Степ5 (24 Easy Steps by Green Country Books)

Page 1

This book belongs to


Contents / Step 5 Step 5

Unit 21 Jobs

Unit 22 Fruit and vegetables

Unit 23 Sports

Vocabulary

Grammar

Reading and writing

1. Doctor 2. Student 3. Driver 4. Businessman 5. Pilot 6. Dancer 7. Singer 8. Police officer 9. Spaceman 10. Vet

xx Forms of to be (affirmative and negative) xx am is are xx am not xx isn’t aren’t

NOIT PEAM

1. Orange 2. Lemon 3. Tomato 4. Cucumber 5. Cherry 6. Watermelon 7. Peach 8. Strawberry 9. Potato 10. Peas

xx Present Simple

BDGS

1. Tennis 2. Football 3. Volleyball 4. Gymnastics 5. Basketball 6. Karate 7. Skating 8. Snowboaring 9. Hockey 10. Skiing

xx Present Simple

(affirmative and negative) xx I you we they like/don’t like xx He she it likes/ doesn’t like

(questions) xx Do you…? xx Does he/she…?

LFUC


Step 5

Unit 24 Animals

Unit 25 Numbers 10-15 Shapes

Vocabulary 1. Lion 2. Monkey 3. Bear 4. Elephant 5. Giraffe 6. Crocodile 7. Kangaroo 8. Hippo 9. Zoo 10. Take a photo

1. Eleven 2. Twelve 3. Thirteen 4. Fourteen 5. Fifteen 6. Square 7. Circle 8. Triangle 9. Heart 10. Star

Grammar xx Present Continuous

Reading and writing RHKY

(affirmative) xx am xx is + V_ing xx are

xxPresent Simple, xxPresent Continuous

(revision)

VWXZJQ


Tasks / Інструкції 1.

listen — послухай

14.

count — порахуй

2.

point — вкажи на

15.

watch — дивись

3.

repeat — повтори

16.

number — пронумеруй

4.

match — з’єднай

17.

colour — розмалюй

5.

draw — намалюй

18.

trace — наведи

6.

sing, chant — співай, наспівуй під ритм

19.

read — прочитай

7.

say — скажи

20.

write — напиши

8.

circle — обведи

21.

I - Я

9.

find — знайди

22.

You - ти

10.

stick — наклей

23.

We - ми

11.

cut — виріж

24.

12.

act — зіграй роль

25.

He - він

13.

play — грай

26.

She - вона

27.

It - воно

They - вони


Грін Кантрі — мережа центрів англійської мови для школярів. Маючи достатньо досвіду та знань, ми створюємо власні навчальні підручники. Наша мета — створення книг актуальних не лише за змістом, а й за формою. Саме тому в основу розробок закладено ідею гібридного навчання. Такий підхід дозволяє учням навчатися у будьякий момент і з усіх куточків світу, часто, навіть, не помічаючи цього. Навчальні матеріали розміщуються на онлайн-платформі, з цікавими навчальними інструментами, можливістю відслідковувати прогрес, пропонувати додаткове опрацювання тем, з якими у студента виникли труднощі. Платформа дає можливість методичному відділу оперативно замінювати застарілі теми на актуальні і топові новини. Серія книг «24 Easy Steps» — це один із кроків до мети. Нам вже вдалося багато: підібрати команду авторів, ілюстраторів, музикантів, носіїв мови, програмістів, записати серію навчальних пісень та відеочантів. Попереду ще більше цікавого!

Наталя Лотоцька, керівник мережі Грін Кантрі


6

24 Easy Steps


Unit 21

Jobs


1 Listen, point and repeat

Doctor

Student

Driver

Businessman

Pilot

Dancer

Singer

Police officer

Spaceman

Vet

2 Chant and point Doctor Doctor I want to be a doctor...

3 Circle the odd one out and say the words Doctor Student Driver Businessman Pilot

8

24 Easy Steps


Dancer Singer Police officer Spaceman Vet

3 Watch and chant 4 Chant and stick

-Am

-Am not

- Is

- Are

-Isn`t

-Aren`t

Green Country Books

9


1 Listen, point and repeat the words: 2 Listen to the story and point 3 Listen to the story and repeat the phrases

Singer Dancer Student

10

24 Easy Steps


Pilot

Doctor

Spaceman

Vet

11


1 Listen to the story again and trace the word 2 Point and say he/she is… he/she isn’t… he/she wants to be a…

3 Act out the dialogue 4 Draw yourself and what you want to be. Write

12

24 Easy Steps


1 Trace the words and write your and your teacher’s name 2 Sing We are friends your friend! And you my friend! He my friend! And she my friend! They friends! We all friends! He She

