Familybusiness KSE Process Technology

Page 1

familybusiness

KSE Process Technology

Van monteur tot processpecialist

From technician to process specialist

Toekomst machinebouw is circulair

The future of machine building is circular

Inleiding

Familiebedrijf KSE Process Technology staat in zekere zin model voor de Nederlandse machinebouwers en technologieontwikkelaars: innovatief, trendsettend en wereldwijd opererend. Het bedrijf ontwikkelde zich in bijna 45 jaar tijd tot een mondiaal toonaangevende onderneming in een specifieke niche: die van de diervoederindustrie.

Nederlandse machinebouwers en technologieleveranciers in de agri- en foodindustrie doen het bovengemiddeld goed. Op veel buitenlandse markten nemen ze sterke posities in. Maar op de lauweren rusten is er niet bij. Om de solide positie te kunnen behouden, werkt de sector hard aan toekomstbestendig beleid: de energietransitie en verduurzaming vervullen daarin een belangrijke rol, net als circulariteit.

De Nederlandse infrastructuur staat. Maar bedreigingen en uitdagingen komen in toenemende mate uit onverwachte hoek. De coronacrisis lag nog niet achter ons of Rusland viel Oekraïne binnen. De volledige economische impact daarvan is bij lange na nog niet uitgekristalliseerd.

Al deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor deze editie van familybusiness. Het resultaat leest u nu. Een informatieve uitgave, die inzicht geeft in markt vol dynamiek.

Introduction

Family business KSE Process Technology is, in a sense, a model for Dutch machine manufacturers and technology developers: innovative, trendsetting and operating worldwide. In almost 45 years, the company has developed into a leading global enterprise in a specific niche: the animal feed industry.

Dutch machine builders and technology suppliers in the agricultural and food industry are performing well above average. In fact, they occupy strong positions in several foreign markets. But they can't afford to rest on their laurels. To maintain its solid position, the sector is working hard on future-proof policies: the energy transition and sustainability play key roles in these ambitions, as does circularity.

The Dutch infrastructure is solid. But threats and challenges are increasingly coming from unexpected quarters. The COVID pandemic hadn't even subsided yet when Russia invaded Ukraine. There is still a long way to go before the full economic impact crystallises.

All these developments are food for thought in this edition of familybusiness. You can read the result now. An informative publication that gives insight into a market that is incredibly dynamic.

1 Inhoud/Contents 2 Van monteur tot processpecialist From technician to process specialist 6 Elkaar blijven versterken Mutually reinforcing each other 8 Digitalisering hoort bij modern industriebeleid Digitalisation is integral to modern industrial policy 10 Steeds meer uitgaven aan R&D More R&D expenditure 13 Toekomst machinebouw is circulair The future of machine building is circular 16 ‘Oekraïne’ kantelt plaatje industrie ‘Ukraine’ turns the industry upside down

KSE Process Technology: parel in apparatenbouw

Van monteur tot processpecialist

Het KSE Process Technology in Bladel dat in 2023 het halve eeuwfeest viert, is in weinig nog te vergelijken met de onderneming die in 1973 het levenslicht zag. Gestart als elektrotechnisch bedrijf dat ook deed in weegmachines, ontwikkelde KSE zich tot machinebouwer voor de diervoederindustrie. Uitgebreide procesoplossingenleveren is de volgende stap.

Het is een van de absolute pareltjes in de Nederlandse apparatenbouw en procesindustrie. Het innovatieve KSE Process Technology is door de niche waarin het opereert misschien niet heel bekend bij het grote publiek, maar wereldvermaard in de sector waarin het bedrijf zich beweegt. Het bedient ruim negenhonderd klanten in meer dan zestig landen.

KSE is gespecialiseerd in de productie en levering van doseer- en weegsystemen en slimme automatiseringssoftware voor de diervoederindustrie. Ook levert het bedrijf al sinds jaar en dag een procesbesturingssysteem voor de volledige fabrieksautomatisering in de diervoeder- en levensmiddelenindustrie. De machines, proceslijnen en software van KSE zorgen dat alle ingrediënten snel en in de juiste dosering in het eindproduct terechtkomen.

Klein

KSE begon in 1973 als kleine onderneming in Brabant. Dat jaar richtte Adriaan Smulders het bedrijf Kempen Service Elektrotechniek op, dat zich richtte op elektrotechnische installaties in de agrarische sector. Een paar jaar later haalde KSE zijn eerste

2

KSE Process Technology: jewel in equipment manufacturing From technician to process specialist

KSE Process Technology in Bladel, which will be celebrating its 50th anniversary in 2023, is a far cry from its roots when the company was founded in 1973. Starting out as an electrical engineering firm that also specialised in weighing machines, KSE evolved into a machine builder for the animal feed industry. Supplying comprehensive process solutions is the next step.

It is one of the absolute jewels in Dutch equipment manufacturing and the process industry. KSE Process Technology may not be a household name to the general public because of the niche market it operates in, but its innovations have made the company world-famous within the sector. In fact, it serves over 900 customers in more than 60 countries.

