Page 1

1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ---------- ▪ -----------Στην Αθήνα σήμερα την οι υπογράφοντες: 1. Γεώργιος Θεοδωρόπουλος του Ανδρέα 2. Σοφία Φωτοπούλου του Ιωάννη 3. Αριάδνη Νικάκη του Διονυσίου 4. Παναγιώτης Αργυρόπουλος του Χρήστου  5. Rudolf – Alexander Besmak του Alexander-Joshef Συμφώνησαν

και

συναποδέχθηκαν

την

ίδρυση

αστικής,

μη

κερδοσκοπικής εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 741 – 784 του Αστικού Κώδικα και με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Άρθρο 1 Επωνυμία Ιδρύεται αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΓΝΩΣΙΣ». και στην αγγλική γλώσσα «GNOSIS». Άρθρο 2 Έδρα Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Αθήνα, τα γραφεία δε αυτής θα βρίσκονται επί της οδού Βαλαωρίτου αριθμός 17. Η εταιρία δύναται να αλλάξει διεύθυνση εντός των ορίων της έδρας της χωρίς τροποποίηση του


2

καταστατικού της, τηρώντας τις διαπιστεύσεις και τις διαδικασίες που τάσσει ο Νόμος. Άρθρο 3 Διάρκεια Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αορίστου χρόνου. Κάθε μετατροπή της διάρκειας του χρόνου της εταιρίας, θα ισχύει με απόφαση της Γ. Σ που θα επικυρώνεται με απόφαση του Δ.Σ. Άρθρο 4 Σκοπός Σκοπός της εταιρίας είναι: 1.

Η συνδρομή στην ανάπτυξη και προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικότητας εν γένει.

2.

Η επιχειρηματική υποστήριξη, προώθηση, προβολή, δικτύωση επιχειρήσεων.

3.

Η προώθηση επιχειρηματικών ευκαιριών και νέων αγορών εντός και εκτός ελλαδικού χώρου.

4.

Η εκπαίδευση επιχειρηματιών και η εξοικείωση τους με τις νέες τεχνολογίες.

5.

Στήριξη και επιμόρφωση ανέργων

6.

Ενίσχυση σχέσεων με την Ομογένεια με στόχο την επένδυση στον ελλαδικό χώρο και στόχο την δημιουργία θέσεων εργασίας

7.

Πρόωθηση ανέργων στο εξωτερικό

8.

Προώθηση και ανάπτυξη ενεργειών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) Άρθρο 5 Μέσα επίτευξης σκοπού


3

Για την επίτευξη του ανωτέρου σκοπού, η εταιρεία προτίθεται να αναπτύξει τις εξής δραστηριότητες: 1.

Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων,

κ.λπ. 2.

Έκδοση ενημερωτικών εντύπων και περιοδικών καθώς και η

προώθηση του σκοπού μέσω των Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης και του Internet. 3.

Η επιμόρφωση, εκπαίδευση και πληροφόρηση για την

επιχειρηματικότα μέσω κατάρτισης καi εκτέλεσης σχετικών προγραμμάτων. Η οργάνωση συναντήσεων, σεμιναρίων και δημοσίων συζητήσεων. Η Ενημέρωση του κοινού, και ειδικότερα της νέας γενιάς και των ηγετών της κοινής γνώμης (opinion leaders), για την φύση της επιχειρηματικότητας και τα ωφελήματα που προσφέρουν. 4.

Παραστάσεις και ενέργειες που επιβάλλονται για την προβολή και

διεκδίκηση των σκοπών του. 5.

Η ευαισθητοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των

επιχειρήσεων. 6.

Η συμμετοχή της εταιρίας, μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους

φορείς, ημε- δαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε ενέργειες όπως Εθνικά και Ευρωπαι κά Προγράμματα που στοχεύουν στη προώθηση της επιχειρηματικότητας 7.

Η αναζήτηση υλικοτεχνικών υποδομών από Δημόσιους Φορείς και

Κοινωνικούς Εταίρους. 8.

Η ενθάρρυνση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Άρθρο 6 Μέλη

Η εταιρεία συγκροτείται από τακτικά, επίτιμα και αρωγά μέλη.


