Majssorter 2024

Page 1

DIN majsspecialist Stabilitet i mark og stald starter ved sortsvalget

Majssorter 2024 Breeding your profit August 2023


Limagrain danmark Limagrain Field Seeds forsyner, via Limagrain Danmark, hele det skandinaviske og baltiske marked med stærke sorter af både majs, raps og korn m.fl. Sorterne, der markedsføres, afprøves grundigt under de lokale dyrkningsforhold. Sorterne produceres af landmænd til landmænd og udvælges nøje efter de krav, der lokalt stilles til både udbytte, kvalitet og dyrkningsegenskaber. Alt LG frø distribueres via et solidt forhandlernet. For yderligere information: www.LGseeds.dk.

Alle forsøgsresultater i denne brochure er fra Landsforsøgene og SEGES sortsvalgmajs.dk, hvor ikke andet er nævnt, kilde: www.sortinfo.dk. Fotos: Colourbox, Landbrugsmedierne, Erik Nissen, Limagrain. Der tages forbehold for trykfejl.


Indhold Majssorter 2024 giver dig overblikket over Danmarks bedste og mest omfattende majssortiment. Heri finder du information om alle forædlingsparametrene, såsom kvalitetsprofil, sygdomsmodtagelighed og bejdsningsmuligheder, så du kan vælge de sorter, der passer bedst lige netop til din bedrift. Læs i kataloget om: • • • • • • • • • •

side

Vækststart i 2023 Ny Starcover Pro øger tørketolerancen i majs Majsen udgør 90 procent af grovfoderet på Andekærgård Majspanelet Guide til Sortsvalg 2024 Sideskud og Bladsvampe i majs Kolbemajs og kernemajs LG Animal Nutrition og Sorter til økologi Nye sorter til 2024 Beskrivelser af de enkelte LG sorter

4-5 6-7 8-9 10 11-15 16 17 18 19 20 - 27

Kontakt os:

Ole Schmidt Direktør Mob. 20 96 19 61

Andreas Andersen Salgschef Mob. 40 51 19 61

Mia Elgaard Produktchef Mob. 28 58 19 61

Beate Visby Marketing Mob. 29 12 19 61

Helle Anegaard Salg og logistik Mob. 60 24 19 61


vækststart i 2023 Foråret 2023 bød på et perfekt såbed med god jordfugt til majsen, men det kolde vejr forhindrede jordtemperaturen i at snige sig over de optimale 8 - 10 grader. Det kolde og våde forår med usædvanlig genstridig nattefrost, der forsatte til midt maj, satte en stopper for majssåningen mange steder i landet. Jordtemperaturen lå stabilt, men lavt, igennem hele april, hvor majssåningen kun var startet på lettere jorde. I starten af maj måned var jordtemperaturen stadig ikke oppe på de afgørende otte grader, og der var nattefrost flere steder. Varmen kom dog hurtigt, og i midt maj foregik majssåningen på fuldt tryk og 80% af det konventionelle majsareal blev sået inden for to uger. Fremspiringen så generelt godt ud i hele landet, da det våde forår havde efterladt en god jordfugt. Men nogle steder var der meget tørt, og især hvor majsen blev sået efter grønrug eller slæt, skabte det dårlige betingelser for fremspiringen.

til 1990. Figuren majsvarmeenheder fra landsforsøgene 2022 viser en tydelig stor stigning i majsvarmeenheder over hele landet, men især Sønderjylland og Nordjylland har haft de største stigninger i MVE i 2022. Det er ikke kun i 2022, men over en årrække har vi set denne stigning i MVE over hele landet, og derfor må vi nok konstatere at de høje temperaturer og det generelle ekstreme vejr er vores nye klimanormal. Dette sammen med nye tidligere sorter, har vist i både 2022 og 2023, at de gamle data for udbyttetab ved udsættelse af såtidspunkt ikke længere har samme betydning. Derfor mener vi, at gode etableringsforhold skal prioriteres over sådato.

Tørke

Foråret gik hurtigt fra vådt til tørt, og tørken forsatte helt frem til slut juni. De meget høje temperaturer stoppede græssets tilvækst, allerede efter første slæt. Når temperaturerne var så høje, kunne det ikke betale sig at vande græsset i juni måned. Græsmarkerne kunne kun holdes grønne med vanding, men tilvæksten begyndte ikke, før temperaturen faldt. Grundet dette og at majs har et højere udbyttepotentiale end græs, skal vanding af majsen prioriteres, når forholdene er så tørre. Der er økonomi i at vande majs indtil slutningen af august. Majsen er en af de mest effektive afgrøder til at producere mest muligt tørstof/ha med mindst forbrug af vand/ha. Det er en C4 plante, og har derfor egenskaben til at lukke

Såtidspunkt

I 2023 var majssåningen for det konventionelle landbrug færdig i hele landet omkring den 20. maj, hvor der i 2022 var rekord lang såtid, som varede fra midt april til start juni måned. Såtidsforsøg helt tilbage fra 1977-81 viste, at udsættelse af majssåningen til efter midt maj kan resultere i store udbyttetab, hvor hhv. en udsættelse på en, to eller tre uger fra det optimale såtidspunkt kan give tab på op til 200, 800 og 2.000 foderenheder pr. hektar. Forsøgene blev lavet med den ret sildige sort Fronica i hovedparten af forsøgene, dog viste forsøgene med andre sorter ikke en afvigende udvikling i udbytterne ved udsættelse af såningen. Disse udbyttetab er dog resultater fra helt andre dyrkningsforhold end dem vi har i dag, hvor både de klimatiske forhold og majssorterne har ændret sig meget. I praksis er det optimale såtidspunkt ikke altid så fastlåst. Især 2022 viste, at majs som sås tidligt under kolde forhold, blev overhalet af majs, der var sået senere, men under optimale forhold. Ligeledes er majssorterne vi bruger i dag både sundere og tidligere end de sorter der var anvendt i forsøgene fra 1977-81. Vores klima har også ændret sig og majsvarmeenhederne er over de sidste par år forøget, og hele landet er blevet varmere end klimanormalen, der regnes ud fra årene 1961

Akkumulerede MVE fra 15/4 til 15/10

REGION

2022

1961-1990

2022 I PROCENT AF 1961-1990

NORDJYLLAND

2702

2279

119

MIDTJYLLAND

2710

2355

115

SYDJYLLAND

2840

2372

120

ØERNE

2991

HELE LANDET

2811

2564 2393

117 118

Kilde: SEGES Innovation

4


spalteåbninger og rulle bladene sammen for at nedsætte fordampningen og derved undgå irreversible tørkeskader. Så længe majsplanten er i live, vil den stå standby og vente, til vandet kommer og derefter genoptage væksten. Det er særligt vigtigt, at vande før og under blomstring. Majsen er meget tørkefølsom i denne periode, hvor den er 3-4 gange så følsom overfor vandmangel i forhold til resten af vækstperioden. Silkehårene, der vokser ud af svøbet og som skal opfange pollen, er den del af planten, der har størst vandindhold og er derfor også mest følsomme over for vandmangel. I Limagrain arbejder vi på at forædle efter majssorter, der er mere tørketolerante for at sikre jer et højt og stabilt udbytte uanset vejret. Hver sort har en individuel genetisk begrænsning for, hvor længe deres livscyklus kan forsinkes, derfor er der forskel mellem sorternes tørketolerance.

spredning af hanespore. Den er skyggefølsom og varmekrævende med en sen fremspiring, og derfor skaber majsens rækkesåning de optimale vækstbetingelser for hanesporen. Hanesporen er en kraftig plante, der kan vokse sig op til 150 cm og kan hurtigt kvæle majsen. Spredning starter ofte med få hanesporer i køresporene eller i forageren. Hanesporens frøproduktion er op til 2.000 frø pr. plante og har en levetid i jorden på seks-syv år og nogle få frø helt op til 10-15 år. Hvis muligt er det vigtigt, at rengøre maskinerne mellem kørslen i de forskellige problem marker, og det samme bør maskinstationen om muligt gøre, for at begrænse spredningen af hanespore.

Hanespore

Hanespore er på fremmarch i Danmark og kan være ret tabsvoldende, hvis du ikke har fokus på problemet. Det er især i majs dyrket i monokultur hvor ukrudtet trives og mulighed for en effektiv kemisk bekæmpelse er begrænset.

Hanesporen bekæmpes bedst og mest effektivt med sædskifte, samt supplering med kemisk bekæmpelse. Hvis du har et hanesporeproblem, så er det slut med majs efter majs, selv hvis det er en af dine bedste majsmarker. Et af de eneste svage punkter i hanesporens konkurrenceevne er i en tæt vårbyg eller gentagne slæt i en græsmark. Derfor bør man have majs i 1-2 år og derefter en vekselafgrøde, der begrænser udviklingen og spredningen af hanesporen.

