Page 1

% ) % ( ' & % $ !"#" Edisi 4


!"#$%#&'(%)* '''''''''''''''''''''''%+%,%-'.%,%-'.%$/'0"#%)%'123+/(' 42""#'5)%&"'62&%#*7'8#$"212*." Green Image Organic Enterprise adalah sebuah syarikat yang membekalkan ketulenan, semulajadi, organik, makanan yang berkualiti dan peralatan ke seluruh dunia. Tujuan utama syarikat kami adalah mewujud dan memimpin masyarakat ke arah gaya hidup yang lebih sihat dan baik.

98:8;<=><?'6;4<?5= Sijil perakuan organik memainkan peranan penting untuk jaminan kualiti. Tujuan utama adalah untuk memastikan kualiti dan mencegah kepalsuan. Keperluan sijil perakuan organik adalah berlainan antara sebuah negara dengan negara yang lain. Ia melibatkan satu set prosedur operasi untuk penumbuhan, penuaian, penyimpanan, pemprosesan, pembungkusan dan penghantaran. Dengan bangganya, produk memperolehi sijil-sijil perakuan organik seperti di bawah:


bermakna kecerdasan berkaitan dengan emosi dan kemampuan untuk berinteraksi secara berkesan dengan orang lain

Ladybird - Cinta Organik, Mesra Alam Ladybird adalah sahabat baik petani organik dan hanya muncul di ladang organik yang tiada sebarang bahan kimia, baja dan racun serangga. â&#x20AC;&#x153;Serangga Baikâ&#x20AC;? ini memelihara tanaman organik daripada kerosakan di samping menjaga keseimbangan ekosistem. Di mana ada ladybird, di situ ada kesihatan!

Lady and Gentleman - Bersinar Cerah Antara yang Lain! eQ Lady and Gentleman adalah identiti yang melambangkan taraf kecerdasan emosi, berwaspada dan kebijaksana. Memiliki eQ tinggi bukan hanya membawa kejayaan dalam kerjaya dan hubungan interpersonal bahkan dalam kehidupan harian. Mereka yang tinggi dalam eQ mempunyai permintaan yang tinggi dan sentiasa membuat pilihan yang bijak tanpa dipengaruhi orang lain.

Organic T-Shirt - Selamatkan Bumi Kita Kajian menunjukkan bahawa 1/3 daripada satu paun bahan kimia diperlukan untuk menanam kapas hanya yang digunakan untuk membuat sehelai kemeja kapas secara konvensional. Sebaliknya, penanaman kapas organik tidak menggunakan racun serangga, racun perosak dan racun rumpai. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk memilih kapas organik.


AB %AH

!"#$%#&"#

Apa itu Makanan Organik

Cara Mudah dan Ekonomi ke Arah Diet Organik yang Sihat

AC

Manfaat Kesihatan daripada Diet Organik

AD

Susu Lembu: Mitos atau Kebenaran

%AI

Makanan organik haruslah dikaitkan dengan diet sihat. Diet yang sihat sebenarnya boleh menyembuhkan badan anda.

%AE%%%%%%Perbandingan Komposisi antara Susu Lembu dengan Susu Manusia %AF %AG

AJ

Susu dengan Penyakit Tulang Rapuh (Osteoporosis) Susu Sumber Tumbuhan

Highlight

BA% % %%%Sarapan, Makan Tengahari dan Makan

%BB %BH

Malam yang Sihat Peredaran Darah / Anemia / Kekebasan Kanser Meningkatkan Sistem Keimunan Penyakit Kencing Manis Penyakit Kardiovaskular: Kolesterol Tinggi / Darah Tinggi Pelangsingan Badan/ Pengawalan Berat Badan/ Penyahtoksikan Masalah Kulit: Ekzema / Kulit / Inflamasi Golongan Warga Emas: Kalsium dan Antioksidan Kanak-kanak: Proses Tumbesaran Secara Menyeluruh Sembelit

%BC%%%%%% %BI %BD %BE% % %%% %BF %BG %BJ%%%%%% %HA

HB

Produk

%HH% % %%%Nutrisi dan Kebaikan Oat

%HC% % %%%Oatmilk %HI Biogreen O’Kid Oatmilk %HI Biogreen Organic Beta Oatmilk Energy %HD%%%% Biogreen Pink Lady Oatmilk %HF% %%% Biogreen Enrich Oatmilk Energy %HF Biogreen Five Grain Oatmilk Energy %HG Biogreen Oates’ Cocoa Oatmilk %HG% %%% Biogreen Dream Coffee Oatmilk %HJ Susu Soya Organik Dikupas Kulit %CA Biogreen Organic Low Sugar / Sugar Free Soya Milk Powder % CB Pemprosesan DHA Gold Organic Soya Milk Powder %CH%%%% Biogreen DHA Gold Organic Soya Milk Powder %CH Biogreen O’Kid High Protein Organic Soya Milk Powder @<;> %CC Organic Black Bean %CI Biogreen O’Tigres Organic Black Bean Powder %CD Biogreen Organic Green Balance Powder %CE Biogreen 100% Pure Black Sesame Powder %CE% %%% Biogreen PreBalance Powder %CF% %%% Biogreen 211 Omega Nutritional Oil


CG CJ CJ% %%% IA IB IH IH IC IC II ID ID IE IE IF IF IG IG IJ IJ DA DA DB DB DH DH DC DC DI DI DD

DJ

%EA%%% % %EB %EH

%EC%%%%

%EI %ED %EE% % %% %EF %EG

EJ %GD %GE %GG %JB %JC

Biogreen Organic Extra Virgin Golden Flax Seed Oil Biogreen Raw Honey Biogreen Organic Blackstrap Molasses Biogreen Plum Drink @<;> Enzim Biogreen Bio-Enzymes Vinegar Biogreen Prune Enzymes Biogreen 100% Organic Prune Paste Biogreen Oligo Honey Biogreen Organic Oligo Answer ( Liquid / Powder) Biogreen O’Blue Organic Agave Nectar Biogreen O'Lolli & O'Candy Biogreen Wisconsin Cranberries Biogreen Organic Raisins Biogreen PreBalance Crackers Biogreen Nutrisoy Crackers Biogreen Five Grain Nutrient Bars Biogreen Sesame Vege Mix Biogreen G Seasoning Powder Biogreen Organic Virgin Coconut Oil Biogreen 84 Live Sea Salt Biogreen Organic Omega Rice Biogreen Organic Spirulina Vita 7 @<;> Biogreen O’Kid Organic Noodles Biogreen Ocean Derived Sea Minerals Biogreen Bee Propolis Biogreen Phyto-Essence Biogreen O’Young Biogreen Energy Tumbler Biogreen eQ Eco Cup @<;> Keajaiban Kristal Air

Resipi Manisan Buahan Sagu Soya Organik Agar-Agar Oates’ Cocoa Soya Susu Oat Sorbet Romantik Jawa Sos / Mee Jawa yang sihat !!Spageti Sihat Poket Bertuah Beras Kek Emas Pulut Mangga Thai Sup Labu Berkrim Dengan Serbuk Bijian Hitam

Testimoni DIY: Lulur Semulajadi Toksin Dalam Kulit Kaedah Pembuangan Batu Karang Hempedu Pelan 30 Hari Detoks & Kecantikan Pakej 30 Hari Pemutihan Semulajadi


!"#$%&'

!"#"$"$%&'("$)#? !"#"$"$% &'("$)#% )"*"+% ,"#"$"$% -"$(% ./."0% 1"')2"1"% 2/$3/,"'"$% ."+"$% #),)"4% 5"$2"% 6."+06")% (/$/5)#% 78&$9:!;<4% 1)5"$",% 5"$2"% 2/$((6$""$% ."="% #),)"4% '"36$% 0/'"$(("% "5"6% ."+"$9."+"$% -"$(% ,/,."+"-"#"$% #/0)+"5"$% ,"$60)"%1"$%,/$-/.".#"$%2/$3/,"'"$%"*",% 0/#)5"'>% ?/'5"$)"$% &'("$)#% ,/$((6$"#"$% #&,2&0% 0/."(")% ."="% 0/,6*"="1)% 1"$% ,/$(/*"##"$% 0/("*"% ."+"$% -"$(% "#"$% ,/'&0"##"$%"*",>


!"

Cara Mudah dan Ekonomi ke Arah Pemakanan Organik yang Sihat #

!"#$%&'#$('#) *"#$'+,-.'#) /'$-#$0) 1".%&) /'#) *&2/%() 1"#%3%) ("&'#') +'('#'#) -#-) ,"&'3'3('#) *&21"-#) 4'-5'#) /-) +'#') -') 6"#/"&%#$) +"#$%+*%.) .",-4) ,'4'#) (-+-') /'#) 12(3-#0) 3"4-#$$') +"#-#$('1('#) ("'3-/'#) /'#) 12(3-#) /'.'+) ,'/'#) (-1'7

"

!"#$$'#1-('#) *&21"-#8) ."+'() 3%+,"&) 4'-5'#) 9/'$-#$)/'#)1".%&:)/"#$'#)("("&'3)9,'/'+0)5'.#%10) ('6'#$) *-#"0) ;&'<-.) #%1) /..:0) ,-=-) ,"#-4) 9,-=-) ,"#-4) ,%#$') +'1'4'&-0) ,-=-) ,"#-4) .',%0) ,-='#) /..:) /'#) ("('6'#$) 9>/<%(-0) ('6'#$) 4-1'+0) ('6'#$) 4-='%0) ,.'6()"?")*"'3)/..:7

$

!"#$".'(('#)@)+'('#'#)?'#$),"&5'&#')*%1-4A)#'3-) *%1-40)&21-)*%1-40)1"*%#$)*%1-40)$'&'+)*%1-4)/'#)$%.') *%1-4)("&'#')3"+%')+'('#'#)-#-)1".'4)/-3'&-#$)/'#) +"#$'#/%#$-)<'1)+'('#'#)?'#$)1-/'()3"-+,'#$).'.%) +"#-#$('1('#)("'3-/'#),'/'#7

%

!"#$".'(('#) +-#?'() ?'#$) 1".'4) /-3'&-#$) /'#) +'('#'#) ?'#$) /-$2&"#$) ("&'#') +'('#'#) 1"&3",%1) /-$2&"#$) ,"&%.'#$) ('.-) /'#) 1-/'() +"+'#B''1('#) ,'/'#7

&

!"#$$'#1-('#) 3%3%) 1"#%3%) /"#$'#) 3%3%) 3%+,"&) 1%+,%4'#) 93%3%) 2'1) '1'%) 3%3%) 32?':7) C2+,-#'3-) 3%3%) 2'1) 9$'#/%+:) /'#) 3%3%) 32?') 932?':) '('#) +"+,"&-('#)<'1)+'('#'#)?'#$)3"-+,'#$)/'#)'3-/) '+-#2)?'#$)."#$('*7


!"#$""%&'()*+"%"#

!"#$%"!"&'$()&*#+",$-


!"

#

&

$

"

%

'

Makanan organik haruslah dikaitkan dengan diet sihat. Diet yang sihat sebenarnya boleh menyembuhkan badan anda. ()*+,-,. /*0*1*1! "! #$%$&$&! '$&(! )*+$,! -.)$/0$,! -*&($&! 0$,$&! %./.$1! 2*&($3*)1! 0$,$&! )$/0$,$&1! $45/$! -$&! 2*3$4&$! ).46$&! /6&(%.&! /*&'*0$0%$&! /$7$+$,! %*7.,$)$&! %*2$-$! /$&67.$8! #$%$&$&! 54($&.%! $-$+$,! /$%$&$&! 0*4%6$+.).! ).&((.! '$&(! 0*0$7!-$4.2$-$!0$,$&!'$&(!/*40$,$'$!)*47*06)8 ()2*130*14. 5+*00*1. 6718*0,-. 9,:*0. ;72<*130,-. =0>+7?-72>+. -,133,@. :*2*A. -,133,@. 071B,13. C*1,?@. 3>)-@.?-2>0.:++D "!9.*)!54($&.%!'$&(!7.,$)!/*&(,.&-$4.! 0$,$&!%./.$1!/*&((6&$%$&!/.&'$%!76/0*4!)6/06,$&! 6&)6%! /*&:$($! ! %*7.,$)$&! :$&)6&(! -$&! 7$+64$&! -$4$,! 7*4)$! /*&(*%$+%$&! 0*4$)! 0$-$&! '$&(! .-*$+8! ;*/6$! <$%)54!.&.!-$2$)!/*/0$&)6!/*&(64$&(!-$&!/*&=*($,! 2*&'$%.)!).-$%!0*4:$&(%.)8 6718*A->0?,0*1 "! >*/0*47.,$&! -$+$/$&! '$&(! )*42*4.&=.! 05+*,! /*/0$&)6! /*&'.&(%.4%$&! )5%7.&! -$+$/! 0$-$&! %.)$! -$&! /*/0$&)6! 2*&'*4$2$&! -$&! 2*&=*4&$$&8! ?&-$! $%$&! /*4$7$! -.4.! $&-$! +*0.,! 0*4)*&$($1!%64$&(!%*+*).,$&1!+*0.,!7*($41!<.%.4$&!+*0.,! :*+$7!-$&!*/57.!+*0.,!7*./0$&(8 E,7-.8*13.F7,CG*13 "!#*4$&=$&(!).($!,.-$&($&!6)$/$! ,$4.$&! 7*=$4$! )*42*4.&=.8! #$%$&$&! 0.:.4.&! ,$467+$,! -.:$-.%$&! 7*0$($.! /$%$&$&! 6)$/$! -..%6).! -*&($&! 7$'64"7$'64$&1! 06$,"06$,$&1! %*%*4$71! 0.:.! 0*&.,! -$&! %*%$=$&(8! #$%$&+$,! 7$4$2$&! 2$(.! -*&($&! 0$.%1! 7$:.$&! )*&($,! ,$4.! /*7).+$,! %*&'$&(! -$&! /$%$&! /$+$/! ,$467+$,!7*-*4,$&$8 T72C*?)0. H+*CI)+*C*1. :*1. ;)*AIG)*A*1 "! @+$/"6+$/$&!-$&!06$,"06$,$&!/*/0*%$+%$&!A$)!/$%$&$&! '$&(! 7*./0$&(8! B&A./! -$+$/! 6+$/"6+$/$&! -$&! 06$,"06$,$&!/*/0$&)6!2*/0*&)6%$&!7*+"7*+!-$+$/!0$-$&8

J1-,G,>-,0.F7C)+*<*:, "!#$%$&+$,!$&).0.5).%!76/0*4! 7*/6+$:$-.! 7*2*4).! 24525+.7! -$&! 5=*$&! 7*$! /.&*4$+7! 6&)6%! /*/2*4=*2$)%$&! 2457*7! 2*/6+.,$&! -$&! /*&.&(%$)%$&! 7.7)*/! ./6&.7$7.! $2$0.+$! :$)6,! 7$%.)! $)$6!0*4$7$!).-$%!7*+*7$8


!"#"$%&'(")$

!"#$%&'#'( )*+*,'-',

!"#"$% "#"$% &'$(#")"*+,% -"+."/% $"$"#+"% 0'1+/"% "2"/% $'/3(&(% "/"2/3"% *'/4"/% &(&(% &'/*+5+6% 7'1+"8% )'/+&% &(&(% -"+."/% $'/4"/*(/4+% 2"/*(/4"/% /(15+'/% 3"/4% 2-"&% *"/% -"/3"% &'&("+% (/1(2% "/"2/3"% &'/*+5+6% 9/+% "*"#"-% :+81""/% &'$(#")"*+% "1"(% 0;#'-% *+2"1"2"/% 2'0;#'-"/% 3"/4% *+2(5/+"2"/% ;#'-% 1(-"/6% <"2",% &(&(% #'$0(% 1+*"2% 0;#'-% *+2"1"2"/% &'&("+% (/1(2% &'$("% $"$"#+"6% 9"% -"/3"%&'&("+%(/1(2%"/"2%#'$0(%1'1"8+%0(2"/% (/1(2% $"/(&+"6% =(&1'5(/3",% 2+1"% 8'5#(% $'/4+2(1% 85+/&+8% "#"$% &'$(#")"*+% +/+6% =+2"% 1+*"2,%%%2+1"%%%%"2"/%%%%%2'5"82"#+%%%%%$'/4-"*"8+ $"&"#"-%%2'&+-"1"/6%


!" Penyusuan kepada anak adalah khusus untuk mamalia sahaja. Anak lembu yang telah genap usianya tidak lagi minum susu lembu. Tetapi kenapa manusia perlu minum susu lembu sejak lahir, remaja, dewasa dan bahkan sampai ke usia tua?

Perbandingan Komposisi antara

#

Susu Lembu dengan Susu Manusia Susu manusia kaya dengan mineral seperti iodin, zat besi, fosforus dan magnesium manakala susu lembu kurang dengan mineral tersebut.

$

Susu manusia mengandungi 2 jenis komponen yang penting- lesitin soya (fosforik asid lemak) dan taurina (asid amino yang membantu perkembangan otak bayi). Susu lembu tidak mengandungi komponen-komponen ini. Susu lembu bertujuan menggandakan berat badan anak lembu pada 3 bulan pertama tetapi perkembangan otak anak lembu didapati lambat. Bayi manusia memerlukan 6 bulan untuk menggandakan berat badan tetapi perkembangan otaknya didapati meningkat pada kadar yang menakjubkan- kadarnya jauh lebih tinggi daripada semua hidupan.

%

Susu lembu mengandungi laktosa (gula susu) dan kasein (dadih) yang bergantung kepada enzim penghadaman yang khusus untuk menguraikannya. Tetapi, badan bayi akan berhenti merembes enzim-enzim penghadaman ini apabila mencapai umur 3- 4 tahun.

&

Sumber protein dalam susu lembu terdiri daripada kasein (dadih) yang besar, keras, tebal dan sukar untuk diurai dan dihadamkan. Struktur protein dalam susu ibu manusia adalah ringkas dan kecil serta boleh dianggap sebagai sejenis dadih lembut yang mudah diurai dan dihadamkan.


!"

Susu dan Penyakit Tulang Rapuh

(Osteoporosis)

345' 65' 78+%' 9:38"&$##;' <.84$%&' =80,84' =$%' $+#*' %",4*<*' /$%&' ,.40.%$#' =$4*'6>.4*0$' ,.#$+' >.>?"$,' <$,"' 0$@*$%' /$%&' ,.4<.?$4' #"$<' 0.' <.#"4"+' ="%*$' ,.%,$%&' 2.%/.4$2$%' 0$#<*">' =$%' 8<,.82848<*<5' ).#.2$<' >.%@$#$%0$%' 0$@*$%' *%*' <.#$>$' ?.?.4$2$' ,$+"%;' ?.#*$"' ,.#$+' ?.4@$/$' >.%&">2"#' A$0,$BA$0,$' ?.4*0",' "%,"0' 4"@"0$%'0*,$5

Wanita Afrika Bantu

Eskimo

Pengambilan 350mg >2000mg Kalsium (mg/ hari) (daripada tumbuhan) (daripada tulang ikan) Pengambilan Protein (g/ hari) % Osteoporosis

47g Hampir sifar

250 - 400g Tertinggi di dunia

!.4=$2$,'0*4$B0*4$'CDBEF'@",$'>$%&<$'8<,.82848<*<'=*' 6>.4*0$' )/$4*0$,' =*' >$%$' 2.%&$>?*#$%' <"<"' #.>?"' =$%' 248="0' ,.%"<"' $=$#$+' ,.4,*%&&*' =*' ="%*$5' G<,.82848<*<' >.%@$=*' ">">' =*' 0$#$%&$%' H$%*,$' I$%,"'$2$?*#$'>.4.0$'?.42*%=$+'0.'%.&$4$'?$4$,'=$%' >.%&$>$#0$%' ,$?*$,' 2.>$0$%$%' ,.>2$,$%;' 3*' 6>.4*0$' )/$4*0$,;' EDJ' &8#8%&$%' H$%*,$' /$%&' ?.4">"4' KD' ,$+"%' 0.+*#$%&$%' 0.2$=$,$%' ,"#$%&' <.?$%/$0'DFJ'=$%'#.?*+'4$>$*'/$%&'>.%*%&&$#'="%*$' $0*?$,' 8<,.82848<*<' ?.4?$%=*%&' =.%&$%' @">#$+' 0.>$,*$%'0$%<.4'2$/"=$4$'=$%'0$%<.4'4$+*>5

!"#$%&'($%& )*+$,

-.%/$0*,'!"#$%&' 1$2"+


!"

Susu Sumber Tumbuhan:

Penyerapan dan Penggunaan Kalsium dan Fosforus yang Tinggi Penyerapan dan penggunaan kalsium dalam badan ditentukan oleh tahap fosforus dalam makanan. Dalam susu sumber tumbuhan, nisbah kalsium: fosforus adalah 2:1 manakala dalam susu sumber haiwan, nisbah kalsium: fosforus adalah lebih kurang 1:1. Ini menyebabkan penyerapan dan pengunaan kalsium yang rendah dalam badan kita. Tahap kalsium dan fosforus dalam susu dan daging adalah sangat rendah, ini mengakibatkan penyerapan kalsium tidak berkesan. Beberapa petunjuk kehilangan kalsium termasuklah sakit belakang, kelemahan tulang, kelonggaran gigi dan lain-lain. Apabila salah satu gejala muncul, kita sepatutnya menyemak semula diet seseorang dan mengurangkan pengambilan protein, susu haiwan dan produk tenusu sehingga sihat.


!"#$%"#$& !"#$%#&' (#)#*#*' (+*,#-"' ./#0' 1+*2+(/.&' #*-#3' 4+("%"&#*' (#)#*#*' 2#*5' /+0.%' 1+*0"*5' .*0.)'(+*5+)#%)#*'-"+0'-#*'5#2#'&"-.1'2#*5' 6"&#03'7"+0'2#*5'6"&#0'#-#%#&'8#$#'1+(#)#*#*' 2#*5'6+6.#"'/#5"')+1+$%.#*'-"$"'6+*-"$"3'9.0$"6":' 1+$#*8#*5#*'1+(#)#*#*:'1+*2+-"##*'-#*');6' (+*,#-"' <#)0;$' 1+*0"*5' /#5"' 1+*+*0.#*' 1+(#)#*#*' 6+6+;$#*53' 7"+0' 2#*5' 0"-#)' 6"&#0' #)#*' (+(/+$"' )+6#*' /.$.)' )+1#-#' )+6"&#0#*' 6+0+$.6*2#' (+*5#)"/#0)#*' 1+*"*5)#0#*' $"6");' 0+$&#-#1' 1+*2#)"0' )+).$#*5#*' =#0' (#)#*#*' #0#.'1+*2#)"0'0"-#)'/+$,#*5)"03


!"

Sarapan, Makan Tengahari dan Makan Malam yang Sihat #3-3?31 1 sudu kecil .+/0-$$1)2-031+4)9-$$1 .3&314$);/<,$- + 1 sudu besar .+/0-$$1 ;-$.3&314$);/<,$- + 200ml air, selepas itu, ambil satu sudu besar .+/0-$$1)2-031+4 567-3)8+-0+1)9/&,$1):&36)#$$,)2+& diikuti

dengan susu soya/ susu oat/ buah-buahan/ oat dll.

