Page 1

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

POWIAT ZIEMSKI 2012 ROK

GORZÓW WLKP.


marzec 2013r. WSTĘP Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych jest półrocznym opracowaniem przygotowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. Celem niniejszego opracowania jest monitorowanie lokalnego rynku pracy oraz zachodzących zmian, zapewnienie bieżącej koordynacji szkoleń i przygotowań zawodowych bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. Podstawą do opracowania raportu były : - Załącznik nr 3 do sprawozdania MG i P - 01 „Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności”, - Załącznik nr 2 do sprawozdania MG i P - 01 „Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy”, - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537

1

z 2010r.),

- Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 415

z 2008r. z późn. zm.), - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej (Dz. U. Nr 195, poz. 2004 z późn. zm.). Dane liczbowe o bezrobociu i ofertach pracy opracowano korzystając z nazw grup zawodów i specjalności zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Analizą objęto grupy wielkie (kod 1 – cyfrowy), grupy elementarne (kod 4 – cyfrowy) i zawody (kod 6 – cyfrowy).

2


BEZROBOCIE WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W okresie od stycznia do końca grudnia 2012 roku w powiecie ziemskim zarejestrowało się 5329 osób, z tego 3679 to osoby posiadające zawód (tj. 69,04% ogółu bezrobotnych) i 1650 to osoby bez kwalifikacji (tj. 30,96% ogółu). W porównaniu do 2011r. liczba rejestrujących się bezrobotnych ogółem,

jak i w podziale na osoby bez

kwalifikacji oraz osoby posiadające zawód zmniejszyła się. Zmienił się udział procentowy tych dwóch grup w stosunku do ogółu rejestrujących się. Osoby bez zawodu w 2011r. stanowiły 30,47% (w 2012r. wzrost o 0,49 punktu procentowego), a osoby z kwalifikacjami 69,53% (analogicznie spadek o 0,49 punktu procentowego). Podobnie sytuacja wyglądała na koniec grudnia 2012r. Przy ogólnym spadku bezrobocia z 3111 osób w końcu grudnia 2011r. do 3020 osób w końcu grudnia 2012r. grupa bez zawodu zmniejszyła się z 838 osób (26,94% ogółu bezrobotnych w grudniu 2011r.) do 811 osób, co stanowiło 26,85% ogółu bezrobotnych. Natomiast populacja bezrobotnych z kwalifikacjami zmniejszyła się z 2273 osób (73,06% ogółu bezrobotnych w grudniu 2011r.) do 2209 osób, co stanowiło 73,15% ogółu bezrobotnych. Tabela 1 Kształtowanie się napływu osób bezrobotnych według wielkich grup zawodowych w 2011r. i 2012r. Wzrost, spadek (-) w stosunku do 2011r.

Napływ bezrobotnych w 2011r.

Napływ bezrobotnych w 2012r.

w osobach

Ogółem

5533

5329

-204

-3,69

Bez zawodu

1686

1650

-36

-2,14

Posiadający zawód, w tym :

3847

3679

-168

-4,37

0

1

1

100,00

1

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

15

17

2

13,33

2

Specjaliści

483

459

-24

-4,97

3

Technicy i inny średni personel

651

599

-52

-7,99

4

Pracownicy biurowi

134

119

-15

-11,19

Grupa zawodów

01 Siły zbrojne

3

w%


5

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

669

678

9

6

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

164

138

-26

-15,85

7

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

1033

1066

33

3,19

8

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

228

190

-38

-16,67

9

Pracownicy przy pracach prostych

470

412

-58

-12,34

1,35

Analizując napływ bezrobotnych w 2012r. według wielkich grup zawodów w porównaniu do 2011r., na 10 wielkich grup w 6 grupach odnotowano spadek rejestrujących się osób, tj.: •

technicy i inny średni personel – 599 osób, tj. 11,24% ogółu rejestrujących się,

pracownicy przy pracach prostych – 470 osób, tj. 8,82% ogółu rejestrujących się,

specjaliści – 459 osób, tj. 8,61% ogółu rejestrujących się,

operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – 190 osób, tj. 3,57% ogółu rejestrujących się,

rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – 138 osób, tj. 2,59% ogółu rejestrujących się,

pracownicy biurowi – 119 osób, tj. 2,23% ogółu rejestrujących się. Tylko w 4 grupach wystąpił wzrost nowo rejestrujących się, tj. „robotnicy

przemysłowi i rzemieślnicy” (wzrost o 33 osoby), „pracownicy usług osobistych i sprzedawcy” ( wzrost o 9 osób), „przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy” (wzrost o 2 osoby), „siły zbrojne” (wzrost o 1osobę). Biorąc pod uwagę stan bezrobotnych w końcu omawianego okresu w 1 wielkiej grupie zawodów, tj. „przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy” nie uległ on zmianie. Wzrost stanu bezrobotnych odnotowano w 1 na 10 wielkich grup zawodów („robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” - wzrost o 75 osób), a w 8 grupach odnotowano spadek, tj. „pracownicy przy pracach prostych” (spadek o 35 osób), „technicy i inny średni personel” (spadek o 33 osoby), „specjaliści” (spadek o 29 osób), „pracownicy usług osobistych i sprzedawcy” (spadek o 16 osób), „rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy” (spadek o 16 osób), „pracownicy biurowi” (spadek o 9 osób), „operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń” (spadek o 1 osobę), co przedstawia poniższa tabela.

4


Tabela 2 Stan bezrobotnych według wielkich grup zawodowych na koniec grudnia 2011r. i 2012r. Wzrost, spadek (-) w stosunku do 31.12.2011r.

Stan na 31.12.2011r.

Stan na 31.12.2012r.

