Page 1

Formaci贸 CAATB Esperit constructiu

2008/2009

Sumari

Formació al CAATB

06

Estructura formativa 2008 / 2009

07

Programa formatiu

08

Màster i Postgraus

13

Programes Superiors de Perfils Professionals (PSPP)

23

Formació Contínua

33

Accions complementàries a la formació

58

Serveis de qualitat

58

Formació in company

59

Finançament

60

Formació a les delegacions

60

Inscripcions i Informació

63El nostre Col·legi s’està adaptant a la realitat canviant que envolta el sector de l’edificació i a la incorporació de titulats Enginyers d’Edificació, que l’any 2009 ja serà una realitat. La formació programada per a l’any acadèmic 2008-2009 s’ha dissenyat tenint en compte aquestes noves situacions i amb la finalitat d’ajudar a assolir un alt nivell de desenvolupament professional. Volem aconseguir que els aparelladors i arquitectes tècnics puguem realitzar la formació necessària per poder accedir a la titulació d’Enginyer d’Edificació, alhora que com a professionals puguem aconseguir formar-nos adequadament al llarg de tota la nostra vida laboral, fet que es tradueix en professionals més ben preparats i més ben valorats en totes les branques competencials que ens ofereix la nostra titulació actual i futura. Per aconseguir-ho hem programat una nova estructura formativa entorn a les diferents àrees de coneixement, que s’adapta a les novetats del procés constructiu i a les demandes d’especialització del sector. El nou catàleg de formació permet als professionals escollir, segons les necessitats, entre Màsters i Postgraus, Programes Superiors de Perfils Professionals, cursos de Formació Contínua o Sessions Tècniques, amb uns programes de qualitat i un quadre d’experts professors. També us vull comunicar que des del Col·legi hem aconseguit un acord de finançament, que ens permetrà obtenir importants avantatges econòmics, amb la finalitat de facilitar-nos la decisió d’emprendre una nova etapa de preparació professional. Us encoratjo a fer formació, com a garantia de preparació i prestigi professional. Una abraçada a tots,

M. Rosa Remolà i Ferrer Presidenta del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
Formació al CAATB La formació del CAATB s’estructura per àrees de coneixement que agrupen accions formatives de cada disciplina.

Àrees de coneixement

Accions formatives

Obra Nova T+I (Tecnologia i Innovació) Rehabilitació i Manteniment d’Edificis Medi Ambient i Construcció Sostenible Seguretat i Salut en les Obres

Màster i Postgraus

Activitats Pericials

Programes Superiors de Perfils Professionals

Urbanisme

Formació Contínua

Gestió i Organització en la Construcció

Sessions Tècniques

Informàtica i TIC Habilitats Humanes Interiorisme

A partir d’aquestes àrees de coneixement organitzem la formació segons els objectius dels programes formatius.

Aquest catàleg és un avanç de la programació de l’any acadèmic 2008-2009. Properament, serà complementat amb un annex on es reflectiran els cursos d’especialització i postgraus que el CAATB durà a terme conjuntament amb altres universitats, per l’obtenció de crèdits ECTS que permeten el pas de la titulació d’Arquitecte Tècnic a Enginyer d’Edificació.
Estructura formativa 2008/2009 Màster i Postgraus Programes formatius de llarga durada que imparteix el CAATB i que tenen la tutela i el reconeixement universitari. S’adrecen a professionals amb experiència, amb l’objectiu de transmetre els coneixements d’un perfil professional concret.

Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme Postgrau d’Anàlisi de Viabilitat i Determinació d’Objectius d’Operacions Immobiliàries Postgrau de Construction Management Postgrau de Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció. Perfil Tècnic Europeu. Postgrau de Perícia

Programes Superiors de Perfils Professionals (PSPP) Programes formatius d’especialització d’una ocupació determinada dins els perfils professionals del sector de l’edificació, amb titulacions pròpies de CAATB.

Programa Superior de Perfil Professional de Cap d’Obra Programa Superior de Perfil Professional Direcció d’Execució i Control d’Obra Programa Superior de Perfil Professional d’Urbanisme Programa Superior de Perfil Professional en Patologies i Estudis Estructurals de Construccions Existents

Formació Contínua i Sessions Tècniques Accions formatives o informatives de curta durada, que tracten una temàtica molt concreta que el professional ha de conèixer per estar al dia sobre novetats tècniques, organitzatives o legislatives, i que permetran que pugui desenvolupar les seves funcions amb la màxima eficàcia. Podeu consultar la relació de cursos i el seu contingut a la web: www.apabcn.cat/formació
Formació al CAATB Màster i Postgraus Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme Postgrau d’Anàlisi de Viabilitat i Determinació d’ Objectius d’Operacions Immobiliàries Postgrau de Construction Management Postgrau de Coordinadors de Seguretat en la Construcció. Perfil Tècnic Europeu

Programes Superiors de Perfils Professionals (PSPP) PSPP de Direcció d’Execució i Control d’Obra PSPP de Cap d’Obra PSPP de Patologies i Estudis Estructurals de Construccions Existents PSPP d’Urbanisme

Formació Contínua Càlculs senzills d’estructura per a obra petita Instal·lacions a l’edificació. Cicle avançat: ventilació Protecció del soroll. Principis i aplicació pràctica del CTE (DB HR) Aplicació pràctica del CTE a les estructures d’acer (DB SE-A) RD 314/2006 CTE: aspectes principals i documents bàsics RD 314/2006 CTE: aspectes principals i documents bàsics RD 314/2006 CTE: aspectes principals i documents bàsics RD 314/2006 CTE: aspectes principals i documents bàsics RD 314/2006 CTE: aspectes principals i documents bàsics Instal·lacions a l’edificació. Cicle avançat: telecomunicacions Aplicació del CTE Aplicació del CTE Aplicació del CTE Aplicació del CTE Aplicació del CTE Cas pràctic de façanes i cobertes segons el CTE DB HS 1 Aplicació pràctica de la normativa contra incendis en projectes d’edificis d’habitatges amb aparcament
Àrea

Durada

Inici

Acabament

Lloc

Pàgina

Gestió i Organització

500 h

3/10/2008

Octubre de 2009

Barcelona

15

Gestió i Organització

100 h

Abril de 2009

Juny de 2009

Barcelona

17

Gestió i Organització

80 h

Abril de 2009

Juny de 2009

Barcelona

19

Seguretat i Salut

200 h

10/10/2008

Abril de 2009

Barcelona

21

Obra Nova T+I

200 h

24/10/2008

Abril de 2009

Barcelona

25

Obra Nova T+I

200 h

31/10/2008

Abril de 2009

Barcelona

27

Rehabilitació

150 h

25/10/2008

Maig de 2009

Barcelona

29

Urbanisme

200 h

24/10/2008

Juny de 2009

Barcelona

31

Obra Nova T+I

16 h

02/10/2008

23/10/2008

Mataró

35

Obra Nova T+I

9h

06/10/2008

20/10/2008

Barcelona

35

Obra Nova T+I

20 h

06/10/2008

27/10/2008

Granollers

36

Obra Nova T+I

9h

23/10/2008

06/11/2008

Barcelona

36

Obra Nova T+I

12 h

01/10/2008

15/10/2008

Barcelona

37

Obra Nova T+I

12 h

06/10/2008

22/10/2008

Mataró

37

Obra Nova T+I

12 h

13/10/2008

20/10/2008

Terrassa

37

Obra Nova T+I

12 h

18/11/2008

25/11/2008

Barcelona

37

Obra Nova T+I

12 h

30/09/2008

07/10/2008

Vic

37

Obra Nova T+I

9h

27/10/2008

10/11/2008

Barcelona

37

Obra Nova T+I

50 h

19/09/2008

25/10/2008

Barcelona

38

Obra Nova T+I

50 h

05/11/2008

17/12/2008

Vic

38

Obra Nova T+I

50 h

30/10/2008

09/12/2008

Mataró

38

Obra Nova T+I

50 h

22/10/2008

01/12/2008

Terrassa

38

Obra Nova T+I

50 h

24/11/2008

22/01/2009

Barcelona

38

Obra Nova T+I

12 h

26/11/2008

10/12/2008

Granollers

40

Obra Nova T+I

4h

06/11/2008

06/11/2008

Barcelona

40
Diagnosi i terapèutica d’edificis existents. Revisions ITE Pla de gestió de residus. Cas pràctic Criteris bioclimàtics aplicats a la construcció Implantació dels nous requisits energètics del CTE en els edificis (DB HE) Introducció al disseny de l’espai interior Full de càlcul per a l’estudi de viabilitat Control econòmic de l’obra Gestió d’empresa promotora Introducció a la valoració econòmica en el procés constructiu: criteris i procediments La gestió del despatx del director d’execució d’obra El finançament hipotecari d’operacions immobiliàries La seguretat en els treballs d’enderroc Guia pràctica del coordinador de seguretat. Cas pràctic L’informe tècnic. Iniciació a la perícia Planejament i gestió urbanística La gestió del sòl. Processos, agents i terminis Com influir en els altres sense poder jeràrquic (lideratge) Com aconseguir el compromís amb els objectius de l’equip (treball en equip) El moviment com a comunicació (llenguatge corporal) Jo em comunico i els altres no m’entenen (la comunicació) Les habilitats humanes en el sector de la construcció Presto I. Amidaments, pressupostos i certificacions Presto I. Amidaments, pressupostos i certificacions Edició i creació de documents i plànols en PDF Edició i creació de documents i plànols en PDF AutoCAD I. Nivell 2D AutoCAD per a no dibuixants Pressupostos i seguiment econòmic d’obres amb TCQ2000 Planificació i control de projectes amb Microsoft Project Planificació i control de projectes amb Microsoft Project

10


Àrea

Durada

Inici

Acabament

Lloc

Pàgina

Rehabilitació

16 h

06/11/08

27/11/08

Barcelona

41

Medi Ambient

9h

20/11/08

04/12/08

Barcelona

42

Medi Ambient

24 h

22/10/08

10/12/08

Barcelona

42

Medi Ambient

30 h

04/11/08

09/12/08

Barcelona

43

Interiorisme

20 h

08/10/08

29/10/08

Barcelona

44

Gestió i Organització

16 h

23/10/08

18/11/08

Barcelona

45

Gestió i Organització

16 h

07/10/08

28/10/08

Barcelona

45

Gestió i Organització

12 h

03/11/08

19/11/08

Barcelona

46

Gestió i Organització

9h

15/10/08

29/10/08

Barcelona

47

Gestió i Organització

10 h

13/10/08

20/10/08

Barcelona

47

Gestió i Organització

10 h

24/11/08

10/12/08

Barcelona

48

Seguretat i Salut

12 h

05/11/08

19/11/08

Barcelona

49

Seguretat i Salut

10 h

04/12/08

11/12/08

Barcelona

49

Activitats Pericials

28 h

07/10/08

18/11/08

Barcelona

50

Urbanisme

9h

07/10/08

14/10/08

Barcelona

51

Urbanisme

5h

16/10/08

16/10/08

Barcelona

51

Habilitats Humanes

6h

21/10/08

28/10/08

Barcelona

52

Habilitats Humanes

6h

04/11/08

11/11/08

Barcelona

52

Habilitats Humanes

6h

18/11/08

25/11/08

Barcelona

53

Habilitats Humanes

6h

02/12/08

09/12/08

Barcelona

53

Habilitats Humanes

60 h

21/10/08

31/03/09

Barcelona

54

Informàtica

20 h

17/09/08

29/09/08

Barcelona

55

Informàtica

20 h

27/10/08

10/11/08

Barcelona

55

Informàtica

4h

21/10/08

21/10/08

Barcelona

55

Informàtica

4h

21/11/08

21/11/08

Barcelona

55

Informàtica

34 h

25/11/08

18/12/08

Barcelona

56

Informàtica

12 h

06/10/08

22/10/08

Barcelona

56

Informàtica

20 h

17/11/08

01/12/08

Barcelona

56

Informàtica

16 h

23/09/08

16/10/08

Barcelona

57

Informàtica

16 h

03/12/08

17/12/08

Barcelona

57

11


12


MĂ ster i Postgraus Esperit constructiu


14


Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme El sector de l’edificació evoluciona constantment. En conseqüència, els models organitzatius també canvien i apareixen noves maneres de gestionar la promoció d’un projecte immobiliari i el procés constructiu mateix. La figura del project manager és ja un referent al nostre país en els nous models de gestió i en un futur es consolidaran les seves funcions com a element clau en la millora de la competitivitat del sector.

Objectiu El Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme té com a objectiu formar professionals capaços de dirigir operacions immobiliàries, des de la seva concepció fins al lliurament del producte edificat a l’usuari. Professionals que s’encarreguin d’impulsar i dirigir el projecte des d’una perspectiva de globalitat, portant a terme els treballs de planificació, coordinació i seguiment, i desenvolupant les habilitats de liderar, programar i conduir l’operació cap als objectius de temps, cost i qualitat definits.

Perfil Aquest màster està especialment dissenyat per a empresaris, directius i professionals del sector de l’edificació amb un mínim de cinc anys d’experiència: Empreses: promotores, constructores, immobiliàries, despatxos professionals i enginyeries. Professionals: arquitectes tècnics, arquitectes, enginyers i titulats superiors amb experiència professional en el sector de l’edificació.

