Insights Groep Verelst

Page 1

Groep Verelst

bouwt duurzaam en verantwoord aan de toekomst

bâtit un avenir durable et responsable

Malinas, het groenste winkelpark van België

Malinas, le parc commercial le plus vert de Belgique

insights

UW GROOTSTE

WERVEN VERDIENEN EEN

100% AANGEPASTE SERVICE

Ontdek onze professionele diensten die u graag bijstaan bij het verwezenlijken van uw projecten

Met onze 15 Showrooms en 44 Sanicenters vindt u alles wat u zoekt. www.facq.be

EEN PROFESSIONAL AAN UW ZIJDE

Inleiding

Duurzaam en verantwoord bouwen aan de toekomst? Groep Verelst zet vandaag die toon in woningbouw, semi-industrieel vastgoed en algemene bouw, in de productie van staal- en betonstructuren, en in residentiële en commerciële projectontwikkeling.

En de overheid controleert. Zo blijft alles leefbaar, zelfs wanneer een centrumstad als Mechelen verdicht. Het kernwinkelgebied is één grote fietszone en bij nieuwbouw blijft de helft van de ruimte open voor water, groen en natuur. Aan de rand van de stad kwam er het groenste winkelpark van het land. Een duurzaam prestigeproject, gebouwd door… Groep Verelst.

Architecten en designers ontwerpen hypermoderne landmarks. En dat allemaal terwijl onze bouwsector zo’n 20.000 handen tekortkomt. Innovatie moet het tij keren. Niko Demeester, CEO van de Confederatie Bouw, legt uit. Groep Verelst zet alvast in op digitaal.

Traxxeo ontwikkelde een digitaal platform voor bouwheren om hun activa optimaal te beheren.

Blijft bouwen wel betaalbaar? Want de prijzen voor bouwmaterialen rijzen de pan uit. Anja Larik, directie- en economisch adviseur bij de Bouwunie, voorspelt.

Al deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor het redactieteam van Insights om deze branche uitgebreid te belichten. Het resultaat leest u nu. Een informatieve uitgave, die inzicht geeft in een snel veranderende markt.

Introduction

Bâtir l’avenir de manière durable et responsable ? Aujourd’hui, Groep Verelst donne le ton dans la construction résidentielle, semi-industrielle et générale, dans la production de structures d’acier et de béton et dans le développement de projets résidentiels et commerciaux.

Et les pouvoirs publics veillent au grain. De cette manière, la situation reste tenable, même lorsqu’un pôle urbain comme Malines se densifie. Le principal quartier commerçant est devenu une grande zone cyclable. Tout projet de construction neuve doit laisser la moitié de l’espace libre pour l’eau, la végétation et la nature. À la périphérie de la ville, le parc commercial le plus vert du pays est sorti de terre. Un projet de prestige durable, réalisé par... Groep Verelst.

Les architectes et les concepteurs créent des bâtiments phares ultramodernes. Et tout cela alors que notre secteur manque de quelque 20.000 bras. L’innovation doit inverser la tendance. Niko Demeester, CEO de la Confédération Construction, s’explique. Groep Verelst s’engage déjà dans le numérique.

Traxxeo a développé une plateforme numérique qui permet aux maîtres d’ouvrages de gérer leurs actifs de manière optimale.

Construire restera-t-il abordable ? Car le prix des matériaux de construction s’envole. Les prédictions d’Anja Larik, conseillère économique et de direction chez Bouwunie.

Toutes ces évolutions ont incité la rédaction d’Insights à s’intéresser de plus près à cette branche d’activité. En voici le résultat. Un numéro intéressant qui vous donnera un aperçu d’un marché en évolution rapide.

1 insights
2 insights

Inhoud/Contenu

4 De Verelst-familie bouwt duurzaam en verantwoord aan de toekomst

La famille Verelst bâtit un avenir durable et responsable

14 Mechelen, stad in ontwikkeling

Malines, ville en développement

20 Malinas, het groenste winkelpark van België

Malinas, le parc commercial le plus vert de Belgique

24 Het bouwbedrijf van de toekomst zet in op digitaal

L’entreprise de construction du futur mise sur le numérique

26 Hoe Bijna-energieneutraal bouwen de norm werd Comment les bâtiments quasi neutres en énergie sont devenus la norme

32 Effenen duurder wordende bouwmaterialen het pad voor de circulaire economie?

La hausse du prix des matériaux de construction ouvre-t-elle la voie à l’économie circulaire ?

34 Zowat elk beroep in de bouw is nu een knelpunt

Presque tous les métiers de la construction connaissent une pénurie de main-d’œuvre actuellement

38 Knappe landmarks met elk een eigen verhaal

De splendides bâtiments phares qui, chacun, racontent leur propre histoire

3 insights

De Verelst-familie bouwt duurzaam en verantwoord aan de toekomst

Groep Verelst is sinds 1979 actief in de bouwsector. Gegroeid vanuit industriebouw in Putte geeft het bouwbedrijf vandaag de toon aan op verschillende terreinen: in woningbouw, semi-industrieel vastgoed en algemene bouw, in de productie van staal- en betonstructuren, en in residentiële en commerciële projectontwikkeling. Elke tak van de Verelst-familie heeft een gespecialiseerd team in huis. De groep kan ondertussen dan ook op meer dan 40 jaar ervaring en expertise bogen.

Juiste en in-time oplossingen voor professionele klanten Verelst Bedrijfs- en Projectbouw richt zich tot professionele klanten.

Verelst Bedrijfsbouw en Renovatie legt zich al ruim 40 jaar toe op industriële nieuwbouw- en renovatieprojecten. Op het palmares prijken talrijke magazijnen en garages, sportcomplexen, showrooms en kantoren. Naast nieuwbouw geeft de aannemer ook bestaand vastgoed een tweede leven. Niet onbelangrijk in het kader van de bouwshift. Bestaande gebouwen krijgen een nieuwe functie, breiden uit of moeten voldoen aan nieuwe noden. Ook de regelgeving spoort tal van bedrijven aan om panden aan te passen om te voldoen aan de huidige normen of het verbeteren van de energie-efficiëntie.

Verelst Projectbouw en Renovatie richt zich op de totaalaanpak van residentiële, commerciële, utilitaire en gemengde projecten voor de private markt. Zij zijn de partner om projecten zoals appartementsgebouwen, zorgcentra, commerciële panden en kantoren kwalitatief te bouwen.

De Groep zet enorm in op het versterken van verticale integratie waarbij het focust op een optimale samenwerking tussen de verschillende takken binnen de Groep. Behoeften veranderen en de markt evolueert naar hybride gebouwen. De indeling en functies van gebouwen worden vaker gestapeld en gemengd. De aannemer krijgt te maken met uitdagende combinaties van wonen, logistiek, retail en kantoorruimtes. Verelst Bedrijfsbouw en Verelst Projectbouw slaan daarom steeds vaker de handen in elkaar. De projectexpertise van de verschillende aannemingstakken en producties worden hierbij aangesproken

en gesynchroniseerd. Op deze manier zorgt Verelst voor geïntegreerd bouwproces waarbij budget en timing gerespecteerd worden.

“Steeds meer openbare besturen leggen deze combinatie van wonen, werken en winkelen op als optimale invulling van de nog resterende bouwgronden. Onze expertise in het realiseren van zowel residentieel vastgoed en (semi)industriële gebouwen biedt een passend antwoord aan deze toenemende vraag van zogenaamde hybride projecten. Deze unieke in-house expertise, aangevuld met performante in-house productie units maakt van Verelst de ideale bouwpartner. Door de interne kruisbestuiving van kennis biedt de aannemer klanten de juiste, gepaste, en on-time oplossing.

Eigen atelier voor zowel Staal- als Betonbouw

Bij grote projecten worden staal en beton vaak gecombineerd. Staalconstructies en prefab betonelementen zijn geliefd bij architecten en studiebureaus gezien ze de bouwtijd aanzienlijk verkorten. Groep Verelst heeft een sterke troef in handen met een eigen atelier voor zowel Staalals Betonbouw.

4 insights

La famille Verelst bâtit un avenir durable et responsable

Groep Verelst opère dans le secteur de la construction depuis 1979. Née à Putte et active à l’origine dans la construction industrielle, l’entreprise donne le ton dans différents domaines : construction résidentielle, immobilier semi-industriel et construction générale, production de structures en acier et en béton, développement de projets immobiliers résidentiels et commerciaux. Chaque branche de la famille Verelst dispose d’une propre équipe en interne. Aujourd’hui, le groupe peut se prévaloir de plus de 40 années d’expérience et de savoir-faire.

Des solutions pertinentes et opportunes pour les clients professionnels

Verelst Construction industrielle et Construction de projets s’adresse aux clients professionnels.

Cela fait plus de 40 ans que Verelst Construction industrielle & Rénovation se consacre aux projets de constructions neuves et de rénovations industrielles. À son actif figurent de nombreux entrepôts et garages, des complexes sportifs, des show-rooms et des bureaux. Outre la construction neuve, l’entreprise en bâtiment donne également une seconde vie à l’immobilier existant, ce qui n’est pas négligeable dans le contexte du « bouwshift » (en Flandre, transition dans le domaine de l’urbanisation). Les bâtiments existants se voient attribuer une nouvelle affectation, sont agrandis ou doivent répondre à de nouveaux besoins. Les réglementations encouragent également de nombreuses entreprises à adapter leurs locaux pour répondre aux normes actuelles ou pour améliorer leur efficacité énergétique.

Verelst Projets & Rénovation vise une approche globale des projets résidentiels,

commerciaux, utilitaires et mixtes pour le marché privé. Il s’agit du partenaire par excellence pour la construction de projets de qualité tels que des immeubles d’appartements, des centres de soins, des locaux commerciaux et des bureaux. Le groupe s’attache à renforcer l’intégration verticale, en privilégiant une collaboration optimale entre les différentes branches d’activité de l’entreprise. Les besoins évoluent, et le marché s’oriente vers des bâtiments hybrides. Il devient plus fréquent que les bâtiments cumulent et réunissent plusieurs configurations et fonctions. L’entrepreneur se voit confier des projets complexes combinant espaces de logement, de logistique, de commerce et de bureaux. Verelst Construction industrielle et Verelst Projets travaillent donc de plus en plus souvent main dans la main, en exploitant et en coordonnant le savoir-faire qu’ont les différentes branches de la maîtrise d’œuvre et de la production en matière de projets. Verelst garantit ainsi un processus de construction intégré qui respecte le budget et le calendrier. De plus en plus de pouvoirs publics imposent de combiner espaces de logement, de travail et de commerce pour faire une exploitation optimale des terrains à bâtir restants. Notre expertise dans la réalisation tant de biens résidentiels que de bâtiments (semi-)industriels offre une réponse adaptée à cette demande croissante de projets dits “hybrides”. Conjugué aux performantes unités de production de Verelst, ce savoir-faire interne unique fait de l’entreprise le partenaire de construction idéal.

La fertilisation croisée des connaissances au sein de l’entreprise permet à Verelst d’offrir la solution adéquate, appropriée et ponctuelle à ses clients.

Propre atelier de fabrication de structures en acier et en béton Les projets de grande envergure allient généralement acier et béton. Les architectes et les bureaux d’études sont très friands de structures en acier et d’éléments préfabriqués en béton parce qu’ils permettent de raccourcir considérablement le délai de construction. En disposant de son propre atelier de fabrication de structures en acier et en béton, Groep Verelst détient un atout de taille.

Aujourd’hui, Verelst possède en interne tous les maillons qui sont importants dans la chaîne de valeur d’un processus de construction. Les unités de production alimentent l’entité Construction industrielle & Projets. Cette intégration verticale permet de conserver la maîtrise du calendrier, de la qualité et du prix. Le principe de fonctionnement à flux tendus (« just-in-time » ou « JIT ») garantit le bon déroulement de l’assemblage.

5 insights

Verelst heeft vandaag alle belangrijke schakels binnen de waardeketen van een bouwproces in-house. De productieeenheden voeden de Bedrijfs- en Projectbouwentiteit. Deze verticale integratie houdt greep op timing, kwaliteit en prijs. Het just-in-time (JIT) principe zorgt voor een vlotte montage. Verelst Staalbouw bereidt in Putte jaarlijks 9.000 ton staal voor, die gebruikt wordt bij de montage van zowel grote als particuliere projecten. Ook Verelst Betonbouw levert vanuit een eigen betonfabriek in Heist-op-den-Berg hoogwaardige betonelementen aan: kolommen en balken, volle en geïsoleerde wanden en plinten, en speciaal maatwerk zoals gradins, luifels…. Jaarlijks levert de fabriek meer dan 3.000m³ kolommen en balken en 5.000m² wanden. Het beton van Verelst draagt het BENORkwaliteitslabel en alle bouwelementen hebben een CE-attest, het keuringsmerk verplicht voor de Europese markt. Bij Verelst Staal- en Betonbouw is niet alleen het afgewerkte product, maar ook de service van de hoogste kwaliteit. Met een kleine en flexibele structuur staan ze garant voor een persoonlijke opvolging en technische ondersteuning van elk project vanaf de prijsaanvraag. Er wordt met de klant meegedacht en de klant kan rekenen op hun expertise en advies in teken-, productie- én montagefase.

Efficiënte dispatching dankzij

IOT en traceersysteem

Groep Verelst heeft een groot wagenpark van trailers voor zowel de levering als de

opslag van eigen beton en staal. Om sneller te kunnen schakelen zocht Verelst heil in de kracht van Internet of Things (IoT) en traceeroplossingen. Elke oplegger werd uitgerust met een tracker van Sensolus om de locaties nauwgezet in kaart te brengen. Het dispatchteam van Verelst kan via deze tracering sneller anticiperen, de vloot efficiënter inzetten en bijgevolg kosten en tijd besparen. Verelst heeft vandaag te allen tijde zicht op de realtime locaties van alle opleggers en kan zijn vloot optimaal inzetten bij productiepieken van onze beton- en staalfabrieken.

Inzetten op BIM

Éen van de onmisbare schakels bij de verticale integratie is het BIM-platform met digitale bouwmodellen en informatieoverdracht. Het BIM-platform is de centrale informatiedrager waarin alle bedrijfstakken, zowel aanneming als productie, relevante informatie eenduidig en efficiënt met elkaar kunnen delen. BIM zorgt er dus voor dat alle kennis en expertise op het juiste moment en op de juiste plaats ingezet wordt. BIM-modellen zijn universeel toepasbaar, en geschikt voor zowel grote als kleine bouwprojecten. Naast een vlotte samenwerking levert BIM een aanzienlijke tijdwinst op en werkt het kostenbesparend door kleinere foutenmarges.

