Page 1

MEDIA KIT 2013 publications

alt om

HISTORIE


All rights reserved. Updated prices and dates are always available on www.jslpublications.dk 2

JSL publications Media Kit 2013


JSL publications

Contents About JSL Publications A/S..................................................................................P. 5 Vi med Hund..................................................................................................................P. 6 MAD&venner................................................................................................................p. 8 Bil Ekspressen............................................................................................................p. 10 GOLFmagasinet...........................................................................................................p. 12 JAGT, Vildt & Våben...................................................................................................p. 14 BådNyt............................................................................................................................P. 16 MFM – MOSTLY FOR MEN............................................................................................P. 18 alt om historie...........................................................................................................P. 20 CREATIVE ADVERTS.......................................................................................................P. 21 GUIDE ADS.......................................................................................................................P. 21 PRICES & FORMATS.......................................................................................................P. 22 PUBLICATIONS & DEADLINES.....................................................................................P. 24 DISCOUNT........................................................................................................................P. 25 SUPPLY OF ADVERTISING MATERIAL.........................................................................P. 25

JSL publications Media Kit 2013

3


FO

E H T R

ASU E PL

F O E R

R

ER D A E

S

B D N A

E

IT NEF

O

E V D FA

SER I T R

S


ABOUT JSL PUBLICATIONS A/S

JSL IS THE FOURTH LARGEST MAGAZINE PUBLISHER With 462,000* monthly readers, six Danish magazine publications, one publication in Norway, more than 250 book releases a year in Denmark, a yearly sale of over 500.000 books, 30 enthusiastic employees and a yearly turnover of more than 50 million DKK today, JSL PUBLICATIONS A/S is the fourth largest magazine publisher in Denmark. This is a position that we have reached, only six years after launching our first magazine, Vi med Hund, on the Danish market in Spring 2006. In these challenging economic times, we are proud to have positioned JSL PUBLICATIONS A/S as a significant media house in Denmark. We have therefore for the first time, decided to publish a combined rate card, which represents all of our media and therefore all the possibilities that our many titles and dedicated readers can offer you as an advertiser. There is the option of advertising in one JSL magazine, but also the pos-

* Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

sibility of advertising in multiple magazines simultaneously – specifically MfM, Mostly for Men, which puts you in contact with 282,000* strong buyers. And this is at a contact price that makes MfM the obvious choice on several media levels. Contact our sales department today to hear more about how we can help your company. JSL PUBLICATIONS A/S – For the pleasure of readers and benefit of advertisers. Kind regards Jesper Sehested Lund – CEO

JSL publications Media Kit 2013

5


vi med hund

TEMA HUNDE HUNDEII DET DETHVIDE HVIDEHUS HUS

Mangeafafde Mange deamerikanske amerikanske

præsidentershunde præsidenters hundehar har mødtstore mødt storestatsoverstatsoverhoveder.Her hoveder. Herererdet det Ruslandspræsident, Ruslands præsident,Jeltsin, Jeltsin, derposerer der poserersammen sammenmed med Georgeog George ogBarbara BarbaraBush Bushog og dereselskede deres elskedespringer springer spanielMillie. spaniel Millie.

I

ndtilnu ndtil nuhar haramerikanerne amerikanernehaft haftfornøjelfornøjel- Forskellig Forskelligeeracer raceraf af senafafatatblive sen bliveledet ledetafaf44 44præsidenter, præsidenter, ’Første-Fidoer’ ’Første-Fid oer’ ognæsten og næstenhver hvereneste enesteafafdem demhar harmedmed- De Deforskellige forskellige’Første-Fido’e ’Første-Fido’er’r’ bragtkæledyr bragt kæledyri iDet , ,som somamerikanDetHvide amerikanHvideHus. Hus.Mange Mange erneogså erne ogsåkalder kalderpræsidentern forskelligeslags forskellige præsidenternes slagskæledyr eshunde, kæledyrhar hunde,har har harboet boeti i væretafafmange været mangeracer, palæetpå palæet racer,ligesom påPennsylvania PennsylvaniaAvenue ligesomder derogså ogsåhar Avenuei Washington, har i Washington, været væretblandingshun blandingshunde menhundene men hundenehar deimellem. imellem. hardog dogværet væreti iovertal. overtal.Og Ogdet det Blandtde Blandt de i engrad, i en racer, racer, grad,såsåman som som mannæsten har har færdedespå næstenfår færdedes fårfornemmelse påde fornemmelsennaf, de af, bonede bonedegulve gulvei iDet atatdet deterernødvendigt DetHvide nødvendigtatatvære HvideHus, Hus,kan kannævnes værehundeven, nævnes hundeven,hvis hvis airedaleterrie airedaleterrie manskal man r,r,beagle, beagle,bouvier skalgøre gøresig bouvierdes sighåb håbom desflflandres, omatatblive andres, blivevalgt valgtsom som cavalierking cavalier kingcharles USA’spræsident. USA’s charlesspaniel, præsident. spaniel,collie, collie,irsk irsksetter, setter, pudel,labrador, pudel, labrador,skotsk Hvisde Hvis skotskterrier, deamerikanske amerikanskepræsidenters terrier,weimaraner weimaranerog præsidentershold og holdafaf yorkshireterrier. yorkshireterri kæledyrskal kæledyr er.Flere Flereafafhundene skaltages tagessom hundeneererligefrem somudtryk udtrykfor ligefrem foramerikansk amerikansk blevet blevetkendisser, kendisser,som traditionog tradition somjournalisterne oglevevis, journalisternehar levevis,såsåererdet detatateje harskreskreejeen enhund hund vetom, vet om,og ogsom ligesåsåamerikansk somden lige denamerikanske amerikansksom amerikanskeoff somæbletærte. offentlighed æbletærte.Med entlighed Medandre andre ivrigt ivrigthar harfulgt. fulgt. ord––stort ord stortset setalle alleamerikanske amerikanskepræsidenter præsidenter Denførste Den førstevirkelige gennemtiderne gennem virkeligekendishund tidernehar kendishundi iDet harhaft hafthunde, hunde,mens DetHvide Hvide mensde dehar har Husvar Hus varairedaleterrie airedaleterrieren, residereti det resideret i detverdensberøm ren,Laddie verdensberømteteovale LaddieBoy. Boy.Laddie Laddie ovaleværelse. værelse. tilhørte tilhørtepræsident præsidentWarren Faktiskererder Faktisk WarrenG.G.Harding derkun kunfifirereud Harding(præsiudafafde (præside44 44præsidenter, præsidenter, dent dentfra fra1921-1923). 1921-1923).Harding somikke som ikkehar harejet Hardingelskede ejetetetkæledyr elskedesin kæledyrunder sinkrølunderderes krølderes ledeairedale, lede airedale,og regeringsperiode regeringsperi ogLaddie Laddiesad odei iDet sadaltid altidmed DetHvide medved HvideHus, ved Hus,nemlig nemlig regeringsmødereri iDet regeringsmød FranklinPierce, Franklin DetOvale Pierce,Chester OvaleVærelse. ChesterA.A.Arthur, Værelse. Arthur,James JamesK.K. Faktiskhavde Faktisk havdeLaddie Polkog Polk ogAndrew Laddiesin AndrewJohnson. sinhelt Johnson. heltegen egenstol, stol,der der varlavet var lavetspecielt specielttiltilham. Noglepræsidenter Nogle præsidenterhar, ham.Præsident PræsidentHarding har,som Harding somallerede alleredenævnt, nævnt, ville villegerne gernevære væresikker sikkerpå, på,atathunden hundensad sad

Levendee Levend præsidenthun præsid enthunde de Dukan Du kanfifinde ndeen enmasse massesjove sjovefifilm lmmed med amerikanskepræsidenter amerikanske præsidenterog ogderes dereshunde. hunde. Baregå Bare gåind indpå påwww.youtub www.youtube .com,og e.com, og skrivtitlen skriv titleni isøgefeltet: søgefeltet:

1. 1.