Hanespore elsker varme og trives godt i det varmere klima, vi har fået, samt det store majsareal som også bidrager til en stor

Kemisk bekæmpelse er stadig muligt, men i udlandet ses en ALS-resistens, og det er kun et spørgsmål om tid, før resistens også ses i Dan-

5

Majsmark i Varde 2022 hvor hanesporer har spredt sig i store dele af forageren.

mark. Hvis det er et varmt forår og stor opformering af hanespore, skal der allerede i første sprøjtning være en høj dosering af MaisTer. Derudover har forsøg vist, at ved tilførelse af Onyx til Tocalis kan man opnå en mere effektiv bekæmpelse. Onyx har ikke i sig selv en god effekt mod hanespore, men når det blandes med Tocalis, kan der opnås overraskende god effekt mod ukrudtet.


ny starcover pro øger tørketolerancen i majs I takt med klimaændringerne og færre kemiske midler bevæger bejdsninger sig i retning mod flere biologiske komponenter, konkluderer Adrien Richard, der er Innovations Project Manager hos Limagrain. ”Biostimulanter som bejdsemidler til majsfrø er et vigtigt redskab til at løse de udfordringer, som vi bliver stillet overfor på baggrund af f.eks. klimaændringer,” siger Adrien Richard. Han nævner de stigende temperaturer, mindre nedbør og flere tørkeperioder som eksempler på væsentlige klimaændringer. Temperaturen stiger generelt, mens regnmængderne ændres hen over året og ofte falder i voldsomme skybrud. En naturlig konsekvens heraf er flere tørkeperioder, som kan falde på uhensigtsmæssige tidspunkter, som f.eks. under blomstring. Tendensen går mod mere tørke og dermed stresses majsplanterne mere.

’’

Disse udfordinger stiller stigende krav til mere robuste planter, der kan modstå de ekstreme klimaforandringer,’’

Adrien Richard

I Danmark er der en speciel situation, hvor majsdyrkningen er blevet mere presset de senere år, fordi der er fjernet en del bejdse­ midler mod svampe og der er sket en reduktion i anvendelse af fosfor i startgødningen. Denne kombination betyder en langsommere start og gør majsen mere sårbar.

’’ Starcover er et effektivt modsvar på disse udfordringer. Ved at anvende biostimulanter i bejdsningen på Limagrains majssorter kan vi give majsplanterne en rigtig god og beskyttet start og dermed gøre planterne mere robuste. Det er her bejdsningen med Starcover og senest Starcover Pro kommer ind i billedet’’

Adrien Richard

Starcover Pro består af 4 komponenter Adrien Richard fortæller, at Starcover Pro består af 4 vigtige komponenter:

”Den første komponent er Redigo M, et fungicid, der beskytter mod spirehæmmende svampe som Phytium og Fusarium. Redigo M tilhører gruppen af triazoler, og er en effektiv standardbejdsning, der hjælper frøet under fremspiringen.” siger Adrien Richard. Den anden komponent er bakterien Bacillus Amyloliquefaciens IT 45, der lever i et symbiotisk forhold med majsplantens rødder. Der placeres over 600.000 sporer på hvert frø med bejdsningen. Sporerne spirer og koloniserer rødderne og lever af såkaldte exudater fra planterødderne i form af syrer, sukker og enzymer. I dette symbiotiske forhold får rødderne til gengæld fra bakterierne tilført plantehormonerne gibberellin og auxin. Gibberellin kaldes også et tænd og sluk hormon, der regulerer strømmen af hormoner rundt i planten. Begge plantehormoner stimulerer rodvæksten.

Innovationschefen hos Limagrain nævner yderligere, at der uden tvivl stilles stadig flere krav om at tilføre mindre gødning og færre pesticider. Samtidig øges verdens befolkning med heraf voksende behov for fødevarer. Derfor skal der produceres mere højkvalitets grovfoder for at kunne producere mere mælk globalt med færre køer.

Endelig udskiller bakterien nedbrydningsstoffer, f.eks. fytase, der frigiver organisk bundet fosfor i jorden, hvorved majsplantens fosfortilgængelighed øges. Det er en vigtig egenskab i Danmark, fordi loftet for tildeling af fosfor i 2024/25 falder fra 35 til 34 kg pr. hektar for undtagelsesbrug, og året efter hedder det 33 kg fosfor pr. hektar. For ikke-undtagelses-

6

brug falder det fra 30 kilo i dag til 29 kilo fra 2025/26.

Fosfor begrænsninger

Begrænsningen kan synes beskeden, men ikke desto mindre vil det berøre flere end hvert andet kvægbrug. I alt 1.550 kvægbrug vil være berørt af fosfornormer i 2024, 300 flere end i dag. Der bliver brug for 34.000 hektar ekstra at sprede gyllen på i 2024 sammenlignet med i dag. ”Derfor er denne Bacillus-bakterie så vigtig. Og så er bakterien til stede i jorden hele vækstsæsonen igennem,” siger Adrien Richard. Den tredje komponent er ny og er et såkaldt signal molekyle, Hydroxycinnamic acid. Generelt styrker signal molekylet planten igennem hele sæsonen, hvor den primært hjælper mod tørke. Signal molekylet aktiverer cellulære metaboliske ændringer, herunder ophobning af osmoprotektanter såsom prolin og antioxidanter. Denne mekanisme er tilstede i planten igennem hele sæsonen, men bliver først aktiveret ved stress. ”I figuren er signal molekylets virkemekanisme afbilledet. Signal molekylet optages i majsplanten via bejdsning af frøet. Allerede ved fremspiring aktiveres de cellulære metaboliske ændringer. Kort tid efter falder indholdet af osmoprotektanter igen, dog forbliver indholdet på et højere stadie end i ubehandlede planter. Signal molekylet ligger i dvale indtil majsplanten bliver udsat for stress fra f.eks. herbicidskade eller tørke, hvorefter osmoprotektant koncentrationen igen stiger og dermed aktiverer plantens naturlige forsvarsmekanisme markant hurtigere end i ubehandlede planter. ” siger Adrien Richard.


Bedre genvækst efter sprøjteskader

”Den fjerde komponent i Starcover Pro er mikronæringsstofferne mangan og zink, hvor det kun er i de nordiske og baltiske lande, at Limagrain tilsætter disse mikronæringsstoffer i bejdsningen. Begge mikronæringsstoffer er med til at sikre en god fremspiring af majsen. Zink er vigtig for majsens produktion af væksthormoner. Ved mangel på zink øges sygdomsmodtageligheden. Mangan er vigtig for majsplantens fotosyntese.” siger Produktchef for majs Mia Elgaard.

4 procent merudbytte

Er med til at sikre udbyttepotentialet

Forbedrer plantens tørketolerance

Der er udført mange forsøg med signal molekylet i Starcover Pro. Den ny Stacover Pro giver en bedre og mere langvarig beskyttelse og bidrager til bedre genvækst efter sprøjteskader.

Bejdsningen forbedrer plantens tørketolerance og sikrer et højt udbyttepotentiale. I 2019 startede Limagrain med forsøg i Centraleuropa, hvor der kan være intense tørkeperioder og udbredte derefter forsøgsserien til at omfatte hele Europa.

’’ Og det viste sig, at der var interessante merudbytter de steder, hvor der var et højt niveau af tørkestress. Merudbyttet ligger på op til 4 % ved tørkestress. Derfor er Starcover Pro en god forsikring der giver et godt og stabilt udbytte, også i år med lidt ekstreme vejrforhold,”

Adrien Richard

7

Fremtidig biokontrol

”I takt med, at det bliver mere besværligt at få godkendt pesticider, vil behovet for biostimulanter vokse. Derfor kan man sagtens forestille sig en form for biokontrol i fremtidens majsproduktion, måske om 5-7 år. Vi har allerede udviklet en version af Starcover til økologer”, siger Adrien Richard. Denne økologiske Starcover version vil være muligt at få på dine LG majsfrø fra kommende sæson. Kontakt salgschef Andreas Andersen eller produktchef Mia Elgaard for mere info.


majsen udgør 90 procent af grovfoderet på andekærgård Når Rik Kool, driftsleder på Andekærgård, Tåsinge, vælger majssorter, lægger han vægt på fordøjeligheden (FK-NDF), udbyttet samt stivelsesindholdet. I 2023 er valget faldet på Limagrain sorterne LG 31.205, Function, Emeleen og Ability. ”Vi dyrker majs på 389 hektar på Andekærgård. Udbyttet ligger i snit på 13.500 FE, FK-NDF er på ca. 70 procent, stivelsesindholdet på ca. 35 procent, og der medgår 1,08 kg tørstof pr. FE,” fortæller Rik Kool, der har været på Andekærgård i otte år.

Praktiserer næsten pløjefrit

LG 31.205 FUNCTION EMELEEN ABILITY

Mælkeydelse:

10.300 kg EKM 1.400 Jersey køer

Der praktiseres næsten pløjefrit, men hvis der skal være majs efter frøgræs (hundegræs og rødsvingel), vinterpløjes der for at få vendt græssålen på én gang. ”Vi ville egentlig også gerne kunne pløje før al majs, men så skal det være vinterpløjning. Det går simpelthen ikke at pløje om foråret og nedfælde gylle bagefter. Det kan jorden ikke bære. Vi ser for øvrigt lidt lyse striber i nedfældersporene i majsen på grund af de tunge gyllenedfældere, men de forsvinder ret hurtigt”, nævner Rik Kool. ”Det pløjefri system har dog også flere fordele. Det holder bedre på fugten i jorden i foråret, og det kan være en fordel i et tørt år. Desuden laver vi ikke pløjesål, og kapillæreffekten i jorden beholdes, så vi i et vådt efterår har nemmere ved at bjærge majsen”, siger Rik Kool.

Ukrudtsbehandler et par gange

Tørken i maj-juni her i 2023 var til sidst ved at være hård ved majsen, men da regnen kom i starten af juli, kom der for alvor gang i majsens vækst. ”Jeg vurderer, at udbyttet i majsen i 2023 bliver ganske fornuftig og nok den bedste afgrøde i år. Vi høster majsen ved ca. 35 procent tørstof”, siger Rik Kool.

