Page 1

Prirocˇna oblika s spiralno vezavo omogocˇa, da se knjiga ne zapira. Tako si boste lahko tudi med igranjem pomagali z jasnimi prikazi prijemov na ubiralki ter napotki in tehnikami, ki spremljajo vsa pomembna zaporedja akordov.

Phil Capone je študiral kitaro na Newcastle Collegeu in v prestižni londonski šoli Guildhall School of Music. Dolgoletne izkušnje, ki si jih je nabiral kot profesionalni kitarist (z igranjem pestre palete slogov v živo in v studiu z vrhunskimi producenti) in ucˇitelj, so mu omogocˇile enkratno razumevanje sodobnih mojstrov kitare ter številnih pasti in razocˇaranj, s katerimi se soocˇajo nadobudni kitaristi. S svojim kvintetom pogosto igra v jazzovskih krogih v Londonu. Poucˇuje kitaro in redno objavlja cˇlanke v reviji Total Guitar.

ZBIRKA AKORDOV ZA KITARO

Zbirka predstavlja najpogostejše sestave vecˇ kot 500 priljubljenih akordov in jih prikazuje s preglednimi in preprostimi diagrami. Ne glede na to, katera zvrst vam je najljubša, boste odkrili tehnike za ustvarjanje odlicˇne glasbe – pa naj bo to rock, pop, blues, soul, jazz, funk, country ali klasika. Postanite mojster akordov!

ZBIRKA AKORDOV ZA KITARO

Vecˇ kot 500 akordov za rock, blues, soul, country, jazz in klasiko

PHIL CAPONE

Vecˇ kot 500 akordov za rock, blues, soul, country, jazz in klasiko

24,94 €

ISMN: M-709008-11-7

Guitar Chord_cover.indd 1

PHIL CAPONE

3/30/10 6:07:07 AM


Zbirka akordov_014-031.qxd

3/5/10

3:03 PM

Page 14

(Text plate)

14

C -dur

C

C-dur je pomemben akord, saj so iz njega izpeljani vsi drugi akordi. Na klaviaturi je C-durovo lestvico najpreprosteje zaigrati, saj vkljuËuje samo bele tipke ali ‘naravne’ tone. 1 Priljubljen akord za zaËetnike. To zveneËo razporeditev s polnim zvokom najdemo v πtevilnih slavnih pesmih in rifih. 3 Prvi obrat C-ja z njegovo terco (E) kot najniæjo noto.

1

C (C-dur, Cmaj, Cmajor, CM) 1 ‡ 3 ‡ 5 C ‡ E ‡ G

3

2 1

C E G C E

2

1

C (C-dur, Cmaj, Cmajor, CM) 1 ‡ 3 ‡ 5 C ‡ E ‡ G 1

C G C E

3 3 3

3

Job:10 84145 Title:The Guitar Chord Bible(GUP)


Zbirka akordov_014-031.qxd

3/5/10

3:03 PM

Page 15

(Text plate)

C-dur

3

C (C-dur, Cmaj, Cmajor, CM)

15

C

1 ‡ 3 ‡ 5 C ‡ E ‡ G 1 1 1

3 E G C E

4

5

C (C-dur, Cmaj, Cmajor, CM) 1 ‡ 3 ‡ 5 C ‡ E ‡ G

3

C G C E G C

5

1

2

4

1 8

C (C-dur, Cmaj, Cmajor, CM) 1 ‡ 3 ‡ 5 C ‡ E ‡ G 1

C G C E

2 4

3

10

Job:10 84145 Title:The Guitar Chord Bible(GUP)


Zbirka akordov_014-031.qxd

3/5/10

3:03 PM

Page 16

(Text plate)

16

C -dur

C

KlasiËen ‘zakljuËni’ akord, ki so ga uporabljali vsi od Louisa Armstronga do Beatlesov, lahko kot sekstakord uporabimo tudi namesto osnovnega durovega akorda. 2 ZveneË akord s petimi strunami s podvojenim osnovnim tonom (C), ki je odliËen za zakljuËke. 5 Visoko zveneËa razporeditev s πtirimi strunami je odliËna za odsekane, sinkopirane ritmiËne dele.

