Majssorter 2022

Page 1

DIN majsspecialist - Stabilitet i mark og stald starter ved sortsvalget

Majssorter 2022 Breeding your profit


Limagrain danmark Limagrain Field Seeds forsyner, via Limagrain Danmark, hele det Skandinaviske og Baltiske marked med stærke sorter af både majs, raps og korn m.fl. Sorterne, der markedsføres, afprøves grundigt under de lokale dyrkningsforhold. Sorterne udvælges nøje efter de krav, der lokalt stilles til både udbytte, kvalitet og dyrkningsegenskaber. Alt LG frø distribueres via et solidt forhandlernet. Limagrain er det 4. største frøfirma i verden - et internationalt andelsselskab, grundlagt og ledet af franske landmænd. Hvert år skaber Limagrain hundredvis af nye sorter af både landbrugs- og grøntsagsafgrøder. ­Sorter, der kan møde fremtidens udfordringer og krav i de ­lande og regioner, hvor de skal dyrkes. Limagrain Field Seeds forædler, producerer og sælger såsæd af mange forskellige afgrøder til landbruget majs, raps, hvede, byg, solsikke og mange flere. Såsæden sælges i 74 lande gennem datterselskaber i 28 lande og markedsføres under brandet LG. LG brandet er et af Europas førende indenfor fodermajs, hvede og solsikker. Indenfor raps er vi nr 1 i Scandinavien og resten af Europa. For yderligere information: www.LGseeds.dk.

Alle forsøgsresultater i denne brochure er fra Landsforsøgene og SEGES sortsvalgmajs.dk, hvor ikke andet er nævnt, kilde: www.sortinfo.dk. Fotos: Colourbox, Landbrugsmedierne, Erik Nissen, Limagrain. Der tages forbehold for trykfejl.


Indhold Majssorter 2022 giver dig overblikket over Danmarks bedste og mest omfattende majssortiment. Heri finder du information om alle sortsparametrene, såsom kvalitetsprofil, sygdommodtagelighed og bejdsningsmuligheder, så du kan vælge de sorter, der passer bedst lige netop til din bedrift. Læs i kataloget om: • • • • • • • •

side

Fremspiring i 2021 Majssygdomme Bejdsninger Sorter og bejdsninger man kan stole på Fodret skal sænke dækningsbidraget på mælken Guide til Sortsvalg 2022 Nye sorter Beskrivelser af de enkelte LG sorter

4 5-6 7 8 9-10 11-18 19 20 - 27

Kontakt os:

Ole Schmidt Direktør Mob. 20 96 19 61

Andreas Andersen Salgschef Mob. 40 51 19 61

Mia Elgaard Produktchef Mob. 28 58 19 61

Beate Visby Marketing Mob. 29 19 19 61


fremspring i 2021 Foråret i 2021 har været koldt og vådt og har resulteret i en rekord sen og lang majssåning. I maj måned var der kun 150-200 majsvarmeenheder, halvdelen af det normale for maj måned. Lave jordtemperaturer og store mængder nedbør påvirkede både majsens fremspiring og den videre forårsvækst. Foråret har været køligt og ekstremt vådt, hvilket mange steder har resulteret i dårlig fremspiring og forårsudvikling af majsen. Den dårlige fremspiring skyldes i de fleste tilfælde, at majsen er sået for tidligt - de vejrlige omstændigheder taget i betragtning. Majs sået i begyndelsen af maj eller tidligere har ligget i en våd og kold jord i tre uger eller mere før fremspiring, og så lang tid beskytter de bejdsninger vi har idag ikke frøene mod spirehæmmende svampe. Såning lige omkring d. 20 maj har også skabt problemer flere steder, da der i dagene lige efter såning var voldsomme skybrud, hvilket har givet frøene et kulde chok.

Isåning og omsåning

Det var især majsen i det sydlige jylland, hvor man normalt med succes påbegynder majssåningen først, som har været hårdt ramt af de store mængder regn. Flere arealer med tidligt sået majs har være så ringe, at det var nødvendigt med isåning eller omsåning. Plantetallet skal dog være meget lavt, før dette kan anbefaldes. Dels har man omkostninger til

såning og frø, der skal kunne dækkes af et evt. merudbytte. Dels vælger man oftest en tidligere sort med et lavere udbyttepotentiale og lavere udsædsmængde for at kompensere for den sene såning. Derudover har man i de fleste tilfælde ingen startgødning til rådighed og det er vanskeligere at lave et optimalt såbed. Man ødelægger desuden også de planter, der var fremspiret, da kravet om miljøgræs i de fleste tilfælde påkræver, at man sår de nye frø meget tæt op ad de eksisterende planter, hvorved de muldes ned eller rødderne skæres over. Majs er desuden gode til at kompensere for manglende naboplanter og i tørre år eller år med et lavere antal af majsvarmeenheder, er det optimale plantetal lavere end anbefalingerne. Mange marker rettede sig da også mærkbart under de gode men tørre vækstbetingelser i juli måned.

Problemer med fugle og larver

Den lange fremspiringsperiode og efterfølgende langsomme forårsvækst har gjort majsen ekstra sårbar overfor angreb af smælder- og stankelbenslarver, samt fugle. I forhold til fuglene, har mange i år haft problemer og flere bør overveje at benytte KORIT® Pro bejdsningen, som ud over at forebygge fugle angreb også forbedrer fremspiringen under vanskelige omstændigheder – læs mere om dette på side 7. I forhold til smælderog stankelbenslarver er det især et problem i ældre græsmarker og værst i dem, der har været afgræsset, da stankelben foretrækker kort græs til æglægning. Den bedste strategi i sådanne marker er, efter udfasningen af Sonido, at kombinere 4 ting: 1) så majsen så sent som muligt, 2) vælg en tidlig sort med kraftig vækst f.eks. AMBITION, 3) vælg en bejdsning med et fungicid + Force 20 CS + en vækst fremmer, 4) så frøet i 2-3cm dybde for at opnå bedst effekt af Force 20 CS. Limagrain tilbyder bejdsningen Redigo M + Force 20CS + Starcover til dette formål.

Spirehæmmende svampe

Angreb af fusarium, som b.la. ses ved at spiren drejer rundt som en proptrækker, har været langt det største problem i år.

Fusarium angrebet majsfrø Der er stigende fokus på dårlig fremspiring og en af grundene til dette er, at bejdsningsmulighederne reduceres hvert år. I 2019 kom der forbud mod tre af de mest anvendte bejdsninger, Thiram, Mesurol og Sonido. Afløserne til disse har en god virkning, men der er meget som tyder på, at den er kortere og derfor ses en stigning i dårlig fremspiring. For at imødegå dette, opdaterede Limagrain til sæsonen 2020 tilvalgsbejdsningerne Starcover og Korit således at det nye SDHI middel Vibrance samt mikronæringsstofferne Mn og Zn blev inkluderet. Det har vist sig at være en kæmpe succes, da majs bejdset med en af disse to bejdsninger er fremspiret markant bedre. For at flest mulige landmænd får en succesoplevelse med deres LG sorter, har vi derfor i Limagrain besluttet at gøre Starcover Pro bejdsningen til den nye standard bejdsning på en lang række sorter. Heriblandt TROOPER, WIZARD, PROSPECT, SAXON, LG 30.179, FUNCTION, CONCLUSION, LG 31.207 mfl. Læs mere om Starcover Pro på side 7.

Sen såning

Sen såning giver bedre spiringsbetingelser, dog reduceres udbyttepotentialet, og der risikeres en sen og vanskelig høst. I år var mange dog nødsaget til den sene såning, da både vejrprognose og markforhold ikke var optimale før slut maj-start juni. Under disse vækstbetingelser er det anbefalet at reducere udsædsmængden til 80-85.000 frø pr. ha. I maj måned var der kun 150-200 majsvarmeenheder, så ved sen såning i start juni, har der ikke været et større tab, end at det kan indhentes i en varm sommer. De 200 majsvarmeenheder svarer til et udbyttetab på mellem 700-1500

Stangelbenslarver

4


FE pr. ha. Der var ingen, der kunne forudse at det ville regne uafbrudt 20 dage i maj måned i år. Derfor mener vi ikke, at man bør ændre på praksis i forhold til såning og generelt så senere. Sen såning med efterfølgede kraftig vækst kan give højere ligninindhold i planten, og stivelsesindholdet i kolben vil ligeledes være mindre, når vækstsæsonen er kort. Derfor bør praksis stadig være at så majsen når såbedet er tjenligt, og jordtemperaturen er over 8 grader. Så ikke majsen dybere end 3-4 cm, da dybere såning giver en langsommere og mere uensartet fremspring. Husk selv at måle jordtemperaturen i sådybden om morgen og ikke ud på eftermidagen. Så vil du opleve, at jortemperaturen er væsentligt lavere end den du finder på DMI/landbrugsinfo, hvor der måles i 10 cm dybde. Vær desuden opmærksom på, at majssåning efter kløvergræs og/eller pløjefri dyrkning kræver bedre såbetingelser, da jorden er koldere og der er mere plantemateriale som modarbejde majsfrøets fremspiring.

Sideskud

Majs planter danner under normale vækstbetingelser kun et hovedskud. Men i år har de lave plantetal givet majsplanterne ekstra meget plads og lys, hvilket har resulteret i sideskuddannelse. Desuden kan majs også finde på at sætte sideskud, hvis den er blevet fysisk skadet af f.eks. kulde, frost, sandflugt osv. Dannelse af sideskud er forsøgt forædlet væk i majs og er derfor til dels genetisk bestemt. Men majs er en græs og derfor er sideskud stadig en helt naturlig optimerings- eller overlevelsesmekanisme i planten. Sideskud på majs til helsæd betyder ikke noget for hverken udbytte eller kvalitet. Sideskuddene kan endda være gavnlige, da det er dokumenteret, at der er en næringsstoftransport fra sideskud til hovedskud. Dog bør sorter med høj tendens til udvikling af sideskud fravælges til koble- og kernemajs, da de kan besværliggøre høsten med plukkebord. Samtidig med at den energi der er lagt i sideskudene med sikkerhed går tabt, når majsen høstes med plukkebord.

