Page 1


SAJTÓKÖZLEMÉNY AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS ELŐSEGÍTÉSE A SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁBAN 2013 / október / 10. A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola sikeres könyvtárfejlesztési pályázati programot valósított meg az elmúlt hónapokban. A program címe: „Az élethosszig tartó tanulás elősegítése a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárában »Tudásdepó-Expressz« – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” (pályázati kiírás száma: TÁMOP 3,2,4,A-11/1-20120054). A projektben többek között informatikai fejlesztést, a könyvtári portál tartalombővítését és a könyvtárhasználatot népszerűsítő programokat, foglalkozásokat valósítottunk meg.

A

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola az ország egyetlen görögkatolikus felsőoktatási intézménye. Az intézmény könyvtárának legfontosabb feladata az oktatók és hallgatók magyar és idegen nyelvű szakkönyvekkel és folyóiratokkal való ellátása, az oktatás és kutatás színvo-

nalának biztosítása. Emellett a könyvtár nyitott azon érdeklődők számára is, akik nemcsak helyben, hanem interneten kívánnak szak- vagy szépirodalmi műveket megismerni. A projekt eredményeként mindazon olvasók, akik nem tudnak személyesen eljönni a könyvtárba, lehetőséget kapnak elektronikus segítségre. Így például a pályázati fejlesztés lehetővé teszi a könyvtári állomány kutatásának megkönnyítését a modern Corvina elektronikus katalóguson keresztül. Az olvasó nyomon követheti a webes felületen keresztül a saját kölcsönzési adatait, kölcsönzéseit online módon meghosszabbíthatja, előjegyzési igényét jelezheti, valamint hozzáférhet a könyvtár tájékoztató, közhasznú információihoz. A Corvina online katalógus révén bárki megtekintheti a rendelkezésre álló szakkönyvek listáját, mely alapján célirányosan választhatja ki a kutatáshoz, oktatáshoz vagy tanuláshoz használni kívánt dokumentumokat. Az együttműködő könyvtárak számára a magyar nyelvű szépirodalmi könyvlista is elérhetővé vált a többnyelvű honlapon. A közoktatási intézményekkel kötött együttműködési szerződések alapján könyvtárhasználati órákat tartottunk. A katalógushasználat megismertetésével már óvodáskortól támogattuk a projekt

keretében a kompetencia alapú oktatás megvalósulását. A könyvtárhasználatot népszerűsítő foglalkozások anyagai, tematikája a honlapunkon hozzáférhető az alap- és középfokú oktatásban részt vevő, elsősorban hátrányos helyzetű és roma gyerekek számára. A könyvtárhasználatot népszerűsítő foglalkozások anyaga és tematikája a honlapunkon később is hozzáférhető lesz az alap- és középfokú oktatásban részt vevő, elsősorban hátrányos helyzetű és roma gyerekek számára. A projekt 2013. november 30-án zárul, de eredményei és hatásai, reményeink szerint, hosszú távon fennmaradnak. A könyvtár vezetése és munkatársai szívesen nyújtanak segítséget minden érdeklődőnek! Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19. Telefon: +36 (42) 597-600 E-mail: atanaz@atanaz.hu

Honlap: www.atanaz.hu

A Máriapócsi Lelkigyakorlatos és Zarándokház programjai NOVEMBER 1–2. Nyíracsádi házaspárok lelkinapja 2–7. Kispapok lelkigyakorlata 3. A kegykép I. könnyezésének ünnepe 4. A kegykép I. könnyezésének emléknapja, Szent Liturgia 10.00 7–10. Férfi cursillo 8. Szent Mihály nap, 10.00 Szent Liturgia Ópályi Görögkatolikus Egyházközség és Házi Segítség Nyújtó Szolgálat fogadalmi búcsúja. Vezeti: Gelsei Gábor atya 9. Nyírtassi Görögkatolikus Egyházközség lelki napja. Szervezi: Jónyer István atya 10. BAZILIKA BÚCSÚJA Vezeti: Kepics Mihály ökonómus 13–15. Szent Imre Gimnázium lelkigyakorlata Vezeti: Dr. Papp Tibor atya

2

15–17. Rózsák terei házaspárok lelkigyakorlata Vezeti: Kruppa Levente atya 16. Karitász konferencia Szervezi: Lukács Imre atya 20–21. Kijevi görögatolikusok zarándoklata Szervezi: Szakács Béla diakónus 21–24. Szenvedélybetegek lelkigyakorlata Szervezi: Titkó István atya 24. Képviselő-testületek búcsúja és zarándoklata Vezeti: Juhász Géza atya, MEX pasztorális h. 25–27. Papok, diakónusok és tisztelendő asszonyok lelkigyakorlata Vezeti: Dr. Kruppa Tamás ált. főhelynök atya Aktív és nyugdíjas oltártestvéreinket, feleségeiket és özvegyeiket egyaránt hívjuk határon innen és túl. 28–dec. 1. Női cursillo


JELEN

Kocsis Fülöp

Hitünk látható jele:

AZ AJTÓ Ez a kapu legyen zárva! Nem szabad kinyitni, senki sem léphet be rajta, mert az Úr, Izrael Istene vonult át rajta, ezért kell zárva maradnia (Ez 44,2).

E

zekiel látomásában ezt az intést kapta az Úrtól. Ez még az Ószövetség templomképe: egyedül az Úr mehet e kapun keresztül. A szentélyt elzáró függöny is ugyanezt az elzárást szolgálta, senki nem mehetett be mögé, csak egyedül a főpap, ő is csak egy évben egyszer (Zsid 9,7). Ám ez a függöny a világtörténelem legmegrendítőbb pillanatában kettéhasadt, fölülről egészen az aljáig, amikor a keresztre feszített Isten Fia kilehelte lelkét (Mt 27,51). Saját testén keresztül nyitotta meg az Újszövetséget, és ettől kezdve általa szabad utunk van a Lélekben az Atyához (Ef 2,18). Miért csukjuk be mégis az ikonosztáz középső, királyi ajtaját? Miért húzzuk be mégis rajta a függönyt? Miért használunk házainkon ajtót? Hogy be ne fújjon a szél – mondhatnánk. Ez igaz, meg sok más feladata is van még egy ajtónak. Nem csak hogy a meleget, vagy éppen a hideget őrizze, hiszen ezt a falak vagy a vakablak is megteszi. Sajátosabb feladata éppen a megnyílás, a beengedés, sőt, a hívogatás. Egy üres nyílás nem hívogat, de egy megnyitott vagy éppen szélesre tárt ajtó szinte mondja: gyere be. Az ajtó hívogató ereje erősen függ attól, hogy ki van odabent. Aki lakja a házat, az befogadó ember-e, vagy inkább mogorva, elutasító. Mert akkor hiába van nyitva az ajtaja, oda senki szívesen be nem teszi a lábát. Bár igaz az is, hogy a mogorva általában be is zárja az ajtaját. Ha nyitott ajtót találunk, az már jó jel, hogy aki odabent van, esetleg vár is ránk, talán nekünk nyitotta ki. Amikor kinyílik a királyi ajtó, akkor tudhatjuk, hogy nekünk nyílik ki, minket vár oda Valaki. Aki pedig vár ránk, az saját testében nyitotta meg nekünk azt, hogy szabad utunk legyen

az Atyához. Mégis él a fontos szabály, hogy azon csak a főpap mehet be, vagy az ő nevében az áldozópap. Talán az egyházi szabály mégis távol tart minket az Istentől? „Ki mehet föl az Úr hegyére – kérdezi a zsoltáros –, ki állhat az ő szent helyén?” Válaszol is rá: „Akinek a keze tiszta és ártatlan a szíve” (Zsolt 24,3–4). Istenem, melyikünk mondhatja magát ilyennek? Nem az előírt szabályok, hanem saját tisztátalanságunk, az igazi találkozásra való készületlenségünk, éretlenségünk akadályoz abban, hogy fedetlen arccal járulhassunk az Úr elé. A mennyország még nem a mienk. Az Isten Országa a közelünkben van, köztünk, sőt, bennünk van, mégis, mi magunk igen távol járunk tőle. Krisztus elhozta hozzánk, ideadta nekünk, mi azonban újra és újra méltatlanná tesszük magunkat erre az ajándékra. Ezért nem törhetünk be oda. Aki nem torpan meg, nem áll meg a mennyek országának e fenséges bejárata előtt, az nem ismeri sem önmagát, sem a bűneit, de ami még rosszabb, nem ismeri az Isten nagyságát és végtelen jóságát sem. Az olykor megnyíló függöny, az adott pillanatokban kitáruló királyi ajtó újra és újra elénk tárja nagypéntek kimeríthetetlen misztériumát, a mennybemenetel örömteli pillanatát, a pünkösd szédítő erejét, s ami a legcsodálatosabb: a nyitott ajtón át közénk érkező Eucharisztia érzékelhetővé teszi számunkra a megtestesülés fölfoghatatlan ajándékát. Többet kapunk, mint a betlehemi pásztorok. Nemcsak szemünkkel, érdes kezünkkel simogathatjuk az isteni kisdedet, hanem életünkké válik a megtestesült Isten. Többet adunk, mint a keleti bölcsek. Nemcsak aranyat, tömjént és mirhát, hanem önmagunkat, egymást és egész életünket. A királyi ajtó elmagyarázza a teljes teológiát. Elmondja a bűnbeesést, annak keserűen fájó következményeit, de elénk tárja a megváltást is annak minden örömével, kifejezhetetlen boldogságával együtt. Négy sarkán a négy evangélista, mintegy sarokpontjai az Evangéliumnak, középen pedig maga az Evangélium, az Örömhírvétel ikonja. Azért olyan zárkózott ez a titokzatos ajtó, hogy megnyílása annál nagyobb esemény legyen az életünkben. Az egész évben zárva tartott királyi ajtó hirdeti legérzékelhetőbben a föltámadás örömét azzal, hogy húsvétkor egész fényeshéten át nyitva áll. Életünk e kiemelt napjaiban szemünk elé tárul, hogy bűnösségünk és méltatlanságunk ellenére vár ránk a mennyország.

3


SZINAXÁRION

Dr. Papp Szabolcs

Ázsiai Szent Kozma és Damján csodatevő ingyenes orvosok

(November 1.)

A ma ünnepelt Szent Kozma és Damján, ellentétben a július 1-jén és az október 17-én szereplő, azonos nevű testvérpárral, nem szenvedtek vértanúhalált.