4

Α) Τακτικά μέλη της εταιρείας μπορούν να είναι: φυσικά πρόσωπα με εξειδικευμένες σπουδές ή σημαντική πρακτική εμπειρία ή επιμόρφωση σε συναφή προς το σκοπό της εταιρείας θέματα. Β) Επίτιμα μέλη της εταιρείας μπορούν να είναι: φυσικά πρόσωπα που παρόλο που δεν πληρούν τις άνω προϋποθέσεις έχουν προσφέρει ή μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες και να συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. Γ) Αρωγά μέλη της εταιρείας μπορούν να είναι: φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της εταιρίας, μέσω της προσφοράς τους υλικής, πνευματικής ή συμμετοχικής σε δραστηριότητες. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας το οποίο την αποδέχεται εφόσον κατά την κρίση του συντρέχουν οι ως άνω αναγκαίες προϋποθέσεις. Διαγράφονται από μέλη της εταιρίας, μετά από απόφαση του Δ.Σ., όσοι εταίροι δεν καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους ή προβαίνουν σε δραστηριότητες που αντίκεινται στους σκοπούς της εταιρίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Άρθρο 7 Κεφάλαιο Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 3.000 που κρίνεται απαραίτητο και εύλογο για την αντιμετώπιση των πρώτων λειτουργικών αναγκών της. Το ανωτέρω κεφάλαιο διαιρείται σε μερίδια των εξακοσίων (600) ευρώ έκαστος και καταβλήθηκε σήμερα στο ταμείο της εταιρίας.


5

Άρθρο 8 Πόροι της εταιρίας 1.

α) Τα Τακτικά μέλη υποχρεούνται σε καταβολή δικαιώματος

εγγραφής, καθοριζομένου από το ∆.Σ. β)

Τα ιδρυτικά μέλη συνεισφέρουν κατά την ίδρυση της εταιρείας

ποσό 100 Ευρώ αν πρόκειται για φορείς, 50 Ευρώ αν είναι φυσικά πρόσωπα και 20 ευρώ αν είναι άνεργοι. Οι πόροι και η περιουσία της εταιρείας μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε νόμιμη πηγή και δραστηριότητα, στα πλαίσια όμως της μη κερδοσκοπικής δράσης του, όπως εισφορές, δωρεές, σε χρήμα και είδος των μελών, φίλων, δωρητών και υποστηρικτών ή χορηγών, από κληρονομιές, από επιχορηγήσεις του κράτους, εθνικών, ευρωπαι κών ή διεθνών,

κρατικών

ή

ιδιωτικών

οργανισμών,

την

εκπόνηση

προγραμμάτων εθνικών, ευρωπαι κών και διεθνών οργανισμών, από προσόδους (τόκους κλπ.) ή εκδηλώσεις της εταιρείας και τα αποκτηθέντα από τη λειτουργία αυτού περιουσιακά στοιχεία. 2.

Το ∆.Σ. έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή δωρεάς ή

περιουσιακού στοιχείου ή πόρου, αν με αιτιολογημένη απόφαση κρίνει ότι τυχόν αποδοχή της περιορίζει ή δεσμεύει την ανεξαρτησία της εταιρίας. Εάν η εταιρεία θα συνάψει συμφωνίες με άλλους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των κυβερνήσεων, ή εάν θα εξασφαλίσει κεφάλαια από εξωτερικές πηγές θα πρέπει να το πράττει με όρους οι οποίοι διασφαλίζουν το δημοκρατικό έλεγχο που ασκείται από τα μέλη και συνάδουν με τη συνεργατική αυτονομία τους.


6

3.

Τα έσοδα ή περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας σε καμιά περίπτωση

δεν επιμερίζονται ούτε διανέμονται στα μέλη. 4.

Σε περίπτωση μετατροπής της νομικής μορφής της εταιρίας, η

περιουσία της μεταβιβάζεται στο νέο διάδοχο σχήμα μετά από σχετική απόφαση της Γ.Σ. όπου απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στη Γ.Σ. με ονομαστική ψηφοφορία. 5.

Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας, η περιουσία της περιέρχεται σε

σωματεία,

μη

κερδοσκοπικές

μη

κυβερνητικές

οργανώσεις

ή

οργανισμούς που εξυπηρετούν παρόμοιους ή γενικού συμφέροντος σκοπούς, σύμφωνα με την αρχή « διανομή χωρίς συμφέρον», τα οποία θα καθοριστούν με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δικαστηρίου, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από τους όρους κτήσης ειδικών περιουσιακών στοιχείων. 6.

Οι δαπάνες πρέπει να έχουν την έγκριση του ∆.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Άρθρο 9 Γενική Συνέλευση Η Γενική Συνέλευση των μελών της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε απόφαση που την αφορά. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για: α) τροποποίηση του καταστατικού, β) παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, γ) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) εκλογή ελεγκτών, ε) έκθεση του ισολογισμού και της έκθεσης διαχείρισης, στ) τα μέσα στήριξης του σκοπού της εταιρίας.