Director acadèmic Carles Puiggròs. Arquitecte tècnic i aparellador. Project manager. Gerent de L’H 2010 SPM, SA.

Professorat Carles Albiol. Diplomat en assessoria i consultoria immobiliària i en gestió immobiliària operacional, i en direcció de màrqueting. Antonio Azpiazu. Llicenciat en dret. Professor titular del Departament d’Empreses de la UPC. Jordi Bachs. Director gerent de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Doctor en ciències econòmiques i empresarials. Ezequiel Bellet. Arquitecte tècnic. Coordinador de seguretat. Gerent de Prevenció de Riscos Laborals en obres de GISA. Michèle Butzbach. Directora de Geoda Formacions, SL. Lluís Miquel Calderón. Arquitecte tècnic. Cap del Servei de Patrimoni de la Mancomunitat de Municipis de

19a edició

l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Leandro J. Casero. Arquitecte. Especialista en valoracions urbanístiques. Mònica Clemente. Advocada de l’Assessoria Jurídica del CAATB. Josep M. Forteza. Aparellador. Director general de Tècnics G-3, SL. Toni Floriach. Arquitecte tècnic. Director d’execució d’obres. Construction manager. Col·laborador en temes de medi ambient del CAATB. José Ignacio Galán. Arquitecte. Director general de L-35 Arquitectes. Miquel Gambau. Gerent de la Delegació Farré Consulting Barcelona - Girona (Àrea Residencial). Josep Lluís Gil. Arquitecte tècnic. Project manager. Gerent de GESOB Project & Construction Management. Jordi Gosalves. Arquitecte tècnic. Diplomat en direcció d’empreses promotores i constructores. Soci conseller de Lambda. Elena Iborra. Col·laboradora de Geoda Formacions, SL. Enric Lambies. Advocat. Director jurídic d’Urbanisme i Infraestructures. Sector d’Urbanisme i Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona.Anna Manchón. Arquitecta. Adjunta a Direcció de Projectes d’Espais Promocions Immobiliàries. M. José Manzano. Arquitecta. Coordinadora de Serveis Tècnics de L’H 2010 SPM, SA. Alejandro Martín. Director de TDSystem (consultora en desenvolupament organitzatiu). Lluís Martinell. Aparellador. Director tècnic de La Llave de Oro. Francesc J. Martínez i Peña. Arquitecte tècnic. Project manager. Gerent de PARMER Aparcamientos y Mercados, SL (TAU-ICESA i PROINOSA). Montse Montalbo. Arquitecta. Project manager. Tècnica gestora de Projectes de l’Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona. Rubén Navarro. Arquitecte tècnic. Project manager. Director de Projectes de Gerens Management Group. Antoni Ollé. Arquitecte tècnic. Gerent del Consorci del Besòs. Jordi Pérez. Arquitecte tècnic. Project manager. Director de construcció de Layetana Inmobiliaria. Daniel Roca. Arquitecte tècnic i enginyer tècnic d’obres públiques. Gerent de l’empresa Rehabitek Obres i Projectes, SL i president de Prohabitat2000, SCCL. Jesús Rodríguez. Arquitecte tècnic. Project manager. Professor titular de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Xavier Serrano. Arquitecte tècnic. Director general de PROMOU, Promocions Immobiliàries. Fernando Valdivia. Doctor en dret. Magistrat jutge del Jutjat de 1a Instància número 4 de Barcelona. Celestí Ventura. Arquitecte tècnic. Director general de METRO-3. Anna Maria Vidal. Col·laboradora de Geoda Formacions, SL. Manel Vilaplana. Advocat. Assessor fiscal. Soci director de Mavica Assessors, SLU. Assessor fiscal. Cristina Yuste. Arquitecta tècnica. Directora tècnica de l’L-H SPM, SA.

15


Programa Mòdul 1. Management

Mòdul 5. Promoció i gestió del sòl per edificar

· El project management en la construcció · Direcció empresarial · El project manager com a directiu · El potencial de les persones i els equips · El mercat immobiliari i de la construcció · Responsabilitats dels agents

· Promoció i gestió del sòl per edificar · Valoracions · Reparcel·lacions · Planificació i gestió de l’operació urbanística · Resolució d’un cas

Mòdul 2. Mercat i màrqueting immobiliari · Mercat i màrqueting immobiliari · Estudis de mercat · El pla de màrqueting · Estratègies de comunicació i comercialització · Resolució d’un cas

Mòdul 3. Avaluació financera de projectes · Quadre de finançament · Control pressupostari · Anàlisi economicofinancera (ROE, ROI, VAN,TIR...) · Finançament hipotecari

Mòdul 4. Anàlisi de viabilitat de promocions immobiliàries · Fiscalitat immobiliària · Anàlisi de viabilitat · Estudis de rendiment i rendibilitat · Anàlisi de viabilitat de diferents tipus de promocions immobiliàires · Resolució d’un cas

Mòdul 6. Habilitats humanes · Team building · Habilitats directives (comunicació, negociació, lideratge...) · Presentacions en públic

Mòdul 7. Gestió del projecte · Planificació estratègica del projecte immobiliari · Predimensionament · Estratègies de contractació · Seguretat i salut laboral · Gestió del medi ambient · Resolució d’un cas

Mòdul 8. Gestió de la producció de l’obra · Bases jurídiques de la contractació · Gestió de la producció · Licitació - Contractació · Planificació · Gestió de la postvenda · Els serveis de project management · Resolució d’un cas

Mòdul 9. Projecte project management (PPM)

Durada Horari Inici Acabament Preu col·legiats/ades Preu no col·legiats/ades

16

500 hores (350 h presencials i 150 h de projecte) Divendres, de 16.00 a 20.30 h, i dissabtes, de 9.30 a 14.00 h 3 d’octubre de 2008 Octubre de 2009 7.562,20 € 8.896,70 €


Postgrau d’Anàlisi de Viabilitat i Determinació d’Objectius d’Operacions Immobiliàries Una de les primeres tasques que cal fer abans d’iniciar una operació immobiliària és analitzar-ne la viabilitat i determinar-ne els objectius. Per realitzar aquest estudi, cal tenir coneixements tècnics, d’economia, de fiscalitat, d’urbanisme i de dret, entre d’altres.

Objectiu Formar professionals capaços d’establir indicadors de rendibilitat i de determinar objectius d’operacions immobiliàries, rendibilitzant al màxim l’operació i evitant els riscos.

Perfil Arquitectes tècnics i professionals que han de prendre decisions i valorar aspectes tècnics, econòmics, fiscals i urbanístics, independentment de la seva formació (ja siguin carreres tècniques, econòmiques, empresarials o de dret).

11a edició

Professorat Carles Albiol. Diplomat en assessoria i consultoria immobiliària i en gestió immobiliària operacional, i en direcció de màrqueting. Jordi Bachs. Director gerent de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Doctor en ciències econòmiques i empresarials. Ezequiel Bellet. Arquitecte tècnic. Coordinador de seguretat. Gerent de Prevenció de Riscos Laborals en les obres de GISA. Toni Floriach. Arquitecte tècnic. Director d’execució d’obres. Construction manager. Col·laborador en temes de medi ambient del CAATB. Xavier Serrano. Arquitecte tècnic. Director general de PROMOU, Promocions Immobiliàries. Celestí Ventura. Arquitecte tècnic. Director general de METRO-3. Manel Vilaplana. Advocat. Assessor fiscal. Soci director de Mavica Assessors, SLU. Assessor fiscal.

Director acadèmic Carles Puiggròs. Arquitecte tècnic i aparellador. Project manager. Gerent de L’H 2010 SPM, SA.

Durada Horari Inici Acabament Preu col·legiats/ades Preu no col·legiats/ades

100 hores Divendres, de 16.00 a 20.30 h, i dissabtes, de 9.30 a 14.00 h Abril de 2009 Juny de 2009 1.821,40 € 2.142,82 €

17


Programa Mòdul 1. Màrqueting immobiliari · Els estudis de mercat. Casos pràctics · Disseny de productes · Anàlisi de l’oferta directa. Política de preus · El pla de màrqueting · Estratègia de comunicació i de comercialització · Seguiment comercial de la promoció

Mòdul 2. Fiscalitat immobiliària · Conceptes bàsics sobre tributs · Casuística de la tributació en la compravenda de finques urbanes · Impostos directes i indirectes · Impostos locals i taxes

Mòdul 3. Finançament d’operacions immobiliàries · Principis bàsics d’economia financera · Anàlisi economicofinancera de l’empresa (ROI, ROE...). Balanç. Compte d’explotació · Cost de l’estructura financera. Rendibilitat / risc. Quadre de finançament · Pressupost de tresoreria · Finançament hipotecari. Lleis financeres de valoració: capitalització i actualització · Terminis de recuperació del capital. TIR

18

Mòdul 4. Avaluació financera de projectes immobiliaris. Anàlisi estratègica i de viabilitat d’operacions immobiliàries · Càlcul de costos i ingressos d’una operació immobiliària · Pressupost de tresoreria · Rendiment de l’operació · Necessitats de finançament · Rendibilitat d’una inversió · Estudi de diferents escenaris

Mòdul 5. Gestió ambiental Mòdul 6. Gestió de seguretat i salut


Postgrau de Construction Management Les funcions de management constitueixen una de les noves perspectives de futur per als professionals del sector immobiliari i de la construcció. Oferir als directius i tècnics del sector una adequada preparació i formació en tècniques de gestió de l’obra és un factor clau per facilitar l’evolució del sector cap a una millora de la competitivitat i de la qualitat dels productes immobiliaris.

Objectiu Formar professionals capaços de dirigir el procés de construcció d’una obra d’edificació, per tal de complir els requeriments del client, de manera que l’operació finalitzi a temps, d’acord amb els costos autoritzats i respectant els nivells de qualitat establerts.

Perfil Arquitectes tècnics i altres professionals que treballin en promotores, promotores/constructores, enginyeries, societats i/o empreses de project management amb una experiència màxima de tres anys de DEO que vulguin adquirir una visió i metodologia per controlar la gestió de l’obra.

Director acadèmic

11a edició

Professorat Carles Albiol. Diplomat en assessoria i consultoria immobiliària i en gestió immobiliària operacional, i en direcció de màrqueting. Ezequiel Bellet. Arquitecte tècnic. Coordinador de seguretat. Gerent de Prevenció de Riscos Laborals en les obres de GISA. Michèle Butzbach. Directora de Geoda Formacions, SL. Mònica Clemente. Advocada de l’Assessoria Jurídica del CAATB. Toni Floriach. Arquitecte tècnic. Director d’execució d’obres. Construction management. Coordinador de l’Agenda de la Construcció Sostenible del CAATB. Josep Lluís Gil. Arquitecte tècnic. Project manager. Gerent de GESOB Project & Construction Management. Mª José Manzano. Arquitecta. Coordinadora de Serveis Tècnics de L’H 2010 SPM, SA. Lluís Martinell. Aparellador. Director tècnic de La Llave de Oro. Rubén Navarro. Arquitecte tècnic. Project manager. Director de Projectes de Gerens Management Group. Jesús Rodríguez. Arquitecte tècnic. Project manager. Professor titular de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.

Carles Puiggròs. Arquitecte tècnic i aparellador. Project manager. Gerent de L’H 2001 SPM, SA.

Durada Horari Inici Acabament Preu col·legiats/ades Preu no col·legiats/ades

80 hores Divendres, de 16.00 a 20.30 h, i dissabtes, de 9.30 a 14.00 h Abril de 2009 Juny de 2009 1.456,76 € 1.713,83 €

19


Programa Mòdul 1. Introducció · El sector · Models de gestió del procés · Models de gestió de l’obra

Mòdul 2. Auditoria de projecte · Auditoria, revisió i anàlisi del projecte · Objecte de control. Objectius · Qui realitza el control de projecte. Auditories · Comprovacions complementàries

Mòdul 3. Gestió de recursos humans en fase d’execució · Lideratge: potencial i punts forts del construction management. Aplicació de l’assertivitat en la comunicació · Lideratge d’equips de treballs: constitució, funcionament i direcció d’equips de treball. Aplicació en casos de construcció

Mòdul 4. Contractació · Tipus de contractació. Criteris per establir paquets de contractació · Procés de concurs i licitació · Comparatius · El contracte: aspectes a valorar

20

Mòdul 5. Pressupostos, planificació i control de costos · Els sistemes de predimensionament · El sistema pressupostari i l’estratègia de contractació en el seguiment i control de costos · Estudi i comparació d’ofertes · Condicionants de cada tipus de control de costos · Mètodes per al seguiment i control de costos · Planificació. Tècniques per planificar

Mòdul 6. Responsabilitats dels agents del procés constructiu Mòdul 7. Repercussions de la construcció en el medi ambient Mòdul 8. Lliurament de l’obra i la postvenda Mòdul 9. Gestió de la seguretat i salut laboral


Postgrau de Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció Perfil Tècnic Europeu Des de l’aparició de l’RD 1627/97 es va implantar la figura professional específica del coordinador de seguretat. Es tracta dels professionals competents encarregats de tenir cura del compliment de les normes de seguretat a les obres, d’avaluar els riscos, i proposar solucions i alternatives, de motivar els actors del fet constructiu perquè integrin la seguretat en el procés de disseny i execució, i de fer accions de sensibilització i informació sobre els riscos de l’obra als treballadors.

