Ένωση Ασθενών Ελλάδας 2020 2021

Page 1

2020 2021 ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ
121197653Περιεχόμενα:ΕΝΩΣΗΑΣΘΕΝΩΝΕΛΛΑΔΑΣΜΗΝΥΜΑΠΡΟΕΔΡΟΥΑΞΟΝΕΣΔΡΑΣΕΩΝΤΑΜΕΛΗΜΑΣΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙΜΕΛΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020-2021 15 ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 16 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 29 ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ 36 ΕΡΕΥΝΑ 37 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 39 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 – 2021 41 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 43 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 65 κατηγορίαθεραπευτικήαπόΑσθενώνΣύλλογοικάθε 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 3
Η ΕΝΩΣΗ Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας αποτελεί την Εθνική Συνομοσπονδία Συλλόγων και Ομοσπονδιών ασθενών από ολό κληρη την Ελλάδα καλύπτοντας όλο το φάσμα των θεραπευτικών κατηγοριών. Ιδρύθηκε το Μάιο του 2019 με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας, τη συμμετοχή τους στη χάραξη και αξιολόγηση των πολιτικών που τους αφορούν και τη συμβολή τους στην προαγωγή ενός βιώσιμου και δίκαιου συστήματος Ηυγείας.Ένωση Ασθενών Ελλάδας είναι αναγνωρισμένη δια νόμου συνομιλητής της Πολιτείας για ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές της υγείας. Ως ασθενείς αναγνωρίζαμε το σημαντικό μας ρόλο, ως ισότιμοι εταίροι, στο δημόσιο διάλογο που αφορά ζητή ματα υγείας, και για αυτό το λόγο επιδιώκαμε να ενημερωνόμαστε όχι μόνο σε θέματα σχετικά με το νόσημά μας, αλλά συνολικά με την υγεία. Το 2019 λοιπόν ενώσαμε τις δυνάμεις μας και σήμερα ήδη απαριθμούμε πάνω από 60 Συλλόγους - Μέλη. Όραμα όλων μας είναι να συμβάλουμε στην υιοθέτηση πολιτικών και μεταρρυθμίσεων, όπου ο ασθενής θα βρί σκεται πραγματικά στο επίκεντρο, αλλά και στη δημιουργία ενός συστήματος υγείας που θα προσφέρει ισότιμα στον κάθε πολίτη ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, καθώς και απρόσκοπτη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και νέες τεχνολογίες.  Συνεργασία και συντονισμός των ενεργειών των οργανώσεων ασθενών  Προάσπιση δικαιωμάτων όλων των ληπτών υπηρεσιών υγείας  Συνεργασία και διάλογος με κοινωνικούς και επιστημονικούς εταίρους  Υπεύθυνη πληροφόρηση του κοινού για ζητήματα υγείας  Διάλογος με την Πολιτεία και ενεργή συμμετοχή των ασθενών σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων  Εκπαίδευση και ενδυνάμωση των στελεχών και των μελών της Ένωσης  Συνεργασία με οργανώσεις ασθενών σε Ευρωπαϊκό και όχι μόνο επίπεδο, αποτελεί επίσης επιδίωξη της Ένωσης ΣΤΟΧΟΙΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 4
ΠΡΟΕΔΡΟΥΜΗΝΥΜΑ Η διετία 2020 - 2021 αποτέλεσε σημείο καμπής για τους ασθενείς. Η πανδημία της COVID - 19 που μέχρι και σήμε ρα αφήνει το στίγμα της στον τρόπο που ζούμε, συνέπεσε με τη ζύμωση ενός σχεδόν δεκαετούς ταξιδιού διαβού λευσης για τη δημιουργία μιας ενιαίας φωνής ασθενών. Στην υγειονομική πρόκληση του 2020, υπήρχε ήδη ένας σύμμαχος. Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, η Εθνική και πλέον δια νόμου θεσμοθετημένη Συνομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών της χώρας από όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες, μετρούσε τους πρώτους μήνες εργασιών της. Η πορεία 8 και πλέον ετών, από τα πρώτα Πανελλήνια Συνέδρια Ασθενών το 2012, είχε μετουσιωθεί στη δημιουργία μιας κοινής αφετηρίας ενημέρωσης και κοινών διεκδικήσεων. Παρά το γεγονός ότι η πανδημία έβαλε μια άνω τελεία στο σύνολο των δια ζώσης εργασιών μας, τα αντανακλα στικά όλων ήταν άμεσα. Παρείχαμε από την πρώτη στιγμή επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση σε κάθε πολίτη και παραμείναμε δίπλα στο χρόνιο ασθενή μέσω της πενταψήφιας γραμμής υποστήριξης χρονίων ασθενών ΜΑΖΙ 111 32. Η συνεργασία μας με επιστημονικούς και θεσμικούς φορείς εξασφάλισε μια σημαντική υποστήριξη στο έργο της ΣεΠολιτείας.αυτότο διετή απολογισμό δράσεων, μοιραζόμαστε κάθε προσπάθεια διεκδίκησης, έρευνας, τεκμηριωμένης πληροφόρησης και επικοινωνίας. Θα ήθελα εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου και των Συλλόγων - Μελών μας να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν ώστε η ενιαία φωνή των ασθενών να ενδυναμωθεί και να παγιωθεί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της Υγείας. ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 5
ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 6 ΔΡΑΣΕΩΝΑΞΟΝΕΣ Θεσμικός και ισότιμος ρόλος των χρονίων ασθενών Προάσπιση υγείαςληπτώνδικαιωμάτωντωντωνυπηρεσιών προτάσεωντεκμηριωμένωνΚατάθεσηγια τις πολιτικές υγείας Προαγωγή υγείαςεγγραμματοσύνηςτηςσεχρονίωντουΕνδυνάμωσηδικτύουτωνασθενώνόλητηνΕλλάδα Προαγωγή καιδημοσίωνκαιΔιαβούλευσησυλλόγωνσυνεργασίαςτηςτωνασθενώνυποβολήθέσεωνπροτάσεωνενημέρωσηΥπεύθυνη γιατωνευαισθητοποίησηκαιπολιτώνζητήματαυγείας
ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑ 7
ΑΡΩΓΑ 8 ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ
ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 9 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙΝίκοςΔέδες ΙδρυτήςΠρόεδροςκαι Πρόεδρος του Συλ λόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή», μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κλι νικών Δοκιμών για τον HIV και της ομάδας εκπόνησης των κα τευθυντήριων οδηγιών για την HIV λοίμωξη του European AIDS Clinical Society. Κατερίνα Κουτσογιάννη Α’ ΤέωςΑντιπρόεδροςΠρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ασθενών Γονέων Κηδεμόνων και φίλων των παιδιών με ρευ ματικά Νοσήματα «ΡευΜΑζην» και συνιδρύτρια του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης. Δημήτρης Κοντοπίδης B’ ΕπίτιμοςΑντιπρόεδροςΠρόεδρος του Πανελ λήνιου Συλλόγου για την Κυστι κή Ίνωση, Πρόεδρος και Ιδρυ τής της κοινωνικής επιχείρησης ενδυνάμωσης ΑμεΑ «HUMANE». Εύη Ορφανού Γ’ ΠρόεδροςΑντιπρόεδροςτουΣυλλόγου Καρκι νοπαθών & Σπανίων Παθήσεων Νομού Έβρου «Μαζί για Ζωή» και Α’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Σπανίων Ασθενών Ελλάδος.
ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 10 Γιώργος Καλαμίτσης Γεν. ΠρόεδροςΓραμματέαςτουΣυλλόγου Ασθε νών Ήπατος Ελλάδος «Προμη θέας» από το 2012 και Πρόε δρος της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας από το 2017. Σταύρος Τερζάκης Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος Δ.Σ, Υπεύθυνος Ανάπτυ ξης Ιατρικών προγραμμάτων και Αιμοδοσίας στην Ένωση Καρδιοπαθών Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού, Λιμενικού Σώματος & Φίλων και Αντιπρό εδρος της ΕΠΙΟΝΗ (Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών). Μαίρη Χήναρη Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου Αντιπρόεδρος Δ.Σ, Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φί λων Ιατρών (Κ.Ε.Φ.Ι), πτυχιού χος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς. Θεοφανία Τσαχαλίνα Αν. ΔιοικητικούΤαμίας Συμβουλίου Εκλεγμένο μέλος του Διοικητι κού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη, Αρμό δια των Επιτροπών Παιδείας, Υγείας και Εργασίας. Μέλος του American Diabetes Association και του American College of Sport Medicine. ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 11 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥΜΕΛΗ Δημήτρης Συκιώτης Σωτήρης Χαραλάμπους Κατερίνα Νομίδου Βάσω Μαράκα Δημήτρης Αθανασίου Χριστίνα Γεωργιάδου Ιωάννα Κορτσιδάκη Μαρία Ευστρατίου Βάσω Βακουφτσή Ιωάννης Πεππές Αθηνά Αλεξανδρίδου Φωκίων Δημητριάδης Μέμη Τσεκούρα
ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 12 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κυριάκος Σουλιώτης Πρόεδρος Επιστημονικής Επι στροπής, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επι στημών στο Πανεπιστήμιο Πε λοποννήσου. Χρήστος Λιονής Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί ας στην Ιατρική Σχολή του Πα νεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Κλινικής Κοινωνικής και Οικο γενειακής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Μένη Μαλλιώρη Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχια τρικής, Εθνικό και Καποδιστρι ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τ. Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Ν.Α, τ. Ευρω βουλευτής, εκπρόσωπος του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευ ρωπαικού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομα νία. Σταυρούλα Τσινόρεμα Πτυχιούχος Φιλοσοφίας του Φιλοσοφικού Τμήματος του Πα νεπιστημίου Αθηνών, Master of Arts ( MA ) στην Ηθική και Κοι νωνική Φιλοσοφία από το Τμή μα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου του Exeter και Διδακτορικό Δί πλωμα Φιλοσοφίας (Ph.D) από το Πανεπιστήμιο του Exeter.
ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 13 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αχιλλέας Γραβάνης Καθηγητής Φαρμακολογίας, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπι στημίου Κρήτης και Ερευνητής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολο γίας & Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ. Μαρία Γαζούλη Καθηγήτρια Βιολογίας Νανοϊ ατρικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και ΠανεπιστημίουΚαποδιστριακούΑθηνών. Πατρίνα Παπαρηγοπούλου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο δίκαιο της κοινωνικής προστα σίας. Είναι μέλος ΔΣΑ, δικηγό ρος παρ’ Αρείω Πάγω.
ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 2020-2021ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 15 ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
Δεκέμβριος 2021 Την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2021, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας πραγματοποίησε συνά ντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμο. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Νοέμβριος 2021 Η τ. Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, κα Κατερίνα Κουτσογιάννη, παρευρέθηκε στο 4ο Patient Compliance Conference που διοργανώθηκε από την Daily Pharma News την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Νοέμβριος 2021 Την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας πραγματοποίησε συνάντη ση με τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγείας (ΕΟΔΥ), κ. Θεοκλή Ζα ούτη για θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας, τη διαχείριση των μεταδιδόμενων και μη μεταδιδόμενων νοσημάτων και το ρόλο των συλλόγων ασθενών στην πολιτική υγείας. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Νοέμβριος 2021 Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ασθενών το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2021. Υπό τον τίτλο «Μία Δεκα ετία Διεκδικήσεων: Το Όραμα, Οι Προκλήσεις και τα Επόμενα Βήματα», το 10ο επε τειακό Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών ανέδειξε την ανάγκη αλλά και την αξία της συμμετοχικότητας της Κοινωνίας των Πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 16 &ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
Οκτώβριος 2021 Η τ. Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας κα. Κουτσογιάννη Κατερίνα έδωσε συνέντευξη στον κ. Κοσμά Ζακυνθινό στο περιοδικό ¨The Doctor¨ τον Οκτώβριο του 2021. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 17 Σεπτέμβριος 2021 H Ένωση Ασθενών Ελλάδας απέσπασε το Bronze βραβείο στα Healthcare Business Awards για την εκστρατεία της για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19, στην τελετή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Σεπτέμβριος 2021 Η κ. Κατερίνα Κουτσογιάννη τ. Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ρευματοπα θών Κρήτης ΡΕΥΜΑΖΗΝ μίλησε στην εκπομπή Opinion Health το Σεπτέμβριο του 2021, με την Νικολέτα Ντάμπου. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ιούλιος 2021 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας πραγματοποίησε διαδικτυακή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουρ γικής Ογκολογίας, Ιωάννη Καραϊτιανό, την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ &ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
Ιούλιος 2021 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Ιωάννη Σωτηρίου, την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 18 Ιούλιος 2021 Έγραψε στις 26 Ιουλίου 2021 η Κατερίνα Κουτσογιάννη τ. Πρόεδρος της Ένωση Ασθενών Ελλάδος και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ασθενών, Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων των παιδιών με ρευματικά νοσήματα «ΡευΜΑζην». ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ιούλιος 2021 H Ένωση Ασθενών Ελλάδας πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Γεν. Γραμ ματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης Θανάση Κοντογιώργη στις 15 Ιουλίου 2021. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ιούλιος 2021 H Ένωση Ασθενών Ελλάδας πραγματοποίησε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Εθνι κού Κέντρου Αιμοδοσίας και συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο Παναγιώτη Κα τσίβελα και τον Επιστημονικό Διευθυντή Κώστα Σταμούλη στις 6 Ιουλίου 2021. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ &ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 19 Ιούνιος 2021 Με απόλυτη επιτυχία η Ένωση Ασθενών Ελλάδας ολοκλήρωσε το θερινό εκπαιδευτικό κύκλο ανάπτυξης δεξιοτήτων για συλλόγους ασθενών για το 2021. Η Ένωση έχοντας ενστερνιστεί την ανάγκη για συστηματική εκπαίδευση και ενημέρωση των συλλόγων ασθενών και λαμ βάνοντας υπόψη τη μαζική ανταπόκρισή τους, έχει θέσει σε λειτουργία από την αρχή του έτους 2021 ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων. Στα σεμινάρια, που πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, συμμετείχαν δωρεάν μέλη διοικητικών συμβουλίων, εργαζόμενοι ή εθελοντές συλλόγων- μελών της Ένωσης, και όχι μόνο. Ιούνιος 2021 Στις εργασίες του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής, Ε.Λ.Ε.Φ.Ι. συμμετείχε η Ένωση Ασθενών Ελλάδας την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ιούνιος 2021 Η κακή υγεία κοστίζει κάθε χρόνο περίπου το 15% του παγκόσμιου ΑΕΠ, επεσήμανε ο Γιώργος Τσιακαλάκης, Γεν. Διευ θυντής της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, μιλώντας στο συνέδριο The Future of Healthcare in Greece στις 24 Ιουνίου 2021. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ιούνιος 2021 Η τ. Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, κα Κατερίνα Κουτσογιάννη, φιλοξενήθηκε στις 22 Ιουνίου 2021, στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του RealFM των δημοσιογράφων Γιώργου Ψάλτη και Πόπης Χατζηδημητρίου, και αναφέρ θηκε στην πρόσφατη παρέμβαση της Ένωσης αναφορικά με το ζήτημα της έλλειψης κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις εξετάσεις COVID-19 που απαιτούνται από ασθενείς και συνοδούς για την είσοδο ή νοσηλεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία και θεραπευτήρια της χώρας. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ &ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
