Page 1


DIENSTBAAR Het verschijnen van deze catalogus valt min of meer samen met mijn vertrek van de Academie Arnhem. Sinds 1984 heb ik tweeëntwintig catalogi geproduceerd. Het behoeft geen betoog dat er een wereld van verschil bestaat tussen die eerste uitgave en het boek dat u nu in handen heeft. Bladerend door de eerste exemplaren valt mij op dat er in die tijd nog een strikte scheiding bestond tussen de taak van de opdrachtgever en die van de vormgever. De eerste was verantwoordelijk voor de geredigeerde kopij; de ontwerper kwam pas echt in beweging wanneer het materiaal was vastgesteld. Als uitgangspunt bij het ontwerp gold, het werk van de studenten op een neutrale en uniforme wijze te documenteren. De vormgever was nadrukkelijk bescheiden aanwezig; hij heette dienstbaar te zijn aan het werk van anderen. Aan ‘wit’ geen gebrek. Anno 2006 is het niet uitzonderlijk dat ontwerpers zich met redactionele kwesties bemoeien, dat ze meedenken over het karakter van een publicatie. Ook de studenten van de opleiding Grafisch Ontwerpen, Chantal Bekker en Ghalia el Srakbi aan wie de eer te beurt viel de catalogus te maken, hebben een actieve rol gespeeld bij de ontwikkeling van de opzet. Ze besloten voor elke afdeling een medium te kiezen dat betekenisvol is voor die opleiding. Voor Product Design werd dat ‘database’, voor Grafisch Ontwerpen ‘boek’, voor Mode Vormgeving ‘magazine’. Voor Vrije Kunst viel de keuze op‘tentoonstelling’ en voor de Docentenopleiding werd het ‘theoretische verhandeling’. De verschillende media vormen de context waarin het werk van de studenten wordt getoond. Binnen de catalogus zijn zo in feite vijf boeken ontstaan, elk met een eigen gezicht. Natuurlijk hebben

Chantal en Ghalia hun voorstellen met de opleidingen besproken. Hun opvatting over wat dienstbaar is aan het werk van anderen heeft een intrigerend en eigentijds beeld opgeleverd! Het is geen toeval dat ik met het oog op mijn vertrek op het woord ‘dienstbaar’ kom. Dat begrip is door de jaren heen bepalend geweest voor mijn werkhouding. Mij heeft altijd helder voor ogen gestaan dat de Academie Arnhem, dat ArtEZ, dat mijn werk zijn bestaansrecht ontleent aan het feit dat we studenten opleiden. Mijn werk gaat over het ontwikkelen van de voorwaarden daartoe en over het veiligstellen van die condities. Dienstbaar zijn wil niet zeggen dat je altijd doet wat anderen van je verlangen. Directieverantwoordelijkheid gaat verder dan het specifieke belang van een opleiding, een geleding, een individuele student of collega, aangezien je ook verantwoordelijk bent voor de het geheel. Cruciaal is dat je steeds weer beseft waar het uiteindelijk om draait: jonge mensen in de gelegenheid stellen hun individuele talenten te laten ontplooien onder zo optimaal mogelijke omstandigheden. Ik hoop dat ik in die zin mijn werk naar behoren heb gedaan. Ik maak van de gelegenheid gebruik alle studenten en alle collega’s met wie ik in de loop der tijd heb samengewerkt, hartelijk te bedanken. Zonder uitzondering hebben jullie mijn leven verrijkt! Hans Huisman, adjunct directeur

3


Product Design

FLOOR VAN AST_ MARJOLEIN JOCHEMS_siraden.jpg stempel.jpg 4302 x 2332 pixels - 3400k - jpg 4302 x 2332 pixels 0652678197 - 3400k - jpg marjolein61@hotmail.com

MALOU POELMANS_tas.jpg 4302 x 2332 pixels - 3400k - jpg 0648492940 malou_poelmans@hotmail.com

4

DAPHNE BIKKER_larzen.jpg 4302 x 2332 pixels - 3400k - jpg

JOSEPHINE DUKER_ porselein.jpg 4302 x 2332 pixels - 3400k - jpg

SANDER po 4302 x 2332 06


R VAN DER HAAR_ orselein.jpg 2 pixels - 3400k - jpg 621614634

MARJOLEIN TEN HOOPEN_ schoenen.jpg 4302 x 2332 pixels - 3400k - jpg 0623675373

PRODUCT DESIGN.jpg www.productdesignarnhem.nl

5


JOZEPHINE DU 3543 x 2353 061 jozephine.d

JOERI PUTTEN_stoel.jpg 2480 x 3574 pixels - 25400k - jpg 0652607091 www.smoovebusiness.nl

MARIJE KALSHOVEN_tassen. 3543 x 2353 pixels - 23900k 0624662021 marijekalshoven@hotmail.c

6


PRODUCT DESIGN 2006

Wat kenmerkt de Arnhemse afdeling Product Design? Er is na wat eigen onderzoek wel een drietal punten te verzinnen. Begeef je, om te beginnen, op een dag UKER_theesevies.jpg 3 pixels - 3400knaar - jpg het adres Oude Kraan waar de afdeling is geves14047303 tigd. duker@gmail.com Betreed aldaar de lokalen van de opleiding en bekijk, als je eenmaal al slenterend achter in het gebouw bent gekomen, de zeer ruime werkplaatsen. De van alle technische middelen voorziene ruimtes maken duidelijk dat direct en fysiek contact met instrumenten, technieken en materialen en het experimenteren daarmee nog steeds een belangrijk onderdeel vormen van het onderwijs. De opleiding biedt de studenten de gelegenheid om wat betreft materialen en technieken een eigen handschrift te ontwikkelen. Raadpleeg als tweede stap de achtereenvolgende examencatalogi van de laatste tien jaren en stel aan de hand van de afbeeldingen van de eindexamenwerken vast dat men in Arnhem sinds jaren neigt naar wat ik hier voor het gemak maar zal aanduiden als semiotiek. Met dat laatste bedoel ik het onderzoek van beelden, vormen, kleuren en materialen op hun verhalende en of metaforische betekenis en het spelen daarmee. Uit de oude eindexamencatalogi is behalve de hang naar semiotiek ook nog een andere eigenaardigheid af te leiden. In Arnhem studeren van oudsher studenten af die zich tijdens hun studie door stages en bij-studies hebben gespecialiseerd in disciplines als keramiek, tassen en schoenen, of zich hebben toegelegd op een deelgebied van het interieurontwerpen zoals bijvoorbeeld lampen.

.jpg - jpg

com

PORTFOLIO Wat mij betreft zijn het handschrift, semiotiek en specialisatie die de Arnhemse opleiding maken tot wat hij is. Maar is daarmee gezegd dat de opleiding een

bepaald soort ontwerper aevert? Het beantwoorden van die vraag vereist een serieus onderzoek en daar kan hier niet echt sprake van zijn. Omdat de teksten van deze eindexamencatalogus lang voor de eindexamententoonstelling moeten worden geschreven en er geen tijd of ruimte is om het werk van alle afstuderende studenten tegen het licht te houden, laat staan het te vergelijken met het werk van studenten van voorgaande jaren, moet ik mijn oordeel noodgedwongen baseren op de gesprekken die ik eind maart voerde met vier studenten naar aanleiding van hun portfolio, het overzicht van het werk dat ze in de vier jaren van hun opleiding maakten. PLANTENGIETER De eerste van de vier geïnterviewde studenten, Sander van der Haar (1982), lijkt het hier geschetste beeld aardig te bevestigen, ook al heeft hij zich opzettelijk niet gespecialiseerd in een discipline of deelgebied. Spittend door Van der Haars portfolio ontkom je niet aan de conclusie dat Van der Haar een uitgesproken handschrift heeft ontwikkeld, al is dat vooral een beeldend handschrift en minder een handschrift dat zich uit in de behandeling van materialen. Sprekend in dit opzicht is zijn plantengieter. Het is een cilindervormige object van rode kunststof. De tuit voor het gieten en de wat kortere buis waarmee de gieter is te vullen roepen samen met het cilindervormige lichaam onmiskenbaar associaties op met de vormtaal van wapentuig. De vermenging van vormtalen gaat nog verder doordat Van der Haar zijn gieter ondersteunt door een bolvormig lichaam dat sterk aan een menselijk scrotum doet denken. Van der Haars glanzend rode plantengieter zorgt voor visuele onrust. In welk beelddomein hoort de gieter