Majs med sideskudsdannelse i 2021

majssygdomme Limagrain’s forædlere er omhyggelige i udvælgelsen af sorter hvor udbytte, kvalitet, kuldetolerance, forårsudvikling samt en god standfasthed er vigtige parametre. For at finde frem til hvilke af de nye sorter der klarer sig bedst på netop disse parametre, testes de i et omfattende forsøgsnetværk med mere end 40 årlige forsøgslokaliteter i Danmark, England og Holland. Ved hjælp af denne omfattende screening af sorterne, får vi efter en årerække skåret tusindvis af nye potentielle sorter ned til de 3-4 stykker, vi hvert år introducerer i Skandinavien. Udover de ca. 40 udbytteforsøg, så laver Limagrain hvert år

en række observationsforsøg, hvor sorternes sundhed og modtagelighed overfor de forskellige svampesygdomme observeres. I Danmark kan majs angribes af fusarium, majsbrand og især de to bladsvampe majsbladplet og majsøjeplet trives i det danske klima. Nedenstående figur viser LG majssorternes modtagelighed overfor majsbladplet og majsøjeplet. Vurderingen af sorternes modtagelighed har baggrund i egne sygdomsforsøg, hvor sorterne påføres kunstig smitte indsamlet fra inficerede planter det forgående år. Sådan sikrer vi et ensartet smittetryk i forsøget og dermed nogle gode og brugbare bedømmel-

5

ser. Figuren skal derfor hjælpe jer, der dyrker majs pløjefrit, med at vælge de rigtige sorter og/eller være opmærksom på, at nogle sorter har mere brug for kemisk beskyttelse end andre. På arealer hvor der pløjes og hvor majs indgår i sædskiftet, vil der uanset sort sjældent være økonomi i svampesprøjtning. Omvendt anvendes der pløjefri dyrkning samtidig med kontinuerlig dyrkning af majs, vil der ofte være et positivt merudbytte for en svampesprøjtning af de røde og orange sorter.


majssygdomme Bladplet og øjeplet

Både bladplet og øjeplet trives under fugtige forhold, men de har forskelig præferencer hvad angår temperatur. Her trives majsbladplet bedst ved høje temperaturer (ca. 20-26 °C), mens majsøjeplet trives ved lavere temperaturer (ca. 14-17°C). Majsøjeplet er den mest udbredte af de to og den kendetegnes ved at udvikle talrige små (1-4mm) cirkulære lysebrune pletter med en gul zone omkring pletten (ses især når blade holdes op imod lyset). Majsøjeplet har en inkubationstid på 4-10 dage. Angrebsgraden afhænger meget af den enkelte sorts modtagelighed og udbyttetab kan variere fra 0-30%.

Majsøjeplet - kilde: Githa Nielsen

Majsbladplet dækker over tre forskellige svampearter, som har det til fælles, at de udvikler aflange pletter af variende brun-grålige farver: • Northern corn leaf blight (grå til brun, ligner frostskader), • Northern corn leaf spot (brun til rødlig) • Southern corn leaf blight (brun med mørkere rand). Inkubationstiden er på ca. 7-12 dage.

fund af svamp på det blad der støtter kolben. Udbyttetabet er større i kerne- og kolbemajs, da vækstperioden er længere og behovet for sunde velfungerende plante er større end i helsæd. Behandling af bladpletsygdommene skal ske inden sprøjtefristen, som er henholdsvis vækststadium 65 (fuld blomstring) ved brug af Comet Pro og vækststadium 69 (afsluttet blomstring) ved brug af Propulse. Behandlingseffekten kan variere afhængig af risikoen på marken og sortens modtagelighed.

Fusarium

Fusarium kan både angribe planten ved fremspiring og modning. Angreb ved fremspiring ses i kølige og regnfulde forår, hvor majsen vokser langsomt i fremspiringsfasen og derfor angribes på rod og stængelbasis når effekten af frøets bejdsning er ophørt. Ved modning ses angreb på knæ, stængel og kolber hvor brunfavning og en rød eller hvid svampebelægning kan optræde. Sort farvning på kolbespidserne er forårsaget af en sekundære sortskimmelsvampe, som ikke må forveksles med Fusarium. Angreb af Fusarium kan resultere i lejesæd og toksindannelse, som begynder omkring 5-6 uger før helsædsmodning og er stigende over sæsonen. Fusariumtoksiner er hovedsagelig et problem i majs til modenhed, da helsædsmajs har en kortere vækstperiode og dermed en kortere opformeringsperiode for svampen. Fusariumtoksinet DON forsager diarre og nedsætter tilvæksten, mens toksinet ZEA kan skabe reproduktionsproblemer. Generelt er fusarium toksindannelse kun et problem ved fodring af svin, der er langt mere følsomme

Majsbladplet- kilde: Githa Nielsen

Behandling:

Begge disse bladpletsvampe overlever på planterester i marken. I risikomarker anbefales bekæmpelse altid, i almindelige marker anbefales bekæmpelse ved over 60% angrebne planter. En plante regnes som angrebet ved

Plante med majsbrand

6

end kvæg. Grænseværdien for DON (vomitoksin) er 5 gange højere for kvæg end den er for svin.

fakta Sorter med god fusarium resistens: • AMBITION • ASGAARD • CONCLUSION • YUKON • LG 30.179 • LG 31.211

Majsbrand

Majsbrand forekommer under varme og tørre forhold (26-34°C). Svampen danner sporer, som overlever mange år i jorden på plantemateriale. Brandsporene spredes om foråret til nye planter ved at regnen plasker ned på smittede planterester. Det er især svækkede og stressede planter som angribes. Sporerne sætter sig i åbninger på planten (bladhjørner, kolbespidser eller sprækker fra hurtig vækst). Svampen lever parasitisk på planten og danner store gråsorte galler som er fyldt med brandsporer og findes på både stængel, blade og kolbe. Svampen er ikke giftig, men foderværdien er nedsat. Der findes ingen godkendte midler til bekæmpelse af majsbrand. Derfor kan sygdommen ikke bekæmpes, men skal forbygges ved at nedmulde smittemateriale og vælge gode sunde sorter med en høj stresstolerance.s


bejdsninger Standard

Redigo M er standard bejdsningen, som afløste Thiram der udgik i 2019. Redigo M indeholder prothioconazol og metalaxyl der beskytter frøet imod de spirehæmmende svampe Phytium og Fusarium.

BEJDSNINGER

INDHOLD

STANDARD

REDIGO M

STARCOVER PRO

REDIGO M + STARCOVER + VIBRANCE

FUGLEBEJDSNING KORIT®PRO

REDIGO M + KORIT + VIBRANCE + MIKRONÆRINGSSTOFFER (Zn OG Mn)

STARCOVER FORCE

REDIGO M + STARCOVER + FORCE 20CS

Starcover Pro

Starcover Pro er kombinationen af Redigo M, STARCOVER og Vibrance 500 FS, der sammen sikrer en god rodudvikling, hurtig fremspiring samt øget udbytte. Bejdsningen består af fire komponenter, der hver optimerer plantevæksten. Den først komponent er et planteudtræk fra Guarbønnen, der få dage efter såning trækker ud i rodzonen og danner en film omkring frøet. Filmen suger jordfugt til sig og sikrer hurtigere et vandindhold på 30%, som igangsætter spiringen. Planteudtrækket bidrager ligeledes til at stimulere dannelsen af flere sekundære rødder. Dette resulterer i et større rodnet pr. plante og dermed et øget vand- og nærringsstofoptag. Den anden komponent er bakterien Bacillus amyloliquefaciens IT 45, der lever i et symbio-

tisk forhold med majsplantens rødder. Bakterien lever af de affaldsstoffer som rødderne udskiller, og til gengæld udskiller bakterien en række nedbrydningsprodukter såsom fytase. Fytase frigiver organisk bundet fosfor i jorden og øger dermed fosfortilgængeligheden for planten. Derudover udskiller bakterien plantehormonerne auxin og gibberellin, der begge stimulerer rodvæksten. Den tredje komponent Vibrance 500 FS, er et fungicid med aktivstoffet SEDAXANE. Det er særligt effektiv mod Rhizoctonia og har en positiv effekt på frøspiringen. Desuden forbedre Vibrance plantens stresstolerance overfor tørke og næringsstofmangel. Den fjerde komponent er føromtalte Redigo M der beskytter frøet mod spirehæmmende svampe.

KORIT® Pro

Starcover Pro sikrer dig:

KORIT® Pro består af Redigo M + Korit + Vibrance + Mikronæringstofferne (Zn og Mn). Denne kombination sikrer dig ikke kun mod fugleangreb, men giver dig også en tredobbelt dækning mod spirehæmmende svampe og en hurtigere fremspiring. Med andre ord, sikrer KORIT® Pro dig den bedste beskyttelse og mest sikre fremspiring af dine frø. HUSK! ved håndtering og såning af majsfrø med Korit Pro skal alle sikkerhedsforskrifter overholdes.

• • • •

Bedre fremspiring Stimulering af rod- og blad vækst Større næringsstofoptag og fosfortilgænglighed Forbedring af stay-green og større høstvindue

Starcover Force

Denne bejdsning indeholder samme komponenter som Starcover Pro, men med den ekstra bejdsning Force 20 CS. Force 20 CS er et insekticid der indeholder aktivstoffet Tefluthrin, der beskytter mod jordboende skadedyr, såsom smælderlarver og stankelbenslarver. Derudover har Force en sekundær beskyttelse mod fugle, der kan give op til 30% beskyttelse sammenlignet med standard bejdsning. Starcover Force sikrer dig: • Alle fordele fra Starcover • Beskyttelse mod skadedyr • Sekundær beskyttelse mod fugleangreb

Kilde: SEGES

7

Korit bejdsning indeholder aktivstoffet Ziram, der er i familie med Thiram, og beskytter imod fugleangreb. Korit er et fungicide, som har en god effekt på fremspiringen af majs selv på kølige lokaliteter.

Fugelskader i majs

KORIT® Pro sikrer dig: • • • •

Beskyttelse mod fugle Beskyttelse imod spirehæmmende svampe Hurtig fremspiring og vækst Mikronæringsstoffer (Zn og Mn)


sorter og bejdsning man kan stole på fakta Sønderskovgård: • Lokation: Langeland • Dyrehold: 450 køer • Mælkeydelse: 12.200 EKM/årsko • De driver 325 hektar agerjord med 170 hektar majs. • Majssorter: LG 31.207 og LG 31.218

På Langeland er forholdende til majsdyrkning noget af det mest optimale man kan finde i det danske rige. Få regnvejrsdage og mange solskinstimer gør, at kravene til majssorterne på det aflange stykke land i det sydfynske øhav ikke er som de fleste andre steder i landet. Men alt er ikke bare idyl, for fuglene truer majsudbytterne på øen. Gennem hele året skinner solen mere end gennemsnittet på Langeland. Det gør øen særdeles velegnet til majsdyrkning. Et faktum malkekvægsbedriften Sønderskovgård nyder godt af. Området er samtidig en af de meste nedbørsfattige i hele landet, og varmetimerne bliver derfor mange, hvilket gør, at områdets majsdyrkere kan vælge deres sorter med et andet fokus end mange andre. ”Vi går altid efter de sene sorter, fordi vi har så mange majsvarmeenheder. Vælger vi de tidlige sorter, så bliver de færdige allerede start september, og så passer det ikke logistisk for os,” fortæller Jesper Navne, ejer af Sønderskovgård ved Rudkøbing og fortsætter:

”Vi fokuserer på de velkendte sorter, fordi vi gerne vil have stabilitet og høje udbytter. Derfor vælger jeg de sorter jeg kender, og som jeg ved giver både høje udbytter og god fordøjelighed. Stabilitet er helt klart vores nøgleord. Derfor vurderer vi ikke kun sorternes egenskaber ud fra test og forsøg, men også ud fra hvad vi ved virker i praksis.” Jesper Navne har haft sorten LG 31.218 på sine marker i efterhånden mange år, og har igen i år valgt at 90 hektar skulle sås til med kvalitetssorten fra Limagrain. Som noget nyt har han i år taget den lovende LG 31.207 ind i markplanen. LG 31.207 har både i 2019 og 2020 været nr. 1 på udbytte af foderenheder i de danske landsforsøg. ”LG 31.218 har jeg haft siden den kom på markedet, og den får altid en plads i arealet – så kan jeg diskutere hvor mange hektar. I år har jeg så taget LG 31.207 ind på 40 hektar. Den burde give et lidt højere udbytte, men en smule lavere fordøjelighed. Så nu prøver vi den af. Foreløbigt har udviklingen af LG 31.207 her i foråret set fantastisk ud.” De sidste par år har Sønderskovgård formået at avle 14.000 foderenheder per ha.

at spise af ensilagen. Sker det, er vi nødsaget til at fjerne det område, de har spist af i stakken og dække til igen. Har de først fået hul og begynder at spise, ødelægges ensileringsprocessen.”