Ogółem

3111

3020

-91

-2,93

Bez zawodu

838

811

-27

-3,22

Posiadający zawód, w tym :

2273

2209

-64

-2,82

-

-

-

0

Grupa zawodów

01 Siły zbrojne

w osobach

w%

1

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

12

12

0

2

Specjaliści

228

199

-29

-12,72

3

Technicy i inny średni personel

357

324

-33

-9,24

4

Pracownicy biurowi

90

81

-9

-10,00

5

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

432

416

-16

-3,70

6

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

109

93

-16

-14,68

7

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

617

692

75

12,16

8

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

126

125

-1

-0,79

9

Pracownicy przy pracach prostych

302

267

-35

-11,59

Najliczniejsze grupy stanowili: •

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 692 osoby,

pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – 416 osób,

technicy i inny średni personel – 324 osoby,

pracownicy przy pracach prostych – 267 osób,

specjaliści – 199 osób.

5


Tabela 3 Bezrobotni poprzednio pracujący pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy wg wielkich grup zawodów, w końcu grudnia 2011r. i 2012r. Stan

Grupa zawodów

Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy

struktura %

udział % do bezrobotnych ogółem

bezrobotnych

na ogółem 31.12.2011r.

Stan

Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy udział % do bezrobotnych ogółem

bezrobotnych

na 31.12.2012r.

ogółem

struktura %

Ogółem

3111

616

100,00

19,80

3020

649

100,00

21,49

Bez zawodu

838

86

13,96

2,76

811

117

18,03

3,87

Posiadający zawód, w tym :

2273

530

86,04

17,04

2209

532

81,97

17,62

-

-

-

-

-

-

-

-

12

3

0,49

0,10

12

2

0,31

0,07

228

28

4,55

0,90

199

27

4,16

0,89

357

67

10,88

2,15

324

64

9,86

2,12

90

21

3,41

0,68

81

27

4,16

0,89

432

117

18,99

3,76

416

102

15,72

3,38

109

30

4,87

0,96

93

28

4,31

0,93

617

148

24,02

4,76

692

174

26,81

5,76

126

36

5,84

1,16

125

29

4,47

0,96

302

80

12,99

2,57

267

79

12,17

2,62

01 Siły zbrojne Przedstawiciele władz 1 publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 2 3 4 5 6 7 8 9

Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych

Populacja bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy na dzień 31.12.2012r. stanowiła 21,49% ogółu bezrobotnych, tj. 649 osób. Spośród tej grupy 117 osób (18,03%) to bezrobotni bez zawodu, a 532 osoby (81,97%) to bezrobotni z kwalifikacjami.

6


Porównując strukturę bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu pracy na dzień 31.12.2012r. do struktury bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy widać, że w obu przypadkach najliczniejszą grupę stanowią „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy”. Wzrósł udział procentowy bezrobotnych z kwalifikacjami (o 0,58%) oraz osób bez kwalifikacji (o 1,11%) do bezrobotnych ogółem. Również zmianie uległa struktura osób posiadających zawód. Na 10 wielkich grup zawodowych w 3 grupach zawodowych odnotowano wzrost procentowy bezrobocia („robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy”, „pracownicy przy pracach prostych”, „pracownicy biurowi”), a w 2 grupach zawodowych: „pracownicy biurowi”, „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” wzrósł udział procentowy w stosunku do wszystkich pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy. Pogrupowanie bezrobotnych w wielkie lub duże grupy zawodowe daje bardzo ogólny obraz struktury bezrobotnych pod względem posiadanych kwalifikacji. Dopiero analiza elementarnych zawodów (kody sześciocyfrowe) przedstawia ilość osób zarejestrowanych w poszczególnych specjalnościach. Tabela 4 Najliczniej reprezentowane przez bezrobotnych zawody według stanu na 31.12.2012r. Lp.

Kod zawodu

Nazwa zawodu

Napływ bezrobotnych w 2012r.

Stan bezrobotnych na 31.12.2012r.

1.

522301

306

183

2.

932911

120

83

3. 4.

7. 8. 9. 10. 11.

722204 711202 931301 512001 753303 515303 331403 512002 753105

104 89 88 71 62 50 63 65 53

68 65 48 46 46 41 37 37 37

12.

932990

52

36

13. 14. 15. 16. 17.

752205 311204 723103 751204 242217

Sprzedawca* Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Ślusarz* Murarz* Robotnik budowlany Kucharz* Szwaczka Robotnik gospodarczy Technik ekonomista* Kucharz małej gastronomii* Krawiec* Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Stolarz* Technik budownictwa* Mechanik pojazdów samochodowych* Piekarz* Specjalista administracji publicznej

46 40 60 45 49

31 30 27 27 26

5. 6.

7


18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

311504 514101 611306 723105 751201 911207 712601

Technik mechanik* Fryzjer* Ogrodnik terenów zieleni Mechanik samochodów osobowych Cukiernik* Sprzątaczka biurowa Hydraulik

46 43 31 40 41 33 21

26 23 23 22 21 21 19

25. 26. 27. 28. 29. 30.

611190 731809 513101 314207 411004 722314

Pozostali rolnicy upraw polowych Tkacz Kelner* Technik rolnik* Technik prac biurowych* Tokarz w metalu

23 30 28 51 21 14

18 18 17 16 16 16

Powyższy ranking obejmuje zawody, w których stan bezrobotnych na koniec grudnia 2012r. wynosił 16 osób i więcej. Na 30 przedstawionych zawodów, 6 (13,43%) to zawody wymagające

co

najmniej

wykształcenia

średniego.

Natomiast

poważne

problemy

ze znalezieniem pracy mieli bezrobotni z wykształceniem zawodowym i niższym, ponieważ stanowili oni 86,57% przedstawionych specjalności. Wykres 1 Kształtowanie się napływu osób bezrobotnych według 10 najliczniej reprezentowanych zawodów w 2011r. oraz 2012r.