Voor Heylen Warehouses bouwt Verelst Bedrijfsbouw momenteel 118.000 vierkante meter te verhuren opslagruimte in het Nederlandse Weert. Gezien de krappe voorbereidingstijd bij dit project werkten zowel interne als externe BIM-modelleurs gelijktijdig samen in het 3D BIM-model. De nodige informatie bereikte zo tijdig de productieafdelingen. Een goede coördinatie en communicatie tussen alle partijen was daarbij essentieel. In slechts enkele maanden tijd modelleerde het ganse team onder andere 772 betonnen kolommen, 349 betonnen balken, 16.000m² welfsels en 15.000 vierkante meter betonpanelen. Na de opstart van het hoofdmodel kregen interne en externe modelleurs al snel toegang tot de Tekla modelshare, waar ze hun bijdrage in realtime konden toevoegen.

BIM werd ook ingezet bij de realisatie van het prestigeproject Malinas, het groenste winkelpark van België aan de rand van

6 insights

À Putte, Verelst Construction métallique prépare annuellement 9.000 tonnes d’acier, qui sont utilisées pour le montage de projets de grande et petite envergures. Verelst Construction en béton fournit également des éléments en béton de haute qualité issus de sa propre centrale à béton à Heist-op-den-Berg : colonnes et poutres, murs et plinthes pleins et isolés, et des commandes particulières sur mesure telles que des gradins, des avanttoits, etc. L’usine fournit annuellement plus de 3.000 m³ de colonnes et de poutres et 5.000 m² de murs. Le béton de Verelst porte le label de qualité BENOR, et tous les éléments de construction disposent d’un certificat CE, la marque d’homologation obligatoire pour le marché européen.

La branche d’activité Verelst Construction métallique & Construction en béton garantit la plus haute qualité au niveau non seulement du produit fini, mais aussi du service. Petite structure flexible, elle assure un suivi personnalisé et une assistance technique pour chaque projet, dès l’instant où elle est sollicitée pour un devis. Elle participe à la réflexion avec le client, et ce dernier peut compter sur son expertise et ses conseils à chaque étape du projet (dessin, production et assemblage).

Dispatching efficace grâce à l’Internet des objets et au système de géolocalisation

Groep Verelst dispose d’un grand parc de remorques pour livrer et stocker le béton et l’acier provenant de sa propre chaîne de production. Pour gagner en rapidité,

l’entreprise Verelst s’est tournée vers la puissance de l’Internet des objets (IdO) et des solutions de géolocalisation. Chaque remorque a été équipée d’un traceur Sensolus permettant une géolocalisation précise. Grâce à ce suivi, l’équipe de dispatching Verelst peut anticiper de manière plus rapide, déployer la flotte avec plus d’efficacité et, donc, réduire les coûts et gagner du temps. Aujourd’hui, Verelst peut à tout moment géolocaliser l’ensemble des remorques en temps réel et déployer sa flotte de manière optimale en cas de pics de production dans ses usines de béton et d’acier.

Mise à profit de BIM

Par ses modèles de construction numériques et ses possibilités de transmission d’informations, la plateforme BIM constitue l’un des maillons indispensables de l’intégration verticale. Support d’information central, la plateforme BIM permet à toutes les branches d’activité de l’entreprise – maîtrise d’ouvrage et production – de partager des informations importantes de façon claire et efficace. BIM garantit donc la mobilisation de toutes les connaissances et compétences au bon moment et au bon endroit. Les modèles BIM sont universellement applicables et conviennent aux projets de construction tant de petite que de grande envergure. Outre le fait d’assurer une bonne coordination, BIM permet de considérables économies de temps et d’argent en réduisant les marges d’erreur.

Verelst construit actuellement 118.000 mètres carrés d’espace de stockage à louer pour le compte de Heylen Warehouses, à Weert, aux Pays-Bas. Vu le délai préparatoire serré, les modélisateurs BIM internes et externes ont travaillé de façon simultanée sur le modèle BIM 3D, afin de permettre aux infomations utiles de parvenir à temps aux départements de production. Il était essentiel d’assurer une coordination efficace et une bonne communication entre toutes les parties. En quelques mois seulement, l’ensemble de l’équipe a modélisé, entre autres, 772 colonnes en béton, 349 poutres en béton, 16.000 m² de hourdis et 15 000 m² de panneaux en béton. Après le lancement du modèle principal, les modélisateurs internes et externes ont rapidement eu accès au modèle partagé via Tekla Model Sharing qui leur permettait de communiquer leurs contributions en temps réel.

BIM a également servi à réaliser le prestigieux projet Malinas, le parc commercial le plus vert de Belgique ; il se situe à la périphérie de la ville de Malines et a ouvert ses portes en octobre 2021. « Le processus BIM a été lancé dès la phase de devis. L’équipe responsable de la mise en œuvre a mis à profit ses connaissances techniques pour identifier de manière proactive, en collaboration avec le service chargé des calculs, les nœuds de construction les plus problématiques (entre le toit et le mur et entre le sol et le mur entre autres) et établir, à cette étape du processus, un modèle de calcul fidèle à la réalité. Nous avons travaillé en 3D principalement », souligne Joeye Vandeleur, BIM Manager.

Ruud Wellens, chef du département Dessin de Construction industrielle, ajoute : « La forme incurvée du bâtiment a particulièrement compliqué le travail de conception et de préparation. Le bâtiment présente deux courbes dissemblables, de sorte qu’il a fallu dessiner de nombreux éléments différents ; le projet présentait peu de récursivité. Grâce à Model Sharing, nous avons pu travailler à plusieurs simultanément sur le

7 insights

Mechelen, dat in oktober 2021 de deuren opende. “Het BIMtraject startte al van in de offertefase. Het uitvoeringsteam wendde haar technische kennis aan om, samen met de calculatie, de moeilijkste bouwknopen, tussen onder meer het dak en de wand en de vloer en de wand, proactief in kaart te brengen en om in deze fase al een waarheidsgetrouw calculatiemodel op te stellen. Dat gebeurde hoofdzakelijk in 3D”, benadrukt BIM-Manager Joeye Vandeleur.

Ruud Wellens, afdelingshoofd Tekendienst Bedrijfsbouw vult aan: “De gebogen vorm van het gebouw maakte het tekenwerk en de voorbereiding extra uitdagend. Het gebouw bestaat uit twee verschillende bogen. Hierdoor moesten er zeer veel verschillende onderdelen uitgetekend worden en zat er weinig repitiviteit in het project. Via modelsharing werkten we met meerdere collega’s simultaan aan het model. De projecttekenaar modelleerde de structuur, de gevels en de rest van de ruwbouw. De productietekenaars detailleerden de wapening en de instortvoorzieningen van de betonelementen en de funderingen.”

Verelst Staalbouw modelleerde en leverde de luifels. Verelst betonbouw verzorgde op zijn beurt het tekenwerk van de betonnen inkomportieken. “In de praktijk was het ook een moeilijke puzzel om de montage goed te laten verlopen. Het stramien uitzetten op traditionele manier was quasi uitgesloten. Dankzij GPS slaagden we erin de nodige punten vast te leggen”, verduidelijkt Vandeleur. “We werkten met Trimble Connect. Dat liet ons toe om het uitgewerkte digitale bouwmodel ook on site te consulteren. Op een visuele manier kon de ploegleider de taken van de dag overlopen met de verschillende ploegen. De BIM-applicatie vormde bij dit project een echte meerwaarde gedurende het hele bouwtraject.”

Meer dan BEN!

Verelst Woningbouw, met showroom te Rumst, is een pionier in het bouwen van duurzame woningen. Ze waren bij de eerste aanemers die bijna-energieneutrale (BEN) woningen realiseerden. Het team creëerde een efficiënte methode om te voldoen aan de strengste en meest recente vereisten van BENwoningen. Sinds 2021 is BEN (Bijna EnergieNeutraal) bouwen in Vlaanderen, en gans Europa verplicht. Woningen moeten een globale energieprestatie (E-peil) hebben van minder of gelijk aan 30. Hoe lager de score, hoe energiezuiniger de woning. Het bijzondere aan deze BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. Bovendien wordt de energie die nodig is opgewekt uit groene energiebronnen. Verelst zet in op duurzaamheid, niet enkel

omdat de overheid het oplegt, ook omdat ze oprecht geloven dat de toekomst van de bouwsector net daar ligt. Verelst bouwt dan ook in het merendeel standaard “Meer dan BEN”-woningen.

Niet enkel Verelst zet in op duurzaamheid, de klanten nieuwbouwers vragen zelf steeds vaker naar energie-efficiënte oplossingen. Het is niet altijd zo geweest, maar op dit moment is de aandacht voor hernieuwbare energie op residentieel vlak groot. Het veranderend klimaat en de stijgende energieprijzen hebben een positief effect op de transitie naar hernieuwbare en groene energie. Het draagvlak om te investeren in ‘Meer dan BEN’-woningen neemt dus toe. Verelst denkt graag mee met de klant en biedt hen sterke proposities. Het is voor de klant een zegen dat Verelst samen met partner IZEN een totaalpakket kan aanreiken op gebied van energievoorziening, opslag, verwarming én sanitair warm water. Zonnepanelen, warmtepompboilers, laadpalen,..? u name it!

Naast rekening houden met zuinig water- en energieverbruik, kiest de aannemer ook voor duurzame, gezonde en milieuvriendelijke materialen. Er komen heel wat innovatieve producten en toepassingen op de markt die van isoleren en energiemanagement het speerpunt maken. Van nieuwe manieren van vloerisolatie tot warmtepompen met steeds hoger rendement: we hebben nog lang het laatste niet gezien.

Exclusief wonen met Oscar V

Oscar V Exclusieve villabouw & Renovatie staat voor kwaliteitsarchitectuur met een signatuur die tijdloosheid, authenticiteit en het ultieme thuisgevoel als dé prioriteiten aanhoudt. Elke Oscar V villa en renovatie wordt volledig op maat van de bewoners ontworpen, waarbij exterieur en interieur naadloos in elkaar doorvloeien. Kiezen voor Oscar V is kiezen voor een totaalaanpak. Naast een luxueuze uitstraling biedt Oscar V ook een luxe ervaring. De villa- en renovatieontwerpen beantwoorden aan alle vereisten van een hedendaags leefcomfort en kenmerken zich door open zichtlijnen, mooie volumes met hoge plafonds en een trefzeker oog voor detail. De ontwerpers ontwikkelen zin voor verhoudingen, materialen, en texturen. Trefwoorden van hun aanpak zijn eenvoud, rust, harmonie, helderheid en ontegenzeggelijk ook luxe, smaak en verfijning tot in de kleinste details.

Kwalitatieve en duurzame projecten met meerwaarde voor de buurt en volgende generaties

Het bouwbedrijf maakt de evolutie in de sector vanop de eerste rij mee. Meer nog, Verelst innoveert. Zo startte het bedrijf in

8 insights

modèle. Le dessinateur projeteur a modélisé la structure, les façades et le reste du gros œuvre. Les dessinateurs de la production ont conçu le détail de l’armature et des ancrages intégrés pour les éléments en béton et les fondations. »

Verelst Construction métallique a modélisé et fourni les avanttoits. La branche Verelst Construction en béton s’est quant à elle occupée de dessiner les portiques d’entrée en béton. « Concrètement, assurer le bon déroulement du montage a aussi été un véritable casse-tête. Il était pratiquement impossible de travailler selon le schéma classique. Grâce à la technologie GPS, nous avons réussi à capter les points nécessaires », explique Joeye Vandeleur. « Nous avons travaillé avec Trimble Connect, ce qui nous a permis de consulter la maquette numérique du bâtiment en étant sur le chantier. Ainsi, le contremaître disposait d’un outil visuel pour passer les tâches de la journée en revue avec les différentes équipes. L’application BIM a apporté une véritable valeur ajoutée tout au long du processus de construction de ce projet. »

Plus que quasi neutre en énergie ! Verelst Constructions résidentielles, dont le show-room est implanté à Rumst, est pionnière dans la construction d’habitations durables. Elle fait partie des premières entreprises de construction à avoir réalisé des habitations quasi neutres en énergie (QNE). L’équipe a créé une méthode efficace pour satisfaire aux exigences les plus strictes et les plus récentes des normes QNE. Depuis 2021, tout bâtiment neuf construit en Flandre, et en Europe, doit obligatoirement être quasi neutre en énergie. Les habitations doivent afficher un indice de performance énergétique globale (niveau E) inférieur ou égal à 30. Plus l’indice est bas, plus l’habitation est économe en énergie. Ces logements QNE présentent la particularité de consommer peu d’énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement et l’eau chaude. Qui plus est, l’énergie nécessaire doit provenir de sources d’énergie vertes. Verelst s’engage en faveur du développement durable, non seulement parce que les pouvoirs publics l’imposent, mais aussi parce qu’elle croit sincèrement que c’est là précisément que réside l’avenir du secteur de la construction. Verelst construit donc majoritairement des habitations qui sont par défaut « plus que quasi neutres en énergie ».

L’entreprise Verelst n’est pas la seule à s’engager en faveur du développement durable ; les candidats bâtisseurs eux-mêmes sont de plus en plus demandeurs de solutions en matière d’efficacité énergétique. Il n’en a pas toujours été ainsi, mais le

secteur résidentiel se montre très attentif aux énergies renouvelables en ce moment. Le changement climatique et la hausse des prix de l’énergie ont un effet positif sur la transition vers les énergies renouvelables et vertes. Par conséquent, la motivation à investir en faveur d’habitations plus que quasi neutres en énergie s’intensifie. Verelst prend volontiers part à la réflexion avec son client et lui soumet des propositions fortes. Grâce à un partenariat entre Verelst et IZEN, le client a la chance de bénéficier d’une offre globale pour la fourniture d’énergie, le stockage, le chauffage et l’eau chaude sanitaire : panneaux solaires, boilers de pompe à chaleur, stations de recharge, etc. pour ne citer que ceux-là.

Outre le fait de veiller à une consommation économique en eau et en énergie, l’entreprise de construction opte aussi pour des matériaux durables, sains et respectueux de l’environnement. De nombreux produits et applications innovants, qui font de l’isolation et de la gestion de l’énergie une priorité, arrivent sur le marché. Des nouveaux modes d’isolation du sol aux pompes à chaleur au rendement de plus en plus élevé, de nombreuses évolutions restent à venir.