2. 2. 3. 3.

Hunde Hu ndeliv liv ii

DET HVIDE HUS

interview

Tv-hundfælde ved et til

Deterernæsten Det næstenmere mereen enregel regelend enden enundtagel undtagelse, se,atatfor foratatblive kandidatennuanset blivevalgt kandidate valgtsom somUSA’s uansetpartifarve USA’spræsiden partifarvevære præsident,t,skal væredyreven. skal dyreven.Især Isærererdet dethunde, hunde,som præsident-ejer præsiden somsammen t-ejerhar sammenmed harlevet levetetetprivileger medderes deres privilegeretethundeliv hundelivi iDet DetHvide HvideHus år.Den Husi iWashing Den6.6.novembe år. Washington novemberrafgøres tongennem gennemmange afgøresdet, det,om mange omder deratter atterkommer kommeren enhundeve værelse. hundevenntiltilmagten værelse. magteni iDet Detovale ovale

TEKST:ANNE TEKST: ANNEEGEDE EGEDE////FOTO: FOTO:ALL ALLOVER OVERPRESS, PRESS,M.FL. M.FL.

hinanden b har fulgt når anielen Jaco også med, 66 VVI IMMEEDD ersp HHUUNN DD og cock og Jacob er Shane brox mange år, om den lille og tyndt i på tv. Selv nem tykttema-1.indd VMH1312_06-17-_ et mange genVMH1312_06-17-_ eprogrammer tema-1.indd 6-7 6-7 ne i børn lemer og kost Jacob i te man ser Sha mange helbredsprob at han køb hund har haft ne dog aldrig fortrudt, e hyggelig og Sha et båd penge, har blandt and b er nemlig på arbejde. sin tid. Jaco at have med afstressende JuHl Bay HanSe TeksT: Signe

n // FoTo

Buddythe Buddy thedog dogat atthe theWhite White House. House. Buddyvar Buddy varpræsident præsidentBill Bill Clintonshund, Clintons hund,og ogdenne dennefifilm lmer eren en fotomontage, ,der fotomontage derviser viserforskellige forskellige billederafafBuddy billeder Buddymed medsine sineejere. ejere.

Vidstedu, Vidste du,at at… …

USA’sallerførst USA’s allerførsteepræsiden præsident,t,George GeorgeWashing Washington ton(1789-17 (1789-1797), havde10 havde 10hunde: 97), hunde:Mopsey, Mopsey,Taster, Taster,Cloe, Cloe,Tipler, Tipler,Forrester Forrester,, Captain,Lady Captain, LadyRover, Rover,Vulcan, Vulcan,Sweetlips Sweetlipsog ogSearcher. Searcher.

AAvery veryBarney BarneyChristmas! Christmas! Enfifilm En lmmed medBarney Barneyog ogMiss MissBeazBeazley,de ley, deto toBush-skotter. Bush-skotter.En Ensød, sød,lille lille julefilm, julefi lm,som somogså ogsåereratatfifinde ndepå på DetHvide Det HvideHus’ Hus’hjemmeside. hjemmeside.

PresidentGeorge President GeorgeW. W.Bush Bush andhis and hisdog dog Filmenhandler Filmen handlerom ompræsident præsident GeorgeBush George Bushog ogskotten skottenBarney. Barney.

4. 4.

PresidentBill President BillClinton’s Clinton’sfifirst rst inauguralJanuary inaugural January20 201993 1993part part11 Langtitel, titel,men glad Lang menfifilmen lmenviser viserGeorge George altid været Shane har BushSenior få Bush Seniormodtage modtageden haften haft enmasse masseandre dennye nyepræmåtte ikke andredyr prædyrogså, også,men menhundene hundene for dyr, men sidentBill behageligt,når sident BillClinton behageligt, Clintoni iDet nårUSA’s somregel erersom USA’smagtelite DetHvide regeldem, HvideHus. magtelitevar dem,som Hus. somamerikanerne han var barn. var,forsamlet amerikanernehar forsamlet da har noget Bushshund, forsådanne hund,Millie, ––for sådannemøder Millie,erermed. kendtog møderkunne kendt oghaft har han den Bushs med. haftetetforhold kunnegodt forholdtil. godtstrække dag i strække til.Visse Visseafafhundene dag sig hundene sig Den iel udover overflflere ud eretimer. timer. blevetfulgt ererblevet fulgtsærdeles cockerspan særdelesivrigt ivrigtafafden denameriamerigodmodige Milliesbog Millies dagererder bog I Idag deringen, ham, kanskeoff ingen,som kanske offentlighed entlighedog som følger husker husker oghar Hardings harhaft der , Hardings haftmasser masserafaf Jacob Nogleafafpræsidenthun airedale,men t. Nogle airedale, præsidenthundene menifølge fans. ifølgehistoriker fans. historikerved deneerer end er mulig ved det det Smithdet Smithhvor merepopulære sonianskeInstitut, mere populære sonianske Institut, Sideninternettets end andre. Siden end Tom internettetsfremkomst andre. Nogle Crouch,så Tom Crouch, Nogle fremkomsthar såererLaddie Laddie haren endel delafaf stadigden ereratatfifinde ndepå stadig denmest påYouTube, ’førstehundene’e’da YouTube,og mestberømte ’førstehunden berømteog ogBarbara Barbara ogomtalte daogså omtalteførsteogsåbåde både’skrevet’ første’skrevet’blogs blogs Bush,George hund.Ingen Bush, GeorgeBush hund. Ingenafafefterfølgerne oghaft BushSeniors haftderes efterfølgerne, ,selv og Seniorspræsideresegen præsiegenhjemmeside. selvde hjemmeside.Hjemmesidemest mest Hjemmesidentfrue,har populæreafafdem, dentfrue, populære harendda enddaskrevet der,som dem,har somvel der, skreveten harkunnet velatatmærke kunnetkonkurrere enbog mærkehar bog konkurreremed harværet væretusandsynligt med usandsynligt omfamiliens LaddieBoys familienscocker om Laddie Boyspopularitet. cockerspaniel velbesøgte. popularitet. velbesøgte. spanielMillie. Millie. Bogenbeskriver Bogen sintid beskriveren tidvar I Isin varLaddie Enenkelt LaddieBoy endag enkeltførstehund, dagi iDet En Boyfaktisk DetHvide førstehund,præsident faktisklige Hvide ligeså præsidentGeorge såvelvelGeorge Hus,set kendtog setfra Hus, fraen kendt ogomtalt enhunds omtaltsom Bushs(Bush hundsperspektiv. Bushs somsin (Bushsenior) perspektiv. sinejer. senior)springer ejer.Harding Hardingdøde springerspaniel, dødei i spaniel,Millie, Millie, Dagen 1923, Dagen består 1923, mens består har mest mens han endda varpræsident. har endda udgivet mest afafmøder han var mødermed præsident.For udgiveten med enbog. Foratatære bog.En æreden Enbog, bog,som den somefter efter statsoverhoveder afdødepræsident statsoverhove afdøde præsidentblev sigendesolgte derog ogstrategiplansigende blevder strategiplansolgtebetydelig derlavet betydeligflflere laveten enstatue statuei i ereeksemplarer eksemplarer lægning naturligstørrelse lægning i iDet naturlig Detovale størrelseafafLaddie endpræsident ovaleværelse, præsidentBushs end værelse,selvLaddieBoy, Bushsegen selvBoy,som somoverleegenbiografi overlebiografi, som , somellers ellers vede følgeligafl vedeHarding følgelig afløst Hardingmed østafafegernjagt varmeget egernjagtog medseks megetpopulær var seksår. populærog år. ogsamsamogudkom udkomi itusindvis tusindvisafaf værmed medfamilien. vær familien.Bogen eksemplarer,men Bogenkan eksemplarer, kanfås menamerikanerne fås amerikanernekunne kunnealtså Bortvisteførstehun altså Bortviste påwww.amazon www.amazon.com, førstehunde på barebedre .com,hvor bedrelide de bare hvorman lideMillies man Milliesbog. bog. ogsåkan Detererdog kanlæse også læsemere Det doglangt langtfra mereom fraalle omden. allepræsidenthun den. præsidenthunde, de,der der harværet væreten har ensucces. succes.EtEtpar parafafpræsidentern præsidenternes es hundehar hunde harkun kunhaft haften enrelativ relativkort kortkarriere karriere