Greeny! He wants to be a pilot! Pinky! She wants to be a dancer!

He

Robby! He wants to be a vet! __________ I want to be a ___________!

your friend! And you my friend! He my friend! And she my friend! They friends! We all friends!

3 Draw your family and their jobs

4 Speak in pairs. Say “This is my … He is a… This is my… She is a… “ Green Country Books

13


14

24 Easy Steps


1 Point and say the letters Nn

Oo

Ii

Tt

notebook

orange

interesting

trampoline

NOTEBOOK

ORANGE

INTERESTING

TRAMPOLINE

2 Write Nn Oo Ii Tt

otebook

nteresting

NTERESTING

RANGE

range

rampoline

RAMPOLINE

OTEBOOK

3 Circle the odd one out and write O O O I O ___ N N T N N___ I N I I I ___ O T T T T ___

i i o i i ___ t i t t t ___ n n n n t ___ o o o n o ___

4 Read in pairs

ON IN IT NOT Not In On It on it not in

Green Country Books

15


1 Point and say the letters Pp

Ee

Aa

Mm

pencil

elephant

apple

mum

PENCIL

ELEPHANT

APPLE

MUM

2 Write Pp Ee Aa Mm

PPLE

ENCIL

um

lephant

LEPHANT

UM

pple 3 Match and say

3 Read in pairs

Ant Map pin mat IT pet net TENT pen top MAN mop tin top Ann AT pan 4 Find, circle and read 16

next page

24 Easy Steps


ANT MAP MOP PEN PET PIN TEN TOP

H

P E

J

E

F

D I

R

R V G A Y R

D Z V F Y

S

S

Q

H

E

X Y

O N

B

K A W B M

P I

N

H

B V G A G A

T

R H

U

E

P E

R N

O P

M

S

I

V

P R O

V V J

T C T T

P E

P N

I

M O P

L M T E

N T

P J

T

C M A

T D M Q

A U

2 Ask and tick V or cross X

Do you want to be a…?

1 2 3 4 5 Do you want to be a…?

1 2 3 4 5 Green Country Books

17


18

24 Easy Steps


Unit 22

Fruit & vegetables


1 Listen, point and repeat

Orange

Lemon

Tomato

Cucumber

Watermelon

Peach

Strawberry

Cherry

Potato

Peas

2 Chant and point Orange Lemon Tomato... 3 Colour and say the words 4 Write the missing letter and say the words

_range

_emon

_omato

_ucumber

_atermelon

_each

_trawberry

_herry

_otato

_eas

20

24 Easy Steps


1 Watch and chant 2 Chant and stick

Green Country Books

21


1 Listen, point and repeat the words 2 Listen to the story and point 3 Listen to the story again and repeat the phrases

lemon

orange peach

cherry apple grapes

strawberry

watermelon

22

24 Easy Steps


potato

tomato

peas

cucumber

Green Country Books

23


1 Trace and say the words 2 Listen to the story again and tick V or cross X

3 Sing. Trace the words and write about you

We are friends I your friend! And you my friend! He my friend! And she my friend! They friends! We all friends! He He She 24

cherries! bananas! peas!