8


Wykres przedstawia tendencję wzrostową w 2012r. w 5 przedstawionych zawodach, natomiast w 4 przedstawionych zawodach tendencję spadkową, tj. robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, ślusarz, robotnik gospodarczy, technik ekonomista. Wśród 10 najliczniej reprezentowanych zawodów w porównaniu do 2011r. w zawodzie szwaczka nie odnotowano żadnych zmian.

OFERTY PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Od stycznia do końca grudnia 2012 roku w powiecie ziemskim zgłoszono 1526 wolnych miejsc pracy, tj. o 38 ofert pracy mniej niż w porównywanym 2011 roku. Pokryły one w 28,64% zapotrzebowania na prace wynikające z napływu osób bezrobotnych (5329 osób). Tabela 5 Zgłoszone oferty pracy według grup zawodowych, a napływ bezrobotnych w 2011r. i 2012r. Napływ bezrobotnych w 2011r.

Oferty pracy zgłoszone w 2011r.

Napływ bezrobotnych w 2012r.

Oferty pracy zgłoszone w 2012r.

0

0

1

0

1

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

15

7

17

10

2

Specjaliści

483

55

459

60

3

Technicy i inny średni personel

651

106

599

93

4

Pracownicy biurowi

134

133

119

171

5

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

669

306

678

430

6

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

164

88

138

53

7

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

1033

392

1066

190

8

Operatorzy i monterzy

228

103

190

140

Grupa zawodowa

01 Siły zbrojne

9


maszyn i urządzeń 9

Pracownicy przy pracach prostych

470

350

412

377

Bez zawodu

1686

24

1650

2

OGÓŁEM

5533

1564

5329

1526

Porównując napływ bezrobotnych i ofert pracy zgłoszonych do urzędu pracy w 2012r. widać, że sytuacja nie uległa zmianie w 8 na 10 wielkich grup zawodów w porównaniu do 2011r. We wszystkich tych grupach zawodowych obserwujemy przewagę napływu bezrobotnych nad napływem wolnych miejsc pracy. Osoby rejestrujące się będą miały zatem problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Również napływ bezrobotnych bez zawodu przewyższa liczbę wolnych miejsc pracy zgłoszonych do urzędu pracy przez pracodawców. Jedynie w grupie zawodowej „pracownicy biurowi” w 2012r. odnotowano przewagę napływu ofert pracy nad napływem osób bezrobotnych – o 52. Dla bezrobotnych z grupy „siły zbrojne” pracodawcy nie zgłosili wolnych miejsc pracy. Wykres 2 Oferty pracy, a napływ osób bezrobotnych według wielkich grup zawodowych w 2012r.

10


Jak wynika z powyższego wykresu największy napływ bezrobotnych w 2012r. wystąpił w następujących grupach zawodowych: •

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy,

pracownicy usług osobistych i sprzedawcy,

technicy i inny średni personel,

specjaliści,

pracownicy przy pracach prostych,

operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. W 2012r. najwięcej zgłoszono ofert pracy dla osób posiadających zawody

w następujących grupach zawodowych: •

pracownicy usług osobistych i sprzedawcy,

pracownicy przy pracach prostych,

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy,

pracownicy biurowi,

operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

technicy i inny średni personel.

Tabela 6 Oferty pracy według grup zawodowych zgłoszone w 2012r. w porównaniu do 2011r.

2011r.

2012r.

Wzrost, spadek w stosunku do 2011r.

Bez zawodu

24

2

-22

01 Siły zbrojne

0

0

0

Grupa zawodowa

Oferty pracy zgłoszone w:

1

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

7

10

3

2

Specjaliści

55

60

5

3

Technicy i inny średni personel

106

93

-13

4

Pracownicy biurowi

133

171

38

5

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

306

430

124

6

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

88

53

-35

11


7

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

392

190

-202

8

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

103

140

37

9

Pracownicy przy pracach prostych

350

377

27

OGÓŁEM

1564

1526

-38

W porównaniu do 2011r. przez cały 2012r. w 6 grupach zawodowych odnotowano wzrost ofert pracy, tj.: •

pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – o 124 miejsca pracy,

pracownicy biurowi – o 38 miejsc pracy,

operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – o 37 miejsc pracy,

pracownicy przy pracach prostych – o 27 miejsc pracy,

specjaliści – o 5 miejsc pracy,

przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy – o 3 miejsca pracy. W 3 grupach zawodowych wystąpił spadek liczby zgłoszonych miejsc pracy,

największy w grupie „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” (o 202 miejsca pracy) oraz „rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy” (o 35 miejsc pracy). Największe zapotrzebowanie w omawianym okresie pracodawcy zgłosili na osoby posiadające kwalifikacje z grupy: „pracownicy usług osobistych i sprzedawcy” – 430 (28,18% wszystkich wolnych miejsc pracy), „pracownicy przy pracach prostych” – 377 (24,71% wszystkich wolnych miejsc pracy), „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” – 190 (12,45% wszystkich wolnych miejsc pracy) oraz „pracownicy biurowi” – 171 (11,21% wszystkich wolnych miejsc pracy). Poniższa tabela 7 przedstawia 30 zawodów, w których odnotowano największą liczbę zgłoszonych ofert pracy, m.in.: •

robotnik gospodarczy – 226 ofert pracy,

robotnik oczyszczania miasta – 87 ofert pracy,

pozostali pracownicy przy pracach prostych w przemyśle – 53 oferty pracy,

sprzedawca – 50 ofert pracy,

magazynier – 42 oferty pracy,

pozostali pracownicy obsługi biurowej – 55 ofert pracy.

12


Tabela 7 Zawody (kod sześciocyfrowy) z największą liczbą zgłoszonych ofert pracy w 2012r. Lp.