Objectiu Proporcionar els coneixements, la metodologia i les eines necessàries per dur a terme amb eficiència la tasca de coordinador de seguretat seguint els requeriments europeus.

Perfil El curs està adreçat als tècnics que, segons la LOE, poden fer de coordinadors de seguretat i salut laboral en fase de projecte i d’execució d’obres, i que es vulguin especialitzar o vulguin complementar la seva formació en l’àmbit de la coordinació de seguretat, així com recent titulats que vulguin iniciar-se en aquesta especialitat.

Director acadèmic Ezequiel Bellet. Arquitecte tècnic. Coordinador de seguretat. Gerent de Prevenció de Riscos Laborals en les obres de GISA.

Durada Horari Inici Acabament Preu col·legiats/ades Preu no col·legiats/ades

17a edició

Professorat Manuel Arispón. Arquitecte tècnic. Tècnic superior en prevenció de riscos laborals. Departament d’Operacions - I+D MC-PREVENCIÓN Ezequiel Bellet. Arquitecte tècnic. Coordinador de seguretat. Gerent de Prevenció de Riscos Laborals en les obres de GISA. Michèle Butzbach. Directora de Geoda Formacions, SL. Oriol Llop. Arquitecte tècnic. Coordinador de seguretat i salut. Joan Josep Monner. Col·laborador de l’Assessoria Jurídica del CAATB. Jaume Montanera. Enginyer tècnic industrial. Tècnic superior en prevenció de riscos laborals. Assessor en seguretat i coordinador de seguretat. Eladi Oliva. Cap de l’Àrea Industrial d’Enginyeria GECSA. Miquel À. Olmedo. Arquitecte tècnic. Tècnic en prevenció de riscos laborals. Coordinador de seguretat i salut. Javier Rodríguez. Arquitecte. Tècnic superior en prevenció de riscos laborals, amb l’especialització de seguretat. Miguel Á. Sáez. Arquitecte tècnic. Tècnic superior en prevenció de riscos laborals. Coordinador de seguretat. Eduardo Sánchez. Tècnic superior en prevenció de riscos laborals. Cap de prevenció de Ferroberica.

200 hores (150 h presencials i 50 h de projecte) Divendres, de 16.00 a 21.00 h, i dissabtes, de 9.00 a 14.00 h 10 d’octubre de 2008 Abril de 2009 2.736,58 € 3.219,50 €

21


Programa Mòdul 1. La coordinació de seguretat · El context del coordinador de seguretat en el procés constructiu · El perfil professional del coordinador · Coneixements i habilitats del coordinador · Missió, funcions i tasques · Actuació del coordinador en l’àmbit europeu

Mòdul 2. Normativa en matèria de seguretat · La directiva europea de seguretat a les obres temporals o mòbils · Llei de prevenció de riscos laborals, 31/1995 · Reglament de serveis de prevenció, 39/1997 · RD 1627/97 · Llei 54/2003 · RD 171/2004 · LOE · Aplicació pràctica de la normativa en matèria de seguretat

Mòdul 3. Responsabilitats dels agents del procés constructiu · L’actuació de l’Administració pública · Responsabilitat civil i penal

Mòdul 4. Aspectes previs a la coordinació · L’oferta econòmica · L’oferta de serveis professionals · Cobertura de responsabilitat civil del coordinador · Clàusules contractuals amb el promotor

Mòdul 5. Metodologia de la coordinació en fase de projecte · Documentació · Anàlisi de projectes · Supressió de riscos · L’estudi bàsic · L’estudi de seguretat i el pla de seguretat · El pla d’acció preventiva empresarial

22

Mòdul 6. Metodologia de la coordinació en fase d’execució · Situacions generades en funció de la tipologia de l’obra · Aplicació de tècniques de seguretat en fase d’execució · Procediments administratius de seguretat · Les inspeccions de seguretat · La investigació d’accidents · Visita d’obra · Metodologia de la coordinació. Cas pràctic · Les inspeccions de seguretat

Mòdul 7. Habilitats del coordinador de seguretat · Negociació · Anàlisi i resolució de problemes · Comunicació

Mòdul 8. Complements de seguretat · La seguretat en els enderrocs · Seguretat i qualitat · Medi ambient: residus i amiant

Mòdul 9. Mesures tècniques de seguretat en els riscos del procés constructiu · EPI: norma, elecció i aplicació · Proteccions col·lectives · Mitjans actius i passius · Criteris normatius i aplicació · Senyalització, norma i guia bàsica d’aplicació · Elements auxiliars · La implantació a l’obra · El tancament · La instal·lació elèctrica · Les instal·lacions de benestar · Equips d’elevació i càrregues · Equips de treball i màquines · Visites d’obra

Mòdul 10. Projecte de coordinació de seguretat (PCS)


Programes Superiors de Perfils Professionals (PSPP) Esperit constructiu


24


Programa Superior de Perfil Professional de

Direcció d’Execució i Control d’Obra Els directors d’execució (DEO) són una figura clau per garantir la bona marxa de les obres, ja que duen a terme una tasca que abasta aspectes tan diversos com fonamentals: garantir una bona interpretació dels projectes, dirigir l’execució i posada en obra de les diferents partides pressupostàries, dur a terme el control econòmic i de qualitat corresponent, etc. Es tracta d’un perfil professional que implica disposar d’uns amplis coneixements i competències, en molts casos només adquiribles a través d’una dilatada experiència. El postgrau que presentem, únic a Catalunya, és el camí més directe per aconseguir molts d’aquests requisits.

Objectius Conèixer el procés constructiu, els documents, i les funcions i responsabilitats dels agents que hi intervenen. Desenvolupar un conjunt de competències directives per obtenir amb èxit els objectius previstos. Analitzar el projecte en profunditat abans de l’inici de l’obra per detectar possibles errors i conèixer les problemàtiques més comunes que es produeixen abans, durant o després de les obres. Conèixer les condicions generals aplicables de la contractació d’obres. Saber desenvolupar, analitzar i adquirir les tècniques per al control de qualitat dels materials i sistemes constructius. Saber fer el seguiment i control de la planificació del temps i els costos en l’organització d’una l’obra. Ser conscients dels impactes ambientals del procés constructiu i les possibilitats per reduir-los. Saber quines són les relacions del DEO amb la seguretat i salut laboral en la construcció.

Perfil Arquitectes tècnics i professionals amb una experiència de dos anys en l’àmbit de l’edificació, que vulguin millorar les seves competències o encaminar la seva trajectòria cap a la direcció de l’obra.

8a edició

Director acadèmic Toni Floriach. Arquitecte tècnic. Director d’execució. Construction manager. Coordinador de l’Agenda de la Construcció Sostenible del CAATB.

Professorat Xavier Aumedes. Arquitecte tècnic. Director d’execució i control d’obra. Professional lliberal. Ezequiel Bellet. Gerent de Prevenció de Riscos Laborals en les obres de GISA. Mònica Clemente. Advocada de l’Assessoria Jurídica del CAATB. Olga Cid. Arquitecta tècnica. Tècnica municipal. Experta en programes informàtics d’amidaments i pressupostos. Toni Floriach. Arquitecte tècnic. Director d’execució. Construction manager. Coordinador de l’Agenda de la Construcció Sostenible del CAATB. Josep Lluís Gil. Director de l’Àrea de Project Management de Servihabitat XXI. Adrià Guevara. Arquitecte tècnic. Finalista dels Premis FAD 2004. Premi Catalunya Construcció 04. Professional lliberal. Director d’execució d’obres. Jordi Lleal. Aparellador i arquitecte tècnic. Col·laborador en articles de revistes del sector i en la redacció del Diccionari visual de la construcció. Resmundo Manga. Enginyer civil. Doctor en enginyeria de la construcció. Director de projectes júnior, responsable de licitacions i contractacions de Tècnics G-3, SL. Alejandro Martín. Director TDSystem (consultora en desenvolupament organitzatiu). Marisa Mas. Advocada de l’Assessoria Jurídica del CAATB. Carles Oliver. Aparellador. Soci i fundador de GPCAT. Professional lliberal. Joan Olona. Arquitecte tècnic i professor de l’EPSEB. Director tècnic de GQS. Jordi Ramoneda. Arquitecte tècnic. Director general adjunt de SOCOTEC IBERIA. Oriol Ruiz. Enginyer industrial. Albert Sagrera. Arquitecte. Membre de Societat Orgànica (assessoria ambiental en el camp de l’arquitectura).

25


Programa Mòdul 1. El procés constructiu i la direcció d’execució d’obres

Mòdul 5. Habilitats humanes per a la direcció d’execució d’obres

· Tasques, funcions i obligacions de la DEO. Responsabilitats i garanties · Visió empresarial del professional de la DEO. Costos i honoraris del professional · La documentació del treball executat pel director d’execució de l’obra

· Lideratge i comunicació · Negociació i mediació · Anàlisi i solució de problemes · Gestió del temps

Mòdul 2. Revisió de projecte

Mòdul 6. Control econòmic

· Anàlisi, revisió, auditoria i interpretació del disseny arquitectònic · Conflictes entre documents

· Tipus de contractes a les obres · Criteris, revisió i anàlisi dels amidaments · Preus contradictoris, pressupostos addicionals i reformats. Comparatius entre pressupostos i certificacions

Mòdul 3. Planificació i organització de l’obra

Mòdul 7. Medi ambient i sostenibilitat

· Control de l’obra: planificació i organització de l’obra

· Introducció a la construcció sostenible · Gestió ambiental de l’obra · Els residus

Mòdul 4. Control d’execució

Mòdul 8. Seguretat i salut

· La LOE i el CTE · Geotècnia, fonaments i estructures · L’envoltant de l’edifici: cobertes, façanes i soterrani · Instal·lacions · Interiors · Metodología per al control de qualitat

· Legislació sobre seguretat i salut en la construcció (Llei 31/95 i RD 1627/97) · La direcció de l’execució i la seva relació amb la gestió de la prevenció, seguretat i salut laboral · Els agents i les seves responsabilitats. Estudis o estudis bàsics de seguretat, i plans de seguretat i salut

Mòdul 9. Projecte de direcció i execució d’obra (PDEO)

Durada Horari Inici Acabament Preu col·legiats/ades Preu no col·legiats/ades

26

200 hores (150 h presencials i 50 h de projecte) Divendres, de 16.00 a 20.30 h, i dissabtes, de 9.00 a 13.30 h 24 d’octubre de 2008 Abril de 2009 2.696,14 € 3.171,93 €


Programa Superior de Perfil Professional de

Cap d’Obra

Dins dels perfils professionals del procés constructiu, la gestió de la producció de l’obra és una de les vessants que té més ofertes de treball en el mercat actual i, concretament, l’ocupació de cap d’obra és la més requerida. Aquesta figura esdevé una peça clau en el procés d’execució i control econòmic de l’obra, ja que desenvolupa les funcions de gerent de la seva pròpia empresa i actua com a motor del procés d’execució, orientant i coordinant el complex engranatge de la producció. Des de l’estudi del projecte fins al lliurament de les claus, són molts els aspectes en què incideix directament el cap d’obra. Planifica i gestiona el temps, el cost, els recursos humans i els materials, és l’eix vertebrador en negociacions i contractacions, lidera l’equip d’obra, vetlla per la seguretat i la qualitat, i en definitiva, decideix com es fa l’obra.

Objectius Situar el cap d’obra dins el context del procés constructiu, emmarcant les seves funcions, obligacions i responsabilitats. Planificar i gestionar el temps, el cost, i els recursos humans i materials, sense perjudicar la qualitat i la seguretat. Aplicar els coneixements legals i jurídics dins el marc de l’empresa constructora, per tal de complir les exigències que s’escauen. Conèixer els mitjans per dur a terme una millor gestió mediambiental. Dirigir i liderar l’equip, desenvolupant les habilitats per negociar i coneixent els rols i les funcions de les diferents persones que participen en el procés constructiu.

Durada Horari Inici Acabament Preu col·legiats/ades Preu no col·legiats/ades

6a edició

Perfil Arquitectes tècnics i professionals amb tres anys d’experiència com a ajudants de cap d’obra o dos anys d’experiència com a caps d’obra.

Director acadèmic Jesús Godes. Director de Contractació d’Obra de Dragados, SA.

Professorat Ángel Abad. Cap de Compres de la Divisió d’Edificació de COMSA. Maria Mercè Casals. Cap d’obra de Dragados, SA. Olga Cid. Experta en programes informàtics d’amidaments i pressupostos. Mònica Clemente. Advocada de l’Assessoria Jurídica del CAATB. Roman J. Cortasa. Director d’edificació de Construcciones PAI, SA. Ignacio de Ferrater. Cap de Prevenció de Dragados, SA. Toni Floriach. Arquitecte tècnic. Director d’execució. Construction manager. Coordinador de l’Agenda de la Construcció Sostenible del CAATB. Jesús Godes. Director de Contractació de Dragados, SA. Neus Jubany. Advocada d’Agbar Construcción, SA. Alejandro Martín. Director de TDSystem (consultora en desenvolupament organitzatiu). Salvador Navarro. Coordinador de seguretat i salut. Eduard Penón. Director d’Operacions a Integral, SA. Agustí Portales. Director tècnic de SUPPORTIS. Jordi Ramoneda. Director general adjunt de SOCOTEC IBERIA. Isidre Rodríguez. Director acadèmic de l’àrea de formació en Informàtica del CAATB.

