s e a s c all o ps, c orB n rmeu aln cr pil af & v e g et a ble me dle y

S oups Fr e n c h O ni o n *

A ll S e a f o o d S p e c ia lt ie s in c lu d e c h o ic e o f s o u p o r s a la d .

1 4 .9 5

ot om mp Spp al d awitn hd ais bl ee u s ca hu ec e saet vio ast n ai egrd ettE ne.glis h S h a v e d h a m a n d Grill G ohue ddGrill a M CuehsdehresSoehri e da dwit- hl a c He oll wit 1 5 .2 5 M uffi n & y o ur c h Roic d frz uuit o aestofe dgrits V e g or et a blO' eBriS eal na dp ot- atE og es g plaannt, c c shialni,a d.y ell o w s q u a s h, b ell pwit e php erS al s &m roend ( ogrill ni o ne s.d or bl a c k e n e d) 1 6 .9 5

Fi v e C h e e s e

1 1 .9 5

B a ab yn ds hri er y, a dill a yaonndnais ai se.e S wiss, G o u d a, PrSohri v ol mo pn e,S alCahde d-d ar J a c mkp, Cchele es es ot nio po pn es id n wit h Hmoll Bl a c k & Bl e u Ch a Meuffi s ar S al a d e of grits or O' Bri e n p ot at o es a n d fr1uit6 .7 5 S er v e d wit h a n E Cn higlis c k e n S al a nd &- cR ho oic a st e d c hi c k e n, c el er y , o ni o n s i n a cil a ntr o Bl a c k e n e d C A B Sirl oi n St e a k o v er C a es ar S al a d wit h h ar d b oil e d e g g, r e d o ni o ns, m a y o n n ai s e. 1 3 .9 5 Bl ut oe m Cr m p & A s p ar a g u s o ns. at oaes,b, cr SuRhri mo bl a ste de dBl eC uor nC h&e esBlea c &k crB oe ut a n S al a d - C or n, bl a c k b e a n s, p e p p er s, Bl u e cr a b me at, s hri m p & st ecila amentrd oass pa ar u c ae.g us t o p p e d wit h H oll a n d ais e s a u c e, 1uit6 .9 5 Bl a c k e n e d o niS oaln s himn oMa uffi n S al a cdh oic s er vr e d wit h a n TE un glis e erofy,grits n a S al a d - nC a &p er s, c el r e d oorni o O'n s,Bria en nd p mota yato on es n ai s& efrwit h a hi nt Bl a c k e n e d S al m o n, slic e d t o m at o, r e d o ni o n, c u c u m b er, pi n e a p pl e, g o at c h e es e & T h pee c"a nsD eo nv erv ermiof" xl ee d m gro neje uins.c e. S er v e d wit h o ur or a n g e h ors er a dis h vi n ai gr1 ett2 e..9 5 C a e s ar S al a d - R o m ai n e l ett u c e t o s s e d wit h o ur " H o u s e m a d e" H a m, s a ut e e d p e pdrp ers, a n hc th oe emsate. o a n d c h e d d ar c h e 1es4e .9 5 S o ut h w e st ere s nsi noCg,nihiocrns, co utk eo&nns m aus Sn aldhr pao arod mmse s wit wit h a t o ast e d E n glis h M uffi n & y o ur c h oic e of grits or O' Bri e n p ot at o es & fr uit Grill e d c hic k e n br e ast A llwitD h rseo suts ihn west g s asrpic e mes,a dmiex e" Id ngrHe e ons,u sbeals" a mic vi n ai gr ett e, 1 2 .9 5 Bi str o e B. r o ast d* cRL. ora T. n, bl a c k b e a ns g u a c a m ol e r e d o ni o nsc &Vi wnarai gr m tett ortill n c h * Bl e u C h e es e * B als a mi e as. * C a es ar * S m o k e d b a c o n, t o m at o & fr es h s pi n a c h wit h H oll a n d ais e s a u c e. S er v e d wit1h 4a n.9 5 C a p *e 1 0C0o0 bIsl b aSnald a* d A p pl e Ci d er Vi n ai gr ett e * H o n e y M ust ar d * E n glis h M uffi n & y o ur c h oic e of grits or O' Bri e n p ot at o es & fr uit s al a d. n g ec h He esorse, er S m o k e d t ur k e y, b a c*o n,OrSa wiss t o a mdis at o hes, Vih arn ai d bgroilett e d ee g*g a n d s hri m p s al a d t h neg.r B is t r o S p e c ia lt ie s wit h y o ur c h oic e of Odr essi

Gr oP ue cp aern - C Bhia ck ke ed n &S al St auff d ed

111 313 ...999 555

Cr è m e Br ul e e B err y Fr e n c h T o a st PBie str c a no CB hi e nc ek die nct S al a d

Bl u e b err y Bri o c h e i n cr è me br ul e e b att er t o p p e d wit h mars c a p o ne m o uss e & mi x e d b err y

PTe cw ao np ocra cust e de dgrEe neglis ns h witm uffi h r end &o tnio op pns, o mhath oolles, h e de de gbr gsesast er v se er d ovveerd oh av er m, a mi t oxast e d t wit a n d ais e c o m p ot e'. S er v e d wit h a c h oic e of b a c o n or A n d o uill e s a us a g e & s e as o n al fr uit. a u chre.o oS erms,v e cr d aisi wit hns, y o urm ac nh doic al a d.n g. msus arie nof orgrits a n g ores O'witBrie h yn opurot atc oh es oic e& frofuitdrsessi

B is t r o O m e le t t e s

11 84 ..99 55

Cr S am bo kCeadk eS alS alm ao dn B e n e di ct

BlHT auw eo mlp uo a&cmhpeSda emngdogsclks aer etaan cd ais h eeess a1e,u c2e,.4 5 d Goaovbercu asdkmaes o k eodvser al ma o bn,e adt oofastgr e de bea ns g el wit wit hh hfoll e dwv e cr rae dm toaonin odmat n. G o, e d Cn hwite&es h bl fr n d ha& c ahHoic grits p oteatd o es. cSc uah pac ers rolle ea mofnod ul vue dm &bher, oS er u cdvaor e atuitco kps palbeaedda ans wit aisaed seora dr u cO'essi e Brie a t non g. ast E n glis h MCr uffiao nb of&C yaSokal ure ac Bhd oic Brie ee.n p ot at o es a n d fr uit s al a d. 11 45 ..99 55 Tri o s e or a n y O't hr es-ne eCofhdiogrits ct S al Bla du e -cr aH bo nmee at y d ewitw,h cpae ntp palers, o u po e,ni ogrns,a pp ears, mesm a n dc ari n e,or oa nin1 go1en s.a9n& d5 T wvo eP o aCc hh eed ee gsFrgseuito v er h e es Fi n k o brGeoa ud dcra,upi Pr mn beosavspaolplutoe.énee,d a Cn dh es er e ses a u tc e.o p p e d wit h H oll a n d ais e. Sp awiss, d dvare d a wit n d hJ raec km o ul C ha ed es d B Meh u ns Mehruffi d e- lofa cgrits e d witorh blO'e Bri u cehne pe sote atvionesai gr e.5uit SSt er ev eadk wit& h Ea nGrill n m &S calhaoic a nettd1fr .9 5 g gE nseglis dio oct