Uden plov

Jesper Navne begyndte i 2018 at omstille bedriftens markarbejde og påbegyndte en delvis udfasning af ploven. ”Vi kører i dag 100 procent pløjefri dyrkning og har gjort det i et par år nu. Vi synes, vi ser gode resultater, og vores marker ser ud til at blive mere ensartede af, at vi dyrker dem på denne måde,” fortæller Jesper Navne. På Sønderskovgård har de to sædskifter med majs. Enten sås majsen ud efter korn, eller efter majs. Dog kommer majs højst to gange efter hinanden.

Pas på fuglene

Dog er alt på egnen ikke fryd og gammen for Jesper Navne og de andre mælkeproducenter på Langeland, er deres udbytter hele tiden truet fra oven. Øens majsdyrkere er heftigt plaget af råger, der gerne tager for sig af udbytterne.

VI ER AFHÆNGIGE AF ET GODT BEJDSEMIDDEL, FOR ELLERS KAN VI IKKE RIGTIG DYRKE MAJS SOM DET SER UD LIGE NU. DA VI MISTEDE MESUROL I 2018 FIK JEG SPIST 7-8 HEKTAR SOM JEG MÅTTE SÅ OM .”

– fortæller Jesper Navne og fortsætter:

”Dog kom Korit som et kærkommen alternativ, og har vist sig at virke godt. Der har ingen angreb været i LG’s sorter og fuglene har holdt sig væk fra markerne her hos mig.” Dog er det ikke kun i marken, at rågerne er en pestilens, da de også kan finde på at gå til angreb på plansiloerne. ”De prikker huller i vores silonet og begynder

8

”Vi har altid efterafgrøder, der skal discharves ned før jul, når majs kommer efter korn. Hvilket vi også gør med stubbene, når majs skal komme efter majs. Efter harvningen sprøjter vi med Roundup som det første i foråret, og så får vi kørt gylle ud med syre, som så bliver discharvet ned. Det prøver vi at gøre tidligt på hele arealet, så jorden er klar til såning, når der kommer en stabil vejrperiode,” fortæller Jesper Navne og fortsætter: ”Vi giver en smule bladgødskning ved anden udkrudtssprøjtning, for lige at løfte de pressede områder af marken. Og når majsen cirka er en meter høje, giver vi 50 kilo N-18 gødning og nogle gange 100 kilo, hvis vi mener de mangler.” ”Vi høster typisk mellem den 15. og 25. september, selvom vi har sene sorter. De tidlige sorter modner simpelthen for tidligt. Vi prøvede at så en tidlig sort ud et år, fordi vi manglede foder, men den var allerede klar 4. september, hvilket blev for presset for os,” slutter Jesper Navne.


Fodret skal sænke dækningsbidraget på mælken På den sønderjyske malkekvægsbedrift, Lykousminde har man hele tiden øje på dækningsbidraget og vælger derfor sorter, der kan sikre, at grovfoderet bidrager til lave produktionsomkostninger på mælken. Tidlige sorter, der når at blive færdige og god fordøjelighed, er nøgleordene for bedriftens sortsvalg. Ved Løgumkloster i det sydlige Sønderjylland, ligger den familiedrevne landbrugsejendom Lykousminde. På bedriften er der stort fokus på, at alle beslutninger giver mening for deres primære levebrød: mælk. Det handler kort sagt for de sønderjyske landmænd om at sikre maksimal mælkeproduktion, med lavest mulige produktionsomkostninger. Dette afspejler sig derfor også i valget af majssorter til grovfoderet.

også i køernes ydelse, der i sommeren 2021 lå på 13.200 EKM/årsko. En høj ydelse pr. årsko er dog ikke et mål i sig selv, men det er derimod dækningsbidraget på køerne.

Majssorterne vælges omhyggeligt

Skal køerne kunne opretholde en høj ydelse, så skal foderkvaliteten være i top. Derfor er intet overladt til tilfældighederne, og der er strenge krav som skal opfyldes, før at sorter kan komme på tale hos sønderjyderne. ”Vi vælger vores sorter ud fra deres resultater i landsforsøgene, og skifter kun sorterne ud, hvis vi kan se, at en ny sort har klaret sig bedre på de parametre vi vurderer ud fra i mere end tre år,” Fortæller Tommy Lykou og fortsætter:

VI SKAL HAVE SUNDE SORTER SOM FUNCTION OG PROSPECT MED GOD STAY-GREEN EFFEKT. DERUDOVER ER VI SÆRLIGT OPMÆRKSOMME PÅ SORTERNES TIDLIGHED, SOM ER BLEVET EN VIGTIGT PARAMETER FOR OS. ”

– fortæller Tommy Lykou og fortsætter

Vi har lidt lave jorde, som godt kan blive våde til efteråret, så vi skal være sikre på, at vi kan nå at få majsen hjem i siloerne i tide. Der kan vi se, at en sort som Prospect er hammergod og bare kommer hurtigt og godt af jorden, og den bliver altid færdig, når vi gerne vil høste i slut september/start oktober.”

VI TILSTRÆBER I HØJERE GRAD ET HØJT DÆKNINGSBIDRAG I MARKEN END HØJE UDBYTTER, NETOP FOR AT KUNNE SIKRE EN LAV FREMSTILLINGSPRIS PÅ BÅDE GROVFODER OG MÆLK. VORES KØER SKAL GERNE FODRES MED SÅ STOR ANDEL AF HJEMMEDYRKET GROVFODER SOM MULIGT.”

– fortæller Tommy Lykou og fortsætter: ”Derfor snitter vi også altid vores majs rettidigt, for at holde dem fordøjelige. Vi kan til nød supplere med korn, hvis majsen ikke når at lave så meget stivelse, men fordøjelighed er det vigtigste for os.” Det store fokus på foderkvalitet afspejler sig

9

fakta Lykousminde: • Lokation: Løgumkloster • Dyrehold: 480 årskøer • Mælkeydelse: 13.200 EKM/årsko • De driver 358 hektar agerjord med 150 hektar majs. • Majssorter: Function og Prospect

„Bladsundheden på både FUNCTION og PROSPECT er blandt det bedste i Limagrain’s sortiment og man vil derfor sjældent få pengene retur for en svampesprøjtning i netop de to sorter. Især ikke når de skal bruges til helsæd, fortæller Andreas Andersen salgschef hos Limagrain og fortsætter:. ”Graden af staygreen på FUNCTION og PROSPECT er hhv. høj og middel. En god stay-green er vigtig, da den sammen med en god standfasthed giver et bredere høstvindue til at få majsen hjem i siloerne med den rette kvalitet og tørstofindhold. Køernes foderoptag er større, hvis vi kan ensilere majsen mens den stadig er grøn. En god stay-green og standfasthed sikrer os altså, at vi kan udskyde høsten nogle uger i de år, hvor der er dårlige vejr forhold omkring snitning uden, at det går ud over udbytte, kvalitet og foderoptag.“ Andreas bakker desuden op om Tommy’s syn på vigtigheden af en tidlig sort som PROSPECT på arealer, der erfaringsmæssigt kan være svære at køre på sent i efteråret. Får


Bedriften har valgt at tilså 100 hektar med FUNCTION og PROPECT. To sorter, der begge passer godt til Lykousmindes strategi for sortvalg, da de er kendetegnet ved høj FK-NDF, hvor især FUNCTION har udmærket sig med det højeste gennemsnitlige udbytte af foderenheder og FK-NDF i landsforsøgene år 2017-2020.

”Vi vil gerne have sunde majsplanter, der både er lave i tørstof og som ligeledes har høj fordøjelighed samt stivelsesniveau. Det handler om at få mest mulig energi fra vores grovfoder og ind i vores køer,” fortæller driftsleder Tommy Lykou og fortsætter: ”Vi vælger ikke kun vores sorter ud fra, om de giver det højeste udbytte. FUNCTION er eksempelvis de seneste år i landsforsøgene blevet overhalet af LG31.207 målt på udbytte, men den fodrer bare rigtig godt inde ved køerne og det prioriterer vi meget højt.” FUNCTION er virkelig en topsort, der kan være med til at flytte dækningsbidraget i stalden i positiv retning. Den har i alle årene, som den har deltaget i landsforsøgene, været i toppen, både hvad angår udbytte af foderenheder og især foderkvaliteten, der er bedst af alle. Derfor er FUNCTION også suverænt nr. 1 i SEGES sortsvalg majs uanset majsens andel i foderrationen, fortæller Mia Elgaard produktchef i Limagrain og forsætter: I SEGES sortsvalgmajs regnes merværdien per årsko ud fra hver majssort, med baggrund i den enkelte bedrifts egne forudsætninger. Det er et virkeligt godt værktøj, jeg vil anbefale alle at bruge, som hjælp til at vælge de bedste sorter til deres bedrift. Tommy Lykou er driftsleder og har ansvaret

for driften af gårdens 358 hektar, samtidig med, at han sår 100-150 hektar ud årligt som maskinstation for omkringliggende landmænd. I år er der på Lykousminde sået 150 hektar til med majs. På Lykousminde går man meget op i at måle og gøre status på resultaterne. Men skal den travle hverdag og de valg der træffes, gå op i en højere enhed, så skal tingene være nemme og til at holde styr på. Derfor vælger Tommy altid at have samme areal af alle sorter, så resultaterne nemt kan sammenlignes.

