Page 1

RONI JAY

V priročniku boste med drugim izvedeli: pri čem je brezpogojno treba vztrajati, kako palico spremeniti v korenček, kako pametno uporabljati besedico 'ne', kako čim hitreje pomiriti prepire med otroki, kako preprečiti, da bi otroci jedli sladkarije, katere malenkosti so pomembne za otrokovo zadovoljstvo v rosnih letih in uspeh v odrasli dobi.

10 NAJPOMEMBNEJŠIH STVARI, KI JIH LAHKO NAREDITE ZA

OTROKA

RONI JAY

Roni Jay je mama treh otrok in mačeha še trem. Ko si je pri­ zadevala, da bi bila čim boljša mama, se je poglobila v to, kaj počnejo dobri starši. Iz teh opazovanj in lastnih izkušenj z ma­terinstvom se je izluščilo deset najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredimo za otroka. Veliko hvaležnih staršev s pridom posnema njeno taktiko pri lastnih otrocih.

10 NAJPOMEMBNEJŠIH STVARI, KI JIH LAHKO NAREDITE ZA OTROKA

• • • • • •

24,94 €

10 najpomembnejsih stvari-oprema.indd 1

8/31/10 9:18 AM


10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 1

8/31/10 1:32 PM


Roni Jay

10 NAJPOMEMBNEJŠIH STVARI, KI JIH LAHKO NAREDITE ZA OTROKA Prevedla Petra Piber Uredila Nataša Müller Opremila in tehnično uredila Maša Tičar Fotografije Shutterstock Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana 2010 Predsednik uprave Peter Tomšič Glavni urednik Miha Kovač Tisk Korotan – Ljubljana, d. o. o. Naklada 2400 izvodov Naslov izvirnika: The 10 most important things you can do for your children © Roni Jay 2008 Prevod knjige 10 najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredite za otroka je izšel v sodelovanju z založbo Pearson Education Limited. © za izdajo v slovenščini Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana 2010

Vse informacije o knjigah Založbe Mladinska knjiga lahko dobite tudi na internetu: CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 37.018.1 JAY, Roni [Deset] 10 najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredite za otroka / Roni Jay ; [prevedla Petra Piber]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 Prevod dela: The 10 most important things you can do for your children ISBN 978-961-01-1294-5 252278016 Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 2

8/31/10 1:32 PM


RONI JAY

10 NAJPOMEMBNEJŠIH STVARI, KI JIH LAHKO NAREDITE ZA

OTROKA

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 3

8/31/10 1:32 PM


10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 4

8/31/10 1:32 PM


Vsebina Uvod............................................................................................................6 1 Poskrbite za zanesljivo okolje...................................................................9 2 Poskrbite za čarobnost........................................................................... 29 3 Naučite otroka, kako ločiti med prav in narobe....................................... 43 4 Otroka naučite razmišljati...................................................................... 55 5 Ravnajte se po otroku............................................................................. 73 6 Pozabite na 'čim bolje izkoriščene skupne trenutke'................................ 89 7 Videti morate tako drevesa kot gozd....................................................... 103 8 Otroka naučite ceniti denar.................................................................. 121 9 Otroku dokažite, da gre tudi zelenjava v slast....................................... 139 10 Negujte vez med brati in sestrami......................................................... 161 Zaključek.................................................................................................. 176

5

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 5

8/31/10 1:32 PM


Uvod Za svojega otroka boste naredili največ, če ga boste imeli radi, pravijo. No, seveda. Predvidevam, da imate svojega otroka neskončno radi in da za to ne potrebujete priročnika. A ne glede na to, kaj pravijo, ljubezen ni dovolj. Kaj je torej še pomembno? Za svojega otroka naredimo milijon stvari, od tega, da ga naučimo hoditi, preverjamo, ali ima čiste nogavice, do tega, da ga naučimo varnega vedenja v prometu in ga poslušamo, kako nam že petič po vrsti pripoveduje o svojem zmagovitem zadetku v nogometni tekmi na bližnjem otroškem igrišču. Vendar ni mame in očeta, ki imata dovolj časa, da bi naredila vse (poleg tega to niti ne bi bilo dobro za otroka). To še bolj drži, če imate več otrok, zahtevno službo ali če otroka vzgajate sami. Kako torej razsoditi, kaj je nujno in kaj lahko opustite? Če nočete, da bi vas nenehno glodal občutek krivde ali da bi vas pestila tesnoba ali obup, si je dobro vzeti čas za razmislek, kaj je naj­ pomembnejše za otroka, na kaj pa lahko brez škode pozabite. Razmislite, kaj je vaš cilj. Radi bi, da bi otrok užival otroštvo, in želite, da bi zrasel v zdravo, samozavestno in uspešno osebo, ki bo srečna in bo osrečevala svo­ je bližnje. Toliko za začetek, da boste laže razmislili – a kako zožiti cilje na obvez­ ne naloge? In kako ugotoviti, kaj je res pomembno? Več let sem očarano opazovala veliko otrok, kako odraščajo. Med njimi so bili tudi moji trije, pa trije pastorki, ki sem jih spoznala, ko so stopali v naj­ stniška leta. Navdušenost nad tem, kaj počnejo starši, in vplivom tega na nji­ hove otroke je kriva, da sem odrasle ljudi začela spraševati o njihovem lastnem otroštvu. Ko sem razčlenila vse te podatke, mi je postalo jasno, katere staršev­ ske navade imajo največji učinek. Bistvo sem strnila v deset splošnih načel, ki jih morate upoštevati, da boste otroke opremili za čim boljše življenje. Načela seveda lahko uresničujete po svoje – saj smo si ljudje različni. Hkrati vas moram opozoriti, da se boste kdaj