Un lieu de vie exclusif grâce à Oscar V

Oscar V Exclusieve Villabouw & Renovatie incarne l’architecture de qualité dont la signature privilégie l’intemporalité, l’authenticité et l’inégalable sensation de cocon intime. Chaque villa et rénovation Oscar V est entièrement conçue pour répondre aux besoins des occupants, l’extérieur et l’intérieur s’intégrant parfaitement l’un à l’autre. Choisir Oscar V, c’est opter pour une approche globale. En plus d’une apparence luxueuse, Oscar V offre également une expérience de luxe. Les villas et les projets de rénovation sont conçus pour satisfaire à toutes les exigences du confort de vie contemporain et sont caractérisés par des lignes de vue dégagées, avec une belle hauteur sous plafond et un souci minutieux du détail. Les concepteurs sont sensibles aux proportions, aux matériaux et aux textures. Les maîtres mots de leur approche sont simplicité, quiétude, harmonie, clarté et, indéniablement aussi, luxe, goût et raffinement jusque dans les moindres détails.

Projets durables de qualité à valeur ajoutée pour l’environnement immédiat et les générations à venir L’entreprise de construction assiste aux premières loges à l’évolution du secteur. Mieux encore : Verelst innove. En 2015, par exemple, l’entreprise a lancé Verelst Développement de projets, qui met sur le marché des projets résidentiels durables de qualité.

9 insights

2015 Verelst Projectontwikkeling op, waarmee het duurzame en kwalitatieve woonprojecten op de markt brengt.

Als ontwikkelaar heeft Verelst het voorrecht mee te kunnen bouwen aan de toekomst, aan het wonen van morgen. Kwalitatieve en duurzame buurten creëren, waar mensen en verhalen samen komen, dat is hun doel. Elk project wordt optimaal ingepast in de omgeving zodat het een meerwaarde biedt aan zowel bewoners, investeerders, de buurt en volgende generaties. Verelst focust op duurzaam en verantwoord (bij)bouwen en brengt (privatief) groen terug naar de buurt.

Verelst Projectontwikkeling is continu op zoek naar interessante sites of gronden in inbreidingsgebieden of in een stedelijke context. Beleving, bereikbaarheid, wooncomfort, verantwoord verdichten en aandacht voor groene ruimte zijn allen bepalende elementen die maken of ze een project al dan niet (her)ontwikkelen.

Één van de recente ontwikkelingen van Verelst is Zuidkwartier, een nieuwe woonbuurt in de wijk Mahatma Gandhi in Mechelen. In een rustige en groene omgeving ten zuiden van Mechelen ontwikkelt Verelst een mix van woontypes op maat van een divers publiek. Zuidkwartier omvat 77 woongelegenheden verspreid over 13 gebouwen rondom 3 groene binnenpleinen. In het aanbod zowel woningen voor gezinnen als parkappartementen voor mensen die geen tuin meer willen onderhouden, maar desalniettemin willen genieten van een ruimtelijk gevoel in een groene omgeving. De nieuwe wijk grenst aan een uniek stadsbos dat nauw betrokken wordt bij dit project. Verelst creëert er de ideale omgeving waar levens elkaar kruisen, verhalen en mensen samenkomen.

De focus op groen wonen gaat verder dan enkel de groene omgeving. Zo beantwoorden alle appartementen aan de BEN-normen, is er mogelijkheid om bijkomend zonnepanelen te installeren op de groendaken. Ook aan het vergroenen van de mobiliteit wordt gedacht door het voorzien van drie deelwagens, die door de buurtbewoners geboekt worden. In het project zijn er ook ruime fietsenstallingen voorzien.

En tant que promoteur, Verelst a le privilège de contribuer à construire l’avenir, c’est-à-dire les logements de demain. Son objectif est de créer des quartiers durables de qualité – un lieu où les gens et les histoires se rencontrent. Chaque projet est intégré de manière optimale dans son cadre environnant afin d’offrir une valeur ajoutée aux résidents, aux investisseurs, au voisinage et aux générations futures. Construire de façon durable et responsable et remettre des espaces verts (privatifs) dans les quartiers est la priorité de Verelst.

Verelst Développement de projets est constamment à la recherche de sites ou de terrains intéressants dans des zones de friche ou en milieu urbain. Le bien-être, l’accessibilité, le confort de vie, la densification responsable et l’attention portée aux espaces verts sont autant d’éléments déterminants dans le choix de (ré)aménager ou non un site.

Zuidkwartier, un nouveau secteur résidentiel dans le quartier Mahatma Gandhi à Malines, fait partie des récentes réalisations de Verelst. C’est dans un environnement calme et verdoyant au sud de Malines que Verelst développe un ensemble constitué de différents types de logements, adapté à un public diversifié. Zuidkwartier compte 77 unités résidentielles réparties sur 13 bâtiments autour de 3 cours intérieures verdurisées. L’offre comprend à la fois des maisons destinées à des familles et des appartements donnant sur le parc pour les personnes qui ne veulent plus entretenir un jardin, mais qui souhaitent néanmoins profiter d’une sensation d’espace dans un cadre verdoyant. Le nouveau quartier borde un bois communal unique, étroitement associé au projet. Verelst y a créé l’environnement idéal pour permettre aux vies de se croiser, aux histoires de converger et aux gens de se rencontrer.

L’habitat écoresponsable va plus loin que le simple cadre verdoyant. Par exemple, tous les appartements répondent aux normes QNE, et il est possible également d’installer des panneaux solaires sur les toits végétalisés. Le verdissement de la mobilité a également été pris en compte puisque trois voitures partagées ont été mises à la disposition des habitants du quartier. Le projet prévoit également de nombreux abris à vélos.

10 insights

PUUR BELGISCH

Deaplus is al meer dan 35 jaar actief in het op maat ontwerpen én fabriceren van kwalitatieve keukens, badkamers en maatkasten. Deaplus is ontstaan in Limburg, heeft 2 eigen productiebedrijven en staat garant voor Belgisch vakmanschap. Onze hoofdzetel bevindt zich in Heusden-Zolder. Onze teams in de toonzalen van Hasselt, Boortmeerbeek, Sint-Pauwels en Roeselare staan paraat om klanten over het hele land optimaal en snel te kunnen bedienen

Adviesverlening voor elk budget

Samen met de klant bouwen we aan een ontwerp wat past binnen zijn budget en behoeftes. Elke dag opnieuw mensen laten genieten van hun interieur is ons ultieme doel

Belgisch Maatwerk

Met 2 eigen productiebedrijven zijn we in staat om flexibel in te spelen op jouw wensen; alles kan op maat worden gemaakt met een zeer uitgebreid gamma van materialen

Meer dan 35 jaar ervaring

Wij zijn georganiseerd rond drie vormen van vakmanschap: ontwerp, fabricage en montage. Het ontwerpteam barst van creativiteit.

Ze zijn avontuurlijk en een tikje gewaagd, maar tegelijk verfijnd en nauwkeurig. Een groep van uitzonderlijke interieurarchitecten en vormgevers die keukens, badkamers en maatkasten tot volledige interieuroplossingen met passie ontwerpen.

info@deaplus.be www.deaplus.be Toonzalen Boortmeerbeek Leuvensesteenweg 347 Tel: +32 15 52 00 03 Hasselt Kuringersteenweg 186 Tel: +32 11 22 04 10 Roeselare Bruggesteenweg 159A Tel: +32 51 22 56 62 Sint Pauwels Potterstraat 137 Tel: +32 3 766 61 16
Leopoldlei 54 - 2220 Heist-op-den-Berg • T 015 24 47 26 • www.kerkstoel-bouwmaterialen.be alle weekdagen: 8u–12u en 13u–18u • zat.: 9u–16u De meest complete bouwmarkt van de regio Alles voor de professional en de doe-het-zelver Ontdek ook onze doe-het-zelf Merken: Snickers, Makita, DeWalt, Stanley, Tec7, Soudal, … badkamers terras & tuin bouwmaterialen vloeren keukens Kerkstoel Goo.indd 1 18-01-21 09:08 Impulsstraat 17 - Industriezone D | 2220 Heist-op-den-Berg | Tel. 015 25 75 00 | info@laeremansgeert.be Laeremans Geert nv www.laeremansgeert.be STALEN RAMEN EN DEUREN TRAPPEN NOODTRAPPEN LEUNINGEN POORTEN BOUWSMEEDWERK INRICHTING INDUSTRIËLE WERKEN CARPORTS BEHANDELINGEN MONTAGE IJZERSTERK in kwaliteit en service Laeremans Goo.indd 1 04-01-21 11:17

Kingspan Light + Air Belgium

Strakke planning, nauwe communicatie

Kingspan is in België voornamelijk gekend voor de isolatie en geïsoleerde dak -en gevelpanelen en is een wereldleider op het gebied van isolatie- en bouwoplossingen voor hoogwaardige, duurzame gebouwen. Kingspan Light + Air is een relatief nieuwe bedrijfsdivisie van Kingspan Group. Voor Kingspan Light + Air Belgium is er een vaste waarde van experts die per project in wisselende teamsamenstelling opereren. Gaande van voorstudies tot het opleveren van een installatie, wordt een strakke planning en een nauwe communicatie aangehouden met de klanten. Kingspan Light + Air heeft een zeer goede samenwerking met Verelst, met wie ze al jaren vaste partner zijn voor alle Belgische Facq winkels. Verelst kiest steevast voor Kingspan Light + Air Belgium omwille van de prijskwaliteitverhouding. Samen realiseerden zij onder meer Indaver in Kallo, Resolve in Lembeek en KTS Immo in Lummen.

glasdaken en -gevels, branddetectie en gebouwautomatisering. Nu de Kingspan Light + Air divisie verder wordt uitgebreid met de overname van Colt Group, verruimt het bedrijf zijn scope en voegt het aan zijn reeds bestaande innovatieve oplossingen nu ook nog zonwering en klimaattechniek toe. Het resultaat van een voortdurende zoektocht naar vernieuwing, verbetering en compatibiliteit van hun producten.

Kingspan Uniquad 120

In de nabije toekomst lanceert Kingspan Light + Air ‘Kingspan Uniquad 120’, een modulair lichtdoorlatend vliesgevelsysteem, ideaal voor gebouwen waarbij eigenaar en ontwerper zoeken naar een uniek design en optimale gezondheid en comfort voor de gebruikers. Het thermisch gescheiden dubbelwandige systeem kan ononderbroken, met grote overspanningsmogelijkheden, een hoogte van 12 meter bereiken en is zo ontworpen dat de binnenen buitenbeglazing onafhankelijk zijn van elkaar. De unieke verwisselbare paneeltechnologie (Removable Skin Technology) maakt van Uniquad 120 niet alleen een duurzaam, maar ook een flexibel systeem, met ruimte voor creatieve ontwerpvrijheid. Ideaal voor gebouwen die maximaal willen profiteren van overvloedig, goed gedoseerd, verblindingsvrij natuurlijk daglicht, waarbij geen direct buitenzicht nodig is.

Planet Passionate strategie

Licht en lucht

Licht en lucht zijn de voornaamste drijfveren van Kingspan Light + Air. Van advies en ontwerp tot en met indienststelling van installaties, alsook het onderhoud ervan, leveren zij reeds functionele en duurzame maatoplossingen op het gebied van rooken warmteafvoer, natuurlijke ventilatie,

Kingspan investeert voortdurend in nieuwe technologieën en betere bouwmethoden, conform de steeds hogere eisen wat betreft energiezuinigheid, brandveiligheid, gezondheid en uitstraling voor gebouwen. Met zijn teams streeft het er wereldwijd naar om gebouwprestaties, bouwmethoden en uiteindelijk de levens van mensen te verbeteren, geheel binnen het kader van hun wereldwijde Planet Passionate strategie. Hiermee wil het bedrijf tegen 2030 een aantal doelstellingen bereiken betreffende hernieuwbare energie en circulariteit, koolstofemissie-vermindering, waterbesparing en bescherming van onze natuurlijke omgeving.

Meer informatie: www.kingspanlightandair.be

Kingspan BA4 glasconstructie met opengaande Kingspan Ventriaramen als gecombineerde daglicht-, ventilatie-, en RWA-oplossing in het nieuwe Facq centrum te Merelbeke
13 insights
De combinatie van glas en Kingspan Uniquad 120 zorgt voor zowel licht-als zichtlijnen, en leent zich dus uitstekend voor toepassing in gebouwen met dubbele hoogte

Mechelen, stad in ontwikkeling

De stad Mechelen zet al jaren sterk in op vergroening, deelmobiliteit en ontharding. Door de bevolkingsgroei zijn nieuwe woonwijken meer dan welkom, maar ze moeten wél over de lat die de stad legt. Daarover praten we met Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling (Open VLD), en schepen Patrick Princen van Natuur- en Groenontwikkeling (Groen). Dat levert een boeiend gesprek op over de ambities van een stad in ontwikkeling.

In het meerjarenplan ‘Mechelen van morgen’ schuift het stadsbestuur voor de periode 2020-2025 een tiental grote werven naar voren. We zijn ondertussen halfweg de legislatuur. Hoe staat Mechelen ervoor? Wat is gerealiseerd en wat nog niet?

Groeiende en toch leefbare stad De grote uitdaging voor de komende jaren volgens schepen Geypen? “Een centrumstad als Mechelen moet verdichten om de bevolkingsgroei op een kwalitatieve manier op te vangen. Maar we willen ook een leefbare stad blijven die zich aanpast aan de klimaatuitdagingen. Om beide ambities te verzoenen hebben we als stadsbestuur een sturende rol. Wij bewaken het algemeen belang en zorgen dat er rekening wordt gehouden met de beleidsdoelstellingen.”

“We hebben een aantal gebieden afgebakend waar we de bevolkingsgroei op een goede manier kunnen opvangen. We merken gelukkig dat duurzaamheid en kwalitatief wonen ook voor ontwikkelaars steeds belangrijker wordt. Zo zorgen we er samen voor dat nieuwe bouwprojecten bijdragen aan een kwalitatief woningaanbod en de opwaardering van de stad.”

Ademruimte en ontharden

Een stad moet niet alleen verdichten, maar ook ontpitten. Schepen Princen licht toe: “In nieuwbouwprojecten leggen we op dat de helft van de ruimte moet openblijven voor water, groen en natuur. Door het creëren van nieuwe groene ruimtes zorgen we voor meer zuurstof in de stad – letterlijk en figuurlijk. Onze ambitie is om tegen 2025 voor iedere Mechelaar een boom in de stad te hebben.”

“We spelen ook een voortrekkersrol op het vlak van ontharding. Doel: het overmatige gebruik van asfalt en beton vermijden. Telkens onderzoeken we de mogelijkheden voor ontharding om maximale waterinfiltratie mogelijk te maken. In het licht van de klimaatuitdagingen is dat erg belangrijk. Want zeker in steden gaat de opwarming sneller en harder dan in landelijke gebieden.”