KSE specialises in the production, installation and service of dosing systems, weighing systems and smart automation software for the animal feed industry. And for many years, the company has been supplying a process control system that takes care of the entire factory automation in the animal feed and foodstuff industry. The machines, process lines and software developed by KSE ensure that all ingredients reach the end product quickly and in the correct dosages.

Small

KSE started out in 1973 as a small, local business in the province of North Brabant. Adriaan Smulders founded the company Kempen Service Elektrotechniek, which focused on electrical installations in the agricultural sector. A few years later, KSE won its first major client in the Dutch feed industry: known as Coppens Diervoeding at the time and later taken over by De Heus.

It was the first step in the sector but not the last. The company expanded further and before long acquired a market leading position in the Benelux for industrial automation in the animal feed industry. In 1988, KSE launched its own PROMAS automation software onto the market. The expansion continued in 1997 when ALFRA Dose- en Weegsystemen, founded in 1933, was acquired and added to the KSE brand.

Process optimisation

In recent years, the company has been developing its core business from a machines and control software supplier to the role of director, coordinator and process specialist. It is thus able to meet the ever-increasing demand from the market for modernisation and further professionalisation. The family business from Bladel currently employs about 200 staff, excluding the flexible shell, twenty of whom are R&D specialists.

Foto: Van Oord Fotografie 3
Wij zijn detecteren, meten, inspecteren, beveiligen, identificeren en verifiëren Industrieweg 2 • 3606 AS Maarssen • +31 (0)346 594 511 • info@vierpool.nl • vierpool.nl W b Industriew Oplossingen en producten voor industriële automatisering en Auto ID Vierpool Goo.indd 1 28-09-21 08:36 www.ottevanger.com Miratorg FM3, Russia | 60 t/h Specialist in the design and build of installations for the grain-processing and compound feed industry ELECTRIC CONTROL STORAGE & HANDLING HIGH MIXING CAPACITY DESIGN & ENGINEERING MILLING & STRUCTURIZING COMPACTING & PELLETING Ottevanger Goo .indd 1 13-09-21 15:07

FAMILIEBEDRIJF

KSE Process Technology is ondanks de expansie en de internationale activiteiten altijd een familiebedrijf gebleven. Eind jaren ’90 traden Erik en René Smulders, de twee zonen van Adriaan, toe tot het familiebedrijf. Anno 2022 vormen zij samen met hun vader de Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding is in handen van een drie man sterke operationele directie, die nauw samenwerkt met de managers van de drie businessunits ALFRA (Systemen), Procesautomatisering (Software) en Projecten & Consultancy en met het hoofd Verkoop.

grote klant in de Nederlandse diervoederindustrie binnen: het toenmalige Coppens Diervoeding, later overgenomen door De Heus.

Daarmee zette KSE de eerste stappen in de sector, waarin het in de Benelux al snel zou uitgroeien tot marktleider op het gebied van industriële automatisering in de diervoederindustrie. In 1988 zag de eigen PROMAS-automatiseringssoftware het levenslicht. In 1997 werd het in 1933 opgerichte ALFRA Doseer- en Weegsystemen overgenomen en werd daarmee een merk van KSE.

Procesoptimalisatie

De laatste jaren ontwikkelt het bedrijf zich meer en meer van leverancier van machines en besturingssoftware tot regisseur, coördinator en processpecialist. Daarmee komt het tegemoet aan de toenemende marktvraag naar modernisering en verder professionaliseren. Bij het familiebedrijf uit Bladel werken vandaag de dag exclusief de flexibele schil zo’n 200 mensen, van wie twintig R&D-specialisten.

Het accent dat op onderzoek en ontwikkeling ligt tekent de innovatieve drang bij KSE. René Smulders, zoon van oprichter Adriaan, zei daar eerder over in Link Magazine: “‘We innoveren met onze klanten mee. Als zij met andere wensen en eisen komen, spelen wij daarop in (...) Daarbij komt dat Nederland een klein land is, met veel aandacht voor verduurzaming. Juist die maatschappelijke ontwikkelingen, alle regelgeving en het ruimtegebrek, maken dat we steeds vernieuwen en met onze machines en systemen wereldwijd vooroplopen.”

The emphasis on research and development is characteristic of KSE's innovative drive. René Smulders, son of founder Adriaan, recently talked about these ambitions in Link Magazine: “We innovate in co-creation with our customers. If they come to us with other wishes and special requirements, we are quick to respond (...) It's important to remember that the Netherlands is a small country where sustainability plays a key role. All these social developments, regulations and the limited space motivate us to constantly innovate and be worldwide pioneers with our machines and systems.”

Door voortdurend te verbeteren was KSE de afgelopen decennia in staat steeds meer toegevoegde waarde te leveren. Ook verschafte het bedrijf zich zo een uitstekende uitgangspositie op de exportmarkt, waardoor het vandaag de dag volop kan meedingen in de strijd om orders op de Noord-Amerikaanse markt. Daar staat de dier- en veevoederindustrie aan de vooravond van een ingrijpende technologische modernisering.

By continuously improving, KSE has managed to steadily deliver more added value for its customers in the last decades. This innovative drive also earned the company a strong starting position on the export market, as a result of which it can now compete for orders in the North American market. The animal and livestock feed industry across the Atlantic is on the eve of an industry-changing technological evolution.

