Page 1

FREE

T H E B E S T I N AT I O N O F T R AV E L I N G • L I V I N G • D E S I G N • I N S P I R AT I O N

MAGAZINE

ISSUE 59 l 10 FEBRUARY - 10 MARCH 2014 • WWW.GOLIVETOGETHER.COM, WWW.FACEBOOK.COM/GOLIVETOGETHER

LUXURY VACATION

SPECIAL INTERVIEW

ACCESSORIES

GO FEATURE

GLOBETROTTER

Best in Me สหรัถ สังคปรีชา พรีเซ็นเตอร์ ISUZU MU-X

แต่งตัวให้เฉิดฉาย เมื่อต้องไปเดินบนพรมแดง

Luxury Lifestyle ชีวิตเรียบหรูส�ำหรับ Young Leaders

ASAKUSA อีกมุมของญี่ปุ่น ฟ้าใส แดดสวย อากาศโปรด


เพิง่ จะสวัสดีปใี หม่กนั ไปเมือ่ ช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา… GO ฉบับเดือนกุมภาพันธ์นี้ ก็ขอร่วมสวัสดีปใี หม่กบั พีน่ อ้ งชาวจีนด้วย ซินเจีย ยูอ่ ี่ ซินนี้ ฮวดใช้ ค่ะ เทศกาลแห่งการเริม่ ต้นสิง่ ดีๆ บ้านเรามีกนั อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ตรงกับความตัง้ ใจของ GO ทีน่ ำ� เสนอสิง่ ใหม่ๆ ส�ำหรับการเริม่ ต้นวันดีๆ ให้ผอู้ า่ นด้วย Luxury Vacation คืออภิสทิ ธิแ์ ห่งผูน้ ำ  � เป็นเนือ้ หาที ่ GO รวบรวมเรือ่ งราวและไลฟ์ สไตล์ของผู้น�ำแบบ Young Leader และคนรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์การใช้ชีวิตและท�ำงาน อันมีลกั ษณะเฉพาะตน มาให้ GOster ทีต่ ดิ ตามเรามาตลอดได้อา่ นกันค่ะ Young Leader  รวมถึงกลุม่ คนหนุม่ สาวรุน่ ใหม่ นอกจากจะท�ำงานเก่งแล้ว การใช้ ชีวติ ของพวกเขาก็มคี วามแปลกใหม่ ไม่ธรรมดา และไม่ซำ�้ ใคร ทีส่ ำ� คัญคือพวกเขาเป็น ผูน้ ำ� แห่งการให้ ไม่วา่ เขาเหล่านัน้ จะมีบคุ ลิกตามแบบฉบับผูน้ ำ� แห่งการเปลีย่ นแปลง หรือ

จะเป็นผูน้ ำ� ทีม่ คี วามสามารถพิเศษ หรือพวกเขาจะเลือกท�ำงานในแบบผูน้ ำ� แบบมีสว่ น ร่วม หรืออผูน้ ำ� แบบจัดการ พวกเขาก็พาตัวเองสูจ่ ดุ ทีด่ ที สี่ ดุ ของตน ไม่ตอ้ งเก่งทีส่ ดุ ในพืน้ ทีท่ ยี่ นื แต่จงดีทสี่ ดุ ในจุดทีย่ นื คือแนวคิดของ Young Leader  ณ ขณะนี้ และเนือ้ หาทัง้ หมด GO น�ำมาบอกเล่าชนิดทีว่ า่ ผูอ้ า่ นจะเพลิดเพลินกับเนือ้ หา วางไม่ลง และอ่านรวดเดียวอย่างสนุกสนาน ทีส่ ำ� คัญเราเชือ่ ว่า ผูอ้ า่ นสามารถน�ำไปปรับ ใช้ได้ลงตัวกับชีวติ ได้แน่นอนค่ะ สวัสดีปใี หม่กบั เทศกาลตรุษจีนค่ะ อรุณี แก้วทิพรัตน์

EDITOR-IN-CHIEF

• CONTENTS •

• TRAVELING • GLOBETROTTER 32

P.12

• LIVING • SPIN THE WORLD 18 ACCESSORIES 10 MONEY TIPS 8 GO RUNWAY 19 GO GADGET 29 MOVEMENT 35 • DESIGN • MORE SPACE 6 D-DESIGN 6 A-Z 30

INTERVIEW

P.32

P.27

P.40

BEST IN ME

• INSPIRATION • FYI 4 SPECIAL INTERVIEW 27 GO FEATURE 12 MILD SHARE 16 EDITOR’S PICK 36,40 U R WHAT U EAT 37 WINEXPERT 38 SLEEP WITH ME 41 ZODIAC 42

สฤษดิพงษ์ รัตนาพต สถาพร สิริสิงห ประวิช จรรยาสิทธิกุล จรัสพงษ์ สุรัสวดี ธีรภัทร์ สูตะบุตร LEGAL ADVISOR อ�ำนาจ ตันกุริมาน PUBLISHER & EDITOR-IN-CHIEF อรุณี แก้วทิพรัตน์ ดวงกมล จันทร์เนตร์ EDITORIAL STAFF กัลยจันทร์ พรามณ์ประเสริฐ GRAPHIC DESIGNER เสริมเกียรติ ธนวเสถียร PROOF READER PLENTA MARKETING & ADVERTISING DIRECTOR รมณี สุกาญจนาภรณ์กุล CREATIVE STRATEGIC PLANNING กฤตภาส แก้วมณี สิรภพ แก้วทิพรัตน์ ACCOUNTING & FINANCIAL MANAGER จิตรสมัย ณ นคร FINANCE & ADMINISTRATION เพียงใจ ทองวิเชียร COLOR SEPARATION บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด PRINTING บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จ�ำกัด ADDRESS บริษัท เพียว ปาปริก้า จ�ำกัด 9/2 หมู่บ้านเสรี ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 44 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.0 2736 8646, 08 6313 8853-4 แฟกซ์ 0 2731 4195 CONSULTANTS

TRAVEL & LIFESTYLE EDITOR

• WHERE TO FIND US •


• FYI • WRITER

• Pochy

3,885,006,500 บาท คือค่าใช้จ่ายของส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ร่วมด�ำเนินการทั้งหมด 18 หน่วยงาน ส�ำหรับจัดการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่มา: www.matichon.co.th

3,000,000 ปอนด์ คือราคาของดอกกุหลาบ จูเลียต โรสที่เคยปรากฎว่าเป็นราคาแพงที่สุดในโลก โดยเจ้าของที่ชื่อเดวิด ออสตินใช้เวลาถึง 15 ปี ในการเพาะกุหลาบสายพันธุ์นี้ ที่มา: www.therichest.com

L E V O AN 1 MIN.

ทุกๆ 1 นาที หนังสือของนอร่า โรเบิร์ตส์ นักเขียนนิยายโรมานซ์ระดับโลกจะขายได้

27

เล่ม

ที่มา: www.noraroberts.com

3 อันดับศัลยกรรมยอดฮิตของสาวไทย

3 เหตุผลในการท�ำศัลยกรรม 1.เพื่อหน้าที่การงาน 2.เพื่อความสวยงาม 3.เพื่อแก้โหงวเฮ้งเสริมราศี

1.ท�ำจมูก 3.แก้ไขรูปหน้า 2.หน้าอก

American Hustle ได้รางวัลลูกโลกทองค�ำ ครั้งที่ 71 ไปมากที่สุดใน 3 สาขา ได้แก่ รางวัล ภาพยนตร์เพลงหรือตลกยอดเยี่ยม รางวัลนัก แสดงน�ำหญิงในภาพยนตร์เพลงหรือตลกยอด เยี่ยม และรางวัลนักแสดงสมทบหญิงจากเรื่อง เดียวกัน หรือ American Hustle และ Gravity ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล ออสการ์ประจ�ำปี 2014 ครั้งที่ 86 มากที่สุด เรื่องละ 10 สาขา ที่มา: www.rollingstone.com

ค�ำคมที่นักอ่านนิยมมากที่สุดได้แก่

DON’T CRY BECAUSE IT’S OVER, SMILE BECAUSE IT HAPPENED. • DR.SEUSS •

ที่มา: www.sanook.com 4

l GO MAGAZINE ISSUE 59

ที่มา: www.sanook.com

ที่มา: www.goodreads.com


• TUF INFO • GO TEAM • ผูเขียน

ทียูเอฟ (TUF) คือผูสนับสนุนอยางเปนทางการ แกทีมวอลเลยบอลหญิงของไทยมาอยางตอเนื่อง เปนปที่ 30 โดยมอบเงินสนับสนุนกวา ป 2557 คือปที่ Chicken of the Sea แบรนดทูนากระปองและอาหารทะเลสําเร็จรูป ของ ทียูเอฟ (TUF) มีอายุครบ 100 ป ••• Chicken of the Sea แบรนดทูนากระปองรวม ทั้งอาหารทะเลสําเร็จรูปพรอมรับประทานของไทยใน สหรัฐอเมริกา มีอายุครบ 100 ปในปนี้ ที่มาของ แบรนดคลาสสิกที่มีนางเงือกเปนสัญลักษณอยูคู สังคมอเมริกา มาจากการที่ชาวประมงขนานนาม ปลาทูนาสายพันธุอัลบาคอร (Albacore) วา Chicken of the Sea เพราะดวยความขาว ของเนื้อปลาทูนาสายพันธุนี้และรสที่ออนละมุน ทําใหนึกถึงเนื้อไก

45 ลานบาท

TUF ทียูเอฟ คือชื่อยอของ

THAI UNION FROZEN PRODUCTS (PCL) หรือ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน)

ทียูเอฟ (TUF) เปนสมาชิกผูกอตั้งมูลนิธิ เพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล โดยมีจุดมุงหมายเพื่อยกระดับความยั่งยืน ของแหลงประมงทูนาและอาหารทะเลทั่วโลก ทียูเอฟ (TUF) เปนผูนําดานผลิตภัณท อาหารทะเลระดับโลก มีพนักงานรวมกวา

32,000คน ใน 10 ประเทศ 5 ทวีป

ทียูเอฟ (TUF) เปนผูผลิตอาหารสําเร็จรูป พรอมรับประทาน โดยผลิตอาหารภายใตแบรนด ของลูกคาชั้นนําในประเทศมากมาย

1 ในทุกๆ 5 กระปองของปลาทูนา ที่วางขายทั่วโลกผลิตโดย ทียูเอฟ (TUF)

แบรนดในประเทศทีส่ าํ คัญของ ทียเู อฟ (TUF) ไดแก

ซีอาหารกระป เล็ค ฟองช•โชปลาเสและเบลลอตต า น • อาหารสุนขั และแมว

ทียูเอฟ (TUF) เปนเจาของแบรนดสินคาชั้นนําระดับโลก ไดแก

อันดับ 1 ประเทศอังกฤษ ไอรแลนด และเนเธอรแลนด

แบรนดชั้นนํา ประเทศอิตาลี

อันดับ 1 ประเทศจีน

อันดับ 1 ประเทศฝรั่งเศส

อันดับ 3 ประเทศสหรัฐอเมริกา

อันดับ 1 ประเทศไทย

WWW.THAIUNIONGROUP.COM 10 FEBRUARY - 10 MARCH 2014 2013 l

5


• MORE SPACE • WRITER

• หว่าหวา

LESS IS MORE พื้นที่ศิลปะของ P7 ภายในห้องชุดของคอนโดมิเนียมของ P7 ศิลปินสตรีทอาร์ตอันดับต้นของเมืองไทย ยังคงความ เป็นตัวเขา ด้วยการจัดวางตกแต่งพื้นที่ โดยน�ำความร่วมสมัยมาถ่ายทอด และผสานสไตล์ความชอบ ของเขาเอง นั่นคือ งานศิลปะของเจ้าตัวเข้ากับงานศิลปะที่เขาซื้อหามาจัดวาง ชายหนุม่ ใช้ทกุ พืน้ ทีข่ องขนาด 28 ตารางเมตร ท�ำงานศิลปะ ทัง้ การคิด วาด และสะสมงานศิลปะ ที่เขาเลือกซื้อหามาตกแต่งให้ อย่างนกฟลามิงโก้ ที่เขาบอกว่า ดูซื่อๆ ง่ายๆ สวยดี รวมกับงานศิลปะ แบบอิสตอเรชั่นที่เขาออกแบบเอง เช่น หัวกวาง หัวเป็ด สเก็ตบอร์ด อีกทั้งเป็นพื้นที่ส�ำหรับแสดงงาน แก่คอลเลคเตอร์ทั้งหลาย เป็นพื้นที่ใช้สอยท�ำงานจริงๆ ชัดๆ ห้องนี้เป็นห้องสี่เหลี่ยมเกือบจะจัตุรัส ไม่ได้ตกแต่งเพิ่ม อยู่ติดกับห้องนอนเลย เราซื้อไว้ 2 ห้องติดกัน เพราะอยากเอาไว้ท�ำงานศิลปะล้วนๆ เอาไว้ฟังเพลง เล่นเสียง ไม่ได้เป็นสตูสวยๆ อะไรมาก มีสเี ยอะ มีอปุ กรณ์เกีย่ วกับงานศิลปะทัง้ หมด เอาไว้เลือกท�ำงาน กราฟิตี้ สตรีทอาร์ต

• D-DESIGN• WRITER

• ว่านว่าน

BENCH’S GAUZY โปร่ง บาง น่านั่ง

45 เซนติเมตรคือความสูงที่ท�ำให้ Bench ใน คอลเลคชั่น Sen Sun นั่งสบายตัว นอกเหนือจากวัสดุ อย่างเหล็กบางเฉียบ ซึ่งออกแบบโดย คุณสมชัย ธรรมธรานุกุล นักออกแบบที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ ด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์ จากการร่วมงาน กับ Stone&Steel ที่เชี่ยวชาญการน�ำวัตถุดิบอย่างเหล็ก ใช้เป็นวัสดุหลักในการออกแบบ ดังนั้น ก็เป็นที่แน่นอนว่า Bench ตัวนี้ จึงมีไม้สัก เหล็กพาวเดอร์โค้ต และไม้โอ๊คกับเหล็กพาวเดอร์โค้ต โดยสตูลตัวนี้มีมิติที่แตกต่าง จากมุมมองของการยืนชม สร้างความรู้สึกที่บางเบา จากการปาดโค้งเนื้อเหล็กใช้ เส้นหลอกตาท�ำให้เหมือนดูเส้นบาง และด้วยการผสม 6

l GO MAGAZINE ISSUE 59

ทุกชิ้นงานของ P7 มีผู้คนตามเก็บสะสมแบบ ไม่พลาด โดย หลายปีที่ผ่านมาเขามีงานแสดงทั้งบนถนนและในแกลเลอรี่, มิวเซียม ทั้งในและต่างประเทศ เร็วๆ นี้ เขาจะจัดแสดงนิทรรศการกลุ่มในรูปแบบอีโรติกและ สตรีทอาร์ต พร้อมท�ำโปรดักส์ดีไซน์ของตัวเองในแบบ อาร์ททิส ซีรีย์ ลิมิเตดอิดิชั่น คือ เสื้อยืด รองเท้า หมวก กระเป๋า สเก็ตบอร์ด Facebook/PSEVEN NEVESP IG : _P7_ และ E-mail : p7even@gmai.com คือช่องทางที่จะติดตาม งานของเขา และพูดคุยกับเขาได้ •

ผสานเส้นสายต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่แสดงถึง รูปลักษณ์ โครงสร้าง สัดส่วน รวมไปถึงเทคนิคงานไม้ และปล่อย ให้จุดเด่นเหล่านั้นแสดงออกมาด้วยตัวเองมันเอง ท�ำให้ ไม่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ในพื้นที่ในอาคารหรือนอกอาคาร และความเจนจัดในการใช้วัสดุได้อย่างล�้ำค่านี้เอง Sen Sun คว้างรางวัลที่น่าเชื่อถือที่สุดในเมืองไทย ด้านการ ออกแบบได้รับรางวัล คือ Design Excellence Award (DEmark) ซึ่งเป็นรางวัลส�ำหรับสินค้าไทยที่มีการ ออกแบบดี ริเริ่มโดยส�ำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการ ส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์และ ยังเดินทางไปตั้งโชว์ในงาน Good Design Award (G Mark) ออกโดย สมาคมส่งเสริมการออกแบบของ อุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (The Japan Industrial Design Promotion Organization - JIDPO) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ด้วยออกแบบที่ยอดเยี่ยม ที่ส�ำคัญใช้งานได้จริงด้วย Contact:  กลุ่ม HAT www.facebook.com/hathome E-mail: ziz.stu@gmail.com โทร.: 08 6564 2690


• MONEY TIPS • WRITER

• ดร.นพดล

เงินออม VS ภาษี การลงทุนคู่กับความเสี่ยง

คนในวัยท�ำงานคงจะมีการออมเงินกันอยู่ไม่มากก็น้อยซึ่งมีเป้าหมายแตกต่างกันไป การออมเพื่อวัยเกษียณจัดว่าเป็นการออมเงินที่ส�ำคัญอันดับ 1 ปัจจุบันนี้เรายังสามารถท�ำงานได้ จึงมีรายได้ประจ�ำในแต่ละเดือนส�ำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้วเราก็จะไม่มีรายได้ประจ�ำอีกต่อไป แต่ยังคงมีค่าใช้จ่ายอยู่ แล้วใครจะเป็นคนแบกรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ คนที่เพิ่งเริ่มท�ำงานและคิดว่าเรื่องออมเงินเพื่อวัยเกษียณเป็น เรื่องไกลตัวนั้นคงต้องคิดกันใหม่ เพราะยิ่งออมเร็วก็ได้ระยะเวลาที่ นานขึ้น มูลค่าของเงินออมจะยิ่งสูงขึ้นมาก อันเป็นที่มาของ ประโยชน์ที่ว่าออมก่อน รวยกว่านั่นเอง ซึ่งเป็นหลักง่ายๆ ของการ คิดดอกเบี้ยทบต้น คนส่วนใหญ่คงจะไม่ได้ออมเงินเก็บไว้ที่บ้านแต่มักจะน�ำไป ฝากธนาคารหรือลงทุนบางอย่างเพื่อจะได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น การฝากธนาคารคงเป็นทางเลือกที่ง่ายและดูปลอดภัยที่สุด แต่ผล ตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่ได้รับก็จะน้อยตามไปด้วย หากต้องการผล ตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอาจจะต้องหาทางเลือกในการลงทุนอื่นๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้บริษัท หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ กองทุน รวม ประกันชีวิตหรือลงทุนในทองค�ำ ซึ่งการลงทุนในแต่ละอย่างจะ ให้ผลตอบแทนที่ต่างกัน และเราคงอยากได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด อะไรที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าเราควรออมที่ไหนหรือลงทุน อย่างไร ค�ำตอบคือ เราต้องพิจารณาเรื่องภาษีและความเสี่ยงด้วย ผลตอบแทนจากการลงทุนบางอย่างนั้นต้องมีการเสียภาษี สมมติว่าฝากเงินไว้ที่ธนาคาร ก. แล้วได้รับดอกเบี้ย 4%ในขณะที่ ถ้าฝากเงินที่ธนาคาร ข. จะได้รับดอกเบี้ยถึง 4.5% แต่จะต้องโดน หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% เราควรจะเลือกฝากเงินที่ไหนดี ค�ำตอบคือ ต้องพิจารณาผลตอบแทนหลังหักภาษีแล้ว กรณีของธนาคาร ก. ถ้า ฝากเงินไว้จ�ำนวน 100,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี จะได้รับดอกเบี้ย เป็นเงิน 4,000 บาท ในขณะที่ถ้าฝากเงินจ�ำนวนดังกล่าวกับ ธนาคาร ข.ในเวลาเท่ากันเราจะได้ดอกเบี้ยถึง 4,500 บาท แต่จะ 8

l GO MAGAZINE ISSUE 59

5 อันดับของรูปแบบการ ออมเงินและการลงทุนที่ คนไทยนิยมมากที่สุด 1. การฝากเงินกับธนาคาร ทั้งในรูปแบบเงินฝากออม ทรัพย์และเงินฝากประจ�ำ 2. การซื้อประกันชีวิตใน แบบต่างๆ 3. การลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ทั้งเพื่ออยู่ อาศัยเองหรือปล่อยเช่า 4. การลงทุนในทองค�ำแท่ง และทองรูปพรรณ 5. การซื้อสลากออมสิน ซึ่ง นอกจากจะได้ดอกเบี้ยแล้ว ยังมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ๆ อีกด้วย ที่มา: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 129

ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายคิดเป็นเงิน 675 บาท ท�ำให้ได้รับดอกเบี้ยจริง เพียงแค่ 3,825 บาท ถึงอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ข. จะสูงกว่า แต่ผลตอบแทนหลังหักภาษีกลับน้อยกว่า การฝากเงินที่ธนาคาร ก. จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า การลงทุนคือการน�ำเงินจ�ำนวนหนึ่งไปลงทุนวันนี้ และคาด หวังว่าจะได้รับเงินที่มากขึ้นในอนาคต แต่อนาคตคือสิ่งที่ไม่ แน่นอนเราจึงต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการลงทุนเสมอ เช่น เรา น�ำเงินจ�ำนวน 1,000,000 บาท ไปซื้อหุ้นกู้ของบริษัท จ. ซึ่งระบุว่า จะได้ดอกเบี้ย 7% ต่อปี คาดหวังได้ว่าปีหน้าจะได้ผลตอบแทนถึง 70,000 บาท แต่สิ่งที่คาดหวังในอนาคตจะมากับความไม่แน่นอน หรือความเสี่ยงเสมอ ในการซื้อหุ้นกู้ก็จะมีความเสี่ยงขึ้นอยู่กับ ความสามารถของบริษัทในการท�ำก�ำไรเพื่อมาจ่ายดอกเบี้ย หาก บริษัทประสบปัญหาทางการเงินแทนที่เราจะได้รับผลตอบแทน 7% ตามที่คาดอาจกลายเป็นไม่ได้รับผลตอบแทนเลย หรือในกรณีที่แย่ ที่สุดคือสูญเงินที่ลงทุนไปด้วย การลงทุนกับความเสี่ยงจึงเป็นของ คู่กัน และเป็นที่มาของค�ำเตือนในการลงทุนที่เรามักได้ยินกันบ่อยๆ คือ “การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ลงทุน” ในการจัดการเงินทองหรือวางแผนการเงิน จึงจ�ำเป็นต้อง มีความเข้าใจเรื่องภาษี การเลือกลงทุนแต่ละประเภท ก็ต้อง ค�ำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงต่างๆ เพื่อจะได้วางแผน ตัดสินใจจัดสรรเงินเงินออมและการลงทุนในแต่ละอย่างได้ อย่างเหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการของเรา


• ACCESSORIES • WRITER l STYLE

• PS&SP

หนุ่มๆ มักมีตัวเลือกไม่มากนักส�ำหรับชุดที่สวมใส่ไป งานราตรี สูทสีเข้มที่สวมทับเชิ้ตสีขาวพร้อมกางเกงสูทและ รองเท้าหนังดูจะเป็นสูตรส�ำเร็จที่ท�ำให้บรรดาหนุ่มๆ ดูดี เมื่อยามอยู่บนพรมแดง เบรกความจ�ำเจด้วยไอเท็มสุดคูล ที่ท�ำให้คุณโดดเด่นไม่แพ้ใคร

SMART O N

R E D

10 11

6 9 1

12

7 4

2

8 3

5

M 1.นาฬิกา Rado 2.รองเท้า Dior Homme 3.รองเท้า Christian Louboutin @ Cloud 9 4.นาฬิกา Alfred Dunhill 5.รองเท้า Cole Haan 6.กระเป๋าคลัตช์ Dior Homme7.แว่นตา Dior Homme 8.รองเท้าบู้ต Ermenegildo Zegna 9.เนคไท Alfred Dunhill 10.หูกระต่าย Lanvin 11.แหวน Dior Homme 12.กระดุมติดแขนเสื้อ Alfred Dunhill l SHOP LOCATIONS l

• Alfred Dunhill ชั้น 1 ดิ เอ็มโพเรียม • Cloud 9 ชั้น 1 เกษร โทร. 0 2656 1428 • Cole Haan ชั้น 1 เซน เซ็นทรัลเวิลด์ • Dior ชั้น G เกษร โทร. 0 2656 1075-9, ชั้น G ดิ เอ็มโพเรียม โทร. 0 2664 8363 • Ermenegildo Zegna ชั้น M สยามพารากอน, ชั้น G เกษร, ชั้น 4 เซ็นทรัล ชิดลม • Lanvin ชั้น 1 เอราวัณ กรุงเทพฯ โทร. 0 2250 7951 • Rado ชั้น 4 เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0 2255 9669, สยามพารากอน โทร.0 2690 1000 (ทั้งหมดสอบถามราคาได้ที่ร้าน) 10

l GO MAGAZINE ISSUE 59


& SHINE C A R P E T

เกาะกระแสงานประกาศผลรางวัลประจ�ำปีอย่าง Golden Globe Awards, Grammy Awards ทีผ่ า่ นมา รวมไปถึง Academy Awards ทีก่ ำ� ลังจะมาถึง ด้วยไอเท็มทีเ่ น้น ความหรูหราส�ำหรับงานราตรี เหมาะเป็นไอเท็มชิน้ เด็ดทีช่ ว่ ย ส่งเสริมให้เดรสตัวสวยโดดเด่นและสมบูรณ์แบบมากยิง่ ขึน้

6

7

11

9

5 12

8

10 4

2

1

3

W 1.รองเท้าส้นสูง Balenciaga 2.เข็มกลัด Chanel 3.รองเท้าส้นสูง Chanel 4.รองเท้าส้นสูง Christian Louboutin @ Cloud 9 5.กระเป๋าคลัตช์ Dior 6.สร้อยคอ Dior 7.สร้อยคอ Lanvin 8.กระเป๋าคลัตช์ Lanvin 9.รองเท้าส้นสูง Marni 10.รองเท้าส้นสูง Miu Miu 11.ต่างหู Prada 12.กระเป๋าคลัตช์ Sergio Rossi @ Club 21 l SHOP LOCATIONS l

• Balenciaga ชั้น M สยามพารากอน โทร. 0 2610 9255 • Chanel ชั้น M สยามพารากอน โทร. 0 2610 9795, ชั้น G ดิ เอ็มโพเรียม โทร. 0 2664 8621 • Cloud 9 ชั้น 1 เกษร โทร. 0 2656 1428 • Club 21 Accessories ชั้น M สยามพารากอน โทร. 0 2610 9272-3 • Dior ชั้น G เกษร โทร. 0 2656 1075-9, ชั้น G ดิ เอ็มโพเรียม โทร. 0 2664 8363 Marni ชั้น 2 เอราวัณ กรุงเทพฯ โทร. 0 2250 7730 • Miu Miu ชั้น M สยามพารากอน • Prada ชั้น M สยามพารากอน โทร. 0 2610 9800, ชั้น G เกษร โทร. 0 2656 1022 (ทั้งหมดสอบถามราคาได้ที่ร้าน) 10 FEBRUARY - 10 MARCH 2014 l

11


• GO FEATURE • ผู้เขียน • SUPER TY

เป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ เวลานี้ คือช่วงเวลาส�ำคัญทีค่ นรุน่ ก่อนก�ำลังเริม่ ต้นส่งไม้ผลัด ส่งผ่านสังคมโลกให้กบั คนรุน่ ใหม่ หรือ Generation Y ซึง่ มีธรรมชาติ แนวคิด และลักษณะของไลฟ์สไตล์ตา่ งไปจากคนรุน่ เก่าอย่างสิน้ เชิง โดยคน Gen Y ทีเ่ กิดระหว่าง พ.ศ.2523-2543 จะมีธรรมชาติทสี่ บื เนือ่ งมาจากยุคทีค่ อมพิวเตอร์มี ความส�ำคัญ ท�ำให้แต่ละคนมีความเป็นตัวของตัวเองสูง รักอิสระเสรี ไม่ชอบติดอยูใ่ นกรอบ ระเบียบ และใช้ ชีวติ ในแนวทางสุขนิยม คือพยายามมีความสุขและสนุกกับทุกวันของชีวติ ต่างกับคนรุน่ เดิมทีต่ งั้ หน้าตัง้ ตา ท�ำงานหนัก เก็บเงิน ซึ่งกว่าจะมีโอกาสได้ใช้จ่ายเงินให้ชีวิตสะดวกสบาย ก็เข้าสู่วัยที่มีอายุมากแล้วซึ่ง Gen Y เหล่านี้เองที่ก้าวสู่ความเป็น Young Leader ด้วยวัยหนุม่ สาวพร้อมบุคลิก วิธคี ดิ และเลือกใช้ ชีวิตแบบรุ่นใหม่ ที่นอกจากจะท�ำงานเก่งแล้ว การใช้ชีวิตของพวกเขาก็มีความแปลกใหม่ ไม่ธรรมดา และไม่ซำ�้ ใคร ทีส่ ำ� คัญคือพวกเขาพาตัวเองสูค่ วามเป็นคน Gen Y ทีด่ ที สี่ ดุ ในจุดทีต่ นยืน ดังนัน้ เมือ่ มีการพยากรณ์แนวโน้ม3ของเทรนด์ใหม่ทกี่ ำ� ลังจะมาแรงในปี 2014 กลุม่ คนทีเ่ ป็นจุดสนใจหลัก จึงเป็นคนกลุม่ นี้ เพราะ Gen Y ได้กลายมาคนส�ำคัญ ทีม่ ที รัพย์สนิ และมีไลฟ์สไตล์ทพี่ ร้อมสนุกสนานกับ การจับจ่ายเพือ่ ‘สร้าง’ ความสุขให้กบั ตัวเอง กลุม่ สินค้าทีก่ ำ� ลังได้รบั ความนิยมมากขึน้ เรือ่ ยๆ คือ สินค้าใน กลุ่ม Luxury รวมถึงการบริการที่มีระดับ มีคุณภาพ และมีราคา ซึ่งจะช่วยสะท้อนตัวตน ภาพลักษณ์ รวมถึงสถานภาพทางสังคมอีกด้วย

12

l GO MAGAZINE ISSUE 59


10 FEBRUARY - 10 MARCH 2014 l

13


THE LUXURY LIFES 7 AM ส�ำหรับคนธรรมดาทั่วไป การล้างหน้าแปรงฟันในตอนเช้าคง เป็นเพียงกิจกรรมที่ท�ำเป็นกิจวัตร แต่เพราะคนเจนนี้ต้องเลือกของที่ดี ที่สุดเท่านั้น กระทั่งแปรงสีฟันและ ยาสีฟันจึงย่อมไม่ใช่สินค้าธรรมดา

หลังใช้เวลาท�ำงานหน้าจอ คอมพิวเตอร์สักพัก ก็ได้เวลาออก ไปพบลูกค้า ซึง่ แม้สมัยนีจ้ ะมีแทบเล็ตดี ให้พกพา แต่อะไรจะเท่ไปกว่าการ หลบโลก Virture มาจดและเขียน ลงบนกระดาษจริงๆ 10 AM

8 AM คือเวลาส�ำหรับการจิบ

กาแฟ ซึ่งก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่ากาแฟ สดหอมกรุ่นที่สามารถท�ำเอง ได้ง่ายๆ ที่บ้าน

7 REINAST แปรงสีฟันสัญชาติเยอรมนีที่

ท�ำจากไทเทเนียมคุณภาพดี บริเวณหัว แปรงเคลือบด้วยสาร Anti-Bacteria ขณะทีแ่ ผงขนแปรงสามารถถอดเปลีย่ นได้ โดยทุก 6 เดือน บริษัทจะส่งหัวแปรงใหม่ มาให้ 5 อัน สนใจสั่งซื้อได้ที่ราคา 4,272 ดอลลาร์สหรัฐฯ THEODENT 300 คือยาสีฟันราคา หลอดละ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจุดเด่น ของยาสีฟันชนิดนี้ คือมันไม่มีฟลูออไรด์ ทว่ามีส่วนผสมของ Rennou จากเมล็ด โกโก้ ซึ่งท�ำให้ฟันสะอาดแข็งแรงเช่น เดียวกัน นอกจากนี้ ยังเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สุดแสนจะปลอดภัย เด็กสามารถกลืน ยาสีฟันลงท้องได้แบบไม่มีปัญหา ส่วนบรรจุภัณฑ์ก็งดงามด้วยฝา สีทองอร่าม

14

l GO MAGAZINE ISSUE 59

อาหารไทย แต่เพราะโลกหมุนไปทุก วัน อาหารไทยจึงได้รับการพัฒนา ให้น่าสนใจ กลายเป็นอาหาร ที่ทันสมัย น่าสนใจ และยังอร่อย เหมือนเดิมไม่เปลี่ยน

12

10

AM

12 PM เป็นคนไทยย่อมต้องชอบ

AM

AM

PM

NESPRESSO MACHINE ยังคงเป็น เครื่องชงกาแฟที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะนอกจากจะมีคุณภาพดีขนาดที่ สามารถสร้าง Crema หรือฟองครีมสีทอง ให้กาแฟของคุณได้อย่างกับที่บาริสตาชง แล้ว Nespresso Capsule หรือแคปซูล ผงกาแฟก็ยังมีให้เลือกหลากหลายชนิด ตอบสนองความต้องการและความชอบ ของนักดื่มกาแฟได้อย่างลงตัว โดยราคา ของเครื่องมีตั้งแต่ 169-699 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ส่วนแคปซูล เมื่อคิดตามน�้ำหนัก กาแฟแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 51 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อ 450 กรัม

MOLSKINE เป็นแบรนด์สมุดในต�ำนาน

SRABUA BY KIINKIIN ซึ่งตั้งอยู่ที่

8 ที่เหล่าคนดังของโลกเลือกใช้ ไม่ว่าจะ เป็น ออสการ์ ไวล์ด แวนโก๊ะ ปิกัซโซ และเฮมมิงเวย์ โดยนอกจากจะเป็นสมุด โน๊ตเรียบหรูปกแข็งที่กางได้ 180 องศา ใช้กระดาษคุณภาพดีมาก มีน�้ำหนักเบา ทนทานแล้ว ในช่วงปีหลังๆ บริษัทยังเพิ่ม ไลน์สมุดที่น่าสนใจเพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้อีกมากมายด้วย ไม่ว่า จะเป็น สมุดส�ำหรับการจดสูตรอาหาร ส�ำหรับการจดโน้ตเรื่องเทรนด์แฟชั่น จด รายละเอียดเรื่องดนตรี ไปจนถึงเป็น City Notebook เวลาได้ไปเยี่ยมเยือนเมือง ส�ำคัญของโลก สนนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ ราวๆ 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ

MEISTERSTUCK 149 ของ Montblanc เป็นหนึ่งในรุ่นปากกา ที่ผู้สนใจในรายละเอียดจะเลือกใช้ เพราะปากกาหมึกซึมด้ามนี้มีหัวปากกา ท�ำด้วยทองค�ำ มีน�้ำหนักพอดี ให้ลายเส้น ที่สวยงาม ต่อเนื่อง ในราคา 915 ดอลลาร์สหรัฐฯ

โรงแรม Siam Kempinski เป็นหนึ่งใน ร้านที่จับอาหารไทยมาทวิสต์ได้สนุกที่สุด แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ด้วยเทคโนโลยี แบบโมเลกุลาร์ น�ำความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมกับศาสตร์แห่งความอร่อย เราจึงจะ ได้ชิมอาหารไทยชนิดที่ถ้าไม่บอกให้รู้ก็ จะไม่มีทางดูออกเลยว่าแนวคิดดั้งเดิม ของอาหารจานนั้นมาจากอาหารไทย ชนิดไหน ใครที่ชอบโฟม สเฟียร์ และ อาหารที่ใช้ไนโตรเจนเหลว สามารถแวะ ไปลองได้ NAHM เป็นอาหารไทยแท้ๆ ที่ได้รับแรง

บันดาลใจมาจากต�ำราอาหารไทยดั้งเดิม ไม่มีปรับเสริมปรุงรสให้เหมาะกับลิ้นของ ชนชาติไหนๆ นอกจากนี้ด้วยคุณภาพ ระดับโรงแรม Metropolitan ทุกวัตถุดิบที่ เลือกใช้จึงอยู่ในเกณฑ์ดีที่สุดและอร่อย ที่สุดเสมอ


STYLE’S SCHEDULE 2 PM ท�ำงานต่ออีกสักพักก็ได้

เวลาเดินช้อปปิ้งเลือกหาซื้อของ แล้วอะไรจะดีไปกว่าการ มีเพื่อนมาช่วย

6 PM การออกก�ำลังกายเป็น

สิง่ จ�ำเป็นทีข่ าดไม่ได้สำ� หรับคนเจนวาย เพราะถ้ามีเงิน แต่สุขภาพไม่ดี หรือ รูปร่างไม่ดี ชีวิตนี้ก็คงจบเห่!