5. 5.

VVI I MMEEDD HHUUNNDD 77 27-11-2012 13:22:10 27-11-2012 13:22:10

: HanS

m for at få engang imelle Shane kom ked’, hvor dyr. virkelig ted lige nede re. Det var kontakt med har sit værks i små glasbu hane Brox Jacob bag det indre Køben ”Dyrene sad og nusser lejlighed i t, under sin siger Shane malet, klippe frygteligt,” bliver der være livet løs. havn. Her gt at skulle bygget på øret. og t planla s fans dog ikke skåret, tegne e af Shane han mødte Shane havde som mang den dag, hvor lille værkDe figurer, to brødre, det netop i t far sine hunde r med fra tv, er opståe tedet. ud sad i et glasbu hed ved vil kunne kende er ikke alene i værks Jacob, som Det var kærlig Shane en forestilingen tvivl: sted. Men r ham med men der var som hjælpe dagens anled- første blik. over to piger, kan man i lave, spaat ved ke cocker ling, han er gamle engels rester. finde den ning også lader og maling det mellem spånp 14 år, og niel Jacob rundet de efterhånden både syn og Jacob har har mistet spor. Han noget. Det sætter sine fejler ikke , lugtesansen og det er noget hørelse, men humør oppe, holder Jacobs SHoppINg re af. sig er tedet, smiog deres foræld e Shane benytt ned i værks De fleste børn Brox som den kreativ kommer med Så bruger ”når Jacob hjørnerne. r og kender Shane synes dder i alle ller, der klippe dem op. Det der jeg godbi eventyrfortæ børneprogrammet ” tid på at snuse DR i re ham på, aktive tv-prisen for at han en times klistrer på , der vandt god måde herlig, ildsprudlende rød Shanes Verden 2008. jeg er en meget børne-tv i . ældre bedste drage til (u)hyggelig designer, han årets leg. siger Shane kun på Jacobs er uddannet s’ rre ikkePris levi straus Shane brox 195 kr.helbredet. Den Det er desvæ arbejdet for mer med re proble har tidlige frygte har r og har Set hos nemlig en dage, at han hovedkonto l harbowwow.dk. europæiske cockerspanie bøger. godmodige ler i dag skrevet børne lleren formid hvor han lig fortid. eventyrfortæ kultur og kunst, e, der er kreativitet, voksn er børn og rn. ”han er min” les, da han mødte Jacob. rbåde ramm indre legeba deres i Bruxel perma efter boede ’dyresu på jagt Shane et stort fandt han uden for byen

S

Blå Bog

Rød line med blå stjerner, som passer til halsbåndet i samme stil. Set hos 4hotdogs fra 219 kr.

d hund 6 vi me 9_interview.indd

6-7

VMH1412_06-0

✶ Stars and strip es til november måneds shopping har vi fundet en hel masse lækre ting USA-stil og -farver, så hunden kan føle sig trendy og internatio og sager i nal. StyliSt:

Festligt hårspænde med glitrende røde og pink krystaller til den pyntesyge hund. Set hos Smart Dog til 69 kr.

Rikke BeRglund//FotograF:

kam & Co. , jysk og 4hotdogs

drink – til madskålen. Set hos 4hotdogs fra 59 kr.

d. bt.d k

7

27-11-2012

13:23:01

✶ ✶ ✶ ✶ Blåt tørklæde til den trendy hund. Set hos 4hotdogs fra 64 kr.

holdbart legetøj med dejlige bløde kanter, som derfor ikke kan skade tandkødet. nem at kaste med og god til indendørs lege. kan vaskes og kan flyde. Pris 70 kr. Set hos bowwow.dk.

✶ Robust rød madskål med tre hvide motiver. Set hos Design for Pets fra 129 kr.

supersmart rødt bandanahalsbånd. Set hos 4hotdogs fra 179 kr.

skøn hummer med pivelyd, der med sine klør er velegnet til interaktive lege med en eller flere hunde. Pris 155 kr. Set hos bowwow.dk.

26 V I M E D H U N D VMH1312_26-28_Shopping.indd

medhun

Rødt underlag – eat and

justerbar rød butterfly med velcrolukning til den elegante hund. Set hos Smart Dog til 89 kr.

✶✶ Blåt underlag – lucky diner – til madskålen. Set hos 4hotdogs fra 59 kr.

w w w.v i

Forskellige lækre puder i stars and stripes-patchwork, stribede og med stjerner i forskellige størrelser til 69,95 kr. pr. stk. Patchworkvattæppe til 149 kr. og blødt tæppe i blåt med hvide stjerner til 149 kr. Alt er fra Jysk.

26-27

vi med hund – THE LIFESTYLE MAGAZINE FOR EVERYONE WHO LOVES DOGS

w w w. V I M E D H U N D.

VI MED HUND IS THE LARGEST COMMERCIAL MAGAZINE IN DENMARK, WHICH TARGETS ALL DANISH DOG OWNERS. YOU WILL ALWAYS FIND INSPIRING ARTICLES IN THE MAGAZINE, WHICH RELATE TO LIVING WITH DOGS BOTH IN DENMARK AND ABROAD. The readers can always rely on a wide variety of articles and interviews, which offer good advice and creative ideas for activities, inspiration, and lots of good entertainment in every issue. We believe in the importance of our readers, and therefore always include them actively in our magazine. This is demonstrated in the popular section, which includes the readers’ own pictures, and is a fixed feature in the magazine. Everyone who loves dogs reads Vi med Hund. The readers are primarily female, but a characteristic of the magazine is that it is read by the whole family as well. Children and adults of all ages read it, and common factor of the many different readers of all ages, gender, and housing situation is that the most important thing is the dog’s wellbeing. This means that our readers do not hold back when shopping for their canine friends. They love to spoil them and buy new accessories, toys, and delicious treats. Another characteristic of Vi med Hund’s readers is that they read the magazine from the beginning to the end.