Majssorter 2023:

Der udsås 110.000 majsfrø pr. hektar eller 11 pr. kvm. Hvilket er en høj udsædsmængde, men som Rik siger, er der ret lunt på Tåsinge, så det kan jorden og majsvarmeenhederne sagtens bære. Der blev sået lidt sent i år, fra slut april til den 16. maj, fordi jorden med en JB på 6-7 var ret fugtig. Normalt er al majs sået inden den 1. maj.

Der er sprøjtet mod ukrudt et par gange med MaisTer, Harmony og Starship Max. Desuden med Fighter, hvis der er storkenæb. Der ses lidt hanespore, som der holdes godt øje med. Der køres med en selvkørende Horsch sprøjte.

Før majssåning skal 50 ton afgasset gylle pr. hektar nedfældes, derefter harves op, og så skal såmaskinen en Väderstad Tempo med en hastighed på 16 km i timen i gang. Der placeres DAB (18-6) ved såningen. I alt tilføres 170 kg N pr. sæson. ”Vi har valgt en rækkeafstand i majsen på 50 cm. Det er primært, fordi Väderstad’en også skal bruges til såning af roer til biogas, raps og til spinat. Med 50 cm afstand har vi mere såsæd med ud i kasserne, og dermed når vi flere hektar pr. fyldning,” fortæller Rik Kool.

8

Jordtype: JB 6-7

Sædeskifte:

Vårbyg, hvede, majs, frøgræs, lucerne, raps og af og til spinat

I hveden driller Agerrævehale, men den holdes i skak med et varieret sædskifte, bestående af vårbyg, hvede, majs, frøgræs, lucerne, raps og af og til spinat.

’’

Jeg forventer et pænt udbytte af majsen i år, efter vi fik det nødvendige nedbør i juli. Majsen bliver nok den bedste afgrøde i år, mens vårbyggen skuffer”, Rik Kool

Jerseykøerne kvitterer for majsen

De 1.400 Jerseykøer har i snit en mælkeydelse på 10.300 kg EKM. Majs er langt den vigtigste grovfoderafgrøde på Andekærgård. Den udgør


85-90 procent, mens lucerne udgør resten. Herudover fodres med mask, rapskager, rapsskrå og sodakorn. Rik Kool ville egentlig gerne have en lidt større buffer af majsensilage. På Andekærgård er der 389 hektar med majs. Det er øget fra 350 hektar, men han ville gerne have mere. Om sommeren er der kun en buffer på få måneder. På en anden ejet kvægejendom ved Skårup er der 1.200 Jersey køer og her dyrkes ca. 400 ha majs. Der kan indkøbes majs fra 100 hektar på Fyn på slagtekalveproduktionen, som egentlig var tiltænkt biogas, men er i tørkesituationer reserveret til køerne. Det rækker til tre måneders fodring.

Endelig er der i Flemløse på Vestfyn en slagtekalveproduktion på 3.500 stk. pr. år. En tredjedel kommer fra Andekærgård i form af Jerseykøer krydset med Dansk Blåt Kvæg. De to tredjedele er indkøbte tyrekalve, købt primært på Fyn. Der er fælles maskinstation, der klarer al markarbejdet på de i alt 3.700 hektar på de fire ejendomme.

Producerer 6 mio. kbm biogas

Andekærgård har sit eget biogasanlæg. Her produceres mellem 700 og 800 kbm biogas i timen eller ca. 6 mio kbm på årsbasis. Biogassen leveres til Naturgasnettet i Danmark.

’’

1.400 Jersey køer er mange muler at mætte, hvis majsen ikke lykkes et år. Men vi kan ikke øge majsarealet mere her på stedet, hvis vi skal beholde et godt sædskifte og ikke praktisere majs efter majs alt for tit. Et par hundrede hektar mere i sædskiftet vil hjælpe meget, evt. i samarbejde med en nabo”,

Rik Kool

Fire lokationer med forskellige driftstyper ”Vi er en del af et samarbejde mellem fire ejendomme. I Skårup på Sydfyn er der en kvægejendom med 1.200 Jerseykøer. Der ejes også en full line svineproduktion med 1.400 søer og 40.000 slagtesvin”, fortæller Rik Kool.

9

FAKTA • 110.000 majsfrø per ha • 50 cm rækkeafstand • Pløjefrit, men vinterpløjes efter frøgræs • Såmaskine Väderstad Tempo • 50 ton afgasset gylle per ha nedfældes og der placeres DAB (18-6) ved såning


Majspanelet Hvordan er såning gået og hvilke udfordringer havde du? Sår og høster 350 ha majs for 40 norske landmænd

Bjørn Dybo

Grovfoderteam A/S, 60 NRF malkekøer på Melsomkyra A/S 28 ha med majs

Vi sår og høster 350 ha med majs for 30-40 landmænd. Nogle af dem har fra 2 til 5 ha og relativt få køer, og jordtypen varierer meget. Derfor er valget af majssorter forskelligt i det store område, vi betjener”, siger Bjørn Dybo. Han er medejer af firmaet Grovfoderteam, der ligger på den vestlige side af Oslo Fjord. På Bjørns egen gård dyrkes 200 ha, heraf 28 ha med majs. Han har valgt LG sorterne Prospect,

Function og Saxon. Han har 60 NRF (norsk rødt malkekvæg). ”Sortsvalgene er sket primært efter tidlighed, fordøjelighed og stivelsesindhold. Tidligheden er meget vigtig, fordi vækstsæsonen er kort. Vi satser på at høste majsen ved et tørstofindhold på 32-33 procent og en stivelsesprocent på 30”, fortæller Bjørn Dybo. Høstudbyttet ligger på ca. 12.000 FE pr. ha, men varierer meget efter vejr og klima. Der dyrkes majs efter majs i op til 5 år.

I år er der sået majs den 14. maj. Jorden var indtil da kold og våd, men jordtemperaturen skal nå op på 10 gr. C inden såning. Der udlægges gylle, pløjes, harves og sås med 75 cm rækkeafstand og udsås 80.000 majsfrø pr. ha. Der placeres 100 kg NP 14-8 pr. ha.

Jorden var for kold på Island til at så majs

Lukas Haunstrup Jokumsen

Voðmúlastaðir ved Hvolsvöllur 130 ha dyrkbar jord 60 årskøer Islandsk Landrace

22-årige danske landmand Lukas Haunstrup Jokumsen købte sidste år en ejendom i det sydlige Island. ”Jeg synes, at det er attraktivt at være landmand på Island. Jeg trives rigtigt godt heroppe, selv om jeg selv skulle finde ud af, hvordan det hele fungerer”, fortæller Lukas. Han afprøver i samarbejde med Limagrain nye meget tidlige nummersorter af majs samt specielt afprøvede LG sorter, som landmænd

i Irland med success dyrker under bionedbrydeligt plastik. I år er det ikke lykkedes at få majsfrø i jorden, da det har været en meget kold maj. Jordtemperaturen i slutningen af juni var fortsat kun på 6 gr. C. ”Vi prøver igen til næste år og håber på et mildere forår”, siger Lukas . Lukas producerer meget andet grovfoder: græs, ærter og byg, der laves helsæd af. Grovfoderet pakkes ind i wrap og tilsættes

myresyre. Han sælger også til naboer. Kvæget er af racen Islandsk Landrace, der stammer fra Jersey, som nordboerne (britiske munke) tog med herop. ”Jeg vil i fremtiden satse mere på indkrydsning med Angus samt indkøb af tyrekalve. Der er mangel på kød på Island”, siger Lukas Haunstrup Jokumsen.

Sen majssåning på Sydøstfyn på grund af våde marker

Rik Kool

Andekærgård Svendborg 1.400 Jerseykøer 389 ha med majs

Vi vil gerne have lidt mere buffer af majsensilage. Derfor har vi øget arealet med majs fra 350 til 389 ha. 1.400 Jerseykøer er mange muler at mætte, hvis majsen et år slår fejl”, siger driftsleder på Andekærgård, Rik Kool. Han vil helst undgå majs efter majs, men helt undgå det kan man ikke. F.eks er majs er det eneste man med success kan dyrke på Siø, som hvert år plages af trækfugle, der især er hård ved vinter-

sæden. Udbyttet i helsæds majs på Andekærgård ligger normalt på 13.500 FE pr. ha. Der høstes ved 35 procent tørstof. I år er der sået fra slutningen af april til den 16. maj. Det er sent på grund af våde marker. Der er i markplanen valgt Ability, Emeleen, LG 31.205 og Function som sorter. Det er et højt FK-NDF og udbytte, der satses på. Før såning nedfældes biogasgylle, derefter harves og sås. Kun efter frøgræs vinterpløjes, ellers praktiseres pløjefrit.

10

”Vi sår med en Väderstad Tempo med 50 cm rækkeafstand, 110.000 majsfrø pr. ha. Vi kan køre med 16 km i timen, og vi bruger 50 cm rækkeafstand. Vi sår også andre afgrøder med Tempo”, siger Rik Kool. Majsen står flot nu og heldigvis kom der regn inden 1. juli så der er høje forventninger til dette års grovfoderavl på Andekærgård.