6

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 6

8/31/10 1:32 PM


zmotili. Vsem se to dogaja. A zavedali se boste, da ste ga polomili, in boste popravili napako, kar je prav tako v redu. Navsezadnje otroci ne potrebujejo popolnih staršev (to bi pa res bilo mukotrpno). Otroci v resnici potrebujejo starše, za katere bodo najpomembnejši. Če be­ rete ta priročnik, vam je otrok verjetno pomembnejši od sebe. To je dobro in to je skupno vsem dobrim staršem, ki jih poznam. V knjigi je veliko načel, ki so zelo pomembna za vašega otroka. A brez panike. Prepričana sem, da veliko tega že počnete – že to, da ste segli po tej knjigi, kaže, da resno jemljete svojo starševsko vlogo, kar je velika prednost. Zagotovo pa je nekaj pomembnih dejavnikov, o katerih še niste razmišljali. Običajno se starši držijo načel, ki se jim zdijo pomembna (na to pogosto vplivajo izkušnje iz otroštva), in nekaterih, o katerih si niti niso belili glave. S tem priročnikom boste laže odkrili šibke točke in se osredotočili na vse po­ membne stvari, ki jih lahko naredite za otroka. Nekaj se vam jih bo morda zdelo napornih, druge vam bodo samoumevne. Na vaše veliko ogorčenje se bo morda marsikaj, kar je za vas težavno, partner­ ju zdelo samoumevno, a verjetno velja tudi obratno. Dobra plat tega je, da bo­ ste odkrili tudi, kaj od tega, kar počnete za otroka, pravzaprav ni pomembno. Najboljše pa je, da se ne boste več trpinčili zaradi vsega mogočega, ko boste obvladali opisanih deset temeljev, in boste postali odlični starši ter še bolj uži­ vali z otrokom.

7

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 7

8/31/10 1:32 PM


10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 8

8/31/10 1:32 PM


1 Poskrbite za zanesljivo okolje

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 9

8/31/10 1:32 PM


10 najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredite za otroka

Le nekaj stvari, k i jih lahko nared i­ te za otroka, je ta ko pomembnih, k ot s ta zaupanje in samozaves t. To s ta temelja , s katerim a bo laže sam po ­ skrbel za vse dru go, kar potrebuje.

10

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 10

8/31/10 1:32 PM


Poskrbite za zanesljivo okolje

S

amozavest večinoma izvira iz za­

stalnica, na katero se lahko zanese, in

upanja v svet okoli sebe. Če se otrok

trden dejavnik v spreminjajočem se

lahko zanese na to, da bo okolje, v

okolju.

katerem odrašča, trdno in stalno, se

Čim doslednejši ste pri mejah, tem

bo laže zanesel na svoj položaj v njem

laže bo otrok ostal znotraj njih. Ko

in verjel vase. Starši moramo torej po­

bo ugotovil, da nikoli ne popustite,

skrbeti, da je otrokov svet trden.

vas ne bo več nadlegoval s tem in iz­

Poleg tega moramo doseči, da ima

gubljal časa. Tako bo ne le srečnejši

otrok dobro samopodobo. Naučiti ga

in samozavestnejši, temveč se bo tudi

moramo, da bo prijazen, ne sebičen.

sprijaznil z negativnim odgovorom.

Opomniti ga moramo, da biti boljši

To pomeni konec vprašanj, ali je

plavalec ni tako pomembno kot zna­

lahko še malo pokonci, ne bo več sit­

ti prenesti poraz. Pokazati mu mora­

narjenja med policami v trgovini, da

mo, da zmore več, kot se zaveda, in

bi rad ta ali oni priboljšek, nič več mo­

da verjamemo vanj.

ledovanja, da napolnite otroški ba­ zenček, ko ni časa. Ne bo več ponav­ ljanja vprašanj, ko rečete 'ne'.

Postavite jasne in trdne meje

Kako pogoste slišite druge starše tarnati: »Moj otrok nikoli ne ­naredi, kar mu rečem. Sitnari in sitnari, do­ kler ne popustim, da je le mir.« Tak­

To je najbistvenejši vzgojni ukrep med vsemi. Za otroka je zelo po­ membno, da se pravila ne spreminjajo ter da veljajo vedno in povsod. Čim bolj je otrok čustveno omahljiv, tem bolj se bo zaletaval v te meje, vendar se ne smejo premakniti. Otrok, ki ima izbruh togote ali preživlja razburka­ no obdobje, pogosto preskuša veljav­ nost meja, vendar ne zato, da bi starši popustili, temveč ker se hoče prepri­ čati, ali so meje še vedno tam – to je

11

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 11

8/31/10 1:32 PM


10 najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredite za otroka

šni starši sami sebi kopljejo jamo.

odklonilno, šele kasneje pa ugoto-

Otrok ne neha sitnariti, ker ve, da

vijo, da niso bili pravični, in odloči-

se bodo starši vdali, če bo le dovolj

tev prekličejo. Zadnjič sem opazova-

vztrajen. Če ste se ujeli v to past, se

la mamo, ki je to počela po stopnjah.

bo res težko izvleči iz nje, ni pa ne-

Hči jo je med mojim obiskom prosi-

mogoče. Vsekakor pa vam bo precej

la, ali lahko slika na kuhinjski mizi.

teže kot staršem, ki ne popuščajo in

Mama je želela poklepetati, ne pa

katerih otrok ni tako vztrajen. Vaš

pomagati hčerki pri slikanju, zato je

otrok bo namreč le počasi dojel, da si

rekla: »Ne. A če naju pustiš pol ure

ne boste več premislili.

sami, boš smela slikati kasneje.« A

Prisežem vam, da imajo starši, ki

hči je sitnarila in na koncu se je mama

ne odstopajo od svojega 'ne', otroke,

naveličala, saj se tako ali tako nisva

ki ne sitnarijo. Morda se pritožuje-

mogli pogovarjati. In tako je rekla:

jo in stokajo, morda tudi izbruhnejo

»Veš kaj, pripravi barve in čopiče,

v bes – vendar manj, kot bi sicer, in

potem pa nama daj nekaj minut mir.