Kod zawodu

1. 2.

515303 961301

3.

962990

4.

411090

5.

932990

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

821206

19. 20.

411004 753202

21.

814390

22. 23. 24. 25. 26. 27.

343203 411003 911207 961302 512002 524904

28.

911290

29.

343701

30.

742201

Nazwa zawodu

Liczba ofert pracy 226 87

522301 432103 611310

Robotnik gospodarczy Robotnik oczyszczania miasta Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani Pozostali pracownicy obsługi biurowej Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Sprzedawca* Magazynier Ogrodnik - uprawy pod osłonami

512001

Kucharz*

38

911206 722204 817290 932911 541390 833203 931301 723304

Salowa Ślusarz* Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki drewna Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia Kierowca samochodu ciężarowego Robotnik budowlany Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych Technik prac biurowych* Krojczy Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych Florysta* Pracownik kancelaryjny Sprzątaczka biurowa Robotnik placowy Kucharz małej gastronomii* Hostessa Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Tancerz* Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)

33 24 24 22 21 21 21 20

13

78 55 53 50 42 40

20 16 15 14 13 13 13 13 12 12 12 10 10


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE Zawód deficytowy to zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawód nadwyżkowy to zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej ma miejsce, gdy średnia miesięczna liczba zarejestrowanych w danym okresie jest mniejsza od średniej miesięcznej liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy w omawianym okresie. Średnia miesięczna nadwyżka podaży siły roboczej występuje, gdy sytuacja jest odwrotna – średnia miesięczna liczba zarejestrowanych w danym okresie jest wyższa od średniej

miesięcznej

liczby

ofert

pracy

w

danym

zawodzie

zgłoszonych

w omawianym okresie. Na 627 zawody występujące wśród osób bezrobotnych w powiecie ziemskim w 438 (tj. 69,86% ogółu) odnotowano średnią miesięczną nadwyżkę podaży siły roboczej. Największy poziom nadwyżki wystąpił w grupie bezrobotnych bez zawodu, gdzie napływ wyniósł 1650 osób przy 2 zgłoszonych ofert pracy dla tej grupy. Biorąc pod uwagę bezrobotnych z kwalifikacjami, do zawodów o najwyższym poziomie średniej miesięcznej nadwyżki podaży siły roboczej należą następujące zawody: •

sprzedawca (napływ – 306 osób, zgłoszone oferty pracy - 50),

robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (napływ - 120 osób, zgłoszone oferty pracy - 22),

murarz (napływ - 89 osób, zgłoszone oferty - 6),

ślusarz (napływ - 104 osoby, zgłoszone oferty - 24),

robotnik budowlany (napływ - 88 osób, zgłoszone oferty - 21),

technik ekonomista (napływ - 63 osoby, zgłoszone oferty - 1),

szwaczka (napływ – 62 osoby, zgłoszone oferty - 2),

kucharz małej gastronomii (napływ - 65 osób, zgłoszone oferty - 12),

krawiec (napływ - 53 osoby, zgłoszone oferty - 0),

technik rolnik (napływ - 51 osób, zgłoszone oferty - 0).

14


Tabela 8 Zawody, w których wystąpiła największa średnia miesięczna nadwyżka podaży siły roboczej w 2012r. Lp.

Kod zawodu

1. 2.

000000 522301

3.

932911

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

711202 722204 931301 331403 753303 512002 753105 314207 723103 242217 311504 752205 514101 311204 751201 751204 723105 263102 512001 322002 611306 731809 235107 613003 723307 241103

30.

712904

Nazwa zawodu Bez zawodu Sprzedawca* Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Murarz* Ślusarz* Robotnik budowlany Technik ekonomista* Szwaczka Kucharz małej gastronomii* Krawiec* Technik rolnik* Mechanik pojazdów samochodowych* Specjalista administracji publicznej Technik mechanik* Stolarz* Fryzjer* Technik budownictwa* Cukiernik* Piekarz* Mechanik samochodów osobowych Ekonomista Kucharz* Technik żywienia i gospodarstwa domowego* Ogrodnik terenów zieleni Tkacz Pedagog Rolnik* Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych Specjalista do spraw rachunkowości Technolog robót wykończeniowych w budownictwie*

Średnia miesięczna nadwyżka podaży siły roboczej 137,3333 21,3333 8,1667 6,9167 6,6667 5,5833 5,1667 5 4,4167 4,4167 4,25 4,25 3,6667 3,6667 3,5 3,4167 3,3333 3,1667 3,1667 3,0833 2,9167 2,75 2,5833 2,5 2,5 2,4167 2,1667 2,0833 2 2

Od stycznia do końca grudnia 2012r. odnotowano 122 zawody, w których wystąpił średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej. Zawody, w których średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej był najwyższy przedstawia poniższa tabela.

15


Tabela 9 Zawody z największym średnim miesięcznym deficytem podaży siły roboczej w 2012r. Lp.

Kod zawodu

Nazwa zawodu

1. 2.

515303 961301

3.

962990

4. 5. 6. 7.

411090 611310 911206 817290

8.

821206

9. 10.

432103 723304

11.

814390

12. 13. 14. 15. 16.

411003 541390 343203 524904 753202

17.

911290

18. 19.

343701 811105

20.

721490

21.

821990

22. 23. 24.

441501 412001 523002

25.

742201

26. 27. 28. 29. 30.

