Page 1

peto izdanje

kako je tata osvojio mamu kako je tata osvojio mamu.indd 1

Miro Gavran

U proteklih petnaestak godina, Gavran je uvjerljivo najizvođeniji hrvatski kazališni pisac čije su drame i komedije premijerno igrale širom svijeta (od Washingtona, Pariza, Krakova i Rotterdama, pa sve do Bombaja, Bratislave, Beča, Ljubljane, Budimpešte, Sarajeva, Atene, Buenos Airesa i Mostara), a vidjelo ih je više od milijun i pol gledatelja. Među njegovim kazališnim tekstovima ističu se: KREONTOVA ANTIGONA, MUŽ MOJE ŽENE, LJUBAVI GEORGEA WASHINGTONA, KAD UMIRE GLUMAC, SVE O ŽENAMA, NORA DANAS, ZABRANJENO SMIJANJE, KAKO UBITI PREDSJEDNIKA, VOZAČI ZA SVA VREMENA ILI HERCEGOVCI ZA VOLANOM i HOTEL BABILON. Među knjigama za odrasle važno mjesto zauzimaju i romani iz tzv. biblijske trilogije: JUDITA, KRSTITELJ i PONCIJE PILAT.

Kako je tata osvojio mamu

od istog autora:

MIRO GAVRAN

Kako je tata osvojio mamu b s m avi

+ onu ro an

Halo, ljub

MIRO GAVRAN (1961) suvremeni je hrvatski književnik. Djela su mu prevedena na dvadeset i pet jezika. Dobio je dvadeset književnih nagrada u zemlji i inozemstvu, a među njima i Nagradu „CENTRAL EUROPEAN TIME“, koja se svake godine dodjeljuje najboljim srednjoeuropskim piscima u Budimpešti. Napisao je sedam proznih knjiga za mlade čitatelje: SVAŠTA U MOJOJ GLAVI (Nagrada „Ivana Brlić Mažuranić“), OPROŠTAJNO PISMO, KAKO JE TATA OSVOJIO MAMU, ZALJUBLJEN DO UŠIJU, SRETNI DANI (Nagrada „Mato Lovrak“), POKUŠAJ ZABORAVITI i PROFESORICA IZ SNOVA. Gavranovi romani ZABORAVLJENI SIN (uvršten na IBBY- evu „Časnu listu“) i KAKO SMO LOMILI NOGE, te zbirka priča MALI NEOBIČNI LJUDI pisani su za odrasle no rado ih čitaju i mladi.

kako je tata osvojio mamu 5.2.2007 12:26:18


kako je tata.qxp

28.12.2005

10:22

Page 10


kako je tata.qxp

28.12.2005

10:22

Page 1

MIRO GAVRAN KAKO

JE TATA OSVOJIO MAMU


kako je tata.qxp

28.12.2005

B

I

10:22

B

L

Page 2

I

O

T

E

K

A

Miro Gavran za mlade Urednik Zoran Maljkovi} Nakladnik Mozaik knjiga d.o.o., Zagreb Za nakladnika Zdravko Kafol Grafi~ki urednik Sre}ko Joli} Oblikovanje naslovnice Marija Mori} Ilustracije Niko Barun Korektor Jakov Lovri} Tisak AKD d.o.o., Zagreb, 2006.

Sva prava pridr`ana. Ova je knjiga za{ti}ena autorskim pravima i ne smije se ni djelomi~no reproducirati, pohraniti u sustavu za reproduciranje ni prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji na~in bez pismenog dopu{tenja autora i izdava~a.