ne ponavljajo v nedogled prošnje, po-

Drugače ne boš smela slikati.« Dekli-

tem ko so dobili nikalen odgovor.

ca je pripravila vse potrebno, nato pa

Če včasih popustite – ni nujno,

začela nadlegovati mamo, naj ji po-

da se to zgodi pogosto, dovolj je en-

maga vzeti še papir in pripraviti vodo

krat ali dvakrat, pa se otroku že zdi

za čopiče. Mama je ponavljala: »No,

vredno poskusiti –, se morate vedno

prav, ampak potem naju boš pusti-

znova opomniti, da se bo otrok spre-

la pri miru.« Deklica naju seveda ni

menil, le dovolj vztrajni morate biti.

pustila pri miru, in ko se je mama s

Za vztrajnost ne boste nagrajeni takoj, niti jutri ali naslednji teden, vendar vas na koncu čaka nagrada, vredna truda. Otrok bo končno doumel, da ne more vplivati na vašo odločitev. Preudarno uporabljajte besedico 'ne' Poznam precej staršev, ki se na otrokovo prošnjo nemudoma odzovejo

12

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 12

8/31/10 1:50 PM


Poskrbite za zanesljivo okolje

hrbtom obrnila proti njej, je dvigni­

ne rečete 'ne', ne bo nadležnega priti­

la palec in se široko zarežala v znak

ska, da si premislite – dobro tudi to,

zmagoslavja.

da pridobite čas za razmislek o posle­

Uboga mama je samo sebe stisnila

dicah in postavite pogoje (otroci bi

v kot. Začela je z 'ne', vendar se je po­

najbrž raje videli, da vam tega ne bi

tem počutila krivo, ker je želji po ne­

bila svetovala). Otroku lahko rečete

kaj minutah miru in tišine dala pred­

naslednje:

nost pred hčerino željo po slikanju. Iz takšne zadrege vodita le dve rešilni poti: • Vztrajajte pri tistem, kar ste rekli, tudi tako, da otroku kasneje ne dovolite sli­ kati, če še vedno sitnari, in se sprijaznite z občutkom krivde. • Ne recite ne. Dobro je, če hitro razmislite o verjet­nem razpletu, preden zavrnete otrokovo prošnjo. Če vam to ne gre dovolj hitro od rok, recite otroku, da

»Lahko slikaš, če boš sama vse pripravila.« »Lahko se igraš v bazenčku, a če ne boš takoj zlezel iz njega , ko bo čas za to, ga jutri ne bom napolnila.« »Če v trgov ini ne boš sitna , ti bom na kon­ cu kupila priboljšek .« (V tem primeru ne ­kupite česa nezdravega, gle jte 9. poglavje.)

morate razmisliti ali da naj malo po­ čaka. Uporabite lahko tudi tisti gro­ zni stavek: »Bomo videli.« Grozen je zato, ker ga sama kot otrok nisem

Verjetno ni treba poudarjati, da grož­

marala, vendar moram priznati, da je

nje tudi uresničite, če otrok ne izpol­

zelo uporaben. Nekoč sem se o njem

ni svojega dela dogovora.

pogovarjala s prijateljico, ki je rekla,

Z jasno postavljenimi mejami, ki

da ga je sovražila, saj je vedno pome­

jih tudi dosledno spoštujete, in ne­

nil 'ne'. Nenavadno, a pri mojih star­

preklicnim 'ne' se bo vaš otrok lahko

ših je skoraj vedno pomenil 'da'.

zanesel na nevidne parametre svojega

Če dvakrat premislite, preden za­ vrnete otroka, je poleg očitnega – če

sveta in odraščal brez dvomov, ali se bodo spreminjali.

13

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 13

8/31/10 1:32 PM


10 najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredite za otroka

Korenček je boljši od palice

merah, recimo, da je v razbiti druži­

Radi bi, da bi otrok imel pozitivno

knjigi, od trdnih meja do vseh drugih

podobo o sebi, in želite ga spodbu­

dejavnikov, brez težav vedel primer­

diti, da bi se lepo vedel. Otrok, ki se

no. Kljub temu bo včasih le z muko

zna vesti, živi v čustveno varnejšem,

dosegel vaša merila; ko se to zgodi, ga

prijaznejšem in trdnejšem okolju. Le­

morate motivirati, da se bo spet zbral.

Če vaš otrok ne živi v težavnih raz­ ni ali ima motnjo pozornosti s hiper­ aktivnostjo, se bo ob napotkih v tej

pega vedenja ne razumem tako, da je

Morda bi radi dosegli, da bi otrok

otrok zadržan, olikan in da govori le,

zjutraj laže vstajal za šolo, se spom­

ko ga kdo kaj vpraša. Ne prenesem,

nil, da mora umazano perilo vreči v

da starši tako zdresirajo otroke. V mis­

košaro, ali nehal vreščati. Motivirati

lih imam otroke, ki se pričkajo in se

ga je mogoče na različne načine, ven­

občasno zapletejo v manjše prepire,

dar pri vseh velja temeljno pravilo, da

vendar le zato, ker niso dobro razmis­

je korenček boljši od palice.

lili. V mislih imam dobronamerne

Korenček ni le boljši in prijaznejši

otroke, ki želijo osrečiti starše, a vse­

od palice, temveč tudi učinkovitejši.

eno včasih preveč kričijo in pozabijo

Veliko večja verjetnost je, da bo otrok

sedeti pri miru.

zjutraj vstajal brez težav, če mu oblju­ bite odpustek za konec tedna za vzor­ no vstajanje ves teden, kot če mu zagrozite s kaznijo. Vedno raje izberite nagrado kot grožnjo, ko želite spremeniti otrokovo vedenje. Če otroka opozarjate na uspešnost namesto na neuspeh, je več­ ja verjetnost, da