817202 833203 962906 341202 413201

Robotnik gospodarczy Robotnik oczyszczania miasta Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani Pozostali pracownicy obsługi biurowej Ogrodnik - uprawy pod osłonami Salowa Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki drewna Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych Magazynier Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych Pracownik kancelaryjny Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia Florysta* Hostessa Krojczy Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Tancerz* Operator koparko - ładowarki Pozostali robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani Pracownik do spraw osobowych Sekretarka Kasjer handlowy Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter) Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy Kierowca samochodu ciężarowego Woźny Opiekun osoby starszej* Operator wprowadzania danych

16

Średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej -14,6667 -7,25 -5,75 -4,0833 -3,3333 -2,5 -1,75 -1,6667 -1,5833 -1,1667 -1,1667 -1,0833 -1,0833 -1 -1 -1 -0,9167 -0,8333 -0,75 -0,6667 -0,6667 -0,5833 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4167 -0,4167


Analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych można przeprowadzić w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów. Wskaźnik ten to stosunek średniej miesięcznej liczby ofert pracy zgłoszonych w danym okresie do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w omawianym okresie. Przyjęto, że zawody o wskaźniku: •

< 0,9  to zawody nadwyżkowe,

od 0,9 do 1,1  to zawody zrównoważone,

> 1,1  to zawody deficytowe.

W powiecie gorzowskim w omawianym okresie odnotowano: •

121 zawodów, w których wskaźnik intensywności osiągał wartości właściwe dla zawodów deficytowych. Wśród tej grupy 43 zawody osiągnęło wartość MAX, co oznacza, że napływowi ofert pracy nie towarzyszył napływ bezrobotnych;

16 zawodów zrównoważonych. Co oznacza, że osoby posiadające kwalifikacje z tej grupy teoretycznie nie powinny mieć problemu z podjęciem odpowiedniego zatrudnienia;

490 zawodów nadwyżkowych, z tego 416 to takie, dla których wskaźnik intensywności był równy zero. Oznacza to, że napływowi bezrobotnych nie towarzyszył napływ ofert pracy;

w 52 zawodach przez 12 miesięcy nie odnotowano napływu bezrobotnych i ofert pracy. Na koniec grudnia 2012r. w powiecie ziemskim zawody zrównoważone stanowiły

2,55% ogółu wszystkich zawodów odnotowanych w ewidencji urzędu pracy. Tabela 10 Zawody zrównoważone w 2012r.

Lp.

Kod zawodu

1. 2. 3. 4.

932990 214409 216601 228301

5.

235914

6.

251202

Nazwa zawodu

Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Inżynier mechanizacji rolnictwa Grafik komputerowy DTP Fizjoterapeuta Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych

17

Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1,0192 1 1 1 1 1


7. 8. 9. 10.

343301 343901 524902 532902

11.

711990

12. 13. 14. 15. 16.

721290 722312 818205 833202 911203

Bibliotekarz* Animator kultury* Doradca klienta Pomoc dentystyczna Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Pozostali spawacze i pokrewni Szlifierz metali Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych Kierowca ciągnika siodłowego Pokojowa

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zawody deficytowe stanowią 19,30% ogółu wszystkich zawodów odnotowanych w ewidencji urzędu pracy. Tabela 11 Zawody deficytowe ze wskaźnikiem intensywności równym MAX, gdzie zgłoszono najwięcej ofert pracy w 2012r. Lp.

Kod zawodu

1. 2. 3.

961301 611310 821206

4.

814390

5. 6. 7.

411003 524904 343701

8.

721490

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

821990 817202 413201 932906 522302 531103 811104 813135 311890

18.

541990

19. 20. 21. 22. 23. 24.

712404 814302 962201 241302 244190 311201

Nazwa zawodu Robotnik oczyszczania miasta Ogrodnik - uprawy pod osłonami Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych Pracownik kancelaryjny Hostessa Tancerz* Pozostali robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy Operator wprowadzania danych Pomocnik ciastkarza Sprzedawca w branży mięsnej Opiekunka dzieci w drodze do szkoły Operator koparki Operator urządzeń rozdrabniających Pozostali kreślarze Pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani Termoizoler Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury Pracownik prac dorywczych Analityk kredytowy Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości Kosztorysant budowlany

18

Zgłoszone oferty pracy 87 40 20 14 13 12 10 8 8 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2


25. 26. 27. 28.

413103 432190 531190 711101

29.

712990

30.

961301

Operator edytorów tekstu Pozostali magazynierzy i pokrewni Pozostali opiekunowie dziecięcy Konserwator budynków Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Robotnik oczyszczania miasta

2 2 2 2 2 87

W pozostałych zawodach deficytowych, dla których wskaźnik intensywności deficytu jest większy od 1,1 najkorzystniej sytuacja wyglądała w zawodach przedstawionych w poniższej tabeli. Tabela 12 Zawody deficytowe o największym wskaźniku intensywności deficytu zawodów w 2012r.

Lp.

Kod zawodu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

343203 911206 811105 441501 341202 932901 431102 753202 932910 515303 412001 931203 962906 524502 723304 523002 524601 751104 751401

20.

742201

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

141102 242307 243305 325907 721204 752305 817102 832201

Nazwa zawodu Florysta* Salowa Operator koparko - ładowarki Pracownik do spraw osobowych Opiekun osoby starszej* Konserwator części Fakturzystka Krojczy Pomocnik piekarza Robotnik gospodarczy Sekretarka Meliorant Woźny Sprzedawca w stacji paliw Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali Kasjer handlowy Wydawca posiłków / bufetowy Rozbieracz - wykrawacz Młynarz Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter) Kierownik hostelu / motelu Specjalista do spraw kadr Specjalista do spraw sprzedaży Terapeuta zajęciowy* Spawacz metodą MAG Pilarz Operator linii do belowania makulatury Kierowca mechanik

19

Wskaźnik intensywności deficytu zawodów 13 11 10 8 6 6 5 5 5 4,52 4 4 4 3,5 3,3333 3 3 3 3 2,5 2 2 2 2 2 2 2 2


29. 30.

