GreenLife 2021

Page 1

GRATIS INSPIRATIEMAGAZINE 2021

GREEN LIFE


Voorwoord

U vindt ons op:

2

GREENLIFE


Beste medewerker, beste klant van GreenHouse

In deze tijden waarin we sociaal

onze mensen en onze organisatie.

contact moeten vermijden, waarin

Ook maatschappelijk blijven we ons

we afstand moeten houden en

steentje bijdragen. Dit jaar steunen

waarin we geconfronteerd worden

wij YouthStart, een project dat

met de grenzen van onze vrijheid…

kansarme jongeren wil activeren

In deze tijden is het belangrijk

en versterken. Meer hierover kan u

om een houvast te hebben, een

lezen op p. 12-13 , een interview met

vertrouwd gezicht, een gekende

Nico Daenens, bezieler en oprichter

organisatie.

van clustergroep Daenens waar

Dit is waar GreenHouse al jaren

GreenHouse deel van uitmaakt en

voor staat, een organisatie voor

Bart De Bondt, CEO van Youthstart.

mensen, door mensen. Na meer dan 15 jaar ervaring in

Bij dit voorwoord, voegen wij tot

de sector heeft GreenHouse een

slot een fiere foto van ons versterkt

gezonde buffer opgebouwd om

bestuur: Wim Honorez, Peter

ook deze coronacrisis het hoofd te

Theuwis en Bart Ocket.

bieden. Onze organisatie doet zijn best en blijft op koers met onze 3500 medewerkers en 30 000 klanten.

Veel leesplezier!

In de volgende jaren streven wij

Arvin Willemse

naar een verdere versterking van

Algemeen directeur

COLOFON GREENHOUSE Gentse Heerweg 42 - 8790 Waregem www.greenhousedienstencheques.be info@greenhousedienstencheques.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Aldron nv Gentse Heerweg 42 - 8790 Waregem 0800/120 30

v.l.n.r. Wim Honorez, Bart Ocket, Arvin Willemse, Peter Theuwis

MAGAZINE Oplage 31.000 exemplaren Gratis verspreiding REDACTIE Julie Meulyzer Lieve Vanhoutte

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten.

GREENLIFE

3


06

4

GREENLIFE

12


GREEN LIFE

14

VOORWOORD

02

INHOUDSTAFEL

04

WIJ, MENSEN... EN CORONA

06

GREENHOUSE STEUNT GOEDE DOELEN

10

INTERVIEW BART DE BONDT & NICO DAENENS

12

HUISHOUDTIPS

14

RADIOCAMPAGNE ECHTE VERHALEN

16

KANTORENNETWERK

18

GREENLIFE

5


WIJ, MENSEN... En Corona

6

Het voorbije jaar bracht de nodige hectiek met zich mee, maar het bracht ook klanten, huishoudhulpen en kantoormedewerkers dichter bijeen dan ooit tevoren. Huishoudhulpen Marleen en Sabrina, klanten Roger en An-Marie en kantoormedewerkers Ellen en Vicky vertellen hoe zij dit persoonlijk ervaren hebben.

gevoel gegeven. Ik volgde ze in elk

contact. Dat werkte goed. Ik was

geval erg strikt op. En dat gold ook

heel blij met Marleen, altijd geweest.

voor mijn klanten, daar waakte ik echt

Nu Marleen met pensioen is, heb ik

al van bij het begin over en sprak er

opnieuw een vaste poetshulp, Rani.

mijn klanten ook op aan als dat niet

Zij doet haar werk goed, en ik laat haar

naar behoren liep. Zo vroeg ik ook

doen. Zij weet veel beter dan ikzelf

telkens bij aankomst bij de klant of alle

wat er moet gebeuren.”