3p e.b9dell5 st g &etFil a Abl ald alli aa dog ns-u asE ng ag tplo aast nt,e dz uE cncglis hi ni, ell o nw t sh eq nu ta1os ph, T w uo ep o aCr c h ead b, e gR gsoSashri er ev ed dm Vopev er etse pmeSar h ym uffi Bl

& rv e d owit n s.uit s al a d a n d c h oic e of grits or O' Brie n p ot at o es. u cp e.ermspS er Blwitu he hcrolla ab n dmeaisat,e pssea phri & st e a nimeho fr d as p ar a g us t o p p e d wit h H oll a n d ais e s a u c e,

p e S halB aeMduffi Bn a ct b& yc sh hri el er y, oro ni O'o nBri s i en na p dill sEerg vrg esd Flwitor h aeS nhri oic em p,ofc grits ot atmoaesy o n& nfr 1ai 2suite.9 5 ntiE nmnglis n -e di o ahst em uffi d c hin c &k te on,p pc eeld erwit y ,h oa nis pio nn sa ci hn cra ecila am ntr gshi co" kn ea n tSo al astaedd -E n Rglis s 1a uo2c e..9 5 TT hw oe p "o a cD hee dn evgCer

n dn aainsde.y o ur c h oic e of grits or O' Brie n p ot at o es. HS aer m,v e sd a wit ut ehefrd uit pm ea spy alpo aers, o ni o ns, & m us hr o o ms wit h t o m at o a n d c h e d d ar c h e es e R o a st e d C or n & Bl a c k B e a n S al a d - C or n, bl a c k b e a n s, p e p p er s, wit h a t mo ast n glis h M uffi n & y o ur c h oic e of grits or O' Bri e n p ot at o es 1 &3fr.7uit5 S hri p e&d oEGrit ni o n ss i n a cil a ntr o s a u c e. O urstrN eo w B.OrlL.eTaT. u nsn a B S Bal Qa dS hri - C ma pp ero vs,erc 3el erC hy,e rese ed grits o ni o nss,er av ne d mwita yho an n aiE sneglis wit hi5nt n 1 h2h a.m9uffi Bi o nstj uiylce.e. Sa nm do ka efri d eb ad ceogn,ofg, tl yoe o mmurat o & fr es h s pi n a c h wit h H oll a n d ais e s a u c e. S er v e d wit h a n C a e s ar S al a d - R o m ai n e l ett u c e t o s s e d wit h o ur " H o u s e m a d e" ECln glis o urn c hBr oic e of grits or O' Bri e n p ot at o es & fr uit s al a d. 1 2 .9 5 a s hsi cM uffi S odrn ute&s hsiy er n g, cr o ut eo nas kfa nadstp ar m e s a n c h e e s e.

1 5 .9 5

S hri m p L a zi o

G ulf s hri m p s a ut é e d wit h fr es h g arlic, s c alli o ns, m us hr o o ms & t o m at o es i n a cr e a m y s hri m p s a u c e t o p p e d wit h p ar mes a n c h e es e t o ss e d wit h f ett u c ci ni.

1 5 .9 5

N e w Orl e a n s S hri m p & A n d o uill e

G ulf S hri m p, A n d o uill e S a us a g e, m us hr o o ms, r e d & gr e e n p e p p ers s a ut é e d a n d t o ss e d wit h p e n n e p ast a i n a s pic y N e w Orl e a ns cr e a m s a u c e.

1 5 .9 5

Bi str o Cr a b C a k e s

Bl u e cr a b me at, p e p p ers, o ni o ns, p ar mes a n c h e es e, p a n k o br e a d cr u m b s s a ut é e d. S er v e d o v er r o ast e d c or n & bl a c k b e a n p ast a wit h fr es h v e g et a bl e me dl e y a n d r e m o ul a d e s a u c e.

1 2 .9 5

T o a st e d Cr oi s s a nt

Y o ur c h oic e of o ur " H o us e m a d e" c hic k e n, s hri m p or t u n a s al a d o n a t o ast e d cr oiss a nt wit h l ett u c e a n d t o m at o.

1 2 .9 5

T u n a or C hi c k e n S al a d M elt

" H o us e m a d e" c hic k e n or t u n a s al a d t o p p e d wit h S wiss C h e es e b et we e n t w o slic es r y e br e a d a n d grill e d.

0 Isl n dh *a s Ahrip plm pe &Cibld uere cr Vi aiessi gr ett Gr o u *p er1 0st0 uff e d a wit a b ndr n g,e b *a k e Hd oa nn ed yt o p Mp ust e d ar wit dh * T hr e e b utt er mil k p a nc a k es, t w o stri p s of b a c o n & t w o e g gs a n y st yl e. S er v e d n g heair Hpors h oll a n d ais e s a u c e o v*er Or a nag el ast aer a& dis v e g het a Vi bl en aimegrdl ett e y. e * wit h a si d e of fr es h fr uit.

H alf p o u n d of gr o u n d bris k et, s h ort ri b a n d c h u c k grill e d a n d s er v e d wit h dij o n ais e, c h e d d ar c h e es e, l ett u c e, t o m at o, a n d r e d o ni o n o n a t o ast e d b u n.

Gr o u *p erR a -n c Bh a *k eBlde u& CSth euff es e d* B als a mi c Vi n ai gr ett e * C a es ar2 3* .9 5 1 1 .9 5 B utt er mil k P a n c a k e C o m b o

11 21 ..99 55

T hr e e C h e e s e E g g pl a nt Cr è m e Br ul e e B err y Fr e n c h T o a st

1 3 .7 5

Bi str o B ur g er

n snuar ma pti r aa,w proro vu oln od er o o da sn m a y i n cr e a s e y o ur ri s k of f o o d b or n e ill n e s s. Fr es h s a ut é e d e g g pl a nt t o p p e d wit h Cmoari s a ou cn e,off et n e caonodk pe ard f mes Bl u e b err y Bri o c h e i n cr è me br ul e e b att er t o p p e d wit h mars c a p o ne m o uss e & mi x e d b err y c h e es e o v er a n g el- h air p ast a. c o m p ot e'. S er v e d wit h a c h oic e of b a c o n or A n d o uill e s a us a g e & s e as o n al fr uit.