2

PM

10 PM แม้จะหันมาสนใจดูแล สุขภาพมากขึ้น แต่เมื่อพระอาทิตย์ ตกดิน คลับ บาร์ และปาร์ตี้ก็ยังคง เป็นสถานที่ที่เหล่าวีไอพีชอบมา แฮงก์เอาต์ ดังนั้น สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด อย่างหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ เพราะเป็น ตัวเสริมช่วยให้บรรยากาศและ บทสนทนาด�ำเนินไปได้อย่างรื่นรมย์ ก็คือ เครื่องดื่มชั้นดีที่เจนวายไม่เคย และไม่ควรพลาด

12 AM ได้เวลานอน แน่นอนว่า หลังจากท�ำงานหนักมาทั้งวัน เมื่อถึง เวลาที่ร่างกายต้องการการพักผ่อน ชาวเจนวายก็ต้องได้นอนบนฟูก เตียงที่ดีที่สุดเท่านั้น

12

10

PM

PM

AM

DIVA VODKA รู้จักกันว่าเป็นวอดก้า

VIVIDUS BY HASTENS คือรุน ่ ของ ฟูกทีเ่ รียกได้วา่ ดีทสี่ ดุ รุน่ หนึง่ ของโลก โดย ทุกชิน้ ทีถ่ กู ผลิตขึน้ จะมีเพียงชิน้ เดียวใน โลก เนือ่ งจากเป็นการผลิตด้วยมือทัง้ หมด โดยแต่ละหลังใช้เวลาผลิต 140-160 ชัว่ โมง ภายในยัดไส้ดว้ ยวัสดุทมี่ คี ณ ุ ภาพ ดีทสี่ ดุ จากธรรมชาติ อาทิ ฝ้าย ป่าน ขนม้า หรือขนแกะ คนทีส่ นใจอยากทดลองนอน บนฟูกทีว่ า่ กันว่าจะช่วยให้หลับลึก หลับยาว และผ่อนคลาย ต้องติดต่อไป ทีบ่ ริษทั เท่านัน้ เพราะฟูกรุน่ นีผ้ ลิตแบบ Made to Order และมีสนนราคาอยูท่ ี่ ราวๆ 60,000 เหรียญสหรัฐฯ

6 PERSONAL SHOPPER เมื่อเลือก

ช้อปปิ้งในห้างใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ หนึ่งในบริการชั้นเลิศที่จะช่วยประหยัด เวลาและท�ำให้คุณหาซื้อเสื้อผ้า เครื่อง แต่งกาย เครื่องประดับ ได้เหมาะกับรูป ร่าง ความชอบ และความต้องการ ก็คือ บริการที่เรียกว่า Personal Shopper เพียงโทรไปแจ้งล่วงหน้าว่าคุณต้องการ ใช้บริการนี้ เจ้าหน้าที่จะสอบถามถึง ความต้องการเบื้องต้น เมื่อถึงวันนัด คุณ และผู้ช่วยก็จะไปเลือกหยิบสินค้าที่ หมายตาไว้แล้วล่วงหน้า ก่อนน�ำไป ลองในห้องพักที่มีผู้คอยให้ค�ำปรึกษา อย่างเป็นกันเอง เท่านี้ก็ไม่เสียเวลาและ ได้เสื้อผ้าที่เหมากับคุณอย่างแท้จริง QUINTESSENTIALLY คือบริการผู้

ช่วยส่วนตัวระดับโลก ซึ่งปัจจุบันเปิดให้ บริการในประเทศไทยแล้ว โดยบริการ ของ Quintessentially ไม่ได้จ�ำกัดอยู่ที่ การเป็นเพื่อนเลือกซื้อของเท่านั้น แต่ พนักงานที่มารับหน้าที่ผู้ช่วยจะมีความรู้ หลากหลายและเป็นผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญ เกี่ยวกับเมืองนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะต้องการพี่เลี้ยงเด็กชนิด ปัจจุบันทันด่วน ที่นั่งแถวหน้าในงาน แฟชั่นโชว์สุดฮอต บัตรคอนเสิร์ตที่ขาย หมดไปแล้ว หรือแม้แต่เรื่องธรรมดา อย่าง การหาสถานที่ท่องเที่ยว ยิมดีๆ หรืออาหารร้านอร่อย Quintessentially ก็จัดให้ได้

PENTATHLON ถ้าเคยดูการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิกสมัยก่อน อาจพอจ�ำได้ว่า Pentathlon หรือปัญจกีฬาดูเป็นการ แข่งขันยิ่งใหญ่ เพราะรวบรวมการ แข่งขัน 5 ประเภทมาไว้ด้วยกัน ทว่าใน 1 สัปดาห์ คนเจนวายก็สามารถจัดสรร เวลาฝึกซ้อมกีฬาเจ๋งๆ ทั้ง 5 ประเภทได้ ไม่วา่ จะเป็นยิงปืนสัน้ ฟันดาบ ว่ายน�ำ้ ขีม่ า้ และวิ่งกลางแจ้ง ซึ่งท�ำให้ต่อไปถ้ามีใคร ถามว่าเล่นกีฬาชนิดไหน ค�ำตอบของคุณ ก็ไม่มีทางจะเหมือนใครแน่นอน

ถ้า ไม่ถนัดออกก�ำลังกายที่ใช้ความเร็วและ สร้างแรงกระแทก โยคะยังคงเป็นตัว เลือกของการออกก�ำลังกายที่น่าสนใจ เพราะส่งผลดีครบทั้งร่างกายและจิตใจ ส�ำหรับ Manduka Black Mat Pro เรียกกันว่าเป็นโรลส์-รอยซ์ของเสื่อโยคะ โดยเป็นเสื่อรุ่นที่ได้รับความนิยมกันมาก ในหมู่ผู้เล่นโยคะ เพราะมีคุณภาพดี หนา นุ่ม การยึดเกาะดี และรับประกันการใช้ งานอย่างยาวนาน ราคาต่อผืนอยู่ที่ 90-100 ดอลลาร์สหรัฐฯ MANDUKA BLACK MAT PRO

รสนุ่มชั้นดี แต่จุดขายที่ท�ำให้มันได้รับ ความสนใจ คือขวดฝีมือ Swarovski ที่ ออกแบบให้ตรงกลางขวดบรรจุอัญมณี เลอค่าไว้ โดยเมื่อเทเหล้าจะไหลผ่าน อัญมณีดังกล่าวก่อนลงไปถึงแก้ว โดย ราคาของแต่ละขวดจะแตกต่างกันไป ขึ้น อยู่กับว่าผู้ซื้อต้องการเลือกใส่อัญมณี ชนิดใดลงไปในขวด ทว่าโดยประมาณ คือ 450,000-1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ARMAND DE BRIGNAC MIDAS

ที่รู้จักกันในชื่อ Ace of Spades เป็น แชมเปญชั้นดีบรรจุอยู่ในขวดสีทอง ที่ ผลิตโดย Champagne Cattier ซึ่งผลิต แชมเปญชั้นมาตั้งแต่ปี 1763 ขนาด บรรจุใหญ่ที่สุดที่สามารถซื้อได้ตอนนี้ คือ ขนาด 30 ลิตร (ต้องอาศัยหนุม่ ล�ำ่ 2 คน ในการแบก) ราคาเบาๆ อยู่ที่ 64,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ LEGACY BY ANGOSTURA เหล้า รัมชั้นเลิศขนาด 500 มล. ที่บรรจุในขวด คริสตัลพร้อมคอขวดสีเงินที่ออกแบบโดย Asprey of London ช่างท�ำเครื่องประดับ ของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ แห่งอังกฤษ เหล้ารัม ภายในหมักบ่มไว้อย่างต�่ำ 17 ปี ราคา ขายอยู่ที่ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

VI-SPRING เป็นฟูกทีม ่ ปี ระวัตคิ วามเป็น

มายาวนานกว่า 100 ปี จากวันนัน้ ถึงวันนี้ VI-Spring ยังคงพัฒนาคุณภาพมาอย่าง ต่อเนือ่ ง ฟูกท�ำมือทีโ่ ฆษณาว่ามีคณ ุ ภาพดี ขนาดทีส่ ามารถเปลีย่ นชีวติ ของผูน้ อนได้จงึ ยังคงได้รบั ความไว้วางใจจากผูค้ นมากมาย ซึง่ ยอมจ่ายเงินกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพือ่ ให้ได้มาไว้บนเตียงนอนของตน จริงหรือไม่ไม่รู้ แต่วา่ กันว่า ฟูกแบรนด์นเี้ ป็นฟูกทีถ่ กู คัดเลือกให้อยู่ บนเตียงนอนของเรือส�ำราญทีเ่ ป็นทีจ่ ดจ�ำ ของคนทัง้ โลกอย่างไททานิก แต่ทจี่ ริงๆ เลยก็คอื ฟูกสัญชาติองั กฤษยีห่ อ้ นี้ เป็นฟูก ทีค่ งิ และควีนแห่งอังกฤษทรงใช้อยู่ เพราะ ฉะนัน้ เป็นอันการันตีได้เรือ่ งความสบาย และคุณภาพ ส�ำหรับราคาอยูท่ ปี่ ระมาณ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ HYPNOS

10 FEBRUARY - 10 MARCH 2014 l

15


• MIND SHARE • WRITER

• วิสูตร แสนอรุณเลิศ

ป้าย ไม่ใช่แต่บนสินค้าที่มีป้ายบอกสรรพคุณ บนคนก็มีป้ายนั้น ว่าแต่คุณติดป้ายบอกสรรพคุณตัวเองว่าไงบ้างครับ? เบ๊! กระโถนรองรับอารมณ์! อะไรก็กู! ฉันมันไม่เก่ง! ดวงซวยตลอด! ช�้ำรัก! เกิดมาจน! ท�ำอะไรก็ผิด! เจอแต่คนไม่จริงใจ! เลิกได้เลิกไปแล้ว! ฉันมันไร้ค่า! ฯลฯ ผมเห็นใครหลายๆ คนชอบเอาป้ายแนวๆ นี้ไปติดที่หน้าผาก แล้วก็เที่ยวเดินบ่นให้ใครต่อใครฟังว่า “เฮ้ยแก ท�ำไมชีวิตชั้นมันซวยซ�้ำซวยซ้อนอย่างนี้วะ เมื่อไหร่จะเจอคนดีๆ เรื่องดีๆ กับเค้าบ้าง” ปัญหามันอยู่ที่ป้ายบนหน้าผากนั่นล่ะครับ 1.คนดีๆ เรื่องดีๆ ที่ไหนจะอยากเข้าใกล้คนที่มีป้ายบอกสรรพคุณแบบนี้ 2.ตัวคุณเองก็จะถูกไอ้ป้ายที่ว่า บดบังไม่ให้มองเห็นเรื่องดีๆ ที่ก�ำลังเข้ามา อมิตา ทาทา ยัง เคยร้องเพลงนีไ้ ว้นานแล้วว่า “เมือ่ เธอไม่รกั ตัวเอง ไม่เคยดูแลแม้ตวั เอง แล้วเธอจะรักฉันยังไง” นี่คือความจริงสุดๆ เพราะเราไม่อาจให้ในสิ่งที่เราไม่มี และผมคิดว่าการไม่รักตัวเอง คือบ่อเกิดของปัญหาหลายๆ อย่าง สิ่งที่เราปฏิบัติต่อคนอื่นก็คือสิ่งที่เรารู้สึกกับตัวเอง ถ้าเรารู้สึกไม่ดีกับตัวเอง เราก็จะท�ำตัวแย่ๆ กับคนอื่น แล้วคนอื่นก็จะท�ำตัวแย่ๆ กับเราสะท้อนกลับมา ถ้าวันหนึง่ มีแฟน เราก็จะเผลอไปนึกว่าเรารักเขา แต่จริงๆ เราแค่เรียกร้องอยากให้เขามารักเรา เพราะเรารูส้ กึ มีรรู วั่ ทีห่ วั ใจ และอยากให้ใครมาอุดรูนนั้ ถ้าวันหนึง่ มีลกู เราก็จะเป็นพ่อแม่ทสี่ ง่ ต่อความไม่รกั ตัวเองให้ลกู ต่อ ด้วยการให้ความรักกับลูกแบบมีเงือ่ นไข เช่น ถ้าลูกท�ำแบบนี้ พ่อจะไม่รกั นะ เมื่อลูกได้รับความรักไม่พอ เขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า และเริ่มเรียกร้องหาความรักจากคนอื่นตลอดชีวิต แต่สำ� หรับคนทีร่ กั ตัวเองแบบสุดๆ นัน้ (รักตัวเองกับเห็นแก่ตวั คนละเรือ่ งกันนะครับ) ความรักจะล้นออกมาจากหัวใจจนเผือ่ แผ่ไปถึงคนรอบข้าง ครับ! เราไม่อาจให้ในสิ่งที่เราไม่มี เราไม่อาจรักใครได้อย่างแท้จริง ถ้าเรายังไม่รักตัวเอง เราต้องเริ่มรักตัวเองก่อน ด้วยการเดินไปมองคนในกระจก แล้วบอกเขาว่า “ขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาตลอด เธอดีกับฉันมากๆ ฉันรักเธอจริงๆ ขอบคุณมาก” ผมมีวิธีเปลี่ยนชีวิตแบบง่ายๆ มาฝากกันครับ ผมลองแล้ว ใช้ได้ผลจริง ขั้นแรก เอากระดาษมาเขียนแปะข้างฝาตรงที่เราจะมองเห็นเป็นสิ่งแรกเวลาตื่น ว่า “วันนี้ต้องมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับฉันแน่นอน” ขัน้ ที่ 2 จากนัน้ ทัง้ วัน ให้มองหาสิง่ ดีๆ ทีเ่ กิดขึน้ จะเรือ่ งดีเล็กๆ หรือเรือ่ งดีใหญ่ๆ ก็ได้ เพือ่ ยืนยันความเชือ่ บนกระดาษทีแ่ ปะไว้ อาจจะฟังดูเหมือนหลอกตัวเองไปนิดนะครับ แต่ถ้าเชื่อตัวเองมาเยอะแล้ว ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้น ท�ำไมไม่ลองหลอกตัวเองดูด้วยวิธีบ้างล่ะครับ? ย�้ำอีกทีว่า “ผมลองแล้ว ได้ผลจริง” ชีวิตจะเปลี่ยนไปตามควาดหวังที่เราอยากให้มันเป็นครับ อ้อ! แต่ก่อนจะแปะกระดาษบนข้างฝา อย่าลืมแกะป้ายสรรพคุณแย่ๆ บนหน้าผากเราออกก่อน แล้วเขียนมันใหม่ ทีนี้เอามาแปะที่หน้าอก เดินยืดให้เต็มที่ เขียนไปเลยครับว่า “ฉันคือคนที่คู่ควรกับคนดีๆ สิ่งดีๆ บนโลกนี้” แล้วไม่นาน คนดีๆ สิ่งดีๆ ก็จะมาหยิบคุณตรงไปที่แคชเชียร์ จ่ายเงิน แล้วน�ำคุณกลับไปด้วย ใช่ครับ ก็คุณคู่ควรกับคนดีๆ สิ่งดีๆ !!!

16

l GO MAGAZINE ISSUE 59


• SPIN THE WORLD • WRITER

• GO TEAM l ใครมีข่าวฝาก หรือกิจกรรมดีๆ ส่งมาได้ที่ golivepaper@gmail.com

YOUR CALENDAR

FEBRUARY - MARCH

JAPANESE FILM FESTIVAL 2014

20 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 และ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2557 WHERE โรงภาพยนตร์ลิโด้ และโรงภาพยนตร์เมเจอร์แอร์พอร์ต เชียงใหม่พลาซ่า WHY เทศกาลหนังญี่ปุ่น 2014 เอาใจคอ แอนิเมชั่นด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง ดัง 6 เรื่อง ได้แก่ The Garden of Words, The Prince of the Sun, Captain Harlock in Arcadia, The Girl Who Leapt Through Time, Franz Kafka’s A Country Doctor และ Colorful บัตรเข้าชมเรื่องละ 50 บาท ติดตามรายละเอียดได้ที่ www. facebook.com/MovieStyleThailand WHEN

CHIANG MAI BIKE FESTIVAL 2014

14 - 16 กุมภาพันธ์ 2557 WHERE สโมสรยิมคาน่าเชียงใหม่ WHY พบเทศกาลจักรยานกลางสนาม หญ้าสุดชิล และนิทรรศการประวัติรถ จักรยาน ลานโชว์รถจักรยานทุกประเภท รุ่นใหม่ล่าสุด น�ำเข้าจากทั่วโลก รวมทั้งดู หนังจักรยานกลางสวน ชมมินิคอนเสิร์ต แลกเปลี่ยนซื้อขายจักรยานมือสอง เจ้าของขายเอง รวมทั้งบูธจ�ำหน่ายสินค้า อะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่ง ราคาประหยัด และเสวนาภาษาจักรยานในหัวข้อต่างๆ เที่ยวงานนี้แล้วคุณจะหลงรัก...จักรยาน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 5344 1208 หรือ ส่งอีเมลไปที่ hugteeb@gmail.com WHEN

18

l GO MAGAZINE ISSUE 59

นกแอร์คอนเสิรต์ เติมสุขเต็ม 10 ตอน ตรัง วิวาห์ใต้สมุทร AFTER PARTY

10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17.30 เป็นต้นไป WHERE หน้าศาลากลางจังหวัดตรัง WHY สายการบินนกแอร์ชวนทุกคนมา สนุกสุดเหวี่ยงกับคอนเสิร์ต After Party ส่งท้ายความโสด ด้วยเพลงรักหวานๆ กับศิลปินชื่อดัง โจ – ก้อง, พีพี โปรเจกต์ (PP Project), ลิปตา, อีทีซี (ETC) และ บอย พีซเมกเกอร์ รับบัตรเข้างาน คอนเสิร์ตฟรี ได้ที่ เคาน์เตอร์นกแอร์ สนามบินตรัง และโรงแรมธรรมรินทร์ธนา และพิเศษ! ส�ำหรับบอร์ดดิ้งพาสนกแอร์ น�ำมาแลกบัตรแบบ VIP ใกล้ชิด ติดขอบเวที ฟรี! WHEN

สีสนั ตะวันออก ครัง้ ที่ 7

27-30 มีนาคม 2557 WHERE ชายหาดพัทยา WHY เทศกาลแห่งการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดแห่งภาคตะวันออกของจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ปีนี้จัดงานใน คอนเซ็ปต์ Colors of the East, Summer of Love มาตะวันออก...มาบอกรัก เลือก ซื้อสินค้า โอท็อปที่ขนกันมากว่า 200 บูธ ร่วมแข่งขันประกวดภาพถ่ายแชะ... แชร์... สถานที่ท่องเที่ยว 4 จังหวัด ลุ้น ท่องเที่ยวเกาหลีสุดโรแมนติก รวมทั้งชม สตรีทโชว์และการแสดงจากศิลปินชื่อดัง ร่วมเล่นเกมลุ้นรางวัล ฟรี ตลอดงาน ดู รายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/ colorsoftheeast2555 WHEN

2014

LOVE YOUR LOCAL

22 มีนาคม 2557 WHERE The Member Lounge, TCDC WHY ร่วมชมผลงาน ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่มีแนวคิดเพื่อชุมชน หรือผสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพูดคุยแบบ สบายๆ ในบรรยากาศที่เป็นกันเองกับ เพื่อนสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจใน ธุรกิจสร้างสรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนและ เรียนรู้เกี่ยวกับทุกสาขาอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ ตลอดจนการต่อยอดธุรกิจ ในอนาคต WHEN

นิทรรศการ TEN YEARS AFTER

วันนี้ถึง 20 เมษายน 2557 WHERE 100 ต้นสนแกลเลอรี่ WHY ร่วมชมนิทรรศการฉลองครบรอบ 10 ปี ของ 100 ต้นสนแกลเลอรี่ โดยมี ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช ศิลปินไทยระดับ นานาชาติ มาคัดสรรผลงานจากศิลปิน ต่างๆ ที่เคยจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อร่วม ยินดีไปกับความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความ ส�ำเร็จในการท�ำงานของ 100 ต้นสนแกลเลอรี่ที่ได้น�ำเสนอ ส่งเสริม และสนับสนุน ผลงานศิลปินคุณภาพทั้งศิลปินไทย และ นานาชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 สอบถามรายละเอียด 0 2684 1527, 08 4388 1488 หรือ www.facebook. com/100TonsonGallery WHEN

คอนเสิรต์ ท�ำบุญหวังผล 3 # ตอนพิเศษ

1 มีนาคม 2557 เวลา 16.00 น. สวนโมกข์ กรุงเทพฯ WHY กลุ่มเพื่อนศิลปิน นักร้อง นักแต่ง เพลง โปรดิวเซอร์ รวมถึงทีมงาน และนัก ดนตรี ร่วมกันสร้างสรรค์คอนเสิร์ตดีๆ ภายใต้บรรยากาศชิลๆ กลางสวนให้คุณ หอบหิ้วเสื่อผืนหมอนใบมานั่งชมดนตรี กันแบบเพลินเพลิน โดยรายได้ทั้งหมด จากการแสดงคอนเสิร์ต จะน�ำไปมอบให้ กับบ้านปั้นดาวน์ บัตรราคา 600 บาท ซื้อ บัตรและร่วมท�ำบุญกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ tumboon_wangpol@hotmail.com คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม www. facebook.com/tumboonwangpol WHEN

WHERE

ART FAIR TOKYO

7-9 มีนาคม 2557 โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น WHY เป็นอีกหนึ่งงานอีเวนท์ดีๆ ที่ได้รับ ความสนใจจากผู้ชื่นชอบศิลปะ ศิลปิน ร่วมสมัย เจ้าของอาร์ตแกลเลอรี่ นัก สะสมงานศิลปะซึ่งมารวมตัวเพื่อแลก เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ไฮไลท์ ของงานอยู่ที่การจัดแสงผลงานชิ้นล่าสุด ของศิลปินจากแขนงต่างๆ ภาพถ่าย ภาพวาด งานเซรามิก และอื่นๆ ใครมี โอกาสไปเยือนญี่ปุ่นช่วงนั้น แม้จะไม่ใช่ คนรักศิลปะก็นา่ จะไปเดินหาแรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตสักนิดหนึ่ง ดูแผนที่และ รายละเอียดได้ที่ http://artfairtokyo. com/en WHEN

WHERE


เชิ้ต กางเกง และผ้าพันคอ จาก H&M สูท จาก Dunhill

LUXURY VACATION

PHOTOGRAPHS BY TOMMY LEE STYLING BY HYPE SOMPOBB K.