Ιούνιος 2021 Στο 4ο Συνέδριο για την Ψηφιακή Υγεία HEALTH IT που διοργάνωσε το ΗealthDaily και το Netweek της BOUSSIAS στις 15 και 16 Ιουνίου 2021, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας συμμετείχε η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, και ο Αντιπρόε δρός της, Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών με Κυστική Ίνωση και Διευθυντής της HUMANE, Δημήτρης Κοντο πίδης. Ιούνιος 2021 Μια συνέντευξη από τη δημοσιογράφο Βίκυ Καρατζαφέρη στο healthstories στις 3 Ιουνίου 2021. Ενεργό ρόλο διεκδικεί η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, στο πλαίσιο της συζήτησης που έχει ανοίξει για το νέο ΕΣΥ.Στον… πυρετό των διαβουλεύ σεων και των εξαγγελιών για την επόμενη μέρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η τ. Πρόεδρος της Ένωσης Κατερίνα Κουτσογιάννη απαντά στις ερωτήσεις του Healthstories, για τον καίριο ρόλο των ασθενών στην μετά COVID-19 Ελλάδα. Μάιος 2021 Την ανάδειξη της ανάγκης για μια ασθενοκεντρική πολιτική τόνισε στην ομιλία της η τ. Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος Κατερίνα Κουτσογιάννη σε αρθρογραφία στο healthdaily.gr στις 31 Μαΐου 2021. Μάιος 2021 H Ένωση Ασθενών Ελλάδας πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Γεν. Γραμ ματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους για θέματα που σχε τίζονται με την εμβολιαστική εκστρατεία στην Ελλάδα στις 21 Μαΐου 2021. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 20 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ &ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
Μάιος 2021 Στις εργασίες του 47ου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών στις 20-22 Μαΐου, συμμετέχει η Ένωση Ασθενών Ελλάδας. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 21 Μάιος 2021 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας αποτελεί πλέον επίσημο μέλος της Διεθνούς Συμμαχίας Οργανώσεων Ασθενών (International Alliance of Patients’ Organizations- IAPO) από την 17η Μαΐου 2021. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Μάιος 2021 Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σε συνεργασία με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας πραγματοποίησαν την Τρίτη 18 Μα ΐου 2021 διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Καρδιακή Ανεπάρκεια και Αρτηριακή Πίεση», με αφορμή την Εβδομάδα Αφύπνισης για την Καρδιακή Ανεπάρκεια αλλά και την Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Μάιος 2021 Για σημαντικά κενά στην ενημέρωση των πολιτών, προκειμένου να καμφθεί η επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό, μεγάλης μερίδας του κόσμου, και δη ευπαθών ατόμων, έκανε λόγο ο τ. Διευθυντής της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Υπ. Διδάκτορας Πολιτικής Υγείας, κ. Γιώργος Τσιακαλάκης σε εκπομπή της κας. Τάνιας Μαντουβάλου στις 7 Μαΐου 2021. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ &ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
Μάρτιος-Απρίλιος 2021 Με τη συμμετοχή συνολικά άνω των 50 συλλόγων ασθενών από όλη τη χώρα, ολοκληρώθηκε ο κύκλος σεμιναρίων ανά πτυξης δεξιοτήτων Μαρτίου και Απριλίου 2021 της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 22 Μάρτιος 2021 Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και η Ένωση Ασθενών Ελλάδας πραγματοποίησαν συνάντηση εργασίας τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Μάρτιος 2021 Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής και η Ένωση Ασθενών Ελλάδας προέ βησαν σε συνυπογραφή Μνημονίου συνεργασίας στις 18 Μαρτίου 2021, επιβεβαιώ νοντας τη βούληση των δύο πλευρών να συστηματοποιήσουν και να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους με γνώμονα την προαγωγή και ανάπτυξη των επιστημονικών δρα στηριοτήτων που σχετίζονται με την κλινική έρευνα, την ανάπτυξη των φαρμάκων και άλλων ζητημάτων υγείας. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Μάρτιος 2021 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας Παναγιώτη Κατσίβελα, την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ &ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
Η κα. Κατερίνα Νομίδου, μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία ΠΟΣΟΨΥ , διορίσθηκε στη Συμβουλευτική Ομάδα του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τις επιπτώσεις του COVID-19 στην ψυχική υγεία (WHO TAG on mental health impacts of COVID-19 in the WHO European Region ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 23 Φεβρουάριος 2021 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας υποδέχθηκε τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη, τον Ομότιμο Καθηγητή Δημόσιας Υγείας Τάκη Παναγιωτόπουλο, τον Καθηγητή Φαρμακολογίας Αχιλλέα Γραβάνη και τον τ. Γ’ Αντιπρόεδρο της Ένωσης Γιώργο Καλαμίτση, σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ο οδικός χάρτης για τον εμβολιασμό COVID-19», την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Φεβρουάριος 2021 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με αντιπροσωπεία του PhRMA Innovation Forum, του συνδέσμου 26 φαρμακευτικών εταιρειών έρευνας και ανάπτυξης στις 3 Φεβρουαρίου 2021. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Δεκέμβριος 2020 Με τη συμμετοχή συνολικά άνω των 60 συλλόγων ασθενών από όλη τη χώρα, ολο κληρώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2020 ο κύκλος σεμιναρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων που διοργάνωσε η Ένωση Ασθενών Ελλάδας το Δεκέμβριο. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ &ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
