Familybusiness Scheepvaartbedrijf Dari

Page 1

familybusiness

Scheepvaartbedrijf Dari

Klaar voor de toekomst

Ready for the future

Veiliger, duurzamer en schoner varen

Safer, more sustainable and cleaner sailing

DÉ LIERENSPECIALIST VOOR DE BINNENVAART.

Stam Constructie is gevestigd in Sprang Capelle. We zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, samenstellen en monteren van uw RVS- en aluminiumproducten. Een groot deel van onze werkzaamheden wordt uitgevoerd voor klanten uit de maritieme sector.

Dijvler, een innovatief en gedreven Nederlands bedrijf met een passie voor kwaliteit, heeft haar roots en werkplaats in Hardinxveld-Giessendam. Al ruim 40 jaar dé specialist in het ontwikkelen, produceren en onderhouden van ankerlieren en koppellieren. Daarnaast bieden wij een uitgebreide voorraad aan van nieuwe ankers, kettingen en staaldraden.

WIJ GELOVEN IN KWALITEIT , NIET IN EXCUSES. MINDER BELOFTES, MEER SERVICE AUTHENTIEK VAKMANSCHAP OP Z’N BEST.

familybusiness

familybusiness is een uitgave van / Familybusiness is published by

Goo Media BV

T +31 (0)71 - 70 70 161

E redactie@goomedia.nl

I www.goomedia.nl

Coördinatie / Coordination

Peter Molenaar

Realisatie / Realisation

Paula Meijer

Nijverheidsstraat 30 3371 XE Hardinxveld-Giessendam 0184 615 425 info@dijvler.nl

Met ruim 15 jaar ervaring in de binnenvaartsector heeft Stam Constructie bij haar klanten bekendheid gekregen als een betrouwbaar bedrijf met een no-nonsense mentaliteit en enthousiaste medewerkers. De door ons ontworpen en samengestelde producten en de dienstverlening die wij aan u kunnen leveren zijn van hoge kwaliteit. Daarnaast hebben wij het vermogen om snel voor u te schakelen omdat wij al onze werkzaamheden onder één dak uitvoeren.

We luisteren graag naar uw wensen en denken ook graag met u mee.

Neem daarom gerust contact met ons op of kom eens langs.

© Goo Media BV 2022

Productie / Production

Ellen van Vliet

Vormgeving / Design

Rachelle de Boer

Tekstproductie / Editing

BAK & BAKKER c.s. Journalisten

Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. No part of this publication may be reproduced or publicised in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Whilst every care has been taken in compiling this publication to ensure the accuracy of the content, the publisher and authors cannot be held responsible for the consequences of any errors or omissions.

Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd This publication is produced CO2 neutral

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: This publication was realized with the cooperation of:

Scheepvaartbedrijf Dari

T +31 (0)78 750 1630

I www.daribv.com

All Pumps Holland  Breko Nieuwbouw  Damen Marine Components  Dijvler Materiaal  Dockmarks Signs  Electric Marine Support  Gebr. De Jonge Shipbuilding Services  Heatmaster  Marflex  PSI Piping  Scheepswerf Kooiman Hoebee 

Stam Constructie  Vrooam Lubricants

www.stamconstructie.nl Nederveenweg
5161PA Sprang-Capelle Stam
20-12-21 12:29
9
constructie Goo.indd 1
Dijvler
06-12-21
Goo.indd 1
08:04

Inleiding

Dari. Opgericht in 1985 door Dirk Werkman, die uit de voornamen van zijn beide zoons Danny en Rino de naam van zijn bedrijf smeedde. Hij deed dat op een moment dat hij de tijd rijp achtte voor een eigen binnenvaartonderneming. Nu, bijna veertig jaar later, is dat bedrijf een partij van formaat geworden, en waarin de ‘Da’ en ‘Ri’ uit de naam inmiddels aan het roer staan.

Beide zoons namen de onderneming over in 2005. Toen een bedrijf met een bescheiden vloot van vier schepen, inmiddels een binnenvaartonderneming die zo’n dertig schepen in de vaart heeft en vaste gast is op de wateren tussen Rotterdam en Zwitserland.

Dari groeide doordat het bedrijf ook in periodes van neergaande markten bleef investeren en sloeg bijtijds de weg van vergroening en verduurzaming. Daardoor stapte het bedrijf – traditioneel met een sterke focus op innovatie en vernieuwing – in een relatief vroeg stadium bijvoorbeeld in de ontwikkeling van hybride schepen.

In deze uitgave hebben we uitgebreid aandacht voor Dari, maar daarnaast ook voor ontwikkelingen in de binnenvaart in het algemeen. Behalve een analyse van marktprognoses voor de sector gaan we in op de ontwikkeling van het ‘zelfsturende schip’ en de rol van onafhankelijk onderzoeksinstituut MARIN. Een relevante uitgave over een innovatieve onderneming, die opereert in een dynamische markt.

Veel leesplezier, Redactie familybusiness

Introduction

Dari. Dirk Werkman founded the company in 1985, coining its name after his two sons, Danny and Rino. He felt the time was ripe to start his own inland shipping company. Now, almost four decades later, the company has become a major player, with ‘Da’ and ‘Ri’ at the helm.

Both sons took over the company in 2005. From its modest fleet of four vessels, the inland shipping company now has some thirty vessels in service and is a regular feature on the waterways between Rotterdam and Switzerland.

Dari grew because it continued to invest even during periods of economic downturn and took greening and sustainability initiatives in good time. For example, the company – in keeping with its strong focus on innovation and renovation – became involved in the development of hybrid vessels at a relatively early stage.

In this issue, we not only feature Dari in depth, but also cover developments in inland shipping in general. Besides an analysis of market forecasts for the sector, we discuss the development of the ‘self-steering vessel’ and the role of independent research institute MARIN. A relevant issue about an innovative company operating in a dynamic market.

Enjoy reading! familybusiness editorial team

1 familybusiness

Inhoudsopgave / Contents

4

Klaar voor de toekomst Ready for the future

10

Veiliger, duurzamer en schoner varen

Safer, more sustainable and cleaner sailing

2

16

Filosofie op zeven pijlers

Philosophy on seven pillars

18

De nieuwe kapitein staat aan wal

The new captain steps ashore

22

Binnenvaart onder druk

Inland shipping under pressure

3

Dari: innovatieve binnenvaarder met moderne, groene vloot

Klaar voor de toekomst

Binnenvaartbedrijf Dari B.V. in Dordrecht is gespecialiseerd in het vervoer van droge lading, containers, vloeibare chemische en minerale producten over het waternetwerk van West-Europa. Met een zeer moderne vloot is het bedrijf klaar voor de toekomst, waarin verdere vergroening en verduurzaming centraal staan.

De Dordtse onderneming zag in 1985 het levenslicht, toen Dirk Werkman besloot zijn eigen binnenvaartbedrijf te starten. Hij vernoemde het naar zijn beide zoons, Danny en Rino, en wist in de eerste twintig jaar van het bedrijf door te groeien naar een bescheiden vloot van vier schepen. In 2005 namen zijn beide zoons, eerder voorzichtig samen van start gegaan in Privilege Shipping, het bedrijf over. Vanaf dat moment kreeg de groei van de onderneming versneld vorm, niet in het minst door de zakelijkcommerciële neus van Danny Werkman.

