Page 1


LICITAfiIE

Însemne ale României moderne Luni, 27 ianuarie 2014, ora 19:30 Hotel Intercontinental sala Rapsodia EXPOZIfiIE Luni 13 - vineri 17 ianuarie, orele 11:00 - 17:00 Luni 20 - vineri 24 ianuarie, orele 11:00 - 19:00 Sâmbætæ 25 ianuarie, orele: 11:00 - 19:00 Luni 27 ianuarie, orele: 11:00 - 16:00 Galeria GOLDART Str. I.L.Caragiale nr. 7 bis


ASOCIAfiI: Luminifla Ghilduø Mihnea Ghilduø Director: Luminifla Ghilduø Preøedinte de Onoare: Alexandru Ghilduø


Casa de licitaflii GOLDART Ghildush O afacere de familie. Familia iubitorilor de artæ. Crearea ambianflei care oferæ confortul artistic pe care îl doresc iubitorul øi colecflionarul de artæ atunci când se aflæ în fafla creafliei artistice, este o preocupare importantæ pentru noi încæ de la deschiderea primelor galerii particulare din Bucureøti, Galeria BlueArt de la World Trade Center, deschisæ în 1995, apoi a celei de-a doua, Galeria GoldArt de la Hotel Hilton Athenee Palace, deschisæ în 1997. Toate celelalte spaflii care au gæzduit expozifliile øi licitafliile Goldart începând cu anul 1997, au oferit publicului atmosfera caldæ a întâlnirii cu lucræri remarcabile ale plasticii interbelice øi contemporane øi au mijlocit circulaflia valorilor româneøti pe piafla de artæ internaflionalæ. Începând cu anul 2014, GOLDART Ghildush væ invitæ sæ onorafli cu participarea, evenimentele artistice øi licitafliile pe care le organizæm într-un nou sediu, în strada I.L.Caragiale / Intrarea I.L.Caragiale nr.1, fosta reøedinflæ a Primarului Bucureøtiului, Matei Gheorghe Corbescu. Casa este proiectatæ de arhitectul Petre Antonescu, cel care a proiectat Arcul de Triumf (1922-1932) la inifliativa primarului, øi este o clædire remarcabilæ, aflatæ pe lista de patrimoniu a Ministerului Culturii, un spafliu luminos øi primitor, cu parfum de epocæ øi încærcat de istorie øi artæ. Vom aduce pe piafla de artæ noi oferte creative, inifliativele anterioare, printre care, introducerea în licitaflii a creafliei contemporane ca o soluflie de echilibru la oferta interbelicæ, organizarea ciclului de expoziflii øi licitaflii „maeøtri øi discipoli“ øi „tineri artiøti contemporani“ dezvoltându-se pe noi coordonate. Programul de promovare a artistului contemporan, susflinut øi prin inifliativa „Mærturia artisticæ“ însemnând realizarea de filme - declaraflii ale creatorilor contemporani, ale criticilor de artæ øi ale colecflionarilor, despre lucræri intrate în licitaflii, va aborda noi dimensiuni care au ca scop o construcflie transparentæ øi profesionalæ pe termen lung. Editarea Catalogului Anual cu vânzærile în licitaflii publice, în paginile cæruia, imaginea, textul explicativ øi preflul de adjudecare, oficial consemnat în actele contabile, sunt elemente de construcflie ale unui sistem de referinflæ obiectiv øi de creare a cotafliei corecte øi stimulative pe termen lung, reprezintæ deasemenea un reper important al circulafliei lucrærilor pe piafla de artæ. GOLDART Ghildush va continua sæ ofere publicului întâlniri culturale, lansæri de carte, concerte øi spectacole, prezentæri turistice øi educaflionale, prezentæri ale creafliei româneøti din alte domenii. Galeria Goldart de la noua adresæ, Intrarea I.L.Caragiale nr.1 øi Galeria de Artæ øi Design - Dizainær din str. Puflul cu Plopi nr. 17, inifliatæ øi coordonatæ de Mihnea Ghilduø, vor fi gazda dumneavoastræ, a celor care îndrægesc arta, a celor cu inifliativæ care întrevæd în investiflia în artæ un mijloc de acumulare de capital øi a mass-mediei, formula cea mai eficientæ de informare a marelui public.


Specialiøti colaboratori:

Marilena Murariu muzeograf la Muzeul Theodor Aman, expert atestat de Ministerul Culturii, evaluator UNEVAR, artist plastic

Dr. Marian Constantin doctor în arte vizuale istoric de artæ, evaluator UNEVAR, expert atestat de Ministerul Culturii, øef secflie memorialæ, Muzeul Mun. Bucureøti, fost director adjunct al Muzeului Cotroceni

Daniela Dragomir expert, Muzeul Naflional de Artæ, øef secflie Muzeul Colecfliilor de Artæ

Walter Georgescu conservator, Muzeul Naflional de Artæ, secflia Muzeul Colecfliilor de Artæ

Ion Popa expert restaurator picturæ la Muzeul Municipiului Bucureøti

Simona Predescu expert restaurator la Muzeul Municipiului Bucureøti

Adriana Adam fost conservator la Muzeul Colecfliilor, secflia Arte Decorative

Sandra Brita Ghilduø student istoria artei øi economie Universitatea Humboldt, Germania

Dr. Mihnea Alexandru Ghilduø designer doctor în arte vizuale masterat în Germania, Stuttgart inifliatorul proiectului DIZAINÆR

Dr. Alexandru Ghilduø profesor universitar doctor - UNA preøedinte al Societæflii Designerilor Profesioniøti din România, ex-preøedinte al Uniunii Artiøtilor Plastici


B1 Tabacheræ Art Deco din argint 925 ‰ având formæ rectangularæ, uøor convexæ, cu interiorul aurit øi capacul gravat guilloche emailat în violet, marcatæ cu poanson de titlu, din anii 1920 - 1930 162 g 8 x 7 cm

prefl estimat: 90 - 150 euro

B2 Pudrieræ Art Deco circularæ, din argint 933‰ având interiorul aurit prevæzut cu oglinjoaræ øi exteriorul gravat guilloche emailat în roz, anii 1930 103 g D = 6 cm

prefl estimat: 70 - 80 euro

Arte Decorative Argintærie Ceramicæ Sticlæ Porflelan Diverse Mobilier

GOLDART Ghildush

5


B3

B4

B5

Austro - Ungaria Cutie pentru fligæri

Cutiuflæ pentru pilule Art Deco

SERVICIU DE CEAI

circularæ, din argint 900‰ având capacul gravat guilloche decorat cu ghirlandæ pictatæ, marcatæ cu poanson de titlu øi contramarcæ româneascæ 1906 - 1937 83 g D = 5 cm

compus din øase piese în formæ de bulb din argint 925‰ decorat în relief øi gravat manual cu elemente florale stilizate, anse de abanos, capace cu fleuron, marcat cu poanson de titlu øi meøter Bossard & Sohn. Serviciul este prezentat în caseta originalæ inscripflionatæ: Bossard & Fils / Orfèvre / Lucerne / Elveflia, sfârøit sec.XIX compus din: - samovar: h = 46 cm - spirtieræ: h = 7,5 cm (prezintæ mici deformæri mecanice øi capacul desprins din øarnieræ) - ceainic: h = 16,5 cm (prezintæ o micæ deformare la talpæ) - bol: h = 9 cm - zaharniflæ: h = 13 cm (uøor dezaxatæ) - canæ pentru lapte: h = 15 cm 4036 g

rectangularæ, din argint 800‰ cu capacul gravat guilloche, emailat øi pictat cu ghirlandæ în stil Ludovic XVI, marcatæ cu poanson de titlu Austro - Ungaria, sfârøit sec. XIX 152 g 9 x 7 cm

prefl estimat: 90 - 120 euro

prefl estimat: 60 - 100 euro

prefl estimat: 3800 - 4500 euro

B7 B6 Vas decorativ - vide poche

Émile Gallé ( 1846-1904 )