200 hores (150 h presencials i 50 h de projecte) Divendres, de 16.00 a 21.00 h, i dissabtes, de 9.00 a 14.00 h 31 d’octubre de 2008 Abril de 2009 2.696,14 € 3.171,93 €

27


Programa Mòdul 1. El cap d’obra dins el procés constructiu

Mòdul 6. Gestió de la documentació de l’obra

· Els agents del procés constructiu · Funcions i responsabilitats del cap d’obra · Visió empresarial, experiències i tipus de clients

· Tipus de documents: administratius, econòmics, tècnics, mixtos i legals, per al control de qualitat · Classificació dels documents segons el contingut

Mòdul 2. Aspectes previs a l’inici de l’obra

Mòdul 7. Prevenció, seguretat i salut

· Anàlisi del projecte: amidaments, plecs de condicions... · Tramitacions i legalitzacions · Responsabilitats i cobertures del cap d’obra · Visió jurídica de la contractació pública i privada

· Legislació i responsabilitats del cap d’obra en matèria de seguretat i salut · L’estudi i el pla de seguretat a l’obra · El coordinador de seguretat en el procés de la producció

Mòdul 3. Planificació i organització del temps, cost i recursos

Mòdul 8. Medi ambient

· Planificació general de l’obra: introducció general · Planificació tècnica de l’obra: conceptes, necessitats del programa i definicions · Tècniques de representació. Tècniques de programació. Elecció d’activitats · Casos pràctics de planificació tècnica · Eines informàtiques per a la planificació · Planificació econòmica de l’obra · Casos pràctics de planificació econòmica · Eines informàtiques per al control econòmic

Mòdul 4. Habilitats directives del cap d’obra · Lideratge d’equips · Comunicació i treball en equip · Resolució de conflictes · Gestió del temps

Mòdul 5. La contractació a l’obra · Contractació d’industrials · Negociació · Comparatiu d’ofertes

28

· Conceptes generals i normativa d’aplicació · Gestió dels residus · Materials i criteris d’elecció · L’amiant

Mòdul 9. Controls de qualitat · Control i comprovacions de materials, i sistemes constructius · La qualitat en l’edificació · Marcatge CE · Entitats de control de qualitat · El paper de les OCT

Mòdul 10. Solucions als problemes més freqüents · Errors freqüents en l’edificació · Solucions constructives deficients · Legalització d’obra i postvenda

Mòdul 11. Casos pràctics Mòdul 12. Projecte de cap d’obra (PCO)


Programa Superior de Perfil Professional de

Patologies i Estudis Estructurals de Construccions Existents En l’àmbit de l’edificació no sempre es construeix des de zero; sovint s’actua sobre construccions ja existents perquè s’hi han detectat danys, se’n vol canviar l’ús o es volen respectar els valors constructius d’un patrimoni arquitectònic. Centrant-nos en aquesta última línia d’actuació, cal destacar que la rehabilitació és una pràctica que està adquirint una implantació creixent en el sector constructiu, en ser valorada com una manera de fer sostenible que permet preservar l’herència del passat i projectar-la cap al futur.

Objectius Desenvolupar les capacitats i aptituds necessàries per dur a terme eficaçment l’estudi de danys d’estructura en construccions existents, ja sigui formant part d’un equip multidisciplinari o de forma individual. Establir unes indicacions de caràcter genèric que serveixin de referència a l’hora de plantejar què cal fer quan es presenta una patologia.

Perfil Aquest postgrau va dirigit als arquitectes tècnics, i professionals del sector amb dos anys d’experiència en l’obra, que volen orientar la seva carrera professional a la diagnosi i rehabilitació de construccions existents, i en aquest cas, principalment, a temes estructurals.

Director acadèmic Carles Ferrer. Enginyer de camins. Consultor d’anàlisi d’estructures. Col·laborador de la Constructora Hispánica i de Dopec Enginyeria.

Durada Horari Inici Acabament Preu col·legiats/ades Preu no col·legiats/ades

3a edició

Professorat Lluís Aranda. Delegat a Catalunya de l’explotació de laboratoris de control de qualitat de Catalunya. Mònica Clemente. Advocada de l’Assessoria Jurídica del CAATB. Carles Ferrer. Enginyer de camins. Consultor d’anàlisi d’estructures. Col·laborador de la Constructora Hispánica i de Dopec Enginyeria Ferran Fernández. Enginyer de camins, canals i ports. Instruments d’estructures. Assaigs mecànics d’estructures i materials. Joan Franch. Geòleg. Consultor de geotècnia. Desenvolupa la seva activitat a Geosuport. Ángel López. Arquitecte. Membre del Cos de Bombers de Barcelona. Vicenç Marquès. Químic metal·lúrgic. Instrumentació d’estructures. Assaig de materials i components. Joaquín Montón. Arquitecte tècnic. Professor de Materials de construcció del Departament de Construccions Arquitectòniques II de la UPC. Responsable del Àrea de Fusta del Laboratori de Materials de l’EPSEB. José Carlos Morgado. Cap de Secció de Control de Materials a INTEMAC. Eladi Oliva. Enginyer industrial, en l’especialitat d’Estructures. Cap de l’Àrea Industrial d’Enginyeria GECSA. Antonio Paricio. Arquitecte tècnic i doctor arquitecte. Catedràtic de l’EUPB. Joan Ramon Rosell. Arquitecte tècnic. Professor de la UPC. Director del Laboratori de Materials de l’EPSEB. Fernando Valdivia. Doctor en dret. Magistrat jutge del Jutjat de 1a Instància número 4 de Barcelona.

150 hores (100 h presencials i 50 h de projecte) Dissabtes, de 9.00 a 14.00 h 25 d’octubre de 2008 Maig de 2009 2.024,54 € 2.381,81 €

29


Programa Mòdul 1. Aspectes generals · Introducció a l’estudi de construccions existents · Metodologia genèrica d’actuació

Mòdul 2. Tipologies constructives · Les tipologies constructives al llarg del temps · Esquema i funcionament estructural · El marc normatiu al llarg del temps

Mòdul 3. Anàlisi de danys en la construcció · Anàlisi de la tipologia de fissures · Danys en elements no estructurals, formigó, estructures metàl·liques, estructures de fàbrica, maçoneria i estructures de fusta · Danys relacionats amb el comportament del terreny

Mòdul 4. Anàlisi dels materials que componen l’estructura · Avaluació de la qualitat del formigó · Resistència de l’acer · Avaluació de la resistència de la fàbrica · Inspecció d’elements de fusta · Sostres amb biguetes de ciment aluminós

Mòdul 5. Obtenció de dades dels elements estructurals · Aixecaments de plànols · Pla de cales · Presa de mostres

30

Mòdul 6. Estudi de seguretat estructural. Paràmetres necessaris · Aixecaments de plànols i detalls d’estructura · Pla de cales en una estructura de formigó · Dades per obtenir en una cala

Mòdul 7. Actuacions de millora en l’estructura · Actuacions per incrementar el marge de seguretat · Altres actuacions en l’estructura · Millora del terreny

Mòdul 8. Anàlisi del comportament de l’estructura · Proves de càrrega estàtiques i verificació de la capacitat existent · Minorització i control de l’estructura

Mòdul 9. Criteris ambientals, ús i manteniment dels edificis existents · Paràmetre d’ecoeficiència · Gestió de residus

Mòdul 10. Responsabilitats en les actuacions de patologies · Responsabilitats · Presa de decisions

Mòdul 11. Projecte de patologies en construccions existents (PPCE)


Programa Superior de Perfil Professional

d’Urbanisme

És un fet evident que qualsevol operació urbanística configura nous espais urbans per al desenvolupament social, econòmic i estructural del territori i, amb més o menys intensitat, el transforma i afecta les persones que hi viuen. Des d’aquesta perspectiva, la feina dels professionals implicats en la gestió urbanística té una dimensió social o col·lectiva perquè l’espai constructiu repercuteix en el paisatge i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.

Objectiu Formar professionals capaços de dirigir i gestionar operacions urbanístiques, gràcies al coneixement de la legislació urbanística i dels diferents instruments de planejament.

Perfil Aquest postgrau va dirigit a arquitectes tècnics, empresaris (de promotores, constructores, immobiliàries, despatxos professionals i enginyeries), directius i professionals del sector de l’edificació (arquitectes, enginyers, tècnics municipals, advocats i professionals de la gestió urbanística).

Director acadèmic Esteve Aymà. Arquitecte tècnic, llicenciat en dret i pèrit judicial. Professor de l’Àmbit Pericial i d’Urbanisme al CAATB, i a l’Escola Pràctica i Jurídica del Col·legi d’Advocats de Granollers.

Durada Horari Inici Acabament Preu col·legiats/ades Preu no col·legiats/ades

4a edició

Professorat Xavier Berga. Cap del Gabinet de Gestió de Projectes i Expropiacions del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Elisabet Cirici. Arquitecta. Cap de la Secció de Compensacions i Reparcel·lacions de la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Josep Maria Dedéu. Arquitecte i pèrit judicial en urbanisme i valoracions. President de l’Agrupació d’Arquitectes al Servei de l’Administració Pública del CoAC. President de la Unió d’Agrupacions d’Arquitectes al Servei de l’Administració Pública d’Espanya. Membre de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes. Clara Galiano. Arquitecta urbanista. Cap del Servei de Documentació i Estudis de la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Alfons Garrido. Arquitecte. Cap del Servei de Sectors d’Urbanització Prioritària i Renovacions Urbanes de la Direcció General d’Urbanisme. Jaume Hernández. Arquitecte. Arquitecte municipal. Santiago Juan. Arquitecte. Sotsdirector general d’Actuació de la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Melcior Manubens. Arquitecte. Arquitecte municipal. Alejandro Martín. Director de TDSystem (consultora en desenvolupament organitzatiu). Esther Pérez. Advocada de la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Fernando Valdivia. Doctor en dret. Magistrat jutge del Jutjat de 1a Instància número 4 de Barcelona.

200 hores (150 h presencials i 50 h de projecte) Divendres, de 16.00 a 21.00 h 24 d’octubre de 2008 Juny de 2009 2.696,14 € 3.171,93 €

31


Programa Mòdul 1. Planejament urbanístic

Mòdul 5. Llicències i parcel·lacions urbanístiques

· El Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2005) i el seu desplegament reglamentari · Règim urbanístic · Instruments de planejament general · Instruments de planejament derivat · Legislació concurrent amb la urbanística · Càlcul de l’aprofitament urbanístic. Casos pràctics · La intervenció urbanística en la ciutat construïda · L’ordenació i els usos en el sòl no urbanitzable

· Llei d’urbanisme (DL 1/2005), Decret 305/2006 (reglament), ROAS, Llei d’ordenació de l’edificació, · Decret d’ecoeficiència, CTE, Ordenances municipals. Silenci administratiu · La llicència urbanística · La protecció de la legalitat urbanística · Procediments de protecció de la legalitat urbanística · La llicència de parcel·lació · Casos pràctics

Mòdul 2. Gestió urbanística · La gestió urbanística en el marc de la legislació urbanística catalana · Instruments i sistemes de gestió urbanística · Tècniques de distribució de beneficis i càrregues · El sistema d’actuació per reparcel·lació · Modalitats de reparcel·lació · El projecte de reparcel·lació. Casos pràctics

Mòdul 3. Valoracions urbanístiques · La Llei del sòl 8/2007 · Casos pràctics de valoracions · Aplicació de mètodes de valoració · Procediments d’expropiacions. Indemnitzacions i altres drets · Casos pràctics d’expropiacions

Mòdul 4. Instruments de la política del sòl i habitatge · Els instruments de política de sòl i habitatge · Els patrimonis públics de sòl i habitatge · Cessió. Alienació. Dret de superfície. Dret de tanteig i retracte. Registre de solars · Els programes d’actuació urbanística municipal i comarcal · La programació de l’actuació urbanística

32

Mòdul 6. Habilitats humanes · Comunicació · Tècniques de negociació · Parlar en públic · Gestió del temps

Mòdul 7. La responsabilitat patrimonial de l’Administració en matèria urbanística · La responsabilidat patrimonial de l’Administració en matèria urbanística, d’acord amb la Llei del sòl 6/1998, de 13 d’abril · La responsabilidat dels tècnics en la formulació de projectes d’obres i direcció d’aquestes

Mòdul 8. Projecte d’urbanisme (PUR)


Formaci贸 Cont铆nua Esperit constructiu


34


Obra Nova T + I (Tecnologia i Innovació) INSTAL·LACIONS A L’EDIFICACIÓ. CICLE AVANÇAT: VENTILACIÓ Objectiu Fer el control de les instal·lacions d’electricitat durant tot el procés edificatori: des de la concepció fins al final de l’obra.