She tomatoes! I _____________________ I _______________ I your friend! And you my friend! He my friend! And she my friend! They friends! We all friends! 24 Easy Steps


1 Listen and match what they like

2 Draw yourself, your friend and 10 fruits or vegetables

3 Speak in pairs. Say “I like/don`t like.... My friend likes/doesnt like... “

Green Country Books

25


26

24 Easy Steps


1 Point and say the letters Bb

Dd

bike

ball

dog

driver

BIKE

BALL

DOG

DRIVER

2 Write Nn Oo Ii Tt

og

river

RIVER

ALL

all

ike

IKE

OG

3 Circle the odd one out and write P P B P P ___ E D E E E___ M M M P M ___ D D A D D ___

d d b d d ___ m m m e m___ a b a a a___ b b b b p ___

4 Read in pairs

PAN Bob dad BED din bin tap tent dot pod DEN bad pot bib POND and Ben Dan dip nod tin bat

Green Country Books

27


1 Point and say the letters Gg

Ss

green

guinea pig

sister

swing

GREEN

GUINEA PIG

SISTER

SWING

2 Write Gg Ss

WING

wing

uinea pig

reen

REEN

ister

ISTER

UINEA PIG

3 Match and say

4 Read in pairs

SAD beg NEST bed dig Bob SPOT mat egg STEP mad sit tag dip get stand set gag dad stop BAT sand Ann PET pan 28

24 Easy Steps


1 Read the text and point It is not a pig. It is a dog. It isn’t big. It is in a big bag. It is not a dog. It’s a pig. It is a big pig. It is a bad pig. It is in a big pond.

2 Ask and tick V or cross X

Do you like…?

1 2 3 4 5 Do you like…?

1 2 3 4 5 Green Country Books

29


30

24 Easy Steps


Unit 23

Sports


1 Listen, point and repeat

Tennis

Football

Volleyball

Karate

Skating

Snowboarding

Gymnastics

Basketball

Hockey

Skiing

2 Chant and point Tennis Tennis I play tennis... 3 Match and say the words

32

24 Easy Steps


1 Watch and chant 2 Chant and stick Do you play tennis? Yes, I do! Yes, I do!

Green Country Books

33


1 Listen, point and repeat the words 2 Listen to the story and point 3 Listen to the story again and repeat the phrases

skiing

gymnastics

tennis

34

24 Easy Steps


snowboarding

hockey

basketball

karate

football

35


1 Trace and say the words 2 Listen to the story again and match 3 Point and say he/she/it plays… he/she/it doesn’t play…he/she/it goes… he/she/it doesn’t go…

4 Act out the dialogue

36

24 Easy Steps


1 Trace the words and write about you 2 Sing We are friends your friend! And you my friend! He my friend! And she my friend! They friends! We all friends! you play hockey? they play tennis? he play football?

she go skating? I ___________________ I don’t _____________ your friend! And you my friend! He my friend! And she my friend! They friends! We all friends!

3 Draw yourself and your friend. Draw winter and summer sports.

4 Speak in pairs. Say Do you play … in summer/in winter? Does he/she play … in summer/in winter?” “Yes, I do. No, I don’t. Yes he/she does. No, he/she doesn’t Green Country Books 37


38

24 Easy Steps


1 Point and say the letters

Ll

Ff

love

legs

frog

fingers

LOVE

LEGS

FROG

FINGERS

2 Write Ll Ff

EGS

ROG

rog

egs

INGERS

OVE

ove

ingers

3 Circle the odd one out and write L F L L L ____ F F F G F____ D B B B B____ S S S B S ____

s s g s s ____ f f f l f____ b b b d b____ g g g s g ____

4 Read in pairs

Flag bag dad fat flat and bad at glad lamp map man tag stand Leg end get let left bed test set best sell Lip big pig till dig if little still sit pin Doll dog pot pond fond on log spot soft Green Country Books

39


1 Point and say the letters Uu

Cc

under

umbrella

cat

cucumber

UNDER

UMBRELLA

CAT

CUCUMBER

2 Write Uu Cc

NDER

AT

at

nder

UCUMBER

MBRELLA

mbrella

ucumber

3 Match and say

4 Read in pairs

Cot cost BUN canal clap Ann clip tub club cod PLUS collect NEST consist left contact MUG contect CONTEST cop cat CAP cub cup Bob cold cab BUS 40

24 Easy Steps


1 Read the text and point It isn`t an egg. It isn`t a doll. It isn`t a bell. It isn`t a top. It`s an apple. It isn`t little. It`s big. It`s big. It`s a big apple. It isn’t a pig. It isn’t a dog. It is a lamb. It isn’t sad. It isn’t big. It isn’t fat. It is little and soft.