=3>31)*$103@3-+ 9/&/1031).$>$-A3B Tambah 1 sudu besar .+/0-$$1 ;-$.3&314$);/<,$-)ke dalam makanan semasa makan tengah hari. Makan sepotong tomato atau lobak sebelum makan tengah hari. 9/&/1031)*+,3>).$>$-A3B Minum sup sebelum makan, makan sedikit ulam (salad, tomato atau lain-lain) sebelum makanan yang telah dimasak. Makan lebih sayur-sayuran atau makanan sumber tumbuhan daripada daging dan telur. Makan sayur-sayuran 4 kali lebih daripada daging. 1 sudu besar .+/0-$$1);-$.3&314$);/<,$-)untuk makan tengahari.

=3>31)=3&3( Makan secara sederhana, elak daripada makan terlalu kenyang dan biar perut berehat. Tambah 1 sudu besar .+/0-$$1)2-031+4)567-3)8+-0+1)9/&,$1):&36)#$$,)2+& dalam nasi atau makanan anda. !"#$ !"#$ %&'$ "()* %&'&( 0$* "#) )+, (10 $ * ( )*&+&), .* #$%$&'()*+,'Tidur sebelum 11 malam, minum 1 sudu kecil .+/0-$$1)2-031+4)9-$$1 .3&314$);/<,$- dalam 200ml air, 30 minit sebelum tidur. Ini akan membantu pembentukan sel dan penyahtoksikan.

-*.&/ *#& 3$4 % * 7 * # & 5 " & * * 2 * $ & . * $.& 3 * # $#2$ # 8& 9 5 * - 2 * 4 * & 6 $ 4 1 *72$ *(&5 7 " & < : 6 &%,#)) ,4&= $#*7 . 3 : 4 7 * #& #>3% *#&; A$"? ,4 4, , C " @ , &$#2$7&/ .&9?2"@ ,#& $. * & D E 4 A $ " ? , & 5 &*2*$&B 2:4& , )*#" ? & F : * 4 " & ; , *-"#)& 4%* 4,.2 #& &A$" ?,.G 8


!!

!

Pengguna: Peredaran Darah/ Anemia/ Kekebasan Ahli Nutrisi

t t t t t t t

Biogreen Pink Lady Oatmilk ................................... (pg.26) Biogreen Oâ&#x20AC;&#x2122; Tigres Organic Black Bean Powder . (pg.34) Biogreen Organic Green Balance Powder ........ (pg.35) Biogreen Organic Blackstrap Molasses ............. (pg.39) Biogreen Prune Enzymes ...................................... .. (pg.42) Biogreen 100% Organic Prune Paste ................ (pg.43) Biogreen Organic Spirulina Vita 7 ........................ (pg.51)

!"#"$"%&$"'(&)&*&+",&-./.01,&2(31#4 5(%6& 7"389& :#'"%(;& <0";6& <."%& 5=>3.#& ?@& -131& /.-"#A&B&C#..%&<"0"%;.&?*&-131&6.;(0A&B&@DD,0&"(#& ?-1E1&/(0(6A F($4&

4

G=0"--.-9& 5#1%.& H%I8,.-9& 5#1%.& 5"-2.& ?@& -131& /.-"#A& B& @DD,0& "(#& ?-1E1& /(0(6AJ& -./.01,& ,"6"%J& 31"& 6"0(&-.E"#( Â&#x2021;2UJDQLF6SLUXOLQD9LWD WDEOHW GXDNDOLVHKDUL


!"

"

Pengguna: Kanser Ahli Nutrisi

t Biogreen 5 Grains Oatmilk ...................................... (pg.27) t Biogreen Sugar Free Soya Milk/............................ (pg.30)

Biogreen O’ Kid High Protein Organic Soya Milk . (pg.32)

t Biogreen Organic Green Balance Powder ........ (pg.35) t Biogreen Oligo Answer Powder/ .......................... (pg.44)

Biogreen O’Blue Organic Agave Nectar ............ (pg.45)

t Biogreen Prune Paste ............................................... (pg.43) t Biogreen Ocean Derived Sea Minerals .............. (pg.52)

E3/3#3+)#3'")M)9)N3A),.=.&:A)7"1:/$ %37A"&;2)E(L3)F"&;))8>),:1:)=.,3/<)?)O/..+)P3&3+4.)89) ,:1:)=.,3/<)?)>@@A&)3"/)8,:B:)="&";< !"#$

t%& " ' ()* +, -./ ) 0 (-1 . /2)%/' 3 + " 4 )* ' 3 5 . )6 . 4 73 / )) )) 89),:1:);.4"&<),.=3'3")':&3)'3+7"3+)))) t0/:+.)03,7.)8>),:1:)=.,3/<)?)>@@A&)3"/)8,:B:)) ) )="&";<C),.=.&:A)A3;3+C)1:3);3&"),.B3/" t%4.3+)D./"5.1)E.3)F"+./3&,)89@G9H)7"7";<)?)9I)3"/ t*A3&;3+)#/(1:;)73+#3)':&3);./3+3),.&);3+,./)'.A3/))))))))))))))) )))#/(1:;)=./':&3 tJ:/3+';3+)13'"+'C)7.&:/)13+)#/(1:;)7.+:,:) tK&3;;3+)'3/3AC)':&3C)7.#:+'C)+3,")13+)/(7")L3+')7.&3B)))) )))1",3/"+')


!"

"

Pengguna: Meningkatkan Sistem Keimunan Ahli Nutrisi

t t t t t t t t

Biogreen Organic Green Balance Powder ....... (pg.35) Biogreen Ocean Derived Sea Minerals .............. (pg.52) Biogreen Bee Propolis ............................................. (pg.52) Biogreen Raw Honey ................................................ (pg.39) Biogreen Oligo Honey .............................................. (pg.43) Biogreen Organic Raisins ....................................... (pg.46) Biogreen Wisconsin Cranberries ......................... (pg.46) Biogreen Plum Drink .............................................. (pg.40)

D&,&#&(*#&?"*E*9*F&7*'.-.207*5"/0,$ G,..(* H&2&(I.* J9* '0/0* -.'&,K* L* MI.&(* N.,"O./* D.&*P"(.,&2'*J9Q*5"5"1K*L*H..*R,@#@2"'*J-.,&5*'.5"&#* 9Q1?* S* B* 5"5"1K* L* %&6* T@(.>* )* M2"?@* T@(.>* )* R207* N,"(1*JB*'0/0*-.'&,K*L*BQQ72*&",*J'030*-"2"1K !"#$ t * ~ ~

%&"'"(')*+,&(-.,,".'*/0&*1&2"*'.3&,"4*/"*&(5&,&** * 6&150*7&1&(* 870,*9:;*5&30(*<*=*/&,"#&/&*10&(5"5"*>&(?**/"'>@,1&(* 870,A:9B*5&30(*<*C*/&,"#&/&*10&(5"5"*>&(?*/"'>@,1&(


!"

"

Pengguna: Penyakit Kencing Manis Ahli Nutrisi

t Biogreen 5 Grain Oatmillk Energy ....................... (pg.27) t Biogreen Sugar Free Soya Milk / ......................... (pg.30)

 Biogreen O’ Kid High Protein Organic Soya Milk . (pg.32) Biogreen O’ Tigres Sugar Free Organic Black Bean Powder............................................................................. (pg.34) t Biogreen Organic Green Balance Powder ........ (pg.35) t Biogreen Organic Oligo Answer Powder........... (pg.44) t Biogreen 211 Omega Nutritional Oil /................. (pg.38) Biogreen Organic Extra Virgin Golden Flax Seed Oil ............................................................................................ (pg.38) t Biogreen Organic Spirulina Vita 7........................ (pg.51) t Biogreen O’ Blue Organic Agave Nectar ........... (pg.45) B3/3#3+)#3'")H)9)I3A),.=.&:A)7"1:/$ %37A"&;2) B(J3) K"&;2) %/'3+"4) L&34;) L.3+) 0(-1./) 8M) ,:1:) =.,3/<) N) O/..+) L3&3+4.) 89) ,:1:) ;.4"&<) N) M99) %A.'3)6:7/"7"(+3&)%"&)2)P&3Q)B..1)%"&)8M),:1:);.4"&<)N) MRRA&)3"/)8,:?:)="&";< !"#$ t%&"'()*+,-./)0(-1./2)%/'3+"4)*'35.)6.473/) ) 89),:1:);.4"&<),.=3'3")':&3)'3+7"3+) ) t>3","+,)1:3);3&"),.?3/"@)1")3+73/3)-3;7:)A3;3+) t%/'3+"4)B#"/:&"+3)C"73)D)8EFG)73=&.7<@)1:3);3&"),.?3/"


!"

Pengguna: Penyakit Kardiovaskular ,PMFTUFSPM5JOHHJ %BSBI5JOHHJ

"

Ahli Nutrisi

Biogreen Oatmillk ...................................................... (pg.27) Biogreen Oâ&#x20AC;&#x2122; Tigres Organic Black Bean Powder (pg.34) Biogreen Organic Green Balance Powder ........ (pg.35) Biogreen Organic Raisins ........................................ (pg.46) Biogreen 211 Omega Nutritional Oil / ................. (pg.38) Biogreen Organic Extra Virgin Golden Flax Seed Oil ............................................................................................ (pg.38) t Biogreen Organic Spirulina Vita 7 ........................ (pg.51) t t t t t 

;&5&#&()#&,")B)+)C&.)'-A-31.)7"015$ 9&7."32D)95,&(":)E3&:2)E-&()FG80-5)*H)'101)A-'&5/)I) J5--()E&3&(:-)*+)'101)2-:"3/)I)H++)9.-,&)K175"7"G(&3) 9"3)D)L3&M);--0)9"3)*H)'101)2-:"3/)I)HNN.3)&"5)*'141)A"3"2/ !"#$ t%&"'"(')*+),-(,,&.&(/)01&)2&3")'-4&5"6)0")&(7&5&)) )))8&271).&2&() t95,&(":);#"513"(&)<"7&)=)*>?@)7&A3-7/6)01&)2&3")'-4&5"


!"

Pengguna: Kuruskan Badan/ Pengawalan Berat Badan/ Penyahtoksikan

"

Ahli Nutrisi t t t t t t t t

Biogreen 5 Grain Oatmilk Energy ..........................(pg.27) Biogreen Sugar Free Soya Milk ..............................(pg.30) Biogreen Organic Green Balance Powder .........(pg.35) Biogreen Organic Oligo Answer Powder ...............(pg.44) Biogreen Phyto Essence ............................................(pg.53) Biogreen Bio-Enzymes Vinegar ..............................(pg.42) Biogreen Oâ&#x20AC;&#x2122; Blue Organic Agave Nectar ............(pg.45) Biogreen Organic Spirulina Vita 7 ......................... (pg.51)

C3/3#3+)#3'")L)9)M3>),.=.&:>)7"1:/$ 0?@7()N,,.+4.)8O),:1:)=.,3/<)P)Q"(GN+K@>.,)D"+.'3/) 8O) ,:1:) =.,3/<) P) FJJ>&) 3"/) 8,:?:) ="&";<B) 1"";:7") (&.?) FJJ>&)3"/)8,:?:)="&";< #$%$&$'(&$)*(+(,$-$'(,$.$,(/ %37>"&;2)C(@3)R"&;)8O),:1:)=.,3/<)P)S/..+)Q3&3+4.) 89),:1:);.4"&<)P)OJJ>&)3"/)8,:?:)="&";< !"#$ t %&"'()*+,-./)0(-1./2)%/'3+"4)*'35.)6.473/) ) 89),:1:);.4"&<),.=3'3")':&3)'3+7"3+) t *>3&;3+)>3;3+3+)7.+'3?)?3/")@3+'),.1./?3+3 t A:/3+';3+)':&3B)'3/3>B)>3;3+3+)@3+')=./>"+@3;)) ) 13+)>3;3+3+)'(/.+' t%/'3+"4)C#"/:&"+3)D"73)E)8FGH)73=&.7<B)1:3);3&"),.?3/" t I313+'3+)7.>#(?)#.>3;3+3+)$)FJ)?3/" t A.#:7:,3+)>:+';"+)=./=.K3)1")3+73/3)"+1"5"1:


!"

Pengguna: Masalah Kulit o&L[FNB,VMJULFSJOH*OnBNBTJ

"

Ahli Nutrisi t Biogreen Pink Lady Oatmilk .................................. (pg.26) t Biogreen Oâ&#x20AC;&#x2122; Kid High Protein Organic Soya Milk .......

............................................................................................ (pg.32) Biogreen Organic Green Balance Powder ........ (pg.35) Biogreen Phyto Essence ........................................ (pg.53) Biogreen 211 Omega Nutritional Oil / .................... (pg.38) Biogreen Organic Extra Virgin Golden Flax Seed Oil ........................................................................................... (pg.38) t Biogreen Oligo Honey .............................................. (pg.43)

t t t 

B565#5.*#5@"*C*D*E5;*,-4-<2;*("326$ %".=* F53'G* A"@&* %6)(-".* ?6@5."/* B)'5* H"<=* * 01* ,232* 4-,567* 8* I6--.* J5<5./-* 0D* ,232* =-/"<7* 8* 1DD* ?;-@5* K2(6"(").5<*?"<*G*L<5M*B--3*?"<*01*,232*=-/"<7*8*1::;<*5"6* 0,2&2*4"<"=7 !"#$

t%&'()*+,,-./-*01*,232*4-,567*8*9::;<*5"6*0,2&2** * 4"<"=7>*3""=2("*)<-&*9::;<*5"6*0,2&2*4"<"=7 t ?<"@)*A).-'*01*,232*4-,567*8*1::;<*5"6*0,2&2** * *4"<"=7>**,-4-<2;*;5=5.>*325*=5<"*,-&56"*****


!"

Pengguna: Warga Emas o,BMTJVNEBO"OUJPLTJEBO

"

Ahli Nutrisi t Biogreen Five Grain Oatmilk Energy (Sugar Free).....

.......................................................................................... (pg.27)

 Biogreen Enrich Oatmilk Energy ........................ (pg.27) t Biogreen Organic Sugar Free Soya Milk / ...... (pg.30) Biogreen O’ Kid High Protein Organic Soya Milk / ... t t t t t 

.......................................................................................... (pg.32) Biogreen O’ Tigres Organic Black Bean Powder (pg.34) Biogreen 100% Pure Black Sesame Powder (pg.36) Biogreen Raw Honey ............................................... (pg.39) Biogreen Organic Raisins ...................................... (pg.46) Biogreen 100% Organic Prune Paste ............... (pg.43) Biogreen Plum Drink ................................................ (pg.40)

C&0&#&+(#&B"(D(A(E&5(2,;,415(3":10$ F&35"47.( C*-&( G"47.( F0B&+"H( I4&H7( I,&+( /*':,0( ( 89( 21:1(;,2&0<(=(I4&H7(C,2&5,(8A(21:1(;,2&0<(=(9>>54( &"0(821?1(;"4"7< !"#$ t ( ( t (

%&'()*+,-.(/01+,(/&23,.(/415(60"+7(89(21:1((( ;,2&0<(=(9>>54(&"0(821?1(;"4"7<@(2,;,415(5&7&+@(( :1&(7&4"(2,?&0" %&"2"+2(8A(B,+BB&5&+<(:1&(7&4"(2,?&0"@(:"(&+3&0&(( '&731(5&7&+


!"

Pengguna: Kanak-kanak o1SPTFT5VNCFTBSBO4FDBSB.FOZFMVSVI

"

Ahli Nutrisi t Biogreen DHA Gold Organic Soya / ................... (pg.32) Biogreen Oâ&#x20AC;&#x2122; Kid High Protein Organic Soya Milk Powder

............................................................................................ (pg.32)

t Biogreen Oatesâ&#x20AC;&#x2122; Cocoa Oatmilk / ........................ (pg.28)

Oâ&#x20AC;&#x2122; Kid Oatmilk .............................................................. (pg.24) Biogreen Organic Green Balance Powder ........ (pg.35) Biogreen Raw Honey ................................................ (pg.39) Biogreen Oligo Honey ................................................ (pg.43) Biogreen 211 Omega Nutritional Oil / ................ (pg.38) Biogreen Organic Extra Virgin Golden Flax Seed Oil ............................................................................................ (pg.38) t Biogreen 100% Organic Prune Paste ..................... (pg.43) t Biogreen Plum Drink .................................................... (pg.40) t t t t 

6DUDSDQSDJL MDPVHEHOXPWLGXU 2DWPLON6R\D0LON VXGXEHVDU *UHHQ%DODQFH VXGX NHFLO  2PHJD 1XWULWLRQDO 2LO )OD[ 6HHG2LO VXGXNHFLO PODLU VXKXELOLN

!"#$ Â&#x2021; 5DZ+RQH\2OLJR+RQH\3UXQH3DVWH3OXP'ULQN  VXGXEHVDU PODLU VXKXELOLN VHEHOXP 

 PDNDQGXDNDOLVHKDUL Â&#x2021; 8QWXNNDQDNNDQDNEHUXPXUWDKXQNHDWDV


!"

#"

Pengguna: Sembelit

Ahli Nutrisi t Biogreen Oatmilk ... .................................................... (pg.27) t Biogreen Oâ&#x20AC;&#x2122; Tigres Organic Black Bean Powder ........ t t t t t

............................................................................................ (pg.34) Biogreen Organic Green Balance Powder ........ (pg.35) Biogreen Phyto Essence ......................................... (pg.53) Biogreen 100% Organic Prune Paste.................. (pg.43) Biogreen Ocean Derived Sea Minerals .............. (pg.52) Biogreen Plum Drink ................................................. (pg.40)

6DUDSDQSDJL MDPVHEHOXPWLGXU 2DWPLON2UJDQLF%ODFN%HDQ3RZGHU VXGXEHVDU *UHHQ%DODQFH VXGXNHFLO PODLU VXKXELOLN !"#$ Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021;

3UXQH3DVWH VXGXEHVDU PODLU VXKX ELOLN VHEHOXPPDNDQGXDNDOLVHKDUL 3K\WR(VVHQFH VXGXEHVDU PODLU VXKX ELOLN GLLNXWLROHKPODLU VXKXELOLN

2FHDQ'HULYHG6HD0LQHUDOV WLWLN /DLU 3OXP'ULQN VXGXEHVDU LQPODLUGXDNDOLVHKDUL 0LQXPVHNXUDQJNXUDQJQ\D/±/DLUVHKDUL 0DNDQOHELKEXDKEXDKDQGDQVD\XUVD\XUDQPHQWDK

Kata-kata daripada Ahli Nutrisi Biogreen: t  

#JPHSFFO0SHBOJD4QJSVMJOB7JUB1FOHHVOBCPMFINFOJOHLBULBO DBEBOHBOQFOHBNCJMBOPSBOHEFXBTBZBOHEJTZPSLBOUBCMFU VOUVLQFSNVMBBO LFQBEBUBCMFU VOUVLLFTBOZBOHMFCJICBJL BQBCJMBCFSTFTVBJBOEFOHBOCBEBO4JMBBNCJMQFSIBUJBOCBIBXBJOJ BEBMBICFSHBOUVOHLFQBEBJOEJWJEV

t 8BLUVUFSCBJLVOUVLUJEVSBEBMBITFCFMVNQVLVMNBMBNVOUVL

 

NFNBOKBOHLBONBTBQFNCFOUVLBOTFNVMBTFM*OJBEBMBILFSBOB LFMFOKBSBESFOBM LFMFOKBSUFLBOBO NFNCBJLQVMJIUFSVUBNBOZBEJ BOUBSBQVLVMNBMBNEBOQBHJ

t 4JMBSVKVLLFNVLBTVSBUUFSUFOUVVOUVLNBLMVNBUQSPEVLTFDBSB

 UFSQFSJODJ t .BLMVNBUZBOHUFSEBQBUEBMBNQBOEVBOJOJIBOZBCBHJUVKVBO 

 SVKVLBOTBIBKB*BUJEBLCPMFIEJHVOBLBOTFCBHBJBTBTSBXBUBO +JLBTJNQUPNCFSMBSVUBOBUBVTFNBLJOCVSVL TJMBIVCVOHJ EPLUPSBOEBEFOHBOTFHFSB


!"#$%& 6HPXDSURGXN%LRJUHHQDGDODKVHODPDWXQWXN DODP VHNLWDU GDQ PXGDK GLJXQDNDQ GHQJDQ KDUJD \DQJ EHUSDWXWDQ %LRJUHHQ PHPSXQ\DL VDWX UDQJNDLDQ OHQJNDS SURGXN RUJDQLN WHUPDVXN SHOEDJDL MHQLV VXVX RDW VXVX VR\D HQ]LP SURGXN DQWLRNVLGDQ ELVNXW \DQJ VLKDW GDQ VHEDJDLQ\D XQWXN VHPXD SHULQJNDW XPXU WLGDN NLUD XQWXN ED\L NDQDNNDQDN UHPDMD GHZDVD DWDX JRORQJDQ ZDUJD HPDV %HULNXW DGDODK SHQMHODVDQ WHUSHULQFL XQWXN SURGXN %LRJUHHQQDPDSURGXNNDQGXQJDQIXQJVLGDQ NXDQWLWL\DQJGLV\RUNDQ


!!

Nutrisi dan Kebaikan Oat

2DWPHUXSDNDQPDNDQDQEHUNKDVLDWNHSDGD PDQXVLD ,D GLJXQDNDQ VHEDJDL PDNDQDQ XWDPD GDQ PHPSHUROHKL QLODL SHUXEDWDQ \DQJ EHUPXWX 0DNOXPDW EHULNXW DGDODK ULQJNDVDQ EDJLNHEHUNHVDQDQRDW Â&#x2021;!0HQJDQGXQJLSURWHLQ

Â&#x2021;.DQGXQJDQOHPDN\DQJWLQJJLNLUDNLUDNDOL OHELKWLQJJLGDULSDGDVHNRLJDQGXPGDQVRUJXP Â&#x2021;.D\DGHQJDQQLDVLQGDQYLWDPLQ(NDOLOHELKWLQJJL GDULSDGDWHSXQJ Â&#x2021;.D\DGHQJDQYLWDPLQ'%%GDQNDOVLXPIRVIRUXV EHVLGDQDVLGOLQROHLF Â&#x2021;2DWPHQJDQGXQJLQXWULHQ\DQJDPDWSHQWLQJLDLWXVHUDW ODUXWDLU\DQJEHUNHVDQXQWXNPHQJDWDVLPDVDODK VHPEHOLWGDQPHPEDQWXPHQFHJDKNDQVHUNRORQ Â&#x2021;$PHULND6\DULNDWVDWXNDMLDQMDQJNDSDQMDQJROHK SDNDUPHQXQMXNNDQEDKDZDLQGLYLGX\DQJEHUNROHVWHURO WLQJJLPHPDNDQJUDPEUDQRDWVHWLDSKDUL GLNHNDONDQPLQJJXNHPXGLDQEROHKPHQJXUDQJNDQ NROHVWHUROVHEDQ\DNGDQNROHVWHUROEHUEDKD\D VHNXUDQJNXUDQJQ\D


!"