7


ge object van rode kunststof. De tuit voor het gieten en is dehet watobject kortere wel buis zo onschuldig waarmee deals gieter een is platengiete vulter len behoort roepen samen te zijn.met Sander het cilindervormige van der Haar ontwierp lichaam en maakte onmiskenbaar zijn plantengieter associatiesin ophet met eerste de vormtaal jaar vanvan zijn studie. wapentuig. Wie zo De sterk vermenging begint, van probeert vormtalen in hetgaat vervolg nog van verder zijndoordat studie te Van ontkomen der Haaraan zijn zijn gieter eigen ondersteunt succes. Van doorder eenHaar bolvormig vertelt lichaam dat hij indat hetsterk eerste aan eneen tweede menjaar selijkvan scrotum zijn studie doet andere denken.en Van nadrukkelijk der Haars glanzend afwijkende rode vormtalen plantengieter uitprobeerde, zorgt voor maar visuele uiteindelijk onrust. In besloot welk om beelddomein de gieter op hoort te nemen de gieter in een en iscollectie het object interieurwel zo objecten onschuldig waarmee als een hij platengieter eindexamen behoort doet. te Onderdeel zijn. Sanvan der van die collectie der Haar is ontwierp onder meer en maakte een vloerlamp. zijn plantenVoor deze gietervloerlamp in het eerste namjaar Sander van zijn van studie. der Haar Wie dezo vorm sterk en de begint, functie probeert van een indrukknop het vervolg alsvan uitgangspunt. zijn studie teEen drukknop ontkomen is aan doorgaans zijn eigeneen succes. klein Van en weggestopt der Haar vertelt onderdeel dat hij invan heteen eerste lamp, en maar tweede Vanjaar dervan Haar zijn vergrootte studie de andere drukknop en nadrukkelijk uit tot een afwijkende lamp op zich. vormtalen De vloerlamp uitprolaat beerde, zichmaar bedienen uiteindelijk door een besloot stevige omklap de gieter bovenop opte de kap. nemen Dieinklap eenis collectie voor Van interieurobjecten der Haar een gewild waarmee en plezierig hij eindexamen onderdeeldoet. van de Onderdeel beleving van van die de lamp. collectie Met zijn is onder eindexamencollectie meer een vloerlamp. wil Sander Voor deze vanvloerlamp der Haar naar nam Sander eigen zeggen van dereen Haar ‘funwereld’ de vorm en scheppen de functie dievan aanzet een drukknop tot dromen. als uitgangspunt. Een drukknop is doorgaans een klein en weggestopt onderdeel van PRONKSTUKKEN een lamp, maar Van der Haar vergrootte de drukOok knopuit uithet totwerk een lamp van David op zich. Krings De vloerlamp (1978), spreekt laat zich overduidelijk bedienen dooreen eensemiotische stevige klap belangstelling. boven op de kap. Anders dan Die klap bij Van is voor der Haar, Van der is bij Haar Krings een gewild echter niet en pleziezonder meer rig onderdeel te zeggen van waar de beleving zijn ontwerpen van despecifiek lamp. Met naar zijn verwijzen. eindexamencollectie Krings heeft wilook Sander meervan dander VanHaar der naar Haar een eigen eigen zeggen handschrift een ‘funwereld’ als het gaat scheppen op dedie behandeaanzet ling tot dromen. van zijn materiaal. Krings werk lijkt een duizelingwekkende poging om de specifieke vormtaal van de pronkstukken hedendaagse wereld, zoals die uit mediabeelden, games Ook uiten hetarchitectuur werk van David naarKrings voren treedt, (1978), uit spreekt te benen overduidelijk tot het meest een semiotische essentiële enbelangstelling. samen te brengen Anders dan bij Van der Haar, is bij Krings echter niet

zonder meer te zeggen waar zijn ontwerpen speciin fiek zijn naar ontwerpen. verwijzen.Krings Krings specialiseerde heeft ook meer zich dan inVan het derde der Haar jaareen vaneigen zijn studie handschrift in porselein. als het Zijn gaatobjecten op de lijken behandeling op een tamelijk van zijn materiaal. ingewikkelde Krings manier werk totlijkt stand te een komen. duizelingwekkende David Krings tekent pogingenom ontwerpt de specifieke achter zijn vormtaal computer van de en hedendaagse werkt zijn ideeën wereld, verder zoals uit die door rechtstreeks uit mediabeelden, aan degames slag teen gaan architectuur met het materiaal. naar voOm ren een treedt, nieuwe uit tevormentaal benen tot het te vinden meest breekt essentiële hij veelen al samen doelbewust te brengen met in dezijn traditionele ontwerpen. werkwijzen Krings spevan de porseleinproductie. cialiseerde zich in het Mallen derdeworden jaar van zonder zijn studie positief in rechtstreeks porselein. Zijn in objecten het gips gefreesd lijken op of een opgebouwd tamelijk ingedoor een wikkelde stapeling manier vantot lasergesneden stand te komen. platen. David FunctionaliKrings teit tekent vindt enKrings ontwerpt vanachter ondergeschikt zijn computer belang. en Het werkt gaat hem zijn ideeën naar eigen verder zeggen uit door vooral rechtstreeks om de visuele aan de enslag associatieve te gaan met kracht het materiaal. van zijn objecten Om eenen nieuwe het maken vormenvan een taal collectie te vindenpronkstukken breekt hij veelal die,doelbewust niet zondermet trotsdeen genoegen, traditioneledewerkwijzen metaforisch van beladen de porseleinproductie. vormeigenaardigheden Mallenvan worden wereld zonder van nu positief weerspiegelen. rechtstreeks in het gips gefreesd of opgebouwd door een stapeling van GRAFISCHE lasergesneden VERHELDERING platen. Functionaliteit vindt Krings In van het ondergeschikt eindexamenjaar belang. 2006Het is het gaat semiotische, hem naar eigen net als zeggen in voorgaande vooral om jaren, de visuele overduidelijk en associatieve aanwezig, kracht maar van zijn Arnhem objecten levert enook het andere maken van ontwerpers een collectie af. Dat laatste pronkstukken blijkt bijdie, hetniet bekijken zonder van trots de en portfolio genoegen, van Jode zephine metaforisch Duker beladen (1984).In vormeigenaardigheden het functionele en ingetogen van wewerk reld van vannu Duker weerspiegelen. schittert het semiotische door afwezig. Jozephine Duker vertelt dat ze in de eerste drie jaar grafische van haar verheldering studie op zoek was naar en eigen taal. Uiteindelijk In het eindexamenjaar maakte ze in 2006 het derde is het semiotische, jaar een vaasnet die de alsgrondslag in voorgaande vormde jaren, vooroverduidelijk haar huidigeaanwezig, manier van werken. maar Arnhem Jozephine levert Duker ook andere begint met ontwerpers het tekenen af. Dat van een laatste silhouet blijkt en bijmet het bekijken wat zij devan ‘grafische de portfolio verheldevan ring’ Jozephine van het Duker silhouet (1984).In noemt: hethet functionele manipuleren en ingevan een togen detail, werkvorm, van Duker lijn ofschittert constructieve het semiotische eigenaardigdoor heid afwezig. waardoor Jozephine het silhouet Duker vertelt een uitgesproken dat ze in de eerste en specifieke drie jaar van vorm haar krijgt. studie Hetopgetekende zoek was silhouet naar en eigen wordt taal. Uiteindelijk maakte ze in het derde jaar een

PRODUCT DESIGN_tekst.jpg 2006 www.productdesignarnhem.nl 8


door Duker vervolgens driedimensionaal uitgewerkt vorming uitvergroot en zorgt een ruche van leren WILLEM VAN LANDEGHEM_pijp.jpg in een geschikt materiaal. In dat proces4302 stuit Duker x 2332 pixels - 3400k - jpgplooien op de voorkant van de schoen voor beweging 0615344332 melliwillem@hotmail.com op ruimtelijke complexiteiten en problemen waartijdens het lopen. voor ze oplossingen zoekt in haar eigen handschrift. ‘Ik streef naar ontwerpen’, zegt Jozephine Duker, DIVERSITEIT ‘die een eigen karakter hebben en op een subtiele Eenmaal aangeland in de wereld van Daphne Bikmanier de beleving prikkelen. Het gaat om objecten ker lijken de ontwerpen van Sander van der Haar van die kunnen fungeren als accenten in een interieur en een andere planeet te komen. Hoewel de Arnhemse waarmee je als bezitter een band kunt opbouwen.’ opleiding Product Design is te typeren als gericht op handschrift, semiotiek en specialisatie, is er binnen FUNCTIONELE SLIMHEID de opleiding blijkbaar genoeg ruimte en speelvlak Met de termen ingetogen en handschriftelijk kun je om ontwerpers af te leveren met een zeer uiteenloeveneens het werk van Daphne Bikker (1983) ompend vocabulaire. schrijven, al heeft het begrip handschrift bij Bikker een andere inhoud dan bij Duker. De ontwerpen van Peter Nijenhuis Daphne Bikker maken indruk door hun opvallende onopvallendheid en hun functionele slimheid. Vooral PHILIP WANDERS_ble dat laatste, die functionele slimheid, is volgens mij 4302 x 2332 pixels - 234 de kern van Bikkers handschrift. Bikker specialiseerde zich in het derde jaar van haar studie in het ontwerpen van schoenen. In de schoenontwerpen die ze maakte voor de afstudeercollectie 2006 van Antoine Peters leidt haar ingetogen aanleg en haar functionele slimheid tot verrassende resultaten. ‘Modeontwerp’, zegt Daphne Bikker, ‘is iets anders dan productontwerp. Je hebt te maken met het menselijke lichaam waarbij de afstand tussen product en gebruiker kleiner is dan bij productontwerp’. Uitgesproken theatraal of exuberant zijn Bikkers schoenontwerpen niet. Expressiviteit bereikt Bikker door een vervreemdende ingreep, het manipuleren van een detail en het gebruik van beweging en geluid. Zo MALOU POELMA wordt een mouw van textiel op een schoen geplaatst 4302 x 2332 pixels waardoor de schoen op een laars gaat lijken, wordt 0648492 malou_poelmans@ de bovenkant van de schoen bij de wreef hanenkamDAVID KRINGS_karaffen.jpg 4302 x 2332 pixels - 19700k - jpg 00491782585117 davidkrings@hotmail.com

9


EVA NIP_cap.jpg 3543 x 2489 pixels - 25300k - jpg 0620731348 feear@hotmail.com

MA

43

ma

FLOOR VAN AST_koekjesstempel.jpg 3543 x 2353 pixels - 23900k - jpg 0613453270 www.ямВoorvanast.nl 10


ARJOLEIN JOCHEMS_accessoires jpg 302 x 2332 pixels - 3400k - jpg 0652678197 arjolein_jochems@hotmail.com

DAPHNE BIKKER_laarzen.jpg 2480 x 3734 pixels - 26600k - jpg 0614782819 dadadaphne@hotmail.com 11


MARIJE KALSHOVEN_tassen.jpg 3543 x 2353 pixels - 23900k - jpg 0624662021 marijekalshoven@hotmail.com

JOZEPHINE DUKER_theeservies.jpg 3543 x 2353 pixels - 23900k - jpg 0614047303 jozephine.duker@gmail.com 12