Meer groen en blauw op straat Mechelen wil maximaal ruimte geven aan groen en water in de stad. Patrick Princen: “Met het Parkenplan voorzien we in elke wijk groene longen. Die geven onze bewoners extra zuurstof. Die groene ruimtes zijn ‘stapstenen’ in de stad: plekken waar mensen met de natuur in contact komen. Ook de grotere natuurgebieden en speelbossen willen we beter ontsluiten en met elkaar verbinden.”

“Hetzelfde gebeurt met water. Dat willen we zo veel mogelijk in de stad brengen, door de oude vlieten weer open te leggen of nieuwe vlieten te creëren. Mooi voorbeeld daarvan zijn de Dijleterrassen die vroeger een parking waren. Dat is nu een groot terras met bankjes waar mensen gezellig aan het water kunnen zitten.”

Biljartvlak of prettige wildernis?

Wordt het voor de stadsdiensten dan niet steeds complexer om al dat groen te onderhouden? Patrick Princen: “Daar spelen we op in via extensief beheer en door meer klimaatbestendige aanplantingen te doen. Met planten en bomen die beter bestand zijn tegen de veranderende omstandigheden. Al is nog niet iedere burger daarin mee.”

Volgens schepen Geypen rijpen de geesten gelukkig stilaan: “Er is een mentaliteitswijziging aan de gang. Nu starten we pas in de

14 insights
Copyright: Stad Mechelen

Malines, ville en développement

Cela fait des années que la ville de Malines s’est résolument engagée dans la voie de l’écologisation, de la mobilité partagée et de la débétonnisation. Compte tenu de la croissance démographique, les nouveaux quartiers résidentiels sont plus que les bienvenus, mais ils doivent dépasser largement les normes imposées par la ville. Nous en parlons avec Greet Geypen, échevine du développement urbain (Open VLD), et Patrick Princen, échevin du développement de la nature et des espaces verts (Groen). Un entretien fascinant sur les ambitions d’une ville en développement.

Dans son plan pluriannuel « Mechelen van morgen » (Malines de demain), le conseil communal propose dix grands chantiers pour la période 2020-2025. Nous sommes à présent à mi-législature. Où en est Malines ? Qu’est-ce qui a été réalisé et qu’est-ce qui ne l’a pas encore été ?

Une ville en pleine croissance, mais agréable à vivre Quel est le grand défi des années à venir, d’après l’échevine Greet Geypen ? « Un pôle urbain comme Malines doit se densifier pour absorber la croissance démographique de manière qualitative. Mais nous voulons aussi rester une ville agréable à vivre qui s’adapte aux enjeux climatiques. L’administration de la ville joue un rôle moteur dans la conciliation de ces deux ambitions. Nous sommes attentifs à l’intérêt public et veillons à ce que les objectifs politiques soient pris en considération. »

« Plusieurs zones géographiques capables d’absorber correctement la croissance démographique ont été identifiées. Nous sommes ravis de constater que les promoteurs accordent eux aussi de plus en plus d’importance au développement durable et à la qualité de vie. Ainsi, ensemble, nous veillons à ce que les nouveaux projets immobiliers contribuent à une offre de

logements de qualité et à la valorisation de la ville. »

Ballon d’oxygène et débétonnisation

Une ville doit non seulement se densifier, mais il faut aussi la dénoyauter. L’échevin Patrick Princen s’explique : « Pour les projets de constructions neuves, nous imposons de laisser la moitié de l’espace libre pour l’eau, la végétation et la nature. En créant de nouveaux espaces verts, nous apportons plus d’oxygène dans la ville – au propre comme au figuré. Notre ambition est que la ville de Malines compte un arbre par citoyen malinois d’ici 2025. »

« Nous jouons également un rôle de pionnier dans le domaine de la débétonnisation. Objectif : éviter l’usage excessif d’asphalte et de béton. Nous étudions systématiquement les

15 insights
Greet Geypen

We bouwen aan de vloer

Dat is wat we doen. Elke dag. Door te bouwen op een stevige fundering en met een continue focus om morgen nóg beter te presteren dan vandaag. Dankzij een doordachte totaalaanpak

- van engineering tot realisatie - maken wij dé vloer die elk succes kan dragen.

Van Berlo feliciteert Verelst met het 40-jarig bestaan.

van morgen +31 (0)413 38 90 90 www.vanberlo.com

maand mei met het maaien van het gras en laten we in de herfst de bladeren gewoon liggen. Tien jaar geleden zou dat niet gelukt zijn.”

Patrick Princen vult aan: “Mensen aanvaarden nu dat niet elk stukje gras biljartvlak hoeft te zijn. Af en toe moet je verstandig … niets doen en de natuur haar gang laten gaan. Al zal er altijd een spanningsveld blijven tussen diegenen die alles zo netjes mogelijk willen en anderen die net voor meer wilde natuur pleiten.”

Autoluw winkelen

Hoe zit het met de duurzame mobiliteit in de stad? Greet Geypens: “Een winkelgebied levendig houden is best moeilijk. Het kernwinkelgebied in Mechelen is autoluw, mensen willen niet meer tussen de auto’s winkelen. Heel de binnenstad is nu één grote fietszone.”

Met volgens schepen Princen een groot positief effect op de leefbaarheid van de stad. “Het is er leuk winkelen en aangenaam om te verblijven. We hebben ondertussen bijna 200 fietsstraten in Mechelen. De verblijfskwaliteit in de binnenstad is er enorm door gestegen. En als mensen het ergens aangenaam vinden, zullen ze er ook langer verblijven en er al sneller eens iets nuttigen.”

possibilités de débétonnisation pour permettre une infiltration maximale de l’eau. Au regard des enjeux climatiques, c’est très important. Car le réchauffement en milieu urbain en particulier est plus rapide et plus important qu’en milieu rural. »

Davantage de vert et de bleu dans les rues Malines veut octroyer un maximum de place à la végétation et à l’eau dans la ville. Patrick Princen : « Le plan “Parcs” prévoit un poumon vert dans chaque quartier pour apporter une dose d’oxygène supplémentaire à nos habitants. Ces espaces verts sont des “pierres de gué” dans la ville : des lieux où les gens entrent en contact avec la nature. Nous avons aussi la volonté de désenclaver les grandes réserves naturelles et les bois de jeux et de les relier entre eux. »

« Il en va de même pour l’eau. Nous voulons lui accorder un maximum de place dans la ville, soit en remettant les anciens ruisselets à ciel ouvert, soit en en créant de nouveaux. Les terrasses de Dyle, autrefois un parking, en sont un bel exemple. À présent, c’est une grande terrasse équipée de bancs où les gens peuvent s’asseoir confortablement au bord de l’eau. »

Rase plaine ou l’agrément procuré par les espaces sauvages ? L’entretien de tous ces espaces verts ne complique-t-il pas de plus en plus la tâche des services communaux ? Patrick Princen : « C’est pour cette raison que nous adoptons une gestion extensive et que nous plantons des végétaux plus adaptés au climat, c’està-dire des plantes et des arbres plus résistants aux conditions changeantes. Mais tous les citoyens n’adhèrent pas au mouvement. »

Selon l’échevine Greet Geypen, les esprits sont heureusement en train de mûrir : « Un changement de mentalité est en train de se produire. Maintenant, nous ne commençons à tondre l’herbe qu’en mai, et en automne, nous laissons simplement les feuilles sur le sol. Cela n’aurait pas été possible il y a dix ans. »

Patrick Princen ajoute : « Les gens acceptent désormais que toutes les parcelles d’herbe ne ressemblent pas à des terrains de golf. Parfois, il faut faire preuve de sagesse : ne pas intervenir et laisser la nature faire son œuvre. Même s’il subsistera toujours un point de friction entre ceux qui veulent un cadre le plus net possible et ceux qui prônent une nature plus sauvage. »

Betaalbaar en prettig wonen Mechelen wordt steeds aantrekkelijker als woonstad. Maar daardoor stijgt ook de druk op de woonmarkt en swingen de prijzen stilaan de pan uit. Schepen Geypen: “De aantrekking die onze stad heeft is uiteraard positief, maar vormt ook een belangrijke uitdaging. En dus moeten wij zorgen voor voldoende sociale woningen. Daarnaast experimenteren we met nieuwe woonvormen zoals cohousing en gemeenschapswonen.”

“Een goed ruimtelijk uitvoeringsplan realiseer je alleen in overleg. En dus luisteren we goed naar de bezorgdheden van zowel burgers als ontwikkelaars. Rentabiliteit is voor een ontwikkelaar natuurlijk belangrijk, maar de plannen moeten ook kloppen met de visie en het beleid van de stad. Daarom werken we al enige tijd met een bouwcommissie waar ontwikkelaars hun project rechtstreeks aan het stadsbestuur voorstellen. Dat zorgt soms voor pittige gesprekken, maar ook voor nieuwe ideeën en invalshoeken.”

Shopping en toute tranquillité Qu’en est-il de la mobilité durable dans la ville ? Greet Geypens : « Préserver le caractère animé d’une zone commerçante est une tâche très difficile. Le principal quartier commerçant de Malines est une zone à circulation restreinte ; les gens ne veulent plus faire du shopping au milieu de la circulation. Tout le centre-ville est une grande zone cyclable désormais. »

Selon l’échevin Patrick Princen, cela a un effet positif majeur sur la qualité de vie en ville. « Il est agréable d’y faire du shopping et

17 insights
“We hebben de ambitie om een leefbare stad te zijn die zich aanpast aan de klimaatuitdagingen” – Greet Geypen
« Nous avons l’ambition d’être une ville agréable à vivre qui s’adapte aux enjeux climatiques. » – Greet Geypen
Advertenties_LMEBT_0512.indd 1 05/12/2020 19:54 Teugels Goo.indd 1 14-12-20 09:29 De Waal Goo.indd 1 14-12-20 10:18

Zuidkwartier, wonen in het groen

Zuidkwartier, een recente ontwikkeling van Verelst Projectontwikkeling, is een mooi voorbeeld van verdichting en ontharding. Rond drie gezellige pleintjes liggen dertien gebouwen in het groen. En dat mag je letterlijk nemen. Naast Zuidkwartier bevindt zich een stadsbos dat toegankelijk wordt voor de buurt.

In de woningen zelf staat duurzaamheid voorop. Ze beantwoorden aan de BEN­norm en zijn voorzien van vloerverwarming via een warmtepomp. De regeninfiltratie moet volledig op de site zelf gebeuren. Een groendak zorgt voor betere isolatie en een extra dosis natuur. Wie wil heeft de mogelijkheid om bijkomend zonnepanelen te installeren.

De handige ligging van Zuidkwartier biedt de mogelijkheid om volop het openbaar vervoer te gebruiken. Er zijn ruime fietsenstallingen voorzien, zowel bovengronds als ondergronds. Wie af en toe een wagen nodig heeft, zal één van de drie deelwagens kunnen gebruiken die voor de bewoners en de buurt beschikbaar zijn. Zo wordt het gemakkelijk om verschillende vervoersopties te combineren.

d’y passer du temps. Nous avons près de 200 rues cyclables à Malines à présent. La qualité de vie dans le centre-ville s’en est trouvée grandement améliorée. Et quand les gens aiment un endroit, ils y restent plus longtemps et ils sont enclins à s’y restaurer. »

Des logements abordables et agréables L’attrait pour Malines en tant que lieu de vie ne cesse d’augmenter, ce qui accroît la pression sur le marché du logement et entraîne progressivement une envolée des prix. L’échevine Greet Geypens : « L’attractivité de notre ville est bien évidemment positive, mais elle représente aussi un défi majeur. Nous devons donc prévoir suffisamment de logements sociaux. Nous expérimentons également de nouvelles formes de logement telles que le cohousing et l’habitat communautaire. »

« Seule la concertation permet de parvenir à un bon plan d’exécution spatial. C’est pourquoi nous prêtons une oreille attentive aux préoccupations des citoyens et des promoteurs. La rentabilité est bien sûr un élément important pour un promoteur, mais les projets doivent également être conformes à la vision et à la politique de la ville. C’est la raison pour laquelle nous travaillons depuis quelque temps avec une commission “urbanisme” qui permet aux promoteurs de présenter leur projet directement au conseil communal. Cela conduit parfois à des débats animés, mais aussi à de nouvelles idées et perspectives. »

Zuidkwartier, vivre au vert

Zuidkwartier, un projet récent de Verelst Développement de projets, est un bel exemple de densification et de débétonnisation. Autour de trois places conviviales ont été construits treize bâtiments lovés dans un écrin de verdure. Et c’est à prendre au pied de la lettre : Zuidkwartier est bordé par un bois communal accessible aux riverains.

Concernant les habitations en soi, priorité est donnée au développement durable. Elles satisfont à la norme QEN et sont équipées d’un chauffage par le sol et d’une pompe à chaleur. Aussi, le site doit être capable d’absorber la totalité des eaux de pluie. Une toiture végétalisée assure une meilleure isolation et apporte une touche de nature en plus. Ceux qui le souhaitent ont également la possibilité d’installer des panneaux solaires.

La situation géographique pratique de Zuidkwartier permet de profiter pleinement des transports en commun. De spacieux abris à vélos ont été installés, en surface et en sous­sol. Celles et ceux qui doivent se déplacer occasionnellement peuvent utiliser une des trois voitures partagées mises à la disposition des résidents et des riverains, permettant ainsi de combiner aisément différentes options de transport.

19 insights

Malinas, het groenste winkelpark van België

Een brede promenade gidst de shoppers naar negentien handelszaken waar ze ongedwongen kunnen winkelen. De gebogen vorm van het complex bevordert de beleving en zorgt ervoor dat je overal een mooi overzicht hebt. Al had de realisatie van het nieuwe winkelpark heel wat voeten in de aarde, voor hoofdaannemer Verelst uit Putte is het een geslaagd prestigeproject.

Het winkelpark heeft de allure van een ‘dorp in de stad’. Dit 27.500 vierkante meter grote complex is een nieuw commercieel baken in de regio Mechelen: negentien handelszaken en een parking voor 900 wagens, waarvan 350 ondergronds, en een overdekte stalling voor 400 fietsen. De gebogen vorm van het gebouw oogt niet alleen spectaculair, de bouw ervan was dat eveneens. De boog koppelt de verschillende winkelunits aan elkaar. Voor aannemer Verelst was het een uitdagende klus. Veel gps- en landmeterswerk kwam er aan te pas. De aannemer moest alles haarfijn uitzetten en zich aan de beoogde

afmetingen houden. Verelst modelleerde het gebouw volledig in 3D en werkte de prefabstructuur uit met behulp van BIM. Deze laatste bestaat uit betonnen kolommen en scheidingsmuren, die ook als brandwand fungeren. Het dak is opgebouwd uit gelamelleerde houten liggers, een steel-deck en een smalle strook met welfsels in de achterste zone. Betonpanelen bekleden zowel de voor- als achtergevel. Vitrines en natuursteen verfraaien de imposante voorgevel. De stalen luifel bevat dan weer aluminiumplaten en een glazen lichtstraat. Gezien de overkraging van 8 meter fungeert het eerste vak binnen als trekker om dat tegengewicht op te vangen. Vermits de luifel uitmondt in een dunne punt, moesten we de staalstructuur bovendien zo slank mogelijk houden en hadden we erg weinig speling om alles te doen passen.