Secara umum, kebaikan Biogreen Oatmilk adalah seperti berikut: #

!

"

$

%

&

6HODLQEHUDVGDQJDQGXPRDWPHUXSDNDQELMLULQ\DQJ ELDVDGLDPELOROHKNHEDQ\DNDQRUDQJ%LMLULQRDWND\D GHQJDQSURWHLQGDQDVLGDPLQRSHUOXPXGDKGLFHUQD WHUXWDPDQ\D NHSDGD PHUHND \DQJ PHPSXQ\DL PDVDODKSHQJKDGDPDQGDQVDNLW %LMLULQRDWND\DGHQJDQVHUDWODUXWDLU %HWD*OXNDQ GL PDQD LD PHPEDQWXGDODPSHQJKDQWDUDQJOXNRVD NH EDGDQ NLWD WHUXWDPDQ\D NH RWDN PHQLQJNDWNDQ GD\DSHPDKDPDQGD\DLQJDWDQGDQGD\DWXPSXDQ GL NDODQJDQ NDQDNNDQDN PHQXUXQNDQ SDUDV NROHVWHURO WLGDN EDLN SHQ\DNLW MDQWXQJ GDQ WHNDQDQ GDUDKWLQJJL %LMLULQRDWND\DGHQJDQYLWDPLQGDQPLQHUDO%LMLULQRDW PHQJDQGXQJL NDOL JDQGD NDOVLXP GDQ NDOL JDQGD]DWEHVLEHUEDQGLQJEHUDVSHUDQJ %LMLULQRDWPHQJDQGXQJLOHVLWLQVR\D\DQJPHUXSDNDQ PDNDQDQ VHO RWDN OHELK NXUDQJ  EDJL PHODQFDUNDQ PHWDEROLVPD GDQ PHQJXDWNDQ GD\D LQJDWDQ PHQXUXQNDQ NROHVWHURO GDQ ULVLNR SHQ\DNLW MDQWXQJPHQJXUDQJNDQOHPDNPHQJDZDOSDUDVJXOD GDODPGDUDKGDQGD\DSHPEHQWXNDQVHO %LMLULQ RDW PHQJDQGXQJL 2PHJD GL PDQD LD PHUXSDNDQ DVLG OHPDN SHUOX \DQJ WLGDN GDSDW GLKDVLONDQ ROHK EDGDQ NLWD %LMLDQ IODNV PHUXSDNDQ MHQLVWXPEXKDQ\DQJVDQJDWND\DGHQJDQ2PHJD ,D PHOLQGXQJL MDQWXQJ PHPEDQWX SHQXUXQDQ WHNDQDQ GDUDK WLQJJL GDQ PHPEDLNSXOLK IXQJVL KRUPRQ %LRJUHHQ2DWPLONPHQJDQGXQJLVHNXUDQJNXUDQJQ\D PJNDOVLXPLDPHUXSDNDQVXPEHUNDOVLXP\DQJ EDLNEDJLVHPXDSHULQJNDWXPXU


!"

3URGXN #

Biogreen Oâ&#x20AC;&#x2122;Kid!Oatmilk

Kandungan

850HUJO

#JKJSJO 0BU 0SHBOJL %JTBILBO 0SHBOJL PMFI /"4"" 1SPUFJO 4PZB 5BOQB 6CBITVBJ (FOFUJL -FTJUJO 4PZB 5BOQB 6CBITVBJ (FOFUJL 4JSBQ +BHVOH 5BOQB 6CBITVBJ (FOFUJL #JKJBO 'MBLT 0SHBOJL .JOZBL #JKJBO 'MBLT0SHBOJL 0MJHPTBLBSJEB

Penerangan & Fungsi Produk

*B BEBMBI PSHBOJL TFNVMBKBEJ SBTB UFLTUVSOZB MFCJI TFEBQ EBO IBMVT NFOKBEJLBOOZB MFCJI NVEBIEJDFSOBEJTFSBQPMFICBEBO t -FTJUJO4PZB.FOHVBULBOPUBL t 1SPUFJO4PZB.BLBOBOVOUVLTFMEBOPUPU t ,BMTJVN.FOHVBULBOUVMBOH t 0MJHPTBLBSJEB.BLBOBOVOUVLCBLUFSJBCBJL t Â&#x2022;(MVLBO%BZBUVNQVBOZBOHMFCJICBJL t 0NFHB1SFLVSTPSVOUVL%)"

!

Biogreen Organic Beta Oatmilk Energy

Kandungan

800HUJO

#JKJSJO 0BU 0SHBOJL %JTBILBO 0SHBOJL PMFI 2"* .JOZBL#JKJBO'MBLT %JTBILBO0SHBOJLPMFI#*0/" -FTJUJO4PZB 5BOQB6CBITVBJ(FOFUJL 1SPUFJO4PZB 5BOQB 6CBITVBJ (FOFUJL 1SFNJVN #SFXFS :FBTU 5BOQB6CBITVBJ(FOFUJL 4JSBQ#BSMJ (BSBN-BVU Penerangan & Fungsi Produk

t #JKJSJO0BU0SHBOJL EJTBILBOPSHBOJLPMFI2"*

t #FUB(MVLBO TFSBUMBSVUBJS NFOHIBOUBS HMVLPTBLFPUBL NFOHVBULBOEBZBJOHBUBOEBO LFCPMFIBOEBMBNQFNCFMBKBSBO NFMBODBSEBO NFOHVBULBOQFSHFSBLBOVTVT NFOVSVOLBO  QBSBTLPMFTUFSPMUJEBLCBJL QFOZBLJUKBOUVOHEBO UFLBOBOEBSBIUJOHHJ t ,BMTJVNNFOHVBULBOUVMBOHEBONFOBNCBILBO LFUVNQBUBOHJHJ


!"

!"#$%&"'()*% %%%%%%%%+'$$,%-./0

Bijirin Oat

Kaya dengan beta glukan (serat larut air) untuk saluran darah yang sihat

Ubi Bit Merah

Sumber zat besi, asid folik dan antioksidan yang tinggi (Betacyanin)

Omega 3

Meningkatkan kolesterol baik dan berfungsi sebagai antibeku

10 Jenis Bijirin

Mengenyangkan dan memudahkan badan untuk menyerap pati 10 jenis bijirin pada masa yang sama


!"

#

Biogreen Pink Lady Oatmilk

Kandungan

Bijirin Oat Organik (Disahkan Organik oleh NASAA), Buckwheat, Kacang Hijau, Beras Hitam, Lentil Merah, Kacang Soya Hitam, Kacang Soya, Sorgum Merah, Bijian Gandum, Barli, Ubi Bit Merah, Bijian Putih, Inulin, Minyak Bijian Flaks, Protein Soya (Tanpa Ubahsuai Genetik), Lesitin Soya (Tanpa Ubahsuai Genetik), Yis Nutrisi, Kacang Pine dan Garam Laut Penerangan & Fungsi Produk

t 10 jenis gandum, biji-bijirin dan kekeras semulajadi yang tidak disaring t Ubi Bit Merah - sumber zat besi dan asid folik yang baik untuk meningkatkan bilangan sel darah merah, memperbaiki sakit senggugut dan menopaus, melancarkan peredaran darah serta menambahkan warna kemerahan pada kulit t Kalsium - menguatkan tulang dan menambahkan ketumpatan gigi t Inulin - meningkatkan pertumbuhan bakteria baik untuk membantu pergerakan usus, mengurangkan toksin dalam usus dan menguatkan sistem imunisasi Disyorkan kepada individu yang mempunyai masalah malnutrisi, anemia, masalah kulit dan sembelit.

800g/tin


!"

#

Biogreen Enrich Oatmilk Energy

Kandungan

850g/tin

Bijirin Oat (Tanpa Ubahsuai Genetik), Lesitin Soya (Tanpa Ubahsuai Genetik), Minyak Bijian Flaks (Tanpa Ubahsuai Genetik), Sirap Barli, Premium I.S.P., Garam Laut Penerangan & Fungsi Produk

11x30g/pkt

t 3BTBTFEJLJUCFSLSJN t ,IVTVTOZBVOUVLNFSFLBZBOHJOHJOCFSUVLBS daripada susu sumber haiwan kepada susu sumber tumbuhan t #FUB(MVLBO TFSBUMBSVUBJS NFOHIBOUBS glukosa ke otak, menguatkan daya ingatan dan kebolehan dalam pembelajaran, melancar dan menguatkan pergerakan usus, menurunkan paras kolesterol tidak baik, penyakit jantung dan tekanan darah tinggi t Kalsium - menguatkan tulang dan menambahkan ketumpatan gigi

$

Biogreen!Five Grain Oatmilk Energy

Kandungan

850g/tin

Bijirin Oat (Tanpa Ubahsuai Genetik), Lesitin Soya (Tanpa Ubahsuai Genetik), Minyak Bijian Flaks (Tanpa Ubahsuai Genetik), Bijirin (Beras Perang, Beras Hitam, Beras Merah, Barli Mutiara, Amaranth, Gandum, Kacang Hitam dan Bijian Flaks) Penerangan & Fungsi Produk

11x30g/pkt

t 5BOQB(VMBCBJLVOUVLQFTBLJULFODJOHNBOJT untuk mengawal paras glukosa dalam darah t #FUB(MVLBO TFSBUMBSVUBJS NFOHIBOUBS glukosa ke otak, menguatkan daya ingatan dan kebolehan dalam pembelajaran, melancar dan menguatkan pergerakan usus, menurunkan paras kolesterol tidak baik, penyakit jantung dan tekanan darah tinggi t ,BMTJVNNFOHVBULBOUVMBOHEBO   menambahkan ketumpatan gigi


!"

#

Biogreen Oatesâ&#x20AC;&#x2122; Cocoa Oatmilk

Kandungan

800g/tin

Bijirin Oat Organik (Disahkan Organik oleh NASAA), Serbuk Koko Semulajadi, Susu Soya Organik, Gula Tebu Organik, Lesitin Soya (Tanpa Ubahsuai Genetik), Protein Soya (Tanpa Ubahsuai Genetik), Yis Nutrisi, Fruktosa, Minyak Bijian Flaks, Inulin (Prebiotik), Garam Laut Penerangan & Fungsi Produk

t 4FSCVL,PLP"TMJ nBWBOPJET    mengurangkan penyakit kardiovaskular dan antioksidan yang tinggi t #JKJSJO0BU0SHBOJL 0BU EBO4VTV4PZB  Organik (Soya) - membekalkan asid amino yang lengkap kepada badan t *OVMJO QSFCJPUJL NFOJOHLBULBOLFTJIBUBO  usus dan membantu penyerapan zat makanan t 0NFHB t 5BOQB,PMFTUFSPM

$

Biogreen Dream Coffee Oatmilk

Kandungan

10x30g/pkt

Bijirin Oat Organik (Disahkan Organik oleh NASAA), Kopi Premium, Kopi Organik (Disahkan Organik oleh &$0$&35 4VTV4PZB0SHBOJL (VMB5FCV0SHBOJL Lesitin Soya (Tanpa Ubahsuai Genetik), Protein Soya (Tanpa Ubahsuai Genetik), Yis Nutrisi, Fruktosa, Minyak Bijian Flaks, Inulin (Prebiotik), Garam Laut Penerangan & Fungsi Produk

t t t

3FTJQJEBOLBOEVOHBOLPQJZBOHVOJL .FOHBXBMCFSBUCBEBOLFTJIBUBOLVMJU  LBMPSJSFOEBILBOEVOHBOTFSBUUJOHHJ .FNCBOUVQFOHBMJSBOEBSBIEBOLFTJIBUBO usus besar t .FOHVSBOHLBOLFMFUJIBO


!"

Susu Soya Organik Dikupas Kulit Kacang soya dikenali sebagai â&#x20AC;&#x153;daging tumbuhanâ&#x20AC;?, ia NFOHBOEVOHJ TVNCFS QSPUFJO TFCBOZBL JBJUV kali ganda lebih banyak daripada daging. Protein dalam kacang soya mengandungi asid amino perlu dan mudah diserap oleh badan manusia. Organic Skin Peeled Soya Beans ditanam secara organik, bebas daripada bahan kimia dan bahan tanpa ubahsuai genetik, selamat dan amat baik dimakan oleh semua peringkat umur.

#

Mengurangkan kandungan kolesterol yang tidak baik (LDL): Menurut laporan penyelidikan (1995) daripada Profesor Anderson, pengambilan 250g kacang soya EBMBN TFIBSJ EBQBU NFOVSVOLBO LPMFTUFSPM -%- ,FCFMBLBOHBO JOJ MFCJI LVSBOH MBQPSBO QFOZFMJEJLBO menyatakan bahawa kacang soya dapat mengurangkan penyakit kardiovaskular.

!

Kalori rendah: Kalori kacang soya adalah separuh daripada kalori daging. Tidak mengandungi lemak tepu dan kolesterol. Maka, sesuai bagi mereka yang ingin menjaga berat badan dan kecantikan kulit.

$

4PZJTPnBWPOFT )PSNPO UVNCVIBO TFSVQB EFOHBO struktur estrogen) untuk mencegah sindrom putus haid.

%

Kalsium: Pengambilan susu lembu (jangka masa panjang) tidak dapat mengurangkan masalah osteoporosis malah ia meningkatkan risiko kanser ovari dan prostat 1FOZFMJEJLBO EBSJ 6OJWFSTJUJ )BSGPSE  ,BDBOH TPZB adalah sumber kalsium yang baik, 100g kacang soya dapat membekalkan 210mg kalsium yang mudah diserap oleh badan.


!"

#

Biogreen Organic Soya Milk Powder

800g/tin

11x30g/pkt

Biogreen Organic Low Sugar Soya Milk Powder Kandungan

 ,BDBOH 4PZB 0SHBOJL ZBOH %JLVQBT ,VMJU 0MJHPTBLBSJEB Gula Tebu

700g/tin

11x30g/pkt

Biogreen Organic Sugar Free Soya Milk Powder Kandungan

,BDBOH4PZB0SHBOJLZBOH%JLVQBT,VMJU 0MJHPTBLBSJEB Tanpa Gula - baik untuk pesakit kencing manis bagi mengawal paras glukosa dalam darah Penerangan & Fungsi Produk

t LBDBOHTPZBPSHBOJLZBOHEJLVQBTLVMJU mengurang atau menyingkirkan masalah pencernaan dan gout di mana masalah ini berpunca daripada kandungan purin dalam kulit kacang soya t .FOHBOEVOHJMFCJILVSBOHQSPUFJO LBMJ protein daging lembu) t Sumber kalsium yang baik (210mg/100g) untuk menguatkan tulang dan gigi t .FOHVSBOHLBOLPMFTUFSPMCVSVL -%-

t 4PZJTPnBWPOFT NHH NFOHVSBOHLBOTJOESPN menopaus tanpa kesan sampingan (*Disahkan Organik oleh European Union Organic Foods Standard CEC)


!"

!"#$%&&'()*+(,#-.(/%$0'"1(2#30( 4"-5(6#7.&% !"#"$%&'()"&*+,+-+./&*+01$*"2&*"$&*+#"23".&'1#"0"& ."4+5."4+&'131-62&*+,0('1'&6$467&21$%17"-7"$&$640+'+& *"$&21$+$%7"47"$&&7"*"0&,1$)10","$8 8. 1.

7.

Teknologi â&#x20AC;&#x153;Spray-driedâ&#x20AC;?

Akhirnya, DHA Gold Organic Soya Milk Powder dihasilkan!

Pada mulanya, kacang soya direndam dalam air

6.

DHA GOLD

2.

Oligo

Proses DHA Gold Organic Soya Milk Powder Oligo dan DHA Gold ditambahkan Sisanya dibuang

Percambahan

5.

3. 4.

Penukaran protein kepada asid amino

Dikisar menjadi serbuk susu kacang soya

Kulit dikupas

89:;0"(<09=(>29:?&%(@9:?9A0'()*+B( 962310&:;<&)"$%&,"-+$%&'1-"2"4/&313"'&*"0+,"*"& ,1$#12"0"$&210760+&*"$&,(-)#.-(0+$"41*&3+,.1$)-'& =>?@'A&*"-"2&2"7"$"$&-"64&=2+$)"7&+7"$A8 toksin

DHA

DHA daripada sumber ikan mungkin dicemar toksin

DHA

DHA daripada sumber tumbuhan bebas daripada toksin dan berkualiti tinggi


!"

#

Biogreen DHA Gold Organic Soya Milk Powder

Kandungan

800HUJO

,BDBOH4PZB0SHBOJLZBOH%JLVQBT,VMJU &LTUSBL 3VNQBJ -BVU 4VNCFS 5VNCVIBO %)" 0MJHPTBLBSJEB (VMB 5FCV %JTBILBO 0SHBOJL oleh European Union Organic Foods Standard CEC) Penerangan & Fungsi Produk

t Y%)"NFNCBOUVNFSBOHTBOH   perkembangan otak dan memelihara mata t LBDBOHTPZBPSHBOJLZBOHEJLVQBTLVMJU - mengurang atau menyingkirkan masalah pencernaan dan gout yang berpunca daripada purin dalam kulit kacang soya t .FOHBOEVOHJMFCJILVSBOHQSPUFJO LBMJ > protein daging lembu) t 4VNCFSLBMTJVNZBOHCBJL NHH  untuk menguatkan tulang dan gigi t .FOHVSBOHLBOLBOEVOHBOLPMFTUFSPMUJEBL  CBJL -%-

t4PZJTPnBWPOFT NHH NFOHVSBOHLBO sindrom menopaus tanpa kesan sampingan

$%

Biogreen Oâ&#x20AC;&#x2122; Kid High Protein Organic Soya Milk Powder

)

&'(

Kandungan

750HUJO

 ,BDBOH 4PZB 0SHBOJL %JTBILBO 0SHBOJL oleh USDA) Penerangan & Fungsi Produk

t t t t t

LBDBOHTPZBPSHBOJLZBOHEJLVQBTLVMJU 5JOHHJEBMBNQSPUFJO CBJLVOUVLLBOBLLBOBL 1SPUFJOTPZBNBLBOBOVOUVLTFMPUPU ,BMTJVNNBLBOBOVOUVLUVMBOHZBOHLVBU #FCBTHVMBQBMJOHCBJLVOUVLQFTBLJUEJBCFUFT dalam mengawal paras glukosa dalam darah t %JGPSNVMBTJVOUVLQFOZFSBQBOZBOHMFCJICBJL dan pengalihan diet


!!

Kacang Hitam Organik Menurut Pemakanan Kimia dan Toksikologi, alam semula jadi membekalkan makanan yang sempurna kepada manusia. Ini tidak boleh digantikan dengan komponen tunggal yang diekstrak. Antosianin merupakan antioksidan yang boleh menunda penuaan. Anthocyanin yang bertindak balas dengan pelbagai komponen yang lain dapat melindungi badan terhadap kanser.

"

Serat

â&#x20AC;&#x201C; Menurunkan paras kolesterol dan paras gula dalam darah

#

Folat

â&#x20AC;&#x201C; Menurunkan homosistein. Peningkatan paras homosistein boleh menyebabkan serangan penyakit jantung, strok dan penyakit jantung yang lain

!

.BHOFTJVN o.FMFHBLBOWFOBEBOBSUFSJ NFOJOHLBULBO pengaliran darah, oksigen dan nutrisi

$

1PMJGFOPM

o Antioksidan dalam aliran darah untuk mengelakkan kolesterol daripada pengoksidaan oleh radikal bebas

%

#FTJ

oMineral yang penting untuk menghasilkan hemoglobin. Hemoglobin mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh

&

Protein

â&#x20AC;&#x201C; Membina sel dan otot. Menggantikan daging merah yang berkalori tinggi atau lemak tepu dengan protein tumbuhan


!"

##

Biogreen Oâ&#x20AC;&#x2122;Tigres Organic Black Bean Powder

Kandungan

Tanpa Gula Tebu:,BDBOH)JUBN0SHBOJL Rendah Gula Tebu:,BDBOH)JUBN0SHBOJL Gula Tebu, Oligosakarida %JTBILBO0SHBOJLPMFI#$4

Penerangan & Fungsi Produk

t AOUIPDZBOJO XBSOBIJUBN NHH BOUJPLTJEBOLBMJ lebih tinggi daripada oren t Tanpa gluten, tanpa laktosa t LBDBOHIJUBNPSHBOJLBTMJ EJQSPTFTEFOHBOLBFEBI teknologi moden percambahan organik t .PMZCEFOVNoNFOEFUPLTJmLBTJTVMmEB QFOHBXFUEBMBN makanan proses)

Anthocyanin, antioksidan 10 kali lebih tinggi daripada oren

Tanpa Gula Tebu 700HUJO

Rendah Gula Tebu 800HUJO


!"

#$

Biogreen Organic Green Balance Powder

Kandungan 200HUJO

3VNQVU #BSMJ 0SHBOJL 3VNQVU (BOEVN 0SHBOJL %JTBILBO 0SHBOJL PMFI #JP(SP /FX ;FBMBOE EJ mana penanaman, pemprosesan dan pengeksportan UFSUBLMVLLFQBEB#JP(SP0SHBOJD4UBOEBSET Penerangan & Fungsi Produk

t  t t t t t

,BZBEFOHBOKFOJTOVUSJFOTFQFSUJ  QFMCBHBJKFOJTWJUBNJO NJOFSBM LMPSPmM FO[JNBLUJGBOUJPLTJEBO Meningkatkan sel darah merah dan membersihkan darah &O[JNBLUJGNFNCBOUVEBMBNQFODFSOBBO  dan penyahtoksikan â&#x20AC;&#x153;Abscisic acidsâ&#x20AC;? - mencegah kanser dan mengurangkan saiz tumor Mengurangkan tekanan darah tinggi dan mencegah pembekuan darah Disyorkan kepada semua peringkat umur terutamanya atlet, orang yang sibuk dalam kerjaya, orang yang tidak suka makan sayur-sayuran atau pesakit

Rumput Gandum Organik Rumput gandum membantu dalam penyingkiran toksin daripada badan dan menyediakan nutrien seimbang dalam badan. Selain itu, ia juga bertindak seperti ubat yang digunakan pada luaran atau sebagai detergen yang membantu untuk merangsang pemulihan sel TFSUBNFNQVOZBJTJGBUBOUJTFQUJL


!"

#!