Marleen Hendrijckx (59) ging

Roger De Clercq (84) was dan weer

eind februari met pensioen als

één van de vaste klanten van Marleen.

huishoudhulp in regio Gavere. Na de

“Ik was uiteraard blij dat Marleen

verplichte sluiting van de sector vorig

terug kon komen. Ik ben al zes jaar

jaar, ging zij als één van de eersten

weduwnaar en ik probeer zoveel

terug aan de slag. “Ik wilde mijn

mogelijk mijn plan te trekken in huis,

klanten niet in de steek laten’, vertelt ze

maar poetsen is wel moeilijk met mijn

daarover. “Klanten rekenen toch echt

slechte rug. Haar hulp was daarom

wel op je. Daarom wilde ik zo snel

meer dan welkom. Schrik heb ik nooit

mogelijk heropstarten. Tegelijkertijd

gehad. Marleen en ik hebben meteen

wou ik zeker niet ziek worden, maar

goede afspraken gemaakt. Als zij er

de veiligheidsvoorschriften hebben

was, ging ik in de tuin werken. Zo

me van bij de start wel een veilig

kwamen we bijna niet met elkaar in

GREENLIFE

gezinsleden gezond en wel waren. Dat verliep goed. Ik was heel blij dat ik de laatste maanden nog kon doorwerken. Zo kon ik mijn loopbaan toch nog in schoonheid eindigen.”

Marleen Hendrijckx & Roger De Clercq


Ellen Pattyn (38) is de kantoorverantwoordelijke van het filiaal in Zwijnaarde. Samen met een andere collega staat zij in voor de goede werking van het kantoor en vormt ze het eerste aanspreekpunt van klanten en huishoudhulpen. Dat doet ze al meer dan 6 jaar. Toch vormde het voorbije jaar er eentje om nooit te vergeten. “Alles in goede banen leiden was de

huishoudhulpen moesten opgebeld

grootste uitdaging van het voorbije

worden ter voorbereiding op de

jaar“, benadrukt Ellen. “Vooral tijdens

heropstart, daarna moest de werking

de eerste dagen na de afkondiging

wekelijks opgevolgd worden, de

van de lockdown verliep het op

veiligheidsvoorschriften moesten

kantoor erg hectisch. Onze mailbox

aan klanten en huishoudhulpen

ontplofte zowat en de telefoon stond

gecommuniceerd worden, planningen

voortdurend roodgloeiend, want

moesten wekelijks aangepast worden

onze huishoudhulpen en klanten

… Maar als team slaagden we er

zaten met zoveel vragen, waar wij

wel in om het verschil te maken.

op dat moment zelf nauwelijks

Nooit eerder voelde ik zo’n sterke

het antwoord op wisten. Het

verbondenheid met onze klanten en

hoofdkantoor en de huishoudhulpen

onze huishoudhulpen. Samen staan

stonden ons hier wel fantastisch in

we echt sterk. Dat maakt me trots. Nu

bij. Ook de verplichte sluiting en de

komt het er enkel nog op neer om

daaropvolgende heropstart vergden

onze inspanningen vol te houden. Het

heel wat puzzelwerk. Klanten en

einde is in zicht, maar voorzichtigheid blijft geboden.”

Ellen Pattyn

“Nooit eerder voelde ik zo’n sterke verbondenheid met onze klanten en onze huishoudhulpen” - Ellen Pattyn

GREENLIFE

7


Vicky Vervaeke

Vicky Vervaeke (35) is operationeel manager bij GreenHouse. Zij is al zeventien jaar in dienst. Samen met haar team zorgt zij voor het verwelkomen, opleiden en begeleiden van bedienden. Er is een nauwe samenwerking met de collega’s in de GreenHousekantoren. Allen samen zetten zij zich in voor een dagdagelijkse efficiënte en kwalitatieve werking.

8

Aan onze heropstart in april hebben

weliswaar tot op heden nog anders

we veel aandacht besteed. We

dan toen het was vóór Corona.

wilden dit uiteraard goed doen. De

Er moeten veel meer ‘brandjes

veiligheidsmaatregelen toelichten

geblust’ worden bijvoorbeeld door

alsook de planningen opmaken

quarantainevoorschriften, zowel

namen het meeste werk en tijd in

bij werknemers als klanten. Ook de

beslag. Opnieuw was er een mooi

sollicitaties en klantenaanvragen

staaltje teamwork, ook tussen de

stonden met momenten op een heel

kantoren en de huishoudhulpen, en

laag pitje. Op dergelijke momenten

al tamelijk snel draaiden we terug

was het dus even heroriënteren waar

op volle toeren. Daarnaast werd elke

we onze voldoening konden uithalen.

huishoudhulp wekelijks gecontacteerd

We steken het niet onder stoelen of

door hun dossierbeheerder ter

banken: iemand een job aanbieden

opvolging en ondersteuning.

of een samenwerking opstarten met

Niet te onderschatten toch, als

een nieuwe klant… Daar ligt ons hart!