Toekomstvisie kan de beide broers niet worden ontzegd. Het bedrijf investeerde extra in een periode van een neergaande markt en groeide uit tot ongeveer tweehonderd medewerkers. Tegelijkertijd legde het met zelf geïnitieerd beroepsbegeleidend onderwijs een solide basis om jonge mensen met ambities in techniek en binnenvaart te kunnen vinden en binden, een gouden greep in een tijdperk dat het tekort aan jonge technici over de volle breedte steeds nadrukkelijker zichtbaar wordt.

Hybride

Expanderen

In de jaren daarna expandeerde Dari naar een vloot van ruim dertig schepen van verschillende soorten en maten. Het grootste deel is tankschepen, die zeeschepen bevoorraden en mineralen en lichte chemie vervoeren in het gebied tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Daarbuiten bestrijken de schepen van Dari een groot deel van West-Europa. De droge ladingschepen vervoeren onder meer bulkgoederen als kolen en grind en zijn vaste gast op de vaarroutes tussen Rotterdam, Antwerpen en het Zwitserse Basel.

Maar Dari zag ook al in een vroeg stadium aankomen welke kant het opging in de binnenvaart. Daardoor stapte het bedrijf – traditioneel met een sterke focus op innovatie en vernieuwing – in een relatief vroeg stadium in de ontwikkeling van hybride schepen. Een voorbeeld is de in 2014 afgebouwde tanker Mts Martinique, die destijds al werd voorzien van hybride voortstuwing. Een groene generator en

4
“Dari zag al in een vroeg stadium aankomen welke kant het opging in de binnenvaart”

Dari: an innovative inland shipping company with a modern, green fleet Ready for the future

Dari B.V., an inland shipping company in Dordrecht, specialises in transporting dry cargo, containers, liquid chemicals and mineral products across the waterways of Western Europe. With its ultra-modern fleet, the company is ready for the future, in which further greening and sustainability efforts will take centre stage.

The Dordrecht company was established in 1985 when Dirk Werkman decided to start his own inland shipping business. He named the company after his two sons, Danny and Rino, and managed to grow to a modest fleet of four vessels in the first twenty years. In 2005, his two sons, who had first cautiously started together in Privilege Shipping, took over the reins of the company. From that point onwards, the company’s growth accelerated, not least because of Danny Werkman’s business-savvy approach.

Expansion

In the years that followed, Dari expanded to a fleet of over thirty vessels of various shapes and sizes. Tankers, which supply seagoing vessels and transport minerals and light chemicals in the area between Amsterdam, Rotterdam and Antwerp, make up the bulk of the fleet. Beyond that, Dari’s vessels cover a large area of Western Europe. Bulk goods such as coal and gravel are transported on the dry cargo vessels that are a regular feature on the routes between Rotterdam, Antwerp and the Swiss city of Basel.

It cannot be denied that both brothers are forward-looking visionaries. The company made extra investments in a contracting market and expanded to around 200 employees. And with its self-initiated apprenticeship training, it simultaneously laid a solid foundation to find and retain young adults with ambitions in engineering and inland shipping – an inspired move at a time when the shortage of young technicians is becoming increasingly evident across the board.

Hybrid

But Dari also saw early signs of where inland shipping was heading. As a result, the company – in keeping with its strong focus on innovation and renovation – became

5

Vakmanschap en liefde voor de binnenvaart, dat is ons onderscheidend vermogen. Wij denken met u mee, adviseren op maat en maken onze beloftes waar. Door zelf jarenlang gevaren te hebben, weten wij waar we over praten. Wij hanteren een persoonlijke, kristalheldere en eerlijke benadering waarbij uw specifieke wensen de koers bepalen.

Aalsvoort 5 7241 MA Lochem 0573 250 680 info@shipbuildingservice.nl www.shipbuildingservice.nl Geïnteresseerd in een van onze diensten? Vraag
De Jonge Goo.indd 1 22-11-21 09:57 Dockmarks Goo.indd 1 26-01-22 07:43
dan geheel vrijblijvend een offerte aan.

elektromotor maakten het pad vrij voor elektrische voortstuwing door de havens. Een ander pluspunt was de optimale, niet-vervuilende verbranding.

De realisering van de Martinique was een breuk met het verleden in de binnenvaart, zei Danny Werkman destijds in een lokaal ondernemersmagazine. Tot dan werden schepen volgens hem traditioneel gebouwd met veel pk’s, die alleen nodig zijn bij piekbelasting. “Maar in dit schip zijn de motor en de generatorsets compleet afgestemd op de vaarbewegingen in de Antwerpse haven, met een optimale verbranding en lage uitstoot.”

De bouw van het schip was een bewuste stap in de richting van (meer) duurzaamheid, verklapte hij destijds in hetzelfde blad. “Wie nu een nieuw schip bouwt, moet het goed doen. Dan moet je inspelen op de toekomst en dat betekent dus een schip dat zuinig en schoon is.” Hij nam er een voorschot mee op de Europese wetgeving die de komende jaren van kracht wordt en eigenaren van binnenvaartschepen verplicht tot vergroening.

involved in the development of hybrid vessels at a relatively early stage. One example, the tanker Mts Martinique, completed in 2014, was already equipped with hybrid propulsion. A green generator and electric motor paved the way for electric propulsion through the ports. Another plus was its optimal, non-polluting combustion.

As Danny Werkman said at the time in a local business magazine, the construction of the Martinique was a break with the past in inland shipping. Until then, he explained, vessels were traditionally built with a lot of horsepower, only needed at peak loads. ‘But the engine and the generator sets in this vessel are completely geared to shipping movements in the port of Antwerp, with optimum combustion and low emissions.’

He revealed in the same magazine that the construction of the vessel had been a deliberate step towards increased sustainability. ‘Whoever builds a new vessel now, needs to do it well. You have to cater for the future and that means a vessel that is both economical and clean.’ By doing this, he was anticipating European legislation that will come into force in the next few years and require inland shipping vessel owners to make their vessels greener.

7
“Dari saw early signs of where inland shipping was heading”

Slimme elektrisch aangedreven pompoplossingen

MarFlex ondersteunt het veilig en future proof lossen van vloeibare ladingen. We bieden onze klanten kwalitatief hoogstaande en slimme elektrisch aangedreven pompoplossingen. Onze ervaring van ruim 40 jaar en het in gesprek blijven met de klant, vormen de basis voor een duurzame productverbetering op kwaliteit, efficiency en gebruikersvriendelijkheid.

Onze lading pompen en kwaliteitsmanagementsysteem zijn ATEX gecertificeerd

Dat is wat we noemen Pumping Excellence

www.marflex.com

MarFlex is al meer dan 40 jaar leverancier en producent van lading pompen voor de Nederlandse binnenvaart. Onze ervaringen en het in gesprek blijven met de klant, vormen de basis voor een duurzame productverbetering op kwaliteit, efficiency en gebruiksvriendelijkheid.

Voor de binnenvaart wordt onze deepwell pomp vaak gebruikt in combinatie met onze nazuig pomp (MPDP). Deze nazuig pomp is een self-priming double-acting piston pomp dat is ontwikkeld om alle residu tot de laatste druppel uit de well weg te pompen hiervoor wordt gecomprimeerde, schone en droge lucht voor gebruikt, de nazuig pomp kan gebruikt worden tot een tankdiepte van maximaal 8 meter.

www.marflex.com

Doordat MarFlex altijd bezig is om hun producten te verbeteren is er voor de nazuig pomp een nieuwe dek afdichting ontwikkelt wat onderhoud makkelijker maakt. De nieuwe MarFlex afdichting is ontworpen om aan dek vervangen te worden in plaats van in de tank. Voordelen van deze nieuwe afdichting;

• Het is niet meer nodig om de tank te betreden om de afdichting te vervangen.