Vas soliflor Art Nouveau

în formæ de scoicæ tropicalæ din sticlæ de Murano violet ametist în degrade, ølefuitæ manual, databilæ 1960 52 x 24 x 13 cm

având corpul în formæ de bulb cu gâtul øi piciorul lung, tubular pe talpa circularæ din sticlæ stratificatæ øi decor gravat cu acizi cu ramuri verzi pe fond roz vibrat, semnat în decor, sfârøit de sec. XIX-început de XX h = 34,5 cm

prefl estimat: 75 - 90 euro

prefl estimat: 700 - 800 euro

6

GOLDART Ghildush


B9 René Lalique (1860-1945)

Vas Ormeaux

B8 din cristal de Boemia ølefuit cu motiv geometric având buza, ansa øi lingura din metal aurit, cu eticheta originalæ h = 14 cm

model creat în anul 1926 în stil Art Deco având corpul sferic din sticlæ satinatæ cu patinæ brunæ, gâtul evazat øi decor în relief cu frunze de ulm, semnat în decor R. Lalique FRANCE. Vasul este publicat în volumul lui Felix Marcilhac ”René Lalique - maître verrier - Analyse de l'oeuvre et catalogue raisonné, Paris 2004 h = 17 cm

prefl estimat: 25 - 40 euro

prefl estimat: 900 - 1200 euro

Vas pentru cuburi de gheaflæ

B 11 (1846-1904)

în formæ de balustru din sticlæ în straturi având decor cu fuchsia gravat cu acizi øi emailat în tonuri de violet pe fond ocru orange satinat, semnat în decor, sfârøit de secol XIX - început de XX h = 35 cm

prefl estimat: 900-1200 euro

Vas decorativ din sticlæ rose de Murano ølefuitæ manual, databil în anii 1960-1970 43,5 x 13,5 x 13,5 cm

prefl estimat: 55 - 70 euro

B 13

Émile Gallé Vas Art Nouveau

B 10

B 12

Atelier Gallé Cache pot - vide poche

Vas decorativ - bol în formæ de frunzæ stilizatæ cu nervuri din sticlæ verde în degrade, semnat pe bazæ 30 x 18 x 12 cm

din sticlæ stratificatæ gravatæ cu acizi în relief plat cu flori de mær în tonuri de violet pe fond verde satinat, semnat în decor Gallé cu steluflæ 17 x 30 x 11 cm

prefl estimat: 110 - 130 euro

prefl estimat: 500 - 600 euro GOLDART Ghildush

7


B 14

B 15

B 16

Pereche de vase de øemineu

Suedia Bol - vide poche

din cristal clar suflat øi ølefuit manual, semnat Daum Nancy, databil 1960 31 x 13,5 x 11 cm

din gresie glazuratæ având formæ de balustru, gât înalt evazat, anse aplicate øi decor pictat cu samurai øi elemente florale, marcat pe bazæ cu roøu, manufacturæ japonezæ, prima jumætate a sec. XX h = 37 cm

prefl estimat: 60 - 70 euro

prefl estimat: 100 - 150 euro

Bol - vide poche

B 17 Émile Gallé (1846-1904)

Lampæ de masæ din sticlæ stratificatæ având piciorul în balustru, talpa circularæ øi abajurul ”champignon”, decorate prin gravare cu acizi cu influorescenfle în tonuri de violet pe fond roz vibrat, semnatæ în decor (instalaflie electricæ aplicatæ ulterior), început secol XX h = 48 cm

prefl estimat: 1200 - 1500 euro 8

GOLDART Ghildush

aparfline suitei ”Coquille”, din sticlæ suflatæ în trei straturi, inscripflionat øi datat 1959, designer Paul Kedelv, manufactura Flygsfors, Suedia 33 x 18 x 12,5 cm

prefl estimat: 120 - 150 euro

B 18 Daum Nancy Vas soliflor Art Nouveau

B 19

sferic, cu gât tubular din sticlæ stratificatæ, decor gravat cu acizi øi pictat în email cu crengi de trandafir în nuanfle autumnale, semnat în decor Daum Nancy cu crucea de Lorena, 1905 h = 25 cm

Oglindæ de masæ

prefl estimat: 750 - 1000 euro

prefl estimat: 170 - 250 euro

încadratæ în ramæ polilobatæ din sticlæ coloratæ de Murano decoratæ cu flori øi motiv perlat, început de secol XX 27 x 25 cm


B 20

B 21

B 22

Vas pentru flori

Platou pentru præjituri

Salatieræ

tronconic, din porflelan cobalt având decor aurit în relief plat, marcat BONHOMME / LIMOGES / FRANCE / INCRUSTATION DOUBLE DORURE / POLIE À L'AGATE h = 21,5 cm

model Pompadour din porflelan pictat cu elemente florale policrome øi aurit, marcat cu verde sub glazuræ ROSENTHAL / SELB / BAVARIA, anii 1920 - 1930 D = 29 cm

model Marion din porflelan alb având decor radial aurit, marcatæ ALKA KUNST / BAVARIA KRONACH / HAND MADE / 3749 24 x 20 cm

prefl estimat: 35 - 50 euro

prefl estimat: 50 - 80 euro

prefl estimat: 40 - 60 euro

B 24 B 23

Casetæ pentru bijuterii Louis Philippe

în formæ de ou din porflelan de Dresda decorat cu motive Empire aurite, pe capac scenæ napoleonianæ în medalion, semnatæ Roger, anii 1900 - 1920 18 x 13 x 12 cm

din porflelan bleu de Sèvres decorat cu motive rocaille în aur, capacul pictat cu scenæ galantæ în medalion semnat, interiorul pictat cu buchete de flori, monturæ în bronze doré: marcatæ pe bazæ cu sigiliul manufacturii øi inscripflie CHATEAU DES TUILERIES (datatæ)1844 S 37 / Franfla 20 x 12 x 8 cm

prefl estimat: 120 - 180 euro

prefl etimat: 1200 - 1600 euro

Bombonieræ - casetæ

B 25 Figurinæ Rococo din porflelan dantelat øi pictat manual, marcatæ cu øtampila manufacturii Volkstedt, Thuringia, anii 1900 - 1930; prezintæ foarte mici deterioræri h = 15,5 cm

prefl estimat: 60 - 70 euro GOLDART Ghildush

9


B 26

B 27

Bombonieræ cu capac

Atelier Gallé Vide poche

din porflelan de Dresda, având forma circularæ øi decor pictat cu ghirlande aurite iar pe capac medalion cu portret de doamnæ Empire, inscripflionat în dreapta jos MADAME SANS-GÊNE / Germania, anii 1920 - 1930 h = 7 cm, D = 11 cm

prefl estimat: 110 - 130 euro

B 29 Pudrieræ circularæ din metal comun cu oglindæ interioaræ øi capacul emailat decorat cu monogram G VI R D = 5 cm

prefl estimat: 25 - 30 euro 10

GOLDART Ghildush

B 28 Legumieræ cu capac - zaharniflæ

circular, din sticlæ în straturi gravatæ cu acizi, decor emailat cu frunze de ferigæ în nuanfle de verde pe fond roz marmorean, semnat Gallé cu steluflæ, anii 1904 - 1914 D = 24 cm, h = 9 cm

din porflelan alb pictat cu ghirlandæ, capacul cu fleuron placat cu aur coloidal, marcatæ ALKA KUNST / BAVARIA / KRONACH / HANDMALEREI, 1938 - 1956 h = 13 cm, D = 17 cm