je rekening houdt met het feit

Binnen GreenHouse kijken wij met

dat GreenHouse meer dan 3300

volle goesting naar de komende

“Ook wij werden de voorbije periode

werknemers telt?! Bovendien bleek

maanden: het wegebben van Corona

overspoeld met vragen en moeilijke

meer dan ooit dat wij ons toch

én nieuwe leden binnen onze

situaties”, vertelt ze. “In het begin

echt wel mogen beschouwen als

GreenHouse-familie verwelkomen.

voelde het soms alsof we met de

een essentiële sector. Werknemers

Wij gaan voor positieve vibes. Samen.

kranen open aan het dweilen waren.

uit de zorg en ouderen hadden

Het mag dan wel de moeilijkste

Niemand wist wat er op ons afkwam.

ons echt wel nodig de voorbije

tijd geweest zijn waar ik ooit mee

Niemand had er enige ervaring mee.

periode. Zoveel maanden later is

geconfronteerd ben op professioneel

De telefoon stond roodgloeiend,

er meer duidelijkheid en iedereen

vlak, tegelijkertijd kan ik hierbij ook

de mails stroomden binnen, …

lijkt grotendeels gerustgesteld dat

terugdenken aan mooie momenten.

Desalniettemin werden er enorme

wij echt wel op verantwoorde wijze

Wat behaald wordt binnen een

inspanningen geleverd door het hele

aan de slag kunnen blijven! Het is

organisatie, is het resultaat van

team om alles verwerkt te krijgen.

voor mij - en ik denk niet de enige

gezamenlijke inspanningen en dit van

Iedereen sprong bij waar nodig. Ook

te zijn! - een geruststelling te weten,

elke collega. Corona heeft dit nog

onze directie deed (en doet!) hun

dat zeker in deze tijden, klanten

eens extra in de verf gezet. Dat zal me

uiterste best om door de bomen het

kunnen blijven rekenen op hun hulp

altijd bijblijven. Bij deze grijp ik nog

bos te blijven zien, het hoofd koel te

alsook dat onze werknemers een

even de mogelijkheid om alle collega’s

houden, sturing en steun te bieden.

stabiel inkomen kunnen behouden.

van harte te bedanken, we mogen

Daar ben ik echt dankbaar voor!

De werking in de kantoren verloopt

potverdorie trots zijn! ☺ ”

GREENLIFE


Sabrina Tack (50) werkt in de regio Nazareth als huishoudhulp. Tijdens de verplichte sluiting kon ze vier tot vijf weken niet aan de slag, maar zodra ze groen licht kreeg van het kantoor stond ze alweer vlijtig klaar in de startblokken.

“Thuiszitten is echt niets voor mij”, verklaart ze. “Ik moet echt bezig kunnen blijven. Toen het kantoor mij opbelde met de vraag om opnieuw op te starten was ik dolblij. Daarna heb ik zelf mijn klanten gecontacteerd om hen te vragen of zij de heropstart zagen zitten. Bij het merendeel van mijn klanten was dat het geval. Ik werd met open armen verwelkomd.” Dat geldt ook voor Ann-Marie Michiels (56), bij wie Sabrina al sinds haar indiensttreding vijf jaar geleden, wekelijks twee keer over de vloer komt. “Sabrina is een grote hulp voor mij. We wonen nogal groot, waardoor

er altijd veel werk te verzetten is. Om die reden help ik ook zoveel mogelijk zelf mee. Alleen de klus klaren, is in elk geval niet eenvoudig. Daarom was ik erg blij toen ze zo snel heropstartte, maar ik had niet enkel mijn huishoudhulp gemist. Ik had ook het sociale contact met haar gemist. De babbel. Als dat wegvalt, word je je daar meer dan ooit van bewust.” Schrik hebben de beide dames nooit gehad. “De veiligheidsmaatregelen zorgen er echt wel voor dat we in alle veiligheid voor onszelf en onze klanten ons werk kunnen uitvoeren”, beklemtoont Sabrina. “We bevinden ons zoveel mogelijk in andere ruimtes, we zetten een mondmasker op, we ontsmetten onze handen … In het begin vergde dit wel een beetje aanpassing, maar dat word je snel gewoon.” Ann-Marie deelt die mening: “Die eerste keren met het mondmaker op sta je een beetje als buitenaardse wezens tegenover elkaar. Dat voelde zo onwezenlijk aan. Nu zijn we het gewoon.”