K

is-Ázsiában születtek a III. század végén. Amikor pogány édesapjuk meghalt, még kisgyermekek voltak. Édesanyjuk keresztény vallásosságban nevelte fel őket. Saját jó példája, a Biblia és vallásos könyvek révén tiszta életben őrizte meg fiait az Úr parancsa szerint, így Kozma és Damján becsületes és erényes férfiak lettek. Hozzáértő orvosként dolgoztak, ugyanakkor a Szentlélektől megkapták azt az adományt, hogy az imádság erejével meggyógyítsák az emberek testi és lelki betegségeit, sőt még beteg állatokat is meggyógyítottak. Minthogy az Isten- és emberszeretet iránti buzgóság ösztönözte őket, nem fogadtak el fizetséget szolgálatukért. A legszorosabb értelemben vették Jézus szavat: „Ingyen vettétek, ingyen is adjátok!” (Mt 10,8) Szent Kozma és Damján híre elterjedt az egész környező vidéken, és a nép ingyenes orvosoknak hívta őket. Az ingyenes orvos görög megfelelője – anargürosz – szó szerint azt jelenti: ezüst nélküli. Ez onnan származik, hogy abban a korban az orvosok tiszteletdíját leginkább ezüstpénzben fizették a betegek, Kozma és Damján azonban ingyen gyógyítottak. Egy alkalommal a szenteket egy Palladia nevű, súlyos beteg asszonyhoz hívták, mivel az orvosok – láthatóan reménytelen állapota miatt – már visszautasították a kezelését. A fivérek hite és buzgó imádsága révén az Úr meggyógyította a halálos betegséget, Palladia teljesen egészségesen kelt föl az ágyából, és hálát adott Istennek. Hálaképpen gyógyulásáért, valamint hogy egy apró ajándékot adjon, Palladia titokban elment Damjánhoz. Átnyújtott neki három tojást, és ezt mondta: „Vedd ezt a kicsiny ajándékot az életadó Szentháromság, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében!” A Szentháromság nevének hallatára a csodatevő nem merte ezt visszautasítani. Amikor Kozma megtudta, mi történt, nagyon szomorú lett, mivel úgy gondolta, testvére megtörte szigorú fogadalmukat. Halálos ágyán azt az utasítást adta, hogy fivérét ne temessék mellé. Szent Damján röviddel ezután

4

szintén elhunyt, és mindenki kíváncsi volt, hol lesz a sírja. De Isten akaratából csoda történt. Egy teve, amit korábban természetellenes vadságából még a szentek gyógyítottak meg, emberi szavakkal szólalt meg. Azt mondta, hogy senki ne kétkedjen, vajon Kozma mellett lesz-e Damján sírja, mivel Damján nem fizetségképpen fogadta el a tojásokat az asszonytól, hanem Isten neve iránti tiszteletből. A szent testvérek tiszteletreméltó ereklyéit együtt temették el Theremanban, Mezopotámiában. A szent ingyenes orvosok halála után is sok csoda történt. Theremanban, Szent Kozma és Damján temploma mellett élt egy bizonyos Malchus nevű ember. Egy nap útra kelt, s feleségét hosszú ideig egyedül kellett hagynia otthon. Imádságában a szent fivérek mennyei oltalmába ajánlotta az asszonyt. De az emberi nem ellensége, a sátán, Malchus egyik barátjának képét vette föl, és eltervezte, hogy megöli az asszonyt. Bizonyos idő elteltével ez a férfi megjelent a háznál, magát Malchus küldöttének hazudta, aki azt a feladatot kapta, hogy az asszonyt kísérje el a férjéhez. Az asszony hitt neki, és elment vele. A férfi viszont egy puszta helyre vezette, hogy végezzen vele. Az asszony, amikor észrevette az életveszélyt, mély hittel Istent hívta segítségül. Két ijesztő férfi jelent meg, és a gonosz otthagyta az asszonyt és elmenekült. A két férfi hazakísérte az as�szonyt, aki otthon mélyen meghajolt előttük és megkérdezte: „Megmentőim, kinek tartozom hálával életem végéig, mi a nevetek?” Így válaszoltak: „Krisztus szolgái vagyunk, Kozma és Damján”, és láthatatlanná váltak. Az asszony remegve és örömmel beszélte el mindenkinek, mi történt vele. Istent dicsőítve ment a szent fivérek ikonja elé, s könnyek között mondott hálaimát megszabadulásáért. Ettől kezdve a szent ingyenes orvosokat az egyház úgy is tiszteli, mint a keresztény házasság szentségének és felbonthatatlanságának védelmezőit, valamint a házasélet összhangjának ajándékozóit.


KELET

Kanyó Árpád HIT ÉS LITURGIA A Hit évében azt keressük, „mit hisz”, amikor „ünnepel” az egyház. Sorozatunk első része a liturgikus nap istentiszteleteit – a teljesség igénye nélkül – vizsgálva közelít hitünk vonásaihoz.

A HIT ÜNNEPLÉSE – a liturgikus gesztusokban – Az isteni liturgiában a pap felszólítása így hangzik: „Szentség a szenteknek!” Isten, aki minden szentség forrása, bennünket is meghív a szentségre, Isten és ember találkozási pontjára.

A

liturgikus gesztusok az egyház „nonverbális kommunikáció”jának eszköztárához tartoznak, és megmutatják azt a kapcsolatot, melyben nemcsak maga „az ember” fejezi ki önmagát az adott mozdulatok (csók, leborulás stb.) révén, hanem a tárgyi dolgok Istennek való lefoglaltságát, Neki szenteltségét is szimbolizálják. Az emberrel kapcsolatos liturgikus gesztusok jellemzőjeként meghatározzák a természetességet (nem „erőltetett”, amit teszek), az őszinteséget, az alázatot, s a szent tárgyakkal kapcsolatban is fontos a tiszteletadás szempontjára odafigyelni. A liturgikus gesztusok közül sok az egyház ősi, a Nagy Szent Bazil által „íratlan hagyomány”-ként megnevezett kategóriájába tartozik (pl. a keresztvetés formája), és valamennyi gesztusunk meghatározott funkciójú, konkrét tartalommal bír, s nem „egyéni képzelet” szüleménye, hanem az egyház tanításának nem verbális teológiai reprezentánsa, hitvallása. Persze, az adott gesztusok a „külső” szépséget is emelik, ill. felénk Isten örök szépségét közvetítik, ámde a következőre is rámutatnak: a test adott „kifejezéstára” a lélek állapotának bemutatója is, és az istenszolgálat emelkedettségében mozdulataink, a pap meghatározott liturgikus gesztusai a lélek ama belső állapotának jelölői,

melyek megfelelnek a test éppen adott külső, liturgikus mozgásának. Ezzel kapcsolatban gesztusaink hitre nevelő funkcióval is bírnak, elég a legegyszerűbb dologra, mondjuk másfél éves gyermekek néha sajátos keresztvetés „utánzására” gondolni, melyet a templomi közösségben látnak, és a maguk módján ők is hittel próbálnak megvalósítani. Lássunk néhány gesztust, mit is jelentenek számunkra: • Pap áldása – keresztvetés: Az ujjaival Krisztus nevének kezdőbetűit formázó pap áldásosztása és szüntelen keresztvetéseink kifejezik nemcsak Krisztushoz való tartozásunkat, hanem a Szentháromságba vetett hitünk megvallásaként is szolgálnak. • Áldások személyekre vagy tárgyakra: Annak jelzései, hogy Isten az élet minden területét szentségével átalakítja, magának lefoglalja, és a Szentlélek kegyelmében való részesedés által eredeti, tiszta állapotába visszahelyezi. Az isteni áldás jeleként szolgál bizonyos szent eszközök olajjal való megkenése, ill. az emberi személlyel kapcsolatban a miroválás is. • Tömjénezés: A leszálló Szentlélek kegyelme és imádságunk Isten elé való felszállásának jelölése mellett az Istennel kapcsolatban álló szent tárgyak felé való tiszteletünk kifejezése is. A tisztelet kifejezőiként

említhetjük bizonyos tárgyak (ikon, Evangéliumos könyv stb.) megcsókolását is. Szent Tamáshoz hasonlóan valós közelségben tapasztalhatjuk, érinthetjük az Urat. • Leborulások-meghajlások: Az alázat és tiszteletadás gesztusaként a bűnbánat kifejezőjeként is szolgálnak. Ősi keleti szokás, hogy amikor a templomban akár pap, akár hívő a királyi ajtó előtt valamely célból elhalad, megáll, felé fordulva meghajlik és keresztet vet, pontosan e fentebbi értelmezés okán. • Állás-ülés: Az állás figyelemösszpontosító szerepe mellett testmozgásaink a lélek belső állapotát, annak felfelé (vertikálisan), Isten felé való törekvését is kifejezik. A „bemenetek” (mint mozgás) az ember Isten Országa felé való állandó úton levését is ábrázolják.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy liturgikus gesztusaink nem sül�lyedhetnek puszta „ritualizmussá”, nem csupán valami módon „funkcionálnak”, vagy bizonyos dolgokat „illusztrálnak”, hanem az emberi személy alakításában jelentős, az egyház életében nélkülözhetetlen szerepet játszanak az Isten és ember közötti minél teljesebb találkozás megvalósulásának érdekében! Bátran, őszintén használjuk tehát gesztusainkat!

5


ÜZEN A BIBLIA

Dr. Soltész Mihály

A BIBLIA ÜZEN ÉVA LÁNYAIRÓL

A SUNEMI – EGY ASSZONY, AKI CSELEKVŐ MÓDON GONDOLKODOTT (2Kir 4,8–22; 4,32–37) A Biblia néhány vonással ír: idős ember felesége, jómódú, gyermektelen asszony. Neve ismeretlen. Csak suneminek nevezi. A Szentírás arról beszél, hogy a család feje a férfi, de az asszonynak fontos szerepe van a házasságban. Vannak javaslatai, de csak férjével egyetértésben valósítja meg terveit.

I

sten minden embert személyiségnek teremt, sokféle képességgel. A sunemi asszony példája, hogy az ember – a férfi és a nő – ismerje fel lehetőségeit. Gazdag asszony volt. Mindazt élvezhette volna, ami pénzért megszerezhető. Idős ember gyermektelen felesége volt, de ezért nem lett céltalan az élete, és nem sajnáltatta magát. Elizeus próféta meghívja a házába, mert tudja, hogy ő kivételes személy. A kérdése: mit tehetnék Isten szolgájáért?