1

C6 (Cmaj6, Cmajor6, CM6) 1 ‡ 3 ‡ 5 ‡ 6 C ‡ E ‡ G ‡ A

2 3

4 C E A C

2

1 1

C6 (Cmaj6, Cmajor6, CM6) 1 ‡ 3 ‡ 5 ‡ 6 C ‡ E ‡ G ‡ A 1

C G C E A

3 3 3

3

Job:10 84145 Title:The Guitar Chord Bible(GUP)


Zbirka akordov_014-031.qxd

3/5/10

3:03 PM

Page 17

(Text plate)

C-dur

C6 (Cmaj6, Cmajor6, CM6)

3

17

C

1 ‡ 3 ‡ 5 ‡ 6 C ‡ E ‡ G ‡ A

1

3 A C E C

1 5

4

C6 (Cmaj6, Cmajor6, CM6)

4

1 ‡ 3 ‡ 5 ‡ 6 C ‡ E ‡ G ‡ A

3 C E A C

2 1 4

8

C6 (Cmaj6, Cmajor6, CM6)

5

1 ‡ 3 ‡ 5 ‡ 6 C ‡ E ‡ G ‡ A 1 1 C G A E

3 4

10

Job:10 84145 Title:The Guitar Chord Bible(GUP)


Zbirka akordov_014-031.qxd

3/5/10

3:03 PM

Page 18

(Text plate)

18

C -dur

C

Durov septakord kot najbolj jazzovski in ‘kul’ od vseh durovih akordov ni namenjen le jazzu ‡ najdemo ga tudi v πtevilnih rockovskih skladbah. 1 Ta Ëudovito zvonki, odprti durov septakord je odliËen za brenkanje z akustiËno kitaro. 4 Priljubljena jazzovska sestava, ki se odliËno izkaæe tudi pri brenkanju ritmiËnih delov.

1

Cmaj7 (C័, Cmajor7, CM7) 1 ‡ 3 ‡ 5 ‡ 7 C ‡ E ‡ G ‡ H

3

2

C E G H E

2

1

Cmaj7 (C័, Cmajor7, CM7) 1 ‡ 3 ‡ 5 ‡ 7 C ‡ E ‡ G ‡ H 1

C G H E G

2

3

1 4

3

Job:10 84145 Title:The Guitar Chord Bible(GUP)


Zbirka akordov_014-031.qxd

3/5/10

3:03 PM

Page 19

(Text plate)

C-dur

Cmaj7 (C័, Cmajor7, CM7)

3

19

C

1 ‡ 3 ‡ 5 ‡ 7 C ‡ E ‡ G ‡ H 1 1 1 G C E H

5

3

Cmaj7 (C័, Cmajor7, CM7)

4

1 ‡ 3 ‡ 5 ‡ 7 C ‡ E ‡ G ‡ H

1

3

C

2

4 H E G

8

Cmaj7 (C័, Cmajor7, CM7)

5

1 ‡ 3 ‡ 5 ‡ 7 C ‡ E ‡ G ‡ H 1

C G H E

3 3

10

Job:10 84145 Title:The Guitar Chord Bible(GUP)


Zbirka akordov_014-031.qxd

3/5/10

3:03 PM

Page 20

(Text plate)

20

C -dur

C

Csus (C suspended) Zadræani (angl. suspended) akordi ne vsebujejo terce in niso niti durovi niti molovi. Poskrbijo za dramatiËnost v zaporedju akordov ali nadomestijo statiËen akord. OdliËno se ujemajo s podobno zveneËimi durovimi akordi. Csus4: 1 Odprt zadræan akord z dvojnim osnovnim tonom (C). Csus2: 2 Vsepovsod prisotni akord z barréjem sus2, zelo priljubljen pri πtevilnih rockovskih kitaristih v 80. letih 20. stoletja.