FAMILY BUSINESS

Despite its expansion and international activities, KSE Process Technology has always remained a family business. Adriaan's two sons, Erik and René Smulders, joined the family business in the late 1990s. They form the Supervisory Board together with their father. The daily management is in the hands of three executive board members, who work closely with the operational managers of the three business units ALFRA (Systems), Process Automation (Software) and Projects & Consultancy, and with the head of Sales.

5
“De laatste jaren ontwikkelt het bedrijf zich meer en meer van leverancier tot regisseur, coördinator en processpecialist”
“In recent years, the company has been developing from supplier to the role of director, coordinator and process specialist”

Branchevereniging: samenwerken brengt de sector verder

Elkaar blijven versterken

Bij de machinebouwers en technologieleveranciers in de agri- en foodindustrie behoort Nederland wereldwijd tot de koplopers. Elkaar blijven versterken is essentieel om de huidige plek in de top 3 te behouden. Branchevereniging GMV Dutch Food Systems constateert dat de sector floreert, maar wijst ook op uitdagingen.

Branchevereniging GMV Dutch Food Systems heeft ruim 60 leden. “Ons ledenbestand is heel divers, van leveranciers van software en slimme technologie tot producenten van slachtlijnen”, vertelt directeur Eveliene Langedijk. “Tot onze leden behoren enkele grote multinationals, maar ook kleinere familiebedrijven en startups.”

de kennis van ons personeelsbestand. Samenwerken is uiteraard essentieel. We zijn een schakel in een heel mooie keten, van de boer tot aan de consument. Door samen op te trekken hoeven we niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen we van elkaars kennis profiteren.”

Groei

De sector bloeit, wat geen vanzelfsprekendheid is in de huidige tijd. “In onze branche gaat het ontzettend goed”, zegt Langedijk. “Ondanks corona zijn we de afgelopen jaren blijven groeien. Toch zijn er ook genoeg risico’s en uitdagingen. De oorlog in Oekraïne levert veel onzekerheid op. De eerste inschattingen zijn dat sommige bedrijven 10 tot 15 procent van hun omzet moeten inleveren. Een ander risico is het gebrek aan chips op de wereldwijde elektronicamarkt. Nu al zijn er lange levertijden en dat wordt alleen maar erger. We zullen met zijn allen moeten leren hiermee om te gaan.”

Speerpunten

Om de feeling met de achterban te verstevigen, stelde GMV onlangs drie speerpunten vast: verduurzaming van de sector, gewaardeerd werkgeverschap en verbinden van de keten. “De transities op het gebied van energie, duurzaamheid en voedselverspilling spelen ook een grote rol in onze sector”, legt Langedijk uit. “We willen allemaal zuiniger machines en minder verspilling. Een ander belangrijk thema is het aantrekken van voldoende vakmensen en het up-to-date houden van

Langedijk verwacht dat Nederland een belangrijke speler blijft op het wereldtoneel. “De komende periode zit de groei vooral in verdere digitalisering en initiatieven die de keten verbinden. Door het delen van data wordt efficiënter werken mogelijk. Tegelijkertijd zorgt dit wel voor risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity. Dat is een belangrijk aandachtspunt.” Ook de circulaire economie krijgt steeds meer vorm. “De gemiddelde machine gaat zo’n 10 tot 20 jaar mee. Dus je moet je in het begin meteen al de vraag stellen: wat doen we over zo’n 15 jaar? Gaan we doorverkopen of onderdelen hergebruiken? Samen met andere partijen in de sector zijn we nu aan het bekijken hoe we een circulair paspoort handen en voeten kunnen geven om dit te stroomlijnen.”

6
“Groei zit vooral in verdere digitalisering en initiatieven die de keten verbinden”

Industry trade association: cooperation takes the

sector

further Mutually reinforcing each other

The Netherlands is a leader on the global stage of machine builders and technology suppliers in the agricultural and food industry. Essential to maintaining the current position in the top three is mutually reinforcing each other. Trade association GMV Dutch Food Systems sees that the sector is flourishing, but also points out challenges.

The Netherlands is a leader on the global stage of machine builders and technology suppliers in the agricultural and food industry. Essential to maintaining the current position in the top three is mutually reinforcing each other. Trade association GMV Dutch Food Systems sees that the sector is flourishing, but also points out challenges.

Trade association GMV Dutch Food Systems has over 60 members. “Our membership base is very diverse, from software and smart technology suppliers to producers of slaughter lines”, says director Eveliene Langedijk. “Among our members are some large multinationals, but also smaller family businesses and start-ups.”

Spearheads

To strengthen the bond with its supporters, GMV recently set out three spearheads: making the sector more sustainable, becoming a valued employer and connecting the chain. “The transitions in the fields of energy, sustainability and food waste also play a major role in our industry,” Langedijk explains. “We all want machines that are more economical and produce less waste. Another important point at issue is attracting enough skilled people and keeping the knowledge of our workforce up to standard. Cooperation is of course essential. We are a link in a truly wonderful chain, from the farmer to the consumer. By working together, we don't have to keep reinventing the wheel and can benefit from each other's knowledge.”