LOTTE VAN TONGEREN_siraden.jpg 4302 x 2332 pixels - 3400k - jpg 0647770282 ottovantongeren@yahoo.co.uk

DAVID KRINGS_vas 4302 x 2332 pixels 00491782585 davidkrings@hotm

JARAH ST 2480 x 3416 p 0645 tiara_tiara

SANDER VAN DER HAAR_plantengieter.jpg 2480 x 3468 pixels - 24700k - jpg 0621614634 sandervdhaar@hotmail.com 13


araf.jpg 19700k - jpg 5117 mail.com

3

TOOP_tas.jpg ixels - 24300k - jpg 5428031 p@gmail.com

MARJOLEIN TEN HOOPEN_schoenen.jpg 2480 x 3199 pixels - 22800k - jpg 0623675373 mamstenhoopen@hotmail.com 14


FLOOR VAN AST_stempel.jpg 3543 x 2353pixels - 3400k - jpg 0613453270 www.oorvanast.nl

MARJOLEIN JOCHEMS_accessoires.jpg 2480 x 3734 pixels - 26600k - jpg 0652678197 marjolein_ jochems@hotmail.com 15


MARIJE KALSHOVEN_tassen.jpg 3543 x 2353 pixels - 23900k - jpg 0624662021 marijekalshoven@hotmail.com 16


FLOOR VAN AST_koekjesstempel.jpg 3543 x 2353 pixels - 23900k - jpg 0613453270 www.oorvanast.nl

MARJOLEIN JOCHEMS_accessoires.jpg 4302 x 2334 pixels - 26600k - jpg 0652678197 marjolein_jochems@hotmail.com

MALOU POELMANS_tas.jpg 2480 x 3417 pixels - 24300k - jpg 0648492940 malou_poelmans@yahoo.com

17


SANDER VAN DER HAAR_porselein.jpg 4302 x 2332 pixels - 3400k - jpg 0621614634 sandervdhaar@hotmail.com

DAPHNE BIKKER_la 2480 x 3734 pixels 061478281 dadadaphne@hotm

JOERI PUTTEN_stoel.jpg 4302 x 2332 pixels - 3400k - jpg 0652607091 joeri@isfantastisch.nl

DAVID KRINGS_karaf.jpg 2480 x 2769 pixels - 19700k - jpg 00491782585117 davidkrings@hotmail.com 18


MARJOLEIN TEN HOOPEN_schoenen.jpg 4302 x 2332 pixels - 3400k - jpg 0623675373 mamstenhoopen@hotmail.com

arzen.jpg 3400k - jpg 19 mail.com

WILLEM VAN LANDEGHEM_pijp.jpg 3543 x 2823 pixels - 28700k - jpg 0642749876 www.willemvanlandeghem.nl 19


EVA NIP_cap.jpg 3543 x 2489 pixels - 25300k - jpg 0620731348 eva_nip@hotmail.com 20


WILLEM VAN LANDEGHEM_pijp.jpg 3543 x 2823 pixels - 28700k - jpg 0642749876 www.willemvanlandeghem.nl

LO 43

o

PHILIP WANDERS_blender.jpg 2480 x 3186 pixels - 22700k - jpg phil@wandersweb.de

21


SAN 2

OTTE VAN TONGEREN_siraden.jpg 480 x 3734 pixels - 3400k - jpg 0647770282 ottovantongeren@yahoo.co.uk

MALOU POELMANS_tas.jpg 2480 x 2734 pixels - 24300k - jpg 0648492940 malou_poelmans@yahoo.com 22


DAPHNE BIKKER_larzen.jpg 2480 x 3734 pixels - 3400k - jpg 0614782819 dadadaphne@hotmail.com

EVA NIP_hoed.jpg 4302 x 2332 pixels - 3400k - jpg 0620731348 feear@hotmail.com

NDER VAN DER HAAR_plantengieter 2480 x 3468 pixels - 24700k - jpg 0621614634 sandervdhaar@hotmail.com

PHILIP WANDERS_mixer.jpg 4302 x 2332 pixels - 3400k - jpg

JOERI VAN PUTTEN_stoel.jpg 2480 x 3574 pixels - 25400k - jpg 0652607091 www.smoovebusiness.nl 23


JOSEPHINE DUKER_theeservies 3543 x 2353 pixels - 23900k - jpg 0623829751 jozefoon@hotmail.com

JARAH STOOP_tas.jpg 2480 x 3416 pixels - 24300k - jpg 0645428031 jarah.stoop@gmail.com 24


MARJOLEIN JOCHEMS_accessoires.jpg 4302 x 2332 pixels - 26600k - jpg 0652678197 marjolein_jochems@hotmail.com

EVA NIP_hoed.jpg 4302 x 2332 pixels - 3400k - jpg 0620731348 feear@hotmail.com

JOERI PUTTEN_stoel.jpg 2480 x 3332 pixels - 3400k - jpg 0652607091 www.smoovebusiness.nl

PHILIP WANDERS_mixer.jpg 4302 x 2332 pixels - 3400k - jpg

EVA NIP_cap.jp 3543 x 2489 pixels - 23 0620731348 eva_nip@hotmail

LOTTE VAN TONGEREN_sieraden.jpg 2480 x 3734 pixels - 26600k - jpg 0647770282 lottevantongeren@yahoo.co.uk 25


WILLEM VAN LANDEGHEM_pijp.jpg 3543 x 2332 pixels - 3400k - jpg 0615344332 melliwillem@hotmail.com

MARJOLEIN TEN HOOPEN_ 4302 x 3199 pixels - 22 0623675373 mamstenhoopen@ho

pg 2200k - jpg 8 com

PHILIPP WANDERS_blender.jpg 2480 x 3186 pixels - 22700k - jpg 0655168005 phil@wandersweb.de 26


DAPHNE BIKKER_laarzen.jpg 2480 x 3734 pixels - 26600k - jpg 0614782819 dadadaphne@hotmail.com

_schoenen.jpg 2800k - jpg 3 otmail.com

JARAH STOOP_tas.jpg 2480 x 3416 pixels - 24300k - jpg 0645428031 jarah.stoop@gmail.com

DAVID KRINGS_kara 2480 x 2769 pixels - 19 0049178258511 davidkrings@hotma

27


FLOOR VAN AST_01.jpg

FLOOR VAN AST_02.jpg

P.10

P.10

MARJOLEIN TEN HOOPEN_03.jpg

MARJOLEIN JOCHEMS_01.jpg

P.14

P.14

P.15

P.19

28

EVA NIP_01.jpg

DAPHNE B

P.10

MARJOLEIN TEN HOOPEN_02.jpg

WILLEM VAN LANDEGHEM_03.jpg

af.jpg 700k - jpg 17 ail.com

FLOOR VAN AST_03.jpg

EVA NIP_02.jpg

P.20

P.20

LOTTE VAN TONGEREN_01.jpg

LOTTE VAN TONGEREN_02.jpg

LOTTE VAN TONGEREN_03.jpg

P.25

P.25

P.25

MARJOLEIN J

P

EVA N

P

PHILIPP WA

P


BIKKER_01.jpg

P.11

JOCHEMS_02.jpg

P.15

NIP_03.jpg

P.20

ANDERS_01.jpg

P.26

DAPHNE BIKKER_02.jpg

DAPHNE BIKKER_03.jpg

P.11

P.11

MARJOLEIN JOCHEMS_03.jpg

MARIJE KALSHOVEN_01.jpg

MARIJE KALSHOVEN_02.jpg

P.15

P.16

P.16

MALOU POELMANS_01.jpg

MALOU POELMANS_02.jpg

MALOU POELMANS_03.jpg

P.22

P.22

P.22

PHILIPP WANDERS_02.jpg

PHILIPP WANDERS_03.jpg

P.26

P.26

JOZEPHINE DUKER_01.jpg

JOZEPHINE DUKER_0

P.12

P.12

MARIJE KALSHOVEN_03

P.16

JOERI VAN PUTTEN_

P.23

PORTRETTEN.jpg product design 2006 - jpg www.productdesignarnhem.nl 29


02.jpg

03.jpg

01.jpg

30

JOZEPHINE DUKER_03.jpg

SANDER VAN DER HAAR_01.jpg

SANDER VAN DER HAAR_02.jpg

SANDER VAN DER HAAR_03.jpg

P.12

P.13

P.13

P.13

DAVID KRINGS_01.jpg

DAVID KRINGS_02.jpg

DAVID KRINGS_03.jpg

WILLEM VAN LANDEGHEM_01.jpg

P.18

P.18

P.18

P.19

JOERI VAN PUTTEN_02.jpg

JOERI VAN PUTTEN_03.jpg

JARAH STOOP_01.jpg

JARAH STOOP_02.jpg

P.23

P.23

P.24

P.24


g

MARJOLEIN TEN HOOPEN_01.jpg

P.14

WILLEM VAN LANDEGHEM_02.jpg

P.19

JARAH STOOP_03.jpg

P.24

31


PD STUDENTEN Floor van Ast p.10 Rosendaalsestraat 86-1 6824 CX Arnhem 06-13453270

Marjolein Jochems p.15 IR. J.P. van Muijlwijkstraat 93 6828 BN Arnhem 06-52678197

Joeri van Putten p.23 Hertogstraat 30 6828 ET Arnhem 06-52607091

oorvanast@hotmail.com

marjolein_jochems@hotmail.com

www.smoovebusiness.nl

Daphne Bikker p.11 Willemsplein 20 6811 KB Arnhem 06-14782819 dadadaphne@hotmail.com

Marije Kalshoven p.16 Veerpolderstraat 60 6833 BR Arnhem 06-24662021 marijekalshoven@hotmail.com

Jarah Stoop p.24 Klarendalseweg 477-30 6822 GW Arnhem 06-45428031 jarah.stroop@gmail.com