คาร์ดิแกน เชิ้ต และกางเกง จาก H&M


สเวตเตอร์และกางเกง จาก H&M แจ๊กเก็ต Vintage รองเท้าและกระเป๋า จาก Fratelli Rossetti


เชิ้ต สเวตเตอร์ และกางเกง จาก H&M


เสื้อผ้า จาก Dunhill กระเป๋า และ รองเท้า จาก Fratelli Rossetti

แสดงแบบ สหรัถ สังคปรีชา เสื้อผ้า H&M 2nd Floor Siam Paragon, Dunhill 4th Floor Central Chidlom, Fratelli Rossetti 2nd Floor The Emporium สไตลิสต์ Hype Sompobb K. ช่างภาพ Tommy Lee ขอบคุณสถานที่ Villa Maroc 165/3 Moo 3 Paknampran, Pranburi, Prachuap Khirikhan 77220 Thailand Tel: +66 32 630 771, 66 84 751 7313 Fax: +66 32 630 791 Email: rsvn@villamarocresort.com www.villamarocresort.com สนับสนุนแฟชั่นโดย


SPECIAL INTERVIEW

BEST IN ME

สหรัถ สังคปรีชา Text WannWann

ด้วยความที่ ก้อง สหรัถ สังคปรีชา พร้อมสรรพทั้งความสามารถรอบด้าน ตั้งแต่การ เป็นนักร้อง นักดนตรี นักแสดงทั้งจอแก้วและจอเงิน พิธีกร อ่านสปอตโฆษณา และ การเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชั้นนำ� และรักษามาตรฐานการทำ�งานที่ดี เยี่ยมเสมอมา นอกเหนือจากความหล่อ คม เข้ม ส่งผลให้เขาเป็นศิลปินคุณภาพชนิด มีงานชุกแบบหาตัวจับยากคนหนึ่ง จึงไม่บ่อยครั้งนักที่ ก้อง สหรัถ จะรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ใดๆ เพราะ ด้วยความที่ชายหนุ่มมีมาตรฐานที่จะให้ความสำ�คัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่สำ�คัญ ภาพลักษณ์ของสินค้าต้องมีความโดดเด่นและสวยงาม ซึง่ ล่าสุด ก้อง สหรัถ รับเป็นพรีเซนเตอร์ ให้กบั ISUZU MU-X เอกสิทธิแ์ ห่งผูน้ � ำ อย่างเต็มใจ ก็ดว้ ยเพราะความที่ ISUZU MU-X เต็มเปีย่ มด้วย คุณภาพทัง้ ในเรือ่ งของการดีไซน์โฉมภายนอก ภายใน และเครื่องยนต์ จึงส่งผลให้ ISUZU MU-X ได้ร่วมงานกับ ก้อง สหรัถ กับความท้าทายครั้งใหม่นี้ โดยเขาบอกกับเราว่า การทำ�งานกับ ISUZU MU-X นี้ เขาสนุกและมีความสุขแบบ Best in Me จริงๆ ซึ่งเราจะได้รู้จักเขามากยิ่งขึ้น นับจากบรรทัดนี้


“เป็นอีซูซุคันแรกที่ผมได้ขับ ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ เขาไม่ได้ต่างกับรถ SUV ราคาหลายๆ ล้านนะ แต่นี่แค่ล้านต้นๆ เขาให้สิ่งที่สามารถจะลืมรถ 3-4 ล้านไปได้ คุ้มตรงนี้ และอุปกรณ์อำ�นวยความสะดวก ไม่แพ้กันเลย ส่วนหน้าตาก็ได้อยู่แล้ว เวลาผมขับไปไหนใครๆ ก็ชมว่า สวย”

GO : คุณตั้งเป้าความสำ�เร็จในชีวิตไว้ยังไงบ้าง ก้ อ ง : ทำ � ทุ ก ๆ หน้ า ที่ ใ นทุ ก งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ดี ที่ สุ ด ไม่ ว่ า เป็ น งานอะไรก็ ต าม ส่วนตั้งเป้าว่าจะเป็นอย่างไรอะไรก็ไม่ได้กำ�หนดตัวเองนะครับ GO : คุณมีแนวคิดในการพัฒนาตนเองอย่างไร ก้อง : คือตั้งเป้าไว้ว่างานที่เราทำ�ได้รับมอบหมาย ไม่วา่ จะเป็นงานอะไรก็ตาม ไปเล่นดนตรี เล่นละคร เล่นหนัง เป็นพรีเซ็นเตอร์ พากย์เสียงโฆษณา เราทำ�งานทัง้ หมดให้ดที ส่ี ดุ เท่าทีเ่ ราจะทำ�ได้ ทำ�ด้วยความตัง้ ใจดี ด้วยความคิดดี พอทุกอย่างเริม่ ต้นด้วยฐานทีด่ ี เมือ่ เวลามันโตขึน้ ไปขยายผล ขึน้ ไป ก็จะเป็นผลทีด่ ตี อบรับกลับมา เพราะว่าผมมีความตั้งใจคิดไปในทางที่ดีก่อนว่าเราจะ ทำ�อะไร คือมองในมุมที่ดี ยกตัวอย่างเดอะวอยซ์ก็ได้ เราอยากจะให้เด็กประสบความสำ�เร็จ เรามีความคิดดีกบั เขา คิดดีในเรือ่ งของรายการอยากให้รายการนีม้ อี ะไรทีเ่ ป็นบวก เวลาคนฟัง เวลาคนมาดูรายการเราก็มคี วามสุข เราเริม่ จากตรงนีก้ อ่ นพอผลกลับมามันก็เป็นฟีดแบ็คทีด่ ี คนเขาบอกว่าดูรายการนี้แล้วมีความสุข ผมใช้แนวคิดนี้กับทุกๆ อย่างเลย ไปร้องเพลง เรา แต่งเพลง เราทำ�งานเพลงอยู่ในห้องอัดก็คิดให้มันดี อยากให้คนฟังเขาฟังเพลงเพราะๆ เวลา เล่นคอนเสิรต์ ก็อยากให้เขาได้ยนิ อะไรทีม่ คี วามสุข พอมันเริม่ จากข้อ 1 ทีเ่ ป็นเรือ่ งของการเริม่ ต้น ที่ดี มันขยายไปเป็นข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ถึง 10 อย่างนี้ก็ได้รับฟีดแบ็คที่ดีกลับมา เลย กลายเป็นดูดีไปหมด GO : ‘Nobody's Perfect’ อะไรที่ทำ�ให้ ‘ก้อง สหรัถ’ ไม่เพอร์เฟ็กต์ ก้อง : บางทีก็มีขี้เกียจบ้าง เหนื่อยๆ ขี้เกียจทำ� งานไหนที่ไม่ชอบก็ไม่ค่อยกล้าปฏิเสธเพราะ กลัวเขาเสียใจ บางทีถา้ ปฏิเสธไปเลยมันจะได้จบไง คือเราก็แบ่งรับแบ่งสูแ้ ล้วเราก็ไม่ท�ำ งานทีต่ วั เองไม่ชอบก็จะไม่ท�ำ แล้วก็จะทำ�เสร็จช้า แต่อนั นีค้ อื ข้อไม่ดี จริงๆ ควรจะเป็นคนทีก่ ล้าปฏิเสธ ควรจะเป็นทีพ่ ดู แบบตรงไปตรงมาว่าอันนีไ้ ม่ชอบ อันนีไ้ ม่เอา อันนีไ้ ม่อยากรับไม่อยากทำ�ก็บอก เขาไปเลย แต่บางทีกข็ เ้ี กรงใจแล้วรับมา และไม่คอ่ ยแฮปปี้ งานก็จะไป แบบอืดๆ เฉือ่ ยๆ ไม่เสร็จ สักที แต่ถ้างานที่ชอบ งานที่รัก งานที่แฮปปี้ ทำ�แป๊บเดียวก็เสร็จ GO : คุณทำ�งานด้านสื่อ คุณมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง ก้อง : ร่างกายเราต้องมี 2 อย่างคือ จิตใจและกายภาพ จิตใจเราต้องคิดเรือ่ งดีๆ คิดในทางบวกๆ คิดในทางสร้างสรรค์ อารมณ์ของความโกรธเกลียด อาฆาต เครียดแค้น อิจฉา อารมณ์ที่มัน เป็นสีดำ�ก็อย่าไปคิด ให้คิดแต่เรื่องดีๆ เป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีที่ใครจะบอกว่าไม่มี ถ้า ไม่มีก็แปลว่าเป็นอรหันต์แล้ว พอมีปุ๊บเราก็ตดั มันทิง้ แล้วก็หาเหตุผลมาควบคุมมัน เอ๊ะ! ทำ�ไม เราโกรธอะไรขนาดนี้ เกิดอะไรขึน้ ก็หาเหตุผล แล้วก็ปล่อยมันทิ้งซะ คิดแต่เรื่องดีเข้าไปมันก็จะ กลับมาสบายใจได้ อันนี้คือเรื่องของด้านจิตใจ ส่วนร่างกายก็ดแู ลเรือ่ งอาหารการกินการออก กำ�ลังกาย ผมจะเป็นคนทานเนือ้ สัตว์นอ้ ย เนื้อวัว เนื้อหมูนี่แทบจะไม่ทานแล้ว เนื้อวัวนี่เลิกมา 20 กว่าปี ผมเป็นคนเลือดกรุป๊ AB ก็จะย่อยพวกเนือ้ สัตว์ไม่ได้ ทานผักผลไม้เยอะ ระบบขับถ่าย ถึงจะดี ออกกำ�ลังกายเยอะๆ GO : นอกจากเรื่องของความคิดดีแล้ว คุณมีวิธีทำ�ให้ตัวเองมีความสุขอย่างไรบ้าง ก้อง : คืองานผมเหมือนไม่ค่อยได้ไปทำ�งานเท่าไร เช่น ถามว่าวันนี้ไปทำ�อะไร คำ�ตอบคือ ไปเล่นดนตรี วันนีไ้ ปทำ�อะไร ตอบว่าไปเล่นละคร มันเป็นเรือ่ งการละเล่นหมดเลย แล้วเป็นเรือ่ ง ของการให้ เวลาผมทำ�งานมันเป็นเรือ่ งของการให้ความสุข การละเล่นของผมทำ�ให้หลายๆ คน มีความสุข ผมก็เลยได้ความสุขกลับมาทุกที เกิดมาเป็นนักดนตรีเป็นชีวติ ทีน่ า่ อิจฉามันเป็นการ ให้การตอบรับทีม่ นั ชืน่ ใจดีนะเวลาเราขึน้ ไป หน้าทีข่ องเราก็ไปเล่นๆ ในสิง่ ทีเ่ ราชอบนีแ่ หละ ไม่ตอ้ ง ทำ�อะไรเลยเล่นๆ คนแฮปปี้ ได้ตงั ค์กลับบ้านด้วย อย่างเดอะวอยซ์นน่ั เป็นแบบโปรเฟสชัน่ นอล ด้านนี้แล้วก็ได้มาทำ�ก็มีความสุขดี GO : การเป็นพรีเซ็นเตอร์รถ ISUZU MU-X เอกสิทธิแ์ ห่งผูน้ �ำ มีความสนุก ความท้าทาย ความยากง่ายในการเป็นพรีเซนเตอร์อย่างไรบ้าง ก้อง : มีความสุขครับ ครอบครัวอีซูซุเป็นทีมที่น่ารักน่าทำ�งานด้วยทั้งหมดเลย มีแต่คนดีๆ ล้อมรอบเราอยู่ เขามีจิตใจที่น่ารักทำ�งานด้วยแล้วมีความสุข บางงานเราก็มองเห็นว่าเขาก็มี

ธุรกิจเยอะเหมือนกันนะ เขาก็ต้องการโน่นต้องการนี่ แต่ทีมนี้ทำ�งานด้วยแล้วสบายๆ รู้สึกว่า ทุกคนน่ารักหมดเลย อาจจะเป็นทีห่ วั เรือของเขาเป็นคนน่ารัก เป็นคน Nice คนหนึง่ พอหัวเรือดี คนที่ลดหลั่นลงมาก็จะดีตามไปด้วย GO : เดินทางไปถ่ายที่ต่างประเทศมีความท้าทายต่อการทำ�งานของคุณอย่างไร ก้อง : อาจจะเรือ่ งการสือ่ สารเพราะทีมงานทุกคนเป็นชาวต่างชาติทง้ั หมด เขาเป็นโปรเฟสชัน่ นอล พอสมควร อาจมีเรือ่ งของอากาศหนาวพอสมควรช่วงทีผ่ มไป แล้วก็เรือ่ งของเวลา ซึง่ ต่างประเทศ เขาทำ�งานแบบค่อนข้างเข้มงวดทุกเม็ด เวลาเขาวางสตอรีบ่ อร์ดออกมาว่าฉากนีจ้ ะถ่ายตัง้ แต่ 10 โมงถึง 11 โมงครึ่งก็ต้อง 11 โมงครึ่ง เขาจะคอยบอกว่าใกล้หมดเวลาแล้ว ต้องไปถ่ายซีน ต่อไปแล้วนะ บางทีเรายังไม่พอใจในซีนนี้ แต่เขาบอกไม่ได้แล้ว เพราะว่าเดี๋ยวเที่ยงตรงหลัง จากทานข้าวถึงบ่ายโมงหรือบ่ายสองเราจะต้องถ่ายอีกช็อตหนึ่ง เขาเป๊ะ บางทีคนไทยเรา จะเป็นอะไรที่อะลุ้มอล่วยสบายๆ ก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดต้องเฮี๊ยบไปตามเขา GO : แล้วภาพออกมาแล้วชอบไหมคะ ก้อง : ดีครับสวยเลย หนังออกมาสวยเป็นภาพวิวขับรถอยู่บนสะพานริมทะเลสวยจริงๆ GO : ประสบการณ์การใช้ ISUZU MU-X เป็นอย่างไรบ้างคะ ก้อง : นีเ่ ป็นอีซซู คุ นั แรกทีผ่ มได้ขบั ไม่คดิ ว่าจะดีขนาดนี้ ผมมี SUV ราคาหลายๆ ล้านอยู่ พอได้ มาขับอีซูซุก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับรถ SUV ราคาหลายๆ ล้านนะ อันนีค้ อื ล้านต้นๆ เขา ให้สง่ิ ทีส่ ามารถทีจ่ ะลืมรถ 3-4 ล้านไปได้ มันคุ้มตรงนี้ เขาเกิดมาเป็น SUV โดยตรง อุปกรณ์ อำ�นวยความสะดวกไม่แพ้กันเลย เนวิเกเตอร์ เบาะไฟฟ้า เบาะหนัง ทุกอย่างเหมือน SUV ราคาแพง แต่ว่าแค่ล้านต้นๆ ส่วนหน้าตาก็ได้อยู่แล้ว เวลาผมขับไปไหน ใครๆ ก็ชมว่าสวย GO : ปกติขับรถไปไหนมาไหนเองหรือเปล่าคะ? ก้อง : ถ้าทำ�งานส่วนใหญ่จะมีคนขับรถให้ครับ เพราะมันหลายงานเราจะได้ตดั ปัญหาเรือ่ งจะ จอดรถตรงไหน รถติดแล้วหงุดหงิด บางทีผมอยูใ่ นรถตู้ ผมก็จะง่ายในการทีจ่ ะทำ�งาน โทรศัพท์ ดูควิ โน่นนีน่ น่ั โทรติดต่อคุยงานเองในรถตู้ ท่องบทสำ�หรับเวลาไปถ่ายละคร แต่ถา้ จะมีชวี ติ ส่วนตัว ไม่ได้ท�ำ งานปุบ๊ ผมจะขับเองทันที ผมเป็นคนชอบขับรถ ชอบรถ บ้ารถ บ้าแต่งรถ GO : เวลาเดินทางไปต่างประเทศได้ขับรถเที่ยวไหมคะ ก้อง : มีครับ ก็ขับข้ามประเทศ เช่ารถจากสวิตเซอร์แลนด์ไปอังกฤษก็สนุกดีได้ขับรถได้เช่ารถ มันๆ ขับ ก็จดั ทริปกับเพือ่ นนูโวนีแ่ หละไปเล่นคอนเสิรต์ ทีส่ วิตเซอร์แลนด์ แล้วก็ครัง้ นัน้ ก็ไปหา คุณพ่อของคุณจอห์นที่อังกฤษก็เช่ารถกันไป GO : สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีอ่ ยากแชร์กบั คนอืน่ ๆ ทีน่ า่ ประทับใจ มีความพิเศษ ในเมืองไทย หรือต่างประเทศก็ได้ ก้อง : ของผมก็ต้องตามภูนะ ดอยผ้าห่มปกสวยเลย ชอบ อากาศดี ตื่นมาก็มีความสุขแล้ว ลืมตามา โอ๊ย...วันนี้เราอยู่ที่ดอยผ้าห่มปกแค่นี้ก็ยิ้มออกมาแล้ว สวยดีครับอันนี้ในประเทศ ผมชอบพวกนีต้ ามดอยตามภู ภูหลวง ดอยผ้าห่มปก ถ้าเป็นต่างประเทศก็ภฏู าน อันนีก้ เ็ ป็นอีก อันหนึง่ ทีป่ ระทับใจมาก ผมไปมาหลายประเทศ ไปสวิตเซอร์แลนด์ มา 5-6 ครัง้ ไปฝรัง่ เศส ไป อังกฤษมาก็หลายครั้งแล้วก็ยังไม่ประทับใจเท่าภูฏาน มันก็เป็นอะไรที่ดิบๆ ดี GO : สถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปแต่ยังไม่เคยไปมีที่ไหนบ้าง ก้อง : อินเดีย ยังไม่เคยได้ไปเลย อยากจะเห็นอะไรที่มันแปลกตาเรา อย่างตอนที่เราไปภูฏาน บ้านเมืองทีเ่ ราเห็น ถ้าเป็นอาคารบ้านเราก็จะเป็นวอลเปเปอร์ใช้กระดาษติด ทีภ่ ฏู าน ทัง้ โรงแรม บ้าน ร้านอาหาร เป็นพู่กันวาดจริงหมดเลย แค่นี้มันก็แปลกตาแล้ว เป็นเรื่องราวใหม่ ไม่มไี ฟ เขียวไฟแดง บ้านเขาก็ยงั เป็นไม้แผ่นๆ มาวางแล้วเขาก็เอาหินมาทับๆ สูงถึงหลังคาบ้าน มันก็ยง่ิ ย้อนยุคไปก่อนอยุธยาเราอีก แต่เราได้เห็นในยุคปัจจุบนั ก็เป็นวิวใหม่ ความรูส้ กึ แปลกจากที่เรา เคยเห็นอยู่ในกรุงเทพฯ ภูฏานกับอินเดียนี่น่าจะให้ความรู้สึกใหม่ GO : ฝากถึงการถ่ายแฟชั่นครั้งนี้หน่อยค่ะ ก้อง : เสื้อผ้าอบอุ่นมากครับ โชคดีที่ถ่ายกันตอนหน้าหนาว ถ้าเป็นตอนหน้าร้อนเราจะต้อง น้ำ�ตาไหลกันแน่ๆ (ยิ้ม)


• GO GADGET • รักษ์พงษ์ • WRITER

2 VERTU CONSTELLATION

สมาร์ทโฟนทีถ่ กู รังสรรอย่างประณีต บรรจง ประกอบชิน้ ส่วนด้วยฝีมอื มนุษย์ หน้าจอใช้กระจกคริสตัลแซพไฟร์ขนาด 4.3 นิว้ ไม่มวี สั ดุใดท�ำให้เกิดรอยขีดข่วน ได้นอกจากเพชร ตัวเครือ่ งท�ำจาก ไทเทเนียมบุดว้ ยหนังลูกวัวทีค่ ดั สรรจาก เทือกเขาแอลป์ ใช้ระบบปฏิบตั กิ ารแอน ดรอยด์ 4.2 เจลลีบ่ นี ทีม่ าพร้อมเสียง ริงโทนพิเศษ บรรเลงโดยวงลอนดอน ซิมโฟนี ออร์เคสตรา สนนราคาเริม่ ต้น 6,600 เหรียญ หรือราว 2 แสนบาทเท่านัน้ !