Slimme energie

Ruimtelijke en landschappelijke integratie in de omgeving was een groot aandachtspunt bij de bouw van het winkelpark. Het is een toonbeeld op het vlak van duurzaamheid. Malinas ambieert dan ook een BREEAM Excellent-certificaat (Building Research Establishment Environmental Assessment Method): het ultieme bewijs van duurzaam bouwen. Verschillende energiezuinige technieken resulteren in een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk: C02-neutrale verwarming en koeling, verdeling groene stroom over de verschillende winkels en een slimme batterij voor de verlichting ondergronds en in de gemeenschappelijke delen. Malinas heeft verder een groendak,

20 insights
Aan de N16, in de oksel van de R6, torent sinds oktober 2021 een parel van een winkelcomplex. Naast de strategische ligging pronkt het project met een piekfijne architectuur, kwalitatieve omgevingsinrichting en torenhoge duurzaamheidsambities.

Malinas, le parc commercial le plus vert de Belgique

Depuis octobre 2021, un complexe commercial trône majestueusement le long de la N16, à l’intérieur de la boucle formée par le R6. Outre son implantation stratégique, le projet bénéficie d’une architecture élégante et d’un aménagement de qualité dans son cadre environnant. Il affiche aussi de très hautes ambitions en matière de développement durable.

Une large promenade guide les clients vers dix-neuf commerces où ils peuvent s’adonner au shopping en toute décontraction. La forme incurvée du complexe contribue à l’expérience et vous assure une bonne vue de l’ensemble où que vous vous trouviez. Bien que la réalisation du nouveau parc commercial n’ait pas été une mince affaire, c’est un projet de prestige réussi pour l’entrepreneur principal Verelst, établi à Putte.

Le parc commercial a l’allure d’un « village dans la ville ». Ce complexe de 27.500 mètres carrés est un nouvel emblème commercial en région malinoise : dix-neuf commerces et un parking pour 900 voitures, dont 350 en sous-sol, et un abri couvert pour 400 vélos. La forme incurvée du bâtiment n’est pas seulement spectaculaire ; sa construction le fut aussi. L’arc relie les différentes unités commerciales. Ce ne fut pas une tâche aisée pour l’entreprise Verelst. Ce chantier a nécessité un recours intensif au GPS et beaucoup de travail d’arpentage. Il a fallu

tout borner avec précision et respecter les dimensions prévues. Verelst a modélisé le bâtiment entièrement en 3D et a conçu la structure préfabriquée à l’aide de BIM. Cette structure se compose de colonnes et de cloisons en béton, qui font également office de murs coupe-feu. Le toit est constitué de poutres en bois lamellé-collé, d’un tablier en acier et d’une étroite bande de hourdis dans la zone située le plus à l’arrière. Des panneaux en béton recouvrent les façades avant et arrière. L’imposante façade est magnifiée par les vitrines et la pierre naturelle. L’avant-toit en acier est quant à lui constitué de plaques en aluminium et d’un lanterneau filant en verre. Vu le porte-à-faux de huit mètres, les premières cellules à l’intérieur du bâtiment exercent un effet de traction pour absorber le contrepoids. Comme l’avant-toit se termine en fine pointe, nous avons également dû veiller à ce que la structure en acier soit la plus mince possible. Nous avions vraiment très peu de marge de manœuvre pour que tout s’emboîte à la perfection.

Énergie intelligente

L’intégration spatiale et paysagère dans le cadre environnant a été une préoccupation majeure lors de la construction du parc commercial. Il s’agit d’un modèle de développement durable. Malinas ambitionne donc d’obtenir le niveau de certification BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) « excellent » : la preuve ultime qu’il s’agit d’un bâtiment durable. Diverses technologies d’économie d’énergie permettent de réduire au maximum l’empreinte

21 insights

Duurzame en comfortabele

liften op zijn best!

Levenslang in uw vertrouwde huis wonen is een droom van velen…

Gelukkig denkt Verolift met u mee zodat uw huis uw thuis kan blijven. Geen tijdelijk voorstel zoals een traplift, maar een duurzame oplossing waardoor u zorgeloos zelfstandig in alle comfort en stilte kan bewegen tussen de verdiepingen van uw woning. Verolift biedt u een brede waaier aan huisliften met tal van types, maten en afwerkingen. Onze liftexperts luisteren naar al uw wensen en adviseren u over uw ideale huislift. Ons eigen team van ervaren monteurs en technici zorgt voor een vlotte montage en 24/7 service. Kortom, reeds meer dan 20 jaar een top team waar u op kan rekenen!

FS130-600

Met een beperkte voorspanning en dus ook beperkte opbuiging, kan dit vloerelement van 13cm hoog u helpen om vloervelden tot 6m50 te realiseren in één vloerdikte.

Eedstraat 7, Zwijnaarde 09 220 79 78 | www.verolift.be

JC Concept staat u bij met 20 jaar ervaring: natuursteen, tegels, vloerbekledingen en parket. Ervaring die aangewend wordt in grote en kleine projecten, in appartementen en villa’s.

JC Concept Zuidervest 49A

3270 Scherpenheuvel-Zichem +32 483036120

www.jc-concept.be

Vero lift Goo.indd 1 21-12-20 08:35
www.fingo.be
Fingo Goo.indd 1 15-12-20 08:01
JC Concept goo.indd 1 09-03-21 08:33

een groene achtergevel, laadpunten voor elektrische auto’s en een optimale ontsluiting voor fietsers en voetgangers. Ook zijn er inspanningen geleverd om de biodiversiteit op de site op peil te houden via streekeigen begroeiing, is er regenwaterrecuperatie en rietcompensatie in de vorm van een grote vijver. Elders in Mechelen is ook bos gecompenseerd.

Een huzarenstukje

Hoofdaannemer Verelst realiseerde het nieuwe winkelpark in recordtempo. De bouw startte midden in de pandemie, in augustus 2020, en amper twaalf maanden later konden handelaars hun winkelruimtes al inrichten. De complete realisatie van Malinas duurde slechts vijftien maanden. Bouwheer Mitiska loofde de aannemer: “Een huzarenstukje van de aannemers, een echte ‘bouwteamsfeer’ op de werf en een gedreven projectmanager als ‘coach’, maakten dit project tot een groot succes.” Voor Verelst was het Mechelse winkelpark natuurlijk een niet te missen thuismatch. Al in de aanbestedingsfase besteedde het bouwbedrijf veel tijd, middelen en energie om de aanpak te stroomlijnen. Die doorgedreven voorbereiding loonde tijdens de bouw. Verelst is erg trots op Malinas. De aannemer omschrijft het zelf als een prestigieuze topreferentie.

Bouwheer Mitiska REIM (GrootBijgaarden)

Architect AAVO Architects (Moeskroen)

Landschapsarchitect Ontwerpbureau

Pauwels (Leuven)

Hoofdaannemer(s) Groep Verelst (Putte)

écologique : chauffage et climatisation neutres en CO2, répartition d’énergie verte entre les différents magasins, et batterie intelligente pour l’éclairage du sous-sol et des espaces communs. Le parc Malinas est également équipé d’une toiture et d’une façade arrière végétalisées, de bornes de recharge pour voitures électriques, et une accessibilité optimale est assurée aux cyclistes et piétons. Des efforts ont également été fournis pour préserver la biodiversité du site, en optant pour des végétaux endémiques. Les eaux de pluie sont récupérées, et la perte de roseaux a été compensée par la création d’un grand étang. Le bois a également été compensé ailleurs dans la ville de Malines.

Une prouesse

L’entreprise générale Verelst a réalisé le nouveau parc commercial en un temps record. Les travaux ont commencé en pleine pandémie, en août 2020. À peine 12 mois plus tard, les commerçants pouvaient aménager leur espace commercial. La réalisation complète de Malinas n’a duré que quinze mois. Le maître d’ouvrage, Mitiska, ne tarit pas d’éloges à l’égard de Verelst : « La grande réussite de ce projet s’explique par la prouesse réalisée par les entreprises, l’ambiance collégiale qui régnait sur le chantier et le tempérament passionné du chef de projet qui a joué un rôle de “coach”. » Pour Verelst, réaliser le parc commercial de Malines, c’était comme jouer un match à domicile qu’il ne fallait manquer sous aucun prétexte. Dès la phase d’appel d’offres, l’entreprise de construction a consacré beaucoup de temps, de ressources et d’énergie à rationaliser l’approche. Cette préparation minutieuse a porté ses fruits au cours de la phase de construction. Verelst est très fière de Malinas. L’entreprise elle-même décrit le projet comme une référence prestigieuse.

Maître d’ouvrage Mitiska REIM (Grand-Bigard)

Architecte AAVO Architects (Mouscron)

Architecte paysagiste – bureau d’études Pauwels (Leuven)

Entrepreneur principal Groep Verelst (Putte)

23 insights

Het bouwbedrijf van de toekomst zet in op digitaal

Arbeidskrapte, alsmaar duurdere loonkosten en stijgende materiaalkosten. Hoe hou je als bouwbedrijf het hoofd boven water? En hoe zet je alle middelen zo kostenefficiënt mogelijk in?

Traxxeo herkende de noden van grote bouwbedrijven en ontwikkelde een digitaal platform waarmee bouwheren hun activa optimaal beheren. Aan het woord is Pavel Rotsaert, Digital Transformation Expert bij Traxxeo. Hij licht de kracht van hun systeem toe in de veelal traditionele bouwsector.

Digitaal is goedkoper

Pavel: “We merkten dat bouwcoördinatoren op het terrein heel vaak ongestructureerde methodes gebruiken die foutgevoelig zijn en bovendien heel veel manueel, administratief werk vereisen. Ook al heeft deze sector tot op vandaag weinig ingezet op digitalisatie, de huidige arbeidskrapte, stijgende loonkosten en duurdere basismaterialen dwingen hen om hun procedures onder de loep te nemen.”

Optimaal assetmanagement

“Vooral firma’s waar men gedecentraliseerd werkt, hebben baat bij een digitaal platform. Met een mobile resource platform creëer je een vlotte datauitwisseling tussen het hoofdkantoor en alle mobiele activa. Wist je trouwens dat je dankzij mobiele interfaces op een smartphone of een tablet de mensen op het terrein meteen digitaal informatie in het systeem kunnen voegen? Het is zelfs mogelijk ze in real time te raadplegen. En ook de hoofdzetel haalt hier veel voordeel uit. In real time krijgen ze inzicht op de situatie op de werf. Gps-trackers in voertuigen en bluetooth-tags aan kleiner materieel vertellen hen hoe deze connected objects worden gebruikt.

Zo krijgt het bouwbedrijf gestandaardiseerde informatie over de verschillende projecten en stuurt het onmiddellijk bij waar nodig. En zetten we mensen en materieel optimaal in.”

Complexe processen worden simpel “Jaar na jaar stijgt het aantal digitale tools in de bouwsector. Bedrijven beseffen meer en meer dat ze hiermee tijd besparen.

Beeld je eens de loonadministratie van een grote werf in. Dankzij dit platform bespaart de hr-afdeling 20 tot 30 procent in tijd. En ook een werfleider wint er zo’n 2 tot 3 uur per dag mee. Grote projecten omarmen deze technologieën, omdat de winst meteen in de cijfers opduikt. Dus een digitaal bouwbedrijf? Dat is een bedrijf dat klaar is voor de toekomst.”

Traxxeo in de praktijk Anke van de Velde is Applicatie- en Procesbeheerder bij Groep Verelst. “Wij zijn reeds lang overtuigd van de vele voordelen van Traxxeo. Onze hr-afdeling wint tijdens de maandelijkse loonsadministratie enorm veel tijd door de eenvoudige en uniforme manier waarop alle data in het systeem wordt aangeleverd.

Met hun track and trace weten we precies op welke werven onze mensen zich bevinden. Deze data sluizen we door naar onze BI-tool, om onze rapportering zo snel mogelijk zo accuraat mogelijk te krijgen. Met de Checkinatwork-module zijn we ook voor de sociale inspectie helemaal in orde. Maar er zijn nog enkele pijnpuntjes, zaken die voor ons nog niet helemaal op rolletjes lopen. Op dit moment bekijken we met Traxxeo hoe we het gebruiksgemak voor iedereen verder kunnen optimaliseren.”

24 insights

L’entreprise de construction du futur mise sur le numérique

Pénurie de main-d’œuvre, augmentation incessante des coûts salariaux et hausse du prix des matériaux. Comment garder la tête hors de l’eau quand on est une entreprise du bâtiment ? Et comment mobiliser toutes les ressources en optimisant au maximum le rapport coût-efficacité ?

Traxxeo a identifié les besoins des grandes entreprises de construction et a développé une plateforme numérique qui permet aux maîtres d’ouvrage de gérer leurs actifs de manière optimale. Pavel Rotsaert, Digital Transformation Expert chez Traxxeo, nous livre son point de vue. Il explique l’intérêt du système dans le secteur majoritairement traditionnel de la construction.

Le numérique est moins cher Pavel Rotsaert : « Nous avons remarqué que, sur le terrain, les conducteurs de travaux utilisent très souvent des méthodes non structurées, sujettes à l’erreur et nécessitant également beaucoup de travail manuel et administratif. Même si ce secteur s’est peu intéressé au numérique jusqu’à présent, la pénurie actuelle de maind’œuvre, la hausse des coûts salariaux et l’augmentation du prix des matériaux de base les obligent à repenser leurs procédures. »

Gestion optimale des actifs

« Ce sont principalement les entreprises qui fonctionnent de manière décentralisée qui tirent parti d’une plateforme numérique. Une plateforme de ressources mobiles vous permet un échange fluide de données entre le siège social et tous les actifs mobiles. Saviez-vous d’ailleurs que, grâce aux interfaces mobiles sur smartphone ou tablette, les personnes sur le terrain peuvent transférer instantanément des données par voie numérique vers le système ? Il est même possible de les consulter en temps réel. Et le siège social en tire également de nombreux avantages : il a une vue en temps réel de la situation sur le chantier. Les traceurs GPS installés dans les véhicules et les balises Bluetooth posées sur les petits équipements leur indiquent comment ces objets connectés sont utilisés.