2 Ask and tick V or cross X

Do you play…?

1 2 3 4 5 Do you go/do…?

1 2 3 4 5 Green Country Books

41


42

24 Easy Steps


Unit 24

Animals


1 Listen, point and repeat

Crocodile

Kangaroo

Bear

Elephant

Hippo

Giraffe

Lion

Zoo

Monkey

Take a selfie

2 Chant and point It’s a zoo! It’s a zoo! It’s a lion. They are lions... 3 Match, write the missing letter and say the words

_rocodile

_angaroo

_ippo

_ear

_lephant

_ iraffe

44

_ion

_onkey

_oo

24 Easy Steps


1 Watch and chant 2 Chant and stick It’s a Lion. It is sleeping. They are monkeys. They are playing...

Green Country Books

45


1 Listen, point and repeat the words 2 Listen to the story and point 3 Listen to the story again and repeat the phrases

elephant elephant giraffe

take aa photo photo take

kangaroo giraffe

kangaroo

monkey monkey

46

24 Easy Steps


zoo

lion

take a selfie hippo

47


1 Trace and say the words 2 Listen to the story again and match 3 Point and say he/she/it is …ing” “they are …ing

4 Act out the dialogue 48

24 Easy Steps


1 Trace the words and write about you 2 Sing We are friends your friend! And you my friend! He my friend! And she my friend! They friends! We all friends! Greeny is danc ! Pinky is sing ! Monkeys are jump !

Crocodiles are swimm We are laugh ! ___________!

!

your friend! And you my friend! He my friend! And she my friend! They friends! We all friends!

3 Draw your zoo. Draw many animals there.

4 Speak in pairs. Say It’s a… It is … ing They are… They are …ing

Green Country Books

49


50

24 Easy Steps


1 Point and say the letters Rr

Hh

rabbit

rainy

hat

hockey

RABBIT

RAINY

HAT

HOCKEY

2 Write Rr Hh

AT

OCKEY

ainy

abbit

ABBIT

AINY

ockey

at

3 Circle the odd one out and write P P R P P ___ F L F F F___ U U U H U ___ C U C C C ___

r r c r r ___ h h h h f___ l l l h l___ u r u u u ___

4 Read in pairs

Habit DRUM dress hell LEG hill RAT him CUP he hit LEFT hold candle TUB COLD frog rabbit red CROP must crisp is LAMP cross construct tent DROP drill rest RENT little drum rag rug Green Country Books

51 51


1 Point and say the letters Kk

Yy

kite

karate

yellow

yummy

KITE

KARATE

YELLOW

YUMMY

2 Write Kk Yy

ARATE

ITE

ellow

ummy

UMMY

ELLOW

arate

ite

3 Match and say

4 Read in pairs

Body KITTEN study copy TANK sorry many FILM happy family KETTLE lory berry PUPPY muddy candy HELP fifty LITTLE sunny MILK handy apple CANDLE funny 52

24 Easy Steps


1 Read in pairs

HAT

HUT

CAP

CUP

CAT

CUT

BAN

BUN

BAG

BUG

BAT

BUT

SAND

SUN

2 Find, circle and read

DESK DRESS FROG HAND HAPPY HELP KITTEN MILK RABBIT SORRY

S

F

L Y H

A P P Y

S

J

O

O R

H D E

V N M

L K

E

C S

H

R O E

E V

V Y Q N

R G

L S

O K I

Y

I

P K

G

S

I

R

Z M R

S

I

D R

E

I

L K

S

I T

I

R

B

U O A

R A B

B

I

T N

Z W

R

J

J

I

A E Q

Z

W A T

S

S

T E N

D

Green Country Books

53


54

24 Easy Steps


Unit 25

Numbers Shapes


1 Listen, point and repeat

Eleven

Twelve

Square

Circle

Thirteen

Triangle

Fourteen

Heart

Fifteen

Star

2 Chant and point Eleven Twelve Thirteen Fourteen... 3 ะกolour, count and write

_quares

56

_ircles

_riangles

_earts

_tars

24 Easy Steps


1 Chant and say the words 1,2,3,4,5,6,7 8,9,10, and 11 There are 11 circles... 2 Write, listen and check 3 Sing We are friends