7

Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, μια φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης . Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας όταν το κρίνει σκόπιμο, όταν υφίσταται ανωτέρα βία, όταν προκύπτουν έκτακτες περιστάσεις. Η Γ.Σ πρέπει να καλείται (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση με έγγραφες προσκλήσεις προς τα μέλη της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γ.Σ ή εξομοιουμένης προς αυτήν, η πιο πάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό. Οι προσκλήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνεδριάσεως καθώς και σε περίληψη τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Δικαίωμα παράστασης στη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέλος που έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις . Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα ημερήσιας διάταξης , όταν παρευρίσκονται σε αυτήν τουλάχιστον το ½ (συν ένα) των μελών της εταιρίας. Σε περίπτωση α΄επαναληπτικής είναι έγκυρη η συνεέλευση με την παρουσία του 1/3 των μελών και σε β’επαναληπτική το 1/5 τουλάχιστον. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν: α) παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και β) τροποποίηση του παρόντος


8

καταστατικού η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα ¾ των μελών της εταιρείας, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών αυτής. Άρθρο 10 Διοικητικό Συμβούλιο 1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση

για διετή

θητεία. Αυτοί είναι τακτικά μέλη και

επανεκλέγονται απεριόριστα. Κατ΄εξαίρεση, το πρώτο Δ.Σ που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει ορίζεται με το παρόν και απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη 1. Αριάδνη Νικάκη του Διονυσίου ( Πρόεδρος) 2. Γεώργιος Θεοδωρόπουλος του Ανδρέα ( Αντιπρόεδρος) 3. Σοφία Φωτοπούλου του Ιωάννη (Γραμματέας) 4. Παναγιώτης Αργυρόπουλος του Χρήστου ( Ταμίας) 5. Rudolf – Alexander Besmak του Alexander-Josef (Μέλος) Το Δ.Σ. μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Το Δ.Σ μπορεί με απόφασή του η οποία λαμβάνεται ομόφωνα από όλα τα μέλη να αναθέτει αρμοδιότητες

σε έναν ή περισσότερους

εταίρους, σύμφωνες με τον σκοπό της εταιρίας, για τις οποίες θα ελέγχεται. Το Δ.Σ γενικά διοικεί την εταιρία, διαχειρίζεται την περιουσία της και την εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, μέσα στα πλαίσια που ορίζουν ο νόμος, το


9

καταστατικό και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Ο πρόεδρος του Δ.Σ.: α) Προϊσταται των συνεδριάσεων του, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα εις χείρας της εταιρίας πρωτότυπα, κάθε φύσης έγγραφα και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ., έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σ’ αυτόν με διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με αποφάσεις του Δ.Σ. β) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, ήτοι ενώπιον

Δικαστηρίων,

Δημόσιων

Ταμείων

και

Κρατικών

Οργανισμών, Τραπεζών και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων. Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλες τις αρμοδιότητές του, τον δε

αντιπρόεδρο, ο

οριζόμενος κάθε φορά από το Δ.Σ. σύμβουλος. Ο Γραμματέας εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία φυλάσσει την σφραγίδα και το αρχείο, φροντίζει για τη σύνταξη των εγγράφων και τηρεί βιβλία του σωματείου πλην των βιβλίων και εγγράφων του ταμείου. Ο ταμίας ενεργεί την οικονομική διαχείριση της εταιρίας. Εισηγείται τον προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρήσεως. Φροντίζει για τη σωστή και νόμιμη τήρηση των βιβλίων της εταιρίας και γενικά διεκπεραιώνει κάθε πρόβλημα οικονομικής φύσης. . Όταν το εις χείρας του χρηματικό ποσόν υπερβαίνει ποσόν, που καθορίζει το ∆.Σ., καταθέτει το επί πλέον ποσόν στον


10

λογαριασμό που έχει ανοίξει η εταιρεία. Ενεργεί εισπράξεις, εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις και ενεργεί πληρωμές με βάσει εντάλματα,

που

υπογράφονται

από

τον

Πρόεδρο

και

τον

Γραμματέα.Τον ταμία απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο οριζόμενος εκάστοτε από το Δ.Σ. της εταιρίας αναπληρωτής αυτού. Τα Τακτικά μέλη δικαιούνται να λαμβάνουν οποτεδήποτε, γνώση για την οικονομική διαχείριση και την εν ́ γένει οικονομική κατάσταση