Νοέμβριος 2020 Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μά ριο Θεμιστοκλέους πραγματοποίησε η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, την Τρίτη 24 Νοεμ βρίου 2020. Νοέμβριος 2020 Με επιτυχία ολοκλήρωσε τις εργασίες του το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Aσθενών το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2020 διαδικτυακά Οκτώβριος 2020 Tην Πέμπτη 24/10/2020, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ) και η Ένωση Ασθενών Ελλάδας διοργάνωσαν διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «H Ψηφιακή Υγεία στην Ελ λάδα». Οκτώβριος 2020 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας διακρίθηκε με το Silver Βραβείο στην κατηγορία “Δρά σεις Υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες” στα Healthcare Business Awards, για το έργο “Μαζί απέναντι στην Πανδημία στις 21 Οκτωβρίου 2020. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 24 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ &ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
Οκτώβριος 2020 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Διοικη τή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτη Στάθη, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 25 Οκτώβριος 2020 Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε στις 6 Οκτωβρίου 2020 η τ. Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας κ. Κουτσογιάννη στο επιστημονικό περιοδικό The Doctor. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Οκτώβριος 2020 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις και τα γραφεία του Εθνι κού Κέντρου Αιμοδοσίας την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Οκτώβριος 2020 Η τ. Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας κ. Κατερίνα Κουτσογιάννη μίλησε στις 5 Οκτωβρίου 2020 στο healthweb. gr με την Νικολέτα Ντάμπου για τις δυσβάστακτες ιδιωτικές δαπάνες και άτυπες πληρωμές που φτάνουν το 7% του οικογενειακού εισοδήματος. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ &ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
Σεπτέμβριος 2020 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον πρώην Υπουργό Υγείας και Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Ξανθό, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2021. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 26 Σεπτέμβριος 2020 Συνάντηση εργασίας με την Ευρωβουλευτή Μαρία Σπυράκη πραγματοποίησε η Ένωση Ασθενών Ελλάδας στις 28 Σεπτεμβρίου 2020. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Σεπτέμβριος 2020 Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τε χνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ) και η Ένωση Ασθενών Ελλάδας επιβεβαίωσαν την κοινή στρατηγική για περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας τους με την υπο γραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας στις 25 Σεπτεμβρίου 2020. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Σεπτέμβριος 2020 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας και η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς (Ε.Ι.Ν.Α.Π.) πραγματοποίησαν συνάντηση εργασίας για τις συνθήκες που επικρατούν στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας εν μέσω της πανδημίας COVID-19 στις 22 Σε πτεμβρίου 2020. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ &ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
Σεπτέμβριος 2020 Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου η Ένωση Ασθενών Ελλάδας και η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.) πραγματοποίησαν συνάντηση, στην οποία συζητήθηκαν οι άξονες συνεργασίας των δύο φορέων. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 27 Σεπτέμβριος 2020 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας πραγματοποίησε σύσκεψη εργασίας με τον Ευρωβουλευτή Πέτρο Κόκκαλη, την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Σεπτέμβριος 2020 Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η Ένωση Ασθενών Ελλάδας πραγματοποίησε συνά ντηση με τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο με θέμα τις κύριες προκλήσεις της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών της όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προαγωγή της δημόσιας υγείας. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ιούλιος 2020 O Καθηγητής Μόσιαλος στην Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Μπορούμε να αποφύγουμε ένα δεύτερο κύμα πανδημίας στη χώρα. Την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση και την τήρηση των μέτρων από την κοινωνία, ώστε να αποφύγουμε ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας στην Ελλάδα, επισήμανε ο Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Ηλίας Μόσιαλος σε εκδήλω ση που διοργάνωσε η Ένωση Ασθενών Ελλάδας. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ &ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
Απρίλιος 2020 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας εκλέχθηκε πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ασθε νών (E.P.F.) στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Απριλίου 2020. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 28 &ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
Νοέμβριος 2021 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυ ριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021, παρουσία του Υπουργού Επικρατείας, κ. Άκη Σκέρτσου και του Υπουργού Υγείας, κ. Θάνου Πλεύρη. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 29 Νοέμβριος 2021 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας πραγματοποίησε διαδικτυακή συνάντηση με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Νοέμβριος 2021 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας συμμετείχε σήμερα Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 στην ημε ρίδα που διοργάνωσε η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα «Διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων και προαγωγή του προσυμπτωματικού ελέγχου μετά την πανδημία COVID-19». ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ Σεπτέμβριος 2021 Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 μετα ξύ της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο, στην οποία παρου σιάστηκαν τα ευρήματα της μελέτης που διενήργησε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με πρωτοβουλία της Ένωσης.