A sunemi asszony vendégszerető. Szobát készít a prófétának a férje beleegyezésével, de ezt Istenért akarja tenni. Kezdetben Elizeus nála étkezik, majd ott is lakik. Az as�szony megtapasztalja, milyen öröm, ha valaki gazdag létére tud a szegényekért tenni valamit, vállalja a munkát, gondoskodik a próféta szállásáról is. Azután nagy dolog történik: Isten gyermekkel ajándékozza meg. Elizeus megkérdi tőle: mit tehetek érted? Az asszony így szól: megvan

mindenem. A próféta tudja, hogy nincs gyermeke. Elizeus megígéri, hogy egy év múlva fia lesz. Az as�szony ezt nem hiszi el. Valóban egy év múlva fia születik. A gyerek néhány éves korában kimegy apjához a mezőre, és napszúrást kap. Nem sokkal később meghal. Az asszony a halott kisfiút a próféta ágyára fekteti. Egyedül csak Isten segíthet rajta. Elizeushoz siet, aki most a Karmel hegyén van. Elmondja férjének, hogy siet a prófétához. Útközben felmerül benne a kérdés: van-e értelme az útjának.

6


ÜZEN A BIBLIA

Hiszen a fiú már halott. Amikor megérkezik Elizeushoz, az már messziről látja, hogy valami baj van. Elküldi az asszonyhoz a szolgáját, hogy segítsen, de ez nem elég neki. „Gyere velem!” – mondja az asszony. – „Nélküled nem megyek haza! Nem kértem ezt a fiút. De most, hogy megismertem az anyaság örömét, nagy a fájdalmam. Pedig én meg voltam elégedve a sorsommal úgy, ahogy volt.” Elvárja, hogy Elizeus mindent megtegyen érte. Végül a próféta vele megy. A házhoz érve imád-

kozik, és ráfekszik a halott fiúra, s életre kelti. A sunemi másodszor kapja meg gyermekét. Először amikor megszületett, most pedig a halálból nyeri vissza. Nem kell temetésre készülni. De nem ez az egyetlen áldás, amit a sunemi megtapasztal. Néhány év múlva éhínség fenyeget. Elizeus szól, hogy költözzenek. Így

életét. Az adakozót Isten megajándékozta. Ilyesmi csak azzal az emberrel történik, aki tetteibe Istent is bevonja. A sunemi asszonyt az Istennel való kapcsolata tette azzá, amivé lett. Egyszer valaki azt mondta, a legjobb ötleteket imádság közben kapja. Az Istennel való kapcsolat, ha élő, alkotó emberré tesz. Az

idejében elmennek. Hét év múlva hazatérnek. Az asszony kéri a királyt, hogy visszakaphassa házát és földjét (2Kir 8,1). Visszakapja mindenét, mert ő az az asszony, akinek fiát Elizeus feltámasztotta, és a prófétáért, s így Isten országáért cselekedett. Adódik a párhuzam Betániában, ahol Jézus vendégszerető otthonra talált (Lk 10,38–42; Jn 11,1–44). A sunemi asszony cselekvő módon gondolkozott. Önzetlen és odaadó szolgálata folytán megtapasztalta, hogy Isten áldása kíséri

asszony kérdése ez volt: hogyan szolgálhatok azzal, amim van, Istennek? Isten az ilyen embernek ad lehetőségeket. A sunemi nem Isten látható hajlékán munkálkodott (vö. Kiv 31,1), de életében arra törekedett, hogyan szolgálhatná Istent a maga házával. Ez igen nagyszerű feladat. Így a „háziasszony” nem negatív címke, mely évszázadokon át hamis képet mutatott. Az asszony jólétét mások javára fordítja. A történetből láthatjuk:

Isten értékeli és jutalmazza ezt az életet.

7


SZÉPOLDAL

M

Lk 16,19–31 ondá az Úr e példabeszédet: Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és mindennap nagy lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a ház küszöbén, tele fekél�lyel. Örült volna, ha jóllakhat abból, ami a gazdag ember asztaláról hulladékként lekerült. De csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. Történt, hogy a koldus meghalt, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag ember is, és eltemették. Amikor a pokolban kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és kebelén Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem. Ráadásul köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy akik innét át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám – mondta újra –, küldd el legalább az atyai házba. Van még öt testvérem, hadd figyelmeztesse őket, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük, és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. De az erősködött: Nem hallgatnak, atyám, Ábrahám! De ha a halottak közül megy el valaki, bűnbánatot tartanak. Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek. A küszöb… Átlépni, belépni, kilépni, tovább lépni küszöbön keresztül szoktunk. Néha magasabbra kell emelni a lábunkat, néha belebotlunk, és ez néha fáj, de mindig bosszant. Mondá az Úr e példabeszédet: Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és min-

8

dennap nagy lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a ház küszöbén, tele fekéllyel. Úgy tűnik, ebben a történetben Lázár a küszöb, s ezek után gondolhatjuk, hogy mindnyájunknak van egy küszöbe, van egy átlépendő lehetősége. A küszöb Isten gondolkodásában lényeges: – Lehetőség: Egészen közel, az ajtód előtt. Nem lép be az

gondolkodással. Pedig a szabadság az ok-okozat, előzmény-következmény ésszerű és logikus felismerése, s az így hozott tudatos választás és annak következményeinek a vállalása. Nincs szabadság értelem és logika nélkül, nincs szabadság következmény nélkül. Ki mint vet, úgy is arat. S ez biztos tanúsága a példabeszédnek. – Feladat: Örök feladat. De ez nem vizsga, nem muszáj

HATÁS – ELLENHATÁS

életedbe, de ott áll előtte. „Nézd, az ajtód előtt állok és zörgetek.” Mindennap, minden órában újabb és újabb lehetőségeket ad az Úristen. S mennyire áldott és üdvösséges felismerés lehetne az, ha észrevennénk, aki velem szemben jön, aki tőlem kér, akiről nekem kell és lehet gondoskodnom, az mind-mind Isten által küldött lehetőség. – Hétköznapi: Néha meglepődöm, mikor a hitben, a hit megélésében nagy dolgokat akarunk tenni. Romantikus világmegváltások, misztikus imaélmények, különleges módozatok, eszközök, titkok. Az Istent is gyakran várnánk villámlás, menydörgés, paranormális jelenségek között, pedig a kereszténység a hétköznap vallása, s így az élet vallása. Az egyszerű tettek: adjunk kenyeret az éhezőknek! – Szabadság: Eldöntheted: Belépsz vagy kilépsz, vagy éppen rálépsz. Soha senki nem erőlteti, de tanácsolja. A szabadságot sokszor összekeverjük a következmények nélküli

elérni, különben az Isten megbüntet, hanem feladat, mely segít felnőni, segít odaérni, segít megérni. Isten országához irányba állni, gyakorolni, önmagunkat tovább képezni kell. Lehetőség – élj vele! Hétköznapi – éld meg! Szabadság – élj vele! Feladat – tedd meg! Élet – éld, már most és mindenkor... A mise végén elsőként lépek ki a templomból, hogy elköszönhessek mindenkitől. S ott toporog egy édesanya 10 év körüli kislányával. Nem jön be, csak a küszöbön áll meg. Zavartan kezembe nyom egy rajzlapra írt levelet. 3 gyereket nevel, egyedül, szülei, testvérei nincsenek, egy hónapja munkája sincs. Csak élelmet kér, 14 napra, ennyit kell kihúzni a következő segélyig. Hétköznapi lehetőség, szabadságban megélt feladat, ott a küszöbön, ahová az Isten tette őt! Köszönöm, Uram, hogy lehetőséget adsz! Lázárban vagy Ilikében. Aki látja a jelet, jöjjön, hozzon, segítsen!


SZÉPOLDAL

A „mi-viszonyok”

H Babits Mihály:

Ádáz kutyám

Ádáz kutyám, itt heversz mellettem. Amióta a gazdád én lettem, ez a hely a legjobb hely tenéked: nem érhet itt semmi baj se téged. Rajtam csügg a szemed, hív imádás együgyű szálán csügg, boldog ádáz. Mert boldog ki jámborul heverhet valami nagy, jó hatalom mellett. S te jámbor vagy, bár olykor asszonykád bosszújára megrablod a konyhát s csirkét hajszolsz vadul a salátás ágyakon át: jámbor, noha – Ádáz. Elcsavarogsz néha messze innen, el is tévedsz kóbor hegyeinkben; avagy titkos kalandjaid vannak. Ág tép, gonosz ebek rádrohannak, zápor is lep, szőröd-bőröd átáz: ázva, tépve jössz vissza, kis Ádáz.

a jót várok az emberektől, a kollégáktól, a szomszédoktól, akkor saját magamban veszítem el a jóságot. Elhagyom, elveszítem a jóságot a békétlenségemen keresztül. Minél jobban szeretem a szüleimet, a rokonaimat, az ismerőseimet, annál többet várok el tőlük, mert elvárom, hogy sok mindent megtegyenek nekem. Sokszor így gondolkodik az ember. Ha függünk a rokonainktól, akkor gyakran a békétlenség beköltözik a szívünkbe, avagy valami harag és ítélkezés. Mert a „mi-viszonyok” sajnos gyakran összekötődnek az ösztönökkel, mert keressük a MI JAVUNKAT. Nem a mások javát, hanem a mi javunkat a szülőkkel, a rokonokkal, a szomszédokkal kapcsolatos viszonyokban. Ilyenkor gyakran megjelenik valamilyen harag is. Gyakran az emberek megkérdezik a paptól, hogy miként kell megszabadulnunk a haragtól, a harag és békétlenség szellemétől. Nehéz kiimádkozni ezt magunkból, mert mi vesszük magunkhoz kiskorunktól kezdve ezeket a gondolatokat. A gondolat, mint a cukorka, minél többet foglalkozunk vele, minél inkább nyaljuk, annál jobban szétárad az íze az idegeinken, az érzéseinken. Az ördög táplál minket kiskorunktól ezekkel a cukorkákkal – „hisz jogod van haraghoz, jogod van sértődéshez, igazad van" –, táplálja a mi lelkünket a „halál-energiával”, éveken át! Most, amikor felnőttek vagyunk, nehéz kiimádkozni ezeket a szívünkből. Nekünk inkább kell ízlelni az Isten igéjének az ízét. Amikor halljuk az Isten szavát, Krisztus drága szavait, annak az íze legyen a mi szívünkben, és csak akkor szabadulhatunk meg – fokozatosan – az Isten szava segítségével a haragtól, a halál energiájától. /Petricsko Lubo atya/

Visszajössz, mert ugyan hova mennél? Hol lehetne egyéb helyed ennél? Szimatodból ezer láthatatlan ösvény vezet téged mindenhonnan hívebben, mint bennünket a látás: minden ösvény ide vezet, Ádáz. Tudod, hogy itt valaki hatalmas gondol veled, büntet és irgalmaz, gyötör olykor, simogat vagy játszik, hol apádnak, hol kínzódnak látszik: de te bízol benne. Bölcs belátás, bízni abban, kit nem értünk, Ádáz. Óh, bár ahogy te pihensz lábamnál, bizalommal tudnék én is Annál megpihenni, aki velem játszik, hol apámnak, hol kínzómnak látszik, égi gazda, bosszú, megbocsátás, s úgy nem értem, mint te engem, Ádáz!