Growth

The sector is flourishing, which is still no guaranty in these troubling times. “Our industry is doing incredibly well”, says Langedijk. “Despite COVID, we were able to keep growing in the past two years. But

there are still plenty of risks and challenges. The war in Ukraine is creating enormous uncertainty. The first estimates are that some companies will see a 10 to 15 per cent drop in turnover. Another risk is the chip shortage on the global electronics market. Delivery times are already long and will only get longer. These are all factors we'll have to learn to deal with.”

Langedijk expects the Netherlands to maintain its lead role on the international stage. “The growth for the coming period lies mainly in further digitalisation and initiatives that connect the chain. Sharing data enables us to work more efficiently. But this creates risks at the same time, for example in the area of cyber security. That's an important concern that needs our full attention.” The circular economy is also making stronger progress. “The average machine lasts between around 10 and 20 years. So you have to ask yourself the question right at the start: what will we do in 15 years or so? Will we sell the machines or reuse parts? Together with other businesses in our industry, we are already looking at how we can give a circular passport the right tools to streamline this vision.”

7
“Growth lies mainly in further digitalisation and initiatives that connect the chain”

Het wordt de vierde industriële revolutie genoemd: smart industry, het ‘internet of things’. Industrial Internet. Robots en machines die digitaal met elkaar praten, zelfsturende fabrieken en slimme productieprocessen, digitale en technologische innovaties die elkaar versterken. Toekomstmuziek? Nee. Maar het mkb aarzelt.

“De ontwikkeling van nieuwe productietechnologieën, zoals robots en 3D-printers, biedt veel kansen voor de Nederlandse maakindustrie. Dit geldt zowel voor het productieproces als voor de producten die de industrie voortbrengt. De digitale transitie van de industrie is belangrijk voor verhoging van de arbeidsproductiviteit en toekomstige groei. Bovendien kan digitalisering bijdragen aan de verduurzamingsopgave van de industrie.”

technologische en sociale innovaties die elkaar versterken biedt nieuwe mogelijkheden productieprocessen te optimaliseren, slimme en gepersonaliseerde producten te ontwikkelen en businessmodellen te verbeteren. Het maakt bedrijven toekomstbestendiger en duurzamer. De coronapandemie, die de economie aanvankelijk zwaar onder druk zette, heeft de noodzaak maar ook de ongekende mogelijkheden van verdere digitalisering alleen maar verder aan de oppervlakte gebracht.

Sturing

Achilleshiel

Dit schreef voormalig staatssecretaris

Mona Keijzer van Economische Zaken vorig jaar toen zij het evaluatierapport van het programma Smart Industry aanbood aan de Tweede Kamer. In de begeleidende brief sneed zij echter ook de onbetwistbare achilleshiel van het programma aan: de achterblijvende adoptie in het mkb, al even onbetwist de motor van de Nederlandse economie. Het is een hobbel die uiteindelijk móet worden genomen om smart industry definitief voet aan de grond te laten krijgen. Het voordeel in de mondiale wedloop op dit punt is dat Nederland bepaald niet het enige land is dat met die uitdaging kampt.

Smart Industry brengt onmiskenbaar kansen met zich mee, aldus de evaluatie. Inzetten op combinaties van digitale,

Het Summa College in Eindhoven is dit studiejaar gestart met de opleiding Technicus Smart Industry. De leidt op tot de ‘technicus van de toekomst’. Technische en met name hightechbedrijven in Zuidoost-Brabant hebben door de voortgaande digitalisering, robotisering en automatisering steeds meer behoefte aan medewerkers op het snijvlak van mechatronica, ICT en engineering. De opleiding haakt hierop in.

Tegelijkertijd is het programma Smart Industry door de komst van regionale hubs en lokale field labs op onderdelen weliswaar succesvol, maar is nog sprake van een gebrek aan goede wisselwerking. Omdat nog onvoldoende bedrijven daadwerkelijk zijn aangezet tot (verder) digitaliseren, is meer landelijke sturing nodig. Meer regie kan leiden tot meer een betere samenwerking, waardoor regio’s meer van elkaar kunnen leren. Het onlangs aangetreden kabinet Rutte IV moet daarin knopen doorhakken, aldus de voormalig staatssecretaris destijds, al stelde ze wel dat doorpakken noodzakelijk is: “De ambitie om méér digitalisering te stimuleren bij de brede maakindustrie moet onderdeel uitmaken van modern industriebeleid.”

KSE Process Technology is een van de bedrijven die smart industry als kans ziet om zich van machinebouwer verder te kunnen ontwikkelen tot procesoptimalisator. Het bedrijf heeft een roadmap geschreven waarin thema’s als smart industry, simulatie en integrale klantteams de ‘leitmotiven’ zijn waarmee die groei verder wordt vormgegeven. “Het is nieuw en dus ben je steeds aan het zoeken, steeds aan het schakelen met de klant. Samen komen we er altijd uit”, aldus operationeel directeur Giel Menting daarover.