prefl estimat: 500 - 600 euro

prefl estimat: 45 - 60 euro

B 30 Zaharniflæ øi canæ pentru friøcæ din metal argintat cu decor floral ciocænit în stil Art Nouveau, anii 1930 canæ: h = 12 cm, zaharniflæ: h = 10 cm

prefl estimat: 30 - 40 euro

B 31 Douæ oglinzi de mânæ circulare, una din cristal bizotat în monturæ de alamæ gravatæ øi emailuri policrome, cealaltæ în monturæ de metal emailat cu motive extrem orientale l = 14 cm, l = 13 cm

prefl estimat: 45 - 60 euro


B 32

B 33

B 34

Evantai

Nemis Gordelli Miniaturæ portretul lui Napoleon Bonaparte

Øcoalæ Francezæ Miniaturæ

din lamele de celuloid având decor cu un ornament cu granate de sintezæ l = 22 cm

prefl estimat: 25 - 30 euro

în flinutæ de aparat, guaøæ pe fildeø, semnat stânga jos, lizieræ de alamæ gravatæ, sfârøit sec. XIX 10 x 7,3 cm

prefl estimat: 150 - 180 euro

medalion circular cu profil de doamnæ pictat în email pe suport de aramæ, încadrat în passe-partout de metal aurit surmontat de panglicæ în stil Ludovic XVI, posibil Limoges, sfârøit sec. XIX D = 6 cm, 13 x 9,5 cm cu ramæ

prefl estimat: 330 - 400 euro

B 35

B 36

B 37

Set de toaletæ

Japonia Netsuke - Flautistæ în kimono

Fructieræ cu picior

compus dintr-o oglindæ de cristal bizotat øi o perie de cap montate în alamæ gravatæ guilloche, emailatæ, auritæ, pictate manual cu margarete peria: l = 29 cm; oglinda: l = 23 cm

prefl estimat: 35 - 40 euro

fildeø sculptat, început sec. XX h = 6,5 cm

din alamæ argintatæ având în jurul gurii øi tælpii decor în relief cu motiv perlat øi ghirlandæ, anii 1925 - 1930 (argintul parflial øters) h = 21 cm, D = 20 cm

prefl estimat: 65 - 80 euro

prefl estimat: 25 - 40 euro GOLDART Ghildush

11


B 38

B 39

Pudrieræ Art Deco

Garnituræ de salon

în formæ de evantai din metal comun având interiorul aurit prevæzut cu oglinjoaræ de cristal bizotat øi capacul gravat guilloche emailat în albastru, decorat cu medalion cu scenæ galantæ, anii 1930 9 x 5,5 cm

compusæ din unsprezece piese de lemn masiv curbat øi sculptat în stil rococo, cu tapiflerie de mætase naturalæ, începutul sec. XX: - canapea: 130 x 100 x 55 cm - douæ fotolii: 94 x 60 x 54 cm - patru scaune: 88,5 x 42 x 38 cm (douæ piese cu tapifleria înlocuitæ) - douæ taburete: 45 x 40 x 40 cm (douæ piese cu tapifleria înlocuitæ) - masæ de joc: 79 x 73,5 x 53,5 cm - mæsuflæ: 75,5 x 51,5 x 51,5 cm

prefl estimat: 90 - 110 euro

prefl estimat: 1900 - 2500 euro

C1 Dumitru Câmpeanu Studii caligrafice Øcoala superioaræ de comerfl, an III, 1896-1897

prefl estimat: 160 - 180 euro

Carte/Manuscris Carte Manuscrise Hærfli Documente

12

GOLDART Ghildush


C2

C3

Revista Nouæ

C. Istrati Davila

10 numere disparate din anii II, III øi IV de apariflie; conflin numeroase gravuri

cu dedicaflia autorului; Tipo-litografia Dor P. Cucu, Bucureøti, 1885

prefl estimat: 160 - 180 euro

prefl estimat: 60 - 80 euro

C6 C5 9 Desene

Ilustratæ reprezentându-l pe Domnitorul Unirii, Alexandru Ioan Cuza

C4 Românul - 1860 ziar politic, comercial øi literar, 7 iulie 1860

prefl estimat: 15 - 20 euro

C7 Documente, brevete, fotografii øi desene - colecflia ofifler I. Slævescu

tehnici diferite, reprezentând scriitori din sec. XIX (T.A.P.)

øi o carte poøtalæ editatæ cu ocazia a 60 de ani de domnie a Împæratului Franz Iosif (1848-1908)

prefl etimat: 130 - 150 euro

prefl estimat: 7 - 10 euro

prefl estimat: 1100 - 1200 euro

C9

C 10

Almanachul Societæflii Academice Social Literare România Junæ

Hotærârea noastræ

C8 Calendarul pentru tofli românii 1889

printre acestea numeroase fotografii cu familia regalæ

Libræria Theodosiu Jonnifliu, Bucureøti

Editura Societæflii ”România Juna˘”, 1888, Viena

document manuscris oficial referitor la decizia obøtei româneøti din Sibiu de unire cu fiara (România)

prefl estimat: 55 - 70 euro

prefl estimat: 55 - 70 euro

prefl estimat: 85 - 90 euro GOLDART Ghildush

13


C 13 C 11 Demetre A. Sturdza Les travaux de la Commission Européenne

Act oficial al Casei Regale a României 1895

C 12 apærutæ în ”The Illustrated London News”

privind aøezarea pietrei fundamentale a Liceului ”Sfinflii apostoli Petru øi Pavel” din Ploieøti, iunie, 1895 cu semnæturile olografe ale Regelui Carol I, Reginei Elisabeta, Primului-ministru Lascær Catargi øi arhitectului Th. Dobrescu

prefl estimat: 20 - 40 euro

prefl estimat: 170 - 250 euro

C 15

C 16

douæ volume cu scrisori - manuscrise de corespondenflæ ai urmaøilor generalului Budiøteanu cu diverøi membrii ai boierimii unioniste: familiile Florescu, Cantacuzino, Holojan, Rosetti

G. Dem Teodorescu Viafla øi activitatea lui Anton Pann

Portretul lui Gheorghe Rakoczi, Principele Transilvaniei

Tipografia Gutenberg, Bucureøti, 1893

litografie, sfârøit sec. XIX

prefl estimat: 370 - 450 euro

prefl estimat: 25 - 40 euro

prefl estimat: 110 - 130 euro

des Bouches du Danube 1859 à 1911; Librairie Gerold &Co, 1913, Vienne

prefl estimat: 220 - 240 euro

Imagine panoramicæ a Bucureøtiului în 1865

C 14 Corespondenflæ privatæ a familiei generalului Budiøteanu

C 17 Petre Mateescu

C 18

Gheorghe Magheru

Petre Mateescu

(1821-1873)

(1821-1873)

litografie color, semnat, datat (1)848 dreapta jos, atelier Ralian øi Sanitca - Craiova, cu dedicaflie autografæ din partea urmaøului generalului Magheru 40,5 x 30,5 cm

Gheorghe Magheru

prefl estimat: 120 - 200 euro

prefl estimat: 75 - 80 euro

14

GOLDART Ghildush

litografie color, semnat, datat (1)848 dreapta jos în placæ, atelier Ralian øi Sanitca - Craiova 40,5 x 30,5 cm


D1 Vladimir Mihai Zamfirescu (n. 1936 )

Reverie sub clar de lunæ ulei/pânzæ, semnat dreapta sus (T.A.P.) 122,5 x 92,3 cm

prefl estimat: 5000 - 10000 euro

Arte Plastice Artiøti contemporani Sculpturæ Graficæ Acuarelæ Picturæ

GOLDART Ghildush

15


D2 Simona Predescu (n. 1965 )