Sabrina Tack & Ann-Marie Michiels

GREENLIFE

9


GREENHOUSE STEUNT GOEDE DOELEN

Voor het 4de jaar op rij schenkt GreenHouse 4 cheques van €2500 aan goede doelen. VZW ASSJEBLIEF – BRUGGE – AANKOOP AKOESTISCH MATERIAAL Vzw ASSjeblief is een organisatie die zich inzet om de leerlingen en het personeel van de buitengewoon secondaire school De Passer in Brugge te ondersteunen in alles wat hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling ten goede komt. De vzw zal de cheque van €2500 besteden aan de aankoop van nieuw akoestisch materiaal aangezien mensen met autisme vaak gevoeliger zijn aan prikkels.

VZW HIPPOFARM – WAASMUNSTER – VERNIEUWEN SANITAIR BLOK Vzw Hippofarm biedt paardensport in al zijn aspecten (therapeutisch, recreatief en competitief) aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/of fysieke beperking aan. De vzw zal de cheque van €2500 besteden aan een nieuw sanitair blok dat vlot toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

VZW KIDS – HASSELT – AANKOOP ZWEEDSE NOODHUT Vzw KIDS biedt dagopvang, onderwijs, verblijf en mobiele begeleiding aan minderjarigen en volwassenen met doofheid of slechthorendheid, taal- en spraakstoornissen en autisme-gerelateerde problematieken. De vzw zal de cheque van €2500 investeren in de bouw van een Zweedse noodhut (Laavu) voor therapeutische doeleinden.

VZW CO-LIVING – ZWEVEGEM – HUISHOUDTOESTELLEN VOOR ZORGWONING ​Vzw Co-living wil vanuit een sterk samenwerkingsverband met andere partners een woonproject op maat realiseren, waarin mensen met een beperking de mogelijkheid krijgen samen te leven in een eigen woning. De vzw zal de cheque van €2500 besteden aan aangepast meubilair en huishoudtoestellen voor

ST A

R T

A C TI

E

0

1/ 0

3/

20

21 R E D G O IS EL T EN RA TE TIE M G 0 OE 4 D /0 E 6/ 20 21 B FI EK N EN A LI DM ST A EN K I O NG P 11 10 /0 6/ 20 21 ST FI E M N A M LI E ST N EN OP TE 10 M 30 /0 6/ 20 B E W K 21 E IN N N D A M A A R K S IN O P G 0 4 5/ 0 7/ 20 21

gebruik in de woningen.

TIJDSLIJN

10

GREENLIFE


Wilt u in 2021 met uw vzw kans maken op een cheque van € 2500?

Via www.greenhousegoededoelen.be kunnen erkende organisaties, verenigingen en vzw’s met een maatschappelijk doel hun project registreren t.e.m. 04 juni. Vervolgens maakt de jury een eerste selectie. De 10 finalisten worden op 11 juni bekend gemaakt. Het grote publiek kiest daarna de 4 uiteindelijke winnaars via stemming. Deze worden op 5 juli bekend gemaakt.

SCHRIJF UW VZW NU IN!

Bent u lid van een vereniging of kent u iemand wiens project wel een financieel duwtje in de rug kan gebruiken? Surf naar greenhousegoededoelen.be en vertel het ons.

Meer info over de winnaars van vorig jaar vindt u op: GREENHOUSEGOEDEDOELEN.BE


Nico Daenens & Bart De Bondt

“Wij helpen jongeren om ondernemer van hun leven te worden”

ningen, zodat ze nadien vast werk vinden, starten als zelfstandige of beslissen om verder te studeren. Daarbij richten wij ons specifiek op jongeren tussen zestien en dertig jaar oud die niet aan het werk zijn, niet naar school gaan, geen opleiding volgen en geen

Jongeren activeren om hun dromen te realiseren. Dat is de missie van YouthStart, een non-profitorganisatie die financieel door Greenhouse ondersteund wordt. Onze redactie sprak met twee sociale ondernemers met een extra warm hart voor YouthStart : Bart De Bondt, CEO van YouthStart en Nico Daenens, bezieler en oprichter van clustergroep Daenens waar Greenhouse deel van uitmaakt.

ma hebben dat in België niet erkend wordt. De officiële term die hiervoor gebruikt wordt, is NEETs-jongeren: Not in Employment, Education or Training.” Deze gratis trainingen worden mogelijk gemaakt door de steun van sociale ondernemers zoals Nico

HOE IS YOUTHSTART ONTSTAAN?