Adaptat al CTE

Professorat Josep Antoni Tribó. Arquitecte. Professor de l’ETS Arquitectura Vallès – UPC. E36701

Programa

Durada

1. Descripció, normativa, elements i materials 2. Càlcul, projecte, amidaments i valoracions 3. Posada en obra i control

Dates

9h Del 6 al 20 d’octubre de 2008 Horari Dilluns, de 18 a 21 h Preu curs 157,87 € Preu col·legiats/ades 126,29 € (20% de descompte col·legial)

CÀLCULS SENZILLS D’ESTRUCTURA PER A OBRA PETITA Objectiu Realitzar els càlculs de projectes d’habitatges unifamiliars de forma senzilla i pràctica.

Programa 1. Decisions dels tipus d’elements estructurals a escollir. Normatives directes d’aplicació 2. Càrregues: càlcul a mà de les càrregues a aplicar segons la normativa vigent 3. Sostres: càlcul a mà i per ordinador de sostres senzills a calcular 4. Bigues i pilars de formigó armat i acer: càlcul a mà i per ordinador de sostres senzills a calcular. Decisió dels tipus de materials a utilitzar 5. Fàbrica de maó. Parets de càrrega 6. Càlcul de fonaments 7. Altres elements

Professorat Gemma Muñoz. Arquitecta tècnica i arquitecta. Professora de la UPC. Col·laboradora del Gabinet Tècnic del CAATB. E36103 DELEGACIÓ DEL MARESME - MATARÓ

16 h Del 2 al 23 d’octubre de 2008 Horari Dijous, de 16 a 20 h Preu curs 280,65 € Preu col·legiats/ades 224,52 € Durada Dates

(20% de descompte col·legial)

35


PROTECCIÓ DEL SOROLL. PRINCIPIS I APLICACIÓ PRÀCTICA DEL CTE (DB HR) Objectiu Aprendre de forma teòrica i pràctica la relació entre construcció i protecció del soroll. Conèixer els criteris d’exigència i les regles prestacionals plantejades pel DB HR. Conèixer críticament productes i sistemes que ofereix el mercat.

Disseny i dimensionament d’elements. Opció general. Característiques exigibles a productes i elements constructius. Condicions per a la construcció dels tancaments. Limitació del soroll de les instal·lacions: equips generadors de soroll estacionari. Conduccions i equipament.

Programa

Professorat

1. Principis i conceptes bàsics previs Definició i mesurament del soroll. Relació entre construcció i control del soroll. Absorció i reducció del soroll. Aïllament del soroll aeri. Aïllament del soroll d’impacte. 2. Experiències pràctiques de mesurament in situ 3. Aplicació pràctica del DB HR Absorció del soroll pels acabats: caracterització i quantificació d’exigències. Disseny i dimensionament. Característiques exigibles a productes i elements constructius. Condicions per a la construcció dels tancaments. Aïllament del soroll pels tancaments: caracterització i quantificació d’exigències. La qüestió clau: els procediments de control de les prestacions. Disseny i dimensionament d’elements. Opció simplificada.

Josep Lluís González. Doctor arquitecte i catedràtic de Construcció a l’ETSAB. Sergi Soler. Enginyer electrònic i enginyer tècnic de telecomunicacions, especialitat de so i imatge. E35202 DELEGACIÓ DEL VALLÈS ORIENTAL - GRANOLLERS

20 h Del 6 al 27 d’octubre de 2008 Horari Dilluns, de 16 a 21 h Preu curs 374,76 € Preu col·legiats/ades 187,38 € Durada Dates

(20% de descompte col·legial + 30% addicional subvencionat pel CAATB)

APLICACIO PRÀCTICA DEL CTE A LES ESTRUCTURES D’ACER (DB SE-A) Objectius Conèixer les prescripcions més importants del CTE en estructures d’acer. Aplicar el contingut del CTE en casos pràctics.

Programa 1. Esquema estructural i càlcul d’esforços 2. Estats límit últims: flexió, tallant, compressió, vinclament 3. Estats límit de servei: deformacions, vibracions 4. Unions: soldadura, cargols, passadors 5. Perfils tubulars

Professorat Carles Ferrer. Enginyer de camins. Consultor en anàlisi d’estructures. Director acadèmic del Postgrau de Patologies i Estudis Estructurals de Construccions Existents. E36302 9h Del 23 d’octubre al 6 de novembre de 2008 Horari Dijous, de 18 a 21 h Preu curs 168,64 € Preu col·legiats/ades 84,32 € Durada Dates

(20% de descompte col·legial + 30% addicional subvencionat pel CAATB)

36


RD 314/2006 CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ: ASPECTES PRINCIPALS I DOCUMENTS BÀSICS Objectius Conèixer les novetats, els requisits i les exigències del CTE. Analitzar els avantatges dels codis basats en prestacions.

N11628 Durada Dates Horari

12 h Del 1 al 15 d’octubre de 2008 Dimecres, de 16.30 a 20.30 h

N11629 DELEGACIÓ DEL MARESME - MATARÓ

Programa

Durada

1. Introducció del CTE. Estructura del CTE: Reial decret 314/2006. Part I. Part II. Àmbit d’aplicació. Condicions generals. Condicions del projecte. Condicions en l’execució de les obres. Condicions de l’edifici. Terminologia per a l’aplicació del CTE 2. Exigències del document bàsic de: a) Seguretat estructural, DB SE b) Habitabilitat – Salubritat, DB HS c) Habitabilitat - Estalvi energètic, DB HE d) Seguretat en cas d’incendi, DB SI e) Utilització, DB SU

Dates

Professorat

DELEGACIÓ D’OSONA - VIC

Montserrat Bosch. Arquitecta tècnica. Professora del Departament de Construccions Arquitectòniques II de la UPC. Joan Olona. Arquitecte tècnic i professor de l’EPSEB. Director tècnic de GQS. Francisco Ruiz. Arquitecte tècnic. Professor del Departament de Construccions Arquitectòniques II de la UPC. Director tècnic de GQS.

Durada

12 h

Dates

Del 30 de setembre al 7 d’octubre de 2008

Horari

Dimarts i dijous, de 16.30 a 20.30 h

Preu curs

224,86 €

Horari

N11630 DELEGACIÓ DEL VALLÈS OCCIDENTAL - TERRASSA Durada Dates Horari

Fer el control de les instal·lacions d’electricitat durant tot el procés edificatori: des de la concepció fins al final d’obra.

12 h Del 13 al 20 d’octubre de 2008 Dilluns i dimecres, de 16.30 a 20.30 h

N11631 Durada Dates Horari

12 h Del 18 al 25 de novembre de 2008 Dimarts i dijous, de 16.30 a 20.30 h

N11632

Preu col·legiats/ades gratuït

INSTAL·LACIONS A L’EDIFICACIÓ. CICLE AVANÇAT: TELECOMUNICACIONS Objectiu

12 h Del 6 al 22 d’octubre de 2008 Dilluns i dimecres, de 16.30 a 20.30 h

Adaptat al CTE

Professorat Enric Corbat. Arquitecte. Professor de l’ETS Arquitectura Vallès – UPC. E36801

Programa

Durada

1. Descripció, normativa, elements i materials 2. Càlcul, projecte, amidaments i valoracions 3. Posada en obra i control

Dates

9h Del 27 d’octubre al 10 de novembre de 2008 Horari Dilluns, de 18 a 21 h Preu curs 157,87 € Preu col·legiats/ades 126,29 € (20% de descompte col·legial)

37


APLICACIÓ DEL CTE Objectiu Saber aplicar en el procés constructiu els requeriments que marquen els documents bàsics del CTE en l’execució i el control d’obra, prioritzant el que fa referència a projecte, execució i manteniment.

Programa 1. Fonaments Control documental Fonaments i geotècnia (DB SE-C) 2. Estructures Formigó (DB SE). Acer (DB SE-A). Fàbrica (DB SE-F) Fusta (DB SE-M). Sistemes de càlcul de tipologies constructives Propagació exterior i interior. Incendis (DB SI) Protecció al foc d’estructura i façana (DB SI) 3. Envoltants de l’edifici: façanes, cobertes i soterranis Protecció davant la humitat (DB HS 1,3) Càlcul de paràmetres característics de l’envoltant tèrmic d’un edifici (DB HE 1). El programa Lider i Calener Acústica (DB HR) 4. Habitabilitat Document bàsic de seguretat d’utilització: risc de caigudes, situacions amb alta ocupació i vehicles en moviment (DB SU) 5. Instal·lacions Dimensionament d’espais per a la recollida i evacuació de residus dels edificis (DB HS 2) Subministrament i evacuació de les aigües (DB HS 4 i 5) Instal·lacions d’incendis (DB SI) Avaluació i comprovació del compliment d’aportació energètica solar mínima indicada en els documents (DB HE 4 i 5) La il·luminació: emergència i eficiència energètica (DB SU 4 i HE 3)

38

Professorat Víctor Almagro. Enginyer industrial. Especialitat en tècniques energètiques. Director d’Enersoft, SL. Vicepresident d’APERCA (Ass. de Prof. de les Energies Renovables de Catalunya). Albert Berenguel. Llicenciat en ciències químiques. Cap del Servei Tècnic BS - Degussa CC España, SA. Immaculada Casado. Arquitecta tècnica per la UPC. Màster en Intervenció Ambiental per la UAB. Directora tècnica de l’empresa ENNE Gestión Activa de Proyectos, SL. Ramon Cos. Director de l’Àrea de Llicències. Grupo JG Ingenieros Consultores de Proyectos. Diego Cobo. Doctor enginyer de camins, canals i ports. Professor associat del Departament d’Enginyeria de la Construcció (UPC). Joan Franch. Geòleg. Consultor de geotècnia. Geosuport. Josep Lluís González. Doctor arquitecte i catedràtic de Construcció a l’ETSAB. Jesús Martínez. Enginyer industrial. Cap de la Divisió de Protecció Civil i Prevenció (Bombers de Barcelona). Joaquín Montón. Arquitecte tècnic. Professor de Materials de construcció del Departament de Construccions Arquitectòniques II de la UPC. Responsable del Àrea de Fusta del Laboratori de Materials de l’EPSEB. Joan Olona. Arquitecte tècnic i professor de l’EPSEB. Director tècnic de GQS. Carla Planas. Enginyera industrial. Responsable del Departament de Simulació Energètica de JG Enginyeria. Immaculada Rodríguez. Doctora en ciències físiques i arquitecta tècnica. Catedràtica de l’EPSEB. Francisco Ruiz. Arquitecte tècnic. Professor del Departament de Construccions Arquitectòniques II de la UPC. Director tècnic de GQS. Carlos Sierra. Enginyer industrial. Actualment, professor del Departament de Projectes d’Enginyeria a la UPC. Responsable del Laboratori de Luminotècnia de la UPC. David Vergés. Doctor enginyer de camins, canals i ports. Professor associat del Departament d’Enginyeria de la Construcció (UPC).


N12213 Durada Dates Horari

50 h Del 19 de setembre al 25 d’octubre de 2008 Divendres, de 16 a 21 h, i dissabtes, de 9 a 14 h

N12216 DELEGACIÓ DEL VALLÈS OCCIDENTAL - TERRASSA Durada Dates Horari

50 h Del 22 d’octubre a l’1 de desembre de 2008 Dilluns i dimecres, de 16 a 21 h

N12215 DELEGACIÓ DE MARESME- MATARÓ Durada Dates Horari

50 h Del 30 d’octubre al 9 de desembre de 2008 Dimarts i dijous, de 16 a 21 h

N12214 DELEGACIÓ D’OSONA - VIC Durada Dates Horari

50 h Del 5 de novembre al 17 de desembre de 2008 Dilluns i dimecres, de 16 a 21 h

N12217 Durada

50 h

Dates

Del 24 de novembre de 2008 al 22 de gener de 2009

Horari

Dilluns i dijous, de 16 a 21 h

Preu curs

832,80 € 208,20 €

Preu col·legiats/ades

(75% de descompte col·legial)

39


CAS PRÀCTIC DE FAÇANES I COBERTES SEGONS EL CTE DB HS 1 Objectiu Desenvolupar un cas pràctic per determinar les característiques que han de tenir els murs, les façanes i les cobertes segons els requeriments del CTE en el Document bàsic HS.

Programa 1. Anàlisi de materials. Anàlisi i determinació de la posada en obra i els controls que cal realitzar. Determinació del control d’obra acabada, en els elements següents:

· Murs flexoresistents i murs pantalla · Soleres, lloses i forjats sanitaris · Façanes i mitgeres descobertes · Cobertes

Professorat Francisco Ruiz. Arquitecte tècnic. Professor del Departament de Construccions Arquitectòniques II de la UPC. Director Tècnic de GQS. E36402 DELEGACIÓ DEL VALLÈS ORIENTAL - GRANOLLERS Durada 12 h Dates Del 26 de novembre al 10 de desembre de 2008 Horari Dimecres, de 16 a 20 h Preu curs 224,86 € Preu col·legiats/ades 112,43 € (20% de descompte col·legial + 30% addicional subvencionat pel CAATB)

APLICACIÓ PRÀCTICA DE LA NORMATIVA CONTRA INCENDIS EN PROJECTES D’EDIFICIS D’HABITATGES AMB APARCAMENT Objectius Conèixer la normativa que regula la seguretat contra incendis a una tipologia freqüent d’edifici, com és el residencial habitatge amb locals comercials a la planta baixa i aparcament a les plantes soterrani. Practicar la seva aplicació a un projecte d’edifici multiplanta amb aquests usos.