1 BOWERS & WILKINS P5 MASERATI EDITION

หูฟังรุ่นพิเศษจากความร่วมมือระหว่างที่สุดแห่ง 2 วงการ คือ Bowers & Wilkins และ Maserati แม้ความถนัดจะต่างกันแต่ทั้งสองมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการพัฒนาสินค้าระดับพรีเมียม โดยหูฟัง P5 Maserati Edition คือหูฟังคอลเลคชั่นใหม่ที่แฟนพันธุ์แท้ของ Bowers & Wilkins และ Maserati ไม่ควรพลาดการสะสม ผ่านการออกแบบและกลั่นกรองคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสูงผสานกับเทคโนโลยีอะคูสติกที่ล�้ำสมัยที่สุดในปัจจุบัน แน่นอนว่าวัสดุภายนอกต้องไม่ธรรมดา ตกแต่งด้วยหนังแท้เนื้อละเอียดสีน�้ำเงินมาเซราติพร้อม ประดับโลโก้สามง่ามของมาเซราติเสริมความภูมิฐาน ส่วนสัมผัสใบหูบุด้วยหนังแกะแท้เพื่อความ นุ่มนวล สวมใส่สบาย คุณภาพเสียง เด่นด้วยรายละเอียดสดใสเป็นธรรมชาติ ระบบแม่เหล็กได้รับ การพัฒนาใหม่เพื่อรายละเอียดและความนุ่มนวลลุ่มลึกของเสียง ส่วนจะคุ้มค่าตัวหรือไม่ แฟน พันธุ์แท้ต้องลองไปสัมผัสด้วยตัวเอง

3 MARTIAN PASSPORT

นาฬิกาอัจฉริยะหนึ่งในโปรเจ็กต์ Kickstarter ที่กลายเป็นจริง แม้ไอเดีย คล้ายนาฬิกา Pebble ก่อนหน้า แต่เรือนนี้มีจุดขายที่รูปลักษณ์ที่ดูหรูหรา เหมาะกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ใส่เข้าชุดกับ สูทตัวหล่อได้อย่างไม่เคอะเขิน สามารถ เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android เพื่อการสนทนาและการสั่งงาน ด้วยเสียง สั่งวางสาย รับสาย รวมถึงการ แจ้งเตือนและรับส่งข้อความ สภาพ อากาศ หรือแม้แต่การกดชัตเตอร์ถ่าย ภาพก็ท�ำได้

HILIGHT GADGET LEICA (RED) M

ถึงคุณจะมีเงิน ก็ไม่สามารถเป็นเจ้าของกล้อง Leica M รุน่ พิเศษที่ ออกแบบพิเศษโดย Jonathan Ive หัวหน้าแผนกดีไซน์ของแอปเปิล และ Marc Newson นักออกแบบชือ่ ดังได้ เพราะมันถูกสร้างมาส�ำหรับการ ประมูลเพือ่ การกุศลให้กบั โครงการ (RED) ทีก่ อ่ ตัง้ โดย Bono นักร้องน�ำ วง U2 เพือ่ ช่วยเหลือผูต้ ดิ เอดส์ในแถบแอฟริกา ลองทายกันดูเล่นๆ ว่ากล้องสเปคเดิมตามมาตรฐาน Leica M เซ็นเซอร์ รับภาพ CMOS เลนส์ APO-Summicron-M 50 มิลลิเมตร รูรบั แสงขนาด f/2 ASPH บอดีผ้ ลิตจากอะลูมเิ นียมและ Anodized Aluminum ต่างไป แค่ดไี ซน์ทมี่ ี ‘ตัวเดียวในโลก’ จะได้ตวั เลขประมูลเท่าไหร่ ...ตอบให้วา่ 1,805,000 เหรียญสหรัฐ ...ลองคูณเป็นเงินไทยดูเอาเองก็แล้วกัน!!! 10 FEBRUARY - 10 MARCH 2014 l

29


• A-Z • WRITER

• NEW PB

D

หลุยส์ วิตตอง สะกดสายตา สุภาพบุรุษให้สะดุด ด้วยกระเป๋า คอลเลคชั่นใหม่ ฝีมอื ออกแบบจากสไตล์ ไดเร็คเตอร์ตวั พ่ออย่าง คิม โจนส์ เอกลักษณ์คอื ลายหมากรุกทีใ่ ช้โทน สีนำ�้ เงินเข้ม Cobalt Blue ตัดกับสีดำ� เรียบหรูดดู ี คอลเลคชัน่ นีม้ คี รบทัง้ กระเป๋า สะพาย กระเป๋าเดินทาง และกระเป๋า สตางค์ ใช้แล้วดูสง่า วาง จ�ำหน่ายแล้วทีป่ ารีสเป็นทีแ่ รก

DAMIER

APPLE 30YEARS แอปเปิลสรุปให้

บรรดาแฟนเดนตายซาบซึ้งใจว่า ปีนี้ครบ วาระ 30 ปีแล้ว ที่แมคอินทอซรุ่นแรกวาง จ�ำหน่ายในปี 1984 จึงท�ำแคมเปญ โฆษณาที่รวมคนคูลๆ ผู้ทรงอิทธิพลของ แต่ละวงการ ในฐานะเป็นผู้ใช้แมค มาสดุดคี อมพิวเตอร์ทสี่ ร้างสรรค์ เช่น โมบี้ ศิลปินเพลงอิเล็กทรอนิกส์ ฮาน ซิมเมอร์ ผู้ประพันธ์สกอร์เพลงประกอบหนัง ฯลฯ ความเจ๋งของแคมเปญนี้อยู่ที่การบอก ผู้ใช้ว่า “แล้วในอีก 30 ปีข้างหน้าเราจะ ท�ำอะไรเจ๋งๆ ร่วมกันอีกล่ะ”

เพลงร็อกและแฟชัน่ กลับมาฮิตอีกระลอก เมือ่ เพลง Space oddity เพลงเก่าในปี 1969 ถูกน�ำมาใช้เป็นเพลงเอกในหนัง เรือ่ ง The Secret life of Walter Mitty ทัง้ หนังทัง้ เพลงมีความเท่ ลุม่ ลึก รักเลย

C CREATIVE GUERRILLA MARKETING การโฆษณาแบบกองโจรที่ฮือฮา

มาตั้งแต่ปลายปีก่อน มาวาเลนไทน์นี้ยิ่ง แรงขึ้น นั่นคือ การติดภาพโฆษณาบน ขาอ่อนของผูห้ ญิง ให้พวกเธอเดินเฉิดฉาย ในย่านการค้า เช่น อากิฮาบาระ ชินจูกุ ชิบุญ่า หรือฮาราจุกุ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ให้หนุ่มๆ มาถ่ายรูปคู่ได้ ตอนแรกมีสาวสวยนุ่งมินิสเกิร์ตมาลงชื่อ ท�ำงานหลักร้อย แต่ตอนนี้เพิ่มมาเป็น 1,300 คนแล้ว ใครไปเที่ยวโตเกียวช่วงนี้ สอดส่องดูได้พวกเธอไม่ว่า 30

l GO MAGAZINE ISSUE 59

GOOGLE GLASS แว่นตาอัจริยะจากกูเกิลทัง้ เชือ ่ มต่อโซเซียล ถ่ายรูป-ถ่ายวิดโี อ เสิรช์ ออนไลน์และเป็นดีไวซ์ยอดเยีย่ มแห่งปี เตรียมลงตลาดในวงกว้างกลางปีนแี้ ล้ว โดยราคา จะต�ำ่ กว่า $1,500 เหรียญสหรัฐฯ ทีต่ ง้ั ไว้ตอนแรกแน่นอน นักวิเคราะห์ฟนั ธงว่านีค่ อื นวัตกรรมทีจ่ ะเปลีย่ นโฉมหน้าของโลกต่อจากไอโฟน คลิกที่ google.com/glass/start

H

E

HER หนังรักที่น่าชมที่สุดในขณะนี้

B BOWIE เดวิค โบวี่ ไอคอนนิคแห่งวงการ

G

อธิบายง่ายๆ ว่าผู้ชายคนหนึ่งเกิดหลงรัก SIRI นี่คือ หนังระดับ 8.5/10 จากเว็บ IMDB.com เข้าฉายรับกับเทศกาล วาเลนไทน์และเข้าชิงออสการ์หลาย รางวัล น�ำแสดงโดยเจ้าบทบาทชาย ผู้หม่นเศร้า วาคิน ฟีนิกซ์ ก�ำกับโดย สไปค์ โจนซ์ผู้เคยท�ำ Being John Malkovich

EMILY RATAIKOWSKI หลังจาก ที่ท็อปโมเดลเอมิลี่วัย 22 ชาวอเมริกัน แสดงเอ็มวีเพลง Blurred Line ของ Robin Thick’s จนเป็นที่ตกตะลึงในภาพ โนบาร์แล้ว ตอนนี้สาวเอมิลี่ถือว่าฮอต ปรอทแตก เมื่อได้โคจรมาร่วมงานกับ ช่างภาพวัยเก๋าสุดแนวเทอร์รี่ ริชาร์ดสัน ทีถ่ า่ ยคนดังมาทัง้ วงการแล้ว (ปธน.โอบาม่า ก็เคยถูกเขาสแน็บมาแล้ว) งานนี้ยิ่ง การันตีว่าชั่วโมงนี้นางแบบที่ดังสุด เซ็กซี่ ขยี้ใจที่สุด ก็คือ เอมิลี่คนนี้เท่านั้น แฟนๆ ต่างรอชมเธอในบิกินี่ช่วงซัมเมอร์นี้

F

FATHER มหาเศรษฐีชาวฮ่องกงชื่อ

เซซิล เชา เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อเขา เสนอเงินสูงถึง 2,100 ล้านบาท เพื่อหา ผู้ชายที่เหมาะสมให้แก่ลูกสาวของเขาที่ เป็นเลสเบี้ยน มีผู้ชายเสนอตัวมาแล้ว กว่า 20,000 คน แต่ก็ยังไม่ถูกใจ

I

INTERNET เกาหลีใต้ประกาศแผนจะ ลงทุนเครือข่ายสัญญาณ 5G ด้วยงบ $ 1,500 ล้านเหรียญ ( 48,000 ล้านบาท) ที่สุดของที่สุด 5G พร้อมใช้ภายใน 5 ปี โดยระบบสัญญาณเร็วแรงกว่า 4G ที่ใช้ในตอนนี้ถึง 1,000 เท่า ดาวน์โหลด ข้อมูลที่ 800 เมกะไบต์ใน 1 วินาทีเท่านั้น

A TO TRENDY

AND M

K KEEP CALM AND HASHTAG ON

คุณลองสังเกตไหมว่าท�ำไมเดี๋ยวนี้ใคร โพสต์รปู โพสต์เรือ่ งอะไรต้องมี#เต็มไปหมด นี่คือ เครื่องหมายที่อินเทรนด์ที่สุด แล้วในตอนนี้ #GOFREEMAGAZINE

J

JOURNAL

มีนิตยสารสัญชาติออสเตรเลียที่น่า เก็บสะสมทุกฉบับ ว่าด้วยเรื่องไลฟ์ สไตล์ที่อ่านแล้วหล่อมาก เลย์เอาท์ เรียบนิ่ง เท่ทุกหน้า แวะไปตามหา มาเชยชมกันได้ทุกแผงในชื่อว่า ‘Smith Journal’


L

LEICA D-LUX 6 ไม่ต้องเล่าซ�้ำถึง ความเทพของกล้องคลาสสิกรุ่นนี้ แต่ที่ อยากบอกคือ ไลก้าท�ำให้การถ่ายรูปดู เป็นไลฟ์สไตล์สุดชิค ล่าสุดออกซองหนัง สีด�ำมันวับมาใส่กล้องรุ่นนี้โดยเฉพาะ ออกแบบให้เข้ากับสีด�ำที่ตัดกับเงิน โฟโต้ นิสตร้าจะอดใจไว้ได้อย่างไร ที่ส�ำคัญใน Leica D-Lux 6 อัพสเป็กให้ถ่ายวิดีโอ 1080p Full HD ได้แล้ว

O Z Y NEWS

MORE

เครือ่ งสแกนม่านตาเพือ่ ปลด รหัสล็อก ท�ำงานง่ายๆ ผ่าน USB จะมีให้ ซือ้ หามาใช้แล้ว เป็น Eye Locks ทีท่ ำ� งาน ด้วยกล้องชนิดพิเศษเพือ่ อ่านม่านตาคนเรา โอกาสท�ำงานผิดพลาดอยูท่ ี่ 1 ต่อ 2.25 ล้านครัง้ ราคา $300 เหรียญฯ MYRIS

O

N

REI KAWAKUBO เรอิ คาวาคุโบ นายแม่ผู้ให้ก�ำเนิดกราฟิกที่ชิคที่สุดใน 3 โลก

(THE) ONE คือ น�ำ ้ หอมกลิน่ ใหม่ในซีซนั่

นีข้ อง โดเช่ กาบาน่า ทีเ่ ปิดตัวจนสาวก อ้าปากค้าง โดยน�ำ 2 ซูเปอร์สตาร์ ฮอลลีวดู้ แม็ธธิว แมคคอนนาเฮย์ สการ์เล็ต โจแฮนสันมาแสดงหนังสัน้ เรือ่ ง Street of Dreams ทีฝ่ า่ ยชายขับรถวินเทจ ไปรับฝ่ายหญิงขับรถชมเมือง แต่แค่นี้ ยังน้อยไป เพราะเครดิตผูก้ ำ� กับเป็นถึง มาร์ตนิ สกอร์เซซี่ เชียวละ..! ทุกอย่างใน เรือ่ งช่วยนิยามความหอมความยัว่ เย้า ของน�ำ้ หอมคอลเลคชัน่ นีไ้ ด้อย่างดี โดย The One For Her คือ ดอกไม้เจือ กลิน่ มะกรูดสไตล์โอเรียนทัล และ The One For Him เป็นกลิน่ สมุนไพรจาก อเมริกาใต้ คาดว่าจะขายดีถล่มทลายชัวร์!

Hearts and Eyes แบรนด์กอมม์ เดส์ การ์ซอง น�ำคอนเซ็ปต์หัวใจมีตากลับมาอีกครั้ง ใน Spring/Summer นี้จุดเด่นของงานชุดนี้คือความสนุกที่ดีไซเนอร์เพิ่มหัวใจมาอีก ดวง โดยแรนดอมการวางให้แตกต่างกัน มีอารมณ์ขันเช่นเดิม

W

S

STRAVA ตามเทรนด์การออกก�ำลังกาย มาเดีย๋ วนี้ เพราะตอนนีเ้ หล่าสปอร์ต แมน-สปอร์ตเกิรล์ สนใจการวิง่ การปัน่ จักรยานทางไกลโดยบันทึกสถิตเิ วลา ความเร็ว รวมถึงพิกดั แผนทีจ่ พี เี อสผ่าน แอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ทโฟนกันถ้วนหน้า แอพฯทีม่ าแรงทีส่ ดุ เวลานี้ เห็นจะเป็นอะไร ไปไม่ได้นอกจาก Strava มีทงั้ ไอโอเอส และแอนดรอยด์

WATCH SPEEDMASTER MARK II แฟนๆ

โอเมก้าทราบดีวา่ โมเดลนี้ เป็นรุน่ ยอดนิยมทีอ่ อก จ�ำหน่ายในปี 1969 ด้วย ความขลังของงานดีไซน์ที่ เรียบง่ายหมดจด วันนี้ Mark II กลับมาอีกครัง้ ด้วย สีแดง-ด�ำ ดูขรึมคลูซะไม่มี

X

T

XPERIA Z ULTRA โซนี่

มันเขี้ยวท�ำสมาร์ทโฟน หน้าจอใหญ่เบิ้ม 6.4 นิ้ว ลงตลาด เพื่อตอบโจทย์ ทั้งตลาดแท็บเล็ตและ สมาร์ทโฟนไว้ในเครื่อง เดียว บางเฉียบ น�้ำหนัก เบา 212 กรัมและกันน�้ำ

P PASSWORD ส�ำนักวิจัยที่เชื่อถือได้ SplashData รายงานว่ารหัสผ่านที่ผู้คน นิยมใช้ตั้งเป็นล็อกอินมากที่สุดในปีที่ ผ่านมา คือ 123456 แซงหน้าแชมป์เดิม อย่างค�ำว่า password ไปเรียบร้อย.... จะฮาไปไหนเนี่ย

QUEEN OF UK สุภาพ

M

R

สตรีวัย 87 พรรษาผู้ทรง อิทธิพลของโลก สมเด็จ พระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ 2 มีแผนจะมีพธิ กี ารใหญ่ อย่างสมพระเกียรติ เร็วๆ นี้ เตรียมส่งมอบงาน พระราชกรณียกิจให้กับ องค์รัชทายาทต่อไป

Q

NEW ZEALAND เป็นเรือ ่ งทีช่ อ็ กความ

รูส้ กึ ชาวกีวเี มือ่ ยอดเขาทีส่ วยราวกับภาพ เขียน หรือทีร่ จู้ กั กันในถาษาท้องถิน่ ว่า อา โอรากิ ซึง่ สูงทีส่ ดุ ในประเทศ โดยความสูง ได้ลดระดับลง 30 เมตร จาก 3,754 เมตร มาอยูท่ ี่ 3,724 เมตร คนประเทศนีจ้ งึ พร้อมใจทุม่ เงินวิจยั ว่าเป็นเพราะอะไรและ จะรักษาความสูงไว้ได้อย่างไร น่านับถือ และน่าไปเทีย่ วยิง่ นัก

TOKYO BIKE เรียกว่าเป็น Urban

Bike จากญี่ปุ่นที่เท่ที่สุดในขณะนี้ แวะไปคร่อมสัมผัสรถจริงได้ทแี่ ล้วทีโ่ ชว์รมู อย่างเป็นทางการ ซอย อารีย์ คนเท่ๆ ไป กันเพียบ facebook.com/TokyobikeTH

U Y

UNIVERSITY มหาวิทยาลัยที่มีสาว

สวยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ม.กรุงเทพฯ ม.รังสิต จุฬาฯ อ้างอิงจาก toptenthailand

V

VANS รองเท้าที่ฮิตตลอดกาลของ

แฟชั่นสไตล์ตรีท เปิดตัว Vans California Spring 2014 Authentic มี ลายกราฟิกใหม่ที่ดีไซเนอร์ได้รับแนวคิด การเล่นลายมาจากชนเผ่าในแอฟริกาใต้ ดูดีทีเดียว เหมาะกับเป็นรองเท้าอีกคู่ที่ เอาไว้ใส่ชิล

YEAR OF HORSE บีเอ็มดับเบิลยู เสนอโมเดลแกรนคูเป้ M5, M6 รุ่น Horse Edition คันสีส้มมีอักษรภาษาจีน ปักบนเบาะหนังระบุปีม้าทอง เสนอขาย ตลาดแดนมังกรราคาอยู่ที่ 2.27 ล้าน หยวน หรือราว 13 ล้านบาทไทย ฮี่ ฮี่… สักคันไหมพี่

ZORBING HOPE

ลูกบอลกลมขนาดใหญ่ที่ ให้คนเข้าไปอยูข่ า้ งใน โฮล์ด ออนจับแน่นๆ แล้วปล่อย กลิง้ ลงมาจากเนินก�ำลัง เป็นเกมกีฬาชนิดใหม่ที่ ฮอตฮิตในหมูผ่ รู้ กั การเล่น เอาท์ดอร์สปอร์ต รีสอร์ท หลายแห่งในไทยก็เริม่ เอา เข้ามาบริการแล้วละ