kako je tata.qxp

28.12.2005

10:22

Page 3

Od istog autora do sada objavljeno: SVA[TA

U MOJOJ GLAVI

SRETNI ZALJUBLJEN KAKO

DANI DO U[IJU

JE TATA OSVOJIO MAMU

PROFESORICA

– HALO,

IZ SNOVA

LJUBAVI


kako je tata.qxp

28.12.2005

10:22

Page 5

MIRO GAVRAN

Kako je tata osvojio mamu Halo, ljubavi TRE]E IZDANJE


kako je tata.qxp

28.12.2005

10:22

Page 6


kako je tata.qxp

28.12.2005

10:22

Page 7

KAKO JE TATA OSVOJIO MAMU


kako je tata.qxp

28.12.2005

10:22

Page 9

Ovo je neobi~na pri~a o ~ovjeku koji je bio toliko glup da je morao iznova osvajati `enu koju je ve} jednom osvojio. Taj ~ovjek je moj tata i on se dugo nije razumio u tajne mamina srca. Pri~at }u vam i o svojoj djevojci Bernardi i o tome kako je lijepo kad te netko voli i kad ti nekoga voli{.


kako je tata.qxp

28.12.2005

10:22

Page 10


kako je tata.qxp

28.12.2005

10:22

Page 11

VRIJEME LJUBAVI

Jedne subote u jutarnjim satima sjedili smo za stolom i doru~kovali. Mama, tata i ja. Tata predlo`i: – Hajdemo na Sljeme. – Kada? – zapita mama. – Sada – odgovori tata. – Nismo se spremili za to, mogao si mi ranije re}i, da na vrijeme napravim sendvi~e, pripremim odje}u i sve {to treba. – Sve se to mo`e napraviti u pet minuta. Samo ako si za pokret, akciju. Uostalom, ja }u ti pomo}i – re~e tata. – Priznajem da mi se ide. Dosta mi je Zagreba i gu`ve. Ako mi vas dvojica pomognete, nemam ni{ta protiv. Tata na mamine rije~i pogleda u mene pa zapita: – A ti, sine Antune, ide li se tebi na Sljeme ili bi ostao u gradu? – Ja sam za pokret, za akciju, za opasan `ivot, za divlja mjesta i neistra`ene predjele. Moj glas imate – odgovorih. 11


kako je tata.qxp

28.12.2005

MIRO GAVRAN

10:22

Page 12

KAKO

JE TATA OSVOJIO MAMU

– Eto, jednoglasno usvojeno – re~e tata. – Onda u akciju, ali ku}nu – re~e mama, krene od stola i po~ne pripremati sendvi~e, rezati kruh i sir. Tata odlo`i {alicu s bijelom kavom i po|e prema ormarima potra`iti odje}u i gojzerice, potra`iti naprtnja~u i sve {to treba. Meni nije preostalo ni{ta drugo nego da im se pridru`im. Pripremio sam posudu za vodu i termos-bocu za kavu. Nakon pola sata na{a je obitelj bila spremna. – Isklju~i plin i vodu – re~e mama. – Dobro – odgovori tata. Po|osmo na tramvajsku postaju s osje}ajem da napu{tamo svakodnevno mrtvilo i kre}emo u visine, prema nepoznatom i uzbudljivom Sljemenu, obitavali{tu {umskih `ivotinja, rajskom mjestu za sve one koji vole prirodu. Od Kvaternikovog trga pa do `i~are treba ~etrdeset minuta vo`nje tramvajem, ako se posre}i. Mi smo taj dan imali sre}e, pa smo s dvanaestice odmah pre{li na ~etrnaesticu, a potom je krenuo i onaj tramvaj {to ide po podno`ja Sljemena. – Evo, sti`emo u pravom trenutku – re~e tata. 12