Biogreen 100% Pure Black Sesame Powder

Kandungan

#JKJBO)JUBN"TMJ 300HUJO

Penerangan & Fungsi Produk

t %JIBTJMLBOEBSJQBEBCJKJBOIJUBNHSFEQSFNJVN dan dipanggang pada suhu rendah untuk mengekalkan nutriennya t ,BMTJVNNFOHVBULBOUVMBOHEBO   menambahkan ketumpatan gigi t ;BUCFTJNFOBNCBILBOCJMBOHBOTFMEBSBI merah t .BLBOBOCFSFMFNFOIJUBNNFNCBOUV  menghitamkan rambut dan meningkatkan GVOHTJHJOKBM

#$

Biogreen PreBalance Powder

Kandungan

200HUJO

-FTJUJO4PZB 5BOQB6CBITVBJ(FOFUJL #SFXFS:FBTU EBSJQBEB CFFU NPMBTTFT 6OJWFSTBM 'PPET $PSQPSBUJPO 64" 4FLBN (BOEVN #JKJBO )JUBN #JKJBO1VUJI -PCBL.FSBI0SHBOJL 3VNQVU-BVU Penerangan & Fungsi Produk

t KFOJTXBSOBNBLBOBOCBJLCBHJQSJOTJQ  organ t .FOHBOEVOHJQFMCBHBJKFOJTWJUBNJOEBOTFSBU t -FTJUJOTPZB.FOJOHLBULBOEBZBJOHBUBO  EBOGVOHTJTFMCBEBO t #FFUSPPUNPMBTTFTCSFXFSZFBTUTVNCFS  7JUBNJO# # # # NJOFSBMEBO  protein sumber tumbuhan yang baik t 4FLBNHBOEVNTVNCFS7JUBNJO# &EBO serat yang baik t #BJLVOUVLLBOBLLBOBL JCVIBNJMEBOXBSHB emas


!"

!"#$%&&'()**(+,&$-(./0%"0"#'-1(+"1 Nisbah 2:1:1 (Minyak Bijian Flaks : Minyak Primrose : Minyak Sekam Gandum) - Untuk penyerapan, pencernaan yang optima dan fungsi badan yang normal

Minyak Bijian Flaks Lebih daripada 50% lemak dalam bijian flaks adalah asid lemak Omega-3 (ALA), menjadikan bijian flaks sebagai sumber tumbuhan yang kaya dengan asid lemak Omega-3. Bijian Flaks kaya dengan antioksidan (lignans)

Minyak Primrose Kaya dengan Omega 6 and GLA untuk mengurangkan masalah kulit dan membantu sindrom pra-haid dan menopaus

Minyak Sekam Gandum Kaya dengan Vitamin E dan antioksidan untuk memelihara kecantikkan kulit dan melancarkan pengedaran darah


!"

#$

Biogreen 211 Omega Nutritional Oil

Kandungan

250g/btl

.JOZBL#JKJBO'MBLT .JOZBL1FSJMMB0SHBOJL .JOZBL #VOHB .BUBIBSJ 0SHBOJL .JOZBL #JKJBO 0SHBOJL .JOZBL 1SJNSPTF 0SHBOJL .JOZBL 4FLBN (BOEVN 0SHBOJL -FTJUJO 4PZB 5BOQB 6CBITVBJ (FOFUJL Flaks Lignans (diekstrak daripada Bijian Flaks 0SHBOJL %JTBILBO0SHBOJLPMFI0$*"*OUFSOBUJPOBM

Penerangan & Fungsi Produk

t /JTCBI .JOZBL#JKJBO'MBLT.JOZBL  1SJNSPTF.JOZBL4FLBN(BOEVN VOUVL penyerapan dan pencernaan yang optima t 'MBLT-JHOBOTNFODFHBISBEJLBMCFCBT (mencegah kanser), inflamasi dan mengawal masalah berat badan t -FTJUJO4PZB QFOHFNVMTJTFNVMBKBEJVOUVL penghadaman dan penyerapan) : baik untuk kesihatan saluran darah dan daya ingatan

#%

  

Biogreen Organic Extra Virgin Golden Flax Seed Oil

Kandungan

.JOZBL %BSB #JKJBO 'MBLT 0SHBOJL DPME QSFTTFE %JTBILBO0SHBOJLPMFI0$*"*OUFSOBUJPOBM

250g/btl

Penerangan & Fungsi Produk

t 4VNCFS0NFHBZBOHCBJLEBSJQBEB tumbuhan t .FOHVSBOHLBOLPMFTUFSPMEBOSJTJLPQFOZBLJU jantung t .FOBNCBILBOGVOHTJOPSNBMHVMBEBMBN  darah dan membantu melancarkan peredaran darah t .FOHVSBOHLBOJOnBNBTJUJTVEBMBNBO t .FNCBLBSMFNBLCFSMFCJIBO t .FNCBOUVNFOHFLBMLBOLFDFSBIBOEBO  kelembapan kulit

 
!"

#$

Biogreen Raw Honey

Kandungan

.BEVBLUJG&O[JN Penerangan & Fungsi Produk 1kg/btl

t .FOEBQBULFMVMVTBOEBSJQBEB)"$$1*40 9001 t %JFLTUSBLQBEBTVIVSFOEBI O$ EBO  dapat mengekalkan kebanyakan enzim aktif termasuk sedikit debunga lebah t .FOHFLBMLBOLFDFSBIBOLVMJU t .FOHVSBOHLBOLFQBOBTBOCBEBOEBO  melegakan badan

#%

Biogreen Organic Blackstrap Molasses

Kandungan

&TUSBL (VMB 5FCV 0SHBOJL %JTBILBO 0SHBOJL PMFI 2VBMJUZ"TTVSBODF*OUFSOBUJPOBM 2"*

Penerangan & Fungsi Produk 1kg/btl

t %JFTLUSBLEBSJQBEBHVMBUFCVLBZBEFOHBO zat besi, kalsium, kalium dan mineral surih yang lain t 8BOJUBNFNBOBTLBOCBEBO NFOBNCBILBO bilangan sel darah merah dan mengurangkan penyakit senggugut t -FMBLJNFOHVBULBOHJOKBMEBOQFOHHBOUJHVMB yang baik t ,BOBLLBOBLTVNCFSLBMTJVNEBO[BUCFTJ yang baik untuk tumbesaran


!"

!"#$%&#'()$%*'!"#$%&#'+",&Biogreen Plum Drink adalah pelindung anda dan sekeluarga. Produk ini difermentasi secara khas melalui formulasi yang unik dan menghasilkan produk yang baik untuk mengurangkan panas badan serta melegakan ketidakselesaan. Plum Umeboshi merupakan plum jeruk yang paling lama dalam rekod di Jepun yang digunakan sebagai ubat dan minuman kesihatan. Selain rasa yang dramatik Plum Umeboshi mengandungi keasidan yang kuat tetapi memberikan kesan alkali dalam badan.

#$

Biogreen Plum Drink

(

%&'

Kandungan

.BEV "TMJ 1MVN 6NFCPTIJ 5BOQB 6CBITVBJ (FOFUJL %BVO4IJTP "JS5BQJT (BSBN-BVU ,PKJ Penerangan & Fungsi Produk 950g/btl

t %JCVBUEBSJQBEB1MVN6NFCPTIJ"TMJ dan madu asli melalui proses fermentasi t .FOHVSBOHLBOQBOBTCBEBOEBONFMFHBLBO badan t .FOHVBULBOTFMFSBQFNBLBOBO t .FOHVBULBOTJTUFNQFODFSOBBO t 1FOHBXBMBUVSBOQ)CBEBO t .FOHVSBOHLBOLFMFUJIBO t .FOHVSBOHLBOQFOZBLJUTFOHHVHVU t .FOHVSBOHLBOTFNCFMJU


!"

Enzim "

Enzim adalah penting dalam badan untuk memperbaiki sel, m em b a n tu pencernaan dan p e n y e r ap an , pembentukan sel dan memecahkan struktur dan molekul di pelbagai bahagian dalam badan.

#

.BLBOMBIFO[JNUFSVUBNBOZBEBSJQBEBTVNCFSNFOUBI (sayuran mentah dan buah-buahan) untuk menceriakan IBSJ BOEB .BLBOMBI TFLVSBOHLVSBOHOZB IJEBOHBO sayuran mentah atau buah-buahan/ 30ml minuman enzim pekat (boleh dicampur dengan air), 3 kali sehari, NJOJUTFCFMVNNBLBO*OJBEBMBIVOUVLNFOZFEJBLBO media yang baik dalam saluran pencernaan untuk melancarkan pencernaan dan penyerapan ketika makan.

$

Jangan guna air panas untuk menyediakan minuman FO[JNLFSBOBFO[JNBLBOEJNVTOBILBOQBEBTVIVÂ&#x201E;$ dan ke atas.

!"#$%&'("&)*+&,(-(.&/("0&)$.(1 4FMEBSBIEBSJQBEB.BEBN5BO 1VDIPOH "QSJM 5BOQB .JOVNBO&O[JN

Selepas 30minit

%FOHBO .JOVNBO&O[JN

30 minit kemudian, selepas segelas Biogreen Bio-Enzymes Vinegar 4FM%BSBI5JEBL4JIBU

4FM%BSBI4JIBU


!"

"#

Biogreen Bio-Enzymes Vinegar

Kandungan

$VLB&QBM0SHBOJL .BEV"TMJ Penerangan & Fungsi Produk 950g/btl

t .FOJOHLBULBOKVNMBIFO[JNEBMBNCBEBOEBO membantu dalam sistem penghadaman t .FOHVSBOHLBOUPLTJOEBMBNCBEBO t .FNCBOUVNFOHVSBOHLBOTFMMFNBL t .FOJOHLBULBOEBZBUVNQVBOEBONFMFHBLBO  keletihan t .FOHVSBOHLBOQBOBTCBEBO t .JOVNBOZBOHNFNCFSJLFMFHBBO   terutamanya selepas mengambil makanan yang berlemak

"$

Biogreen Prune Enzymes

Kandungan

 #VBI 1SVO 0SHBOJL .BEV "TMJ %JTBILBO 0SHBOJLPMFI2VBMJUZ"TTVSBODF*OUFSOBUJPOBM 2"*

Penerangan & Fungsi Produk 950g/btl

t #FSBOUJPLTJEBOUJOHHJ TFSBU FO[JNBLUJG  Vitamin A, B kompleks dan mineral seperti kalsium, zat besi, kalium dan sebagainya t 1SVONFOBNCBILBOTFMEBSBINFSBIEBO  warna kemerahan pada kulit t &O[JNNFNVEBILBOQSPTFTQFODFSOBBOEBO meningkatkan penyerapan makanan t .FOFVUSBMLBOCFOEBMJSCBEBOEBOQ)EBSBI t .FSBOHTBOHQFSUVNCVIBOCBLUFSJBCBJL  meningkatkan sistem keimunan badan dan menghalang pertumbuhan bakteria tidak baik t &O[JNNFNCBOUVEBMBNQFOJOHLBUBO  bilangan sel darah putih - penting dalam penyembuhan luka dan pembasmian kuman t .FNCFSTJILBOEBSBIEBONFMBODBSLBO  sistem peredaran darah


!"

##

Biogreen 100% Organic Prune Paste

Kandungan

 1SVO 0SHBOJL %JTBILBO 0SHBOJL PMFI 2VBMJUZ "TTVSBODF*OUFSOBUJPOBM 2"* 

510HCUM

Penerangan & Fungsi Produk

t  t  t t  t 

,BZBEFOHBO[BUCFTJ LBMTJVN TFSBU 7JUBNJO " #LPNQMFLT LBMJVNEBOTVNCFSFO[JN  TFNVMBKBEJ "OUJPLTJEBOTFSBUZBOHUJOHHJNFNVMJILBO QBOLSFBT NFOHBXBMLBOEVOHBOHVMBEBMBN EBSBIEBONFNCBOUVNBTBMBITFNCFMJU 4FTVBJVOUVLQFTBLJULFODJOHNBOJT UBOQB HVMBUBNCBIBO

;BUCFTJNFOJOHLBULBOCJMBOHBOTFMEBSBI NFSBI NFODFHBIQFOZBLJUBOFNJBEBO  NFODFSBILBOLVMJU ,FNBOJTBO LFNBTBNBOBUBVLFQFLBUBO  QSPEVLJOJCFSHBOUVOHLFQBEBNVTJNEBO DVBDB

#"

Biogreen Oligo Honey

Kandungan

.BEV "LUJG &O[JN 'SVLUPPMJHPTBLBSJEB 0SHBOJL %JTBILBO0SHBOJLPMFI#$4(FSNBO

Penerangan & Fungsi Produk 950HCUM

t t  t    

,FCBJLBOEBMBN.BEVEBO0MJHPTBLBSJEB .FNCFSJTBUVLFBEBBOZBOHTFJNCBOH  LFQBEBCBLUFSJBCBJLVOUVLNFOHIBEBNLBO NBLBOBO QFOHIBEBNBOQFOZFSBQBO

%JTZPSLBOVOUVL ,BOBLLBOBLEBOPSBOHEFXBTBZBOH  NFNQVOZBJGVOHTJQFOHIBEBNBO   QFOZFSBQBOZBOHMFNBI *OEJWJEVZBOHNFNQVOZBJBMBIBO .FSFLBZBOHNFNQVOZBJTJTUFNLFJNVOBO  ZBOHMFNBI .FSFLBZBOHNFNQVOZBJNBTBMBITFNCFMJU


!!

"!

Biogreen Organic Oligo Answer (Liquid/ Powder)

950HCUM

Organic Oligo Answer Liquid Kandungan

'SVLUP0MJHPTBLBSJEB 0SHBOJL *OVMJO 4VOSPPU .BMU %JFLTUSBL EBSJQBEB TVOSPPU TFKFOJT TQFTJT CVOHB NBUBIBSJ CFSBTBM EBSJ "NFSJLB6UBSB

450HUJO

Organic Oligo Answer Powder Kandungan

'SVLUP0MJHPTBLBSJEB0SHBOJL *OVMJO %JFLTUSBLEBSJQBEBTVOSPPU TFKFOJTTQFTJTCVOHBNBUBIBSJCFSBTBMEBSJ"NFSJLB6UBSB

Penerangan & Fungsi Produk

t t  t t t 

.BLBOBOVOUVLCBLUFSJBCBJL SBNVBOZBOHCBJLVOUVL NFNCVBUFO[JN 4FSBUMBSVUBJSNFNCBOUVEBMBNQFOHBXBMBOHVMBEBMBN EBSBIEBOLPMFTUFSPM TJTUFNQFODFSOBBO QFOZFSBQBO[BU NBLBOBOEBOQFSHFSBLBOVTVTTFSUBNFNCBJLQVMJILBO NBTBMBILVMJUTFQFSUJLVMJULBTBSLVMJUHBUBM

#FSLBMPSJSFOEBITFTVBJCBHJNFOHVSVTLBOCBEBO .FNCBOUVNFOJOHLBULBOQFOZFSBQBOLBMTJVN 4FTVBJCBHJQFTBLJULFODJOHNBOJTUFSVUBNBOZB0SHBOJD 0MJHP"OTXFS1PXFS

%JTBILBO0SHBOJLPMFI#$4(FSNBO


!"

#"

Biogreen O’Blue Organic Agave Nectar

Kandungan

.BEV"HBWF %JTBILBO0SHBOJLPMFI64%"

Penerangan & Fungsi Produk 1LHCUM

t 1FNJMJIBOTQFTJT"HBWFCJSVZBOHLIBT  TFCBHBJTVNCFS"HBWFNFSVQBLBOTFKFOJT UBOBNBOMJEBICVBZBZBOHCFSBTBMEBSJ  .FYJDP.BEV"HBWFUFSEJSJEBSJQBEB GSVLUPTB TFEJLJUTVLSPTBEBOJOVMJO t %JIBTJMLBOQBEBTVIVSFOEBI „$ VOUVL NFOHFLBMLBOFO[JN t .FSFOEBIEBONFOTUBCJMLBOQBSBTHVMBEBMBN EBSBI#JPHSFFO0h#MVF0SHBOJD   "HBWF/FDUBS(* NBEV(*   (VMB(* t 4FTVBJVOUVLQFTBLJULFODJOHNBOJT t 4FCBHBJHVMBQFOHHBOUJLBMJMFCJINBOJT EBSJQBEBHVMBCJBTB t .FOTUBCJMLBOFNPTJ (**OEFLT(MJLFNJL

#$

Biogreen O'Lolli & O'Candy

Kandungan

Rasa Propolis Madu(VMB5FCV0SHBOJLZBOH 5JEBL%JTBSJOH 1SPQPMJT .BEV"TMJ 4JSBQ(MVLPTB O’Lolli 40Hœ5% Rasa Epal Masam(VMB5FCV0SHBOJLZBOH 4CBUBOH Y 10H

5JEBL%JTBSJOH $VLB&QBM0SHBOJL "TJE4JUSJL 4JSBQ(MVLPTB Penerangan & Fungsi Produk

t O’Candy 27.2g ± 5% (8biji x 3.4g) t t 

%JQFSCVBUEBSJQBEBHVMBUFCVPSHBOJL UBOQB QFOHBXFU UBOQBQFOBNCBISBTBUJSVBO  UBOQBXBSOBUJSVBO Perisa Madu PropolisQSPQPMJTNFSBOHTBOH JNVOJTBTJEBONBEVNFOZFKVLLBOTVIVCBEBO Perisa Epal MasamSBTBNBOJTEFOHBO  TFEJLJUNBTBNNFNCBOUVNFOJOHLBUTFMFSB EBONFOHVSBOHLBOSBTBTBLJUUFLBL


!"

#$

Biogreen Wisconsin Cranberries

Kandungan 200HUJO

,SBOCFSJ TFHBS (VMB VCJ CJU NFSBI NJOZBL CJKJ CFOJICVOHBNBUBIBSJ Penerangan & Fungsi Produk

t t  t t t 

.FNCFLBMLBOLPNQPTJTJBOUJCJPUJLTFNVMB KBEJLFQBEBNBOVTJB .FOHBOEVOHJBOUJPLTJEBO QSPBOUIPDZBOJEJOT BTJEUBOOJD ZBOHNFMJOEVOHJUVCVITFM EBSJQBEBSBEJLBMCFCBTZBOHCFSCBIBZB .FOHVSBOHLBONBTBMBIVSFUSJUJTEBODZTUJUJT .FOHBOEVOHJnBWPOPJEZBOHCFSTJGBUBOUJ  LBOTFS .FODFHBIQFMCBHBJQFOZBLJUNVMVU TFQFSUJ LBLJTBOHJHJEBOQFOZBLJUHVTJ

#%

Biogreen Organic Raisins

Kandungan

410HUJO

 ,JTNJT 0SHBOJL %JTBILBO 0SHBOJL PMFI "SHFOUJOB4FOBTB

Penerangan & Fungsi Produk

190HQLU

t t  t  t t t t

,JTNJTPSHBOJLZBOHCFTBS IJOHHBLBMJ  MFCJICFTBSEBSJQBEBLJTNJTCJBTB

%JIBTJMLBONFMBMVJLBFEBIUSBEJTJJBJUVQSPTFT QFOHHBOUVOHBOEBOQFOHFSJOHBOEJCBXBI DBIBZBNBUBIBSJ 5BOQBNFOHFLTUSBLLFMVBSKVTBOHHVSEJ  NBOBJBEBQBUNFOHFLBMLBOLBOEVOHBO[BU NBLBOBOZBOHBEBQBEBBOHHVSUVMFO #VBICVBIBOLFSJOHZBOHCFSTFSBUEBOUJOHHJ BOUJPLTJEBO 4FSBUNFNCBOUVEBMBNQFOJOHLBUBOLFTJIBUBO VTVT "OUJPLTJEBONFNCBOUVNFOJOHLBULBOTJTUFN LFJNVOBOCBEBO ;BUCFTJNFNCBOUVNFODFHBIBOFNJB


!"

#$

Biogreen PreBalance Crackers

Kandungan

450HQLU

68HLPUBL

5FQVOH(BOEVN #SFXFS:FBTU -FTJUJO4PZB 5BOQB 6CBITVBJ (FOFUJL 4FLBN (BOEVN #JKJBO 1VUJI #JKJBO )JUBN 3VNQBJ -BVU -PCBL 0SHBOJL 8IFBU #SBO 0MJHPTBLBSJEB 5FQVOH +BHVOH 5BOQB 6CBITVBJ (FOFUJL  .JOZBL 4BZVS (BSBN -BVU 4FSCVL1FOBJL :JT Penerangan & Fungsi Produk

t  t  t t 

.FOHHVOBLBOUFLOJLUSBEJTJiTUPOFCBLFw  EFOHBOJOGSBNFSBITFNVMBKBEJUBOQBJPO  FMFLUSPOJLZBOHEBQBUNFOHIBTJMLBOCJTLVU ZBOHFOBL 'PSNVMBJTUJNFXBEFOHBONFOBNCBILBO PMJHPTBLBSJEBVOUVLNFODFHBINBTBMBI  TFNCFMJUEBONFOJOHLBULBOTJTUFNLFJNVOBO #FSOVUSJTJEBOCJTLVUUJOHHJTFSBU #VOHLVTBOLFDJM NVEBIEJNBLBOEBOTFOBOH EJCBXBLFNBOBNBOBTBIBKB

%&

Biogreen Nutrisoy Crackers

Kandungan

504HQLU

5FQVOH (BOEVN 4VTV 4PZB 0SHBOJL :JT /VUSJTJ %FEBL (BOEVN -FTJUJO 4PZB 5BOQB 6CBITVBJ (FOFUJL #JKJBO1VUJI 5FQVOH+BHVOH 5BOQB6CBITVBJ (FOFUJL 0MJHPTBLBSJEB (VMB 5FCV .JOZBL 4BZVSBO .JOZBL,FMBQB4BXJU.JOZBL#VOHB.BUBIBSJ Penerangan & Fungsi Produk

t t t  t t 

3BTBTPZBCFSLSJN SBOHHVQEBOTFEBQ 4VNCFSCBJLVOUVLTFSBUEBO[BUNBLBOBO 4VTV4PZB0SHBOJL1SPUFJOTVNCFSUVNCVIBO VOUVLQFODFSOBBOEBOQFOZFSBQBONBLBOBO ZBOHCBJL 0MJHPTBLBSJEB.BLBOBOVOUVLCBLUFSJBCBJL #VOHLVTBOLFDJM NVEBIEJNBLBOEBOTFOBOH EJCBXBLFNBOBNBOBTBIBKB


!"

#$

Biogreen Five Grain Nutrient Bars

Kandungan

15x12g/pkt

Bijirin#FSBT1FSBOH0SHBOJL 0BU4FHFSB #BSMJ .VUJBSB #VDLXIFBU 4FLPJ #FSBT.FSBI (BOEVN +BHVOH Kekacang,BDBOH)JUBN ,BDBOH4PZB ,BDBOH .FSBI ,BDBOH)JKBV ,BDBOH#VODJT Biji Benih#JKJ#FOJI-BCV #JKJ#FOJI#VOHB .BUBIBSJ #JKJBO)JUBN #JKJBO1VUJI Kekeras#BEBN 8BMOVU ,BDBOH1JOF Lain-lain4FLBN(BOEVN (BSBN-BVU (MVLPTB .JOZBL#JKJBO"OHHVS Penerangan & Fungsi Produk

t  t t t t

,FTFJNCBOHBO[BUNBLBOBOZBOH   NFOHBOEVOHJQFMCBHBJKFOJTSBNVBO   CFSOVUSJTJTFQFSUJCJKJSJO LFLBDBOH CJKJCFOJI  LFLFSBTEBOTFCBHBJOZB .BLBOBOZBOHTJIBUEBOCFSOVUSJTJ 5BOQBCBIBOLJNJB 5BOQBCBIBOQFOHBXFU 1FNBOHHBOHBOTFNVMBKBEJ

#%

Biogreen Sesame Vege Mix

Kandungan

380HCUM

#JKJBO QVUJI $FOEBXBO 4IJJUBLF (VMB 5FCV 3FNQBISBUVT4FNVMBKBEJ .JOZBL#JKJBO"OHHVS Penerangan & Fungsi Produk

t t 

.BTBQFOZFEJBBOIJEBOHBOIBOZBNFNFSMVLBO NJOJU

5BOQBQFOHBXFU EJHBOUJLBOEFOHBONJOZBL CJKJBOBOHHVS EBOQFXBSOBUJSVBO


!"