Z

10 FEBRUARY - 10 MARCH 2014 l

31


• GLOBETROTTER • WRITER l PHOTOGRAPHER

32

• WannWann

l GO MAGAZINE ISSUE 59


ASAKUSA • JAPAN •

ฟ้าใส แดดสวย อากาศโปรด ด้วยเหตุว่าต้องเดินทางไปท�ำงานที่โตเกียว นอกจากได้ไปดูงานดีไซน์แบบญี่ปุ่น กับงาน Tokyo Designers Week รวบรวมงานสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมและศิลปะจากทั่วทุกมุมโลก ณ Meiji Jingu Gaien Mae ด้านหน้าของ Meiji-Jingu Memorial Picture Gallery แล้ว ย่านอาซากุสะ คือย่านทีห่ า้ มพลาด ตามค�ำแนะน�ำของรุน่ พีท่ นี่ า่ รัก ดังนัน้ ฉันจึงได้สมั ผัสศรัทธาของผูค้ นจากทุกมุมโลก และชื่นชมวิถีชีวิตของอาซากุสะ พร้อมสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นโบราณของวัดอาซากุสะ ซึ่งฉันพบว่า ความศรัทธาในวิถีศาสนาของผู้คนอีกฟากหนึ่งของโลกนั้น เข้มข้นไม่หยิ่งหย่อนไปกว่าความทันสมัย ซึ่งสะท้อนด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคาร ตึกราม บ้านช่อง และสิ่งปลูกสร้าง ที่มากด้วยดีไซน์ชนิดที่เรียกว่า จัด เลยทีเดียว โดยย่านที่ฉันพักนั้นอยู่รอปปองงิ การเดินทางไป อาซากุสะ จึงใช้เวลาเพียง 15 นาที ซึ่งรวมการเดิน เข้าไปในสถานีรถไฟ ยืนรอ นั่ง และเดินทาง เพราะรถไฟ ใต้ดินอยู่ด้านหน้าโรงแรมพอดี และบันไดทางออกของ สถานีก็อยู่กลางย่านอาซากุสะพอดีเป๊ะ และเดินเพียง 5 นาทีก็ถึงวัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ ที่มีชื่อเสียง ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของโตเกียว เพราะสร้างตั้งแต่ ปี ค.ศ. 628-645 วัดได้นี้ชื่อมาก็เพราะด้วยความที่ตั้งอยู่ในย่าน อาซากุสะ มีต�ำนานเล่าขานกันว่า มี 2 พี่น้องตระกูล ฮิโนะคูมะ (Hinokuma)ผู้มีอาชีพหาปลา ณ วันหนึ่งได้ มาหาปลาที่แม่น�้ำสุมิดะ แล้วได้เหวี่ยงแหพบกับ เทวรูป คันนง ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาเข้าโดยบังเอิญ และแม้ว่าคนทั้งคู่จะน�ำรูปปั้นนี้กลับไปคืนแม่น�้ำอีกสักกี่ ครั้ง ก็จะมีเหตุให้รูปปั้นกลับมาอยู่ในมือของคนทั้ง 2 เสมอ ดังนั้น ด้วยความศรัทธาของ 2 พี่น้องและชาว บ้านของ หมู่บ้านละแวกนั้น จึงได้อัญเชิญเทวรูปคันนง ประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ โดยเชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิม ทองค�ำขนาด 5.5 เซ็นติเมตรองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มาก ขอพร

10 FEBRUARY - 10 MARCH 2014 l

33


ถนนสายขนม •

เดินผ่านประตูวัดเข้าไปก็พบ ถนนนาคามิเซะ หรือถนน คนเดินที่มีร้านขายของ ที่ระลึกพื้นเมือง เช่น ของที่ระลึก ตุ๊กตา และขนม แบบญี่ปุ่น โดยเฉพาะขนมจะ มีให้เลือกมากมายแบบ เฉพาะญี่ปุ่นอยู่ เรียกกันว่า ถนนนาคามิเสะโดริ คล้าย เป็นการรวมความเป็นญี่ปุ่น มาไว้ที่แห่งนี้ และยังมี ชินนาคามิเซะ ถนนคนเดิน ที่มีหลังคาคลุมตลอด โดยร้านค้าเป็นแบบเปิดปิดได้ และร้านอาหารให้เลือก อีกมากมาย •

อะไรก็ได้ตามปรารถนา และต�ำนานยังมีต่ออีกว่าในช่วง เวลาใกล้เคียงกันกับที่พบรูปปั้น ได้ปรากฏมังกรทองตัว หนึ่งเลื้อยลงมาจากสวรรค์ จึงเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและ ซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต จุดเด่นของวัดคือ โคมแดงขนาดยักษ์ความสูง 4.5 เมตรตั้งอยู่ที่บริเวณ ประตูคามินาริมง (Kaminarimon) เรียกอีกชื่อว่า ประตูสายฟ้าฟาดสร้างในปี 1960 ทั้งสอง ข้างของโคมแดงจะเป็นรูปปั้นของ 2 เทวบาลผู้รักษา ประตู ได้แก่ ฟูจิน (FUJIN) เจ้าแห่งสายลม มีอ�ำนาจต่อ สายลม แสงแดดและเมฆหมอก รูปองค์สีด�ำมืดเหมือน เมฆฝน หน้าตาน่ากลัว ห่มหนังเสือดาว มีถุงลมใหญ่ พาดไหล่ทั้งสองข้าง ซึ่งอยู่ทางด้านขวา ส่วนด้านซ้าย คือ ไรจิน (RAIJIN) เจ้าแห่งอสุนีบาต รูปองค์สีแดง มี กลองเป็นเครื่องมือในการท�ำให้ฟ้าแลบและฟ้าผ่า ซึ่ง ภายในวัดก็จะมีให้สักการะเทพเจ้าคันนงโดยการรดน�้ำ และตรงกลางวัดจะมีกระถางธูปขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อกันว่า ไปรับควันนี้ติดตัวมา จะโชคดีมีสุข ฉะนั้นฉันก็เหมือน คนที่ไปอีกนับร้อย ที่ต่างไปยืนกวักเอาไอควันนั้นเข้าตัว และการท�ำบุญไหว้พระ ด้วยการโยนเหรียญลงในกล่อง 34

l GO MAGAZINE ISSUE 59

และการเสี่ยงเซียมซี หรือ โอมิกุจิ (Omiguji) ส่วนเจ้าแม่กวนอิมจะประดิษฐานอยู่ภายใน โดยต้องผ่านประตูทสี่ องทีเ่ ป็นประตูชนั้ ในประตูนมี้ ชี อ่ื ว่า โฮโซมน (HOZOMON) หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ หรือ ความหมายที่แท้จริง คือ พระธรรมค�ำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้านั่นเอง ด้านซ้ายมือของที่ประดิษฐานเจ้า แม่กวนอิม คือ ศาลเจ้าอาซากุสะ ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้น ตัง้ แต่สมัยเอโดะ ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทีก่ รุงโตเกียว ถูกฝ่ายสัมพันธมิตรทิง้ ระเบิดได้รบั ความเสียหายอย่างหนัก แต่ศาลเจ้าแห่งนี้ไม่ได้รับความเสียหายแม้แต่น้อย ซึง่ หนึง่ วันของการเดินเล่นในย่านอาซากุสะนัน้ เป็นวันที่ฟ้าใส แดดสวย อากาศเย็นสบายสดชื่น ทั้งหมดคือสิ่งที่ฉันโปรดปราน


• MOVEMENT • GO TEAM • WRITER

องค์ภาเสด็จฯ ทรงเปิดร้าน 24th July พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็น องค์ประธานในพิธีเปิดร้าน 24th JULY จัดจ�ำหน่าย สินค้าและผลิตผลภายใต้มลู นิธิ ณภาฯ ณ เดอะ ซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม อ�ำเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี โดยผลิตภัณฑ์ ที่วางจ�ำหน่ายเน้นเป็นผลิตภัณฑ์แบบออแกนิค จากธรรมชาติ มีทั้งผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์ อโรมาเทอราพี ฝีมือการผลิตของผู้ต้องขังภายในเรือนจ�ำ

ไทยพาณิชย์ส่งความสุขด้วย “มนต์เพลงคาราบาว” ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) มอบความสุขส่ง ท้ายปีให้ลูกค้า ด้วยคอนเสิร์ตมนต์เพลงคาราบาว โดย ได้น�ำขุนพลเพลงเพื่อชีวิตมาขับร้องให้แฟนเพลงเพื่อ ชีวิตได้ร้องตามกันสนั่นฮอลล์อิมแพค ลูกค้าไทย พาณิชย์เตรียมพบกิจกรรมดีๆ ที่ธนาคารจะน�ำมา ให้ได้ชมได้มันส์ก่อนใคร อัดแน่นตลอดปี 57 นี้ อย่างแน่นอน

โตโยต้าเปิดตัว All New Corolla Altis Altis 2014 เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด เปิดตัว All New Corolla Altis 2014 เจเนอเรชั่นที่ 11 ซึ่งได้รับการออกแบบใหม่หมดจดตลอดคัน ให้มี รูปลักษณ์ดีไซน์ภายนอกที่ดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยว สวยสะดุดตา ล�้ำสมัยมากยิ่งขึ้น ด้วยการออกแบบ ตามหลักอากาศพลศาสตร์ ช่วยเพิ่มความคล่องตัว ให้ผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้น

ฟอร์ดสร้างสถิตยิ อดขายในอาเซียนในปี 2556 ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ประกาศยอดขายในภูมิภาค อาเซียนในปี 2556 อยู่ที่ 95,906 คัน เพิ่มขึ้นมากกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2556 ฟอร์ดเดินหน้าในการด�ำเนินธุรกิจตามแผน One Ford ได้ส�ำเร็จลุล่วงเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการขยาย เครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการในภูมิภาคอาเซียน การ ยกระดับการให้บริการตามมาตรฐานระดับโลก เพื่อมอบประสบการณ์การบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ แก่ลูกค้า

ธนาคารออมสิน มอบทุนสนับสนุนวิจัยศึกษา องค์กรสีขาวต้นแบบของไทย นายบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อ�ำนวยการธนาคาร ออมสิน นางบุษบา ฤทธิ์เรืองนาม ผู้อ�ำนวยการฝ่าย พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน มอบทุน 200,000 บาท ให้แก่ นางณัชชา จันทร์เจ้าฉาย รอง ประธานกรรมการมูลนิธิธรรมดี เพื่อสนับสนุนโครงการ วิจัยองค์กรสีขาวต้นแบบของประเทศไทยเพื่อให้เกิด ประโยชน์ในการพัฒนาด้านการศึกษา และเศรษฐกิจ ของประเทศต่อไป

เคทีซชี วนพนักงานและสือ่ มวลชนส่งต่อคอมฯ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) เชิญชวน พนักงานและสื่อมวลชนเสนอชื่อโรงเรียนในภูมิล�ำเนา บ้านเกิด เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อจัดส่งคอมพิวเตอร์ ให้กบั อาจารย์และนักเรียนได้นำ� ไปใช้ในการเรียนการสอน ภายใต้กิจกรรม เคทีซีชวนพนักงานและสื่อมวลชน ส่งต่อคอมฯ จากพี่สู่น้องที่บ้านเกิด โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใช้แล้วสภาพดี จ�ำนวน 500 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนในชนบท ทั้ง 6 ภาคของไทย

เอเซอร์ประกาศความสำ�เร็จพันธมิตรกับเอไอเอส เอเซอร์ ประกาศความส�ำเร็จในธุรกิจสมาร์ทโฟนจาก ความร่วมมือกับเอไอเอส ในการรุกตลาดสมาร์ทโฟน ด้วยการน�ำเสนอ Acer Liquid Z3 กับแคมเปญ AIS 3G Super Combo ผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายของ เอไอเอสกว่า 950 สาขา และร้านสะดวกซื้อ (7-eleven) อีกกว่า 7,000 สาขาทัว่ ประเทศ ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคมปีทผี่ า่ นมา จนถึงปัจจุบัน ด้วยยอดขาย Acer Liquid Z3 กว่า 3 แสนเครื่อง

สยาม ไวเนอรี่ เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม สยามไวเนอรีร่ ว่ มส่งมอบไออุน่ ให้แก่ผปู้ ระสบภัยหนาวใน หลายจังหวัด พร้อมได้จดั เส้นทางเยีย่ มชมวิถชี วี ติ ชุมชน เลีย้ งอาหารมือ้ กลางวัน พร้อมน�ำหน่วยพยาบาลเคลือ่ นที่ เข้าช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยหนาว อีกทัง้ ยังมอบเงินช่วย เหลือสมทบทุนให้แก่วดั ทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ รวมถึง บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้แล้วแก่เด็กนักเรียนผูด้ อ้ ย โอกาสอีกด้วย สามารถติดตามความเคลือ่ นไหวของ กิจกรรมดีๆ แบบนีไ้ ด้ที่ www.siamwinery.com

โสสุโก้ชวนร่วมทำ�บุญเพื่อผู้ป่วยยากไร้ บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จ�ำกัด ผู้จัดจ�ำหน่าย กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนังโสสุโก้ เชิญชวนผู้มีจิต ศรัทธาทั่วประเทศ ร่วมกันหยอดเงินบริจาคลงในกระปุก หมูของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ซึ่งตั้งอยู่ ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า 21 สาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เงินบริจาคทั้งหมดจะ น�ำไปใช้ในโครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือ แพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลรามาธิบดี

10 FEBRUARY - 10 MARCH 2014 l

35


• EDITOR’S PICK • WRITER l PHOTOGRAPHER

• Amm Junnet

อุดมสุข • กรุงเทพฯ •

CHEF RECOMMENDED •

จริงๆ อยากแนะน�ำคาราเมล คัสตาร์ดเค้ก แต่ขายดีจน เกลี้ยงตู้ เลยขอแนะน�ำเป็น เค้กมะพร้าวน�้ำหอม ความ พิเศษอยู่ที่หน้าเค้กซึ่งใช้วิป ปิ้งครีมสด ได้ความนุ่มเบา เลเยอร์ของเค้กก็จะเป็น มะพร้าว ใช้น�้ำมะพร้าวใน การท�ำเนื้อเค้กและครีมด้วย ที่ส�ำคัญคือไม่ใส่สารกันบูด •

เห็นชือ่ ร้านแล้ว GO ก็นกึ รักทันที สัมผัสได้ถงึ ความสุขทีเ่ จ้าของร้านตัง้ ใจสือ่ ออกมา ไม่ตอ้ งถามถึงความหมายเพราะ อุดมสุข เป็นค�ำไทยๆ ง่ายๆ ไม่ตอ้ งคิดไปไกล คุณก้อง และคุณคิวเจ้าของร้านบอกกับ GO ว่า ทีต่ งั้ ชือ่ ร้านแบบนี้ เพราะอยากให้ทกุ คนมาที่ ร้านแล้วมีความสุข ทัง้ สองคนนีก้ ไ็ ม่ใช่หน้าใหม่ในวงการร้านกาแฟและเบเกอรี่ เพราะ เคยดูแลร้านบ้านพระอาทิตย์มาก่อน อารมณ์อนุ่ ๆ ภายในร้านก็ได้มาจากการดึงความ รูส้ กึ ของความเป็นบ้านมาใส่ไว้เพือ่ ให้ลกู ค้าทุกคนรูส้ กึ สบายๆ มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับหลบความ วุน่ วายมานัง่ เงียบๆ ฟังเพลงเบาๆ สังเกตได้จากการตกแต่งด้วยเฟอร์นเิ จอร์ไม้ โดยเฉพาะโต๊ะใหญ่กลางร้านก็เป็นการน�ำไม้ทรี่ อื้ จากบ้านเก่าของเจ้าของมาท�ำใหม่ เครือ่ งดืม่ โดยเฉพาะเมนูกาแฟ คุณก้องก็ชงด้วยตนเอง ใส่ทงั้ ใจและทัง้ แรงลงไป เพราะ เครือ่ งชงกาแฟเป็นแบบแมนนวล กาแฟทีใ่ ช้เป็นเมล็ดกาแฟไทย 100 เปอร์เซ็นต์จากไร่ ในจังหวัดเชียงรายทีไ่ ด้รบั การคัดสรรมาเป็นอย่างดี โฮมเมดเบเกอรีเ่ ป็นฝีมอื ของคุณคิว เจ้าของร้านทีค่ อยสร้างสรรค์เมนูอร่อยๆ มาให้ลกู ค้าได้ชมิ กัน และยังมีเมนูอนื่ ๆ จัดให้ อย่างคลับแซนด์วชิ สลัดทูนา่ เรียกว่าใครมาทีน่ ไี่ ม่ตอ้ งกลัวหิว นอกจากจะมีเครือ่ งดืม่ และเบเกอรีอ่ ร่อย ร้านนีย้ งั มีชว่ งเวลาดีๆ มามอบให้ลกู ค้าด้วยการจัดกิจกรรมทีน่ า่ สนใจ อยูเ่ สมอๆ เช่น เรียนแต่งเพลงกับประภาส ชลศรานนท์ เรียนท�ำตุก๊ ตากับกลุม่ Happy Doll เป็นต้น ติดตามข่าวสารและอัพเดทเมนูอร่อยๆ ใหม่ๆ ได้จากเพจในเฟซบุก๊ Food&Drink: Happy Coffee & More Time: เปิดทุกวัน 08.00 - 20.00 น. Location: 322/14 รัชดาภิเษกซอย 3 ดินแดง กรุงเทพฯ Tel.: 0 2641 0099 Facebook: อุดมสุข coffee happy & more l MENU TO LIKE l

สโคนเสิร์ฟพร้อมแยม เป็นอีกร้านที่เนื้อสโคนร่วนนุ่มก�ำลังดี อาหารชุด ข้าวสวยเสิร์ฟพร้อมแกง มัสมั่น เคียงด้วยสลัดผัก กินแล้วนึกถึงฝีมือคุณย่า แซนด์วิชแฮมชีส แนะน�ำว่าต้องกินตอนร้อนๆ ชีสยังไม่จับตัวเป็นก้อน กาแฟอุดมสุข กาแฟไทยรสชาติเข้มข้นหวานมัน อเมริกาโน่ร้อน หอมกรุ่นเหมาะส�ำหรับคอกาแฟตัวจริง

36

l GO MAGAZINE ISSUE 59


• U R WHAT U EAT • D.John • PHOTOGRAPHER Amm Junnet • WRITER

TINY CUP • กรุงเทพฯ •

HOKKAIDO TSUBOHACHI • กรุงเทพฯ •

เจ้าของร้านตั้งใจเปิดร้านกาแฟที่มีอาหารเช้าขายด้วย และเช้าในที่นี่ก็เป็นเวลาเช้า จริงๆ คือ 7 โมงเช้า ส�ำหรับคนท�ำงานย่านทองหล่อที่ต้องการกินอาหารเช้า ก่อนเริ่มท�ำงาน เพราะมีครัวร้อนเป็นของตัวเอง ทุกเมนูจึงสดใหม่ ไม่ใช่แค่อุ่นให้ร้อน เท่านั้น ทั้งสลัด แซนด์วิช พาสต้า และยังมีเมนูน�้ำผลไม้ สมู้ทตี้ในส่วนผสมที่ แปลกใหม่ ได้รสชาติอร่อยไม่ซ�้ำใคร เพื่อเป็นทางเลือกให้คนที่ไม่ดื่มกาแฟ ส่วนขนม มีทั้งทาร์ตและเค้กหน้าต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้สด อาหารของร้านเน้นวัตถุดิบ เกรดเอ และเมนูเพื่อสุขภาพเป็นหลัก ภายในร้านตกแต่งสไตล์นิวออร์ลีน ผสมผสาน สไตล์ฝรั่งเศสเข้าไปด้วย บนชั้น 2 ของร้านมีห้องส่วนตัวส�ำหรับนั่งสังสรรค์ หรือ คนที่อยากมานั่งท�ำงานก็มีโต๊ะไม้ตัวใหญ่ แถมด้วย Free Wi-Fi ใครมองหาอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น รวมทั้งมื้อเบาๆ สบายๆ ระหว่างวัน ร้านเล็กๆ อบอุ่นแห่งนี้พร้อมเสิร์ฟ