S hri m p L a zi o

B is t r o O m e le t t e s

h a em aa n ds GSo hri u d a mC hpe es& e tAo np pde od uill wit he H oll a n d ais e s a u c e a t o ast e 1d 5E n.9glis5 h NS he a vwe d Orl uffi Sn hri& ym op,ur Acnhdoic e of Brihre no op otms,atroeesd a&n gr d fre euit GM ulf o uill e Sgrits a us a gore, O'm us n psealp ap d.ers s a ut é e d a n d tFio ssv ee d Cwith he ep esnen e p ast a i n a s pic y N e w Orl e a ns cr e a m s a u c e. 1 1 .9 5 S wiss, Bi str o G oCru daa,b PrCo av olk eo nse, C h e d d ar a n d J a c k C h e es es t o p p e d wit h H oll a 1n d5ais.9e.5

h a pne pEpners, glisohni oMns, uffip arn mes & cahnoic d frv e uit BlS er u e vcre ad b wit me at, c h ee esofe, grits p a n k oorbr eO'a dBri creu n m pb sots at a uto éese d.a nS er d o v er rBlo ast or na b, & bl aSc hri k b e a mn pp ast&a wit es ha vge guetsa bl e me dl e y a n d r e m o ul a d e s a u c e.1 3 .9 5 u eed cCr A sh pfrar

TBl ou ea crstaeb dme at, Cr soihris sm ap nt& st e a me d as p ar a g us t o p p e d wit h H oll a n d ais e s a1u c2e, .9 5 h oic grits & fre uit Ys oerurvrce hdoicwite hofa on urE n"glis H o hus eM uffi m a dne" &c chic k e en, ofs hri m p oror tO'u Bri n a es aln ap dotoatn oaest o ast d crT oiss ett"u c e a n d t o m at o. 1 2 .9 5 h e a" ntD ewitn hv ler

p e cp pkers, us hr o o ms wit h t o m at o a n d c h e d d ar c1h e2es.9e 5 TH au m,n as a ut ore e Cd hi e n o Snialo ns, a d & M melt a teo ast glisk eh n Moruffi or O'C hBri uit es "witH ho us m a ed de" Ecnhic t u nn a &s aly ao durt oc ph poic e de of wit grits h S wiss e ese en bpetot at weoe esn t &w ofrslic rBiy estr br eoa d B.a nL.d grill 1 2 .9 5 T. e d. S mstr o k eod bBa curo n,g tero m at o & fr es h s pi n a c h wit h H oll a n d ais e s a u c e. S er v e d 1wit3 h.7a n5 Bi n glis n o&u yn od urbris c hkoic grits p ot ate do es a d.h HEalf p ohu n Md uffi of gr et, es of h ort ri b ora n dO'c Bri h u ec kn grill a n d& sfreruit v e ds alwit dij o n ais e, c h e d d ar c h e esO e, ltett h eu cre,Bt o imsatt ro,o a nSd rpe de ocniiao lntoien sa t o ast e d b u n.

R e vi s e d 1 1/ 2 0 2 22 3 .9 5

Gr o u p er st uff e d wit h a s hri m p & bl u e cr a b dr essi n g, b a k e d a n d t o p p e d wit h h oll a n d ais e s a u c e o v er a n g el h air p ast a & v e g et a bl e me dl e y.

k esh o mvari er naarbae sda uofc e,grf eetea,nspr wit h fo etn ea acn hde pesare, mes a n Fr esBlh usea lutu é em dp eagngdplcla ant wt ocrp ap eb cd a wit o v ol

Fr es h s a ut é e d e g g pl a nt t o p p e d wit h m ari n ar a s a u c e, f et a, pr o v ol o n e a n d p ar mes a n

T hr e e C h e e s e E g g pl a nt

R e vi s e d 1 1/ 2 0 2 2

1 5 .9 5

G ulf s hri m p s a ut é e d wit h fr es h g arlic, s c alli o ns, m us hr o o ms & t o m at o es i n a crH ea a mm y &s hriS mm poska ue cde t oG pop eu dd awit h p ar mes a n c h e es e t o ss e d wit h f ett u c ci ni. 1 2 .4 5

d n e s s. C o n s u m pti o n of r a w or u n d er c o 2o k31e .d39f.5o9 o5d s m a y iGrn cro eu aps er e y-o urB ria sk ke ofd f &o o St d b uff or n ee ill

1 21 .89 .59 5

1 2 .9 5

T hr e e C h e e s e E g g pl a nt

Fr es h s a ut é e d e g g pl a nt t o p p e d wit h m ari n ar a s a u c e, f et a, pr o v ol o n e a n d p ar mes a n c h e es e o v er a n g el- h air p ast a.

T hr e e e g gs " a n y st yl e",O a t to haste erd BE n glis is t hr o m uffi S pn seerc vieadltwit ie hs a c h oic e of b a c o n or A ll D r e s s in g s a r e m a d e " I n H o u s e " A n d o uill e s a us a g e, grits or O' Bri e n p ot at o es & fr uit s al a d.

uste ed d wit br ehast er v me pd o&v er e ns n g,wit bha rkee dd oa nin do tns, o es, Gr o Puepcera nstcruff a sshri bl u emicrx ea db grdreessi o ptpoe dm atwit h c h dloice ey. of dr essi n g. h ollmausn dhraiso eo sms, a u ccre aisi o v erns,a nmgaeln dhari airn porasta an g es & v ewitg eth ayblo eur me

T hrCre ae b C Ch ae ke es eS alE ga gd pl a nt

Gr o u p er st uff e d wit h a s hri m p & bl u e cr a b dr essi n g, b a k e d a n d t o p p e d wit h h oll a n d ais e s a u c e o v er a n g el h air p ast a & v e g et a bl e me dl e y.

1 2 .9 5

L unc h M e n u a v ail a bl e! T u e s d a y-

Fri d a y: 11 a m- 3 p m


O’ Bri e n’ s Bi str o is a c as u al di ni n g r est a ur a nt, f a mil y o w n e d a n d o p er at e d b y D a vi d & L u ci a B o nif a y Gr e e n ch el d. T h eir m e n u f e at ur es fr es h l o c all y s o ur c e d fls h, b e ef, a n d v e g et a bl es w hi c h ar e d eli v er e d d ail y. T h e y als o b o ast a n e xt e nsi v e, v al u e pri c e d wi n e list, a n d m ost r e c e ntl y h a v e a d d e d c o c kt ails t o t h e m e n u. All of o ur dis h es ar e pr e p ar e d t o or d er wit h all s a u c es, s al a d dr essi n gs, a n d d ess erts pr e p ar e d i n h o us e fr o m s cr at c h. O’ Bri e n’s Bistr o is c o m mitt e d t o pr o vi di n g t h eir g u ests wit h pr of essi o n al, fri e n dl y, att e nti v e s er vi c e, w hil e m ai nt ai ni n g t h at n ei g h b or h o o d, ” h o m et o w n ” f e el. I n 2 0 2 3, O’ Bri e n’s Bistr o w as v ot e d as t h e B e st Fi n e Di ni n g , as w ell as B e st L o c all y O w n e d R e st a ur a nt a n d B e st B art e n d er b y VI P P e ns a c ol a’s B est i n P e ns a c ol a R e a d er’s C h oi c e A w ar ds. I n a d diti o n t o di ni n g i n t h e m ai n di ni n g r o o m, O’ Bri e n’s Bistr o off ers a f ull b ar a n d o utsi d e p ati o di ni n g as w ell as pri v at e p art y a c c o m m o d ati o ns f or u p t o 4 0 g u ests. T h es e a c c o m m o d ati o ns ar e p erf e ct f or r e h e ars al di n n ers, f a mil y r e u ni o ns, b usi n ess di n n ers, or l u n c h e o ns -- off eri n g l ar g e s cr e e n t el e visi o ns wit h H D MI h o o k- u p f or b usi n ess pr es e nt ati o ns.