Daenens.

Bart: “YouthStart is het geesteskind van de New Yorkse ondernemer Steve

HOE WERKT HET PRINCIPE VAN

Mariotti. Nadat hij beroofd werd in Central Park zette Mariotti een educatief project op om het leven van jongeren terug op de rails te krijgen. Het Network For Teaching Entrepreneurship (NEFTI) bleek succesvol. Met behulp van Gaëtan Hannecart, CEO van Matexi, kwam er drieëntwintig jaar geleden ook een NEFTI-afdeling in België. In 2014 werd NEFTI herdoopt tot YouthStart. De organisatie is actief in tweeëntwintig verschillende landen.” WAT WIL YOUTHSTART BEREIKEN? Bart: “Onze missie is om jongeren terug te activeren in het leven via gratis trai-

12

hoger diploma hebben of een diplo-

GREENLIFE

YOUTHSTART? Bart: “Onze training is gebaseerd op de basisprincipes van het ondernemerschap, maar dit betekent helemaal niet dat onze deelnemers perse een toekomst als ondernemer voor ogen moeten hebben. Tijdens de trainingssessies ontwikkelen ze er allerhande vaardigheden die tijdens verdere


studies, op de arbeidsmarkt of als

een gesprek, maar nadien belde ik Bart op en er was meteen een klik.”

ondernemer goed van pas komen. Ze

Bart: “We waren beiden meteen overtuigd dat we samen een mooi verhaal

leren vooral om de touwtjes terug in

konden neerschrijven.”

handen te nemen en zelf de ondernemer van hun leven te worden. De

WAT WILLEN GREENHOUSE EN YOUTHSTART MET HUN SAMENWERKING

trainingen zelf zijn opgesplitst in vier

REALISEREN?

stappen. Eerst wordt er gewerkt aan

Nico: “Ik hoop dat we samen mee een steentje kunnen verleggen in de rivier

het vertrouwen van de deelnemers

om jongeren te versterken. Iedere jongere die we bereiken, direct of indirect via

in de trainers die hen begeleiden

YouthStart, is een stap vooruit. Als organisatie willen wij bijdragen tot maatschap-

tijdens het proces. Daarna wordt het

pelijke verbetering. De missie van YouthStart past volledig bij die van ons. Ook

vertrouwen in zichzelf gestimuleerd en

wij zetten, weliswaar vanuit een andere context, in op het versterken van mensen.

leren ze hun vaardigheden en talenten

Verder geloof ik zelf heel sterk in het concept. Als mensen geen geschikte job of

ontdekken. Tijdens de derde fase

opleiding vinden, is dit volgens mij niet te wijten aan een gebrek aan competen-

gaan de deelnemers op zoek naar hun

ties. Vaak gaat het om een gebrek aan kansen en een gebrek aan zelfvertrouwen.

persoonlijke droomproject, want vaak

Niet iedereen heeft in zijn leven de nodige kansen en erkenning meegekregen.

geloven deze jongeren er niet meer

Die zijn nochtans noodzakelijk om zelfvertrouwen op te bouwen. Wat YouthStart

in dat hun dromen realiseerbaar zijn.

binnen een professioneel kader doet, kunnen we trouwens allemaal elke dag op

Uiteindelijk werken ze hun droompro-

kleine schaal zelf doen door te geloven in je dochter, je neefje of je kennis en

ject uit als een echte ondernemer en

zijn of haar talenten te erkennen. Zelfvertrouwen bouwen kan je samen doen. Je

presenteren ze dat aan een advies-

moet in mensen geloven. Geloof geeft mensen zuurstof. Geloof doet mensen

raad.”

groeien. Daar ben ik echt van overtuigd.”