Guide til sortsvalg 2023 VÆLG BLANDT DE SORTER, DER HAR DEN KORREKTE TIDLIGHED TIL DINE DYRKNINGSBETINGELSER FIND DEREFTER DE SORTER, DER MATCHER DEN KVALITETSPROFIL, DU HAR BRUG FOR PÅ DIN BEDRIFT

BRUG 90/10 REGLEN:

✔ SATS PÅ VELAFPRØVEDE STABILE SORTER TIL HOVEDPARTEN AF DIT MAJSAREAL (90 %) ✔ LÆR NYERE SORTER AT KENDE PÅ ET MINDRE AREAL (10 %)


1

spørg marken

Vejledning til guiden Diagrammerne i vejledningen viser resultaterne fra de seneste 3 års landsforsøg (2020-22). Alle sorter, der har været med i landsforsøgene i alle tre år, er taget med. Det er blandt disse sorter, du skal vælge til de 90 % af dine majsarealer.

Du skal starte med at ”spørge marken” og udelukke alle de sorter, som hos dig er for sene til, at de med sikkerhed kan nå at blive høst­ klare før midten af oktober. 1. 2.

3.

Vurdér din lokalitet ved hjælp af kortet over majsvarmeenheder, og find den farve, der passer. Korrigér farven efter lokale forhold, der kan trække dine marker i en enten køligere retning (blå) eller i en lunere retning (rød). Det kan være jordtype, læforhold, risiko for sen/tidlig nattefrost, ønsket høsttid mm. Se på diagrammet over udbytte og tidlighed og vælg blandt de sorter, der ligger i området under den farvede bjælke, der svarer til din farve.

De nye sorter fra LG, som har været med i landsforsøgene i færre år, er også vist i diagrammerne. De er markeret med hhv. et opløftet 1 eller 2 tal. Da disse nye sorter ikke har deltaget i lige så mange forsøg som de øvrige sorter endnu, skal deres placering i diagrammet ses i forhold til resultaterne i de år, som de har deltaget. Disse sorter kan afprøves på 10% af dine marker.

Tommelfingerregel:

Middeltidlige sorter skal bruge ca. 2.400 majsvarme­enheder (MVE) fra såning til høst for at blive klar til helsæd, mens de kræver ca. 2.700 MVE for at kunne blive klar til kolbe/kernemajshøst. Tidlige sorter skal bruge færre MVE, mens senere sorter skal bruge flere MVE. Følg den aktuelle udvikling i majs­varmeen­heder­i dit post­ nummer på ­landbrugsinfo.dk.

≥3400 3300<3400 3200 <3300 3100 <3200 3000 <3100 2900 <3000 2800 <2900 2700 <2800 2600 <2700 2500 <2600 2400 <2500 2300 <2400 < 2300

Majsvarmeenheder i Danmark 2001-2010 Ontario Crop Heat Units, middel årssum (15.4-15.10) Kilde: www.landbrugsinfo.dk

12


1

spørg marken ≥3400 3300<3400 3200 <3300 3100 <3200 3000 <3100 2900 <3000 2800 <2900 2700 <2800 2600 <2700 2500 <2600 2400 <2500 2300 <2400 < 2300

Find de sorter, der i dine marker er tidlige nok til, at de kan nå at blive høstklare før midten af oktober – også i et dårligt år. Sorter til helsæd skal kunne nå et tørstofindhold på 30-33 %. Se resultaterne for hhv. lune og kølige lokaliteter på diagrammerne på næste side.

Alle lokaliteter - Helsæd Landsforsøgene 2020-22 (alle 7 lokaliteter - 20 forsøg) MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk

Justice 1 Emeleen LG 31.207

103

LG 31.205 Function LG31.206 1 Foxtrot 2

101

LG 31.211

Conclusion Sortsblanding Ability Resolute

Aya 1

Saxon

Skipper 2 LG 30.179 Promise 1 Faith

Pinnacle

NEL20 Fht.

99

97

Prospect

Ambition 95

Echo Wizard 93

Duke 1 Trooper

Sorter med 1)= 1 års afprøvning, 2)= 2 års afprøvning

91

30

31

32

33

Tørstof%

Kilde: www.sortinfo.dk

13

34

35

36


1

spørg marken

Lune og kølige lokaliteter - helsæd Lune lokaliteter 2020-22 (10 forsøg) ≥ 3400 3300 < 3400 3200 < 3300 3100 < 3200 3000 < 3100 2900 < 3000 2800 < 2900 2700 < 2800 2600 < 2700 2500 < 2600 2400 < 2500 2300 < 2400 < 2300

105

Emeleen 103

LG 31.207

LG 31.205

Aya 1

Foxtrot 2

Justice 1

101

LG 31.211

NEL20 Fht.

Function LG 31.206 1

Sortsblanding

Conclusion Ability Resolute

99

Saxon Promise 1 LG 30.179

Skipper 2

Pinnacle

Faith

97

Prospect Ambition

95

Wizard Duke 1

Echo

93

MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk

Trooper Sorter med 1)= 1 års afprøvning, 2)= 2 års afprøvning

91

31,5

32,5

33,5

34,5

35,5

36,5

37,5

38,5

Tørstof % SILDIGE

MIDDEL TIDLIGE

TIDLIGE

MEGET TIDLIGE

EKSTRA TIDLIGE

Kilde: www.sortinfo.dk

Kølige lokaliteter 2020-2022 (8 forsøg) ≥ 3400 3300 < 3400 3200 < 3300 3100 < 3200 3000 < 3100 2900 < 3000 2800 < 2900 2700 < 2800 2600 < 2700 2500 < 2600 2400 < 2500 2300 < 2400 < 2300

106

104

LG 31.207 LG 31.205 Emeleen Justice 1 Function

102

Conclusion Ability Resolute

Sortsblanding

100

NEL20 Fht.

Saxon

Foxtrot 2

LG 31.211 LG 31.206 1

98

Prospect

Skipper 2

LG 30.179

Pinnacle

Promise 1 Faith Aya 1

Ambition

96

Echo

94

Wizard 92

90

Trooper

Duke 1 Sorter med 1)= 1 års afprøvning, 2)= 2 års afprøvning

28

29

30

31

32

33

Tøtstof % SILDIGE

MIDDEL TIDLIGE

TIDLIGE

MEGET TIDLIGE

Kilde: sortinfo.dk

14

EKSTRA TIDLIGE

34

MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk


spørg koen

2

Se sorternes kvalitetsprofil på diagrammet herunder. Grafen viser fordøjeligheden af NDF ­sammen med energikoncentration. Her ses det, at sorterne med det gule LG Animal Nutrition stempel alle har høj foderkvalitet. Vælg de sorter, der passer godt i forhold til din foderplan og andelen af majs i grovfoder­ rationen på din bedrift.

fakta NDF • Kulhydraterne i fibrene i cellevæggene • Fibrene giver struktur i foderet, længere tyggetid og bedre vommiljø • NDF nedbrydes af mikroorganismer FK-NDF • Angiver fordøjeligheden af NDF • 1 procent højere FK-NDF øger mælkeydelsen med 0,25 kg EKM pr. dag • Der er stor forskel på majssorternes FK-NDF • Økonomisk merværdi for FK-NDF kan være på mere end 700 kr. pr. årsko

Foderkvalitet i Landsforsøgene 2020-2022 (20 forsøg) KANDIDAT

68,5

LG 31.211

LG 31.206 1

Function

Ability

Wizard

68

Sortsblanding

Conclusion

Justice 1

67,5

Emeleen

KANDIDAT

FK-NDF

LG 31.207

Promise 1

Faith

67

Saxon

LG 31.205

Skipper 2 Resolute

Foxtrot 2

Trooper

Prospect

LG30.179 Echo

Aya 1

66,5

Ambition Pinnacle 66

Duke 1

Sorter med 1)= 1 års afprøvning, 2)= 2 års afprøvning. 65,5

6,35

6,4

6,45

6,5

NEL20 MJ/pr.Kg tørstof

Kilde: sortinfo.dk

15

6,55

6,6


sideskud men ikke fra hovedskud til sideskud. Derudover vil majsen i det tilfælde hvor sideskud bliver en hæmsko, f.eks. ved tørke, arbortere sideskuddet. Overordnet forædler Limagrain efter majshybrider, der ikke sætter sideskud. Men sideskuddannelse er en helt naturlig optimeringsog overlevelsesmekanisme, og afhænger derfor hovedsageligt af vejret. Hvis kvalitet, udbytte og dyrkningsegenskaber er i top, så vælges en sort ikke fra i forædlingen pga. sideskud.