##

Biogreen G Seasoning Powder

Kandungan 180HUJO

&LTUSBL $FOEBXBO 4IJJUBLF &TUSBL ,PNCV 1SPUFJO 5VNCVIBO :JT OVUSJTJ 3FNQBISBUVT 4FNVMBKBEJ (BSBN-BVU Penerangan & Fungsi Produk

t  t t t

%JIBTJMLBOEFOHBOLBFEBIQFOEFIJESBUBO  EJOHJOVOUVLNFOHFLTUSBLDFOEBXBOTFHBS  SVNQBJMBVU QBUJTBZVSBOVOUVLNFOHFLBMLBO LFTFHBSBOSBTBBTMJOZB -BVLQBVLBLBONFOKBEJMFCJIFOBLEFOHBO IBOZBNFOBNCBILBOTFEJLJULFEBMBNOZB 1FOHHBOUJSFNQBISBUVTEBMBNQBTBSBO 4FTVBJCBHJWFHBO

#!

Biogreen Organic Virgin Coconut Oil

Kandungan

NJOZBLLFMBQBEBSBPSHBOJL Penerangan & Fungsi Produk 630NMCUM

350NMCUM

t t t   t  t t t 

5BOQBLPMFTUFSPM "TJEMBVSJL .$5 NFOHFMBLLBOQFOZBLJU  KBOUVOHBOUJCBLUFSJBBOUJWJSVT .FNCBOUVNFOHVSBOHLBOCFSBUCBEBO  .$5NVEBIEJIBEBNEBONFNCBOUVGVOHTJ UJSPJEEBOTJTUFNFO[JNTFSUBNFOJOHLBULBO NFUBCPMJTNBCBEBO.BLB NFNCBLBSMFCJI UFOBHBNFNCBOUVNFOHVSBOHLBOCFSBU  CBEBOCFSMFCJIBO .FNCBOUVTJTUFNQFOHIBEBNBO   NFOHBOEVOHJGVOHTJBOUJNJLSPCJBMZBOHCBJL EBONFNCBOUVQFOZFSBQBOOVUSJFO 5BLBUBTBQZBOHUJOHHJ' $

4FTVBJEJNJOVNEJDBNQVSEFOHBONBLBOBO ZBOHMBJO %JHVOBLBOTFDBSBMVBSBOTFCBHBJNJOZBL  VSVU NJOZBLNVLBEBOCBEBOLVMJUEBO  SBNCVUZBOHLFSJOH


!"

#!

Biogreen 84 Live Sea Salt

Kandungan

Kasar 400HCUM

Halus 400HCUM

(BSBN-BVU4FNVMBKBEJ %JTBILBOPMFI'SBODFT /BUVSF1SPHSFT Penerangan & Fungsi Produk

t t t t t  

%JUVBJEFOHBOUBOHBO %JLFSJOHLBOEJCBXBINBUBIBSJEBOUJVQBO  BOHJOTFNVMBKBEJ .FOHBOEVOHJKFOJTNJOFSBMVOTVSTVSJI .FNCBOUVNFOJOHLBULBOQFNCBJLQVMJIBO  CBEBOEBOTJTUFNLFJNVOBO .BHOFTJVNEBQBUNFNCBOUVNFOZJOHLJSLBO OBUSJVNCFSMFCJIBO GBLUPSVUBNBZBOH  NFOZFCBCLBOUFLBOBOEBSBIUJOHHJ LFMVBS EBSJCBEBONFOHBXBMUFLBOBOEBSBI

#$

Biogreen Organic Omega Rice

Kandungan

2LHQLU

#FSBT 1FSBOH #JKJ 1FOEFL 0SHBOJL 4FLPJ 0SHBOJL #VDLXIFBU 0SHBOJL %JTBILBO 0SHBOJL PMFI #$4 (FSNBO

Penerangan & Fungsi Produk

t t t t  t  t 

0NFHBQSPUFJOLBMJMFCJIUJOHHJ  EBSJQBEBCFSBTQVUJI ,BMTJVNLBMJMFCJIUJOHHJEBSJQBEBCFSBT QVUJI ,BMJVNLBMJMFCJIUJOHHJEBSJQBEBCFSBT QVUJI 3BTBOZBIBNQJSTBNBEFOHBOCFSBTQVUJI CBILBOMFCJIMFNCVUEBSJQBEBCFSBTQFSBOH *BKVHBNFSVQBLBOCFSBTCFSBMLBMJ   NFOHBOEVOHJTFLPJZBOHCFSBMLBMJ

.VEBIEJDFSOBCBJLVOUVLQFTBLJU PSBOH ZBOHMFNBIEBMBNTJTUFNQFODFSOBBOOZB EBOCBZJZBOHCBSVNVMBNFOHBNCJMCVCVS 5JEBLQFSMVEJSFOEBNEBOTFTVBJVOUVL  NFNBTBLOBTJBZBN CVCVS NBOJTBOZBOH TJIBUEBOTFCBHBJOZB

     


!"

#$ Biogreen Organic Spirulina Vita 7 Kandungan

120HCPUPM 600UBCMFUY200NH

250HCPUPM 1250UBCMFUY200NH

t t t

4FUJBQ UBCMFU NFOHBOEVOHJ NH 4QJSVMJOB 1MBOUFOTJT %JTBI 0SHBOJL 4QJSVMJOBCZ/BUVSMBOE (FSNBOZ

Penerangan & Fungsi Produk

.FOHBOEVOHJFMFNFO"(-" -" "" 4%" %)" &1" "-" .FOHBOEVOHJKFOJTBTJEBNJOP LBSPUFOPJE BOUJPLTJEBO BTJE GPMBU CFTJ WJUBNJO# NJLSPOVUSJTJEBOFO[JN .FOHBMJIUVCVICBEBOLFLFBEBBOQ)OFVUSBM &'()

#%

Biogreen Oâ&#x20AC;&#x2122;Kid Organic Noodles

Kandungan

80HQLU

Ramuan Mee Organik:5FQVOH(BOEVN %JTBILBO0SHBOJLPMFI     *.0 (BSBN-BVU Ramuan Bungkusan Sup: tPedaso(BSBN-BVU $JMJ 4FSCVL$JMJ $VNJO 4FSCVL%BVO ,PSJBOEFS )BMJB (VMB ,BDBOH4PZB ,BOKJ6CJ,BZV tKurang Pedaso(BSBN-BVU $JMJ 4FSCVL$JMJ $VNJO -BEB )BMJB #BXBOH1VUJI 4FSCVL%BVO,PSJBOEFS (VMB .JOZBL4BZVSBO tPerisa Aslio(BSBN-BVU $VNJO 4FSCVL%BVO,PSJBOEFS (VMB -BEB -FFL )BMJB #BXBOH1VUJI 4FSCVL4PT4PZB 5BOQB6CBITVBJ(FOFUJL

Penerangan & Fungsi Produk

t t t t t t t

%JQFSCVBUEBSJQBEBHBOEVNPSHBOJLEFOHBONFOHHVOBLBO UFLOPMPHJQFOHFSJOHBOVEBSB TUJN UBOQBHPSFOH ,BFEBI4UJNoUJEBLNFOZFCBCLBOLFQBOBTBO .FF3BNFOoUFLTUVSZBOHLFOZBM 4VQZBOHTJIBUEBOTFEBQ EFOHBOSBNVBOTFNVMBKBEJ

,VSBOH-FNBLHTFUJBQNFF VOJU

5JBEBMFNBLUSBOT 5JBEB.4(UJEBLNFOZFCBCLBOEBIBHB TBLJULFQBMBEBONBTBMBIMBJO 5JBEBCBIBOQFSJTBLJNJB 5JBEBQFOHBXFU 5JBEBQFXBSOB


!"

#$

Biogreen Ocean Derived Sea Minerals

Kandungan

&LTUSBL (BMJBO -BVU #FSBTBM EBSJ "VTUSBMJBO 2VFFOTMBOE$PSBM4FB8BUFSZBOH5JEBL%JDFNBS

175NMCUM

Penerangan & Fungsi Produk

t  t t t t t t 

.JOFSBMVOUVLQFSNVMBBOLFIJEVQBONBOVTJB EBOTFSVQBEFOHBODFDBJSBNOJPUJLSBIJN EJ NBOBUFSEBQBUCBOZBLNJOFSBMTFNVMBKBEJ  ZBOHQFOUJOH .FNCFLBMLBONJOFSBMEBOVOTVSTVSJIZBOH QFSMVLFQBEBCBEBO .FOHVBULBOLFVQBZBBONFNCBJLQVMJI  CBEBONFOZPLPOHGVOHTJCJPMPHJLBMCBEBO .FOFVUSBMLBOLFBTJEBOCBEBO ,BMTJVNNFOHVBULBOUVMBOHEBO   NFOBNCBILBOLFUVNQBUBOHJHJ .BHOFTJVNNFMFHBLBOPUPU NJOEBEBO  NFOJOHLBULBOLVBMJUJUJEVS .FNCBOUVNFOHBXBMSFNCFTBOIPSNPO  EBMBNCBEBO

%&

Biogreen Bee Propolis

Kandungan

.BEV#FSTBSBOH 1SPQPMJT "JS 18NMCUM

Penerangan & Fungsi Produk

t  t t t  t 

"OUJCJPUJLTFNVMBKBEJZBOHNFNCBOUV  NFODFHBIQFOZBLJUCFSKBOHLJUEBO   NFOJOHLBULBOTJTUFNLFJNVOBOCBEBO  NFMBXBOCBLUFSJB LVMBUEBOWJSVT .FNCBOUVNFNCFSTJILBOEBSBIEBO  NFMBODBSLBOTJTUFNQFOHFEBSBOEBSBI .FNCBOUVNFMFHBLBOCBUVL TFMTFNB IJEVOH CFSBJSEBOCSPOLJUJT .FODFHBIEBSJLVEJT VMDFS QFSVUEBOCJTVM ZBOHCFSOBOBIEBOKVHBNFNQFSDFQBULBO QSPTFTQFNVMJIBOOZB .BTBMBIEFSNBUPMPHJLBMNFNCBOUV  NFMFHBLBONBTBMBIJOnBNBTJLVMJU BMBIBOEBO NBTBMBIZBOHMBJO


!"

#$

Biogreen Phyto-Essence

Kandungan

450HCUM

(PMEFO (SBJO )VTL ,BDBOH 4PZB 5BOQB 6CBITVBJ (FOFUJL #BZBN 4QJSVMJOB 4FLBN (BOEVN #VBI #BEBN -ZDJJ 'SVJU #JKJ #FOJI -BCV ,BDBOH 1JOF ,BDBOH )JUBN  -PCBL &VSZBMFT 4FNPO #JKJBO 'MBLT $PJDJT 4FNFO #JKJBO )JUBN 3FE +VKVCF #MBDL +VKVCF "LBS 5FSBUBJ %JPTDPSFBF3BEJY #JKJ#FOJI#VOHB5FSBUBJ $FOEBXBO4IJJUBLF -JNBV #VDLXIFBU (SFFO-FOUJM $IFTUOVU (JOHLP/VU #FSBT1BEJ-JBS 8BMOVU 0SFO .BOJT 1BTTJPO 'SVJU (SBQF 'SVJU #BCZCFSSZ .VMCFSSZ - "DJEPQIJMVT (SFFQJOH -JMZ5VSG -JDPSJDF 4BZVS 4BEFSJ 0BU *OVMJO %JTBILBO0SHBOJL 

Penerangan & Fungsi Produk t .BLBOBOVOUVLLFTJIBUBOLVMJUEBOVTVTCFTBS t 5FSEJSJEBSJQBEBKFOJTFLTUSBLUVNCVIBOTFNVMBKBEJTFQFSUJCJKJSJO TBZVSBO LFLFSBTCJKJCFOJI IFSCB TQJSVMJOB QSPCJPUJLEBOQSFCJPUJL t .FNCFOBSLBO CBEBO NFOZFSBQ [BU NBLBOBO QBEB NBTB ZBOH TBNB KVHB NFOZJOHLJSLBO CBIBO CVBOHBO EBSJ VTVT CFTBS CBHJ NFOHFLBMLBO LFTJIBUBOCBEBO t .FOHBOEVOHJQSPCJPUJLEBOQSFCJPUJL CJMJVO$'6-"DJEPQIJMVTQFSH  NFNCBOUV NFOJOHLBULBO LFTJIBUBO VTVT CFTBS QFOZFSBQBO [BU NBLBOBO t 5JOHHJTFSBU NFNCBOUVNBTBMBITFNCFMJU t .FNCBOUVEBMBNQFOZBIUPLTJLBOVTVTCFTBS t 4FTVBJ CBHJ NFSFLB ZBOH CFSNBTBMBI EBMBN TJTUFN QFODFSOBBO LVMJU CBEBO CFSCBV TFNCFMJU CVBTJSEBOCFSBUZBOHCFSMFCJIBOLFHFNVLBO

#%

Biogreen Oâ&#x20AC;&#x2122;Young

Kandungan

400HUJO

4FSCVL%BVO-JOEFO 0BU0SHBOJL 4QJSVMJOB0SHBOJL %JTBILBO0SHBOJL PMFI 64%" EBO &$0$&35 4PZB 1SPUFJO 0SHBOJL 4FSCVL ,BDBOH )JUBN 4FSCVL"MGBGB 4FSCVL#BZBN 4FSCVL,PCJT -FTJUJO4PZB 5BOQB 6CBITVBJ(FOFUJL #FSBT1FSBOH #JKJBO'MBLT #JKJBO-BCV #JKJBO)JUBN #SPLPMJ -PCBL "LBS #VSEPDL 8BMOVU $FOEBXBO 4IJJUBLF 1TZMMJVN )VTL %JPTDPSFBF3IJ[PNB %JTBILBO0SHBOJLPMFI64%"EBO05$0

Penerangan & Fungsi Produk t .JOVNBOLPMBHFO0:PVOHNFSBOHLVNJLBOEVOHBOPSHBOJL EBOTFNVMBKBEJ EJQSPTFTEBSJQBEBLBFEBIGFSNFOUBTJPSHBOJL CBHJ NFOJOHLBULBO OVUSJTJ VOUVL NFNVMJI EBO NFNFMJIBSB LVMJUBHBSLFMJIBUBOMFCJINVEBEBOOZBUB t .FOHVBULBOEBTBSLVMJU t .FNQFSCBJLJLFMFNCBQBOTFM t .FOJOHLBULBONFUBCPMJTNBEBOLFUFHBOHBOLVMJU t .FOBOHHVIQFOVBBO t .FODFSBILBOLVMJU t .FOJOHLBULBOLFTJIBUBOQFSUVNCVIBOSBNCVUEBOLVLV


!"

"#

Biogreen Energy Tumbler

Bahan-bahan

1MBTUJL 11 ZBOHCFSLVBMJUJUJOHHJ

350NMCUM

Penerangan & Fungsi Produk

t  t

*BCVLBOTBIBKBCFLBTBJSCJBTB NBMBICFLBTZBOHCPMFI NFNCBIBHJLBONPMFLVMBJSLFQBEBFMFNFOZBOHMFCJILFDJM CBHJNFNVEBILBOQSPTFTQFODFSOBBOEBOQFOZFSBQBO EBMBNCBEBO .FNCPMFILBOBJSNFOHIBTJMLBOUFOBHBQPTJUJGLSJTUBMBJS

 KFOJT5FSBQJ1FOZFNCVIBO8BSOBZBOHCFSMBJOBO

$%&'

""

Biogreen eQ Eco Cup

Bahan-bahan

350ml/ Cawan

1PSTFMJOEFOHBOUVEVOHEBOTBSVOHTJMJLPO *TJQBEVNM

Penerangan & Fungsi Produk

t 5VEVOH TJMJLPO NFNCBOUV NFOHFLBMLBO TVIV NJOVNBO QBOBT BUBV TFKVL VOUVL UFNQPI ZBOH MFCJI QBOKBOH EBO NFODFHBI LFUVNQBIBO NBOBLBMB TBSVOH TJMJLPO NFOHFMBLLBOKBSJEBSJQBEBUFSLFOBDBXBOZBOHQBOBT t $BXBO QPSTFMJO JOJ TFMBNBU EBMBN HFMPNCBOH NJLSP EBO NFTJO QFODVDJ QJOHHBO /PUB 5BOHHBMLBO UVEVOH EBO TBSVOH TJMJLPO TFCFMVN EJMFUBLLBO LF EBMBN HFMPNCBOH NJLSPNFTJOQFODVDJQJOHHBO


!!

!"#$%& '$()*& +,,-.& /"01$*2& 34& 5$*2& '"1%"*$6& 78& 9":)*.& ;*<8%& 98$*2& ="*/("*2& >">?)$'& :"*5"6878%$*& '"1($7$:& $81@& 48& 7$6$>& :"'8& /"#)%.& ?"68$)& >">"1($'8%$*& :"*2($?6)1$*& $81& 78& ?$A$(& :"6?$2$8& /8')$/8& 7"*2$*& >"*22)*$%$*& B0'021$B8& %"6$#)$*& 5$*2& '8*228@& C$/86& %$#8$*& >"*)*#)%%$*& ?$($A$& :"1%$'$$*& 7$*& :">8%81$*& #)2$& ?06"(& >">?"18&%"/$*&%":$7$&$81@&DE8*'$D.&D'"18>$&%$/8(D.& %$/8(&/$5$*2.&%"/5)%)1$*&7$*&>"/"#&5$*2&:0/8'8B& $%$*& >">?"*')%& %18/'$6& $81& 5$*2& /$*2$'& <$*'8%@& F"'$:8&?$28&D/$5$&?"*<8&%$>)D.&D?0/$*D&7$*&B8%81$*& *"2$'8B&$%$*&>">?"*')%&$81&($?6)1&7"*2$*&(070(& $'$)&:"<$(&?"*')%*5$@ ="1$'& ?$7$*& %8'$& /"?"*$1*5$& 78?"*')%& 06"(& GHI& (8*22$& JHI& %18/'$6& $81@& K18/'$6& $81& >"*#$78& <$*'8%& $'$)& '87$%& 6"*2%$:& $7$6$(& ?"12$*')*2& %":$7$& :">8%81$*& %8'$@& L6"(& 8').& %8'$& >"/'8& >"*2"%$6%$*& :">8%81$*& 7$*& %$'$M%$'$& 5$*2& ?"')6& /"1'$& :">8%81$*& 5$*2& :0/8'8B@&N%$6& 5$*2& /8($'& >">?"18& %"/$*& /"<$1$& 6$*2/)*2& %":$7$& %"$7$$*& ?$7$*& %8'$O


!"

!"#$%&%'()

*('(+,-.%)%+-!(%/

2%&(

.")01

Hanya Goncang untuk Memberi Tenaga kepada Air *89"&%9- (1'- (&()- :");(<1- 9"=1+- &"019- <()9"=1+-="'>")(?(@-A1'-$()?->"9(+-<1(&>1B&()(&()- <1#"'(C- <()- <1?%)(&()- #"0('(="'&"#()-<(9(:-#"9-=(<()-:()%#1(@ !"#$%&$'()%*(+$',(-".$/(0%$&1%2&$'3 3- *")1)?&(>&()-:">(=891#:(----4- *"'()?#()?-#1#>":-&"1:%)() ----5- *":"0(+&()->8D1) ----6-- *")?(&>1B&()-#"9-<()-:"9"?(&()-&"9">1+() ----7- *"'()?#()?---C"'?"'(&()---%#%#---<()-----------:":C"'=(1&1-:(#(9(+-#":="91>


!"#$%&'%() '"*+&%,%() -%() '".%(,+'%() -+#+)-%#+)-%$%/)'")$0%#)1%-%(

!"#$%$#&'()"*'+,-&.&-'/0'1)2&"'#)"'3,')1)4'.,.5&"()$'-$4$36' ()"*' 7,+$2' 1$"**$' &"1&3' .,"#)5)1' 4(.516.' 4,5,-1$' +)#)"' 3&-)"*' +,-.)()8' 3&7$1' 3,-$"*8' *)"**&)"' 9$4$676*$' #)"' .)4)7)2' 3,4$2)1)"' ()"*' 7)$":' !"$' #$4,+)+3)"' 67,2' 3,4$+&3)"' 3,-;)8' 5,"&-&")"' 3)#)-' .,1)+67$4.)' #)"' 3,3&-)"*)"' .)4)' &"1&3' .,";)*)' #$,1' 5,.)3)")"' 4,2$"**)' .,"*)3$+)13)"' .)4)7)2' .)7"&1-$4$:' <,4$2)1)"' ()"*' 651$.)' )#)7)2' .&#)2' #$=)5)$' 4,3$-)"()' )"#)' 5-$2)1$"' 1,-2)#)5' 3,5,-7&)"' 5,.)3)")"' 2)-$)"' )"#)' #)"' #$4,-1)3)"'#,"*)"'5-6#&3'''''''''''''''''''':' !"#"$%"$&'()*+$",+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!"#$%&'()%*'+,"-$'B' %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*.%/01#2!'30--'24#%56"#$ ./01+,+C&1-$4$'#)-$5)#)'?@';,"$4'+$;$-$"8'&+$'+$1'.,-)28'367)*," >).&)"' &1).)' +)*$' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '!"#$% &'() % *'+,"-$%' 1,-.)4&37)2'?@';,"$4'+$;$-$"'#)"'&+$'+$1'.,-)2:'?@';,"$4'+$;$-$"' 3)()' #,"*)"' )"1$634$#)"8' .,.+)"1&' .,7$"#&"*$' 4,7' +)#)"' #)-$5)#)'-)#$3)7'+,+)4'()"*'.,"*)3$+)13)"'5,"&))"'#)"'&+$'+$1' .,-)2' 3)()' #,"*)"' A)1' +,4$' #)"' .$",-)7' ()"*' .,.+)"1&' .,"$"*3)13)"'4,7'#)-)2'.,-)2'&"1&3'.,.5,-+)$3$')",.$):


!"# $%&'(! ! )%**+(,'# -./'0! "#$%&! '%(%)%! *+*"+$%,$%&! $-,%.+&!*%,%(!/%!"-,+(!0/)%0/$%&!*%$%&%&!1%*"%(%&!2%&.! ,+&.$%3!0%&!"-,+(!*+4%&.'%&.$%&!56#&.'/!34-0#$'/5!1#"#(! #&1#$! *+&.(%'/,$%&! $-,%.+&! '+&0/4/7! 8%! )#.%! *+*"%&1#! *+*3+4"%/$/! $+%0%%&! 6/9/$%,! 0%&! *+&2#"#4$%&! -4.%&7! :%$%;! !# 1$%&'(# )%**+(,'# -./'0! "-,+(! *+*"%&1#! *+*3+4"%/$/!3+&#%%&!$#,/1!0%&!'%$/1!'+&0/7 !"# $%&'(# # )%**+(,'# -./'0# +'2# 3/'0# 4+25# !+67/*0# %0%,%(! $-*"/&%'/! '+*3#4&%! 2%&.! "-,+(! *+&.+*"%,/$%&! $+'/(%1%&!2%&.!-31/*%!$+3%0%!%&0%;!0%,%*!0%&!,#%4!"%0%&7! <%2%!(/0#3!2%&.!'/(%1!0%&!%$1/6!"#$%&!'+1%$%1!*/*3/!,%./=!