Jocurile pæsærarului ulei/pânzæ, semnat cu simbol în câmpul compoziflional; pe øasiu semnat, intitulat øi datat 2009 (T.A.P.) 100 x 68 cm

prefl estimat: 1200 - 1800 euro

D3 Simona Predescu (n. 1965)

La plimbare ulei/pânzæ, semnat lateral dreapta (T.A.P.) 130 x 78 cm

prefl estimat: 1900 - 2500 euro

D4 Ion Grigore (n. 1940)

Flori de toamnæ ulei/pânzæ, semnat dreapta jos; pe verso intitulat, semnat øi datat 2011 (T.A.P.) 35 x 45 cm

prefl estimat: 600 - 700 euro 16

GOLDART Ghildush


D5 Cornel Medrea (1888-1964)

Portret de tânær bronz turnat, cizelat, patinat, semnat lateral dreapta, cu sigla turnætoriei Gh. Stratina, N. Deciulescu lateral stânga (T.A.P.) 52,5 x 28 x 26 cm

prefl estimat: 1600 - 2500 euro

D6 Ion Irimescu (1903-2005)

Muzæ bronz turnat, cizelat, patinat, semnat lateral stânga (T.A.P.) h = 38 cm

prefl estimat: 2700 - 3500 euro

D7 George Dimitriu (1879-1952)

Dupæ lucru bronz cizelat, patinat, semnat stânga jos în compoziflie (T.A.P.) 25,8 x 16,5 x 16 cm

prefl estimat: 700-900 euro GOLDART Ghildush

17


D8 Miron Constantinescu (1902-1998)

Peisaj la marginea lacului acuarelæ/hârtie, semnat øi datat 1940 dreapta jos (T.A.P.) 38 x 57 cm

prefl estimat: 250 - 300 euro

D9 Vasile Grigore (1935-2012)

2 porumbei tuø cu pensula/hârtie, semnat, datat 4.IV.2001 stânga jos (T.A.P.) 24,5 x 35 cm

prefl estimat: 200 - 300 euro

D 10 George Catargi (1894-1963)

Maruøka lipoveanca pastel/carton subflire, semnat dreapta jos (T.A.P.) 65 x 50,5 cm

prefl estimat: 450 - 600 euro 18

GOLDART Ghildush


D 11 George D. Næsturel (1904-2002)

Naturæ staticæ cu iriøi øi carte creion, tuø øi acuarelæ/hârtie, semnat øi datat 1932 dreapta sus (T.A.P.) 43 x 33,5 cm

prefl estimat: 300 - 400 euro

D 12 Iosif Iser

(1881-1958)

Allah! Banco! tuø øi acuarelæ/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 95 x 65 cm

prefl estimat: 1100 - 1200 euro GOLDART Ghildush

19


D 13 Catul Bogdan (1897-1978)

Spre piaflæ pastæ de pix negru øi acuarelæ/hârtie, semnat stânga sus cu inifliale (T.A.P.) 8,2 x 11,5 cm

prefl estimat: 200 - 250 euro

D 14 Catul Bogdan (1897-1978)

Nicolae Iorga pastæ de pix neagræ øi acuarelæ/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 16,5 x 14,5 cm

prefl estimat: 350 - 500 euro

D 15 George Apostu (1934-1986)

Modele baifl laviu øi cu bæflul/hârtie, dedicat lui Nichita Stænescu, semnat, datat 1982 dreapta jos (T.A.P.) 42,5 x 48,8 cm

prefl estimat: 500 - 700 euro 20

GOLDART Ghildush


D 16 Tia (Ernestina) Peltz (1923-1999)

Durere cærbune øi estompæ/hârtie, semnat, datat (1)957 dreapta jos (T.A.P.) 68,5 x 49,5 cm

prefl estimat: 600 - 700 euro

D 17 Tia (Ernestina) Peltz (1923-1999)

Târg tuø øi cernealæ tipograficæ/hârtie cretatæ, semnat dreapta jos (T.A.P.) 48,5 x 29 cm

prefl estimat: 300 - 400 euro GOLDART Ghildush

21


D 18 Ion Irimescu (1903-2005)

Fatæ cu carte cærbune presat øi pastel/hârtie, semnat dreapta jos (fragment); pe verso intitulat, datat (1)964 (T.A.P.) 62 x 42 cm

prefl estimat: 600 - 700 euro

D 19 Iosif Rosenblut (1894-1975)

Portretul colecflionarului Moise Weinberg tempera/hârtie, semnat dreapta jos, însemnare ''Weinberg væzut de Iosif'' în partea de jos (T.A.P.) 52 x 37,5 cm

prefl estimat: 600 - 800 euro

D 20 Nicolae Grant (1868-1950)

Bujori acuarelæ/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 45 x 32,5 cm

prefl etimat: 300 - 400 euro 22

GOLDART Ghildush


D 21 Octav Bæncilæ (1872-1944)

Bætrân cu pipæ pastel/carton subflire, semnat, datat 1908 stânga jos (T.A.P.) 64 x 49,5 cm

prefl estimat: 1900 - 2500 euro GOLDART Ghildush

23


D 22 Paul Molda (1884-1955)

La târg creion øi acuarelæ/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.) 31 x 42,5 cm

prefl estimat: 450 - 600 euro

D 23 Idel Ianchelevici (1909-1994)

Dansatoare tuø/hârtie, semnat øi datat 1962 stânga jos (T.A.P.) 71,5 x 51,5 cm

prefl estimat: 700 - 800 euro 24

GOLDART Ghildush


D 24 Corneliu Baba (1906-1997)

Arlechin pastel/h창rtie, semnat, datat (19)77 dreapta jos (T.A.P.) 33,5 x 25,2 cm

prefl estimat: 2200 - 2800 euro GOLDART Ghildush

25


D 25 Magdalena Rædulescu (1902-1982)

La circ tempera/hârtie, semnat øi datat 1970 dreapta jos (T.A.P.) 66,5 x 47 cm

prefl estimat: 700 - 800 euro

D 26 Jules Perahim (1914-2008)

Personaj øi gândul sæu tuø, guaøæ, pastel øi cerapastel/hârtie d'Arches, semnat dreapta jos sub imagine (T.A.P.) 46,5 x 65 cm

prefl estimat: 3500 - 4000 euro

26

GOLDART Ghildush


D 27 Dimitrie Øtiubei (1901-1989)

Marinæ tempera øi guaøæ/hârtie, semnat øi datat (19)61 dreapta jos (T.A.P.) 29,8 x 43,8 cm

prefl estimat: 450 - 600 euro

D 28 Theodor Aman (1831-1891)

Odaliscæ tuø brun cu penifla/hârtie, semnat dreapta sus (T.A.P.) 12,6 x 17 cm

prefl estimat: 2300 - 3000 euro

D 29 Max Wexler Arnold (1897-1946)

Peisaj în Franfla creion øi acuarelæ/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.) 31,5 x 28,5 cm

prefl estimat: 750 - 1000 euro

D 30 Gheorghe Petraøcu (1872-1949)

Autoportret cu fes roøu litografie cu accente de acuarelæ/hârtie, semnat dreapta jos; lucrarea necesitæ restaurare (T.A.P.) 28,8 x 21,5 cm

prefl estimat: 250 - 400 euro GOLDART Ghildush

27


D 31 Øtefan Luchian (1868-1916)

Pahar cu trandafiri pastel/hârtie ocru, semnat stânga jos (T.A.P.) 42,7 x 35,2 cm

prefl estimat: 15000 - 25000 euro 28

GOLDART Ghildush


D 32 Nicolae Tonitza (1886-1940)