I både 2022 og igen i år har sideskud været relativt udbredt, hvor sorter der normalt aldrig sætter sideskud får 1-2 per plante. Dette skyldes, at majs er en græsplante og derfor kan den ved forskellige forhold buske sig. Under normale dyrkningsbetingelser med et optimalt plantetal i marken og hvor majsen ikke har taget fysisk skade, vil der oftest kun være ét skud per plante. Ligeledes sætter majsen normalt kun én kolbe, selvom den har anlæg til lige så mange kolber, som den har blade. Når majsen sætter sideskud eller udvikler flere kolber, så er det oftest fordi vækstbetingelserne er virkelig gode med hensyn til både lys, vand og næring. Det er en naturlig optimering, som majsplanter igangsætter ved gode forhold, som masser af varme, god fugtighed og god næringsstofforsyning. Derfor ser man ofte flere sideskud/ kolber på majsplanter med ekstra god plads, såsom ved lavt planteantal eller ved udkanten af marken. Derudover kan majs også sætte sideskud, hvis den er skadet fysisk af f.eks. kulde, frost, sandflugt, hagl eller insektangreb. Der er store genetiske forskelle mellem sorternes tendens til sideskud, som typisk stammer fra faderlinjen. Sideskud på majs betyder ikke noget for hverken udbytte eller kvalitet. Det er veldokumenteret, at der er næringsstoftransport fra sideskud til hovedskuddet,

Bladsvampe i majs Vi har i flere år udført forsøg med kunstig smitte af øjeplet og bladplet, hvor sorternes modtagelighed vurderes overfor de to sygdomme. Figuren nedenfor er udarbejdet på baggrund af flere års bedømmelser fra både Danmark, Holland, Tyskland og England. Denne figur er et redskab til jer, der har majs efter majs med reduceret jordbehandling eller dyrker kolbe-/kernemajs, så I kan vælge de rigtige sorter eller bedømme hvilke sorter, der måske har brug for en svampebekæmpelse. Sygdomstrykket varierer meget mellem årene og påvirkes hovedsageligt af vejret. Behandling skal derfor vurderes hvert år og på hver enkelt mark. Det kan sjældent betale sig at behandle i en majssort med god bladsundhed.

Høj modtagelighed

REASON

Lav modtagelighed

LG 30.209 TROOPER YUKON

LG 31.160 AYA FAITH PROMISE SKIPPER FOXTROT RESOLUTE JUSTICE SAXON WIZARD

16

ABILITY CONCLUSION AMBITION ECHO DUKE SUNSET FUNCTION LG 30.179 PINNACLE LG31.211

EMELEEN JAKLEEN LG 31.205 LG 31.206 LG 31.207 PROSPECT


kolbemajs og kernemajs Kolbe- og kernemajs er suveræne stivelsesrige fodermidler, og bør betragtes som et alternativ til især vårbyg pga. det store udbyttepotentiale og en lav produktionspris. Limagrain har en række gode majssorter til kolbe-/ kernemajs. Sorterne PINNACLE, LG 30.179, AMBITION, PROSPECT OG CONCLUSION er fantastiske allround sorter, der giver høje udbytter i både helsæd og kolbemajs. Derudover kommer der to nye sorter LG 31.160 og SUNSET, der er ideelle til produktion af kolbe-/kernemajs i Norden.

FAO 160

FAO 160

LG 31.160

Sunset

Tidlig og stabil kernemajs sort, der sikrer dig en god høst hvert år.

Sort med perfekt tidlighed og kæmpe kerneudbytte potentiale.

Tidlig suveræn stivelsesleverandør med kæmpe all-round potentiale.

• Tidlig og velafprøvet kernesort • Perfekt drydown • God fusarium resistens

• • • • •

• • • •

yukon

FAO 160

Kæmpe kerneudbyttepotentiale Højt stivelsesudbytte Tidlighed som Yukon God standfasthed Perfekt drydown teknik

All-round sort Kæmpe stivelses udbytte Høj stay-green Stærk standfasthed

Landsforsøgene med kernemajs 2022 (5 forsøg)

103 Conclusion 101

Pinnacle

99

95 93 91 89 87

39

38

37

36

35

Vandindhold% Kilde: sortinfo.dk

17

34

33

32

31

85

Kerne udb. FHT.

97

Prospect


LG ANIMAL NUTRITION StarPlus

Når du skal vælge sorter, skal der ikke kun tages højde for udbytte, men i lige så høj grad foderrationen. Foderrationens sammensætning har betydning for, om man bør lægge mere eller mindre vægt på hhv. stivelsesindhold, fordøjeligt NDF og energikoncentrationen. Ved en høj andel af majsensilage i grovfoderrationen (over 50%), har indholdet af fordøjeligt NDF relativt større betydning, mens man ved lavere andel af majsensilage (under 50%) og mere græs, kan have mere fokus på stivelsesindholdet.

Ud over LGAN anvender Limagrain også betegnelsen StarPlus for LGAN-varianter med høj stivelsestilgængelighed i vommen (SRD) og en tilsvarende lavere andel af bypass stivelse. StarPlus sorter er optimale til en foderration med stor andel af græs, da man opnår en bedre udnyttelse af stivelsen i den forholdsvis lille andel af majs i rationen og herved får man et mere blanceret foder. Denne kvalitetssammensætning opnås hovedsageligt ved sildige sorter, der ofte ikke kan dyrkes i Danmark. I Danmark tilbydes StarPlus sorterne SKIPPER, RESOLUTE, LG 31.207 samt LG 31.205, som dog oftestet dyrkes i områder hvor majsen udgør en stor del af foderrationen.

LGAN

LG Animal Nutrition er Limagrains kvalitetsmærke for majssorter, der indeholder en række vigtige kvalitetskriterier. LGAN repræsenterer majssorter med en perfekt balance mellem de mange kvalitetsparametre, og dermed passer til enhver foderrations sammensætning. Sorterne vurderes på baggrund af LG’s egne forsøgsresultater, samt minimum 2 år i landsforsøgene, hvor nøglekriterierne omfatter fordøjelighed af cellevægge (FK-NDF), stivelsesindhold og udbyttestabilitet. LGAN er vores kvalitetsmærke, som gør det nemt for dig at vælge den bedste majssort til dine køer.

Stivelse

FK-NDF

FK-NDF

FK-NDF

Stivelse

Stivelse

Majs andel af grovfoder ration

Scan QR koden og se mere om LGAN

Græs andel af grovfoder ration

Ved en høj andel af majs – se efter det gule LGAN stempel

Sorter til økologi I Danmark har vi ingen officielle økologiske forsøg og de observationer, der foretages i konventionelle forsøg kan ikke overføres direkte til økologiske dyrkningsbetingelser. Derfor har vi i Limagrain hvert år testet et stort antal sorter hos økologiske landmænd. Dette giver et solidt grundlag for at anbefale de rigtige majssorter til økologisk dyrkning.

I Limagrain arbejder vi på at få nye tidlige økologiske sorter med god bladsundhed og højt udbytte i fremtiden.

SORTER TIL ØKOLOGI

TYPE

FAO

Vi udbyder fem økologiske majssorter i Danmark til vækstsæsonen 2024, som ses i boksen til højre. Disse sorter har vist gode egenskaber såsom kraftig forårsudvikling, optimal bladsundhed, god standfasthed og en balanceret stay-green. Udbyttet går man ikke på kompromis med, da det er velafprøvede sorter, der leverer høje udbytter. Især LG ØKOMIX 180.01 viser gode resultater rundt omkring i Danmark år efter år. Både med dens gode udbytteresultater, men også de gode økologiske dyrkningsegenskaber.

PINNACLE

ØKOLOGISK

180

LG ØKOMIX 180.01

ØKOLOGISK

180

LG 30.179

ØKOLOGSIK

180

EMELEEN

ØKOLOGISK

200

LG 31.207

ØKOLOGISK

205

18


nye sorter til 2024 Nye sorter med 2 års resultater i Landsforsøgene (2023 er 3. år)

Nye sorter med 1 års resultater i Landsforsøgene (2023 er 2. år)

Nye lovende LG sorter – 1. gang i landsforsøgene i 2023

SKIPPER - FAO 175

Duke - FAO 160

Sunset - FAO 160

FOXTROT - FAO 175

AYA - FAO 180

SKIPPER er en tidlig sort, som har et højt udbytteniveau særligt på kølige lokaliteter og lerjord. Både energikoncentrationen og stivelsesniveauet er meget høj. SKIPPER er en robust og massiv plante med en god forårsudvikling.

FOXTROT er en tidlig sort, som leverer et højt afgrøde- og stivelsesudbytte uden at gå på kompromis med FK-NDF. FOXTROT har en optimal kvalitetsprofil, samt en fremragende forårsudvikling og kan dyrkes på både kølige og lune lokaliteter. Det er med andre ord samme tidlighed og kvalitet, som vi kender fra PROSPECT, men FOXTROT leverer et højere udbytte af foderenheder. FIND FORHANDLERE Se hvor de nye og vores mere velkendte sorter forhandles på www.lgseeds.dk under menu-fanen „Forhandlere“.

DUKE er en ny helt tidlig sort med virkelig højt stivelsesudbytte. DUKE har en god standfasthed med god kolbeudvikling, og den har høj stay-green for så tidlig en sort. Helt sikkert en sort der skal afprøves i det tidlige segment i 2024.

AYA er en ny tidlig sort, som er afløseren for FIELDSTAR med a.e. NEL20 udbyttestigning på 9% og en stivelsesudbytte stigning på 8%. Den har en afbalanceret kvalitetsprofil med høj stivelse og fin FK-NDF. AYA har bedre og kraftigere vækst i foråret sammenlignet med FIELDSTAR.

PROMISE - FAO 180

PROMISE er en ny tidlig sort, med en stor bladmasse, flotte kolber og en god højde. Denne sort har god afbalanceret foderkvalitet med høj stivelse og en god cellevægsfordøjelighed. PROMISE har en god stay-green.

Justice - FAO 200

JUSTICE er en ny sort i det middeltidlige segment. Sorten har et højt udbyttepotentiale og i landsforsøgene 2022 leverede den en a.e. NEL20 på fht. 104. En god afbalanceret foderkvalitet med højt niveau af stivelse og cellevægsfordøjelighed.