!"#$%&' :+&%*"%($%&! $+*+4%(%&;! *+&/&.$%1$%&! *+&/&.$%1$%&! *+*3+4"%/$/! 0/%$/"%1$%&! $-,%.+&

>%4&%! $#,/1! *+,/?/&$%&! $#,/1;! $+?+4.%'%&! 6/9/$%,;! '+,! 0%4%(! *+4%(;! *%'%,%(! 2%&.! -,+(! $+$#4%&.%&!


!"#$%$ !"#$%&'() *(+(#(#) ,(#-) .(/(') *"*"0.1+(#) 0(*1(#)2(#)$(0()&"#,"2%((#),(#-)3"'1.4)5%'() 6"*1() *"#-%2(*+(#) +"6%7('(#) ,(#-) 3(%+4) 8(*1#9))1#'1+)*"*%.%+%)+"6%7('(#),(#-)3(%+9) (#2() 7(016.(7) *"#-(*(.+(#) 2%"') 2(#) -(,() 7%21&) ,(#-) 6%7('4) :"#-(#) &0;21+) <%;-0""#9) (#2() +%#%) 3;."7) *"#$%&'() 0%31(#) 0"6%&%) ,(#-) .(/('9)+0"('%=)2(#)6%7(')3%.(>3%.())*(6()6(7(?(4


!"

!"#$%"#&'(")"#&*"+( *,-"&./+"#$0

!"#$"%& t#FUJL EJQPUPOHLFDJM

t5FNCJLBJ4VTV EJQPUPOHLFDJM

t#VBI/BHB EJQPUPOHLFDJM

t4BHV NFOHJLVULFTVLBBO

tNM"JS tTVEVCFTBS#JPHSFFO0SHBOJD-PX4VHBS4PZB.JML

'"(")*+%,+-.""%& ! %JEJILBOTBHVTFMBNBNJOJU5BQJTLBOBJSEBOCJBSLBO " -BSVULBOTVTVTPZBEFOHBOBJS$BNQVSLBOCVBICFUJL UFNCJLBJTVTV CVBIOBHBEBOTBHV # 4FKVLLBOTFMBNBKBNEBOEJIJEBOHLBOTFKVL


!"

!"#$%!"#$&'#()*+&,-.-# /-0#&/1*1&'#(

,"-."'+ t t t t t t

HBHBSBHBS -BJS TVEVCFTBSHVMBQFSBOH TVEVCFTBS#JPHSFFO0BUFT$PDPB0BUNJML TVEVCFTBS#JPHSFFO0SHBOJD-PX4VHBS4PZB.JML TVEVCFTBS#JPHSFFO&OSJDI0BUNJML&OFSHZ

!"#"$%&'(&)*""'+ ! %JEJILBO - BJS 5BNCBI H BHBSBHBS EBO HVMB QFSBOH%JEJILBOTFMBNBNJOJU # $BJSLBOTVEVCFTBS#JPHSFFO0BUFT$PDPB0BUNJML EBMBN NM BJS EBO LBDBVLBO LF EBMBN DBNQVSBO UFSTFCVU#JBSLBOTFKVL $ 4FNFOUBSBJUV EJEJILBO-BJS5BNCBILBOH BHBSBHBSEBOHVMBQFSBOH%JEJILBOTFMBNBNJOJU % $BJSLBOTVTVTPZBEBOTVTVPBUEBMBNNMBJSEBO LBDBVLBOLFEBMBNDBNQVSBOUFSTFCVU5VBOHLBOLF BUBT"HBSBHBS0BUFT$PDPBVOUVLNFNCVBUMBQJTBO LFEVB " 4FKVLLBOEBOTFEJBVOUVLEJIJEBOHLBO


!"

!"#$%&'(")*+&,-

,"-."'+ t t t t t

NM+VT0SFO NM+VT-FNPO H#JPHSFFO0SHBOJD3BJTJO H#JPHSFFO0#MVF0SHBOJD"HBWF/FDUBS H#JPHSFFO8JODPOTJO$SBOCFSSJFT

!"#"$%&'(&)*""'+ ! $BNQVS TFSUB LJTBSLBO TFNVB SBNVBO EBO UVBOHLBO LFEBMBNNBOHLVLCFTBS # 4JNQBOEBMBNQFUJBJTVOUVLNFOKBEJLVJCBJTTFQBSB " ,FMVBSLBO DBNQVSBO TFQBSB BJT LFNVEJBO LJTBSLBO TFIJOHHB IBMVT EBO MFNCVU 4JNQBO EBMBN QFUJ TFKVL VOUVLCFLVTFMBNBKBNTFCFMVNEJIJEBOHLBO


!"

!"#"$%&'$($)**$!"#" +",-$'./"0

,"-."'$/0123+ tHCFSBTQFSBOH tHMBCVEJQPUPOHTJ[FEBEV tHVCJLFMFEFLEJQPUPOHTJ[FEBEV tTVEVCFTBS#JPHSFFOHSBJOPBUNJML tTVEVLFDJMTFSCVLDJMJ tTVEVLFDJM#JPHSFFO-JWF4FB4BMU tTVEVLFDJM#JPHSFFO(4FBTPOJOH1PXEFS ,"-."'+

t! .FF DFMVS ! ! ! !!! ! !!! t! 5BVHFI DFMVS

t! 5BVIV DFMVS   ! !! !t! 5FMVSSFCVT NFOHJLVUQJMJIBO

t! %BVOQBTMJ  ! ! ! ! !t! $JMJNFSBI !"#"$%&'(&)*""'+ " 3FOEBNCFSBTQFSBOHTFMBNBKBNTFCFMVNEJNBTBL ! 4UJNMBCVEBOVCJLFMFEFLTFMBNBNJOJU # 5VBOHLBO TFNVB CBIBO LF EBMBN QFOHJTBS UFSNBTVL CFSBTZBOHEJNBTBL MBCV VCJLFMFEFL (SBJO0BUNJML TFSCVLDJMJ HBSBNMBVUEBO(4FBTPOJOH1PXEFS $ 5BNCBIEBMBNNMBJSQBOBTEBOLBDBVTFMBNBNJOJU % 4PTKBXBZBOHTJIBUEBOMB[BUUFMBITFEJBVOUVLEJDBNQVSLBO EFOHBONFFZBOHUFMBIEJDFMVSEBOCBIBOCBIBOMBJO


!"

!"#$%&'(!')#&

,"-."'+ t t t t t t t t t t t t t

žQBLFU4QBHFUJ0SHBOJL EJNBTBLEBOEJLFUFQJLBO

TVEVCFTBS0SHBOJD*UBMJBO5PNBUP4BVDF TVEVCFTBS#JPHSFFO#JP&O[ZNFT7JOFHBS ›TVEVLFDJM#JPHSFFO0SHBOJD&YUSB7JSHJO(PMEFO'MBY 4FFE0JM TVEVCFTBS0SHBOJD"MPF7FSB+VJDF TVEVCFTBSNJOZBLCJKJBOHHVS žCBXBOHNFSBI EJIJSJT

CBXBOHQVUJI EJIJSJT

(VMBQFSBOH TFEJLJU

#JPHSFFO-JWF4FB4BMU TFEJLJU

#JPHSFFO0SHBOJD3BJTJOT NFOHJLVULFTVLBBO

žCVBIQJS EJQPUPOHLFDJM

žFQBM EJQPUPOHLFDJM

!"#"$%&'(&)*""'+ ! 1BOBTLBONJOZBLCJKJBOHHVSEBOHPSFOHCBXBOHQVUJI EBOCBXBOHNFSBIIJOHHBXBOHJ

" 5BNCBILBO*UBMJBO5PNBUP4BVDF HBSBNMBVUEBOHVMBQFSBOH # (PSFOHFQBMEBOCVBIQJSTFMBNBNJOJU5BNCBILBO $

#JP&O[ZNFT7JOFHBSEBO"MPF7FSB+VJDFEBOLBDBVEFOHBO TQBHFUJZBOHUFMBIEJNBTBL )JEBOHLBOTBKJBOEFOHBONJOZBLCJKJBOnBLT TVHBSQFBEBO EBVOTBMBE"LIJSOZB IJEBOHLBOCFSTBNB#JPHSFFO 0SHBOJD3BJTJOTBUBVCVBICVBIBOTFHBS


!"

!"#$%&'$(%)*+ !"#$"%& ,VMJUQPLFU tH5FQVOHUJEBLEJTBSJOH tH#JPHSFFO0SHBOJD4PZB.JML1PXEFS t#JPHSFFO-JWF4FB4BMU t"JS t.JOZBLCJKJBOHHVS

*+,"("& t4FSCVLMJNBSFNQBI t#JPHSFFO(4FBTPOJOH1PXEFS '()& t.FF5BOH)PPO t5BVHFI t-BCV EJIJSJT t-PCBLNFSBI EJIJSJT

t-PLJP BUBVVCJLFOUBOHEJIJSJT   -$.)/0*12+/& $ $BNQVSTFNVBSBNVBOLVMJUQPLFUVOUVLNFNCFOUVLQFT ! 1BOBTLBONJOZBLCJKJBOHHVSEBMBNLVBMJ NBTVLBOTVEV CFTBS QFT EBO HFSBLBO QBO BHBS NFOKBEJ CFOUVL CVMBU TFQFSUJQFOLFL " "MJILBOEBSJLVBMJBQBCJMBLVMJUQPLFUCFSUVLBSLFQBEB LFLVOJOHBO

'()& $ #BTVIUBVHFIEBOMPLJP SFOEBNiHMBTTOPPEMFTw QPUPOH MPLJPNFOKBEJTJ[FLFDJM

! 1BOBTLBONJOZBLCJKJBOHHVSEBMBNLVBMJ HPSFOHUBVHFI MPCBL NFSBI EBO MBCV 5BNCBILBO iHMBTT OPPEMFw EBO HPSFOHTFMBNBNJOJUTFIJOHHBUBVHFINFOKBEJMFNCVU " 5BNCBILBO4FSCVL-JNB3FNQBI #JPHSFFO(4FBTPOJOH 1PXEFSEBOMPLJP # 4VNCBULBOJTJZBOHUFMBIEJNBTBLLFEBMBNLVMJUQPLFU ,FNVEJBO MJQBULFEVBEVBCFMBILVMJUQPLFU HVMVOHEBO TFEJBEJIJEBOHLBO


!!

!"#$%&'"(&)*$%

!"#$"%& tHVCJLFOUBOHBUBVMBCVï¼&#x2C6;EJCVBOHLVMJUEBOEJQPUPOHTJ[F LFDJMï¼&#x2030; tH#JPHSFFO0#MVF0SHBOJD"HBWF/FDUBS tH#JPHSFFO'JWF(SBJO0BUNJML tH5FQVOHCFSBTQVMVU t"JS  '"(")*+%,+-.""%& ! 4UJNVCJLFOUBOHTFMBNBLJSBLJSBNJOJU " -FUBLLBO VCJ LFOUBOH LVLVT LF EBMBN NBOHLVL CFTBS 

UFLBO NFOKBEJ CFOUVL QFT 5BNCBILBO "HBWF EBO HBVM SBUB # $BNQVSLBO UFQVOH CFSBT QVMVU LF QFT VCJ LFOUBOH TFIJOHHBNFOKBEJCFOUVLEPI $ "TJOHLBO EPI NFOKBEJ CBIBHJBO LFDJM CFOUVLBO CFOUVL CVMBUEBOUFLBOTFIJOHHBLFNFL % (PSFOHEPIZBOHUFMBIEJUFLBOEJBUBTLVBMJTFIJOHHBJB CFSUVLBSLFLVOJOHBOEBOTFEJBEJIJEBOHLBO


!"

!"#"$%&'())'%*+',

Nasi Pulut Thai Manis yang Sihat !"#$%& '(%)&*$+*,$-./ mesti dicuba! Jika anda gemar mangga, anda akan suka pencuci mulut tropika ini.

!"#$"%& t5 cawan beras pulut t5 sudu besar Biogreen Low Sugar Soya Milk Powder dalam 3 cawan air

t1/2 sudu kecil Biogreen 84 Live Sea Salt t4 sudu besar Biogreen Organic Virgin Coconut Oil '()(*"%+,"%-*.%+"%& t3 mangga masak, potong menjadi saiz gigitan tSusu Soya Pekat - 6 sudu besar Biogreen Low Sugar Soya Milk dalam 2 cawan air

/"0"-1.%2.*(""%& $ Kukus beras pulut dalam periuk dan buang air sebelum

menambah susu soya yang telah dicairkan ke dalam beras. Campur sudu kecil garam dan sudu besar minyak kelapa. Kacau ke dalam nasi dan senduk semua nasi yang melekat pada bahagian bawah periuk. ! Biarkan masak selama 45 minit atau sehingga air telah diserap oleh nasi. " Bancuh susu soya pekat dan ketepikannya.

# Senduk nasi pulut ke dalam mangkuk (Pulut boleh dihidangkan sejuk, suam atau pada suhu bilik, seperti yang dikehendaki). Senduk susu soya pekat yang secukupnya ke atas nasi. Hias dengan kepingan mangga masak yang segar.


!"

!"#$%&'"$()*+*,-$.)/0&/$ !)*'"+$(,1,&/$2,3&-

!"#$"%& t500g labu t200g ubi kentang tBrokoli (sedikit) t3 keping cendawan segar tBawang (sedikit) t1 sudu besar Biogreen 5 Grains Oatmilk Energy t1 sudu besar Biogreen Organic Sugar Free Soya Milk tBiogreen 100% Pure Black Sesame Powder (sedikit) tSerbuk lada hitam (sedikit) tBiogreen 84 Live Sea Salt (sedikit) tBiogreen G Seasoning Powder (sedikit) '"(")*+%,+-.""%& ! Potong brokoli, ubi kentang dan labu dan stim dalam kuali. " Cairkan susu soya dalam air dan ketepikannya. # Dalam periuk, goreng bawang dan masukkan cendawan segar.

$ Cairkan susu oat dalam air dan tuangkan dalam periuk. Tambahkan juga susu soya yang telah dicairkan.

% Tambahkan juga brokoli, ubi kentang dan labu yang telah dimasak

& Akhir sekali, masukkan G Seasoning Powder dan garam laut. Masukan serbuk lada hitam, serbuk bijian hitam dan sedia dihidangkan.


!"#$%&'(% !"#$%&'''''''''''' ' ' ()*+,' -)"+$+' $+*+.' -/$+01' #"1+0/&'2)*+.+'34'(+,%0'$+0'()"%2'-)"&).-+01' 5)2+(6' !"#$%&' 7/#1"))0' .).5%08+/' ' ")5%(+2/' 8+01' -+/&' $+*+.' -/$+01' /0/' $+0' ' .).-+9+' &)2/,+(+0:' &)1).-/"++0:' &)-+,+1/++0' $+0' &)5%+2+0'&)5+$+'2).%+'5)*+011+008+'2)*+.+' /0/6' 7)"/&%(' +$+*+,' &+(+;&+(+' $+"/5+$+' 5)*+011+0' &)(++(+0' 7/#1"))0' .)01)0+/' 5)"+2++0' .)")&+' ()",+$+5' 5"#$%&;5"#$%&' 7/#1"))06


!"

!"#$%&'()*"+,%-#*)*)-%.#*"/%01#'.23"4% 2*$2+%(#*#')5"%3#6)*%+"$)7

!"#$%&'()*"+%,#*"*(+)$+)*%-).)/%0#1".)$)* !" #$%&'" ($%&)&*" +$,$" -./.01$" 2.-$3$4" $/$&'#$'" ($'" -.0#&/$0" 5.'1$(4" 2&04" 0&5$%#$'33$" 2.).6$2" 5.)$%40/$'" $'$/" 6.0.56&$'" 2$,$7" +$,$" 5.'3.#$%&4" 2$,&082$,&0$'" 903$'4/" 2.:$0$" /.-.#&)$'" ($'" 5&)$" 5.'3$5$)/$'" (4.#" 903$'4/" (4" /$)$'3$'" $%)4" /.)&$03$" 2$,$7" ;$($" 5&)$',$*" 2$,$"5.'$'$5"0&56&#"-$0)4"($'"5.5-&$#"1&2"&'#&/"$'$/" ).)$/4"2$,$",$'3"5.'3%$($64"5$2$)$%"2.5-.)4#7"+.)$4'"4#&*" 2$,$" 5.'33$)$//$'" 5.0./$" 2&6$,$" 5$/$'" ).-4%" -$',$/" &)$58&)$5$'" ($'" -&$%8-&$%$'7" +$,$" 1&3$" 5.5-&$#" 6.01$'14$'" (.'3$'" $'$/8$'$/" 2$,$" &'#&/" 5.5-.04" /.-.-$2$'" 5.54)4%" 5$/$'$'" #.'3$%$04" 5.0./$" 2.54'33&" 2./$)47" +.-.'$0',$*" -$%$'" 6.0$2$" 903$'4/" $($)$%" 6.5-$'#&",$'3"#.0-$4/<"+$,$"2.)$)&"5.'$5-$%/$'"2.(4/4#" +.2$5." =.3." >4?*" 903$'4:" 2%9,&" ($'" 3$0$5" )$&#" 2.5&)$1$(4"/."($)$5"5$/$'$'"%$04$'"5.'1$(4/$'"5$2$/$'" 2$,$" ).-4%" .'$/" ($'" )$@$#<" A$)$&6&'" %$03$" 2$,&0$'" 903$'4/" $($)$%" 2.(4/4#" ).-4%" 5$%$)" ($046$($" /95.024)*" #.#$64" 4$" $($)$%" ).-4%" -.0B$.($%" &'#&/" $%)4" /.)&$03$" 2$,$7"+$,$"0$2$"4'4").-4%"/92".B./#4B7"C4.#"903$'4/"-&/$'" 2$%$1$"5.'4'3/$#/$'"/.24%$#$'"$%)4"/.)&$03$"2$,$"-$%/$'" #.)$%" 5.'$5$'" /9'2.6" 903$'4/" ($)$5" 54'($" $'$/8$'$/" 2$,$7" >$($5"D..">.."E9'3


!"

!"#$"%&'(&#)*+,-.)/&0&1 !"#$%$&' $()&' *"+$,-&*$,.' /$0$' -&1$*' 2",%$#$&*$,' *"3",-&,%$,' 3"2$*$,$,' 0$,%' /"&2#$,%' 2"/*&34,' /"5&,%'' #"51"3$,'1",%$,'3")#$%$&'6",&/'35714*'*"+$,-&*$,8'!$0$' -&1$*'#"5-&,1$*'9$)$434,'/")$)4'&,%&,'2",6$1&':"%"-$5&$,8' !"(&,%%$' $()&' *")4$5%$' /$0$' 2",%($1$3&' 2$/$)$(' *"/&($-$,'#$54'/$0$'/"1$5'1$,'#"5%"5$*'#"54#$('*"'1&"-' :"%"-$5&$,8 ;4)&-' *$*$*' /$0$' /",/&-&<' /"6$*' 1&$' )$(&58' ' =&$' #"*"56$' 1$)$2'#&1$,%'>?'1$,'/")$)4'#"5$1$'1&'($1$3$,'*7234-"5' 1$)$2' 2$/$' 0$,%' 3$,6$,%8' @"2$,+$5$,' /-$-&*' 1$5&3$1$' *7234-"5'2",0"#$#*$,'*4)&-'1$,'24*$,0$'2",6$1&'-&1$*' #"52$0$8'A4*$,0$'64%$'241$('#",%*$*'1$,'5$1$,%'6&*$' -"5$2#&)'2$*$,$,'0$,%'-&1$*'/"/4$&8';$1$,%B*$)$.'-$,%$,' 1$,'*$*&,0$'64%$'$*$,'2",%($1$3&'2$/$)$('5$1$,%8'!$0$' 3"5,$(' +4#$' 2"5$9$-' 2$/$)$(' 24*$,0$' 1",%$,' 35714*' *"+$,-&*$,'*4)&-'-"-$3&'*"34-4/$,,0$'-&1$*'2"24$/*$,8' !"-")$('#"5<&*&5'3$,6$,%.'/$0$'2"2#4$-'*"34-4/$,'4,-4*' 2",+4#$' +$1$,%$,' /$)$(' /"75$,%' 3")$,%%$,' 1",%$,' #"54#$('*"'1&"-' 75%$,&*8'!"-")$('2"2$($2&'*7,/"3'1&"-' 75%$,&*.' /$0$' -&1$*' )$%&' 2",+4#$' 35714*' /43)"2",' 0$,%' )$&,8'!$0$'24)$'2"2#")&'2$*$,$,'75%$,&*'/"3"5-&'#$($,' 3"5&/$' 75%$,&*.' /$045$,.' 57-&.' 2&,0$*' #&6&$,' <)$*/' 1$,' /"#$%$&,0$8' C$%&' *$*$*.' 1&$' 24)$' 2",%%4,$*$,' 35714*' D)7"' E"5$' /"+$5$' 1$)$2$,' 1$,' )4$5$,' 4,-4*' 2",+"%$(' 2$/$)$('*4)&-,0$8' ' !")"3$/' 14$' #4)$,.' 3")$,%%$,' 1$,' 5$*$,' /"*"56$' /$0$' 2",0"1$5&' #$($9$' *4)&-' /$0$' 2",6$1&' )"#&(' +"5$(' 1$,' /&($-8'=&'/$23&,%'&-4.'2$/$)$('/"2#")&-'0$,%'/$0$'($1$3&' /")$2$' &,&' -")$(' /"2#4(' 1$,' #"5$-' #$1$,' /$0$' 64%$' #"5*45$,%'/"#$,0$*'F*%8'!")$&,'&-4.'2$/$)$('*4)&-'*$*$*' /$0$'-")$('#"5-$2#$('#$&*'/"+$5$'*"-$5$8


!"

!"#"$%&'('%)*#(*+"','#%)','#'#%-*#.'/'0"%10.'#",%2#-2,% +"0"%&*#+"0"%&*-"'3%/'0"4%5*6'"#%)*#.')'6,'#%+"*-%10.'#",% +'6')% ,*/"+23'#% /'0"'#$% &'('% 72.'% )*#..'6',% 0','#80','#% &'('% 2#-2,% )*#92:'% ,*0'#'% "#"% ','#% )*):'#-2%)*6*3'&,'#%&-'-",%+'6')%-2:2/%:'+'#4

!"#$%&'()*%+)+,)-./$#.$0%.)1"*$#$0 2)03$0%2")#%1)"+&$034

%&$2$0%

;"&&%!'0*#%<**


!"