8
Evaluatie programma smart industrie: basis solide, nu doorpakken “Digitalisering hoort bij modern industriebeleid”
“De digitale transitie van de industrie is belangrijk voor toekomstige groei”

KSE Process Technology is one of the companies that sees smart industry as an opportunity to develop from a machine builder into a process optimiser. It has drawn up a roadmap in which themes such as smart industry, simulation and integrated customer teams are the ‘leitmotifs’ to give further shape to the growth ambitions. “It's new, so you're always searching, always switching gear with the customer. But together we always find a way,” says operational director Giel Menting.

This academic year, Summa College in Eindhoven launched the Smart Industry Technician study programme. The goal is to prepare students for a career as the ‘technician of the future’. Technical and especially hightech companies in Southeast Brabant are increasingly seeking new talent on the cutting edge of mechatronics, ICT and engineering to help them evolve with the ongoing digitalisation, robotisation and automation. The programme anticipates on that need.

Smart industry evaluation programme: solid foundation,

press on

It is known as the fourth industrial revolution: smart industry, the Internet of Things. Industrial Internet. Robots and machines that communicate digitally, autonomous factories and smart production processes, digital and technological innovations that strengthen each other. A vision of the future? No. But the SME sector is reluctant.

“The development of new production technologies, such as robots and 3D printers, offers countless opportunities for the Dutch manufacturing industry. This applies to the production process as well as to the products the industry creates. The digital transition of our industry is important, if not vital, for increasing labour productivity and future growth. Moreover, digitalisation can play a key role in meeting the industry's sustainability challenges.”

Focusing on combinations of digital, technological and social innovations that reinforce each other offers new possibilities to optimise production processes, develop smart and personalised products, and improve business models. It makes companies more future-proof and sustainable. The coronavirus pandemic, which initially put a heavy strain on the economy, has brought not just the urgency to digitalise industry closer to the surface, but also the infinite possibilities that transition offers.

Achilles' heel

The above words originate from former State Secretary of Economic Affairs Mona Keijzer when she presented the evaluation report of the Smart Industry programme to the Dutch second chamber. In the accompanying letter, however, she also emphasised the programme's undeniable Achilles' heel: the clear reluctance of the SME sector - the motor of the Dutch economy - to embrace it. It has become a hurdle that will eventually need to be taken in order for smart industry to gain a permanent foothold. The advantage in the global race on this point is that the Netherlands certainly isn't the only country facing this challenge.

Smart Industry brings unmistakable opportunities, according to the evaluation.

Direction

At the same time, the Smart Industry programme has shown significant successes in certain area, for instance with new regional hubs and local field labs emerging, although good interaction is still lacking. More direction is needed at national level, as not enough companies have been prompted yet to digitalise their operation (further). Such leadership can lead to more and better cooperation, allowing regions to learn more from each other. The former State Secretary said at the time that the cabinet that recently took office, Rutte IV, must take decisive action, while stating in the same breath that pressing on was imperative: “The ambition to stimulate more digitalisation in the broad manufacturing industry must be included in the new industrial policy.”

9
Foto: Van Oord Fotografie
it's now time to
“Digitalisation is integral to modern industrial policy”
“The digital transition of the industry is important for future growth”

Innovatie noodzakelijk op competitief speelveld

Steeds meer uitgaven aan R&D

Bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs gaven in 2020 bijna 18,4 miljard euro uit aan research en development (R&D) met eigen en ingeleend personeel, ruim een half miljard euro meer dan in 2019. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs bekend. Noord-Brabant, ook thuisbasis van KSE Process Technology, is koploper.

Vergeleken met een jaar eerder groeiden de uitgaven van bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs aan R&D, uitgevoerd met eigen en ingeleend personeel, in 2020 met ruim 3 procent. De uitgaven van bedrijven, aangejaagd vanuit een steeds competitiever speelveld, stegen met ruim 4 procent het hardst. Instellingen en het hoger onderwijs gaven ook iets meer uit in 2020. Instellingen spendeerden 1 miljard euro en het hoger onderwijs ruim 4,9 miljard euro. Hoewel de uitgaven zijn toegenomen, bleven de ingezette arbeidsjaren aan R&D met 161,6 duizend vte’s op vrijwel hetzelfde niveau als een jaar eerder. Ook het aantal werkzame personen in R&D bleef gelijk (ruim 226.000).

Noord-Brabant, de regio rond Eindhoven, is de R&D-activiteit van bedrijven het grootst, met bestedingen van 3 miljard euro. In 2013 was dat nog 2 miljard.

Een van de bedrijven die model staan voor deze ontwikkeling is KSE Process Technology, gevestigd in Bladel, onder de rook van Eindhoven. KSE, dat mondiaal steeds nadrukkelijker aan de weg timmert als processpecialist, innoveert voortdurend. Onderzoek en ontwikkeling liggen aan de basis daarvan. De stappen die het bedrijf onder meer zet op het gebied van smart industry zijn in dat opzicht veelzeggend. De directie van het bedrijf formuleert het treffend: “We denken over alles met de klanten mee, zijn voortdurend proactief op zoek naar verdere vernieuwing en verbetering.”