LG 31.206 - FAO 200

LG 31.206 er en ny middeltidlig sort i særklasse! I 2022 overgik den alle i foderkvalitet, med både en suveræn cellevægsfordøjelighed og høj energikoncentration. Sammen med et højt a.e. NEL20 udbytte er denne sort ideel til rationer med en høj andel af majs.

19

SUNSET er en ny suveræn stivelsesleverandør, der gav et stivelsesudbytte på fht. 120 i værdiafprøvningen i 2022. Tidlighed som TROOPER med højere udbytte. SUNSET er modsat TROOPER og ECHO en meget høj og slank plante. SUNSET giver også ekstremt høje udbytter i kerne/kolbemajs. Ny fantastisk allround sort til den kommende sæson.

LG 31.160 - FAO 160

LG 31.160 er en ny kerne-/kolbemajs, der er afløseren for Yukon med en kerneudbyttestigning på 18% i de svenske landsforsøg 2022. Det er en dyrkningssikker sort, der har vist en god bladsundhed og høj standfasthed.

LG 31.208 - 200

LG 31.208 har samme tidlighed, kvalitet og udtryk som LG 31.211, men med markant højere udbyttepotentiale. Denne sort udmærker sig ligesom LG 31.211 specielt ved den høje cellevægsfordøjelighed.


ECHO

Trooper

duke

ECHO er en meget tidlig sort, der minder om TROOPER i både tidlighed, udbytte og kvalitet. En middelhøj plante, der er bladrig og danner en flot fyldt kolbe med helt lukket kolbesvøb. ECHO har et lidt højere udbytte end TROOPER, men samme høje stivelsesudbytte, energikoncentration og gode fordøjelighed. En stærk forårsudvikling og fantastisk standfasthed gør ECHO til et godt sortsvalg på kølige lokaliteter.

TROOPER er en meget tidlig sort til alle kølige lokaliteter. Det er en robust stivelsesleverandør i helsæd med en høj fordøjelighed af cellevægge. I det helt tidlige segment er TROOPER klart i toppen på fordøjeligheden. TROOPER er en sund plante med en god forårsudvikling, og den har sammen med REASON vist sig blandt de mest standfaste majssorter i det helt tidlige segment. TROOPER kan derfor dyrkes i alle områder af landet.

DUKE er en helt ny tidlig sort med virkelig højt stivelsesudbytte på fht. 109 i landsforsøgene 2022. Derudover har DUKE vist suveræne resultater i Sverige i kolde såvel som lune lokaliteter. DUKE har samme tidlighed som TROOPER. Det er en bredbladet middelhøj plante med god bladsundhed og høj stay-green for denne tidlighedsgruppe. DUKE har en god standfasthed med god kolbeudvikling. Helt sikkert en sort der skal afprøves i det tidlige segment i 2024.

• Højt stivelsesudbytte • Høj grad af stay-green for en majs i denne tidlighedsklasse • Unik standfasthed i denne tidlighedsgruppe • Høj fordøjelighed af NDF • Høj energikoncentration • Flot kolbe med lukket svøb • God standfasthed

• • • • • •

• • • • •

Anvendelse

Anvendelse

FAO 160

hels d æ

FAO 160

FAO 160

Højt stivelsesudbytte Ekstremt høj cellevægsfordøjelighed Robust plante med suveræn standfasthed Super forårsudvikling og afgrødedækning Meget høj afgrødedækning God standfasthed

Anvendelse

bhieolgsaæs d

øko

Højt stivelsesudbytte Ekstrem tidlig Stærk forårsudvikling God standfasthed Høj stay-green for så tidlig en sort

bhieolgsaæs d

øko

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Plantehøjde

Plantehøjde

Plantehøjde

hels d Afgrødedækning af jorden æ

bhieolgsaæs d Afgrødedækning af jorden

øko

bhieolgsaæs d Afgrødedækning af jorden

øko

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

SORT

Antal år i Landsforsøgene 2018-22

Udbytte NEL20 a.e. (FHT)

Tørstof %

øko

biog

øko

biog

Stivelsesudbytte (FHT)

2022

Gns. flerår

2022

Gns. flerår

2022

Gns. flerår

ECHO

3

94

93

34,8

35,0

102

102

TROPPER

5

91

93

35,6

36,8

102

103

DUKE

1

93

-

35,8

-

109

-

WIZARD

5

94

95

35,9

36,6

104

102

PROSPECT

5

94

99

34,2

36,2

104

110

FOXTROT

2

100

101

33,6

34,1

107

109

20


Wizard

prospect

foxtrot

WIZARD har exceptionel høj NDF-fordøjelighed og er i det tidlige segment suverænt nr. 1 på denne parameter. Denne sort leverer et højt udbytte af både foderenheder og stivelse. WIZARD er en middelhøj plante, der hvert år har en god fremspiring og generelt gode dyrkningsegenskaber. Sorten modner tidligt og harmonisk, og den har en ekstrem god standfasthed.

PROSPECT er en tidlig og suveræn all-round sort, der leverer et højt udbytte af foderenheder og stivelse. PROSPECT har desuden en suveræn bladsundhed, som kombineret med en god standfasthed og høj stay-green gør det til en utrolig alsidig sort. De suveræne dyrkningsegenskaber gør, at du er sikret højt udbytte og kvalitet hvert år. PROSPECT er en ideel all-round sort, som har vist fantastiske resultater i både helsæd, kolbe- og kernemajs forsøg.

FOXTROT leverer et af de højeste udbytte i denne tidlighedsgruppe og har en suveræn foderkvalitet. Den gode foderkvalitet kommer fra et højt stivelsesudbytte uden at gå på kompromis med fordøjeligheden. FOXTROT har en fantastisk forårsudvikling. Det er en middelhøj plantetype med flotte kolber og en god bladsundhed. FOXTROT leverer ekstrem høje udbytter både på kølige og lune lokaliteter.

• • • • • •

• • • • • •

• • • • •

FAO 170

FAO 170

3. højeste FK-NDF i DK (2016-2022) Foderkvalitet der ikke fåes bedre Tidlig stivelsesleverandør Tidlig blomstring og harmonisk afmodning Ekstrem god standfasthed God stay-green for så tidlig en sort

Anvendelse

KERNE

hels d æ

Ligger altid i toppen med stivelsesudbyttet Ekstrem høj energikoncentration Overlegen bladsundhed Super standfasthed Velegnet til både helsæd/kolbe/kernemajs Kan dyrkes på alle lokaliteter

Anvendelse

KOLBE KERNE

øKOLBE ko

KERNE

K E R N E bhieolgsKOLBE aæsd

KOLBE

KERNE

øko

KOLBE

KOLBE KERNE

hels d Afgrødedækning af jorden æ

KOLBE øko

KERNE

KERNE

bhieolgsaæsd

øko

bioga

øko

bioga

Forårsudvikling

Plantehøjde

Plantehøjde

Kæmpe a.e. NEL20 udbytte potentiale Højt stivelsesudbytte og energikoncentration God fordøjelighed af cellevægge Suveræn forårsudvikling Høj massiv plantetype

Anvendelse

Forårsudvikling

Forårsudvikling

KERNE

FAO 175

Plantehøjde

KERNE KOLBE KOLBE bhieolgsaæsd Afgrødedækning af jorden

KOLBE

øko

bhieolgsaæsd Afgrødedækning af jorden

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

Stivelses-indhold % af tørstof

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

Indhold af NDF % af tørstof

2022

Gns. flerår

2022

Gns. flerår

2022

Gns. flerår

2022

Gns. flerår

32,3

32,7

6,52

6,50

37,7

38,9

66,7

66,6

33,8

35,0

6,56

6,58

37,9

38,5

67,1

67,4

35,2

-

6,58

-

36,2

-

65,9

-

33,2

33,8

6,61

6,59

37,0

38,7

68,1

68,3

33,3

35,1

6,54

6,58

37,6

38,1

66,9

67,1

31,6

32,4

6,49

6,49

38,7

39,5

66,6

66,8

21

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %


saxon

aya

ambition

SAXON er i samme tidlighedsgruppe som PROSPECT og har en god forårsudvikling og høj afgrødedækning. Den har i de sidste tre år i landsforsøgene leveret et virkelig højt udbytte af foderenheder. SAXON er en massiv og høj plantetype der har en afbalanceret kvalitetsprofil. Med SAXON får du en sort med store kolber og gode dyrkningsegenskaber, der gør at den kan dyrkes på de fleste lokaliteter.

AYA er en ny tidlig sort, som er afløseren for FIELDSTAR med a.e. NEL20 udbyttestigning på 9% og en stivelsesudbytte stigning på 8%. Den har en afbalanceret kvalitetsprofil med høj stivelse og fin FK-NDF. AYA er en middelhøj plantetye med mørkegrønne blade. AYA har bedre og kraftigere vækst i foråret sammenlignet med FIELDSTAR.

AMBITION har både i forsøg og i praksis vist sig som en sikker og ekstremt pålidelig sort, der aldrig skuffer. Sorten har uovertrufne dyrkningsegenskaber i form af en ekstrem god forårsudvikling, fantastisk kuldetolerance og høj standfasthed. AMBITION er perfekt til både helsæd, kolbe- og kernemajs samt til økologisk dyrkning – AMBITION giver dig stabilitet og alsidighed i særklasse!