I n d o or Di ni n g C or d o v a M ar k et pl a c e 4 3 5 0 B a y o u Bl v d · P e n s a c ol a, F L 8 5 0. 4 7 7. 9 1 2 0 · o bri e n s bi str o. n et

O ut d o or Di ni n g

F ull B ar T h a n k s f or v oti n g u s B e st i n P e n s a c ol a!

Fi n e Di ni n g, B art e n d er & L o c all y O w n e d R est a ur a nt

N o v e m b er 2 0 2 3

| 47


VI P P e n s a c ol a at Cl ar k F a mil y C ult ur al C e nt er

J er a d G o o d m a n & J ar ot S c ar br o u g h

Si d Willi a m s- H e at h & L a y ni e Gi b s o n

Sta mped Fil m Festival

T

VI P D o n o r R e c e p ti o n p h ot os & st or y b y Ni c ol e

P a rt ri d g e

h e St a m p e d Fil m F esti v al o p e n e d wit h a VI P D o n or R e c e pti o n o n S e pt e m b er 2 8. ch e e x cl usi v e pr e- p art y h ost e d at t h e Cl ar k F a mil y C ult ur al C e nt er w as t h e pl a c e t o b e. S el e ct g u ests w er e i n vit e d t o mi x a n d mi n gl e wit h i nt er n ati o n all y a c cl ai m e d pr o d u c ers, writ ers, dir e ct ors, a n d a ct ors. Fil m f a ns a n d g u ests w er e t h e st ars as t h e y e a g erl y a w ait e d t h e w e e k e n d s h o w c as e. Pr es e nti n g S p o ns ors S u n d a y’s C hil d a n d t h e R e d Ri b b o n F o u n d ati o n, al o n g wit h B o ar d of Dir e ct ors m e m b ers w er e pr o u d t o s u p p ort t h e F esti v al Pr o gr a m. fl e VI P D o n or R e c e pti o n i n cl u d e d a n el e g a nt s pr e a d of fl n e h ors d’ o e u vr es al o n g wit h d el e ct a bl e c o c kt ails. ff er e w er e c el e brit y a p p e ar a n c es, pri v at e vi e wi n gs, a n d i nsi d er ti ps tr a d e d o n h o w t o g e ar t h e 2 0 2 3 F esti v al. N e o n T o m b o y s et t h e m o o d wit h a c o usti c a n d s o ulf ul R & B m usi c. Th e St a m p e d Fil m F esti v al is a m ulti- d a y e v e nt wit h t h e missi o n t o bri n g a w ar e n ess a n d e d u c ati o n s urr o u n di n g L G B T Q lif e a n d c o n c er ns t hr o u g h t h e m e di u m of ftl m. “ We ar e e xtr e m el y f ort u n at e t o h a v e a S u n d a y’s C hil d gr a nt t o h el p us el e v at e t h e f esti v al, es p e ci all y f or t h e F a mil y D a y E v e nt,” s h ar e d C. D a vi d N e wt o n, P ast Pr esi d e nt. F or m or e i nf or m ati o n visit st a m p e d ftl mf est. c o m .

D o n Mi n s h e w & D a v e J o n e s 48

|

C. D a vi d N e wt o n & P a ul T o w n s e n d

VI P P e n s a c ol a. c o m

A ur or a O s b or n & Dr. H o w ell Till er

J uli e & Ali s a Still- R oli n

A s hl e y M c Gl ot hr e n & N at h a n Si m m o n s

Br o o k e H ar d y & L a n c e M al o y


N o v e m b er 2 0 2 3

| 49


We H a ve E njo yed O u r Ti m e i n P e n s a c o l a!

50

|

VI P P e n s a c ol a. c o m


C o m e S e e U s i n M o bi l e, a l! 3 6 7 3 Ai r p o r t b l v d.

N o v e m b er 2 0 2 3

| 51


VI P P e n s a c ol a at B a y vi e w P ar k

9 A n n u al Pe n s a c ol a Dr a g o n B o at Fe sti v al T H

P ai g e Kri s m a n & H a n n a h C o b b

A Eri c h Z ell m er & A ui v Fr ai m a n

p h ot os & st or y b y P atti

H all

t B a y vi e w P ar k, 2 3 t e a ms g at h er e d f or t h e 9 t h A n n u al P e ns a c ol a Dr a g o n B o at F esti v al, h ost e d b y t h e N ort h e ast P e ns a c ol a S ert o m a Cl u b, I n c o n S e pt e m b er 3 0 t h. ch e f esti v al br o u g ht t o g et h er f a mili es, fri e n ds, a n d n ei g h b ors f or a f u n- flll e d d a y of dr a g o n b o at r a c es, at hl et e’s vill a g e f esti viti es, arts a n d cr a fls v e n d ors, g a m es, a n d d eli ci o us f o o d tr u c ks. ff e f esti v al w as a f u n dr ais er f or t hr e e w ort h y c hil dr e n’s c h ariti es: G ulf C o ast Ki d’s H o us e, P e ns a c ol a H a bit at f or H u m a nit y, a n d Es c a m bi a C o u nt y P u bli c S c h o ols F o u n d ati o n. Th e e v e nt r ais e d o v er $ 5 0, 0 0 0 f or t h es e or g a ni z ati o ns, t h a n ks t o t h e g e n er osit y of t h e c o m m u nit y. ft e hi g hli g ht of t h e d a y w as t h e dr a g o n b o at r a c es, w hi c h s a w 2 0 r o w ers i n e a c h b o at r o wi n g t o t h e s y n c hr o ni z e d b e at of a dr u m m er. ft e c o m p etiti o n w as fi er c e, b ut i n t h e e n d, Te a m Z ar Z ar e m er g e d vi ct ori o us, t a ki n g h o m e t h e first- pl a c e tr o p h y. Th e L e at h er n e c k W arri ors fr o m t h e Vill a g es i n c e ntr al Fl ori d a pl a c e d s e c o n d, w hil e ft e N a v y M e di c al O p er ati o n al Tr ai ni n g C o m m a n d c a m e i n t hir d. fl e N ort h e ast P e ns a c ol a S ert o m a Cl u b is pr o u d t o h a v e or g a ni z e d t his s u c c essf ul e v e nt a n d r ais e d f u n ds f or s u c h i m p ort a nt c a us es. S ert o m a cl u bs a cr oss t h e c o u ntr y r ais e m or e t h a n $ 2 0 milli o n y e arl y f or l o c al c o m m u nit y s er vi c e pr oj e cts, gr a nts, a n d s c h ol ars hi ps, r et ur ni n g t h os e f u n ds t o t h eir r es p e cti v e c o m m u niti es. tt e y d o it w hil e h a vi n g f u n a n d b uil di n g lif e-l o n g fri e n ds hi ps. If y o u w a nt t o b e p art of t h e 2 0 2 4 r a c es, c o nt a ct N E S ert o m a at i nf o @ p e ns a c ol a dr a g o n b o atf esti v al. c o m. Th a n ks t o e v er y o n e w h o m a d e t his y e ar’s e v e nt a s u c c ess!