6

JSL publications Media Kit 2013

IN EVERY ISSUE:

– INTERVIEWS Both famous and unknown dog owners tell about their doggy life – BREED OF THE MONTH Selected breeds are portrayed – DOG OWNER OF THE MONTH The dog owner of the month tells about their life with their dog – TREATS Local and foreign news and products – Q & A The panel of experts answers the readers’ questions – ACTIVITY Inspiration to games and activation of the dog

bt. D k 27 27-11-2012 13:20:58


Facts 2013 Fakta 2013

Number of Readers Editor Number of issues Website

90.000* Lærke Sofie Bonke 12 per year vimedhund.dk

* Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

Reader Profile*

40% 60% 20% 11% 13% 18% 13% 13% 12%

Men Women 12-19 years 20-29 years 30-39 years 40-49 years 50-59 years 60-69 years 70 years or over * Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

Net Reach 2012*

Household Income* 50

350 –

Reach 000

300 –

Entire Population Vi med Hund’s readers

40

250 – 30

200 – 150 –

20

100 –

10

50 – 0

* Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

14

13

ue Iss

ue Iss

Iss

ue

12

11

10

ue Iss

9

ue Iss

8

ue Iss

7 ue

ue Iss

6 Iss

5

ue Iss

ue Iss

3

ue Iss

2 ue

ue Iss

ue

1 Iss

Iss

4

%

0 Low Income

Middle Income

High Income

< 299.999

300.000 – 599.999

> 600.000

* Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

For further information please contact: Sales Manager: Durita Nørgaard // E-mail: durita.norgaard@vimedhund.dk // Telephone: +45 3271 1207 // Mobile: +45 4021 2428

JSL publications Media Kit 2013

7


mad&venner

MAD&VENNER – DENMARK’S TASTIEST FOOD MAGAZINE MAD&VENNER IS ALL ABOUT FOOD – FOOD FOR PARTIES WITH FRIENDS AND FAMILY, EVERY DAY COOKING, WEEKENDS AND FESTIVE SEASONS. BUT ABOVE ALL, WE HAVE A PASSION FOR SERIOUSLY GOOD, WELL-MADE FOOD. MAD&venner gives their readers interviews with Denmark’s best chefs, recipes, and opinions from passionate foodies, inspiration, testing of foods, and articles on the newest trends. We focus on seasonal produce, review wine, open the gates to great vineyards and wine castles and critically scrutinize the selection of local and foreign beers and snaps at the holiday seasons. For the pleasure of the readers and their friends, MAD&venner always ensure to focus on good recipes that our readers can rely on, whether they are seasoned cooks or just beginning to enjoy the art of food making. MAD&venner is read by men and women who have a taste for gastronomy and aesthetic design. They are modern, social, and have an income that allows them to choose quality over quantity. They love MAD&venner for the magazine’s inspiring food journalism, beautiful photo shots and paper quality, which - like the magazine content - is a cut above the rest.

8

JSL publications Media Kit 2013

IN EVERY ISSUE:

– The most delicious dishes with seasonal produce focusing on the attractive photos – Portraits and interviews with the best chefs, producers, and foodies – Experts’ tips and advice for the wine of the month – Test of shops’ food products – Focus on culinary trends – Lots of tips and kitchen techniques – The history behind the scene of selected food products – Chefs teaching you how to create three-course menus in an hour – Culinary experiences from all over Denmark and abroad


Facts 2013

Number of Readers Editor Number of issues Website

59.000* Ole Høy Hansen 14 per year madogvenner.dk

* Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

Reader Profile* LÆSERPROFIL*

40% 60% 13% 14% 17% 15% 12% 15% 13%

Men Women 12-19 years 20-29 years 30-39 years 40-49 years 50-59 years 60-69 years 70 years or over * Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

Net Reach 2012*

Household Income* 50

250 –

Reach 000

200 –

40

150 –

30

100 –

20

50 –

10

0

Iss

ue

14

13

12

ue

ue Iss

* Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

Iss

10

ue Iss

9

ue Iss

8

ue Iss

7

ue Iss

6

ue Iss

5

ue Iss

4 ue

ue Iss

3 Iss

2

ue Iss

1 ue

ue Iss

Iss

11

%

Entire Population MAD&venner’s readers

0 Low Income

Middle Income

High Income

< 299.999

300.000 – 599.999

> 600.000

* Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

For further information please contact: Sales Manager: Kristoffer Baagøe // E-mail: kb@madogvenner.dk // Telephone: +45 3271 1215 // Mobile: +45 2859 9005

JSL publications Media Kit 2013

9


BIL ekspressen

BIL EKSPRESSEN – DENMARK’S BEST CAR MAGAZINE BIL EKSPRESSEN APPEALS TO THE MAN THAT LOVES SPORTS CARS AND SUPER CARS, AND ALSO THE ORDINARY CARS THAT HE CAN AFFORD TO BUY. The stories in Bil Ekspressen are delivered by enthusiasts, whose hearts beat for cars. We know the market inside out and are conscious of the newest trends, which ensures exciting and very personal articles. We know the readers, and they know us. Out of all car publications in Denmark, Bil Ekspressen has the most likes Facebook Page with the largest number of fans, where the editorial staff are more than happy to chat with the fans about everything between heaven and earth, but mostly about cars, sports cars, and racing. At Bil Ekspressen we focus on the important news in the business, test-drive all the new cars both in- and outbound, evaluate and judge. We interview interesting personalities, cover motorsport events and appeal to the Danish car owner with a sensible fuel use. We cover it all – including the entertaining stories.

10

JSL publications Media Kit 2013

By advertising in Bil Ekspressen, you are guaranteed access to committed and affluent readers. They are opinion leaders within their area, and love giving their family and friends advice and recommendations on cars.

IN EVERY ISSUE:

– The newest trends – Tests and evaluations – News in the car market – Racing – Test driving new cars home and abroad – Interviews with interesting personalities


Facts 2013

Number of Readers Editor Number of issues Website

52.000* Christian Frost 12 per year bilekspressen.dk

* Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

Reader Profile*

84% 16% 22% 10% 18% 21% 11% 14% 5%

Men Women 12-19 years 20-29 years 30-39 years 40-49 years 50-59 years 60-69 years 70 years or over * Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

Net Reach 2012*

Household Income*

200 –

50

Reach 000

Entire Population Bil Ekspressen’s readers

40

150 –

30 100 – 20 50 –

10

0

11

ue

10

Iss

ue Iss

9

ue Iss

8

ue Iss

7

ue Iss

6

ue Iss

5

ue Iss

4

ue Iss

3

ue Iss

2

ue Iss

1

ue Iss

ue Iss

12

%

* Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

0 Low Income

Middle Income

High Income

< 299.999

300.000 – 599.999

> 600.000

* Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

For further information please contact: Sales Manager: Lennart le Févre // E-mail: lennart.lefevre@jslpublications.dk // Telephone: +45 3271 1205// Mobile: +45 2860 8087

JSL publications Media Kit 2013

11


golfMAGASINET RydeR Cup

Mageløse d på Medinahage

I 1999 indhente europæernes de de amerikanske hjem mebanespiller 10-6 -føring. Men aldrig før e på været nede med fire poin var et udebaneh The Country Club i Broo t før Medinah Cou kline old kommet ntry Club i Chic søndagens singler. Tag igen efter med tilbage ago til tre mageløseat have IMaGes dage på

Af Jan FrIMod T foto: GeTTy

FAIR WAY /H

YBRI

DKØ LL

GREJE LANG T TIL DE E SLAG

Justin rose holer sit vindende putt for birdie på 18. green

68

GOLFmagasinet

|

NR. 13 2012

ER UD

STYR

Mange med en klubspiller e fra M fairway- har svært ell izu ve Adam no, Taylo er hybridk d at få bå rM s, Clev de læ øl ngde eland ade og PIN le. Vi har og høvi lig Stå te Så og Co jde no e t tre af R bra AF G – og præssteFørst de på JON entereholede m, Justin krose europa GREAT re sterputrt på r kan etde HEAD mon- s sla og17. green.sde og et øjeblik gø dette billede så seks reatop g til at ram efter, blev taget påhe ga 18.ltgreen, m officials ved nyekunne scoretavlerne af sla ven lidt ne e green i baggrun roses 1/0-sejr mm over Phil Mickels den føre gsen fra blåt på den on ind med bland ere, store tavle. samt ikke mindst t andr udskifte det blå 10-tal på e den lille tavle højre med et 11-tal. rose til – og europa udlignet amerik – har anernes føring.