Ιούλιος 2021 H Ένωση Ασθενών Ελλάδας επεσήμανε στις 15 Ιουλίου 2021 την ανάγκη επίσπευσης και διεύρυνσης της παγκόσμιας κινητοποίησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των δραματικών επιπτώσεών της στη δημόσια υγεία. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 30 Ιούνιος 2021 Με αφορμή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στην αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής στις 23 Ιουνίου 2021 και προβλέπει την υπαγωγή της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων στον Ε.Ο.Φ., η Ένωση Ασθενών Ελλάδας επανέφερε εκ νέου το πάγιο αίτημα συμμετοχής των εκπροσώπων των ασθενών στις διαδικασίες αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ιούνιος 2021 H Ένωση Ασθενών Ελλάδας κάλεσε στις 16 Ιουνίου 2021 την πολιτεία, την επιστημονική κοινότητα και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να συμβάλουν συντεταγμένα στην υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη δεδομένη και επιστη μονικά τεκμηριωμένη σύμφωνα με τον ΕΜΑ ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του εμβολίου της AstraZeneca. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ιούλιος 2020 Με παρέμβασή της στις 21 Ιουλίου 2021, η εθνική συνομοσπονδία των συλλόγων ασθενών της χώρας κάλεσε το Υπουρ γείο Υγείας να αναλάβει πρωτοβουλία και να προβεί στην αναφορά των ποσοστών των εμβολιασμένων και των ανεμ βολίαστων στον αριθμό των κρουσμάτων, των θανάτων και των διασωληνωμένων που ανακοινώνονται καθημερινά.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 31 Απρίλιος 2021 Χάρη και στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Ένωση Ασθενών Ελλάδας προς τον ΙΦΕΤ για την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων που προκάλεσαν καθυστερήσεις, για πρώτη φορά στην Ελλάδα χορηγήθηκε σε ανήλικο ασθενή η καινο τόμος θεραπεία για την σπάνια ασθένεια α-Μαννοσίδωση. Μάρτιος 2021 Με παρέμβασή της στις 8 Μαρτίου 2021 η εθνική συνομοσπονδία των συλλόγων ασθενών της χώρας κάλεσε τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ να εξετάσει τη δυνατότητα χορήγησης αποσπάσματος του αποτελέσματος γνωστοποίησης αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ το οποίο να αναγράφει μόνο το ονοματεπώνυμο του ασθενή, το ποσοστό αναπηρίας του και τη χρονική διάρκεια ισχύος της, αλλά όχι την πάθησή του. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Μάρτιος 2021 Με παρέμβασή της η Ένωση Ασθενών Ελλάδας κάλεσε την 1η Μαρτίου 2021 το Δήμο Παιανίας να αποσύρει άμεσα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3145/23.02.2020 με αριθμό ΑΔΑ: 6Φ3ΓΩΞ9-Φ0Β προκήρυξη δύο (2) θέσεων εργασίας, την προϋπόθεση οι ενδιαφερόμενοι «να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή ομάδες αυξημένου κινδύνου». ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ιούνιος 2021 Με παρέμβασή της στις 15 Ιουνίου 2021, η εθνική συνομοσπονδία των συλλόγων ασθενών της χώρας, κάλεσε το Υπουρ γείο Υγείας να δράσει άμεσα και να προβεί σε μία οριστική διευθέτηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις εξετά σεις COVID-19 που απαιτούνται από ασθενείς και συνοδούς για την είσοδο ή νοσηλεία σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκο μεία και θεραπευτήρια της χώρας.