• • • • •

• • • • •

• • • • •

FAO 175

FAO 175

Meget højt udbyttepotentiale God forårsudvikling Blandt LG’s bedste afgrødedækninger Middel stay-green Kompakt plantetype

Anvendelse

hels d æ

FAO 180

Højt udbytteniveau Kraftig vækst i foråret Højt stivelsesudbytte God FK-NDF Middel stay-green

Anvendelse

bhieolgsaæs d

øko

Forårsudvikling

Plantehøjde

Plantehøjde

hels d Afgrødedækning af jorden æ

Anvendelse

øko KOLBE

KERNE

Forårsudvikling

KERNE

KERNE

bhieoKOLBE lgsaæs d

KOLBE

KERNE

KERNE

KOLBE

KOLBE

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

Udbytte NEL20 a.e. (FHT)

KERNE

bhieolgsaæs d Afgrødedækning af jorden

Dækning af kolbe

SORT

øko

biog

KOLBE

Plantehøjde KOLBE øko

bhieolgsaæs d Afgrødedækning af jorden

Antal år i Landsforsøgene 2018-22

KERNE

Forårsudvikling

KERNE

øko

Tidlig sort med højt udbytte af stivelse Kraftig og massiv plantetype Meget stresstolerant Kan dyrkes på alle lokaliteter God afpasset stay-green

Tøstof %

KOLBE

biog

øko

Stivelsesudbytte (FHT)

2022

Gns. flerår

2022

Gns. flerår

2022

Gns. flerår

SAXON

3

101

100

34,6

34,3

106

104

AYA

1

100

-

33,2

-

107

-

AMBITION

5

96

96

34,6

36,2

107

105

LG 30.179

3

96

97

32,4

32,7

106

108

SKIPPER

2

97

98

32,0

32,4

101

103

PINNACLE

5

97

99

33,9

35,4

106

110

22


LG 30.179

skipper

pinnacle

LG 30.179 er en sort, der kan bruges til det hele. Den giver høje stivelsesudbytter og er en perfekt all-round sort, der egner sig til både helsæd-, kolbe- og kernemajs. LG 30.179 har for sin tidlighed et højt stivelseindhold og er derfor særligt god i græsrige og balancerede foderrationer. LG 30.179 leverer et højt udbytte af tørstof og er derfor ideel til biogas særligt på kølige lokaliteter, da den kan nå at blive færdig til helsæd alle steder i Danmark.

SKIPPER er en tidlig sort, der viser stort udbyttepotentiale især på kølige lokaliteter og på lerjord. SKIPPER er en robust og massiv plantetype med store pæne og lavtsiddende kolber samt en ekstrem god standfasthed. I de to år SKIPPER har været med i landsforsøgene, har den leveret høj energikoncentration og et flot stivelsesniveau. Det gør SKIPPER til et godt sortsvalg i din markplan.

PINNACLE er en fantastisk stabil stivelsesleverandør, der ligger på Fht. 111 i gns. i landsforsøgene(2016-2022). Derudover har den stærke dyrkningsgenskaber som hurtig forårsudvikling og god standfasthed. PINNACLE er den perfekte all-round sort til både helsæds-, kolbe- og kernemajs. PINNACLE er en meget opret plantetype, der giver flotte fyldte ensartede kolber. PINNACLE fåes som både konventionel og økologisk udsæd.

• • • •

Suveræn forårsudvikling Opret og standfast plantetype Harmonisk afmodning Højestydende sort til kolbe/kernmajs i DK 2016-18 • Højt tørstofudbytte til biogas

• Højt udbytte niveau - især på kølige lokaliteter og på lerjord • Forårsudvikling i top • Robust sort med ekstrem god standfasthed • Høj afgrødedækning • Middel stay-green

• • • • •

Anvendelse

Anvendelse

Anvendelse

FAO 180

KOLBE

h eKERNE l sæ d

KøEkRoN E

bio gas

KOLBE

FAO 180

øKkOoL B E

KERNE

KERNE

øko

h eKOLBE l sæ d

KERNE KERNE KOLBE hels d Afgrødedækning af jorden æ

KOLBE

KERNE

øko

KOLBE

ø kKOLBE o

KOLBE

KOLBE

KOLBE

ø ko K E R N E bio gas

K O L B Eb i o g

Forårsudvikling

Plantehøjde

Plantehøjde

Højeste stivelsesudbytte i DK (2016-2022) Suveræn forårsudvikling 2. højeste kerneudbytte i landsforsøgene 2022 Harmonisk afmodning Velegnet til både helsæd/kolbe/kernemajs

dNE KERNE bhieolgsKaæEs R

Forårsudvikling

Forårsudvikling

KOLBE

bhieoK lgsOaæLsBdE

FAO 180

Plantehøjde KERNE

bhieolgsaæs d Afgrødedækning af jorden

øko

KOLBE hels d æ

KERNE

KERNE

bhieolgsaæs d Afgrødedækning ø kaf o jorden

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

Indhold af NDF % af tørstof

KERNE

øko

bio gas

Stivelses-indhold % af tørstof

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

2022

Gns. flerår

2022

Gns. flerår

2022

Gns. flerår

2022

Gns. flerår

31,2

30,6

6,50

6,45

38,7

40,7

67,0

66,9

31,3

-

6,48

-

39,1

-

66,5

-

33,2

34,0

6,52

6,52

37,7

38,7

66,2

66,6

33,0

33,0

6,52

6,50

37,8

39,1

66,7

66,7

30,9

31,4

6,49

6,47

39,1

40,7

67,0

66,9

32,5

34,8

6,49

6,54

38,2

38,3

65,9

66,5

23

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

KOLBE

biog


K A N D I D AT

Faith

promise

FAITH har en god forårsudvikling samt en ekstrem god standfasthed. Den har en perfekt afbalanceret foderkvalitet med et højt stivelsesindhold og god fordøjelighed af cellevægge. FAITH er dermed et perfekt supplement til en alsidig markplan med fokus på høj udbyttesikkerhed. FAITH er en middelhøj kompakt plantetype med middelstore og lavtsiddende kolber.

PROMISE er en ny tidlig sort med en stor bladmasse, flotte kolber og en god højde. Denne sort har i landforsøgene 2022 vist en god foderkvalitet med en høj cellevægsfordøjelighed på 67,2 % og et godt stivelsesindhold samt energikoncentration. PROMISE har en god bladsundhed. Stay-green er høj og forårsudviklingen er over middel.

FUNCTION er en suveræn topsort, der sætter standarden for udbytte og FK-NDF. FUNCTION ligger som gns. af 2017-2022 nr. 1 på udbytte af foderenheder og med højeste FK-NDF i landsforsøgene. FUNCTION er af samme årsag i toppen i SEGES majssortvalg, som en sort der giver meget mælk i tanken uanset hvilke forudsætninger, der indsættes. FUNCTION har en god bladsundhed, den er kuldetolerant og har en høj grad af stay-green, hvilket gør den meget dyrkningssikker.

• • • • •

• • • • •

• Højeste udbytte af foderenheder i landsforsøgene gns. af 2017-2022 • Højeste FK-NDF i landsforsøgene gns. 20172022 • God forårsudvikling • Sund plante • Høj grad af stay-green

FAO 180

FAO 180

Tidlig sort med højt udbytte af stivelse Meget afbalanceret foderkvalitet Super standfasthed Kraftig forårsudvikling God stay-green

Anvendelse

hels d æ

FAO 190

God cellevægsfordøjelighed Højt udbyttepotentiale Suveræn bladsundhed Høj stay-green Over middel forårsudvikling

Anvendelse

bhieolgsaæs d

øko

function

Anvendelse

hels d æ

øko

bhi eolgsaæs d

øko

bio gas

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Plantehøjde

Plantehøjde

Plantehøjde

hels d Afgrødedækning af jorden æ

Afgrødedækning jorden h e l saf d bhieolgsaæs d æ

øko

øko

Afgrødedækning bhi eol a s d b i o aaf s jorden

øko

gsæ

g

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

SORT

Antal år i Landsforsøgene 2018-22

Udbytte NEL20 a.e. (FHT)

Tørstof %

øko

biog

øko

biog

Stivelsesudbytte (FHT)

2022

Gns. flerår

2022

Gns. flerår

2022

Gns. flerår

FAITH

3

97

97

33,3

33,2

105

104

PROMISE

1

97

-

33,0

-

103

-

FUNCTION

5

102

104

31,0

32,9

100

102

CONCLUSION

5

103

102

31,9

33,2

111

107

RESOLUTE

5

100

100

31,0

32,7

104

105

LG 31.206

1

102

-

31,8

-

104

-

24


conclusion

resolute

LG 31.206

CONCLUSION er en all-round sort i særklasse med både fantastisk udbytte, kvalitet, og dyrkningsegenskaber. Fra 2017-2022 har CONCLUSION placeret sig i top 3 i landsforsøgene målt på udbyttet af foderenheder. CONCLUSION er en suveræn kerne/kolbe sort med perfekt drydown, som gav det højeste kerneudbytte i landsforsøgene 2022. Fordøjeligheden i helsæd er fremragende, og derfor er CONCLUSION også med i toppen i SEGES majssortvalg. Men det er især stivelsesudbyttet, som er imponerende for en sort i denne tidlighedsgruppe.

RESOLUTE er en middeltidlig sort, som på tværs af LG´s nordiske forsøgsnetværk har vist høje NEL20 udbytter. Foderkvaliteten er god og den udmærker sig især ved et højt stivelsesudbytte. RESOLUTE er en sund massiv og bladrig plante, der dækker godt af for ukrudt. Forårsudvikling er blandt de bedste i LG´s sortiment, og den har en høj grad af stay-green.