9


Útinapló Cseh Gyöngyi

AGATHA CHRISTIE AZ OKTATÁSBAN? Barcelona, 2013. június 2–7.

2. rész

Barátságos környezet, modern technika, vállalkozó szellem, nyitottság és kiváló angol nyelvtudás – ezekkel a fogalmakkal tudnám jellemezni azt az 5 intézményt, amelyet meglátogattunk a barcelonai szakértői tanulmányút keretében. Barcelona, 2013. június 4. (kedd) – Jacint Verdaguer Óvoda, Általános és Középiskola

A

gatha Christie idézete fejezi ki legjobban a Jacint Verdaguer Óvoda, Általános és Középiskola pedagógiai koncepcióját: „Irányíthatod egy gyermek kezét a papíron, de amikor elveszed a kezed, a gyermek még meg kell tanuljon magától írni. Lehet, hogy tetted tulajdonképpen késleltette a folyamatot.”

Önálló feladatmegoldás óvodáskorban

Az autonómiára nevelést az egyik óvodai csoportban figyelhettük meg. Az óvodapedagógus elmondta, hogy a gyerekek hetente különböző típusú feladatokat (pl. egy adott témakörben rajzolás, kivágás és színezés, betűk és szöveg írása számítógépen, számolási feladatok 1–10 között stb.) kapnak, melyeket teljes mértékben önállóan végeznek. Saját maguk osztják be az idejüket és a feladatok sorrendjét is. Azt is elmondta, hogy az év eleje mindig nehézkesen indul, de a gyerekek hamar megtanulják az önálló munkavégzést. Az értékeléskor azt veszi figyelembe, hogy milyen pontos a színezés, a betűmásolás és betűírás a számítógépen, illetve a papíron, és hogy milyen mértékben sikerült a feladatok teljesítése. Az iskola tanítási és tanulási módszerei, stratégiája

Az iskola két fő alapelve a gyermekek önállóságra nevelése és az együttműködésen alapuló tanulásszervezés (kooperatív tanulási módszer). Az iskola egyik úttörője az infokommunikációs eszközök integrálásának a tanítás-tanulás folyamatában. Minden tanteremben található digitális tábla, internet-hozzáférés, webkamera, nyomtató, több számítógép vagy laptop, melyeket már óvodáskortól használnak a diákok.

10

Az iskola pedagógusai és nevelői azt vallják, hogy a tanulásnak személyes tapasztalaton kell alapulnia, a tanulónak aktívan részt kell vennie a saját tanulási folyamatában, és figyelembe kell venni a tanulók fejlődési szükségleteit. Továbbá a közösség aktív polgárává kell nevelni őket. Mindezek elérése érdekében a pedagógiai-didaktikai módszerek közül a projektmódszert választották, és közel egy évtizede sikeresen alkalmazzák. 10 éves kortól a diákok egyéni és csoportos projekteket valósítanak meg tanévente 3 alkalommal. A

megvalósítandó projekteket a moodle rendszeren érhetik el. A projektmódszer egyik legnagyobb előnye, hogy kiszélesíti a tantárgyak kereteit, kilép a tantárgyi keretekből, és a diákok önmaguk szerzik meg az ismereteket. A módszer alkalmazása nagyfokú önállóságot vár el a diákoktól, és emellett fejleszti a kommunikációs és szociális képességeiket, a problémamegoldó gondolkodásukat és a kreativitásukat. A kooperatív munka során megtanulják az együttműködést, az elfogadást és egymás segítését. A projektfeladatokat a diákok saját ritmusuk szerint teljesíthetik. Az értékelés folyamatosan történik, nem a végeredmény határozza meg az osztályzatot.

Óvodások által készített rajz és írás a naprendszer témakörében

A projektmódszer mellett a tanítás-tanulás folyamatában az összetett intelligencia módszerét alkalmazzák annak érdekében, hogy megtalálják a diákok számára a megfelelő tanulási stílust. Szakítottak a hagyományos osztálytermi tanítási-tanulási stratégiákkal, ehelyett a diákok pszichikai és szomatikus fejlődésére, az életkori sajátosságaikra és az egyének közti különbségek megismerésére helyezték a hangsúlyt. Ezt a módszert Thomas Armstrong és Thomas R. Hoer dol-


ÚTINAPLÓ gozta ki, melynek lényege, hogy irányított kérdésekkel (tesztkérdésekkel) az alábbi hét intelligencia egymáshoz viszonyított arányát mérik, és a legerősebbek köré építik a tanulás stratégiáját és a tanulási stílust. 1. Logikai, matematikai intelligencia 2. Verbális/nyelvi intelligencia 3. Vizuális/térbeli intelligencia 4. Testi/kinesztetikus intelligencia 5. Interperszonális intelligencia 6. Intraperszonális intelligencia 7. Zenei/ritmus intelligencia (Armstrong, Thomas, Multiple Intelligences in the Classroom, 2009)

Projektmódszer alkalmazása a gyakorlatban

Az iskola vezetése évekkel ezelőtt úgy határozott, hogy nem használnak hagyományos tankönyveket az oktatás során, helyette digitális könyvekből tanulnak, és digitális tananyagot dolgoztak ki a diákok számára, továbbá a feladatlapokat, munkafüzeteket is a pedagógusok állítják össze az adott témakörökhöz. 12 éves kortól a diákok netbookot használnak. Az önállóságra nevelés nemcsak az óvodai, de az iskolai oktatásban is megmutatkozik. A korábban említett projektA fiúk elkészült munkájukat mutatják az igazgatónak

módszer alkalmazása mellett a diákok már első évfolyamtól kezdve önállóan vagy kisebb csoportokban előadást tartanak különböző témákból a diáktársaik számára. Ezt tekinthettük meg óralátogatás keretében.

8 évesek előadást tartanak Egyiptomról

Tantárgy, tananyag, tanítási módszer Az egyik legérdekesebb általános iskolai tantárgy a Robotika, amely során a diákok a LegoMinds szoftver segítségével robotokat terveznek, és azokat működtetik. Az iskola vezetése és tanárai úgy gondolják, hogy a logikai gondolkodást ezzel a módszerrel sokkal hatékonyabban fejleszthetik. Középiskolában továbbra is választhatják ezt a tantárgyat, melynek keretében saját maguk építenek különböző faszerkezeteket fúró, eszterga, fűrész és egyéb eszközökkel. A diákokkal folytatott beszélgetéseim során kiderült, hogy ez az egyik legnépszerűbb tantárgy az iskolában. A hagyományos angolórák mellett a diákok a matematika tantárgyat is angol nyelven tanulják, mely az ún. tandem tanítási módszer segítségével történik. A módszer lényege, hogy az órákon jelen van a matematika- és az angoltanár is. Ez a tanítási módszer rendkívüli együttműködést és közös felkészülést kíván mindkét tanártól. Ennek a módszernek köszönhetően a diákok már általános iskolában jól beszélik az angol nyelvet. Az informatikai tantárgy keretében a tanulók megtanulják, hogyan kell weblapot készíteni, mindenkinek van egy saját blogja, amelyet folyamatosan vezet, ezenfelül tanulnak programozást. A hagyományos számítógépes programok, mint pl. Word vagy Excel használatát már a netbook órai alkalmazásával elsajátítják, így ez nem képezi a tananyag részét. Az iskolalátogatás során az igazgató elmondta, hogy az iskolában több nehezen kezelhető, botrányos viselkedésű, a tanulást semmibe vevő tinédzser van, akik számára egy spe-

ciális jutalmazási rendszert talált ki. Amennyiben ezek a diákok egy-egy feladatot vagy projektet sikeresen megoldanak, akkor az iskola közösségi termében „ünnepelhetnek”. Az iskola megvendégeli őket süteményekkel és üdítővel, hallgathatnak zenét és beszélgethetnek együtt. Ekkor csak ők uralják a helyiséget. Ott jártunkkor éppen belecsöppentünk egy ünneplésbe. A diákok felszabadultak és jókedvűek voltak. Az iskola vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy

Közös ebéd (hal, tenger gyümölcseivel)

ez a módszer nagyon jól működik. Úgy gondolom, hogy a hazai oktatásban is alkalmaznunk kellene az itt tapasztalt tanulóközpontúságot, a korszerű tanítási módszereket és a tantárgyaktól való elszakadást. Az iskolai élet megismerése mellett a katalán konyha specialitásaiból is ízelítőt kaphattunk. A mindennapi hal-, saláta- és gyümölcsfogyasztás alapvető az iskolákban (is). A nap további részében betekintést nyerhettünk a Cava (pezsgőbor) készítés rejtélyébe egy gyárlátogatás során. Ismét véget ért egy nap… folytatása következik…

11


MEX Jászter Beáta, Kondás Sándor

TANÉVNYITÓ

A

Miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium szervezte idén a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat országos tanévnyitóját. A rendezvényen Orosz Atanáz görögkatolikus püspök, P. Forrai Tamás S.J. jezsuita tartományfőnök, a KRSZH elnöke, valamint Gáncs Péter evangélikus püspök és Kovács Zoltán államtitkár mondtak beszédet. Atanáz püspök atya arról beszélt a fiataloknak, hogy kövessék Krisztust, aki életével és cselekedeteivel állított példát eléjük. A tanévnyitón a fiatalok elmondták, hogy mit jelent számukra a szakkollégiumi élet, a közösség, a hit.

MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS

Orosz Atanáz püspök

12

Farkas András

Rajna Balázs

Egészen fiatal korom óta érzem, hogy valami olyan dolgot kell tennem, amit a családomban eddig még nem mertek megtenni: továbbtanulni, példát mutatni. Másfél évig dolgoztam egy asztalosműhelyben. Nagyon féltem, hogy mi lesz velem. A műhelyben jöttem rá, hogy nekem célom van. Elmentem Pestre, s ott egy tanár a szárnyai alá vett. Fél évig küzdöttünk azért, hogy bejussak a Zeneakadémiára. De ez csak az egyik célom. Nagyon szeretnék békességet hozni a cigányok közé, mert csak egyetértésben tudunk nagy dolgokat létrehozni Magyarországon és Európában is.

Engem a szakkollégiumban ért a hit. Egyik liturgia után este lefeküdtem, s reggel hihetetlen erővel ébredtem, és attól a naptól kezdve gondoltam azt, hogy a fiatalabbakon kell segítenem. Azon a héten már el is mentem itt Miskolcon a Kék Vonal Házba, ahol roma és nem roma hátrányos helyzetű gyerekeknek lehet oktatni számítástechnikát, grafikát. Már másfél éve tanítom őket, és hihetetlenül sokat fejlődtek. Nekem a megérintés az a reggel volt, nem hittem, hogy van ilyen, de mégis megtörtént velem.