432103 332203

Magazynier Przedstawiciel handlowy

1,8261 1,5

Zawody nadwyżkowe stanowią 78,15% ogółu wszystkich zawodów odnotowanych w ewidencji urzędu pracy, z tego 416 zawodów posiadało wskaźnik intensywności nadwyżki równy zero (napływowi bezrobotnych nie towarzyszył napływ ofert). Tabela 13 przedstawia zawody, w których nie odnotowano ofert pracy, a odnotowano napływ bezrobotnych. Tabela 13 Zawody nadwyżkowe ze wskaźnikiem intensywności równym 0, w których odnotowano największy napływ bezrobotnych w 2012r. Lp.

Kod zawodu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

753105 314207 311204 263102 322002 731809 235107 613003 712904 834103 611190 331402 712601 242190 351203

16.

242222

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

311303 813125 311924 314205 813101 311101 325511 311408 713102 242290 263204 422402 751105 821304

Napływ bezrobotnych

Nazwa zawodu Krawiec* Technik rolnik* Technik budownictwa* Ekonomista Technik żywienia i gospodarstwa domowego* Tkacz Pedagog Rolnik* Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* Pozostali rolnicy upraw polowych Technik agrobiznesu* Hydraulik Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji Technik informatyk* Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych Technik elektryk* Operator urządzeń do produkcji włókien chemicznych Technik technologii odzieży* Technik ogrodnik* Aparatowy procesów chemicznych Laborant chemiczny Technik ochrony środowiska* Technik elektronik* Malarz budowlany Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju Socjolog Technik hotelarstwa* Rzeźnik - wędliniarz* Monter podzespołów i zespołów elektronicznych

20

53 51 40 35 31 30 29 26 24 24 23 22 21 19 19 18 17 17 16 16 16 15 15 14 14 13 13 13 13 13


Im wskaźnik intensywności jest niższy, tym trudniej bezrobotnym z danymi kwalifikacjami znaleźć pracę, gdyż odnotowano mniejszy napływ ofert pracy przy większym napływie osób bezrobotnych. Tabela 14 Zawody o najniższym wskaźniku intensywności nadwyżki zawodów w 2012r.

Lp.

Kod zawodu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

000000 331403 611306 753303 723307 241103 753402 311504 514101 711402 711202 751201 723105 752205 832203 242217 333107 321301 213303 723103 751204 522301 911202 941201 234113 932911 512002 334306 422602 723303

Nazwa zawodu Bez zawodu Technik ekonomista* Ogrodnik terenów zieleni Szwaczka Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych Specjalista do spraw rachunkowości Tapicer* Technik mechanik* Fryzjer* Betoniarz - zbrojarz* Murarz* Cukiernik* Mechanik samochodów osobowych Stolarz* Kierowca samochodu osobowego Specjalista administracji publicznej Technik logistyk* Technik farmaceutyczny* Specjalista ochrony środowiska Mechanik pojazdów samochodowych* Piekarz* Sprzedawca* Palacz pieców zwykłych Pomoc kuchenna Nauczyciel nauczania początkowego Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Kucharz małej gastronomii* Technik administracji* Recepcjonista Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych

Wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów 0,0012 0,0159 0,0323 0,0323 0,0385 0,04 0,04 0,0435 0,0465 0,0667 0,0674 0,0732 0,075 0,087 0,1 0,102 0,1111 0,125 0,1333 0,15 0,1556 0,1634 0,1667 0,1667 0,1818 0,1833 0,1846 0,2 0,2 0,2

Zwiększający się wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów jest równoznaczny z rosnącą szansą uzyskania odpowiednich ofert pracy. Poniższa tabela przedstawia zawody o największym wskaźniku intensywności nadwyżki zawodów w 2012r.

21


Tabela 15 Zawody o najwyższym wskaźniku intensywności nadwyżki zawodów w 2012r.

Lp.

Kod zawodu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

752208 961302 411004 325905 122102 214109 222101 524404 711401 741201 512001 214106 234201 241306 265102 333105 341205 834401 741101 962902 243106 911207 741207 522305 514202 712101 833101 611303 722314 932101

Nazwa zawodu

Wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów

Stolarz meblowy Robotnik placowy Technik prac biurowych* Opiekunka dziecięca* Kierownik działu sprzedaży Specjalista kontroli jakości Pielęgniarka Telemarketer Betoniarz Elektromechanik* Kucharz* Logistyk Nauczyciel przedszkola Specjalista do spraw finansów Artysta grafik Spedytor Pracownik socjalny Kierowca operator wózków jezdniowych Elektromonter instalacji elektrycznych Dozorca Specjalista do spraw marketingu i handlu Sprzątaczka biurowa Elektromonter (elektryk) zakładowy Technik handlowiec* Kosmetyczka Dekarz* Kierowca autobusu Ogrodnik* Tokarz w metalu Pakowacz

0,8571 0,7647 0,7619 0,7 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 0,625 0,5352 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4286 0,4286 0,4167 0,3939 0,3846 0,3684 0,3333 0,3333 0,3333 0,2857 0,2857 0,2667

ZAWODY GENERUJĄCE DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE Wskaźnik długotrwałego bezrobocia w zawodzie jest to stosunek zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy na koniec okresu sprawozdawczego do liczby zarejestrowanych bezrobotnych posiadających dany zawód według stanu na koniec tego samego okresu. 22


Na podstawie wielkości wyżej wymienionego wskaźnika można określić udział poszczególnych zawodów w procesie generowania długotrwałego bezrobocia. Wartość wskaźnika równa: •

„0” oznacza, że w danym zawodzie nie występują osoby długotrwale bezrobotne,

„1” oznacza, że każda osoba zarejestrowana w danym zawodzie pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy. Zawody, w których wielkość współczynnika mieści się w przedziale od 0,01 do 0,49

w mniejszym stopniu generują długotrwałe bezrobocia. W powiecie ziemskim odnotowano 88 grup zawodów wg kodu czterocyfrowego. Natomiast wielkość współczynnika mieszcząca się w granicach od 0,5 do 0,99 oznacza, że zawody te w coraz większym stopniu generują długotrwałe bezrobocie – w powiecie ziemskim było 20 grup zawodów wg kodu czterocyfrowego. W omawianym okresie odnotowano 18 grup zawodów wg kodu czterocyfrowego o współczynniku równym 1 oraz 136 o współczynniku równym 0.