WELKE RESULTATEN KAN

Bart: “En nu is dit meer dan ooit nodig, want laaggeschoolde jongeren zijn de

YOUTHSTART VOORLEGGEN? Bart: “Elk jaar voert de Vrije Universiteit Brussel (VUB) onderzoek uit naar de impact van YouthStart. Daaruit blijkt dat na de trainingen 70% van de deelnemers opnieuw geactiveerd is: 55% zit terug op de schoolbanken, 20% vindt een job die bij hen past en 5% wordt zelfstandig. Jongeren geven tijdens de bevraging achteraf aan dat

belangrijkste economische en psychologische slachtoffers van de huidige crisis. Daarom wil YouthStart een extra inspanning leveren, ook al is dit met de huidige coronamaatregelen nog steeds niet altijd gemakkelijk. Vorig jaar was een erg moeilijk jaar, maar desondanks slaagden we er wel in om 70 trainingen te geven aan 700 jongeren. Dit jaar willen we dit cijfer opkrikken tot 100 trainingen voor 1000 jongeren. En alle hulp is daarbij welkom. Neem daarom zeker een kijkje op onze website: www.youthstart.be Via het invulformulier onderaan de pagina ‘Nodig iemand uit’ kan iedereen iemand uitnodigen voor onze open trainingen. Ken jij een jongere die een extra duwtje in de rug wel kan gebruiken, vul dan zeker het formulier in en help hen verder op weg.”

voor hen hun groei aan zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen de grootste toegevoegde waarde van de trainingen is. Deze cijfers illustreren dat onze impact bijzonder groot is. En dat is belangrijk. Opmerkelijk, omdat wij volledig privaat gefinancierd worden en geen overheidssubsidies ontvangen.” HOE ZIJN GREENHOUSE EN YOUTHSTART IN ELKAARS VAARWATER TERECHTGEKOMEN? Nico: “Tijdens een ontbijtmeeting van een vereniging te Brugge hoorde ik voor het eerst over YouthStart. Bart kwam er toen kort het concept toelichten. Mijn interesse was meteen gewekt. Diezelfde dag kwam ik niet tot

GREENLIFE

13


De beste huishoudtips van onze experts

Valerie - kantoor Lommel

Blinkende ramen Stop een halve ui in je emmer water om de ramen te wassen! Het perfecte alternatief voor bijvoorbeeld azijn, want veel mensen houden niet van de typerende geur van azijn. Door de ui gaan de ramen ook echt blinken!

Miranda - kantoor Leopoldsburg

Gele verkleuringen in de badkuip? Meng citroensap met een beetje lauw water en dep het met een spons op de verkleuringen. Laat het twintig tot dertig minuten intrekken en spoel het mengsel daarna af met warm water.

Christel - kantoor Leopoldsburg

Remedie tegen vette vingers Gebruik spoelglans (voor de afwasmachine) en een microvezeldoek om vette vingers te verwijderen van oppervlakten in glas of inox bijvoorbeeld. Dep daarna af met keukenpapier om alles terug te laten blinken.

14

GREENLIFE


Alejandra - kantoor Asse

Reinigen van spiegels 1. Neem een lege spuitfles en doe hier een kopje (schoonmaak)azijn in en drie kopjes water. Schud even en je zelfgemaakte spiegelreiniger is klaar! 2. Spuit op je spiegel en neem vervolgens af met krantenpapier (zo krijg je geen strepen)! 3. En als je je spiegel in smeert met scheerschuim zal hij niet snel meer beslaan.

Frieda - kantoor Malle

De perfecte ovenreiniger 1. Meng 5 eetlepels natrium bicarbonaat of baking soda met een glas azijn en een half glas water tot een vloeibaar geheel. 2. Doe het mengsel in een oven bestendigde schaal en zet deze in het midden van de oven. 3. Verwarm de oven op 100° gedurende 45 min. 4. Zet de oven uit, maak met een schone doek de oven nog even droog. En klaar!

Nathalie - kantoor Leopoldsburg

Glanzende vloeren Gebruik koud water i.p.v. warm water als je je vloer dweilt. Hierdoor ga je vermijden dat je strepen maakt. En gebruik maar een klein scheutje reinigingsmiddel in de emmer zodat je vloer niet plakkerig is na het poetsen.