• Het vervangen van de afdichting is efficiënter geworden.

Wilt u uw huidige dek afdichting vervangen met de nieuwe afdichting. Neem dan contact op met onze spare parts en serviceafdeling (service@marflex.com).

VROOAM Lubricants: smeerolie voor betere prestaties

Specialist in racerij en binnenvaart

Olie is niet zomaar olie. Bij VROOAM Lubricants weten ze dat elke branche en elke toepassing specifieke eisen heeft. Goed inspringen op de behoeften van klanten zorgt voor smeerolie die in elke situatie presteert.

Sander van der Velden startte VROOAM

Lubricants in 2010. “We zijn begonnen in de racerij. Onze bedrijfsnaam is dan ook afgeleid van het herkenbare racemotorgeluid. In 2011 kwamen onze eerste producten op de markt. We kregen meteen voet aan de grond in het allerhoogste niveau van motorracen, omdat de wereldkampioen in de 125ccklasse onze olie gebruikte. Dat zorgde voor wereldwijde exposure.”

Kwaliteit

“Naast het motorracen zijn we ook nagenoeg vanaf het begin actief in het topniveau karten”, vervolgt Van der Velden. “Niet veel later kwam daar nog de binnenvaart bij. Deze drie branches hebben met elkaar gemeen dat ze niet makkelijk toegankelijk zijn voor nieuwe spelers. Het zijn heel specifieke markten met elk hun eigen eisen. Het vergt kennis en toewijding om succesvol te zijn. Je moet goed weten wat er speelt en de taal spreken van de branche, anders lukt het niet. Daarnaast valt en staat alles natuurlijk met de kwaliteit van je product.”

Klantgericht

De smeerolieproducten van het in Dordrecht gevestigde VROOAM vinden inmiddels hun weg naar 36 landen. “Dat gaat dan van een klein doosje tot een complete zeecontainer vol, van NieuwZeeland tot aan Chili. We zijn er trots op dat we dit bereikt hebben.” In de binnenvaart is het bedrijf vooral actief in de regio Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. “Ons marktaandeel is hier groeiende. Scheepvaartbedrijf DARI heeft daarin een hele grote rol gespeeld. Als eerste klant in de binnenvaart gaven ze ons een kans en een platform om ons te ontwikkelen.”

Als triboloog, deskundige in de wrijvingsleer, weet Van der Velden hoe vloeistoffen zich verhouden tot bewegende delen. “Naast die theoretische basis heb ik vooral ook veel in de praktijk geleerd. In de binnenvaart maakt het nogal een verschil of een schip steeds op en neer naar Basel vaart of dat het vooral in de haven van Rotterdam ligt te bunkeren met een stationair draaiende motor. Als relatief klein bedrijf zijn we heel klantgericht en besteden we veel tijd aan telefonisch en persoonlijk contact met onze klanten. ‘Hoe wordt de motor gebruikt? Wat heb je nodig? Hoe kunnen we het beter maken?’ Door dat soort vragen te stellen en steeds bij te sturen, maken we de vertaalslag naar de praktijk en zorgen we voor de best mogelijke condities.”

Meer informatie: www.vrooam-lubricants.com

9
“Je moet goed weten wat er speelt en de taal spreken van de branche, anders lukt het niet”

MARIN: sleutelrol in de toekomst op het water

Veiliger, duurzamer en schoner varen

Het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) in Wageningen behoort wereldwijd tot de top van de maritieme onderzoekswereld. MARIN trekt intensief op met bedrijven, overheid en andere kennisinstituten. Met resultaat, want het onderzoekswerk levert veel op, ook voor de Nederlandse binnenvaart.

“Onze missie is om de mondiale scheepvaart veiliger, duurzamer en schoner te maken”, vertelt projectmanager Erik Rotteveel van MARIN. “Ons onderzoeksterrein is heel breed. We richten ons eigenlijk op alles wat drijft. Iedereen met

een vraagstuk op hydrodynamisch en nautisch gebied kan bij ons terecht. Het onderzoekswerk combineren we met commerciële opdrachten. Omdat we een stichting zijn zonder winstoogmerk kunnen we alle opbrengsten investeren in onderzoek, om de scheepvaartsector steeds verder te brengen.”

Vanuit de binnenvaart krijgt MARIN regelmatig verzoeken om schepen te beoordelen en te bekijken hoe deze beter en zuiniger kunnen varen. “Dit doen we op basis van berekeningen en testen”, legt Rotteveel uit. “In ons testbassin gaan we na waar nog winst te behalen is, met schaalmodellen die voorzien zijn van sensoren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de vorm van de romp, maar ook om de aandrijving of roerconfiguratie.”

Besparing

Als voorbeeld noemt hij de samenwerking met Thyssenkrupp Veerhaven, Scheepswerf Kooiman en Machinefabriek De Waal, waarbij een aantal roertypes werd getest en vergeleken voor toepassing bij duwboten. Het bleek dat er behoorlijke verschillen waren tussen de roeren. Bij rechtuit varen was er sprake van een

10
Erik Rotteveel

MARIN: key role in the future on water

Safer, more sustainable and cleaner sailing

The Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) in Wageningen is ranked as one of the top global maritime research institutes. MARIN works closely with companies, government and other knowledge institutes. And successfully so, because its research yields results, including for Dutch inland shipping.

‘Our mission is to make global shipping safer, more sustainable and cleaner,’ says MARIN’s project manager Erik Rotteveel. Our research field is extremely broad. In fact, we focus on anything that floats. Anyone with a hydrodynamic or nautical issue can come to us. We combine our research work with commercial assignments. And because we are a non-profit foundation, we can invest all of our earnings into research and continue to take the shipping industry forward.’

MARIN regularly receives requests from inland shipping to assess vessels and consider how they can sail better and more economically. ‘We do this based on calculations and tests,’ explains Rotteveel. ‘In our test basin, we use scale models equipped with sensors to investigate

where further profit can be made. This might have to do with the shape of the hull, for example, but also the propulsion or rudder configuration.’

Savings

As an example, Rotteveel mentions the cooperation with Thyssenkrupp Veerhaven, Shipyard Kooiman and Machinefabriek De Waal, where several rudder types were tested and compared for application in pusher tugs. It transpired that there were considerable differences between the rudders. When sailing

MARIN

MARIN is a globally recognised top institute for hydrodynamic and nautical research. Its mission is ‘Better Ships, Blue Oceans’: MARIN helps to make ships cleaner, safer and smarter, while contributing to the sustainable use of the oceans. To this end, it develops key technologies: tools, methods and competences (supporting research), applied in turn to R&D themes to develop knowledge for everyday use in projects. Through high-quality numerical and experimental hydrodynamic research, MARIN also supports the development of floating airfields or living space, floating ports, energy islands, fish and seaweed farming on the open sea and the sustainable use of the sea. MARIN is an independent knowledge partner for the maritime sector, government and society. Each year, the institute receives a government grant, which is used for research in line with the strategic mission. This grant gives MARIN the scope to contribute to the seas, ports and rivers of the future: emission-free vessels, safe shipping, sustainable energy and food extraction, innovative floating solutions, autonomous vessels and effective vessels for safety at sea (such as for the Royal Netherlands Navy and the Rijksrederij, the government shipping company). New maritime possibilities through digitalisation, artificial intelligence, robotics and simulation are put to optimal use.