„T O V Á B B T A N U L N I”


MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS

GÖRÖGKATOLIKUS CIGÁNY SZAKKOLLÉGIUM

Németh Márta

Tóth Máté

Arató Andrea

Gimnázium tizedik osztályából léptem tizenegyedikbe, amikor az iskolánkat átvette a református egyház. Kaptunk egy lelkészt, aki tanított minket. Elmesélte a bibliai történeteket, amelyeken keresztül én oly sok mindent kaptam, oly sok dolgot megértettem. Akkor keresztelkedtem meg, saját akaratból. Igazából a szakkollégiumban teljesedtem ki. A legelső kollégiumi istentiszteleten a tiszteletes úr olyan alázattal mondta el a zsoltárt, hogy úgy gondoltam, ezt nekem is követnem kell. Igaz hívő lettem!

Hétévesen kint játszottam a játszótéren, a nagy melegben, és bevonzott a hűvös templom. A szentmisére érkeztem meg, félmeztelenül beültem a hátsó padba, és meghallgattam a misét. Ismertem a ministránsokat, akik utána odajöttek és elmondták, hogy illetlenség félmeztelenül bejönni a templomba, de meghívtak ministrálni. Másnap már az oltár körül szolgáltam. Mindig eszembe jut, hogy Jézus tizenkét évesen ment el a templomba, s a szülei keresték. Engem is kerestek a szüleim, és nem gondolták, hogy a templomban találnak meg.

Mindenkinek csak azt tudom ajánlani, hogy keresse az Urat, mert most még megtalálható. Ha valaki tényleg Őt hívja segítségül, akkor semmi nem lesz ugyanaz, ami eddig volt, és minden meg tud változni. Nemcsak a körülmények, hanem maga az ember is.

„P É L D Á T M U T A T N I”

13


MEX

Dr. Kisida Elek emeritus sebész

Testvéreim a hitben! Ha egy életpályát „gyötrelem és szégyen nélkül” befutott sebészorvos kap felkérést számvetésre és hitvallásra – aki egy hétgyermekes vidéki gazda fiaként tízévesen elindul egy mesébe illően tiszta világú görögkatolikus faluból, és negyvennégy évi sebészi szolgálat után, Isten kegyelméből módja van rádöbbenni, hogy lassan majd elközeleg „az utolsó nagy kitekintés ideje” – gazdag, otthonról hozott Sütő András-i „fonnivalója” között minden bizonnyal felleli az elemi iskolás katekizmusa első oldalának első kérdését: Mivégre vagyunk a világon?

A

kérdések kérdésére igen törekedtem a Fennvalónak tetsző választ felmutatni. Merthogy a mérce magasról indult: • a falu, Viszló, rászolgált a mostanra meghasonlott nyugati kultúrából nemrég fölröppent beismerésre: az emberiség legnagyobb találmánya a falu! • amely mindent csak adott, soha enni nem kért; hittel kérő viszonya csak a Gondviseléssel volt, • amely falu emberi kapcsolatainak eleganciájában és erkölcsében igazi arisztokratikus nívót képviselt. Ahol a gyermekek magázták a szüleiket, és ahol az ifjúságot egy egész közösség hite és ereje nevelte; esetleg orvosegyetemi magántanárrá, ha a helyzet épp úgy hozta, • ahonnan indulva, tízéves koromban, Miskolcon hallottam először trágár és káromló szavakat, • és amely falunak, ha emlékszünk még a halhatatlan sorokra: „Szigorú szeme meg se rebbent…”! Ugye, bizony van kontraszt a mával?! A metropoliszok durva, nyers önzésével, a mindenen átgázoló önérdek érvényesítésével, a mohóság és kíméletlenség és a kivételezettség gőgjével. Csoda, hogy a felmérések korunk egyik legmeghatározóbb „élményének” a szorongást találták?! Az Egyesült Államokban a kórházi ágyak kétharmadát mentális zavarokkal küzdő betegek foglalják el. Szinte ijesztő! (Jóllehet, hallani olyan szomorú becslést is, hogy ma Magyarország lelki életét mintegy százötvenezer ember éli csupán.) De mi tudjuk, Testvéreim, hogy Isten akaratából a világegyetem legnagyobb ajándéka az a szabadság, amellyel a gondolataink között válogatni tudunk.

14

Ugyanarról az élethelyzetről, tényről, fordulatról lehet gondolni jót is, rosszat is. Deprimálót és felemelőt is: a szenvedésről, fájdalomról, a betegségről, a kudarcról, a csalódásról, a mellőzöttségről, az öregedésről is. A szenvedés alkalom arra, hogy gőgből az alázatig jussunk fel. Ahogy Kondás Sándor atyával fogalmazgattuk: Az élet különben sem arra való, hogy mindig jól járjunk. Hanem, hogy könnyítsünk a múlandóság tudatának terhén. Most a nagy változások mindig az értékekről vallott eltérő nézetek ütköztetésével kezdődnek. Márpedig: a viszonzást nem váró nagylelkűségnél nem adhatjuk alább! Bizony érezzük a sötét tónusú, de egyre valószínűbbnek tűnő nietzschei jóslat szorítását: a sivatag nőttön nő. Mintha a Szentatya épp erre találta volna meg a megfelelő választ a napokban hallott, hatalmas erejű felhívásával: ANDARE CONTROCORRENTE! Menjetek szembe az árral! Hogy hogyan lehet és kell szembemenni az árral, találja meg ki-ki maga az útját. Még az is lehet, hogy egy Nepálban tanult buddhista-lámaista bölcsesség is besegít egy kicsit: kelj útra, és meglásd, majd te magad jössz szembe magaddal mindenhol! (A szél ott fúj, ahol akar.) Mindenesetre: Értelemmel és szabad akarattal születtünk, de az ész nem ment föl a morális döntések kényszere alól. Hiszem, hogy megmérettetésünk tárgya: hozott döntéseink lesznek. 1. Tudd, hogy Érted van minden: a küzdő, nemes, de


... a sivatag nőttön nő

Menjetek szembe az árral!

Az én sok-sok év alatt kiverejtékezett civil parainézisem minimuma valahogy így összegezhető:

2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

esendő Emberért! Tudd, hogy mivégre vagyunk a világon! De tudd, hogy Te is felelősséggel tartozol mindenkiért – a Nálad jobbakért is! És minden magyarért! Szállj le emberséged legnagyobb erejéhez: az alázathoz! Ez fog felemelni. Még ha kudarctól kudarcig bukdácsolsz is látszólag. Légy kudarctűrő! Ha csak lehet, keresd a hibát, meg a jutalmat is – magadban. A végső mérleget odafönt készítik. Őrizd derűdet és lelked egészségét! – Keresd sorsodban a harmóniát! Gondolj mindenről jót! – Adj értelmet a szenvedésnek! – Térj vissza romlatlan gondolkodásodhoz! Magadhoz! – „Az igazság nem a rézfúvósok hangján szól, hanem a lepkeszárnyú szellők fuvalmán.” – Légy belátó, szerény, törekedj az egyensúlyra, élj egészségesen, akarj erős, független és fegyelmezett lenni! Életviteledben légy mértékletes, ételben-italban kerüld a túlzásokat, egyáltalán ne legyenek káros függőségben tartó szenvedélyeid! Legyen fizikai elfoglaltságod, szeress elfáradni, de

pihenj eleget! Jelszavad legyen: Fény! Mozgás! 9. Bármi áron közeledj ismét a természethez! Valahogyan mindenáron járj falura! 10. Élj emberi közösségben! Ha nincs, teremts! Emberi kapcsolatok nélkül az ember már nem is ember. 11. Soha ne engedd át magad a keserű gondolatoknak! Találd meg a lelkedben az örömöt! Szűnj meg szorongani, hisz halhatatlan lelked van! Ne félj a haláltól, de készülj rá! 12. Legyen hited és Istened! 13. Mert: MINDEN, AKI MEG AKARJA NYERNI ÉLETÉT, ELVESZÍTI AZT, ÉS AKI ELVESZÍTI ÉLETÉT ÉNÉRETTEM, MEGNYERI AZT. Hidd!

15


AGORA

Molnár Erika

Szenvedélybeteg a családban Ez egy hatalmas témakör, kérdések kimeríthetetlen sora. Annyi bizonyos, hogy a magyar lakosság nagy része ebben a témában valamilyen módon érintett, és hogy a szenvedélybetegség nem ismer nemi, életkori, társadalmi státuszbeli, iskolázottsági, etnikai és egyéb korlátokat.

V

együk számba, hogy mit tehet az a fiatal, aki családjában vagy szűkebb környezetében segíteni szeretne szenvedélybeteg, elsősorban alkoholfüggő szerettén! Tudja mindenki, hogy nincsenek receptek, ezért tekintsük az itt leírtakat ötleteknek, melyek egyes helyzetekben a megoldáshoz közelebb vihetnek, más esetekben használhatatlanok.

Mit mond a katolikus egyház az alkoholfogyasztásról?

A

Biblia és az egyházatyák tanítása szerint a bor isteni adomány, az ember az, aki bűnös módon él vele. „A bor és a zene vidítják a szívet” (Sir 40,20a). A zsoltáros is hálát zeng: „Ki szénát teremtesz a barmoknak, és veteményt az emberek szolgálatára, hogy kenyeret termessz a földből, és bor vidámítsa föl az ember szívét” (103. zsoltár). Aranyszájú Szent János szerint „a részeg ember eleven testben holt lelket hordoz”, de miért is kárhoztatnánk ezért az italt? Így kiált: „Szégyellem elmondani, men�nyi baja van az embernek a részegség miatt. Ezt azokra hagyom, akik nálam jobban tudják. Mert mi szégyenletesebb, mint mikor a részeg bizonytalanul ténfereg, mintha hajótörött lenne. (...) Többször hallottam ilyen eset után: Ne lenne bor! – Micsoda ostobaság és ütődöttség! Mások hibáinál az Isten teremtményét okolod. (...) Ne a bort szidd tehát, hanem a részegséget és azt, aki a jót rosszra használja.” (Az egyházatyák szentbeszédeiből, SZIT, 1944.). Ezért szükséges – ahogy a Katekizmus (1809. pont) is int – a mértékletesség erénye, „amely mérsékli az

14 16

élvezetek vonzását, és készségessé tesz a kiegyensúlyozottságra a teremtett javak használatában. Biztosítja az akarat uralmát az ösztönök fölött, és a tisztesség határai között tartja a vágyakat.”

Mit tegyünk, ha azt tapasztaljuk, hogy akit szeretünk, alkoholfüggő?