Br a n di C urti s & Kri sti n R ul e a u

A ar o n H arr y, Z a c h M orri s- W e b b & J u sti n H o ar d 52

|

VI P P e n s a c ol a. c o m

Ji m m y R o g er s, Tr a c y D a y, Br a d M y er s, C or n ell J e n ki n s & St e v e S e b a sti a n


K e n L o o mi s & C arl o s P er e z

G er al d M c Art h ur, Tr a c y S p e n c e & J eff Mill er

V al ari e & Dr e w Bl a c k w el d er

J e n nif er G u er n s e y, A b e N o wl a n & K e n n y O’ C o n n er

R e u b e n B yr d & K yli e Wil s o n

A m mi e, S c arl ett & J u sti n Br o w n

Gl ori s W o z ni a k, J e n nif er K ell y & Ali str a R e b el

K ell y G o nt ar s ki & S h a n n o n A d di s o n

Mi c h a el Z a m b ut o & B e n Z a m b ut o

T o d d T h o m s o n, R a n d y L a ur e n c e & M eli s s a Br e w er N o v e m b er 2 0 2 3

| 53


54

|

VI P P e n s a c ol a. c o m


N o v e m b er 2 0 2 3

| 55


GI VE |

C A RE | S H A RE

I n t e r vi e w wi t h

S u m m er Ji m m er s o n, Pr e si d e nt/ C E O R o n al d Mc D o n al d H o us e C h ariti es of N W Fl ori d a W h at i s t h e R o n al d M c D o n al d H o u s e ? R o n al d M c D o n al d H o u s e C h ariti e s of N ort h w e st Fl ori d a ( R M H C of N W F L) l o v e s a n d s u p p ort s f a mili e s of c hil dr e n wit h m e di c al n e e d s b y gi vi n g t h e m a pl a c e t o c all h o m e. E a c h y e ar t h e or g a ni z ati o n s er v e s h u n dr e d s of f a mili e s fr o m a cr o s s t h e G ulf C o a st a n d b e y o n d. I n 2 0 2 2, t h e R o n al d M c D o n al d H o u s e s u p p ort e d 5 3 1 f a mili e s a n d pr o vi d e d t h e m wit h 6, 3 7 5 o v er ni g ht st a y s. H o w di d t h e or g a ni z ati o n c o m e a b o ut ? R M H C of N W F L w a s f o u n d e d i n 1 9 8 1 b y c o m m u nit y l e a d er s w h o w er e c o n c er n e d a b o ut t h e si g ni ch c a nt h ar d s hi p s i n c urr e d b y f a mili e s w h o s e c hil dr e n w er e r ef err e d t o P e n s a c ol a m e di c al f a ciliti e s f or lif e- s a vi n g c ar e. R e c o g ni zi n g t h e d ail y str u g gl e s of

56

|

VI P P e n s a c ol a. c o m

t h e s e f a mili e s, t h e c o m m u nit y e m br a c e d t h e c o n str u cti o n of a n i niti al si x- b e dr o o m h o u s e i n 1 9 8 4, a n d t h e e x p a n si o n t o a 2 6- b e dr o o m h o m e i n 2 0 1 0. I n 2 0 1 9, t h e or g a ni z ati o n i ntr o d u c e d t h e R o n al d M c D o n al d F a mil y R o o m i n t h e St u d er F a mil y C hil dr e n’s H o s pit al at A s c e n si o n S a cr e d H e art. W h at i m p a ct h a s y o ur or g a ni z ati o n h a d o n t h e c o m m u nit y ? O ur or g a ni z ati o n s er v e s f a mili e s wit h o ut r e g ar d f or t h eir a bilit y t o p a y. M or e t h a n 6 0 p er c e nt of t h e f a mili e s ar e c o n si d er e d e xtr e m el y l o w i n c o m e e ar ni n g l e s s t h a n $ 3 8, 6 4 9 a y e ar. Of t h e s e, 7 6 p er c e nt e ar n l e s s t h a n $ 2 7, 7 5 0, pl a ci n g t h e m w ell u n d er t h e p o v ert y g ui d eli n e s. F or t h e s e f a mili e s, h a vi n g h o s pit ali z e d c hil dr e n q ui c kl y d e pl et e s t h eir li mit e d fl n a n ci al r e s o ur c e s l e a vi n g t h e m wit h o ut a w a y t o p a y f or f o o d, l o d gi n g, tr a n s p ort ati o n, or c hil d c ar e. W hil e t h e s e f a mili e s ar e c o n s u m e d wit h c ari n g f or t h eir si c k c hil dr e n, t h e y ar e al s o tr yi n g t o c o p e wit h i m mi n e nt fl n a n ci al di s a st er. O n a v er a g e, st a yi n g at t h e R o n al d M c D o n al d H o u s e s a v e s e a c h f a mil y $ 2, 6 6 4, f or a pr oj e ct e d a n n u al s a vi n g s of $ 1, 4 1 4, 5 8 4 f or all f a mili e s s er v e d. W h at ar e s o m e f ut ur e g o al s f or t h e R o n al d M c D o n al d H o u s e ? O ur m aj or g o al i s t o i n cr e a s e t h e a c c e s s of u n d er s er v e d f a mili e s t o vit al h e alt h c ar e s er vi c e s t h at i m pr o v e t h eir c hil dr e n’s h e alt h a n d q u alit y of lif e. W e h o p e t o s o m e d a y e x p a n d o ur p h y si c al pr e s e n c e i n b ot h t h e F ort W alt o n/ D e sti n a n d P a n a m a Cit y ar e a s.


W h at ar e s o m e c h all e n g e s y o ur or g a ni z ati o n f a c e s ? S a dl y, w e ar e s e ei n g m or e a n d m or e h o m el e s s n e s s a n d f o o d i n s e c urit y. W e ar e a bl e t o st a v e off f o o d i n s e c uriti e s i n t h e s h ort t er m, b ut w e w orr y a b o ut f a mili e s b ei n g a bl e t o pr o vi d e f or t h eir c hil dr e n w h e n t h e y r et ur n h o m e.