11

besparing op brandstof tot wel 15 procent. Ook na beoordeling van alle vaarsituaties was er nog steeds een besparing van ongeveer 7 procent. Die resultaten hebben we gedeeld met de deelnemers. Zij kunnen op basis daarvan beslissen of een investering de moeite waard is of niet. De niet-bedrijfsspecifieke opgedane kennis stellen we na verloop van tijd ook beschikbaar aan andere partijen.”

Een actueel probleem in de binnenvaartsector zijn de steeds vaker voorkomende laagwaterstanden. “Wij onderzoeken momenteel hoe ook bij regelmatig en langdurig laagwater varen toch mogelijk blijft”, vertelt Rotteveel. “Ook vanuit de overheid is veel belangstelling voor hoe we dan met elkaar de veiligheid op rivieren kunnen handhaven. We onderzoeken de manoeuvreerveiligheid van schepen en andere veiligheidsissues, zoals het risico op raken van de bodem. Als grens voor veilig varen wordt doorgaans een kielspeling van 30 centimeter gehanteerd. Kan dit bij laagwater nog volgehouden worden en wat zijn de gevolgen als het minder wordt? Een alternatief is het ontwerpen van schepen met meerdere en kleinere schroeven. Die kunnen nog varen met kleinere diepgang, maar met meer kielspeling. Het geeft veel voldoening om met dit soort belangrijke vraagstukken bezig te zijn en mogelijke oplossingen aan te dragen.”

Zero-emissie

MARIN richtte zich aanvankelijk vooral op hydrodynamisch en nautisch onderzoek. “Maar nieuwe vraagstukken vragen een bredere aanpak”, zegt Rotteveel. “Met de huidige uitdagingen van de energietransitie bleek het nodig om ook andere zaken mee te nemen. We kijken we nu dus ook steeds meer naar de motor en de machinekamer. De energietransitie vraagt veel van bedrijven en instanties en is complex. Vandaar dat we daar zoveel mogelijk bij willen ondersteunen. Een brandstofcel vergt bijvoorbeeld een complexere aansturing dan een dieselmotor. Om hier onderzoek naar te doen zijn we bezig een zero-emission laboratorium in te richten met een machinekamer op schaal. Hier kunnen straks nieuwe installaties of andere aansturingsmethodes getest worden.

Zo kunnen we ook op dat gebied allerlei onderzoek uitvoeren, waarvan de sector kan profiteren.”

Over de actuele stand van zaken in de Nederlandse scheepvaart is Rotteveel positief gestemd. “We staan er internationaal gezien goed voor en lopen voorop bij allerlei ontwikkelingen. De overheid speelt een goede rol bij het beschikbaar stellen van subsidies, zodat er veel onderzoeksmogelijkheden zijn. En Nederland is een echt ondernemersland. Die mindset zie je ook echt terug bij de bedrijven bij het oppakken van uitdagingen zoals de energietransitie.”

MARIN

MARIN is een wereldwijd erkend topinstituut voor hydrodynamisch en nautisch onderzoek. De missie is ‘Better Ships, Blue Oceans’: MARIN helpt bij het schoner, veiliger en slimmer maken van schepen, en draagt tegelijkertijd bij aan duurzaam gebruik van de oceanen. Hiervoor ontwikkelt het sleuteltechnologieën: tools, methoden en competenties (ondersteunend onderzoek), die weer worden toegepast in R&D-thema’s om kennis te ontwikkelen voor dagelijks gebruik in projecten. MARIN ondersteunt met hoogwaardig numeriek en experimenteel hydrodynamisch onderzoek ook de ontwikkeling van onder meer drijvende vliegvelden of leefruimtes, drijvende havens, energie-eilanden, vis- en zeewierkweek op open zee en het duurzaam gebruik van de zee. MARIN geldt als onafhankelijke kennispartner voor de maritieme sector, overheid en maatschappij. Jaarlijks ontvangt het instituut subsidie van de overheid, die wordt ingezet voor onderzoeken die aansluiten op de strategische missie. De instituutssubsidie geeft MARIN de ruimte bij te dragen aan de zeeën, havens en rivieren van de toekomst: emissieloze schepen, veilige scheepvaart, duurzame energie en voedselwinning, innovatieve drijvende oplossingen, autonome schepen en effectieve schepen voor veiligheid op zee (zoals voor de Koninklijke Marine en Rijksrederij). Nieuwe maritieme mogelijkheden door digitalisering, kunstmatige intelligentie, robotisering en simulatie worden hierbij optimaal ingezet.

12
“Nieuwe vraagstukken vragen om een bredere aanpak”

a straight course, fuel savings of up to 15 per cent were achieved. Even after assessing all sailing situations, there was still a saving of around 7 per cent. We shared these results with the participants. They can decide on this basis whether an investment is worthwhile. In time, we will also make available the knowledge we have gained that is not company-specific to other parties.’

sailing. Can this still be maintained at low water levels, and what are the consequences if it is reduced? One option is to design vessels with several and smaller propellers. These vessels can still sail with a shallower draught, but with more keel clearance. It is most rewarding to work on such important issues and to put forward possible solutions.’

Zero emissions

A current problem in the inland shipping sector is the increasing frequency of low water levels. ‘We are presently researching how sailing can remain possible during regular and prolonged periods of low water,’ says Rotteveel. ‘The government is also extremely interested in how we can all work together to maintain safety on the rivers. We are researching the manoeuvrability of vessels and other safety issues, such as the risk of hitting the bottom. A keel clearance of 30 centimetres is usually used as the limit for safe

MARIN initially focused on hydrodynamic and nautical research. ‘But new issues require a broader approach,’ says Rotteveel. ‘The current challenges of energy transition meant it was also necessary to include other issues. We are thus looking in increasing detail at the engine and the engine room. Because the energy transition places heavy demands on companies and institutions and is complex, we want to support them as much as possible. For example, a fuel cell requires more complex control than a diesel engine. To research this, we are setting up a zero-emissions laboratory with an engine room to scale. New installations or other control methods can soon be tested here. This will enable us to also conduct all kinds of research in this area, from which the sector can benefit.’

Rotteveel is positive about the current state of play in the Dutch shipping industry. ‘From an international perspective, we’re in a strong position and at the forefront of all kinds of developments. The government plays a positive role in making grants available, thus giving rise to many research opportunities. And the Netherlands is a real enterprising country. This mindset is truly evident in companies when they take up challenges such as the energy transition.’

13
“New issues require a broader approach”

REPARATIES VAN ALLE

Uw partner in verbeterde scheepsprestatie

MERKEN POMPEN

REPARATIES VAN ALLE MERKEN POMPEN

TEVENS VERKOOP VAN NIEUWE POMPEN

REPARATIES VAN ALLE MERKEN POMPEN

Damen Marine C omponents is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van manoeuvreersystemen. Van gestandaardiseerde componenten, tot systemen op maat. Met ons 24/7 support- en servicenetwerk zorgen wij dat u altijd uw gewenste koers blijft varen, waar en wanneer dan ook.