ALT SKAL JO KUNNE LØNNE SIG, MEN DERFOR GIVER DET GOD MENING AT STYRKE RODSYSTEMET. MED DE TØRRE SÆSONER VI HAR SET, SÅ ER DET GODT MED MAJS, DER HAR ET BEDRE RODSYSTEM. JEG SYNES OGSÅ, AT VI I FORSØGET KAN SE, AT DE MAJS DER ER BEJDSET MED STARCOVER ER KOMMET BEDRE FRA START END DE STANDARD BEHANDLEDE PARCELLER,”

– fortæller Tommy Lykou og fortsætter: ”Vi ensilerer de enkelte sorter hver for sig. Vi har derfor 50 hektar af hver sort, som kommer i hver deres plansilo. På den måde ved vi altid præcist hvad det er, vi tester. Vi tager friske prøver af hver enkelt silo, og deler resultaterne med Limagrain.”

Majsen er første prioritet

Den sønderjyske malkekvægsbedrift skal så efterafgrøder ud i alt deres majs, og må ikke bearbejde jorden før 1. marts. ”Når vi må køre og jorden tillader det, så giver vi det en tur med tallerkenharven, for at få nedmuldet efterafgrøden. Vi bruger kun Roundup, hvis der er et behov - vi syntes ikke man skal sprøjte bare for at sprøjte, især ikke når vi også pløjer. Derfra spreder vi møj og kører gylle ud, pløjer og kører det hele over med en såbedsharve inden vi endeligt sår,” fortæller Tommy Lykou og fortsætter: ”Vi giver startgødning ved såning, og så har vi i år flyttet 100 kg N fra vores græs over i vores majs, fordi de så lidt gule ud. Det har også været et ekstremt hårdt år for majsen, og vi prioriterer altid majsen, også når vi vander.” Selvom de på Lykousminde har mulighed for at kunne vande, har de senere års ekstreme tendenser sat deres præg. Det har blandt andet fået dem til at eksperimentere med Starcover, hvor de har fået sat en forsøgsparcel op, så de kan afprøve effekten af bejdsemidlet. I året 2020 blev de på bedriften ligeledes ramt af haglbyger i begyndelsen af juni måned, en katastrofe for en bedrift som deres. ”Haglbygerne tog 20 procent af vores marker, og majsene så generelt ikke godt ud bagefter. Så i år har vi også valgt at få en forsikring mod netop haglskader.”

Merværdi pr. årsko 300

Function

LG31.207 LG31211 LG31218 Conclusion

200 100 0

Kr. pr årsko

man først lavet områder med strukturskade i marken, så er det merudbytte man kunne have opnået, ved at vælge en senere sort, gået tabt på grund af manglende udbytte i de efterfølgende år.

-100

25

27

29

-200

31

Sortsblanding 33 Resolute

35

37

39

41

43

Prospect

-300 -400 -500 -600 -700

Tørstof indhold%

Graften viser at Function giver et stort merudbytte per årsko ift. sortsblandingen og andre sorter. Data er hentet fra SEGES sortvalgmajs, med forsætningerne: 30/70% majs i rationen med 30 cm stup. Grafen vil ændre udseende alt efter hvilke forudsætninger du angiver og SEGES sortsvalgmajs er dermed et godt redskab til at vurdere sorter ud fra egne bedrift forudsætninger.

10


Guide til sortsvalg 2022 1 VÆLG BLANDT DE SORTER, DER HAR DEN KORREKTE TIDLIGHED TIL DINE DYRKNINGSBETINGELSER

FIND DEREFTER DE SORTER, DER MATCHER DEN KVALITETSPROFIL,

2 DU HAR BRUG FOR PÅ DIN BEDRIFT

BRUG 90/10 REGLEN:

✔ SATS PÅ VELAFPRØVEDE STABILE SORTER TIL HOVEDPARTEN AF DIT MAJSAREAL (90 %) ✔ LÆR NYERE SORTER AT KENDE PÅ ET MINDRE AREAL (10 %)

11


1

spørg marken

Vejledning til guiden Diagrammerne i vejledningen viser resultaterne fra de seneste 5 års landsforsøg (2016-20). Alle sorter, der har været med i landsforsøgene i alle fem år, er taget med – dvs. det er de sorter, der fylder en relativt stor del af markedet. Det er blandt disse sorter, du skal vælge til de 90 % af dine majsarealer.

Du skal starte med at ”spørge marken” og udelukke alle de sorter, som hos dig er for sene til, at de med sikkerhed kan nå at blive høst­ klare før midten af oktober – også i et dårligt år. 1. Vurdér din lokalitet ved hjælp af kortet over majsvarmeenheder, og find den farve, der passer. 2. Korrigér farven efter lokale forhold, der kan trække dine marker i en enten køligere retning (blå) eller i en lunere retning (rød). Det kan være jordtype, læforhold, risiko for sen/tidlig nattefrost, ønsket høsttid mm. 3. Se på diagrammet over udbytte og tidlighed og vælg blandt de sorter, der ligger i området under den farvede bjælke, der svarer til din farve.

De nye sorter fra LG, som har været med i landsforsøgene i færre år er også vist i diagrammerne. De er markeret med hhv. et opløftet 1, 2, 3 eller 4 tal. Da disse nye sorter ikke har deltaget i lige så mange forsøg som de øvrige sorter endnu, skal deres placering i diagrammet ses i forhold til resultaterne i de år, som de har deltaget.

Tommelfingerregel:

Middeltidlige sorter skal bruge ca. 2.400 majsvarme­enheder (MVE) fra såning til høst for at blive klar til helsæd, mens de kræver ca. 2.700 MVE for at kunne blive klar til kolbe/kernemajshøst. Tidlige sorter skal bruge færre MVE, mens senere sorter skal bruge flere MVE. Følg den aktuelle udvikling i majs­varmeen­heder­i dit postnummer på ­landbrugsinfo.dk.

≥3400 3300<3400 3200 <3300 3100 <3200 3000 <3100 2900 <3000 2800 <2900 2700 <2800 2600 <2700 2500 <2600 2400 <2500 2300 <2400 < 2300

Majsvarmeenheder i Danmark 2001-2010 Ontario Crop Heat Units, middel årssum (15.4-15.10) Kilde: www.landbrugsinfo.dk

12


spørg marken

1

≥3400 3300<3400 3200 <3300 3100 <3200 3000 <3100 2900 <3000 2800 <2900 2700 <2800 2600 <2700 2500 <2600 2400 <2500 2300 <2400 < 2300

Find de sorter, der i dine marker er tidlige nok til, at de kan nå at blive høstklare før midten af oktober – også i et dårligt år. Sorter til helsæd skal kunne nå et tørstofindhold på 30-33 %. Se resultaterne for hhv. lune og kølige lokaliteter på diagrammerne på næste side.

Alle lokaliteter - Helsæd Landsforsøgene 2016-20 (alle 7 lokaliteter - 32 forsøg)

LG31.2072

106

MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk

Function4

LG31.2054 104

Emeleen1 LG31.211 LG31.218

102

LG30.209

NEL20 Fht.

100

Conclusion4 Ability Prospect 4

Resolute3 Sortsblanding

Pinnacle

Gatsby

Asgaard

LG30.1792

98

Emblem 96

Dignity1 Saxon 1 Fieldstar Faith1 Ambition Wizard

94

Sunlite

Trooper3 Echo1

92

Reason Activate

90

88

30

32

34

36

Tørstof indhold %

Sorter med 1)= 1 års afprøvning, 2)= 2 års afprøvning, 3)= 3 år, 4)= 4 år. Kilde: www.sortinfo.dk

13

38

40


spørg marken

1

Lune og kølige lokaliteter - helsæd Lune lokaliteter 2016-20 (18 forsøg)

LG31.2072

105,00

≥ 3400 3300 < 3400 3200 < 3300 3100 < 3200 3000 < 3100 2900 < 3000 2800 < 2900 2700 < 2800 2600 < 2700 2500 < 2600 2400 < 2500 2300 < 2400 < 2300

Function4

LG31.2054 103,00

Emeleen1 LG31.218

101,00

Conlusion4 Ability

LG31.211 LG30.209

Sortsblandning

99,00

NEL20 Fht.

Dignity1

Resolute3 Asgaard

Emblem

97,00

Prospect4

Saxon1

Pinnacle Gatsby LG30.1792 Faith1

Wizard

Fieldstar

Ambition

95,00

Sunlite

93,00

Trooper3 Echo1 Reason

91,00

Activate

MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk

89,00

87,00 31,00

33,00

35,00

37,00

39,00

41,00

Tørstof indhold %

Sorter med 1)= 1 års afprøvning, 2)= 2 års afprøvning, 3)= 3 år, 4)= 4 år.

SILDIGE

MIDDEL TIDLIGE

TIDLIGE

MEGET TIDLIGE

EKSTRA TIDLIGE

Kilde: www.sortinfo.dk

Kølige lokaliteter 2016-2020 (14 forsøg) ≥ 3400 3300 < 3400 3200 < 3300 3100 < 3200 3000 < 3100 2900 < 3000 2800 < 2900 2700 < 2800 2600 < 2700 2500 < 2600 2400 < 2500 2300 < 2400 < 2300

LG 31.207 2

108,00

Function 4 Emeleen 1LG 31.205 4 Conclusion 4 LG31.211 LG31.218

103,00

Ability

Resolute 3

Prospect 4

Gatsby

Pinnacle

Nel20 Fht.

LG30.209

Sortsblanding

Fieldstar

LG30179 2 Asgaard

98,00

Dignity 1 Faith 1

Saxon 4 Ambition

Emblem Wizard

Echo 1

93,00

Sunlite

Trooper 3

Reason

88,00 27,00

29,00

31,00

33,00

Sorter med 1)= 1 års afprøvning, 2)= 2 års afprøvning, 3)= 3 år, 4)= 4 år.