สึโบ เป็นหน่วยวัดพื้นที่เป็นเมตร ฮาจิ หมายถึง เลข 8 ซึ่งชื่อร้านบอกถึงความเป็นมา ของร้านแห่งนี้ว่า ร้านแรกที่เปิดนั้นมีขนาด 8 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่เมืองฮอกไกโด โดย ร้านสึโบฮาจินั้นนับเป็นร้านเหล้าอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น มีสาขามากกว่า 400 สาขา เปิดมากว่า 40 ปี และยังนับเป็นร้านญี่ปุ่นร้านแรกที่เปิดขยายกิจการสู่ต่างประเทศ ภายในร้านมีครัวเปิดโล่ง มีบาร์ส�ำหรับนั่งมองเชฟสร้างสรรค์เมนูข้าวปั้น ห้องรับ ประทานอาหารเน้นความเป็นส่วนตัว มีม่านส�ำหรับกั้นเป็นห้องๆ หรือหากมาเป็นกลุ่ม ใหญ่ก็สามารถเปิดโล่งเชื่อมถึงกันได้ อาหารทุกจานท�ำจากวัตถุดิบชั้นดี เมนูมีหลาก หลาย ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมมานั่งหลังเลิกงานเพื่อผ่อนคลาย ร้านแห่งนี้จึงเป็น จุดนัดพบเพื่อการสังสรรค์โดยเฉพาะ แต่ในช่วงกลางวันมีเมนูอาหารเซตด้วย เร็วๆ นี้จะเปิดอีกในย่านสุขุมวิทและสีลม

Food&Drink: Coffee Shop, Smoothie & Juice Bar Café Time: เปิดทุกวัน 07.00 - 19.00 น. Location: 411/2 ซอยทองหล่อ 17 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ Tel.: 0 2712 5112 Facebook: Tiny Cup Café Instagram: #tinycupbkk

Food&Drink: ร้านสไตล์อิซากาย่าหรือร้านเหล้าแบบญี่ปุ่น Time: เปิดทุกวัน เวลา 11.00 - 24.00 น. Location: ชั้น 1 โครงการนิฮอนมูระมอลล์ ซอยทองหล่อ 13 Tel.: 0 2185 3323 Facebook: Tsubohachi Thailand

l MENU TO LIKE l

สลัดเห็ดย่าง กลิ่นหอมชวนน�้ำลายสอ สปาเก็ตตี้ซีฟู้ดซอสมะเขือเทศ แซนด์วิชขนมปังฟักทอง ผักย่างที่อร่อยเกินคาด ราสเบอร์รี่ทาร์ต เลมอนทาร์ต สตรอว์เบอร์รี่ช้อตเค้ก ที่ทุกเมนูเต็มไปด้วย รสชาติสดใหม่จากผลไม้สด เบอร์รี่ไอซ์ที และกรีนรีเฟรชเชอร์ เพิ่มความสดชื่น

IMPERIAL CHINA ห้องอาหารจีนอิมพีเรียลไชน่า โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ ปาร์ค สุขุมวิท 22 จัดเตรียมเมนูอาหารมงคลไว้ให้ ท่านและครอบครัวได้มาอิ่มอร่อยกันอย่างสุขใจ จ�ำนวน 4 ชุด ได้แก่ ชุดร�่ำรวยเงินทอง ราคา 10,888 บาท ชุดมั่งมีศรีสุข ราคา 13,888 บาท++ ชุดจ้าว แห่งวาสนาโชคลาภ 15,888 บาท ++ ชุดมหาเศรษฐี แสนล้าน 19,888 บาท ++ ส�ำหรับ 6-10 ท่าน พร้อมชมการแสดงโชว์การเปลี่ยนหน้ากากและดนตรี กู่เจิ้ง เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน โดยทุกชุดจะมี อาหารพิเศษ 10-12 เมนูแตกต่างกันไป Contact: 0 2261-9000 ต่อ 5001, 5059 Website: www.queensparkdining.com

l MENU TO LIKE l

ปลาดิบรวมชุดพิเศษในราคาสุดคุ้ม ราเมงฮอกไกโดรสชาติเข้มข้น ปูทาบาระนึ่งพร้อมช้อนแคะปู ปลาฮกเกะย่าง รสชาติเยี่ยมเหมาะเป็นกับแกล้มคู่เครื่องดื่มเย็นๆ ข้าวอบเห็ดที่เสิร์ฟมาพร้อมเตา ส่งกลิ่นหอมแต่ไกล ไอศกรีมชาเขียวหวานก�ำลังดี

UP & ABOVE ห้องอาหารอัพแอนด์อะบัฟ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ น�ำเสนอโปรโมชั่น ครัสทาเชี่ยน ครัช เสิร์ฟ อาหารทะเลสดๆ หลากหลายชนิด อาทิ กุ้ง หอย นางรม ปูอลาสก้า บนถาดน�้ำแข็งให้ท่านเลือกรับ ประทานคู่กับขนมปังโฮมเมดและซอสต่างๆ ที่ปรุงรส อย่างลงตัว ในราคาชุดละ 1,600 บาท++ต่อ 2 ท่าน

PR • OM FO OT OD IO N

Contact: 0 2687 9000, 08 1414 5955 Website: www.okurabangkok.com

10 FEBRUARY - 10 MARCH 2014 l

37


• WINEXPERT • WRITER

• ธวัชชัย เทพพิทักษ์

ชิมไวน์ แบบมืออาชีพ

ในฐานะนักชิมไวน์ 1 ในค�ำถาม ที่ผมถูกถามอย่างต่อเนื่องเสมอมาก็คือ มีวิธีการดูแลรักษาปากและลิ้นอย่างไร?

เรื่องนี้ปกติผมไม่ค่อยได้ตอบเป็นข้อเขียน ส่วน ใหญ่ตอบปากเปล่าตามสถานที่ที่ไปบรรยายหรือเทรน นิ่งไวน์ตามสถานที่ต่าง ๆ มากกว่า GO Free Magazine น่าจะเป็นนิตยสารแรกในรอบหลายๆ ปีที่ผมน�ำ เรื่องนี้มาเขียนลง ค�ำถามที่น่าสนใจและสามารถน�ำไปใช้ได้จริง โดย เฉพาะท่านที่อยากจะเป็นนักชิมไวน์มืออาชีพ เน้นค�ำว่า มืออาชีพที่ชิมเป็นทางการ มีการให้คะแนนที่ส่งผลบางอย่างต่อไวน์ที่ชิม มืออาชีพเหล่านี้บางวันต้องชิมไวน์เป็นร้อยๆ ตัว ส่วนมือ สมัครเล่นชิมเพื่อความเพลิดเพลิน อาจจะไม่เคร่งครัด มาก แต่ถ้าจะท�ำไปใช้ก็ได้ประโยชน์ เพราะไวน์มีอะไรที่ ชวนให้ค้นหา อย่างแรกที่นักชิมไวน์ควรท�ำอย่างยิ่งคือ ไม่สูบ บุหรี่ เพราะบุหรี่แต่ละมวนเต็มไปด้วยสารเคมี สารพิษ

38

l GO MAGAZINE ISSUE 59

ที่สามารถท�ำลายประสาทรับรสในปากของผู้สูบได้ แม้ จะมีพรสวรรค์ในการรับรส รับกลิ่นมากเพียงใด ถ้าสูบ บุหรี่มากๆ พรสวรรค์ก็ช่วยไม่ได้ นักชิมไวน์มืออาชีพ ระดับโลกมักไม่สูบบุหรี่ หรือแม้แต่ซิการ์ ซึ่งหลายๆ คน บ้านเราชอบสูบซิการ์กับไวน์ จริงๆ แล้วซิการ์กับไวน์ ไม่ได้เข้ากันเลย ยกเว้นสูบและดื่มแบบสนุกๆ ในการชิมไวน์มากๆ ผมชอบใช้น�้ำโซดาบ้วนปาก หลังจากชิมไวน์ทุก ๆ 10 ตัว เนื่องจากน�้ำโซดามีอัลคา ไลน์ (Alkaline) บางๆ ขณะที่ไวน์มีแอสิด (Acid) จะ ท�ำให้ภายในปากของเราเป็นกลาง ในบ้านเรายังไม่เคย เห็นการชิมไวน์รายการไหนจัดโซดาให้ผู้ชิม นอกจากนั้น ผมยังชอบใช้มะกอกเขียวในการชิม ไวน์แดง โดยเมื่อชิมไวน์แดงไปประมาณ 10 แก้ว ก็กัด มะกอกเขียวเล็กน้อย เพื่อเป็นการปรับแทนนิน (Tannin) หรือความฝาด แบบนี้สมัยก่อนในยุโรปหลายประเทศ

นิยมใช้กัน เพราะมีมะกอกเขียวเยอะ ปัจจุบันก็ยังมีใช้ อยู่บ้าง แต่ถ้าชิมไวน์ขาวอาจจะใช้ฮาร์ด ชีส (Hard Cheese) เช่น Parmigiano โดยเมื่อชิมไวน์ขาวไปได้สัก ระยะหนึ่งก็จะกัดชีสเล็กน้อย เพื่อปรับกับแอสิดของไวน์ ขาว เป็นต้น ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่นักชิมไวน์บ้านเราสามารถ น�ำมาใช้ได้ ที่เห็นส่วนใหญ่นิยมใช้ขนมปัง ซึ่งอาจ จะด้วยปัจจัยความพร้อมบางอย่าง แต่ขนมปังจะมี ปัญหาเมื่อชิมไวน์มากๆ ปัญหาพวกนี้ผมเคยเจอมา แล้วเมื่อชิมไวน์เกินกว่า 100 ตัว ขนมปังแทบจะ ช่วยไม่ได้เลย อย่างไรก็ตาม เรื่องมะกอกเขียวกับ ชีสนี้ ถ้าน�ำมาใช้บ้านเรานักชิมอาจจะต้องปรับ เปลี่ยนและเรียนรู้บางอย่าง ที่ส�ำคัญต้องมีผู้แนะน�ำ ที่มีประสบการณ์


• EDITOR’S PICK • WRITER l PHOTOGRAPHER

• Amm Junnet

RANCHO CHARNVEE RESORT AND COUNTRY CLUB • นครราชสีมา •

ความงดงามมักซ่อนตัวอยู่ แต่ไม่อาจซ่อนอยูไ่ ด้ตลอดไป ไม่นานความงามนัน้ ต้อง ถูกค้นพบ หลังจากทีไ่ ด้ยนิ ชือ่ เสียงเกีย่ วกับสนามกอล์ฟขนาดมาตรฐาน 18 หลุม 72 พาร์ ระดับแชมป์เปีย้ นชิฟทีไ่ ด้รบั การออกแบบและการสร้างจากนักออกแบบสนาม กอล์ฟระดับแนวหน้าของวงการกอล์ฟโลก ตลอดจนความหรูหราของห้องพักสไตล์ ชนบทของอังกฤษและยุโรป ในทีส่ ดุ GO ก็ได้มโี อกาสมาเยือนแรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี่ คลับ การบริการต้อนรับอย่างอบอุน่ คือความประทับใจแรก ยิง่ เมือ่ เปิดประตูสหู่ อ้ งพัก นอกจากสายตาจะได้สมั ผัสกับความสวยงามอันเรียบหรู มีระดับ ห้องพักมีระเบียงและเก้าอีใ้ ห้ออกไปนัง่ มองวิวทิวทัศน์ ร่างกายก็ยงั ได้รบั ความสบายจากสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ยิง่ เมือ่ ได้สำ� รวจรอบๆ รีสอร์ท ก็รสู้ กึ เพลิดเพลินไปกับสถาปัตยกรรมและการจัดแต่งสวนอย่างเป็นระเบียบ โดยเฉพาะบรรยากาศบริเวณสระน�ำ้ เลยไปถึงลานพิมาน ใช้เวลากับการพักผ่อน อยูก่ บั ตัวเอง หรือกับหนังสือสักเล่ม ในยามเย็นหรือยามเช้าทีห่ ากไม่ได้ใช้เวลา ไปกับการตีกอล์ฟ ทีน่ กี่ ม็ กี จิ กรรมให้เลือกมากมายทัง้ ว่ายน�ำ้ ขีม่ า้ ขีจ่ กั รยาน สมคอนเซ็ปต์ “สวยงาม ท้าทาย ให้ความบันเทิง” เราจะต้องการอะไรอีก ในวันหยุดแสนพิเศษนี้ Like: ในเวลาเพียง 2 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ ก็รู้สึกเหมือนได้ไปเยือนยุโรป, ความสงบเป็นส่วนตัวและอากาศดีๆ ตลอดทั้งวัน Location: 333/2 หมู่ 12 ต�ำบลขนงพระ อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา Contact: 0 4475 6210-3, 08 8375 4466 Website: www.ranchocharnvee.com

40

l GO MAGAZINE ISSUE 59

Play & Stay โปรโมชั่น สุดพิเศษ ห้องพักซูพีเรีย สไตล์ยุโรป 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้าส�ำหรับ 2 ท่าน ตีกอล์ฟ 18 หลุมไม่ จ�ำกัดชั่วโมง พร้อมรถ กอล์ฟ 1 คันนั่งคู่ เฉพาะวัน อาทิตย์-วันพฤหัส ในราคา 6,420 บาท วันนี้ – 31 ตุลาคม 2557 ห้องอาหารเชส ซอนย่า พร้อมให้บริการอาหารสไตล์ ยูโรเปียน เมนูเด็ดคือ พิซซ่า หน้าต่างๆ โดยเฉพาะหน้า แรนโชชาญวีร์ฯ ที่เป็นพิซซ่า หน้าพิเศษสูตรลับของที่นี่ ที่เดียวเท่านั้น นอกจากนั้น ยังมีขาเป็ดตุ๋นน�้ำมันมะกอก สตูว์เนื้อน่องตุ๋นไวน์แดง และเมนูเซตเป็น Special of the Month รอเสิร์ฟระหว่างเวลา 11.00 – 22.00 น. โฮมเมดสไตล์ที่ไม่ควรพลาด เมื่อมาถึงแรนโชชาญวีร์ฯ •


• SLEEP WITH ME • Amm Junnet • WRITER l PHOTOGRAPHER

AMARI HUA HIN • ประจวบคีรีขันธ์ •

เปลีย่ นภาพลักษณ์และภาพจ�ำเก่าๆ ของโรงแรมอมารีไปอย่างสิน้ เชิงเพียงเมือ่ ก้าวเท้า เข้าสูโ่ รงแรมอมารีหวั หิน ด้วยเพดานล็อบบีท้ สี่ งู โปร่ง การตกแต่งด้วยโทนสีฟา้ ขาวให้ ความรูส้ กึ เหมือนทุกวันเป็นวันพักผ่อนริมทะเล แต่ความรูส้ กึ อบอุน่ และเป็นมิตรจาก พนักงานต้อนรับยังคงเป็นเอกลักษณ์อนั โดดเด่นของโรงแรมสัญชาติไทยแห่งนี้ ห้องพัก ตกแต่งแบบร่วมสมัยทัง้ หมด 223 ห้อง ทุกห้องมอบช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและความ สุขได้ไม่แพ้กนั ต่างกันทีว่ วิ ภายนอกซึง่ มีทงั้ พูลวิว ซีววิ และเมาท์เท่นวิว มีสระว่ายน�ำ้ บรีซสปา พร้อมให้บริการ ความสะดวกสบายอีกอย่างทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ พิเศษไปกว่าทีอ่ นื่ ๆ ก็คอื ห้องอาหารทีม่ อี ยูห่ ลากหลาย รองรับความต้องการอันแตกต่างในหลายช่วงเวลา ทัง้ ห้องโมเสก บุฟเฟต์อาหารเช้านานาชาติทมี่ ที งั้ อาหารไทยและอาหารนานาชาติ ใครที่ ชอบดืม่ กาแฟหรือชาก็มคี อรัลเลาจ์ ริมสระว่ายน�ำ้ ก็แสนเก๋เพราะมีอควาพูลบาร์ ห้องรีฟ เดลิ เป็นอินเทอร์เน็ตเลาจ์ทมี่ พี าสทรีชนิดต่างๆ พร้อมเสิรฟ์ ยามเย็น ชอร์ไลน์บชี คลับ รอทุกคนไปลิม้ ลองอาหารทะเลและบาร์บคี วิ ริมทะเลเพิม่ ความสนุกตบท้ายวัน Like: บรรยากาศโดยรวมที่ดูสดใสและให้ความรู้สึกเหมือนได้มาตากอากาศอย่างแท้จริง, ทางเดินไป ชายหาดที่แม้จะค่อนข้างไกลแต่ก็ท�ำให้ได้ออกก�ำลังกายไปในตัว Location: 117/74 ถนนตะเกียบ ต�ำบลหนองแก อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Contact: 0 3261 6600 Website: www.amari.com/huahin

• TRISARA RESORT ตรีสรา รีสอร์ท ภูเก็ต รีสอร์ทที่เงียบสงบเหมาะแก่การ พักผ่อนหลีกหนีความวุ่นวายและความเครียดของ ชีวิตในเมือง มอบข้อเสนอพิเศษ Thai Resident Rates กับส่วนลด 30% จากราคาปกติตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2557 Contact: 0 7631 0100 Website: www.trisara.com

TOP HOTELS IN THE WORLD

จากความคิดเห็นของนักรีววิ ทัว่ โลก เว็บท่องเทีย่ ว อย่าง www.tripadvisor.com จึงได้สรุป 25 อันดับโรงแรมทีด่ ที สี่ ดุ ทัว่ โลกส�ำหรับเป็นจุดหมายใน การพักผ่อนของปี 2014 นี้ GO หยิบ 8 อันดับมา รายงานพร้อมรูป ส่วนอันดับทีเ่ หลือ ใครอยากชม เพิม่ คลิกหาได้งา่ ยแค่ปลายนิว้ สวยและน่าตืน่ ตะลึง ทัง้ นัน้ น่าเสียดายไม่มโี รงแรมในไทยติดโผ

U INCHANTREE โรงแรมยู อินจันทรี กาญจนบุรี ชวนคุณไปดื่มด�่ำ กับความสงบเย็นของสายน�้ำแคว รายล้อม ด้วยธรรมชาติสุดร่มรื่น ความเรียบง่าย และความโรแมนติก เข้าพักห้องพักซูพีเรียส�ำหรับ 2 ท่าน ในวันวาเลนไทน์นี้ รวมอาหารเช้าและเวสเทิร์น เซต ดินเนอร์ เสิร์ฟพร้อมไวน์ 2 แก้ว ในราคา 4,237 บาท

GO

VA LU E•

Contact: 0 3452 1584 Website: www.uhotelsresorts.com

GRAND HOTEL KRONENHOF

THE UPPER HOUSE

GILI LANKANFUSHI MALDIVES

NAYARA HOTEL, SPA & GARDENS

THE OBEROI UDAIVILAS

CASA GANGOTENA

LINDOS BLU

THE ST.REGIS PUNTA MITA RESORT

• สวิตเซอร์แลนด์ •

• อินเดีย •

• จีน •

• เอกวาดอร์ •

• มัลดีฟส์ •

• กรีซ •

• คอสตาริกา้ •

• เม็กซิโก •

10 FEBRUARY - 10 MARCH 2014 l

41


• ZODIAC • WRITER

• ทศพร ศรีตุลา

ราศีเมษ (aries)