•Hoog-efficiënte roeren

•Hydraulische stuursystemen

•Straalbuizen

•Besturingssystemen

Perfect in pompen!

Perfect in pompen!

•FLEX-Tunnels

•Lieren

Perfect in pompen!

ALL PUMPS HOLLAND B.V.

ALL PUMPS HOLLAND B.V.

ALL PUMPS HOLLAND B.V.

Bezoek Damenmc.nl voor meer informatie

All Pumps Holland BV Buitendijks 11, 3356 LX Papendrecht

Perfect in pompen!

ALL PUMPS HOLLAND B.V.

Tel : +31 (0) 78 6414090

Tel : +31 (0) 78 6414090

ALL PUMPS HOLLAND B.V.

All Pumps Holland BV

All Pumps Holland BV Buitendijks 11, 3356 LX Papendrecht Nederland

11, 3356 LX Papendrecht

All Pumps Holland BV Buitendijks 11, 3356 LX Papendrecht Nederland

All Pumps Holland BV Buitendijks 11, 3356 LX Papendrecht

E-mail : info@allpumpsholland.nl

E-mail : info@allpumpsholland.nl

Tel +31 (0) 78 6414090 E-mail info@allpumpsholland.nl

Tel +31 (0) 78 6414090

TEVENS VERKOOP VAN NIEUWE POMPEN www.allpumpsholland.nl

E-mail info@allpumpsholland.nl

www.allpumpsholland.nl

Nederland

TEVENS VERKOOP VAN NIEUWE POMPEN www.allpumpsholland.nl

www.allpumpsholland.nl

www.allpumpsholland.nl

EMS biedt service op maat. Onze deskundige monteurs zijn 24 uur per dag beschikbaar, waardoor het voor onze klanten mogelijk is, bij een storing, met zo min mogelijk tijdverlies alsnog de bestemming te bereiken. Hierdoor blijft de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd.

“Kwaliteit is een levenswijze en geen verplichting”. Deze zienswijze is vast verankerd in de totstandkoming van onze service.

177 299

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS
Damen Goo.indd 1 06-12-21 08:33
Buitendijks
Nederland
All Pumps Holland BV Buitendijks 11, 3356 LX Papendrecht Nederland Tel
pompen! www.allpumpsholland.nl
ALL PUMPS HOLLAND B.V.
: +31 (0) 78 6414090 E-mail : info@allpumpsholland.nl Perfect in pompen!
Nederland Tel : +31 (0) 78 6414090 E-mail : info@allpumpsholland.nl
in pompen! All pumps Goo.indd 1 13-12-21 13:37 Electric Marine Support Nieuwland
Perfect in pompen! Perfect
Parc 307 - 2952 DD Alblasserdam T +31(0)78 - 6
EMS Goo.indd 1 13-12-21 09:06 THERMAL FLUID | HOT WATER | STEAM Heatmaster Goo.indd 1 06-12-21 09:08
www.electricmarinesupport.nl

Scheepswerf Kooiman Hoebee:

Van kleine reparaties tot grootschalig onderhoud

Tankers, drogeladingschepen, duwboten, sleephopperzuigers en de bruine vloot. Alle soorten schepen hebben regelmatig onderhoud nodig. Scheepswerf Kooiman Hoebee in Dordrecht heeft de expertise in huis voor grote en kleine reparaties, verbouw en nieuwbouw.

Bij de scheepwerf aan de Dordtse 1e Merwedehaven is altijd reuring. “Normaal gesproken liggen hier elke week drie schepen”, vertelt directeur Bastiaan Rigter. “Soms voeren we een eenvoudige verfklus uit. Een andere keer gaat het om de inbouw van een motor. Wij bieden het complete pakket.”

Laagdrempelig

De 150 meter lange scheepshelling, de ruim opgezette reparatiekades en het scheepsdok bieden de mogelijkheid om meerdere klussen tegelijkertijd uit te voeren. Kooiman Hoebee is dan ook van veel markten thuis. “Alles wat vaart, pakken we beet”, zegt Rigter. “Van grote duwboten en coasters tot kleine werkschepen en de bruine vloot. Klanten weten ons goed te vinden. We zijn laagdrempelig en kijken altijd naar wat het meest praktisch is voor de klant. Door de korte lijnen bieden we snelle oplossingen. ”Jan van den Boogaard, hoofd van de timmerafdeling, vult hem aan: “We geven de klanten een totaalpakket en ontzorgen ze. Ze krijgen advies op maat en we regelen bijvoorbeeld ook de loodgieter, isoleerder en iemand voor de elektra. Op die manier heeft de klant maar één aanspreekpunt.”

Afwisseling

Eén van die klanten is Dari, waarmee Scheepswerf Kooiman Hoebee inmiddels een jarenlange relatie heeft. Onlangs werden nog twee schroeven gerepareerd.

Bij een ander schip van Dari was het tijd voor een opknapbeurt van de keuken en de ramen. “We zijn geen fabriek waar ze steeds maar hetzelfde doen”, vertelt Van den Boogaard. “Het werk is heel afwisselend. Soms gaat het alleen om het vervangen van bedden of ramen, een andere keer pakken we de hele accommodatie en het complete interieur aan. Bij elk project heb je te maken met verschillende afmetingen, materialen en kleuren. Niks is hetzelfde. Die diversiteit maakt mijn vak zo mooi.”

Vakopleiding

Om al die werkzaamheden uit te kunnen voeren, zijn kundige vakmensen onmisbaar. Ook bij Kooiman Hoebee merkten ze dat het steeds lastiger werd om het juiste personeel te vinden. “Daarom zijn we een eigen opleiding begonnen”, legt Rigter uit.

“Bij onze vestiging in Zwijndrecht, het Kooiman Praktijk Centrum, volgen acht leerlingen nu een twee- of drie jarig bbltraject. Ze hebben daarna de kans om het bedrijf in te stromen. De opleiding draait goed en daar ben ik eerlijk gezegd best trots op. Het is mooi dat we de jeugd enthousiast kunnen maken voor ons vak.”

Meer informatie: www.kooimanmarinegroup.nl

Bastiaan Rigter
15
Jan van den Boogaard

Kernwaarden basis onder zakelijk succes Dari Filosofie op

zeven pijlers

Veiligheid, milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. Het zijn kernwaarden bij binnenvaartonderneming Dari in Dordrecht, die innovativiteit en vernieuwend ondernemerschap koppelt aan maatschappelijke waarden. De filosofie stoelt op zeven belangrijke pijlers, geformuleerd op basis van jarenlange ervaring.

“Alle zeven punten zijn belangrijk. Maar alles komt wel samen in ons streven naar nul incidenten”, zegt algemeen directeur en mede-eigenaar Danny Werkman. “We willen de veilige uitvoering van alle processen en diensten waarborgen door middel van preventieve veiligheidsmaatregelen en een zorgvuldige omgang met producten en apparatuur. In dat verband geldt dat we een open leercultuur nastreven en interne discussies over nog meer veiligheid aanmoedigen. Verder heeft de lichamelijke en geestelijke gezondheid van al onze medewerkers prioriteit, zeker de naleving van ons alcohol- en drugsbeleid. Wie niet helder van geest is, kan niet scherp denken en niet adequaat handelen.”

Ook het leveren van kwaliteit is – in alle opzichten – een uitgangspunt. Dat moet uitmonden in betrouwbare producten en diensten van hoge kwaliteit, om zo volledig te voldoen aan de verwachtingen van de klant. “Op deze manier werken we aan de continue verbetering van onze reputatie.”