KOM EFTERPAKT OG GIVEN DE

MIZUNO

MP-650 3-kølle 15°,

1.700 kr. 5-kølle 18° Nærm. forhan

golfmizundler:Tlf. 8088 9753 oeurope .com Kompak slå med t, flot udseen , end man trorde. Lettere Lidt svæ at . rere at slå med i roughe n. 48

GOLFm

agasinet

GM1

112_48-5

1_UDST

YR TES

T.ind

d 48

|

NR. 11

2012

JEG HAR visse golf ALTID und ret mere velekøller omtale mig over, at s som gne kølleho værend Lad gå de til bed ved komme for jernene re spillere. e end gen , men Miz s veduno’ern nde, me mig fint, nemsnittetkøller es min hov og hyb n drivere, fair eftergiv og de var allig eder passeddre wayMizuno rider? end e evel gan hæ vder såle deres Selv når e. ske MP jeg gra bolden, ’tour-kl -650-fairw des, at ved aykølle ar’, og slag. resulterede e mig lidt und men jeg r er det ska det i gan er ske god spillere kan så tillæ l nok passe, At der gge, at ma , der har e ngler en lehoved drawe for tenden bold hvis ma ets krone, er sigtelinje på mig selv en lige lovl s til at kølen n på plad har sin ege bagdel, me de helt for eksempel ig meget – n s, problem bør det ikke sigtelinje-r n godt. igennem imp – fungerer . være nog utine oneren Der kan de Jeg øde et ikke just lægger Mizuno score nor ere på ’ern som Miz es hovede s på noget skal slå teestedet, malt min i ler 5-k ind til greens eller når jeg overve uno efter minr – en muligh je med en lavt og ølle. Bolden modell at indkorpore mening bør ed, 3går er. re i frem zuno’er for langt til ven som regel elMen tidige åbent ne er født me stre, men for custom hvis man får Mikøll sine fi ttet derfor ehoved og d en anelse fair , vil over, hva way en giver d man man blive imp køller gode mu spiller som mig lighede 650’ern ellers får for oneret Deres r. e er pengen e. finish helsorte familie, ud af en Miz ose uno der inkl Køllern r af klasse. uderer driver e en sam mere komvirker lidt på hen t hybrider end ma pakte hold 19° og svis 17°, konkur nge af 22° rentern drivere . Både marke e på ns det. hybride og Nogle rne hovede s godt lide spillere kan r ligesom er, selvtillid at tanke fairway på og se ved at stå ned på ne, lidt kølleret stor t end gen mindre snittet, nemalligeve men eftergiv l særdele s ende.

15-08-20

12 11:5 2:16

GOLFMAGASINET – THE SHORTEST WAY TO EXCELLENT GOLF GOLFMAGASINET IS DENMARK’S INDEPENDENT GOLF MAGAZINE. WE ONLY HAVE ONE THING IN MIND, AND THAT IS OUR READERS AND THEIR GAME. HENCE THE MAGAZINE IS FILLED WITH INSPIRATION AND GOOD ADVICE FOR EVERYTHING A GOLFER WANTS TO KNOW: WHERE SHOULD I PLAY? WHICH EQUIPMENT SHOULD I USE? AND HOW DO I GET BETTER? Every issue of GOLFmagasinet features insightful articles on new clubs and equipment. Lots of useful coaching, course descriptions and suggestions for golf travel. There is an introduction to Ryder Cup and all the other major tournaments, as well as portraits of Danish and International stars. All of this is presented with such aesthetics and care, that only a passionate and professional magazine could be behind. The content and structure of the magazine is therefore the perfect match with all the eye-catching golf related advertisements for clubs and equipments, golf travels, golf courses, cars, fashion, and other lifestyle. GOLFmagasinet is read with great enjoyment by women and men alike, and embraces the young family as well as the elderly couple, whose children have left the nest. The target group is very committed to the sport, and they have the financial means to enjoy it. Even at a premium level - they expect a high standard from both their equipment and their golfing experiences, and

12

JSL publications Media Kit 2013

are therefore prepared to spend a little more on quality. As opposed to other Danish golf media, the readers of GOLFmagasinet have chosen to receive the magazine. This means that your advertisement will be read with more dedication by the readers.

IN EVERY ISSUE:

– Interviews and portraits of the biggest stars – Educational tutorial articles that work! – Professional players’ insider tips and assessments – Reviews of Denmark’s best golf courses – The most important news from the golf world – Tests and listings of clubs, balls, shoes, and all other equipment – Tips and reports on golf travel from all over the world


Facts 2013 Fakta 2013

Number of Readers Editor Number of issues Website

98.000* Ole Høy Hansen 14 per year golfmagasinet.dk

* Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

Reader Profile* LÆSERPROFIL*

63% 37% 9% 4% 8% 16% 17% 30% 16%

Men Women 12-19 years 20-29 years 30-39 years 40-49 years 50-59 years 60-69 years 70 years or over * Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

Net reach 2012*

Household Income* 50

250 –

Reach 000

200 –

40

150 –

30

100 –

20

50 –

10

0

* Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

14

13

ue Iss

ue Iss

Iss

ue

12

11

10

ue Iss

9

ue Iss

ue Iss

Iss

ue

8

7

6

ue Iss

Iss

ue

5

4 ue

ue Iss

Iss

2

ue Iss

1 ue

ue Iss

Iss

3

%

Entire Population GOLFmagasinet’s readers

0 Low Income

Middle Income

High Income

< 299.999

300.000 – 599.999

> 600.000

* Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

For further information please contact: Sales Manager: Morten Klitvad // E-mail: morten.klitvad@golfmagasinet.dk // Telephone: +45 3271 1271// Mobile: +45 2543 0161

JSL publications Media Kit 2013

13


jagt, vildt & Våben

JAGT, VILDT & VÅBEN – DENMARK’S BEST HUNTING MAGAZINE JAGT, VILDT & VÅBEN IS DENMARK’S BEST HUNTING MAGAZINE – A SUCCESS BASED ON OUR FUNDAMENTAL UNDERSTANDING OF THE HUNTING WORLD, THE EQUIPMENT, AND A RESPECT FOR GAME AND NATURE. Being a hunter is much more than a hobby. It is a passionate lifestyle in harmony with nature, the seasons and the animals´ behaviour. JAGT, Vildt & Våben hits the target in the readers’ universe of hunts, professional equipment, hounds, companionship and the great outdoors. With its focus on professionalism and entertainment, JAGT, Vildt & Våben delivers a magazine bursting with content, to inspire and improve the skills of our readers all over the country. JAGT, Vildt & Våben is read by both seasoned and new hunters. Common to them is that they all have the time and means to engage in their passion for hunting without having to compromise the quality or experience. The readers are between the ages of 30 and 60 years, modern and dedicated. They hunt above average and view hunting travels as a must. Our readers therefore have a bigger focus on weapons, optics, apparel, and equipment. This means that you, as an advertiser in JAGT, Vildt & Våben, get a direct contact to passionate hunters.