14

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 14

8/31/10 1:32 PM


Poskrbite za zanesljivo okolje

boste dosegli cilj. Poleg tega bo otrok

teden zjutraj vstajal brez pregovarja­

veliko mirnejši, če bo odraščal s star­

nja, boš v soboto zvečer lahko gledal

ši, ki ga nagradijo za primerno vede­

svojo priljubljeno oddajo. Če bodo

nje, kot s starši, ki ga kaznujejo za po­

težave, si očitno preveč utrujen, zato

rednost.

boš moral v posteljo pol ure prej.« A naj bo korenček na prvem mestu, s

Nagrada ali podkupnina

palico pa požugajte šele, če brez nje

Rada bi pojasnila razliko med nagra­

ne morete doseči želenega.

do in podkupnino, saj je pomembna.

Na zalogi pa imejte še eno zvija­

Ko otrok počne nekaj, za kar ve, da

čo. Včasih vam notranji glas pravi, da

ne bi smel, in ne preneha, ko mu reče­

raje uporabite korenček kot palico,

te, bi ga podkupili, če bi mu ponudili

vendar otroka nočete nagraditi za ve­

nagrado, da bi zlezel z gugalnice, ne­

denje, ki je po vaši oceni komaj še na

hal besneti ali metati hrano naokrog.

meji sprejemljivega. Na primer:

Ko pa se vede vzorno ali pa ne gre za neubogljivost, temveč preprosto za pozabljivost (pozabi denimo od­

• Radi bi spodbudili otroka, naj prizna, da je naredil napako.

ložiti oblačila v košaro za umazano

• Radi bi dosegli, da se otrok navadi neče­

perilo), je nagrada popolnoma spre­

sa, kar se vam zdi samoumevno, in vam

jemljiva spodbuda. Naj ponazorim z

ga po vašem mnenju ne bi bilo treba

jutranjim vstajanjem: če se ob sedmih

več prositi, na primer, da ugasne televi­

zjutraj pregovarjate z otrokom, ali bo

zor, ko je konec oddaje.

vstal, in mu nato ponudite nagrado, ga podkupujete. Če pa mu v nedeljo zvečer, ko gre spat, obljubite nagra­ do, če bo ves teden vstajal brez godr­ njanja, je to primerna spodbuda. Ne pozabite na palico Vendar pa ima tudi palica svoje me­ sto. Včasih mora za korenčkom žuga­ ti palica za vsak slučaj, če se otroku ne bo zdel dovolj sladek: »Če boš ves

15

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 15

8/31/10 1:32 PM


10 najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredite za otroka

V tem primeru imejte v mislih pa­ lico, vendar jo predstavite kot koren­ ček:

žek. To ne velja le za malčke, temveč tudi za najstnike in celo odrasle. Otroku torej pokažite, da ste opa­ zili, kako se je potrudil. To mu tudi

• Otroku ne recite: »Če mi ne boš povedal

povejte, čeprav gre za malenkost, kot

po resnici, ne boš dobil žepnine«, tem­

je pravilno držanje vilic, ali za kaj ve­

več: »Če bi mi lagal, bi ti morala ukiniti

likega, kot sta uspešno spopadanje s

žepnino. Če pa boš iskren in mi boš po­

težavno situacijo ali uspešno oprav­

vedal po resnici, ti je ne bom.« Seveda

ljen izpit, za katerega se je veliko učil.

boste otroka še vedno morda morali

Priložnosti za pohvalo je vsak dan

kaznovati za prvotni prekršek, odvisno

nekaj, vendar pri tem ne smete preti­

od tega, kako hud je bil.

ravati, sicer pohvala za posebne po­

• Ne recite: »Če ne boš ugasnil televizor­

dvige ne bo veliko vredna, poleg tega

ja, ga ne boš smel gledati ves teden.«

pa vam bo zanjo zmanjkalo presežni­

Raje mu razložite: »Na pamet mi pade

kov. Otroka lahko skromno pohvalite

ena sama rešitev, in sicer, da ti prepo­

za vsakdanje dosežke, na primer:

vem gledati televizijo. Na voljo imaš še teden dni časa, in če boš televizor vest­ no ugašal, prepovedi ne bo.«

Pohvala je boljša od graje Kakor je korenček boljši od palice, je pohvala boljša od graje. Otroci se redkokatere stvari razveselijo tako

»Lepo je, da si se ta ko hitro pripravil za šolo.« »Všeč mi je, kako si poniju narisala grivo.« »N i lepšega, ko t da zjutraj stopim v kuhinjo, pa je miza že pripravljena za zajtrk.«

kot odobravanja, pohvale in prizna­ nja staršev, ob tem pa se hkrati čutijo zelo ljubljeni. Ne pozabite, da je za

Pohvala torej ne pomeni nujno, da

otroka običajno dovolj velika nagra­

rečete 'odlično!', čeprav včasih tudi to

da že to, da ste opazili njegov dose­

pride na vrsto. Pohvala je vse, ob če­

16

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 16

8/31/10 1:32 PM


Poskrbite za zanesljivo okolje

mer otrok začuti, da se je dobro odre­ zal, vi pa ste to opazili.