SZANSA UZYSKANIA OFERTY PRACY Szansę uzyskania oferty pracy określa wskaźnik uzyskania oferty w danym zawodzie. Jest to stosunek średniej miesięcznej liczby ofert pracy w określonym zawodzie w danym okresie, będących w dyspozycji urzędu pracy do średniego miesięcznego poziomu rejestrowanego bezrobocia w tym zawodzie w omawianym okresie na terenie działania danego urzędu. Tak obliczony wskaźnik informuje, w jakim zawodzie istnieje największa możliwość znalezienia wolnego miejsca pracy. Wskaźnik: •

większy niż 1 oznacza nadwyżkę ofert nad bezrobotnymi,

równy 1 oznacza, że na jednego bezrobotnego powinna przypadać jedna oferta pracy,

mniejszy niż 1 oznacza, że na kilka osób może przypadać jedno miejsce pracy.

Im wskaźnik wyższy, tym większa jest szansa pozyskania oferty pracy w danym zawodzie. Poniższa tabela przedstawia zawody o największym wskaźniku szansy uzyskania pracy.

23


Tabela 16 Zawody o najwyższym poziomie wskaźnika szansy uzyskania oferty w 2012r.

Lp.

Kod grupy zawodów

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

5311 4132 9623 9622 9621 8143 8151 8172 9613 5245 4415 8212 8219 5249

15.

7422

16. 17. 18 19. 20. 21. 22. 23.

1212 9629 3437 5419 5312 5153 3432 4110

24.

5164

25. 26. 27. 28.

7532 5246 1321 5211

29.

2282

30.

2166

Nazwa elementarnej grupy zawodów

Wskaźnik szansy uzyskania oferty

Opiekunowie dziecięcy Operatorzy wprowadzania danych Odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste Gońcy, bagażowi i pokrewni Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna Zamiatacze i pokrewni Pracownicy stacji obsługi pojazdów Pracownicy działów kadr Monterzy sprzętu elektrycznego Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Monterzy i serwisanci sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi Pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani Tancerze Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani Asystenci nauczycieli Gospodarze budynków Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni Pracownicy obsługi biurowej Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami Konstruktorzy i krojczowie odzieży Wydawcy posiłków Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej Sprzedawcy na targowiskach i bazarach Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska Projektanci grafiki i multimediów

Na 286 elementarnych grup zawodów wg kodu czterocyfrowego występujących wśród bezrobotnych powiatu ziemskiego w 2012r. wysokość wskaźnika szansy uzyskania pracy kształtowała się następująco: •

w 149 grupach wskaźnik < 1,

w 129 grupach wskaźnik = 0,

w 8 grupach wskaźnik > 1.

24

MAX MAX MAX MAX 2,1429 1,8888 1,6667 1,25 0,9804 0,9166 0,8888 0,7407 0,6666 0,6666 0,6666 0,6664 0,6449 0,5555 0,5 0,5 0,4405 0,4333 0,3874 0,3639 0,3571 0,3333 0,3332 0,3332 0,3332 0,3332


Poniższa tabela przedstawia zawody o zerowym wskaźniku szansy uzyskania ofert pracy. Tabela 17 Przykładowe 30 zawodów o zerowym poziomie wskaźnika szansy uzyskania oferty pracy w 2012r.

Lp.

Kod grupy zawodów

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

4211 7132 3256 6112 3323 2522 3113 3142 3144 3114 3254 3321 5243 7115 2631

16.

2519

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

2142 7127 3333 7122 3513 4313 4323 5322 3312

26.

5151

27. 28. 29. 30.

7126 7123 3434 9211

Nazwa elementarnej grupy zawodów

Wskaźnik szansy uzyskania oferty

Kasjerzy bankowi i pokrewni Lakiernicy Ratownicy medyczni Sadownicy Zaopatrzeniowcy Administratorzy systemów komputerowych Technicy elektrycy Technicy rolnictwa i pokrewni Technicy technologii żywności Technicy elektronicy i pokrewni Technicy fizjoterapii i masażyści Agenci ubezpieczeniowi Agenci sprzedaży bezpośredniej Cieśle i stolarze budowlani Ekonomiści Analitycy systemowi i specjaliści do spraw rozwoju aplikacji komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani Inżynierowie budownictwa Monterzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych Pośrednicy pracy i zatrudnienia Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy Operatorzy sieci i systemów komputerowych Pracownicy obsługi płacowej Pracownicy do spraw transportu Pracownicy domowej opieki osobistej Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów Hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych Tynkarze i pokrewni Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych Robotnicy pomocniczy przy pracach polowych

Wśród 286 elementarnych grup zawodów odnotowanych w 2012r., w 129 grupach zawodów wskaźnik szansy uzyskania pracy kształtował się na poziomie zerowym. Nie odnotowano zawodu ze wskaźnikiem szansy uzyskania pracy równym 1. 25