14

JSL publications Media Kit 2013

IN EVERY ISSUE:

– FOREIGN HUNTING Intriguing reportages on hunting all around the world – LOCAL HUNTING We are there when the deer hunting sets in, and when the hunting barges are lowered into the water – WEAPONS AND EQUIPMENT Articles and tests of weapons, ammunition, and equipment. We also keep you updated on hunting news. – HUNTING TRAVELS Overview of hunting tours abroad and day tours in Denmark – HUNTING HOUNDS Dogs are a natural element, so tips on dogs, training, and care are a high priority. – ANTLERS RIGHT NOW Tips to game and care of mounted antlers


Facts 2013 Fakta 2013

Number of Readers Editor Number of issues Website

93.000* Ole Høy Hansen 14 per year jvv.dk

* Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

Reader Profile*

LÆSERPROFIL*

73% 27% 15% 9% 11% 16% 20% 16% 12%

Men Women 12-19 years 20-29 years 30-39 years 40-49 years 50-59 years 60-69 years 70 years or over * Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

Net Reach 2012*

Household Income* 50

350 –

Reach 000

300 –

Entire Population JAGT, Vildt & Våben’s readers

40

250 – 30

200 – 150 –

20

100 – 10 50 – 0

14 ue

Iss

ue

13

12

Iss

* Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

Iss

ue

11

10

ue Iss

9

ue Iss

8

ue Iss

Iss

ue

7

6

ue Iss

5

ue Iss

4

ue Iss

3

ue Iss

ue Iss

ue Iss

Iss

ue

1

2

%

0 Low Income

Middle Income

High Income

< 299.999

300.000 – 599.999

> 600.000

* Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

For further information please contact: Sales Manager: Preben Henrichsen // E-mail: preben.henrichsen@jvv.dk // Telephone: +45 3271 1203 // Mobile: +45 4111 6166

JSL publications Media Kit 2013

15


bådnyt

BÅDNYT – DENMARK’S LARGEST RETAIL BOATING MAGAZINE BÅDNYT IS DENMARK’S LARGEST RETAIL AND MOST WIDELY-READ BOATING MAGAZINE WITH INFORMATION ABOUT BOATS, BOATING EQUIPMENTS, AND THE MARITIME LIFESTYLE. THE MAGAZINE IS AIMED AT THOSE FOR WHOM THE SEA AND SAILING ARE LIFELONG PASSIONS. BådNyt has two editorial keywords – usefulness and credibility. This means that the boat owners have to get more out of their boats and equipment, so the pleasure of boating is increased. Therefore, the magazine is full of valid and useful advice on everything from engine checks, repairs, trimming rigs and sails, to using marine electronics. We test and review new and secondhand boats, and of course we offer sound advice on buying and selling second-hand boats. Our starting point will always be the sailors themselves. The magazine appeals to all Danish sailors.

16

JSL publications Media Kit 2013

IN EVERY ISSUE:

– The latest boating news – Reviews of equipment, gear, and apparel – Lots of DIY tips and tricks – Local and foreign cruising – Tests of new and used boats – Exclusive used boats’ market


Facts 2013 Fakta 2012

Number of Readers Editor Number of issues Website

70.000* Morten Brandt 14 per year baadnyt.dk

* Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

Reader Profile* LÆSERPROFIL*

74% 26% 11% 5% 9% 14% 19% 23% 20%

Men Women 12-19 years 20-29 years 30-39 years 40-49 years 50-59 years 60-69 years 70 years or over * Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

Net Reach 2012*

Household Income*

250 –

50

Reach 000 200 –

40

150 –

30

100 –

20

50 –

10

0

14

13

ue Iss

12

ue

ue Iss

* Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

Iss

11

10

ue Iss

9 ue

ue Iss

Iss

7

ue Iss

6

ue Iss

5

ue Iss

4 ue

ue Iss

3 Iss

2

ue Iss

1 ue

ue Iss

Iss

8

%

Entire Population BådNyt’s readers

0 Low Income

Middle Income

High Income

< 299.999

300.000 – 599.999

> 600.000

* Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

For further information please contact: Sales Manager: Lennart le Févre // E-mail: lennart.lefevre@baadnyt.dk // Telephone: +45 3271 1205 // Mobile: +45 2860 8087

JSL publications Media Kit 2013

17


MOSTLY FOR MEN

4 PUBLICATIONS – 1 TARGET GROUP BIL EKSPRESSEN, BÅDNYT, GOLFMAGASINET and JAGT, VILDT & VÅBEN ARE FOUR STRONG TITLES. THEY HAVE A COMBINED REACH OF 282.000* STRONG BUYERS, WHO ARE PRIMARILY MEN. ALL OF WHOM ARE PASSIONATE ABOUR THEIR HOBBIES, WHICH ARE EITHER CARS, GOLFING, HUNTING, OR SAILING. Mostly for Men today covers our 4 men’s magazines, which are bought and read by modern men with high income. The readers all have a sense of quality in common and are willing to pay for it. They are passionate about their interests, whether they are hunting, golfing, cars or sailing. Regardless of the sport, they all reside in an environment that is an ideal branding environment for quality brands. They are good at treating themselves and are not afraid of trying new items before friends and family. Bil Ekspressen is published 12 times a year, where the remaining titles are published 14 times a year, which is why you are guaranteed a continuous effect on the target group with an ad in MfM. MfM is a strong media product, which provides a good coverage of a well-known target group at a cost efficient price. With MfM you reach one target group through four publications, and you get your message across right where the target group enjoys watching it and can react on it.

18

JSL publications Media Kit 2013

MFM READERS’ INTERESTS: – Business conditions – Health – Sport – Entertainment – Home design – Fashion – Cars – DIY – Stereos & hifi – Beer, wine and other spirits


Facts 2013 Fakta 2013

Number of Readers Website

282.000* www.mfm.dk

* Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

Reader Profile* LÆSERPROFIL*

12% 7% 11% 17% 18% 22% 14%

12-19 years 20-29 years 30-39 years 40-49 years

4 publications - 1 target group

50-59 years 60-69 years 70 years or over * Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

Household Income* 50 40

Entire Population MfM’s readers

30 20 10

%

0 Low Income

Middle Income

High Income

< 299.999

300.000 – 599.999

> 600.000

* Source: Gallup Index Danmark, 1st half 2012

For further information please contact: Sales Manager: Lennart le Févre // E-mail: lennart.lefevre@jslpublications.dk // Telephone: +45 3271 1205 // Mobile: +45 2860 8087

JSL publications Media Kit 2013

19


Alt om Historie

Facts 2013

Editor Number of issues Website

Thomas Oldrup 14 per year altomhistorie.dk

ALT OM HISTORIE – THE MAGAZINE THAT PROVIDES KNOWLEDGE AND ENTERTAINMENT IF YOU ENJOY WATCHING DOCUMENTARIES, LOVE FILMS ABOUT DRAMATIC DESTINIES, AND WANT KNOWLEDGE WHEN BEING ENTERTAINED, THEN ALT OM HISTORIE IS THE MAGAZINE FOR YOU. JSL PUBLICATIONS A/S HAS RESPONSIBILITY FOR AD SALES FOR ALT OM HISTORIE. THE SWEDISH COMPANY LRF MEDIA A/S PUBLISHES THE MAGAZINE, WHICH WAS LAUNCHED IN 2005. Alt om Historie has an interesting mix of exceptional illustrations and accessible articles on thrilling historical events from the world and Denmark. Good stories, Scandinavia’s best historical writers and current research are combined in an inspiring and easily accessible fashion. The articles in the magazine are illustrated with paintings, photographs, illustrations, and descriptive maps, and describe everything from kings, great love, and curiosities to archeological excavations, and voyages of discovery.