Portret creion, estompæ øi accente de creion conté roøu, semnat dreapta jos; a aparflinut compozitorului Anatol Vieru (T.A.P.) 11 x 9,3 cm

prefl estimat: 750 - 900 euro

D 33 Iosif Steurer (1885-1971)

Margine de sat ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 13 x 24,5 cm

prefl estimat: 300 - 400 euro

D 34 Iosif Steurer (1885-1971)

Trandafiri ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 22,7 x 28 cm

prefl estimat: 350 - 500 euro GOLDART Ghildush

29


Gabriel Øtefænescu Arephy Fiu al compozitorului George Øtefænescu, întemeietorul Operei Române, Gabriel Øtefænescu Arephy a crescut în casa pærinteascæ într-o atmosferæ elevatæ, propice creafliei celei mai distinse. Studiile superioare, desævârøite mai întâi la Bucureøti la Øcoala de Belle Arte (unde i-a avut profesori pe N. Vermont øi G.D. Mirea), iar mai apoi în stræinætate, la Ecole de Beaux Arts din Paris, ori în atelierele unor importanfli pictori ca André Lhote sau Ferdinand Hodler l-au condus spre exercitarea unei picturi intelectuale de facturæ modernistæ însæ permanent temperatæ de o “clasicitate” ce flinea de însæøi structura lui interioaræ. Încæ de la expozifliile sale bucureøtene din anii '20 øi '30 cronicarii au evidenfliat capacitatea de a sintetiza impresiile din naturæ, înzestrarea de a reda natura umanæ dar øi modernitatea expresiei, înfæfliøându-l ca “un adept al øcoalei noui, care cautæ sæ redea nu atât frumosul, cât mai ales simbolizarea unor realitæfli prinse în linii severe...”, sau evidenfliindu-l ca pe un rar “pictor care ne-a fæcut sæ pricepem mai bine la noi øcoala cubistæ”. Cum remarca maestrul Catul Bogdan, Arephy nu øi-a însuøit modernismul conjunctural, în virtutea modei ce cucerise întreaga Europæ, ci ca o necesitate intrinsecæ care determinæ travaliul intrinsec al pictorului ca absolut necesar organizærii exterioare a liniilor øi culorilor. De la “Peisaj din Argeø”, “Casa pærinteascæ”, “Strada Romanæ” pânæ la “Portul Constanfla”, “Joc de copii” øi “Vedere de la Hotelul Francz - Constanfla”, Casa de licitaflii Goldart oferæ astæzi amatorilor de frumos una dintre cele mai valoroase selecflii ale operelor acestui mare artist. Lucræri ale artistului se aflæ în muzee din flaræ øi din stræinætate. Lucrarea “Strada”, creaflie databilæ în perioada anilor ‘50, din patrimoniul Muzeului Naflional de Artæ, este clasatæ în categoria Tezaur.

Portret de artist Gabriel Øtefænescu Arephy

30

GOLDART Ghildush


D 35 Gabriel Øtefænescu Arephy (1903-1975)

Peisaj din Argeø ulei/pânzæ/carton, semnat stânga jos. Provine din colecflia familiei (T.A.P.) 45 x 65 cm

prefl estimat: 900 - 1000 euro

D 36 Gabriel Øtefænescu Arephy (1903-1975)

Casa pærinteascæ ulei/carton, semnat stânga jos. Provine din colecflia familiei (T.A.P.) 33,8 x 48,3 cm

prefl estimat: 550 - 700 euro

D 37 Gabriel Øtefænescu Arephy (1903-1975)

Vedere de la hotelul Francz - Constanfla ulei/carton, semnat stânga jos; pe verso însemnare olografæ. Lucrarea este reprodusæ în catalogul expozifliei Gabriel Øtefænescu Arephy - Restituiri, Galeria Dialog, 17 octombrie -15 noiembrie 2006 øi provine din colecflia familiei (T.A.P.) 39,5 x 49,5 cm

prefl estimat: 750 - 900 euro GOLDART Ghildush

31


D 38 Gabriel Øtefænescu Arephy (1903-1975)

Joc de copii ulei/carton, semnat stânga jos. Provine din colecflia familiei (T.A.P.) 23 x 29,2 cm

prefl estimat: 450 - 600 euro

D 39 Gabriel Øtefænescu Arephy (1903-1975)

Strada Romanæ ulei/carton, semnat øi localizat stânga jos (T.A.P.) 29,5 x 22,5 cm

prefl etimat: 400 - 500 euro

D 40 Gabriel Øtefænescu Arephy (1903-1975)

Portul Constanfla ulei/carton, semnat stânga jos, pe verso etichetæ de participare la Salonul Oficial. Lucrarea este reprodusæ în catalogul expozifliei Gabriel Øtefænescu Arephy Restituiri, Galeria Dialog, 17 octombrie -15 noiembrie 2006 øi provine din colecflia familiei (T.A.P.) 41 x 49,5 cm

prefl estimat: 700 - 900 euro 32

GOLDART Ghildush


D 41 Ion Sæliøteanu (1929-2011)

Explozia florilor în luminæ ulei/pânzæ, nesemnat, intitulat øi semnat pe øasiu (T.A.P.) 92 x 116 cm

prefl estimat: 1100 - 1800 euro

D 42 Coca Meflianu (n. 1910)

Citadinæ ulei/pânzæ, semnat dreapta jos (T.A.P.) 50,5 x 61 cm

prefl estimat: 450 - 600 euro

D 43 Margareta Grossman (1904-1945)

Veneflia ulei/pânzæ, semnat øi datat (1)920 stânga jos; pe verso schiflæ de ”Mascæ veneflianæ” (T.A.P.) 65 x 81 cm

prefl estimat: 850 - 1000 euro

D 44 Margareta Grossman (1904-1945)

Peisaj cu pomi înflorifli ulei/pânzæ, semnat, datat (1)936 dreapta jos (T.A.P.) 52,3 x 65,8 cm

prefl estimat: 850 - 1000 euro GOLDART Ghildush

33


D 45 Petre Iorgulescu-Yor (1890-1939)

Crini øi flori de câmp Dupæ ce în tinerefle a cochetat cu practica juridicæ, ba chiar cu politica, Petre Iorgulescu-Yor a dat o primæ mæsuræ a temperamentului sæu dezinvolt prin abandonarea unui previzibil statut social confortabil øi îmbræfliøarea necondiflionatæ a carierei artistice. Maestru neprefluit i-a fost “Parisul” modernist, Parisul Academiei Julian øi al Academiei moderne, Parisul fovilor øi al constructiviøtilor deopotrivæ. De la dascælii sæi recunoscufli (Maurice Denis, A. Derain, Othon Friesz) dar øi de la cei previzibili (Matisse, Braque, Dufy, Van Dongen, Vlamink ) øi-a însuøit øtiinfla diviziunii rafinate a culorilor, jocul tuøelor aøternute cu subtilitate, iscusinfla stilizærii formelor. În “Crini øi flori de câmp” lecflia parizianæ se lasæ desluøitæ în armonizarea spontaneitæflii compoziflionale cu fineflea raporturilor cromatice, acestea, pe cât de “extravagante” pe atât de convingætoare. ulei/carton, semnat dreapta jos; pe verso semnat, datat august 1938 øi cu însemnarea ”Fæcut la moøia M. Hænutz, Faraoane, jud. Bacæu”. (T.A.P.) 59,8 x 50 cm

prefl estimat: 6000 - 8000 euro 34

GOLDART Ghildush


D 46 Constantin Isachie Popescu (1888-1967)

Dimineaflæ montanæ ulei/carton, semnat stânga jos; pe verso dedicaflie olografæ pentru prof. dr. Ana Aslan øi semnætura artistului (T.A.P.) 50 x 68 cm

prefl estimat: 850 - 1000 euro

D 47 Constantin Isachie Popescu (1888-1967)