Schaalbaar

Schommelen

Het CBS bracht de R&D-uitgaven per regio in kaart tot en met 2019. Dat jaar kwam ruim 33 procent van de private R&Duitgaven voor rekening van bedrijven in Noord-Brabant, 3,9 miljard euro. In de periode 2013-2018 schommelde dit nog rond de 30 procent. In de regio Zuidoost-

KSE ontwikkelde ook ALFRA BDS, is een modulair en schaalbaar platform dat is ontworpen om de bereiding van micro-ingrediënten voor de productie van premix, petfood en diervoeders volledig te automatiseren. In de meeste fabrieken worden deze stappen nu nog met de hand uitgevoerd, door de grote variatie aan ingrediënten en het te klein aantal silo’s in de fabriek of om contaminatierisico’s te elimineren. Eind 2016 startte KSE al met het inzetten van 3D-geprinte onderdelen voor de ALFRA doseer- en weegsystemen.

Het bedrijf is gevestigd in de sterkst innoverende regio van Nederland. Afgezet tegen het bruto regionaal product kwam de private R&D-intensiteit in Noord-Brabant in 2019 voor het eerst sinds 2013 boven de 3 procent uit. Overijssel en Gelderland staan op de tweede en derde plek, beiden met ruim 1,3 procent. Utrecht en Limburg zijn met 1,2 procent goed voor de vierde en vijfde plek.

10
“Ruim 33 procent van de private R&Duitgaven in 2019 kwam voor rekening van bedrijven in Noord-Brabant”

Innovation essential in the competitive arena

More R&D expenditure

Companies, institutions and higher education as a whole spent almost 18.4 billion euros in 2020 on research and development (R&D) with internal and contracted staff, an increase of over half a billion euros compared to 2019. These figures were recently released by Statistics Netherlands (CBS). North Brabant, also home to KSE Process Technology, leads the way.

Compared to a year earlier, the R&D expenditure of businesses, institutes and higher education performed by internal and contracted staff grew by more than 3 percent in 2020. The business community, driven by the increasingly more competitive arena they operate in, noted the strongest rise of over 4 percent.

Institutes and higher education also spent more in 2020. Institutes spent 1 billion euros and higher education more than 4.9 billion euros. Although expenditure increased, virtually no change was measured in the number of R&D staff (161.6 thousand FTEs) compared to the previous year. The number of people employed in R&D also remained the same (over 226,000).

percentage fluctuated around the 30 percent mark in the period 2013-2018. The R&D activities of companies is most significant in south-eastern North Brabant, the area around Eindhoven, with spending of 3 billion euros. That figure was 2 billion in 2013.

One of the companies that is representative of this development is KSE Process Technology, located in Bladel near Eindhoven. KSE, which is successfully expanding its wings globally as a process specialist, is constantly innovating. Research and development are at the very core of their ambitions. The steps the company is taking in the field of smart industry, for example, reflect KSE's aspirations perfectly. In the words of the company's management: “We think together with our customers about absolutely everything, continuously and proactively looking for further innovation and improvement.”

Scalable

KSE also developed ALFRA BDS, a modular and scalable platform designed to fully automate the preparation of micro-ingredients for the production of premix, pet food and animal feed. Most plants still perform these steps manually, sometimes due to the huge variety of ingredients and not having enough silos in the plant, or to eliminate contamination risks. KSE already began using 3D printed components for the ALFRA dosing and weighing systems back in 2016.

Fluctuations

Statistics Netherlands has charted the R&D expenditure by region up to 2019. In that year, more than 33 percent of private R&D expenditure, 3.9 billion euros, came from companies in North Brabant. This

The company is located in arguably the strongest innovative region of the Netherlands. Measured against the gross regional product, the private R&D intensity in North Brabant exceeded 3 percent in 2019 for the first time since 2013. Overijssel and Gelderland are in second and third place respectively, both with over 1.3 percent. Utrecht and Limburg rank fourth and fifth with 1.2 percent.

Foto: Van Oord Fotografie 11
“Over 33 percent of private R&D spending in 2019 was by companies in North Brabant”
Heemhorst Goo.indd 1 23-08-21 08:49 Dinnissen Goo.indd 1 21-10-21 10:14

Binnen 30 jaar naar een nieuw productiemodel

Toekomst machine­

bouw is circulair

Om uitdagingen als grondstoffengebrek en milieuschade succesvol het hoofd te bieden, zijn ook in de machinebouw veel veranderingen nodig. Instanties in de sector werken er hard aan om in 2050 volledig circulair te produceren.

In een circulaire maakindustrie is het weggooien of laagwaardig recyclen van producten en onderdelen uit den boze. De Nederlandse overheid en de Europese Commissie streven naar een volledig circulaire economie in 2050, met als tussendoel een 50 procent lager verbruik van primaire grondstoffen in 2030.