SILDIGE

MIDDEL TIDLIGE

35,00

37,00

Tørstof indhold %

TIDLIGE

MEGET TIDLIGE

Kilde: sortinfo.dk

14

EKSTRA TIDLIGE

MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk

Activate

39,00


spørg koen

2

Se sorternes kvalitetsprofil på diagrammet herunder. Grafen viser fordøjeligheden af NDF ­sammen med stivelses­indholdet. Her ses det at sorterne med det gule LG Animal Nutrition stempel alle har høj foderkvalitet. Vælg de sorter, der passer godt i forhold til din foderplan og andelen af majs i grovfoder­ rationen på din bedrift.

fakta NDF • Kulhydraterne i fibrene i cellevæggene • Fibrene giver struktur i foderet, længere tyggetid og bedre vommiljø • NDF nedbrydes af mikroorganismer FK-NDF • Angiver fordøjeligheden af NDF • 1 procent højere FK-NDF øger mælkeydelsen med 0,25 kg EKM pr. dag • Der er stor forskel på majssorternes FK-NDF • Økonomisk merværdi for FK-NDF kan være på mere end 700 kr. pr. årsko

Foderkvalitet i Landsforsøgene 2018-20 (18 forsøg)

Function

70,5

LG31.211

Wizard

Ability

LG31.218

70

Conclusion Sortsblanding

LG31.2072 Emeleen1

FK-NDF

69,5

LG30.209

Sunlite

Asgaard

Reason Trooper

Resolute

Prospect Dignity1 Echo Faith1 1

LG31.205

Emblem Gatsby

69

Ambition Fieldstar

LG30.1792 Pinnacle

Activate

Saxon1 68,5

68

27

29

31

33

Stivelses indhold %

Sorter med 1)= 1 års afprøvning, 2)= 2 års afprøvning. Kilde: sortinfo.dk

15

35

37


økologi og biogas Majs til økologi Vi kan ikke direkte overføre de observationer, der foretages i de konventionelle forsøg til økologiske dyrkningsbetingelser. Derfor har vi i Limagrain hvert år testet et stort antal sorter hos økologiske landmænd. Dette har givet et solidt grundlag for at anbefale de rigtige majssorter til økologisk dyrkning. Idag er det dog efter indførslen af Organic X Seed ikke længere kun sorternes egenskaber, der er afgørende, men i lige så høj grad, hvorvidt de kan produceres økologisk til en overkommerlig pris. Denne udvikling har været fremskyndt af en her unavngiven forædler, hvilket er ærgeligt, da det reducerer den enkelte landmands muligheder i sortsvalget kraftigt. I Limagrain vil vi til sæsonen 2022 stadig tilbyde konventionelt ubejdsede sorter, som det ses i skemaet til højre. Her er det især ACTIVATE, TROOPER, AMBITION og FUNCTION, som de senere år har været populære valg. Men vi tvivler på, at det bliver muligt for ret mange at opnå dispensation, da udbudet af økologisk majsfrø er i en stigende trend. Heldigvis vil vi igen i år kunne tilbyde PINNACLE, LG 30.179 og LG ØKOMIX som økologisk udsæd. Med disse sorter er der fokus på en kraftig forårsudvikling, perfekt bladsundhed, god standfasthed og balanceret stay-green. Udbyttet går man ikke på kompromis med, da FHT for stivelsesudbytte i landsforsøgene i 2020 lå på henholdsvis 110, 112 og 111.

SORTER TIL ØKOLOGI

TYPE

FAO

ACTIVATE

UBEJDSET

150

TROOPER

UBEJDSET

160

LG MAJSMIX 170.01

UBEJDSET

170

AMBITION

UBEJDSET

180

SAXON

UBEJDSET

180

PINNACLE

ØKOLOGISK

180

LG ØKOMIX 180.01

ØKOLOGISK

180

LG 30.179

ØKOLOGSIK

180

FUNCTION

UBEJDSET

190

LG 31.207

ØKOLOGISK

205

Som en nyhed til alle økologer på øerne og i det sydlige jylland, vil der i år være økologisk frø af de seneste 2 års nr. 1 i landsforsøgene LG31.207. Udover udbyttet er forårsudvikling, bladsundhed, standfasthed og FK-NDF ligeledes i top på LG 31.207.

Majs til biogas

For majs til biogas er der primært interesse for sorter, der kan producere så stor mængde tørstof pr. ha som muligt. Det gælder især, hvis man er sælger af majs til biogas, og man udelukkende bliver afregnet efter tørstofmængden. Er man producent af biogas eller afregnet med tørstof tillæg, er det også ønskeligt, at majsen tilmed har en høj energiværdi i form af et højt stivelses- og tørstofindhold. Højdespringerne på tørstofudbytte i de danske landsforsøg er LG31.207, LG31.205, FUNCTION og den nye EMELEEN.

Udbytte af tørstof – Landsforsøgene 2016-20 (32 forsøg)

LG 31.207 2

107

LG31.205 4 Emeleen 1

Kandidat

LG31.211 LG31.218

Conclusion 4 Ability Resolute 3 LG30.209 Sortsblanding Gatsby

102

Tørstof udb. Fht.

Function 4

Asgaard

Emblem

97

LG 30.179

Pinnacle Saxon 1 Dignity 1 2 Fieldstar

Prospect 4

Ambition

Faith 1

Wizard

Sunlite

Trooper Echo 1

92

Reason Activate

87

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Tørstof indhold %

Sorter med 1)= 1 års afprøvning, 2)= 2 års afprøvning, 3)= 3 år, 4)= 4 år. Kilde: sortinfo.dk

16

39

40


LG ANIMAL NUTRITION Når du skal vælge sorter, skal der ikke kun tages højde for dyrkningsmæssige tilpasninger, men lige så vigtigt er fordelingen af foderrationen. Stivelsesindholdet og fordøjeligheden af NDF (FK-NDF) er de to parametre, der har størst indflydelse på majsensilagens kvalitet som grovfoder til malkekøer. Fibrenes kvalitet (FK-NDF) sætter grænsen for, hvor meget ensilage koen kan indtage og dermed også hvor meget energi, der kan udnyttes og omsættes til mælk. Høj fordøjelighed af NDF giver mulighed for at øge foderindtaget og forbedre foderudnyttelsen, som direkte kan omsættes til en højere mælkeydelse.

Stivelse

FK-NDF

FK-NDF

Stivelse

FK-NDF

Stivelse

Majs andel af grovfoder ration

Græs andel af grovfoder ration

Ved en høj andel af majs – se efter det gule LGAN stempel

Foderrationens sammensætning har betydning for, om man bør lægge mere eller mindre vægt på hhv. stivelsesindhold, fordøjeligt NDF og NDF-indholdet. Ved en høj andel af majsensilage i grovfoderrationen (over 50%), har indholdet af fordøjeligt NDF relativt større betydning, mens man ved laverer andel af majsensilage (under 50%) og mere græs, kan have mere fokus på stivelsesindholdet.

portionalt med. Derfor kan stivelsesindholdet i ensilagen være lavt. En tidligere sort med lavere SRD, men et højere stivelsindhold, vil derfor kunne opnå en højere koncentration af stivelse i vommen. Indholdet af bypass stivelse falder propotionalt med ensileringstiden, og det er derfor en af mange grunde til, at en bufferkapacitet på 6-8 uger er at fortrække. Er man nødsaget til at fodre køerne med den nye majs direkte efter høst, skal man ikke lave majsen for tør. Indholdet af bypass stivelse stiger ved højere tørstofindhold i kolben. Ved et tørstofindhold på over 36% i hele planten, kan der således godt være forskel mellem sorternes SRD. Snitter man sine majs mellem 29-34% tørstof, vil det naturlige indhold af SRD være højere og forskellen mellem sorterne meget lille.

LG Animal Nutrition

De majssorter, der bliver tildelt det gule LGAN stempel i Danmark, er nøje udvalgt efter en lang række kriterier. Sorterne vurderes på baggrund af vores egne forsøgsresultater, samt minimum 2 år i landsforsøgene, hvor nøglekriterierne omfatter NDF-fordøjelighed, stivelsesindhold og udbyttestabilitet. LGAN er vores kvalitetsmærke, som gør det nemt for dig, at vælge den bedste majssort til dine køer. LGAN repræsenterer majssorter med en perfekt balance mellem de mange kvalitetsparametre, og dermed passer til enhver foderrations sammensætning.

Endelig skal man huske på, at et passende indhold af bypass stivelse er nødvendig hos topydende malkekøer, da det er i tyndtarmen, stivelsen udnyttes bedst. Udnyttelsen af energi ved fordøjelse af stivelse i vommen er på ca. 85%, mens den i tyndtarmen er helt oppe på 99%. Problemet er selvfølgelig, at noget af byepass stivelsen passerer forbi tarmene og udskilles i gødningen. Det er altså med at ramme et fornuftigt forhold mellem de to stivelsestyper således, at man optimerer energiudnyttelsen af stivelse og undgår for meget stivelse i vommen, der kan give accidiose og køer med ydelsesnedgang.

StarPlus

Starplus er en ny betegnelse for LGAN-varianter med en naturlig høj stivelsestilgængelighed i vommen (SRD) og en tilsvarende lavere andel af bypass stivelse. Denne kvalitets sammensætning opnåes hovedsageligt ved sildige sorter, der ofte ikke kan dyrkes i Danmark. Dog tilbydes Starplus sorterne RESOLUTE, LG 31,207 samt LG 31.205 i Danmark. Før man går på udkig efter sorter med høj SRD, skal man dog være opmærksom på, at det er sildige sorter med en stor biomasse, hvor kolbestørrelsen ikke altid følger pro-

LGAN video- scan QR koden

17


kolbemajs og kernemajs Kolbe- og kernemajs er stivelsesrige fodermidler, og bør betragtes som et alternativ til især vårbyg på de fleste lokationer. Kernemajs kan benyttes som foder til søer og slagtesvin, hvor kolbemajs kan anvendes som et energirigt foder til malkekøer og slagtekalve. Kernemajs er et godt foder alternativ for korn, både til smågrise såvel som søer i farestalden, bl.a. pga. positiv stimuli af foderoptagelsen. Anvendelse af kernemajs som kraftfoder har en række fordele, men også nogle ulemper. Kernemajs har lidt mindre protein end hvede og byg, men indeholder markant mere fordøjeligt råfedt, som bidrager med et højere energiniveau i foderet. Grise vil meget gerne æde majs pga. den søde smag, og man går ikke på kompromis med energiniveauet, da majs ligger højere end hvede. Arbejdsfordelingen og udnyttelsen af maskiner vil være forbedret, når kernemajs indgår i sædskiftet, da det både såes og høstes senere end kornet. Samtidig er udbyttepotentialet markant højere sammenlignet med vårbyg, især på lette jorde. De vejledende grænser for andelen af kernemajs i ration lyder på: søer 50%, smågrise 70% og slagtesvin 40%. Hos kalve og ungtyre kan kernemajs erstatte hele kornandelen, uanset om det er ensileret eller tørret.

Høst

Kolbe- og kernemajs skal normalt stå 3-4 uger længere i marken end majs til helsæd. Derudover skal kolbemajs kunne nå et tørstofindhold på ca. 55% i kolben med svøbblade. Kernemajs til vådkonservering ved ensilering eller gastæt silo, skal kunne nå ned på 38-40% vandindhold i kernerne. Sorterene PINNACLE, PROSPECT, LG30.179, AMBITION, GATSBY og CONCLUSION er alle gode allround sorter, der kan anvendes til både helsæd, kolbe- og kernemajs. De er ideelle som buffersorter, fordi de også har gode egenskaber til helsæd og standfastheden til at stå til modenhed. YUKON det absolut mest sikre valg til kernemajsavl i Danmark. Tidlighed og perfekt kolbe-drydown betyder, at kernemajshøsten kan komme sikkert i hus hvert eneste år, inden efterårsvejret sætter ind. YUKON har en god fusarium resistens og er nem at høste ren - det giver en sund færdigvare til vådkonservering. YUKON er også særdeles velegnet til kolbemajs.

Både kerne- og kolbemajs er gode alternativer for korn til slagtekalve og som energifoder til malkekøer. Kolbemajs har det samme høje energiniveau og bypass stivelse som kernemajs, men da spindel og svøbblade tages med, så øges strukturværdien og dermed opnås der et bedre vommiljø. Dette kan især hos slagtekalve, som fodres meget koncentreret, reducere problemer med leverbylder og trommesyge. Ved kalve og ungtyre kan kolbemajs udgøre op til 50% af foderrationen, uden at det går udover tilvæksten.