A

z alkoholizmus jelei (többek között): gyakori italozás, lerészegedés, itallal kapcsolatos titkolózás, kézremegés, pénzkezelési problémák, józanon lehangoltság, ittasan feldobottság, manipuláció, megbízhatatlanság, kialvatlanság, ingerlékenység, emlékezet zavara, nagyotmondás, hibáztatás, bűntudat, lobbanékonyság stb. Ha segíteni szeretnénk a szerettünknek, gyűjtsünk olyan írásos anyagokat (újságcikket, könyvet, hirdetést, prospektust), amely az italozással, arról lemondással kapcsolatos. „Felejtsük” valamelyik asztalon, jól látható helyen. Ez talán alkalmat ad egy beszélgetésre. Forduljunk reménnyel a függőségben

szenvedő családtagunkhoz, ismerősünkhöz. Ha fájdalmat, csalódást okozott, szégyenkeztünk miatta, ugyanakkor felelősséget is érzünk iránta, akkor „dolgunk van vele”: beszéltessük, bírjuk szóra, nyilatkoztassuk arról, hogy mi a véleménye az alkoholfogyasztásáról, és mondjuk el mi is érzéseinket. Ne minősítsük a másikat, inkább a saját érzéseinkről beszéljünk, és nyíltan valljuk meg, hogy segíteni szeretnénk neki. Nem ritka, hogy az alkoholista elhatározása a „tiszta élet” iránt önmagában nem elegendő, szükséges a méregtelenítés is. Ilyenkor érdemes segítséget kérnünk a háziorvostól vagy szociális munkástól, aki segíti a beteget, hogy bekerüljön


AGORA egy addiktológiai osztályra. A tisztulás után jöhet a további terápia. A kórházi kezelés után nélkülözhetetlen a megerősítés, támogatás – ebben nemcsak a családtagok segíthetnek, hanem szociális segítők (pl. közösségi ellátás), sorstársak (önsegítő csoportok), a pap, az egyházi közösség, lelkigyakorlatokon való részvétel, az egyház szentségeiben való részesülés (gyónás, szentáldozás, betegek kenete). A legnehezebb eljutni az „első lépcsőfokra”: amikor a függő beismeri és felvállalja, hogy alkoholizmusban szenved. Az is lehetetlennek látszik, hogy az alkoholista eljusson a változtatni akarásig. Sokszor kivitelezhetetlen, hogy ebben a szándékban kitartson. Ha sikerül szakítani az alkohollal, akkor jön a következő megpróbáltatás, amely akár élethosszig tart: a sóvárgás leküzdése, a visszaesés elkerülése. Sok lehetetlenség! A keresztény ember azonban remél: embernek lehetetlen, Istennek lehetséges. Ezért ne szűnjünk meg imádkozni bajban lévő és bajt okozó szeretteinkért. A katolikus egyházban védőszentek és őrangyalok közbenjáró segítségét kérhetjük (Nyugaton Szent Bonifáciusz, Szent Mátyás apostol, Szent Mónika közbenjáró segítségéhez szoktak folyamodni; az oroszok pedig szeretik az Istenszülő közbenjárását kérni a „kimeríthetetlen kehely” elnevezésű ikon előtt).

VÉGÜL KÖVETKEZZEN NÉHÁNY FONTOS, EGYHÁZUNKON BELÜLI ÉS KÍVÜLI ELÉRHETŐSÉG, AHOL SEGÍTSÉGET KAPHATNAK AZ ÉRDEKLŐDŐK: Szenvedélybetegek lelkigyakorlata Máriapócson Titkó István atya vezetésével 2013. november 21–24. Lakatos Imre szervező munkatárs: (20) 205-5413 Máriapócsi Zarándokház: (42) 585-020 Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat programjai (Máriabesnyő, Máriagyűd, Leányfalu, Budapest) KASZ Lelkigyakorlatok Leányfalun: 2013. november 28 – december 1. KASZ lelkinapok: Óbuda, Kórház u. – 2013. dec. 14. Közösségi ünnepek: 2013. december 22., 15.00 órától karácsonyi készület és szentmise, 2013. dec. 31., közösségi szilveszter http://kaszlelkikozpont.hu Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház (Leányfalu) Lelkigyakorlat: 2013. november 28 – december 1. 2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 141. Tel.: 26/383-212, E-mail: szentgellerthaz@katolikus.hu Web: http://szentgellerthaz.katolikus.hu

GAMMA GT Szenvedélybeteg Önsegítő Csoport http://gamma.shp.hu Anonim Alkoholisták http://www.anonimalkoholistak.hu/ Al Anon – Anonim Alkoholisták hozzátartozóinak és barátainak közössége http://www.al-anon.hu/ Magyar Máltai Szeretetszolgálat http://www.kimondhato.hu/ Magyar Református Egyház – Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona (Ráckeresztúr) http://www.drogterapia.hu/

MOLNÁR ERIKA Tanácsadó óra az Agora Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodában (Nyíregyháza, Bercsényi u. 13.) minden hétfőn E-mail: agora@gmail.com

Antoine de Saint-Exupéry:

A KIS HERCEG (12.) A következő bolygón egy iszákos lakott. Ez a látogatás nagyon rövid ideig tartott, de nagyon elszomorította a kis herceget. Ott találta az iszákost egy sor üres meg egy sor teli palack előtt. – Hát te mit csinálsz itt? – kérdezte tőle. – Iszom – felelte gyászos képpel az iszákos. – Miért iszol? – kérdezte a kis herceg. – Hogy felejtsek – felelte az iszákos. – Mit? – tudakolta a kis herceg, mert máris megsajnálta. – Azt, hogy szégyellem magam – felelte az iszákos, és lehajtotta a fejét. A kis herceg szeretett volna segíteni rajta.

– Miért szégyelled magad? – kérdezte. – Mert iszom – vágta el a további beszélgetést az iszákos, és mélységes hallgatásba süllyedt. A kis herceg meghökkenve szedelőzködött. „BIZONY, BIZONY – GONDOLTA ÚT KÖZBEN –, A FÖLNŐTTEK RETTENTŐEN FURCSÁK.”

17


X, Y, Z

N

agyon tanulságos eset történt velem. Ritkán írok személyes tartalomról, de a példa nagyon látványos. Önként jelentkeztem egy tévéműsorba szereplőnek. Csupán 1-2 perces jelenetben bolti eladót játszottam. A sorozat lényege, hogy valósnak tünteti fel az amúgy kitalált történetet. Másnap terápia során egy 11 éves kislány megjegyezte, hogy nem is hitte, hogy ma találkozunk (akkor már legalább 1 éve ismert engem), mert azt hitte, hogy már bolti eladó vagyok. Ez egy jó alkalom volt arra, hogy elbeszélgessünk a televíziós műsorok valóságtartalmáról. 700 EZER ÓRÁNK VAN Ha egy átlagos élethosszt veszünk, egészen pontosan 700 ezer óra áll rendelkezésünkre, hogy életcélunkat beteljesítsük, hogy másoknak és magunknak örömet okozzunk. Viszont egy átlagember napja 1/3-át átalussza, azaz kb. 233 ezer órát, és szintén 233 ezer óra jut munkára (tanulásra). A tévénézési szokásokról pedig elég ijesztő adatokat közölnek, legalább 116000 órát (!) töltünk a képernyő előtt, mások kitalált életét nézve. Természetesen ez csak az átlag, ki többet, ki kevesebbet ül a képernyő előtt. Te mit kezdenél a maradék 116 ezer órával? Első számú veszély: elfelejtünk élni. A tanulás, munka után mindenkinek szüksége van egy kis pihenésre, szórakozásra. De biztosan csak az internet, a tévé a legjobb megoldás erre? Aligha. A regenerálódásra ezernyi úton van lehetőségünk. Amire érdemes figyelnünk, az a mértékletesség. Könnyen elszaladnak az órák és a napok, hetek, és csak azon kapod magad, hogy még mindig nem vagy előrébb a terveiddel. Második veszély: információtorzítás. A legtöbb téves információval az interneten találkozhatunk. Egymást érik a Facebookra posztolt hoaxok (álhírek vagy kacsák), ráadá-

18

A MÉDIA VESZÉLYEI Miért kell kritikusan fogadni a tévében elhangzottakat? Milyen hatással van életünkre a tévé? Hogyan zárd ki a negatív hatásokat?

sul kíméletlenül terjednek, mivel az olvasók belefáradtak az információdömpingbe, és nem néznek utána a forrásnak. Ilyen például a fogkrémes tubusról szóló álhír, miszerint a tubus alján lévő szín a fokrém összetételével van kapcsolatban. Gyors keresés a neten, és kiderül, hogy valójában mit is jelölnek a különböző színek (tanács: írd be a keresőbe: hoax és fogkrém).

Harmadik veszély: értékeink. A televíziós műsorok, a pletykalapok cikkei bizony nem semlegesek, hanem bizonyos értékekkel vannak átitatva. Például egy újság címlapján nagybetűkkel az áll: „Józsi kiteregeti a családi szennyest: Vera aljas módon megcsalta”. A megcsalást az emberek többsége elítéli, és felkorbácsolja az idegeket. De kik ezek az emberek, ismerjük őket személyesen, életük hatással van a miénkre? Nem valószínű. Ha pedig, mondjuk, lehetőségünk lenne személyesen beszélgetni velük, talán kiderül, hogy nem megcsalás történt, hanem szakítás, vagy hogy „Józsink” sem volt egy minta barát. Az emberi kapcsolatok nagyon összetettek, senkire sem húzhatjuk rá, hogy jó vagy rossz. Pedig a bulvársajtó szeret egyszerűsíteni. A különböző médiatípusoknak megvannak az előnyei és hátrányai. Tény, hogy az elmúlt években sokkal többet tudhatunk meg a világunkról, mint nagyszüleink. Te hogyan élsz ezzel a nagyszerű lehetőséggel? Légy figyelmes, járj utána az információknak! Próbáld ki, milyen az élet tévé nélkül, legalább egy hétre húzd ki a konnektorból! Nyugi, a fontos hírekről nem fogsz lemaradni, mert a barátaid biztosan elmondják azokat. Gondolkodj el azon, amit hallottál! Egyetértesz vele? Egyetértesz ezzel a cikkel? Miért?