Concurrentie

Grondstoffenschaarste, regelgeving, kostenbesparingen, beperken van milieuschade en vraag vanuit de maatschappij en klanten zijn de belangrijkste redenen voor producenten om circulair te gaan werken. Wat de eerste reden betreft: het Planbureau voor de Leefomgeving constateert dat de leveringsrisico’s van grondstoffen de komende jaren toenemen en vooral de maakindustrie treffen. Stichting Adviescentrum Metaal wijst niet alleen op dit soort risico’s, maar juist ook op de kansen. “Het is de verwachting dat wereldwijd het aantal actieve spelers in de machinebouw sterk gaat toenemen, vooral vanuit lagelonenlanden. Dit heeft tot gevolg dat de Nederlandse machinebouw

Working towards a new production model within 30 years

The future of machine building is circular

To successfully meet challenges such as shortages in raw materials and environmental damage, a lot of change is needed in the machine manufacturing industry. Institutions in the sector are working hard to establish fully circular production by 2050.

In a circular manufacturing industry, discarding products and low-grade recycling of products and parts are absolutely out of the question. The aim of both the Dutch government and the European Commission is to build a fully circular economy by 2050, with an interim target of reducing the consumption of primary raw materials by 50% in 2030.

Competition

Scarcity of raw materials, strict regulations, cost savings, limiting the damage to the environmental and the demand from society and customers are all important drivers for producers to go circular. Looking at the first driver, the Netherlands Environmental

13
“Klanttevredenheid is ons mooiste bezit, al het andere kun je leasen.” Hiltermann Goo.indd 1 WWW .ST AALS.NL Meerheide 280 5521 DW Eersel Tel 0497 - 514101 info@staals.nl Staals Goo.indd 1 12-07-21 10:57 Spezialfabrik für flexible Silos und Behälter Krause Goo.indd 1 04-10-21 10:09

zich nog sterker moet profileren op kwaliteit en flexibiliteit in plaats van prijs. Circulaire doelstellingen zijn een kans om ons verder te onderscheiden van buitenlandse producenten.”

Op dit moment steken de circulaire prestaties van Nederlandse maakbedrijven al relatief gunstig af bij die van Europese sectorgenoten. “De hoeveelheid geproduceerd afval is internationaal gezien laag en de inzet van hergebruikte materialen hoog”, signaleerde ING vorig jaar in een rapport. Per gemaakt product is steeds minder materiaal nodig, maar het totale materiaalgebruik van de Nederlandse maakindustrie groeit in absolute zin nog wel. Dat komt onder meer door de complexere halffabricaten of eindproducten zoals hightech machines die in Nederland worden gemaakt. Hergebruik van dit soort producten is nu eenmaal een stuk minder eenvoudig.

Versnelling

Om producenten te ondersteunen bij de ingrijpende transitie richtten brancheorganisatie Koninklijke Metaalunie en FME het platform Circulaire Maakindustrie op. De instanties signaleren 5 belangrijke basisprincipes voor circulaire productie: ontwerp circulair, vermijd risicovolle grondstoffen, zet gebruikte producten opnieuw in, verdien meer aan reparatie en lever een oplossing in plaats van een product. Goede uitgangspunten, maar hoe meet je nu of een product circulair (genoeg) is? “Dat is vaak nog lastig om objectief vast te stellen”, erkennen ze. “Producenten en afnemers in de maakindustrie hebben behoefte aan een eenduidige en uniforme meetmethode om circulaire data van een product vast te leggen: het materiaalpaspoort.”

Assessment Agency (PBL) is seeing that the supply risks of raw materials will increase in the coming years, which will affect the manufacturing industry in particular. Stichting Adviescentrum Metaal, an organisation the provides advice and does research in the metal industry on behalf of companies, industry associations and governments, isn't just pointing the finger at the risks, but also sees opportunities. “We expect the number of operators in machine building to increase significantly worldwide, especially in low-wage countries. This means that Dutch machine manufacturers will have to focus more on quality and flexibility rather than on price. Circular objectives are an opportunity to put ourselves further ahead of foreign producers.”

The circular performance of Dutch manufacturing companies is already at an advantage compared to its European industry peers. “On an international scale, the amount of waste that is produced is low and the use of recycled materials is high,” ING remarked in a report last year. Less material is needed per manufactured product, but the total material consumption of the Dutch manufacturing industry is still growing in absolute terms. This is partly due to the more complex semi-finished products or end products such as high-tech machines that are manufactured in the Netherlands. Reusing products of this kind is simply not that simple.

Acceleration

Op de website van Circulaire Maakindustrie is een leidraad voor zo’n paspoort te vinden. Naast een eenduidig meetinstrument is meer nodig. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen is daarom benaderd om meer middelen vrij te maken, om het tempo van de circulaire transitie in Nederland op te voeren.

In order to support manufacturers in this game-changing transition, trade organisations Koninklijke Metaalunie and FME joined forces to set up the platform Circulaire Maakindustrie [Circular Manufacturing]. The organisations have identified five main basic principles for circular production: ensure a circular design, avoid using high-risk raw materials, reuse products more than once, earn more from repairs and supply a solution instead of a product. These are well-founded principles, but how do you measure whether a product is circular (enough)? “That's often still difficult to determine objectively”, they admit. “Producers and buyers in the manufacturing industry need an unambiguous and uniform measuring method to record the circular data of a product: the material passport.”

The guidelines for obtaining such a passport are available on the Circulaire Maakindustrie website. But more is needed besides a clear-cut measuring instrument. State Secretary for Infrastructure and Water Management, Vivianne Heijnen, has therefore been asked to provide more resources to speed up the pace of the circular transition in the Netherlands.