kako je tata.qxp

KAKO

28.12.2005

10:22

JE TATA OSVOJIO MAMU

Page 13

MIRO GAVRAN

– Nadam se da nismo prekobrojni – re~e mama. I zaista, ljudi su ve} ulazili u kabine. Red je bio poduga~ak, pa ipak smo se ukrcali. Ve} sam rekao da je to bio sretan dan i nije ~udo {to smo dobili posljednju kabinu. Iza nas je ostalo desetak ljudi koji su mrmljaju}i protestirali, jer moraju ~ekati jo{ cijeli sat do sljede}eg polaska `i~are. U jednom trenutku, kad je na{a kabina bila iznad velike provalije, nagli nalet vjetra nas uzdrma. Mama vrisne! – [to ti je? – zapita tata. – Upla{ila sam se – re~e mama. – To je tek povjetarac. – Znam, ali sama pomisao da bih mogla ostati bez vas dvojice, pomisao da bi nam se moglo ne{to dogoditi, sada, kad nam je najljep{e `ivjeti, to me izlu|uje. – Ne pri~aj o tome dok ne stignemo na vrh Sljemena, jer }u se i ja prestra{iti – re~e tata. – Boji{ li se ti, Antune? – zapita me mama. – Ja volim pustolovine i `ivot pun opasnosti. Moje srce ne poznaje strah – odgovorih mami. Nato mi tata puknu `vaka}om gumom u uho. Ja posko~ih na svom mjestu. – Pravi si junak – re~e tata uz osmijeh. 13


kako je tata.qxp

28.12.2005

MIRO GAVRAN

10:22

Page 14

KAKO

JE TATA OSVOJIO MAMU

Tek {to smo iza{li iz kabine, po~eli smo disati punim plu}ima, ispunjeni sre}om {to smo zagreba~ki smog ostavili daleko ispod sebe. – Predivno – re~e tata. – Ba{ mi je drago da smo do{li – re~e mama. – Idemo prema »Grafi~aru«. I zaista, krenuli smo kroz {umu prema planinarskom domu »Grafi~ar«. Tada se dogodio sudbonosan susret, sudbonosan za moj `ivot, moju sre}u i nesre}u. Naravno da ja u tom trenutku nisam mogao znati da je to za mene tako sudbonosno, ali vi koji }ete pro~itati knjigu do kraja, lako }ete shvatiti da je to zaista bilo od izuzetnog zna~enja za moj `ivot. Upravo smo pro{li pokraj jednog mu{karca, jedne `ene i jedne djevoj~ice, kad onaj mu{karac uzviknu: – Hej, Josipe, jesi li to ti? Moj tata se zove Josip pa nije ~udo da se na taj uzvik odmah okrenuo i potvrdno odgovorio. – Da, ja sam. – Zar me ne prepoznaje{? – zapita onaj mladi ~ovjek. Tata mu se zagleda u lice i odjednom mu posta jasno s kime razgovara. – Slavko, prijatelju stari, jesi li to ti? – zapita tata. 14


kako je tata.qxp

KAKO

28.12.2005

10:22

JE TATA OSVOJIO MAMU

Page 15

MIRO GAVRAN

– Ja sam, ja – odgovori ~ovjek. Nato se moj tata i on rukova{e i izljubi{e kao bra}a. – On je moj najbolji prijatelj iz vojske, a ovo je moja supruga i moj sin – re~e tata, predstavljaju}i nas. Nato nam onaj gospodin predstavi svoju suprugu i svoju k}er. Odrasli su se po~eli rukovati i osmjehivati kao sumanuti, a ja sam pogledao djevoj~icu. Otprve sam ocijenio da je moja vr{njakinja. Bila je lijepa kao san, bila je prelijepa. Nije mi pru`ila ruku pa nisam htio ni ja njoj pru`iti svoju. Sumnji~avo me odmjeravala kao da sam nekakav razbojnik, a ne po{ten dje~ak koji po{teno `ivi svoje djetinjstvo ne nanose}i zlo drugima. Gledali smo se tako u o~i, dugo, nepomi~no. Nisam znao {to u tom trenutku misli o meni, ali sam osje}ao da to nije ne{to lijepo. Dok smo se mi tako gledali u o~i, na{i roditelji su se ve} dogovorili da }e ovaj dan provesti zajedno. Ubrzo saznah da se djevoj~ica zove Bernarda. – Bernarda, Bernarda – govorio sam u sebi – lijepo ime, samo da je manje ozbiljna. 15