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


BEZROBOCIE I OFERTY PRACY WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI Od stycznia do końca grudnia 2012r. w powiecie ziemskim zarejestrowały się 4324 osoby, które pracowały przed nabyciem statusu osoby bezrobotnej (78,15% ogółu rejestrujących się). Na dzień 31.12.2012r. populacja ta liczyła 2564 osoby (82,42% ogółu bezrobotnych powiatu ziemskiego). Spośród osób rejestrujących się najwięcej zatrudnionych było w zakładach należących do następujących sekcji PKD: • przetwórstwo przemysłowe – 959 osób, • handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 440 osób, • działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 316 osób, • administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 298 osób, • budownictwo – 255 osób. Na koniec grudnia 2012r. struktura bezrobotnych, rozpatrywana pod kątem ostatniego miejsca pracy wyglądała podobnie jak napływ bezrobotnych. Najwięcej osób pracowało w następujących grupach zawodowych według sekcji PKD: •

przetwórstwo przemysłowe – 595 osób,

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 243 osoby,

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 205 osób,

budownictwo – 169 osób,

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 162 osoby. W 2012 roku najwięcej ofert pracy zgłosili pracodawcy z następujących sekcji:

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 325 miejsc pracy,

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca –318 miejsc pracy,

przetwórstwo przemysłowe – 242 miejsca pracy,

26


handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 236 miejsc pracy,

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 66 miejsc pracy,

budownictwo – 61 miejsc pracy,

edukacja – 54 miejsca pracy. Sytuację bezrobotnych i ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności w roku

2012 przedstawia poniższa tabela. Tabela 18 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w 2012r. Sekcje PKD Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Bezrobotni Oferty pracy stan na stan na napływ napływ 31.12.20112r. 31.12.2012r. 102

65

61

1

2 959

2 595

3 242

0 5

7

5

2

0

47

32

10

0

255

169

61

2

440

243

236

25

90

45

66

0

88 8

55 4

27 3

0 0

26

14

7

0

26

16

6

0

68

37

36

3

316

162

318

4

27


Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność nie zidentyfikowana Ogółem

298

205

325

0

57 110

32 65

54 38

0 0

34

19

16

0

53

25

15

1

0

0

0

0

0 1338

0 774

0 0

0 0

4324

2564

1526

41

Analizując przedstawioną tabelę można stwierdzić, że na koniec omawianego okresu we wszystkich sekcjach PKD ilość ofert pracy była mniejsza od stanu bezrobotnych.

28


SPIS TABEL Tabela 1 Kształtowanie się napływu osób bezrobotnych według wielkich grup zawodowych w 2011r. i 2012r. ……..…………….…………………………………………………….. str. 2 Tabela 2 Stan bezrobotnych według wielkich grup zawodowych na koniec grudnia 2011r. i 2012r. …... …...……………………………………………………………………………………….. str. 4 Tabela 3 Bezrobotni poprzednio pracujący pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy wg wielkich grup zawodów, w końcu grudnia 2011r. i 2012r. ………….…………………..……....… str. 5 Tabela 4 Najliczniej reprezentowane przez bezrobotnych zawody według stanu na 31.12.2012r. ... str. 6 Tabela 5 Zgłoszone oferty pracy według grup zawodowych, a napływ bezrobotnych w 2011r. i 2012r. ……………………………………………….………………………………………..…... str. 8 Tabela 6 Oferty pracy według grup zawodowych zgłoszone w 2012r. w porównaniu do 2011r. …………………………………………..……………..………………..……………….. str. 10 Tabela 7 Zawody (kod sześciocyfrowy) z największą liczbą zgłoszonych ofert pracy w 2012r. ………………………………………………………………………………………….... str. 12 Tabela 8 Zawody, w których wystąpiła największa średnia miesięczna nadwyżka podaży siły roboczej w 2012r. ...………………………………….…………………………………………… str. 14 Tabela 9 Zawody z największym średnim miesięcznym deficytem podaży siły roboczej w 2012r. …………………………………………………………………………………………… str. 15 Tabela 10 Zawody zrównoważone w 2012r. ………………………....………………………….... str. 16 Tabela 11 Zawody deficytowe ze wskaźnikiem intensywności równym MAX, gdzie zgłoszono najwięcej ofert pracy w 2012r. ……………………………..……………..……….......... str. 17 Tabela 12 Zawody deficytowe o największym wskaźniku intensywności deficytu zawodów w 2012r. …………………………………………………………………………………………… str. 18

29


Tabela 13 Zawody nadwyżkowe ze wskaźnikiem intensywności równym 0, w których odnotowano największy napływ bezrobotnych w 2012r. ………………………….………......…….. str. 19 Tabela 14 Zawody o najniższym wskaźniku intensywności nadwyżki zawodów w 2012r. …………………………………………………………………………………...………. str. 20 Tabela 15 Zawody o najwyższym wskaźniku intensywności nadwyżki zawodów w 2012r. ……………………………………………………………………………………...……. str. 21 Tabela 16 Zawody o najwyższym poziomie wskaźnika szansy uzyskania oferty w 2012r. …………………………………………………………………………………....……… str. 23 Tabela 17 Przykładowe 30 zawodów o zerowym poziomie wskaźnika szansy uzyskania oferty pracy w 2012r. ………………………………….……………………………...……………… str. 24 Tabela 18 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w 2012r. …………...………………………………………….………………………… str. 26

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1 Kształtowanie się napływu osób bezrobotnych według 10 najliczniej reprezentowanych zawodów w 2011r. oraz 2012r. ……………………….………………..………………… str. 7 Wykres 2 Oferty pracy, a napływ osób bezrobotnych według wielkich grup zawodowych w 2012r. …... ………………………………………………….……………………….………..…... str. 9

Sporządziła: Dorota Pawłowska

30

monitoring+2012-powiat+ziemski201304111217  
monitoring+2012-powiat+ziemski201304111217  

http://gorzow.pup.info.pl/getattachment/a328b11d-03fb-4868-810b-c3cf7cabe143/monitoring+2012-powiat+ziemski201304111217.doc

Advertisement