Landsforsøgene med kernemajs 2015-19 (17 forsøg)

115 113

111

Conclusion *

Kerne udb. Fht.

109

Pinnacle ***

107

Ambition***** Prospect ** LG30179 *** Gatsby ****

105 103

101

Yukon******

99 97 95

90

92

94

96

Tørstof % Fht. Sorter med *)= 1 års afprøvning, **)= 2 års afprøvning, ***)= 3 år, ****)= 4 år, *****)= 5 års afprøvning og ******)= 6 års afprøvning. Kilde: sortinfo.dk

98

100


nye sorter til 2022 Nye sorter med 2 års resultater i Landsforsøgene (2021 er 3. år)

Nye sorter med 1 års resultater i Landsforsøgene (2021 er 2. år)

Nye lovende LG sorter – 1. gang i landsforsøgene i 2021

LG 31.207 - FAO 205

ECHO - FAO 160

LZM 170/83 (SKIPPER) - FAO 175

LG 31.207 er en ny middeltidlig sort, der sætter nye standarder for hvilket udbytte, man kan opnå på de gode lokaliteter. I både 2019 og 2020 lå den nr. 1 på udbyttet af foderenheder i landsforsøgene. Fordøjeligheden er som altid på LG’s sorter rigtig god, og LG 31.207 egner sig derfor rigtig godt på ejendomme, hvor der fodres med en høj andel af majs i rationen. LG 31.207 er en opret, massiv og høj plantetype. Den har en god standfasthed og middel staygreen. LG 31.207 er blandt LG´s forædlere spået til at blive den nye konge af majs i Nordeuropa, da den ligeledes har vist overlegne resultater i både Tyskland, Holland og Belgien. Vi forventer derfor en succesful opfølgning på 2019 og 2020 her i 2021.

ECHO er en sort der minder meget om TROOPER både hvad angår kvalitet, udbytte og udseende. ECHO er en smule tidligere end TROOPER og har et lidt højere udbytte, til gengæld er energikoncentrationen lavere. ECHO har en meget bred­stående bladvækst med høj afgrødedækning til følge. Standfastheden er som altid i top.

LZM 169/87 (FAITH) - (FAO 175)

LZM 169/87 ligger sig med hensyn til udbytte, stivelsesindhold og fordøjelighed tæt op ad PROSPECT. LZM 169/87 er en middelhøj og meget kompakt plante, hvor kolberne sidder lavt. Dette sikrer en rigtig god standfasthed. Forårsudviklingen på LZM 169/87 er virkelig god og stay-green er medium.

DIGNITY - (FAO 175) FIND FORHANDLERE Se hvor de nye og vores mere velkendte sorter forhandles på www.lgseeds.dk under menu-fanen „Forhandlere“.

DIGNITY er en ny tidlig hybrid med høj standfasthed, samt god forårsudvikling og middel stay-green. Højden på planten og kolbesætning er middel. DIGNITY imponerer især med et højt stivelsesudbytte, men uden at gå på kompromis med fordøjeligheden. DIGNITY er altså en rigtig god all-round sort, der hæver udbytte og kvalitet i forhold til dens forgænger PINNACLE.

SAXON - (FAO 175)

SAXON er en ny sort i samme tidlighedsgruppe som PROSPECT. Forårsudviklingen og afgrødedækningen har været helt i særklasse i landsforsøgene 2021. SAXON leverer et lidt højere udbytte af foderenheder end PROSPECT, men stiveleseudbyttet er lavere. SAXON har middel højde, middel stay-green og suveræn standfasthed.

EMELEEN - (FAO 200)

EMELEEN er en middeltidlig sort. Udseendet minder lidt om LG31.207 og LG31.205. Det er en høj slank plante med ensartede store fyldte kolber. Udbyttet er på niveau med sidste år´s nr. 1 og 2. Det er altså en ny sort med potentialet til at gå ind på førstepladsen i Danmark. Kvalitetsmæssigt er EMELEEN meget afbalanceret.

LZM 170/83 er en nyt tidlig sort, der har en god forårsudvikling og er en slank middelhøj plante. LZM 170/83 har en god balance mellem stivelsesindhold og cellevægsfordøjelse og udbyttepotentialet er højt.

LZM 170/84 (FOXTROT) - (FAO 175)

LZM 170/84 er en middelhøj og meget bladrig plante med suveræn forårsudvikling. Den har samme udbytte og kvalitets sammensætning som RESOLUTE, men med højere tørstofindhold. LZM 170/84 er en tidlig sort med et godt plantedække og god standfasthed.

LZM 170/71 (LG31.200) - (FAO 200)

LZM 170/71 er en middeltidlig sort. Det er en opret og middelhøj plantetype, som har vist en virkelig god forårsvækst, og står utrolig godt på de lunere lokationer. LZM 170/71 har et meget højt udbyttepotentiale og en suveræn cellevægsfordøjelighed.


ACTIVATE

ECHO

Trooper

ACTIVATE er en populær sort, der giver sikkerhed for tidlig høst af høj kvalitet hvert år. ACTIVATE har en relativ høj grad af stay-green for så tidlig en sort, hvilket giver den et lidt bredere høstvindue i forhold til andre sorter i den ekstremt tidlige klasse. ACTIVATE leverer en exceptionel god foderkvalitet. Det er en standfast sort med pænt siddende kolber, som har lukket svøb. Kolben modner meget tidligt.

ECHO er en sort, der minder meget om TROOPER både hvad angår tidlighed, udbytte og udseende. ECHO har en meget bredstående bladvækst med høj afgrødedækning til følge. Kolberne er ensartede med fuld kernefyldning og lukket kolbesvøb. Standfastheden er som altid i top og stay-green er middel.

TROOPER er en meget tidlig sort til alle kølige lokaliteter. Det er en robust stivelsesleverandør i helsæd med en ekstremt høj fordøjelighed af cellevægge. I det helt tidlige segment er TROOPER en klar nr. 1 på fordøjeligheden. TROOPER er en sund plante med en god forårsudvikling og den har sammen med REASON vist sig som den mest standfaste blandt de helt tidlige majssorter. TROOPER kan derfor dyrkes i alle områder af landet

• • • • •

• • • • • •

• • • •

FAO 150

FAO 160

Ekstrem tidlig - til alle lokaliteter Sikkert og stabilt udbytte Super kvalitet Meget højt stivelsesudbytte Relativ høj grad af stay-green for så tidlig en sort

Anvendelse

KERNE

h eKlEsR NdE æ

øko KOLBE

KOLBE

øKkEoR N E

bio gas

KOLBE

Plantehøjde KERNE

KOLBE

Højt udbytte af foderenheder og stivelse Super forårsudvikling og afgrødedækning Unik standfasthed i denne tidligheds gruppe Høj fordøjelighed af NDF Høj energikoncentration Flot kolbe med lukket svøb

Anvendelse

Forårsudvikling

KERNE

FAO 160

KOLBE

hels d ø k oaf jorden æ Afgrødedækning

KERNE

øko

bio gas

KOLBE

Højt udbytte af stivelse og foderenheder Ekstremt høj cellevægs fordøjelighed Robust plante med suveræn standfasthed Høj grad af stay-green for en majs i denne tidligheds-klasse • Meget høj afgrødedækning

Anvendelse

bhieolgsaæs d

øko

hels d æ

bhieolgsaæs d

øko

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Plantehøjde

Plantehøjde

bhieolgsaæs d Afgrødedækning af jorden

øko

hels d æ

bh

ieolgsaæs d ø kaf o jorden Afgrødedækning

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

SORT

Antal år i Landsforsøgene 2016-20

Udbytte NEL20 a.e. (FHT)

Tørstof %

øko

bio gas

biog

øko

bio gas

biog

Stivelsesudbytte (FHT)

2020

Gns. flerår

2020

Gns. flerår

2020

Gns. flerår

ACTIVATE

6

87

89

37,9

39,5

107

105

ECHO

1

-

92

35,3

-

101

-

TROPPER

3

93

93

35,9

37,6

107

103

REASON

6

87

92

35,9

39,4

93

101

WIZARD

6

92

96

34,9

36,9

100

104

PROSPECT

4

99

101

34,3

36,7

115

113

20


reason

wizard

prospect

REASON er en ekstrem tidlig højtydende sort, der producerer en perfekt kvalitetsprofil til højtydende malkekøer. REASON har rigtig stærke dyrkningsegenskaber og har sammen med TROOPER, den klart bedste standfasthed blandt de helt tidlige sorter. Forårsudviklingen er hurtig og REASON giver høje og kraftige planter. Sikker, tidlig høst, højt udbytte og god kvalitet, er gode grunde til at tage REASON med i markplanen.

Tidlig topscorer! WIZARD har exceptionel høj NDF-fordøjelighed og er i det tidlige segment suverænt nr. 1 på denne parameter. WIZARD yder desuden et højt udbytte af både foderenheder og stivelse. WIZARD er en relativ høj plante og den har gode dyrkningsegenskaber. Sorten modner tidligt og harmonisk, og den har en ekstrem god standfasthed. Stay-green er også god for så tidlig en sort.

PROSPECT er en tidlig all-round sort, der leverer et overlegent højt udbytte af foderenheder og stivelse uden at gå på kompromis med NDF-fordøjeligheden. PROSPECT har desuden en suveræn bladsundhed, som kombineret med en god standfasthed og middel stay-green gør det til en utrolig alsidig sort. Af samme årsag har PROSPECT deltaget i både helsæds-/kolbe- og kernemajs forsøgene, hvor den har været fremragende i alle descipliner.

• • • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

FAO 160

FAO 170

Ekstrem tidlig Højt udbytte af foderenheder og stivelse Meget høj fordøjelighed af NDF Super hurtig forårsudvikling Meget høj afgrødedækning Høje kraftige planter Flot kolbe med lukket svøb

Anvendelse

hels d æ

Højeste FK-NDF i DK (2016-2020) Stort udbytte og høj foderkvalitet Højt stivelsesudbytte Tidlig blomstring og harmonisk afmodning God standfasthed God stay-green for så tidlig en sort

Anvendelse

KERNE øko

øKOLBE ko

bio gas

KERNE

bhieolgsæ a sd

KOLBE KERNE

ø kKOLBE o

K E R N E bhi oegl sKOLBE sd aæ

KERNE

KERNE

KOLBE

e l sæ d ø kaf o jorden Afgrødedækning

øko

bio gas

KERNE

KOLBE KERNE

h

KOLBE

KOLBE

b ieolgsæ a sd Afgrødedækning af jorden

KERNE

KERNE

øko

Plantehøjde h

KOLBE

KOLBE

b i oegl saæ sd Afgrødedækning af jorden

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

Stivelses-indhold % af tørstof

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

KERNE

KOLBE

øko

biog

Forårsudvikling

Plantehøjde

Plantehøjde

Højeste stivelses udbytte i DK (2017-2020) Høj FK-NDF Overlegen bladsundhed Super standfasthed Velegnet til både helsæd/kolbe/kernemajs Kan dyrkes på alle lokaliteter

Anvendelse

Forårsudvikling

Forårsudvikling

h

FAO 170

Indhold af NDF % af tørstof

KERNE

KOLBE

øko

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

2020

Gns. flerår

2020

Gns. flerår

2020

Gns. flerår

2020

Gns. flerår

35,4

36,5

6,42

6,40

38,3

38,0

68,8

68,5

31,5

-

6,32

-

40,3

-

68,5

-

33,3

35,6

6,41

6,47

39,2

38,1

69,2

69,5

30,4

33,6

6,33

6,39

41,4

40,1

69,0

69,0

31,3

34,6

6,41

6,44

40,9

39,0

70,3

69,5

33,5

35,5

6,39

6,42

39,7

38,5

69,1

68,9

21

biog


Dignity

saxon

LG 30.179

DIGNITY er en ny tidlig hybrid med høj standfasthed, samt god forårsudvikling og middel stay-green. Højden på planten og kolbesætning er middel. DIGNITY imponerer især med et højt stivelsesudbytte, men uden at gå på kompromis med fordøjeligheden. DIGNITY er altså en rigtig god all-round sort, der hæver udbytte og kvalitet i forhold til dens forgænger PINNACLE.

SAXON er en ny sort i samme tidlighedsgruppe som PROSPECT. Forårsudviklingen og afgrødedækningen har været helt i særklasse i landsforsøgene 2021. SAXON leverer et lidt højere udbytte af foderenheder end PROSPECT, men stiveleseudbyttet er lavere. SAXON har middel højde, middel stay-green og suveræn standfasthed.

LG 30.179 er en sort der kan bruges til det hele. Den giver høje stivelsesudbytter og er en perfekt all-round sort, der egner sig til både helsæd-, kolbeog kernemajs. LG30.179 har for sin tidlighed et ekstremt højt stivelseindhold og er derfor særligt god i græsrige og balancerede foderrationer. LG 30.179 leverer et højt udbytte af tørstof og er derfor ideel til biogas særligt på kølige lokaliteter, da den kan nå at blive færdig til helsæd alle steder i Danmark.

• • • • • •

• • • • • • •

• • • • •

FAO 175

FAO 175

Højt udbytte Virkelig god kvalitetsprofil Super standfasthed God forårsudvikling Meget højt stivelsesudbytte Middel stay-green

Anvendelse

hels d æ

Meget højt udbyttepotentiale God forårsudvikling LG’s bedste afgrødedækning Middel stay-green Kompakt plantetype Super god standfasthed Velegnet til alle lokaliteter

bhieolgsaæs d

øko

Forårsudvikling

Plantehøjde

Plantehøjde

h

Suveræn forårsudvikling Opret og standfast plantetype Harmonisk afmodning Velegnet til både helsæd/kolbe/kernemajs Højestydende sort til kolbemajs i landsforsøgene 2016-18 • Højt tørstofudbytte til biogas • Bliver færdig til helsæd på alle lokaliteter

Anvendelse

Forårsudvikling

e l sæ d Afgrødedækning af jorden

FAO 180

Anvendelse

øko

KERNE øko

bhieKERNE olgsaæs d

KøEkRoN E

Plantehøjde KERNE

bh

KOLBE

bh

KERNE

KERNE

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

SORT

øKkOoL B E

KERNE

b i oKg

KOLBE

KOLBE øko

KERNE

K biog

ieolgsaæs d Afgrødedækning af jorden

øko

Dækning af kolbe

Antal år i Landsforsøgene 2016-20

bio gas KOLBE

Forårsudvikling

ieolgsaæs d Afgrødedækning af jorden

øko

KOLBE

Udbytte NEL20 a.e. (FHT)

Tøstof %

Stivelsesudbytte (FHT)

2020

Gns. flerår

2020

Gns. flerår

2020

Gns. flerår

DIGNITY

1

99

-

33,0

-

106

-

SAXON

1

98

-

33,2

-

95

-

LG 30.179

2

98

97,5

32,6

32,7

112

107

AMBITION

6

93

96

34,3

36,7

104

104

PINNACLE

5

96

100

33,5

35,9

110

110

FIELDSTAR

6

93

97

32,7

35,8

102

105

22


ambition

pinnacle

FIELDSTAR

AMBITION er stadig en af de absolut foretrukne majssorter i Danmark. Ikke uden grund. ­A MBITION har både i forsøg og i praksis vist sig som en sikker og ekstremt pålidelig sort, der aldrig skuffer. Sorten har uovertrufne dyrkningsegenskaber i form af en ekstrem god forårsudvikling, fantastisk kuldetolerance og høj standfasthed. AMBITION er perfekt til både helsæd, kolbe- og kernemajs samt til økologisk dyrkning – AMBITION giver dig stabilitet og alsidighed i særklasse!

PINNACLE er en tidlig sort, der har super stærke dyrkningsegenskaber, herunder fantastisk forårsudvikling. PINNACLE giver ekstremt høje stivelsesudbytter og ligger som gns. af de 5 år den har været i landsforsøg (2016-2020) nr. 1 på udbytte af stivelse med fht 110. PINNACLE er en perfekt all-round sort, der egner sig til både helsæds-, kolbe- og kernemajs. PINNACLE er en meget opret plantetype, der giver flotte fyldte ensartede kolber. Planten afmodner harmonisk og kan dyrkes på alle lokaliteter.

FIELDSTAR er ligesom AMBITION en utrolig stærk all-round sort til både helsæd, kolbe- og kernemajs. En robust og kraftig plante med en god forårsudvikling. FIELDSTAR har desuden en god bladsundhed og høj grad af stay-green. Udbyttet ligger stabilt højt over årene og i kombination med en god foderkvalitet gør det FIELDSTAR til et sikkert valg.

• Tidlig sort med højt udbytte af stivelse og foderenheder • Kraftig og massiv plantetype • Meget stresstolerant • Kan dyrkes på alle lokaliteter • God afpasset stay-green

• • • • • •

Anvendelse

Anvendelse

FAO 180

KERNE

h eKl s d E Eæ RN

KOLBE øko

KKERNE OLBE

FAO 180

K oE R N E øk

b ihoeKOLBE glassæ d

Højeste stivelse udbytte i DK (2016-2020) Suveræn forårsudvikling Blandt DK´s mest standfaste Harmonisk afmodning Velegnet til både helsæd/kolbe/kernemajs Kan dyrkes på alle lokaliteter

b sE R K OKERNE dNE L B E hi eo lgsKaæ

KERNE ø kKOLBE o

Plantehøjde

KERNE KKERNE OLBE KOLBE hels d æ ø k oaf jorden Afgrødedækning

KERNE

øko

KOLBE b ihoeglassæ d

K OKERNE LBE

Plantehøjde bh

KERNE

KERNE KOLBE

s

• Tidlig sort med højt udbytte og suveræn stabilitet over årene • God foderkvalitet • Robust og kraftig plantetype • Stærk forårsudvikling og standfasthed i top • Flot lukket kolbesvøb • Høj grad af stay-green

Anvendelse

KOLBE

K E RKNO EL B EbhieolgsKOLBE aæs d

øKOLBE o gas k o K E R N E b iKERNE

KOLBE

KOLBE

i eo lgsaæ d ø kaf o jorden Afgrødedækning

KERNE KOLBE

øko

Plantehøjde

K E RKNO EL B E

KERNE bio gas

bh

KOLBE

KOLBE

ieolgsaæs d Afgrødedækning af jorden

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

Stivelses-indhold % af tørstof

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

KERNE

KOLBE

øko

biog

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Forårsudvikling

KERNE

FAO 180

Indhold af NDF % af tørstof

KERNE

KOLBE

øko

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

2020

Gns. flerår

2020

Gns. flerår

2020

Gns. flerår

2020

Gns. flerår

30,8

-

6,33

-

41,8

-

69,1

-

28,7

-

6,30

-

42,0

-

68,5

-

32,8

31,7

6,34

6,29

39,3

40,9

68,4

68,1

31,9

34,1

6,33

6,36

39,8

39,1

68,5

68,1

32,9

34,9

6,36

6,38

39,6

38,6

68,4

68,0

31,1

34,1

6,31

6,36

40,3

38,8

68,6

67,9

23

biog


EMBLEM

GATsby

FUNCTION

EMBLEM er det sikre kort i markplanen. Den kraftige vækst, tidlige blomstring og hurtige stivelsesindlejring sikrer at EMBLEM når at blive færdig til tiden år efter år. Bladsundheden i forhold til majsøjeplet er også helt i top. Når det handler om stabilitet, stor udbyttesikkerhed kombineret med en fremragende foderkvalitet, er EMBLEM svær at komme udenom.

GATSBY er en stærk all-round sort der kommer ud af AMBITION familien. Den har været med i både helsæds- og kernemajs forsøgene, hvor den klarer sig overlegent i alle discipliner inkl. kolbemajs. GATSBY er en meget højtydende sort, der kan det hele og som har robuste dyrkningsegenskaber, der gør den til et sikkert og populært valg på alle lokaliteter.

FUNCTION er virkelig en top sort, der sætter standarden for udbytte og FK-NDF. FUNCTION ligger som gns. af 2017-2020 nr. 1 på udbytte af foderenheder og med højeste FK-NDF i landsforsøgene. FUNCTION er af samme årsag suverænt nr. 1 i SEGES majssortvalg, som den sort der giver mest mælk i tanken uanset hvilke forudsætninger, der indsættes. FUNCTION har en god bladsundhed, den er kuldetolerant, standfast og med en høj grad af stay-green, hvilket gør den meget dyrkningssikker.