Programa 1. Marc reglamentari actual: CTE DB SI, Ordenança municipal de Barcelona (OMCPI-2007), Decret 241 i el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-1993), etc. 2. Documents tècnics de suport: Taula d’interpretació de la normativa d’incendis (TINSCI), fitxes tècniques de l’Ajuntament de Barcelona (bombers), fitxes d’aplicació del CTE de la Generalitat (bombers), etc. 3. Metodologia d’aplicació de la normativa contra incendis al projecte. L’informe-diagnòstic. 4. Aplicació practica a un projecte d’un edifici.

40

Professorat Santiago Rovira. Enginyer Industrial. E36602 4h 6 de novembre de 2008 Horari Dijous, de 16.30 a 20.30 h Preu curs 80 € Preu col·legiats/ades 64 € Durada Dates

(20% de descompte col·legial)


Rehabilitació i Manteniment d’Edificis DIAGNOSI I TERAPÈUTICA D’EDIFICIS EXISTENTS. REVISIONS ITE Objectiu Adquirir els coneixement i criteris de raonament per intervenir en la diagnosi i el tractament terapèutic d’edificis existents, en les fases d’inspecció, elaboració de dictàmens i direcció de tractaments.

Adaptat al CTE

Professorat Félix Ruiz. Arquitecte tècnic, enginyer civil i enginyer d’obres públiques. Pèrit judicial i tècnic de l’Administració local. R13701

Programa

Durada

1. Introducció 2. Revisions ITE. Concepte i característiques 3. Parets de tàpia. Diagnosi i terapèutica 4. Estructures de fusta. Diagnosi i terapèutica 5. Formigó. Diagnosi i terapèutica 6. Altres casos de patologia 7. Desenvolupament pràctic de casos reals

Dates

16 h Del 6 al 27 de novembre de 2008 Horari Dijous, de 16.30 a 20.30 h Preu curs 280,65 € Preu col·legiats/ades 224,52 € (20% de descompte col·legial)

41


Medi Ambient i Construcció Sostenible PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS. CAS PRÀCTIC Objectiu Donar resposta als requeriments del Decret d’ecoeficiència i del nou Decret 105/2008.

Programa 1. Marc legislatiu. Caracterització i avaluació 2. Pla de gestió de residus. Cas pràctic

M11016 9h Del 20 de novembre al 4 de desembre de 2008 Horari Dijous, de 16 a 19 h Preu curs 157,87 € Preu col·legiats/ades 126,29 € Durada Dates

(20% de descompte col·legial)

Professorat Albert Sagrera. Arquitecte. Membre de Societat Orgànica (assessoria ambiental en el camp de l’arquitectura).

CRITERIS BIOCLIMÀTICS APLICATS A LA CONSTRUCCIÓ Objectiu Adquirir els coneixements necessaris per construir edificis al més respectuosos possible amb el medi ambient, aplicant les estratègies bioclimàtiques a la construcció normal.

Programa 1. Anàlisi i aplicació de materials, processos i sistemes en la construcció bioclimàtica: a) Fonaments del confort. Confort d’ús: funcionalitat, seguretat, preservació de la intimitat, etc. Confort formal: integració a l’entorn. Confort sensorial: tèrmic, lumínic, etc. Aire... el confort. b) Reducció de la demanda i aprofitament de les energies. Estratègies, eines i posada en obra. Foc... L’energia. c) Els materials de construcció: contingut energètic, emissions associades, disponibilitat i esgotabilitat, grau de contaminació, etc. Els residus. La gestió de residus. L’abocador o existeixen altres possibilitats? Terra... Els materials.

42

d) L’aigua, un recurs escàs. La seva incidència. Impactes ambientals i socials. Utilització, aprofitament i reaprofitament.

Direcció Acadèmica Arcadi de Bobes. Arquitecte. Professor de l’ETS Arquitectura Vallès – UPC. M13602 24 h Del 22 d’octubre al 10 de desembre de 2008 Horari Dimecres, de 16 a 19 h Preu curs 420,98 € Preu col·legiats/ades 336,78 € Durada Dates

(20% de descompte col·legial)


IMPLANTACIÓ DELS NOUS REQUISITS DEL CTE EN ELS EDIFICIS (DB HE) Objectiu Aplicar els requisits i les exigències del CTE.

Programa 1. Conceptes i terminologia de l’HE1 Paràmetres de càlcul. Condensacions 2. Eines de càlcul de l’HE1 Breu relació de les eines de càlcul disponibles. Cas pràctic 3. Control d’execució Solucions constructives. Anàlisi de materials. Decret d’ecoeficiència. Comparativa de càlcul d’habitatge unifamiliar 4. Control de recepció Documentació i certificats exigibles als productes i sistemes. Situació actual del mercat de fabricants 5. Plec de condicions tècniques de productes i sistemes Revisió i adaptació a l’HE 1 6. Casos d’aplicació: el projectista, el fabricant i l’enginyeria

Professorat Montse Bosch. Arquitecta tècnica. Professora del Departament de Construccions Arquitectòniques II de la UPC. Immaculada Casado. Arquitecta tècnica. Màster en Intervenció Ambiental. Directora tècnica de l’empresa ENNE Gestión Activa de Proyectos, SL. Jèssica Ferrer. Arquitecta tècnica. Assessorament tècnic dintre del Departament Tècnic Rockwool Peninsular. Carla Planas. Enginyera industrial. Responsable del Departament de Simulació Energètica de JG Associats. Imma Rodríguez. Doctora en ciències físiques i arquitecta tècnica. Catedràtica de l’EPSEB. Víctor Almagro. Enginyer industrial, especialitat en tècniques energètiques. Director d’Enersoft, SL. Vicepresident d’APERCA (Ass. de Prof. de les Energies Renovables de Catalunya). Adrià Muros. Arquitecte. Professor del CAATB en disseny i il·luminació. M13105 30 h Del 4 de novembre al 9 de desembre de 2008 Horari Dimarts, de 16 a 21 h Preu curs 562,14 € Preu col·legiats/ades 281,14 € Durada

Direcció Acadèmica Immaculada Casado. Arquitecta tècnica. Màster en Intervenció Ambiental. Directora tècnica de l’empresa ENNE Gestión Activa de Proyectos, SL.

Dates

(20% de descompte col·legial + 30% addicional subvencionat pel CAATB)

43


Interiorisme INTRODUCCIÓ AL DISSENY DE L’ESPAI INTERIOR Objectius Adquirir les bases per analitzar les estructures dels espais d’interiors. Aplicar solucions i estratègies de disseny d’espais interiors concrets.

Professorat Juan José Albert. Arquitecte. Professor de l’Escola Elisava. I10705 20 h Del 8 al 29 d’octubre de 2008 Horari Dimecres, de 16 a 21 h Preu curs 350,82 € Preu col·legiats/ades 280,65 € Durada

Programa 1. Introducció teòrica sobre l’espai interior 2. Representació de l’espai 3. Espai geomètric, psicològic, existencial i poètic 4. Estudi de les diferents tipologies d’espais (domèstic, de treball i comercial) 5. Exemples, aplicacions i exercicis

44

Dates

(20% de descompte col·legial)


Gestió i Organització FULL DE CÀLCUL PER A L’ESTUDI DE VIABILITAT Objectius Dur a terme estudis de viabilitat fent servir un full de càlcul. Agilitar els càlculs estudiant escenaris diversos.

Programa 1. Ampliació de coneixements per a l’ús de funcions: financeres, lògiques, de recerca i de referència 2. L’estudi de viabilitat: objecte. Criteris d’avaluació financera dels projectes d’inversió 3. Valoració de promocions immobiliàries 4. Disseny del full de càlcul. Aplicació de funcions del full de càlcul 5. Dades bàsiques de l’operació per estudiar. Càlculs i resultats 6. Adaptació del full al sistema de treball de cadascú 7. Aplicacions

Professorat Isidre Rodríguez. Responsable de l’àrea de formació en Informàtica del CAATB. Jordi Gosalves. Arquitecte tècnic. Promotor immobiliari. Diplomat en direcció d’empreses promotores i constructores. Màster en Economia de la Construcció. Soci conseller de Lamda. Exgerent d’empreses immobiliàries i exconseller d’entitat bancària nacional. * Aquest curs es programa trimestralment. / * Calen coneixements en estudis de viabilitat i dominar, a nivell usuari, el programa Excel.

G11027 16 h Del 23 d’octubre al 18 de novembre de 2008 Horari Dimarts i dijous, de 19 a 21 h Preu curs 323,46 € Preu col·legiats/ades 258,77 € Durada Dates

(20% de descompte col·legial)

CONTROL ECONÒMIC DE L’OBRA Objectiu Aplicar una metodologia per gestionar la informació econòmica que es genera al llarg del procés de l’edificació.

Programa 1. Plantejament general. Conceptes bàsics de control econòmic 2. La compra més econòmica 3. Anàlisi del projecte. Amidaments 4. Pla de viabilitat i planificació econòmica 5. Tancament mensual. Informes de control. Anàlisi de desviacions 6. Cas pràctic

Professorat Fernando Aparicio. Enginyer tècnic d’obres públiques. Llicenciat en administració i direcció d’empreses. Cap de Grup d’Obres de Construccions Pai. G11109 16 h Del 7 al 28 d’octubre de 2008 Horari Dimarts, de 16.30 a 20.30 h Preu curs 280,65 € Preu col·legiats/ades 224,52 € Durada Dates

(20% de descompte col·legial)

45


GESTIÓ D’EMPRESA PROMOTORA Objectius Conèixer els objectius, l’organització, el procés de gestió i els riscos de l’empresa promotora. Analitzar la problemàtica de l’empresa promotora en la situació actual. Avaluar les empreses promotores: factors d’èxit, definició d’objectius i estratègies...

Professorat Jordi Gosalves. Arquitecte tècnic. Promotor immobiliari. Diplomat en direcció d’empreses promotores i constructores. Màster en Economia de la Construcció. Soci conseller de Lamda. Exgerent d’empreses immobiliàries i exconseller d’entitat bancària nacional. G12102

Programa

Durada

1. Els riscos de l’empresa promotora (operacionals i empresarials) en l’àmbit sectorial i econòmic 2. Objectius segons la tipologia de l’empresa promotora 3. Esquemes organitzatius i mercantils en funció de la dimensió, àmbits geogràfics i d’actuació, estructura financera... Serveis propis i externalitzats 4. El procés de gestió. Les relacions i dependències entre els departaments de l’empresa promotora. La importància de la coordinació entre el departament tècnic, el financer, el comercial i el jurídic 5. L’escenari socioeconòmic actual i la seva influència en la gestió de l’empresa promotora 6. Eines imprescindibles per a la gestió eficient. Fonts d’informació. El coneixement en temps real de les dades econòmiques i financeres, i la presa de decisió 7. Les claus de l’èxit: anticipació, lideratge, equip humà, control pressupostari de les operacions i de l’empresa, formació, màrqueting... 8. Exemples d’esquemes empresarials d’èxit

Dates

46

12 h Del 3 al 19 de novembre de 2008 Horari Dilluns, de 19 a 21 h Preu curs 210,49 € Preu col·legiats/ades 168,39 € (20% de descompte col·legial)


LA GESTIÓ DEL DESPATX DEL DIRECTOR D’EXECUCIÓ D’OBRA Objectius Conèixer els aspectes necessaris per desenvolupar l’exercici lliberal. Valorar els aspectes claus per gestionar un despatx professional.

Professorat Adrià Guevara. Arquitecte tècnic. Professional lliberal. Direcció d’execució d’obres. G11803 10 h Del 13 al 20 d’octubre de 2008 Horari Dilluns, de 16 a 21 h Preu curs 175,41 € Preu col·legiats/ades 140,33 € Durada

Programa 1. L’exercici professional de l’arquitecte tècnic. Les diferents modalitats i sortides professionals 2. El client. Què demana? Què oferim? 3. L’oferta de serveis. Els honoraris professionals. La preparació del pressupost 4. L’organització del despatx. Què necessitem i per què? 5. És necessari el finançament? Què hem de saber? Portem la nostra comptabilitat

Dates

(20% de descompte col·legial)

INTRODUCCIÓ A LA VALORACIÓ ECONÒMICA EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU: CRITERIS I PROCEDIMENTS Objectius Avaluar les característiques i els condicionants del projecte per tal d’obtenir el producte adequat. Adquirir la metodologia necessària en el procés constructiu per redactar els documents d’amidaments i pressupostos, certificacions, seguiment i liquidació econòmica de l’obra. Saber elaborar un predimensionat de pressupost d’obra mitjançant un quadre de ràtios parcials de pressupost.