Jozephine Duker p.12 Snoekstraat 72 6833 EG Arnhem 06-14047303 jozephine.duker@gmail.com

David Krings p.18 Fichtenweg 2 46446 Emmerich (D) 06-13388771 davidkrings@hotmail.com

Lotte van Tongeren p.25 Karel van Gelderstraat 17 6828 HL Arnhem 06-47770282 lottevantongeren@yahoo.co.uk

Sander van der Haar p.13 Roosendaalsestraat 400 6824 CS Arnhem 06-21614634 sandervdhaar@hotmail.com

Willem van Landeghem p.19 Snoekstraat 72 6833 EG Arnhem 06-42749876 willemvanlandeghem.nl wvlandeghem@gmail.com

Philipp Wanders p.26 06-55168005 phil@wandersweb.de

Marjolein ten Hoopen p.14 Grevelingenstraat 9 6826 EE Arnhem 06-23675373 mamstenhoopen@hotmail.com

Eva Nip p.20 Parkstraat 21 6828 JC Arnhem 06-20731348 eva_nip@hotmail.com Malou Poelmans p.22 Berkhof 13 6691 AB Gendt 06-48492940 malou_poelmans@yahoo.com

32


PD DOCENTEN

PD GASTDOCENTEN

Joep Sterman Wilma Sommers Paul Schudel Rob Veelenturf Sander Luske Margiet Hovens Marlies Levels Klaartje Martens Paul Spannenberg Magda Saarloos Rob Visje Lillian Sanderson Rob Hamelinck

Ed van Hinte Dick van Hoff Twan Janssen Bert Jan Pot Simon Angel

33


Grafisch Ontwerp

34


h pen

35


ERVARINGEN IN WOORD

Naast de verbeelding van hun kunnen, verwoorden de studenten g ding, of een aspect daarvan, voor hen heeft gehad.

[CB] Het accent op conceptueel ontwerpen maakt de afdeling grafisch ontwerpen uniek.

de visualisatie hiervan. Het uiteindelijke doel is een helder en communicatief ontwerp. He van het gemaakte beeld. Wat betekent het beeld? Communiceert het de boodschap die

kertijd hoe je je eigen criticus kunt zijn, zodat je zelf je werk op een hoger niveau kunt bre

objectgeoriënteerde programmeren ontdekte. Een wereld die schijnbaar eindeloze moge

omdat het onmogelijk lijkt het grafisch oog in één functie te definiëren. [MB] Ideeontwik

boventoon in mijn werk. De vorm wordt afgeleid van de inhoud en staat niet slechts op zic goede vormgeving. Zonder vorm komt het concept niet tot uitdrukking.

[MG] Typerend

andere opleidingen ligt de nadruk op het individuele vormingsproces. Niet alleen leer je tiek en de redenen waarom je tot bepaalde keuzes komt. Keuzes die je vervolgens weer

gevolg dat je je tijdens de opleiding zowel als ontwerper en als persoon enorm ontwikke Die kan op veel manieren toegepast worden. Boektypografie bijvoorbeeld is ontzettend essentieel voor de leesbaarheid. Dit is één aspect van typografie dat naar mijn mening

conceptuele ontwerpen, waardoor de gedetailleerde uitvoering ervan vaak naar de achte

typografisch uitgangspunt waarvan de vormgeving in evenwicht is met de inhoud. [HH] I

mij de grondslag van een ontwerp. Als een idee of uitgangspunt geen affiniteit belichaam

beschouw ik als noodzakelijke vereisten voor de realisatie van een goed ontwerp. [JJ] M

mij vooral over het vormgeven van een idee dat invloed heeft op de manier waarop ik naar

tigen. Je zou kunnen zeggen dat deze zoektocht mijn ontwerphouding is geworden. [CL] geven moment weet je niet meer wat te maken om in ieders mening te passen. Vanaf het

telijker. Zorg dat je je eigen maatstaven stelt. Wanneer je werkt naar eigen inzicht en durf

de meeste bevrediging. [MM] Tijdens de opleiding ben je vaak kwetsbaar. Het bespreke

het is voor mij ook een soort zelfreflectie geweest. Dat is confronterend èn louterend. Ik k

meer36zelfvertrouwen. Ik kijk nu, na vier jaar, heel anders om mij heen. Ik kadreer, zie het b

geloven dat dit het enige vak is waarvoor je overdag gedoemd bent om te dromen. Interess


grafisch ontwerpen in enkele alinea’s de betekenis die deze oplei-

. Het is belangrijk een goede verhouding te vinden tussen het ontwikelen van een idee en

et ontwerpproces is een afwisseling tussen het verbeelden van een idee en het beoordelen ik wil over dragen? Op de academie wordt geleerd hoe je ideeĂŤn visualiseert en tegelij-

engen. [RB] Mijn moment van inzicht in deze opleiding kwam toen ik de wereld van het

elijkheden biedt voor bijna elk ontwerpvraagstuk. Een wereld die je constant bezig houdt,

kkeling is voor mij de grondslag van vrijwel elk ontwerp. Het idee, de boodschap voert de

chzelf. Vorm en inhoud zijn met elkaar verbonden. Een goed concept kan niet zonder een

d voor de opleiding grafisch ontwerpen in Arnhem is haar vormend karakter. Meer dan bij om te gaan met beeld, tekst en betekenis. Belangrijker is dat je leert om te gaan met krileert te beargumenteren en verdedigen tegenover docenten en medestudenten. Met als

elt. [MH] Typografie is een van de belangrijkste tools die een grafisch ontwerper heeft. complex, het kiezen van de juiste bladspiegel, het font, de interlinie en corpsgrootte is in het onderwijs op de academie niet kan ontbreken. Helaas ligt de nadruk vaak op het

ergrond wordt geschoven. Terwijl je in de praktijk ontzettend veel baad hebt bij een goed

In de wisselwerking tussen een idee en de passie voor het realiseren daarvan schuilt voor

mt geloof ik niet dat de passie van de ontwerper zichtbaar kan worden. Affiniteit en passie

Mijn studie zie ik als een verheerlijking van het onbekende. Grafisch ontwerpen gaat voor

r dingen kijk. In dat idee zit veel onzekerheid, ik streef er naar het onbekende te bemach-

] In het begin van de opleiding werd ik wel eens omver geblazen door kritiek. Op een gemoment waarop je de opdracht jezelf eigen maakt, wordt alles ineens een stuk overzich-

ft te vertrouwen op je eigen smaak, zorgt dit uiteindelijk voor het grootste werkplezier en

en van sommige opdrachten brengt je soms compleet terug bij af. Dat was wel zwaar, maar

kan nu met kritiek omgaan en dat heeft geresulteerd in een sterker persoon, iemand met

bijzondere beter en bekijk de dingen als ontwerper. [AM] Deze opleiding heeft mij 37doen

se, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen zijn de wapens; de wereld is het speelveld.


Het geeft mij een enorm gevoel van vrijheid. [PvdR] IDEA x CONCEPT x REALISATION = P

tation. Realisation is a product of a vision. Process is a product of ideas multiplied by co outcome is zero. [JvS] Concept en realisatie is geen weg van A naar Z, maar van A t/m Z.

wat er ontstaat en of dit overeenkomt met het concept. Het is belangrijk om tussen deze tw

verassen en inspireren. Anders wordt realisatie een saaie weg naar pure reproductie van w

de Nederlandse samenleving kijk. Het bezig zijn met grafisch ontwerpen heeft mij dagel

mijn omgeving gebeurt. Mijn studie is een middel geweest om een voor mij vreemde cultu ontwerpen niet alleen een beroep, maar een element dat invloed heeft op mijn leven en

derwezen moet worden. Het is meer dan een vaardigheid die je kunt aanleren. Voor goed

eiste. [MvdZ] Op deze opleiding leer je op een andere manier naar de wereld te kijke

persoon ben hierdoor uiteraard beïnvloed, ik kan niet meer over straat lopen zonder te ‘z

over elk ontwerp een mening en sla elk interessant punt op om misschien later weer in te

Ik heb mijn eigen handschrift ontwikkeld en vind het belangrijk hier trouw aan te blijven.

houden. [BB] Deze opleiding heeft me inzicht gegeven in mijn mogelijkheden en mijn b

opleiding heeft de vele kanten van het vak grafisch ontwerpen belicht en het mogelijk ge gelijkheden gecreerd en kan ik met een andere blik mijn eigen weg vervolgen.

[DH] Typ

pliceert goede typografie ook een visie. Wat wil je ermee tot uitdrukking brengen? Hoe ver

sing krijgen? Hoe verhoudt typografie zich tot beeld? Met de beheersing van vaardighed

slechts gevuld met het nodigste. Nu is hij zo zwaar dat ik er tassen bij moest kopen. Het ei

studie opdeed is het besef dat je altijd het plezier in het ontwer­­­­pen moet opzoeken. Dat p vier jaar een beetje uitgesleten. Nu is die er weer, hetzelfde gevoel en enthousiasme wat

nu een grote berg aan kennis heb die ik door deze opleiding heb opgedaan. [AvV] Storm

doorgemaakt. Studeren aan de academie haalde het slechtste en het beste in me naar bov

dat ontwerpen een denkproces is waarvan een beeld de mogelijke uitkomst vormt. Het st

38


PROCESS = DESIGN Ideas are a product of research. Concepts are a product of experimen-

oncept and realization. Design is equal to process. When one of the factors is nothing, the Een afgerond geheel en bij elke letter wordt je weer opnieuw geconfronteerd met de vraag

wee componenten, concept en realisatie, een samenspel te creëren en je daardoor te laten

wat je al in gedachten had. [GS] De opleiding was voor mij de verrekijker waarmee ik naar

lijks gestimuleerd om anders te kijken, vragen te stellen en bewuster te zijn van wat er in

uur beter te begrijpen, om me er thuis te voelen, om er te functioneren. Voor mij is grafisch op mijn denken.