W h at i s t h e n e xt e v e nt o p e n t o t h e p u bli c ? O ur H oli d a y s at t h e H o u s e i s s c h e d ul e d f or D e c e m b er 1 0 t h. Y o u c a n s h o p fr o m l o c al m ar k et v e n d or s, e nj o y a d eli ci o u s br u n c h, a n d gr a b a p h ot o wit h S a nt a all w hil e s u p p orti n g t h e f a mili e s st a yi n g at R o n al d M c D o n al d H o u s e!

W h at i s y o ur p o siti o n a n d h o w di d y o u g et i n v ol v e d ? I a m t h e Pr e si d e nt/ C E O of R M H C of N W F L. I g ot i n v ol v e d a s a b o ar d m e m b er al m o st 1 2 y e ar s a g o a n d f ell f or t h e mi s si o n. I f e el v er y l u c k y t o b e a m o n g t h o s e w h o tr ul y l o v e t h eir j o b.

W h at el s e w o ul d y o u li k e o ur r e a d er s t o k n o w a b o ut t h e R o n al d M c D o n al d H o u s e ? • C o mf ort a bl e a c c o m m o d ati o n s i n o n e of 2 6 b e dr o o m s f ur ni s h e d wit h o n e or t w o b e d s, dr e s s er s, a n d a pri v at e b at h

W h at ar e s o m e e v e nt s t h at y o ur or g a ni z ati o n h o st s ? C a s u al f or Ki d s i s a n a n n u al T- s hirt f u n dr ai s er t h at all o w s s u p p ort er s t o t a k e a c a s u al d a y a n d w e ar t h eir h e art s o n t h eir sl e e v e s f or o ur f a mili e s. T h e Fir e cr a c k er 5 K h a p p e n s ar o u n d J ul y 4 t h a n d w e a v e s t hr o u g h d o w nt o w n P e n s a c ol a. W e al s o j u st c el e br at e d Wi n e & Fri e s at t h e b e a utif ul H ot el Ef ch e i n S a n d e sti n.

• C o m m u nit y- pr o vi d e d e v e ni n g m e al s, pl u s a r efri g er at or a n d p a ntr y flll e d wit h p eri s h a bl e a n d n o n- p eri s h a bl e f o o d f or br e a kf a st, l u n c h, a n d s n a c k s • A c c e s s t o i n d o or pl a y ar e a s st o c k e d wit h g a m e s, cr aft s, a n d b o o k s; pl u s, o ut d o or pl a y ar e a s wit h a n e wl y u p d at e d pl a y gr o u n d a n d b a s k et b all h o o p • S p e ci al f a mil y- ori e nt e d pr o gr a m s off er e d o n- sit e, pl u s p art n er s hi p s wit h l o c al b u si n e s s e s t h at s h ar e a c o m mit m e nt t o m e et p e o pl e’s u ni q u e n e e d s. Li k e wi s e, R o n al d M c D o n al d F a mil y R o o m at St u d er F a mil y C hil dr e n’s H o s pit al pr o vi d e s a c o mf orti n g pl a c e w h er e f a mili e s c a n s h ar e a m e al, t a k e a n a p, c h e c k t h eir e- m ail, a n d d o s o m e l a u n dr y. It off er s a pl a yr o o m t h at gi v e s si bli n g s a br e a k b ef or e r et ur ni n g t o t h e h o s pit al r o o m. A q ui et r o o m i s a v ail a bl e f or f a mili e s w h o r e c ei v e u p s etti n g n e w s a n d n e e d pri v a c y f or pr o c e s si n g a di a g n o si s or m a ki n g a p h o n e c all. It al s o f e at ur e s t hr e e b e dr o o m s a n d b at hr o o m s t o pr o vi d e o v er ni g ht a c c o m m o d ati o n s i n e m er g e n c y sit u ati o n s w h e n f a mili e s n e e d t o b e s e c o n d s a w a y fr o m c hil dr e n w h o ar e i n criti c al c o n diti o n or at t h e e n d of t h eir li v e s H o w c a n o ur r e a d er s g et i n v ol v e d a n d h el p wit h y o ur or g a ni z ati o n ? T h e e a si e st w a y t o g et i n v ol v e d wit h R M H C N W F L i s t o si g n u p t o pr o vi d e a m e al f or o ur f a mili e s or w at c h o ur F a c e b o o k p a g e o n Wi s h Li st W e d n e s d a y s t o s e e w h at d o n ati o n s ar e n e e d e d m o st.

N o v e m b er 2 0 2 3

| 57


VI P P e n s a c ol a at S a n d er s B e a c h- C ori n n e J o n e s R e s o ur c e C e nt er

Cr ai g & L o u Pitt m a n

50

th

C

Di a n a R o x b ur g h, S u e Str a u g h n & L e o n y H o ell

Ell e n & J o e Vi n s o n

Fri e n ds of t h e Li brar y

A n niversary Gala p h ot os & st or y b y D a vi d

Hi g ht o w e r

el e br ati n g t h e v ol u nt e ers a n d d o n ors t h at m a k e it p ossi bl e … t h at w as t h e t h e m e f or t h e 5 0 t h A n ni v ers ar y G al a of t h e Fri e n ds of t h e West Fl ori d a P u bli c Li br ar y. ch e e v e nt w as h el d o n O ct o b er 2 0 at t h e b e a utif ul S a n d ers B e a c h- C ori n n e J o n es R es o ur c e C e nt er, wit h a c at er e d m e al, f ull b ar, a n d li v e e nt ert ai n m e nt. As ar o u n d 1 0 0 p e o pl e mi n gl e d a n d c o n v ers e d, t h e s o u n ds of t h e C urt B ol B a n d flll e d t h e b uil di n g. fl e e v e nt w as h ost e d b y o n e of P e ns a c ol a’s f a v orit e n e ws a n c h ors – S u e Str a u g h n fr o m W E A R- T V, a n d f e at ur e d g u est s p e a k er Cr ai g Pi ff m a n, w h o is als o a b est-s elli n g a ut h or, p o d c ast er, a n d e n vir o n m e nt al r e p ort er … as w ell as a P e ns a c ol a n ati v e. Pi Th m a n si g n e d c o pi es of his b o o k “ O h, Fl ori d a” l at er i n t h e e v e ni n g. As t h e e v e ni n g w e nt o n t h er e w er e li v e a n d sil e nt a u cti o ns wit h a m a zi n g pri z e p a c k a g es, d eli ci o us f o o d, a n d t ast y dri n ks, a n d a w o n d erf ul a m bi a n c e. ft e e v e nt w as tr ul y a n e v e ni n g ft fi y y e ars i n t h e m a ki n g, a n d a w o n d erf ul e x p eri e n c e f or e v er y o n e i n a fi e n d a n c e.