LG 31.206 er en ny middeltidlig sort i særklasse! I 2022 overgik den alle i foderkvalitet, med både en suveræn cellevægsfordøjelighed og højt stivelsesindhold. Sammen med et højt a.e. NEL20 udbytte er denne sort ideel til rationer med en høj andel af majs. LG 31.206 er en opret plantetype, der har vist høj standfasthed og god stay-green. En ny sort der helt sikkert skal afprøves i 2024!

FAO 190

• • • • • •

FAO 190

Top 3 udbytte af foderenheder 2017-2022 Stivelsesudbytte FHT 107 i 2017-2022 Super kvalitetsprofil Robust og dyrkningssikker Stærk forårsudvikling God standfasthed

h eKlEsR NdE æ

bKOLBE ihoeglassæ d

Anvendelse

KOLBE

øKkEoR N E

øko

KOLBE

Forårsudvikling Plantehøjde KERNE

FAO 190

• Udbytte og foderkvalitet i absolut højeste klasse • Meget højt stivelsesudbytte • God forårsudvikling • Meget høj afgrødedækning • Høj grad af stay-green

Anvendelse

KERNE

K A N D I D AT

KERNE

KOLBE KOLBE hels d Afgrødedækning b ihoeglaf d assæjorden æ

KERNE

øko

KOLBE

øko

bhieolgsaæs d

• • • • •

Suveræn foderkvalitet Højt a.e.NEL20 udbytte Meget højt FK-NDF Stærk forårudvikling God stay-green

Anvendelse

bio gas

bhieolgsaæs d

øko

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Plantehøjde

Plantehøjde

b i o af Afgrødedækning bhieolgsaæs d g a sjorden

Afgrødedækning af jorden bhieolgsaæs d

øko

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

Indhold af NDF % af tørstof

øko

biog

øko

biog

Stivelses-indhold % af tørstof

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

2022

Gns. flerår

2022

Gns. flerår

2022

Gns. flerår

2022

Gns. flerår

32,1

31,9

6,51

6,43

39,5

40,9

67,1

67,1

31,3

-

6,50

-

39,4

-

67,2

-

29,0

30,6

6,50

6,53

39,2

39,8

67,8

68,4

32,3

33,0

6,56

6,56

37,2

38,7

67,2

67,8

30,9

32,4

6,49

6,51

38,3

39,6

66,7

67,3

30,6

-

6,56

-

37,8

-

68,3

-

25

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %


Ability

JUSTICE

ABILITY er en topsort, der altid leverer ekstrem høj NDF-fordøjelighed og et stort udbytte af foderenheder og stivelse. ABILITY har vist sin stabilitet ved sammen med LG31.211 at præstere den højeste FK-NDF i landsforsøgene, som gns. af perioden 2017-2022. ABILITY er en sund og standfast plantetype med flotte ensartede kolber, stærke dyrkningsegenskaber og middelhøj stay-green.

JUSTICE er en ny sort i det middeltidlige segment. Sorten har et højt udbyttepotentiale og har leveret et fht. på 104 i landsforsøgene 2022. JUSTICE er en høj plantetype med en god bladmasse og flotte store kolber. En god afbalanceret foderkvalitet med højt niveau af stivelse og cellevægsfordøjelighed og er dermed kandidat til LG Animal Nutrition.

EMELEEN er en middeltidlig sort fra samme familie som LG 31.207 og LG 31.205, hvilket kan ses ved, at EMELEEN leverer et suverænt højt udbytte de sidste tre år. EMELEEN har et kæmpe udbyttepotentiale, samt en god forårsudvikling og afbalanceret kvalitetsprofil. Det er en høj slank plante med ensartede store fyldte kolber. Fåes både som konventionel og økologisk udsæd.

• Perfekt balance mellem stivelse og fordøjelige cellevægge • Højeste FK-NDF i landsforsøgene gns. 2017-2022 • Sund og standfast plante • Massiv plantetype med flotte ensartede kolber • Middel til høj stay-green

• • • • •

• Højeste a.e. NEL20 gns. i landsforsøgene 2020-22 • Kæmpe udbyttepotentiale • Suveræn bladsundhed • Høj og opret plantetype • Middel stay-green • God standfasthed

Anvendelse

Anvendelse

FAO 200

KERNE

KERNE

K A N D I D AT

hels d æ

hKeOlLsB Ed æ

FAO 200

øko

øko

FAO 200

Virkelig stort udbyttepotentiale Højt stivelseudbytte God cellevægsfordøjelighed Stærk forårsudvikling Middel stay-green

bhieolgsa s d æ

emeleen

Anvendelse

bhieolgsaæs d

øko

h e l s d bhieolgsa s d æ æ

øko

øko

øko

bio gas

biog

h e l s d Afgrødedækning b i o gaf a s jordenø k o æ bhieolgsaæs d

øko

bio gas

biog

bio gas

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Plantehøjde

Plantehøjde

Plantehøjde

KOLBE hels d h e l saf jorden Afgrødedækning æ æd

øko

øko

bhieolgsa s d Afgrødedækning bhieolgsaf d aæs jorden æ

øko

øko

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

SORT

Antal år i Landsforsøgene 2018-22

Udbytte NEL20 a.e. (FHT)

Tørstof %

Stivelsesudbytte (FHT)

2022

Gns. flerår

2022

Gns. flerår

2022

Gns. flerår

ABILITY

5

99

101

31,7

33,3

98

101

LG 31.211

5

98

101

30,1

31,7

92

96

EMELEEN

3

106

104

30,9

30,6

102

95

JUSTICE

1

104

-

30,7

-

106

-

LG 31.205

5

104

103

31,0

31,9

104

102

LG 31.207

4

105

104

30,9

30,5

99

96

26


LG 31.211

lg 31.205

LG 31.207

LG 31.211 giver dig en suveræn kombination af højt udbytte, perfekt stivelsesindhold og høj cellevægsfordøjelighed. LG 31.211 har siden 2014 altid ligget i toppen med en fantastisk cellevægsfordøjelighed. Sorten har over flere år vist usædvanligt robuste dyrkningsegenskaber, uanset hvor den er blevet dyrket. En utrolig stærk sort, der altid leverer højt udbytte og suveræn kvalitet.

LG 31.205 er en middeltidlig sort, der virkelig kan sparke udbyttet op på de gode lokaliteter. LG 31.205 ligger i perioden 2017-2022 nr. 2 i landsforsøgene målt på udbytte af foderenheder. Det er en opret og meget høj plantetype med imponerende store og fyldte kolber. Den har en god standfasthed og middel stay-green. LG 31.205 er med stor succes også anvendt som kolbemajs på lune lokaliteter.

LG 31.207 er en højtydende sort i det middeltidlige segment. Sorten er opret og meget høj med god forårsudvikling. Kolberne er store og de sidder relativt lavt, hvilket sikrer en god standfasthed. Kolbe og kerne har en lidt rødlig farve, denne er genetisk bestemt og er ikke et tegn på toxiner. LG 31.207 har leveret det højeste tørstof udbytte i landsforsøgene i gns. fra 2019-2022.

• Anden højeste fordøjelighed af cellevægge i 2017-2022 • Suveræn stabil kvalitetssort • Usædvanligt robuste dyrkningsegenskaber • Stærk forårsudvikling • Middel stay-green – harmonisk afmodning

• Nr. 2 på udbytte af foderenheder i landsforsøgene 2017-2022 • Meget høj og opret plantetype • God forårsudvikling • Stærk bladsundhed • Suveræn standfasthed • Ekstrem høj stivelsesudbytte

• • • • • •

Anvendelse

Anvendelse

Anvendelse

FAO 200

hels d æ

bhieolgsæ a sd

KERNE

FAO 205

øko

øko KOLBE

Forårsudvikling

bhieK Esæ Ra sNdE olg

bhi oegl saæ sd

FAO 205

KOLBE

øko

h e l s d b hi e l sæ æ o gas d

øko

øko

øko

bio gas

biog

h h e l s d Afgrødedækning b i o g af sd a s jordenø k o æ b i oegl saæ

øko

bio gas

biog

Plantehøjde

Plantehøjde KERNE

hels d Afgrødedækning bhieolgsaf a sdjorden æ æ

KOLBE

øko

øko

KERNE

bio gas

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Plantehøjde

Ekstremt højt udbytte af foderenheder Høj fordøjelighed af cellevægge Stærk forårsudvikling Store fyldte kolber Middel stay-green - harmonisk afmodning God Fusarium resistens

KOLBE

bhieolgsæ bhi oeglaf Afgrødedækning d sjorden saæ a sd

øko

øko

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

Stivelses-indhold % af tørstof

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

Indhold af NDF % af tørstof

2022

Gns. flerår

2022

Gns. flerår

2022

Gns. flerår

2022

Gns. flerår

29,5

31,3

6,49

6,53

39,5

39,9

67,9

68,3

27,5

29,5

6,47

6,50

39,6

40,5

68,3

68,4

28,0

26,6

6,43

6,36

40,5

43,1

67,4

67,3

29,8

-

6,46

-

40,0

-

67,3

-

29,3

30,3

6,45

6,45

38,8

40,7

66,6

67,1

27,8

27,0

6,41

6,37

40,5

42,7

67,0

67,3

27

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %


følg os på facebook www.LGseeds.dk Limagrain A/S - Erhvervsbyvej 13 - 8700 Horsens - tlf. 75892200


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.