Recimo, da otroka pohvalite le za uspehe v šoli in takrat, ko dobi dobro

Zelo pomembno je, da otroka po­

oceno. »Si dobil najboljšo oceno v ce­

hvalite, ko se v čem popravi, čeprav

lem razredu? Izvrstno!« – ali: »Ah,

še vedno ne izstopa iz povprečja. Če

dva sošolca sta dobila boljšo oceno

ste mesece stokali zaradi nečesa, mu

od tebe. Nič hudega, to je še vedno

morate pokazati, da ste opazili nje­

kar dobro.« Če je otrok vaše pohvale

gov napredek. Torej mu povejte:

deležen le v takšnih primerih, bo me­ nil, da je šolski – in kasneje poklicni – uspeh najpomembnejši v življenju. Lahko pa mu tudi poveste: »Zelo si se trudil za spraševanje in to je po­

traj ja dva tedna se zju dn za , m bi za po e »Da n no.« raviš za šolo. Odlič veliko hitreje prip dni obe­ si zadnjih nekaj »Opazil sem, da il na ju in jih nisi pust an rh p po e ač is br sil tleh. Hvala.« ti. Ve­ ni treba priganja »Kako lepo, da te na.« vočasno pripravlje sela sem, da si pra

membno, ne pa ocena.« Ali pa mor­ da: »Enajsti si bil? Kar solidno.« S tem otroku poveste, da je dobro, če se trudi, medtem ko sta ocena oziroma mesto drugotnega pomena. Verjetno ste opazili, da s svojim odzivom otroku vseeno nekaj sporo­ čate, ne glede na to, kaj mu rečete. Za kaj ga še pohvalite? Če je to le šolski uspeh, mu s tem poveste zelo veliko.

Pazite, kdaj pohvalite To je zelo pomembno in zanimivo je skrivaj opazovati druge starše, kako se znajdejo pri tem. Starši svoje vred­ note otrokom najučinkoviteje vceplja­ jo s tem, za kar jih pohvalijo. Če želi­ te, da bi bili vaši otroci samozavestni, morate paziti, da jih pohvalite zaslu­ ženo in da ne pretiravate.

17

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 17

8/31/10 1:32 PM


10 najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredite za otroka

A verjetneje ga pohvalite še za kaj drugega. Morda včasih spregledate dobro oceno in mu raje poveste:

»Kako prijazno od tebe, da si Timu posodil avtomobilček.« »Zjutraj si mi v veliko pomoč, ne vem, kako bi zmogla brez tebe.« »Neverjetno, kako pogumen si bil in splezal čisto na vrh lestve.«

Aha! Zdaj ne hvalimo več le dosež­ kov, temveč tudi trud, kar je še bolje. Otroka morate pohvaliti oziroma mu pokazati, da ste opazili njegov trud. Bodite pozorni na številne vrline, ta­

Oglejte si te primere in razmislite,

lente, osebnostne lastnosti, dosežke,

ali ni bolje, če otroka pohvalite zaradi

trud in drugo. Opazujte sebe in po­

njegovega vedenja kot zaradi njego­

skrbite, da otroku ne sporočate česa,

vih dosežkov. Seznam lahko tudi do­

česar niste nameravali. Če ga vedno

polnite. Na primer:

bolj pohvalite za športne dosežke kot šolske ocene oziroma prej za trud kot uspeh, ga s tem učite nečesa zelo po­ membnega.

»Vem, da težko vst aneš, zato sem zelo vesel, da si se potru dil in na mizo po­ stavil kosmiče in m leko.« »Vem, da ne maraš višine, zato se mi zdi prima, da si pr išla do polovice le­ stve. Zelo pogumna si, da si poskusila.«

Še teže je, če imate več otrok. Če na prvo mesto postavljate šolske ocene, ne pa športnih dosežkov, bo vaša pohvala padla na plodna tla pri bistrem otroku, ki ga šport ne zani­ ma. Kakšen pa bo učinek na njego­ vega brata ali sestro, ki žanjeta šport­ ne uspehe, vendar jima gre v šoli slabše?

18

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 18

8/31/10 1:32 PM


Poskrbite za zanesljivo okolje

Pohvala lahko pomeni tudi pritisk

Kdaj otrok zasije od sreče

Še nekaj. Vaš otrok si res želi, da bi

Otroku boste najboljši občutek vzbu­

opazili njegove dosežke. Če se to

dili tako, da boste natančni pri po­

zgodi le, ko je najboljši v razredu, bo

hvali in ga še kaj povprašali o tistem,

čutil neznosen pritisk, da se mora ve­

kar se mu je posrečilo. Vendar tega

dno dobro odrezati. Če ga pohvali­

ne smete početi za vsako malenkost,

te le za prijaznost in uvidevnost, bo

temveč le, ko mu bo veliko pomenilo,

razočaran, ker bo menil, da ne opazi­

če boste pokazali zanimanje (saj vas

te, kako zelo se trudi v šoli. Poskrbe­

seveda tudi res zanima). Na primer:

ti morate torej, da opazite otrokove dosežke pri vsem, kar mu je pomem­ bno, ne glede na to, kakšen pomen temu pripisujete vi. Na otroka pa s pohvalo lahko priti­ skate še drugače, in sicer, če je nesoraz­ merna z dosežkom. Otrok je kar dober pri risanju in nenehno mu ponavljate, da je novi Picasso – v tem primeru se mu bo zdelo, da mora še naprej niza­ ti presežke, saj si sicer ne bo zaslužil pohvale. A presežkov ne zmore, saj v

»Zelo mi je všeč konjeva griva. Narisal si jo, kot da res plapola v vetru. Le kako se ti je posrečilo?« »Veliko bolje plavaš kot zadnjič, ko smo bili v bazenu. Ne morem verjeti, koliko boljši zamah imaš, odkar si bil s šolo na tečaju. Koliko dolžin lahko preplavaš?«

resnici seveda ni kot Picasso. Zato svo­ jemu enajstletniku ne govorite, da je genij, ker si zna zavezati kravato, tem­ več mu preprosto povejte, da si jo je lepo zavezal. Ne govorite dveletnici, da je zelo pamet­ na, če je v resnici le bistra. Recite ji, da je bistra glavi­ ca, še bolje pa je, če hvalite dejanja, ne osebnosti, na pri­ mer: »Odlično, uspelo ti je pravilno sešteti!«