GREENLIFE

15


RADIOCAMPAGNE echte verhalen “Nooit had ik gedacht dat ik zo graag als huishoudhulp zou werken” - Nathalie In september 2020 pakte GreenHouse uit met een heuse radiocampagne onder de noemer #echteverhalen. We lieten hiervoor onze echte huishoudhelden aan het woord: Nathalie, Katrien en Stefaan trokken voor ons naar de opnamestudio en deelden hun ervaringen. Je kan alle getuigenissen nalezen op www.echteverhalen.be Wij waren benieuwd naar het verhaal achter de ‘echte verhalen’ en daarom doet Nathalie speciaal voor Greenlife nog eens haar relaas: Nathalie Vandeweyer (30) uit Leopoldsburg werkt iets langer dan een jaar bij GreenHouse en was één van de gezichten van de grootschalige wervingscampagne van vorig jaar. De komst van haar zoontje en de onzekerheid van een jarenlange tewerkstelling via tijdelijke contracten zorgden ervoor dat ze uiteindelijk als huishoudhulp opstartte. “Ik had de overstap al veel eerder moeten maken”, vertelt ze daarover. “Ik voel me nu pas echt gewaardeerd.” Voor ze als huishoudhulp aan de slag ging, werkte Nathalie maar liefst tien jaar als productiearbeidster in verschillende fabrieken, tot haar nicht haar na de komst van haar zoontje aanraadde om toch een keer bij GreenHouse langs te gaan. “Bij mijn vorige werkgevers kreeg ik nooit een vast contract”, zegt Nathalie. “Dat bezorgde mij altijd veel stress. Het ene moment kon ik wel aan de slag, het andere moment niet. Toen mijn zoontje geboren was, wist ik dat het anders moest. Ik wilde werkzekerheid en een job die ik gemakkelijk met mijn gezinsleven kon combineren. Geen weekendwerk,

16

GREENLIFE


“Poetsen geeft me een goed gevoel. Ik kan er echt van genieten als ik de badkamerkranen terug zie blinken”

Soms krijg ik zelfs een berichtje van klanten, die mij bij thuiskomst na hun werkdag bedanken omdat hun huis er zo proper bij ligt. Dat doet enorm veel deugd. Ik had de overstap naar GreenHouse eigenlijk al veel eerder moeten maken. Ik wil echt geen andere job meer. Dit blijf ik doen zolang ik kan.”

geen overuren, geen ploegdienst. Zodra ik bij GreenHouse binnenstapte, wist ik dat het goed zat. Ik werd er onmiddellijk gerustgesteld en ik voelde me er op mijn gemak. Dat is nu nog steeds het geval. De deur van het kantoor staat altijd voor je open. Je bent er altijd welkom.” “Ook de job zelf beviel mij meteen. Het was even wennen in het begin, maar ik ben erg sociaal, waardoor ik snel op mijn beide voetjes terechtkwam. En hoewel ik thuis graag de zaken op orde heb en ik sowieso graag poets, had ik wel nooit gedacht dat ik zo graag als huishoudhulp zou werken. Het geeft me echt een goed gevoel. Ik kan er enorm van genieten als ik de badkamerkranen terug zie blinken. Ook de waardering van de klanten doet zo’n deugd.

“Sommige van mijn klanten zaten echt aan de radio gekluisterd om mijn radiospotje te horen”

“Toen de kantoorverantwoordelijken Christine en Marvin mij vorig jaar vroegen of ik een radiospotje wilde inspreken voor de wervingscampagne twijfelde ik geen moment. Ik was enorm vereerd. Ik voelde dat GreenHouse echt in mij geloofde. Ik voelde me trots. Ik kreeg veel complimentjes van vrienden, kennissen en klanten. Sommige van mijn klanten zaten echt aan de radio gekluisterd om mijn radiospotje te horen. Deelnemen aan de wervingscampagne was een fantastische ervaring. Ik zou het zo weer opnieuw doen. Het was een geweldige, unieke kans waar ik heel dankbaar voor ben.”

GREENLIFE

17


Hier staan we voor u klaar Oostende

Brugge

Eeklo

Oostkamp U kan ons elke dag telefonisch bereiken van 8u30 tot 12u30 en van 13u tot 17u.