“Circulaire doelstellingen zijn een kans om ons verder te onderscheiden van buitenlandse producenten”
15
“Circular objectives are an opportunity to put ourselves further ahead of foreign producers”

‘Oekraïne’ kantelt

plaatje industrie

Voor de Nederlandse industrie en apparatenbouw stonden alle seinen begin dit jaar op groen: snelgroeiende vraag, toenemende productie, minder problemen met levertijden en afnemende druk op de toeleveringsketens. Toen viel Rusland buurland Oekraïne binnen en was alles van de ene op de andere dag anders.

Medio maart verwachtte meer dan de helft van de bedrijven in de Nederlandse industrie “geen of beperkte impact op de omzet”, zo bleek uit een bliksemenquête van brancheclub FME onder bijna 400 lidbedrijven. Maar wél acht het grootste gedeelte zich kwetsbaar door de gevolgen die de Russische invasie kan hebben op de prijzen van grondstoffen en energie.

Die angst lijkt terecht. Sectoreconoom Albert Jan Swart van ABN AMRO stelde begin april vast dat “de oorlog in Oekraïne heeft geleid tot stijgende kosten voor energie en materialen, zoals metalen. Zowel de inkoop- als de afzetprijzen zijn scherp gestegen en de prijzen voor gas en elektriciteit zijn toegenomen. Metalen worden ook duurder, doordat Rusland en Oekraïne belangrijke leveranciers zijn van ijzer en staal.”

All signals on green until Russian invasion ‘Ukraine’ turns the industry upside down

For Dutch industry and equipment manufacturing, all signals were on green at the beginning of the year: growing demand, increased production, fewer problems with delivery times and less pressure on the supply chains. Then Russia invaded its neighbour Ukraine and everything changed overnight.

In mid-March, more than half the companies in the Dutch industry expected ‘no or limited impact on turnover’, according to a lightning survey among nearly 400 member companies by trade industry association FME. But at the same time, most of those companies consider themselves vulnerable to the impact that the Russian invasion can have on the prices of raw materials and energy.

De oorlog zorgt volgens hem voor “grote onzekerheid. De Nederlandse industrie is nog wel optimistisch, maar veel minder dan voor de invasie.” Ook de economische sancties die Rusland zijn opgelegd kunnen negatieve gevolgen hebben. Tot de invasie gaf Rusland op jaarbasis zo’n 5 miljard euro uit aan Nederlandse industriële goederen, dat is 1,5 procent van onze export van industriële goederen.

That fear seems justified. Albert Jan Swart, sector economist at ABN AMRO, asserted in early April that “the war in Ukraine has led to rising costs for energy and materials, such as metals. Both the purchase and sales prices have swept upwards and prices for gas and electricity have also seen significant increases. Metals are also getting more expensive because Russia and Ukraine are major iron and steel suppliers.”

The war, he says, is creating “great uncertainty. Dutch industry is still optimistic, but much less so than before the invasion.” The economic sanctions imposed on Russia could also have a negative impact. Until the invasion, Russia spent about 5 billion euros each year on Dutch industrial goods, which is 1.5 per cent of our exports of industrial goods.

16
“The war in Ukraine has led to rising costs for energy and materials”
Tot Russische inval alle seinen op groen
“De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot stijgende kosten voor energie en materialen”

50 Jaar KSE

Hartelijk gefeliciteerd met het JUBILEUM

familybusiness

familybusiness is een uitgave van Familybusiness is published by

Goo Media BV

T +31 (0)71 - 70 70 161

E redactie@goomedia.nl

I www.goomedia.nl

Coördinatie/Coördination

Peter Molenaar

Realisatie/Realisation

Paula Meijer

Productie/Producion

Ellen van Vliet

Vormgeving/Design

Rachelle de Boer

Tekstproductie/Editing

BAK & BAKKER

c.s. Journalisten

© Goo Media BV 2022

Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

No part of this publication may be reproduced or publicised in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

Whilst every care has been taken in compiling this publication to ensure the accuracy of the content, the publisher and authors cannot be held responsible for the consequences of any errors or omissions.

Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd

This publication is produced CO2 neutral

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: This publication was realized with the cooperation of:

KSE Process Technology B.V.

T +31 (0)497 383 818

I www.ksegroup.com

Dinnissen  Heemhorst International  Hiltermann Lease  Ottevanger Milling Engineers  Smits Proces Techniek  Staals  Van Mossel Autolease Zuid  Vierpool

MOBILITEIT,
IEDEREEN Adv. 1-4 pag. Voor mobiliteit.indd 1 30-07-2021 15:48 Officieel
Rijden voor een vast bedrag per maand: www.vanmossel.nl/autolease Van Mossel Goo.indd 1 13-09-21 09:05 WAREX-VALVE.COM SMITSPT.NL
www.vanmossel.nl VOOR
VOOR
dealer van 28 automerken: www.vanmossel.nl
Smits Goo.indd 1 20-07-21 10:02
 Walter Krause GmbH  WEMO
BV
techniek
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.