NŐI OLDAL

Laskay Anna

Női oldal Hidegen fújnak a szelek Hárman üljük körül az asztalt, hónapról hónapra. Nők, feleségek és családanyák. Beszélgetünk. Sokszor csak elmesélve a saját történetünket, segítjük egymást tovább. Gondolatainkat közreadva, reméljük, sokan magukra ismernek, s „leülnek közénk”. Anna: A hűvössel együtt megérkezik a megfázás is. A gyerekeink is gyakrabban betegszenek meg. Ti mennyire vagytok betegesek? Ildi: Idén januárban kificamodott a vállam egy szánkós borulásnál. Akkor három hétig otthon voltam, fél éven át kellett gyógytornára járnom. De kórházban csak a gyermekeim születésekor voltam. Andi: Nekem egyre nagyobb gyakorisággal csípődik be a derekam. Nagyrészt tűrök, de most már ki kell vizsgáltatnom. Nehezen fogadom el, hogy lehet, hogy ez már mindig így lesz… Anna: Ezek szerint nem könnyen adjátok meg magatokat a betegségeknek. Ildi: Eleve nem vagyok beteges típus, de nem is nagyon tehetem meg, hogy kiesek a munkából. Meg persze „egy anya nem lehet beteg”. Minden családtagnak jár az ápolás, törődés, figyelem, de én csak akkor dőlök ágynak, ha már tényleg nagy a baj. S erre tényleg ritkán van példa! Anna: Ez a „nem lehetek beteg” – érzés nálam is megvan. Hiába pihenhetnék, ezt saját magamnak nehezen engedem meg. Andi: Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy „mégis menni kell”. Ha megtehetném, hogy leülök, akkor is visz a lelkiismeretem. Valahogy azt gondolom, hogy a férjemre felesleges terheket rakok, ha nem tudom ellátni a feladataimat egy-két napig. Pedig lehet, hogy örül, mert ilyenkor jobban beleláthat a család életébe, jobban részt vehet a gyerekek körüli teendőkben. Anna: Amikor megbetegszem, s bármennyire igyekszem, akkor sem bírok, nekem a legnehezebb a tehetetlenséget elviselnem. Ilyenkor szembesülök azzal, hogy saját magamhoz is kell türelem. Nektek mi a legnagyobb próbatétel egy betegségnél?

Ildi: A vállficamnál nem a fizikai fájdalom volt a legrosszabb, hanem a kiszolgáltatottság. Meglepett, hogy a saját testi korlátaimat milyen nehezen fogadom el. A családom nagyon figyelmes volt velem, segítettek az öltözésnél, az evésnél. Az ő szeretetüket és gondoskodásukat nagyon jó volt érezni! Andi: Én tavaly ijedtem meg igazán attól, hogy beteg lehetek. Az édesanyám hirtelen és nagyon fiatalon halt meg mellrákban. Azóta bármit érzek, észlelek, rögtön kivizsgáltatom, mert nemcsak magamért vagyok felelős, hanem a családomért is! Ami olyan, mint egy lánc, ha egy szem is hiányzik belőle, már nem ugyanaz! Anna: Nálunk a reumatikus problémák öröklődnek, de ezekre ismerősen tekintek. Valahogy nem ijesztenek meg, mert azt a példát láttam mindig, hogy ezzel lehet együtt élni, s nem szabad átadni magunkat sem a betegségnek, sem a betegségtudatnak.

Ildi: A rendszeres szűrést, ellenőrzést én is nagyon fontosnak tartom, főleg egy bizonyos kor után. Szerintem a gyerekeinknek az életmódunkkal is példát adunk, épp ezért igyekszünk mértékletesen élni. Én egyébként mindenben próbálom megtalálni a jót. A háromhetes ficam miatti kényszerpihenő alatt például megírtam a szakdolgozatomat!

19


MOZIVÁSZON ELŐTT Legeza Kata

Nem ülne át egy másik asztalhoz? „Megtanultam, hogy csak mert én nem látok valamire magyarázatot, az még nem jelenti azt, hogy nem is létezik. Az csak azt jelenti, hogy én nem látom.” (Harlan Coben)

A

Hósüti (Snow cake) című 2006-os film témájában az előző havi Esőemberhez kapcsolódik. Ennek a filmnek a főszereplője is azzal az idegi-fejlődési rendellenességgel rendelkezik, amit autizmusnak hív a tudomány. Szeretem ezt a filmet, mert mint már számos eddig ajánlott film, ez is olyan barátságot mutat be, ami két ember különbözőségén alapszik. Alex (Alan Rickman) a szótlan, visszahúzódó, zárkózott, középkorú férfi megáll egy büfénél a fagyos, havas autópályán, útban Winnipeg felé. Egy fiatal lány, Vivienne (Emily Hampshire) ül az asztalához, és

szóba elegyedik vele, csacsog mindenféléről. Alex nem bírja sokáig cérnával, és kedvesen, de megkérdezi tőle: „Maga egy beszédes hölgynek tűnik, de én nem vagyok az. Nem ülne át egy másik asztalhoz?” A csacska, bohókás leányzó kivágja magát: „Én pont azért ültem ide, mert láttam, hogy magára ráférne egy beszélgetés. Látszik, hogy nagyon rég nem beszélgetett. ... No,

20

meg kellene egy fuvar, és maga tűnt a legfurább fazonnak.” A férfi végül kilép az étteremből, de megsajnálja a táblával az út szélén ácsorgó Vivienne-t és felveszi. Indulás előtt azonban leszögezi neki: „Tudnia kell, hogy most szabadultam a börtönből.” „Óh. Sikkasztott?” – kérdezi a lány, bízva a legjobb lehetőségben. „Nem, megöltem valakit” – válaszolja a férfi a maga nyugodt stílusában úgy, hogy a néző el sem tudja képzelni, hogy egy ilyen visszafogott, zárkózott valaki ilyet tegyen. Jó emberismerő tehetségével talán Vivienne is ezt érzi meg a kissé merev Alexen. Azt, hogy az idegenben, bár épp most vallotta be tettét, megbízhat, mert jó ember. Elindul a közös utazás. Vivienne nem tud hűtlen lenni önmagához: sokat beszél, és olykor még meg is nevetteti az antiszociális férfit, aki egyre jobban megnyílik neki. Bár Alex sok mindenre azt mondja, hogy nem akar róla beszélni, a szószátyár lánykának mégis sikerül közel férkőznie a szívéhez. A potyautas is különösen sokat emlegeti az anyját, mesél róla sofőrjének. Például, hogy fél mindentől, és épp ezért határozta el Vivienne, hogy ő nem fog félni semmitől, és legyőzi félelmeit. Az út nagyon jó hangulatban telik, Alex is teljesen feloldódik. Azonban váratlan dolog történik: oldalról kamion szalad beléjük, és Vivienne azonnal meghal. A férfi összetörik, bűnösnek érzi magát, hiszen – még ha a kamionos hibája volt is a baleset,

mégis – ő vette fel a lányt. Ezért magához veszi Vivienne anyjának vett ajándékait, és felkeresi a halott lány édesanyját, Lindát (Sigourney Weaver). Azonban teljesen megdöbben, mert az anya autista. Úgy fogadja a hírt, mintha mi se történt volna, és kimegy a kertbe havat enni – ami a kedvenc tevékenysége. Akárcsak egy gyerek, megszállottja a hópihéknek. A vendég azonnal látja, hogy a nő az autisták klasszikus jegyeit mutatja: nem enged be érzelmeket a világába, a rutinok és a rituálék rabja, mindennek megvan a maga rendje az életében, a házban is minden az élén áll. Alex

ennek ellenére nem bírja tovább ezt a „mintha mi se történt volna” helyzetet, és bár nem a szavak embere, kimondja, amit érez: „Linda, ez a helyzet nagyon nehéz nekem. Bocsánatot szeretnék kérni, mert meghalt a lánya. Az én kocsimban ült.” Az autista nő a maga egyszerűségében nem gondolkodik, csak a dolgok logikus rendjében kérdez. „Mondja, direkt csinálta?” – kérdezi.


FILMAJÁNLÓ

– „Nem” – válaszolja Alex. – „Akkor, miért haragudnék magára? Nem neheztelek magára. Jó ember lehet, mert felvette Vivienne-t, és elhozta nekem az ajándékait.” Az átlagember dühöngene, szitkozódna, még ha tudja is, hogy nem a másik tehetett a balesetről. Ilyenek vagyunk, így működünk. Érzelmeink és nem belátásaink irányítanak bennünket. Ezzel szemben a különös anya pont úgy reagál, mint egy gyerek: kizárja a lelkéből mindazt, ami bántja a megszokott rendjében és a világának a megszokott forgásában. Nem kérdez mást Alex vallomása után, csak ennyit: „Nem akar kimenni ját-

szani? Van egy trambulinom.” Linda bizalmába fogadja az érzelmeivel kezdeni mit nem tudó férfit. Marasztalja, hogy aludjon az otthonában. Alex lelkiismeret-furdalása miatt és kényszerből is – már nem jár busz – aznap éjszakára ott marad. Megtudja, hogy Vivienne három éve él az anyjával. Azelőtt Linda szüleivel élt, és csak látogatóba járt anyjához. Egy nap úgy döntött, vég-

leg anyjához költözik. A lány mindig is író akart lenni, és folyton a magányos emberek társaságát kereste, mert ahogy Vivienne mondta „nekik vannak a legérdekesebb történeteik”. Alex magára ismer. Végül hosszabban marad, hogy segítse megszervezni Vivienne temetését, ráadásul azon veszi magát észre, hogy Linda különös élete és gondolkodása teljesen kirángatja gyászából és lelkiismeret-furdalásából. Önmagáról is sokat tanul. Közben megismerkedik a kis város korlátolt gondolkodású lakóival, akik folyton csak ítélkeznek és csudabogárként tekintenek a csöppet sem átlagos nőre. Alex élvezi a cinkosságot, amely összeköti Linda furcsa világával. Egyik nap az a kamionsofőr jön látogatóba Lindához, aki Alex kocsijába hajtott, hogy egy csokor virággal bocsánatot kérjen a nőtől. Alex elveszti a türelmét, és verekedés lesz belőle. Nagyon felkavarja, mert a múltbeli önmaga ébredt fel benne. Linda az ablakból nézte végig a jelenetet, majd később ezt mondja vendégének: „Többet nem látom Vivienne-t, te sem látod többet Vivienne-t, és a kamionsofőr sem látja többet Vivienne-t. Ezen mind túl kell jussunk.” Linda ismét kimondja a pőre igazságot, úgy, ahogy senki más nem tenné meg. Az asszony a maga egyszerű megfogalmazásaival segít Alexnek magáévá tenni ezeket az igazságokat és feldolgozni a saját múltját is, amelyet mindenki elől rejteget. A visszahúzódó férfi közben megszereti a mindennapokat a kisvárosban, a helyieket, Lindát és az új önmagát. A temetést pont olyanra sikerül megszervezni, ahogy azt Vivienne akarta volna. Alex e pár nap alatt jobban megérzett valamit Linda és holt lánya, Vivienne különleges világából, mint azok, akik közelükben éltek évek óta. A temetés után azonban eljön a búcsú ideje. Alex megöleli Lindát, és ölelés közben elmondja, ami a szívét nyomja

már hosszú idő óta: „Embert öltem. Megöltem azt a sofőrt, aki elütötte és megölte a fiamat. Megtudtam a nevét, címét. Odamentem, megütöttem nagyon erősen, és ő a kőpadlóra zuhant. Meghalt. Nem hittem, hogy ilyen nehéz lesz a búcsú. Te vagy az egyetlen ember a földön, aki előtt nem kellett magyarázkodnom, vagy csak védenem magam.” A filmet néző megérti, miért volt olyan nehéz Alexnek az, ami Vivienne-nel történt. Felidézte benne mindazt, amivel ő is küzd évek óta. Érzi, mennyit tanult Lindától, aki ugyanazt élte át anyaként, mint ő apaként sok évvel ezelőtt. Az új barátjának köszönhetően végre sikerült igazán feldolgoznia azt, ami a fiával történt. Alex elbúcsúzik és továbbindul útján, de immár olyan útravalóval, ami segít könnyebbnek érezni azt a terhet, amelyet a múltból cipel magával. Veszteségeinket, kudarcainkat, bukásainkat megérteni igen nehéz, elfogadni még nehezebb. Azonban Isten, ha csak évek múltán is, de mindig ad elénk olyan „tükör embereket”, „tükör helyzeteket”, melyek reális képet tartva

elénk segítenek elfogadni a múltat, és segítenek túllátni fájdalmainkon.