Peisaj montan ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 45 x 63 cm

prefl estimat: 550-700 euro

D 48 Dan Ialomifleanu (1899-1979)

La flaræ ulei/carton, dublu semnat stânga sus øi dreapta sus, datat (1)930 dreapta sus (T.A.P.) 36 x 44,5 cm

prefl estimat: 700 - 800 euro

D 49 Dan Ialomifleanu (1899-1979)

Peisaj cu râu ulei/pânzæ, semnat stânga jos (T.A.P.) 31,7 x 42 cm

prefl estimat: 450 - 600 euro GOLDART Ghildush

35


D 50 D. Florian Plajæ sælbaticæ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 34 x 48 cm

prefl estimat: 700 - 800 euro

D 51 Marin H. Georgescu (1886-1932)

Privind un tablou ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 32 x 25 cm

prefl estimat: 550 - 700 euro 36

GOLDART Ghildush


D 52 Virgiliu Demetrescu Duval (1930-2005)

Case dobrogene ulei/pânzæ, semnat stânga jos (T.A.P.) 46,5 x 61 cm

prefl estimat: 800 - 900 euro

D 53 Virgiliu Demetrescu Duval (1930-2005)

Peisaj în Nurenberg ulei/pânzæ; provine din colecflia familiei (T.A.P.) 80 x 120 cm

prefl estimat: 600 - 800 euro

D 54 Virgiliu Demetrescu Duval (1930-2005)

Veneflia ulei/pânzæ, semnat stânga jos; pe verso semnat øi datat 1989 (T.A.P.) 65 x 65 cm

prefl estimat: 850 - 1000 euro GOLDART Ghildush

37


D 55 Iarnæ în sat ulei/placaj, semnat stânga jos în monogram I. M.; pe verso schiflæ de portret (T.A.P.) 24,8 x 24,5 cm

prefl estimat: 250 - 300 euro

D 56 Leon Alexandru Biju (1880-1970)

Naturæ staticæ cu lalele øi carte ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 71 x 58 cm

prefl estimat: 800 - 1000 euro

D 57 Otto Briese (1889-1963)

Profil ulei/carton, semnat dreapta jos, datat 1944 stânga jos (T.A.P.) 41,5 x 29,5 cm

prefl estimat: 650 - 800 euro 38

GOLDART Ghildush


D 58 Nicolae Vermont (1866-1932)

fiæræncuflæ cu ulcior ulei/carton, semnat øi datat 1924 dreapta jos; pe verso portret de tânæræ (T.A.P.) 49,4 x 34,5 cm

prefl estimat: 3800 - 5000 euro

D 59 Nicolae Vermont (1866-1932)

Portret cu pælærie øi fligaræ (autoportret) “Autoportretul” lui Nicolae Vermont este o lucrare simptomaticæ pentru modernitatea asumatæ de cel care a fost unul din pilonii de bazæ ai miøcærii artistice independente de la noi. Se øtie cæ alæturi de Øtefan Luchian øi Alexandru Bogdan Piteøti, Vermont s-a afirmat în linia întâi a secesiunii româneøti la expozifliile “Independenflilor”, “Ileana” øi “Tinerimea artisticæ”. Zugrævit într-o posturæ tipic impresionistæ, afiøând o flinutæ concludentæ pentru dandysmul de la 1900 øi poziflionat ca øi cum ar tranzita cadrul, “Autoportretul” mærturiseøte despre aderarea categoricæ a pictorului la valorile citadinului øi ale comoditæflii. ulei/pânzæ/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 39 x 29 cm

prefl estimat: 2400 - 2600 euro

GOLDART Ghildush

39


D 60

D 61

George Catargi

Pan (Pandele) Ioanid

Cetate pe malul mærii

Horæ flæræneascæ

ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 34 x 29,7 cm

ulei/carton subflire, semnat dreapta jos (T.A.P.) 8,3 x 13,2 cm

prefl estimat: 650 - 800 euro

prefl estimat: 150 - 200 euro

(1894-1963)

40

GOLDART Ghildush

(1878-1956)


D 62 Horia Bernea (1938-2000)

Iedera ulei/pânzæ, semnat dreapta jos cu creionul øi datat 7.(19)93 stânga jos (T.A.P.) 41 x 24 cm

prefl estimat: 1600 - 1700 euro

D 63 Horia Bernea (1938-2000)

Deal ulei/pânzæ/carton, semnat øi datat 7.(19)93 dreapta jos (T.A.P.) 24 x 30 cm

prefl estimat: 1600 - 1800 euro GOLDART Ghildush

41


D 64 Sever Burada (Buradescu) (1896-1968)

Binecuvântare ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P) 38 x 54 cm

prefl estimat: 900 - 1200 euro

D 65 Traian Brædean (1927-2013)

Peisaj la bucium ulei/carton, semnat øi localizat stânga jos (T.A.P.) 49,8 x 64,5 cm

prefl estimat: 1200 - 1500 euro

D 66 Erwin Eichinger (1892-1950)

Întânire galantæ ulei/panou de lemn, semnat, localizat Wien dreapta jos (T.A.P.) 28 x 34,5 cm

prefl estimat: 1300-2000 euro 42

GOLDART Ghildush


D 67 Aurel Bæeøu (1896-1928)

Casæ bætrâneascæ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 23,8 x 34 cm

prefl estimat: 1200 - 1300 euro

D 68 Elena Uflæ Chelaru (1930-2013)

Flori în vas maramureøean ulei/pânzæ, semnat, datat (19)78 dreapta jos (T.A.P.) 90,5 x 60 cm

prefl estimat: 700 - 800 euro

D 69 Laura Cocea Cornescu (1893-1985)

Vas cu flori ulei/pânzæ/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 25 x 34 cm

prefl estimat: 500 - 600 euro GOLDART Ghildush

43


D 70 Florin Niculiu (1928-1997)

Din grædina mea ulei/pânzæ, semnat dreapta jos; pe verso intitulat, semnat øi datat 24 august 1990 (T.A.P.) 33 x 33 cm

prefl estimat: 950 - 1300 euro

D 71 Gheorghe Vânætoru (1905-1983)

Peisaj în Colentina ulei/carton, semnat øi datat (19)45 dreapta jos; provine din colecflia I. Mirea (T.A.P.) 61,5 x 70,8 cm

prefl estimat: 3300 - 4000 euro

D 72 Constantin Piliuflæ (1929-2003)

Vase cu flori ulei/pânzæ, semnat øi datat (19)79 dreapta jos (T.A.P.) 60,5 x 60,5 cm

prefl estimat: 4200 - 4800 euro 44

GOLDART Ghildush


D 73 Magdalena Rædulescu (1902-1982)

Gânditorul ulei/pânzæ, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.) 54,5 x 46 cm

prefl estimat: 1300 - 1600 euro

D 74 Micaela Eleutheriade (1900-1984)

Toamnæ târzie ulei/pânzæ, semnat dreapta jos (T.A.P.) 54,5 x 59,5 cm

prefl estimat: 1300 - 1500 euro GOLDART Ghildush

45


D 75 Corneliu Baba (1906-1997)

Autoportret în atelier ulei/pânzæ/carton, semnat, dublu datat (19)91 dreapta jos (T.A.P.) 39,5 x 31 cm

prefl estimat: 8000 - 10000 euro

D 76 Corneliu Baba (1906-1997)

Toledo ulei/pânzæ/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 43,3 x 33,3 cm

prefl estimat: 6000 - 8000 euro 46

GOLDART Ghildush


D 77 Apostol Mænciulescu (1887-1962) Interior boieresc

ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 45 x 58 cm

prefl estimat: 700 - 800 euro

D 78 Aurelia Maria Frânculescu (1922-?)