[YHvdS] Typografie is een vak dat zonder twijfel op de academie on-

de typografie is inzicht, oog voor detail en passie voor de beoefening van het vak een ver-

en, je leert ritmes te ontdekken, thema’s te zien en deze in te zetten als ontwerper. Ik als

zien’ en loop niet langer alleen als mens, maar ook als ontwerper door een stad, vorm mij

e zetten. [WA] Ik heb geleerd om met een grote vrijheid te werken en te experimenteren.

. In dat opzicht zal het nog een mooie worsteling worden om hier in de praktijk aan vast te

beperkingen. Het heeft mijn wilskracht en doorzettingsvermogen op de proef gesteld. De

emaakt mijn eigen richting te bepalen. Door deze opleiding heb ik voor mezelf nieuwe mo-

pografie veronderstelt kennis van regels. Maar dan ben je er beslist nog niet. Voor mij im-

rhoudt zich dat tot de keuze van een geschikt lettertype? Welke uitstraling moet de toepas-

den begint het pas. [CM] Toen ik met deze studie begon was mijn rugzak nog erg leeg,

indexamen is een regenboog in vrijheid. [VS] De belangrijkste ervaring die ik tijdens mijn

plezier was in de beginjaren van mijn studie vanzelf aanwezig, maar is er in de loop van die ik in mijn beginjaren ook had. Ik ben weer terug bij het begin, maar met dit verschil dat ik

machtig is een passende omschrijving voor de ontwikkeling die ik tijdens deze studie heb

ven. In het begin dacht ik dat een grafisch ontwerper vooral vormgeeft. Nu heb ik begrepen

tellen van vragen en het verkennen van mogelijkheden is essentieel.

39


40

CHANTAL BEKKER > Eindexamencatalogus 05/06


41


42

Ralf brandenstein > ProductDesignArnhem.nl, website


43


44

Madelief Brandsma > GO Eindexamen Expositie 2006, affiche en informatiebrochure


45


46

Monique Hegeman > Eindexamententoonstelling 2006, affiche en uitnodiging


47


48

Harold Hofenk > crcr.


49


50

Marijke Goeting > Grafisch Ontwerpen Arnhem, filmimpressie


51


52

jEREMY jansen > enz. enz. enz.


53


54

Michiel kokee > modebewust.nu, website MVO


55


56

RenÉ KuiJpers > Lowlands, visuele identiteit Lowlands


57


58

Krimo Ben Laloua > Kritiek op Logo Ontwerp


59


60

Céline Lamée > ArtEZ Academie van Bouwkunst, afstudeercatalogus 2005/2006


61


62

Margot Mager > ArtEZ Theaterschool / Acteursopleiding, eindexamenpublicatie


63


64

Marjolein Meijer > Total Exchangable Popstar


65


66

ˇ ´ > Fashion, Design & Strategy Yearbook 2005 Andrea Mircetic


67


68

Lieke Neuman > Mode, Vormgeving & Stategie, studiegids


69


70

Peter van de Riet > Identity Within Communication


71


72

David Smeulders > Lowlands, visuele identiteit Lowlands


73


74

GHALIA EL SRAKBI > Eindexamencatalogus 05/06


75


76

Yoo Hee van der Stoep > Fashion, Design & Strategy Yearbook 2005


77


78

Joost van Swieten > ProductDesignArnhem.nl, website


79


80

Sanne Thunnissen > Buiten.Kritiek


81


82

Elien Vlaskamp > Het Digitale Spoor


83


84

Maaike van der Zee > ArtEZ Academie van Bouwkunst, afstudeercatalogus 2005/2006


85


86

Wiebren Altena > Genetica als Inspiratiebron voor het Grafisch Ontwerp


87


88

Barbara Beekman > Theaterlola.nl, website


89


90

Douwe Hoendervanger > Vincent, biografie over Vincent van Gogh


91


92

Catharina Meyer > Letterproef van Odile Ontwerpster Sibylle Hagmann


93


94

Vincent Smits > Communicatie, scriptie


95


96

Arjen van Voorst > Huntenkunst, affiche


97


98 monique_hegeman@hotmail.com

Monique Hegeman

RenĂŠ Kuipers

regenjas@animail.net

marijke_go@hotmail.com

Marijke Goeting

www.visualtrashcan.com

Jeremy Jansen

www.ralfbrandenstein.de

Ralf Brandenstein

www.chantalbekker.nl

Chantal Bekker


99

merqez@hotmail.com

Krimo Ben Laloua www.haroldhofenk.nl

Harold Hofenk

www.madeliefmargot.nl

Madelief Brandsma


100 liekeneuman@hotmail.com

Lieke Neuman

YooHee van de Stoep

yooheevds@hotmail.com

andrea_mircetic@hotmail.com

Andrea Mircetic

ghalia91@hotmail.com

Ghalia El Srakbi

www.madeliefmargot.nl

Margot Mager

celine_lamee@hotmail.com

CĂŠline LamĂŠe


101

www.maakeenseenboek.com

Joost van Swieten nutcaseinventions@hotmail.com

Peter van de Riet

marjoleinmeijer@gmail.com

Marijolein Meijer


102 ruud.barbara@hetnet.nl

Barbara Beekman

Vincent Smits

pv.smit@wanadoo.nl

wiebren.altena@zonnet.nl

Wiebren Altena

vrouw@bluemail.ch

Catharina Meyer

unegratuite@gmail.com

Elien Vlaskamp

Sanne Thunnissen s.thunnissen@gmail.com


103

v.voorst@hccnet.nl

Arjen van Voorst douwe_26@hotmail.com

Douwe Hoendervanger

maaikevanderzee@yahoo.co.uk

Maaike van der Zee


GO STUDENTEN vt Chantal Bekker p.40 info@chantalbekker.nl www.chantalbekker.nl Ralf Brandenstein p.42 info@ralfbrandenstein.de www.ralfbrandenstein.de Madelief Brandsma p.44 Klarendalseweg 477-3 6822 GW Arnhem 06-14897622 madelief@madeliefmargot.nl www.madeliefmargot.nl Marijke Goeting p.50 Steijnstraat 33 6814 AL Arnhem 06-30077987 marijke_go@hotmail.com

Krimo Ben Laloua p.58 merqez@hotmail.com

David Smeulders p.72 De Mandenmaker 25 5591 NS Heeze 0642715517 davidisthuis@hotmail.com

Céline Lamée p.60 van Oldenbarneveltstraat 79 6512 AV Nijmegen 06-42018515 celine_lamee@hotmail.com

Ghalia el Srakbi p.74 Apeldoornseweg 242 6815 AB Arnhem 06-52546743 ghalia91@hotmail.com

Margot Mager p.62 Klarendalseweg 477-23 6822 GW Arnhem 06-54335047 margot@madeliefmargot.nl www.madeliefmargot.nl

Yoo Hee van der Stoep p.76 Venlosingel 241 6845 JT Arnhem 06-42135481 yooheevds@hotmail.com

Marjolein Meijer p.64 Morsweg 1 7466 PH Zuna 06-18232622 marjoleinmeijer@gmail.com

Joost van Swieten p.78 Reinaldstraat 6 6883 HM Velp 06-41772709 maakeenseenboek@yahoo.com www.maakeenseenboek.com

Harold Hofenk p.48 info@haroldhofenk.nl www.haroldhofenk.nl

ˇ ´ p.66 Andrea Mircetic Boulevard Heuvelink 9 6828 KG Arnhem 06-43022139 andrea_mircetic@hotmail.com

Sanne Thunnissen p.80 Sportstraat 30 1076 TW Amsterdam 06-26800083 s.thunnissen@gmail.com

Jeremy Jansen p.52 Hoogstraat 93 3552 XL Utrecht 0642273413 jeremy@visualtrashcan.com

Lieke Neuman p.68 Vissteeg 6 6811 DA Arnhem 06-41946893 liekeneuman@hotmail.com

Elien Vlaskamp p.82 Rosendaalsestraat 162-4 6824 CN Arnhem 06-41085120 unegratuite@gmail.com

Michiel Kokee p.54 michielkokee@gmail.com

Peter van de Riet p.70 Scheltemaweg 26 5652 XE Eindhoven 06-41048695 nutcaseinventions@hotmail.com

Maaike van der Zee p.84 IJssellaan 77-1 6826 DL Arnhem 06-38069764 maaikevanderzee@yahoo.co.uk

Monique Hegeman p.46 Lange Jufferstraat 56 3512 EE Utrecht 06-43199151 monique_hegeman@hotmail.com

104

René Kuijpers p.56 regenjas@animail.net


GO STUDENTEN dt

GO DOCENTEN

GO GASTDOCENTEN

Wiebren Altena p.86 Dullertstraat 13 6828 HJ Arnhem 026-4459366

Jeroen Barendse Samira Benlaloua Elske Berndes Martijn van Boven

Maurits de Bruijn Thomas Castro Richard van der Laken Eloi Koster

wiebren.altena@planet.nl

Vincent Smits p.94 Holtermanstraat 29

Peter Dellenbag Marianne Elbers Loukie von Freyburg Daniel Gross Hansje van Halem Sander Heezen Montse Hernández i Sala Gerco Hiddink Pieter Hildering Rein Houkes Hans Kentie Jos Klaver Allard Koers Anka Kress Joris Maltha Evert van der Molen Liesbeth Revers Harry Romeijnders Magda Saarloos Gerard Schilder Rolf Schoeber

5612 DA Nijmegen 024-3237265 pv.smits@wanadoo.nl www.vincentsmits.com

Paul Spannenberg Leon Tebbe Daniël van der Velden Willem van Weelden

Barbara Beekman p.88 Sophiastraat 22 6812 CB Arnhem 026-3518609 ruud.barbara@hetnet.nl Douwe Hoendervanger p.90 Verlengde Hoflaan 63 6822 EA Arnhem 06-17862592 douwehoendervanger@wanadoo.nl Catharina Meyer p.92 Obergasse 14 CH-2555 Brügg vrouw@bluemail.ch