kako je tata.qxp

28.12.2005

10:22

Page 16


kako je tata.qxp

KAKO

28.12.2005

10:22

JE TATA OSVOJIO MAMU

Page 17

MIRO GAVRAN

Dok smo {etali tako u grupi, nas {estero, dogodilo se ono {to se obi~no doga|a neposredno nakon upoznavanja: mi djeca {utjeli smo, a odrasli su brbljali kao navijeno kolo. Tako sam saznao da je Bernardin otac Slavko lije~nik i mama lije~nica, a da su pro{log mjeseca dobili posao u Zagrebu, kamo su se preselili iz Nove Gradi{ke. Oni su, pak, saznali da je moj otac na tre}oj godini studija napustio strojarski fakultet i da sad radi u tvornici kao {ef skladi{ta. Saznali su i da je moja mama magistra kemije, ali da se nije mogla zaposliti u struci, pa sad radi kao prodava~ica novina u kiosku. – Nije li vrijeme ru~ku? – zapita moj tata. – @eludac mi ka`e da jest – odgovori Bernardin tata. – Mo`emo jesti ondje – re~e Bernardina mama i pokaza proplanak. Ljudi na planini, u {umi, od hodanja brzo ogladne pa im je hrana mnogo sla|a od one koju jedu u gradu. Moji su roditelji imali fine sendvi~e i crnu kavu, a Bernardini su ponijeli pohanu piletinu i velike ~okoladne kola~e. Bernardina mama ponudila me kola~ima. Suvi{e su zamamno mirisali, a da bih mogao odbiti. Bernarda nije ni{ta govorila, samo je s vremena na vrijeme sve 17


kako je tata.qxp

28.12.2005

MIRO GAVRAN

10:22

Page 18

KAKO

JE TATA OSVOJIO MAMU

odmjeravala onim svojim ozbiljnim o~ima, a ja sam mislio u svojoj glavi: kako je lijepa i prelijepa, a opet tako ozbiljna da me podilaze trnci. – Bilo bi divno da se opet na|emo zajedno – re~e Bernardin tata. – Svakako – prihvati moj tata – samo da razmijenimo telefonske brojeve. – Mogli bismo jednog vikenda u Samobor – re~e moja mama. – Ili na pecanje, na Kupu – re~e Bernardin tata. Uglavnom, na{i roditelji su se toga dana lijepo napri~ali i nau`ivali, a to {to smo Bernarda i ja sve vrijeme {utjeli, nisu ~ak ni primijetili. Me|utim, ne ljutim se na njih, mo`da je i bolje da sam se u {utnji toga dana nagledao njenog lica. Ja sam upoznao Bernardu, Bernarda je upoznala mene – a to je bio sudbonosni trenutak u na{im `ivotima.

18


kako je tata.qxp

28.12.2005

10:22

Page 19

RU^AK KOD BAKE

Svake nedjelje na{a obitelj ide baki na ru~ak. Moja baka mama je mojoj mami, a mome tati »muka `iva«, kako je tata naj~e{}e naziva. Te nedjeljne ru~kove nitko od nas ne voli, ali redovito idemo, jer je takav red i jer se tako mora. Nedjelja o kojoj }u govoriti bila je sli~na svim prija{njim nedjeljama i ba{ zato te`a od svih dosada{njih. Tek {to smo pozvonili, i tek {to nam je otvorila vrata svog velikog stana, u kojemu `ivi sama, baka je odmah primijetila: – Antune moj, kako si slabo obu~en, pa ovo dijete }e dobiti tuberkulozu. – Obu~en je kao i mi – re~e mama. – Treba na dijete bolje paziti ili, ako nema{ osje}aja za djecu, bolje ih nemoj ni praviti – odbrusi joj baka. – Cvije}e za vas – re~e tata. – Nisi si trebao tro{iti, zete. Znam da slabo zara|uje{, ali kad ve} kupuje{ cvije}e, onda bar kupi ne{to manje dre~avo, manje {areno. Ja bih 19


