Erfgoed inzicht 2017 1

Page 5

k

‹ TERUG NAAR INHOUD

TEKST: MIRIAM OOTJERS / FOTO’S: JELTE OOSTERHUIS

“De innovatieve spirit in het noorden is nooit verdwenen” Innovaties zijn onontbeerlijk voor de ontwikkeling. Het helpt een streek en haar bevolking vooruit, het maakt mens en machine sterker en het veraangenaamt het leven. En noorderlingen zijn op het gebied van agrarische innovatie pioniers. Toen en nu. “Hoe dat komt? Geen idee”, aldus Stijn van Genuchten, directeur van Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum. “Maar of het nu gaat om innoveren of experimenteren; de landbouw in het noorden heeft daarin altijd voorop gelopen. Zo waren het de boeren in het noorden die voor het eerst experimenteerden met een vaccin tegen veepest en deden zij als eerste proeven met kunstmest. De mensen hier hebben blijkbaar een innovatieve geest en de spirit die daar bij hoort om het te durven uitvoeren. Een ideale combinatie.” Maar spreekt een collectie die vooral het beeld van rond 1900 laat zien, de huidige generatie nog aan? De generatie die bijvoorbeeld de Arendploeg van de boeren Borgman en Reinders, het met de hand rooien van aardappelen en de schoolplaten van Jetses nog hebben gekend, sterft onherroepelijk uit. Weliswaar komt daar een nieuwe generatie bezoekers voor terug, maar die zegt het aap-noot-mies alleen maar iets van de toepassing ervan op nostalgische mokken, koektrommels en bordjes. Stijn: “Dat is een vraag die het museum zichzelf natuurlijk voortdurend stelt. Hoe spreken we een nieuwe generatie aan met onze collectie? Het antwoord ligt voor een groot deel in de collectie zelf. In de thema’s namelijk binnen het museum die aansluiting vinden bij de belevingswereld van de mensen van nu.” Doorsnede van een tweetaktmotor zoals gebruikt bij het landbouwonderwijs.

Openluchtmuseum Het Hoogeland presenteert een collectie, die

Aanschouwelijk onderwijs “Neem bijvoorbeeld de schoolklas van rond 1920 die je hier kunt zien. Over twintig jaar is er niemand meer die zich een dergelijke schoolklas nog kan herinneren. En veel jongeren hebben er al helemaal geen affiniteit mee. Maar er zit een actueel element in deze klas van toen: het aanschouwelijk onderwijs. In het onderwijs werd namelijk langzaam een beeld van de

ondermeer authentieke gebouwen en tal van (agrarische) objecten omvat. Daarmee wordt een levendig beeld gegeven van alles dat betrekking heeft op het leven, wonen en werken van de Groninger plattelandsbevolking van weleer. Schaalmodel van een ploeg.

5


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.