Arjen van Voorst p.96 H. Heijermansstraat 11 6824 PP Arnhem 026-3611694 v.voorst@hccnet.nl

105


Mode Vormgev

106


ving

107


SANAZ ANDISHMAND

108

And


dishmand Als uit de kast van lisa visser

“Hip zijn is achterhaald, het gaat om je persoonlijke stijl. hoe hipper het is, hoe meer ik me ervan distantieer. het moet er niet zo dik bovenop liggen�

109


DASJAN

ANNA DASJAN

110


CHEUNG SUKI CHEUNG

JUNE €3.40

111


112

DIJKS


STRA

MAARTJE DIJKSTRA

113


Dierickx

EEFJE DIERICKX

114


SANDER LAK

115


SWEN DRIESSEN

116


Driessen

117


MARJET VAN DEN ELZEN

elzen


ESCHW DANIELA ESCHWEILER

12 >

7332262 1155555

119


VAN HERPEN

120


IRIS VAN HERPEN

121


HIROAKI KANAI

122


GUDRUN KLÖPSCH

GOEROE KLOEPSCH > Zwart wit

klopsch

123


SCHRIJVER

SANNE SCHRIJVER


SCHRIJVE

125


EVA SCIARONE


SARAH SIXMA

127


SPEKREIJSE

JACOBIEN SPEKREIJSE

128


ZACC

SEKSARIT THANAPRASITTIKUL

129


LISA UHLENBROCK

130

UHLENBROCK


MERTHE VAN WEES

131


132

Yamaguchi


ASUKA YAMAGUCHI

133


MV STUDENTEN

140

Sanaz Andishmand p.108 Lindenstrasse 133 D-41844 Wegberg 0049-1633675265

Daniela Eschweiler p.119 Am Eichener Garten 7 D-53881 Euskirchen 0049-1721526528

Sarah Sixma p.127 Hommelseweg 312 6821 LT Arnhem 06-14995740

sunnyandishmand@web.de

postmaster@danielaeschweiler.de

saahrtje21@hotmail.com

Suki Cheung p.111 B. Loderstraat 38-3 1063 PK Amsterdam 06-28565632 suki2309@yahoo.com

Iris van Herpen p.120 Onder den Linden 21 6822 KG Arnhem 06-43586806 irisvanherpen@hotmail.com

Jacobien Spekreijse p.128 De Prikken 6 8732 EN Kûbaard 06-14335269 jacobien@post.com

Anna Dasjan p.110 G. ter Borchplein 1 7412 ZE Deventer 06-24443388 annadasjan@hotmail.com

Hiroaki Kanai p.112 Jufferstraat 60 6828 AE Arnhem 06-13881937 hiroakikanai@hotmail.com

Eefje Dierickx p.114 Emmastraat 53-a 6828 HC Arnhem 06-20662984 eefjedierickx@hotmail.com

Gudrun Klöpsch p.123 Driekoningenstraat 25 6828 EL Arnhem 0049-1777536556 www.mysecondplaygrond.com

Seksarit Thanaprasittikul p.129 89 Bamrungmvang Rd. Pranakorn Bangkok 10200 Thailand 006622222622 06-12925901 cygnus2622@yahoo.fr

Maartje Dijkstra p.112

Sander Lak p.115

Apeldoornseweg 80 6814 BM Arnhem 06-30323695 missipippi@hotmail.com

Utrechtsestraat 63-k1 6811 LW Arnhem 06-48471092 sanderlak@hotmail.com

Swen Driessen p.116 Heesakkerweg 29 6021 HX Budel 06-54398181 swen.driessen@gmail.com

Sanne Schrijver p.124 Weberstraat 64-d 3816 VJ Amersfoort 0627108348 sanneschrijver@hotmail.com

Marjet van den Elzen p.118 Bakboordlaan 15 3448 KG Woerden 06-44160816 marjetvandenelzen@hotmail.com

Eva Sciarone p.126 Biesdelselaan 29 6881 CD Velp Gld 06-23757570 esciarone@hotmail.com

Lisa Uhlenbrock p.130 Am Fildeken 9 D-46414 Rhede 0049-1782093988 fildeken@aol.com Merthe van Wees p.131 Hommelseweg 312 6821 LT Arnhem 06-51995180 merthevanwees@hotmail.com Asuka Yamaguchi p.132 Suehiro-cho 6-130 Nishikyogoku Ukyo-ku Kyoto 615-0845 Japan +81-(0)75-311-3525 asucanma@hotmail.com


MV DOCENTEN

MV GASTDOCENTEN

Gemma Alders Marlous Bervoets Matthijs Boelee Josephine Colsen

Hans Deemoed Jos van Heel

Sayone Daan Loukie von Freyburg Pascale Gatzen Saskia van Gelder Kees Goudzwaard Peter Jeroense Allard Koers Marty Lamers Karina Lennards Elja Lintsen Leon van der Meulen Janny Peters Oscar Raaijmakers Karin Schacknat Alexander van Slobbe Jeroen Teunissen Rixt van der Tol Berend Vink Cilly Vlemmix Riette Wanders

EXTERNE DESKUNDIGEN Georgette Koning Paulo Andersson

141


Vrije Kun

142


nst

143


KATJA WIL JOU IN DE GOUDEN GIDS! “Beste Gouden Gids gebruiker, Voor u ligt de nieuwe gouden gids. Alle bedrijven uit uw regio zijn hierin vertegenwoordigd. …” Het doel van de introductiebijeenkomst op 31 augustus 2005 was om zowel studenten als docenten te verwelkomen en om middels een aantal afspraken het nieuwe academiejaar in gang te zetten. Alles verliep als verwacht op één ding na. Nadat de agendapunten de revue waren gepasseerd vroeg een student het woord. Nadrukkelijk maakte hij de plaats en datum bekend voor een groepsbespreking aangaande de eindejaarstentoonstelling. De laatstejaars studenten Vrije Kunst werden vriendelijk verzocht om daarbij aanwezig te zijn. Het lanceren van die uitnodiging tijdens de eerste zogenaamde officiële bijeenkomst van het academiejaar, was een duidelijk signaal. Men wilde verandering. Het jaarlijkse tentoonstellingsevenement wilde men dit jaar anders vorm geven. Een stelling die, zo bleek naderhand, aanleiding zou vormen voor intensieve gesprekken, zowel tussen studenten onderling, als met hun docenten. Hoe anders? Wat anders? Het verlangen om zich af te zetten tegen de voor de hand liggende mogelijkheden, was wel stellig. De studenten wilden géén eindejaarstentoonstelling in de academie zelf. Men wilde naar buiten, in een andere, een nieuwe inspirerende context. Er werd gezocht naar een confrontatie. Zowel naar een confrontatie onderling, als naar een confrontatie met de buitenwereld. Bepaalde studenten huiverden bij de gedachte om in rij na elkaar een aantal m² toe-

144

bedeeld te krijgen die ze dan ‘persoonlijk’ zouden kunnen invullen. Maar dat ze de tentoonstellingsmogelijkheden in de gebouwen van de academie niet als het meest aansprekende kader ervaren, gaat verder dan louter fysieke kenmerken c.q. beperkingen die deze context hen zou kunnen bieden. Binnen de ‘heimat’ Academie vinden zij vooral inhoudelijk niet het juiste betekeniskader dat aansluit bij hun visie aangaande het afsluiten van hun studieperiode. Met het ‘verlaten’ van het academiegebouw wordt een daad gesteld en een nieuwe uitdaging aangegaan. In die zin kiezen ze bewust voor een vrije ruimte. Een onbepaald interactieveld waarbinnen een dialoog kan ontstaan tussen hun werk en een nieuwe omgeving. Er is gezocht naar een ‘occasionele’ ruimte. Een plek waaraan nog geen specifieke invulling is gegeven maar die zich multifunctioneel aandient binnen de maatschappelijke context. Een ruimte die ‘voorlopig’ leeg is, maar die wel gelokaliseerd is temidden van de bedrijvigheid van alle dag. In die nieuwe tijdelijke omgeving hopen ze contacten te kunnen leggen die verder reiken dan het uitwisselen van visitekaartjes en telefoonnummers. Men is er zich van bewust dat de keuze op zich voor een interactie met de ‘buitenwereld’ én met elkaar natuurlijk nog geen garantie betekent voor boeiende tentoonstelling. Maar het is wél een nadrukkelijk teken aan de wand. Een vraag naar een zinvolle ontmoeting en dialoog. Telefoongids Vragen en bedenkingen van studenten over hoe in onze samenleving contacten worden gelegd en hoe


men zich onderling aan elkaar kenbaar maakt (of wenst te maken), kwamen ook aan de orde tijdens een gesprek met enkelen ter voorbereiding van dit schrijven. De studenten van de afdeling Vrije Kunst hebben besloten om naast deze publicatie ook nog een eigen catalogus samen te stellen. Dit voornemen maakt duidelijk dat zij deze ‘officiële’ eindejaarspublicatie onvoldoende representatief vinden. Toch wijzen ze een participatie aan dit boekwerk niet af. Ze noemen deze catalogus ‘de telefoongids’, een opsomming van adressen ter verwijzing naar te leveren producten en/of diensten. Onbelangrijk vinden ze dit niet. Hun mening is dat men zichzelf straft wanneer men er zich aan zou onttrekken. “Iedereen heeft nu eenmaal een drang om in een ‘naslagwerk’ te staan. De waarde ervan is de referentiewaarde – het is een ballonnetje dat wordt opgelaten. Niet meer…maar zeker ook niet minder.” Daarnaast biedt hun eigen catalogus de studenten meer ruimte om zichzelf te profileren. Er is bij de studenten geen aversie tegenover een consumptietgerichte en bedrijfsmatige invulling van de maatschappij. Zij opereren daarin, zijn er kind van, maken gebruik van de voordelen, dealen met de nadelen. Maar er is een subtiele nuance die me opvalt bij hun verklaringen aangaande hun engagement als kunstenaar binnen de samenleving. Zelf zien zij zich als gebruikers en verkopers in het maatschappelijke veld, maar wat zij als hun kunstenaarschap beschouwen koppelen ze daar op een subtiele wijze enigszins los van. Blijkbaar zijn ze kunstenaar en daarnaast nog iets anders,… wetenschapper, wielrenner, boswachter, filosoof, cineast, of gewoon iemand die nu eenmaal zijn dagelijkse menage moet runnen.