Ainsi, l’entreprise de construction reçoit des informations standardisées sur les différents projets et procède immédiatement aux ajustements nécessaires. Cela lui permet de mobiliser le personnel et les équipements de manière optimale. »

Simplification des processus complexes

« Le nombre d’outils numériques ne cesse d’augmenter d’année en année dans le secteur de la construction. Les entreprises prennent de plus en plus conscience du gain de temps que représentent ces outils.

Prenons l’exemple de l’administration des salaires d’un chantier de grande envergure. Grâce à cette plateforme, le département RH économise 20 à 30 % de temps. Et un contremaître gagne lui aussi environ 2 à 3 heures par jour.

Ces technologies sont très prisées pour les gros projets ; le gain de temps qu’elles apportent se répercute immédiatement sur les chiffres. Donc, une entreprise de construction numérique, c’est une entreprise qui est prête pour l’avenir. »

Traxxeo en pratique

Anke van de Velde est Application & Process Manager chez Groep Verelst. « Cela fait longtemps que nous sommes convaincus des nombreux atouts de Traxxeo. La simplicité et l’uniformité de saisie des données dans le système font gagner énormément de temps à notre département RH lors de l’administration mensuelle des salaires.

Grâce au système “track and trace”, nous savons exactement sur quels chantiers se trouvent nos travailleurs. Nous transmettons ces données à notre outil de business intelligence afin d’obtenir au plus vite un reporting aussi précis que possible. Grâce au module Checkinatwork, nous sommes également parfaitement en ordre vis-à-vis de l’inspection sociale. Mais le système présente tout de même encore quelques failles ; tout ne fonctionne pas encore à la perfection, selon nous. Nous sommes en train d’examiner avec Traxxeo comment optimiser davantage la convivialité de cet outil. »

25 insights
Pavel Rotsaert (M)

Hoe Bijna-energieneutraal bouwen de norm werd

Bijna-energieneutraal bouwen (BEN) is sinds 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en de rest van Europa. Vlaanderen verplicht vanaf 2023 kopers van een bestaande woning met een slechte energieprestatie bovendien om een energetische renovatie te doen. Dat moet ook oudere huizen heel wat energiezuiniger maken. Maar wat is bijnaenergieneutraal bouwen precies? Hoe is het ontstaan en wat betekent het concreet voor de Vlaming met een baksteen in de maag?

De Vlaamse overheid lanceerde BEN in 2013 als principe voor nieuwbouwwoningen. Een BEN-gebouw verbruikt weinig energie voor verwarming en ventilatie, koeling en warm water. Die energie komt bovendien van groene energiebronnen. De mate waarin een woning energetisch optimaal is, wordt uitgedrukt met het E-peil. Hoe lager, hoe beter de woning scoort. Sinds de introductie van BEN kreeg de bouwsector een nieuwe impuls om de energetische prestaties van woningen nog te verbeteren. En dat begint allemaal aan de tekentafel. Het is de architect die er samen met de bouwheer moet voor zorgen dat aan alle eisen wordt voldaan.

Geen geïsoleerd beleid

Hoe is BEN-bouwen eigenlijk ontstaan en hoe past het binnen het bredere Vlaams beleid rond wonen en klimaat? Geert Flipts van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) schetst de evolutie. “Vlaanderen had voor 2006 een oubollige wetgeving met zwakke eisen en weinig handhaving voor nieuwe woningen. Een Europese verordening spoorde de Vlaamse overheid aan om de energieprestaties voor gebouwen beter te reguleren. De start van de EPB-regelgeving (EnergiePrestatie en Binnenklimaat) voor nieuwbouwwoningen in 2006 vereiste al meer rapportage voor de gebruikte materialen en technieken. Sindsdien werd het beleid stelselmatig uitgerold. Was het E-peil bij de start nog E100, dan

daalde het in verschillende stappen naar E30 in 2021. Dat is trouwens het BENniveau. Elke nieuwe woning die vandaag in Vlaanderen wordt gebouwd conform de eisen, voldoet dus per definitie aan de BEN-normen. Dat zorgt niet alleen voor betere woningen, maar helpt ook mee aan de klimaatdoelstellingen. Sinds 2006 werd een hele weg afgelegd. Het Vlaamse BEN-beleid voor de nieuwbouwmarkt dient vandaag zelfs in heel Europa als voorbeeld.”

Fiscaal voordeel

De introductie van BEN in 2013 betekende een revolutie voor de bouwsector. Toch was het volgens Geert Flipts niet moeilijk om hen hierin mee te krijgen. “Bouwheren en bouwpromotoren liepen zelfs vaak voorop. De financiële stimulans vanuit de overheid speelt daarbij zeker een rol. Wie een beter E-peil haalt dan vereist, krijgt een voordeelkorting op de onroerende

26 insights

Comment les bâtiments quasi neutres en énergie sont devenus la norme

Depuis 2021, les bâtiments quasi neutres en énergie (QNE) sont devenus la norme pour les logements neufs en Flandre et en Europe. À partir de 2023, la Flandre obligera également les acquéreurs d’une habitation existante aux performances énergétiques médiocres à la rénover. Cette mesure devrait également rendre les maisons plus anciennes beaucoup plus économes en énergie. Mais qu’est-ce qu’un bâtiment quasi neutre en énergie ? Comment ce concept est-il né ? Et que cela implique-t-il concrètement pour le Flamand réputé avoir une brique dans le ventre ?

Lancée en 2013 par le gouvernement flamand, la norme QNE se voulait être un principe applicable aux habitations neuves. Un bâtiment QNE consomme peu d’énergie pour le chauffage et la ventilation, le refroidissement et l’eau chaude. Cette énergie provient en outre de sources d’énergie vertes. Le niveau E indique le degré d’optimisation énergétique d’une habitation : plus l’indice est bas, meilleure est la performance énergétique de l’habitation. L’instauration du QNE a été l’occasion pour le secteur du bâtiment d’améliorer encore la performance énergétique des habitations. Et c’est sur la table de dessin que tout commence puisque l’architecte doit, en collaboration avec le maître d’ouvrage, veiller au respect de toutes les exigences.

Une politique qui s’inscrit dans un cadre plus large

Comment le principe QNE a-t-il vu le jour et comment s’inscrit-il dans la politique flamande au sens large en matière de logement et de climat ? Geert Flipts, de l’agence flamande de l’Énergie et du Climat (VEKA), décrit l’évolution. « Avant 2006, la législation flamande était obsolète, pas vraiment exigeante et peu applicable aux habitations neuves. C’est un règlement européen qui a incité le gouvernement flamand à mieux réglementer la performance énergétique des bâtiments. La réglementation PEB (performance énergétique et climat intérieur) pour les habitations neuves, entrée en vigueur en 2006, exigeait déjà davantage de rapports sur les matériaux et techniques utilisés. Cette politique est systématiquement mise en œuvre depuis

lors. Si, au début, le niveau E imposé était encore de E100, il a été abaissé à plusieurs reprises pour atteindre E30 en 2021. Le niveau E30 correspond d’ailleurs au niveau QNE. Donc, chaque habitation neuve construite aujourd’hui en Flandre conformément aux exigences satisfait par définition aux normes QNE. Cela permet non seulement de garantir des logements plus performants, mais aussi de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques. Un long chemin a été parcouru depuis 2006. Aujourd’hui, la politique QNE menée en Flandre sur le marché de la construction neuve est même citée en exemple dans toute l’Europe. »

Avantage fiscal

L’instauration de la norme QNE en 2013 a été une révolution pour le secteur de la construction. Pourtant, selon Geert Flipts, il n’a pas été difficile de gagner l’adhésion du secteur. « En fait, les maîtres d’ouvrage et les promoteurs immobiliers étaient même souvent à l’avant-garde. Les incitants financiers du gouvernement n’y sont assurément pas étrangers. L’atteinte d’un niveau E meilleur que le niveau requis permet de bénéficier d’une réduction de précompte immobilier. La performance énergétique des nouvelles constructions actuelles étant souvent supérieure au niveau QNE, ces logements donnent droit à un avantage fiscal qui peut atteindre 5.000 euros sur cinq ans. Cette politique

27 insights
Geert Flipts

voorheffing. De nieuwbouwwoningen van vandaag scoren vaak nog beter dan het BEN-niveau en worden daarvoor fiscaal beloond. Die korting kan oplopen tot wel 5000 euro verspreid over vijf jaar. Dat stimuleringsbeleid werkt goed. Bijkomend voordeel is dat diegenen die al overtuigd zijn, het pad effenen voor de anderen.”

Groene energie

Sinds 2014 legt Europa een minimumaandeel aan hernieuwbare energie op in nieuwe woningen. Die groene stroom kan via zonnepanelen, zonneboiler of warmtepomp worden opgewekt. Door de Europese wetgeving is hernieuwbare energie ondertussen goed ingeburgerd binnen onze Vlaamse woningen. Zonnepanelen zijn vrijwel standaard en een warmtepomp is een evidentie in nieuwbouw. Beide zijn goed voor het klimaat, maar helpen tegelijk ook om het E-peil van de woning te verlagen. De volgende stap? Het gebruik van fossiele brandstoffen helemaal vermijden. Aardgasaansluitingen zijn nu al niet meer toegelaten in grote verkavelingen. En vanaf 2026 is in élke nieuwbouw alleen nog hernieuwbare energie mogelijk.

Wie zal dat betalen?

Is BEN-bouwen eigenlijk duurder dan een klassieke nieuwbouw? En hoe zit het met de terugverdieneffecten op korte en lange termijn? “Alles heeft een prijs”, geeft Geert Flipts realistisch toe. “Toch is het voor de Vlaamse overheid belangrijk dat energetische investeringen economisch haalbaar blijven, met een terugverdieneffect op lange termijn. Er zijn in het verleden studies uitgevoerd om het kostenoptimum voor nieuwbouw te bepalen. Dat blijkt rond het E-peil E20 te zitten. Maar ondertussen zijn de energiekosten sterk gestegen. Waarschijnlijk zal het optimum vandaag dus nog lager liggen. En dan is een BENwoning sowieso een goede investering voor de toekomst.”

Slim verbouwen

Energie-efficiëntie

Niet alleen de techniek is belangrijk, maar ook de isolatie van de buitenschil. Het S-peil of schilpeil geeft weer hoe energieefficiënt een woning is. Hoe lager, hoe beter de ‘schil’ van de woning. Vooral een goede isolatie en luchtdichtheid, het type beglazing en de grootte, oriëntatie en vormefficiëntie van de woning zijn hierin cruciale parameters. Nieuwbouwwoningen moeten sinds kort een S-peil van S28 halen. Vandaag lukt dat al probleemloos in 9 van de 10 projecten. Die laatste 10 procent moet dan het ontwerp aanpassen om toch de score te halen.

De wetgeving rond nieuwbouw was de motor om ook bestaande woningen beter te isoleren. Wie een zogenaamde ingrijpende energetische renovatie (IER) doet, kan ook van een aantal (fiscale) voordelen genieten. Geert Flipts licht toe: “Bij zo’n grondige verbouwing worden verschillende zaken aangepakt: isolatie van de schil, verwarmingssysteem én ventilatie. Dat moet leiden tot een verbeterd E-peil met een score van maximaal E60. Dat is ook het niveau dat we tegen 2050 voor álle woningen in Vlaanderen willen. Er ligt dus nog een pak werk op de plank, maar we zitten op de goede weg.”

28 insights
“Er ligt nog een pak werk op de plank, maar we zitten op de goede weg” – Geert Flipts

incitative fonctionne bien. À cela s’ajoute l’effet boule de neige : les convaincus ouvrent la voie aux autres. »

renouvelables sont déjà bien présentes dans les foyers flamands. Les panneaux solaires sont pratiquement devenus la norme, et la pompe à chaleur s’impose comme un choix évident dans les bâtiments neufs. Tous deux sont bons pour le climat et contribuent par la même occasion à abaisser le niveau E de l’habitation. La prochaine étape ? Se passer totalement des combustibles fossiles. Les raccordements au gaz naturel ne sont déjà plus autorisés dans les grands lotissements. Et à partir de 2026, seules des énergies renouvelables pourront être utilisées dans les bâtiments neufs.

Efficacité énergétique

La technique n’est pas le seul élément important ; l’isolation de l’enveloppe extérieure compte aussi. Le niveau S exprime le degré d’efficacité énergétique de l’enveloppe d’un bâtiment : plus il est bas, meilleure est l’enveloppe de l’habitation. Parmi les paramètres cruciaux pour atteindre un bon niveau S figurent surtout une bonne isolation et une bonne étanchéité à l’air. Le type et la taille du vitrage entrent aussi en ligne de compte, de même que l’orientation et l’efficacité de la forme du bâtiment.

Désormais, le niveau que doivent atteindre les habitations neuves est S28. Aujourd’hui, on y parvient sans problème dans 9 projets sur 10. En ce qui concerne les 10 derniers pour cent, il faut ajuster la conception pour atteindre l’indice requis.

Énergie verte

Depuis 2014, l’Europe impose une part minimale d’énergies renouvelables dans les logements neufs. Cette énergie verte peut être produite par des panneaux photovoltaïques, un chauffe-eau solaire ou une pompe à chaleur. Grâce à la législation européenne, les énergies

Qui va payer la facture ?

Une construction QNE est-elle réellement plus chère qu’un bâtiment neuf classique ? Et qu’en est-il du retour sur investissement à court et à long terme ? « Tout a un prix », admet Geert Flipts avec réalisme. « Néanmoins, le gouvernement flamand tient à ce que les investissements énergétiques restent économiquement viables, avec un retour sur investissement à long terme. Des études ont été menées dans le passé pour déterminer l’optimalité pour les bâtiments neufs en tenant compte du coût. Cette optimalité s’est révélée se situer aux alentours du niveau E20. Mais le coût de l’énergie a fortement augmenté entre-temps. Il est donc probable que l’optimum soit encore plus bas aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, une habitation QNE est un bon investissement pour l’avenir. »

Rénover intelligemment

La législation sur les constructions neuves a aussi joué un rôle moteur dans l’amélioration de l’isolation des habitations existantes. Ceux qui se lancent dans une rénovation énergétique majeure (REM) peuvent aussi bénéficier d’un certain nombre d’avantages (fiscaux). Geert Flipts explique : « Lorsqu’on entreprend une rénovation approfondie, plusieurs aspects sont abordés : isolation de l’enveloppe, système de chauffage et ventilation. Cette démarche doit entraîner une amélioration du niveau E pouvant aller jusqu’à E60 maximum. C’est aussi le niveau que nous voulons atteindre pour tous les logements en Flandre d’ici 2050. Il y a donc encore du pain sur la planche, mais nous sommes sur la bonne voie. »

29 insights
« Il y a donc encore du pain sur la planche, mais nous sommes sur la bonne voie » – Geert Flipts

L-door

Uw one-stop-shop voor complete logistieke oplossingen

Een ruim assortiment aan logistieke uitrustingen of kwalitatieve sectionaalpoorten , volledig geautomatiseerd met een excellente service dat bovendien perfect aansluit bij uw persoonlijke behoeften? Kies net als Groep Verelst voor L-door Nassau en laat je verbazen door ongeëvenaard vakmanschap.