ช่วงวันที่ 14 เมษายน - 14 พฤษภาคม ดวงการงานจะมีความขัดแย้งตลอดเดือน การ เจรจาต้องหาคนกลางคอยประสานงาน พนักงานลูกจ้างมีโอกาส ถูกใส่รา้ ยกลัน่ แกล้ง หรือถูกโยกย้ายไปสูส่ งิ่ ทีแ่ ย่กว่าเดิม คนทีเ่ ป็น เจ้าของธุรกิจคงต้องระวังการถูกถอนหุน้ หรือเปลีย่ นตัวหุน้ ส่วนได้ ดวงความรัก ราศีเมษทีม่ คี มู่ แี ฟนแล้ว ต้องระวังค�ำพูด และพยายาม แยกแยะหลายๆ เรือ่ งให้ออกจากเรือ่ งความรักให้ได้ เพราะจะส่งผล ให้เราตัดสินใจด้วยอารมณ์ชวั่ วูบ ส่วนคนโสด ไม่แนะน�ำให้เริม่ ต้น ความสัมพันธ์ใหม่ๆ เพราะคบหาไปแล้วอาจมีเรือ่ งราวเข้าใจผิดกัน ด้านการเงิน ต้องระวังรายจ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ตา่ งๆ และ รายจ่ายด้านสุขภาพ ส่วนรายรับยังอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ มี เี งินทองเข้ามา ให้ใช้จา่ ย และด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ แนะน�ำให้หาเวลาไปท�ำฟัน เจาะเลือด เพือ่ ช่วยแก้เคล็ด ทิศมงคล: ทิศเหนือ

ราศีพฤษภ (taurus)

ช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน ดวงดาวแห่งความก้าวหน้าก�ำลังจะส่งผลให้หน้าที่ การงานเติบโตมากขึน้ เหมาะกับการเรียนรูแ้ ละปรับตัว แต่อย่าใช้ เวลานานเกินไป เพราะคูแ่ ข่งอาจจะแซงหน้า ดวงความรัก คนโสดมี โอกาสสมหวังกับความรักครัง้ ใหม่ จะได้พบรักในระหว่างเดินทาง คูท่ จี่ ะได้พบนัน้ เป็นคนขยันตัง้ ใจและมีความรับผิดชอบในตัวเองสูง มีอนาคตดีอย่างแน่นอน ใครทีม่ คี มู่ แี ฟนแล้ว อาจมีเวลาให้กนั น้อย ลง ดวงการเงิน มีรายได้ดขี นึ้ ทัง้ รายได้ประจ�ำและรายได้พเิ ศษ มีจงั หวะโชคลาภเข้ามาอีกด้วย ดวงด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ อาการ เกีย่ วกับย่อยอาหารน่ากังวล ถ้าใครมีโรคประจ�ำตัวอยูแ่ ล้วยิง่ ต้อง ดูแลตัวเอง เพราะมีโอกาสจะกลับมาก�ำเริบ ทิศมงคล: ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ราศีเมถุน (germini)

ช่วงวันที่ 15 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม จังหวะดวงดาวจะส่งผลดีในช่วงกลางเดือนไปแล้ว ใครทีต่ อ้ งการจะเริม่ ต้นงานใหม่ๆ หรือลงทุนใหม่ๆ ต้องเตรียมตัว ให้พร้อม ดวงความรัก มีเกณฑ์เกิดปัญหาและความผิดพลาด ยิง่ ถ้า แอบไปมีความลับ มีเรือ่ งมือที่ 3 ระวังมีโอกาสถูกจับได้ คนโสดมี เกณฑ์ได้พบความรักกับคนทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกันในเรือ่ งของอายุ มีแนวโน้มจะเป็นผูใ้ หญ่ ดวงการเงิน มีโอกาสได้รบั เงินก้อน ถ้ามีการ เจรจาต่อรองหรือการเดินทางเข้ามาจะยิง่ ส่งผลดีให้เกิดเป็นรายได้ แต่ตอ้ งระวังการใช้จา่ ยเป็นส�ำคัญ และดวงด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ มีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายเกีย่ วกับทางเดินหายใจ หรือระบบปัสสาวะ ทิศมงคล: ทิศตะวันตก

ราศีกรกฎ (cancer)

ช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม จังหวะดวงการงานมีความโดดเด่นอย่างมาก คนที่ เป็นพนักงานบริษทั มีผใู้ หญ่ให้ความช่วยเหลือเมตตา แต่ยงั คงต้อง ระวัง! ปัญหาความขัดแย้งกับเพือ่ นร่วมงาน เพราะถูกหมัน่ ไส้นนิ ทา ดวงความรัก คนโสดจะได้พบคูแ่ ท้ ได้เจอความรักทีด่ ี แต่อาจแตก ต่างกันในเรือ่ งของวัย ส่วนคนทีม่ คี มู่ แี ฟนแล้ว ถ้ามีปญ ั หาขัดแย้งกัน มาก่อนมีโอกาสปรับความเข้าใจกัน หรือบางคูว่ างแผนในการ แต่งงานหมัน้ หมาย จะเกิดความส�ำเร็จและมีขา่ วดีตามมา ดวงการเงิน ยังคงมีเกณฑ์จบั จ่ายใช้สอยเยอะมาก บางคนจะได้ ต่อเติมซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัย อีกทัง้ รายจ่ายด้านภาษีสงั คมและการ ใช้จา่ ยในสิง่ ของฟุม่ เฟือยทัง้ หลายด้วย ดวงด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ ไม่นา่ เป็นกังวล ใครทีเ่ จ็บป่วยจะได้รบั การรักษาทีด่ ขี นึ้ จะมีอบุ ตั เิ หตุ เล็กๆ น้อยๆ เกิดขึน้ บ้าง ทิศมงคล: ทิศเหนือ

ราศีสิงห์ (leo)

ช่วงวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน ลักษณะดวงมีความแรงเกิดขึน้ การท�ำงานจะถูก ปรับเปลีย่ นยกเลิกกะทันหัน ดวงในเรือ่ งอุปสรรคศัตรูมกี ำ� ลัง มากกว่าตัวเรา ดวงทีด่ จี ะเป็นในเรือ่ งของการเดินทางหรือการติดต่อ ต่างประเทศ ดวงความรัก ต้องระวัง! มีโอกาสทีร่ กั ครัง้ เก่าๆ จะกลับ มาสร้างปัญหา คนรักของคุณไปท�ำบุญถวายสังฆทาน สวดมนต์ ไหว้พระบ้างจะช่วยลดความแรงได้ ส�ำหรับคนโสด ยังมีโอกาสได้เริม่ ต้น ความสัมพันธ์ใหม่ๆ แต่ตอ้ งระวังการตัดสินใจ ดวงการเงิน มีดวงใน แบบทุกขลาภเข้ามา อีกทัง้ ยังมีเกณฑ์เสียเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับธาตุไฟ 42

l GO MAGAZINE ISSUE 59

ทศพร ศรีตุลา (อาจารย์ช้าง) โหรหนุ่มผู้ชื่นชอบและศึกษาโหราศาสตร์ตั้งแต่อายุเพียง 11 ปี และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จาก นั้นได้ต่อยอดเพิ่มเติมอีก 2 สาขา คือโหราศาสตร์ภาคพยากรณ์ และโหราศาสตร์ภาคค�ำนวณ (การเคลื่อนที่ของดวงดาว) อีกทั้งยังได้ศึกษาต่อเกี่ยวกับศาสตร์ฮวงจุ้ยทั้งในและต่างประเทศ จึงได้ชื่อว่าเป็นนักพยากรณ์หนึ่งในไม่กี่คนในประเทศไทย ที่รอบรู้ เชี่ยวชาญทั้งโหราศาสตร์ไทยและฮวงจุ้ยอย่างถ่องแท้ โดยมีสโลแกนประจ�ำตัวว่า “รู้ก่อน แก้ไขได้” ตรวจสอบดวง ชะตากับอาจารย์ช้างได้ที่หมายเลข *4998

อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์มอื ถือจะช�ำรุดเสียหายและเป็นเหตุให้เสียเงิน ตามมา และดวงด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ ระวัง!อาการไข้หวัด ตัวร้อน หรือมีอาการแปลกๆ เกิดขึน้ พักผ่อนเพียงพอและสวดมนต์ไหว้พระ อย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ช่วยเสริมดวงให้ดขี นึ้ ทิศมงคล: ทิศตะวันตก

ราศีกันย์ (virgo)

ช่วงวันที่ 17 กันยายน – 17 ตุลาคม จังหวะดวงดี มีโอกาสก้าวหน้าเติบโต ได้รบั ความ ช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่เจ้านายน�ำไปสูค่ วามมัน่ คงในชีวติ การท�ำงาน เหนือ่ ยและหนักมากขึน้ แต่คมุ้ ค่าอย่างมาก ดวงความรัก อยูใ่ นจุดที่ มีความคึกคักมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะคนโสด จะมีโอกาสได้เลือก มากขึน้ คนทีม่ คี มู่ แี ฟนแล้ว จะสมหวังในการมีลกู มีบตุ ร หรือใครที่ ยังไม่ได้หมัน้ หมายแต่งงาน ช่วงนีจ้ ะมีโอกาสได้รบั ข่าวดี แต่ระวัง เรือ่ งมือที่ 3 แทรกแซงความสัมพันธ์ดว้ ย ดวงการเงิน ยังมีรายได้ทดี่ ี แต่กม็ รี ายจ่ายจุกจิก หรือบางคนอาจได้ลงทุนขยับขยายธุรกิจเพิม่ เติม หรือเสียเงินกับเรือ่ งของบุตรบริวาร ดวงด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ ไม่นา่ กังวล เพียงแต่ตอ้ งระวังเรือ่ งน�ำ้ หนักตัวจะเป็นสิง่ ทีส่ ร้าง ความเครียดได้ ทิศมงคล: ทิศเหนือ

ราศีตุลย์ (libra)

ช่วงวันที่ 18 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน ลักษณะการงานในช่วงนีเ้ หมาะกับการเป็นเบือ้ งหลัง ทีส่ ำ� คัญคงต้องระวังเรือ่ งของอารมณ์ตวั เองให้มากขึน้ อุปสรรคศัตรู ยังคงมีอยู่ ขอให้ทำ� ใจนิง่ ๆ พ้นจากช่วงนีไ้ ปแล้วจังหวะดวงจะค่อยๆ ดีขนึ้ ดวงความรัก ถ้าคนโสดจะมีความรักครัง้ ใหม่ๆ อาจไม่สามารถ ทุม่ เทให้กบั คนรักได้มาก เพราะติดปัญหาในเรือ่ งของเวลา อาจท�ำให้เกิดความไม่เข้าใจกันตามมา ส่วนคนทีม่ คี มู่ แี ฟนแล้ว ระวังมีปากเสียงกันด้วยเรือ่ งของญาติพนี่ อ้ ง แนะน�ำให้ชวนคนใน บ้านไปท�ำบุญร่วมกันบ้าง ดวงการเงิน ยังมีโอกาสในการหารายได้ ทีด่ เี ข้ามาอยูเ่ รือ่ ยๆ แต่รายจ่ายในเรือ่ งของสุขภาพเป็นสิง่ ทีน่ า่ ห่วง หรือบางคนจะเสียเงินกับการซ่อมแซมสิง่ ต่างๆ หลายอย่าง และดวงด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ ช่วงนีเ้ ย็นๆ พยายามอย่าไปท�ำ กิจกรรมทีเ่ สีย่ งๆ รวมถึงการขับรถก็ตอ้ งใช้สติให้มากเป็นพิเศษด้วย ทิศมงคล: ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ราศีพิจิก (scorpio)

ราศีธนู (sagittarius)

ช่วงวันที่ 17 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม ตามดวงแล้วต้องระวังความขัดแย้งในการท�ำงาน อาจไม่คอ่ ยได้ดงั่ ใจ หรือมีปญ ั หาทะเลาะเบาะแว้งกับเพือ่ นร่วมงาน ตลอดทัง้ เดือน ใครทีต่ งั้ ใจเริม่ ต้นท�ำธุรกิจใหม่ๆ จะเริม่ มีโอกาส และช่องทางเข้ามาช่วยให้ลงมือท�ำได้สำ� เร็จ ดวงความรัก คนโสด จะมีลกั ษณะดวงความรักจากการเป็นเพือ่ น หรือมีตวั ช่วยเป็นเพือ่ น จัดการให้ความรักสมหวังลงตัว ส่วนคนทีม่ คี มู่ แี ฟนแล้ว เกณฑ์ดวง ความสัมพันธ์ยงั มัน่ คงดี แต่ในช่วงนีจ้ ะมีคนเข้ามาขออยูอ่ าศัยอยู่ ด้วย และอาจท�ำให้เกิดความชุลมุนวุน่ วายบ้าง ดวงการเงิน มีโอกาส ของรายได้เข้ามาเต็มที่ แต่รายจ่ายจะหมดเปลืองไปกับงานสังคม และความบันเทิง ดวงด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ ระวังความเครียด เมือ่ จิตใจไม่ดี ก็อาจท�ำให้เจ็บป่วยได้งา่ ยตามไปด้วย โดยเฉพาะ อาการภูมแิ พ้ หรืออาการนอนไม่หลับ ทิศมงคล: ทิศใต้

ช่วงวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างมาก ช่วง จากกลางเดือนไปแล้วจะยิง่ มีโชคจากการขายหรือพบปะเจอลูกค้า และยังได้รบั การช่วยเหลือสนับสนุนทีด่ จี ากผูใ้ หญ่เจ้านายอีกด้วย ดวงความรัก มีลกั ษณะดวงทีเ่ กือ้ หนุนกันเป็นอย่างดี ยิง่ ถ้ามีคมู่ แี ฟน แล้วจะยิง่ ส่งเสริมกันให้มคี วามมัน่ คงในชีวติ มากขึน้ คนโสด มีโอกาส ทีด่ เี ข้ามาให้สมหวัง ถือว่าเป็นดวงทีจ่ ะส่งผลให้ชวี ติ มีการ เปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ดวงการเงิน มีโอกาสในรายได้ใหม่ๆ เข้ามาเพิม่ เติม ใครทีต่ งั้ ใจท�ำอาชีพเสริมรายได้พเิ ศษจะยิง่ มีเงินทองไหลมาเท มา รวมถึงคนทีเ่ ป็นเจ้าของธุรกิจอยูแ่ ล้วด้วย มีเกณฑ์ทจี่ ะมีกำ� ไร ผลตอบแทนทีด่ เี ข้ามาได้มากเป็นพิเศษ และดวงด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ ยังเป็นราศีทดี่ วงดี แต่อยากให้ระวังการเดินทางไว้บา้ งอาจเจอกับภัย ธรรมชาติ มีเรือ่ งจุกจิกกวนใจเข้ามาบ้าง ทิศมงคล: ทิศเหนือ

ราศีมังกร (capricorn)

ราศีกุมภ์ (aquairus)

ราศีมีน (pisces)

ช่วงวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ ดวงการงานมีความแรง! ส่งผลให้เกิดมีความขัดแย้ง ทีร่ นุ แรงตามไปด้วย เรือ่ งบางเรือ่ งอาจไม่เกีย่ วข้องกับตัวคุณเลย ก็ได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสม รวมถึงคนทีท่ ำ� ธุรกิจลงทุนด้วย มีโอกาส ขัดแย้งกับหุน้ ส่วน คงต้องใจเย็นๆ ดวงความรัก ถือว่ามีความ คึกคักมากทีส่ ดุ ในเดือนนี้ ยิง่ ถ้ายังโสดอยู่ มีโอกาสได้พบรักครัง้ ใหม่ กับคนทีม่ รี ปู ร่างหน้าตาดี หรือคูท่ ดี่ ๆู กันอยูใ่ นฐานะเพือ่ น จะมี โอกาสกลายมาเป็นแฟนกัน คนทีม่ คี มู่ แี ฟน ระวัง!ความมีเสน่ห์ ในตัวเองจะท�ำให้มเี รือ่ งของมือที่ 3 เข้ามา ดวงการเงิน ยังเป็นราศี ทีห่ าเงินทองรายได้เข้ามาเรือ่ ยๆ หรือบางคนยังมีโชคเป็นประเภท ของขวัญ ของก�ำนัลหรือมีลาภปาก และดวงด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ โดยรวมแล้วไม่นา่ ห่วง เพียงแต่ตอ้ งระวังเรือ่ งปัญหาน�ำ้ หนักตัว ทิศมงคล: ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม ลักษณะดวงมีพลังธาตุไฟทีค่ อ่ นข้างแรง คงต้อง ระวังการถูกยกเลิกเปลีย่ นแปลงอย่างกะทันหันกับการท�ำงาน ไม่ ควรรับปากใครง่ายๆ กับเรือ่ งของเวลา และใครทีท่ ำ� งานเกีย่ วข้องกับ ธาตุไฟต้องระวังอุบตั เิ หตุระหว่างการท�ำงาน ดวงความรัก คนทีม่ คี ู่ มีแฟนแล้ว ต้องระวังเรือ่ งคนรักเก่าจะกลับมา หรือเรือ่ งมือที่ 3 จะเข้า มาบัน่ ทอนความสัมพันธ์ คนโสด ต้องรอจังหวะและโอกาสกันต่อไป แต่เชือ่ ว่าเกณฑ์ดวงจะต้องปรับเปลีย่ นไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ เรือ่ ยๆ ดวงการเงิน โชคลาภทีเ่ ข้ามาจะอยูก่ บั ราศีกมุ ภ์ได้ไม่นาน เก็บหอม รอมริบไว้เยอะๆ เพราะรายจ่ายจุกจิกในบ้าน รวมถึงรายจ่ายเกีย่ วกับ การเดินทางจะเข้ามาหลายอย่าง และดวงด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ ต้องระวังน�ำ้ ร้อนลวก ไฟช้อต ไฟดูด หรือการขับรถเดินทางก็ตอ้ งใช้ สติให้มากเป็นพิเศษ ทิศมงคล: ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ช่วงวันที่ 15 มีนาคม – 13 เมษายน จังหวะดวงดาวการงานยังอยูใ่ นจุดทีด่ ขี นึ้ มีโอกาส ในเรือ่ งของต�ำแหน่งใหม่ๆ แถมยังมีการสนับสนุนทีด่ จี ากผูใ้ หญ่ แต่ คงต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวบ้าง นอกจากนีย้ งั มีดวงในการเดิน ทางเข้ามามากขึน้ ด้วย คงต้องจัดสรรตารางเวลาให้ลงตัว ดวงความรัก คนโสด มีโอกาสได้สานสัมพันธ์กบั คนใหม่ๆ ทีไ่ ม่เคยคิดว่าจะ โคจรมาพบกัน หรือคนทีเ่ คยมองข้ามไปอาจจะกลายเป็นแฟนของ คุณ ส่วนคนทีม่ คี มู่ แี ฟนแล้ว ดวงคูจ่ ะส่งเสริมให้เกิดเป็นเงินทองโชค ลาภ ดังนัน้ ช่วงนีต้ อ้ งให้ความส�ำคัญและให้เวลากับครอบครัวเยอะๆ ดวงการเงิน มีเกณฑ์ดวงเกีย่ วกับทรัพย์สนิ มรดก ทีด่ นิ เกิดขึน้ ส่วน รายได้อนื่ ๆ เช่นการทวงหนีส้ นิ จะมีโอกาสได้กลับคืนมาอย่างไม่คาดฝัน และดวงด้านสุขภาพ-อุบตั เิ หตุ ยังอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี ทิศมงคล: ทิศใต้


GO FREE MAGAZINE ISSUE 59 _ LUXURY VACATION  

FEBRUARY - MARCH 2014

GO FREE MAGAZINE ISSUE 59 _ LUXURY VACATION  

FEBRUARY - MARCH 2014

Advertisement