Programa 1. Avaluació de l’encàrrec 2. Avaluació del cost: document de predimensionament econòmic 3. Planificació i coordinació. Cas pràctic 4. Pressupostos i amidaments. Conceptes bàsics 5. Eines informàtiques 6. El procés pressupostari 7. Certificacions i liquidació final 8. Control econòmic 9. Pressupost per ratis 10. Exemples i casos pràctics

Professorat Pepa Manzano. Arquitecta. Coordinadora de serveis tècnics L’H 2010 SPM, SA. Àngels Altisent. Arquitecta tècnica. Directora executiva d´obra de la ampliaciò de la Fira de Barcelona Gran Via II per IDOM Enginyeria i Sistemes, SA. G11210 9h Del 15 al 29 d’octubre de 2008 Horari Dimecres, de 16.30 a 19.30 h Preu curs 157,87 € Preu col·legiats/ades 126,29 € Durada Dates

(20% de descompte col·legial)

47


EL FINANÇAMENT HIPOTECARI D’OPERACIONS IMMOBILIÀRIES Objectius Conèixer amb profunditat tot el procés de tramitació dels préstecs hipotecaris, des de la seva negociació fins a la seva subrogació o cancel·lació. Poder dur a terme una negociació professional amb les entitats financeres per a la contractació d’un préstec hipotecari.

Professorat Jordi Gosalves. Arquitecte tècnic. Promotor immobiliari. Diplomat en direcció d’empreses promotores i constructores. Màster en Economia de la Construcció. Soci conseller de Lamda. Exgerent d’empreses immobiliàries i exconseller d’entitat bancària nacional. G12303

Programa

Durada

1. El finançament de la promoció immobiliària Les fonts de finançament i els costos de cadascuna 2. El préstec hipotecari. Aspectes generals a) Tipus de préstecs hipotecaris b) Els préstecs hipotecaris i el sistema financer c) Marc normatiu dels préstecs hipotecaris d) La fiscalitat i els préstecs hipotecaris e) Agents que hi intervenen f) La taxació amb finalitat hipotecària g) Els costos del préstec hipotecari h) La titulització dels préstecs hipotecaris 3. Procés de tramitació del préstec hipotecari a) La negociació. Documentació a presentar b) La formalització del préstec hipotecari c) La utilització del préstec hipotecari. Les disposicions de capital d) Les subrogacions i les cancel·lacions 4. La visió de les entitats financeres a) El préstec hipotecari com a eina de creixement de les entitats financeres b) Paràmetres per analitzar per a la concessió de préstecs hipotecaris c) Procés de la concessió de préstecs hipotecaris d) La gestió del préstec hipotecari per part de l’entitat financera e) La problemàtica més freqüent

Dates

48

10 h Del 24 de novembre al 10 de desembre de 2008 Horari Dilluns, de 19 a 21 h Preu curs 175,41 € Preu col·legiats/ades 140,33 € (20% de descompte col·legial)


Seguretat i Salut en les Obres GUIA PRÀCTICA DEL COORDINADOR DE SEGURETAT. CAS PRÀCTIC Objectiu Desenvolupar una metodologia per als treballs a seguir com a coordinador de seguretat en tota la fase del procés de l’obra.

Programa 1. Planificació de la prevenció 2. Contractació del coordinador 3. Els estudis i els plans. L’aprovació del pla 4. Visites d’inspecció i control. Informes. Acabament d’obra 5. Cas pràctic

Professorat Ezequiel Bellet. Arquitecte tècnic. Coordinador de seguretat. Gerent de Prevenció de Riscos Laborals a les obres de GISA. Imma Costa. Arquitecta tècnica. Coordinadora de seguretat i salut del Servei de Prevenció Gaudí. S12215 10 h Del 4 a l’11 de desembre de 2008 Horari Dimarts i dijous, de 16.30 a 20 h Preu curs 175,41 € Preu col·legiats/ades 140,33 € Durada Dates

(20% de descompte col·legial)

LA SEGURETAT EN ELS TREBALLS D’ENDERROC Objectius Adquirir el coneixement de les tècniques de prevenció de riscos laborals per aplicar en treballs d’enderroc i en treballs amb presència d’amiant. Millorar la metodologia que cal seguir des del projecte, l’estudi i el pla de seguretat i salut fins a l’execució de l’enderroc.

Programa 1. Aspectes generals en la desconstrucció 2. Fases del procés de desconstrucció 3. Mètodes i tècniques de desconstrucció (maquinària utilitzada en enderrocs) 4. Seguretat en els enderrocs. Normativa, documentació necessària i mesures de seguretat durant el procés d’enderroc 5. Gestió de residus d’un enderroc 6. Enderroc d’edificis amb presència d’amiant 7. Bastides, apuntal·laments, estabilització d’edificis abans de l’enderroc 8. Exemples de desconstrucció

Professorat Eladi Oliva. Cap de l’Àrea Industrial d’Enginyeria GECSA. Enginyer industrial, especialitat d’estructures. S12008 12 h Del 5 al 19 de novembre de 2008 Horari Dimecres, de 16 a 20 h Preu curs 210,49 € Preu col·legiats/ades 168,39 € Durada Dates

(20% de descompte col·legial)

49


Activitats Pericials L’INFORME TÈCNIC. INICIACIÓ A LA PERÍCIA Objectiu Dominar les tècniques i la lingüística per a la confecció d’informes, coneixent els tràmits administratius judicials.

Programa 1. Introducció a l’activitat pericial. L’informe tècnic 2. Diagnosi de patologia I 3. Diagnosi de patologia II 4. Desenvolupament pràctic de casos reals de perícia en l’àmbit de la patologia 5. Valoracions immobiliàries I 6. Valoracions immobiliàries II 7. Desenvolupament pràctic de casos reals de perícia en l’àmbit de les valoracions

50

Professorat Esteve Aymà. Arquitecte tècnic. Llicenciat en dret i pèrit judicial. Félix Ruiz. Arquitecte tècnic, enginyer civil i enginyer d’obres públiques. Pèrit judicial i tècnic de l’Administració local. P10708 28 h Del 7 d’octubre al 18 de novembre de 2008 Horari Dimarts, de 16.30 a 20.30 h Preu curs 491,14 € Preu col·legiats/ades 392,92 € Durada Dates

(20% de descompte col·legial)


Urbanisme PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA Objectius Adquirir coneixements sobre la legislació, les figures de planejament urbanístic i la seva tramitació. Desenvolupar un projecte de reparcel·lació.

Professorat Esteve Aymà. Arquitecte tècnic. Llicenciat en dret i pèrit judicial. U10305

Programa

Durada

1. Normativa d’aplicació 2. Les figures del planejament 3. La gestió i tramitació 4. Modificació i revisió del planejament 5. Sistemes de gestió: la compensació bàsica, per concertació, cooperació i expropiació 6. Cas pràctic de reparcel·lació i expropiació

Dates

9h Del 7 al 14 d’octubre de 2008 Horari Dimarts i dijous, de 18 a 21 h Preu curs 157,87 € Preu col·legiats/ades 126,29 € (20% de descompte col·legial)

LA GESTIÓ DEL SÒL. PROCESSOS, AGENTS I TERMINIS Objectiu Adquirir coneixements sobre la legislació urbanística bàsica i la seva aplicació per efectuar transformacions jurídiques del sòl.

Programa 1. La transformació jurídica del sòl 2. Normativa urbanística bàsica 3. Procediments i gestions en la transformació jurídica del sòl 4. Claus a tenir en compte en la gestió del sòl 5. Anàlisi dels agents intervinents

Professorat Francesc J. Martínez. Arquitecte tècnic. Project manager. Gerent de PARMER Aparcamientos y Mercados, SL. U11203 5h 16 d’octubre de 2008 Horari Dijous, de 16 a 21 h Preu curs 87,70 € Preu col·legiats/ades 70,16 € Durada Dates

(20% de descompte col·legial)

51


Habilitats Humanes COM INFLUIR EN ELS ALTRES SENSE PODER JERÀRQUIC (LIDERATGE) Objectius Conèixer els estils de direcció. Valorar els diferents tipus de lideratge.

Programa 1. 2. 3.

Management situacional Direcció participativa Diferents tipus de lideratge: a) Gestió per objectius b) Gestió per valors c) Gestió per competències d) Gestió per aprenentatge

Professorat Alejandro Martín. Llicenciat en ciències socials. Màster en Direcció de Recursos Humans. PDD per l’IESE. Director de TDSystem. C12203 6h Del 21 al 28 d’octubre de 2008 Horari Dimarts, de 18 a 21 h Preu curs 150,00 € Preu col·legiats/ades 120,00 € Durada Dates

(20% de descompte col·legial)

COM ACONSEGUIR EL COMPROMÍS AMB ELS OBJECTIUS DE L’EQUIP (TREBALL EN EQUIP) Objectius Adquirir les habilitats per coordinar equips de treball. Motivar l’equip de treball.

Programa 1. 2. 3. 4. 5.

Direcció d’equips de treball Treball en equip i constitució d’equips de treball Motivació d’equips de treball La comunicació dintre de l’equip Negociació i gestió de conflictes

Professorat Alejandro Martín. Llicenciat en ciències socials. Màster en Direcció de Recursos Humans. PDD per l’IESE. Director de TDSystem. C12302 6h Del 4 a l’11 de novembre de 2008 Horari Dimarts, de 18 a 21 h Preu curs 150,00 € Preu col·legiats/ades 120,00 € Durada Dates

(20% de descompte col·legial)

52


EL MOVIMENT COM A COMUNICACIÓ (LLENGUATGE CORPORAL) Objectius Augmentar l’atenció i l’habilitat de reaccionar en el moment. Controlar els nervis i l’estrès. Adquirir flexibilitat d’actituds corporals per estimular la comunicació.

Professorat Kim A. Page. Llicenciada en dramatúrgia. Formadora especialitzada en recursos humans (comunicació no verbal i interactiva). C12602 6h Del 18 al 25 de novembre de 2008 Horari Dimarts, de 18 a 21 h Preu curs 150,00 € Preu col·legiats/ades 120,00 € Durada

Programa 1. 2. 3. 4. 5.

Connexió postura – respiració Distingir els senyals del cos Exercicis d’estatus o indicadors de posició social Improvisació física i verbal Connexió emocional - corporal

Dates

(20% de descompte col·legial)

JO EM COMUNICO I ELS ALTRES NO M’ENTENEN (LA COMUNICACIÓ) Objectius Comunicar amb claredat i credibilitat. Aconseguir acords de desacords. Guanyar l’atenció dels oients.

Programa 1. Exercicis d’escolta activa i de fluïdesa 2. Com captar l’interès des del primer moment 3. Com connectar amb els nostres col·laboradors / clients / oients 4. La venda de les nostres idees 5. Augmentem la nostra credibilitat

Professorat Kim A. Page. Llicenciada en dramatúrgia. Formadora especialitzada en recursos humans (comunicació no verbal i interactiva). C12503 6h Del 2 al 9 de desembre de 2008 Horari Dimarts, de 18 a 21 h Preu curs 150,00 € Preu col·legiats/ades 120,00 € Durada Dates

(20% de descompte col·legial)

53


LES HABILITATS HUMANES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ Objectius Facilitar la millora de les competències professionals i personals dels professionals del sector de l’edificació mitjançant l’aprenentatge en acció (casos pràctics, simulacions, role playings, activitats...). Desenvolupar un conjunt d’estratègies per a la creació i millora dels equips de treball.

Programa 1. Com influir en els altres sense poder jeràrquic (lideratge) 2. Com aconseguir el compromís amb els objectius de l’equip (treball en equip) 3. L’entusiasme i la implicació dels altres (motivació) 4. Jo em comunico i els altres no m’entenen (la comunicació) 5. El moviment com a comunicació (llenguatge corporal) 6. Qui pren les decisions: tu, jo o nosaltres (presa de decisions) 7. És necessari que ho faci tot jo? (delegació) 8. Com treure el millor profit d’un mateix (desenvolupament de potencials) 9. Podem fer que les persones canviïn d’actitud? (coaching transformacional) 10. Vull deixar de ser bomber (gestió del temps)

54

Professorat Michèle Butzbach. Lingüista i psicopedagoga. Formadora i consultora en recursos humans. Directora de Geoda Formacions. Alejandro Martín. Llicenciat en ciències socials. Màster en Direcció de Recursos Humans. PDD per l’IESE. Director de TDSystem. Kim A. Page. Llicenciada en dramatúrgia. Formadora especialitzada en recursos humans (comunicació no verbal i interactiva). C12103 60 h Del 21 d’octubre de 2008 al 31 de març de 2009 Horari Dimarts, de 18 a 21 h Preu curs 1.052,45 € Preu col·legiats/ades 841,96 € Durada Dates

(20% de descompte col·legial)


Informàtica i TIC PRESTO I. AMIDAMENTS, PRESSUPOSTOS I CERTIFICACIONS Objectiu Dominar les aplicacions del programa Presto per a l’execució d’amidaments, pressupostos i certificacions en projectes de construcció.