kako je tata.qxp

28.12.2005

MIRO GAVRAN

10:22

Page 20

KAKO

JE TATA OSVOJIO MAMU

ljudima bez ukusa najradije zabranila da poklanjaju cvije}e. Mama se naka{lje, {to baku nimalo ne pokoleba, nego re~e: – Antune, tvoje su ruke prljave, kao da si se s prascima igrao. Odmah u kupaonicu, ne}u da mi takav sjeda{ za stol. Stavila sam novi stolnjak i ne `elim nikakve mrlje ni otiske prstiju. Razumije{? – Razumijem, bako – odgovorih i odoh u kupaonicu, znaju}i da }e odmah za mnom sti}i i baka da vidi perem li ruke sapunom ili bez sapuna. I zaista, tek {to sam odlo`io sapun i po~eo ispirati ruke, otvori{e se vrata i zaori bakin glas: – Uzmi sapun! – Sad sam ga odlo`io. – Uzmi sapun, kad ka`em, ina~e od ru~ka ne}e{ dobiti ni juhu. Poslu{no uzeh sapun i jo{ jednom, pred bakinim o~ima, nasapunah ruke. Tek {to je ru~ak otpo~eo, baka pogleda u tatu pa re~e: – Zete moj, ne svi|a mi se kako `ivite, to je odvi{e neozbiljno za moje shva}anje. – Za{to? – zapita tata. – Eto, jo{ uvijek ste podstanari. @ivite u unajmljenih trideset kvadrata. Ti si u toj tvorni20


kako je tata.qxp

KAKO

28.12.2005

10:22

JE TATA OSVOJIO MAMU

Page 21

MIRO GAVRAN

ci nitko i ni{ta: {ef skladi{ta, tu`no i `alosno. A `ena ti je magistra kemije, nije li ti neugodno? – Mama, molim te, nemoj tako – re~e moja mama. – Usto, kada si `enio moju k}er, obe}ao si da }e{ dovr{iti studij strojarstva, da }e{ dogurati do diplome, a nakon vjen~anja nisi polo`io ni jedan ispit. – Nisam polagao ispite, jer nemam vremena i jer nemam vi{e {to nau~iti na tom fakultetu. Ja se moram usavr{avati i ja se usavr{avam, upravo sad radim na jednom novom patentu koji... – Ne zanimaju me tvoji patenti – povika baka – ne zanimaju me patenti ~ovjeka koji nema diplome, ne vjerujem u takve! Nikada nitko nije otkupio nijedan od tvojih patenata, zna~i da ne vrijede ni{ta. – Ne otkupljuje ih nitko jer tvornice kod nas vode ljudi koji nemaju pojma – re~e tata. – A ti si kao jedini pametan, pametniji od svih – re~e baka zajedljivim glasom. – Mama, molim te, treba imati strpljenja. Ja vjerujem u Josipa i znam da }e jednoga dana ljudi shvatiti vrijednost njegovih izuma. Jednoga dana shvatit }e koliko on vrijedi. Uspjet }e, prije ili kasnije, a onda }emo s lako}om kupiti normalan stan, onda }emo s lako}om urediti svoj `ivot. 21