The editor is historian, writer, and journalist Thomas Oldrup, who has a solid network in the Danish history environment.

Every issue is 68 pages, and contains articles, recommendations on current books and exhibitions, historical news, Q&As etc. Furthermore, there are pages on Danish history specifically targeting the Danish readers, in every issue. The reader is typically characterized by a great thirst for knowledge and interests in history, society, and culture. The magazine is targeted the average reader, who has no specific prerequisites, and therefore is not a historian, researcher, or an academic.

For further information please contact: Sales Manager: Preben Henrichsen // E-mail: preben.henrichsen @jslpublications.dk // Telephone: +45 3271 1203 // Mobile: +45 4111 6166

20

JSL publications Media Kit 2013


CREATIVE AND CLASSIFIED ADS

CREATIVE ADS JSL PUBLICATIONS A/S offers a lot of creative solutions. Our experience shows that a good cooperation between the media and advertisers improves results. Creative solutions help create positive awareness about your products, services etc. It closes the gap between you and the reader, and improves your likelihood of purchase.

We have co-created everything from Apps to Advertorials with our customers, and it is only our combined creativity that sets the limits. When you enter into an agreement on a creative collaboration, you always know the price before placing an order.

NYHED

IDEAS FOR CREATIVE COLLABORATIONS:

Ds VI MED HUN

B AY VA N T UND OG VI MED H

NT IC PRÆSE

ED

EVENNER M

ERER:

FIND HUND

NYE APP

marks største adgang til Dan ede GPS likation får du ilens indbygg Hunds nye app y, der via mob Med Vi med munikere med kom de-communit og hun es de mød over landsdækken så du altid kan også et kort , hvor du er, indeholder kan identificere r i nærheden miljø. App’en hvo r, nær ove dit i jere et overblik andre hundee kan give dig k, som hurtigt hele Danmar hundeskov. du finder en ØR DU! SÅDAN G e, download ående QR-kod er du Scan nedenst t din profil. Så gratis og opre velser app’en helt flere sjove ople ge man få deejere. klar til at d og andre hun hun din sammen med det! elske dig for Din hund vil BEMÆRK, APP’

EN TILBYDES

FORELØBIG

TIL IPHONE.

26-11-2012

40.indd 82

NCE_208x1

LVSIDE_ANNO

VMH_APP__HA

10:35:52

• Apps • Advertorials • Competitions • Exhibitions • Product sample in a foiled magazine • Inserts • Tie-ins • Sticky Vouchers • Customer Magazines • Events

OTHER ADVERTISING SOLUTIONS: Contact us, if you would like more information about other advertising formats and solutions. ONLINE ADVERTISING: Contact JSL PUBLICATIONS A/S for more information on digital advertising possibilities.

CLASSIFIED ADS Advertisers have the possibility of inserting a classified ad as a supplement or replacement for a regular ad. Classified ads attract attention and ensure – similar to our regular ads – a continuous impact on the target group. The readers, who all are interested in either dogs, food, cars, golfing, hunting, or sailing, use the classified ads as a reference book to keep them updated on retailers and products.

Yo rece u will ive a disco greater adve unt b rt y class ising th r o i long fied ads ugh er p fo i.e. fo eriod of r a time r six , m o n or a year ths .

For further information please contact: Sales Consultant: Mikkel Nielsen // E-mail: mikkel.nielsen@jslpublications.dk // Telephone: +45 3271 1224 // Mobile: +45 2670 8031

JSL publications Media Kit 2013

21


PRICES AND FORMATS

PRICES AND FORMATS Vi med Hund ADS**

FORMATS**

PRICE (IN DKK)

Double Page (2/1) 1/1 Page 1/2 Page 1/4 Page Back Cover Page 2 3rd Cover Page

416x280 mm 208x280 mm 208x140 / 104x280 104x140 mm 208x280 mm 208x280 mm 208x280 mm

46.550 33.450 20.150 12.170 38.470 36.800 36.800

280 mm

280 mm

140 mm 416 mm

208 208mm

208 208mm 280 mm

140 mm 104 mm

104 mm

MAD&venner

**All measurements are in mm and excluding a 5 mm crop

ADS*

FORMATS**

PRICE (IN DKK)

Double Page (2/1)

450x297 mm

42.860

1/1 Page

225x297 mm

29.770

1/2 Page

225x145/108,5x297 mm

18.930

Back Cover

225x297 mm

37.340

Page 2

225x297 mm

34.240

3rd Cover Page

225x297 mm

33.000

297 mm

297 mm

148,5 mm 450 mm

225 208mm

225 208mm 297 mm

148,5 mm 112,5 mm

112,5 mm

Bil Ekspressen

**All measurements are in mm and excluding a 5 mm crop

ADS*

FORMATS**

PRICE (IN DKK)

Double page (2/1)

450 x 297 mm

46.140

1/1 Page

225 x 297 mm

29.870

1/2 Page

(Across)

450x148,5 mm

33.660

1/2 Page

(Transverse / tall)

225x148,5/112,5x297 mm

19.130

1/4 Page

112,5x148,5 mm

13.500

Back Cover

225x297 mm

44.910

Page 2

225 x 297 mm

35.910

3rd Cover Page

225x297 mm

32.840

Gatefold-front Page (3 p.)

68.750

Gatefold-front Page (4 p.)

85.630

297 mm

297 mm

148,5 mm 450 mm

225 208mm

450 mm

208

297 mm

148,5 mm 225 mm

148,5 mm 112,5 mm

112,5 mm

**All measurements are in mm and excluding a 5 mm crop

GOLFmagasinet ADS*

FORMATS**

PRICE (IN DKK)

Double page (2/1)

450 x 297 mm

48.030

1/1 Page

225 x 297 mm

30.030

1/2 Page

225x148,5/112,5x297 mm

19.900

1/4 Page

112,5x148,5 mm

12.990

Back Cover

225x297 mm

39.030

Page 2

225 x 297 mm

34.580

3rd Cover Page

225 x 297 mm

32.940

297 mm

297 mm

148,5 mm 225 208mm

450 mm 297 mm

148,5 mm

*P  lacing in first quarter of magazine +15% Other special placings +10%

112,5 mm

**All measurements are in mm and excluding a 5 mm crop

22

JSL publications Media Kit 2013

112,5 mm

225 mm


jagt, vildt & Våben ADS*

FORMATS**

PRICE (IN DKK)

Double page (2/1)

420 x 297 mm

39.900

1/1 Page

210x297 mm

27.420

1/2 Page

210x146/102x297 mm

17.390

1/4 Page

102x146mm

11.760

Back Cover

210x297 mm

297 mm

146 mm

34.270

Page 2

31.530

3rd Cover Page

30.160

297 mm

420 mm

210 mm

210 mm

297 mm

146 mm 102 mm

102 mm

**All measurements are in mm and excluding a 5 mm crop

BådNyt ADS*

FORMATS**

PRICE (IN DKK)

Double page (2/1) 1/1 Page 1/2 Page 1/4 Page Back Cover Page 2 3rd Cover Page

450 x 297 mm 225 x 297 mm 225 x 148,5/ 112,5 x 297 mm 112,5 x 148,5 mm 225 x 297 mm 225 x 297 mm 225 x 297 mm

38.880 24.560 16.780 10.540 31.200 27.930 26.600

297 mm

297 mm

148,5 mm 225mm

225mm

450 mm 297 mm

148,5 mm 112,5mm

112,5mm

**All measurements are in mm and excluding a 5 mm crop

MEST FOR MÆND ADS*

Format *

PRICE (IN DKK)

MfM 4 – 1/1 Page MfM 4 – 1/2 Page MfM 4 – Back Cover MfM 4 – Lookup

50.000 30.000 60.000 65.000

MfM 3 – 1/1 Page MfM 3 – 1/2 Page MfM 3 – Back Cover MfM 3 – Lookup

45.000 28.000 55.000 60.000

MfM 2 – 1/1 Page MfM 2 – 1/2 Page MfM 2 – Back Cover MfM 2 – Lookup

35.000 24.000 45.000 50.000

JSL P Conta UB ct for fo LICATION r m a desire ts on S A/S d pac the kage .