!"#$%&'($%)*+,"-$-.$%)/("0)1-",+2+ !"#"$%"&'($)**+,$-"."$/01'2'1$34$%"&'($#"($20(5"6"27$ 2"-"6"&$ 8/0-7%7$ ."(5$ -017'-$ -0609"-$ 206"&71:"($ "(":$ 901%"2";$!"#"$2'6"(.",$-"."$%7#":$20(55"(5"9$7(7$-"%'$ 2"-"6"&;$<0-:79'($:09'%'-"($902017:-""($:0-7&"%"($-"."$ 20('(='::"($ (812"6,$ ("2'($ -"."$ 20(.0#"17$ /"&">"$ 8/0-7%7$ -0/0("1(."$ -"6"&$ -"%'$ ?":%81$ ."(5$ 20(.0/"/:"($ -"."$ 5"5"6$ '(%':$ &"276$ :"67$ :0#'"$ #"($ #8:%81$ ='5"$ 20("-7&"%7$-"."$-'9"."$20(5'1"(5:"($/01"%$/"#"($'(%':$ &"276;$ !"#"$ %"&'($ )**4$ #"($ )**@,$ -"."$ 2'6"$ 20(5">"6$ /01"%$ /"#"(,$#70%$2":"("($/"&:"($/01/06"(="$-0/"(.":$A<B***$ '(%':$ 202/067$ 918#':$ :06"(5-7(5"($ /"#"(;$ C0%"97$ -02'"$ :09'%'-"($ "2"%$ 20(50D0>":"(;$ E"."$ #7/017%"&'$ -081"(5$ "&67$ ('%17-7$ /"&">"$ 8/0-7%7$ 2'(5:7($ #7-0/"/:"($ 860&$ 102/0-"($ &8128(;$ E"6"&$ -"%'$ 1":"($ F050%"17"($ 202901:0("6:"($-"."$G785100($HD0"($I017F0#$E0"$<7(01"6-$ '(%':$ 202/"(%'$ 20(5">"6$ 2"-"6"&$ 102/0-"($ &8128(;$ J"15"$ 918#':$ 7(7$ "2"%$ /019"%'%"($ #"($ -"."$ 7(57($ 20(D'/"(.";$ E02"-"$ 90(55'(""(,$ -"."$ 20(5&"#"97$ :0:01"9"($ :0(D7(5$ 9"#"$>":%'$2"6"2$%0%"97$2"-"6"&$20(-%1'"-7$-"."$%06"&$ /01%"2/"&$/"7:$#"($102/0-"($/01/"'$='5"$&76"(5;$E0609"-$ @$/'6"(,$/01"%$/"#"($-"."$&76"(5$4:5$#"($20(#"9"%$%"&'$ /"&">"$ -"."$ %06"&$ &"276K$ !18#':$ 7(7$ "#"6"&$ :0"="7/"($ /"57$ -"."$ #"($ -0%7"9$ :"67$ -"."$ 20(572/"-$ :02/"67,$ #0%7:L#0%7:$:0502/71"""($2"-7&$=06"-$#"6"2$7(5"%"($-".";$

!'"($M&8:$M&7($M&88


!"

!"#"$"%&'()*+"

!"#$%&"'()*+$,"-%+)%-.*/$,*+" 0%+12-*+"3$".$.$("42,$56 %#&'($)*)&$+,-,.+#)*$/)0)$.,*12'3)+$,&4,.)$3)*$/,5)5#$ .,*11)-#$ 6)*+)$ 3'/,3)-'7$ 8,*1)5).)*$ 0)*1$ +)5'*1$ .,*1,/)5&)*$)3)5)2$)+)"'5)$%#&'$.,*)*1'/$.,*9)-'$/)0)$ +)3)$:)&6#$6,*1)2$.)5).7$;)0)$.,-)/)$/)*1)6$/)&'6$2)6'$ )+)"'5)$ .,5'2)6$ /,5#-#2$ ")3)**0)$ +,*#2$ 3,*1)*$ 5#&)$ 1<-,/)*$6,6)+'$/)0)$6,-+)&/)$.,*)2)*$)'-$.)6)$.,*1)5'-$ &,5#)-7$ ='3)&$ /).+)'$ 2)6'$ /)0)$ .,5'2)6$ )*)&$ /)0)$ .,*3,-'6)$ /,+,-6'$ '*'$ 5)1'$ 5)5#$ .,."')-&)*$ 3')$ .,*9#")$ )+)$ /)2)>)$ -):)6)*$ 6,6)+'$ &,+#6#/)*$ 6,-*0)6)$ .,*1,9,:)&)*$ &).'7$ ;)0)$ >#1)$ ",-3<)$ &,+)3)$ =#2)*$ #*6#&$ .,*0,."#2&)*$ +,*0)&'6$ )*)&$ /)0)7$ ='3)&$ 5).)$ &,.#3')*($ .#*9#5*0)$ &,)>)'")*?$ ;,.)/)$ ",-/,.")*1$ 3,*1)*$ /,<-)*1$ +,.")*6#$ &,3)'$ <-1)*'&($ /)0)$ .,*3)+)6$ 6)2#$ ")2):)$ -):)6)*$ .,5)5#'$ .)&)*)*$ .#*1&'*$ 3)+)6$ .,*0,."#2&)*$ .)/)5)2$ &#5'6$ )*)&$ /)0)7$ ;,5,+)/$ '6#$ ($ /)0)$+#*$.,.",5'$",",-)+)$>,*'/$+-<3#&$<-1)*'&$6,-.)/#&$ @5<,$ A,-)$ B<-.#5)($ +-<+<5'/($ ,*4'.($ C-,,*$ D)5)*9,$ 3)*$ .)3#$ .)*#&)7$ E,*1)*$ *)/'2)6$ +,.")*6#$ &,3)'$ '6#($ /)0)$ >#1)$.,-)*9)*1$+,.)&)*)*$#*6#&$)*)&$/)0)7$;)0)$>#1)$ .,.)/6'&)*$ +)&)')*$ 3)*$ 9)3)-$ &)6'5*0)$ /,*6')/)$ ",-/'27$ ;#*11#2$ 1,."'-)$ .,5'2)6$ .)/)5)2$ %#&'$ ",-6).")2$ ")'&7$ ;,&)-)*1($)25'$&,5#)-1)$/)0)$6,5)2$",-6#&)-$3',6$3)*$9)-)$ &,2'3#+)*$0)*1$5,"'2$/'2)67

!"#$%#&'


!"

!"#$%&'#()*#+&,#$&-)%#($./ Batuk Kering yang Berterusan - Pulih dalam 8 hari! Saya mula jatuh sakit selepas makan angin dengan sahabat. Ia bermula dengan batuk kering pada hari pertama dan kedua. Pada hari ketiga, saya terus minum 1 sudu kecil Biogreen Ocean Derived Sea Mineral pada waktu pagi dan satu sudu kecil lagi pada waktu malam. Batuk saya berkurangan secara ketara dan sembuh pada hari kelapan. Biasanya batuk akan berlarutan dan menyeksa saya selama beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Tetapi kali ini saya ingin berterima kasih kepada Biogreen Ocean Derived Sea Minerals. )LV@BÂ&#x20AC;2E>E I>J

-#()%6$%1$%&,$1)4&!474&+$%&8$+$% Saya berumur 48 tahun, bekerja sebagai seorang guru sekolah rendah. Setiap tahun, saya akan membawa pelajar saya menyertai rombongan sambil mengembara dan saya pasti akan menghadapi sakit otot selepas itu. 6 bulan yang lalu, saya membeli sebotol Biogreen Ocean Derived Sea Minerals dan menitis 3 hingga 5 titik ke dalam susu oat saya setiap pagi. Kadang-kala, saya juga akan menitis beberapa titik ke dalam air minuman saya. Saya tidak lagi merasa sakit otot dan badan seperti dahulu selepas melibatkan diri dalam 2 pengembaraan awal tahun ini. Saya akan berterusan mengambil produk ini dan juga mengesyorkan kepada rakan sejawat saya! /R>K-DÂ&#x20AC;3>KGRKD*>O>KD

0)%1&2$+3&!$45).1 Kulit yang Lebih Cerah dan Putih Saya ialah konsumer Biogreen Pink Lady Oatmilk sejak 2 tahun yang lalu. Produk ini amat baik sebagai sarapan pagi dan mengenyangkan perut saya pada waktu petang. Saya mendapati bahawa kulit saya menjadi lebih cerah selepas mengambil produk ini. 2>O>EÂ&#x20AC;&BLODBQLTK /BK>KD


!"

1+2"(34%+#(5%,6+'*(7#"4$) Mengurangkan Paras Kolesterol Darah Saya telah menjalani pemeriksaan badan pada awal tahun lepas dan mendapati paras kolesterol darah saya lebih daripada paras normal. Saya telah memilih tidak mengambil ubat untuk menurunkan paras kolesterol darah kerana ubat ini perlu diambil sepanjang hayat dan mungkin akan menyebabkan kesan sampingan pada buah pinggang dan hati. Saya mula mengambil Biogreen Five Grain Oatmilk Energy pada pertengahan tahun yang lepas. Kemudian, saya membuat pemeriksaan badan sekali lagi dan mendapati paras kolesterol saya telah menurun secara drastik. Saya percaya bahawa produk susu oat ini telah membantu saya mengawal paras kolesterol. %>O>EÂ&#x20AC;/R@ELKD

!"#$%&%'%#(!"#)%*+,(-"#.+#$(/%#+0 Saya seorang pesakit kencing manis. Paras gula dalam darah saya sentiasa tidak terkawal disebabkan oleh diet tidak seimbang. Sebagai wanita bekerja, saya amat sukar untuk mengawal diet kerana sentiasa makan di luar. Saya tidak mempunyai masa untuk memasak makanan yang sihat. Suami saya membelikan saya Five Grain Oatmilk untuk saya minum sebagai makanan tengahari saya di pejabat. Paras gula dalam darah saya telah turun dan terkawal. ,OP2>TÂ&#x20AC;/BK>KD

5'+$8(98#")( Masalah Kulit dan Sembelit Saya mengetahui bahawa Oligo Honey boleh membantu membaiki masalah kulit dan sembelit. Oleh yang demikian, saya mula menggunakan produk ini setahun dahulu. Masalah saya telah beransur baik. Saya berasa sungguh gembira dengan keputusan yang diperolehi! ,FPP*ELOÂ&#x20AC;*+


!!

!"#$%&'()*+,-"&*./0 Masalah Percernaan dan Kelesuan Saya sentiasa berasa penat dan perut berangin. Saya mengetahui Bio-Enzymes dari kedai organik dan mula minumnya setiap hari. Masalah saya telah diperbaiki selepas satu minggu dan beransur baik. Saya berasa lebih bertenaga dan tidak lagi mengalami masalah perut berangin. Saya berasa sungguh gembira untuk berkongsi kebaikan produk ini dengan anda semua.

,>A>J*R>KDÂ&#x20AC;(MLE /BO>H

<0./&"7,=11,<)*./, >5?0"?"#&/6,<"6 Masalah Menopaus Beberapa tahun yang lepas, saya mula mengalami masalah menopaus seperti haid tidak tetap dan selalu merasa letih dan kulit menjadi kurang bermaya. Rakan saya mengesyorkan Biogreen Organic 211 Omega Nutritional Oil kepada saya. Keadaan saya beransur-ansur baik. Pada bulan keempat, kulit saya kelihatan lebih sihat dan saya merasa lebih bertenaga.

,>A>J+FJÂ&#x20AC;/BK>KD

1223,450*,!6/78,9*+/)*,4#:;*0 Menghitamkan Rambut dan Menguatkan Tulang Saya berumur 51 tahun. Jurujual Biogreen mengesyorkan Biogreen 100% Pure Black Sesame Powder kepada saya untuk masalah osteoporosis ketika saya membeli-belah di Pasaraya X. Produk yang tinggi kalsium ini menarik perhatian saya untuk mencubanya. Saya menambah sesudu besar, dua kali sehari dalam minuman saya. Selepas 4 bulan mengambil produk ini (3 tin), saya kembali untuk pemeriksaan tulang dan mendapati bacaan ketumpatan tulang telah meningkat. Selain itu, rambut saya juga telah menjadi hitam! ,>A>J+>TÂ&#x20AC;!RHFQ3FKDDF *I>KD


!"

!"#$%&'()"**%(+$,$%'*(-./0*" Green Balance Membantu Anemia! Saya mengalami kekurangan zat besi yang serius. Doktor memberi pil zat besi kepada saya tetapi pil ini menyebabkan saya merasa mual dan sembelit. Oleh yang demikian, saya sentiasa mencari cara yang lebih semulajadi untuk mengubati masalah ini. Saya pernah mendengar rumput barli yang boleh membantu mencegah anemia lalu membeli setin Biogreen Organic Green Balance Powder untuk mencuba dan keputusannya memuaskan. Setiap hari, saya minum 1 sudu kecil, dua kali sehari selama 3 bulan dan keputusannya amat menggalakkan. Zat besi mencapai tahap kesihatan yang optima. Saya berasa sungguh gembira kerana ia tidak memberi sebarang kesan sampingan!

)>KBQÂ&#x20AC;/R@ELKD Mengurangkan Penyakit Darah Tinggi Ibu saya, 63 tahun, menghidapi penyakit darah tinggi dan mengambil ubat untuk mengawal penyakitnya. Seorang ahli farmasi mengesyorkan ibu saya Biogreen Organic Green Balance Powder yang diperbuat daripada rumput barli dan rumput gandum untuk mengurangkan masalahnya. Ibu saya mengambil 1 sudu kecil, dua kali sehari, selepas makan dan penyakitnya telah bertambah baik dalam beberapa minggu sahaja!

,O3>KÂ&#x20AC;,R>O )LELO

!"#$%&'(+,$'123"$4(5.,$22*2 Membantu Mengurangkan Sakit Sengugut Saya bermula mengambil Molasses yang disyorkan oleh kawan saya untuk melegakan sakit sengugut. Saya mengambil berterusan selama seminggu sebelum datang haid. Selepas beberapa bulan kemudian, saya tidak lagi mengalami masalah sindrom pra-haid.

,FPP"E>KÂ&#x20AC;!>KA>O2RKT>V


!"

!"#$%&'(()*+) Pembantu Masalah Sembelit Ahli nutrisi Biogreen mengesyorkan Biogreen Phyto- Essence untuk masalah sembelit saya dan ia amat berkesan! Saya dapat pergi ke tandas sekali atau dua kali sehari. Saya berasa sangat gembira dengan produk semulajadi ini. Saya mengambil 1.8L hingga 2.0L air sehari untuk pergerakan usus besar dan penyahtoksikan. Kini, saya berasa lebih bertenaga dan segar setiap hari! +LKD+F)BKDÂ&#x20AC;2BI>KDLO

,-./*0+1,20.%13*(4)-1!%45)Masalah Kencing Manis dan Sembelit Saya menghadapi penyakit kencing manis beberapa tahun yang lalu. Saya tidak boleh mengambil terlalu banyak buah-buahan lalu menyebabkan saya menghadapi masalah sembelit. Akan tetapi, saya tidak perlu risau lagi sejak saya mengenali Oligo Answer Powder. Produk ini sesuai untuk pesakit kencing manis dan pada masa yang sama, menghilangkan masalah sembelit dan mengembalikan kesihatan saya. ,>A>J,FKDÂ&#x20AC;(MLE /BO>H

67781,-./*0+1!-9*)1!/($) Sedikit Anemia dan Masalah Pencernaan Saya menghadapi anemia dan masalah pencernaan. Saya mengambil Prune Paste untuk membantu masalah saya dan selepas beberapa bulan, saya tidak lagi merasa mudah pening dan kulit saya berwarna kemerah-merahan. Saya dapat membuang air besar setiap hari dan masalah pencernaan saya telah sembuh. ,P"E>K2ERF8BBÂ&#x20AC;)LELO


!"

)*%+&, Keradangan Kulit yang Serius Tiga tahun yang lepas, kaki kiri saya telah mengalami masalah keradangan kulit yang teruk dan mengambil masa yang lama untuk pulih. Malangnya, lapan bulan yang lepas kaki kanan saya mengalami keradangan kulit yang serupa. Masalah kegatalan membuatkan saya berasa masalah saya tidak dapat dipulihkan! Yang paling dahsyat adalah luka kaki akan keluar nanah yang berdarah dan telah merebak ke bahagian badan lain. Kaki saya masih tidak pulih walaupun telah ambil ubat. Nasib baik, kawan saya mencadangkan pengambilan produk Biogreen. Pada mulanya, saya mengambil Biogreen Pink Lady Oatmilk, Biogreen DHA Organic Soya Milk Powder, Biogreen Ocean Energy dan Biogreen 211 Omega Nutritional Oil. Selepas tiga minggu, luka kaki mula sembuh . Untuk memperkuatkan sistem imunisasi kulit, saya juga mengambil Biogreen O 'Young collagen drink dengan preskripsi perubatan. Satu bulan kemudian, radang kulit saya telah pulih! Kini, saya mempunyai keyakinan yang lebih tinggi terhadap produk Biogreen kerana ia bukan sahaja menyembuhkan radang kulit saya tetapi juga meningkatkan kesihatan saya. ,>VÂ&#x20AC;*+

!"#$%&'(

Daya Tarikan Dari Dalam Ke Luar Saya adalah seorang wanita kerjaya yang sedang mengalami menopause dan keadaan rembesan kepanasan, berpeluh dan denyutan jantung yang tidak teratur juga muncul. Saya berpeluh kuat setiap hari dan menembusi pakaian saya. Ini benar-benar membuatkan saya berasa malu. Rembesan kepanasan adalah keadaan yang paling mengganggu saya kerana selalu merasa demam dan susah tidur pada waktu malam dan menjejaskan kesihatan saya! Saya telah mencuba terapi Cina dan Barat tetapi masih tidak memperolehi sebarang kesan pemulihan. Suatu hari, anak perempuan saya telah membawa pulang dua tin Biogreen O 'Young Collagen Drink kepada saya dan keadaan saya pulih perlahan-lahan. Selepas habis minum satu tin Biogreen O 'Young Collagen Drink, semua masalah menopause berkurangan dengan ketara dan kedut pada kulit muka dan badan juga berkurangan! Yang paling menggembirakan adalah bintik hitam juga berkurangan! Biogreen O 'Young Collagen Drink telah menunjukkan kesan "Daya Tarikan Dari Dalam Ke Luar"! ,AJ+BBÂ&#x20AC;(MLE


!"

!"#$%&'()#!'&*+%,# -.*,/#-(*+#0123('# Masalah Sakit Kaki, Belakang dan Sendi-sendi Bertambah Baik Ibu bapa saya menderita sakit kaki, belakang dan sendi-sendi sejak lama. Masalah ini telah membelenggu mereka bertahun-tahun. Baru-baru ini, masalah mereka tiba-tiba bertukar kepada keadaan yang lebih baik! Pada mulanya, kami tertanya-tanya, bagaimana kesakitan lama tersebut hilang secara tiba-tiba? Akhirnya, kami mendapati bahawa Biogreen O’ Tigres Organic Black Bean Powder memang berkesan! Pada mulanya, saya membeli Biogreen O’ Tigres Organic Black Bean Powder kepada ibu bapa bagi meningkatkan kesihatan mereka tetapi tidak sangka ia boleh membantu menyembuhkan sakit kaki dan belakang! Ini memang menakjubkan! Sehingga kini, ibu bapa saya minum Biogreen O’ Tigres Organic Black Bean Powder dan Biogreen Pink Lady Oatmilk setiap hari. Combinasi ini bukan setakat lazat tetapi juga bernutrisi tinggi! "LKFB€)LELO

!#4-.5(#!'&*+%,#6&*7( Menstabilkan Paras Glukosa Dalam Darah dan Emosi Doktor mengatakan bahawa paras glukosa dalam darah yang tidak stabil dalam jangka masa yang panjang akan menyebabkan kesukaran dalam pengawalan emosi. Pengambilan makanan yang disaring, seperti: roti putih, gula putih dan nasi putih akan menyebabkan keadaan menjadi lebih teruk. Sebelum mengambil Biogreen O 'Blue Organic Agave, paras glukosa dalam darah saya akan sentiasa menurun secara tiba-tiba dan menyebabkan saya sentiasa mengidamkan makanan manis untuk menstabilkan tahap glukosa dalam darah. Seperti yang disarankan oleh doktor, keadaan saya semakin teruk kerana keterlaluan dalam pengambilan makanan yang disaring. Baru-baru ini, saya mula mengambil Biogreen O 'Blue Organic Agave dan keadaan menjadi lebih baik. Selepas beberapa minggu, paras glukosa dalam darah saya menjadi lebih stabil dan lebih mudah untuk mengawal perasaan. Sekarang, saya mengambil Biogreen O 'Blue Organic Agave setiap hari untuk menjadi seorang gadis mempunyai EQ yang tinggi! ,P$KD€*+


!"

!"#$%&'"!()*+,-".)*/' Manis, Bimbang Tidak Lagi! Saya akan gemar makanan manis tetapi mengidapi penyakit kencing manis. Jadi, saya terpaksa mengabaikan semua makanan manis. Suatu hari, saya terpegun dengan suatu iklan yang terpapar dalam akhbar: Manis, Bimbang Tidak Lagi! Maka, saya terus membeli Biogreen O’Blue Organic Agave Nectar serta- merta dan kehidupan lazat saya kembali lagi! Kehebatan Biogreen O’Blue Organic Agave Nectar bukan setakat sirap untuk mengawal paras glukosa darah saya tetapi juga meningkatkan tahap kesihatan saya! ,AJ+FJ€!>QR/>E>Q

!%,)0"10+'2 Menyelesaikan masalah sembelit dan kompleksi kulit Saya menghadapi masalah sembelit dan rasa menderita ketika membuang air besar. Sejak saya minum Biogreen Oligo Honey yang disyorkan oleh rakan saya, kesukaran untuk membuang air besar berkurangan secara perlahan-lahan. Sekarang, saya boleh membuang air besar setiap hari dengan mudah berbanding dengan dulu (dua kali seminggu)! Saya turut memperolehi ganjaran yang lain - Kulit saya menjadi lebih licin dan jarang memperolehi kepanasan badan sekarang! ,P"EFK€1>T>KD


!"