19

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 19

8/31/10 1:32 PM


10 najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredite za otroka

Pohvalite otroka, grajajte njegova dejanja Čeprav si želite, da bi otroka vedno lahko samo hvalili, se bo zagotovo zgodilo, da njegovo vedenje ne bo zgledno in boste morali izraziti tudi negodovanje. Tega ne smete narediti nepremišljeno, na primer: »Pišeš kot kura« ali »Tebe se pa zjutraj res ne da spraviti iz postelje« ali »Na živce mi greš.« Potrudite se in se o otroku nikoli ne izražajte negativno, ne da bi prej razmislili. Ko ga morate ošteti (in včasih res ne gre drugače), ne govori­ te o njem kot o osebi, temveč grajaj­

sti, da bo takšen tudi postal. »Saj je

te njegove lastnosti oziroma vedenje:

vseeno. Če pravijo, da sem len, se ne bom več trudil.« Ali: »Seveda vre­ ščim, sem pač glasen človek.« Kot vidite, s tak­šnimi izjavami spodko­ pavate otrokovo samozavest in mu

»Nič ne bi bilo nar obe, če bi bila tvo­ ja pisava malo lepš a, kaj praviš?« »Danes bi bil skoraj zamudil šolo.« »Res me moti, ko vreščiš z visokim glasom.«

vcepljate slabo samopodobo, kar je ravno nasprotno od tega, kar bi prav­ zaprav radi do­segli. Grajajte takole: • Bodite natančni. Otroku točno povejte, kaj naj počne drugače. Ne recite mu, da je sebičen, temveč da je sebično, če drugim ne posodi igrač: »Zelo lepo bi bilo, če bi

Če negativno oznako pripišete otroku osebno, je veliko več možno­

bratcu posodil igračo, da se malo po­ igra z njo.«

20

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 20

8/31/10 1:32 PM


Poskrbite za zanesljivo okolje

• Bodite tvorni.

hitro izbili iz glave, zato naj vas ne

Otroku povejte, kako lahko odpravi

skrbi preveč. Če otroku poveste, da

svojo pomanjkljivost. Ne recite mu,

je spreten v športu, zaradi tega ne bo

da grdo piše, temveč: »Veš, če bi malo

postal vzvišen – to bi se zgodilo, če

vadil, bi imel veliko lepšo pisavo.«

bi namigovali, da je zaradi tega boljši od ljudi, ki niso preveč telesno spret­ ni. Tega pa seveda ne počnete. Gotovo se zavedate, kakšne odlike ima vaš otrok, in zavedal se jih bo, če mu boste povedali:

• Ne označite otroka. Ne grajajte, česar otrok ne more spre­ meniti, na primer: »Nikoli ne boš znal pravilno pisati« in »Iz tebe ne bo nikoli dober nogometaš.«

Poskrbite, da se bo otrok zavedal svojih odlik

»Res si spreten diplomat. Zdi se mi, da se otroci v tvoji družbi manj prepirajo.« »Veš, želim si, da bi bil vsaj pol tako do­ ber v matematiki, ko sem še hodil v šolo, kot si ti.« »Prosim, pomagaj mi pospraviti omaro z igračami. Imaš dober občutek za to, kam kaj sodi.«

Otrok ne more biti samozavesten in imeti realnih pričakovanj, če ne ve, v čem se odlikuje. Ne govorim o vzviše­ nosti – ta večinoma izvira iz negoto­ vosti in ne iz pretirane samozavesti. Poleg tega vzvišenost drugim ne ško­ di in otrokovi prijatelji mu jo bodo

21

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 21

8/31/10 1:33 PM


10 najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredite za otroka

Ko otroku opisujete njegove odli­

nove naloge na področju, na katerem

ke, morate biti vseeno pozorni na ne­

se lahko izkaže. Prosite ga, naj nare­

kaj stvari:

di nekaj, nad čimer bo še sam prese­ nečen. Desetletnika na primer lahko

• Tako kot pri pohvali mu morate pokazati,

prosite, naj pripravi večerjo za vso

da poznamo najrazličnejše odlike: od dob­

družino (pa čeprav bodo samo ku­

rih lastnosti, kot so prijaznost in pogum,

hane hrenovke). Če tega ni še nikoli

zmožnost učenja, čut za umetnost in gi­

naredil, bo zelo ponosen nase in ne­

balna spretnost, do drugih lastnosti, kot

nadoma bo prepričan, da bi lahko bil

so urejenost, smisel za humor in dobra

dober kuhar.

organiziranost. Ne osredotočite se le na eno vrsto odlik in ne zanemarite drugih. • Potrudite se, da boste opazili in izposta­ vili vse otrokove odlike. Če se mu bo zde­ lo, da je v nečem dober, vi pa tega nikoli ne omenite, ga lahko to zelo potre. • Ne pozabite, da se otroci spreminjajo. Vaš otrok vedno zamuja, vendar se bo čez nekaj mesecev morda naučil točno­ sti. Neverjetno, a včasih mine veliko časa, preden opazimo takšno preobrazbo. • Ta točka je tesno povezana z načinom, kako hvalite otroka. Ne spozabite se in ne namigujte, da so nekatere odlike

Izzive mu lahko postavljate tudi

vrednejše od drugih. To velja zlasti, če

na bolj tekmovalnih področjih, kot

imate več otrok. Če bolj pohvalite hčer­

sta šport in šola, vendar le, če ste pre­

kino premišljenost kot sinovo samodi­

pričani o njegovem uspehu. Poleg

sciplino, bo zelo razočaran.

tega ga ne spodbujajte k neposre­ dnemu tekmovanju z drugimi otroki.

Otroka soočajte z izzivi, ki jim je kos

Raje mu predlagajte, naj skuša doseči

(a pri njih vseeno ni uspešen)

čim več točk pri ocenjevanju iz angle­

Otrokovo samozavest najlaže spod­

ščine in se trudi, da bi imel predmet

budite tako, da mu postavljate vedno

zaključen s petico.