kako je tata.qxp

28.12.2005

MIRO GAVRAN

10:22

Page 22

KAKO

JE TATA OSVOJIO MAMU

– To slu{am ve} deset godina. I ni{ta se ne mijenja. Ti kao magistra kemije prodaje{ novine u kiosku, jer ti mu` ne mo`e pomo}i da se zaposli{ u svojoj struci. On radi posao za bijednu pla}u i tro{i novce na te glupe patente. Da vam ja nisam kupila televizor, ne biste znali ni {to se doga|a u svijetu. Da vam ja nisam kupila hladnjak, jeli biste pokvarenu hranu... – Gospo|o, ako `elite, ja mogu oti}i – re~e moj tata. – Ne, dragi zete, ja ba{ `elim da ti ~uje{ sve {to ti imam re}i. Ja sam u tom trenutku osjetio da je situacija napeta do usijanja pa sam namjerno gurnuo svoju ~a{u sa sokom da se prolije po stolnjaku. – Antune, pazi! – uzvikne mama. Sok se razlijevao po stolnjaku, kad je baka poput pantere u zadnjem trenu dohvatila ~a{u, ne dopustiv{i da se izlije cijeli sadr`aj. – Gospode, uni{ti mi stolnjak! Moj novi stolnjak! Ovo dijete vam se ne zna pona{ati za stolom. Za kaznu, ne}e{ dobiti sladoled koji sam pripremila. Radije }u ga baciti u kantu za sme}e. Moj novi stolnjak! Tata mi se osmjehnuo jer je shvatio da sok nije slu~ajno proliven, a mama je na bakine rije~i od{utjela. 22


kako je tata.qxp

28.12.2005

10:22

Page 23

RADIONICA I KIOSK

Radionica moga oca nalazi se u nekoj staroj napu{tenoj gara`i. Tata ondje provodi velik dio vremena, gotovo svako poslijepodne. Sve te `i~ice, sve te sprave i sve {to je ondje u meni izaziva ~udnovat strah. Ali, istodobno osje}am divljenje prema svome ocu kad je u radionici. On kao da razgovara s nekim nevidljivim bi}ima koja mu govore {to da u~ini, {to da uradi pa da do|e do novog izuma. Zimi je tati u gara`i vrlo hladno, ali se on nikada ne obazire na hladno}u. Jedanaest patenata izmislio je moj tata, jedanaest izuma koji bi mogli unaprijediti proizvodnju u velikim tvornicama i mnoga dobra u~initi. Na `alost, te patente nitko ne `eli otkupiti od moga tate i on je zbog toga vrlo nesretan. Sad radi na dvanaestom patentu, za koji tvrdi da }e biti va`niji i zna~ajniji od svih dosada{njih. A taj dvanaesti patent kao da unosi nekakav sjaj u njegove o~i i daje sigurnost njegovu tu`nom licu. Meni je dra`e oti}i u mamin kiosk nego u tatinu radionicu. Mamin kiosk pun je crtanih ro23


kako je tata.qxp

28.12.2005

MIRO GAVRAN

10:22

Page 24

KAKO

JE TATA OSVOJIO MAMU

mana koje mogu ~itati do mile volje. Kako je to lijepo kad ti mama radi u kiosku, a ti mo`e{ ~itati sve {to `eli{. Ja mamu nikada nisam shvatio, za{to je tu`na zbog toga {to radi u kiosku, kad ondje mo`e pro~itati na stotine romana, a da ih ne mora platiti. Nakon onog izleta ~esto sam mislio na Bernardu. @elio sam je opet vidjeti, iako mi nije bilo jasno za{to je toliko `elim vidjeti. Mi ~ak nismo progovorili ni jedne rije~i. Rekao bih da se mogla uljudnije ophoditi prema meni, mogla mi je i ruku pru`iti kod upoznavanja, mogla mi se i osmjehnuti kojiput, a ne stalno onako ozbiljno i mra~no gledati u moje o~i, kao da sam ratni zlo~inac.

24


kako je tata.qxp

28.12.2005

10:22

Page 25

IZLET U SAMOBOR

Deset dana nakon izleta na Sljeme zazvonio je telefon u na{em stanu. – Halo – re~e tata. – Halo, Josipe, ovdje Slavko – re~e Bernardin otac. – Hej, kako si? – Dobro, a ti? – Tako, tako. – Zna{, zovem radi onog prijedloga. – Kojeg prijedloga? – Onog da odemo u Samobor. – A, to. – Jesi li jo{ uvijek za? – Kada? – U nedjelju. – Nedjeljom ru~amo kod punice. – Onda subota. – Subota mo`e. Samo da pitam `enu. Tata odlo`i slu{alicu i zapita mamu: – Ana, na telefonu je Slavko, pita jesmo li za izlet u Samobor, u subotu. – Ja sam za. 25