S a n dr a R e e d, Li n d a Willi a m s & A n n e K ell y

J a n et & Ji m R e e v e s

C hri sti n a B ell- Ri v er a & M el a ni e L u n a 58

|

VI P P e n s a c ol a. c o m

C urt B ol, J o s e p h L o n s, St e v e D o u gl a s, L arr y C art er & R o c k y Sl ei g ht


N o v e m b er 2 0 2 3

| 59


60

|

VI P P e n s a c ol a. c o m


Y O U’ R E I N VI T E D W e d n e s d Ay ,d e C e m B e r 6 4: 3 0 – 7 P m

A p pl e A n ni e’s at S e vill e Q u a rt e r

7 t h An n u A l Bu si n e s s Af t e r h o u r s Ch ri s t m A s PA r t y H o st e d b y Ir o n Pl a n S ol uti o n s Gr o u p

r u n s m o ot hl y. ch e m ost r e c e nt w el c o m e a d diti o n is C arl P e ars o n, Fi n a n ci al A d vis or a n d f or m er c hir o pr a ct or wit h a b a c k gr o u n d i n tr a di n g m ar k ets. H e l e ar n e d a l ot a b o ut t h e st o c k m ar k et’s o p p ort u niti es — a n d d o w nsi d es — al o n g t h e w a y, a n d l o v es f o c usi n g o n r etir e m e nt a n d t h e pr ot e cti o n of cli e nt ass ets al o n gsi d e M al a n d C h a e. If y o u w o n d er w h at “ m a ki n g w or k o pti o n al” e nt ails, it i n v ol v es c o m pr e h e nsi v e fl n a n ci al r etir e m e nt pl a n ni n g f or e a c h cli e nt w h o w or ks wit h t h e m. E a c h cli e nt g ets p ers o n al a d vi c e a n d a c ust o mi z e d fl n a n ci al r etir e m e nt pl a n t ail or e d s p e ci ff c all y f or t h eir u ni q u e n e e ds a n d g o als. A Th n a n ci al r etir e m e nt pl a n c o ul d i n cl u d e str at e gi es li k e lif e i ns ur a n c e, 4 0 1( k) r oll o v ers, c o ns oli d ati o n of I R As, est at e pl a n ni n g, r etir e m e nt i n c o m e pl a n ni n g, b usi n ess pl a n ni n g, s u c c essi o n pl a n ni n g, a n d m u c h m or e. ft e t e a m is c o m mi ft e d t o pr ot e cti n g t h e ass ets cli e nts h a v e w or k e d s o h ar d f or t h eir e ntir e li v es, a n d h el pi n g p e o pl e s af el y us e t h os e ass ets t o f u n d t h eir r etir e m e nts t o m a k e w or k o pti o n al. fi e pri n ci p als of t h e fir m ar e d e di c at e d t o pr o vi di n g e d u c ati o n a b o ut Th n a n ci al m a ft ers t o t h e c o m m u niti es t h e y s er v e. I n a d diti o n t o pr es e nti n g at l o c al e v e nts, M al a n d C h a e h ost a r a di o s h o w w hi c h br o a d c asts i n H o ust o n a n d is a v ail a bl e t o e v er y o n e as a p o d c ast o n t h e flr m’s w e bsit e. Y o u c a n list e n at m yir o n pl a n. c o m/ir o n- pl a n-r a di o. tt e y pl a n t o e x p a n d t h eir br o a d c ast t o t h e G ulf C o ast ar e a s o o n. M al M as o n m aj or e d i n e c o n o mi cs a n d Th n a n c e, at t h e U ni v ersit y of West Fl ori d a’s S c h o ol of B usi n ess; h e h as m or e t h a n 3 2 y e ars of e x p eri e n c e i n t h e Th n a n ci al s er vi c es i n d ustr y. C h a e K yl e h as 1 0 y e ars of e x p eri e n c e i n Th n a n ci al s er vi c es as w ell as t w o d e c a d es pr e vi o usl y s p e nt i n t h e h os pit alit y a n d c ust o m er s er vi c e i n d ustr y. W h e n as k e d w h at t h e y l o v e m ost a b o ut t h eir w or k, M al s a ys, “ H el pi n g cli e nts d e v el o p a p ers o n al r el ati o ns hi p wit h t h eir m o n e y. Gi vi n g t h e m c o mf ort a n d c o n Th d e n c e a b o ut t h eir f ut ur e.” C h a e p uts it t his w a y, “ H el pi n g o ur cli e nts pl a n f or t h eir l o n g est a n d m ost i m p ort a nt v a c ati o n of t h eir li v es, t h eir r etir e m e nt.” Ir o n Pl a n S ol uti o ns w el c o m es t al ki n g wit h y o u a b o ut y o ur r etir e m e nt, f e el fr e e t o gi v e t h e m a c all! N o v e m b er 2 0 2 3

| 61


VI P P e n s a c ol a at Ri c h E v e nt s B o uti q u e V e n u e

Gr a nt & A s hl e e H of b er g er

P hili p & Mi c h ell e S al z m a n

W a di h & El e n a El K h o ur y

F The ft d Ice G al a

O

p h ot os & st or y b y M a r c u s

H e nr y

n a m a gi c al S at ur d a y ni g ht of O ct o b er 2 1, t h e a n n u al A MI ki ds P e ns a c ol a Fir e & I c e G al a o c c urr e d at t h e Ri c h E v e nts B o uti q u e Ve n u e i n P e ns a c ol a. chis s p e ci al e v e nt, cr e at e d b y A MI ki ds, h as a u ni q u e t h e m e e v er y y e ar a n d c el e br at es h o p e a n d tr a nsf or m ati o n. It t esti fl es t o t h e or g a ni z ati o n’s c o m mit m e nt t o s h a pi n g t h e f ut ur e of y o u n g a d ults. A MI ki ds P e ns a c ol a all o ws y o u n g p e o pl e a g e d 1 6- 2 4 t o l e ar n v o c ati o n al s kills a n d o bt ai n hi g h s c h o ol di pl o m as. It’s m or e t h a n j ust a pr o gr a m, it’s a lif eli n e f or t h os e s e e ki n g t o br e a k t h e c y cl e of p o v ert y a n d a d v ersit y. fl e g al a w as t hrilli n g, wit h all g u ests dr ess e d u p i n c a pti v ati n g c ost u m es, f ull y e m br a ci n g t h e t h e m e. J o Ri c h B e a ut y e v e n o ff er e d H all o w e e n m a k e u p s essi o ns, a d di n g a n e xtr a l a y er of e n c h a nt m e nt t o t h e ni g ht. Th e Ri c h E v e nts B o uti q u e Ve n u e pr o vi d e d a st u n ni n g b a c k dr o p wit h its ori gi n al bri c k w or k, mi dc e nt ur y m o d er n d e c or, a n d l ar g e s k yli g hts. Its ft o or-t o- c eili n g d o ors o p e n e d t o a br e at ht a ki n g 3 0-f o ot b al c o n y o v erl o o ki n g P al af o x St., o ft eri n g b e a utif ul vi e ws i n e v er y dir e cti o n. fi e e v e nt w as n ot j ust a ni g ht of f u n; it w as a ni g ht of p ur p os e. fi e pr o c e e ds fr o m ti c k et p ur c h as es w e nt t o w ar ds A MI ki ds P e ns a c ol a’s missi o n of e m p o w eri n g y o u n g a d ults wit h e d u c ati o n a n d v o c ati o n al s kills. It’s a b o ut n urt uri n g s u c c ess, br e a ki n g b arri ers, a n d gi vi n g h o p e.