Professorat Olga Cid. Arquitecta tècnica. Experta en programes informàtics d’amidaments i pressupostos. T30160

Programa

Durada

1. Què és un pressupost? Definició d’un pressupost dins un projecte, estructura, base de dades de la construcció i estructura d’una base de dades 2. Navegar per Presto: navegar per un pressupost existent i navegar per una base de dades 3. Crear un pressupost nou: estructura, entrada de partides, simples i compostos, costos proporcionals, amidaments totals i desglossats, ajust del pressupost i impressió 4. Certificacions: creació de certificacions, parcials o a l’origen, per amidaments desglossats, per amidaments totals i percentatge; creació de certificacions noves, i impressió

Dates Horari

20 h Del 17 al 29 de setembre de 2008 Dilluns i dimecres, de 17 a 21 h

T30161

Horari

20 h Del 27 d’octubre al 10 de novembre de 2008 Dilluns i dimecres, de 17 a 21 h

Preu curs

350,82 €

Durada Dates

Preu col·legiats/ades 280,65 € (20% de descompte col·legial)

EDICIÓ I CREACIÓ DE DOCUMENTS I PLÀNOLS EN PDF Objectiu Adquirir els coneixements bàsics per generar i editar documents en PDF a partir d’aplicacions informàtiques (Word, Excel, AutoCAD, Presto...).

Programa 1. Concepte d’Adobe Acrobat PDF: què són, estructura, física i utilització 2. Procés de composició de PDF des de fonts externes Creació de PDF des d’aplicacions de l’Office Impressió Acrobat de documents fora de l’Office. AutoCAD, Presto... 3. Composició del projecte Acrobat 4. Optimització de documents 5. Imprimir plànols de CAD en PDF

Professorat Isidre Rodríguez. Professor d’informàtica. Director acadèmic de l’àrea de formació en Informàtica del CAATB. T22401 Durada Dates Horari

4h 21 d’octubre de 2008 Dimarts, de 16 a 20 h

T22402

Horari

4h 21 de novembre de 2008 Divendres, de 16 a 20 h

Preu curs

57,56 €

Durada Dates

Preu col·legiats/ades 46,05 € (20% de descompte col·legial)

55


PRESSUPOSTOS I SEGUIMENT D’OBRES AMB TCQ2000 Objectius Dominar les aplicacions del programa. Aprendre a fer la planificació, i intercanviar informació i fitxers amb altres programes informàtics.

Professorat Olga Cid. Arquitecta tècnica. Experta en programes informàtics d’amidaments i pressupostos. T30227

Programa

Durada

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dates

Introducció i objectius Pressupost Pla de treball Pla de progrés Certificacions Utilitats

20 h Del 17 de novembre a l’1 de desembre de 2008 Horari Dilluns i dimecres, de 17 a 21 h Preu curs 350,82 € Preu col·legiats/ades 280,65 € (20% de descompte col·legial)

AUTOCAD I. NIVELL 2D Objectiu Realitzar projectes en 2D mitjançant el programa d’AutoCAD.

Programa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Inici de la sessió de treball Sistemes d’entrada de dades Ordres de dibuix, edició i consulta d’entitats Controls de la visualització del dibuix Treball amb capes i blocs Acotament del dibuix Dibuix de trames i retolació Sortida del dibuix per impressora o plòter

Professorat Òscar Planas. Professor d’informàtica. Expert en el programa AutoCAD. T21052 34 h Del 25 de novembre al 18 de desembre de 2008 Horari Dimarts i dijous, de 17 a 21.30 h Preu curs 489,15 € Preu col·legiats/ades 391,32 € Durada Dates

(20% de descompte col·legial)

AUTOCAD PER A NO-DIBUIXANTS Objectiu Adquirir els coneixements bàsics per fer petites modificacions en els documents realitzats amb AutoCAD.

Professorat Òscar Planas. Professor d’informàtica. Expert en el programa AutoCAD. T21731

Programa

Durada

1. 2. 3. 4. 5.

Dates

56

Obrir i guardar els fitxers i dibuixos Interpretar un dibuix (capes, blocs i cotes) Fer petites modificacions sobre el document Visualitzar edicions elementals Imprimir

12 h Del 6 al 22 d’octubre de 2008 Horari Dilluns i dimecres, de 19 a 21 h Preu curs 143,87 € Preu col·legiats/ades 115,09 € (20% de descompte col·legial)


PLANIFICACIÓ I CONTROL DE PROJECTES AMB MICROSOFT PROJECT Objectiu Rendibilitzar les aplicacions que ofereix el programari per a la programació, el seguiment i el control de projectes de construcció, i per a la gestió del temps i els recursos.

Professorat Isidre Rodríguez. Professor d’informàtica. Director acadèmic de l’àrea de formació en Informàtica del CAATB. T31377

Programa

Durada

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dates

Calendari de projectes Definició i edició de tasques Relació entre tasques. Camí crític Definició i assignació de recursos Costos del projecte Visualització i impressió del projecte

Horari

16 h Del 23 de setembre al 16 d’octubre de 2008 Dimarts i dijous, de 19 a 21 h

T31378

Horari

16 h Del 3 al 17 de desembre de 2008 Dilluns i dimecres, de 17 a 21 h

Preu curs

280,65 €

Durada Dates

Preu col·legiats/ades 224,52 € (20% de descompte col·legial)

57


Accions complementàries de formació Durant el desenvolupament del programa acadèmic es duen a terme accions complementàries a la formació, encaminades a assolir els objectius preestablerts.

Visites d’obra Mitjançant les visites a edificis en procés de construcció, els alumnes poden analitzar in situ els coneixements adquirits durant el curs.

Taules rodones Destacats professionals plantegen els seus punts de vista sobre un tema d’actualitat estretament vinculat a la realitat que envolta l’arquitecte tècnic i l’aparellador.

Conferències Impartides per professionals de reconegut prestigi, les conferències permeten als alumnes posar-se al dia sobre un tema específic vinculat al sector de l’edificació.

Serveis de qualitat Centre de Documentació Podeu accedir lliurement al fons documental més ampli especialitzat en el procés de l’edificació, amb el 80% del fons prestable. Un centre on trobareu atenció personalitzada, i uns confortables espais preparats per a l’estudi i el treball, dotats d’equipament informàtic i connexió a Internet.

Borsa de treball Posem a la vostra disposició una borsa de treball especialitzada en el procés de l’edificació, que us facilitarà el contacte amb les empreses del sector.

L’Informatiu Perquè estigueu informats de l’actualitat professional i de les novetats en les tècniques de construcció i arquitectura, us oferim la subscripció gratuïta a L’Informatiu, la revista del Col·legi.

Avantatges per als exalumnes Els exalumnes del màster i dels nostres postgraus podreu assistir a les conferències i taules rodones que organitzi l’Àrea de Formació del CAATB, durant tota la vostra vida professional.

Pàrquing Informeu-vos de les condicions avantatjoses que us ofereixen el Pàrquing David (Aribau, 230 / Tuset, 19-21) i el Pàrquing Abbart (Travessera de Gràcia, 53/65).

Cafeteria restaurant A la primera planta trobareu un espai agradable on trobar-vos amb els companys i amics.

58


Formació in company Formació adreçada a les empreses que vulguin un pla de formació a mida. Amb totes ens comprometem a dissenyar un programa que s’ajusti a les seves necessitats específiques i els oferim: Flexibilitat en els continguts, en la durada dels cursos i en els horaris. Metodologia pràctica i dinàmica. Possibilitat de realitzar els cursos a les nostres aules o a la seu corporativa de l’empresa. Un equip d’experts que combinen la tasca diària amb la docència, fet que els permet transportar les experiències professionals a les aules. Gestió integral del programa (detecció de necessitats, definició d’objectius, elaboració del pla, organització, seguiment i avaluació).

Empreses que han confiat en la nostra formació in company ACESA ACIEROID ADIGSA AJUNTAMENT DE BARCELONA AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ ASINCA ASOC. PROFESIONAL DE EXPERTOS INMOBILIARIOS CONSTRUCCIONS BALDO BARNASFALT, SA BETA CONKRET, SA CONSTRUCCIONS BRICK VALLÈS CAIXA TERRASSA COMSA, SA CONSTRUCCIONS PAI, SA CONSTRUCCIONES CALER, SA CONSTRUCTORA GAZCUE, SL DECO, SA CONSTRUCCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA ESPAIS PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES EVENTS GLOBAL MEDIA, SL FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

FCC CONSTRUCCIÓN, SA GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES I PROJECTES VILADECANS, SL GRUP QUALITAT, SCCL GRUP SERHS GRUPO SASTRE INTERSALUS INGENIERÍA TORRELLA INSTITUT TECNOLÒGIC DE LLEIDA METROVACESA NOVA FORMA, SA PAUMAR PGI GRUP QUALITAT CONSTRUCCIONS REHACSA RONÇANA VALLÈS, SL ROURA CEVASA, SA SACRESA SERVIHABITAT TÈCNICS G-3, SL URCO URBASA VICSAN

59


Finançament Descomptes i facilitats de pagament Màster, Postgraus i Programes Superiors de Perfils Professionals Descomptes: 15% de descompte per a col·legiats i col·legiades. 20% de descompte per a col·legiats que faci menys de 3 anys que ho són en primera col·legiació, després de la universitat. 10% de descompte per a arquitectes tècnics col·legiats en un altre col·legi professional, treballadors i/o col·laboradors d’un despatx professional col·legiat del CAATB, i col·legiats del CETOP.

Pagament: El 10% s’ha d’abonar en el moment de la matrícula. Per a col·legiats i col·legiades del CAATB: el 90% restant es pot fer efectiu en tres mesos, sense interessos. La primera mensualitat s’ha d’abonar un mes abans de l’inici del curs. Per a la resta d’inscrits: el 90% restant s’ha de fer efectiu un mes abans que comenci el curs. Per a d’altres finançaments s’ofereix el crèdit de la Caixa d’Enginyers, en condicions especials per a l’alumnat del CAATB: • Tipus d’interès: euríbor a 1 any + 1,25% • Comissió d’obertura: 0,50% • Comissió de cancel·lació anticipada: 0% • Termini: fins a 10 anys • Carència: fins a 3 anys

Formació Contínua Descomptes: 20% de descompte per a col·legiats i col·legiades. 25% de descompte per a col·legiats que faci menys de 3 anys que ho són en primera col·legiació, després de la universitat. 5% addicional per a col·legiats amb les matrícules realitzades 30 dies abans de l’inici del curs. 10% de descompte per als professionals de qualsevol especialitat (arquitectes, enginyers...) que demostrin estar col·legiats en el corresponent col·legi professional, treballadors i/o col·laboradors d’un despatx professional col·legiat del CAATB.

Pagament: Per a col·legiats del CAATB: • El 50%, en el moment de la matrícula. • El 50% restant, 15 dies abans de l’inici del curs.

60

>


• En el cas que l’import del curs superi els 500 €, el pagament es podrà realitzar en tres terminis: el 50%, en el moment de la matrícula; un 25%, 15 dies abans de l’inici del curs, i l’altre 25%, un mes després que comenci el curs. Per als no col·legiats del CAATB: el 100%, en el moment de la matrícula.

Sessions Tècniques Són gratuïtes per a tots els col·legiats i col·legiades del CAATB. S’aplica el 10% de descompte per als professionals de qualsevol especialitat (arquitectes, enginyers...) que demostrin estar col·legiats en el corresponent col·legi professional, treballadors i/o col·laboradors d’un despatx professional col·legiat del CAATB. Són de pagament per a qualsevol altre col·lectiu.

Formació a les delegacions Apropem la formació al col·legiat Aquest curs acadèmic 2008/2009 continuarà en la línia d’apropar la formació a tots els col·legiats de la província de Barcelona per tal de facilitarlos-hi l’accés. Granollers, Manresa, Mataró, Terrassa i Vic són les ciutats amb delegacions territorials del Col·legi de la província de Barcelona i totes impartiran cursos enguany. Els professors es desplacen a cadascun del llocs per tal que els col·legiats es puguin beneficiar tant dels programes de formació contínua com de les sessions tècniques. A més de la seva finalitat formativa, els cursos també serveixen per trobar-se amb els companys de professió, establir un col·loqui i ser punt de reflexió sobre temes d’actualitat. Els col·legiats cada vegada valoren més poder formar-se en el seu territori; així ens ho demostra el gran ascens d’alumnes que s’ha produït en els darrers cursos.

61


62


Inscripcions i informaci贸 Per web:

www.apabcn.cat/formaci贸

Per tel猫fon:

93 240 20 60

Per correu electr貌nic:

formacio@apabcn.cat

Per fax:

93 240 23 59

63


BARCELONA Bon Pastor, 5 08021 Barcelona Tel. 93 240 20 60 formacio@apabcn.cat BAGES-BERGUEDÀ Plana de l’Om, 6 08241 Manresa Tel. 93 872 97 99 MARESME Pablo Iglesias, 63, 1r, despatx 8 08302 Mataró Tel. 93 798 34 42 OSONA Plaça Major, 6 08500 Vic Tel. 93 885 26 11 VALLÈS OCCIDENTAL Sant Francesc, 18 082221 Terrassa OFICINA DE SERVEIS Vapor Universitari Colom, 114, 1a planta 08222 Terrassa Tel. 93 780 11 10 VALLÈS ORIENTAL Josep Piñol, 8 08400 Granollers Tel. 93 879 01 76

www.apabcn.cat

CAATB Formacio 2008  

Catalogo Formació 2008 del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you