Φεβρουάριος 2021 Η εθνική συνομοσπονδία των συλλόγων ασθενών της χώρας κάλεσε τις 5 Φεβρουαρίου 2021, το Υπουργείο Υγείας να προβεί σε δημοσιοποίηση του ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού για κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα και υγειονομική μονάδα στην επικράτεια. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 32 Φεβρουάριος 2021 Η εθνική συνομοσπονδία των συλλόγων ασθενών της χώρας κάλεσε στις 5 Φεβρουαρίου 2021 με επιστολή της τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. και το Υπουργείο Υγείας να επιλύσουν άμεσα το ζήτημα που προέκυψε αναφορικά με την πρόσβαση χρόνιων ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα που εντάχθηκαν πρόσφατα στη θετική λίστα. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ιανουάριος 2021 Με παρέμβασή της στις 19 Ιανουαρίου 2021, η Ένωση κάλεσε το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης να αποσύρει άμεσα από την πρόσφατη προκήρυξη θέσεων εργασίας, την προϋπόθεση οι υποψήφιοι «να μην έχουν χρόνια ή υποκείμενα νοσήματα και να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον ιό του κορωνοϊού COVID-19». ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Φεβρουάριος 2021 Με παρέμβασή της προς το Υπουργείο Υγείας στις 19 Φεβρουαρίου 2021 η εθνική συνομοσπονδία των συλλόγων ασθε νών της χώρας πρότεινε τη διεύρυνση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και για τα φαρμακευτικά σκευάσματα που δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Δεκέμβριος 2020 Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα στον τύπο σχετικά με τον τρόπο καταγραφής των ημερήσιων κρουσμάτων COVID-19 και τις φερόμενες συγκρούσεις μεταξύ πολιτικών προσώπων και επιστημόνων, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας κάλεσε την 1η Δεκεμβρίου 2020 την Κυβέρνηση και τα κοινοβουλευτικά κόμματα να διαφυλάξουν με κάθε τρόπο τη δι αφάνεια στη λήψη αποφάσεων, την αξιοπιστία της επιστημονικής κοινότητας και την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτή την εθνική μάχη απέναντι στην πανδημία. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 33 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Νοέμβριος 2020 Με παρέμβασή της προς τις αρμόδιες αρχές, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας κάλεσε στις 26 Νοεμβρίου 2020 το Υπουργείο Υγείας και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να προβούν άμεσα στην παροχή δυνατότητας έκδοσης βεβαίωσης εκτέλεσης συνταγών φαρ μάκων 1β με νοσοκομειακή έναρξη και από ιδιώτες ιατρούς, κατά τη διάρκεια της επιβολής των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Νοέμβριος 2020 Σε συνέχεια των διαδοχικών δημόσιων παρεμβάσεών μας για την ανταποκρισιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας εν μέσω της πανδημίας COVID-19, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας μετέφερε στις 30 Νοεμβρίου 2020 την αγωνία των χρόνιων ασθενών σχετικά με τις ελλείψεις Μονάδων Εντατικής Θεραπείας γενικών περιστατικών και τις αναβολές προγραμ ματισμένων χειρουργείων, καθώς οι περισσότερες περιοχές της χώρας εισέρχονται σταδιακά στις ζώνες επιφυλακής 3 και 4. ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Δεκέμβριος 2020 Η εθνική συνομοσπονδία των συλλόγων ασθενών κάλεσε στις 16 Δεκεμβρίου 2020 με επιστολή της τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένων συνωστισμού και αναμονής στο κρύο πολλών χρόνιων ασθενών και των φροντιστών τους που προσέρχονται στα φαρμακεία του οργανισμού προκειμένου να εκτελέσουν τη συνταγή και να παραλάβουν τα φάρμακά τους.
ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 34 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Σεπτέμβριος 2020 H Ένωση Ασθενών Ελλάδας κάλεσε στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 το Υπουργείο Υγείας και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας στην ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της επάρκειας αίματος, προκειμένου να δοθεί οριστικά τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων χρόνιων ασθενών που υποβάλλονται σε συστηματική μετάγγιση, καταθέτοντας σειρά σχετι κών μέτρων. Αύγουστος 2020 Με επιστολή της στον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας πρότεινε στις 6 Αυγούστου 2020 τους κύριους άξονες ενός έγκαιρου, εστιασμένου και προορατικού στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της επόμενης φάσης της πανδημίας, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία του πληθυσμού και να αποφευχθεί μία νέα ευ ρεία έξαρση της διασποράς. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ιούλιος 2020 H Ένωση Ασθενών Ελλάδας συμμετείχε στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υπο θέσεων της Βουλής, με θέμα ημερήσιας διάταξης το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.Δ.Ι.Π.Υ. Α.Ε.). Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, ο τ. Διευθυντής της Ένωσης Γιώργος Τσιακαλάκης χαιρέτησε τη νομοθετική πρωτοβουλία για την αξιολόγηση των νοσηλευτι κών ιδρυμάτων, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσι ών υγείας, στη βάση μετρήσιμων δεδομένων και δεικτών. ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Σεπτέμβριος 2020 Καθώς η Ελλάδα στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 εισερχόταν σε μία νέα κρίσιμη καμπή της πανδημίας COVID-19, το υγειονομι κό σύστημα όφειλε έγκαιρα και συντεταγμένα να θωρακιστεί απέναντι στην πίεση των εκτάκτων συνθηκών, με γνώμονα να μη μείνει κανένας πολίτης χωρίς την ιατρική φροντίδα που έχει ανάγκη.
ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 35 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ιούνιος 2020 Με παρέμβασή της προς τα Υπουργεία Υγείας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 12 Ιουνίου 2020, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας υπέβαλε τις προτάσεις της για την περαιτέρω αξιοποίηση της ηλεκτρονικής υγείας, προς όφελος τόσο των πολιτών, όσο και του υγειονομικού συστήματος. Απρίλιος 2020 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας κάλεσε στις 24 Απριλίου 2020 με επιστολή της τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλάβει προσωπικά πολιτική πρωτοβουλία για την προστασία των χρόνιων ασθενών. ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ Σεπτέμβριος 2020 H Ένωση Ασθενών Ελλάδας κάλεσε στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 το Υπουργείο Υγείας και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας στην ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της επάρκειας αίματος, προκειμένου να δοθεί οριστικά τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων χρόνιων ασθενών που υποβάλλονται σε συστηματική μετάγγιση, καταθέτοντας σειρά σχετι κών μέτρων. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 36 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Σεπτέμβριος 2021 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας) επιδίωξαν να διερευνήσουν περαιτέρω τρόπους βελτίωσης του τοπίου αιμοδοσίας στην Ελλάδα. Ιούνιος 2021 Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με πρωτοβουλία της Ένωσης Ασθενών Ελλά δας διενήργησε τον Ιούνο του 2021 μελέτη για τον εξορθολογισμό της νοσοκομεια κής δαπάνης. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Οκτώβριος 2020 Έρευνα της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας, σε 2.500 χρόνιους ασθενείς.
Νοέμβριος 2021 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδος πραγματοποίησε την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 Συνέ ντευξη Τύπου με θέμα «Χρόνιοι Ασθενείς και Πανδημία». ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 37 Μάιος 2021 Για την καμπάνια που υλοποιεί η Ένωση Ασθενών Ελλάδας προς την ευαισθητοποί ηση των χρόνιων ασθενών και των πολιτών εν γένει για τον εμβολιασμό COVID-19 μίλησε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1 «Συνδέσεις» η Υπεύθυνη Δημοσίων Υποθέσε ων, κα Κωνσταντίνα Μπρούσα στις 19 Μαΐου 2021. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Απρίλιος 2021 Η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ασθενών τιμάται κάθε χρόνο στις 18 Απριλίου, έπειτα από απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2007, και αφορά στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα δικαιώματα των ασθενών και των ληπτών υπη ρεσιών υγείας. Τα δικαιώματα αυτά αποτυπώνονται στη Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών, όπως αυτή συντάχθηκε το 2002 κατόπιν πρωτοβουλίας του Δικτύου Ενερ γών Πολιτών (Active Citizenship Network- ACN) μαζί με άλλες 12 Ευρωπαϊκές Οργα νώσεις. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ& Μάιος 2021 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας υλοποίησε το Μάιο του 2021 μία ευρεία τηλεοπτική και διαδικτυακή καμπάνια ευαισθητοποίησης των χρόνιων ασθενών και των πολιτών εν γένει για τον εμβολιασμό COVID-19.
ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Απρίλιος 2021 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδος πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία διαδικτυακή Συνέ ντευξη Τύπου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας στις 6 Απριλίου 2021. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η τ. Πρόεδρος Κατερίνα Κουτσογιάννη παρουσίασε τις κύριες πρωτοβουλίες της εθνικής συνομοσπονδίας των συλλόγων ασθενών. Φεβρουάριος 2021 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας διοργάνωσε μία δημόσια συζήτηση με τίτλο «Ο οδικός χάρτης για τον εμβολιασμό COVID-19», την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Φεβρουάριος 2021 Για την πορεία, το χρονοδιάγραμμα και τις προκλήσεις της διαδικασίας εμβολια σμού COVID-19 στην Ελλάδα και ζητήματα που ενδιαφέρουν ειδικά τους χρόνιους ασθενείς, μίλησαν ο Γεν. Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και η Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ε.Κ.Π.Α. και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Εμβολιασμός COVID-19 και χρόνιοι ασθενείς». ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 38 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ&
ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 39 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 2021
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 2020 ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 40
ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 41 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 42 ΕΤΑΙΡΙΕΣΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
Ένωση2103223300info@greekpatient.grΑσθενώνΕλλάδας ( @greekpatient ) @Greek@greekpatientPatients Association @greek_patient ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΕΤΗΣ 20202021ΕΛΛΑΔΑΣΑΣΘΕΝΩΝΕΝΩΣΗ 43
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.