1

Csus4 1 ‡ 4 ‡ 5 C ‡ F ‡ G

3 4

C F G C

2

1 1

Csus4 1 ‡ 4 ‡ 5 C ‡ F ‡ G 1

C G C F

3 3 4

3

Job:10 84145 Title:The Guitar Chord Bible(GUP)


Zbirka akordov_014-031.qxd

3/5/10

3:03 PM

Page 21

(Text plate)

C-dur

1

21

C

Csus2 1 ‡ 2 ‡ 5 C ‡ D ‡ G

3 1

C D G C

2

1

Csus2 1 ‡ 2 ‡ 5 C ‡ D ‡ G 1

3

C G C D G

3

1

4

3

Csus2 1 ‡ 2 ‡ 5 C ‡ D ‡ G 1

C G C D

3 4

1 10

Job:10 84145 Title:The Guitar Chord Bible(GUP)


Zbirka akordov_014-031.qxd

3/5/10

3:03 PM

Page 22

(Text plate)

22

C -mol

C

C-mol je sorodni mol Es-dura in je pogosto izbrana tonaliteta za bluesovska molova zaporedja, priljubljena pri πtevilnih kitaristih. 1 Ta zapletena odprta oblika sicer prevladuje v klasiËni glasbi, a odliËno zveni tudi pri ubiranju s prsti ali Ëe jo odsekano zaigramo s trzalico. 4 Vsestranski polni akord z barréjem Ëez vseh πest strun na osmi preËki.

1

Cm (c-mol, Cmin, Cminor, C-) 1 ‡ H3 ‡ 5 C ‡ Es ‡ G 2 4 1

C Es G C

2

1

Cm (c-mol, Cmin, Cminor, C-) 1 ‡ H3 ‡ 5 C ‡ Es ‡ G 1

C G C Es G

3 4

2

1 3

Job:10 84145 Title:The Guitar Chord Bible(GUP)


Zbirka akordov_014-031.qxd

3/5/10

3:03 PM

Page 23

(Text plate)

C-mol

3

Cm (c-mol, Cmin, Cminor, C-)

23

C

1 - H3 - 5 C - Eb - G 1

2

1 Eb G C G

4

5

4

Cm (c-mol, Cmin, Cminor, C-) 1 ‡ H3 ‡ 5 C ‡ Es ‡ G

3

C G C Es G C

5

1

4 1 8

Cm (c-mol, Cmin, Cminor, C-) 1 ‡ H3 ‡ 5 C ‡ Es ‡ G 1

C G C Es

3 2 4

10

Job:10 84145 Title:The Guitar Chord Bible(GUP)


Zbirka akordov_014-031.qxd

3/5/10

3:03 PM

Page 24

(Text plate)

24

C -mol

C

Molovi sekstakordi so dobrodoπel nadomestek za molove akorde, Ëe æelimo veË teksture in barvitosti. Molove septakorde pogosto uporabljajo kot statiËne ponavljajoËe (angl. vamp, v klasiki ostinato) akorde (πe posebej za funk in fusion) ali kot predhodnike dominantnih septakordov z za kvinto odmaknjenim osnovnim tonom (npr. kot drugi akord v zaporedju II‡V‡I).

1

Cmin6 (c-mol6, Cminor6, Cm6, C-6) 1 ‡ H3 ‡ 5 ‡ 6 C ‡ Es ‡ G ‡ A 2 1

C

3 4

A Es G

2

7

Cmin6 (c-mol6, Cminor6, Cm6, C-6) 1 ‡ H3 ‡ 5 ‡ 6 C ‡ Es ‡ G ‡ A 1 1

C G A Es

3 2

1O

Job:10 84145 Title:The Guitar Chord Bible(GUP)


Zbirka akordov_014-031.qxd

3/5/10

3:03 PM

Page 25

(Text plate)

C-mol

1

Cmin7 (c-mol7, Cminor7, Cm7, C-7)