Οι σύμβουλοι διεξάγουν την επικοινωνία της εταιρίας με κάθε είδους φορείς (Βιομηχανία, Πανεπιστήμια κ.λ.π.), επικουρούν το γραμματέα στην τήρηση του αρχείου της εταιρίας, είναι υπεύθυνοι της οργάνωσης και λειτουργίας των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας που θα συστήσει το Δ.Σ. για τη μελέτη και επεξεργασία των ερευνητέων θεμάτων της εταιρίας. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιτρέπεται όπως τα απομένοντα μέλη του Δ.Σ. αν είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή αυτή, υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες, έστω κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γ.Σ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας όποτε το απαιτούν οι ανάγκες της εταιρίας, συγκαλούμενο από τον πρόεδρό του ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή με αίτηση δύο (2) μελών του Δ.Σ., υποχρεωμένου του προέδρου, στην τελευταία αυτή περίπτωση να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παράδοση


11

της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Απών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο με εγγραφη εξουσιοδότηση . Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο έναν απόντα σύμβουλο. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Δ.Σ. πιστοποιούνται με πρακτικά, που γράφονται στο, για το σκοπό αυτό, τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους συμβούλους που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα κατά τη συνεδρίαση. Άρθρο 11 Η εταιρεία τηρεί τα ακόλουθα βιβλία. α) Πρακτικών Γ.Σ. β) Πρακτικών ∆.Σ. γ) Μητρώο μελών δ) Πρωτόκολλον εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και ε) Εσόδων και εξόδων. Άρθρο 12 Η εταιρεία έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία αναγράφει την επωνυμία, τον τίτλο της και το έτος ίδρυσής της. Άρθρο 13 Επ’ ουδενί λόγω επιτρέπεται να αναμειχθεί η “Γνώσις” σε έργα αλλότρια προς τον υπό του παρόντος καταστατικού καθοριζόμενο


12

σκοπό ή να στραφεί προς ορισμένο πολιτικό κόμμα. Η προσπάθεια επίτευξης των σκοπών της εταιρείας και η ενημέρωση του κοινού, και ειδικότερα της νέας γενιάς και των ηγετών της κοινής γνώμης, για την φύση της επιχειρηματικότητας και τα ωφελήματα που προσφέρουν,

πραγματοποιείται

προς

όλες

τις

κατευθύνσεις

αδιακρίτως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Άρθρο 14 Εταιρική χρήση – Ισολογισμός – Μορφή εταιρίας Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε την πρώτη (1 η ) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31 η ) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, όποτε κλείνονται και καταρτίζεται ο ισολογισμός καθώς και ο προϋπολογισμός της επόμενης εταιρικής χρήσης. Ο προϋπολογισμός και ισολογισμός εγκρίνονται από τους εταίρους στην ετήσια τακτική Γ.Σ. κατά τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Άρθρο 15 Μορφή της εταιρίας Η εταιρία δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κερδών δεν γίνεται προς τα μέλη της είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λύση της εταιρίας. Τα τυχόν, πέραν της εισφοράς των εταίρων, καθαρά κέρδη της εταιρίας για κανέναν λόγο δεν διατίθενται μεταξύ των εταίρων αλλά τοποθετούνται για την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρίας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη λύση της εταιρίας.


13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Λύση και Εκκαθάριση Άρθρο 16 Η εταιρία λύεται: - με ομόφωνη απόφαση ή εναλλακτικά με απόφαση των 4/5 της Γ.Σ. και μετά από απόφαση του Δ.Σ. - εάν πραγματοποιήθηκε ο σκοπός της ή εφόσον αυτός κατέστη ανέφικτος. - για κάθε άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης,

αποχώρησης

εταίρου ή καταγγελίας από εταίρο, η εταιρία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστών της εταιρίας εκτελούν τα μέλη του Δ.Σ. της. Οι εκκαθαριστές,

αφού

εξοφλήσουν

τα

χρέη

της

εταιρίας,

επιμελούνται για τη διάθεση του τυχόν απομένοντος υπολοίπου για τους σκοπούς της εταιρίας , σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ Άρθρο 17 Τελική διάταξη Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 741 έως 784).


14

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και υπέγραψαν το συμφωνητικό αυτό που αποτελεί και το καταστατικό της ιδρυόμενης με το παρόν εταιρίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ (VALUES) Οι συνεργατικές εταιρείες βασίζονται στις αξίες: •

της αυτοβοήθειας,

της αυτοευθύνης,

της δημοκρατίας,

της ισότητας,

της δικαιοσύνης και

της αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με τη συνεργατική παράδοση, τα μέλη των συνεργατικών εταιρειών πιστεύουν στις ηθικές αξίες: •

της εντιμότητας,

της ειλικρίνειας,

της κοινωνικής ευθύνης και

της μέριμνας για τους άλλους.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (PRINCIPLES) 1.

Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή: Οι συνεργατικές εταιρείες

είναι εθε- λοντικές οργανώσεις, ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα, τα οποία είναι ικανά να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και να αποδεχτούν με προθυμία τις ευθύνες των μελών, χωρίς εθνικές, κοινωνικές, φυλετικές, πολιτικές ή θρησκευτικές διακρίσεις. 2.

Δημοκρατικός

έλεγχος

των

μελών:

Οι

συνεργατικές

εταιρείες είναι δημοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες ελέγχονται από τα μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής και στη λήψη των αποφάσεων τους. Οι άνδρες και οι γυναίκες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως αιρετοί αντιπρόσωποι είναι


16

υπόλογοι στα μέλη. Πρωτίστως τα μέλη των συνεργατικών εταιρειών έχουν ίσα εκλογικά δικαιώματα (ένα μέλος, μία ψήφος) και παράλ- ληλα οι συνεργατικές εταιρείες είναι οργανωμένες με δημοκρατικό τρόπο. 3.

Οικονομική συμμετοχή των μελών: Σε αναστολή στο παρόν

καταστατι-κό ως προς την διανομή ωφελημάτων οικονομικών και μη στα μέλη και είναι ασυμβίβαστη με τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της εταιρείας. Τα μέλη συμμετέχουν δίκαια στο κεφάλαιο της συνεργατικής τους εταιρείας και στον έλεγχο του με δημοκρατικές μεθόδους. Μέρος, τουλάχιστον, αυτού του κεφαλαίου είναι συνήθως η κοινή περιουσία της συνεργατικής εταιρείας. Τα μέλη συνήθως λαμβάνουν περιορισμένη αποζημίωση για το κεφάλαιο το οποίο καταβάλλουν ως πρου πόθεση της συμμετοχής τους. Τα μέλη διαθέτουν τα πλεονάσματα για όλους ή για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς: Για ανάπτυξη της συνεργατικής εταιρείας τους, πιθανόν με τη δημιουργία αποθεματικών, μέρος των οποίων τουλάχιστον θα πρέπει να είναι αδιαίρετο. Για την παραχώρηση ωφελημάτων στα μέλη, ανάλογα με τις συ- ναλλαγές που είχαν με τη συνεργατική εταιρεία και για προώθηση άλλων δρα- στηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη. 4.

Αυτονομία και ανεξαρτησία: Οι συνεργατικές εταιρείες είναι

αυτόνομες, αυτοβοηθούμενες οργανώσεις, ελεγχόμενες από τα μέλη τους. Εάν θα συνάψουν συμφωνίες με άλλους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των κυβερνήσεων, ή εάν θα εξασφαλίσουν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές θα πρέπει να το πράττουν με όρους οι οποίοι διασφαλίζουν το δημοκρατικό έλεγχο που ασκείται από τα μέλη και συνάδουν με τη συνεργατική αυτονομία τους. 5. Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση: Οι συνεργατικές


17

εταιρείες εξασφαλίζουν εκπαίδευση και κατάρτιση για τα μέλη, τους αιρετούς αντιπροσώπους, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους τους έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη των συνεργατικών εταιρειών τους. Ενημερώνουν το κοινό, ειδικότερα τη νέα γενιά και τους ηγέτες της κοινής γνώμης, για τη φύση του συνεργατικού και τα ωφελήματα που προσφέρει. 6. Συνεργασία μεταξύ συνεργατικών εταιρειών: Οι συνεργατικές εταιρείες εξυπηρετούν τα μέλη τους περισσότερο αποτελεσματικά και ενδυναμώνουν το συνεργατικό κίνημα συνεργαζόμενες μεταξύ τους σε τοπικό, περιφερειακό, ε- θνικό και διεθνές επίπεδο. 7. Κοινωνικό ενδιαφέρον: Οι συνεργατικές εταιρείες εργάζονται για σταθερή ανάπτυξη των κοινωνιών τους εφαρμόζοντας την πολιτική που αποφασίζεται από τα μέλη τους. Οι βασικότεροι άξονες της συνεργατικής κοινωνικής πολιτι- κής, με την ευρύτερη έννοια του όρου, είναι η αύξηση του εθνικού προι όντος, η αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου, η περιφερειακή ανάπτυξη και η προώθηση προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα.

Καταστατικό της ΜΚΟ Γνώσις  

Ιδρύεται αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΓΝΩΣΙΣ». και στην αγγλική γλώσσα «GNOSIS».

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you