am

is

are

I ___ your friend! And you ____ my friend! He ___ my friend! And she ____ my friend! They ______ friends! We all _____ friends! am is are *your word He ____ Greeny! He wants to be a pilot! She _____Pinky! She wants to be a dancer! He ____ Robby! He wants to be a vet! I ______ *________ I want to be a *_________! likes doesn’t like like don’t like *your word He ______ cherries! He _______ _________bananas! She _________ peas!

She _________ _________ tomatoes! I _________ *____________ I _________ __________ *__________ Do Does *your word ________ you play hockey? ________ they play tennis? ________ he play football? ________ she go skating? I *________ *________ I don’t *_________ *________ am is are -ing *your word Greeny ________ danc ____! Pinky ________sing _____! Monkeys ________ jump ______! Crocodiles ________ swimm ________! We ________ laugh ________! I ________ *___________!

Green Country Books

57


1 Listen, point and repeat the words 2 Listen to the story and point 3 Listen to the story again and repeat the phrases 8

kangaroo 9

tennis 10

1

2

3

monkey 5 4

strawberry

6

58

7

24 Easy Steps


basketball 11

vet

12

cherry

giraffe 13

elephant

cucumber

hippo 14 15

Green Country Books

59


1 Write the missing letters and say the words 2 Listen to the story again and match 3 Point and say he/she/it is …ing...they are …ing he/she/it likes…they like…

60

24 Easy Steps


1 Listen and match 2 Colour and say

3 Draw yourself and your favourite things

4 Speak in pairs. Say My name is… I want to be a…I like…My favourite … is…

Green Country Books

61


62

24 Easy Steps


1 Point and say the letters

Vv

Ww

Tt

van

window

winter

toy box

VAN

WINDOW

WINTER

TOY BOX

2 Write Vv Ww Xx

OY BOX

INDOW

inter

an

AN

INTER

oy box 3 Circle the odd one out and write V V W V V ___ K K K X K___ W M W W W ___ Y V Y Y Y ___

w w v w w ___ r r r w r___ y x y y y ___ v v v h v ___

4 Read in pairs

vest web SEVEN van WET Give windy FOX next ox WELL vet west Six tax taxi Green Country Books

63


1 Point and say the letters Zz

Jj

Qq

zebra

jump

jeans

question

ZEBRA

JUMP

JEANS

QUESTION

2 Write Zz Jj Qq

EANS

EBRA

ebra

ump

UMP

UESTION

uestion

eans

3 Match and say

4 Read in pairs

Quilt job kid squirrel fox six ZIGZAG twin drum SEVEN HUT wind BERRY kettle jet QUIZ PUZZLE web van sunny help jungle will next

64

24 Easy Steps


1 Read in pairs SIP

ZIP

BUS

BUZZ

WET

VET

WEST

VEST

WEB

VAN

2 Read the text and point Tom has got a cat and a dog. His cat is grey. It is big. It isn’t a kitten. It’s got a pink hat. It can jump. Tom’s dog can’t jump. It isn’t big. It’s a puppy. It’s in a red box. It’s got a candy. Tom isn’t sad. Tom is happy.

Green Country Books

65


66

24 Easy Steps


Extra pages Unit 21 / Jobs 1 Match, write and say

Doctor

Student

Driver

Businessman

Pilot

Dancer

Singer

Police officer

Spaceman

Vet

I want to be a _______________

I want to be a _______________

I want to be a _______________

I want to be a _______________

I want to be a _______________

I want to be a _______________

I want to be a _______________

I want to be a _______________

I want to be a _______________

I want to be a _______________

Green Country Books

67


1 Write am, am not, is, isn’t, are, aren’t 2 Colour and say

I ______ a student. I _________ a dancer.

You ________ a vet. You _______ a pilot.

They ______ doctors. They ______ students.