22

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 22

8/31/10 1:33 PM


Poskrbite za zanesljivo okolje

Pokažite otroku, da je nekaj posebnega

trojčke. Ti sorojenci so običajno še

Otrok se mora zavedati, da je nekaj

pogosteje obravnavani v paketu in

posebnega tako za vas kot sam po

kot kloni, sploh če so istega spola.

sebi. Nima niti istih niti enako moč­

Vse skupaj je lahko še bolj zapleteno,

no izraženih odlik kot sorojenci, zato

če bi si bili radi na videz podobni kot

pa izstopa na drugih področjih. Do­

jajce jajcu. Drži, da staršem dvojčkov

povejte mu (če imate več otrok), da si

dopovedujejo, naj jih ne oblačijo ena­

nihče ne bi želel imeti kopice otrok,

ko, a morda si otroka želita imeti ena­

če bi bili vsi enaki, in da ga imate radi

ka oblačila.

prav zaradi njegovih posebnosti. Otroku povejte tudi, da ni pome­m­ bno, če ni tako močan, pogumen, pa­ meten in nadarjen kot drugi. Iz mno­ žice izstopa zaradi drugih lastnosti – le pogumno, naštejte mu jih! To je pomembno predvsem, če ima otrok prirojene težave, naj bodo te­ lesne ali vedenjske, zaradi katerih se mora marsikdaj truditi veliko bolj kot drugi. Če ima Aspergerjev sindrom, ga opomnite, da naj bi ga bila menda

V takšnih okoliščinah si lahko po­

imela tudi Michelangelo in Ein­stein.

magate tako, da nikoli ne kupite dveh

Če je dislektičen, poudarite, da to ni

enakih oblačil, temveč le enake barve

ovi­r alo Mohameda Alija in Agathe

ali pa isti model v različnih barvah.

Christie. In Einsteina. Če ima telesno

Tako imata sestrici lahko obe rožna­

okvaro, mu razložite, da so Stephen

to majico, če si tako želita, ne bosta

Hawking, Christopher Reeve in Stevie

pa mogli obleči popolnoma enakih.

Wonder kljub temu nekaj posebnega.

Izognite se tudi skušnjavi, da bi ju

Vaš otrok ima kljub težavam, s kateri­

omenjali kot 'dvojčici' namesto z ime­

mi se spopada, tudi vrsto odlik – mor­

noma. Poleg tega bo otrokoma v veli­

da jih ima ravno zaradi svojih težav.

ko pomoč, če jima boste našteli nju­

Poudarjanje odlik je zelo po­

ne odlike in jima vzbudili občutek,

membno tudi, če imate dvojčka ali

da sta oba nekaj posebnega. Navse­

23

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 23

8/31/10 1:33 PM


10 najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredite za otroka

zadnje je vam jasno, da sta si dvojčka

vezan z njim. To je eno redkih podro­

tako različna kot katerikoli drugi so­

čij starševstva, ki so za samske starše

rojenci. Poskrbite le, da se bosta tega

preprostejša – vendar to vprašanje

zavedala že od začetka, pa se bosta

spet postane aktualno v novem part­

laže spopadala z nerazgledanimi uči­

nerstvu z nekom, ki deloma prevzame

telji, sorodniki in prijatelji.

tudi starševsko vlogo. Otrok se mora brezpogojno poču­

Otroku povejte, da tudi vi niste popolni

titi varno in dobro, kar pa ni mogoče

Če se otrok počuti negotovega, ker se

v skupnosti s spremenljivim razpolo­

zaveda svojih slabosti, ga boste – po­

ženjem. Otroku ste dolžni, da razre­

leg tega, da poudarite njegove spo­

šite svoje težave, ga ne vmešavate v

sobnosti – najlaže pomirili s prizna­

svoje razprtije in da ni ob vsaki na­

njem, da tudi sami niste popolni. To

pačni besedi takoj ogenj v strehi.

bo za majhnega otroka pravo odkri­ tje (za najstnika pa to ne bo nič no­

Prepiranje pred otrokom

vega). Morda mu bo v veliko olajša­

Nočem reči, da se ne smete nikoli

nje, če mu zaupate, da ste bili tudi vi

prepirati. Za otroka je veliko bolje,

pri glasbenem pouku slabši od veči­

če odrašča s starši, ki se nikoli ne pre­

ne in da se je mami mešalo zaradi va­

pirajo, kot s takšnimi, ki se vedno, a

ših izbruhov togote. Če sta se njego­

vseeno ni idealno imeti starše, ki si ni­

va mama in oče prebila skozi življe­

koli ne izmenjajo par krepkih. Kako

nje brez posluha in kljub raznim iz­

naj se otrok nauči ravnati v sporu, če

padom, se mu bo na lepem zazdelo,

temu ni nikoli priča? Kako se bo na­

da so takšne ovire premagljive in da

učil, da se par lahko prepira, a se ima

je mogoče živeti z njimi.

vseeno rad in se spet pobota?

Vaš odnos Za nekatere starše je to kočljiva tema. Otrokov svet ne bo tako trden, kot bi si želeli, če se mu bo zdelo, da vaš od­ nos ni zdrav, zlasti tisti del, ki je po­

24

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 24

8/31/10 1:33 PM


Poskrbite za zanesljivo okolje

Za otroka je odlično, če se zave­

Enotna stališča

da, da so prepiri sicer redki, vendar

Kar nekaj tem je, o katerih se s part­

občasno neizogibni. Starši se razjezi­

nerjem ne bi nikoli smela kregati

jo drug na drugega, vendar ne posta­

pred otrokom, od tega, da vam ne

nejo nasilni in si ne izrečejo grozlji­

diši še en konec tedna s taščo in tas­

vih stvari, ki bi jih večno obžalovali.

tom, do tega, ali bi spet poskusila ti­

V prepiru pojasnijo, kako se počutijo,

sto z lisicami, ko bo otrok zaspal. A

vendar se obvladajo in poiščejo reši­

najpomembneje, o čemer se ne bi ni­

tev za spor. Ko je prepira konec, se

koli smeli prepirati v otrokovem slu­

imajo spet radi in ozračje je spet bolj

šnem dometu, je on sam.

sproščeno.