Op het gebied van milieu & innovatie –vormt ‘nul verspilling’ verspilling het uitgangspunt. “Naast de aandacht die uitgaat naar het voorkomen van incidenten ligt de focus op voortdurende verbetering. Door die ambitie dagen we partijen die met ons samenwerken – toeleveranciers,

scheepsbouwers – uit tot een proactieve houding. Milieuvraagstukken benaderen we zo innovatief mogelijk, met als doel de uitstoot in alle bedrijfsactiviteiten permanent te verminderen.”

Gewaardeerd

Binnen de muren van de ondernemer is sprake van een inclusieve gemeenschap. “We willen een aantrekkelijke, gewaardeerde en gerenommeerde werkgever zijn voor alle mensen, ongeacht geslacht, afkomst, religie of huidskleur. Toewijding aan het respecteren van alle mensenrechten en bedrijfsethiek is daarbij net zo essentieel als het handhaven van een positieve bedrijfscultuur.”

Ook investeert Dari in ‘een leven lang leren’, zegt Danny Werkman. “Voortdurende opleiding en bijscholing van alle medewerkers binnen en buiten hun vakgebied zijn kernelementen van onze organisatiestructuur. Het sluit naadloos aan op onze ambitie om continue te verbeteren en vernieuwen. Kennisontwikkeling en -vernieuwing is een belangrijke voorwaarde voor een innovatie cultuur in de onderneming. Innovatie zit in ons DNA, dat willen we zo houden en als het kan versterken.”

Proactief

De vernieuwingsdrang in de onderneming komt ook tot uiting in de regelmatige herziening van alle producten en processen, om het concurrentievermogen voortdurend te waarborgen en verder te optimaliseren. Het creëren van een proactieve leer- en meldingscultuur neemt daarin een belangrijke plaats in. Leren van incidenten staat hoog in het vaandel, juist om ze in de toekomst te kunnen uitbannen. Tenslotte hecht Dari de hoogste waarde aan een veilige, betrouwbare omgang met mensen, gegevens en producten in alle activiteiten. “Alleen zo kunnen we voldoen aan de hoogste eisen voor probleemloze, robuuste en veilige toeleverings- en serviceketens”, aldus Danny Werkman.

16

Core values underpin Dari’s business success

Philosophy on seven pillars

Safety, environmental friendliness and sustainability. These are the core values at Dari, an inland shipping company in Dordrecht, which links innovation and modernising entrepreneurship to social values. The philosophy is founded on seven key pillars, defined on the basis of many years of experience.

‘While all seven points are important, everything comes together in our aim for zero incidents,’ explains managing director and co-owner Danny Werkman. ‘We want to ensure all processes and services are performed safely through preventive security measures and careful handling of products and equipment. In this context, we strive for an open learning culture and encourage internal discussions on continued safety. The physical and mental health of all our employees, especially their compliance with our alcohol and drug policy, is also a priority. If someone isn’t clear-headed, they can’t think incisively and act appropriately.’

Delivering quality is – in all respects – also a basic principle. This must manifest itself in reliable, high-quality products and services that fully meet customer expectations. ‘In this way, we are working on continuously improving our reputation.’ ‘Zero waste’ is the starting point in the area of the environment and innovation. ‘Alongside preventing incidents, our focus is on continuous improvement. And with this ambition in mind, we challenge parties that work with us – suppliers and shipbuilders – to adopt a proactive attitude. We approach

environmental issues in the most innovative way possible, aiming to permanently reduce emissions in all business operations.’

Valued

Dari is home to an inclusive community. ‘We want to be an attractive, valued and reputable employer for everyone, regardless of their gender, origin, religion or skin colour. For us, being committed to respecting all human rights and business ethics is as essential as maintaining a positive corporate culture.’

Dari also invests in ‘lifelong learning’, says Danny Werkman. ‘Continuous training and upskilling of all employees in and outside their area of expertise are core elements of our organisational structure. It links up seamlessly with our ambition to continuously improve and innovate. Developing and updating knowledge is an important prerequisite for an innovation culture in the company. Innovation is in our DNA – we want to maintain that and strengthen it if possible.’

Proactive

The company’s desire for innovation is also reflected in the regular review of all products and processes, to constantly safeguard and continue to optimise its competitiveness. Creating a proactive learning and reporting culture has an important place in this regard. Learning from incidents is an absolute priority, precisely so we can eliminate them in the future. Lastly, Dari places the highest value on the safe and reliable handling of people, data and products in all operations. ‘This is the only way we can meet the highest requirements for trouble-free, robust and safe supply and service chains,’ explains Danny Werkman.

17
familybusiness

Seafar: koploper in (semi)autonome scheepvaart

De nieuwe kapitein staat aan wal

Technologie en innovatie zijn belangrijk voor de toekomst van de binnenscheepvaart. Wat lange tijd ver weg leek, is langzaam realiteit geworden: schepen die op afstand te besturen zijn. In België varen er al tien rond. Nederland volgt waarschijnlijk snel.

Het bedrijf Seafar uit Antwerpen is koploper als het gaat om het op afstand besturen van schepen. “Het is de oplossing voor een aantal problemen waar de binnenvaart nu mee te maken heeft”, vertelt Janis Bargsten, Chief Commercial Officer van Seafar. “Wij willen rederijen efficiënter, duurzamer en veiliger laten varen.”

De binnenvaart staat voor drie grote uitdagingen, constateert Bargsten: “Personeel, verduurzaming en veiligheid. Kapiteins zijn amper te krijgen en kosten veel geld. Ook is het soms lastig een bemanning te vinden met voldoende kennis en kwaliteit. Als het gaat om duurzaamheid is het echt nodig dat schepen efficiënter gaan varen, helemaal als je de verwachte volumetoename voor de komende tientallen jaren in ogenschouw neemt. In de huidige situatie is dat niet haalbaar en toenemende drukte kan de veiligheid in

het geding brengen. Zo’n 80 procent van ongelukken op het water wordt veroorzaakt door menselijk falen. Als de werkdruk toeneemt, wordt dat percentage alleen maar hoger.”

Controlecentrum

Door varen zoveel mogelijk te digitaliseren en te automatiseren, wil Seafar een oplossing bieden voor deze uitdagingen. Het bedrijf rust schepen uit met camera’s, sensoren en andere elektronica. Vanuit een Shore Control Center (SCC) in Antwerpen worden de schepen bestuurd. Een kapitein met groot vaarbewijs zit achter een bedieningspost met zes grote beeldschermen. Met behulp van deze beelden manoeuvreert de kapitein het schip. Als de kapitein geen handelingen hoeft uit te voeren, neemt een collega van traffic control het over. Die houdt het varende schip in de gaten en schakelt zo nodig de kapitein weer in.

“Een kapitein kan op deze manier veel efficiënter worden ingezet”, legt Bargsten uit. “Aan boord is de kapitein veel tijd kwijt als het schip aan de kant ligt of moet wachten voor een sluis. Vanuit het SCC kan een kapitein zo’n drie schepen bedienen. Voor een rederij zit hier een enorm kostenvoordeel aan. Nu heeft een schip dat 24/7 in de vaart is twee kapiteins aan boord en nog twee in dienst aan de kant. Met een kapitein in het SCC heb je alleen de kosten van de effectieve inzet. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk een kapitein in het SCC toe te voegen aan de bestaande crew, waarmee de operationele tijd van het schip aanzienlijk wordt verlengd.”