Peisaj la munte ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 51 x 40,3 cm

prefl estimat: 400 - 500 euro

D 79 Ion Alin Gheorghiu (1929-2001)

Peisaj cu plopi ulei/pânzæ, semnat cu inifliale, datat (19)63 dreapta sus cu creionul (T.A.P.) 85 x 110 cm

prefl estimat: 4700 - 5500 euro GOLDART Ghildush

47


D 80 Nicolae Tonitza (1886-1940)

Portretul lui Ion Saulea, unchiul artistului ulei/pânzæ, nesemnat; pe verso autentificare semnatæ de J.Al. Steriadi øi V. Velisaratu øi autentificare datæ de unchiul pictorului, G. Saulea; lucrarea dateazæ din perioada münchenezæ (1908) (T.A.P.) 50,5 x 44,5 cm

prefl estimat: 4500 - 5000 euro 48

GOLDART Ghildush


D 81 Nicolae Enea (1897-1960)

Bærci la Dubrovnic ulei/pânzæ, semnat dreapta jos (T.A.P.) 58 x 80 cm

prefl estimat: 3000 - 4000 euro

D 82 Lucia Dem(etriade) Bælæcescu (1895-1979)

Piafletæ ulei/lemn, semnat stânga jos (T.A.P.) 30 x 36,5 cm

prefl estimat: 650 - 900 euro GOLDART Ghildush

49


D 83 Aurel Popp Ludoøanu (1874-1960)

Gutui øi crizanteme ulei/carton, semnat, datat 1928 stânga jos (T.A.P.) 57,5 x 44,5 cm

prefl estimat: 450 - 600 euro

D 84 Ioan Stætescu (1892-1968)

Dupæ baie ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 69,2 x 49,4 cm

prefl estimat: 850 - 1000 euro 50

GOLDART Ghildush


D 85 Samuel Mützner (1884-1959)

Scenæ în Alger ulei/pânzæ, semnat, datat (1)911 stânga jos cu roøu (T.A.P.) 60,5 x 45,5 cm

prefl estimat: 6800 - 8000 euro

D 86 Rudolf Negely (1883-1950)

În port ulei/pânzæ, semnat stânga jos (T.A.P.) 60 x 79,8 cm

prefl estimat: 900 - 1200 euro GOLDART Ghildush

51


D 87 Øcoalæ Central Europeanæ Bætrân evreu citind ulei/pânzæ, semnat dreapta jos indescifrabil (T.A.P.) 26,5 x 21,3 cm

prefl estimat: 700 - 900 euro

D 88 Øcoalæ italianæ Tânæræ cu mantie roøie ulei/pânzæ, nesemnat (T.A.P.) 67,7 x 50 cm

prefl estimat: 2600 - 3000 euro

D 89 Dan Bæjenaru (1900-1988)

Femei cu bucium ulei/pânzæ, semnat dreapta jos (T.A.P.) 49 x 64,8 cm

prefl estimat: 450 - 600 euro

52

GOLDART Ghildush


D 90 Theodor Pallady (1871-1956)

Naturæ staticæ cu flori, evantai øi casetæ verde Databilæ din perioada de maturitate a lui Th. Pallady - cæci datele sale stilistice sunt riguros precizate øi, ca atare, imediat identificabile “Natura staticæ cu flori, evantai øi casetæ verde” relevæ acea øtiinflæ a sublimærii realului, cultivarea corespondenflelor rafinate pe care pictorul le deprinsese încæ de la începuturile formafliei sale pariziene, pe când a avut øansa de a frecventa atelierele unor rafinafli simboliøti ca Albert Besnard, Jules-Élie Delaunay, Edmond Aman - Jean øi Pierre Puvis de Chavannes. Raporturile cromatice subtile ce însufleflesc cele câteva obiecte - culoarea se ascunde parcæ în chiar structura volumelor pictate, cuprinzând în strælucirea ei egalæ întreaga compoziflie - despoværeazæ motivul de implicaflii materiale superflue pentru a conferi suprafeflei pictate acea semnificaflie menitæ sæ “deschidæ orizonturi magice, sæ facæ vizibile luminile læuntrice” aøa cum îl povæfluia maestrul sæu Gustave Moreau. ulei/pânzæ/carton, semnat lateral dreapta în compoziflie (T.A.P.) 60,5 x 49,7 cm

prefl estimat: 25000 - 30000 euro GOLDART Ghildush

53


D 91 Kimon Loghi (1873-1952)

MarinĂŚ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 33 x 48,5 cm

prefl estimat: 1600 - 2000 euro

D 92 Kimon Loghi (1873-1952)

Toamna pe malul lacului ulei/carton/ P.F.L., semnat stânga jos (T.A.P.) 49 x 69,5 cm

prefl estimat: 1600 - 1800 euro 54

GOLDART Ghildush


D 93 Gheorghe Petraøcu (1872-1949)

Naturæ staticæ cu flori Dupæ ce, iniflial, a urmat o facultate de øtiinfle naturale, Gheorghe Petraøcu (1872 - 1949) s-a îndreptat înspre studiul picturii la Øcoala de Arte Frumoase din Bucureøti, pe care a absolvit-o în 1896, la clasa lui G. D. Mirea. Apoi, pânæ în 1902, s-a perfecflionat la München øi Paris, la Academia Julian. Figureazæ printre întemeietorii Societæflii “Tinerimea artisticæ”, iar, începând cu 1900 participæ la numeroase expoziflii personale øi de grup, interne øi internaflionale. Între 1929 øi 1940 a fost director al Pinacotecii statului, iar din 1936 a devenit membru al Academiei Române. S-a spus, pe bunæ dreptate, despre Petraøcu cæ a înfæptuit o cuprinzætoare sintezæ care marcheazæ în istoria artei româneøti un moment dintre cele mai semnificative: “la granifla dintre organic øi mineral, lumea tablourilor lui evocæ o viziune în care palpabilul øi misterul se însoflesc". Aøa cum ne-a obiønuit în magnificele sale naturi moarte, øi în “Naturæ staticæ cu flori” obiectele sunt definite prin materialitatea lor frustræ, florile cu petale grele ca de email se integreazæ unui univers “mineral” a cærei consistenflæ este subliniatæ prin pregnanfla volumelor øi concentrarea cromaticæ. ulei/pânzæ, semnat dreapta jos (T.A.P.) 34 x 42,5 cm

prefl estimat: 26000 - 28000 euro GOLDART Ghildush

55


D 94 Octav Bæncilæ (1872-1944)

Cosaø ulei/pânzæ, semnat, datat 1915 dreapta jos (T.A.P.) 66,5 x 54,5 cm

prefl estimat: 4400 - 5000 euro 56

GOLDART Ghildush


D 95 Iosif Iser

(1881-1958)

Odaliscæ cu colier roøu ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru; pe verso schiflæ de peisaj; a aparflinut compozitorului Anatol Vieru (T.A.P.) 41 x 32,8 cm

prefl estimat: 12000 - 13000 euro GOLDART Ghildush

57


D 96 Elena Petraglu Deøliu Niculescu (1903-1975)