!"#$%$&'(")'*'+ !"#$%&%'&() *&+,&-) '$.*&) /&(0) #"%,'1) #&/&) #$-&-,) 2"+&') +&3&2) 4&'&() 2$3&2) 4&#&5) 6&-&,3,() #&/&) 4$4&7&4") %&7&8&)9&.&)7"+,3)#$3$.2")"(")3&#2")&'&()4$43$(0&.,7") 4&#&-&7) '$#"7&2&() +&-&4) *&(0'&) 4&#&) 3&(*&(01) (&4,(1) *&+,&-) /&(0) #"%,'2) 2"+&') 4$(0"(:"('&() #&/&) 4$4"'".) %&(/&'5) ;$&+&&()%$.,%&7)#$2$-&7)4$(0$2&7,")<"=0.$$(5)>&/&)4,-&) 3."7&2"() 2$.7&+&3) (,2."#") 3$4&'&(&() #&/&) +&() %,'&() #$'&+&.)4&'&()'$.&(&)'$#$+&3&()4&'&(&(5) ?.=+,')<"=0.$$()3$.2&4&)/&(0)#&/&)'$2&7,")&+&-&7)?"(') @&+/) A&24"-'5) ?&+&) 4,-&(/&1) #&/&) 4$(00$-$(0) '$3&-&) '$.&(&)$(00&()4$(0&4%"-(/&)+&()#&4%"-)%$.'&2&)B)C"+&'D) E2,) ,(2,') 8&("2&) #&7&*&5) F&4,(1) #$2$-&7) 3$(0$(&-&() +&."3&+&) &7-") (,2."#") <"=0.$$(1) %&.,-&7) #&/&) '$2&7,") %&7&8&)?"(')@&+/)'&/&)+$(0&(),%")%"2)4$.&7)G'&(+,(0&() ,2&4&H5) E&) *,0&) 4$(0&(+,(0") IJ) *$("#) %"*"."(1) 3$-%&0&") K"2&4"(1)4"($.&-1)#$.&2)+&()#$%&0&"(/&1)&4&2)%&"'),(2,') 3$(/&'"2) '&.+"=K&#',-&.) +&() #$#,&") ,(2,') #$4,&) *&(2"(&) +&()3$."(0'&2),4,.5)L"(,4&()%$.8&.(&)4$.&7)*&4%,)"(") 4$4%$.")2&(00&3&()%&"')'$3&+&)#&/&)#$2$-&7)4$(9,%&(/&) 3&+&)'&-")3$.2&4&5 <&7'&()/&(0)-$%"7)4$(&."')&+&-&7)3&+&)'$$#='&()7&."1)+") &(2&.&).&(0'&"&()3.=+,')<"=0.$$()/&(0)#&/&)%&8&)3,-&(01) "%,) *,0&) 4$4"-"7) ?"(') @&+/5) E%,) %$.'&2&) '$3&+&) #&/&B) ME(")#&(0&2)-&:&25);&4")%$(&.N%$(&.)"%,)+&()&(&')'$.&(&) 4$43,(/&")9"2&.&#&)/&(0)#&4&O5) !&-&4)#&2,)&.2"'$-)/&(0)#&/&)%&9&)+&."3&+&)2,-"#&()3&'&.) '$#"7&2&()4$(/&2&'&()%&7&8&)9&.&)/&(0)3&-"(0)%$.'$#&() ,(2,')4$(/$0&.'&()4"(+&)&+&-&7)LP;PFPF5)A-$7)"2,1)#&/&) #$(2"&#&) 4$(/$+"&'&() <"=0.$$() F,2."#=/) Q.&9'$.) &2&,) ?.$<&-&(9$)Q.&9'$.#)#$%&0&")4&'&(&()."(0&()&2&,)4$(0"#") 3$.,2) +") 4&(&) *,&) %&"') +&-&4) '$#$#&'&() *&-&() &2&,) #$4&#&)%$'$.*&5)L$("'4&2")#$2"&3)',(/&7&()4&'&(&()/&(0) #"7&2) "(") 4$4%&(2,) 4$(0$4%&-"'&() #$4&(0&2) '$.*&) +&() 4$("(0'&2'&()'$3"(2&.&()$4=#")#&/&5


!"

!"#$#%&#'( $#&#( )#*"+( *,-#.( +,( /01#2( $,*,3#$( +,/4#5( 6)0( 3#$."(#+#%(1,%&"13#%(*#0+73#0+(8#%(."8#+(*03#(409#(0%.0+( 1,%&,8"#+#%( $,9,*#$( !":9/,,%( !":7;%<&1,$( ="%,9#/( 0%.0+( $#&#5( >#/"3#8#( 3,1#2#1#%( $#&#'( )#8#%( 1#%0$"#( ),/03#&#( 0%.0+(1,%92#$"*+#%(3,*)#9#"(4,%"$(,%<"1'(.,.#3"'(,%<"1(&#%9( 8"2#$"*+#%( 3#$."( ."8#+( ?0+03( 0%.0+( 1,%&:+:%9( #+."@"."7#+."@"."(2#/"#%5 A*,2( &#%9( 8,1"+"#%'( $#&#( 3#$."( ."8#+( #+#%( *03#( $,9,*#$( 1"%01#%(B$01),/(.,%#9#C($,."#3(1#*#1($,),*01(."80/(0%.0+( 1,1#$."+#%($#&#(.,.#3($,9#/(8#%(),/.,%#9#(3#8#(+,,$:+#%( 2#/"5 !,/8#$#/+#%( ?#8#%9#%( 8#/"3#8#( #2*"( %0./"$"( !":9/,,%'( $#&#( .,*#2(1,1),*"($#.0($,.(!":9/,,%(DEF(G,#*.2&(H.#/.,/(I".(JK( L/#"%(A#.1"*+'(M/,!#*#%?,(M:-8,/(8#%(A/9#%"?(L/,,%(!#*#%?,( M:-8,/N(0%.0+(")0($#&#5(H#&#(409#(1,1"*"2(!":9/,,%(OP(Q"@,( H,#(H#*.(8#%(A/9#%"?(A1,9#(D"?,(0%.0+(")0($#&#(&#%9(9,1#/( 1,1#$#+5( !,/#$( A1,9#( "%"( *,)"2( *,1)0.( 8#%( 108#2( 0%.0+( 8"2#8#1( 8#%( 8"$,/#35( R#1)#2#%( 30*#'( +#%80%9#%( A1,9#( S( 1,1)#%.0(1,%9#-#*(3#/#$(90*#(8#*#1(8#/#2'(8#/#2(."%99"( 8#%( +:*,$.,/:*5( H#&#( &#+"%( )#2#-#( $#&#( .,*#2( 1,1)0#.( 3"*"2#%( &#%9( )"4#+$#%#( 8#%( .,3#.( 0%.0+( 1,%92#/9#"( 8#%( 1,%&#&#%9"(4#$#(")0($#&#T(

Owen

Yap Duta Produ k Biogreen Penyampai Berita/ Pen gacara


!"

Pelan

30 Hari

Detox & Kecantikan !"#"$% &"'(% )"*'+,% -./'0/1% 2"/1% 3./2.4"4*"/% -./(""/% *(#0'% "5"#"$% '+*&0/%4"5"/%'05"*%5"-"'%50-,+&.&%+#.$%3.'"4+#0&3"%/+,3"#6%!"#$%&'( )*$+(#")$,-.&/#$(%*.&)(/"#$%&'(.$#,$)+()-%/&'(,$0$'(0$'(/&/$(/*%$1(/&'2%&13( 4'&( #"'5",$,%$'( %"#*'6*.$'( 7&2#"')$/&+( %*.&)( 8$0&( %*/$#+( 7"'2*#7*.$'( )-%/&'( 0$'( #$/$.$9:#$/$.$9( .$&'3( ;"#,*$'2$'( '$8&/( 0$'( )-%/&'( $%$'( #"'&'2%$)%$'( #")$,-.&/#$( 0$'( %"/&9$)$'( %-.-'3( <"1&%*)'5$+( =$1'$( %*.&)( $%$'( )*%$1( #"'8$0&( %"#"1$9$'+( 6"1$9( 0$'( 9$.*/3( >&( /$#7&'2( &)*+( /"#$/$(( %&)$(#"'8$.$'%$'(1$'6$'2$'(0")-?+(%&)$(8*2$(#"#7*'5$&(2$5$(9&0*7(5$'2( /"&#,$'23(7(#"*"/#"$%8.#"/%90+1,../%:.'+;%<%=.>"/'0*"/%$",0%0/0?


!"

Pembuangan Najis & Pembersihan Kolon Dalam 30 hari !"#"$% &'("% "&"$% )*+","% ('#"&% ,*-*,"% #"$% .*$/0.10-&"$% (2&,'$% 3"$/% #',*)")&"$% 2-*4% /"3"% 4'#01% 3"$/% ('#"&% ,*'.)"$/% #"$% ('#0+% -*5"(6% 72&,'$% "&"$%#',*+"1%&*.)"-'%&*%#"-".%)"#"$%8'&"%('#"&%#','$/&'+&"$6%9*."&'$%-"."% (2&,'$% #'% ,'.1"$% #"-".% )"#"$:% ,*."&'$% )"$3"&% "&"$% #',*+"1% ,*.0-"% &*% #"-".%)"#"$%#"$%'$'%"&"$%.*.)"4"3"&"$%&*,'4"("$%&'("6%;-*4%'(0:%&'("%4"+0,% )*+,'4&"$%0,0,%0$(0&%.*$/*&"-&"$%&*,'4"("$%3"$/%)"'&6 !""#$

"#$% &#'()#'

!

! ,-.$*/(,'0+1&2(%0+3/(4/25+'

;'//1(.+$+12/(<=>8/'

%&'()*+#

67()*8*(./9+':

67()*8*(./9+':

!""#$

"0;#,$ <='(&='

! ;'//1(.+$+12/(<=>8/'

! ,-.$*/(,'0+1&2(%0+3/(4/25+' 67()*8*(./9+':

67()*8*(./9+':

%&'()*+#

*+$#,%-./+00,.1#2#,-0."3450+ !"#$"%& '()*"#& +,'()-.& *-& %"#/"0& *-& 123& 42(5()*& *(5(#& .2(*(()& 6()'& #2#$")6(-& "*(,(& *()& (-,& 6()'& /2,7-0& 72,%(& %2)('(& #(%(0(,-& (#(%& #2#()8((%.())6(9& & :(& #2,"$(.()& %"#/"0()& 6()'& *-0(*-(0-& +520& (5(#& 72#"5(& ;(*-&& .2$(*(& & #()"7-(& 6()'& .(6(& *2)'()& )"%,-2)& *()& ()%-+.7-*()9& !"#$"%& '()*"#& +,'()-.& *-.2)(5-& 72/('(-& !(;(& <2,/(& *2)'()& =>?& ;2)-7& )"%,-2)@& $,+%2-)@& A-%(#-)@& #-)2,(5&*()&2)B-#9&:)-&#2,"$(.()&#(.()()&6()'&/(-.&*()&/2,.0(7-(%&")%".&*-(#/-5& 72%-($&0(,-9

*6.1270.*+$#,%-.8$#90.:0-;#+. C"5(& -7%-#23(& 6()'& *-0(*-(0-& +520& (5(#& 72#"5(;(*-@& ,(7()6(& 5-D-)& *()& 52/-0& 72*($& /2,/()*-)'& *2)'()& #(*"9& C"5(& 7-0(%& -)-& *($(%& #2,()'7()'& %")(7& E*2,-(F& ,(7(& .-%(& 72,%(& #2)(#/(0& .2/(0('-(()& .2$(*(& ,272$%+,& ,(7(& ()*(9& :(& /".()& 7(0(;(& %-*(.& #2);2;(7.()& -)*2.7& '5-72#-.& /(*()& #(5(0@& #2#/2,-& #()8((%& .2$(*(& $2)7%(/-5()& 2#+7-9

<=*.0-'4&"$%)"#"$%.*-"-0'%>"+"%,*.0-"8"#'%)'","$3"%.*$/".)'-%.","%,*)"$3"&% ?@A%4"+'%B?%&'("+"$C6%D"-"0%)"/"'."$"10$:%,*-*1",%EA%4"+':%&'("%"&"$%,*#"+%)"#"$% )*+","%-*)'4%,*-*,":%('#"&%"#"%(*&"$"$%#"$%,'4"(6

>."0+%,$#;#,.?0@+#A

F0)"% *-"&&"$% G% &0+"$/&"$% 1*$/".)'-"$% ."&"$"$% ,*1*+('% #"/'$/:% $",':% 1+2#0&% (*$0,0:%1+2(*'$%4"'5"$:%(*-0+:%/"+".%10('4:%/0-"%10('4:%(*10$/%10('4:%+2('%10('4:%10('4% #"$%.'$3"&%3"$/%(*-"4%#',"+'$/6%H*,"$$3"%"&"$%-*)'4%)"'&%#*$/"$%1*."&"$"$%3"$/% ,*'.)"$/%#"$%,*$"."$%3"$/%,*-"+",6


!"

Pakej Pemutihan Semulajadi

30 Hari

!"#$"%&'()*%+","$%-"$'.)"%*/#'*"-"$0"%&'()*%-'&"%*'&"#%-/$1",)%2"#$"%3/("4% ./5"#"%+/#"$.'#6"$.'#7%8"."#$0"9%*/#,"4"*%,'"%:"&*;#< )7%%="$33'"$%,"$%4/#'+">"$%>;#-;$%+","$%% ))7%?;(;$%0"$3%&;*;#9%>"*)%*),"&%,"4"*%-/$1"("$&"$%,/*;&.):)&".)%,/$3"$%./-4'#$" !"#"$%&'&()$*"+%,')("*""$%)$-),%&'$*'+&."$/0%&'&."+,+%#+1+%#"$%#'-2,3+4+,"3+% 3'5"1"%3'&)6"7"#+%#'$/"$%('$/)."83)"+"$%&","$"$%3'5"1"%3'&)6"7"#+9%:'.'13+8"$% ,262$% ","$% &'$+$/,"-,"$% ,')("*""$% ('$*'1"("$% #"6"&% )3)3% ,'5+69% ;$+% &'&.26'8,"$%3'6)1)8%."#"$%-'1&"3),%<"1$"%,)6+-%&),"%,'&."6+%,'("#"%,'+$#"8"$% #"$% ,'5'1"8"$% 3'5"1"% 3'&)6"% 7"#+9% :'3"$% ('&)-+8"$% #"1+% #"6"&% #"$% 6)"1% ."#"$% -+#",% .26'8% #+.'$-"$/,"$% 26'8% ."8"$% *"$/% .),"$% 3'&)6"7"#+% #"$% ,+&+"% -+1)"$9% @'("&"$%A);3#//$%B/-'*)>"$%C/-'("%1",)%B#;3#"-%>"#)%)$)9%"("-)(">%&/.)>"*"$%&'()*% "$,"%,/$3"$%*/()*)7%='&."+,+% ."#"$% &'6"6)+% 5"1"% 3'&)6"7"#+% .+"3"$*"% &'$/"&.+6% &"3"%3'."$*",%>?@%8"1+%A>%,+-"1"$B9%C'6'("3%D@%8"1+0%,+-"%","$%3'#"1%."8"<"%."#"$% .'1"3"%6'.+8%3'6'3"0%-+#",%"#"%-',"$"$%#"$%3+8"-9


!"

Detoksifikasi Organik dan Program Pembentukan Semula Badan !"#"$% &'(")*'% &+,"-'.'(% )'/"% &+.'(*)&'% 0'(1% )'(1'/% #*2'.3% 4*.'% 5*-+,"(/"..'(% 5+(1'(% )+&"'% ,'&"'(% /+,#'*.6% &'.'('(% 5'(% -+,')''(% 0'(1% #'*.6% .+)*$'/'(% 5'(% .+7'(/*.'(% -')/*(0'% &*8*.% '(5'3% 9+(1'(% *(*6% #'(/"'(% 0'(1% -'8*(1% #+,.+)'(% '5'8'$% -+&*8*$'(%-,:5".%:,1'(*. ;+,"#'$'(% &+)/*% #+,&"8'% 5',*-'5'% 7','% 0'(1% -'8*(1% )+&"8'2'5*% 5'(% /*'5'% .+)'(% )'&-*(1'(6%/+/'-*%#".'((0'%/+.(*.%/*,"'(3%<'.'('(%0'(1%')8*%&+&-"(0'*%#+,/+('1'% 0'(1% /*(11*% 5'(% &+&#+,*% ='+5'$% )+,/'% &+(*(1.'/.'(% .+)*$'/'(% =*>*.'83% ;'.+2% -+&"/*$'(% ?*:1,++(% &+(1*."/% -,*()*-@-,*()*-% .+)*$'/'(% )+&"8'2'5*% *(*% "(/".% &+(0+5*'.'(%("/,*+(%0'(1%/+,#'*.%.+-'5'%#'5'(%)"-'0'%&+8'(2"/.'(%.+)*$'/'(%5'(% .+7'(/*.'(%'(5'A

!""#$

)#*+ ,#%-'#%

! &'()*+,--,./,

! 01*+2.3(#,-

!"#$%&%#'()*+,

)./#0* 1(%-,(%

!""#$

!

:;<*8.=6 :;0$8,6:5=9.1/ >9)859$6?*$$9=,. 64=9@,6>,/)95 !"#$%&%#'()*+,

! 4156789#

!"#$%&%#'()*+,

!

!""#$

!"#$%&%#'()*+,

4156789#

"#$#%&'(%

! 4156789#

!"#"$%&'()*%+

%"#$

! :/,9.6A,51@,B !-#$%&%#.(/01,

4156789#

)23/4&-&566.07. 2(+&0+0#&*+03*&*#45#6(70)#8%9:%;*7#)(9%1*6*&0#<*7=#9(7=*7&%7=0#>#7%8+0(7#%8*9*?#)(+*8#&*7# :*@8(+0*# 9()+*A# B*# 9(9:*78%# :*&*7# %78%@# 9(7<07=@0+@*7# )(9%*# :*;*7# )0)*# &*+0# :*&*7A# C*:%7=*7#070#9(93%7<*0#9*7D**8#9*@*7*7#)(:*=*0#%:*8#&*7#9(+%3*@*7#:*;*7#&(8E@)0D0@*)0# <*7=#8(+:*0@#%78%@#3(9%80;*7#)(9%1*6*&0A

8+4-5093%.6&:+0.*#;& H7G09#3(7807=#:*=0#:*&*7#@08*#%78%@#3+E)()#3(7/(+7**7#&*7#&(8E@)0D0@*)0A#H7G09#9(+%3*@*7# @(3(+1%*7#*)*)#%78%@#;0&%3?#@(;0&%3*7#80&*@#:E1(;#&08(+%)@*7#60@*#8*73*#0*A

<=&>4?0*&@#/?;#$&A4$$#*.0&B;+0C F*+*#<*7=#3*107=#)(9%1*6*&0#&*7#:(+@()*7#%78%@#@%108#@(10;*8*7#1(:0;#9%&*#&*7#/(+*;#&(7=*7# 907%9*7# *&*1*;# (7G09?# *780E@)0&*7# &*7# 7%8+0(7# &*+03*&*# )%9:(+# 8%9:%;*7A# H1(9(7# 3*107=# 3(7807=#<*7=#@08*#80&*@#:E1(;#8(+1(3*)#*&*1*;#@E1*=(7#&*+0#)%9:(+#8%9:%;*7A#'0E=+((7#3(+/*<*# :*;*I*# @()0;*8*7# &*7# @()*7# 3(9%80;*7# 3*&*# 9*7%)0*# *&*1*;# &*+03*&*# )%9:(+# )(9%1*6*&0A# .E1*=(7#&*1*9#J#K#LE%7=#:(+*)*1#&*+03*&*#)%9:(+#8%9:%;*7#<*7=#8*73*#:*;*7#80+%*7A

<=&8$?.&<;*#0+7&D*#E.&@.7/#;& C%1*#0)809(I*#<*7=#&0;*&0*;0#E1(;#*1*9#)(9%1*6*&0?#+*)*7<*#10/07#&*7#1(:0;#)(&*3#:(+:*7&07=# &(7=*7#9*&%A#C%1*#)0;*8#070#&*3*8#9(+*7=)*7=#8%7*)#&(+0*#+*)*#@08*#)(+8*#9(7*9:*;#@(3(@**7# 8(+;*&*3#+()(38E+#+*)*#*7&*A#B*#:%@*7#)*;*6*#80&*@#9(76(6*)@*7#07&(@)#=10)(90@#:*&*7#9*1*;?# 9(9:(+0#9*7D**8#@(3*&*#3(7)8*:01*7#(9E)0A

<7.#0&B.;+E.F&G.#&"+0.;#$6& M*%8*7#3(7807=#%78%@#)(9%*#@(;0&%3*7#&*7#)(9%*#@(;0&%3*7#)(:(7*+7<*#:(+*)*1#&*+0#1*%8*7A# B70#9(+%3*@*7#9*)*#<*7=#)(93%+7*#&*7#%70@?#)(3(+80#:*<0#&*1*9#:*&*7#0:%A#J/(*7#N(+0O(&#$(*# P07(+*1# 9(7=*7&%7=0# QR# 6(70)# 907(+*1# &*7# 907(+*1# )%+0;?# 0*# 6%=*# &*3*8# 9(7<%:%+@*7# &*7# 9(7=*@80D@*7#9(@*70)9*#;0&%3S


- Tindakan Organik $0$)$*%#"+0$-$+%/+#/-%$)$&% ('-"#$2%9%&$+/("$4 !"#$% &'(#")$*% &'+,')$&$#-$+% ./&"% -"#$% 0$*/)/% 0'&"% &')"+0/+1"%0"2"%-"#$%0$+%1'+'2$("%&$($%0'3$+4

โ€œOโ€ yang Tidak Lengkap :% ;$+3$%$+0$<%#"+0$-$+%=21$+"-% #"0$-%$-$+%('&3/2+$4% 5'#"$3% )$+1-$*% &'+/6/% 1$,$% *"0/3% 721$+"-% &'(#")$*% &')"8$#-$+% 0"2"% ('+0"2"% /+#/-% #/6/$+% 3'2-7+1("$+% 3'+1$)$&$+%0$+%-'8$"-$+%8'2($&$4 Arah Menuju ke dalam :% ;"+0$-$+%=21$+"-%&'(#"% 8'2&/)$%0$2"3$0$%0"2"%$+0$4 5')$)/%&'+1$&8")%"+"("$#">%&'+/6/%-'%1$,$%*"0/3%,$+1%("*$#4 Berkongsi dengan keluarga & rakan :% ?'+,'8$2-$+% -7+('3% =21$+"-% ('@$2$%&'+,')/2/*4 ?')"8$#-$+% 0"2"% ('+0"2"<% $*)"% -')/$21$<% 2$-$+% ('8$,$% 0$+% &$(,$2$-$#% % 0$)$&% 3'2-7+1("$+% 3'+1$)$&$+% /+#/-% &'+1$)"*%-'%1$,$%*"0/3%721$+"-4 "#$$%!&'()$!*#)(%+,!-%.$#/#+0$!12%3!4523 รท&-DODQ.HQDUL%DQGDU3XFKRQJ-D\D6HODQJRU 7(/)$; (PDLOLQIRELRJUHHQ#ELRJUHHQXFRP

CAWANGAN Johor !!!!!!!!!!!!!!รท-DODQ0ROHN7DPDQ0ROHN-RKRU %DKUX-RKRU 7(/ )$; !!!!!!!!!!!!!รท%/%XVLQHVV&HQWUH1R6RORN7KHDQ7HLN Penang 3HQDQJ 7(/ )$;

Biogreen Booklet 6th Version (Malay)  

Biogreen, a brand of Pure, Natural and Organic, proven as the best selling brand for its premium quality and reasonable price.

Biogreen Booklet 6th Version (Malay)  

Biogreen, a brand of Pure, Natural and Organic, proven as the best selling brand for its premium quality and reasonable price.

Advertisement