Dankzij een ambitieuze fusie tussen L-door en Nassau Door Belgium, bundelen wij niet allen onze krachten, maar ook onze sterktes, know-how en bovenal onze ervaring. Met een partner als L-door Nassau kiest u dus voor een deskundig producent waarbij uw project evenals uzelf als klant centraal staan.

Wij produceren, verkopen en onderhouden sectionaalpoorten en industriële toepassingen. Van reguliere sectionaalpoorten of een high-end gamma met gevelbekleding voor de particuliere markt tot industriepoorten, high-speed doors, laadbruggen, dockshelters en totale laad- en losoplossingen.

Eenvoudigweg veelzijdig

TVH EQUIPMENT NV • HEAD OFFICE WAREGEM Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium

T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 43 45 waregem@tvh.com • www.tvhequipment.com

Gepassioneerd door innovatie en constante productverbetering, streven wij dagelijks naar duurzaam design en maatwerk van de hoogste kwaliteit. Het volledige proces, van productie tot nadienst is in eigen beheer waardoor wij een snelle, uitstekende en professionele service in heel België kunnen garanderen, 24u op 24, 7 dagen op 7.

Met onze nieuwe organisatie en samen meer dan 70 jaar ervaring, tillen wij ‘Wees gerust veeleisend’ naar een hoger niveau. Wij beloven u, Exceeding Expectations

Meer informatie: www.l-door.be/nl

Veelzijdig is het aanbod zeker.

Hoogwerker, schaarlift, verreiker, heftruck, warehousing, ... kopen of huren... onderhoud of herstelling...

opleidingen als bestuurder, VCA, hijsen, veiligheid, ... Eenvoudigweg, bij TVH Equipment vind je steeds de juiste oplossing!

Surf naar www.tvhequipment.com en ontdek het zelf.

Tot binnenkort!

30 insights
L-door goo.indd 1 20-06-22 13:35
TVH Parts Goo.indd 1 23-11-20 11:43

Neen bestaat niet bij

Wim Verhuur

Wat startte in 2002 met slechts twee machines in de serre van Wim zijn ouders in Sint-Katelijne-Waver, is vandaag de dag een gevestigde waarde op de Belgische verhuurmarkt. Wim Verhuur verhuurt dagelijks duizenden bouw- en tuinmachines over het hele land. Als totaalleverancier kan u zowel voor uw werfinrichting, werftoiletten, hoogwerkers, graafmachines, verreikers etc. bij hen terecht.

Zowel de grootste bouwonderneming als de kleinste aannemer kan bij Wim Verhuur terecht voor het meest geschikte toestel voor elke klus. Een persoonlijke en snelle service, in combinatie met een ruim en jong machinepark vormen het ultieme recept van Wim Verhuur. Ook Verelst groep maakt al jaar en dag gebruik van de diensten van Wim Verhuur. “Verelst begrijpt zeer goed dat inhuur meer is dan een machine leveren op de werf. Als service gericht verhuurbedrijf is het voor ons dan ook zeer

aangenaam werken met een partner die waarde hecht aan de service en kwaliteit die wij dagelijks trachten te leveren” aldus Wim Van Nuffelen, zaakvoerder van Wim Verhuur.

De slogan “neen bestaat niet” is binnen Wim Verhuur alom bekend. Zo wordt er steeds gezocht naar oplossingen om de klant zo goed mogelijk verder te helpen, ook indien dit niet binnen de eigen mogelijkheden ligt. Deze hands-on mentaliteit is één van de voornaamste redenen waarom klanten steeds opnieuw voor Wim Verhuur kiezen.

Meer informatie: www.wimverhuur.be

Michielsens

De beste oplossingen voor al uw hijsprojecten

Michielsens is dé referentie in België voor verticaal transport met mobiele telescoop- en torenkranen. Dankzij jarenlange ervaring in de sector kunnen we onze klanten vandaag de beste oplossingen bieden voor al hun hijsprojecten. Als werkgever zetten we dan weer onze mensen op de eerste plaats. Je bouwt bij Michielsens letterlijk aan de toekomst én groeit mee met het bedrijf.

Team Michielsens heeft verschillende uitdagende functies vacant. We geven je ruime mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen het bedrijf.

Michielsens telt zo’n tweehonderd medewerkers. Dankzij ons uniek DNA en open bedrijfscultuur durven we ons wel één grote familie te noemen. We kennen onze collega’s bij naam en weten wie waar mee bezig is. We nodigen al onze mensen jaarlijks uit voor een functioneringsgesprek. Zo weten wij waar je heen wil en jij waar je staat.

We voorzien een competitief salaris met een mooi pakket aan extralegale voordelen. Je werkt in een team van enthousiaste collega’s die er voor elkaar staan. Je komt terecht in een dynamische omgeving waar je opgeleid en begeleid wordt!

Meer informatie: jobs.michielsens.be

31 insights
Wim Verhuur goo.indd 1 15-02-21 08:50

Effenen duurder wordende bouwmaterialen het pad voor de circulaire economie?

We kunnen er niet omheen: de prijzen voor bouwmaterialen rijzen de pan uit. Wordt (ver)bouwen onbetaalbaar? Of is er licht aan het einde van de tunnel? Anja Larik, directie- en economisch adviseur bij de Bouwunie, geeft tekst en uitleg: hoe is het zover kunnen komen en wat staat er ons te wachten?

Samenloop van omstandigheden

Anja: “De prijzen van de bouwmaterialen begonnen te stijgen na de eerste coronagolven in het najaar van 2020. Toen herstelde de economie zich. Alleen: de productie kon niet volgen. Sommige goederen werden schaars, wat hun prijs opdreef.

Net toen die situatie zich leek te stabiliseren, brak de oorlog in Oekraïne uit. Daardoor werden niet alleen de grondstoffen duurder, maar ook de energieprijzen en dus de productie- en transportkosten.”

2022 gestabiliseerd zullen zijn. Sommige grondstoffen zullen dan opnieuw goedkoper zijn, maar nooit in dezelfde mate als voor de crisis. Zo is staal nu enorm duur omdat bepaalde fabrieken niet kunnen produceren. Als het aanbod weer op gang komt, zullen die prijzen dalen.”

Goede afspraken maken goede vrienden

“De echte impact van de oorlog in Oekraïne kennen we op dit moment nog niet. Om een idee te geven: aluminium buitenschrijnwerk is sinds 1 april 30 procent duurder en glas 25 procent.

We hopen dat die prijsstijgingen uitvlakken. Anders wordt bouwen en verbouwen onbetaalbaar, zowel voor de consument als de aannemer. We raden hen dan ook aan om onderling altijd goede afspraken over de prijs te maken, hoe moeilijk dat nu ook is.”

Katalysator voor duurzame oplossingen

Koffiedik kijken

“We hebben geen glazen bol. Escaleert de situatie in Oekraïne niet? Dan verwacht de Nationale Bank dat de prijzen eind

“Aannemers blijven zoeken naar alternatieven. De crisis maakte extra duidelijk hoe belangrijk het is om op termijn over te stappen op een circulaire economie: daarin recycleren of hergebruiken we materialen.

Dankzij de Europese Green Deal werden de eerste stappen in die richting al gezet, maar de recente schaarste en prijsstijgingen brengen die transitie in een stroomversnelling.”

32 insights
“Een bouwkost die in december 2021 nog 270.000 euro bedroeg, is vandaag 10.000 euro meer”
Anja Larik

Le constat est sans appel : le prix des matériaux de construction s’envole. La construction et la rénovation vont-elles devenir inabordables ? Ou peut-on voir la lumière au bout du tunnel ? Anja Larik, conseillère économique et de direction chez Bouwunie, explique comment nous en sommes arrivés là et les perspectives d’avenir.

fin 2022, sauf dégradation de la situation en Ukraine. Les prix de certaines matières premières diminueront à nouveau, sans retrouver toutefois leur niveau d’avant la crise.

Par exemple, l’acier est extrêmement cher pour le moment parce que certaines usines sont dans l’incapacité de produire. Lorsque l’offre reprendra, ces prix baisseront. »

Un concours de circonstances

Anja Larik : « Le prix des matériaux de construction a commencé à augmenter après les premières vagues de coronavirus à l’automne 2020. Puis, l’économie s’est redressée. Mais la production ne parvenait pas à suivre. Certaines ressources se sont raréfiées, ce qui a fait grimper leur prix.

Alors que la situation semblait se stabiliser, la guerre a éclaté en Ukraine. Conséquence : non seulement le prix des matières premières a augmenté, mais aussi le prix de l’énergie et, donc, les coûts de production et de transport. »

Divinations

« Nous n’avons pas de boule de cristal. D’après les prévisions de la Banque Nationale, les prix devraient se stabiliser

Les bons accords font les bons amis

« Nous ne connaissons pas encore l’incidence réelle de la guerre en Ukraine. Pour vous donner une idée, les menuiseries extérieures en aluminium coûtent 30 % de plus, et le verre, 25 % de plus depuis le 1er avril.

Nous espérons que ces augmentations de prix vont se stabiliser, sans quoi construire et rénover deviendra inabordable, tant pour le consommateur que pour l’entrepreneur. Nous leur conseillons donc de toujours bien s’entendre sur les prix, aussi difficile que cela puisse être pour l’instant. »

Catalyseur de solutions durables

« Les entrepreneurs continuent à chercher des alternatives. La crise a montré encore plus clairement à quel point il est important de passer à une économie circulaire à long terme, c’est-à-dire recycler ou réutiliser les matériaux.

Le Pacte vert pour l’Europe a permis de poser les premiers jalons dans cette voie, mais les récentes pénuries et hausses des prix donnent un coup d’accélérateur à cette transition. »

33 insights
La hausse du prix des matériaux de construction ouvre-t-elle la voie à l’économie circulaire ?
« Une construction qui coûtait encore 270.000 euro en décembre 2021 coûte 10.000 euro de plus aujourd’hui »

Zowat élk beroep in de bouw is nu een knelpunt

Onze bouwsector komt handen tekort. Veel handen: goed voor zo’n 20.000 openstaande vacatures. En dat terwijl het gemiddelde orderboek het komende halfjaar bijna vol staat. Toch laat de sector het hoofd niet hangen. Welke innovatieve ideeën en ambitieuze plannen moeten het tij doen keren? Dat vernemen we van Niko Demeester, CEO van de Confederatie Bouw.

“Onze bouwsector kampt al jaren met een structureel tekort aan mensen”, verduidelijkt Demeester. “Toch neemt de ernst van het probleem toe: het aantal openstaande vacatures stijgt. En dat voor zowat elke functie. Vroeger zochten we vooral metsers, lassers, projectleiders, calculators … Vandaag raken zelfs functies in marketing, planning en administratie niet ingevuld.”

Meer mensen aantrekken is dus de boodschap. Daarom investeert de sector in opleidingen?

“Klopt. De tijd dat bedrijven vooral mensen met ervaring zochten, is voorbij. Ben je gemotiveerd en leergierig? Dan ben je welkom. Technische basiskennis is zeker een pluspunt, maar geen vereiste meer. Veel grote bedrijven beschikken over eigen opleidingscentra. En ook wij organiseren overal in het land cursussen, kampen, stages en kennismakingsdagen. Tegenwoordig leer je de job op de werkvloer.”

Moet de sector meer doen om werknemers aan boord te houden?

“Elk jaar bedraagt de uitstroom ongeveer 12 procent. Mensen verlaten de sector vooral om met pensioen te gaan. Een kleiner aandeel verandert van carrièrekoers. Volgens een recente enquête kiezen mensen voor een job in de bouw omdat de verloning heel goed zit – de bouw is de op één na best betalende sector voor arbeiders. En omdat het werk veel voldoening bezorgt. Er is veel jobfierheid.”

“Haken mensen toch af? Dan komt dat vooral door de bedrijfscultuur – zoals een conflict met de werfleider. Dat resultaat is een wake-upcall. Maar zoiets organiseer je niet op sectorniveau, je kunt geen collectieve cultuur opleggen.

Daarom is mijn oproep aan alle CEO’s: ongeacht wie in zo’n discussie gelijk of ongelijk heeft, probeer in het hoofd van je mensen te kruipen. Ga duurzaam met hen om. En zoek naar manieren om hun onbehagen weg te nemen.”

Kijken jullie ook naar de overheid voor oplossingen?

“Zeker. In onze samenleving is er een grote, diverse groep inactieven. Die mensen zijn vaak niet gemotiveerd om terug op de werkvloer te stappen. Dan moet de overheid zichzelf in vraag durven stellen: maant ze inactieven genoeg aan om een job te vinden en moet ze na verloop van tijd niet steviger knabbelen aan de uitkeringen?”

34 insights
Niko Demeester

Presque tous les métiers de la construction connaissent une pénurie de main-d’œuvre actuellement

Notre secteur manque de bras. Même de beaucoup de bras : quelque 20.000 postes sont à pourvoir, alors que le carnet de commandes moyen est pratiquement rempli pour les six prochains mois. Le secteur ne se décourage pas pour autant. Quels idées novatrices et projets ambitieux pourraient inverser la tendance ? C’est ce que nous avons demandé à Niko Demeester, CEO de la Confédération Construction.

« Cela fait des années que notre secteur est aux prises avec une pénurie structurelle de main-d’œuvre », explique Niko Demeester. « Pourtant, le problème ne cesse de s’aggraver : le nombre de postes vacants augmente, pour pratiquement toutes les fonctions. Avant, on recherchait surtout des maçons, des soudeurs, des chefs de projet, des calculateurs... Aujourd’hui, même les postes dans le marketing, la planification et l’administration ne trouvent pas preneurs. »

Il faut donc attirer plus de gens. Est-ce la raison pour laquelle le secteur investit dans la formation ?

« Oui, c’est exact. L’époque où les entreprises recherchaient principalement des personnes ayant de l’expérience est révolue. Vous êtes motivé et vous avez envie d’apprendre ? Dans ce cas, on vous ouvre les bras. Avoir des connaissances techniques de base est certes un plus, mais plus une exigence. De nombreuses grandes entreprises disposent de leurs propres centres de formation. Et nous organisons également des cours, des camps, des stages et des journées “découverte” dans tout le pays. Aujourd’hui, on apprend le métier sur le terrain. »

Le secteur doit-il en faire plus pour garder ses travailleurs ?