• • • • •

• Meget højt udbytte af foderenheder og stivelse • Super kvalitet til kolbemajs • Flotte ensartede og fyldte kolber • God forårsudvikling • Harmonisk afmodning

• Højeste udbytte af foderenheder i landsforsøgene gns. af 2017-20 • Højeste FK-NDF i landsforsøgene gns. 20172020 • God forårsudvikling • Sund plante • Høj grad af stay-green

Anvendelse

Anvendelse

FAO 180

FAO 190

Tidlig sort med højt stivelses udbytte Kraftig vækst og tidlig blomstring Hurtig indlejring af stivelse Høj fordøjelighed af NDF Sikker leverandør af kvalitetsfoder

Anvendelse

KERNE

hels d æ

KOLBE

KERNE

øko

hKOLBE e l sæ d

Plantehøjde h

KOLBE

øhke ol sæ d

KOLBE

øko

h e l s dbhieolgsa s d æ æ

b i o gøakso

Plantehøjde KERNE

e l sæ d Afgrødedækning af jorden

øko

KOLBE hels d æ

bh

KERNE

h

øko

øko

bio gas bio g

h e l s dbhieolgsa s d bio gas æ æAfgrødedækning af jorden ø k o

øko

bio gas bio g

bio gas

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Forårsudvikling

KERNE

bhieolKgsEaæ NE Rs d

FAO 190

Plantehøjde

KOLBE

d ieolgsaæs d ø ke oaf l sæjorden Afgrødedækning

øko

b i o gøakso

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

SORT

Antal år i Landsforsøgene 2016-20

Udbytte NEL20 a.e. (FHT)

Tørstof %

Stivelsesudbytte (FHT)

2020

Gns. flerår

2020

Gns. flerår

2020

Gns. flerår

EMBLEM

5

92

97

31,5

34,1

97

104

GATSBY

6

98

99

32,1

34,6

106

105

FUNCTION

4

103

105

31,2

33,3

97

104

CONCLUSION

4

98

103

31,2

33,3

100

107

RESOLUTE

3

99

101

31,8

33,6

106

106

ABILITY

5

101

102

31,6

33,6

103

102

24


CONCLUSION

resolute

ability

Fra 2017-2020 har CONCLUSION lagt sig i top 3 i landsforsøgene på udbyttet af foderenheder. Fordøjeligheden er fremragende og derfor er CONCLUSION også med i toppen i SEGES majssortvalg. Men det er især stivelsesudbyttet, som er imponerende for en sort i denne tidlighedsgruppe. Forårsudviklingen er i særklasse, hvilket sammen med en god standfasthed gør den til en meget dyrkningssikker sort.

RESOLUTE er en ny middeltidlig sort, som på tværs af LG´s nordiske forsøgsnetværk har vist imponerende høje udbytter. Foderkvaliteten er som vi kender det fra LG, i den absolutte top. RESOLUTE er en sund massiv og bladrig plante der dækker godt af for ukrudt. Forårsudvikling er blandt de bedste i LG´s sortiment, og den har en høj grad af stay-green.

ABILITY er en topsort, der altid leverer ekstrem høj NDF-fordøjelighed og et stort udbytte af foderenheder og stivelse. ABILITY har vist sin stabilitet ved at præstere den højeste FK-NDF i landsforsøgene, som gns. af perioden 2016-2020. ABILITY er en sund og standfast plantetype med flotte ensartede kolber, stærke dyrkningsegenskaber og middelhøj stay-green.

• • • • • •

• Udbytte og foderkvalitet i absolut højeste klasse • Meget højt stivelses udbytte • God forårsudvikling • Meget høj afgrødedækning • Høj grad af stay-green

• Perfekt balance mellem stivelse og fordøjelige cellevægge • Højeste FK-NDF i landsforsøgene gns. 20162020 • Sund og standfast plante • Massiv opret plantetype med flotte ensartede kolber • Middel til høj stay-green

Anvendelse

Anvendelse

FAO 190

FAO 190

Top 3 udbytte af foderenheder 2017-2020 Stivelsesudbytte FHT 107 i 2017-2020 Super kvalitetsprofil Robust og dyrkningssikker Stærk forårsudvikling God standfasthed

Anvendelse

h eKlEsR NdE æ

b ihoeglassæ d

KOLBE

øko

øko

Plantehøjde h

bio gas KERNE

K E R N E bhieolgsaæs d

øKOLBE ko

Plantehøjde

KOLBE

bh

e l sæ d d i oeglaf assæjorden Afgrødedækning

øko

øko

KOLBE

KERNE bhieolgsaæs d bio gas Afgrødedækning af jorden

KERNE

KOLBE

Plantehøjde bh

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

biog

øko

biog

KOLBE

ieolgsaæs d Afgrødedækning af jorden

øko

Dækning af kolbe

Stivelses-indhold % af tørstof

øko

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Forårsudvikling

KERNE

bhieolgsaæs d

FAO 200

Indhold af NDF % af tørstof

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

2020

Gns. flerår

2020

Gns. flerår

2020

Gns. flerår

2020

Gns. flerår

29,9

33,4

6,29

6,35

41,0

39,5

68,6

68,4

30,5

33,1

6,32

6,35

40,5

39,7

68,4

68,4

27,1

31,4

6,37

6,44

42,1

40,1

70,4

70,2

29,4

33,4

6,37

6,44

40,9

39,4

69,6

69,6

30,6

33,2

6,33

6,41

40,9

39,4

68,9

69,3

29,2

31,8

6,41

6,40

41,1

40,2

70,5

67,9

25


lg 31.211

emeleen

lg 31.207

LG 31.211 giver dig en suveræn kombination af højt udbytte, perfekt stivelseindhold og høj cellevægsfordøjelighed. LG 31.211 havde i 2019 den højeste FK-NDF af alle sorter i landsforsøgene. Sorten har over flere år vist usædvanligt robuste dyrkningsegenskaber, uanset hvor den er blevet dyrket. En utrolig stærk sort, der ligger på en førsteplads på udbytte af foderenheder i landsforsøgene som gennemsnit over de seneste 6 år (2015-20).

EMELEEN er en ny middeltidlig sort fra samme familie som LG 31.207 og LG 31.205. Det er en høj slank plante med ensartede store fyldte kolber. Udbyttet er på højde med de seneste års nr. 1. Det er altså en ny sort med potentialet til at gå direkte ind på førstepladsen i DK. Kvalitetsmæssigt er EMELEEN også i top.

LG 31.207 er en ny middeltidlig sort der sætter nye standarder for hvilket udbytte man kan opnå på de gode lokaliteter. I både 2019 og 2020 lå den nr. 1 på udbyttet af foderenheder i landsforsøgene. Fordøjeligheden er som altid på LG’s sorter rigtig god. LG 31.207 er en opret, massiv og høj plantetype. Den har en god standfasthed og middel stay-green.

• Højest ydende sort i landsforsøgene – seneste 6 års gennemsnit • Højste fordøjelighed af cellevægge i 2019 • Usædvanligt robuste dyrkningsegenskaber • Stærk forårsudvikling • Middel stay-green – harmonisk afmodning

• Middeltidlig sort med meget højt udbytte af foderenheder • Høj og opret plantetype • God bladsundhed • God standfasthed

• • • • • •

Anvendelse

Anvendelse

Anvendelse

FAO 200

hels d æ

bhieolgsaæs d

FAO 200

øko

øko

bhieolgsaæs d

FAO 205

bh ieolgsæ a sd

øko

øko

Nr. 1 på energiudbytte i landsforsøgene Nr 1 på udbytte af tørstof Høj fordøjelighed af cellevægge Stærk forårsudvikling Store fyldte kolber Middel stay-green - harmonisk afmodning

h e l s d bhieolgsaæs d æ

øko

øko

bio gas

biog

h e l s d bhieolgsaæs d bio gas æ Afgrødedækning af jordenø k o

øko

bio gas

biog

bio gas

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Plantehøjde

Plantehøjde

Plantehøjde

h

bh

e l sæ d ieolgaf d saæsjorden Afgrødedækning

øko

øko

bh

bh

d ieolgsaæs d ieolgsaf a sjorden æ Afgrødedækning

øko

øko

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

SORT

Antal år i Landsforsøgene 2016-20

Udbytte NEL20 a.e. (FHT)

Tørstof %

Stivelsesudbytte (FHT)

2020

Gns. flerår

2020

Gns. flerår

2020

Gns. flerår

LG31.211

6

101

102

30,3

32,2

97

97

EMELEEN

1

101

-

29,8

-

87

-

LG 31.207

2

104

106

29,8

30,1

93

95

LG 31.205

3

102

104

30,2

32,1

97

101

ASGAARD

6

96

99

31,4

32,9

99

100

LG 31.218

6

101

101

30,0

31,7

97

97

26


LG 31.205

asgaard

lg 31.218

LG 31.205 er en middeltidlig sort, der virkelig kan sparke udbyttet op på de gode lokaliteter. LG 31.205 ligger i perioden 2017-2020 nr. 2 i landsforsøgene målt på udbytte af foderenheder. Det er en opret og meget høj plantetype med imponerende store og fyldte kolber. Den har en god standfasthed og middel stay-green.

ASGAARD er en stærk og meget pålidelig sort, der hvert år leverer et stort udbytte af foderenheder af høj kvalitet. En massiv og bladrig type med flotte kolber, der har lukket svøb. Kvalitetsprofilen er tæt på ATRIUM’s og med den gode dyrkningssikkerhed, er ASGAARD et klogt og sikkert valg på middel til lune lokaliteter.

LG 31.218 er en kvalitetssort med et enormt potentiale. Den ligger på en andenplads målt på udbyttet af foderenheder i landsforsøgene som gns. over de seneste 6 år (2015-20). En absolut favorit på de lidt lunere lokaliteter. LG 31.218 giver ensilage med meget høj foderværdi, der kan indgå i rationer med store mængder majs. Flotte og fyldte kolber og rigtig god bladsundhed.

• Nr. 2 på udbytte af foderenheder i landsforsøgene 2017-2020 • Meget høj og opret plantetype • God forårsudvikling • God bladsundhed • Stærk standfasthed • Middel stay-green

• • • • • •

• Anden højest ydende sort i landsforsøgene - seneste 6 års gennemsnit • Høj fordøjelighed af cellevægge • Stærk forårsudvikling • God bladsundhed • Middel stay-green

Anvendelse

Anvendelse

FAO 205

hels d æ

bio gas KERNE

FAO 205

KERNE

øko KOLBE

Forårsudvikling Plantehøjde KERNE hels d bio gas æ Afgrødedækning af jorden

KERNE

KOLBE

øko

FAO 205

Højt udbytte af foderenheder Super kvalitetsprofil - tæt på ATRIUM’s Robust og dyrkningssikker Massiv og bladrig plante Stærk forårsudvikling og tidlig blomstring Middel stay-green

bhieolgsaæs d

Anvendelse

Kh eOlLsBæ Ed

øko

bhieolgsaæs d

øko

bio gas

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Plantehøjde

Plantehøjde

KOLBE hels d bhieolgsaæs d æ jorden Afgrødedækning af

øko

bh

b

ieolgsaæs d i o gaf a s jorden Afgrødedækning

øko

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

Stivelses-indhold % af tørstof

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

Indhold af NDF % af tørstof

øko

biog

øko

biog

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

2020

Gns. flerår

2020

Gns. flerår

2020

Gns. flerår

2020

Gns. flerår

27,5

29,9

6,34

6,38

41,6

40,9

69,8

69,5

24,6

-

6,23

-

45,0

-

69,3

-

25,4

26,1

6,28

6,31

43,8

43,1

69,4

69,3

27,1

30,1

6,30

6,36

42,5

41,7

68,9

68,8

29,5

32,0

6,37

6,39

40,9

39,9

69,6

69,0

27,5

30,2

6,35

6,39

41,9

40,4

69,7

69,3

27


følg os på facebook  www.LGseeds.dk

Limagrain A/S - Erhvervsbyvej 13 - 8700 Horsens - tlf. 75892200

August 2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.