Če se ne strinjata, kako ravnati z otrokom, se o tem pogovorita, ko sta sama. Na primer: eden od staršev je mnenja, da bi otrok smel uživati samo res zdravo hrano, in je besen, ker je ugotovil, da mu je drugi pripravil rib­ je palčke in pomfrit. Ali pa je eden od vaju prepričan, da mora otrok napi­ sati domačo nalogo, pa če mu je to še tako odveč, drugi pa si misli, da bi mu morala dovoliti, naj se odloči sam

Tako se otrok nauči vsega, kar mora vedeti:

in se potem v šoli tudi sam sooči s po­ sledicami. Obvezno pravilo v takšnih prime­

• Večino težav je mogoče rešiti brez pre­ piranja.

rih je – razen če seveda partner ne navija za ukrepe, kot je zaklepanje

• Ljudje se tu in tam prepirajo.

otrok v omaro za več ur in podobne

• Prav je, da izrazimo svoje občutke.

zlorabe –, da je veliko pomembnej­

• Ni prav, če smo nasilni in žaljivi.

še enotno stališče kot to, ali otrok za-

• Čustva moramo vedno imeti pod nad­

užije pomfrit in gre v šolo brez naloge.

zorom, da lahko dosežemo rešitev. • Če se ljudje prepirajo, to ne pomeni, da se nimajo radi.

Otrok je samozavesten in ima za­ upanje v svet okoli sebe le, če ima starše, ki se strinjajo o vzgoji. Nič ni

25

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 25

8/31/10 1:33 PM


10 najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredite za otroka

narobe, če je mama glasnejša od oče­

žijo vsi lasje na glavi, ne planite po

ta ali če oče otroku dovoli plezati na

njem pred otrokom. Počakajte, da bo­

višja drevesa kot mama, ko gredo

sta sama, in mu nato omenite težavo.

v park. Če je z otrokom le eden od

Ne pozabite, da je prav vaš partner­

staršev in če ključna pravila ostanejo

ski odnos najpomembnejši za krepi­

enaka, ni z odstopanji pri malenko­

tev otrokovega zaupanja.

stih nič narobe. Oče in mama se mo­ rata strinjati le, da oče otroku dovoli plezati na višja drevesa in da je mama

Trdni temelji

glasnejša. Otrokovo zaupanje lahko hudo

Nekateri otroci so že po naravi samo­

spodkopljete, če mu rečete, da se ne

zavestnejši od drugih in bodo tudi

strinjate s partnerjevim mnenjem (še

kot odrasli imeli več samozavesti.

huje je, če ste ločeni in če gre za ne­

Če naredite vse, da bo otrokov svet

strinjanje z bivšim partnerjem). Ko

zanesljiv in da bo imel otrok dobro

vam otrok reče: »Ampak mami mi pa

mnenje o sebi, bo njegova samoza­

vedno kupi čokolado, ko gre na ben­

vest vsaj tolikšna, da ga ne bo hromi­

cinsko črpalko napolnit rezervoar«,

lo njeno pomanjkanje. V veliki večini

se pravilen odgovor ne glasi: »No,

primerov boste tako vzgojili osebo, ki

po mojem ravna zelo neodgovorno.«

se bo brez oklevanja soočala s svetom

Če se ne strinjate z njenim ravna­

in se dobro znašla ob vsaki preizkuš­

njem, otroku lahko preprosto odvr­

nji v odraslosti. Potrebno je le zaupa­

nete: »Prav. Jaz ti je pa ne bom.« Če

nje vase, da vam bo to uspelo.

se vam zdi, da kupovanje čokolade na bencinski črpalki sploh ni primerno, se o tem kasneje v miru pogovorite s partnerjem. (V mamino obrambo bi rada povedala, da si ne more privo­ ščiti čokolade, če je ne kupi tudi otro­ kom … S tega vidika jo lahko razu­ mem.) Če torej ugotovite, da partner počne nekaj, ob čemer se vam naje­

26

10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 26

8/31/10 1:33 PM


10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 27

8/31/10 1:33 PM


10 najpomembnejsih stvari-prelom.indd 28

8/31/10 1:33 PM


RONI JAY

V priročniku boste med drugim izvedeli: pri čem je brezpogojno treba vztrajati, kako palico spremeniti v korenček, kako pametno uporabljati besedico 'ne', kako čim hitreje pomiriti prepire med otroki, kako preprečiti, da bi otroci jedli sladkarije, katere malenkosti so pomembne za otrokovo zadovoljstvo v rosnih letih in uspeh v odrasli dobi.

10 NAJPOMEMBNEJŠIH STVARI, KI JIH LAHKO NAREDITE ZA

OTROKA

RONI JAY

Roni Jay je mama treh otrok in mačeha še trem. Ko si je pri­ zadevala, da bi bila čim boljša mama, se je poglobila v to, kaj počnejo dobri starši. Iz teh opazovanj in lastnih izkušenj z ma­terinstvom se je izluščilo deset najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredimo za otroka. Veliko hvaležnih staršev s pridom posnema njeno taktiko pri lastnih otrocih.

10 NAJPOMEMBNEJŠIH STVARI, KI JIH LAHKO NAREDITE ZA OTROKA

• • • • • •

24,94 €

10 najpomembnejsih stvari-oprema.indd 1

8/31/10 9:18 AM

10 najpomembnejsih  

najboljse za vasega otroka