Het lijkt alsof ze kunst zien als een moedertaal die anders is dan de taal die je dagelijks spreekt in een vaderland. Geen taal- of integratiecursus die ook maar enigszins zou kunnen beletten om de ene taal of cultuur voor de andere in te ruilen. Beide zijn van hen en beide zijn anders. Het zijn wel communicerende vaten. Dit doet me denken aan een uitspraak van Jimmie Durham: “I am Cherokee, but my work is simply contemporary art and not ‘Indian art’ in any sense…I do not want a Cherokee licence to make money selling ‘Indian art’ or any other art. De studenten lijken iets in dezelfde zin uit te drukken, maar dan omgekeerd. Uit het gesprek kwam naar voor dat velen het kunstenaarschap niet zozeer zien als een beroep in de gebruikelijke zin van het woord. Een definiërende term wordt er niet graag op gekleefd, maar hun reacties wijzen meer in de richting van een bepaalde levenshouding of zienswijze. Men ziet de opleiding Vrije Kunst als een stap in het kiezen van de wijze waarop ze verder de toekomst ingaan. Ze zien als grootste verdienste van de opleiding dat hun blik op de wereld erdoor is veranderd. Men gaat anders kijken. Intenser. Velen zijn van plan om verder te studeren. Ze voelen zich door de opleiding daartoe gestimuleerd. De nabije toekomst wordt gezien als een periode voor verdere uitbouw en doorgronding van vragen en bedenkingen aangaande kunst en de mogelijke betekenis(sen) daarvan in de samenleving. Men is er van overtuigd dat het ervaren van de wereld vanuit een kunstenaarsperspectief anders is. Dit perspectief, vinden zij, kan breder ingezet worden. Andrée van de Kerckhove, maart 2006

145


Evelien Wiegerinck-Liefhof

EVELIEN WIEGERINCK-LIEFHOF > zonder titel, schilderij

146


KATJA DE SOETEN > zonder titel, acryl op papier

Heidi Linck

HEIDI LINCK > zonder titel, sculptuur, vilt

147


MANON ENGELGEER > zonder titel, fotograďŹ e

Manon Engelgeer

ANNA SCHWILL > zonder titel, sculptuur

148


Katje de Soeten

ALMA KOELEMEIJER > zonder titel, sculptuur

149


DAGMAR DONNERS > zonder titel, 90 x 90 cm, olieverf op verf

Nel Kamphuis

150


DAGMAR DONNERS > Possible portrait of my father 1+2, 40 x 40 cm, olieverf op doek

NEL KAMPHUIS > Bad news from home, 150 x 400 cm, gemengde techniek

151


Anna Schwill

Sjoerd Berendsen

SJOERD BERENDSEN > Bon, print, 155 x 60 x 30 cm

152


Dagmar Donners

Rogier Meij

OLIVIER HAMAKER > zonder titel, multimedia

153


MAREILLE SARIS > zonder titel, sculptuur

154


ERICA BALTIMORE > zonder titel, fotograďŹ e

Mareille Saris

Rogier Meij

155


ROGIER MEIJ > zonder titel, sculptuur

156


Renテゥe Keuken

RENテ右 KEUKEN > zonder titel, video/ vj instalatie

157


Maaike Langezaal

MAAIKE LANGEZAAL > Cabinet, instalatie met dia, video en meubels, 250 x 175 x 175 cm

158


Erica Baltimore

Alma Koelemeijer

ERICA BALTIMORE > zonder titel, fotograďŹ e

159


Jasiek Mischke

JASIEK MISCHKE > Kawaii, registratie

160


Rolien ter Haar

Erica Baltimore

ROLIEN TER HAAR > zonder titel, sculptuur

161


Bart Jansen

BART JANSEN > Glasbak, video

162


Gerda Roeleveld

163


GERDA ROELEVELD > zonder titel, fotograďŹ e

164


Bart Jansen Caroline van de Ven

CAROLINE VAN DE VEN > zonder titel, maquette voor installatie

165


CARLA HOOGKAMER-JANSSEN > No home without a princess, powerpoint presentatie

166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


VK STUDENTEN vt

176

Erica Baltimore p.155, 159 Vissteeg 10 6811 DA Arnhem 06-42081301

RenĂŠe Keuken p.157 Javastraat 43 1094 GZ Amsterdam 06-30886348

Anna Schwill p.148 Ijssellaan 81-1 6826 DL Arnhem 06-11354073

snoepie_b@hotmail.com

renee_keuken@hotmail.com

annaschwill@hotmail.com

Sjoerd Berendsen p.152 Boterbloemstraat 65 6832 BM Arnhem 06-43057763 sjoerdberendsen@ilse.nl

Alma Koelemeijer p.149 Cattepoelseweg 276 6815 CK Arnhem 06-27463641 almappel@hotmail.com

Dagmar Donners p.150, 151 Van Berkumstraat 58-1 6832 CE Arnhem 06-46026201 dagmar_donners@hotmail.com

Maaike Langezaal p.158 Johan de Wittlaan 115 6828 XG Arnhem 06-52321408 maaikie57@hotmail.com

Manon Engelgeer p.148 D.G. van de Keesselstraat 26 7412 ZR Deventer 06-29317578 manonengelgeer@home.nl

Rogier Meij p. 156 Utrechtsestraat 58-3 6811 LZ Arnhem 06-24661552 www.rogiermeij.nl

Rolien ter Haar p.161

Jasiek Mischke p.160

Hertogstraat 22 6828 ET Arnhem 06-47860154 rolienterhaar@gmail.com

Renssenstraat 6 6811 MC Arnhem 06-18206867 www.jasiekmischke.com

Olivier Hamaker p.153 Utrechtsestraat 63 6811 LW Arnhem 06-22197441 olivier@oeoe.nl

Katja Nitzschke Amethist 28 5912 SX Venlo 06-19024835 katja@korthe.nl

Bart Jansen p.162 Meijhorst 20-1 6537 GA Nijmegen 06-43036760 bartwjansen@hotmail.com

Mareille Saris p.154 Slaakweg 137 6826 GD Arnhem 06-24209114 mareijij@yahoo.com


VK STUDENTEN dt

VK DOCENTEN

GASTDOCENTEN

Carla Hoogkamer-Janssen p.166 Medemblikhof 55 6843 BW Arnhem 06-14628761

Korrie Besems Arnoud de Blauw Marcel Doorduin Heiner Holtappels

Geert Jan Jansen Wijo Koek Wapke Feenstra Wouter van Riessen

carlahoogkamer@hotmail.com

Andrée van de Kerckhove Tjoe Fang King Allard Koers Matthieu Landweer Marlies Levels Evert Maliangkay Jouke Mellema Rinke Nijburg Nico Schulte Arjanne van der Spek Niek Verschoor Berend Vink Rob Voerman Hanneke van Voorst van Beest Carole Witteveen Ivonne Zijp

Dieuwke Spaans Elias Tieleman/ Orgacom Inger Minesma/ FNV/KIEM Max Meijer / Museum Arnhem Adriaan van der Have / Torch Gallery Titia Bouwmeester Carel Lanters

Nel Kamphuis p.151 De Geer 12 6932 GD Westervoort 026-3113482 nel@nelkamphuis.nl Evelien Wiegerinck-Liefhof p.146 Beukenweg 9-a 6881 CK Velp 0651178952 n.wiegerinck@chello.nl Heidi Linck p.147 Witmondplein 14 6706 DV Wageningen 0317-419013 linckheidi@hotmail.com

EXTERNE DESKUNDIGE Yvonne Dröge Wendel

Gerda Roeleveld p.164 Dorpsplein 3 4041 GH Kesteren 0488-481940 gerda.roeleveld@hccnet.nl Katja de Soeten p.147 Schoolstraat 66 6828 GV Arnhem 026-4439754 Caroline van de Ven p.165 Rijksstraatweg 341 6573 CZ Beek Ubbergen 024-3601688 vandeven@mailbox.kun.nl