« Chaque année, les départs représentent environ 12 % des effectifs. Les gens quittent le secteur principalement pour prendre leur retraite. D’autres, en proportion plus faible, se réorientent professionnellement. Selon une enquête récente, les gens choisissent de travailler dans le secteur de la construction parce que les salaires y sont très attractifs – la construction est le deuxième secteur le

plus rémunérateur pour les ouvriers. Et parce que le travail apporte beaucoup de satisfaction et de fierté professionnelle. »

« Lorsque les gens décrochent, cela a souvent un rapport avec la culture de l’entreprise – par exemple, un conflit avec le contremaître. Ce doit être un signal d’alarme. Le secteur n’a aucune prise sur la culture d’une entreprise ; imposer une culture collective est impossible. Je lance donc un appel à tous les CEO : en cas de désaccord, que vous ayez tort ou raison, essayez de vous mettre à la place de vos travailleurs. Préservez la relation que vous entretenez avec eux. Et trouvez des moyens de calmer les tensions. »

Attendez-vous aussi des solutions de la part du gouvernement ?

« Oui, bien sûr. Notre société compte un grand nombre de personnes inactives au profil varié. Souvent, ces personnes ne sont pas motivées à réintégrer le marché du travail. Le gouvernement doit oser se remettre en question : encourage-t-il suffisamment les inactifs à trouver un emploi et ne faut-il pas

35 insights

Eennaaminprefab

Uitstekendeserviceenopvolgingvanuwproject, eenuitgebreidekeuzeaanafwerkingen,vlotte montage,duurzaamheidenonderhoudsgemak zijnonzegrootstetroeven.

Geveloplossingenvoor:

• Industrieel Commercieel

• Agrarisch Maneges

www.schelfhout-beton.be

baeken goo.indd 1 19-01-21 11:44
schelfhout goo.indd 1 13-01-21 09:42 ASW goo.indd 1 18-01-21 10:17 VEILIGHEID EPB TECHNIEKEN
Archimedes Goo.indd 1 21-12-20 10:42
VEILIGHEID EPB

Zo pakt Verelst het aan

Klaar Verreijdt, Recruiter ­ HR Coördinator: “Veel collega’s werken al járen voor Verelst en gaan binnenkort verdiend met pensioen. We zoeken dus heel wat nieuw, gemotiveerd talent! Onze Groep gaat langdurige samenwerkingen aan met partners en scholen en we bieden onze mensen continue opleiding. In ons familiaal team wordt iedereen met de voornaam aangesproken. We geven onze medewerkers alle kansen en promoten interne recrutering. Zijn ze klaar voor een nieuwe uitdaging? Dan gaan we samen met hen op zoek naar de beste interne oplossing!”

“Onze sector levert constant inspanningen. We organiseren campagnes en opleidingen, verlonen goed, voorzien veel extralegale voordelen … We verduurzamen, digitaliseren en diversifiëren – op vlak van nationaliteit én gender. Ook de overheid moet haar steentje bijdragen.”

Aan jullie inspanningen mogen we er zelfs nog eentje toevoegen: de doelstellingen die jullie tegen 2030 willen behalen?

“Absoluut. De komende tien jaar rollen we een heleboel initiatieven uit, samen met de vakbonden. We stelden ambitieuze doelstellingen op die we tegen 2030 willen behalen. Namelijk 20 procent meer leerlingen in de bouwopleidingen, 20 procent meer doorstroom naar de sector en 20 procent minder uitstroom. We steken de handen dus stevig uit de mouwen!”

La méthode Verelst

Klaar Verreijdt, Recruiter & HR Coordinator : « Bon nombre de nos collègues travaillent depuis des années pour Verelst et vont bientôt prendre une pension bien méritée. Nous sommes donc à la recherche de nombreux nouveaux talents motivés ! Notre groupe établit des partenariats de long terme avec des partenaires et des écoles, et nous proposons une formation continue à notre personnel. Nous sommes une entreprise familiale où chacun s’appelle par son prénom. Toutes les opportunités sont offertes à nos collaborateurs, et nous favorisons le recrutement interne. S’ils manifestent l’envie de relever un nouveau défi, nous les aidons à trouver la meilleure solution en interne ! »

réduire plus drastiquement les allocations après un certain temps ? »

« Notre secteur fait constamment des efforts. Nous organisons des campagnes et des formations, nous rémunérons correctement, nous offrons de nombreux avantages extralégaux, etc. Nous nous engageons sur la voie du développement durable, du numérique, de la diversité – en termes de nationalité et de genre. Le gouvernement doit également faire sa part. »

À ces efforts, on pourrait même en ajouter un de plus : les objectifs que vous souhaitez atteindre d’ici 2030…

« Absolument. Nous allons lancer toute une série d’initiatives en partenariat avec les syndicats au cours des dix prochaines années. Nous avons fixé des objectifs ambitieux à atteindre d’ici 2030 : 20 % d’étudiants en plus dans les formations en construction, 20 % de transferts supplémentaires vers le secteur et 20 % de départs en moins. Nous nous retroussons donc les manches ! »

- GRUES

Klaar Verreijdt
www.deceuster.be
BOUWKRANEN
trouwe huisleverancier sinds 2004!

Knappe landmarks met elk een eigen verhaal

De tijd dat bedrijven massaal kozen voor grijze, eentonige kantoorgebouwen? Die lijkt voorbij. Sterker nog: architecten en designers ontwerpen tegenwoordig hypermoderne, unieke bedrijfsgebouwen. Knappe landmarks met elk een eigen verhaal.

Ontwerpbureau Maister kleurde al verschillende bedrijfspanden in. Zo ook zijn eigen kantoorgebouw ‘Pink Building’ in Roeselare. Zaakvoerder Bram Couvreur legt uit waarom bedrijven tegenwoordig meer aandacht besteden aan hun uitvalsbasis.

“Een gebouw dat past bij de identiteit van je merk of bedrijf zorgt voor een gigantische meerwaarde. Want je gebouw is een visitekaartje. Het toont wie je bent en wat je in je mars hebt. Potentiële klanten die op bezoek komen, worden zo voor de volle honderd procent ondergedompeld in je bedrijf en waar het voor staat. Zonder zo’n gebouw lukt dat niet.”

Uniek totaalconcept

“Hoe je dat aanpakt? Het ontwerp van zo’n complex is natuurlijk extreem

belangrijk. Maar ik zie dat niet als prioriteit nummer één. Het gaat vooral om het totaalconcept. Het hele gebouw moet een unieke beleving bieden. Zowel de gevel buiten als het interieur binnen. Alle elementen zijn belangrijk. Van de lichtinval en akoestiek tot de vorm van de vergadertafel en de kleur van een bepaalde deur.”

“Neem nu de ‘Pink Building’. Eerst is er onze roze gevel, die een enorme positieve vibe uitstraalt. Daarna moet je je bukken om door een kleine voordeur te stappen. Wanneer die opengaat, kom je niet in de gang maar in onze weelderige tuin terecht. Waar constant junglegeluiden afspelen, ingesproken door onze medewerkers. Je valt van de ene verrassing in de andere. Zo vertelt ons gebouw een bijzonder verhaal. En dat verhaal snap je zodra je binnenstapt. Nog voor iemand één woord zegt.”

Quanta costa

“Noem het gerust marketing, want zo’n origineel pand maakt deel uit van de branding van een bedrijf. Al is deze trend niet alleen weggelegd voor grote bedrijven met een financiële reserve. Want zo’n concept is niet per se duurder en tijdrovender dan een ‘gewoon’ bedrijfsgebouw. Natuurlijk kun je met luxueuze high-

38 insights

De splendides bâtiments phares qui, chacun, racontent leur propre histoire

L’époque où les entreprises optaient en masse pour des immeubles de bureaux gris et monotones semble révolue. Aujourd’hui, les architectes et les concepteurs conçoivent des bâtiments d’entreprise ultramodernes et uniques. De splendides bâtiments phares racontant, chacun, leur propre histoire.

Le bureau d’études Maister s’est déjà chargé de la mise en couleur de plusieurs bâtiments d’entreprise, à commencer par son propre immeuble de bureaux, le « Pink Building », à Roulers. Le patron Bram Couvreur explique pourquoi les entreprises accordent plus d’attention aujourd’hui à leur site d’implantation.

« Un bâtiment qui correspond à l’identité de votre marque ou de votre entreprise apporte une énorme valeur ajoutée. Votre bâtiment, c’est votre carte de visite. Il montre qui vous êtes et ce

que vous avez dans le ventre. Les clients potentiels qui viennent vous rendre visite se retrouvent en immersion totale dans votre entreprise et ses valeurs. Ce ne serait pas possible sans un tel bâtiment. »

Concept total unique

« Comment on procède ? La phase de conception d’un complexe de ce type est extrêmement importante, bien évidemment. Mais ce n’est pas la priorité numéro un, selon moi. Il s’agit surtout de se pencher sur le concept global. L’ensemble du bâtiment doit offrir une expérience unique. Tant l’extérieur que l’intérieur. Chaque élément a son

39 insights
« Notre bâtiment raconte donc une histoire particulière, que vous comprenez dès que vous passez le seuil de porte, avant même qu’on ne vous adresse la parole. »

end materialen werken. Maar dat is een keuze. Er bestaan heel wat betaalbare producten waarmee je een geweldige sfeer creëert.”

“Je bespaart ook wanneer je een gebouw functioneel indeelt. Onze ontwerpers stellen bijvoorbeeld vragen als: waarvoor zal het pand dienen, wie komt er over de vloer, wat is daarvoor écht nodig … Zo benutten ze elke ruimte optimaal –zonder in te boeten aan originaliteit.”

importance. De l’incidence de la lumière et de l’acoustique à la forme de la table de réunion en passant par la couleur de telle ou telle porte. »

« Prenez le “Pink Building”. Il y a d’abord notre façade rose, qui dégage énormément d’énergie positive. Ensuite, il faut se baisser pour franchir une petite porte d’entrée. Cette porte s’ouvre non pas sur notre hall d’entrée, mais sur notre jardin luxuriant. On y diffuse en permanence des bruitages de jungle, enregistrés par notre personnel. Vous allez de surprise en surprise. Notre bâtiment raconte donc une histoire particulière, que vous comprenez dès que vous passez le seuil de porte, avant même qu’on ne vous adresse la parole. »

Combien ça coûte ?

« On peut véritablement parler de marketing, car un bâtiment aussi original fait partie de l’image de marque d’une entreprise. Bien que cette tendance ne soit pas réservée qu’aux grandes entreprises disposant d’un matelas financier. Un concept comme celui-là n’est pas nécessairement plus coûteux et plus chronophage qu’un bâtiment d’entreprise “ordinaire”. Vous pouvez travailler avec des matériaux luxueux et haut de gamme, bien évidemment. C’est un choix. Il existe bon nombre de produits abordables qui permettent de créer une super ambiance. »

Bedrijfsgebouw van de toekomst

“Volgens mij zal die creativiteit aan belang winnen. Al lijkt het me een utopie dat bedrijven alleen voor zichzelf zullen blijven bouwen. Ik zie hen in de toekomst vaker innovatieve gebouwen delen. Wat heel interessant is. Want dan wandelen een pak meer mensen je voordeur binnen. Niet alleen jouw klanten, maar ook die van de bedrijven waarmee je de locatie deelt. Zo lever je nog meer visitekaartjes af.”

« Le fait d’aménager un bâtiment de manière fonctionnelle vous permet aussi de réaliser des économies. Nos concepteurs posent des questions comme : à quoi servira le bâtiment ? Qui seront les visiteurs ? Qu’est-ce qui est vraiment indispensable à cette fin ? Etc. Ils exploitent chaque espace de manière optimale – sans perdre en originalité. »

Le bâtiment d’entreprise du futur « Je pense que la créativité va gagner en importance. Même s’il me paraît utopique que les entreprises continuent à construire uniquement pour elles-mêmes, l’avenir réside dans les bâtiments innovants et davantage partagés, selon moi. C’est très intéressant parce que les gens seront alors beaucoup plus nombreux à franchir le seuil de votre porte : non seulement vos clients, mais aussi ceux des entreprises avec lesquelles vous partagez les lieux. En fait, c’est comme si vous distribuiez encore plus de cartes de visite. »

Beenmode Chris in Putten, een project van Verelst Bedrijfsbouw
40 insights
Old Road Business Park, een project van Resolve en Verelst Bedrijfsbouw
“Zo vertelt ons gebouw een bijzonder verhaal. En dat verhaal snap je zodra je binnenstapt. Nog voor iemand één woord zegt”

RAMEN & DEUREN

Insights is een uitgave van Insights est publiée par Goo Media

T +31 (0)71 - 70 70 161

E redactie@goomedia.nl

I www.goomedia.nl

Coördinatie Coordination

Peter Molenaar

Realisatie Réalisation

Paula Meijer

Productie Production

Ellen van Vliet

Vormgeving

Dessin industriel

Rachelle de Boer

Tekstproductie Writer de texte Schrijf.be

Vertaling Traduction Laurence Englebert

© Goo Media 2022

Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

Toute reproduction et/ou publication par impression, photocopie, microfilm ou tout au autre procédé que ce soit de cette publication, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’éditeur.

Bien que la réalisation de la présente publication ait fait l’objet du plus grand soin, ni l’éditeur ni les auteurs ne pourront être tenus responsables des conséquences de la présence éventuelle d’inexactitudes ou d’imperfections.

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: Cette publication a été rendue possible grâce à la collaboration de :

(0)15-75 37 35

www.veralu.be
Aluminium PVC Koningsbaan 86 • 2580 Beerzel T 015 23 33 74 • info@veralu.be Veralu Goo.indd 1 04-01-21 16:12 Grote Steenweg 1 De Pinte info@view.design view minimalframes www.view.design View_Baku_Goo.indd 1 04-01-21 14:48
Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd Cette édition est produite neutre en CO2 insights
Groep Verelst T
A-S-W • Archimedes NV • De Ceuster • De Waal Solid Foundations • Deaplus NV • Facq • FINGO NV • JC Concept • Kerkstoel Bouwmaterialen NV • Kingspan Light + Air Belgium • L-Door Industrial • Laeremans Geert NV • Landmeetkunde en Expertiseburo Teugels • Michielsens NV • Schelfhout • Natuursteen Baeken • TVH Equipment • Van Berlo Groep • Veralu NV • VEROLIFT BV • View • Wim Verhuur
+32
I www.verelst.be
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.