kako je tata.qxp

28.12.2005

MIRO GAVRAN

10:22

Page 26

KAKO

JE TATA OSVOJIO MAMU

– Slavko, halo, dogovoreno. Meni srce zalupa. Zna~i: vidjet }u Bernardu. Pa {to onda? mrmljalo je ne{to u meni. Za{to mi se ta Bernarda toliko vrzma po glavi, za{to je ona uop}e va`na za moj `ivot i moju sre}u? Me|utim, jedan dio srca govorio mi je da mu je drago {to }e je moje o~i opet ugledati. Pomislio sam da bi bilo glupo, kao pro{li put, sve vrijeme {utjeti. Pomislio sam da ovaj put moram s njom zapodjenuti razgovor. – Kakav razgovor, glupane? – zapita me moj unutarnji glas. – Bilo kakav – odgovorih. – Pa, ona za tebe ne mari, naiv~ino. – Vidjet }emo – odbrusih svom unutarnjem glasu. Razmi{ljao sam pola sata, ako ne i vi{e, i napokon sam se dosjetio. – Ponijet }u frizbi. – Frizbi! – za~udi se moj sumnji~avi unutarnji glas. – Da, frizbi. S frizbijem }u najlak{e probiti led kod Bernarde. Dok se budemo dobacivali frizbijem, progovorit }e. – Vidjet }emo – re~e unutarnji glas. – Vidjet }emo – odgovorih. 26


kako je tata.qxp

KAKO

28.12.2005

10:22

JE TATA OSVOJIO MAMU

Page 27

MIRO GAVRAN

Napokon, osvanula je subota. Po nas su automobilom do{li Bernardini roditelji. Oni imaju veliki automobil u koji smo svi s lako}om stali. Mi smo ih do~ekali, spremni za izlet, pred na{om zgradom. Iza{li smo desetak minuta ranije, jer je mama rekla: – Nezgodno je da ljudi vide u kako bijednom stanu `ivimo. – Za{to nezgodno? – zapita tata. – Zato jer su zidovi tro{ni i jer nema mjesta za {est osoba, nema ni toliko stolaca. – To je neva`no – re~e tata. – Ipak je va`no – re~e mama. – Govori{ kao baka. – Govorim ~injenice – re~e mama. Do Samobora smo stigli za pola sata. Bernardin otac odli~an je voza~, brzo vozi i vje{to preti~e. U`ivao sam u vo`nji onako kako samo ja znam u`ivati. Njegova `ena je u jednom trenutku rekla: – Uspori malo, da ne zavr{imo na groblju. – Ne boj se – bio je njegov odgovor. Dan je bio sun~an, a Samobor pun izletnika i lijepo odjevenih ljudi. Moji i Bernardini roditelji pri~ali su kao da su tek sada nau~ili govoriti pa nadokna|uju ono {to prije nisu znali. 27