He ______ a pilot. He ______ a spaceman.

I ______ a businessman. I ________ a driver.

She ______ a dancer. She _______ a vet.

We ______businessmen. We ________ pilots.

He ______ a spaceman. He ______ a doctor.

She ______ a police officer. She _____ a singer.

She ________ a vet. She _____ a singer. 68

24 Easy Steps


1 Match and say

2 ะกircle and say

__ose ino

__kay otm

__n mio

__ilot pam

__leven aeo

__outh nme

__omato pam

__pple ipa Green Country Books

69


Extra pages Unit 22 / Fruit & Vegetables 1 Circle the odd one out, write ______________________ orange

orange

lemon

orange

orange ______________________

lemon

tomato

peach

tomato

tomato

peach

lemon

tomato

strawberry

lemon

tomato

peach

lemon

peach

peach

______________________

______________________ ______________________

cherry

strawberry strawberry

strawberry

strawberry ______________________

cherry

cherry

watermelon

cherry

cherry ______________________

watermelon watermelon watermelon watermelon cucumber ______________________ cucumber

cucumber

cucumber

potato

cucumber ______________________

potato

potato

potato

potato

peas ______________________

peas 70

orange

peas

peas

peas 24 Easy Steps


1 Write like, don’t like, likes, doesn’t like. Colour and say.

He _________ oranges.

He ___________ potatoes.

I ____ peaches.

I _______ lemons.

They ________ cucumbers.

They ________ strawberries.

It_____ cherries.

It_____ tomatoes.

She _______ lemons.

She ______ peas.

We _______ watermelons.

We ______ cucumbers.

You ______ tomatoes.

You________ oranges.

I ________ potatoes.

I _______ watermelons.

We ________ peas.

We______ tomatoes.

He _______ strawberries.

He _______ cherries. Green Country Books

71


1 Match and say

2 Find, circle and read bed bag sad mad dad nest sand get tag egg

72

x

j

b

a

g

r

z

t

w

u

n

x

g

m

j

g

i

n

t

a

e

h

a

s

g

z s

e

g

g v

g

a

p

g

a

m m a

d

z

m k

b

y

j

e

n

k

z v

x

j

q

f

e

h

h

t

d

u

d

q

o

q

q

e

d

d

a

d

f

k a x

s

a

d

n

r

i

u

s

b

x r

n

e

s

t

l

z

t

j

e

j

24 Easy Steps


Extra pages Unit 23 / Sports 1 Match, write and say

Tennis

Football

Volleyball

Karate

Skating

Snowboarding

Gymnastics

Basketball

Hockey

Skiing

I play _______________

I play _______________

I play _______________

I play _______________

I play _______________

I do _______________

I do _______________

I go _______________

I go _______________

I go _______________

Green Country Books

73


1 Write Do, Does, don’t, doesn’t 2 Colour and say

_______ you play tennis? Yes, I __________!

______ he play football? Yes, he _________!

______ she play basketball? Yes, she ________!

______ they play hockey? Yes, they ________!

______ you go snowboarding? No, I ________!

______ he go skating? No, he ________!

______ he go skating? No, he ________!

______ he do karate? No, he ________!

______ we play volleyball? Yes, we ______!

______ she do gymnastics? No, she ________ ! 74

24 Easy Steps


1 Match and say

2 Write f, l, u, c, colour and say

__ootball

__amp

s__n

__ome in

__ion

__ifteen

j__mp

__ourteen

__ar

__loser

__n

__lap

Green Country Books

75


Extra pages Unit 24 / Animals 1 Circle the odd one out, write and say They are_______________________. It’s a___________________________.

elephant

elephant

kangaroo

elephant

elephant

kangaroo

monkey

kangaroo

kangaroo

kangaroo

They are_______________________. It’s a___________________________.

monkey

monkey

monkey

monkey

lion

They are_______________________. It’s a___________________________.

lion

lion

hippo

lion

lion

They are_______________________. It’s a___________________________.

bear

hippo

hippo

hippo

hippo

They are_______________________. It’s a___________________________.

bear

bear

bear

bear

They are_______________________. It’s a___________________________.

giraffe

giraffe

giraffe

giraffe

giraffe

crocodile

They are_______________________. It’s a___________________________.

crocodile

crocodile

crocodile

dog

crocodile

They are_______________________. It’s a___________________________.

dog

dog

dog

dog

cat

They are_______________________. It’s a___________________________.

cat

elephant

cat

cat

76

cat

They are_______________________. It’s a___________________________. 24 Easy Steps


1 Write am, is, are and _ing 2 Colour and say

It’s a lion. It ______ sleep___.