Alt om historie ADS*

FORMATS**

PRICE (IN DKK)

Double page (2/1) 1/1 Page 1/1 Page with margin 1/2 Page with margin Back Cover Page 2 3rd Cover Page 1/4 Page

420 x 280 mm 210 x 280 mm 210 x 255 mm 180 x 120 mm/ 88 x 246 mm 210 x 280 mm 210 x 280 mm 210 x 280 mm 88 x 120 mm

15.000 9.000 9.000 5.000 11.250 10.350 9.900 3.000

*P  lacing in first quarter of magazine +15% Other special placings +10%

280 mm

280 mm

255 mm

210mm

210mm

420mm 246 mm

120 mm 180mm

120 mm 88 mm

88 mm

**All measurements are in mm and excluding a 5 mm crop

JSL publications Media Kit 2013

23


ISSUES AND DEADLINES

ISSUES AND DEADLINES VI med hund

Mad&venner

DEADLINE

PUBLICATION DATE

ISSUE

DEADLINE

PUBLICATION DATE

ISSUE

Deadline

PUBLICATION DATE

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01

14-12-12 18-01-13 01-03-13 26-03-13 29-04-13 31-05-13 28-06-13 02-08-13 30-08-13 04-10-13 01-11-13 22-11-13

17-01-13 14-02-13 28-03-13 25-04-13 30-05-13 27-06-13 25-07-13 29-08-13 26-09-13 31-10-13 28-11-13 19-12-13

94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

07-12-12 11-01-13 08-02-13 08-03-13 26-03-13 25-04-13 24-05-13 21-06-13 19-07-13 16-08-13 06-09-13 27-09-13 25-10-13 22-11-13

10-01-13 07-02-13 07-03-13 04-04-13 25-04-13 23-05-13 20-06-13 18-07-13 15-08-13 12-09-13 03-10-13 24-10-13 21-11-13 19-12-13

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

07-12-12 18-01-13 15-02-13 15-03-13 12-04-13 16-05-13 14-06-13 12-07-13 16-08-13 13-09-13 18-10-13 15-11-13

10-01-13 14-02-13 14-03-13 11-04-13 09-05-13 13-06-13 11-07-13 08-08-13 12-09-13 10-10-13 14-11-13 12-12-13

golfmagasinet

jagt, vildt & Våben

Bådnyt

ISSUE

Deadline

PUBLICATION DATE

ISSUE

Deadline

PUBLICATION DATE

ISSUE

Deadline

PUBLICATION DATE

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

07-12-12 04-01-13 01-02-13 01-03-13 26-03-13 18-04-13 16-05-13 14-06-13 12-07-13 09-08-13 30-08-13 27-09-13 25-10-13 22-11-13

10-01-13 31-01-13 28-02-13 28-03-13 25-04-13 16-05-13 13-06-13 11-07-13 08-08-13 05-09-13 26-09-13 24-10-13 21-11-13 19-12-13

2 3 4 5 6 7 8 9 10

14-12-12 18-01-13 15-02-13 08-03-13 26-03-13 18-04-13 16-05-13 21-06-13 19-07-13 19-07-13 16-08-13 06-09-13 27-09-13 18-10-13 15-11-13

17-01-13 14-02-13 14-03-13 04-04-13 25-04-13 16-05-13 13-06-13 18-07-13 15-08-13 15-08-13 12-09-13 03-10-13 24-10-13 14-11-13 12-12-13

469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482

14-12-12 11-01-13 01-02-13 01-03-13 26-03-13 25-04-13 24-05-13 14-06-13 05-07-13 02-08-13 30-08-13 27-09-13 01-11-13 22-11-13

17-01-13 14-02-13 07-03-13 28-03-13 25-04-13 23-05-13 20-06-13 11-07-13 01-08-13 29-08-13 26-09-13 24-10-13 28-11-13 19-12-13

Alt om historie

24

Bil ekspressen

ISSUE

ISSUE

Deadline

PUBLICATION DATE

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

20-12-12 28-01-13 18-02-13 14-03-13 12-04-13 06-05-13 03-06-13 24-06-13 22-07-13 19-08-13 16-09-13 14-10-13 11-11-13 02-12-13

31-01-13 28-02-13 21-03-13 18-04-13 16-05-13 06-06-13 04-07-13 25-07-13 22-08-13 19-09-13 17-10-13 14-11-13 12-12-13 09-01-14

JSL publications Media Kit 2013

Ny Jæger

11 12 13 14 1


DISCOUNTS & DELIVERY OF MATERIAL

DISCOUNT AGENCY COMMISSION: Guarantee 1% Information Compensation 1,5% NEW BUSINESS DISCOUNT: As a new customer of the individual magazine, you will receive a good starting price. COMBI-DISCOUNT: If you wish to advertise in more JSL PUBLICATIONS magazines, we will offer you a discount across the board. For example we offer the MfM-package, which consists of our four men’s magazines. LOYALTY DISCOUNT: If you expand our collaboration compared to previously, we will reward you with a greater discount. TURNOVER DISCOUNT: The more adverts you book with us, the greater the discount.

DELIVERY OF ADVERTISING MATERIAL DELIVERY OF ADVERTISING MATERIAL: The material must be delivered as PDF files in version 1.3 (generated through Acrobat Distiller). DELIVERY ADDRESS FOR ADVERTISING MATERIAL: Send to annoncer@jslpublications.dk. THE MATERIAL: All advert formats must be added 5 mm for cropping on all four sides. All text and important image elements must be placed at least 10 mm inside the cropped format. IMAGES: Images must have a minimum of 300 DPL resolution. The PDF file must only contain CMYK colours. Concerning all offers, booking of advertisements, hand-in of material, complaints and also cancellation of orders and advertisements, the business conditions of JSL PUBLICATIONS A/S’s stand – Read the conditions at: www.jslpublications.dk.

For further information please contact: Sales Manager: Lennart le Févre // E-mail: lennart.lefevre@jslpublications.dk // Telephone: +45 3271 1205 // Mobile: +45 2860 8087

JSL publications Media Kit 2013

25


PUBLICATIONS JSL PUBLICATIONS A/S | Dortheavej 59 | DK-2400 København NV | T +45 32 71 12 00 | F +45 38 10 12 12 | Info@jslpublications.dk 26

JSL publications Media Kit 2013

UK mediakit 2013  
UK mediakit 2013  

Det engelske mediakit Feb/2013

Advertisement