L Zwijnaarde

Diksmuide

Meer info over een kantoor in uw buurt vindt u op:

Roeselare Oostrozebeke

www.greenhousedienstencheques.be

Izegem Ieper

Harelbeke

Deinze Zulte Waregem

Kortrijk Ronse

WEST-VLAANDEREN BRUGGE Gistelse Steenweg 358 8200 Brugge +32 50 38 73 38 DIKSMUIDE De Breyne Peellaertstraat 3 A 8600 Diksmuide +32 51 51 16 65

HARELBEKE

Gentsestraat 79/1 8530 Harelbeke +32 56 72 42 94 IEPER Rijselstraat 102 8900 Ieper +32 57 46 87 31 IZEGEM Baronstraat 114 bus 5 8870 Izegem +32 51 30 82 11

18

GREENLIFE

KORTRIJK Brugsestraat 3 bus 001 8500 Kortrijk +32 56 25 99 29 OOSTENDE Torhoutsesteenweg 458 C 8400 Oostende +32 59 33 26 06 OOSTKAMP Brugsestraat 44 A 8020 Oostkamp +32 50 55 25 40 OOSTROZEBEKE Wielsbekestraat 3 D 8780 Oostrozebeke +32 56 66 77 89 ROESELARE Zuidstraat 37 8800 Roeselare +32 51 21 02 23

WAREGEM (HOOFDKANTOOR) Gentse Heerweg 42 8790 Waregem +32 56 61 45 63

GENT Martelaarslaan 338 9000 Gent +32 9 229 12 19

WAREGEM Boekenplein 14 (Zuidboulevard) 8790 Waregem +32 56 60 52 15

LEDE Rammelstraat 7 bus 2 9340 Lede +32 53 71 08 32

OOST-VLAANDEREN

LOCHRISTI Antwerpse Steenweg 47c 9080 Lochristi +32 9 342 93 53

BEVEREN Oude Zandstraat 64 bus 001 9120 Beveren +32 3 755 07 09 DEINZE Markt 12 9800 Deinze +32 9 386 51 86 EEKLO Markt 1 9900 Eeklo +32 9 377 14 24

LOKEREN Oude Bruglaan 9 9160 Lokeren +32 9 367 08 79 OUDENAARDE Beverestraat 110 9700 Oudenaarde +32 55 31 12 15

G

Ouden


Lochristi

Gent

Antwerpen Beveren

(West)Malle Schoten

Lommel

Herentals

Sint-Niklaas

Leopoldsburg

Lokeren

Puurs

Lede

Vilvoorde

Hasselt

Asse

Zottegem naarde

Korbeek-Lo

Halle

RONSE Abeelstraat 36 bus 001 9600 Ronse +32 55 20 68 12 SINT-NIKLAAS Parklaan 11 / 8 9100 Sint-Niklaas +32 3 765 99 70 ZOTTEGEM Hoogstraat 73 9620 Zottegem +32 9 367 45 38 ZULTE Staatsbaan 191 A 9870 Zulte +32 9 245 94 68 ZWIJNAARDE Grotesteenweg-Zuid 18 a 9052 Zwijnaarde +32 9 220 63 11

ANTWERPEN

VLAAMS-BRABANT

LIMBURG

ANTWERPEN Jordaenskaai 5 2000 Antwerpen +32 3 231 42 38

ASSE Weversstraat 22 1730 Asse +32 2 582 50 03

HASSELT Luikersteenweg 299 bus 0.1 3500 Hasselt +32 11 21 13 01

HERENTALS Molenvest 1A 2200 Herentals +32 14 84 00 48

HALLE Bergensesteenweg 95 bus 02.B 1500 Halle +32 2 358 50 73

LEOPOLDSBURG Stationsstraat 49 3970 Leopoldsburg +32 11 54 58 45

PUURS Dorpshart 54 2870 Puurs +32 3 899 44 29

KORBEEK-LO Tiensesteenweg 110 A 3360 Korbeek-Lo +32 16 23 07 42

LOMMEL Dorp 39 3920 Lommel +32 11 45 30 61

SCHOTEN Paalstraat 89 2900 Schoten +32 3 646 87 17

VILVOORDE Varkensmarkt 6 A 1800 Vilvoorde +32 2 653 91 25

MALLE-WESTMALLE Antwerpsesteenweg 243 2390 Westmalle +32 3 664 43 19

WWW.GREENHOUSEDIENSTENCHEQUES.BE

GREENLIFE

19


VERVOEG DE GREENHOUSE FAMILIE

Bij GreenHouse zijn we constant op zoek naar gemotiveerde huishoudhulpen om ons team te versterken. Houdt u van poetsen en een job dichtbij huis, met de nodige aandacht voor uw werk-gezin balans? Stel u online kandidaat of kom langs bij één van onze GreenHouse kantoren.

www.werkenbijgreenhouse.be


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.