25

C

1 ‡ H3 ‡ 5 ‡ H7 C ‡ Es ‡ G ‡ B 1

C G B Es G

2

3 1

2

3

Cmin7 (c-mol7, Cminor7, Cm7, C-7) 1 ‡ H3 ‡ 5 ‡ H7 C ‡ Es ‡ G ‡ B

2

3 C 3 B Es G

3

8

Cmin7 (c-mol7, Cminor7, Cm7, C-7) 1 ‡ H3 ‡ 5 ‡ H7 C ‡ Es ‡ G ‡ B 1

C G B Es

3

2

2

10

Job:10 84145 Title:The Guitar Chord Bible(GUP)


Zbirka akordov_014-031.qxd

3/5/10

3:03 PM

Page 26

(Text plate)

26

C7

C

Bluesovski kitarist, ki kaj da nase, zagotovo ne more brez teh petih bistvenih dominantnih septakordov! 1 Odprt akord C7, ki je enako primeren za ubiranje s prsti in brenkanje ritma. 3 Visoko zveneË obrat akorda s πtirimi strunami je odliËen, ker prinaπa kanËek ostrine pri odsekanih ritmiËnih kitarskih delih.

1

C7 (Cdom7) 1 ‡ 3 ‡ 5 ‡ H7 C ‡ E ‡ G ‡ B

3 C E B C E

2

2 1 4 1

C7 (Cdom7) 1 ‡ 3 ‡ 5 ‡ H7 C ‡ E ‡ G ‡ B 1

C G B C E

3 1 4

3

Job:10 84145 Title:The Guitar Chord Bible(GUP)


Zbirka akordov_014-031.qxd

3/5/10

3:03 PM

Page 27

(Text plate)

C7

3

27

C

C7 (Cdom7) 1 ‡ 3 ‡ 5 ‡ H7 C ‡ E ‡ G ‡ B 1 1 1

G C E B

4

2

C7 (Cdom7) 1 ‡ 3 ‡ 5 ‡ H7 C ‡ E ‡ G ‡ B

C G B E G C

5

5

1

3 2 1 8

C7 (Cdom7) 1 ‡ 3 ‡ 5 ‡ H7 C ‡ E ‡ G ‡ B 1

C G B E

2

3 4

10

Job:10 84145 Title:The Guitar Chord Bible(GUP)


Zbirka akordov_014-031.qxd

3/5/10

3:03 PM

Page 28

(Text plate)

28

C7

C

Akord C7#5 je dominantni septakord, ki ustvarja napetost in ga najpogosteje uporabljamo v scenarijih s popolnimi kadencami, na primer ko se dominantni akord (V) razveæe v toniko (I). C7#5: 2 Poskusite zaigrati ta akord in nadaljevati s 4. obliko akorda Fmaj7, kot je prikazana na 109. strani. C7sus: 1 Akord C7sus ustvarja manjπo napetost in ima bolj ‘odprt’ zvok; dobro se dopolnjuje s podobno zveneËim akordom C7 ‡ za tem akordom zaigrajte npr. 2. obliko akorda C7 na 26. strani.

1

C7#5 (C7aug, C7+) 1 ‡ 3 ‡ #5 ‡ H7 C ‡ E ‡ Gis ‡ B 1 2 1

B E Gis C

2

1

C7#5 (C7aug, C7+) 1 ‡ 3 ‡ #5 ‡ H7 C ‡ E ‡ Gis ‡ B

1 2

C

3 B E Gis

4 8

Job:10 84145 Title:The Guitar Chord Bible(GUP)


Zbirka akordov_014-031.qxd

3/5/10

3:03 PM

Page 29

(Text plate)

C7

1

C7sus (C7sus4)

29

C

1 ‡ 4 ‡ 5 ‡ H7 C ‡ F ‡ G ‡ B 1

C G B F G

2

3 1 3

4

C7sus (C7sus4) 1 ‡ 4 ‡ 5 ‡ H7 C ‡ F ‡ G ‡ B

3

C G B F G C

3

1

4

1 8

C7sus (C7sus4) 1 ‡ 4 ‡ 5 ‡ H7 C ‡ F ‡ G ‡ B 1

C G B F

3

2 10

4

Job:10 84145 Title:The Guitar Chord Bible(GUP)