Boordbemanning

Besturing vanuit het SCC betekent niet dat geen personeel meer aan boord is. “Op het traject Luik-Antwerpen varen nu twee containerschepen die we op afstand besturen”, vertelt Bargsten. “Aan boord zijn een stuurman en een matroos, voor het onderhoud aan de motoren en om indien

18
Janis Bargsten

Seafar: leading the way in semi-autonomous shipping

The new captain steps ashore

Technology and innovation are key to the future of inland shipping. What seemed far fetched for a long time has gradually become reality: vessels that can be operated remotely. Ten are already sailing around in Belgium. And the Netherlands will probably follow soon.

Seafar, an Antwerp-based company, is the frontrunner in the remote operation of vessels. ‘It’s the solution to several problems that inland shipping is currently facing,’ explains Janis Bargsten, Chief Commercial Officer of Seafar. ‘We want shipping companies to operate more efficiently, sustainably and safely.’

As Bargsten notes, inland shipping faces three major challenges: ‘Personnel, sustainability and safety. Captains are in short supply and expensive. It’s also challenging at times to find a crew with sufficient knowledge and quality. And when it comes to sustainability, there’s a real need for ships to be more efficient, especially considering the expected increase in volume over the next few decades. This is not feasible as things stand and increasing congestion can compromise safety. Around 80 per cent of accidents on

water are caused by human error. If the pressure of work increases, that percentage will only get higher.’

Control centre

Seafar wants to offer a solution for these challenges by digitising and automating sailing as much as possible. The company equips vessels with cameras, sensors and other electronics. The vessels are operated from a Shore Control Centre (SCC) in Antwerp. A captain with a ‘large licence’ allowing them to navigate all inland waterways sits at a control station with six large screens. The captain operates the vessel with the help of these images. If the captain has no manoeuvres to perform, a colleague from traffic control takes over. This colleague monitors the vessel in motion and calls the captain again when necessary.

‘A captain can be used much more efficiently this way,’ Bargsten explains. ‘The captain has a lot of downtime on board when the vessel is moored or has to wait to pass through a lock. A captain can operate around three vessels from the SCC, representing an enormous cost gain for a shipping company. A ship currently in operation 24/7 has two captains on board and another two on shore duty. But with a captain

19

nodig in te grijpen. Als een camera uitvalt, krijgt de crew een signaal van het SCC. De crew neemt het schip dan over en meert het eventueel aan. We hebben ook de optie van ‘station keeping’. Met behulp van GPS en elektronica blijft het schip dan stilliggen op de huidige positie.”

Seafar levert per schip maatwerk, met aan de basis de wensen en mogelijkheden en de gewenste omvang van de bemanning. “We zien onszelf als dienstverlener, maken afspraken met onze klanten en leggen die vast. Heel praktisch en klantgericht. De reacties zijn goed. Belangrijk is dat er duidelijkheid is. Voor verzekeraars en regelgevers is het bijvoorbeeld goed te weten dat de kapitein altijd verantwoordelijk blijft, ook al zit die in het SCC.”

met bedrijven en zijn van plan in de buurt van Rotterdam nog een Shore Control Center te openen”, vertelt Bargsten. “Er is veel enthousiasme. Bedrijven snappen dat er iets moet gebeuren. Het wachten is nu op de overheid, die dit moet gaan reguleren. We zijn in gesprek met Rijkswaterstaat. Ik verwacht dat er snel besluiten genomen gaan worden.”

De Chief Commercial Officer van Seafar weet dat dit soort ontwikkelingen meestal met kleine stapjes gaan. Denkt hij dat het mogelijk is dat er in de toekomst volledig autonoom gevaren gaat worden? “Volledig autonoom varen is theoretisch en technologisch nu al mogelijk. Wel zijn er nog wat praktische problemen, zoals het automatisch aanmelden bij een haven bijvoorbeeld. Ook hier zullen nog wel verdere ontwikkelingen plaatsvinden, maar ik verwacht dat er hoe dan ook altijd een bepaalde mate van menselijk toezicht blijft.”

Nederland

In Vlaanderen heeft het bedrijf de laatste jaren flinke stappen kunnen maken, doordat het hele watergebied werd aangemerkt als testgebied voor semiautonoom varen. Deze manier van varen lijkt de toekomst en krijgt ook in Nederland steeds meer aandacht. “We zijn in gesprek

In Nederland zijn veel partijen bezig met (semi-)geautomatiseerd varen. Om versnippering tegen te gaan, is SMASH! opgericht. SMASH! is een forum dat de ontwikkelingen op het gebied van ‘smart shipping’ coördineert en dat maritiem Nederland wil samenbrengen om smart shipping te implementeren en de concurrentiepositie van de sector te versterken. Via SMASH! komen marktpartijen, overheden en kennisinstellingen met elkaar in contact. Door op nationale schaal samen te werken ontstaat een verbinding tussen regionale initiatieven die zo een groter bereik genereren.

smashnederland.nl

20
“Een kapitein kan op deze manier veel efficiënter worden ingezet”

in the SCC, you only have the cost when they are actually working. It is also possible, for example, to add an SCC captain to the existing crew, thus significantly increasing the vessel’s operational time.’

Many parties are working on semi-automated sailing in the Netherlands. SMASH! was established to counter fragmentation. This forum coordinates developments in smart shipping and wants to bring maritime Netherlands together to implement smart shipping and strengthen the sector’s competitiveness. Market operators, authorities and knowledge institutions come into contact with each other through SMASH! Cooperating on a national scale creates a link between regional initiatives, thus generating a wider reach.

smashnederland.nl

customer-oriented. The reactions are positive. Clarity is essential. For insurers and regulators, for example, it’s important to know that the captain always remains responsible, even if they are in the SCC.’

Crew on board

Operating a vessel from the SCC does not mean there are no longer any crew on board. ‘We now control two container vessels on the Liège-Antwerp route remotely,’ says Bargsten. ‘A navigating officer and sailor are on board to maintain the engines and intervene, if necessary. If a camera fails, the crew receives a signal from the SCC. The crew then take over the vessel and moor it, if necessary. We also have the option of station keeping. In this case, the vessel remains stationary in its current position with the help of GPS and electronics.’

Seafar supplies customised equipment for each vessel, based on the requirements and possibilities and the desired size of the crew. ‘We regard ourselves as a service provider, make arrangements with our customers and record them. It’s all extremely practical and

The Netherlands

The company has been able to make significant strides in Flanders in recent years, as the entire water region has been designated as a testing area for semi-autonomous sailing. This way of sailing seems to be the future and is also attracting increasing attention in the Netherlands. ‘We’re in talks with companies and plan to open another Shore Control Centre near Rotterdam,’ says Bargsten. ‘The enthusiasm is palpable. Companies understand that something must be done. We’re waiting now for the government to regulate this and we’re in discussions with Rijkswaterstaat, the executive agency of the Ministry of Infrastructure and Water Management. I expect decisions will be made soon.’

Seafar’s Chief Commercial Officer knows developments like this usually happen in small steps. Does he think fully autonomous sailing will be possible in the future? ‘Fully autonomous sailing is theoretically and technologically possible today. But practical problems still exist, such as registering automatically at a port, for example. Again, there will be further developments, but I expect there will always be a certain amount of human supervision.’