„Azért vagyunk mi, emberek, nagyszerűek nyomorúságunkban is, hogy megértsük a titkos erőt, akkor is, ha nem tudjuk megfejteni szándékait.” (Márai Sándor)

21


KÖNYVESPOLC MELLETT

Legeza József

„Légy hű mindhalálig ...” Mindannyian ismerjük Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényét. A tizenegy éves Nyilas Misi, a debreceni kollégium szegény származású, társai által többször megalázott, de igen jó eszű s jó szívű diákja csomagot kap édesanyjától. A csomagot csak úgy tudták összeállítani otthon, hogy saját maguktól vonták el az ételeket, hogy el tudják küldeni. A csomag megérkezett, de az arcátlan diáktársak alig hagytak belőle valamit. Misi az otthonról könyvre, tandíjra kapott pénz felét visszaküldi. Úgy próbál segíteni szülein, hogy gyerekeket korrepetál, valamint egy vak bácsinak, Pósalaky úrnak olvas fel.

P

ósalaky úr egy alkalommal megkéri, vegyen egy szerencseszelvényt. De a szelvényt ellopják tőle, és a nyereménnyel a szélhámos tolvaj jár jól. A könyv végén a felnőttek által meggyötört, ártatlan gyereket az iskolai „bíróság” elé citálják. Hitében kifosztva hagyja el a kollégiumot. Mindezeket a borzalmakat átélve a kisdiák azt kereste, hogy legelőször életében hol találta meg a természetfölötti dolgokkal való találkozást. Az édesanyja jutott eszébe, aki rádöbbentette a teremtett világ szépségére és annak alkotójára. Rá gondolt, és képzeletben odaborult az édesanyja ölébe, aki ezt súgta neki: „Légy jó fiam, légy jó, kisfiam, mindhalálig fiacskám, légy jó mindhalálig.” „Eszébe jutott a mese, hogy az óriás addig hordta a hegyet, míg a lába, a dereka, nyaka mind elkopott, s a koponyája görgött az utolsó görönggyel, s akkor jött Jézus Krisztus, felvette a szorgalmas koponyát, s azt mondta neki: »Fiam, én megbocsátok neked« – s megcsókolta a szúvas öreg csontot, s akkor megváltott, fehér dalia lett az óriásból, aki fehér lovon lovagolt be a mennyországba... Így fog ő is itt elkopni a szenvedésben, de a végén híres ember lesz, s az emberek csodálni fogják, és hogyha egykor

22

visszatér majd Debrecenbe, a város népe mind kimegy elébe az állomásra, s az ötösfogatot befogják, s a polgármester és a püspök jönnek elébe, s üdvözölni fogják őt, s máris szégyellte magát a nagy ünnepség miatt…” Ha elmegyünk a földről, marad utánunk egy-két történet, néhány jellegzetes mondás. Utódaink így vagy úgy fognak emlegetni. De meddig? Minden ember annyit ér, amennyi jót tesz. „A jót semmiféle műszer nem jelzi, de annál valóságosabb, mint a csendes tavaszi eső, csak még hatékonyabb” – írja Pilinszky. „Ha a jótettek megszűnnének, olyan csapás volna, mintha a földgolyónk elveszítené légterét egyik pillanattól a másikra” – folytatja. Mindannyian érezzük, hogy a jótetteket könnyebb másoktól igényelni, mint magunkból kipréselni.

De csak az várhatja el embertársaitól a kedvességet, aki maga is kedvességgel áll azokhoz. Az emberek szeretetét csak az érdemli meg, aki maga is szeret. Ha valakiben megérzik a jó szándékot, oda az emberek ösvényt taposnak. Ez a feladatunk. Jónak kell lenni. Azokhoz is, akik esetleg ellenségesek velünk. Nem tehetjük függővé viselkedésünket attól, hogy valaki milyen velünk. Nem azért kell jónak lenni, mert mások jók hozzánk, hanem attól függetlenül kell jónak lenni, hogy ki milyen hozzánk. Pont, ahogy az Isten is egyaránt fölkelti napját jókra és gonoszakra, esőt ad igazaknak és hamisaknak, mert Isten szeretete független attól, hogy ki milyen. Ő egyaránt kegyelmes mindenkihez. Nem bánthatják meg Őt gyermekei annyira, hogy szeretetét kioltsák. Akkor hasonlítunk Istenhez, ha jók tudunk lenni mindenkihez. Ezzel mutathatjuk meg függetlenségünket, emelkedett lelkületünket. A Jelenések könyvében /2.10/ olvashatjuk: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” Móricz Zsigmond regényében Nyilas Misi édesanyjának intelme mindannyiunknak szól:

„Légy jó mindhalálig!”


GYERMEKSAROK Az angyalok életéről nincsenek az emberekéhez hasonló életrajzi adatok. Az ő életük más formában valósul meg. Történetük a teremtéssel kezdődött, ők lettek a legtökéletesebb teremtmények. Kegyelembe öltöztek, és szabad akaratuk lehetővé tette a jók számára a hűséget, a lázadóknak pedig a bukást. A hűségesek jutalma az örök boldogság, a bukottak számára a büntetés az örök kárhozat. Jel 12,7

Mihály arkangyal és a sárkány

A

z égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy vörös sárkány, hét feje volt és tíz szarva, s mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és a földre szórta. Ekkor a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje gyermekét. Fiút szült,

KEDVES ISKOLÁSOK! Szeptemberi RAJZPÁLYÁZATUNK nyertesei: • Gergely Nóra Anikó (Budapest) • Lovász Leila (Debrecen) • Tolnay Boróka (Miskolc) Gratulálunk a nyerteseknek, és kérjük, hogy jelentkezzenek a következő címen: iroda@gorogkatolikus.hu Az összes beküldött pályázat megtekinthető a Hajdúdorogi Egyházmegye honlapján: www.gorogkatolikus.hu

fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához. Az asszony a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára, hogy ott éljen ezerkétszázhatvan napig. Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ekkor harsány hang hallatszott az égben: Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő Fölkentjének uralma, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjelnappal vádolta őket Istenünk színe előtt. De legyőzték a Bárány vérével és tanúságuk szavával, s nem kímélték életüket mindhalálig. Ezért örüljetek, egek, és ti, akik benne laktok! Jaj a földnek és a tengernek, mert oda szállt le a sátán nagy haragjában. Tudja, hogy kevés ideje van hátra.

A RAJZPÁLYÁZAT folytatódik. A novemberi pályázat témája: SZENT MIHÁLY ARKANGYAL Szeretettel várjuk a történethez kapcsolódó rajzaitokat. A nevedet, életkorodat, iskolád nevét, címét, valamint a pályázat címét ne felejtsd el ráírni a rajzlap hátuljára! Cím: Görögkatolikus Szemle Szerkesztősége 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. Beérkezési határidő: 2013. december 15.

GÖRÖG ÉS HOLLAND

TÖMJÉN

Kedvező áron: 7.000 Ft/kg

KERESSE A SZENT ATANÁZ KÖNYV- ÉS KEGYTÁRGYBOLTBAN! 20.000 Ft fölötti vásárlás esetén ingyenesen postázunk! 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. +36-42/310-431, www.szentatanazbolt.hu

TUDOD-E? MIHÁLY ÉS GÁBOR ARKANGYAL KÉPE MEGJELENIK A SZENT KORONÁN. A magyar néphagyományban Szent Mihály ott van a haldoklók mellett, segít itthagyni a földi világot, átkíséri a lelkeket a túlvilágra. Ehhez a jelenséghez kapcsolódik a Szent Mihály lova elnevezés. Innen a magyar néphagyományban a Göncölszekér másik neve, Szent Mihály szekere, sőt, a Tejút egyik középkori neve a Szent Mihály útja. Mihály, ki olyan, mint az Isten, Gábor, Isten ereje, Rafael, Isten orvossága. Az angyalok Isten üzenetét hozzák. Szeretnénk ezt az üzenetet mi is továbbadni, angyalaivá válni embertársainknak.

• Kiadja: A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE • Honlapunk címe: www.gorogkatolikus.hu • A szerkesztőség címe: 4401 Nyíregyháza, Pf. 60. • Tel.: 42/415-901 • E-mail: sajto@gorogkatolikus.hu • Számlaszám: CIB 10702071-19204886-52300002 • Arculat: Zadubenszki Norbert és Szabó Sándor • Tördelés: Projekt-Team DTP Stúdió • Készült: ImiPrint-Nyomda • ISSN: 1416–793X • A Görögkatolikus Szemle megrendelhető postán a szerkesztőség címén, vagy elektronikus formában a sajto@gorogkatolikus.hu címen. Rendeléssel kapcsolatos információ a 42/415-901 telefonszámon kérhető.

23


Profile for Hajdúdorogi Egyházmegye

Görögkatolikus szemle 2013/11 november  

A tartalomból: Hitünk látható – Az ajtó Szinaxárion – Ázsiai Szent Kozma és Damján Hit és liturgia – A hit ünneplése a liturgikus gesztusokb...

Görögkatolikus szemle 2013/11 november  

A tartalomból: Hitünk látható – Az ajtó Szinaxárion – Ázsiai Szent Kozma és Damján Hit és liturgia – A hit ünneplése a liturgikus gesztusokb...

Advertisement