kako je tata.qxp

28.12.2005

10:23

Page 193

SADR@AJ

KAKO JE TATA OSVOJIO MAMU VRIJEME LJUBAVI

11

RU^AK KOD BAKE

19

RADIONICA I KIOSK

23

IZLET U SAMOBOR

25

NOV IZUM

32

NE GOVORITE PRIJATELJIMAO LJUBAVI

35

PECANJE

40

KAVA KOD BAKE

44

KRA\A

50

MAMI PUCA FILM

54

KOD BAKE

58

DANI BEZ TATE

60

KINO, PR@ENI KRUMPIRI]I

65

TE[KO JE TELEFONIRATI

71

VA@AN RAZGOVORS BERNARDOM

74

BAKA JE OPASNA

81

BERNARDA TELEFONIRA

83

OZBILJAN RAZGOVOR S TATOM

88

LJUBAVNO PISMO

91

RO\ENDAN

97


kako je tata.qxp

28.12.2005

10:23

Page 194

HALO, LJUBAVI IZNENADNI POZIV

107

MAJA

111

POKLON

115

NOVA GODINA

119

JA VOLIM MAJU

125

MORAM ^UTI NJEZIN GLAS

128

PETKO JE BOLESTAN

133

MATEMATIKA

136

VIKENDICA

141

LO[ DAN

144

MO@DA ME NE VOLI

146

MAJA JE MOJA DJEVOJKA

149

LJUBAVNI RAZGOVORI

154

NESRETAN DAN

156

USUSRET NEIZVJESNOSTI

164

DO VI\ENJA, U PARIZU

166

ODLAZAK

168

UHVA]EN U STUPICU

173

NO] U SOBI S RE[ETKAMA

176

POVRATAK

181

TUGA

184

IZNENA\ENJE

187


kako je tata.qxp

28.12.2005

10:23

Page 195

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica – Zagreb UDK 821.163.42-93-31 GAVRAN, Miro Kako je tata osvojio mamu / Miro Gavran. – Zagreb : Mozaik knjiga, 2006. – (Biblioteka Miro Gavran za mlade) ISBN 953-223-015-7 451228015


peto izdanje

kako je tata osvojio mamu kako je tata osvojio mamu.indd 1

Miro Gavran

U proteklih petnaestak godina, Gavran je uvjerljivo najizvođeniji hrvatski kazališni pisac čije su drame i komedije premijerno igrale širom svijeta (od Washingtona, Pariza, Krakova i Rotterdama, pa sve do Bombaja, Bratislave, Beča, Ljubljane, Budimpešte, Sarajeva, Atene, Buenos Airesa i Mostara), a vidjelo ih je više od milijun i pol gledatelja. Među njegovim kazališnim tekstovima ističu se: KREONTOVA ANTIGONA, MUŽ MOJE ŽENE, LJUBAVI GEORGEA WASHINGTONA, KAD UMIRE GLUMAC, SVE O ŽENAMA, NORA DANAS, ZABRANJENO SMIJANJE, KAKO UBITI PREDSJEDNIKA, VOZAČI ZA SVA VREMENA ILI HERCEGOVCI ZA VOLANOM i HOTEL BABILON. Među knjigama za odrasle važno mjesto zauzimaju i romani iz tzv. biblijske trilogije: JUDITA, KRSTITELJ i PONCIJE PILAT.

Kako je tata osvojio mamu

od istog autora:

MIRO GAVRAN

Kako je tata osvojio mamu b s m avi

+ onu ro an

Halo, ljub

MIRO GAVRAN (1961) suvremeni je hrvatski književnik. Djela su mu prevedena na dvadeset i pet jezika. Dobio je dvadeset književnih nagrada u zemlji i inozemstvu, a među njima i Nagradu „CENTRAL EUROPEAN TIME“, koja se svake godine dodjeljuje najboljim srednjoeuropskim piscima u Budimpešti. Napisao je sedam proznih knjiga za mlade čitatelje: SVAŠTA U MOJOJ GLAVI (Nagrada „Ivana Brlić Mažuranić“), OPROŠTAJNO PISMO, KAKO JE TATA OSVOJIO MAMU, ZALJUBLJEN DO UŠIJU, SRETNI DANI (Nagrada „Mato Lovrak“), POKUŠAJ ZABORAVITI i PROFESORICA IZ SNOVA. Gavranovi romani ZABORAVLJENI SIN (uvršten na IBBY- evu „Časnu listu“) i KAKO SMO LOMILI NOGE, te zbirka priča MALI NEOBIČNI LJUDI pisani su za odrasle no rado ih čitaju i mladi.

kako je tata osvojio mamu 5.2.2007 12:26:18

Kako je tata osvojio mamu  

knjiga za mlade - Miro Gavran

Kako je tata osvojio mamu  

knjiga za mlade - Miro Gavran

Advertisement