177


Docent Beeldend en Vormg 178


de Kunst geving 179


maart 2006

BESTE LAUREATEN, Als dit wordt gelezen hebben de meesten van jullie net de opleiding feestelijk afgerond en het diploma ten overstaan van een volle zaal betrokkenen in ontvangst genomen. Een paar van jullie hebben alleen hun beeldende praktijk met de expositie afgesloten en doen later de andere studieonderdelen. Als ik dit schrijf (maart 2006) heeft Thea de foto’s voor deze catalogus net genomen en werken jullie aan je oeuvre voor de aanstaande Groen-Licht tentoonstelling van april. Rondgang op 12 april. Stress alom, zorg over het op tijd afkomen van alle plannen. Het werk dat uiteindelijk op de expositie zal staan kan er anders uitzien dan nu in dit boekwerk wordt gepresenteerd. Veel is nog “in wording”. Sommigen van jullie zijn nog volop bezig met de andere studieonderdelen, de theorie of stages. In dat interbellum mag de studieleider hier iets toepasselijks schrijven over het cohort dat straks in juni afstudeert. Ik ben jaloers op de studieleiders van de andere opleidingen. Ze hebben het gemakkelijker dan ik, denk ik dan. Men permitteert zich zelfs een inhoudelijk kader van waaruit de eigen bijdrage voor dit boekwerk kan worden vormgegeven. De expositie zal immers vanuit de eigen vakvisie van de opleiding vorm krijgen. De docentenopleiding bestaat bij de gratie van pluriformiteit. Elke poging om daarin een rode draad te ontdekken (of het zou de relatie met het docentenschap moeten zijn) zou geen recht doen aan ons streven om juist die keuzemogelijkheden beeldend de eigen fascinaties en ambities te exploreren, twee- en driedimensionaal, toegepast en autonoom. Daarom laat ik de kans bewust voorbijgaan om een kader op te dringen waarbinnen de pagina’s van de docentenopleiding vorm moeten krijgen, anders dan een goed concept van de vormgevers zelf. Laten de pagina’s van de individuele laureaten maar hun individuele kwaliteiten uitstralen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed komt. Het werk dat bij de fotosessies werd ingebracht en de vooruitzichten op het vervolgtraject naar de uiteindelijke eindexamenexpositie stemde mij gerust. De primaire taak van een docentenopleiding ligt in het opleiden van een goede docent. Maar altijd een docent in iets. Dat iets is ons tafelzilver: de beeldende praktijk, gevoed door het eigen professionele vermogen met beelden (in de breedste zin van het woord) om te gaan. Een schier onmogelijke ambitie. Van jullie als docent beeldende kunst en vormgeving kan niet worden verwacht dat je bekwaam bent op alle terreinen van het vakgebied. Dat hoeft ook niet. Diepgang in een beperkt aantal disciplines levert transfermogelijkheden op. De breedte van het voortraject garandeert bovendien een open

180


oog voor de disciplines waarin je geen eindexamen deed èn professionele bescheidenheid om gespecialiseerde activiteiten over te laten aan een collega. We kunnen niet alles, maar wat we doen doen we goed. Er zijn ook buitenstaanders die deze catalogus onder ogen krijgen. Die moeten steeds weer worden uitgelegd dat jullie méér hebben gedaan dan hier zichtbaar is: de theorie met zijn vele disciplines (ook interdisciplinair) en de beroepsvoorbereiding. Ze hebben samen bijna de helft van je studietijd gevraagd. Daar zijn geen plaatjes van. Misschien moet er in de toekomst bij deze catalogus een CD-Rom gevoegd worden met fragmenten van jullie theoretische eindpresentaties, stageverslagen of afstudeerscripties. Misschien ook is het goed dat die buitenstaanders beseffen dat jullie straks de aanstaande kunst-consumenten, opdrachtgevers en klanten opleiden van de andere eindexamenkandidaten uit deze catalogus. De jeugd op scholen, maar ook de geïnteresseerde leek in het buitenschoolse circuit zal via de kunsteducator worden binnengevoerd in het brede gebied van beeldcultuur. Daar ligt een zware opdracht. Jullie zijn straks de aanjagers van prille talenten, het voorbeeld voor aankomende kunstenaars, brengen visueel-analfabeten over de drempel van het museum, vormen de voorhoede van de verbeeldingskracht. Jullie moeten beschikken over een dubbeltalent: kunstenaar/vormgever èn pedagoog tegelijkertijd. Naarmate jullie beter scoren zal de positie van kunst en cultuur in de Nederlandse samenleving versterkt kunnen worden. Ik wens jullie toe dat je dat op het micro-niveau binnen de eigen aanstaande werkkring gaat lukken en met als uiteindelijk effect op macroniveau een Nederlandse samenleving met meer oog en respect voor de waarden van ons werkterrein. Dat tafelzilver waar ik het hierboven over had, dat zich in deze catalogus presenteert en straks zichtbaar zal zijn op jullie expositie, is het hart van die actie. De validering van een mooie missie. Maarten Tamsma, studieleider

181


MARIJE BENT > Jericho, installatie

182


183


MONIEK BUURSINK > zonder titel, machine

184


185


MART VAN DORST > Ruimte, potlood op papier, 77 x 200 cm

186


187


JELLE LIEBRAND > De Benenwagen, hout

188


189


ANNEMIEK MEUSSEN > zonder titel, gemengde techniek op papier, 200 x 150 cm

190


ELMAR NOTEBOOM > Kandinski Interrupted, papier, zwarte stift, digitale bewerking, 127 x 870 cm

191


MARJOLEIN SELEN > Stromen, foto

192


193


MARIO JELLMA > Bodem, installatie

194


195


BENTHE VERHAGEN > De Koe Anno 2006, foto

196


197


SOLANGE VOOTS > zonder titel, gemengde techniek op doek

198


199


MATHEA WESTERVELD > Het Spel, zeefdruk op textiel, 84 x 49 x 48 cm

200


SANNE ZWIERS > Gehaakt, wol

201


202

Marije Bent

Moniek Buursink

Annemiek Meussen

Elmar Noteboom

Solange Voots

Mathea Westerveld


Mart van Dorst

Jelle Liebrand

Marjolein Selen

Benthe Verhagen

Sanne Zwiers 203


DBKV STUDENTEN Marije Bent p.182 Singelstraat 91 6828 JZ Arnhem 06-16666884

Marjolein Selen p.194 Sartrestraat 12 7323 GT Apeldoorn 06-42341051

Roel Achterberg Muriël Agsteribbe Hans Ansems Margreet Brinkman

bloemutje@hotmail.com

amzonnetje@yahoo@com

Moniek Buursink p.184 Van Pallandtstraat 8 6814 GP Arnhem 06-40758732 moniekbuursink@hotmail.com

Benthe Verhagen p.196 Rozenstraat 52 6814 EG Arnhem 06-38533854 benthe.verhagen@gmail.com

Mart van Dorst p.186 Papaverstraat 29 6542 MV Nijmegen 024-7074408 06-13398508 martvandorst@hotmail.com

Solange Voots p.198 ‘t Biezenweitje 22 6932 HJ Westervoort 06-13712102 kwikkwak2000@hotmail.com

Sanne Zwiers p.201

Leontine Broekhuizen Peter Dekker Marion Duursema Pieter van Evert Loukie von Freyburg Mario Jellema Lia Laagland Nicole Martinot Richard Menken Mariëtte aan de Meulen Evert van der Molen Rinke Nijburg Otto Nijs Janny Peters Liesbeth Revers Peter Smeets Maarten Tamsma Bert Velthuis Yvonne van de Ven Chrit Verstappen Hans Vijgen

Van Pallandtstraat 8 6814 GP Arnhem 06-28914519 sannezzz@hotmail.com

Henning Waldhauer Angeline Welink Maerle Willeumier Carole Witteveen

Mario Jellema p.188 mariojellema@hotmail.com Jelle Liebrand p.190 Oude Kapelstraat 7 7044 AW Lengel 06-43022738 jellepietpell@gmail.com www.envelo.nl Annemiek Meussen p.192 Renssenstraat 4 6811 MC Arnhem 0547-275365 annemiekmeussen@hotmail.com Elmar Noteboom p.193 Javastraat 40 6822 DM Arnhem 06-14786139 elmarnoteboom@gmail.com

204

DBKV DOCENTEN

Mathea Westerveld p.200 Snoekstraat 54 6833 EG Arnhem 06-47781079 mathewesterveld@hotmail.com


GASTDOCENTEN Yvonne van de Ven R. Doornekamp Els Hoogstraat

EXTERNE DESKUNDIGE Fer Remmers Jan Dijkstra

205


WERKPLAATSASSISTENTEN

COLOFON

Coen Bartels Wendy Barten Frans Boven Harry Brand

redactie Rein Houkes Chantal Bekker Ghalia El Srakbi

Quinten Dierick Chris de Graaf Walter Huinink Ellen Krutwagen Anand Mahabier Arjan van der Monde Wouter Nordsiek Bram Otten Eef Oudbier Valeri Preobrajenski Jeannette de Saint-Obin Inge Scheeren Paul Spannenberg Jan Storm Hans Vroege Jeroen Wandemaker Lorena Wilms Rob Wouters Marco Zaayer Wim Zurné

productiebegeleiding Rein Houkes Hans Huisman ontwerpbegeleiding Rein Houkes Daniël van der Velden concept en ontwerp Chantal Bekker en Ghalia El Srakbi Studio Academie Arnhem druk Veenman Drukkers, Rotterdam papier Grafisch Papier BV, Andelst omslag Munken Lynx 300 grs /m² binnenwerk Chromomat MC 135 grs /m² Munen Lynx 100 grs /m² Anda Schrijf 120 grs /m² Arctic Volume 115 grs /m² Ambner Graphic 120 grs /m² oplage 800 stuks met dank aan Grafisch Papier BV, Andelst Veenman Drukkers, Rotterdam Jeroen Barendse Ralf Brandestein Anand Mahabier

206

PD tekst Peter Nijenhuis fotografie Ron Steemers Fotografie model Fifiyal Ackermans GO tekst Rein Houkes i.s.m. de studenten grafisch ontwerpen fotografie Chantal Bekker Ghalia El Srakbi MV fotografie Paul Bakker visagie Dennis Michaels model Lina @ Touche Models styling Sek Thanaprasittikul, Sander Lak, Asuka Yamaguchi productie Unit, Cornelie De Kroes fotografie portretten Hiro Kanai VK tekst Andrée Van Der Kerckhove fotografie Andrea Stultiens DBKV tekst Maarten Tamsma fotografie Thea van den Heuvel


isbn Dit is een uitgave van: ArtEZ Academie voor Beeldende Kunsten Arnhem

207


Eindexamencatalogus ArtEZ  

Grafisch ontwerp door Chantal Bekker & Ghalia El Srakbi. Elke afdeling van de kunstacademie presenteert zich op een eigen en unieke manier....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you