They are monkeys. They ______ play______.

They are hippos. They ______swimm______.

It is bird. It______ fly______.

They are elephants. They ______walk______.

It’s a bear. It ______ hid______.

They are kangaroos. They are jump______.

It’s a crocodile. It ______ swimm______.

It’s a giraffe. It ____ walk_____.

It’s a cat. It ______ play______. Green Country Books

77


1 Match and say

2 ะกircle and say

__ippo yhr

__angaroo khr

monke__ ryk

sta__ hyr

__oom yrk

o__ay kyh

__elp yrh

cherr__ rky

__ide rkh

s__iing ky r

__obot hkr

cand__ ykh

78

24 Easy Steps


Extra pages Unit 25 / Numbers 10-15 Shapes 1 Count, write and say Orange

Tomatoes

Cucumbers

Cherries

Dancers

Singers

Watermelons

Peaches

Monkeys

Bears

Strawberries

Potatoes

Peas

Drivers

Pilots

Green Country Books

79


Write like, am , don’t like

Hello! My name is Robby. I ____ a robot. I _____ peaches and watermelons. But I __________ lemons and oranges.

Write is, likes, is, doesn’t like, isn’t, _ing

This is Ronny. He _______ a robot, he ____ a robodog. He _____ strawberries and cherries, but he _______ peas and cucumbers. Look at Ronny! He ____ play___ football.

Write like, are, _ing, are

These are Greeny and Pinky. They _____ my friends. They _____ sports. They _____ play____ tennis. Draw and write about you

My name is _______. I am a student. I like ______ and _______. I don’t like _______. Look! I am playing _______. 80

24 Easy Steps


1 Match and say

2 Find, circle and read

vet swim win job six puzzle taxi fox squirrel jelly

p

u

z

z

l

e

w

r

s

e

p w

v

e

t

s

q

u

i

r

r

e

l

v

z

e

u

o

w i

n

s

b

q

s

j

f

s

s

i

x x

z

j

q

z

w e

v

f

u

b

w n

b

o

q

j

i

l

f

o

x

d

y k

j

b

y g

m

i

s

u

a

t

a x

i

g

b

h

y

n

l

e

s

t

x

s

w m n

t

i

s

Green Country Books

81


For drawing

82

24 Easy Steps


Green Country Books

83


Designed by Foya Masha Illustrated by Foya Masha

Анотація Серія сучасних підручників з англійської мови для учнів молодшої школи та середньої школи. Нараховує 24 окремі частини (Steps 1-24) та створена відповідно до вимог навчальної програми з англійської мови загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів з вивченням іноземних мов. Step 5 та Step 6 продовжують серію підручників, а саме: • розвивають лексичну компетентність у темах: професії, спорт, фрукти та овочі, тварини, транспорт, цифри 10-20 та ін. • фокусуються на граматичній компетенції: дієслова to be (стверджувальна, заперечна та питальна форми), Present Simple, Present Continuous,займенники this, that, these, those та ін. • використання аудіо матеріалів, чантів, пісень дозволяє значно покращити фонетичну компетенцію учнів • завдяки наявності нестандартних і творчих вправ та парних і групових завдань, підручник допомагає сформувати соціокультурні та загально навчальні компетентності учнів молодшої школи, покращити логічне мислення, розвинути монологічне, діалогічне та ситуативне мовлення • значна увага приділяється розвитку навичок читання та письма • за допомогою групових опитувань та робіт, що базуються на пройденому лексичному та граматичному матеріалі, учні мають можливість покращити ситуативне мовлення та розвинути соціокультурні навики


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.