R o n ni e Ri v er a & C hri st al B ell- Ri v er a

J o Ri c h & M er e dit h B u s h

Bri a n Willi a m s, M el a ni e L u n a & A n dr e w H o b b s 62

|

VI P P e n s a c ol a. c o m

C hri st o p h er D el v a, J uli o Tr e vi n o & K a m ei o n G a s ol et


LET 'S C ELEB R A T E LIK E IT 'S

S c a n to D o n a te

B ig B r o th e r s B ig S is te r s o f N o r th w e s t F lo r id a , In c . is a 5 0 1(C )3 o r g a n iz a tio n a n d m e e ts a ll th e r e q u ir e m e n ts s p e c ifie d b y th e F lo r id a S o lic ita tio n o f C o n tr ib u tio n s A c t. A C O P Y O F T H E O F F IC IA L R E G IS T R A T IO N A N D F IN A N C IA L IN F O R M A T IO N M A Y B E O B T A IN E D F R O M T H E D IV IS IO N O F C O N S U M E R S E R V IC E S B Y C A L L IN G T O L L -F R E E W IT H IN T H E S T A T E . R E G IS T R A T IO N D O E S N O T IM P L Y E N D O R S E M E N T , A P P R O V A L , O R R E C O M M E N D A T IO N B Y T H E S T A T E , T h e to ll-fr e e n u m b e r o f th e d e p a r tm e n t Is 1-8 0 0 -H E L P -F L A (4 3 5 -7 3 5 2 ) c a llin g fr o m w ith in th e s ta te o f F lo r id a , o r (8 5 0 ) 4 10 -3 8 0 0 -c a llin g fr o m o u ts id e o f F lo r id a . T h e d e p a r tm e n t's w e b s ite is w w w .F D A C S .g o v . R e g is tr a tio n # C H 16 7 4 1

N o v e m b er 2 0 2 3

| 63


VI P P e n s a c ol a at P e n s a c ol a Y a c ht Cl u b

R e g h a n Kr u p a & Al e u s R o g er s

T

L ori S hi p m a n, D e b or a h B e a s zl y, E mil y M c Alli st er & C y nt hi a Grif ft n

Gli ft a n d Gl a m p h ot os & st or y b y P atti

h e Pil ot Cl u b of P e ns a c ol a h el d its a n n u al Glit z a n d Gl a m f u n dr ais er F as hi o n S h o w o n S e pt e m b er 2 7 at t h e P e ns a c ol a Y a c ht Cl u b. ch e P yr a mi d Si n g ers pr o vi d e d t h e e nt ert ai n m e nt, a n d t h e g u ests h a d t h e o p p ort u nit y t o vi e w a n d bi d o n t h e m a n y a u cti o n it e ms. A d eli ci o us l u n c h w as s er v e d, a n d t h e n b e a utif ul m o d els s h o w c as e d t h e l at est f as hi o n tr e n ds fr o m C hi c o’s a n d R o c o c c o’s.

64

H all

fl e f u n ds fr o m t h es e e v e nts h a v e b e e n us e d i n m a n y w a ys t o m a k e t h e c o m m u nit y b e fl er a n d t o e d u c at e. ff e Pil ot Cl u b stri v es t o i n Th u e n c e p ositi v e c h a n g e i n t h eir c o m m u nit y b y c o mi n g t o g et h er i n fri e n ds hi p a n d pr o vi d e a n o utl et f or s er vi c e. Al o n g wit h pr e p ari n g a n d e d u c ati n g ot h ers a b o ut s er vi c e, t h e y als o f o c us o n br ai n s af et y a n d h e alt h a n d s u p p orti n g t h os e w h o pr o vi d e c ar e f or ot h ers.

Ki er a W a s hi n gt o n & Alli e Bri c k er

Ali c e Dill ar d & Mi c h el e D u M o n d

B ar b ar a A u sti n & B ar b ar a P hi p p s

S h elli e I s a k s o n- S mit h, R e v. A s hl e y Wil ki n s o n M e y er & C ar ol e e E v a n s

|

VI P P e n s a c ol a. c o m

Di a n e S o m er & S a n d y C e s ar etti R a y


B L A C K F RI D A Y | C Y B E R M O N D A Y | S M A L L B U SI N E S S S A T U R D A Y

Do n’t mi ch t his sale!

S C A N T O S C H E D U L E!

T he pi z z a ove n fo r eve r yo ne. M a k e w o o d- fi r e d pi z z as t h at i m pr ess, or b a k e wit h pr o p a n e b y a d di n g o n t h e g as b u r n er. P ull g o o d m o m e nts f r es h f r o m t h e fi r e wit h a ut h e nti c d esi g n r ei n v e nt e d f or t h e m o d er n b a c k y ar d.

50 % OFF

TAX P RE P FEES C o nt a ct I n v oi c e s

m e b y p h o n e, t e x t, e m ail o r F a c e b o o k.

m u s t b e p ai d b y

mi d ni g h t 11/ 2 7/ 2 3.

S H A N N O N H A R R O L D, O W NE R

L e t’ s G e t Fi s c al L L C

3 21 N. D e villi e r s S t S ui t e 2 21 3 2 5 01 S h a n n o n @l e t s g e t fi s c al t a x. c o m

8 5 0- 6 8 6- 2 2 9 5

Si m pl e e n o u g h t o b e y o u r fi rst pi z z a o v e n. P o w erf ul e n o u g h t o b e y o u r l ast. Us ers l o v e t h e c ris p c r ust, m elt e d c h e es e, a n d s m o k y fl a v or of t h e pi z z as c o o k e d wit h t h e S ol o St o v e Pi. We o ff er a wi d e v ari et y of pi z z a o v e ns t o s uit y o u r n e e ds.

fl e S m o k el ess Fi r e Pit C oll e cti o n

8 5 0- 2 0 6- 8 3 7 9 p atti @ fli p fl o p p u blis h ers.c o m N o v e m b er 2 0 2 3

| 65


66

|

VI P P e n s a c ol a. c o m


S CA N F OR R E S E R V A TI O N S

E X P E RI E N C E E L E V A T E D J A P A N E S E C UI SI N E

HI L T O N P E N S A C O L A B E A C H 1 2 VI A D E L U N A D R • 2 n d F L O O R • 8 5 0. 9 3 2. 81 9 4

N o v e m b er 2 0 2 3

| 67


68

|

VI P P e n s a c ol a. c o m


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.