21
“A captain can be used much more efficiently this way”

Onderzoeken schetsen zorgwekkend beeld tot 2025 Binnenvaart

onder druk

Voor de binnenvaart waren 2020 en 2021 weinig florissante jaren door de coronacrisis, al werd het goederenvervoer over water minder hard geraakt dan andere sectoren. Dit jaar heeft de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de volumes verder onder druk gezet. Los van de oorlog dreigde in de ogen van deskundigen al een negatieve tendens.

“Een diepdalscenario voor de binnenvaart”, schreef onderzoeksbureau Panteia over 2021, wijzend op een daling van zowel de industriële productie als het consumentenvertrouwen, met name als gevolg van de lockdowns. In een prognose over de marktontwikkeling tot 2025 voorzag het instituut dat de binnenvaart niet zou “terugveren” naar normale

volumes. Debet daaraan: de energietransitie en het effect daarvan op zowel de volumes aan kolen als minerale olieproducten, de stikstofcrisis en het effect daarvan op het volume aan bouwmaterialen op de korte termijn en veevoer op de langere termijn.

In de rapportage ‘Middellange Termijn Prognoses voor de binnenvaart’ schetste Panteia twee scenario’s. In het minst slechte is sprake van een daling van 314 miljoen ton vervoerde lading in 2019

22

Inland shipping under pressure

Even though waterway transport was not as badly affected as other sectors during the coronavirus crisis, 2020 and 2021 were not prosperous years for inland shipping. The war between Russia and Ukraine has put further pressure on volumes this year. Apart from the war, experts already saw a negative trend looming.

In reference to 2021, research agency Panteia wrote ‘Inland shipping faces a deep slump’, pointing to a decline in both industrial production and consumer confidence, mostly because of the lockdowns. In a forecast of market developments until 2025, the institute predicted that inland shipping would not ‘return’ to normal volumes. It based this on the energy transition and its effect on both coal and mineral oil product volumes and the nitrogen crisis and its effect on construction material volumes in the short term and on animal feed volumes in the longer term.

Panteia outlined two scenarios in its report ‘Medium-term forecasts for inland shipping’: in the best-case scenario, 314 million tonnes of cargo transported in 2019 will decrease to 291 million tonnes by 2025; in the worst-case scenario, inland shipping falls to a volume of 285 million tonnes. This represents a decrease of 7.3 and 9.3 per cent, respectively.

23
“We expect that most of the inland shipping fleet will be unable to make these sustainability investments on its own”
Research paints a worrying picture until 2025

naar 291 miljoen ton in 2025, in het meest negatieve ontwikkelt de binnenvaart zich naar een volume van 285 ton. Percentueel is sprake van een daling met respectievelijk 7,3 en 9,3 procent.

Dip

Dalingen in het vervoerde volume droge ladingen voorspelde ook Rabobank al in een eind 2020 gepubliceerde sectorupdate. Door de energietransitie daalt de hoeveelheid vervoerde kolen steeds nadrukkelijker, terwijl de stikstofproblematiek een dip in het vervoer van bouwstoffen aanjaagt. De positieve uitzondering die beide rapportages benoemen is het containervervoer, dat in omvang gestaag blijft groeien.

Dip

Rabobank also predicted declines in dry cargo volumes in a sector update published at the end of 2020. Transported coal volumes continue to decrease because of the energy transition, while the nitrogen issue is causing a dip in the transport of construction materials. Both reports mention container transport as a positive exception that continues to grow steadily in volume.

In de sectorupdate wijst Rabobank verder op de verplichte verduurzaming, die de binnenvaart veel geld gaat kosten. “Ondernemers moeten investeren in schonere motoren of nabehandelingsinstallaties om de uitstoot van schepen te verminderen”, aldus de rapportage. “Maar die opties zijn veel duurder dan de nu gangbare motoren van schepen. Op basis van eigen onderzoek verwachten we dat een groot deel van de binnenvaartvloot niet in staat is deze investeringen zelfstandig te doen.” Door deze ontwikkeling verwacht Rabobank ook dat de afname van kleine schepen (tot 86 meter) verder versnelt.

Waterstanden

Beide rapportages wijzen verder op de gevolgen van de klimaatverandering. De waterstanden in belangrijke vaarroutes zoals de Rijn baart grote zorgen. De regelmatig terugkerende lage standen van de laatste jaren hebben vervoerders waarvoor leverbetrouwbaarheid en -snelheid belangrijk zijn er al toe gebracht naast vervoer over water te kiezen voor transport over spoor. Panteia verwacht door het samenspel van omstandigheden tot 2025 een negatief groeicijfer voor de binnenvaart dat ligt tussen de 4,5 en 12,9 procent.

Rabobank also refers in the sector update to mandatory sustainability measures that will come with a significant price tag for inland shipping. ‘Business owners must invest in cleaner engines or after-treatment systems to reduce emissions from vessels,’ the report says. ‘But these options are much more expensive than the engines vessels currently use. From our research, we expect that most of the inland shipping fleet will be unable to make these investments on its own.’ Because of this development, Rabobank also expects the decrease in small vessels (up to 86 metres) to gather pace.

Water levels

Both reports also mention the consequences of climate change. The water levels in important shipping lanes such as the Rhine are a major concern. The low levels recurring regularly in recent years have already prompted carriers that depend on speed and reliability of delivery to opt for rail alongside water transport. Panteia expects this combination of circumstances will lead to a negative growth rate for inland shipping of between 4.5 and 12.9 per cent until 2025.

24
familybusiness
“We verwachten dat een groot deel van de binnenvaartvloot niet in staat is investeringen in verduurzaming zelfstandig te doen”

con tinuïtei t 24/7

STEVENDOKKEN

ABC DEALER

STUURMACHINES EN ROEREN

IVR KEURINGSSTATION

IJZERWERK / REPARATIE

TOTAAL ONDERHOUD

REVISIE MOTOREN

HERMOTORISERING

HYDRAULIEK / DRAAIERIJ

AFBOUWKADE 140 METER

NIEUWBOUW

NIEUWBOUW

OFF-SHORE

LEIDINGWERK

SKID-BOUW

STAAL / RVS / CUNIFER

REPARATIE

ONTWERP / ENGINEERING

TOTAAL PAKKET

RUIME ERVARING

VCA GECERTIFICEERD

www.breko.com
www.psipiping.com
Scheepvaartweg 9, 3356 LL Papendrecht T +31 (0)78 641 68 68 • E info@breko.com
Scheepvaartweg 9, 3356 LL Papendrecht T +31 (0)78 641 68 88 • E info@psipiping.com
SERVICE
wij ons
dit
Die
in
T
68
E info@psipiping.com www.psipiping.com
TOTAALPAKKET BETROUWBAAR RUIME
VCA GECERTIFICEERD
998 actief op de markt van aart en industrie met het installeren van pijpleidingOnze kracht ligt in de verrespecialisatie die
op
hebben gemaakt.
speertaalt zich
het leveren van hoogwaardige oplossingen. walificeerde medewerkers werhet realiseren van een grote nheid aan projecten, zowel cheepvaart, offshore als voor rie. PSI biedt vakmanschap, alpakket aan diensten vanuit ntgerichte organisatie met lijnen Scheepvaartweg 9 3356 LL Papendrecht
+31 (0)78 641
88
CENTRALE LIGGING
ERVARING
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.