Zbirka akordov_014-031.qxd

3/5/10

3:03 PM

Page 30

(Text plate)

30

C

C7 Izbor dominantnih septakordov z razliËnimi ‘barvitimi napetostmi’ za ustvarjanje zanimive harmonije. C7#9 Pogosto mu pravijo tudi ‘Hendrixov akord’, saj je Jimi v svojih skladbah pogosto uporabljal akorde z zveËano deveto stopnjo (nono). C13: 1 in 2 Ta akorda nista odliËna le za jazziste, primerna sta tudi za funk in druge sorodne plesne sloge.

C9 (Cdom9) 1 ‡ 3 ‡ 5 ‡ H7 ‡ 9 C‡E‡G‡B‡D 2

1

3

C E B D G

3

2

C7#9 1 ‡ 3 ‡ 5 ‡ H7 ‡ #9 C ‡ E ‡ G ‡ B ‡ Dis 2 C E B Dis

1

3 4

2

Job:10 84145 Title:The Guitar Chord Bible(GUP)


Zbirka akordov_014-031.qxd

3/5/10

3:03 PM

Page 31

(Text plate)

C7

31

C

C7H9 1 ‡ 3 ‡ 5 ‡ H7 ‡ H9 C ‡ E ‡ G ‡ B ‡ Des 1

2

1

1

3

C E B Des

2

C13 1 ‡ 3 ‡ 5 ‡ H7 ‡ 9 ‡ 13 C‡E‡G‡B‡D‡A 1

3 4

B E A C

2

2 1

C13 1 ‡ 3 ‡ 5 ‡ H7 ‡ 9 ‡ 13 C‡E‡G‡B‡D‡A

1 2

C B E A

3

4

8

Job:10 84145 Title:The Guitar Chord Bible(GUP)


Prirocˇna oblika s spiralno vezavo omogocˇa, da se knjiga ne zapira. Tako si boste lahko tudi med igranjem pomagali z jasnimi prikazi prijemov na ubiralki ter napotki in tehnikami, ki spremljajo vsa pomembna zaporedja akordov.

Phil Capone je študiral kitaro na Newcastle Collegeu in v prestižni londonski šoli Guildhall School of Music. Dolgoletne izkušnje, ki si jih je nabiral kot profesionalni kitarist (z igranjem pestre palete slogov v živo in v studiu z vrhunskimi producenti) in ucˇitelj, so mu omogocˇile enkratno razumevanje sodobnih mojstrov kitare ter številnih pasti in razocˇaranj, s katerimi se soocˇajo nadobudni kitaristi. S svojim kvintetom pogosto igra v jazzovskih krogih v Londonu. Poucˇuje kitaro in redno objavlja cˇlanke v reviji Total Guitar.

ZBIRKA AKORDOV ZA KITARO

Zbirka predstavlja najpogostejše sestave vecˇ kot 500 priljubljenih akordov in jih prikazuje s preglednimi in preprostimi diagrami. Ne glede na to, katera zvrst vam je najljubša, boste odkrili tehnike za ustvarjanje odlicˇne glasbe – pa naj bo to rock, pop, blues, soul, jazz, funk, country ali klasika. Postanite mojster akordov!

ZBIRKA AKORDOV ZA KITARO

Vecˇ kot 500 akordov za rock, blues, soul, country, jazz in klasiko

PHIL CAPONE

Vecˇ kot 500 akordov za rock, blues, soul, country, jazz in klasiko

24,94 €

ISMN: M-709008-11-7

Guitar Chord_cover.indd 1

PHIL CAPONE

3/30/10 6:07:07 AM

Zbirka akordov za kitaro  
Zbirka akordov za kitaro  

Več kot 500 akordov za rock, blues, soul, country, jazz in klasiko

Advertisement