Târg la Câmpulung ulei/pânzæ, semnat, datat 1972 dreapta jos; pe verso etichetæ Fondul plastic (T.A.P.) 40,5 x 46,5 cm

prefl estimat: 650 - 800 euro

D 97 Camil Ressu (1880-1962)

fiærænci din Vlaici ulei/carton, semnat stânga jos, pe spate dedicaflie semnatæ, provine din colecflia Theodoru. Studiul preparator, intitulat “fiærænci lângæ troiflæ” este reprodus în catalogul Expozifliei retrospective Camil Ressu, 1981-1982, cat. 143 øi a participat la expozifliile retrospective din 1955, cat. 18 øi în cea din 1981-1982, cat. 143 (T.A.P.) 60 x 49,5 cm

prefl estimat: 19000 - 22000 euro 58

GOLDART Ghildush


REGULAMENT DE LICITARE 1. Catalogul Catalogul licitafliei se editeazæ înaintea organizærii fiecærei licitaflii øi cuprinde regulamentul licitafliei, prezentarea obiectelor pe secfliuni în ordinea intrærii în licitaflie øi estimarea de prefl. 2. Expunerea Expunerea obiectelor se face cu o sæptæmânæ înaintea licitafliei. Expoziflia este deschisæ publicului, færæ taxæ. Sunt expuse toate pozifliile din catalog, fiecare purtând numærul de ordine aferent. Vizitatorii au acces în spafliul expoziflional în intervalul stabilit øi comunicat de organizatori. Este permisæ manipularea obiectelor în vederea constatærii stærii de conservare a obiectelor, a autenticitæflii øi a conformitæflii înscrisurilor øi a marcajelor, cu asistenfla personalului Casei de Licitaflii. Vizitatorii au posibilitatea, în cele øapte zile de expunere a lucrærilor, sæ le verifice cu atenflie øi sæ se consulte cu experflii Casei de Licitaflii sau cu experflii proprii. Eventualele daune provocate exponatelor în urma manipulærii incorecte vor fi suportate de cel care se face vinovat, în conformitate cu prezentul regulament. Filmatul øi fotografiatul nu sunt permise decât cu acordul organizatorului. 3. Participarea la licitaflie La licitaflie poate participa orice persoanæ fizicæ sau juridicæ indiferent de naflionalitate sau rezidenflæ. Nu se percepe taxæ de participare. Pot participa la licitaflie persoanele direct interesate, sau reprezentanfli ai acestora care vor prezenta împuternicire. Persoanele interesate în achiziflionarea unor piese din licitaflie, care nu pot participa personal, sunt invitate sæ ia legætura cu organizatorii pentru a stabili modalitatea de reprezentare. 4. Înscrierea Înscrierea se face prin completarea contractului de participare la licitaflie, care reprezintæ angajamentul de platæ øi care certificæ recunoaøterea prevederilor din prezentul regulament. Dreptul de participare la licitaflie este obflinut în urma înscrierii la secretariatul licitafliei øi obflinerii cartonului de participant numerotat. 5. Reglementæri de ordin general Licitaflia începe la ora anunflatæ de organizatori. La începutul licitafliei este stabilit cursul de schimb valutar utilizat pentru efectuarea plæflilor. Conducætorul licitafliei anunflæ preflul de intrare în licitaflie, pentru fiecare poziflie. La pozifliile menflionate cu prefl de rezervæ, dupæ ultima ofertæ, conducætorul licitafliei anunflæ dacæ acesta a fost sau nu atins. Licitaflia poate continua pânæ la adjudecare. Licitaflia se desfæøoaræ în ordinea menflionatæ în catalog, færæ pauzæ øi færæ limitæ de timp. Licitaflia se încheie dupæ ce ultima poziflie din catalog a fost licitatæ. Confirmarea acordului pentru preflul propus de conducætorul licitafliei se face prin ridicarea cartonului de participant, numerotat. Adjudecarea pozifliei licitate se face irevocabil prin cæderea ciocænelului, în favoarea numærului indicat de conducætorul licitafliei, dupæ efectuarea a trei strigæri ale preflului oferit. Adjudecarea reprezintæ angajament de platæ. Cartonul de participant numerotat se returneazæ organizatorului. Casa de Licitaflie asiguræ confidenflialitatea identitæflii cumpærætorilor, în limitele prevæzute de lege. 6. Modalitæfli de ofertare pentru obiectele nevândute în licitaflie În cazul în care, pentru un obiect neadjudecat, o persoanæ solicitæ repunerea în licitaflie, aceasta se face pe baza unui formular de ofertæ, semnat de ofertant.


Dupæ încheierea licitafliei, se poate solicita organizatorului vânzarea unor poziflii neadjudecate. Vânzarea se efectueazæ la preflul de intrare în licitaflie, færæ un alt acord al depunætorului. Pentru stabilirea unui alt prefl de vânzare decât cel din contract, Casa de Licitaflii oferæ lucrarea la preflul acceptat de depunætor øi, în cazul unor oferte multiple, în favoarea celei mai bune oferte. 7. Plata Plata se efectueazæ în baza facturilor emise începând din ziua licitafliei, într-un interval de 7 zile calendaristice. Factura: o La valoarea de adjudecare se adaugæ comisionul Casei de Licitatie de 18% (care include TVA) øi taxa pentru artæ plasticæ (TAP), de 0.5% (calculatæ la valoarea de adjudecare + comisionul Casei de Licitaflii, pentru pozifliile din catalog care au specificat TAP). o Orice altæ taxare impusæ de lege va fi anunflatæ øi se va aplica. o Facturarea se efectueazæ în lei, la cursul de schimb BNR valabil în ziua licitafliei. 8. Modalitæfli de platæ Numerar (lei) la casieria Casei de Licitaflii. Prin ordin de platæ, în contul Casei de Licitaflii, la banca specificatæ în facturæ. Pentru plæflile efectuate cu cardul, se refline comisionul bæncii de 2%, aplicat la întreaga sumæ (prefl adjudecare plus comision øi taxe). Plæflile se efectueazæ în lei de cætre rezidenflii români øi în lei, EUR sau USD de cætre cetæflenii nerezidenfli. 9. Livrarea Transferul de proprietate se efectueazæ la sediul/punctul de lucru al Casei de Licitaflii, dupæ confirmarea efectuærii plæflii facturii emise. Livrarea/preluarea obiectelor adjudecate se efectueazæ la sediul/punctul de lucru al Casei de Licitaflii. Pentru lucrærile de artæ plasticæ se elibereazæ un certificat care confirmæ vânzarea lucrærii adjudecate, în conformitate cu HG 1.420/2003 si HG 153/2008. Cumpærætorul are obligaflia de a verifica starea de conservare øi integralitatea obiectelor în momentul livrærii/preluærii. Cumpærætorul are la dispoziflie o perioadæ de 15 zile calendaristice de la data efectuærii plæflii pentru a contesta autenticitatea obiectului adjudecat, pe baza unei contraexpertize semnatæ de un specialist atestat sau de o instituflie de specialitate. Neridicarea lucrærii în intervalul de 15 zile de la efectuarea plæflii, este consideratæ renunflare la dreptul de contraexpertizæ. 10. Alte clauze Exportul obiectelor adjudecate se efectueazæ de cætre cumpærætor în condifliile legislafliei în vigoare. Casa de Licitaflii îøi rezervæ dreptul de a retrage lucræri din licitaflie în situafliile care solicitæ acest lucru.

Str. I.L.Caragiale nr.7 bis, colfl cu Intrarea I.L.Caragiale nr.1 Telefon/Fax: 021 312 31 67; 021 314 98 23; 0755 081 151 E-mail: licitatii@goldart.ro; office@goldart.ro Curator: Mihnea Alexandru Ghilduø Documentare: Sandra Brita Ghilduø Conducætor licitaflie: Marian Constantin Alexandru Ghilduø

Program primire lucræri: Luni - Vineri: 11:00 - 16:00 Livrare lucræri adjudecate øi efectuare plæfli: Luni - Vineri: 10:00 - 16:00 Informaflii: Luni - Vineri: 10:00 - 16:00


Catalog Goldart 118 - "Însemne ale României moderne"  

Catalogul licitatiei cu numarul 118 a Casei de licitatii Goldart Ghildush